Relative Clauses

5,456 views
5,419 views

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,456
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,648
Actions
Shares
0
Downloads
136
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Relative Clauses

 1. 1. º·àÃÕ¹ÊíÒàÃç¨ÃÙ» àÃ×ͧ è Relative ClausesMiss Rattikarn ChamnanyaThumpinwittayakom School
 2. 2. ¢ŒÍá¹Ð¹íÒ㹡ÒÃ㪌º·àÃÕ¹ÊíÒàÃç¨ÃÙ» 1 àÃ×ͧ Relative Clauses è1. º·àÃÕ¹ÊíÒàÃç¨ÃÙ»àÃ×èͧ¹ÕéÁÕ 7 ¡Ãͺ2. º·àÃÕ¹¹ÕéäÁ‹ãª‹¢ŒÍ·´Êͺ ¹Ñ¡àÃÕ¹äÁ‹µŒÍ§¡Ñ§ÇÅ㨠¾ÂÒÂÒÁ·íÒ仪ŒÒæ ·ÕÅСÃͺ ¹Ñ¡àÃÕ¹¨Ð䴌ÃѺ¤ÇÒÁÃٌ 䴌·íÒ ¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ áÅÐ䴌àÃÕ¹Ãٌ´ŒÇµÑǢͧ¹Ñ¡àÃÕ¹àͧ àÁ×è͹ѡàÃÕ¹·íÒ䴌¨Ðà¡Ô´¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ÁÒ¡3. ¡‹Í¹·Õè¹Ñ¡àÃÕ¹¨ÐÈÖ¡ÉÒ¤Ç÷íÒẺ·´Êͺ¡‹Í¹àÃÕ¹ (Pre- test) ¡‹Í¹ ·íÒ´ŒÇ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵ áŌÇà¡çºänj µÃǨ¾ÃŒÍÁ¡Ñºáºº·´ÊͺËÅѧàÃÕ¹ (Post-test)4. àÃÔèÁ·íÒµÑé§áµ‹¡Ãͺáá àÃÕ§仵ÒÁÅíҴѺ â´ÂäÁ‹¢ŒÒÁ¡Ãͺ㴡Ãͺ˹Öè§5. ͋ҹ¤íÒ͸ԺÒÂáÅФíÒ¶ÒÁãˌࢌÒ㨠¤Ô´ãˌ´Õ à¢Õ¹µÍºÅ§ã¹ÊÁØ´ Í‹Ңմà¢Õ¹ŧ㹺·àÃÕ¹ÊíÒàÃç¨ÃÙ»¹Õé6. àÁ×è͵ͺ¤íÒ¶ÒÁàÊÃ稡Ãͺ˹Öè§ ãˌແ´´Ùà©Å µÃǨÊͺ´ÙNjҶ١µŒÍ§ËÃ×ÍäÁ‹ ¶ŒÒµÍº¼Ô´ ¡ÅѺä»ÈÖ¡ÉÒ㹡Ãͺ·Õè ¼‹Ò¹ÁÒãËÁ‹ ·íÒ¤ÇÒÁࢌÒã¨ãˌ´Õ áŌǡÅѺÁҵͺ¤íÒ¶ÒÁãËÁ‹7. ·íÒ仪ŒÒæ äÁ‹µŒÍ§ÃպÌ͹ ¶ŒÒà˹×èÍ¡ç¾Ñ¡ÊÑ¡¤ÃًáŌǤ‹Í·íÒµ‹Íä»8. àÁ×èÍÈÖ¡ÉÒ¨º·Ø¡¡ÃͺáŌÇãˌ·íÒẺ·´ÊͺËÅѧàÃÕ¹ (Post-test) àÊÃç¨áŌǴÙà©Å áÅеÃǨ·Ñé§ áºº·´Êͺ¡‹Í¹àÃÕ¹ (Pre-test) áÅÐËÅѧàÃÕ¹ (Post-test) à¾×èÍà»ÃÕºà·Õº¼Å´ŒÇµ¹àͧ ¨Ø´»ÃÐʧ¤¡ÒÃàÃÕ¹Ãٌ 1. ¹Ñ¡àÃÕ¹ºÍ¡ÅѡɳТͧ Relative Clauses 䴌 2. ¹Ñ¡àÃÕ¹ºÍ¡ä´ŒÇ‹Ò»ÃÐâ¤ã´ÁÕ Relative Clauses 3. ¹Ñ¡àÃÕ¹ÊÒÁÒöºÍ¡ä´ŒÇ‹Ò ʋǹ㴷Õè໚¹ Relative Clauses 4. ¹Ñ¡àÃÕ¹ÁÕ¤ÇÒÁÃٌà¡ÕÂǡѺ Relative Pronouns è 5. ¹Ñ¡àÃÕ¹ÊÒÁÒöÃÇÁ໚¹»ÃÐ⤠2 »ÃÐ⤠ãˌ໚¹»ÃÐâ¤à´ÕÂǡѹ â´Â㪌 Relative Pronouns 䴌¶Ù¡µŒÍ§ 6. ¹Ñ¡àÃÕ¹ÊÒÁÒöà¢Õ¹»ÃÐâ¤â´Â㪌 Relative Pronouns 䴌¶Ù¡µŒÍ§
