Elements Programació

1,926 views

Published on

Elements de la programació

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,926
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
65
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elements Programació

 1. 1. Elements de la programació <ul><li>CAP Ciències Naturals 2008/09 </li></ul>Ramon Grau (II)
 2. 2. <ul><li>CONTEXT: Característiques de la unitat/de l'alumnat </li></ul><ul><li>OBJECTIUS DIDÀCTICS </li></ul><ul><li>CONTINGUTS D’APRENENTATGE </li></ul><ul><li>ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE I D´AVALUACIÓ </li></ul><ul><li>ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES </li></ul><ul><li>CRITERIS I PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIO </li></ul><ul><li>CONTRIBUCIÓ DE LA UNITAT A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES </li></ul><ul><li>ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L´ESPAI I EL TEMPS </li></ul>Els elements de la programació
 3. 3. <ul><li>CONTEXT: Característiques de la unitat/de l'alumnat </li></ul><ul><li>OBJECTIUS DIDÀCTICS </li></ul><ul><li>CONTINGUTS D’APRENENTATGE </li></ul><ul><li>ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE I D´AVALUACIÓ </li></ul><ul><li>ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES </li></ul><ul><li>CRITERIS I PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIO </li></ul><ul><li>CONTRIBUCIÓ DE LA UNITAT A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES </li></ul><ul><li>ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L´ESPAI I EL TEMPS </li></ul>Els elements de la programació
 4. 4. Objectius. (Formulació en forma de verb –infinitiu-) Les capacitats que l’alumnat ha de desenvolupar, els coneixements que ha d’adquirir, les actituds i conductes que ha de mostrar en finalitzar una unitat. 1. Explicar les idees bàsiques sobre la teoria de la selecció natural de Darwin, establint-ne un paral·lelisme amb la selecció artificial emprada pels humans en ramaderia i agricultura. 2. Interpretar el cicle de les roques com el resultat de la dinàmica de la Terra i explicar els trets fonamentals de la teoria de la tectònica de plaques. 3. Confeccionar una pauta de treball experimental per a la resolució d’un problema o comprovació d’una hipòtesi amb la posterior realització i discussió de l’experiment dissenyat. 4. Interpretar i elaborar representacions gràfiques d’una variable, manualment i utilitzant un full de càlcul, mitjançant diagrama de barres, histogrames, diagrames de sectors, gràfics cartesians o d’altres tipus. 5. Manifestar-se respectuós i tolerant en la comunicació amb la idees i amb les persones, i posar l’esperit de cooperació per davant del de competició en la realització de treballs en grup. 6. Valorar les solucions històriques donades per la ciència a problemes plantejats pels humans i les solucions tecnològiques que milloren la nostra qualitat de vida. Hi ha objectius referits a continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals
 5. 5. Continguts. (Formulació en forma de substantiu) procediments : conjunt d’habilitats i tècniques instrumentals i capacitats intel·lectuals que s’utilitzen per resoldre problemes. conceptes : conjunt de fets, objectes o símbols utilitzats per designar tot el que existeix o es pot donar. Els sistemes conceptuals descriuen les relacions entre conceptes. valor : principi normatiu que regula el comportament de les persones. Els valors es concreten en normes o regles de conducta. Les actituds son el grau de disposició a respectar un conjunt determinat de normes. el conjunt de sabers propis de la matèria que es consideren prou importants per ser ensenyats :
 6. 6. Justificar: situar i explicar un fet a partir del marc teòric de referència - Emmarcar en la teoria, - Relacionar. Descriure: dir com són els objectes, fenòmens o processos perquè qui escolti es pugui fer una idea de l’objecte ... - Conèixer - Enumerar, - Indicar (assenyalar), - Enunciar, - Distingir, - Fer una llista, - Definir. Explicar: fer comprensible un fenomen, un resultat, una observació, ... relacionant-lo amb les causes o raons per les que es produeix - Interpretar, - Raonar, - Aplicar. Argumentar: defensar una posició o opinió aportant raons o arguments, ser capaç de proporcionar contrarguments per rebatre les opinions d’altres - Analitzar, - Avaluar, - Debatre, - Rebatre.
