Jesus Christ, His Person & Mission

851 views
601 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
851
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jesus Christ, His Person & Mission

 1. 1. Welcome!Doctrine ClassSession No, 7
 2. 2. Mateo 16:13-17 “Kayo naman,ano ang sabi ninyo? Sino ako?”
 3. 3. Jesu-Kristo:Misyon at Persona Ika-Pitong Paksa
 4. 4. Sino si Jesus para sa inyo?Ano ang larawan ni Jesus para sa iyo?
 5. 5. Ang iyong personalna pagkakilala kay Jesus ay malaking kinalaman sa magiging uri ngpagtungon mo sa kanya.
 6. 6. Para sa akin…•Si Jesus ang Mabuting Pastol
 7. 7. I.Paano natin dapatkilalanin si Jesus?
 8. 8. Sapat na ba ang mga imahen at larawan upang makilala ang tunay na Jesus?
 9. 9. Sapat na ba ang magbasa ng pasyon at manood ng senakuloupang makilala si Jesus?
 10. 10. Una:• Isang panghabang-buhay na gawain ang kilalanin nang tunay si Jesukristo.
 11. 11. Ikalawa• Ang pagkilala kay Jesus ay nangangahulugan ng pagpasok sa isang personal na relasyon sa kanya.
 12. 12. Ang nananampalatayaay nabubuhay kay Jesusat si Jesus ay nabubuhay sa kanya.
 13. 13. Ayon kay San Pablo“Namatay na akong kasama niKristo sa krus, At kung akoman ay buhay, hindi na akoang nabubuhay kundi si Kristoang nabubuhay sa akin”(Galacia 2:19-20).
 14. 14. Ikatlo:• Iisang Persona ang Makasaysayang Jesus at si Kristong Muling Nabuhay.
 15. 15. Ikapat:• Ang pagkilala kay Jesus ay nangangahulugan ng pangakong sumunod sa Kanya bilang Kanyang alagad.
 16. 16. Walang katotohanang pagkilala kay Jesu-Kristo kung hiwalay sa pagtatalaga ng sarili sa Kanyang mga turoat pamamaraan ng buhay.
 17. 17. Ika-lima•Kilalanin natin si Jesus mula sa Kanyang ginawa, ang kanyang mapagpalayang misyon.
 18. 18. II. Ang Paglilingkod niJesus ng Kasaysayan. Bakit“Jesus ng Kasaysayan?”
 19. 19. Una• Isinugo ng Diyos ang Kanyang Anak upang magbayad-puri sa ating mga kasalanan (1 Juan 4:10).
 20. 20. Ikalawa• Dumating si Jesus upang ipahayag sa atin ang pagmamahal ng Diyos upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan Niya (Juan 3:16).
 21. 21. Ikatlo• Dumating si Jesus upang maging halimbawa natin sa kabanalan.
 22. 22. Ika-apat• Dumating si Jesus upang makibahagi tayo sa Kanyang pagiging Banal na Anak (2 Pedro 1:4).
 23. 23. A. Si JesusBilang Propeta
 24. 24. Bokasyon ng Propeta1. Ipahayag ang Salita ng Diyos nang may kapangyarihan2. Gumawa ng kababalaghan na magiging palatandaan3. Tanggapin ang anumang kahihinatnan, maging ito man ay kamatayan.
 25. 25. Ipahayag ang Salita• Nakatuon ang turo at pangaral ni Jesus sa “Kaharian ng Diyos.” Ito ay isang buhay na simbolo ng aktibong pag-iral ng Diyos sa Kanyang bayan.• “Kaharian ng Diyos” – “Eskatolohikal” = Narito na subalit hindi pa lubos.
 26. 26. Gumawa ng Kababalaghan• Gumaganap si Jesus ng isang misterio ng pagpapagaling na siyang patuloy na tumatawag tungo sa personal na pananampalataya at pagiging alagad.
 27. 27. Sa lahat ng pagpapagaling na ginawa ni Jesus, iisang ang kanyang mensahe: “Iniligtas ka ng iyong pananalig, yumaon ka na atipanatag ang iyong kalooban.”
 28. 28. B.Si Jesus BilangTagapagligtaso Manunubos
 29. 29. Mateo 1:21• “Ang sanggol na ito ay pangalanan mong ‘Jesus,’ sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.”
 30. 30. “Jesus” ang kahulugan ay… “Ang Diyos ay kaligtasan.”
