Rsm nlk fiscale actualiteiten voorjaar 2012

412 views
357 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
412
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rsm nlk fiscale actualiteiten voorjaar 2012

  1. 1. Fiscale ActualiteitenVoorjaar 2012
  2. 2. Fiscale Actualiteiten voorjaar 20121. Voorkomen dreigende verliesverdamping VoorwaardenFiscale verliezen kunnen verrekend worden met fiscale winsten Op grond van deze faciliteit wordt een vrijstelling verleenduit andere jaren. Als hoofdregel geldt hierbij dat verliezen één voor de overdrachtsbelasting die is verschuldigd bij dejaar (vennootschapsbelasting) of drie jaar (inkomstenbelasting) juridische fusie van rechtspersonen. Voor toepassing van deterug en negen jaar vooruit kunnen worden gewenteld. Buiten faciliteit is onder andere vereist dat de fusie hoofdzakelijkdeze periode verdampen de verliezen en kunnen dan niet meer plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen en dat deworden verrekend met winsten. De staatssecretaris heeft een activiteiten van de fuserende rechtspersonen ten minste driebesluit gepubliceerd met daarin de spelregels voor enkele jaar worden voortgezet door de verkrijgende rechtspersoon.methoden om via realisatie van stille reserves dreigende De fusiefaciliteit kan echter niet worden toegepast wanneerverliesverdamping te voorkomen: ook een beroep kan worden gedaan op de zogenoemde ‘interne1. De voorwaarden voor (op)waarderen van voorraden en reorganisatievrijstelling’. Deze vrijstelling (met bijbehorende bedrijfsmiddelen (inkomsten- en vennootschapsbelasting) voorwaarden) gaat dan voor. De fusiefaciliteit staat open voor2. Winststelselwijziging en manieren van winstrealisatie BV’s, NV’s, verenigingen (met volledige rechtsbevoegdheid), (zoals sale en lease back en juridische afsplitsing) in coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, stichtingen en verband met dreigende verliesverdamping (inkomsten- en buitenlandse lichamen die naar aard en inrichting vergelijkbaar vennootschapsbelasting) zijn met deze lichamen.3. Goedkeuring om terug te komen op willekeurige afschrijving op investeringen van vóór 2007 in verband met dreigende Onroerende zaak lichamen verliesverdamping (inkomsten- en vennootschapsbelasting) De nieuwe fusiefaciliteit is in beginsel ook van toepassing op4. Goedkeuring om alsnog te mogen kiezen voor de verruimde juridische fusies waarbij zogenoemde ‘fictieve onroerende zaken’ voorwaartse verliesverrekening (vennootschapsbelasting) (onroerende zaak lichamen zoals vastgoed-bv’s) betrokken zijn.De goedkeuringen gelden beide tot en met 31 december 2012. Bij dergelijke fusies gelden echter aanvullende voorwaarden. Kort gezegd wordt als voorwaarde gesteld dat de bestaande c.q.2. Regeling juridische fusie faciliteit overdrachtsbelasting nieuwe aandeelhouders van zo’n onroerende zaak lichaam voorVennootschappen kunnen juridisch fuseren, maar als tot ten minste drie jaar als aandeelhouder betrokken blijven bij deeen vermogen van een of meerdere van de fuserende verkrijgende vennootschap.vennootschappen een onroerende zaak behoort dan is inbeginsel 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. Onder 3. Naheffing overdrachtsbelasting Don Bosco uiteindelijkvoorwaarden kan een beroep worden gedaan op een vrijstelling vernietigdzodat geen overdrachtsbelasting verschuldigd is. Tot 2012 was De levering van bouwgrond is van rechtswege belast meteen beroep mogelijk op een vrijstelling, maar die was niet exact omzetbelasting, waardoor geen overdrachtsbelastingop de regeling van juridische fusie geschreven, waardoor het verschuldigd is. Een aannemer kan de verschuldigdeniet altijd goed ging bij juridische fusies. Per 1 januari 2012 is in omzetbelasting in vooraftrek brengen zodra op de