จำำนวนผลงำนวิจัยท่ีได้รับกำรอ้ำงอิง Citations
         ปี ปฏิทิน 2549 จำำนวน 275 เร่ ือง 591 ครัง
        ...
CIA , I.e.,O.k.,Day, Lab, Yu, P. ,Zheng, S. , Jones, J.E. ,Asico, L.D. ,Hopfer,U. ,
    Eisner, G.M. , Felder, R.A. , J...
Nicolaidou, P., Papadopoulou, A.
    Idiopathic hypercalciuria in children
    Current Pediatric Reviews
    Volu...
International Journal of Cardiology
    Volume 112, Issue 1, 10 September 2006, Page 122

11.  Janjindamai, W., Pruek...
15 Mo-suwan, L., Tongkumchum, P., Puetpaiboon, A.
Determinants of overweight tracking from childhood to adolescence: A 5 y...
Quaderni ACP
    Volume 13, Issue 3, May 2006, Pages 124-128

    Flodmark, C.-E., Marcus, C., Britton, M.
    In...
19.  Mo-suwan, L., Junjana, C., Puetpaiboon, A.
Increasing obesity in school children in a transitional society and the ...
Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care
    Volume 9, Issue 3, May 2006, Pages 304-313

24.   Mo-suw...
Guimarães, L.V., Barros, M.B.D.A., Martins, M.S.A.S., Duarte, E.C.
    Factors associated with overweight in schoolchi...
แพทย์หญงิวาริชา เจนจินดามัย
29 Janjindamai, W., Pruekprasert, P.
Perinatal dengue infection : A case report and review of ...
Kaufman, D.W., Kelly, J.P., Issaragrisil, S., Laporte, J.-R., Anderson, T., Levy,
    M., Shapiro, S., Young, N.S.
  ...
Mohamed, M.M., El-Humiany, A.U.-R.
   Molecular characterization of new variants of glucose-6-phosphate
   dehydroge...
Stamou, K.M., Toutouzas, K.G., Kekis, P.B., Nakos, S., Gafou, A., Manouras,
    A., Krespis, E., Katsaragakis, S., Bram...
European Journal of Pediatrics
    Volume 165, Issue 11, November 2006, Pages 787-793

    Cervero, A.a , Domínguez...
Multiple endocrine neoplasia 2B presenting with Pseudo-Hirschsprung's disease
    Journal of the National Medical Assoc...
Aksoy, D.Y.a c   , Yürekli, B.P.Ş.a , Yildiz, B.O.a b , Gedik, O.a b
    Prevalence of glutamic acid decarboxylase...
ภาควิชาจักษุวิทยา 2 เร่ ือง 2 ครัง
                 ้

แพทย์หญิงสุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์

1.   Tengtrisorn, ...
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 4 เร่ ือง 4 ครัง
                  ้

นายแพทย์พิเชฐ อุดมรัตน์
1.   Saletu, B.a c ,...
1.   Title: Degradation of sarcomeric and cytoskeletal proteins in cultured skeletal
muscle cells
Author(s): Purintrapib...
Conserved extended haplotypes of the major histocompatibility complex:
    Further characterization
    Genes and Im...
Expert Opinion on Drug Safety
Volume 5, Issue 1, January 2006, Pages 107-116
ภาควิชาพยาธิวิทยา 51 เร่ ือง 90 ครัง
                  ้

แพทย์หญิงจารุพร พรหมวงศ์
1.   Yenchitsomanus,...
The pathogens of atypical respiratory infections and asthma
    Polski Merkuriusz Lekarski
    Volume 20, Issue 11...
Journal of Neuro-Ophthalmology
   Volume 26, Issue 3, September 2006, Pages 184-186

6.   Tapchaisri, P., Nopparatan...
N-terminally truncated WT1 protein with oncogenic properties overexpressed in
    leukemia
    Journal of Biological...
Strefford, J.C., Lane, T.M., Hill, A., LeRoux, L., Foot, N.J., Shipley, J., Oliver,
     R.T.D., Lu, Y.-J., Young, B.D...
Hashibe, M., Boffetta, P., Zaridze, D., Shangina, O., Szeszenia-Dabrowska, N.,
   Mates, D., Janout, V., Fabiánová, E...
16.  Ohtake, H., Limprasert, P., Fan, Y., Onodera, O., Kakita, A., Takahashi, H.,
Bonner, L.T., Tsuang, D.W., Murray, I....
Aging Health
    Volume 2, Issue 3, June 2006, Pages 461-472

19.   Tsuang, D.W., Dalan, A.M., Eugenio, C.J., Poorkaj...
Hormone Research
    Volume 65, Issue 3, March 2006, Pages 114-119

นายแพทย์วิญญู มิตรานั นท์
22.   Nittayananta, W.,...
25.  Mori, A., Takao, S., Pradutkanchana, J., Kietthubthew, S., Mitarnun, W., Ishida,
T.
High tumor necrosis factor-α le...
Multilocus sequence typing of historical Burkholderia pseudomallei isolates
    collected in Southeast Asia from 1964 t...
New milk medium for germ tube and chlamydoconidia production by Candida albicans.
Mycopathologia
Volume 123, Issue 2, Augu...
Modulation of prostate cancer cell attachment to matrix by versican
Cancer Research
Volume 63, Issue 16, 15 August 2003, P...
Rahmani, M., Wong, B.W., Ang, L., Cheung, C.C., Carthy, J.M., Walinski, H.,
    McManus, B.M.
    Versican: Signalin...
Journal of Clinical Microbiology
Volume 22, Issue 3, 1985, Pages 383-386

    Kawatsu, K., Ishibashi, M., Tsukamoto, T....
ภาควิชารังสีวิทยา 6 เร่ ือง 8 ครัง
                 ้

แพทย์หญงิดวงใจ แสงถวัลย์
1.Sangthawan, D., Watthana...
Seminars in Interventional Radiology
    Volume 23, Issue 3, September 2006, Pages 223-229

5.   Tanomkiat, W., Chong...
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 7 เร่ ือง 8 ครัง
                  ้
นายแพทย์ธวัช ชาญชญานนท์
1.   Suraseranivongse,...
Naguib, M., Samarkandi, A.H., El-Din, M.E., Abdullah, K., Khaled, M., Alharby,
    S.W.
    The dose of succinylcho...
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 5 เร่ ือง 7 ครัง
                   ้

แพทย์หญิงพิชญา ตันติเสรณ๊
1.   Tuntiseran...
Survey and evaluation of antibiotic prophylaxis usage in surgery wards of
    tertiary level institution before and aft...
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations

2,595
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,595
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citations

