Huraian sukatan pm t2

2,454 views
2,320 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,454
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Huraian sukatan pm t2

 1. 1. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSM PE ND I D I KA N M O RAL KANDUNGAN RUKUN NEGARA ii BIDANG PEMBELAJARAN 3 : 21 Nilai Berkaitan Dengan Alam SekitarFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN iii BIDANG PEMBELAJARAN 4 : 25 Nilai Berkaitan Dengan Patriotisme KATA PENGANTAR iv BIDANG PEMBELAJARAN 5 : 29 PENDAHULUAN 1 Nilai Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia BIDANG PEMBELAJARAN 6 : 34 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 3 Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi BIDANG PEMBELAJARAN 7 : 39 PEMBINAAN KEMAHIRAN MELALUI 7 Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian PERKEMBANGAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 1 : 9Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri BIDANG PEMBELAJARAN 2 : 17 Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan i
 2. 2. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N PE ND I D I KA N M O RAL KBSM RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN ii
 3. 3. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSM PE ND I D I KA N M O RAL FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkanpotensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahir kan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jas mani, berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan w arganegara Malaysiayang berilmu pengetahuan, ber keterampilan, berakhlak mulia, bertanggungjaw ab danberkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadapkehar monian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. iii
 4. 4. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N PE ND I D I KA N M O RAL KBSM KATA PENGANTAR Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang Dalam melaksanakan mata pelajaran Pendidikan Moral, guru memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang perlu peka terhadap pembinaan akhlak dengan mengambil kira bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan laku moral. Pengajaran dan pembelajaran hendaklah dilakukan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta secara berkesan dengan memberi tumpuan kepada penglibatan ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad 21. murid secara aktif dalam suasana yang kondusif dan menggembirakan. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyak penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan pihak terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab dan kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan, dan individu aktiviti mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap yang mewakili badan-badan tertentu. dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, teori kecerdasan pelbagai, pembelajaran masteri, pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran secara konstru ktivisme, dan pembelajaran akse s kendiri. Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. iv
 5. 5. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSM PE ND I D I KA N M O RAL PENDAHULUAN Takrifan Pendidikan Moral ialah satu program yang mendidik menghormati hak asasi manusia; danPendidikan murid supaya menjadi insan yang bermoral atau mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan. Moral berakhlak mulia dengan menekankan aspek perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah laku moral. Pemilihan prinsip-prinsip di atas dilakukan untuk merealisasikan semangat dan hasrat yang terkandung Pendidikan Moral di sekolah menengah memberi dalam Rukun Negara, Wawasan 2020 dan Falsafah tumpuan kepada usaha memupuk ke kuatan kerohanian Pendidikan Kebangsaan. dan kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di negara ini. Dengan itu, murid dapat membina satu Tujuh Untuk membolehkan murid memahami, menghayati panduan hidup yang membolehkan mereka menjadi Bidang serta mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, sebanyak insan yang bermoral. Hal ini membolehkan mereka Pembelajaran tuj uh bidang pembelajaran telah dikenal pasti dan menjadi individu yang bertanggungjawab moral dan nilai-nilai moral disampaikan menerusi bidang so sial terhadap segala keputusan dan tindakan yang pembelajaran tersebut. Selain aspek kerohanian dan dilakukan. kemanusiaan, bidang pembelajaran itu juga menekankan aspek kemasyarakatan dan kebudayaan. Beberapa prinsip utama telah dikenal pasti sebagai Bidang pembelajaran tersebut adalah seperti yang panduan dalam melahirkan insan yang menyeluruh dari berikut : segi jasmani, intelek, emosi, rohani dan sosial. i. Nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri Prinsip-prinsip itu ialah : ii. Nilai berkaitan dengan Kekeluargaan bertanggungjawab pada diri, keluarga dan orang iii. Nilai berkaitan dengan Alam Sekitar lain. iv. Nilai berkaitan dengan Patriotisme berpegang teguh pada ajaran agama. v. Nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia prihatin kepada alam sekitar. vi. Nilai berkaitan dengan Demokrasi mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup. vii. Nilai berkaitan dengan Keamanan dan bersemangat patriotik. Keharmonian 1
