God Almighty

 • 207 views
Uploaded on

 

More in: Spiritual
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
207
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
11
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Topic 3
 • 2. 1 Corinto 8:6
 • 3.  Ang Diyos ay Ama sapagkat tayo ay nilikha niya. “Tayo ay kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Hesus.” (Efeso 2:10)
 • 4.  Sapagkat ipinagkaloob niya lahat ng ating pangangailangan. Isinugo ng Ama sa atin si Hesus, “Ang Mabuting Pastol” na nagturo na “Kung ang mga damo sa kabukiran ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya?” (Lukas 12:28)
 • 5.  Ang Diyos ay Ama sapagkat tayo ay tinubos niya. “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan.” (Juan 3:16)
 • 6.  Isinugo ng Diyos ang kanyang Espiritu upang ibahagi sa atin ang kanyang banal na buhay. “Kung tayo ay nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu.” (1 Juan 4:12-13)
 • 7.  Ang Diyos ang batayan ng ating sariling pagkakakilanlan. Bilang mga anak, tayo ay itinalaga ng Diyos sa buhay na walang hanggan kapiling niya.
 • 8.  Ang Diyos ay walang kasarian. Ang kaganapan ng buhay ng Diyos ay kinapapalooban ng aspeto ng pag-ibig na parehong maka-ama at maka-ina. Nangako ang Diyos, “Aaliwin kita tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak.” (Isa 66:13) Hangarin ni Hesus na tipunin ang mga anak ng Jerusalem katulad ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw.” (Mateo 23:37)
 • 9.  Ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili bilang Ama sa mga Israelita sa paghirang at pakikipagtipan sa kanila bilang bayang tanging sa Kanya lamang. Bagamat nagtaksil ang bayang pinili ng Diyos, nanatiling tapat ang Diyos. Nakipagtipan ang Diyos at nangako kay David
 • 10.  Natatangi ang ugnayan ni Hesus sa Ama. “Walang nakakikilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang Anak at yaong marapating pagpahayagan ng Anak.” (Mateo 11:27) Itinuro ni Hesus na ang Diyos ay Ama ng lahat, at tinuruan ang kanyang mga alagad na tumawag sa Diyos bilang Ama.
 • 11.  Binago ni Hesus ang imahen ng Diyos bilang isang Ama na may malasakit na walang kapantay. Ang Diyos ay isang Amang mapagpatawad ng buong-galak na sumasalubong sa kanyang alibughang anak na nagbabalik- loob. Sa ating puso, dapat lamang na hangarin natin na maging mga anak na ampon ng Diyos.
 • 12. Tatlong Katangian BakitMakapangyarihan
 • 13.  Sapagkat Siya ang Manlilikha at Hari ng lahat ng bagay.“Inilabas mo sa Ehipto ang iyong bayang Israel, kasabay ng mga tanda at kababalaghan; ikaw ang nag-akay sa kanila sa pamamagitan ng iyong lakas at agaly na kapangyarihan” (Jeremias 32:21).
 • 14.  Ang lakas ng makapangyarihang Ama ay ang mapanlikhang personal na lakas ng pag-ibig na di marahas. Ang mapagmahal na lakas ng Ama, ang kanyang kagandahang-loob, ay nahahayag kay Kristong ating Panginoon na sumasaatin sa pamamagitan ng Espiritu.
 • 15.  Ang misterio ng “kawalang-lakas ng Diyos” ay nakita natin sa paghihirap at kamatayan ni Kristo. Sabi ni Pablo: “Ang ipinangangaral namin ay si Kristong ipinako sa krus – isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil.”
 • 16.  Sa mga tinawag ng Diyos, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. (I Cor 1:23-25)
 • 17.  Ang kasamaan ay nagmula sa pagsuway ng mga unang tao at hindi mula sa pagkukulang ng Diyos. Ang kasalanan ay hindi bunga ng ating pagiging “tao lamang” kundi mula sa malayang pagpili ng kasamaan.