 7. 7. 4. Classificar : capacitat de formar grups basats en una o varies propietats comunes. En relació amb els procediments es pot distingir entre: 1. Observar : capacitat de: a) Recollir dades a través dels sentits. b) Realitzar afirmacions sobre observacions en termes qualitatius i quantitatius . 2. Comparar : capacitat de reconèixer i establir semblances i diferencies entre objectes, successos i llocs. 3. Identificar : capacitat de: a) Anomenar objectes, successos i llocs. b) Seleccionar entre varies possibilitades l’objecte, succés, lloc o seqüència designats. c) Idear un mètode per a mesurar certes propietats dels objectes. 7. Inferir : capacitat de: a) Elaborar un judici no observable a partir d’observacions i comparacions. b) Interpretar una taula de dades o la i informació d’un gràfic. 6. Recollir i organitzar dade s : capacitat de: a) Elaborar taules, quadres de doble entrada... b) Construir un gràfic a partir de una taula de dades 5. Mesurar : capacitat de quantificar una observació utilitzant un marc de referència..
 8. 8. 8. Predir : capacitat d’establir allò que ocorrerà en el futur basant-se en observacions prèvies. 13. Comunicar : capacitat d’expressar el problema, el procediment, les dades i les conclusions de forma que altres puguin entendre i repetir el procés, si ho consideressin necessari. 12. Resoldre problemes : capacitat de: a) Reconèixer i formular un problema. b) Projectar i realitzar l’examen d’una hipòtesi. c) Utilitzar els resultats recollits per a donar possibles respostes al problema. 11. Aïllar i controlar variables : capacitat de: a) Distingir entre factors que afectaran o no al resultat d’una experiència. b) Identificar els factors que romanen constants i els que es manipulen. 10. Formular hipòtesis : capacitat d’anticipar la resposta a un problema a partir de les idees científiques personals. 9. Verificar : capacitat de comprovar o examinar la certesa d’una predicció
 9. 9. En relació amb les actituds es pot distingir entre: 1. Actituds generales envers les idees i la informació: · Tendència a la curiositat, obertura, escepticisme, humilitat, antiautoritarisme i creativitat. (Mostrar una predisposició ..., Prendre consciència ..., Prendre postura sobre ...,Valorar aquells comportaments ..., Actuar segons ..., Respectar ..., Manifestar ...) 4. Actituds relacionades amb la conscienciació sobre l’ús del medi social, natural i sobre el propi cos : · Tendència a valorar la necessitat d’utilitzar de forma sostenible les matèries primeres, els organismes, la salut i l’ambient en general. 3. Actituds relacionades amb las creences científiques: . Valoració de que la naturalesa i els fenòmens que hi esdevenen es poden explicar i que existeixen relacions causa-efecte. . No creença en las supersticions i mites. 2. Actituds relacionades amb l’avaluació de las idees i de la informació. Pensament crític basat en: . Tendència a la objectivitat . Honestedat intel·lectual. . Dubte sistemàtic
 10. 10. <ul><li>CONTEXT: Característiques de la unitat/de l'alumnat </li></ul><ul><li>OBJECTIUS DIDÀCTICS </li></ul><ul><li>CONTINGUTS D’APRENENTATGE </li></ul><ul><li>ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE I D´AVALUACIÓ </li></ul><ul><li>ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES </li></ul><ul><li>CRITERIS I PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIO </li></ul><ul><li>CONTRIBUCIÓ DE LA UNITAT A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES </li></ul><ul><li>ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L´ESPAI I EL TEMPS </li></ul>Els elements de la programació
 11. 11. Competències Bàsiques <ul><li>Les finalitats educatives en termes competències s’assoleixen a partir dels continguts. </li></ul><ul><li>Els continguts canvien quan canvia el referent científic i/o cultural, en canvi les competències són més estables i possibiliten aprendre al llarg de la vida. </li></ul>Continguts <ul><ul><li>Capacitat d’utilitzar </li></ul></ul><ul><ul><li>coneixements i habilitats </li></ul></ul><ul><ul><li>de manera transversal i </li></ul></ul><ul><ul><li>interactiva en contextos i </li></ul></ul><ul><ul><li>situacions diversos </li></ul></ul>per exercir com a ciutadà i resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana . conceptes procediments actituds, valors i normes
 12. 12. El currículum ha de garantir que en acabar l´educació obligatòria tot l’alumnat tingui un bon domini de certes competències COMPETÈNCIES COMUNICATIVES 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 2. Competències artística i cultural COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Competència matemàtica 5. Competència d’aprendre a aprendre COMPETÈNCIES PERSONALS 6. Competències d’autonomia i iniciativa personal COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER CONVIURE I HABITAR EL MÓN 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 8. Competència social i ciutadana Permeten comprendre i expressar la realitat, els pensaments i els sentiments Permeten resoldre autònomament problemes que es presenten en la vida quotidiana de les persones, faciliten l’autoformació Permeten el desenvolupament de la personalitat i l'afirmació de la identitat personal Permeten actuacions reflexives, crítiques i adequades sobre el seu entorn