 6. 6. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSM PE ND I D I KA N M O RAL Rangka Pengajaran nilai berfokus pada Model Insan Menyeluruh PEMIKIRAN Konsepsi yang meliputi tiga dimensi moral yang saling berkaitan. (Rajah 1: Model Insan Menyeluruh). Perwatakan yang MO RAL positif harus terdiri daripada tiga dimensi moral ini, iaitu pemikiran moral, perasaan moral dan tindakan moral. Pendidikan Moral yang efektif seharusnya membantu PERASAAN KESEDARAN murid memahami nilai-nilai moral, menerima dan MO RAL HATI NURANI menunjukkan komitmen terhadapnya, serta mengamalkannya dalam kehidupan harian. Ketiga-tiga INSAN dimensi ini perlu untuk membolehkan seseorang murid BERAKHLAK mencapai tahap kematangan moral. MULIA Teori perkembangan moral yang sebaik-baiknya ialah yang mempertimbangkan ketiga-tiga dimensi ini, iaitu pemikiran moral, perasaan moral dan tindakan moral. Perkembangan moral yang meliputi ketiga-tiga dimensi TINDAKAN ini akan menyubur dan merangsangkan lagi kesedaran MO RAL hati nurani yang menyebabkan insan berkenaan berasa gembira membuat apa yang betul dan berasa bersalah jika melakukan sesuatu yang tidak betul atau tidak bermoral. Program Pendidikan Moral ini tidak seharusnya mengabaikan aspek kesedaran hati nurani yang berfungsi menyepadukan ketiga-tiga dimensi moral tersebut. RAJAH 1 : MODEL INSAN MENYELURUH2
 7. 7. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSM PE ND I D I KA N M O RAL HURAIAN SUKATAN PELAJARAN Matlamat Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk Tujuan Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantuPendidikan insan yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan guru merancang aktiviti dan menghasilkan bahan Moral boleh menyumbang ke arah keharmonian dan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan ke stabilan negara serta masyarakat global. tahap kematangan murid. Buku ini juga menyediakan penerangan untuk membantu guru melaksanakan kurikulum Pendidikan Moral dalam bilik darjah dengan Objektif Kurikulum Pendidikan Moral membolehkan murid : berkesan.Pendidikan Moral i. memahami dan menghayati nilai-nilai yang Penerangan Huraian Sukatan Pelajaran mengandungi bidang diperlukan untuk berakhlak mulia; Lajur pembelajaran, nilai, penerangan nilai, kandungan akademik, hasil pembelajaran, dan cadangan aktiviti ii. menyedari dan menerima kepentingan pembelajaran. Setiap bidang pembelajaran dan nilai keharmonian antara manusia dengan alam diperincikan mengikut tahun. Walaupun bidang se kitar serta berusaha ke arah pembelajaran dan nilai yang sama diajar pada setiap mengekalkannya; tahun, skop dan penekanan adalah berbeza kerana isu moral atau kandungan yang dikemukakan semakin iii. meningkatkan persefahaman dan kerjasama kompleks dan mendalam selaras dengan tahap bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian kematangan murid. hidup dalam negara Malaysia yang demokratik; Format Huraian Sukatan Pelajaran menggunakan format empat iv. mengembangkan pemikiran dan perasaan Empat lajur utama, iaitu : moral dalam membuat keputusan dan Lajur menyelesaikan masalah; dan Laj ur Nilai 1 v. mempunyai iltizam untuk mengamalkan tingkah Laj ur Kandungan Akademik 2 laku yang bermoral secara adil dan altruistik selaras dengan nilai murni masyarakat Laj ur Hasil Pembelajaran 3 Malaysia. Laj ur Cadangan Aktiv iti Pembelajaran 4 3
 8. 8. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSM PE ND I D I KA N M O RAL Kandungan akademik bagi setiap tingkatan disusun 1 dengan jelas bermula dengan tema 6 diikuti oleh 2 taj uk pengajaran 7 dan huraian taj uk pengajaran 3 8 yang disertakan dengan contoh jika perlu bagi 4 memudahkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 5 6 Dalam perkembangan kurikulum dan proses 7 pembelajaran, nilai dan kemahiran tidak boleh dipisahkan daripada kandungan atau pengetahuan 8 akademik. Diandaikan bahawa murid akan berfikir secara kritikal serta bertindak lebih efektif terhadap se suatu isu moral jika mereka dapat mengkaji dan memahami konsep isu itu, asal usulnya dan kesan- ke sannya. Dengan adanya kandungan akademik ini, murid dapat mentelaah dan mengkaji bahan Lajur Dalam lajur ini disenaraikan nilai-nilai yang terkandung Nilai pembelajaran secara lebih terperinci. Kandungan di bawah Bidang Pembelajaran. Setiap nilai disertakan akademik yang dimasukkan meliputi pelbagai bidang seperti agama, sejarah, alam sekitar, isu-isu semasa penerangannya 5 yang dipetik daripada Sukatan dan dasar-dasar kerajaan. Oleh itu, kandungan Pelajaran Pendidikan Moral Kurikulum Bersepadu akademik harus diajar serta dipelajari bersama nilai dan kemahiran dalam usaha mencapai matlamat Pendidikan Sekolah Menengah (Semakan). Moral. Lajur Hasil pembelajaran ialah penerangan atau penyataan Lajur Bagi setiap nilai disediakan kandungan akademik yang Hasil tentang pengetahuan, kemahiran dan sikap yang murid Kandungan diolah bersesuaian dengan kebolehan dan tahap Pembelajaran dijangka atau diharap mencapai dalam setiap tahun. Akademik kematangan murid bermula dari diri, keluarga, Guru boleh mencerakinkan hasil pembelaj aran ini masyarakat, negara hingga ke peringkat antarabangsa. dalam bentuk yang lebih spesifik bersesuaian dengan kandungan akademik yang disampaikan.4