bouwgrondhet aangepaste Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer een gebouw wordt gerealiseerd dat met omzetbelasting wordtvastgelegd onder welke voorwaarden een juridische fusie geleverd. In dit verband heeft de laatste jaren veel discussievrijgesteld van overdrachtsbelasting kan plaatsvinden. Voor de plaatsgevonden, waaraan als gevolg van een einduitspraak vantoepassing van de faciliteit kan voortaan worden volstaan met de rechter voorlopig een einde is gekomen.een beroep op de vrijstelling in de notariële akte en hoeft er Hof Den Haag heeft op 2 maart 2012 einduitspraak gedaan in degeen verzoek meer te worden ingediend bij het Ministerie van zaak Don Bosco Onroerend Goed BV. Don Bosco kocht in 1998 eenFinanciën. perceel grond met daarop twee oude gebouwen. De gebouwen zouden worden gesloopt en Don Bosco zou één of meer nieuwe kantoorpanden laten bouwen. In de middag van 30 september 2
  3. 3. Fiscale Actualiteiten voorjaar 20121999 werd de onroerende zaak geleverd. In de ochtend was de 2013. Voor scans waarvoor in 2011 subsidie is verleend, kunnenaannemer al gestart met het slopen van de gebouwen. Don ondernemers de aanvraag voor veiligheidsmaatregelen indienenBosco en de verkoper gingen ervan uit dat de levering (als een tot en met 1 juni 2012.levering van een bouwterrein) was belast met btw en dus wasvrijgesteld van overdrachtsbelasting. Volgens de inspecteur Ondernemers kunnen subsidie krijgen om de veiligheid vanwas sprake van een btw-vrijgestelde levering en was Don Bosco hun bedrijf te vergroten. Startpunt is een veiligheidsscan dieoverdrachtsbelasting verschuldigd. Na de prejudiciële beslissing moet worden uitgevoerd door een erkend deskundige. Hieruitvan het EU-Hof verwees de Hoge Raad op 10 juni 2011 de zaak komt een advies met te nemen veiligheidsmaatregelen. Als denaar Hof Den Haag. Hof Den Haag stelde vast dat de inspecteur ondernemer deze doorvoert, krijgt hij de helft van de kostenzijn opvattingen had herzien en dat gelet op de staat waarin en vergoed (tot maximaal € 700). De kosten voor de scan kunnen totde omstandigheden waaronder het terrein uiteindelijk door de maximaal € 300 worden gedeclareerd.verkoper aan Don Bosco was opgeleverd, sprake was van eenonbebouwd terrein. Daaruit volgde dat sprake was van een niet Voorwaardenvan btw-vrijgestelde levering van een bouwterrein waarop de • Het bedrijf telt maximaal 10 fte. Ook bedrijven metvrijstelling van overdrachtsbelasting van toepassing was. Het Hof meerdere vestigingen (maximaal 5 vestigingen, hooguit 10vernietigde de naheffingsaanslag overdrachtsbelasting. fte per vestiging) komen voor de regeling in aanmerking. • De veiligheidsscan wordt uitgevoerd door een erkend4. Invoering flexibilisering BV-recht mogelijk al per 1 juli deskundige.2012 • De maatregelen worden binnen 6 maanden uitgevoerd.Al een aantal jaren wil de wetgever de regels voor beslotenvennootschap (BV) flexibiliseren. Een van de wijzigingen betreft 7. Aanpassingen keuzeregeling fictief binnenlandsde afschaffing van het minimaal te storten kapitaal van € belastingplichtigen18.000. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft nu Sinds de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 kande memorie van antwoord bij het wetsvoorstel vereenvoudiging een in het buitenland woonachtige belastingplichtige jaarlijksen flexibilisering BV-recht en de invoeringswet hierbij naar de kiezen om fictief als binnenlands belastingplichtige te wordenEerste Kamer gestuurd. De minister hoopt op een spoedige aangemerkt. