Man's Response to God: Faith

975 views
558 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
975
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Man's Response to God: Faith

 1. 1. Welcome to ourCatholic Doctrine Course (Session No. 2)
 2. 2. Tugon ng Tao sa Diyos:Pananampalataya
 3. 3. Hebreo 11:1 “Tayoay may pananaligkung nagtitiwala tayongmangyayari ang mgainaasahan natin atnaniniwala sa mga bagayna di natin nakikita.”
 4. 4. Dei Verbum 5 “Sa pananampalataya, lubusang isinusuko ng tao ang kanyang pag-iisip at kalooban sa Diyos. Taglay ang buo niyang pagkatao, sumasang- ayon siya sa Diyos na nagpapahayag.”
 5. 5. Roma 10:17 “Ang pananampalataya aybunga ng pakikinig, atmakakapakinig lamangkung may mangangaraltungkol kay Kristo.”
 6. 6. PCP II, 64-65 “Ang pananampalataya ay isang personal na pakikipag-ugnayan kay Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Sa pamamagitan Niya, sa Ama, at sa Espiritu Santom isang pasiya ito ng pagtatalaga ng sarili sa Kanya, ng pagsunod sa Kanya, ng pagalam at pagtanggap ng mga katotohanang patuloy Niyang ipinangangaral sa pamamagitan ng Kanyang Simbahan.”
 7. 7. Mahalaga ang Bahaginan Ang pagbabahagi ngkaranasan sa Diyos angsimula at pinakamabisangpagpapahayag ng atingpananampalataya.
 8. 8. Antas ng Pananampalataya Simple Faith – paniniwala sa Diyos Christian Faith – pagsampalataya na si Hesukristo ay Diyos. Catholic Faith – pagsampalataya sa Simbahang itinatag ni Kristo sa kanyang mga Apostol.
 9. 9. Simple FaithPaniniwala saDiyos
 10. 10. Christian Faith Pagkilala kay Hesusbilang Panginoon atTagapagligtas, angAnak ng Diyos nanagkatawangTao, namatay at mulingnabuhay.
 11. 11. Catholic Faith Paniniwalang si Hesukristo ang nagtatag ng Kanyang nag-iisang Iglesya o Simbahan sa pamamagitan ni Pedro, na ngayon ay tinatawag na Iglesia Katolika. Paniniwalang sa Iglesia ay ipinagkatiwala ni Hesus ang Susi ng Kaharian ng Diyos.
 12. 12. Pagkakamali ng Tao Ang “science” ay nagiging isang diyos na higit na pinaniniwalaan ng tao. Ang “science” na ang nagsasabi kung ano ang katotohanan. Ang hindi kayang patunayan ng “science” ay hindi tanggap na katotohanan.
 13. 13. Mga Katangian ng Pananampalatayang Kristiano1. Lubos at Ganap2. Santatluhan3. Nagmamahal, Nagpapaga nap at May Misyon4. Mulat at Pangsambayanan5. Nakabatay sa Kultura
 14. 14. Ang tunay naPananampalatayang Kristiano ay“Lubos at Ganap.”
 15. 15. Ang tunay napananampalatayang Kristiano ay “Santatluhan.”
 16. 16. Ang tunay ngpananampalatayang Kristiano ay“Nagmamahal, Nag papaganap at May Misyon.”
 17. 17. Ang tunay napananampalatayang Kristiano ay “Mulat atPansambayanan.”
 18. 18. Ang tunay napananampalatayang Kristiano ay “Nakabatay sa Kultura.”
 19. 19. Tatlong Dimensiyon ng Pananampalatayan1.Paniniwala2.Pagkilos3.Pagtitiwala
 20. 20. 1. PaniniwalaPersonal napagkilala kay Hesusbilang “Panginoonko at Diyos ko.”
 21. 21. 2. PagkilosIsangpagtatalagana sumunod sakalooban ng Diyos
 22. 22. 3. PagtitiwalaInilalagaynatinang ating sarili saKamay ng Diyos
