Love the Lord Your God

915 views
602 views

Published on

Published in: Spiritual
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
915
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Love the Lord Your God

 1. 1. Ibigin Mo angPanginoon Mong Diyos Kabanata 16 / Session 13
 2. 2. Part IPag-unawa sa mga Utos
 3. 3. Hindi Tamang Pag-unawa• Ang Diyos, tulad ng isang Hukom na nagpapataw ng Batas, ay palaging nakatingin sa bawat isa at parurusahan ang lumabag sa Batas.
 4. 4. Ang Tamang Pag-unawa Dahil sa pag-ibig sa Kanyang bayan: “Ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin” (Exodo 20:2).
 5. 5. Ang tanong kay Jesus: “Ano angdapat gawin upang makamtan ang buhay na walang hanggan?” Ang sagot ni Jesus: Pagsunod sa mga Utos ng Diyos.
 6. 6. Para Kay Kristo… Nakapaloob sa mga Utos ng Diyos ang dakilang biyaya ng pag-ibig ng Diyos.
 7. 7. Ano angkahalagahanng Sampung Utos sa atin ngayon?
 8. 8. Ang Sampung Utos angbatayang kailangan parasa buhay sa pamayanan.
 9. 9. Ang mga Utos ay mga salita ng Tipan, “Sampung mgaSalita” na nagpapahayag nggabay ng buhay na kalugud- lugod sa Diyos.
 10. 10. Ang Sampung Utos angdakila at mapagpalayang pagkilos ng Diyos saKanyang bayan na siyangsentro ng kasaysayan ng pagliligtas.
 11. 11. Part II
 12. 12. Unang Utos “Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sainyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkaroon ng ibang diyos, maliban sa akin.” (Exo 20:2-3 / Duet 5:6-7)
 13. 13. Dahil iisa ang ating Diyos at Panginoon, wala siyangkaagaw, dapat lamang natin siyang mahalin nang buong-puso, lubusan at higit sa lahat.
 14. 14. Ang Bunga ng Unang UtosKung iisa lamang ang Diyos na sinasamba ng lahat, ito ay magbubunga ng pagkakaisa ng lahat ng mga bansa, ng lahat ng mga tao.
 15. 15. Pananalangin at Pagsamba Ang pagsamba ay ang pagkilala na ang Diyos ang Panginoon, na ipinadarama sa ating debosyon at paglilingkod.
 16. 16. Ang unang tungkulin at karapatan ng tao: Ang ibigin at paglingkuran ang Diyos nang maypananampalataya at pag-asa.
 17. 17. Nag-uutos / Nagbabawal• Ang Unang Utos ay nagbabawal na magkaroon ng iba pang diyos bukod sa Panginoon, na ipalit ang anumang bagay na nilikha lamang sa kinalalagyan ng Diyos upang tumanggap ng pagsamba na sa iisang Diyos lamang dapat iukol.
 18. 18. Ang babala ni Jesus: “Walang makapaglilingkod ngsabay sa dalawang panginoon… Hindi tayo makapaglilingkod nang sabay sa Diyos at sa kayamanan” (Mateo 6:24).
 19. 19. Mga Diyus-diyosanKayamananKarangalanTagumpayKapangyarihanSeksBisyo, atbp.
 20. 20. Masasabing ginagawa natingdiyus-diyosan ang mga nilikha lamang, katulad ng tao o bagay, kung ito ay mas binibigyan natin na masibayong pagpapahalaga kaysa sa Diyos na Lumikha nito.
 21. 21. Labag sa Unang UtosBlack MagicPanggagawayPangkukulamSatanismoAstrolohiyaPanghuhula
 22. 22. Kasalanan Laban sa Unang UtosSakrilehiyo: paglapastangan sa mga banal na tao, bagay o lugarSimoniya: pagtitinda ng mga pang-espiritwalAng subukin ang Diyos
 23. 23. Part IIIAng Pangalawang Utos
 24. 24. Exo 20:7 / Deut 5:11 “Huwag ninyong babanggitin nang walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoon.”
 25. 25. Mahalaga ang PangalanKung sa tao,ang pangalanniya angkumakatawansa kanya.