 9. 9. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSM PE ND I D I KA N M O RAL Lajur Lajur ini memuatkan cadangan aktiviti dan contoh isu Cadangan atau situasi untuk pengajaran dan pembelajaran. Isu Aktiviti atau situasi yang dikemukakan bukan sahaja yangPembelajaran berkaitan dengan pengalaman diri murid tetapi juga meliputi hubungannya dengan keluarga, komuniti, negara, dan peringkat antarabangsa. Aktiviti, isu atau situasi tersebut tidak hanya terbatas kepada cadangan yang terdapat dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini tetapi guru boleh mengambil contoh lain daripada pelbagai sumber asalkan dapat memperkukuh nilai yang diaj ar. Walaupun fokus pengajaran dan pembelajaran adalah kepada satu nilai, nilai-nilai lain yang sesuai perlu dihubungkaitkan dan digabungjalinkan supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik, berkesan dan menyeluruh. Selain itu, unsur-unsur ilmu daripada pelbagai mata pelajaran lain harus disepadukan dalam merancang aktiviti sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. 5
 10. 10. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSM PE ND I D I KA N M O RAL Contoh TINGKATAN 2 LAJUR HASIL PEMB ELAJARAN Persembahan Lajur BIDANG PEMBELAJARAN 1: Nilai Berkaitan Dengan Mengamalkan ajaran agama sebagai panduan hidup Perkembangan Dir i LAJUR CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN LAJUR NILAI i. Berbincang tentang kepentingan agama dalam Nilai : Kepercayaan kepada Tuhan kehidupan Penerangan nilai : ii. Menghasilkan esei bertema `Buat baik dibalas baik’ Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. LAJUR KANDUNGAN AKADEMIK Tema : Percaya kew uj udan Tuhan asas kesej ahteraan hidup Taj uk pengaj aran : Agama benteng hidup manusia Huraian taj uk pengajaran : Keperluan beragama dalam kehidupan manusia - Sikap taat dan patuh kepada suruhan Tuhan - Agama memandu manusia ke arah kebaikan dan kesejahteraan hidup6
 11. 11. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSM PE ND I D I KA N M O RAL PEMBINAAN K EMAHIRAN UNTUK PERK EMBANGAN MORAL pemikiran kritikal ini juga membantu murid menyelesai Kemahiran Pendidikan Moral memberi peluang kepada murid masalah dan membuat keputusan yang lebih baik dan Utama menguasai kemahiran-kemahiran tertentu seperti seterusnya berjaya dalam kerjaya mereka. kemahiran generik, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran menyelesaikan konflik dan kemahiran so sial. Penguasaan kemahiran-kemahiran ini akan Kemahiran Kebolehan berfikir secara kreatif membantu murid membolehkan murid menghadapi dunia ledakan Pemikiran mencari dan bertemu dengan cara penyelesaian dan maklumat dan alaf baru dengan penuh keyakinan dan Kreatif alternatif yang lebih baik ketika menghadapi masalah sikap bertanggungjawab sosial dan moral. Penguasaan dan konflik dalam kehidupan. Pendidikan Moral kemahiran ini juga akan membantu pembinaan daya memberi peluang kepada murid untuk berfikir secara tahan dan kebolehan menghadapi segala tekanan dan kreatif dalam menjalankan aktiviti yang bermanfaat cabaran hidup di kalangan murid. Mengajar murid untuk diri sendiri dan orang lain. kemahiran-kemahiran ini boleh dianggap sebagai satu cara memupuk dan merangsang perkembangan moral mereka. Kemahiran Penguasaan kemahiran menentang tekanan rakan Menentang sebaya sangat penting dalam pendidikan nilai atau Tekanan Rakan moral, khususnya apabila kemahiran ini digunakan Kemahiran Guru boleh mengajar kemahiran penyelesaian konflik Sebaya dalam usaha pencegahan salah guna dadah atauPenyelesaian yang akan membantu murid membuat keputusan sebarang bentuk salah laku yang lain. Mengajar murid Konflik berasaskan nilai dengan mengambil kira perbezaan menentang tekanan rakan sebaya tidak bermakna nilai yang ada pada diri sendiri dan orang lain. mengajar mereka tidak mempedulikan nasihat yang Penguasaan kemahiran penyelesaian konflik melalui baik daripada rakan sebaya mereka tetapi mengajar Pendidikan Moral boleh membantu murid berhubung murid supaya berfikir, berbincang dengan sumber lain atau berkomunikasi dengan orang lain secara lebih dan mempertahankan nilai moral sendiri. berkesan dan mengelakkan sebarang konflik. Kemahiran Pendidikan Moral memupuk kemahiran mengkaji masa Kemahiran Guru juga perlu mengajar murid cara menggunakan Mengkaji depan di kalangan murid iaitu pendekatan pembelajaran Pemikiran kemahiran pemikiran kritikal berpandukan pengetahuan Masa yang membolehkan murid menyedari tentang isu atau Kritikal moral supaya murid dapat menilai sama ada sesuatu Depan permasalahan yang berlaku pada masa yang lampau, tindakan atau perkara itu bermoral atau tidak. Dalam masa kini dan masa depan. Ini membantu murid konteks ini, pengajaran kemahiran ini akan membantu membuat ramalan, menjangka akibat serta bersedia menyemai nilai moral dalam jiwa murid. Kemahiran menyesuaikan diri terhadap perubahan yang mungkin berlaku. 7
