1) Institution of the Eucharist

395 views
273 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
395
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1) Institution of the Eucharist

 1. 1.  Itinatag ang Sakramento ngYukaristiya Lukas 22:19-20; “Dumampot si Hesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, ‘Ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag- aalaala sa akin…’
 2. 2.  … Gayon din naman, dinampot niya ang saro pagkatapos maghapunan, at sinabi, ‘Ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo.’”
 3. 3. 1 Corinto 11:24-26, “Ito ang aral na tinanggap ko saPanginoon at ibinibigay ko naman sainyo: ang Panginoong Hesus, noonggabing siya’y ipagkanulo aydumampot ng tinapay atnagpasalamat, at pinagpira-piraso itoat sinabi …
 4. 4. … ‘Ito ang aking katawan nainihahandog para sa inyo. Gawin ninyoito bilang pag-aalaala sa akin.’ Gayon din naman, mataposmaghapunan ay hinawakan niya angsaro at sinabi, ‘Ang sarong ito angbagong tipan na pinagtitibay ng akingdugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawinninyo bilang pag-aalaala sa akin.’
 5. 5. . . . Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya.”
 6. 6.  Sinabi ni Hesus, “Ito ang aking katawan… Ito ang kalis ng aking dugo…. Gawin ninyo ito bilang pag- aalaala sa akin.” Sa Huling Hapunan, itinatag ni Hesus ang Sakramento ng Kanyang Katawan at Dugo, ang Banal na Yukaristiya.
 7. 7.  “Eucharist” is from a Greek word meaning “Remembrance and Thanksgiving.” “Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin.” (1 Cor 11:24)
 8. 8.  The Last Supper was actually an anticipated celebration of the Passover Feast of the Jews.
 9. 9.  Exodo 12:3-14  Sinabi niYahweh kina Moises at Aaron, “Bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya…. Kailangang ang kordero ay lalaki, isang taong gulang, walang pinsala o kapintasan…. Sabay- sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero…
 10. 10. … Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid samga hamba at somprero ng pintuan ngbahay na kakainan ng kordero… Sa gabi ringiyon, lilitsunin ito at kakainin kasama ngtinapay na walang lebadura at ng mapapaitng gulay…. Sa gabing yaon, lilibutin ko angbuong Israel at papatayin ang lahat ngpanganay na lalaki, maging tao o hayopman….
 11. 11. … Lalampasan ko ang lahat ng bahay namakita kong may pahid ng dugo, at walangpinsalang mangyayari sa inyo sapagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugoang siyang magiging palatandaan naIsraelita ang nakatira sa bahay na iyon. Angaraw na ito ay ipagdiriwang ninyomagpakailanman bilang pista ni Yahweh.
 12. 12.  The Resurrection of Jesus on Easter Sunday, is the new Passover Feast. Jesus Christ is the new paschal sacrifice, the Lamb of God, whose life was offered for the salvation of all. His life was offered once and for all.
 13. 13.  Every Sunday Mass is a celebration of the passion, death and resurrection of Jesus Christ. Because Jesus Christ resurrected on a Sunday, the new day of the Lord became Sunday.
 14. 14.  Jesus Christ is the True Bread from Heaven Juan 6:32-35, “Dapat ninyo malaman na hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay-buhay sa sanlibutan…
 15. 15.  Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman.”
 16. 16.  Juan 6:53-56, “Tandaan ninyo: maliban na kainin ninyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw.
 17. 17.  Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo, tunay na inunim. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako, sa kanya.”
 18. 18.  “In communion” means “One With.” We can only be in communion with a friend, but not with an enemy. Before we can receive communion, we need to make sure that we are not enemies of Jesus because we committed sin against God.
 19. 19.  As enemies, we need to reconcile with the Lord first, before we can be “in communion” with him again. Go to the Sacrament of Reconciliation.
 20. 20.  1 Corinto 11:27-29, “Ang sinumang kumain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro ...
 21. 21.  Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom nang hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili.”
 22. 22.  True Presence of Jesus Christ:  Unleavened Bread (Body of Christ)  Wine (Blood of Christ) The Holy Eucharist is the highest worship we can offer God. In the Eucharist, Jesus Christ is …  The Presider/Host  The Sacrifice (Lamb of God)
 23. 23.  The celebration of the Eucharist is also called “Holy Mass.” Because the Holy Mass always ends with a “mission sending.” The word “mass” came from the Latin word “missio,” meaning “mission,” because we are being sent to a mission: to share the Gospel, Jesus Christ, to the world.
 24. 24.  The Eucharist is the Bread from Heaven. We should become what we eat.  To become like bread – willing to be broken and be shared.  A life that is shared.
 25. 25. PRAYER WORSHIP We pray even to  Only to God saints Any day  Day of the Lord Any place  Consecrated place: church Private or  Always as communal Community Personal  Sacrificial

×