Polusyon sa Tubig

22,708 views
22,261 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
 • salamat sa ibinahagi mong impormasyon ukol sa polusyon sa tubig. Nakatulong ito ng malaki sa aking ginagawang research paper. SALAMAT
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
22,708
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Polusyon sa Tubig

 1. 1. Polusyon saTubig
 2. 2. PAGTUKOY SA SULIRANINAng polusyon sa tubig ay kontaminasyon sa mga anyong tubig.Halimbawa nito ay ang mga lawa, ilog, karagatan, at mga tubig sailalim ng lupa. Ito ay nangyayari kapag ang mga dumi at basura ayitinatapon sa mga anyong tubig at patuloy itong nadudumihan.Ang polusyon sa tubig ay nakakaapekto sa mga tanim at lahatng buhay na organismong nakatira rito. Nakakasira rin ang polusyonhindi lamang sa mga organismong nakatira sa tubig subalitnakakaapekto rin ito sa mismong komunidad.Ang polusyon sa tubig ay isa sa mga pangunahing problema sabuong mundo. Sa katunayan, karamihan sa mga sakit ay nagmumulasa tubig. Ang paglusong at pag-inom sa kontaminadong tubig aynakapagdudulot ng sakit na minsan ay nakakamatay.Sinisabing ang tubig ay kontaminado kung ito ay may mgaorganismo o virus na nakasisira sa kalusugan ng tao. Karamihan samga kalamidad gaya ng bagyo, baha, at ulan ay nakapagdudulot ngpag-iiba sa kalidad ng tubig na ating iniinom.
 3. 3. PAGBIBIGAY NG HINUHA Ang polusyon sa tubig ay laganap sa buongmundo Ang polusyon sa tubig ay may solusyon Ang polusyon sa tubig ay isa sa mga nagdudulotng pinsala sa kapaligiran Ang polusyon sa tubig ay dulot ng kapabayaan ngmga tao sa komunidad
 4. 4. IMPORMASYON AT DATOSAng polusyon sa tubig ay tumutukoy sa pagdumi ng anumangkatawan ng tubig dahil sa mga duming industrial, dumi ng tuberyas atiba pang bagay na maituturing na nakapipinsala sa buhay naorganismo.Ang mga sumusunod ay ilan sa mga sanhi ng polusyon sa tubig: Hindi wastong pagtapon ng basura Langis mula sa may sirang sasakyang pantubig Pagbaon ng mga duming industriyalHindi natupad ng maririwasang bansa ang kanilang pangako natulungan ang maralita, deklara ng UN, ang mga dukha ay kadalasangnagugutom sanhi ng polusyon sa tubig, tagtuyot, at iba pangpangyayari sa kapaligiran na nagpapalubha sa karukhaan.Sa kanyang taunang report sa kalidad ng buhay sa buongmundo, sinabi ng United Nation Development Program na marami paang dapat gawin upang matugunan ang mga suliranin sa kapaligiran atdapat na maging paraan ng pamumuhay ang sustainability opagpapanatili sa pagakyat ng populasyon ng mundo sa mahigit 7bilyon.
 5. 5. Ang pinakamahirap na bansa, na karaniwan ay tropical o mainit(gaya ng Pilipinas), arid o tuyot at rural o kabukiran, ang pinakamahinasa matinding klima kabilang ang mga tagtuyot, pagbaha, nasumasalanta sa mga pananim, yamang-gubat, at pangisdaan. Angpolusyon sa tubig ay labis na nakakaapekto sa kanilang kabuhayan.Ang sanhi ng polusyon sa tubig ay ang pagtatapon ng mgabasura dito at pagtatapon ng mga pabrika ng mga nakakalasongkemikal dito. Ang epekto nito ay bumaho at pumangit angmagagandang anyong tubig, namatay ang mga naninirahan dito,nawalan tayo ng mapagkukunan ng malinis na inumin at pagkain atnagkakasakit tayo dahil sa dumi ng tubig.Noong panahon ng mga dakilang sibilisasyon, mas nagingmadalas ang polusyon. Marahil ay mas dumami na ang mga tao noongpanahong iyon at mas dumami pa ang kanilang mga kalat at dumingtinatapon.