 1. 1. จำำนวนผลงำนวิจัยท่ีได้รับกำรอ้ำงอิง Citations ปี ปฏิทิน 2549 จำำนวน 275 เร่ ือง 591 ครัง ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 51 เร่ ือง 100 ครัง ้ แพทย์หญิงกมลวิช เหล่าประสพวัฒนา 1. Laoprasopwattana, K. Libraty, D.H. , Endy, T.P. Nisalak, A. Chunsuttiwat, S. , Vaughn, D.W. , Reed, G. , Ennis, F.A. , Rothman, A.L. , Green, S. Dengue virus (DV) enhancing antibody activity in preillness plasma does not predict subsequent disease severity or viremia in secondary DV infection Journal of Infectious Diseases Volume 192, Issue 3, 1 August 2005, Pages 510-519 Hermida, L., Bernardo, L. , Martín, J. , Alvarez, M. , Prado, I. , López, C. , Sierra, B.D.L.C. , Martínez, R. , Rodríguez, R. , Zulueta, A., Pérez, A.B. , Lazo, L. , Rosario, D. , Guillén, G. , Guzmán, M.G. A recombinant fusion protein containing the domain III of the dengue-2 envelope protein is immunogenic and protective in nonhuman primates Volume 24, Issue 16, 12 April 2006, Pages 3165-3171 Burke, D.S., Kliks, S. Antibody-dependent enhancement in dengue virus infections [2] Journal of Infectious Diseases Volume 193, Issue 4, 15 February 2006, Pages 601-603 Halstead, S.B. Measuring dengue enhancing antibodies: Caveats [1] Journal of Infectious Diseases Volume 193, Issue 4, 15 February 2006, Page 601 Green, S., Libraty, D.H., Laoprasopwattana, K., Ennis, F.A., Rothman, A.L. Reply to Halstead and to Burke and Kliks [3] Journal of Infectious Diseases Volume 193, Issue 4, 15 February 2006, Pages 603-604 แพทย์หญิงจุฑามาศ วิโรจน์อนั นต์ 2. Wirojanan, J., Sopontammarak, S., Vachvanichsanong, P. Sterile pyuria in Kawasaki disease [2] Pediatric Nephrology Volume 19, Issue 3, March 2004, Page 363 Watanabe, T., Abe, Y., Sata, S., Uehara, Y., Ikeno, K., Abe, T. Hyponatremia in Kawasaki disease Pediatric Nephrology Volume 21, Issue 6, June 2006, Pages 778-781 แพทย์หญิงประยงค์ เวชวนิ ชสนอง 3. Vachvanichsanong, P. , Sela, S. , Sidhu, A. Absence of DA1/DA2 dopamine receptor interactions in proximal tubules of spontaneously hypertensive rats American Journal of Physiology Volume 270, Issue 1 PART 2, 1996, Pages F98-F105
 2. 2. CIA , I.e.,O.k.,Day, Lab, Yu, P. ,Zheng, S. , Jones, J.E. ,Asico, L.D. ,Hopfer,U. , Eisner, G.M. , Felder, R.A. , Jose, P.A. Activation of D3 dopamine receptor decreases angiotensin II type 1 receptor expression in rat renal proximal tubule cells Circulation Research Volume 99, Issue 5, September 2006, Pages 494-500 4. Vachvanichsanong, P. Herpes zoster in a five-month-old infant after intrauterine exposure to varicella Pediatric Infectious Disease Journal Volume 10, Issue 5, 1991, Pages 412-413 Day, Martins, E.N., CIA, Alvarenga, L.S., Pavan-Langston, D. Herpes Zoster Ophthalmicus in Otherwise Healthy Children American Journal of Ophthalmology Volume 142, Issue 3, September 2006, Pages 393-399.e2 Guerrero Vázquez, J., Guerrero Fernández, , García Ascaso, M.T., Olmedo Sanlaureano, S., Garcés Ramos, A., Luengo Casasola, J.L. Herpes zoster in children and adolescents Pediatrika Volume 26, Issue 6, June 2006, Pages 29-38 5. Vachvanichsanong, P., Dissaneewate, P. , Winn, T. Intravenous cyclophosphamide for lupus nephritis in Thai children Scandinavian Journal of Rheumatology Volume 33, Issue 5, 2004, Pages 339-342 Bader-Meunier, B. , Haddad, E. Childhood systemic lupus erythematosus: New and old treatments Current Pediatric Reviews Volume 2, Issue 2, May 2006, Pages 165-171 6. Sidhu, A. , Vachvanichsanong, P. , Jose, P.A. , Felder, R.A. Persistent defective coupling of dopamine-1 receptors to G proteins after solubilization from kidney proximal tubules of hypertensive rats Journal of Clinical Investigation Volume 89, Issue 3, 1992, Pages 789-793 Zeng, C., Felder, R.A., Jose, P.A. A new approach for treatment of hypertension: Modifying D1 dopamine receptor function Cardiovascular and Hematological Agents in Medicinal Chemistry Volume 4, Issue 4, October 2006, Pages 369-377 7. Vachvanichsanong, P. , Malagon, M. , Moore, E.S. Recurrent abdominal and flank pain in children with idiopathic hypercalciuria Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics Volume 90, Issue 6, 2001, Pages 643-648 Akil, I., Kavukçu, S., Inan, S., Yilmaz, O., Atilla, P., Işlekel, H., Neşe, N., Müftüoǧlu, S. Evaluation of histologic changes in the urinary tract of hypercalciuric rats Pediatric Nephrology Volume 21, Issue 11, November 2006, Pages 1681-1689 Tabel, Y., Mir, S. The long-term outcomes of idiopathic hypercalciuria in children Journal of Pediatric Urology Volume 2, Issue 5, October 2006, Pages 453-458
 3. 3. Nicolaidou, P., Papadopoulou, A. Idiopathic hypercalciuria in children Current Pediatric Reviews Volume 2, Issue 1, February 2006, Pages 93-98 Polito, C., Cioce, F., Signoriello, G., La Manna, A. Intral/diffuse abdominal perception of urological pain in children Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics Volume 95, Issue 1, January 2006, Pages 82-85 8 Vachvanichsanong, P., Malagon, M., Moore, E.S. Urinary tract infection in children associated with idiopathic hypercalciuria Scandinavian Journal of Urology and Nephrology Volume 35, Issue 2, 2001, Pages 112-116 Baysoy, G., Gürel, S., Çakici, H., Uyan, A.P. Concurrent septic arthritis and urinary tract infection in a patient with nephrocalcinosis and vesicoureteral reflux Turkish Journal of Pediatrics Volume 48, Issue 3, 2006, Pages 275-278 Akil, I., Kavukçu, S., Inan, S., Yilmaz, O., Atilla, P., Işlekel, H., Neşe, N., Müftüoǧlu, S. Evaluation of histologic changes in the urinary tract of hypercalciuric rats Pediatric Nephrology Volume 21, Issue 11, November 2006, Pages 1681-1689 Vahlensieck, W., Bauer, H. Prevention and alternative methods for prophylaxis of recurrent urinary tract infections in women Urologe – Ausgabe A Volume 45, Issue 4, April 2006, Pages 443-450 Nicolaidou, P., Papadopoulou, A. Idiopathic hypercalciuria in children Current Pediatric Reviews Volume 2, Issue 1, February 2006, Pages 93-98 9. Vachvanichsanong, P. , Malagon, M. , Moore, E.S. Urinary incontinence due to idiopathic hypercalciuria in children Journal of Urology Volume 152, Issue 4, 1994, Pages 1226-1228 Kamperis, K., Hagstroem, S., Rittig, S., Djurhuus, J.C. Urinary Calcium Excretion in Healthy Children and Children With Primary Monosymptomatic Nocturnal Enuresis Journal of Urology Volume 176, Issue 2, August 2006, Pages 770-773 10. Promphan, W., Sopontammarak, S., Pruekprasert, P., Kajornwattanakul, W., Kongpattanayothin, A. Dengue myocarditis Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Volume 35, Issue 3, September 2004, Pages 611-613 Wiwanitkit, V. Dengue myocarditis, rare but not fatal manifestation
 4. 4. International Journal of Cardiology Volume 112, Issue 1, 10 September 2006, Page 122 11. Janjindamai, W., Pruekprasert, P. Perinatal dengue infection : A case report and review of literature Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Volume 34, Issue 4, December 2003, Pages 793-796 Waduge, R., Malavige, G.N., Pradeepan, M., Wijeyaratne, C.N., Fernando, S., Seneviratne, S.L. Dengue infections during pregnancy: A case series from Sri Lanka and review of the literature Journal of Clinical Virology Volume 37, Issue 1, September 2006, Pages 27-33 Malhotra, N., Chanana, C., Kumar, S. Dengue infection in pregnancy International Journal of Gynecology and Obstetrics Volume 94, Issue 2, August 2006, Pages 131-132 แพทย์หญิงพรรณี วาสิกนานนท์ 12. Vasiknanonte, P., Kuasirikul, S., Vasiknanonte, S. Two Faces of Nocturnal Tongue Biting Journal of the Medical Association of Thailand Volume 80, Issue 8, August 1997, Pages 500-506 Goraya JS, Virdi V, Parmar V Recurrent nocturnal tongue biting in a child with hereditary chin trembling JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY 21 (11): 985-987 NOV 2006 แพทย์หญิงมาลัย ว่องชาญชัยเลิศ 13. Chuansumrit, A., Tangnararatchakit, K. , Lektakul, Y. , Pongthanapisith, V. , Nimjaroenniyom, N., Thanarattanakorn, P., Wongchanchailert, M., Komwilaisak, P. The use of recombinant activated factor VII for controlling life-threatening bleeding in Dengue Shock Syndrome Blood Coagulation and Fibrinolysis Volume 15, Issue 4, June 2004, Pages 335-342 Mathew P, Young G Recombinant factor VIIa in paediatric bleeding disorders - a 2006 review HAEMOPHILIA 12 (5): 457-472 SEP 2006 แพทย์หญิงลัดดา เหมาะสุวรรณ 14. Mo-Suwan, L. , Junjana, C. Breast-feeding and infant growth in the first six months. Journal of the Medical Association of Thailand Volume 74, Issue 9, September 1991, Pages 386-390 Szajewska, H., Horvath, A., Koletzko, B., Kalisz, M. Effects of brief exposure to water, breast-milk substitutes, or other liquids on the success and duration of breastfeeding: A systematic review Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics Volume 95, Issue 2, February 2006, Pages 145-152
 5. 5. 15 Mo-suwan, L., Tongkumchum, P., Puetpaiboon, A. Determinants of overweight tracking from childhood to adolescence: A 5 y follow-up study of Hat Yai schoolchildren International Journal of Obesity Volume 24, Issue 12, 2000, Pages 1642-1647 Park, H.S., Park, J.Y., Cho, S.-I. Familial aggregation of the metabolic syndrome in Korean families with adolescents Atherosclerosis Volume 186, Issue 1, May 2006, Pages 215-221 Kruger, R., Kruger, H.S., MacIntyre, U.E. The determinants of overweight and obesity among 10- to 15-year-old schoolchildren in the North West Province, South Africa – The THUSA BANA (Transition and Health during Urbanisation of South Africans; BANA, children) study Public Health Nutrition Volume 9, Issue 3, May 2006, Pages 351-358 Deshmukh-Taskar, P., Nicklas, T.A., Morales, M., Yang, S.-J., Zakeri, I., Berenson, G.S. Tracking of overweight status from childhood to young adulthood: The Bogalusa Heart Study European Journal of Clinical Nutrition Volume 60, Issue 1, January 2006, Pages 48-57 16. Mo-Suwan, L., Pongprapai, S., Junjana, C., Puetpaiboon, A. Effects of a controlled trial of a school-based exercise program on the obesity indexes of preschool children American Journal of Clinical Nutrition Volume 68, Issue 5, November 1998, Pages 1006-1011 Graf, C., Dordel, S., Tokarski, W., Predel, H.-G. Overweight and obesity in childhood and adolescence. Is prevention possible? Herz Volume 31, Issue 6, September 2006, Pages 507-513 Stice, E., Shaw, H., Marti, C.N. A meta-analytic review of obesity prevention programs for children and adolescents: The skinny on interventions that work Psychological Bulletin Volume 132, Issue 5, September 2006, Pages 667-691 Atlantis, E., Barnes, E.H., Singh, M.A.F. Efficacy of exercise for treating overweight in children and adolescents: A systematic review International Journal of Obesity Volume 30, Issue 7, 14 July 2006, Pages 1027-1040 Reynolds, K.D., Spruijt-Metz, D. Translational research in childhood obesity prevention Evaluation and the Health Professions Volume 29, Issue 2, June 2006, Pages 219-245 Nibali, S.C. The evaluation of weight control interventions
 6. 6. Quaderni ACP Volume 13, Issue 3, May 2006, Pages 124-128 Flodmark, C.-E., Marcus, C., Britton, M. Interventions to prevent obesity in children and adolescents: A systematic literature review International Journal of Obesity Volume 30, Issue 4, April 2006, Pages 579-589 Flynn, M.A.T., McNeil, D.A., Maloff, B., Mutasingwa, D., Wu, M., Ford, C., Tough, S.C. Reducing obesity and related chronic disease risk in children and youth: A synthesis of evidence with 'best practice' recommendations Obesity Reviews Volume 7, Issue SUPPL. 1, February 2006, Pages 7-66 17. Sungthong, R., Mo-suwan, L., Chongsuvivatwong, V. Effects of haemoglobin and serum ferritin on cognitive function in school children Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition Volume 11, Issue 2, 2002, Pages 117-122 Aboussaleh, Y., Ahami, A.-O.-T., Bonthoux, F., Marendaz, C., Valdois, S., Rusinek, S. Cognitive performances of anemic children aged 6 to 11 years in an urban area of northwestern Morocco Journal de Therapie Comportementale et Cognitive Volume 16, Issue 2, June 2006, Pages 49-54 18. Jaruratanasirikul, S., Mo-suwan, L., Lebel, L. Growth pattern and age at menarche of obese girls in a transitional society Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism Volume 10, Issue 5, 1997, Pages 487-490 Bratberg, G.H., Nilsen, T.I.L., Holmen, T.L., Vatten, L.J. Combined influence of early sexual maturation and central adiposity on subsequent stature: A four-year follow-up of 1,605 Norwegian boys and girls: The Young-HUNT study European Journal of Pediatrics Volume 165, Issue 11, November 2006, Pages 787-793 Cervero, A., Domínguez, F., Horcajadas, J.A., Quiñonero, A., Pellicer, A., Simón, C. The role of the leptin in reproduction Current Opinion in Obstetrics and Gynecology Volume 18, Issue 3, June 2006, Pages 297-303 Davies, M.J. Evidence for effects of weight on reproduction in women Reproductive BioMedicine Online Volume 12, Issue 5, May 2006, Article number 2188, Pages 552-561 Ribeiro, J., Santos, P., Duarte, J., Mota, J. Association between overweight and early sexual maturation in Portuguese boys and girls Annals of Human Biology Volume 33, Issue 1, January 2006, Pages 55-63