 23. 23. Tatlong Katanungan sa Pananampalataya1. Ano ang maaari kong malaman?2. Ano ang dapat kong gawin?3. Ano ang ating maaasahan?
 24. 24. 1. Ano ang maaari kong malaman? AngDiyos bilang atin Amaat si Kristo bilang atingPanginoon atTagapagligtas.
 25. 25. 2. Ano ang dapat gawin? Sundin ang ipinag-uutosng Diyos.
 26. 26. 3. Ano ang ating maaasahan? Walang makapaghihiwalaysa atin sa pag-ibig ngDiyos.
 27. 27. Pananampalataya at Kaligtasan Ang tunay na pananampalataya ay isang lakas na nasa loob natin na unti-unting bumabago sa ating pang araw-araw na kaisipan, mga pag-asa, mga asal at pagpapahalaga, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ni Kristo.
 28. 28. Marcos 16:15-16 Sinabini Hesus sa kanyang mga alagad, “Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang Mabuting Balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan.”
 29. 29. Bunga ng Pananampalataya1. Kaganapan ng Pagkatao2. Kalayaan3. Kaligayahang Espiritwal
 30. 30. 1. Kaganapan ng Pagkatao
 31. 31. 2. Kalayaan
 32. 32. 3. Kaligayahang Espiritwal
 33. 33. Kabalintunaan ngPananampalataya
 34. 34. 1. Tiyak subalit Malabo Tiyak ang pananampalataya sapagkat nakabatay ito sa Diyos na nagpakilala ng Sarili sa katauhan ni Hesukristo na kapiling natin sa kanyang Espiritu. Sa ating mundo ngayon, ang maging tiyak ay nangangahulugan na kayang patunayan ng agham.
 35. 35. 2. Malaya subalit May Obligasyon Ang pananampalataya ay malayang pagtugon sa Diyos at walang sinuman ang maaring pumilit sa tao, kahit ang Diyos. Bagamat ang tao ay malaya sa pagtugon sa Diyos, mayroon pa rin siyang tungkulin sa Diyos. “Tinawag ng Diyos ang lahat ng tao upang paglingkuran Siya sa Espiritu at katotohanan.” (Dignitatis Humanae 11)
 36. 36. 3. Makatwiran subalit Higit pa sa Katuwiran Christian Faith is not in conflict with human reason. Ang pananampalataya ang nagbibigay liwanag sa ating kaisipan. Sinabi ni San Agustin: “Hangga’t hindi ka naniniwala, hindi mo mauunawaan.”
 37. 37. 4. Isang Pagkilos subalit Isang Proseso Ang pananampalataya ay pagsunod kay Kristo na kailangan ang tiyaga upang madama ang pag-unlad sa bawat bahagi ng ating buhay hanggang sa wakas.
 38. 38. 5. Biyaya subalit Tao ang GagawaNasaDiyos angawa, nasa taoang gawa.
 39. 39. 6. Personal subalit Pangsabayanan Sabinyag, personal nating tinanggap ang pananampalataya. Subalit ito ay tutubo lamang sa loob ng isang Kristianong pamilya at sa pakikibahagi sa ating parokya.
 40. 40. Maria, Huwaran ngPananampalataya
 41. 41. Si Maria, Huwaran ng Pananampalataya Sapamamagitan ng kanyang “Oo” sa pagbati ng anghel, si Maria ay naging huwaran ng pananampalataya.
 42. 42. Lucas 1:26-38 “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi.”
 43. 43. Lukas 2:41-52 AngBatangsi Hesus ayNawala atNatagpuansa Templo
 44. 44. Mga Yugto ngPananampalataya ni Maria
 45. 45. 1. Pagkamangha
 46. 46. 2. Pagkabahala at Pag-aalala
 47. 47. 3. Kakulanganng Pagkaunawa
 48. 48. 4. Patuloy naPaghahanap ng Kahulugan

×