Christ Has Died

0 views
247 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Christ Has Died

 1. 1. Welcome to our Doctrine Seminar
 2. 2. Si Kristo ay Namatay
 3. 3. Si Kristo ay Namatay Ika-8 Panayam
 4. 4. Si Kristo ay Inilibing
 5. 5. Ayon sa Mateo 20:17“Nang nasa daan na si Hesus patungongJerusalem, ibinukod niya ang Labindalawa.Sinabi niya sa kanila, ‘Aakyat tayo saJerusalem. Doon ay ipagkakanulo sa mgapunong saserdote at sa mga eskriba angAnak ng Tao. Hahatulan siya ng kamatayanat ibibigay sa mga Hentil. Siya aytutuyain, hahagupitin at ipapako sakrus, ngunit muli siyang bubuhayin saikatlong araw.’”
 6. 6. Pag-akyat sa JerusalemPara sa taga Israel, ang Jerusalem ay “place of sacrifice” kung saan ang mga tao ay nag-aalay ng “handog na susunugin.”Si Kristo ang “Kordero ng Diyos” na maghahandog ng kanyang buhay sa Jerusalem.
 7. 7. Ang pagpapakasakit at kamatayan ay dalawang hindi matatakasangkatotohanan na dapat harapin ng bawat tao.
 8. 8. Para sa mga Hudyo, ang krus ay sagisag ngkahihiyan at kamatayan.
 9. 9. Sa mga Kristiano, ang Krus ni Kristo ay sagisag ngtagumpay at kaligtasan.
 10. 10. Kabalintunaan ni Krus• “Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito; ngunit ang mag- alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa Mabuting Balita, ay siyang magkakamit nito” (Marcos 8:35).
 11. 11. Dahil sa krus ni Kristo, angpaghihirap at kamatayan natin bilang tao ay nagkaroon ng kahulugan at patutunguhan.
 12. 12. (I) Ang Krus:Sagisag ng Nagliligtas na Pag-ibig ng Diyos
 13. 13. Paglilinaw!Hindi tamang isipin na ang pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo ang nakapagliligtas sa atin.Kung totoo yon, ang mga nagpahirap kay Hesus ang magiging tagapagligtas natin.
 14. 14. Tayo ay naliligtas sa pamamagitan ngganap na paghahandog ng pag-ibig ni Hesus para sa kanyang Ama, at para sa atin.
 15. 15. Ayon sa Juan 10:17-18“Dahil dito ay minamahal ako ngAma sapagkat inialay ko ang akingbuhay upang ito ay kunin kong muli.Walang makakakuha nito sa akin;kusa ko itong ibinigay.”
 16. 16. (II) Ang Pananaw ni Kristosa Kanyang Pagpapakasakit at Kamatayan
 17. 17. 1. Bilang Kanyang Misyon“Mula noon, ipinaalam na ni Hesus sakanyang mga alagad na ang Anak ng Taoay dapat magbata ng maraming hirap.Siya ay itatakwil ng matatanda ngbayan, ng mga punong saserdote, at ngmga eskriba, at ipapapatay. Ngunit saikatlong araw, muli siyang mabubuhay.”(Marcos 8:31)
 18. 18. 2. Katuparan ng mga Pahayag ng mga Propeta sa Matandang Tipan “Ano’t hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba’t ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?” (Lukas 24:25-26)
 19. 19. (III) Ang Katangian ng Pagpapakasakitat Kamatayan ni Kristo
 20. 20. 1. MapangtubosSinabi ni Hesus, “ Ang Anak ng Taoay naparito, hindi upangpaglingkuran kundi upangmaglingkod at ibigay ang kanyangbuhay sa ikatutubos ng marami”(Markos 10:45).
 21. 21. 2. Dahil sa Kasalanan• Ang pagdating ni Hesus ay “sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao” (Hebreo 2:17).
 22. 22. Paglilinaw!Isang pagkakamaling isipin na ang pagbabayad-pinsala ni Kristo ay bunga ng malupit na pagpaparusa ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, dahil si Hesus ay wala namang kasalanan.Kinasusuklaman ng Ama ang kasalanan at hindi si Hesus. Si Hesus ay minamahal ng Ama.
 23. 23. Ang Katotohanan• Ibinahagi ni Hesus ang pagmamahal ng Ama sa ating mga makasalanan, at malayang tinanggap ang “kalis” na ibinigay ng Ama.
 24. 24. 3. Para sa Atin• Ayon kay Pablo, “Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan” (1 Corint 15:3).• Ibig sabihin: 1. Namatay si Hesus dahil sa pagkamakasalanan ng mga tao. 2. Namatay si Hesus upang ipakita sa atin at palakasin tayo na mapaglabanan ang kasalanan at ang mga epekto nito sa atin.
 25. 25. Pakikiisa sa Sakripisyo ni KristoAng sakripisyo ni Kristo ay hindi nangangahulugan na hindi kailangan ang ating sariling mga sakripisyo.Tayo ay tinatawag ni Kristo upang makibahagi sa Kanyang sakripisyo: “Kung ibig ninuman ang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin” (Mateo 16:24).
 26. 26. (IV)Matinding Bunga ngKamatayan ni Kristo
 27. 27. (A) Pangkalahatan,Nakatuon sa Katapusan, at Kaligtasang Nagbibigay- lakas
 28. 28. (1) Pangkalahatan• Ayon kay Pablo, “Namatay ni Kristo para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa sa kanila” (2 Corinto 5:15).
 29. 29. (2) Nakatuon sa KatapusanAng pagmamahal ni Hesus ay “Eskatolohikal” o nakatuon sa katapusan.Namatay si Hesus upang ang lahat ng mga sumusunod sa kanya ay magkamit ng “buhay ng walang hanggan” (Marcos 10:30).
 30. 30. (3) Kaligtasang Nagbibigay Lakas• Si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang ipagkaloob sa atin ang kanyang Espiritu na nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
 31. 31. (B)Lubusang Pagbabalik-loob
 32. 32. Naparito si Hesus Upang Tayo ay Lumaya1. Malaya mula sa mala-aliping pagkatakot sa Diyos.2. Malaya mula sa pagdududa sa sarili.3. Malaya mula sa masamang relasyon sa ibang tao.4. Malaya sa sariling pagkahilig sa kayaman, kapurihan at kapangyarihan.
 33. 33. (V) Ang Pagpanaog ni Kristo saKinaroroonan ng mga Yumao
 34. 34. Unang Kahulugan• Ito ay isang patotoo na si Kristo ay tunay na namatay at inilibing.
 35. 35. Ikalawang Kahulugan• Ang gawaing pagliligtas ni Kristo ay alang-alang sa mga matuwid na namatay bago pa siya dumating.
 36. 36. Ayon kay Apostol Pedro Pinuntahan ni Kristo at inaralan ang mga espiritung nakabilanggo. “Ipinangaral din ang Mabuting Balita sa mga patay upang mabuhay pa rin sila sa piling ng Diyos, kahit na sila ay inabutan na ng kamatayang itinakda sa kanila” (1 Pedro 3:19, 4-6).
 37. 37. Ikatlong Kahulugan• Ang lahat ng iniligtas ay tinubos sa pamamagitan ng pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo. Ito ay hindi napigilan ng panahon at kalawakan.
 38. 38. Ika-apat na KahuluganSi Kristo ang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay.“Kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, mabubuhay naman ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo” (1 Corinto 15:20).

×