 12. 12. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSM PE ND I D I KA N M O RAL Kemahiran Dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral, Teknologi murid diberi kesempatan mencari dan memperoleh Maklumat sumber-sumber maklumat yang tepat melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Internet, laman web, e-mail, cakera padat dan sidang telekomunikasi. Aktiviti seperti ini dapat berfungsi sebagai perangsang dan pemangkin kepada perkembangan minda murid. Selain itu melalui Pendidikan Moral, murid-murid dapat membuat pertimbangan dengan mencari maklumat yang positif dan mengelakkan mereka daripada melayari laman-laman web yang berunsur negatif. Kemahiran Kemahiran sosial memberi penekanan kepada Sosial kebolehan murid untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam sesuatu situasi sosial yang boleh diterima oleh masyarakat dan pada masa yang sama bermanfaat kepada diri dan orang lain. Kemahiran so sial ini boleh diajar dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran.8
 13. 13. BIDANG PEMBELAJARAN 1NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI
 14. 14. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSMTINGKATAN DUA10
 15. 15. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUABIDANG PEMBELAJARAN 1 : N ILAI B ERKAITAN DENGAN PERK EMBANGAN DIRI NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN1.1 Kepercayaan kepada Tuhan Percaya kewujudan Tuhan asas kesejahteraan hidup Keyakinan wuju dnya Tuhan sebagai Agama panduan hid up manusia Mengamalkan ajaran agama i. Berbincang tentang kepentin gan agama pencip ta ala m dan mematuhi segala Keperlu an beragama dala m kehidupan sebagai panduan hid up dalam kehid upan suruhan Nya berlandaskan manusia pegangan agama masing-masing - Sikap taat dan patuh kepada suruhan ii. Menghasilkan esei bertema `Buat baik selaras dengan prinsip Rukun Tuhan dibalas baik’. Negara. - Agama memandu manusia ke arah kebaikan dan kesejahteraan hidup 1.2 Amanah Amanah menjamin perhubungan yang harmonis Sikap berta nggungja wab yang bole h Sikap amanah menimbulkan kepercayaan orang Bersikap amanah dalam hubungan i. Melakonkan satu situasi sikap amanah menimbulkan kepercayaan dan lain dengan anggota keluarga dan dalam kehid upan keyakinan orang lain . Sikap amanah dala m setiap perhubungan individ u la in - Anggota keluarga ii. Menyenaraikan ciri amanah dalam - Rakan sebaya pelbagai situasi - Warga sekola h - Koperasi sekola h - Anggota masyarakat - Bendahari persatuan/kela b 11
 16. 16. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSMTINGKATAN DUA NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN1.3 Harga Diri Sayang akan diri membentuk peribadi mulia Keupayaan dan keyakinan diri agar Perlakuan yang baik membentuk jati diri Menghin dari amalan yang bole h i. Ceramah yang bertema `Tingkatkan mampu me mulia dan menja ga Tingkah laku yang merosakkan diri perlu menjejaskan maruah diri maruah diri’ maruah diri dalam kehidupan. dijauhi - Kumpulan kongsi gelap ii. Simulasi/main peranan sebagai murid yang - Pergaulan bebas mengela k darip ada terlibat dala m kegiatan - Penyalahgunaan dadah yang menje jaskan maruah diri - Tabiat merokok1.4 Bertanggungjawab Sikap bertanggungjawab menjamin kesejahteraan hidup Kesanggupan diri seseorang untuk Amalan bertanggungjawab menja min Menjalankan tanggungja wab di i. Menyenaraikan tanggungjawab diri di memikul dan melaksanakan tugas kesempurnaan tugas rumah, sekolah dan dalam rumah, sekolah dan dalam masyarakat serta kewajipan dengan sempurna. Sikap berta nggungja wab dalam masyarakat dengan sempurna menjalankan tugas ii. Main peranan untu k menunju kkan sikap - Rumah bertanggungja wab dala m pelbagai situasi - Sekolah - Masyarakat12
 17. 17. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN1.5 Hemah Tinggi Hemah tinggi mencerminkan peribadi mulia Beradab sopan dan berbudi pekerti Tutur kata dan tingkah la ku yang sela ras dengan Mengamalkan pertu turan dan Memerhati tingkah laku rakan di sekola h dan mulia dala m pergaula n seharia n. norma masyarakat tingkah laku yang sesuai dengan menyenaraikan tingkah la ku yang berhemah Tutur kata dan tingkah la ku terpuji norma masyarakat - Menghormati orang lain - Berterima kasih atas pemberia n Jauhi sikap negatif - Angkuh - Mementingkan diri1.6 Toleransi Toleransi menjalin kemesraan Kesanggupan bertolak ansur, sabar Amalan toleransi mengekalkan hubungan yang Bertolak ansur dan mengawal diri i. Berkongsi pengalaman tenta ng sikap dan mengawal diri bagi mesra bagi menja ga hubungan yang baik bertole ransi dalam menjaga hubungan mengela kkan berla kunya Toleransi dalam perhubungan dengan keluarga dan orang lain yang baik dengan kelu arga dan orang la in. pertelingkahan dan perselisihan - Anggota keluarga faham demi kesejahteraan hidup. - Rakan sebaya ii. Perbincangan tentang kesan jika sikap - Warga sekola h bertole ransi tidak diamalkan dalam - Masyarakat kehidupan seharian. 13
 18. 18. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSMTINGKATAN DUA NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN1.7 Berdikari Berdikari membawa kejayaan Kebolehan dan kesanggupan Kemampuan menyelesaikan masalah memupuk Berkeupayaan menyele saikan i. Main peranan sebagai anak/murid yang melakukan sesuatu tanpa sikap berdikari masalah sendiri secara individu atau berdikari dala m me mbuat kerja rumah/ bergantu ng kepada orang lain. Keupayaan menyelesaikan masalah berkumpulan sekolah - Secara individu - Secara kumpula n ii. Menceritakan tentang anggota kelu arga yang berja ya atas hasil usaha sendiri1.8 Kerajinan Rajin dan usaha tangga kejayaan Usaha yang berterusan penuh Kegigih an dala m kehidupan seharia n Berusaha dengan gigih demi i. Mengumpul dan membincangkan dengan semangat ketekunan, Usaha yang gigih menjamin kejayaan kepentingan diri, keluarga dan kata-kata hikmah berkaitan tema kecekala n, kegig ih an, dedikasi dan - Diri sekolah berdaya maju dala m melakukan - Keluarga ii. Mewawancara atau kajia n kes tenta ng sesuatu perkara. - Sekolah individ u yang tela h berja ya14