 3. 3. Ẻ·´Êͺ¡‹Í¹àÃÕ¹ (Pre-test) 2 àÃ×ͧ Relative Clauses èChoose the correct Relative Pronouns. àÅ×Í¡ Relative Pronouns ·Õ¶¡µŒÍ§ èÙ 1. The man ……… goes to school with Jim is Robert. a) who b) whom c) which d) whose 2. The book ……… is on the table is John’s. a) which b) who c) whom d) whose 3. The boy ……… is playing football is Tom. a) whose b) whom c) which d) who 4. The cat ……… is in Jane’s room can dance. a) whose b) which c) whom d) who 5. The man ……… is talking is Somsak. a) who b) whom c) which d) whose 6. That is the girl ……… is my friend. a) whose b) which c) whom d) who 7. This is the book ……… lost last week. a) whom b) who c) whose d) which 8. It is the dog……… ran to me yesterday. a) who b) which c) whom d) whose 9. Those are the students ……… sing songs on T.V. a) whose b) which c) who d) whom 10. It’s the pen ……… can change into many colors. a) whose b) who c) which d) whom ´Ùà©ÅÂ˹ŒÒ¶Ñ´ä» 
 4. 4. à©ÅÂẺ·´Êͺ¡‹Í¹àÃÕ¹ (Pre-test) 3 1. a 2. a 3. d 4. b 5. a 6. d 7. d 8. b 9. c 10. c ·íÒ䴌¡Õ袌ͨÐ Í‹ÒÅ×ÁºÑ¹·Ö¡änj ´ŒÇ¹РºÑ¹·Ö¡àÊÃ稡çàÃÔèÁ͋ҹ ¡Ãͺ·Õè1 䴌àŨŒÒ ¡Ãͺ·Õè 1 Relative Clauses (ÃÕàÅ·Õ¿ ¤ÅÍÊà«çÊ)¤×Í ¢ŒÍ¤ÇÒÁ·Õè·íÒ˹ŒÒ·Õè¤ÅŒÒ¤íҤسÈѾ· (Adjectives) à¾×èÍ仢ÂÒ¹ÒÁ·ÕèÍÂً¢ŒÒ§Ë¹ŒÒãˌ䴌㨤ÇÒÁÊÁºÙó áÅЪѴਹ¢Ö¹ éÇ‹Ò à»š¹¤¹ä˹ ÊÔè§ä˹ ¢Í§ã¤Ã ໚¹µŒ¹ ËÒ¡äÁ‹ÁÕ Relative Clauses ÁÒ¢ÂÒ ¹ÒÁ·Õè¡Å‹ÒǶ֧¹Ñ鹡ç¨ÐäÁ‹à¨ÒШ§¨Ð໚¹¡ÒáŋÒÇ¢Öé¹ÁÒÅÍÂ æ «Öè§ÍÒ¨¨Ð·íÒãˌ¼ÙŒ¿˜§à¢ŒÒã¨ä´ŒäÁ‹¡ÃШ‹Ò§ ÍÒ¨¨ÐµŒÍ§«Ñ¡¶ÒÁµ‹Íä»ÍÕ¡Ç‹Ò à»š¹ã¤Ã ÊÔè§ä˹ËÃ×ͧ͢ã¤Ã ઋ¹ The man was killed. (¼ÙŒªÒ¶١¦‹Ò)¨Ò¡»ÃÐ⤹Õé ¼ÙŒ¿˜§¨ÐäÁ‹·ÃÒºàÅÂÇ‹Ò ¼ÙŒªÒ¤¹ä˹·Õè¶Ù¡¦‹Ò