 6. 6. Isa sa mga malalang problema ay ang ulang asido. Nangyayariito kung may mga mapaminsalang kemikal tulad ng SO2 at NO aynapupunta sa ating atmospera at humahalo sa tubig ulan sa mga ulap.Matapos nito, mahuhulog ito sa lupa sa pormang tubig ulan at kungmasyadong mababa ang ph nito, ito ay nagiging ulan asido. Ang ulanasido ay maaring maging sanhi ng pagdumi ng mga lupa na maaringtaniman, pagkasira ng ilang konkreto o semento sa mga gusali o kayanaman ay pagkasira ng balanse ng buhay sa dagat, ilog, lawa, batis, atiba pang malalaking katawan ng tubig.Ang pagdudumi sa mga katawan ng tubig sa ating daigdig,kasama rito ang mga tubig alat tulad ng mga karagatan at dagat atmga tubig tabang kasama rito ang mga ilog, lawa, batis, talon, at ibapa ay nakakasama. Ngunit ayon kina David Krantz at Brad Kifferstein,ito ay nagaganap kung masyado ng maraming materyal o mga bagayang napupunta sa isang katawan ng tubig. Masyadong maramingmateryal at mga bagay na magdudulot sa isang katawan ng tubig nahindi na magawa ang mga tungkulin nito. Kapag nangyari ito,sinasabing ang tubig ay may polusyon na.
 7. 7. Maraming sanhi ang polsuyon ng tubig. Isa dito ay ang sewage.Ito ay ang tumutukoy sa lahat ng dumi na galing sa tao tulad ng ihi,dumi ng tao, at iba pang dumi na galing sa ating bahay. Magdalas angmga sewage ay kinokolekta mula sa mga kabahayan at dinadala sapamamagitan ng mga tubo upang ipunin. Nginit kung minsan, ang mgasewage na ito ay nadadala sa mga ilog at dagat na nagiging sanhi ngpolusyon sa tubig.
 8. 8. Isa pang sanhi ng polusyon sa tubig ay ang mga fertilizer. Angfertilizer ay mga produktong nagpapabilis sa pagpapalaki ng mgahalaman. Merong dalawang klase ng fertilizer at ito ang organiko at diorganiko. Ang mga organikong fertilizer ay nagtataglay ng karbonhabang ang di organikong fertilizer naman ay hindi nagtataglay ngmga karbon. Nangyayari ang polusyon ng fertilizer kung maramingfertilizer ang mapunta sa mga katawang tubig lalo na sa mga ilog dahilito ay malalapit sa bukid. Kung nangyari ito , maaaring maapektuhanang buhay ng ilang hayop sa ilog. Bukod pa rito, ang mga fertilizer aymaaaring pabilisan ang paglaki ng mga halamang pantubig. Kungnangyari ito, masisira ang balanse ng buhay sa ilalim ng tubig. Maaaririn nitong harangan ang ating mga irrigasyon na makakasira sa atingpagamit ng tubig. Maari ding komunsumo ng mas maraming oxygenang mga halamang ito dahil sa mas marami sila at mas mabilistumubo. Maaari ding harangan ng mga halamng ito ang sinag ng arawsa ilalim ng tubig na maaring makaapekto sa pamumuhay ng mgahayop sa ilalim ng tubig.
 9. 9. Bukod sa sewage at fertilizer, nariyan din ang mga duminggaling sa mga industriya na maaari ring magsanhi ng polusyon satubig. Ito ay ang mga duming nanggaling sa mga planta at mga gusaliat establishimentong may kinalaman sa pagiindustriya. Ang mgaduming ito ay naglalaman ng mga mapaminsalang kemikal namaaaring makasira sa isang katawan ng tubig. Sinasabing ito angpinakamahirap na solusyunan na problema sa polusyong tubig dahil sailang taon ang kailangan gugulin upang maayos lamang angproblemang sanhi ng dumi galing sa industriya. Ilang halimbawa nitoay ang pagtapon ng langis sa tubig na kadalasan ay nagaganap dahilsa paglubog ng mga barkong may dala nito. Isang halimbawa nito ayang paglubong ng MV Solar I sa Guimaras na naging sanhi ngpagkasira ng lawa doon. Bukod pa rito, maraming isda, iba pang hayopna pantubig at mga halaman ang namatay. Naapektuhan di nito angpamumuhay ng mga tao doo dahil sa maraming mangingisda anghindi na makahuli ng isda kaya nawalan sila ng kita.