 19. 19. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN1.9 Kasih Sayang Kasih sayang asas kesejahteraan hidup Kepekaan dan perasaan cinta yang Kasih dan sayang semua hid upan di dunia Menyayangi dan tidak i. Menghayati dan membincangkan lirik lagu mendala m serta berkekalan yang Sayangi semua hidupan memusnahkan semua hidupan bertemakan kasih sayang lahir daripada hati yang ikhla s. - Manusia di dunia - Fauna ii. Lawata n ke rumah kebajikan, zoo, hutan - Flora rekreasi dan membuat laporan1.10 Keadilan Keadilan menjamin kesejahteraan bersama Tindakan dan keputusan yang Keadila n membentuk budaya sekola h Menerima dan mengamalkan prin sip i. Menulis esei berkaitan dengan tema saksama serta tidak berat sebela h. Keadila n di sekolah tanggungjawab bersama keadilan di sekola h amalan keadila n di sekola h - Hukuman dan ganja ran - Layanan antara murid ii. Main peranan - Kemudahan - Pelaksanaan prinsip keadilan di sekolah 15
 20. 20. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSMTINGKATAN DUA NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN1.11 Rasional Sikap rasional membentuk pemikir an yang matang Boleh berfikir berdasarkan alasan dan Pemikiran terbuka menjamin keputusan yang Membuat keputusan setela h i. Menyenaraikan kebaikan membuat bukti yang nyata dan dapat mengambil bijak menimbangkan pelbagai faktor keputusan setelah menimbangkan tindakan berasaskan pertimbangan Keupayaan menimbangkan pelbagai pilihan pelbagai faktor. yang wajar. berdasarkan beberapa faktor sebelum membuat keputusan ii. Mengumpul keratan akhbar tenta ng - Bukti yang kukuh kegiata n perlumbaan haram, rasuah, - Pengetahuan penyalahgunaan dadah dan membuat - Pengala man analisa akib at kegiatan tersebut.1.12 Kesederhanaan Hidup sederhana asas keseja hteraan bersama Bersikap tidak keterla luan dalam Sikap sederhana dala m hubungan Mengambil tindakan dengan Melengkapkan senarai semak kendiri tentang membuat pertimbangan dan tindakan Keupayaan mengimbangi kepentin gan diri mengambil kira kepentingan diri dan nilai kesederhanaan dala m hubungan dengan sama ada dalam pemikiran, pertuturan dan orang lain orang lain orang lain. atau perla kuan tanpa mengabaikan - Pergaulan kepentingan diri dan orang lain . - Membantu mengikut kemampuan diri16
 21. 21. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA BIDANG PEMBELAJARAN 2NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN 17
 22. 22. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSMTINGKATAN DUA18
 23. 23. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUABIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI B ERKAITAN DEN GAN KEKELUAR GAAN KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN NILAI2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga Kasih sayang asas keluarga bahagia Perasaan cinta, kasih dan sayang yang Kebahagia an keluarga tanggungjawab bersama Menyayangi ibu bapa dan anggota i. Peta minda tentang ciri-ciri kelu arga mendala m dan berkekala n terhadap Kasih dan sayang terhadap anggota keluarga yang la in bahagia keluarga. keluarga Hubungan kelu arga yang harmonis ii. Main peranan sebagai anak yang menyayangi ibu bapa dan anggota keluarga yang la in2.2 Hormat dan Taat kepada Anggota Pegangan agama menjamin keluarga bahagia Keluarga Memuliakan setiap anggota keluarga Hormat dan taat kepada ibu bapa tuntutan agama Memulia dan mentaati ib u bapa i. Menyenaraikan perlakuan yang dengan berinteraksi dan memberi Kedudukan ibu bapa mengikut perspektif seperti yang dituntut agama menunju kkan sikap hormat dan taat layanan secara bersopan untuk agama kepada anggota kelu arga mewujudkan kelu arga yang harmoni. - Islam - Buddha ii. Mengumpul maklumat darip ada pelbagai - Hindu media dan membincangkan tentang - Kristian kedudukan ibu bapa mengikut perspektif - Sikh agama 19
 24. 24. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSMTINGKATAN DUA NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN2.3 Mengekalkan Tradis i Tradisi kekeluargaan warisan berharga Kekeluargaan Menerima, menghormati dan Amalan adat menghidupkan tradisi kekelu argaan Mematuhi adat dan tradisi yang Mengumpul gambar beserta penerangan mengamalkan sesuatu kebia saan, adat Amalan tradisi ole h kelu arga sejak turun- diamalkan oleh kelu arga ringkas mengenai adat dan tradisi kelu arga dan kepercayaan yang diwarisi secara temurun dan menghasilkan buku skrap turun-temurun dala m keluarga. - Sambutan sesuatu perayaan bersama keluarga2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga Tanggungjawab terhadap keluarga ialah satu amanah Kewajipan yang harus dilaksanakan ole h Maju diri demi kebahagia an hidup keluarga i. Belajar bersungguh-sungguh Membina carta roda masa depan yang setiap individ u terhadap keluarga untuk Sikap berta nggungja wab untuk memajukan untuk kemajuan diri dan menunju kkan kemaju an diri dalam pendid ikan melahirkan kelu arga bahagia , diri dan kelu arga keluarga dan kerjaya meningkatkan imej dan menjaga maruah - Pendidikan keluarga. - Kerjaya ii. Menjalankan tanggungja wab terhadap keluarga20