 7. 7. 19. Mo-suwan, L., Junjana, C., Puetpaiboon, A. Increasing obesity in school children in a transitional society and the effect of the weight control program Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Volume 24, Issue 3, 1993, Pages 590-594 Reynolds, K.D., Spruijt-Metz, D. Translational research in childhood obesity prevention Evaluation and the Health Professions Volume 29, Issue 2, June 2006, Pages 219-245 Sidhu, S., Kaur, N., Kaur, R. Overweight and obesity in affluent school children of Punjab Annals of Human Biology Volume 33, Issue 2, March 2006, Pages 255-259 20. Sungthong, R., Mo-Suwan, L., Chongsuvivatwong, V., Geater, A.F. Once-weekly and 5-days a week iron supplementation differentially affect cognitive function but not school performance in Thai children Journal of Nutrition Volume 134, Issue 9, September 2004, Pages 2349-2354 Zanni, G.R., Wick, J.Y. From chronobiology to chronotherapeutics (2005) Consultant Pharmacist, 20 (6), pp. 480-491. 21. Title: Once weekly is superior to daily iron supplementation on height gain but not on hematological improvement among schoolchildren in Thailand Author(s): Sungthong R, Mo-suwan L, Chongsuvivatwong V, Geater AF Source: JOURNAL OF NUTRITION 132 (3): 418-422 MAR 2002 Olsen A, Nawiri J, Magnussen P, et al. Failure of twice-weekly iron supplementation to increase blood haemoglobin and serum ferritin concentrations: results of a randomized controlled trial ANNALS OF TROPICAL MEDICINE AND PARASITOLOGY 100 (3): 251-263 APR 2006 22. Pongprapai, S., Mo-suwan, L., Leelasamran, W. Physical fitness of obese school children in Hat Yai, southern Thailand. The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health Volume 25, Issue 2, June 1994, Pages 354-360 Ekkekakis, P., Lind, E. Exercise does not feel the same when you are overweight: The impact of self- selected and imposed intensity on affect and exertion International Journal of Obesity Volume 30, Issue 4, April 2006, Pages 652-660 23. Puwanant, M., Mo-Suwan, L., Patrapinyokul, S. Recurrent D-lactic acidosis in a child with short bowel syndrome Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition Volume 14, Issue 2, 2005, Pages 195-198 Goulet, O., Sauvat, F. Short bowel syndrome and intestinal transplantation in children
 8. 8. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care Volume 9, Issue 3, May 2006, Pages 304-313 24. Mo-suwan, L., Lebel, L., Puetpaiboon, A., Junjana, C. School performance and weight status of children and young adolescents in a transitional society in Thailand International Journal of Obesity Volume 23, Issue 3, 1999, Pages 272-277 Xie, B., Chou, C.-P., Spruijt-Metz, D., Reynolds, K., Clark, F., Palmer, P.H., Gallaher, P., Sun, P., Guo, Q., Johnson, C.A. Weight perception, academic performance, and psychological factors in Chinese adolescents American Journal of Health Behavior Volume 30, Issue 2, March 2006, Pages 115-124 Thongpriwan, V., McElmurry, B.J. Comparisons between thai adolescent voices and thai adolescent health literature Journal of School Health Volume 76, Issue 2, February 2006, Pages 47-51 Yach, D., Stuckler, D., Brownell, K.D. Epidemiologic and economic consequences of the global epidemics of obesity and diabetes Nature Medicine Volume 12, Issue 1, January 2006, Pages 62-66 25. Mo-Suwan, L., Lebel, L. Risk Factors for Cardiovascular Disease in Obese and Normal School Children: Association of Insulin with Other Cardiovascular Risk Factors Biomedical and Environmental Sciences Volume 9, Issue 2-3, September 1996, Pages 269-275 Harrell, J.S., Jessup, A., Greene, N. Changing our future: Obesity and the metabolic syndrome in children and adolescents Journal of Cardiovascular Nursing Volume 21, Issue 4, July 2006, Pages 322-330 26. Mo-suwan, L., Geater, A.F. Risk factors for childhood obesity in a transitional society in Thailand International Journal of Obesity Volume 20, Issue 8, 1996, Pages 697-703 De Moraes, S.A., Rosas, J.B., Mondini, L., Martins De Freitas, I.C. Prevalence of overweight and obesity, and associated factors in school children from urban area in Chilpancingo, Guerrero, Mexico, 2004 Cadernos de Saude Publica Volume 22, Issue 6, June 2006, Pages 1289-1301 Guerra, S., Teixeira-Pinto, A., Ribeiro, J.C., Ascensão, A., Magalhães, J., Andersen, L.B., Duarte, J.A., Mota, J. Relationship between physical activity and obesity in children and adolescents Journal of Sports Medicine and Physical Fitness Volume 46, Issue 1, March 2006, Pages 79-83
 9. 9. Guimarães, L.V., Barros, M.B.D.A., Martins, M.S.A.S., Duarte, E.C. Factors associated with overweight in schoolchildren Revista de Nutricao Volume 19, Issue 1, January 2006, Pages 5-17 แพทย์หญิงวนพร อนั นตเสรี 27. Anuntaseree, W., Kuasirikul, S., Suntornlohanakul, S. Natural history of snoring and obstructive sleep apnea in Thai school-age children Pediatric Pulmonology Volume 39, Issue 5, May 2005, Pages 415-420 Kubba, H. A child who snores Clinical Otolaryngology Volume 31, Issue 4, August 2006, Pages 317-318 François, M. Snoring in children Archives de Pediatrie Volume 13, Issue 2, February 2006, Pages 207-210 28. Anuntaseree, W., Rookkapan, K., Kuasirikul, S., Thongsuksai, P. Snoring and obstructive sleep apnea in Thai school-age children: Prevalence and predisposing factors Pediatric Pulmonology Volume 32, Issue 3, 2001, Pages 222-227 See, C.Q., Mensah, E., Olopade, C.O. Obesity, Ethnicity, and Sleep-Disordered Breathing: Medical and Health Policy Implications Clinics in Chest Medicine Volume 27, Issue 3, September 2006, Pages 521-533 Weber, S.A.T., Neto, A.C.L., Ternes, F.J.D.S., Montovani, J.C. Hyperactivity and attention deficit syndrome in obstructive sleep apnea syndrome: Is there improvement with surgical management? Revista Brasileira de Otorrinolaringologia Volume 72, Issue 1, 2006, Pages 124-129 Ng, D.K., Chan, C.-H., Hwang, G.Y.-Y., Chow, P.-Y., Kwok, K.-L. A review of the roles of allergic rhinitis in childhood obstructive sleep apnea syndrome Allergy and Asthma Proceedings Volume 27, Issue 3, May 2006, Pages 240-242 Herold, S.E., Young, T.W., Ge, D., Snieder, H., Lovrekovic, G.Z. Sleep disordered breathing in pediatric patients with tetralogy of fallot Pediatric Cardiology Volume 27, Issue 2, April 2006, Pages 243-249 Gozal, D., Kheirandish, L. Oxidant stress and inflammation in the snoring child: Confluent pathways to upper airway pathogenesis and end-organ morbidity Sleep Medicine Reviews Volume 10, Issue 2, April 2006, Pages 83-96
 10. 10. แพทย์หญงิวาริชา เจนจินดามัย 29 Janjindamai, W., Pruekprasert, P. Perinatal dengue infection : A case report and review of literature Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Volume 34, Issue 4, December 2003, Pages 793-796 Waduge, R., Malavige, G.N., Pradeepan, M., Wijeyaratne, C.N., Fernando, S., Seneviratne, S.L. Dengue infections during pregnancy: A case series from Sri Lanka and review of the literature Journal of Clinical Virology Volume 37, Issue 1, September 2006, Pages 27-33 Malhotra, N. Chanana, C., Kumar, S. Dengue infection in pregnancy International Journal of Gynecology and Obstetrics Volume 94, Issue 2, August 2006, Pages 131-132 นายแพทย์วิชัย เหล่าสมบัติ 30. Laosombat, V., Wongchanchailert, M., Sattayasevana, B., Kietthubthew, S., Wiriyasateinkul, A. Acquired platelet dysfunction with eosinophilia in children in the south of Thailand Platelets Volume 12, Issue 1, 2001, Pages 5-14 Matowicka-Karna, J. The blood platelets in parasitic diseases Polski Merkuriusz Lekarski Volume 21, Issue 123, 2006, Pages 295-298 31. Shapiro, S. , Issaragrisil, S. , Kaufman, D.W. , Anderson, T. , Chansung, K. , Thamprasit, T. , Sirijirachai, J., Piankijagum, A., Porapakkham, Y., Vannasaeng, S., Leaverton, P.E., Young, N.S., Sompradeekul, S., Vuthivatanakul, T., Sriratanasatavorn, C., Yamcharoen, C., Laewsiri, P., Kittimongcolporn, S., Tepmongcol, K., Wongkongdej, R. Vejjapinand, R., Kiatvirakul, V., Kareng, K., Suvatte, V., Intaragumthornchai, T., Chancharunee, S., Prayoonwiwat, V., Seksan, P., Chuansumrit, A., Chinarat, V., Angkuravorakul, S., Atichartkarn, V., Chutipong, S., Fucharoen, S., Hathirat, P., Isarankura, P., Jetsrisuparb, A., Jootar, S., Kiatkachorntada, N., Kitkornpan, S., Laohavinij, S., Laosombat, V., Lekhakul, A., Mahasandana, C., Makornkaewkayoon, V., Nitiyanont, P., Pootrakul, P., Singhapan, K., Siritanaratanakul, N., Sonakul, D., Srichaikul, T., Sripaisal, T., Sucharitchan, P., Sukpanichnand, S., Sukpanichnand, S.Y., Supradit, P., Suwanwela, N., Tanphaichitr, V.S., Tantechanurak, C., Tanyavudh, K., Vatanavicharn, S., Visudhiphan, S., Wanachiwanawin, W., Watananukul, P. Agranulocytosis in Bangkok, Thailand: A predominantly drug-induced disease with an unusually low incidence American Journal of Tropical Medicine and Hygiene Volume 60, Issue 4, April 1999, Pages 573-577 Andrès, E., Maloisel, F. Idiosyncratic drug-induced agranulocytosis Revue de Medecine Interne Volume 27, Issue 3, March 2006, Pages 209-214
 11. 11. Kaufman, D.W., Kelly, J.P., Issaragrisil, S., Laporte, J.-R., Anderson, T., Levy, M., Shapiro, S., Young, N.S. Relative incidence of agranulocytosis and aplastic anemia American Journal of Hematology Volume 81, Issue 1, January 2006, Pages 65-67 32. Laosombat, V. Acute neuronopathic (type 2) Gaucher disease in siblings in southern Thailand. Journal of the Medical Association of Thailand Volume 68, Issue 2, February 1985, Pages 92-98 Mignot, C., Doummar, D., Maire, I., De Villemeur, T.B., Afenjar, A., Bost, M., Caillaud, C., Capron, F., Caubel, I., David, L., De Parscau, L., Decobert, F. Dupic, Y., Faivre, L., Gelot, A., Gerard, M, Guffon, N., Guibaud, P., Lajarrige, C., Le Bideau, M., Levade, T., Milesi, M., Passemard, S., Ponsot, G., Rodriguez, D., Sarda, H. Type 2 Gaucher disease: 15 New cases and review of the literature Brain and Development Volume 28, Issue 1, January 2006, Pages 39-48 33. Viprakasit,V.,Wiriyasateinkul, A.,Sattayasevana, B., Miles, K.L.,Laosombat, V. Hb G-Makassar [β6(A3)Glu→Ala; codon 6 (GAG→GCG)]: Molecular characterization, clinical, and hematological effects Hemoglobin Volume 26, Issue 3, 2002, Pages 245-253 Viprakasit, V., Chinchang, W., Chotimarat, P. Hb Woodville, a rare α-globin variant, caused by codon 6 mutation of the α1 gene European Journal of Haematology Volume 76, Issue 1, January 2006, Pages 79-82 34. Laosombat, V. Hemorrhagic disease of the newborn after maternal anticonvulsant therapy: a case report and literature review Journal of the Medical Association of Thailand Volume 71, Issue 11, 1988, Pages 643-648 Rezvani, M., Koren, G. Does vitamin K prophylaxis prevent bleeding in neonates exposed to enzyme- inducing antiepileptic drugs in utero? Canadian Family Physician Volume 52, Issue 6, 2006, Pages 721-722 35. Laosombat, V., Sattayasevana, B., Janejindamai, W., Viprakasit, V., Shirakawa, T., Nishiyama, K., Matsuo, M. Molecular heterogeneity of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) variants in the south of Thailand and identification of a novel variant (G6PD Songklanagarind) Blood Cells, Molecules, and Diseases Volume 34, Issue 2, March 2005, Pages 191-196 Mohamed, M.M., El-Humiany, A.U.-R. Molecular characterization of new variants of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency gene isolated in Western province of Saudi Arabia causing hemolytic anemia Pakistan Journal of Biological Sciences Volume 9, Issue 9, September 2006, Pages 1605-1616