 13. 13. <ul><li>CONTEXT: Característiques de la matèria/de l'alumnat </li></ul><ul><li>OBJECTIUS DIDÀCTICS </li></ul><ul><li>CONTINGUTS D’APRENENTATGE </li></ul><ul><li>ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE I D´AVALUACIÓ </li></ul><ul><li>ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES </li></ul><ul><li>CRITERIS I PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIO </li></ul><ul><li>CONTRIBUCIÓ DEL PROJECTE/ÀREA/MATÈRIA A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES </li></ul><ul><li>CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES </li></ul><ul><li>ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L´ESPAI I EL TEMPS </li></ul>Els elements de la programació
 14. 14. <ul><li>CONTEXT: Característiques de la unitat/de l'alumnat </li></ul><ul><li>OBJECTIUS DIDÀCTICS </li></ul><ul><li>CONTINGUTS D’APRENENTATGE </li></ul><ul><li>ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE I D´AVALUACIÓ </li></ul><ul><li>ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES </li></ul><ul><li>CRITERIS I PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIO </li></ul><ul><li>CONTRIBUCIÓ DE LA UNITAT A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES </li></ul><ul><li>ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L´ESPAI I EL TEMPS </li></ul>Els elements de la programació
 15. 15. Objectius: 1. Conèixer les diferents etapes del cicle de l’aigua. 2. Relacionar els estats de l’aigua i els processos en què l’aigua canvia d’estat amb el cicle natural de l’aigua. 3. Identificar els impactes que exerceixen els humans sobre el cicle de l’aigua relacionant-los amb els riscos induïts sobre les poblacions. 4. Conèixer les causes del malbaratament del l’aigua en el consum domèstic i proposar les correccions adients. 5. Argumentar amb criteris fonamentats científicament la necessitat d’utilitzar sosteniblement l’aigua i tot tipus de materials tant per al consum personal com a la indústria i a l’agricultura, i actuar de manera conseqüent. 6. Argumentar les causes i els impactes d’activitats humanes a la biosfera i les possibles solucions que es proposen per minimitzar-ne els efectes.
 16. 16. <ul><li>CONTEXT: Característiques de la unitat/de l'alumnat </li></ul><ul><li>OBJECTIUS DIDÀCTICS </li></ul><ul><li>CONTINGUTS D’APRENENTATGE </li></ul><ul><li>ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE I D´AVALUACIÓ </li></ul><ul><li>ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES </li></ul><ul><li>CRITERIS I PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIO </li></ul><ul><li>CONTRIBUCIÓ DE LA UNITAT A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES </li></ul><ul><li>ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L´ESPAI I EL TEMPS </li></ul>Els elements de la programació
 17. 17. 1. Conceptualització del cicle de l’aigua com a resultat de la interacció de l’atmosfera, d’hidrosfera i la geosfera. 2. Anàlisi de les causes, processos i conseqüències del problema de l’aigua. Argumentació d’algunes de les mesures preventives i correctores per fer front a aquesta problemàtica i concreció de propostes d’actuació a l’entorn proper. 3. Interpretació d’imatges relacionades amb les fases del cicle i amb els canvis d’estat que s’hi donen. 4. Anàlisi dels processos de depuració i potabilització de l’aigua. 5. Planificació de la construcció d’un simulador dels processos de depuració. 6. Justificació de la importància de no malgastar l’aigua així com d’evitar la seva contaminació. 7. Presa de consciència de les relacions existents entre la vida de les persones de diferents parts del món i dels criteris d’igualtat, respecte i cooperació implicats en aquestes relacions. 8. Defensa i cura de l’entorn, coneixent les repercussions que tenen a nivell global les formes de vida i la gestió local dels recursos i identificant les bones pràctiques alternatives i d’estratègies de consum responsable. Continguts (Model A)
