เบว

255 views
215 views

Published on

คัมภีร์ฉันทศาสตร์

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
255
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เบว

  1. 1. จัดทําโดยนาย เรวัฒน มรรคงคาเลขที่ 20 ชั้น ม.5/3 เสนออาจารย นิตยา ทองดียิ่ง
  2. 2. เนื้อหา อโนตัปปงบทบังคับ บาปที่ลับอยาพึงทํากลัวบาปแลวจงจํา ทั้งที่แจงควรเวนวาง อยาเกียจแกคนไข คนเข็ญใจขาดในทางลาภผลอันเบาบาง อยาเกียจคนพยาบาล
  3. 3. คําศัพทอโนตัปปง หมายถึง ความไมสะดุงกลัวตอบาปพึง หมายถึง ควร ตองเกียจ หมายถึง คด ไมซื่อ โกง คราน
  4. 4. ถอดความ ไมเกรงกลัวตอบาปที่พึงทําไดในที่ลับ ถาเกรงกลัวบาปแลวก็จงจําเอาไว ทั้งในที่แจงและในที่ลับควรที่จะละเวนอยาคดโกงคนไขคนที่ยากจน ทรัพยสินที่มีนอยนิด อยาเกียจคนทีมีความอาฆาต
  5. 5. บทวิเคราะหดานวรรณศิลป-การสรรคํา เปนการใชคําที่ตรงไปตรงมาวาอยาไดคดโกงคนไข ที่มีเงินนอย เพราะไมอยางนั้นเขาจะหมดทางที่จะรักษาใหหายได ดังตัวอยาง อยาเกียจแกคนไข คนเข็ญใจขาดในทาง ลาภผลอันเบาบาง อยาเกียจคนพยาบาล
  6. 6. -การใชโวหาร มีการใชถอยคําเปรียบเทียบเพื่อใหผูอานเขาใจใน ความหมายและเห็นภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้น ดังตัวอยาง อยาเกียจแกคนไข คนเข็ญใจขาดในทาง
  7. 7. ดานสังคม เปนการแสดงออกของแพทยที่ไมมีจรรยาบันในการรักษาคนไข เปนการคิดที่จะคดโกงคนเจ็บปวยที่มีเงินนอย ซึ่งแพทยในสวนใหญก็เปนแบบนี้ มีความคิดเดียวกัน และไมคอยดูแลคนไขอยาทั่วถึง

×