 12. 12. Mohamed, M.M., El-Humiany, A.U.-R. Molecular characterization of new variants of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency gene isolated in Western province of Saudi Arabia causing hemolytic anemia Pakistan Journal of Biological Sciences Volume 9, Issue 9, September 2006, Pages 1605-1616 Ninokata, A., Kimura, R., Samakkarn, U., Settheetham-Ishida, W., Ishida, T. Coexistence of five G6PD variants indicates ethnic complexity of Phuket islanders, Southern Thailand Journal of Human Genetics Volume 51, Issue 5, May 2006, Pages 424-428 Laosombat, V., Sattayasevana, B., Chotsampancharoen, T., Wongchanchailert, M. Glucose-6-phosphate dehydrogenase variants associated with favism in Thai children International Journal of Hematology Volume 83, Issue 2, February 2006, Pages 139-143 36. Sutomo, R., Laosombat, V., Sadewa, A.H., Yokoyama, N., Nakamura, H., Matsuo, M., Nishio, H. Novel missense mutation of the UGT1A1 gene in Thai siblings with Gilbert's syndrome Pediatrics International Volume 44, Issue 4, 2002, Pages 427-432 Yusoff, S. Van Rostenberghe, H., Yusoff, N.M., Talib, N.A., Ramli, N., Ismail, N.Z.A.N., Ismail, W.P.W., Matsuo, M., Nishio, H. Frequencies of A(TA)7TAA, G71R, and G493R mutations of the UGT1A1 gene in the Malaysian population Biology of the Neonate Volume 89, Issue 3, April 2006, Pages 171-176 Ilchenko, L.Yu., Drozdov, V.N., Shulyatiev, I.S., Petrakov, A.V., Karabanov, A.V. Gilbert's syndrome: A clinicogenetic trial Terapevticheskii Arkhiv Volume 78, Issue 2, 2006, Pages 48-52 Costa, E. Hematologically important mutations: Bilirubin UDP-glucuronosyltransferase gene mutations in Gilbert and Crigler-Najjar syndromes Blood Cells, Molecules, and Diseases Volume 36, Issue 1, January 2006, Pages 77-80 37. Shirahata, A. , Funahara, Y. , Opartkiattikul, N. , Fucharoen, S. , Laosombat, V. , Yamada, K. Protein C and protein S deficiency in thalassemic patients. The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health Volume 23 Suppl 2, 1992, Pages 65-73 Singer, S.T., Kuypers, F.A., Styles, L., Vichinsky, E.P., Foote, D., Rosenfeld, H. Pulmonary hypertension in thalassemia: Association with platelet activation and hypercoagulable state American Journal of Hematology Volume 81, Issue 9, September 2006, Pages 670-675
 13. 13. Stamou, K.M., Toutouzas, K.G., Kekis, P.B., Nakos, S., Gafou, A., Manouras, A., Krespis, E., Katsaragakis, S., Bramis, J. Prospective study of the incidence and risk factors of postsplenectomy thrombosis of the portal, mesenteric, and splenic veins Archives of Surgery Volume 141, Issue 7, 2006, Pages 663-669 Naithani, R., Chandra, J., Narayan, S., Sharma, S., Singh, V. Thalassemia major - On the verge of bleeding or thrombosis? Hematology Volume 11, Issue 1, February 2006, Pages 57-61 นายแพทย์สมเกียรติ โสภณธรรมรักษ์ ์ 38. Promphan, W., Sopontammarak, S., Pruekprasert, P., Kajornwattanakul, W. , Kongpattanayothin, A. Dengue myocarditis Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Volume 35, Issue 3, September 2004, Pages 611-613 Wiwanitkit, V. Dengue myocarditis, rare but not fatal manifestation International Journal of Cardiology Volume 112, Issue 1, 10 September 2006, Page 122 39. Wirojanan, J. , Sopontammarak, S. , Vachvanichsanong, P. Sterile pyuria in Kawasaki disease [2] Pediatric Nephrology Volume 19, Issue 3, March 2004, Page 363 Watanabe, T. , Abe, Y. , Sata, S. , Uehara, Y. , Ikeno, K. , Abe, T. Hyponatremia in Kawasaki disease Pediatric Nephrology Volume 21, Issue 6, June 2006, Pages 778-781 40. Jaruratanasirikul, S. , Kalnauwakul, S. Edwardsiella tarda: A causative agent in human infections Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Volume 22, Issue 1, 1991, Pages 30-34 Manchanda, V.a , Singh, N.P.a , Eideh, H.K.b , Shamweel, A.b , b Thukral, S.S. Liver abscess caused by Edwardsiella tarda biogroup 1 and identification of its epidemiological triad by ribotyping Indian Journal of Medical Microbiology Volume 24, Issue 2, 1 April 2006, Pages 135-137 41. Jaruratanasirikul, S.a c , Mo-suwan, L.a , Lebel, L.b Growth pattern and age at menarche of obese girls in a transitional society Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism Volume 10, Issue 5, 1997, Pages 487-490 Bratberg, G.H.a b , Nilsen, T.I.L.c , Holmen, T.L.a , Vatten, L.J.c Combined influence of early sexual maturation and central adiposity on subsequent stature: A four-year follow-up of 1,605 Norwegian boys and girls: The Young-HUNT study
 14. 14. European Journal of Pediatrics Volume 165, Issue 11, November 2006, Pages 787-793 Cervero, A.a , Domínguez, F.a , Horcajadas, J.A.a , Quiñonero, A.a , Pellicer, A.a , Simón, C.a b The role of the leptin in reproduction Current Opinion in Obstetrics and Gynecology Volume 18, Issue 3, June 2006, Pages 297-303 Davies, M.J. Evidence for effects of weight on reproduction in women Reproductive BioMedicine Online Volume 12, Issue 5, May 2006, Article number 2188, Pages 552-561 Ribeiro, J.a b , Santos, P.a , Duarte, J.a , Mota, J.a Association between overweight and early sexual maturation in Portuguese boys and girls Annals of Human Biology Volume 33, Issue 1, January 2006, Pages 55-63 42. Jaruratanasirikul, S. , Sopanapikul, S. , Mo-Suwan, L. , Lebel, L. , Rueangrairatanaroj, P. , Sritrirutchai, S. , Leethanaporn, K. Goiter in Thai schoolchildren: study in Hat Yai, southern Thailand. Journal of the Medical Association of Thailand Volume 78, Issue 9, September 1995, Pages 449-454 Jaruratanasirikul, S.a d , Leethanaporn, K.b , Sriplung, H.c Thyrotoxicosis in children: Treatment and outcome Journal of the Medical Association of Thailand Volume 89, Issue 7, 2006, Pages 967-973 Jaruratanasirikul, S.a , Chukamnerd, J.a , Koranantakul, O.b , Chanvitan, P.a , Ruaengrairatanaroj, P.c , Sriplung, H.d The relationship of maternal iodine status and neonatal thyrotropin concentration: A study in Southern Thailand Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism Volume 19, Issue 5, May 2006, Pages 727-732 43. Jaruratanasirikul, S. , Janejindamai, S. Idiopathic hyperprolactinemia in a 15-year-old boy: A case report and literature review Journal of the Medical Association of Thailand Volume 78, Issue 7, 1995, Pages 388-392 Panamonta, O.a b , Pakawut, N.a Galactorrhea in a 14-Year-old girl Journal of the Medical Association of Thailand Volume 89, Issue 8, 2006, Pages 1304-1307 44. Jaruratanasirikul, S. , Patarakijvanich, N. , Patrapinyokul, S. , Saetung, P Multiple endocrine neoplasia type IIb: a case report. Journal of the Medical Association of Thailand Volume 76, Issue 6, June 1993, Pages 334-338 Erdogan, M.F.a b , Gulec, B.a c , Gursoy, A.a b g , Pekcan, M.a c , Azal, O.a d , Gunhan, O.a e , Bayer, A.a f
 15. 15. Multiple endocrine neoplasia 2B presenting with Pseudo-Hirschsprung's disease Journal of the National Medical Association Volume 98, Issue 5, May 2006, Pages 783-786 45. Jaruratanasirikul, S.a , Sriplung, H.b , Leethanaporn, K.c Serum insulin-like growth factor-1 (IGF-I) and insulin-like growth factor binding protein-3 (IGFBP-3) in healthy thai children and adolescents: Relation to height, weight, and body mass index Journal of the Medical Association of Thailand Volume 82, Issue 10, October 1999, Pages 984-989 Steinman, G.a b Mechanisms of twinning: VIII. Maternal height, insulinlike growth factor and twinning rate Journal of Reproductive Medicine for the Obstetrician and Gynecologist Volume 51, Issue 9, September 2006, Pages 694-698 46. Jaruratanasirikul, S. , Leethanaporn, K. , Khuntigij, P. , Sriplung, H. The clinical course of Hashimoto's thyroiditis in children and adolescents: 6 Years longitudinal follow-up Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism Volume 14, Issue 2, 2001, Pages 177-184 Wang, S.-Y.a b , Tung, Y.-C.a , Tsai, W.-Y.a c , Lee, J.-S.a , Hsiao, P.- a H. Long-term outcome of hormonal status in Taiwanese children with Hashimoto's thyroiditis European Journal of Pediatrics Volume 165, Issue 7, June 2006, Pages 481-483 Svensson, J.a b g , Ericsson, U.-B.c , Nilsson, P.d , Olsson, C.e , f Jonsson, B. , Lindberg, B.a b , Ivarsson, S.-A.a b Levothyroxine treatment reduces thyroid size in children and adolescents with chronic autoimmune thyroiditis Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism Volume 91, Issue 5, May 2006, Pages 1729-1734 Brzozowska, M.b , Krȩtowski, A.a c Current views on the etiopothogenesis of goiter in children Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego Volume 12, Issue 1, 2006, Pages 35-43 47. Rattarasarn, C.a , Diosdado, M.A.b , Ortego, J.b , Leelawattana, R.a , Soonthornpun, S.a , Setasuban, W.a , Jaruratanasirikul, S.c , Patarakijvanich, N.c Thyroid autoantibodies in Thai type 1 diabetic patients: Clinical significance and their relationship with glutamic acid decarboxylase antibodies Diabetes Research and Clinical Practice Volume 49, Issue 2-3, August 2000, Pages 107-111 Okten, A.a e , Akcay, S.b , Cakir, M.b , Girisken, I.b , Kosucu, P.c , d Deger, O. Iodine status, thyroid function, thyroid volume and thyroid autoimmunity in patients with type 1 diabetes mellitus in an iodine-replete area Diabetes and Metabolism Volume 32, Issue 4, September 2006, Pages 323-329
 16. 16. Aksoy, D.Y.a c , Yürekli, B.P.Ş.a , Yildiz, B.O.a b , Gedik, O.a b Prevalence of glutamic acid decarboxylase antibody positivity and its association with insulin secretion and sensitivity in autoimmune thyroid disease: A pilot study Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes Volume 114, Issue 8, September 2006, Pages 412-416 48. Jaruratanasirikul, S., Leethanaporn, K., Sriplung, H. Thyrotoxicosis in children: Treatment and outcome Journal of the Medical Association of Thailand Volume 89, Issue 7, 2006, Pages 967-973 Jaruratanasirikul, S. , Sriplung, H. Growth pattern of childhood thyrotoxicosis: Longitudinal follow-up to final height Journal of the Medical Association of Thailand Volume 89, Issue 9, September 2006, Pages 1396-1399 49. Osatakul, S. , Yossuk, P. , Mo-suwan, L. Bowel habits of normal Thai children Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition Volume 20, Issue 3, 1995, Pages 339-342 van den Berg MM, Benninga MA, Di Lorenzo C Epidemiology of childhood constipation: A systematic review AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 101 (10): 2401-2409 OCT 2006 4. 50. Osatakul, S. , Sriplung, H. , Puetpaiboon, A. , Junjana, C.-O. , Chamnongpakdi, S. Prevalence and natural course of gastroesophageal reflux symptoms: A 1-year cohort study in Thai infants Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition Volume 34, Issue 1, 2002, Pages 63-67 Wong, B.C.Y.a , Kinoshita, Y.b Systematic Review on Epidemiology of Gastroesophageal Reflux Disease in Asia Clinical Gastroenterology and Hepatology Volume 4, Issue 4, April 2006, Pages 398-407 51. Osatakul, S.a , Patrapinyokul, S.b , Osatakul, N.a The diagnostic value of anorectal manometry as a screening test for Hirschsprung's disease Journal of the Medical Association of Thailand Volume 82, Issue 11, November 1999, Pages 1100-1105 Guo, W.a b , Zhang, Q.a , Chen, Y.a , Hou, D.a Diagnostic scoring system of Hirschsprung's disease in the neonatal period Asian Journal of Surgery Volume 29, Issue 3, July 2006, Pages 176-179 De Lorijn, F.a d , Kremer, L.C.M.b , Reitsma, J.B.c , Benninga, M.A.a Diagnostic tests in hirschsprung disease: A systematic review Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition Volume 42, Issue 5, May 2006, Pages 496-505
 17. 17. ภาควิชาจักษุวิทยา 2 เร่ ือง 2 ครัง ้ แพทย์หญิงสุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ 1. Tengtrisorn, S.a , Treyapun, N.b , Tantisarasart, T.a Botulinum A toxin therapy on esotropia in children Journal of the Medical Association of Thailand Volume 85, Issue 11, 1 November 2002, Pages 1189-1197 ̧ Cronemberger, M.F., Mendonca, T.S., do Amaral Bicas, H.E. Botulinum toxin treatment for horizontal strabismus in children with cerebral ̧ palsy [Toxina botulínica no tratamento de estrabismo horizontal em crianas com paralisia cerebral] Arquivos Brasileiros de Oftalmologia Volume 69, Issue 4, July 2006, Pages 523-529 2. Title: Mutations in the NDP gene: contribution to Norrie disease, familial exudative vitreoretinopathy and retinopathy of prematurity Author(s): Dickinson JL, Sale MM, Passmore A, FitzGerald LM, Wheatley CM, Burdon KP, Craig JE, Tengtrisorn S, Carden SM, Maclean H, Mackey DA Source: CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY 34 (7): 682-688 SEP-OCT 2006 1.Shastry BS Ophthalmic genetics: complexity in paediatric vitreoretinopathies CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY 34 (7): 633-634 SEP-OCT 2006
