Teori konstruktivisme
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
16,255
On Slideshare
16,255
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
546
Comments
2
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. TEORI KONSTRUKTIVISME
  CHE AZIZAN B. CHE RAZALI
  KHAIRURRAZAQ B. MOHD FADILAH
 • 2. PENGENALAN
  Ilmupengetahuanmuridtidaksemuanyaberasaldaripadamaklumatderia yang wujudsecarabebasdalampersekitaran yang diserapkedalamfikiranmuridmelaluipengalamanpancaindera, ataukewujudanpengetahuansejadidalam mental, tetapiilmupengetahuanitudiperolehidengancaramembinasendiriolehsetiapmuridmelaluipengalaman, renungandanpengabstrakan.
 • 3. PENGERTIAN
  Rutherford danAhlgrenberpendapatbahawamuridmempunyai idea merekasendiritentanghampirsemuaperkara, dimanaada yang betuldanada yang salah. Jikakefahamandanmiskonsepsiinidiabaikanatautidakditanganidenganbaik, kefahamanataukepercayaanasalmerekaituakantetapkekalwalaupundalampeperiksaanmerekamungkinmemberijawapanseperti yang dikehendakioleh guru.
 • 4. John Dewey menguatkanlagiteorikonstruktivismeinidenganmengatakanbahawapendidik yang cekapharusmelaksanakanpengajarandanpembelajaransebagaiprosesmenyusunataumembinapengalamansecaraberterusan. Beliaujugamenekankankepentinganpenyertaanmuriddidalamsetiapaktivitipengajarandanpembelajaran.
 • 5. PRINSIP-PRINSIP KONSTRUKTIVISME
  CainedanCaine (1991) menenaraikan 12 prinsippembelajaran ala konstruktivisme:
  Otakituprosesor yang selari. Iamemprosesbanyakjenismaklumattermasukfikiran, emosidanpengetahuanbudaya. Pengajaran yang efektifmenggunakanpelbagaistrategipengajaran.
  Pembelajaranmelibatkankeseluruhanfisiologi. Guru tidakbolehmenumpukankepadainteleksahaja.
  Usaha untukmencarimaknabersifatsemulajadi. Pengajaranefektifmenyedaribahasapengertianbagiseseorangadalah personal danunik, pemahamanseseorangpelajarbergantungkepadapengalamanuniknya.
 • 6. 4. Usaha untukmencarimaknaberlakumelaluipencorakan. Pengajaranefektifmenghubungkaitkan idea danmaklumatdengankonsepdantema global.
  5. Emosiadalahkritikalkepadapencorakan. Pembelajarandipengaruhiolehemosi, perasaandansikap.
  6. Otakmemprosesbahagiankecildankeseluruhannyasecaraserentak. Orangmenghadapimasalahmembelajarisesuatujikabahagiankecilataukeseluruhandiabaikan.
  7. Pembelajaranmelibatkanperhatianberfokusdanpersepsikeliling (peripheral). Pembelajarandipengaruhiolehpersekitaran, kebudayaandaniklim.
 • 7. 8. Pelajaranmelibatkanprosessedardantaksedar. Pelajarmemerlukanmasauntukmemproses 'apa' dan 'bagaimana' isipelajarannya.
  9. Terdapatsekurang-kurangnyaduajenisingatan: sistemingatanruang (spartial) dansistemingatanuntukpembelajaranhafalan. Pengajaran yang terlalumengutamakanpembelajaranhafalantidakmemajukanpembelajaranruangdanpembelajaranberasaskanpengalamanbolehmenghalangpemahamanmurid.
 • 8. 10. Pelajarmemahamidanmengingatidenganbaikjikafaktadankemahirandiselitkandalamingatan natural danruang. Pembelajaraneksperimenadalah paling efektif.
  11. Pembelajarandiperkuatkanolehcabarandandibantutkanolehancaman. Iklimbilikdarjahharusmencabartetapitidakmengugutpelajar.
  12. Setiapotakadalahunik. Pengajaranmestilahdipelbagaikan agar murid-muriddapatmenyatakankecenderunganmasing-masing.
 • 9. Fasa-fasapengajaranberasaskan model konstruktivisme 5-fasa sepertiberikut:-
 • 10.
 • 11.
 • 12. AdakahAndaMempraktikkanPendekatanKonstruktivisme
  Andatelahmempraktikkanpendekatankonstruktivismesekiranya:
  Muridberpeluangmengemukakanpandangannyatentangsesuatukonsep.
  Muridberpeluangberkongsipersepsiantarasatusama lain.
  Muridmenghormatipandanganalternatifrakan-rakanmereka.
  Semuapandanganmuriddihormatidantidakdipandangrendah
  Pelajaranberpusatkanmurid
 • 13. Muridmerenungkembaliprosespembelajaran yang dilaluinya
  Muridmenghubungkait idea asaldengan idea yang barudibina
  Guru menyediakanalat/bahan yang sesuai
  Muriddigalakkanmengemukakanhipotesisdanbukan guru menerangkanteori
  Guru mengemukakansoalan yang bolehmeransangkanmuridmencarijawapan
  Guru tidakmenyampaikanmaklumatsecarateruskepadamurid
 • 14. Muridbanyakberinteraksidenganmurid lain dan guru
  Guru prihatinterhadapkeperluan, kebolehandanminatmurid
  Muridbekerjadalamkumpulan
  Aktivitiberasaskan 'hands-on' dan 'minds-on'
  Guru mementingkankemahiransaintifikdankemahiranberfikir
  Muridmengaplikasikan idea barudalamkonteks yang berbezauntukmengukuhkankefahaman idea tersebut