ᵋ¶ŒÒà¾ÔèÁ Relative Clause ࢌÒä»·ÕèËÅѧ the man¨Ð·íÒãˌ¤ÇÒÁËÁÒªѴਹÂÔ觢Öé¹ à¾ÃÒзíÒãˌ·ÃҺNjÒ໚¹¼ÙŒªÒ¤¹ä˹ ઋ¹The man who went to the party withMary last night was killed. (¼ÙŒªÒ¤¹·Õè仧ҹàÅÕ§¡Ñº Mary àÁ×ͤ׹·ÕáŌǶ١¦‹Ò) é è è ¤íÒ¶ÒÁ¡Ãͺ·Õè 1Put  in front of the sentence which has Relative Clause. Write the Relative Clause downtoo. à¢Õ¹  ˹ŒÒ»ÃÐ⤷ÕÁÕ Relative Clause áÅÐà¢Õ¹ Relative Clause ´ŒÇ è___ 1. Mr. Smith is Mary’s son. Relative Clause ¤×Í ………………………………………………………___ 2. He is Mr. Smith who is Mary’s son. Relative Clause ¤×Í ……………………………………___ 3. The computer doesn’t work. Relative Clause ¤×Í ……………………………………………………___ 4. The computer which is black doesn’t work. Relative Clause ¤×Í………………………………..…___ 5. The dog that bit me is dangerous. Relative Clause ¤×Í………………………………..… ´Ùà©ÅÂ˹ŒÒ¶Ñ´ä» 
 5. 5. à©Å¡Ãͺ·Õè 1 4___ 1. Mr. Smith is Mary’s son. Relative Clause ¤×Í ……………………………………………………… 2. He is Mr. Smith who is Mary’s son. Relative Clause ¤×Í who is Mary’s son.___ 3. The computer doesn’t work. Relative Clause ¤×Í ……………………………………………………… 4. The computer which is black doesn’t work. Relative Clause ¤×Í which is black. 5. The dog that bit me is dangerous. Relative Clause ¤×Í that bit me ¡Ãͺ·Õè 2 Relative Clauses ¨ÐÁÕšɳдѧ¹Õé Ñ1. ·íÒ˹ŒÒ·Õè¤ÅŒÒ¤íҤسÈѾ· (Adjectives) à¾×èÍ仢ÂÒ¹ÒÁ·ÕèÍÂً¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ ãˌ䴌㨤ÇÒÁÊÁºÙó áÅЪѴਹ¢Öé¹Ç‹Ò ËÁÒ¶֧¤¹ä˹ ÊÔè§ä˹ ¢Í§ã¤Ã ໚¹µŒ¹ ઋ¹ A student who studies hard usually passes the exam. ¹Ñ¡àÃÕ¹·Õè¢ÂѹàÃÕ¹ÁÑ¡Êͺ¼‹Ò¹ »ÃÐ⤠who studies hard ·íÒ˹ŒÒ·Õè¤ÅŒÒ¤íҤسÈѾ·¢ÂÒ A student NjÒËÁÒ¶֧¤¹·Õè¢ÂѹàÃÕ¹2. äÁ‹ÁÕà¤Ã×èͧËÁÒ comma (,) ¤Ñè¹ÃÐËNjҧ ¹ÒÁ¡Ñº Relative