 18. 18. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 4 เร่ ือง 4 ครัง ้ นายแพทย์พิเชฐ อุดมรัตน์ 1. Saletu, B.a c , Klösch, G.a , Gruber, G.a , Anderer, P.a , Udomratn, P.b , Frey, R.a First-night-effects on generalized anxiety disorder (GAD)-based insomnia: Laboratory versus home sleep recordings Sleep Volume 19, Issue 9, 1996, Pages 691-697 Verhulst, S.L., Schrauwen, N., De Backer, W.A., Desager, K.N. First night effect for polysomnographic data in children and adolescents with suspected sleep disordered breathing Archives of Disease in Childhood Volume 91, Issue 3, March 2006, Pages 233-237 2. Udomratn, P. Panic disorder in Thailand : A report on the secondary data analysis Journal of the Medical Association of Thailand Volume 83, Issue 10, October 2000, Pages 1158-1166 Sierra, M., Gomez, J., Molina, J.J., Luque, R., Muñoz, J.F., David, A.S. Depersonalization in psychiatric patients: A transcultural study Journal of Nervous and Mental Disease Volume 194, Issue 5, May 2006, Pages 356-361 แพทย์หญิงสาวิตรี อัษณางค์กรชัย 3. Assanangkornchai, S., Noi-Pha, K., Saunders, J.B., Ratanachaiyavong, S. Aldehyde dehydrogenase 2 genotypes, alcohol flushing symptoms and drinking patterns in Thai men1 Psychiatry Research Volume 118, Issue 1, 1 May 2003, Pages 9-17 Luczak, S.E., Glatt, S.J., Wall, T.J. Meta-analyses of ALDH2 and ADH1B with alcohol dependence in Asians Psychological Bulletin Volume 132, Issue 4, July 2006, Pages 607-621 4. Assanangkornchai, S., Conigrave, K.M., Saunders, J.B. Religious beliefs and practice, and alcohol use in Thai men Alcohol and Alcoholism Volume 37, Issue 2, 2002, Pages 193-197 Benjamins, M.R. Religious influences on preventive health care use in a nationally representative sample of middle-age women Journal of Behavioral Medicine Volume 29, Issue 1, February 2006, Pages 1-16 ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ 7 เร่ ือง 13 ครัง ้ ดร.จันทิภา ปุรนทราภิบาล ิ
 19. 19. 1. Title: Degradation of sarcomeric and cytoskeletal proteins in cultured skeletal muscle cells Author(s): Purintrapiban J, Wang MC, Forsberg NE Source: COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY B-BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 136 (3): 393-401 NOV 2003 Zolk O, Schenke C, Sarikas A The ubiquitin-proteasome system: Focus on the heart CARDIOVASCULAR RESEARCH 70 (3): 410-421 JUN 1 2006 Courdier-Fruh I, Briguet A Utrophin is a calpain substrate in muscle cells MUSCLE & NERVE 33 (6): 753-759 JUN 2006 Salem M, Kenney PB, Rexroad CE, et al. Molecular characterization of muscle atrophy and proteolysis associated with spawning in rainbow trout COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY D-GENOMICS & PROTEOMICS 1 (2): 227-237 JUN 2006 แพทย์หญิงสุวิณา รัตนชัยวงศ์ 2. Ewins, D.L. , Barnett, P.S. , Ratanachaiyavong, S. , Sharrock, C. , Lanchbury, J. , McGregor, A.M. , Banga, J.P. Antigen-specific T cell recognition of affinity-purified and recombinant thyroid peroxidase in autoimmune thyroid disease Clinical and Experimental Immunology Volume 90, Issue 1, 1992, Pages 93-98 Ruf, J., Carayon, P. Structural and functional aspects of thyroid peroxidase Archives of Biochemistry and Biophysics Volume 445, Issue 2, 15 January 2006, Pages 269-277 3. Shields, D.C., Ratanachaiyavong, S., McGregor, A.M., Collins, A., Morton, N.E. Combined segregation and linkage analysis of graves disease with a thyroid autoantibody diathesis American Journal of Human Genetics Volume 55, Issue 3, 1994, Pages 540-554 Taylor, J.C., Gough, S.C., Hunt, P.J., Brix, T.H., Chatterjee, K. Connell, J.M., Franklyn, J.A., Hegedus, L., Robinson, B.G., Wiersinga, W.M., Wass, J.A.H., Zabaneh, D., Mackay, I., Weetman, A.P. A genome-wide screen in 1119 relative pairs with autoimmune thyroid disease Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism Volume 91, Issue 2, February 2006, Pages 646-653 4. Caplen, N.J., Patel, A., Millward, A., Campbell, R.D., Ratanachaiyavong, S., Wong, F.S., Demaine, A.G. Complement C4 and heat shock protein 70 (HSP70) genotypes and type I diabetes mellitus Immunogenetics Volume 32, Issue 6, 1990, Pages 427-430 Dorak, M.T., Shao, W., Machulla, H.K.G., Lobashevsky, E.S., Tang, J., Park, M.H., Kaslow, R.A.
 20. 20. Conserved extended haplotypes of the major histocompatibility complex: Further characterization Genes and Immunity Volume 7, Issue 6, September 2006, Pages 450-467 Temple, S. , Waterer, G. Role of heat-shock protein 70 in multiple-organ dysfunction syndrome Journal of Organ Dysfunction Volume 2, Issue 2, June 2006, Pages 101-115 Johannesen, J. Aspects of the molecular and functional genetics in T1DM. A study of selected candidate genes Danish Medical Bulletin Volume 53, Issue 2, May 2006, Pages 122-171 5. Ratanachaiyavong, S., Lloyd, L., McGregor, A.M. C4A gene deletion: Association with Graves' disease Journal of Molecular Endocrinology Volume 3, Issue 2, 1989, Pages 145-153 Szilagyi, A., Blasko, B., Ronai, Z., Fust, G., Sasvari-Szekely, M., Guttman, A. Rapid quantification of human complement component C4A and C4B genes by capillary gel electrophoresis Electrophoresis Volume 27, Issue 8, April 2006, Pages 1437-1443 Szilagyi, A., Blasko, B., Szilassy, D., Fust, G., Sasvari-Szekely, M., Ronai, Z. Real-time PCR quantification of human complement C4A and C4B genes BMC Genetics Volume 7, 10 January 2006, Article number 1, 32p 6. Ratanachaiyavong, S., Demaine, A.G., Campbell, R.D. , McGregor, A.M. Heat shock protein 70 (HSP70) and complement C4 genotypes in patients with hyperthyroid Graves' disease Clinical and Experimental Immunology Volume 84, Issue 1, 1991, Pages 48-52 Temple, S., Waterer, G. Role of heat-shock protein 70 in multiple-organ dysfunction syndrome Journal of Organ Dysfunction Volume 2, Issue 2, June 2006, Pages 101-115 7. Weetman, A.P., Ratanachaiyavong, S., Middleton, G.W., et al Prediction of outcome in Graves' disease after carbimazole treatment Quarterly Journal of Medicine Volume 59, Issue 228, 1986, Pages 409-419 Razvi, S., Vaidya, B., Perros, P., Pearce, S.H.S. What is the evidence behind the evidence-base? The premature death of block- replace antithyroid drug regimens for Graves' disease European Journal of Endocrinology Volume 154, Issue 6, June 2006, Pages 783-786 Azizi, F. The safety and efficacy of antithyroid drugs
 21. 21. Expert Opinion on Drug Safety Volume 5, Issue 1, January 2006, Pages 107-116
 22. 22. ภาควิชาพยาธิวิทยา 51 เร่ ือง 90 ครัง ้ แพทย์หญิงจารุพร พรหมวงศ์ 1. Yenchitsomanus, P.-T., Sawasdee, N., Paemanee, A., Keskanokwong, T., Vasuvattakul, S., Bejrachandra, S., Kunachiwa, W., Fucharoen, S., Jittphakdee, P., Yindee, W., Promwong, C. Anion exchanger 1 mutations associated with distal renal tubular acidosis in the Thai population Journal of Human Genetics Volume 48, Issue 9, 2003, Pages 451-456 Sawasdee, N., Udomchaiprasertkul, W., Noisakran, S., Rungroj, N., Akkarapatumwong, V., Yenchitsomanus, P.-t. Trafficking defect of mutant kidney anion exchanger 1 (kAE1) proteins associated with distal renal tubular acidosis and Southeast Asian ovalocytosis Biochemical and Biophysical Research Communications Volume 350, Issue 3, 24 November 2006, Pages 723-730 Von Kalckreuth, V., Evans, J.A., Timmann, C., Kuhn, D., Agbenyega, T., Horstmann, R.D., May, J. Promoter polymorphism of the anion-exchange protein 1 associated with severe malarial anemia and fatality Journal of Infectious Diseases Volume 194, Issue 7, 1 October 2006, Pages 949-957 Choo, K.E., Nicoli, T.K., Bruce, L.J., Tanner, M.J.A., Ruiz-Linares, A., Wrong, O.M. Recessive distal renal tubular acidosis in Sarawak caused by AE1 mutations Pediatric Nephrology Volume 21, Issue 2, February 2006, Pages 212-217 2. Stanciu, L.A., Shute, J., Promwong, C., Holgate, S.T., Djukanović, R. Increased levels of IL-4 in CD8+ T cells in atopic asthma Journal of Allergy and Clinical Immunology Volume 100, Issue 3, 1997, Pages 373-378 Rastogi, D., Wang, C., Lendor, C., Rothman, P.B., Miller, R.L. T-helper type 2 polarization among asthmatics during and following pregnancy Clinical and Experimental Allergy Volume 36, Issue 7, July 2006, Pages 892-898 Antoniou, K.M., Tsiligianni, I., Kyriakou, D., Tzanakis, N., Tzouvelekis, A., Siafakas, N.M., Bouros, D. Perforin down-regulation and adhesion molecules activation in pulmonary sarcoidosis: An induced sputum and BAL study Chest Volume 129, Issue 6, June 2006, Pages 1592-1598 Gelfand, E.W., Dakhama, A. CD8+ T lymphocytes and leukotriene B4: Novel interactions in the persistence and progression of asthma Journal of Allergy and Clinical Immunology Volume 117, Issue 3, March 2006, Pages 577-582 Carewicz, R., Chciałowski, A.
 23. 23. The pathogens of atypical respiratory infections and asthma Polski Merkuriusz Lekarski Volume 20, Issue 115, 2006, Pages 84-87 ดร. จำานง นพรัตน์ 3. Chaicumpa, W. , Ruangkunaporn, Y. , Nopparatana, C. , Chongsa-Nguan, M. , Tapchaisri, P. , Setasuban, P. Monoclonal antibody to a diagnostic M(r) 24,000 antigen of Gnathostoma spinigerum International Journal for Parasitology Volume 21, Issue 6, 1991, Pages 735-738 Eamsobhana, P., Ongrotchanakun, J., Yoolek, A., Punthuprapasa, P., Monkong, N., Dekumyoy, P. Multi-immunodot for rapid differential diagnosis of eosinophilic meningitis due to parasitic infections Journal of Helminthology Volume 80, Issue 3, September 2006, Pages 249-254 4. Winichagoon, P., Saechan, V., Sripanich, R., Nopparatana, C.c,Kanokpongsakdi, S., Maggio, A., Fucharoen, S. Prenatal diagnosis of β-thalassaemia by reverse dot-blot hybridization Prenatal Diagnosis Volume 19, Issue 5, 1999, Pages 428-435 Panigrahi, I., Agarwal, S., Pradhan, M., Choudhry, D.R., Choudhry, V.P., Saxena, R. Molecular characterization of thalassemia intermedia in Indians Haematologica Volume 91, Issue 9, September 2006, Pages 1279-1280 Li, D., Liao, C., Li, J., Huang, Y., Xie, X., Wei, J., Wu, S. Prenatal diagnosis of β-thalassemia by reverse dot-blot hybridization in Southern China Hemoglobin Volume 30, Issue 3, 1 September 2006, Pages 365-370 Changsri, K., Akkarapathumwong, V., Jamsai, D., Winichagoon, P., Fucharoen, S. Molecular mechanism of high hemoglobin F production in Southeast Asian-type hereditary persistence of fetal hemoglobin International Journal of Hematology Volume 83, Issue 3, April 2006, Pages 229-237 Watanapokasin, R., Sanmund, D., Winichagoon, P., Muta, K., Fucharoen, S. Hydroxyurea responses and fetal hemoglobin induction in β-thalassemia/HbE patients' peripheral blood erythroid cell culture Annals of Hematology Volume 85, Issue 3, March 2006, Pages 164-169 5. Nopparatana, C., Setasuban, P., Chaicumpa, W., Tapchaisri, P. Purification of Gnathostoma spinigerum specific antigen and immunodiagnosis of human gnathostomiasis International Journal for Parasitology Volume 21, Issue 6, 1991, Pages 677-687 Preechawat, P., Wongwatthana, P., Poonyathalang, A., Chusattayanond, A. Orbital apex syndrome from gnathostomiasis
 24. 24. Journal of Neuro-Ophthalmology Volume 26, Issue 3, September 2006, Pages 184-186 6. Tapchaisri, P., Nopparatana, C., Chaicumpa, W., Setasuban, P. Specific antigen of Gnathostoma spinigerum for immunodiagnosis of human gnathostomiasis International Journal for Parasitology Volume 21, Issue 3, 1991, Pages 315-319 Preechawat, P., Wongwatthana, P., Poonyathalang, A., Chusattayanond, A. Orbital apex syndrome from gnathostomiasis Journal of Neuro-Ophthalmology Volume 26, Issue 3, September 2006, Pages 184-186 Hennies, F., Jappe, U., Kapaun, A., Enk, A. Gnathostomiasis: Import from Laos JDDG - Journal of the German Society of Dermatology Volume 4, Issue 5, May 2006, Pages 414-416 7. Chaicumpa, W. , Ruangkunaporn, Y. , Nopparatana, C. , Chongsa-Nguan, M. , Tapchaisri, P. , Setasuban, P. Monoclonal antibody to a diagnostic M(r) 24,000 antigen of Gnathostoma spinigerum International Journal for Parasitology Volume 21, Issue 6, 1991, Pages 735-738 Eamsobhana, P., Ongrotchanakun, J., Yoolek, A., Punthuprapasa, P., Monkong, N., Dekumyoy, P. Multi-immunodot for rapid differential diagnosis of eosinophilic meningitis due to parasitic infections Journal of Helminthology Volume 80, Issue 3, September 2006, Pages 249-254 นายแพทย์ชวบูลย์ เดชสุขุม 8. Dumur, C.I. , Dechsukhum, C. , Wilkinson, D.S. , Garrett, C.T. , Ware, J.L. , Ferreira-Gonzalez, A. Analytical validation of a real-time reverse transcription-polymerase chain reaction quantitation of different transcripts of the Wilms' tumor suppressor gene (WT1) Analytical Biochemistry Volume 309, Issue 1, 1 October 2002, Pages 127-136 Cummings, J., Ranson, M., Lacasse, E., Ganganagari, J.R., St-Jean, M., Jayson, G., Durkin, J., Dive, C. Method validation and preliminary qualification of pharmacodynamic biomarkers employed to evaluate the clinical efficacy of an antisense compound (AEG35156) targeted to the X-linked inhibitor of apoptosis protein XIAP British Journal of Cancer Volume 95, Issue 1, 3 July 2006, Pages 42-48 9. Ware, J.L. Detection of a novel truncated WT1 transcript in human neoplasia Molecular Diagnosis Volume 5, Issue 2, 2000, Pages 117-125 Hossain, A., Nixon, M., Kuo, M.T., Saunders, G.F.
