Teori konstruktivisme

15,789 views
15,622 views

Published on

Published in: Education
2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
15,789
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
577
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teori konstruktivisme

 1. 1. TEORI KONSTRUKTIVISME<br />CHE AZIZAN B. CHE RAZALI<br />KHAIRURRAZAQ B. MOHD FADILAH<br />
 2. 2. PENGENALAN<br />Ilmupengetahuanmuridtidaksemuanyaberasaldaripadamaklumatderia yang wujudsecarabebasdalampersekitaran yang diserapkedalamfikiranmuridmelaluipengalamanpancaindera, ataukewujudanpengetahuansejadidalam mental, tetapiilmupengetahuanitudiperolehidengancaramembinasendiriolehsetiapmuridmelaluipengalaman, renungandanpengabstrakan.<br />
 3. 3. PENGERTIAN<br />Rutherford danAhlgrenberpendapatbahawamuridmempunyai idea merekasendiritentanghampirsemuaperkara, dimanaada yang betuldanada yang salah. Jikakefahamandanmiskonsepsiinidiabaikanatautidakditanganidenganbaik, kefahamanataukepercayaanasalmerekaituakantetapkekalwalaupundalampeperiksaanmerekamungkinmemberijawapanseperti yang dikehendakioleh guru.<br />
 4. 4. John Dewey menguatkanlagiteorikonstruktivismeinidenganmengatakanbahawapendidik yang cekapharusmelaksanakanpengajarandanpembelajaransebagaiprosesmenyusunataumembinapengalamansecaraberterusan. Beliaujugamenekankankepentinganpenyertaanmuriddidalamsetiapaktivitipengajarandanpembelajaran.<br />
 5. 5. PRINSIP-PRINSIP KONSTRUKTIVISME<br />CainedanCaine (1991) menenaraikan 12 prinsippembelajaran ala konstruktivisme:<br />Otakituprosesor yang selari. Iamemprosesbanyakjenismaklumattermasukfikiran, emosidanpengetahuanbudaya. Pengajaran yang efektifmenggunakanpelbagaistrategipengajaran.<br />Pembelajaranmelibatkankeseluruhanfisiologi. Guru tidakbolehmenumpukankepadainteleksahaja.<br />Usaha untukmencarimaknabersifatsemulajadi. Pengajaranefektifmenyedaribahasapengertianbagiseseorangadalah personal danunik, pemahamanseseorangpelajarbergantungkepadapengalamanuniknya.<br />
 6. 6. 4. Usaha untukmencarimaknaberlakumelaluipencorakan. Pengajaranefektifmenghubungkaitkan idea danmaklumatdengankonsepdantema global.<br />5. Emosiadalahkritikalkepadapencorakan. Pembelajarandipengaruhiolehemosi, perasaandansikap.<br />6. Otakmemprosesbahagiankecildankeseluruhannyasecaraserentak. Orangmenghadapimasalahmembelajarisesuatujikabahagiankecilataukeseluruhandiabaikan.<br />7. Pembelajaranmelibatkanperhatianberfokusdanpersepsikeliling (peripheral). Pembelajarandipengaruhiolehpersekitaran, kebudayaandaniklim.<br />
 7. 7. 8. Pelajaranmelibatkanprosessedardantaksedar. Pelajarmemerlukanmasauntukmemproses 'apa' dan 'bagaimana' isipelajarannya.<br />9. Terdapatsekurang-kurangnyaduajenisingatan: sistemingatanruang (spartial) dansistemingatanuntukpembelajaranhafalan. Pengajaran yang terlalumengutamakanpembelajaranhafalantidakmemajukanpembelajaranruangdanpembelajaranberasaskanpengalamanbolehmenghalangpemahamanmurid.<br />
 8. 8. 10. Pelajarmemahamidanmengingatidenganbaikjikafaktadankemahirandiselitkandalamingatan natural danruang. Pembelajaraneksperimenadalah paling efektif.<br />11. Pembelajarandiperkuatkanolehcabarandandibantutkanolehancaman. Iklimbilikdarjahharusmencabartetapitidakmengugutpelajar.<br />12. Setiapotakadalahunik. Pengajaranmestilahdipelbagaikan agar murid-muriddapatmenyatakankecenderunganmasing-masing.<br />
 9. 9. Fasa-fasapengajaranberasaskan model konstruktivisme 5-fasa sepertiberikut:-<br />
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12. AdakahAndaMempraktikkanPendekatanKonstruktivisme<br />Andatelahmempraktikkanpendekatankonstruktivismesekiranya:<br />Muridberpeluangmengemukakanpandangannyatentangsesuatukonsep.<br />Muridberpeluangberkongsipersepsiantarasatusama lain.<br />Muridmenghormatipandanganalternatifrakan-rakanmereka.<br />Semuapandanganmuriddihormatidantidakdipandangrendah<br />Pelajaranberpusatkanmurid<br />
 13. 13. Muridmerenungkembaliprosespembelajaran yang dilaluinya<br />Muridmenghubungkait idea asaldengan idea yang barudibina<br />Guru menyediakanalat/bahan yang sesuai<br />Muriddigalakkanmengemukakanhipotesisdanbukan guru menerangkanteori<br />Guru mengemukakansoalan yang bolehmeransangkanmuridmencarijawapan<br />Guru tidakmenyampaikanmaklumatsecarateruskepadamurid<br />
 14. 14. Muridbanyakberinteraksidenganmurid lain dan guru<br />Guru prihatinterhadapkeperluan, kebolehandanminatmurid<br />Muridbekerjadalamkumpulan<br />Aktivitiberasaskan 'hands-on' dan 'minds-on'<br />Guru mementingkankemahiransaintifikdankemahiranberfikir<br />Muridmengaplikasikan idea barudalamkonteks yang berbezauntukmengukuhkankefahaman idea tersebut<br />

×