 26. 26. Ang “Pangalan” sa Biblia Kapag tinawag ang pangalan ng Diyos, ang Diyos ay nagiging aktibo at naririto.Ang pangalan ng Diyos ay biyaya ng Diyos sa kanyang piniling bayan.Ang panunumpa nang hindi totoo, na ginagamit ang pangalan ng Diyos, ay pagsira sa tipan.
 27. 27. Ayon kay San Pablo (Fil 2:9,11) “Siyaay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupa’t ang lahat… ay maninikluhod at sasamba sa kanya… at ipapahayag sa lahat na si Jesu- Kristo ang Panginoon!”
 28. 28. Mula sa Aklat ng mga Gawa Nagpagaling sina Pedro at Juan ng isang lumpo “sa ngalan ni Jesukristong taga Nazaret” (Gawa 3:6).
 29. 29. Mula sa mga Gawa 4:12 Nangaral si Pedro sa harap ng Sanhedrin: “Sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao.”
 30. 30. Ang paggamit sa pangalan ng Diyos nang walang kabuluhan ay katumbas narin sa pagtangging sumunod at tumalima sa Diyos.
 31. 31. Sa Exodo 3:14 Tinanong ni Moises ang pangalan ng Diyos, at sinabi ng Diyos: “Ako’y si Ako Nga. Sabihin mong isinugo ka ni Ako Nga, ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno….”
 32. 32. Ayon kay Mateo (Mateo 28:29) Bilang mga Kristiyano, bininyagan tayo sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo, at naging bahagi tayo ng Katawang Mistiko ni Kristo.
 33. 33. Sa panalanging ni Jesus saAma, itinuro niya sa kanyang mga alagad ang“Sambahin ang Ngalan Mo.”
 34. 34. Sinabi ni Jesus sa kanyangmga alagad, “Anuman ang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ipagkakaloob sa inyo.”
 35. 35. Part IVAng Pangatlong Utos
 36. 36. Exo 20:8 / Deut 5:12 “Italaga ninyo sa akin ang Araw ng Pamamahinga.” Ang Araw ng Panginoon ay araw ng pagsamba at pahinga.
 37. 37. Sa mga Kristiyano, ang Sabat ay tinawag na“Araw ng Pamamahinga.”
 38. 38. Ano ang pinaka sukdulang layunin ng Sabat?Hindi ang paglikha, kundiang pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos na Tagapaglikha.
 39. 39. Ang Sabat ay sagisag nghuling pagdiriwang at pahinga na siyang katapusan ng lahat ng ginawa ng Diyos.
 40. 40. Ano ang ipinagdiriwang sa Araw ng Pamamahinga?1. Ang araw ng pamamahinga ng Diyos sa ikapitong araw.2. Ang dakilang paglaya ng Bayang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto.
 41. 41. Ang Linggo ng Pagkabuhay ang Bagong Sabat
 42. 42. Nagsimula sa mga apostol, ang Linggo ang araw ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ang araw na pinagdiriwang angmuling nabuhay na Panginoong Jesus na nasa Eukaristiya.
 43. 43. Ang Simbahan at angAraw ng Panginoon
 44. 44. Ang Simbahan ay may tungkulingsumamba nang sama-sama bilang isang sambayanan upangmaipahayag ang pagkakaisa bilang isang bayan na pinamumunuan ni Kristo. (1 Cor 12:27 / Efe 4:4-6)
 45. 45. Tuwing Linggo, ang mga mananampalataya aynakatakdang dumalo at makiisa saMisa. Dapat silang magpahinga sa mga kaabalahan sa gawain nahadlang sa pagsambang nararapat sa Diyos.
 46. 46. Pangingilin saAraw ng Panginoon
 47. 47. Ayon kay Papa Juan XXIII:“Ang Diyos ay may karapatang hingin sa tao na maglaan ng isang araw sa isang linggo, karapat-dapat napagsamba sa walang hanggangDiyos, malaya sa mga materyal na alalahanin.”
 48. 48. Sinabi ni San Agustin:“Ang aming mga puso ay hindimapalagay hanggang ang mga ito ay mamahinga sa Iyo.”

×