 18. 18. Continguts (Model B) <ul><li>Conceptes </li></ul><ul><li>1. El cicle de l’aigua </li></ul><ul><ul><li>a. Fases </li></ul></ul><ul><ul><li>b. Transformacions </li></ul></ul><ul><li>2. El cicle de l‘aigua i les activitats humanes </li></ul><ul><ul><li>a. Interferències en el cicle natural </li></ul></ul><ul><ul><li>b. La contaminació </li></ul></ul><ul><ul><li>c. El malbaratament del recurs </li></ul></ul><ul><li>Procediments </li></ul><ul><li>1. Interpretació d’imatges científiques en el context del cicle de l’aigua. </li></ul><ul><li>2. Seguiment de les pautes d’un guió en el procés de construcció d’un simulador de depuradora d’aigua. </li></ul><ul><li>Actituds, valors, normes </li></ul><ul><li>1. Presa de consciència sobre el diferent repartiment dels recursos naturals i del malbaratament que es promou des de certs estils de vida. </li></ul><ul><li>2. Defensa de la sostenibilitat en relació a l’ús dels recursos naturals. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>CONTEXT: Característiques de la unitat/de l'alumnat </li></ul><ul><li>OBJECTIUS DIDÀCTICS </li></ul><ul><li>CONTINGUTS D’APRENENTATGE </li></ul><ul><li>ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE I D´AVALUACIÓ </li></ul><ul><li>ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES </li></ul><ul><li>CRITERIS I PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIO </li></ul><ul><li>CONTRIBUCIÓ DE LA UNITAT A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES </li></ul><ul><li>ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L´ESPAI I EL TEMPS </li></ul>Els elements de la programació
 20. 20. Els elements de la programació
 21. 21. <ul><li>CONTEXT: Característiques de la unitat/de l'alumnat </li></ul><ul><li>OBJECTIUS DIDÀCTICS </li></ul><ul><li>CONTINGUTS D’APRENENTATGE </li></ul><ul><li>ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE I D´AVALUACIÓ </li></ul><ul><li>ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES </li></ul><ul><li>CRITERIS I PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIO </li></ul><ul><li>CONTRIBUCIÓ DE LA UNITAT A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES </li></ul><ul><li>ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L´ESPAI I EL TEMPS </li></ul>Els elements de la programació
 22. 22. <ul><li>En aquesta unitat pretenem centrar la feina a partir de l’activitat de l’alumnat. Per això recollim múltiples de les seves experiències relacionades amb l’aigua (coneixements, vivències, projeccions de futur, ...). Per això s’han obert diversos fòrums per tal que l’alumnat pugui comunicar i compartir les seves idees. </li></ul><ul><li>També pretenem afavorir la interacció entre companys, raó per la qual es proposen petites tasques a realitzar en grup. La interacció no es redueix a la feina amb els companys sinó que també s’inclou en les exposicions que l’alumnat ha de fer de les conclusions de la seva feina, bé sigui de les recerques d’informació, o dels petits projectes que se li encarreguen. </li></ul><ul><li>El producte final d’aquest tema és la filmació d’un petit vídeo al voltant del tema de l’aigua. Es tracta d’una feina en grup on primer hauran de representar-se el significat d’un text, després discutir com traslladar-lo al llenguatge audiovisual i finalment fer-ne la filmació i edició. </li></ul>Estratègies d’ensenyament:
 23. 23. <ul><li>CONTEXT: Característiques de la unitat/de l'alumnat </li></ul><ul><li>OBJECTIUS DIDÀCTICS </li></ul><ul><li>CONTINGUTS D’APRENENTATGE </li></ul><ul><li>ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE I D´AVALUACIÓ </li></ul><ul><li>ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES </li></ul><ul><li>CRITERIS I PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIO </li></ul><ul><li>CONTRIBUCIÓ DE LA UNITAT A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES </li></ul><ul><li>ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L´ESPAI I EL TEMPS </li></ul>Els elements de la programació
 24. 24. Els elements de la programació Repassa aquestes qüestions. Com ho portes? El contingut de les preguntes orienta sobre el que has de saber i saber fer. Vegem: Criteris d’avaluació: Repassa aquestes qüestions. Com ho portes? El contingut de les preguntes orienta sobre el que has de saber i saber fer. Vegem: ( fluïdesa verbal : entrebancs, entonació; vocabulari ajustat : prou amplitud, ús adequat dels significats; expressió correcta ) Sabria explicar oralment el cicle del agua, indicant en cada cas la causa de les transformacions que experimenta l’aigua? A partir d’una imatge, sabria situar el seu contingut en el cicle de l’aigua raonant allò que ha ocorregut i què pot succeir? ( estats de l’aigua : les característiques; canvis d’estat : condicions pel canvi, estats implicats; identificació en el cicle del agua : relació correcta entre l’estat de l’aigua i el compartiment escollit, identificació correcta entre el fenomen meteorològic i el canvi d’estat) Conec els diferents estats de l’aigua i soc capaç d’associar-los a les diferents formes de presentar-se a la naturalesa? Conec i sé definir els processos a través dels quals l’aigua canvia d’estat? Sé relacionar aquests processos amb els fenòmens naturals que es donen al cicle de l’aigua? ( coherència en el text , puntuació : ús del punt i coma, faltes d’ortografia : l’h en el verb haver com auxiliar, accents en el ver ser, l’apòstrof) Puc redactar un text d’unes cinc línies on faci una exposició del contingut del tema, enumeri els diferents apartats que el composen i doni la meva opinió raonada?