 31. 31. (1) Pagliligtas Mula sa Malawakang Kasamaan• “Ang sinumang nakipagkaisa kay Kristo ay isa nang bagong nilalang” (2 Cor 5:17).
 32. 32. Subalit ang paglaban sa kasamaan ay nagpapatuloy.
 33. 33. Ayon kay San Pedro“Humanda kayo at magbantay. Angdiyablo ay parang leon naumaatungal at aali-aligid nahumahanap ng masisila. Labananninyo siya at magpakatatag kayo sainyong pananalig sa Diyos” (1 Pedro5:8-9).
 34. 34. (2) PagliligtasMula sa Pang-aaping Socio-Political Paano ba nagpapalaya si Jesus?
 35. 35. Una• Inilantad ni Jesus ang mapang-alipin, nakapagpapasamang kapangyarihan ng kayamanan.• Ipinakita ni Jesus ang higit na mabuti ang magbigay kaysa kumuha.• Ang pagbabahagi ay mas nakapagpapalaya kaysa pagdaramot.
 36. 36. Ikalawa• Itinuro ni Jesus na anumang kapangyarihan na hindi nakaugat sa pakikiramay ay mapang-alipin at mapaniil.• “Sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat” (Mar 10:42-45).• Pagmamahal lamang ang kapangyarihang magpapalaya.
 37. 37. Ikatlo• Pinalaya ni Jesus ang kanyang mga alagad sa maling ugaling-panlipunan na pinararangalan ang mga pantas at mayaman subalit hinahamak naman ang mga banyaga, kababaihan at mga itinuturing na latak ng lipunan.• Itinuro ni Jesus ang pagmamahal sa “mga maliliit” sa Kaharian (Mateo 18:10).
 38. 38. Ika-apat• Pinalaya ni Jesus ang mga Hudyo mula sa kanilang panlabas na pagsunod sa relihiyon, na ayon lamang sa letra ng batas, at tinuruan sila na isaloob at isabuhay ang diwa ng batas.
 39. 39. (3) Pagliligtas Mula saKawalang-Kabuluhan ng Buhay“Ako ang ilaw ng sanlibutan.Ang sumusunod sa akin aymagkakaroon ng ilaw nanagbibigay-buhay, at di nalalakad sa kadiliman” (Juan8:12).
 40. 40. Ang aral ni Jesusay nagbibigay kahulugan at layunin sa buhay, at pinapawi nito ang kamangmangan at kawalang pag-asa.
 41. 41. III.Ang Persona ni Jesus
 42. 42. Pinagtibay ng Banal na Kasulatanang tatlong katotohanan ni Jesus: bilang totoong tao, totoong Diyos, at iisang persona.
 43. 43. A. Si Jesus naAting Kapatid: Totoong Tao
 44. 44. Upang maging Tagapagligtas, si Jesus ay naging isang ganap na tao,maliban sa kasalanan.
 45. 45. Mula sa ating Kredo•“Pinaglihi siya sa bisa ng Espiritu Santo at ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.”
 46. 46. “Isinilang siya ng isang babaeat namuhay sa ilalim ng Kautusan” (Gawa 4:4).
 47. 47. “Si Jesus ay umunlad sa karunungan atlalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao” (Lukas 2:52).
 48. 48. Naranasan ni Jesus ang magutom,mauhaw, at tuksuhin ng diyablo, subalit hindi nagkasala.
 49. 49. Naranasan ni Jesus angmaghirap at mamatay sa krus.
 50. 50. B. Si Jesus, AtingPanginoon, Bugtong na Anak ng Diyos.
 51. 51. Si Jesus ang Salita ng Diyos na nagkatawang-tao. Isinalang ni Santa Maria sa kapangyarihan ng Espiritu Santo.
 52. 52. Saksi ang mga alagad na si Jesus ay namatay sa krus, muling nabuhay at umakyat sa langit.
 53. 53. K. Si Jesus ayIisang Persona
 54. 54. Si Jesus ang Diyos na nagkatawang-tao:Diyos na totoo at Taong totoo. Dalawang kalikasang hindi mapaghihiwalay sa iisang persona ni Kristo.
 55. 55. IV.Maria, Ina ngAnak ng Diyos
 56. 56. A. Si Maria saBanal na Kasulatan
 57. 57. Sa Banal na Kasulatan,si Maria ay inihahambing sa mga dakilang tao sa Matandang Tipan.