 25. 25. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA BIDANG PEMBELAJARAN 3NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR
 26. 26. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSMTINGKATAN DUA22
 27. 27. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUABIDANG PEMBELAJARAN 3 : N ILAI B ERKAITAN DENGAN ALAM SEK ITAR NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Persekitaran berkualiti kesejahteraan Sekitar bersama Kesedaran tentang perlunya memelihara Keceriaan sekolah tanggungja wab bersama Menjaga persekitaran supaya i. Menjaga dan menceria kan kawasan dan memulihara alam sekelilin g untuk Tanggungja wab memelihara dan sentiasa bersih dan segar di sekola h mengekalkan keseimbangan ekosistem. memulihara persekita ran sekola h - Kebersih an dan penghijauan ii. Membuat penila ian tentang kebersih an persekitaran sekola h kawasan-kawasan di sekola h3.2 Keharmonian antara Manusia dengan Air sumber alam berharga Alam Sekitar Keadaan saling memerlukan hubungan Air nadi kehidupan Menjaga kebersihan sumber air dan i. Menghasilkan poster bertemakan `Air ’ yang harmonis antara manusia dengan Kepentin gan air dala m kehidupan mengela kkan pembaziran alam sekelilin g supaya kualiti kehidupan - Punca air dan kegunaannya ii. Buku skrap: manusia dan ala m sekelilin g terpelih ara. - Tanggungja wab menjaga kebersih an - Kepentingan air sumber air - Penjimatan air 23
 28. 28. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSMTINGKATAN DUA NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN3.3 Kemapanan Alam Sekitar Perlindungan santuari hidupan tanggungjawab bersama Pengekalan keseimbangan ala m Zon persisiran pantai perlu dilindungi Melibatkan diri dalam melindungi i. Tayangan video mengenai perlindungan sekelilin g sebagai tanggungjawab Pembangunan terkawal di zon persisiran zon persisiran pantai santuari. bersama untuk keseja hteraan hid up. pantai Pengekalan kawasan terumbu karang untuk ii. Mengadakan aktiviti membersihkan pembiakan hid upan marin persisiran panta i.3.4 Peka terhadap Isu-isu Alam Sekitar Bencana alam ialah fenomena semulajadi Prihatin terhadap persoalan yang Peka terhadap kejadian bencana ala m demi Peka terhadap kejadian dan kesan i. Membina peta aliran yang menunju kkan berkaitan dengan ala m sekelilin g dan keselamatan bersama bencana alam serta mengenal pasti persedia an yang dibuat dalam menghadapi berusaha menyele saikannya. Kesan bencana ala m kepada ala m sekitar langkah-langkah persediaan dalam bencana alam. Persedia an menghadapi bencana alam menghadapi bencana ala m ii. Mengumpul maklumat darip ada media cetak atau ele ktronik dan berbin cang tentang bencana ala m. iii. Melakonkan satu latih an kecemasan.24
 29. 29. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA BIDANG PEMBELAJARAN 4NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME
 30. 30. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSMTINGKATAN DUA26
 31. 31. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUABIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTIS ME NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN4.1 Cinta akan Negara Nikmat dan keselesaan hidup tanda kemakmuran negara Perasaan sayang dan bangga kepada Kemudahan awam dan perkhidmatan sosial Berbangga serta menggunakan Surat kepada sahabat di luar negeri negara serta meletakkan kepentingan negara tanggungja wab bersama sebaik-baiknya segala perkhid matan menceritakan tentang rasa bangga tentang negara melebihi kepentingan diri. Perasaan bangga dengan kemudahan dan kemudahan yang disedia kan kemudahan awam/perkhid matan sosia l yang awam dan perkhidmatan sosia l negara oleh keraja an ada dala m negara Sikap berta nggungja wab menjaga kemudahan awam dan perkhid matan sosia l yang terdapat dalam negara4.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara Raja dan pemimpin ialah payung negara Kepatuhan dan kesetiaan yang Kesetiaan kepada raja dan negara iala h i. Menghormati dan mentaati i. Menunju kkan rakaman pertabala n Yang Di berkekalan kepada Raja dan Negara. kewajip an bagi setiap rakyat upacara dan majlis rasmi yang Pertuan Agong/Sultan dan membuat Tatalaku dala m majlis yang dihadiri oleh dihadiri oleh pembesar negara perbincangan tentang tata laku dala m pembesar negara majlis tersebut. Taat setia kepada raja dan negara ii. Menyokong dan menyertai - Hari Keputeraan program-program sambutan hari ii. Merancang dan menyerta i program Hari - Hari Kebangsaan kebesaran negara Kebangsaan di perin gkat sekolah - Pertabala n Raja - Melukis/mewarna/mengibar Bendera Malaysia - Sudut patrio tisme di dala m kelas 27
