Christ is Risen & Will Come Again

718 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
718
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Christ is Risen & Will Come Again

 1. 1. Si Kristo ay Muling Nabuhay!
 2. 2. Si Kristo ay Nabuhayat Muling Magbabalik Ika-9 na Panayam
 3. 3. (I)Ang Kahalagahan atKatangiang-Likas ngMuling Pagkabuhay
 4. 4. A. Kahalagahan ng Pagliligtas• Sinabi ni San Pablo: “Kung hindi binuhay si Kristo… walang katuturan ang inyong pananampalataya” (1 Corinto 15:15).
 5. 5. Unang Kahalagahan• Pinatotohanan ng muling pagkabuhay ang lahat ng ginawa at itinuro ni Kristo.
 6. 6. Ikalawang Kahalagahan• Tinupad ni Kristo ang mga hula sa Matandang Tipan na nangangako ng isang Tagapagligtas para sa buong sanlibutan.
 7. 7. Ikatlong Kahalagahan• Pinatotohanan ng muling pagkabuhay ang pagka-Diyos ni Hesus.
 8. 8. Ikapat na Kahulugan• Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay nagdulot sa atin ng pakikibahagi sa bagong buhay ng mga inampong anak ng Ama.
 9. 9. Ikalimang Kahalagahan• Si Kristong muling nabuhay ang katibayan ng ating muling pagkabuhay sa hinaharap.
 10. 10. (B)Katangiang-Likas ngMuling Pagkabuhay
 11. 11. Unang Katangian• Bilang isang pangyayari, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay parehong makasaysayan at lampas-sa- kasaysayan.
 12. 12. Ikalawang Katangian• Ang maluwalhating kalagayan ng Kristong muling nabuhay ay parehong katulad at hindi katulad sa makasaysayan at makalupang si Hesus.
 13. 13. Ikatlong Katangian• Bilang bunsod ng Banal na Santatlo, ang muling pagkabuhay ay kumakatawan sa tiyakang pamamagitan ng Banal na Santatlo sa nagnilikha at sa kasaysayan ng tao.
 14. 14. (II)Ang Saksi ng Bagong Tipan sa Muling Pagkabuhay
 15. 15. A. Ang Muling Pagkabuhay Bilang Kerigma“Kerigma” = salitang Griyego, ang kahulugan ay “pagpapahayag”Ang muling pagkabuhay ang pinaka mahalagang pahayag para sa pagpapalaganap ng pananampalatayang Kristiano.Sa muling pagkabuhay ni Kristo, isang tunay na pagbabagong-anyo ng sangnilikha ang pinagbunga ng Diyos.
 16. 16. B. Ang Muling Pagkabuhay Bilang Presensiya ni JesusSi Kristong muling nabuhay ay palaging inilalarawan bilang “makita,” “nahipo,” o “niyakap.”“Tingnan ninyo ang aking mga kamay at paa, ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako ay mayroon tulad ng nakikita ninyo” (Lukas 24:39).
 17. 17. Tatlong Mahalagang Katangian ng Pagpapakita ni Kristong Muling Nabuhay
 18. 18. Unang Katangian• Nagpakita si Kristong muling nabuhay bilang lumalampas sa pangkaraniwang hangganan ng panahon at puwang.
 19. 19. Ikalawang Katangian• Maliban kay Pablo, nagpakita lamang si Kristong muling nabuhay doon sa mga nakakilala sa kanya bilang Hesus na makalupa at makasaysayan.
 20. 20. Ikatlong Katangian• Ang pagpapakita ni Kristong muling nabuhay ay hindi pumawi sa lahat ng mga pag-aalinlangan.• Hindi pa rin lahat ng nakakita ay naniwala na siya nga si Kristo.
 21. 21. Ang Presensiya ni Kristong muling nabuhay ay hindi lamang sakanyang mga pagpapakita, kundisa pagdating ng Espiritu Santo sa mga unang Kristiano.
 22. 22. Ang Presensiya ni Jesus sa Tatlong Larangan1. Doktrina2. Buhay-Moral3. Pagsamba
 23. 23. Sa DoktrinaIsinugo ni Hesus ang kanyang mga alagad at sinabi, “Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa… at turuan sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo” (Mateo 28:19-20).Nag-iwan si Hesus sa kanyang Iglesia ng mga aral at katuruan at ito ay kanyang ipinagkatiwala sa kanyang mga alagad.
 24. 24. Sa Pamumuhay na Moral• Ayon kay Pablo, “Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang bumuhay kay Kristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamamagitan ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman” (Roma 8:11-12).
 25. 25. Sa Gawaing Pagsamba• Ayon kay Pablo, ang Misterio Paskuwal ni Kristo ay namamalagi sa Eukaristiya: “Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya” (1 Corinto 11:26).
 26. 26. The Empty Tomb
 27. 27. K. Ang Libingang Walang LamanNagpunta sa libingan si Maria Magdalena, pati na sina Pedro at Juan, at nakita nilang wala ng laman ang libingan.Ang libingan ay para lamang sa mga patay. Si Kristo ay muling nabuhay.Hindi totoong ang bangkay ni Hesus ay ninakaw, ayon sa ipinagsasabi ng mga kaaway na Pariseo.
 28. 28. Pag-akyat sa Langit
 29. 29. (III)Ang Pag-akyat sa Langit ni Kristo