 58. 58. Si Maria ang Bagong Eba
 59. 59. Ang pagsuway ni Eba sa kalooban ng Diyos aynagbunga ng kamatayan,ang pagsunod ni Maria sa kalooban ng Diyos ay nagbunga ng kaligtasan.
 60. 60. Ayon kay San Mateo, ang paglilihi ni Birheng Maria kay Jesus(Mateo 1:23) ay katuparan sa hula ni Propeta Isaias (Isaias 7:14).
 61. 61. Ayon kay Propeta Isaias • “Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong ‘Emmanuel,’ ang kahulugan ay ‘Kasama natin ang Diyos’ (Isa 7:14).
 62. 62. May dalawang okasyon sa Banal na Kasulatanna tinawag ni Jesus ang kanyang ina, si Maria, bilang “Babae.”
 63. 63. Juan 2:4, “Babae, huwag mo akong pangunahan.”
 64. 64. Sa Paanan ng Krus ni Kristo “Babae, narito ang iyong anak!” At sinabi sa alagad, “Narito ang iyong ina!” (Juan 26-27).
 65. 65. Ito ay upang iugnay si Maria sa “Babae” na tinutukoy saGenesis 3:15 na magsisilang ng Tagapagligtas at magiging Tagapamagitan kaisa ng kanyang anak.
 66. 66. Si Maria ang Babae sa Genesis 3:15 “Ikaw at ang babae ay laging mag-aaway. Binhi mo at binhi niya ay laging maglalaban.”
 67. 67. Maria, Ina ng Iglesya• Mula sa krus, inihabilin ni Jesus kay Maria ang lahat ng sumasampalataya sa kanya. Mula noon, si Maria ay itinuring na “Ina ng Iglesya.”
 68. 68. Maria, Ina ng Iglesia “Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kas ama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus” (Gawa 1:14).
 69. 69. (B) Si Maria sa Doktrina-KatolikaMga Dogma ng Simbahan
 70. 70. Maria, Inang Diyos
 71. 71. 1. Maria, Ina ng Diyos• Dahil sa dalawang kalikasan ni Kristo (Diyos at Tao) na hindi mapaghihiwalay, si Maria ay naging ina ni Jesus: tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya si Maria ay naging “Ina ng Diyos” dahil kay Jesus. Subalit si Maria ay nanatili pa ring tao.
 72. 72. AngBirhengMaria
 73. 73. 2. Maria, Mahal na Birhen• Ang “perpetual virginity” ni Maria ay hindi lamang kawalan ng sekswal na pakikipagtalik, kundi isang positibong pagpapahalaga ng ganap at personal niyang dangal sa paghahandog niya ng buong sarili sa Diyos.
 74. 74. Maria, PinaglihingWalangSala
 75. 75. 3. Immaculada Concepcion• Sa Genesis 3:15, sinabi ng Diyos sa diyablo: “Ikaw at ang babae ay laging mag-aaway, binhi mo at binhi niya ay laging maglalaban.”• Si Maria ang babaeng pinili na sa simula pa ng panahon.
 76. 76. Ang babaeng tinutukoy ayhindi pwedeng maging si Eba, sapagkat siya ay nahulogsa kapangyarihan ng diyablo.
 77. 77. Ang tinutukoy ay isang babaeng hindi magkakasala, sapagkat iingatan siya ng Diyosna hindi mabahiran ng kasalanan dahil siya ang magsisilang sa Anak ng Diyos.
 78. 78. Maria, Iniakyat saLangit, Katawan atKaluluwa
 79. 79. 4. Maluwalhating Pag-akyat sa Langit• Dahil si Maria ay ipinaglihi at nabuhay na walang kasalanan hanggang kamatayan, siya na nabuhay sa pananampalataya, siya na unang tumanggap sa Tagapagligtas sa kanyang buhay, ay ginantimpalaan ng Diyos na hindi makaranas ng kamatayan at pagkabulok.
 80. 80. Maria, Tagapamagitan … To Jesus, through Mary.
 81. 81. 5. Tagapamagitan• Ang pamamagitan ni Maria ay hindi nakababawas o nakadaragdag, sa anumang paraan, sa bukod tanging pamamagitan ni Kristo (1 Tim 2:5-6).
 82. 82. Si Maria, bilang tagapamagitan,ay bilang pakikiisa lamang sa kanyang Anak na si Jesus.
 83. 83. SEE YOUNEXTMONTH!

×