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld debehandeling in de Eerste Kamer, zodat inwerkingtreding per 1 juli hypotheekrente van de buitenlandse eigen woning in mindering2012 kan plaatsvinden. Op basis van de nieuwe wetgeving gelden te brengen op de Nederlandse (arbeids-)inkomsten. Een nadeeler minder administratieve regels, maar zijn de bestuurders wel van deze optiemogelijkheid is een terugnamebepaling zodraeerder hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de BV. niet langer geopteerd wordt. Hierdoor kon de renteaftrek van de laatste acht jaren alsnog worden gecorrigeerd en in één jaar5. Heffings- en invorderingsrente daalt verder in 2012 worden belast (waarbij bovendien nog een progressienadeelHet percentage heffingsrente en invorderingsrente bedraagt kon ontstaan). De staatssecretaris heeft in een persbericht2,30%voor het tweede kwartaal van 2012. Dit was in het eerste aangegeven dat deze terugnamebepaling als gevolg vankwartaal dit jaar 2,85%. Ook toen was er sprake van een daling. Europese jurisprudentie mogelijk komt te vervallen. HierdoorEind vorig jaar was de rente 3%. wordt het interessanter om te opteren voor de fictieve binnenlandse belastingplicht.6. Subsidie veiligheid kleine bedrijven vanaf 1 maart 2012aan te vragen 8. Staat u privé borg voor schulden van de BV?Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor een Indien u privé borg staat voor schulden van de BV, dan kan/veiligheidsscan Veiligheid kleine bedrijven (VKB) van 1 moet de BV u een borgstellingprovisie betalen. De kosten zijnmaart tot en met 1 december 2012. De aanvraagperiode voor aftrekbaar voor de BV en voor u in box 1 belast.veiligheidsmaatregelen loopt van 1 maart tot en met 31 juli 3
  4. 4. Fiscale Actualiteiten Voorjaar 20129. Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde loont! 11. Regeling voor vermindering BPM bij invoer van gebruikteDe meeste gemeenten hebben inmiddels de WOZ-waarde (met auto’s is in strijd met EU-rechtpeildatum 1 januari 2011) weer bekend gemaakt. Een lagere Bij invoer van gebruikte auto’s in Nederland is BPM verschuldigd.WOZ-waarde kan zorgen voor meer ruimte voor de aftrek van Hierbij geldt een kortingsregeling voor gebruikte auto’s. Dehypotheekrente in de inkomstenbelasting, indien het een box Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat de vermindering niet3 onroerend goed betreft een lagere box 3 heffing en in ieder over de cataloguswaarde berekend mag worden, maar over degeval een lagere Gemeentelijke belasting alsmede een lagere inkoopwaarde. Hierdoor is bij invoer minder BPM verschuldigd.Waterschapsheffing. 12. Vergoeding voor garage werknemer is belast als loonHet kan zinvol zijn om bezwaar te maken tegen de WOZ- Indien uw BV u als dga, dan wel haar andere werknemers die debeschikking indien de werkelijke waarde van uw eigendom lager beschikking hebben over een auto van de zaak een vergoedingis dan de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde. Dit moet geeft omdat de auto van de zaak ’s nachts in een garage moetwel binnen een termijn van zes weken nadat u de beschikking worden gestald, dan is deze vergoeding belast als loon. Dit isheeft ontvangen gedaan worden. onlangs wederom door de fiscale rechter beslist.De gemeente bepaalt de WOZ-waarde aan de hand van drie 13. Hof Amsterdam beslist dat btw correctie privégebruikvergelijkbare omliggende woningen (de referentiewoningen). U auto onjuist iskunt zelf nagaan of deze vergelijking reëel is. Zo zou u kunnen Op 1 juni 2011 besliste rechtbank Haarlem dat er geenstellen dat uw woning bepaalde eigenschappen bezit die de onderscheid mag worden gemaakt tussen de hoogte van de btwwaarde van uw woning verlagen ten opzichte van vergelijkbare correctie privégebruik auto voor (zeer) zuinige auto’s en anderewoningen. Zo heeft de rechtspraak bijvoorbeeld recent bepaald auto’s. Deze uitspraak was voor de Staatssecretaris reden omdat een woning met een monumentenstatus, een ligging aan een de btw-heffing privégebruik auto van