• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Love One Another
 

Love One Another

on

 • 579 views

 

Statistics

Views

Total Views
579
Views on SlideShare
579
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Love One Another Love One Another Presentation Transcript

  • Mag-ibigan Kayo! Topic 14
  • “Ito ang aking utos: ‘Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo.’” (Juan 15:12) “Kung kayo ay mag-ibigan, makikilala ng lahat nakayo ay mga alagad ko.” (Juan 13:35)
  • Ayon Kay Juan• Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo: “Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid.” (1 Juan 4:21)
  • Ayon Kay Juan• Ang nagsasabing “Iniibig ko ang Diyos,” at napopoot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling.” (1 Juan 4:20)
  • - Unang Bahagi –Ang Pag-ibig sa Diyosat Pag-ibig sa Kapwa
  • Mga Maling Pang-unawa1. Sapat na ang mga panalangin at mga debosyon upang ibigin ang Diyos.2. Ang aking paglilingkod sa kapwa ay sapat na. Yon na rin ang aking panalangin.3. Ang pag-ibig sa isang tao ay salungat sa pag-ibig sa Diyos.
  • “Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid.” (1 Juan 4:21)
  • “Kung tayo ay nag-iibigan, nasa atin si Kristo at nagiging ganap sa atin ang Kanyang pag-ibig.” (1 Juan 4:12)
  • - Ikalawang Bahagi –Ang Utos ni Kristo na Mag-ibigan
  • Ang aral ni Kristo na “Mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo” ay ibinigay bilang isang utos.Ang pag-ibig na ito ay nakasaliglamang sa Diyos na nag-uutos.
  • Ang utos na pag-ibig ayhindi batay sa damdamin, osa pagkagusto sa tao, kundi isang kilos ng kalooban na tumutugon sa tawag ng Kristiyanong sumusunod kay Kristo.
  • Ang utos ng pag-ibig ang siyangpamantayan, alituntunin at sentrong utos sapagpapahayag ng Kaharian ng Diyos.
  • Ang “grasya” ay ang “presensiya” ng mapagmahal na Diyos saatin, ang Handog ng Espiritu na nagpapawalang-sala at nagpapabanal sa atin.
  • Ang Grasya at Presensiya ng Diyos Parehong kailangan upang matupad ang utos ng pag-ibig. Ang layunin ng ating pag-ibig: higit na malalim at ganap na presensiya ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
  • Ang utos ng pag-ibig ang lumilikha ng isangsambayanan ng pag-ibig na may pananagutang maglingkod sa isa’t isa.
  • - Ikatlong Bahagi –Ang Halimbawa at Turo ni Kristo
  • Tinatawag tayo ni Kristo sa pagbabalik- loob, pagpapanibago ng isip, kalooban at puso, nakailangan upang magawa natin ang pagsunod kay Kristo.
  • A. Halimbawa at Turo ni Hesus• Binigyang kahulugan ni Hesus ang kanyang misyon batay sa paglilingkod sa kanyang bayan, sa pagpapagaling ng mga maysakit, at pakikisalamuha sa mga taong itinakwil ng lipunan.
  • B. Ang Epekto sa mga Alagad1.Ang hangarin para sa isang higit na marubdob at ganap na pakikiisa kay Kristo.2.Ang pagnanasa na ipahayag ang Mabuting Balita sa iba.
  • Ayon kay San Pablo• “Hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako ay nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa Anak ng Diyos na umiibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin.” (Gawa 2:20)
  • Utos ni Kristo• “Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa” (Mateo 28:19).• Para kay Pablo: “Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo” (Col 1:28).
  • K. Ang Sambayanang Itinatag• Ang pagsunod kay Kristo ay nagbunga ng likas na pagnanasa sa mga alagad na hangaring makasama ang mga kapwa alagad ni Kristo, at sa gayon ay nabuo ang unang pamayanang Kristiyano.
  • - Ika-apat na Bahagi –Ang Dahilan Upang Ibigin ang Kapwa
  • Unang Dahilan• Ang lahat ng “iba” ay nilikha na kalarawan at kawangis ng Diyos. Ang ating kapwa ay mga sakramento sa atin ng Diyos na ating Manlilikha.
  • Ikalawang Dahilan• Namatay si Kristo para sa lahat ng tao at ninais niyang manahan sa lahat, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo, ang espiritu ng pag-ibig.
  • Ikatlong Dahilan• Ang misyon ng Anak at Espiritu Santo, na isinugo ng Ama, ay nagpapahayag ng dakilang pag-ibig ng Ama sa bawat isa.
  • Ika-apat na Dahilan• Dapat nating ibigin ang iba dahil yan ang utos ni Kristong ating Panginoon.
  • - Ika-limang Bahagi –Ang Pamamaraan ng Pag-ibig sa Kapwa
  • A. Ang Pagkakawanggawa1. Kawanggawang Pangkatawan (Corporal Works of Mercy)2. Kawanggawang Pangkaluluwa (Spiritual Works of Mercy)
  • Corporal Works of Mercy• Ebanghelyo ng Huling Paghuhukom (Mateo 25:36- 43):1.Pakainin ang nagugutom,2.Painumin ang nauuhaw,3.Damitan ang hubad,
  • Corporal Works of Mercy4. Pasilungin ang walang matuluyan,5. Dalawin ang mga bilanggo,6. Dalawin ang mga maysakit,7. Ilibing ang mga patay.
  • Spiritual Works of Mercy• Mula sa Ebanghelyo ng Pagtutuwid sa Kapatid (Mateo 18:15-18)1. Turuan ang mga mangmang2. Bigyang babala ang mga nagkakasala3. Pagpayuhan ang mga naguguluhan ang isip
  • Spiritual Works of Mercy4. Aliwin ang mga tumatangis5. Pagtiisan ang mga nagkakamali6. Patawarin ang mga nakapipinsala7. Ipanalangin ang mga buhay at mga patay
  • Pananagutan at Damayan
  • Buwanang Pag-aalay sa Misa
  • Pagpapahayag ng Mabuting Balita
  • Pagbabahagi ng Pagkain ng Katawan
  • Pagdalaw at Pagdadasal sa Maysakit
  • B. Ang Kabutihang AsalFour Cardinal Virtues:1.Kahinahunan / Prudence2.Katarungan / Justice3.Katatagan / Fortitude4.Pagtitimpi / Temperance
  • Ang kabutihang asal ay tumutukoy sa anumangkakayahan ng isip o kaloobanupang matupad ang moral na mabuti – mga nakagawiang asal, mga natutuhang kaugalian.
  • Sa buhay-Kristiyano, ang gawang kabanalan ay tuwirang nakaugnay sapagkilos ng Espiritu Santo sa atin, kasama ang kanyang “kaloob” at “bunga.”