 32. 32. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSMTINGKATAN DUA NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN4.3 Sanggup Berkorban Sanggup berkorban demi kebajikan untuk Negara masyarakat dan kemakmuran negara Kerelaan melakukan ata u menyerahkan Kesanggupan melib atkan diri dalam aktiviti Sanggup mengambil bahagian Membuat laporan tenta ng aktiviti sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kemasyarakatan dalam aktiviti kemasyarakatan demi kemasyarakatan yang pernah disertai. kebaktian untu k negara. Sedia mengorbankan masa dan tenaga negara dalam kerja -kerja amal - Ekonomi - Kesihatan - Pendidikan - Sukan28
 33. 33. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA BIDANG PEMBELAJARAN 5NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA
 34. 34. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSMTINGKATAN DUA30
 35. 35. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUABIDANG PEMBELAJARAN 1 : N ILAI B ERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak Persekitaran mempengaruhi pertumbuhan kanak-kanak Membela, me mberi naungan dan Ibu bapa pelindung kanak-kanak Menyedari kanak-kanak berhak Berbincang dan menghasilkan buku skrap memelihara hak kanak-kanak bagi Tanggungja wab ibu bapa memastikan mendapat pendid ikan dan tentang persekitaran yang sele sa untuk menjamin kehid upan mereka yang anak-anak mendapat kehidupan sempurna perlindungan untuk menja min kanak-kanak sempurna. - Pendidikan kehidupan yang sempurna - Tempat tinggal - Perlindungan - Suasana pembela ja ran5.2 Menghormati Hak Wanita Pengiktirafan hak wanita menjamin pembangunan insan Melindungi dan mengiktiraf wanita Hak wanita tanggunggjawab bersama Bersikap terbuka dala m mengikfiraf Mengumpul maklumat dari media cetak dan sebagai in divid u yang boleh memberi Peka terhadap hak wanita wanita sebagai golo ngan yang media elektronik mengenai pengeksplo itasia n sumbangan dalam pembangunan - Hal-hal kebajikan berkebolehan, berpotensi dan wanita dan mempamerkan di kelas keluarga, masyarakat dan negara. - Peluang kenaikan pangkat bermaruah - Pengeksploitasian - Iklan 31
 36. 36. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSMTINGKATAN DUA NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN5.3 Melindungi Hak Pekerja Majikan yang prihatin meningkatkan produktiv iti negara Menghormati, menghargai dan Majikan prih atin pekerja berja ya Menerima hakikat bahawa kebajikan i. Mengumpul ikla n kerja dari akhbar dan mengiktiraf perkhid matan, jasa dan Tanggungja wab majikan dalam menjaga pekerja merupakan tanggungja wab membuat perbandingan tentang sumbangan golongan pekerja dalam kebajikan pekerja majikan kemudahan serta faedah yang ditawarkan pembangunan negara. - Keselesaan tempat kerja - Peluang meningkatkan kerja ya ii. Simulasi - Kemudahan berekreasi - Mewawancara dengan pekerja ata u majikan tentang kebajikan pekerja5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Golongan kurang berupaya insan ciptaan Berupaya Tuhan Memberi layanan yang bersopan kepada Prihatin terhadap golo ngan kurang berupaya Memberi layanan dan sokongan i. Lawata n ke pusat spastik atau kelas golongan kurang berupaya supaya tidak Golongan kurang berupaya memerlukan yang baik kepada golo ngan kurang pendidikan khas dan membuat laporan berasa tersisih dan mengiktiraf mereka layanan dan sokongan daripada pelbagai berupaya sebagai in san cip taan Tuhan. pihak ii. Tayangan video berkaitan golo ngan - Keluarga kurang berupaya dan berbincang tentang - Rakan sebaya layanan yang diberi - Anggota masyarakat32
 37. 37. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN5.5 Melindungi Hak Pengguna Kesedaran pengguna tanda masyarakat matang Membela dan memelihara hak individu Pendidikan kepenggunaan asas kepekaan Menyedari dan mengenal pasti hak i. Mengumpul, membincang dan untuk menjadi pengguna yang berilmu, pengguna pengguna untuk mendapat mempamerkan maklumat tentang hak mendapat perkhidmatan serta barangan Kepekaan pengguna terhadap hak dan perlindungan dan maklumat tentang pengguna daripada media cetak dan yang berkualiti dan tidak mudah tanggungjawab barangan dan perkhidmatan elektronik dieksplo itasi. - Maklumat tentang barangan dan perkhidmatan supaya mudah membuat ii. Menulis surat aduan kepada Persatuan pilihan dan mengela kkan penip uan Pengguna tentang barangan/perkhid matan - Perlindungan daripada penggunaan yang tidak memuaskan barangan dan perkhidmatan yang membahayakan 33
 38. 38. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSMTINGKATAN DUA BIDANG PEMBELAJARAN 6 NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI
 39. 39. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN DUA 35
 40. 40. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSMTINGKATAN DUABIDANG PEMBELAJARAN 6 : N ILAI B ERKAITAN DENGAN D EMOKRASI NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang menjamin kesejahteraan Undang-undang hidup masyarakat Menerima dan mematuhi peratu ran dan Undang-undang menja min keselamatan Mematuhi peraturan dan undang- i. Mencari maklumat mengenai kesala han- undang-undang yang telah ditentu kan di jala n raya undang jala n raya bagi menjamin kesalahan di jala n raya tanpa mengira sesiapa dan di mana Patuhi undang-undang dan peratu ran keselamatan diri dan orang lain seseorang itu berada. jalan raya ii. Ceramah keselamatan di jala n raya ole h Tidak terlib at dalam perbuatan yang pegawai JPJ atau Polis menyalahi undang-undang jala n raya - Perlumbaan