 25. 25. N-terminally truncated WT1 protein with oncogenic properties overexpressed in leukemia Journal of Biological Chemistry Volume 281, Issue 38, 22 September 2006, Pages 28122-28130 Nakatsuka, S.-I., Oji, Y., Horiuchi, T., Kanda, T., Kitagawa, M., Takeuchi, T., Kawano, K., Kuwae, Y., Yamauchi, A., Okumura, M., Kitamura, Y., Oka, Y., Kawase, I., Sugiyama, H., Aozasa, K. Immunohistochemical detection of WT1 protein in a variety of cancer cells Modern Pathology Volume 19, Issue 6, June 2006, Pages 804-814 10. Dumur, C.I., Dechsukhum, C., Ware, J.L., Cofield, S.S., Best, A.M., Wilkinson, D.S., Garrett, C.T., Ferreira-Gonzalez, A. Genome-wide detection of LOH in prostate cancer using human SNP microarray technology Genomics Volume 81, Issue 3, 1 March 2003, Pages 260-269 ̈ ̈ Staub, E., Grone, J., Mennerich, D., Ropcke, S., Klamann, I., Hinzmann, B. , ̈ Castanos-Velez, E., Mann, B., Pilarsky, C., Brummendorf, T., Weber, B., Buhr, H.-J., Rosenthal, A. A genome-wide map of aberrantly expressed chromosomal islands in colorectal cancer Molecular Cancer Volume 5, 18 September 2006, Article number 37 Liu, J.-P., Guerasimova, A., Schwartz, R., Lange, M., Lehrach, H., Nyársik, L., Janitz, M. LNA-modified oligodeoxynucleotide hybridization with DNA microarrays printed on nanoporous membrane slides Combinatorial Chemistry and High Throughput Screening Volume 9, Issue 8, 2006, Pages 591-597 Rasooly, A., Jacobson, J. Development of biosensors for cancer clinical testing Biosensors and Bioelectronics Volume 21, Issue 10, 15 April 2006, Pages 1851-1858 Tai, A.L.S., Mak, W., Ng, P.K.M., Chua, D.T.T., Ng, M.Y.M., Fu, L., Chu, K.K.W., Fang, Y., You, Q.S., Chen, M., Zhang, M., Sham, P.C., Guan, X.-Y. High-throughput loss-of-heterozygosity study of chromosome 3p in lung cancer using single-nucleotide polymorphism markers Cancer Research Volume 66, Issue 8, 15 April 2006, Pages 4133-4138 Shai, R.M. Microarray tools for deciphering complex diseases Frontiers in Bioscience Volume 11, Issue 2 P.1199-1590, 2006, Pages 1414-1424 Ren, B., Yu, G., Tseng, G.C., Cieply, K., Gavel, T., Nelson, J., Michalopoulos, G., Yu, Y.P., Luo, J.-H. MCM7 amplification and overexpression are associated with prostate cancer progression Oncogene Volume 25, Issue 7, 16 February 2006, Pages 1090-1098
 26. 26. Strefford, J.C., Lane, T.M., Hill, A., LeRoux, L., Foot, N.J., Shipley, J., Oliver, R.T.D., Lu, Y.-J., Young, B.D. Molecular characterisation of the t(1;15)(p22;q22) translocation in the prostate cancer cell line LNCaP Cytogenetic and Genome Research Volume 112, Issue 1-2, 2006, Pages 45-52 11. Damon, S.E., Plymate, S.R., Carroll, J.M., Sprenger, C.C., Dechsukhum, C., Ware, J.L., Roberts C.T., Jr. Transcriptional regulation of insulin-like growth factor-I receptor gene expression in prostate cancer cells Endocrinology Volume 142, Issue 1, 2001, Pages 21-27 Meinbach, D.S., Lokeshwar, B.L. Insulin-like growth factors and their binding proteins in prostate cancer: Cause or consequence? Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations Volume 24, Issue 4 SPEC. ISS., July 2006, Pages 294-306 Wu-Wong, J.R., Nakane, M., Ma, J., Ruan, X., Kroeger, P.E. Effects of Vitamin D analogs on gene expression profiling in human coronary artery smooth muscle cells Atherosclerosis Volume 186, Issue 1, May 2006, Pages 20-28 อาจารย์ปล้ืมจิต บุณยพิพัฒน์ 12. Hasegawa, R., Hirose, M., Kato, T., Hagiwara, A., Boonyaphiphat, P., Nagao, M., Ito, N., Shirai, T. Inhibitory effect of chlorophyllin on PhIP-induced mammary carcinogenesis in female F344 rats Carcinogenesis Volume 16, Issue 9, 1995, Pages 2243-2246 Cope, R.B., Loehr, C., Dashwood, R., Kerkvliet, N.I. Ultraviolet radiation-induced non-melanoma skin cancer in the Crl:SKH1:hr-BR hairless mouse: Augmentation of tumor multiplicity by chlorophyllin and protection by indole-3-carbinol Photochemical and Photobiological Sciences Volume 5, Issue 5, September 2006, Pages 499-507 13. Boonyaphiphat, P., Thongsuksai, P., Sriplung, H., Puttawibul, P. Lifestyle habits and genetic susceptibility and the risk of esophageal cancer in the Thai population Cancer Letters Volume 186, Issue 2, 5 December 2002, Pages 193-199 Wu, I.C., Lu, C.Y., Kuo, F.C., Tsai, S.M., Lee, K.W., Kuo, W.R., Cheng, Y.J., Kao, E.L., Yang, M.S., Ko, Y.C. Interaction between cigarette, alcohol and betel nut use on esophageal cancer risk in Taiwan European Journal of Clinical Investigation Volume 36, Issue 4, April 2006, Pages 236-241
 27. 27. Hashibe, M., Boffetta, P., Zaridze, D., Shangina, O., Szeszenia-Dabrowska, N., Mates, D., Janout, V., Fabiánová, E., Bencko, V., Moullan, N., Chabrier, A., Hung, R., Hall, J., Canzian, F., Brennan, P. Evidence for an important role of alcohol- and aldehyde-metabolizing genes in cancers of the upper aerodigestive tract Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention Volume 15, Issue 4, April 2006, Pages 696-703 นายแพทย์พรพรต ลิมประเสริฐ ้ 14 Limprasert, P.a , Nouri, N.a , Heyman, R.A.e , Nopparatana, C.f , Kamonsilp, M.g , Deininger, P.L.a b c d , Keats, B.J.B.a c d Analysis of CAG repeat of the Machado-Joseph gene in human, chimpanzee and monkey populations: A variant nucleotide is associated with the number of CAG repeats Human Molecular Genetics Volume 5, Issue 2, February 1996, Pages 207-213 Andrés-Mateos, E., Cruces, J., Renart, J., Solís-Garrido, L.M., Serantes, R., de Lucas-Cerrillo, A.M., Montiel, C. Bovine CACNA1A gene and comparative analysis of the CAG repeats associated to human spinocerebellar ataxia type-6 Gene Volume 380, Issue 1, 15 September 2006, Pages 54-61 Martins, S., Calafell, F., Wong, V.C.N., Sequeiros, J., Amorim, A. A multistep mutation mechanism drives the evolution of the CAG repeat at MJD/SCA3 locus European Journal of Human Genetics Volume 14, Issue 8, August 2006, Pages 932-940 15. Title: beta-Synuclein gene alterations in dementia with Lewy bodies Author(s): Ohtake H, Limprasert P, Fan Y, Onodera O, Kakita A, Takahashi H, Bonner LT, Tsuang DW, Murray IVJ, Lee VMY, Trojanowski JQ, Ishikawa A, Idezuka J, Murata M, Toda T, Bird TD, Leverenz JB, Tsuji S, La Spada AR Source: NEUROLOGY 63 (5): 805-811 SEP 14 2004 Amer DAM, Irvine GB, El-Agnaf OMA Inhibitors of alpha-synuclein oligomerization and toxicity: a future therapeutic strategy for Parkinson's disease and related disorders EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH 173 (2): 223-233 AUG 2006 Bodega G, Suarez I, Lopez-Fernandez LA, et al. Possible implication of ciliary neurotrophic factor (CNTF) and beta-synuclein in the ammonia effect on cultured rat astroglial cells: A study using DNA and protein microarrays NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL 48 (8): 729-738 JUN 2006 Hayashita-Kinoh H, Yamada M, Yokota T, et al. Down-regulation of alpha-synuclein expression can rescue dopaminergic cells from cell death in the substantia nigra of Parkinson's disease rat model BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 341 (4): 1088-1095 MAR 24 2006 Mukaetova-Ladinska EB, McKeith IG Pathophysiology of synuclein aggregation in Lewy body disease MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT 127 (2): 188-202 FEB 2006
 28. 28. 16. Ohtake, H., Limprasert, P., Fan, Y., Onodera, O., Kakita, A., Takahashi, H., Bonner, L.T., Tsuang, D.W., Murray, I.V.J., Lee, V.M.-Y., Trojanowski, J.Q., Ishikawa, A., Idezuka, J., Murata, M., Toda, T., Bird, T.D., Leverenz, J.B., Tsuji, S., La Spada, A.R. β-synuclein gene alterations in dementia with Lewy bodies Neurology Volume 63, Issue 5, 14 September 2004, Pages 805-811 Amer, D.A.M., Irvine, G.B., El-Agnaf, O.M.A. Inhibitors of α-synuclein oligomerization and toxicity: A future therapeutic strategy for Parkinson's disease and related disorders Experimental Brain Research Volume 173, Issue 2, August 2006, Pages 223-233 Bodega, G., Suárez, I., López-Fernández, L.A., Almonacid, L., Zaballos, A., Fernández, B. Possible implication of ciliary neurotrophic factor (CNTF) and β-synuclein in the ammonia effect on cultured rat astroglial cells: A study using DNA and protein microarrays Neurochemistry International Volume 48, Issue 8, June 2006, Pages 729-738 Rongve, A., Aarsland, D., Ballard, C. Current perspectives in dementia with Lewy bodies Aging Health Volume 2, Issue 3, June 2006, Pages 461-472 Hayashita-Kinoh, H., Yamada, M., Yokota, T., Mizuno, Y., Mochizuki, H. Down-regulation of α-synuclein expression can rescue dopaminergic cells from cell death in the substantia nigra of Parkinson's disease rat model Biochemical and Biophysical Research Communications Volume 341, Issue 4, 24 March 2006, Pages 1088-1095 Mukaetova-Ladinska, E.B., McKeith, I.G. Pathophysiology of synuclein aggregation in Lewy body disease Mechanisms of Ageing and Development Volume 127, Issue 2, February 2006, Pages 188-202 17. Limprasert, P., Nouri, N., Nopparatana, C., Deininger, P.L., Keats, B.J.B. Comparative studies of the CAG repeats in the spinocerebellar ataxia type 1 (SCA1) gene American Journal of Medical Genetics - Neuropsychiatric Genetics Volume 74, Issue 5, 1997, Pages 488-493 Kurosaki, T., Ninokata, A., Wang, L., Ueda, S. Evolutionary scenario for acquisition of CAG repeats in human SCA1 gene Gene Volume 373, Issue 1-2, 24 May 2006, Pages 23-27 18. Bonner, L.T., Tsuang, D.W., Cherrier, M.M., Eugenio, C.J., Du, J.Q., Steinbart, E.J., Limprasert, P., La Spada, A.R., Seltzer, B., Bird, T.D., Leverenz, J.B. Familial Dementia with Lewy Bodies with an Atypical Clinical Presentation Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology Volume 16, Issue 1, March 2003, Pages 59-64 Rongve, A., Aarsland, D., Ballard, C. Current perspectives in dementia with Lewy bodies
 29. 29. Aging Health Volume 2, Issue 3, June 2006, Pages 461-472 19. Tsuang, D.W., Dalan, A.M., Eugenio, C.J., Poorkaj, P., Limprasert, P., La Spada, A.R., Steinbart, E.J., Bird, T.D., Leverenz, J.B. Familial dementia with Lewy bodies: A clinical and neuropathological study of 2 families Archives of Neurology Volume 59, Issue 10, 1 October 2002, Pages 1622-1630 Rongve, A., Aarsland, D., Ballard, C. Current perspectives in dementia with Lewy bodies Aging Health Volume 2, Issue 3, June 2006, Pages 461-472 Mahley, R.W., Weisgraber, K.H., Huang, Y. Apolipoprotein E4: A causative factor and therapeutic target in neuropathology, including Alzheimer's disease Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America Volume 103, Issue 15, 11 April 2006, Pages 5644-5651 Leverenz, J.B., Fishel, M.A., Peskind, E.R., Montine, T.J., Nochlin, D., Steinbart, E., Raskind, M.A., Schellenberg, G.D., Bird, T.D., Tsuang, D. Lewy body pathology in familial Alzheimer disease: Evidence for disease- and mutation-specific pathologic phenotype Archives of Neurology Volume 63, Issue 3, March 2006, Pages 370-376 ̈ Ji, Z.-S., Mullendorff, K., Cheng, I.H., Miranda, R.D., Huang, Y., Mahley, R.W. Reactivity of apolipoprotein E4 and amyloid β peptide: Lysosomal stability and neurodegeneration Journal of Biological Chemistry Volume 281, Issue 5, 3 February 2006, Pages 2683-2692 20. Limprasert, P., Zhong, N., Dobkin, C., Brown, W.T. Polymorphism of FXR1 showing lack of association with autism. American Journal of Medical Genetics - Seminars in Medical Genetics Volume 74, Issue 4, 25 July 1997, Pages 453-454 Coon, H., Matsunami, N.b, Stevens, J., Miller, J., Pingree, C., Camp, N.J., Thomas, A., Krasny, L., Lainhart, J., Leppert, M.F., McMahon, W. Evidence for linkage on chromosome 3q25-27 in a large autism extended pedigree Human Heredity Volume 60, Issue 4, February 2006, Pages 220-226 21. Limprasert, P., Jaruratanasirikul, S., Vasiknanonte, P. Unilateral macroorchidism in Fragile X syndrome [4] American Journal of Medical Genetics Volume 95, Issue 5, 18 December 2000, Pages 516-517 Arrigo, T., Pirazzoli, P., De Sanctis, L., Leone, O., Wasniewska, M. Messina, M.F., De Luca, F. McCune-Albright syndrome in a boy may present with a monolateral macroorchidism as an early and isolated clinical manifestation