 25. 25. Els elements de la programació Repassa aquestes qüestions. Com ho portes? El contingut de les preguntes orienta sobre el que has de saber i saber fer. Vegem: Criteris d’avaluació: Repassa aquestes qüestions. Com ho portes? El contingut de les preguntes orienta sobre el que has de saber i saber fer. Vegem: ( coherència en el text , puntuació : ús del punt i coma, faltes d’ortografia : l’h en el verb haver com auxiliar, accents en el ver ser, l’apòstrof) Sabria redactar un text breu per tal de transmetre a d’altres personers quina és la problemàtica de l’aigua i la responsabilitat que tots tenim envers aquest problema? ( exposició comprensible : exposició i lògica i ordenada amb explicació dels significats; exposició completa : proporcionar prou elements per entendre la situació) ¿Podria enumerar alguns dels principals problemes de l’aigua en el món? ¿Podria exposar algun exemple? ( precisió , identificació adequada : explicar perquè es produeix la contaminació en la situació proposada; coherència en les mesures proposades : relació entre la causa i la mesura) Sabria enumerar els punts on es contamina l’aigua a les cases? Sabria enumerar en quins moments es malgasta l’aigua a les cases? ¿Sabria proposar alternatives a aquells casos on puc fer alguna cosa?
 26. 26. <ul><li>CONTEXT: Característiques de la unitat/de l'alumnat </li></ul><ul><li>OBJECTIUS DIDÀCTICS </li></ul><ul><li>CONTINGUTS D’APRENENTATGE </li></ul><ul><li>ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE I D´AVALUACIÓ </li></ul><ul><li>ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES </li></ul><ul><li>CRITERIS I PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIO </li></ul><ul><li>CONTRIBUCIÓ DE LA UNITAT A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES </li></ul><ul><li>ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L´ESPAI I EL TEMPS </li></ul>Els elements de la programació
 27. 27. A. Comprensió oral B. Expressió oral 1. En les presentacions orals de diferents activitats (Informe: l’estat de l’aigua), (L’aigua. Presentació multimèdia) C. Comprensió escrita 1. En la redacció dels missatges que resumeixen informacions (Denunciem. Qüestionari), dels informes (Informe: l’estat de l’aigua), de respostes als qüestionaris (Històries) i de les síntesis (Síntesi. El cicle de l’aigua) D. Expressió escrita 1. A través de la participació en els fòrums (Què vol dir?, Els estats de l’aigua, Saps quant gastes?, Històries, Aigua: què hem après?) 2. En la redacció de les descripcions (Els estats de l’aigua. Text/Link), de respostes als qüestionaris (Històries) i de les síntesis (Síntesi. El cicle de l’aigua) E. Comunicació audiovisual: interpretació d’informacions en format audiovisual 1. En la interpretació d’informacions en format audiovisual (Els estats de l’aigua. Vídeo) (El cicle de l’aigua. Animació) F. Comunicació audiovisual: producció de missatges en format audiovisual 1. En l’elaboració de presentacions multimèdia (L’aigua. Presentació multimèdia) Competència comunicativa lingüística i audiovisual Contribució a les competències bàsiques:
 28. 28. A Ús d’entorns virtuals de treball i aprenentatge 1. Al llarg de tot el tema gestionat per l’entorn Moodle B. Accés autònom a la informació, selecció i contextualització. C. Transmissió d’informació amb suports digitals 1. En l’elaboració de presentacions multimèdia (L’aigua. Presentació multimèdia) Competència digital A. Explicitar el que s’ha d’aprendre i planificar com fer-ho 1. Planificar una tasca encarregada (Quines mesures prendre? On?) B. Plantejar preguntes i formular hipòtesis C. Obtenir informació i relacionar-la amb coneixements propis 1. En l’elaboració de presentacions multimèdia (L’aigua. Presentació multimèdia) 2. En l’elaboració de pòsters (Presentant Wangari Maathei. Tasca) D. Autoavaluar-se o fer-ho conjuntament 1. En activitats síntesi i repàs (Què hem après? Fòrum) 2. En activitats per a compartir criteris d’avaluació (Què s’espera de mi?) Competència d’aprendre a aprendre Contribució a les competències bàsiques:
 29. 29. continguts estratègies d’ensenyament estratègies d’aprenentatge avaluació gestió de l’aula enfocament formal enfocament aplicat metodologies expositives metodologies interactives retenir informació coneixement estratègic usar el coneixement avaluació psicomètrica avaluació formadora gestió centralitzada (treball individual, treball en grup) gestió autònoma MODEL DIDÀCTIC

×