 10. 10. Ngunit hindi naman lahat ng sanhi ng polusyon sa tubig aygawa ng tao. Mayroon din tayong tinatawag na natural na sanhi. Isanghalimbawa nito ay ang mga trahedyang nangyayari tulad ng pagputokng isang bulkan. Sa ganitong pagkakataon, naglalabas ang bulkan ngmga nakakapinsalang kemikal tulad ng sulfur na maaaring magingsanhi ng polusyon sa tubig. Nangyayari ito kung ang mga pirasonginilabas ng bulkang sumabog ay mapupunta sa mga katawan ng tubig.Maari itong magsanhi ng pagkamatay ng mga isda, halaman, at hayopna pantubig. Hindi lamang ito nagdudulot ng polusyon sa tubig dahilsa kaya rin nitong magdulot ng polusyon sa hangin pati na rin sa lupa.Isang halimbawa nito ay ang pagputok ng bulkang Pinatubo saPampanga. Dahil sa trahedyang ito, maraming namatay at maramingpananim ang nawasak. Nagkaroon pa ng tinatawag na lahar na siyangnakapagdulot ng polusyon sa tubig at lupa. Maging ang pagsabog ngbulkan ay nagdulot ng pagkalaho ng ilang nakapipinsalang kemikal saatmospera na naging dahilan sa polusyon ng hangin.Isa pang halimbawa ng mga natural na sanhi ay ang mgabagyo. Dahil sa bagyo, natatangay ang ilang materyal na maaringmadala sa mga katawan ng tubig. Nariyan din ang mga pagbaha nasiyang naghahatid ng mga nakapipinsalang kemikal tulad ng mgainsektisayd, pestisayd, at pertilizer sa mga ilog at karagatan.
 11. 11. Sinasabing halos lahat ng karagatan sa daigdig ngayon aymadumi. Kaya naman marami itong nagiging masamng bunga sa atin.Isa nito ay ang pagkamatay ng mga isda at mga hayop na pantubig.Maari itong maganap dahil sa mga duming napupunta sa tubig tulad ngsewage, mga pestisayd, perilizer o kaya naman mga duming galing samga establishimentong pangindustriya. Kung ang mga duming ito aynapunta sa tubig, maaring malason ang ilang isda at maaring magingsanhi ng kanilang pagkamatay. Bukod pa rito, maari ring magingbunga ng polusyon sa tubgi ang kawalan ng tubig na maari natinginumin. Ito ay kasalukuyang nangyayari sa ibang parte ng mundo kungsaan walang mainom ang mga tao dahil sa masyado ng madumi angkanilang tubig na dating iniinuman. Kapag nangyari ito, maari itongmaging sanhi ng kamatayn sa mga tao o kaya namn mga mapanganibna sakit lalo na kung madumi ang iyong maiinom na tubig.
 12. 12. PAGSUSURI NG MGA IMPORMASYON AT DATOSAng pagmamalabis ng mga tao na magtapon ng dumi sakanyang kapaligiran lalung – lalo na sa tubig ay nakakasama. Ilangbunga o epekto ng polusyon sa tubig ay ang pagkasira ng ilangsistema ng irigasyon. Maari din kasing madumihan ang mga tubigna nagsisilbing tubig ulan sa mga bukid at kung nangyari ito,maaapektuhan ang produksyong pang-agrikultura. Bukod pa doon,maari ding magbunga ang polusyon sa tubig ng mga sakit. Ilandito ay kanser lalo na kung masyado ng kontaminado ang iyongtubig at mga sakit na may kinalaman sa genetika o sa ibang salita,iyong mga namamanag sakit.