de zaak aan te passendrukke weg of kruispunt, dan wel de aanwezigheid van asbest per 1 juli 2011 en een forfaitair percentage voor de btw correctieeen waardedrukkende factor tot gevolg heeft. voor het privégebruik te introduceren. Inmiddels heeft het Hof Amsterdam de uitspraak van de rechtbank bevestigd en heeftVerder adviseren wij u om het taxatieverslag van de gemeente de Belastingdienst nu ook in hoger beroep de zaak verloren. Degoed te controleren op eventuele fouten in bijvoorbeeld de Hoge Raad krijgt nu het laatste woord.oppervlakte van uw woning. Het taxatieverslag van de gemeentekunt u met behulp van uw DigiD vinden op de internetsite van uw 14. Reiskostenaftrek bij reizen met openbaar vervoergemeente. Indien u of uw werknemers (gedeeltelijk) reizen per openbaar vervoer dan komen zij in aanmerking voor de (forfaitaire)10. Geen extra uitstel van betaling erfbelasting voor niet- reiskostenaftrek in de aangifte inkomstenbelasting (voor zoververkochte woning geen vergoeding hiervoor wordt ontvangen). Het is wel vanIn de praktijk zijn er volgens de Belastingdienst hoegenaamd belang dat vervoersbewijzen overlegd kunnen worden.geen problemen met de betaling van erfbelasting als denalatenschap uit een woning bestaat en deze woning niet 15. Reisbureauregelingsnel genoeg kan worden verkocht. Het huidige uitstelbeleid is Per 1 april 2012 is de Nederlandse reisbureauregeling ingetrokkenvoldoende soepel, zo antwoordt de staatssecretaris in reactie onder druk van de Europese Commissie. Vanaf deze datum is deop Kamervragen. Voor aanslagen onder € 50.000 wordt altijd Europese reisbureauregeling in werking getreden. Deze regelingeen jaar uitstel van betaling verleend. Bij een hogere aanslag of houdt kortweg in dat btw verschuldigd is over de winstmargelanger uitstel vraagt de Belastingdienst zekerheid in de vorm van die behaald wordt op reisdiensten op eigen naam in het landeen hypotheek. waar de reisorganisatie gevestigd is. Daar staat tegenover dat de 4
  5. 5. Fiscale Actualiteiten Voorjaar 2012voorbelasting op ingekochte reisdiensten niet aftrekbaar is. De reisbureauregeling is van toepassing op reisonderdelen voor zover diebinnen de EU plaatsvinden volgens de btw regels.Onder de oude Nederlandse reisbureauregeling was – in grote lijnen – alleen btw verschuldigd voor zover de reisdienst in Nederlandplaatsvond. Voor alle reisdiensten die worden afgerond op of na 1 april 2012 is de Europese reisbureauregeling van toepassing.16. Btw suppletie formulier vanaf 1 april verplichtOndernemers die de afgelopen vijf jaar te veel of te weinig btw hebben aangegeven, zijn verplicht dit te melden aan de Belastingdienst.Deze verplichting bestaat sinds 1 januari 2012. Vanaf 1 april 2012 moeten deze btw correcties aangeven worden met een verplicht gesteldsuppletieformulier.Om administratieve lasten te beperken, mogen kleine btw correcties (tot per saldo € 1.000 te betalen of terug te ontvangen) ookverwerkt worden in de eerstvolgende aangifte omzetbelasting. Hierbij dienen de correcties wel verwerkt te worden in de juiste rubriekenvan de aangifte. Bij correctie in de reguliere aangifte ontvangt men geen naheffingsaanslag of afzonderlijke teruggaafbeschikking voorde correctie. 5
  6. 6. Meer informatie?Wilt u vrijblijvend meer informatie? Raadpleeg dan uw contactpersoon bijRSM Niehe Lancée Kooij, of stuur een e-mail naar info@rsmnlk.nl.Deze uitgave is bedoeld als algemene informatieverstrekking over fiscale noviteitenen ontwikkelingen. Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is naar uiterstebetrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijkworden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. Deze fiscaleactualiteiten zijn gebaseerd op de stand van de wet- en regelgeving per 11 april 2012.

×