 30. 30. Mahalagang bahagi ng misterio paskuwal ni Kristo ang kanyang pag-akyat sa langit.• Sinabi ni Kristong muling nabuhay kay Maria Magdalena, “Aakyat ako sa aming Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos” (Juan 20:17).
 31. 31. Ang Nagdurusang Lingkod• Ayon kay Propeta Isaias, “Ang lingkod ko ay magtatagumpay sa kanyang gawain, mababantog siya at dadakilain” (Isaias 52:13).
 32. 32. Ayon sa Gawa 5:30-31“Ang Diyos ng ating mga ninuno angmuling bumuhay kay Hesus na pinatayninyo nang inyong ipabitay sa krus.Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kananbilang Tagapanguna atTagapagligtas, upang bigyan ngpagkakataon ang mga Israelita namagsisi at tumalikod sa kanilang mgakasalanan, at sa gayon, sila aypatawarin.”
 33. 33. Pagtataas o Pag-akyat sa Langit• Ito ang pinakamataas na pagdakila kay Kristo bilang Tagapamahala at pinaka-makapangyarihan sa sangkinapal, at sa buong kasaysayan.
 34. 34. Ako ay si “Ako Nga”“Kapag naitaas na ninyo ang Anak ngTao, malalaman ninyong ‘Ako ay si Akonga’” (Juan 8:28).“Ako Nga” ang pangalang ipinahayag ngDiyos kay Moises sa Exodo 3:14 naginamit sa Ebanghelyo ni Juan upangipakilala ang pagka-diyos ni Hesus.
 35. 35. Kailangang Mangyari“Ang pag-alis ko ay sa ikabubuti ninyo…Kung aalis ako, susuguin ko angPatnubay sa inyo” (Juan 16:7).Ang pag-akyat ni Hesus sa Ama ay hindinangangahulugan na inabandona niyaang kanyang mga alagad, kundi lalo pangang tumindi ang kanyang presensiya.
 36. 36. Ang Pag-akyat sa Langit ni Kristo ay Saligang Katotohanan ng ating Pananampalatayang Kristiyano
 37. 37. Unang Katotohanan• Ang pag-akyat sa langit ay palatandaan ng pagdakila kay Kristo sa makalangit na kaharian ng kanyang Ama.
 38. 38. Ikalawang Katotohanan• Sa pag-akyat sa langit ni Kristo, hindi ito nangangahulugan ng paghiwalay ni Kristo, sapagkat pinangako niya mula sa langit na “ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao” (Juan 12:32).
 39. 39. Ikatlong KatotohananSapagkat “Si Hesus ay nabubuhaymagpakailanman upangmamagitan,” naipagpapatuloy niKristo ang kanyang pagkapari simulanoong siya ay pumasok sa langit. “Atngayon ay nasa harapan siya ngDiyos at namamagitan para sa atin”(Hebreo 7:25; 9:24).
 40. 40. Ikapat na Katotohanan• Si Kristong umakyat sa langit bilang Ulo ng Simbahan ay nagbibigay pag- asa sa atin – mga bahagi ng Kanyang katawan – na darating ang araw makapapasok din tayo sa langit kasama niya.
 41. 41. Ang Pagbabalik ni Kristo
 42. 42. (IV)Si Kristo ay Muling Babalik
 43. 43. Tayo ay SumasampalatayaMula sa Kredo, na “si Kristo ay muling babalik upang maghukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.”Sa Banal na Misa, sa misterio ng ating pananampalataya, “Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay magbabalik sa wakas ng panahon.”
 44. 44. Ang Pagbabalik (“Parousia”)“Darating ang Anak ng Tao nataglay ang dakilang kapangyarihanng kanyang Ama na kasama angkanyang mga anghel. Sa panahongyaon ay gagantihin niya ang bawattao ayon sa kanyang ginawa”(Mateo 16:27).
 45. 45. Saligang Katotohanan ng “Parousia”
 46. 46. Unang Katotohanan• Si Kristong muling nabuhay bilang Anak ng Tao “ang hahatol sa mga buhay at mga patay” (2 Timoteo 4:1).• “Kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo” (1 Tesalonica 4:16).
 47. 47. Ikalawang Katotohanan• Ang ikalawang pagbabalik ni Kristo ay hindi maipagkakamali sapagkat ito ay may kasabay na walang katulad na mga palatandaan sa langit at lupa.• “Kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng Anak ng Tao” (Mateo 24:27).
 48. 48. Ikatlong Katotohanan• Kailan magaganap ang Parousia? “Walang nakaaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit, o ang Anak man – ang Ama lamang ang nakaaalam nito” (Mateo 24:36).
 49. 49. Ikapat na Katotohanan• Dahil ang Parosia ay darating na hindi inaasahan, “katulad ng pagdating ng magnanakaw” (1 Tesalonica 5:2), kailangan “mag- ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari” (Marcos 13:33).
 50. 50. Ikalimang KatotohananAng paghahari ng Diyos ay narito na subalit hindi pa lubos. Ibinigay na sa atin ang Espiritu ng Diyos kaya nasa atin na ang panahon ng pagliligtas.Ito ay nangyayari na sa atin sa pamamagitan ng ating araw-araw na pagkilos batay sa isang pamantayan: “Nang gawin ninyo ito sa pinaka-hamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa” (Mateo 25:31,41).

×