 13. 13. Isang suliraning kinakaharap din ng daigdig na saklaw dinng pagdudumi sa lupa ay ang deporestasyon o ang pagkakalbo ngmga kagubatan. Napakahalaga ng mga puno dahil sa sila angnagbibigay sa atin ng hangin na ating hinihinga upang tayo aymabuhay. Ginagamit din natin ang mga puno bilang materyal sapaggawa ng mga bagay tulad ng mga upuan, lamesa, at iba pangkagamitan. Bukod pa rito nababawasan din nila ang pagbaha dahilsa sinisipsip ng mga ugat nito ang tubig na siyang namiminsalatuwing may pagbaha. Bukod pa rito, nababawasan niya ang epektong pagtaas ng pandaigdigang temperatura dito sa mundo.Minsan sumusobra ang tao sa paggamit ng mga puno atkung minsan ay hindi na masyadong nagtatanim ng mga puno.Bukod pa rito, nagiging uso na ang pagsunog sa mga kagubatan atpagputol ng napakaraming puno. Kung ipagpatuloy natin ito, maarinating maranasan ang mas matitunding baha dahil sa wala na angmga punong maaring humigop ng tubig sa pagbaha. Bukod pa rito,mababawasan na ang ating ginagamit upang malinis ang atinghanging hinihinga. Dahil dito, lalo lamang lumala ang populasyon sahangin. Bilang parte ng mundong ito, kailangan ay magpakita tayong malasakit sa ating daigdig lalong lao na sa mga puno natin.
 14. 14. DELHI, INDIATaltong bilyon ng tubig ang itinatapon sadagat araw-araw ay kasing seryosongusapin sa pagpatay ng mga tao nananinirahan sa bansa. Ang hindi ma-imahe na klase ng polusyon katulad nitoay ang eksaktong tinitirhan ng mgataga-Yamuna River sa Delhi, India araw-araw.Ang problema sa Yamuna River ay angminutong kompara sa pagsugpo ngpolusyon sa buong bansa. Sa kabuuanng mga dumi sa India, mayroong 80%bahagdan ang mga ito mapupunta sadagat at iba pang anyo ng tubig. Haloslahat ng anyo ng tubig dito sa India ayhindi na ligtas inumin o gamitin.
 15. 15. KONKLUSYON AT REKOMENDASYONTalagang napakalaki na ng problema sa polusyon sa tubig.Kaya kailangan talagang malaman ang mga sanhi at epekto nito.Ngunit mas mahalaga ay matuto tayong bawasan ito.Sa ating sitwasyon ngayon partikular sa Pilipinas, masasabikong talagang malaki ang ating problema pagdating sa polusyon.Unang una ay hindi ito pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno kayanaman karamihan sa atin ay nawawalan na rin ng interes dito. Angiba naman ay hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakikita angtunay na sitwasyon natin tungkol sa polusyon. Ngunit kung gustonatin kahit papaano ay mabawasan man lamang ang problema ditoay kailangan ay magsimula tayo sa ating sarili.Unang una dapat tayo ay matutong mag-recycle o gamitinmuli ang mga bagay na pwede pa nating magamit. Makakatulongitong mabawasan ang tinatawag nating solidong dumi atmapapanatili nating malinis ang kapaligiran. Isa pa ay dapat matutotayong umiwas sa mga produktong may nakakapinsalang epekto saating kapaligiran. Kasama rito ang mga CFC, insektisayd, pestisayd,at pertilizer. Kasam na rin dito ang huwag masyadong paggamit ngmga hindi nabubulok na bagay dahil sa maiipon lamang ang mga itoat magsisilbing dumi lamang sa ating mga lupain.
 16. 16. Isa pang solusyon ay ipalaganp ang kaalaman. Dapat aydagdagan pa ang pagbibigay ng edukasyon sa mga tao tungkol sapolusyon sa tubig at ang mga epekto nito lalong lalo na ang mga batadahil mas mainam kung bata pa lamang ay alam na ang dapat gawinupang tulungan ang kalikasan. Magtanim ng puno, kahit na paisa-isalamang ay malaki na ang maidulot nito sa ating kalikasan. Mahahalagaang mga puno dahil sa nililinis nito ang hanging ating hinihinga atpinipigilan pa ang mga pagbaha. Magtipid sa lahat ng oras. Kailanganay magtipid tayo sa tubig at pati na rin sa ating mga kagamitan upangmabawasan naman ang mga kalat at dumi. Sumali sa mga proyektongnaglalayong malinis ang ating kapaligiran. Mahalaga na tayo aymagpakita ng malasakit sa kalikasan upang magsilbi rin tayong modelolalo na sa kabataan. At siguro, isa pang mainam na paraan ay disiplinapara naman magawa natin ang ating mga hakbang para sa kalikasan.
 17. 17. Maramingsalamat =D

×