 30. 30. Hormone Research Volume 65, Issue 3, March 2006, Pages 114-119 นายแพทย์วิญญู มิตรานั นท์ 22. Nittayananta, W., Chungpanich, S., Pongpanich, S., Mitarnun, W. AIDS-related non-Hodgkin's lymphoma presenting as delayed healing of an extraction wound British Dental Journal Volume 181, Issue 3, 10 August 1996, Pages 102-104 Angiero, F., Stefani, M., Crippa, R. Primary non-Hodgkin's lymphoma of the mandibular gingiva with maxillary gingival recurrence Oral Oncology Extra Volume 42, Issue 3, March 2006, Pages 123-128 23. Mitarnun, W., Pradutkanchana, J., Takao, S., Saechan, V., Suwiwat, S., Ishida, T. Epstein-Barr virus-associated non-Hodgkin's lymphoma of B-cell origin, Hodgkin's disease, acute leukemia, and systemic lupus erythematosus : A serologic and molecular analysis Journal of the Medical Association of Thailand Volume 85, Issue 5, May 2002, Pages 552-558 James, J.A., Harley, J.B., Scofield, R.H. Epstein-Barr virus and systemic lupus erythematosus Current Opinion in Rheumatology Volume 18, Issue 5, September 2006, Pages 462-467 24. Mitarnun, W., Suwiwat, S., Pradutkanchana, J., Saechan, V., Ishida, T., Takao, S., Mori, A. Epstein-Barr virus-associated peripheral T-cell and NK-cell proliferative disease/lymphoma: Clinicopathologic, serologic, and molecular analysis American Journal of Hematology Volume 70, Issue 1, 2002, Pages 31-38 Saechan, V., Mori, A., Mitarnun, W., Settheetham-Ishida, W., Ishida, T. Analysis of LMP1 variants of EBV in Southern Thailand: Evidence for strain- associated T-cell tropism and pathogenicity Journal of Clinical Virology Volume 36, Issue 2, June 2006, Pages 119-125 Shibata, Y., Hoshino, Y., Hara, S., Yagasaki, H., Kojima, S., Nishiyama, Y., Morishima, T., Kimura, H. Clonality analysis by sequence variation of the latent membrane protein 1 gene in patients with chronic active Epstein-Barr virus infection Journal of Medical Virology Volume 78, Issue 6, June 2006, Pages 770-779 Choi, H.-J., Chang, S.-E., Koh, J.-K. Epstein-Barr virus (EBV)-associated aggressive peripheral T-cell lymphoma showing folliculotropism [3] International Journal of Dermatology Volume 45, Issue 5, May 2006, Pages 631-633
 31. 31. 25. Mori, A., Takao, S., Pradutkanchana, J., Kietthubthew, S., Mitarnun, W., Ishida, T. High tumor necrosis factor-α levels in the patients with Epstein-Barr virus-associated peripheral T-cell proliferative disease/lymphoma Leukemia Research Volume 27, Issue 6, 1 June 2003, Pages 493-498 Choi, H.-J., Chang, S.-E., Koh, J.-K. Epstein-Barr virus (EBV)-associated aggressive peripheral T-cell lymphoma showing folliculotropism [3] International Journal of Dermatology Volume 45, Issue 5, May 2006, Pages 631-633 Dearden, C. The Role of Alemtuzumab in the Management of T-Cell Malignancies Seminars in Oncology Volume 33, Issue SUPPL. 5, April 2006, Pages 44-52 Glaser, R., Litsky, M.L., Padgett, D.A., Baiocchi, R.A., Yang, E.V.a, Chen, M., Yeh, P.-E., Green-Church, K.B., Caligiuri, M.A., Williams, M.V. EBV-encoded dUTPase induces immune dysregulation: Implications for the pathophysiology of EBV-associated disease Virology Volume 346, Issue 1, 1 March 2006, Pages 205-218 26. Mitarnun, W. , Kietthubthew, S. , Suwiwat, S. Hepatic peripheral T-cell lymphoma: a spectrum of liver pathology and clinical correlation. Journal of the Medical Association of Thailand Volume 80, Issue 4, April 1997, Pages 219-232 Salmon, J.S., Thompson, M.A., Arildsen, R.C., Greer, J.P. Non-Hodgkin's lymphoma involving the liver: Clinical and therapeutic considerations Clinical Lymphoma and Myeloma Volume 6, Issue 4, January 2006, Pages 273-280 แพทย์หญิงเสาวรัตน์ เอ้ือเพ่ิมเกียรตื 27. Title: p53 expression related to the aggressive infiltrative histopathological feature of basal cell carcinoma Author(s): Auepemkiate S, Boonyaphiphat P, Thongsuksai P Source: HISTOPATHOLOGY 40 (6): 568-573 JUN 2002 1.Raasch BA, Buettner PG, Garbe C Basal cell carcinoma: histological classification and body-site distribution BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 155 (2): 401-407 AUG 2006 ดร.ศิโรช จิตต์สุรงค์ 28. Vuddhakul, V., Tharavichitkul, P., Na-Ngam, N., Jitsurong, S., Kunthawa, B., Noimay, P., Noimay, P., Binla, A., Thamlikitkul, V. Epidemiology of Burkholderia pseudomallei in Thailand American Journal of Tropical Medicine and Hygiene Volume 60, Issue 3, March 1999, Pages 458-461 McCombie, R.L., Finkelstein, R.A., Woods, D.E.
 32. 32. Multilocus sequence typing of historical Burkholderia pseudomallei isolates collected in Southeast Asia from 1964 to 1967 provides insight into the epidemiology of melioidosis Journal of Clinical Microbiology Volume 44, Issue 8, August 2006, Pages 2951-2962 Wiersinga, W.J., van der Poll, T., White, N.L., Day, N.P., Peacock, S.J. Melioidosis: Insights into the pathogenicity of Burkholderia pseudomallei Nature Reviews Microbiology Volume 4, Issue 4, April 2006, Pages 272-282 Thamlikitkul, V., Trakulsomboon, S. In vitro activity of tigecycline against Burkholderia pseudomallei and Burkholderia thailandensis Antimicrobial Agents and Chemotherapy Volume 50, Issue 4, April 2006, Pages 1555-1557 Virginio, C.G., Teixeira, M.F.S., Frota, C.C., Café, V.S., Rocha, M.F.G., Sidrim, J.J.C. Phenotypic characterization of three clinical isolates of Burkholderia pseudomallei in Ceará, Brazil Memorias do Instituto Oswaldo Cruz Volume 101, Issue 1, February 2006, Pages 95-97 29. Vuddhakul, V., Patararungrong, N., Pungrasamee, P., Jitsurong, S., Morigaki, T., Asai, N., Nishibuchi, M. Isolation and characterization of Escherichia coli O157 from retail beef and bovine feces in Thailand FEMS Microbiology Letters Volume 182, Issue 2, 15 January 2000, Pages 343-347 Glynn, B., Lahiff, S., Wernecke, M., Barry, T., Smith, T.J., Maher, M. Current and emerging molecular diagnostic technologies applicable to bacterial food safety International Journal of Dairy Technology Volume 59, Issue 2, May 2006, Pages 126-139 Koitabashi, T., Vuddhakul, V., Radu, S., Morigaki, T., Asai, N., Nakaguchi, Y. , Nishibuchi, M. Genetic characterization of Escherichia coli O157:H7/- strains carrying the stx2 gene but not producing shiga toxin 2 Microbiology and Immunology Volume 50, Issue 2, 2006, Pages 135-148 30. Miyamoto, H., Jitsurong, S., Shiota, R., Maruta, K., Yoshida, S.-I., Yabuuchi, E. Molecular determination of infection source of a sporadic Legionella pneumonia case associated with a hot spring bath Microbiology and Immunology Volume 41, Issue 3, 1997, Pages 197-202 Seno, M., Sakaki, M., Ogawa, H., Matsuda, H., Takeda, Y. Effective proliferation of low level Legionella pneumophila serogroup 1 cells using coculture procedure with Acanthamoeba castellanii Journal of Microbiological Methods Volume 66, Issue 3, September 2006, Pages 564-567 31. Jitsurong, S., Kiamsiri, S., Pattararangrong, N.
 33. 33. New milk medium for germ tube and chlamydoconidia production by Candida albicans. Mycopathologia Volume 123, Issue 2, August 1993, Pages 95-98 Protchenko, O., Rodriguez-Suarez, R., Androphy, R., Bussey, H., Philpott, C.C. A screen for genes of heme uptake identifies the FLC family required for import of FAD into the endoplasmic reticulum Journal of Biological Chemistry Volume 281, Issue 30, 28 July 2006, Pages 21445-21457 แพทย์หญิงสินิจธร รุจิระบรรเจิด 32. Mogass, M., York, T.P., Li, L., Rujirabanjerd, S., Shiang, R. Genomewide analysis of gene expression associated with Tcof1 in mouse neuroblastoma Biochemical and Biophysical Research Communications Volume 325, Issue 1, 3 December 2004, Pages 124-132 Bernstein, B.E., Mikkelsen, T.S., Xie, X., Kamal, M., Huebert, D.J., Cuff, J., Fry, B., Meissner, A., Wernig, M., Plath, K., Jaenisch, R., Wagschal, A., Feil, R., Schreiber, S.L., Lander, E.S. A Bivalent Chromatin Structure Marks Key Developmental Genes in Embryonic Stem Cells Cell Volume 125, Issue 2, 21 April 2006, Pages 315-326 อาจารย์สุภาพร สุวิวัฒน์ 33. Suwiwat, S., Ricciardelli, C., Tammi, R., Tammi, M., Auvinen, P., Kosma, V.-M., LeBaron, R.G., Raymond, W.A., Tilley, W.D., Horsfall, D.J. Expression of Extracellular Matrix Components Versican, Chondroitin Sulfate, Tenascin, and Hyaluronan, and Their Association with Disease Outcome in Node- Negative Breast Cancer Clinical Cancer Research Volume 10, Issue 7, 1 April 2004, Pages 2491-2498 Miquel-Serra, L., Serra, M., Hernández, D., Domenzain, C., Docampo, M.J., Rabanal, R.M., De Torres, I., Wight, T.N., Fabra, A., Bassols, A. V3 versican isoform expression has a dual role in human melanoma tumor growth and metastasis Laboratory Investigation Volume 86, Issue 9, 5 September 2006, Pages 889-901 Ricciardelli, C., Rodgers, R.J. Extracellular matrix of ovarian tumors Seminars in Reproductive Medicine Volume 24, Issue 4, September 2006, Pages 270-282 Rahmani, M., Wong, B.W., Ang, L., Cheung, C.C., Carthy, J.M., Walinski, H., McManus, B.M. Versican: Signaling to transcriptional control pathways Canadian Journal of Physiology and Pharmacology Volume 84, Issue 1, January 2006, Pages 77-92 34. Sakko, A.J., Ricciardelli, C., Mayne, K., Suwiwat, S., LeBaron, R.G., Marshall, V.R., Tilley, W.D., Horsfall, D.J.
 34. 34. Modulation of prostate cancer cell attachment to matrix by versican Cancer Research Volume 63, Issue 16, 15 August 2003, Pages 4786-4791 Miquel-Serra, L., Serra, M., Hernández, D., Domenzain, C., Docampo, M.J., Rabanal, R.M., De Torres, I., Wight, T.N., Fabra, A., Bassols, A. V3 versican isoform expression has a dual role in human melanoma tumor growth and metastasis Laboratory Investigation Volume 86, Issue 9, 5 September 2006, Pages 889-901 Skandalis, S.S., Theocharis, A.D., Papageorgakopoulou, N., Vynios, D.H., Theocharis, D.A. The increased accumulation of structurally modified versican and decorin is related with the progression of laryngeal cancer Biochimie Volume 88, Issue 9, September 2006, Pages 1135-1143 ̈ Yip, G.W., Smollich, M., Gotte, M. Therapeutic value of glycosaminoglycans in cancer Molecular Cancer Therapeutics Volume 5, Issue 9, September 2006, Pages 2139-2148 Rahmani, M., Wong, B.W., Ang, L., Cheung, C.C., Carthy, J.M., Walinski, H., McManus, B.M. Versican: Signaling to transcriptional control pathways Canadian Journal of Physiology and Pharmacology Volume 84, Issue 1, January 2006, Pages 77-92 35. Ricciardelli, C., Brooks, J.H., Suwiwat, S., Sakko, A.J., Mayne, K., Raymond, W.A., Seshadri, R., LeBaron, R.G., Horsfall, D.J. Regulation of stromal versican expression by breast cancer cells and importance to relapse-free survival in patients with node-negative primary breast cancer Clinical Cancer Research Volume 8, Issue 4, 1 April 2002, Pages 1054-1060 Miquel-Serra, L., Serra, M., Hernández, D., Domenzain, C., Docampo, M.J., Rabanal, R.M., De Torres, I., Wight, T.N., Fabra, A., Bassols, A. V3 versican isoform expression has a dual role in human melanoma tumor growth and metastasis Laboratory Investigation Volume 86, Issue 9, 5 September 2006, Pages 889-901 Skandalis, S.S., Theocharis, A.D., Papageorgakopoulou, N., Vynios, D.H., Theocharis, D.A. The increased accumulation of structurally modified versican and decorin is related with the progression of laryngeal cancer Biochimie Volume 88, Issue 9, September 2006, Pages 1135-1143 Skandalis, S.S., Kletsas, D., Kyriakopoulou, D., Stavropoulos, M., Theocharis, D.A. The greatly increased amounts of accumulated versican and decorin with specific post-translational modifications may be closely associated with the malignant phenotype of pancreatic cancer Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects Volume 1760, Issue 8, August 2006, Pages 1217-1225
 35. 35. Rahmani, M., Wong, B.W., Ang, L., Cheung, C.C., Carthy, J.M., Walinski, H., McManus, B.M. Versican: Signaling to transcriptional control pathways Canadian Journal of Physiology and Pharmacology Volume 84, Issue 1, January 2006, Pages 77-92 อาจารย์หัสดี อัพภาสกิจ 36. Appassakij, H., Sipapojakul, K.R., Wansit, R., Pornpatkul, M. Diagnostic value of the indirect hemagglutination test for melioidosis in an endemic area American Journal of Tropical Medicine and Hygiene Volume 42, Issue 3, 1990, Pages 248-253 Wuthiekanun, V., Peacock, S.J. Laboratory diagnosis of melioidosis Australian Journal of Medical Science Volume 27, Issue 1, February 2006, Pages 4-10 อาจารย์อุไรรัตน์ คงเมือง 37. Luk, J.M., Kongmuang, U., Tsang, R.S.W., Lindberg, A.A. An enzyme-linked immunosorbent assay to detect PCR products of the rfbS gene from serogroup D salmonellae: A rapid screening prototype Journal of Clinical Microbiology Volume 35, Issue 3, March 1997, Pages 714-718 Harakeh, S., Yassine, H., El-Fadel, M. Antimicrobial-resistant patterns of Escherichia coli and Salmonella strains in the aquatic Lebanese environments Environmental Pollution Volume 143, Issue 2, September 2006, Pages 269-277 38. Kongmuang, U., Luk, J.M.C., Lindberg, A.A. Comparison of three stool-processing methods for detection of Salmonella serogroups B, C2, and D by PCR Journal of Clinical Microbiology Volume 32, Issue 12, 1994, Pages 3072-3074 Desjardins, M., Guibord, C., Lalonde, B., Toye, B., Ramotar, K. Evaluation of the IDI-MRSA assay for detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus from nasal and rectal specimens pooled in a selective broth Journal of Clinical Microbiology Volume 44, Issue 4, April 2006, Pages 1219-1223 Oliveira, C.J.B., Carvalho, L.F.O.S., Garcia, T.B. Experimental airborne transmission of Salmonella agona and Salmonella typhimurium in weaned pigs Epidemiology and Infection Volume 134, Issue 1, February 2006, Pages 199-209 39. Honda, T., Yoh, M., Kongmuang, U., Miwatani, T. Enzyme-linked immunosorbent assays for detection of thermostable direct hemolysin of Vibrio parahaemolyticus