haram iii. Mempamerkan keratan akhbar yang - Memandu tanpa lesen berkaitan dan mengadakan perbin cangan - Memandu dala m keadaan mabuk tentang pentingnya mematuhi peraturan - Kecuaian pejala n kaki dan undang-undang jala n raya6.2 Kebebasan Bersuara Kebebasan bersuara mencerminkan keluarga berfikiran terbuka Kebebasan berucap dan mengelu arkan Amalan bermusyawarah sebagai budaya hidup Berbincang dengan anggota Sketsa atau main peranan sebagai anggota fikiran dengan batasan tertentu bagi berkeluarga keluarga dala m suasana yang keluarga yang mengamalkan kebebasan menjaga kesela matan dan ketente raman. Kebebasan mengelu arkan pendapat dalam harmoni bersuara dala m perbincangan secara terbuka perbincangan keluarga dan harmoni - Perbincangan bersama keluarga dalam pelb agai hal - Perasaan dan emosi dikawal36
 41. 41. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN DUA NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN6.3 Kebebasan Beragama Kebebasan beragama lambang masyarakat majmuk Kebebasan setiap in divid u untuk Rakyat Malaysia merayakan pelb agai upacara Meraikan upacara keagamaan i. Perbincangan tentang perayaan menganuti dan mengamalkan agamanya keagamaan sendiri dan menghormati upacara keagamaan sendiri dan pentingnya seperti yang diperuntukkan dala m Kebebasan meraikan upacara keagamaan keagamaan orang lain menghormati perayaan keagamaan Perlembagaan Malaysia. - Sambutan Maulidur-Rasul (Islam) orang lain - Hari Wesak (Buddha) - Thaipusam (Hindu) ii. Menghasilkan folio tenta ng perayaan - Good Frid ay (Kristian) keagamaan di Malaysia - Hari Vasakhi (Sikh)6.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Minda yang sihat melalui aktiviti yang Negara bermanfaat Kebebasan untuk melibatkan diri dalam Aktiviti kemasyarakatan dija yakan bersama Melibatkan diri dalam aktiviti Menyenaraikan aktiviti luar sekola h yang pelbagai aktiviti pembangunan negara Penyertaan dalam aktiviti luar sekolah yang kebajikan dan kemasyarakatan demi berfaedah dan mengkaji kesannya dengan mematuhi peraturan, undang- membina dan berfaedah pembangunan negara undang dan Perlembagaan Malaysia. - Aktiviti kebajikan dengan masyarakat setempat 37
 42. 42. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSMTINGKATAN DUA NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN6.5 Sikap Keterbukaan Sikap terbuka tanda kematangan fikir an Bersedia memberi dan menerima Teguran yang membina pentin g untuk kebaikan Menerima pandangan dan teguran Main peranan pandangan, pembaharuan dan kritikan bersama orang lain demi kebaikan bersama - Orang yang memberi teguran dan orang selaras dengan kebenaran fakta dan Pendapat dan teguran diterima dengan yang menerima teguran dala m sesuatu norma masyarakat Malaysia. sikap terbuka hal. - Akademik - Kokurikulu m - Bimbingan dan kaunseling38
 43. 43. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN DUA BIDANG PEMBELAJARAN 7 NILAI BERKAITAN DENGANKEAMANAN DAN KEHARMONIAN
 44. 44. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSMTINGKATAN DUA40
 45. 45. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN DUABIDANG PEMBELAJARAN 7 : N ILAI B ERKAITAN DENGAN K EAMANAN DAN KEHARMONIAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN7.1 Hidup Bersama Secara Aman Perpaduan masyarakat tunggak kesejahteraan negara Hidup berbaik-baik antara satu sama lain Semangat kejiranan membentuk kesejahte raan Menjadi jiran yang baik boleh i. Membincangkan ciri-ciri jiran yang baik dengan mengutamakan kedamaian dan masyarakat diconto hi oleh masyarakat keharmonian hidup tanpa mengira Konsep kejiranan sebagai amalan dala m ii. Projek : membantu jiran dan membuat agama, bangsa dan budaya. kehidupan bermasyarakat laporan - Kunjungan Muhibah (Rumah terbuka, hari keluarga, saling membantu, ziarah-menziarahi)7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama Hidup sepakat membawa berkat Usaha yang baik dan membina yang Permuafakatan masyarakat untuk kebaikan Melibatkan diri dalam pelb agai Melibatkan diri dalam salah satu program dilakukan bersama pada peringkat bersama aktiviti masyarakat untuk komuniti dan membuat laporan ringkas individ u, komuniti atau negara untuk Permuafakatan dala m melaksanakan tugas kesejahteraan bersama mencapai sesuatu matlamat. kemasyarakatan - Gotong royong - Rukun Teta ngga - Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung - Program Permuafakatan 41
 46. 46. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSMTINGKATAN DUA NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN7.3 Saling Menghormati antara Negara Kesepakatan antara negara menjamin kemakmuran sejagat Menghargai dan memuliakan hubungan Amalan saling menghormati antara negara Menerima hakikat bahawa perasaan i. Menghasilkan buku skrap tentang antara negara untuk menjamin menjamin kemantapan ekonomi bertola k ansur dan salin g kesepakatan antara negara seranta u kesejahteraan sejagat. Perasaan bertola k ansur dan menghormati antara negara dalam pelb agai aspek. hormat-menghormati anta ra negara untuk menjamin kesepakatan dan kesepakatan serantau pembangunan serantau ii. Mengumpul maklumat darip ada pelbagai sumber tentang penyelesaian secara diplo masi isu kesempadanan antara negara dan mempamerkan di kela s42

×