 36. 36. Journal of Clinical Microbiology Volume 22, Issue 3, 1985, Pages 383-386 Kawatsu, K., Ishibashi, M., Tsukamoto, T. Development and evaluation of a rapid, simple, and sensitive immunochromatographic assay to detect thermostable direct hemolysin produced by Vibrio parahaemolyticus in enrichment cultures of stool specimens Journal of Clinical Microbiology Volume 44, Issue 5, May 2006, Pages 1821-1827 40. Laohaprertthisan, V., Chowdhury, A., Kongmuang, U., Kalnauwakul, S., Ishibashi, M., Matsumoto, C., Nishibuchi, M. Prevalence and serodiversity of the pandemic clone among the clinical strains Vibrio parahaemolyticus isolated in southern Thailand Epidemiology and Infection Volume 130, Issue 3, June 2003, Pages 395-406 Wang, H.-Z., Wong, M.M.L., O'Toole, D., Mak, M.M.H., Wu, R.S.S., Kong, R.Y.C. Identification of a DNA methyltransferase gene carried on a pathogenicity island-like element (VPAI) in Vibrio parahaemolyticus and its prevalence among clinical and environmental isolates Applied and Environmental Microbiology Volume 72, Issue 6, June 2006, Pages 4455-4460 Fuenzalida, L., Hernández, C., Toro, J., Rioseco, M.L., Romero, J., Espejo, R.T. Vibrio parahaemolyticus in shellfish and clinical samples during two large epidemics of diarrhoea in southern Chile Environmental Microbiology Volume 8, Issue 4, April 2006, Pages 675-683 Martinez-Urtaza, J., Lozano-Leon, A., Viña-Feas, A., De Novoa, J., Garcia- Martin, O. Differences in the API 20E biochemical patterns of clinical and environmental Vibrio parahaemolyticus isolates FEMS Microbiology Letters Volume 255, Issue 1, February 2006, Pages 75-81 41. Luk, J.M.C., Kongmuang, U., Reeves, P.R., Lindberg, A.A. Selective amplification of abequose and paratose synthase genes (rfb) by polymerase chain reaction for identification of Salmonella major serogroups (A, B, C2, and D) Journal of Clinical Microbiology Volume 31, Issue 8, 1993, Pages 2118-2123 Harakeh, S., Yassine, H., El-Fadel, M. Antimicrobial-resistant patterns of Escherichia coli and Salmonella strains in the aquatic Lebanese environments Environmental Pollution Volume 143, Issue 2, September 2006, Pages 269-277 Octavia, S., Lan, R. Frequent recombination and low level of clonality within Salmonella enterica subspecies I Microbiology Volume 152, Issue 4, April 2006, Pages 1099-1108
 37. 37. ภาควิชารังสีวิทยา 6 เร่ ือง 8 ครัง ้ แพทย์หญงิดวงใจ แสงถวัลย์ 1.Sangthawan, D., Watthanaarpornchai, S., Phungrassami, T. Randomized double blind, placebo-controlled study of pilocarpine administered during head and neck irradiation to reduce xerostomia Journal of the Medical Association of Thailand Volume 84, Issue 2, February 2001, Pages 195-203 Chainani-Wu, N., Gorsky, M., Mayer, P., Bostrom, A., Epstein, J.B., Silverman Jr., S. Assessment of the use of sialogogues in the clinical management of patients with xerostomia Special Care in Dentistry Volume 26, Issue 4, July 2006, Pages 164-170 นายแพทย์เต็มศักดิ พ่ึงรัศมี ์ 2.Title: Disclosure of a cancer diagnosis in Thai patients treated with radiotherapy Author(s): Phungrassami T, Sriplung H, Roka A, Mintrasak E, Peerawong T, Aegem U Source: SOCIAL SCIENCE & MEDICINE 57 (9): 1675-1682 NOV 2003 1.Tang ST, Liu TW, Lai MS, et al. Congruence of knowledge, experiences, and preferences for disclosure of diagnosis and prognosis between terminally-ill cancer patients and their family caregivers in Taiwan CANCER INVESTIGATION 24 (4): 360-366 JUN-JUL 2006 นายแพทย์วิวัฒนา ถนอมเกียรติ ์ 3. Tanomkiat, W., Galassi, W. Barium sulfate as contrast medium for evaluation of postoperative anastomotic leaks Acta Radiologica Volume 41, Issue 5, September 2000, Pages 482-485 Raju, G.S., Tarcin, O. Endoscopic Management of Anastomotic Esophageal Leaks Techniques in Gastrointestinal Endoscopy Volume 8, Issue 2, April 2006, Pages 66-71 Mitchell, J.D. Anastomotic Leak After Esophagectomy Thoracic Surgery Clinics Volume 16, Issue 1, February 2006, Pages 1-9 4. Tanomkiat, W., Tanisaro, K. Radiographic relationship of the origin of the bronchial arteries to the left main bronchus Journal of Thoracic Imaging Volume 18, Issue 1, January 2003, Pages 27-33 Lopez, J.K., Lee, H.-Y. Bronchial artery embolization for treatment of life-threatening hemoptysis
 38. 38. Seminars in Interventional Radiology Volume 23, Issue 3, September 2006, Pages 223-229 5. Tanomkiat, W., Chongchitnan, P. Transabdominal sonography of gastroesophageal junctions Journal of Clinical Ultrasound Volume 27, Issue 9, November 1999, Pages 505-512 Barone, M., Lernia, P.D., Carbonara, M., Ladisa, R., Donno, A. Amoruso, A., Di Leo, A., Francavilla, A. Sliding gastric hiatal hernia diagnosis by transabdominal ultrasonography: An easy, reliable and non-invasive procedure Scandinavian Journal of Gastroenterology Volume 41, Issue 7, 1 July 2006, Pages 851-855 Rokade, M.L. Sonographic demonstration of cervical esophageal web Journal of Clinical Ultrasound Volume 34, Issue 3, March 2006, Pages 134-137 แพทย์หญิงสิริพร หิรัญแพทย์ 6. Hirunpat, S., Tanomkiat, W., Khojarern, R., Arpakupakul, N. Accuracy of the mammographic report category according to BIRADS™ Journal of the Medical Association of Thailand Volume 88, Issue 1, January 2005, Pages 62-65 Wiratkapun, C., Lertsithichai, P., Wibulpholprasert, B. Positive predictive value of breast cancer in the lesions categorized as BI-RADS category 5 Journal of the Medical Association of Thailand Volume 89, Issue 8, 2006, Pages 1253-1259
 39. 39. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 7 เร่ ือง 8 ครัง ้ นายแพทย์ธวัช ชาญชญานนท์ 1. Suraseranivongse, S., Valairucha, S., Chanchayanon, T., Mankong, N., Veerawatakanon, T., Rungreungvanich, M. The Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study) of anesthetic outcomes : II anesthetic profiles and adverse events Journal of the Medical Association of Thailand Volume 88, Issue SUPPL. 7, July 2005, Pages S14-S29 Chau-In, W., Chinachoti, T., Punjasawadi, Y., Klanarong, S., Taratarnkoolwatana, K. Unplanned intubation during anesthesia: Review of 31 cases from the Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study) Journal of the Medical Association of Thailand Volume 89, Issue 2, February 2006, Pages 224-230 แพทย์หญิงสุนิสา ฉั ตรมงคลชาติ 2. Hess, D., Chatmongkolchart, S. Techniques to avoid intubation: Noninvasive positive pressure ventilation and heliox therapy International Anesthesiology Clinics Volume 38, Issue 3, 2000, Pages 161-187 Singhaus, C.J., Touch, S.M., Greenspan, J.S., Wolfson, M.R.c, Shaffer, T.H. A prototype infant incubator for heliox therapy Biomedical Instrumentation and Technology Volume 40, Issue 2, March 2006, Pages 150-163 3. Title: In vitro evaluation of aerosol bronchodilator delivery during noninvasive positive pressure ventilation: Effect of ventilator settings and nebulizer position Author(s): Chatmongkolchart S, Schettino GPP, Dillman C, Kacmarek RM, Hess DR Source: CRITICAL CARE MEDICINE 30 (11): 2515-2519 NOV 2002 Franca EET, de Andrade AFD, Cabral G, et al. Nebulization associated with Bi-level noninvasive ventilation: Analysis of pulmonary radioaerosol deposition RESPIRATORY MEDICINE 100 (4): 721-728 APR 2006 4. Iamaroon, A., Pitimana-aree, S., Prechawai, C., Anusit, J., Somcharoen, K., Chaiyaroj, O. Endotracheal intubation with thiopental/succinylcholine or sevoflurane-nitrous oxide anesthesia in adults: A comparative study Anesthesia and Analgesia Volume 92, Issue 2, 2001, Pages 523-528 van Twest, R.M. Bispectral index guided timing of intubation without neuromuscular blockade during sevoflurane induction of anaesthesia in adults Anaesthesia and Intensive Care Volume 34, Issue 5, October 2006, Pages 606-612
 40. 40. Naguib, M., Samarkandi, A.H., El-Din, M.E., Abdullah, K., Khaled, M., Alharby, S.W. The dose of succinylcholine required for excellent endotracheal intubating conditions Anesthesia and Analgesia Volume 102, Issue 1, January 2006, Pages 151-155 5. Chatmongkolchart, S., Williams, P., Hess, D.R., Kacmarek, R.M. Evaluation of inspiratory rise time and inspiration termination criteria in new- generation mechanical ventilators: A lung model study Respiratory Care Volume 46, Issue 7, July 2001, Pages 666-677 Georgopoulos, D., Prinianakis, G., Kondili, E. Bedside waveforms interpretation as a tool to identify patient-ventilator asynchronies Intensive Care Medicine Volume 32, Issue 1, January 2006, Pages 34-47 6. Schettino, G.P.P., Chatmongkolchart, S., Hess, D.R., Kacmarek, R.M. Position of exhalation port and mask design affect CO2 rebreathing during noninvasive positive pressure ventilation Critical Care Medicine Volume 31, Issue 8, 1 August 2003, Pages 2178-2182 Mediano, O., García-Río, F., Villasante, C. Comparison of carbon dioxide rebreathing during application of continuous positive airway pressure with 3 types of nasal maskArchivos de Bronconeumologia Volume 42, Issue 4, April 2006, Pages 189-193 7. Charuluxananan, S., Suraseranivongse, S., Punjasawadwong, Y., Somboonviboon, W., Nipitsukarn, T., Sothikarnmanee, T., Vasinanukorn, M., Werawatganon, T., Tanudsintum, S., Lekprasert, V., Hintong, T. The Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study) of anesthetic outcomes: I description of methods and populations Journal of the Medical Association of Thailand Volume 88, Issue SUPPL. 7, July 2005, Pages S1-S13 Chau-In, W., Chinachoti, T., Punjasawadi, Y., Klanarong, S., Taratarnkoolwatana, K. Unplanned intubation during anesthesia: Review of 31 cases from the Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study) Journal of the Medical Association of Thailand Volume 89, Issue 2, February 2006, Pages 224-230
 41. 41. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 5 เร่ ือง 7 ครัง ้ แพทย์หญิงพิชญา ตันติเสรณ๊ 1. Tuntiseranee, P., Olsen, J., Geater, A., Kor-anantakul, O. Are long working hours and shiftwork risk factors for subfecundity? A study among couples from southern Thailand Occupational and Environmental Medicine Volume 55, Issue 2, 1998, Pages 99-105 Axmon, A., Rylander, L., Albin, M., Hagmar, L. Factors affecting time to pregnancy Human Reproduction Volume 21, Issue 5, May 2006, Pages 1279-1284 2. Title: Surgical site infections in patients undergoing major operations in a university hospital: Using standardized infection ratio as a benchmarking tool Author(s): Narong MN, Thongpiyapoom S, Thaikul N, Jamulitrat S, Kasatpibal N Source: AMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL 31 (5): 274-279 AUG 2003 Kasatpibal N, Jamulitrat S, Chongsuvivatwong V, et al. Impact of surgeon-specific feedback on surgical site infection rates in Thailand JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION 63 (2): 148-155 JUN 2006 Suka M, Yoshida K, Takezawa J A practical tool to assess the incidence of nosocomial infection in Japanese intensive care units: the Japanese Nosocomial Infection Surveillance System JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION 63 (2): 179-184 JUN 2006 Jodra VM, Perez CDA, Soler LSDL, et al. Results of the Spanish national nosocomial infection surveillance network (VICONOS) for surgery patients from January 1997 through December 2003 AMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL 34 (3): 134-141 APR 2006 3. Tuntiseranee, P., Geater, A., Chongsuvivatwong, V., Kor-anantakul, O. The effect of heavy maternal workload on fetal growth retardation and preterm delivery a study among southern thai women Journal of Occupational and Environmental Medicine Volume 40, Issue 11, November 1998, Pages 1013-1021 Croteau, A., Marcoux, S., Brisson, C. Work activity in pregnancy, preventive measures, and the risk of delivering a small-for-gestational-age infant American Journal of Public Health Volume 96, Issue 5, May 2006, Pages 846-855 นายแพทย์สีลม แจ่มอุลิตรัตน์ 4. Kasatpibal, N., Jamulitrat, S., Chongsuvivatwong, V. Standardized incidence rates of surgical site infection: A multicenter study in Thailand American Journal of Infection Control Volume 33, Issue 10, December 2005, Pages 587-594 Khan, S., Rao, P., Rao, A., Rodrigues, G.
 42. 42. Survey and evaluation of antibiotic prophylaxis usage in surgery wards of tertiary level institution before and after the implementation of clinical guidelines Indian Journal of Surgery Volume 68, Issue 3, 1 May 2006, Pages 150-156 5. Title: Trauma severity scoring systems as predictors of nosocomial infection Author(s): Jamulitrat S, Narong MN, Thongpiyapoom S Source: INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY 23 (5): 268-273 MAY 2002 1.Gurkan I, Wenz JF Perioperative infection control: An update for patient safety in orthopedic surgery ORTHOPEDICS 29 (4): 329-339 APR 2006

×