Clauses ¨Ò¡µÑÇÍ‹ҧ¢ŒÍ 1 ¨ÐàËç¹Ç‹Ò äÁ‹ÁÕà¤Ã×èͧËÁÒ comma ¤Ñè¹ÃÐËNjҧ A student ¡Ñº who studies hard.3. ¨Ð¢Öé¹µŒ¹´ŒÇ¤íÒÊÃþ¹ÒÁ ´Ñ§¹Ñ鹤íÒÊÃþ¹ÒÁ·Õ袹µŒ¹ Relative Clauses ¨Ö§àÃÕÂ¡Ç‹Ò Relative Pronouns Öé ËÃ×Í ¤íÒÊÃþ¹ÒÁ·Õè㪌àª×èÍÁ»ÃÐ⤠(who, which, that) «Ö觨еŒÍ§ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¹ÒÁ·Õè¢ÂÒ ઋ¹ ¶ŒÒ Relative Clauses ¢ÂÒ¹ÒÁ·Õè໚¹¤¹ Relative Pronouns ¡çµŒÍ§à»š¹¤íÒ·Õè㪌᷹¤¹ ÏÅÏ àª‹¹ The house which is red is my house. ¨Ò¡»ÃÐ⤹Õé¨ÐàËç¹Ç‹Ò which is red ໚¹ Relative Clause ¢Öé¹µŒ¹´ŒÇ which «Öè§à»š¹¤íÒÊÃþ¹ÒÁ·Õè㪌àª×èÍÁ»ÃÐ⤠¢ÂÒ¹ÒÁ·Õè໚¹ÊÔ觢ͧ ¤íÒ¶ÒÁ¡Ãͺ·Õè 2Write the Relative Pronoun of each sentence in the blank.à¢Õ¹ Relative Pronoun ¢Í§áµ‹ÅлÃÐâ¤ŧ㹪‹Í§Ç‹Ò§1. He is Mr. Smith who is Mary’s son. Relative Pronoun ¤×Í …………………………………2. The computer which is black doesn’t work. Relative Pronoun ¤×Í …………………3. David likes the present which is big. Relative Pronoun ¤×Í …………………………………4. Jenny is the woman who loves the dog. Relative Pronoun ¤×Í …………………………………5. The girl who lives next door is friendly. Relative Pronoun ¤×Í ………………………………… ´Ùà©ÅÂ˹ŒÒ¶Ñ´ä» 
 6. 6. à©Å¡Ãͺ·Õè 2 5 1. He is Mr. Smith who is Mary’s son. Relative Pronoun ¤×Í who 2. The computer which is black doesn’t work. Relative Pronoun ¤×Í which 3. David likes the present which is big. Relative Pronoun ¤×Í which 4. Jenny is the woman who loves the dog. Relative Pronoun ¤×Í who 5. The girl who lives next door is friendly. Relative Pronoun ¤×Í who Êٌ Êٌ ·íÒ䴌¡Õ袌ͨÐ ¶ŒÒÂѧ§§¡ç ¡ÅѺä»Í‹Ò¹¡Ãͺ·Õè 2 ÍÕ¡·Õ¹Ð ¡Ãͺ·Õè 3 Relative Pronouns (ÃÕàÅ·Õ¿ â¾Ã¹ÒÇ«) ¤×Í ¤íÒÊÃþ¹ÒÁ·Õè·íÒ˹ŒÒ·Õèàª×èÍÁ»ÃÐ⤠2 »ÃÐâ¤ࢌҴŒÇ¡ѹ 䴌ᡋ¤íÒÇ‹Ò who (ÎÙ) á»ÅÇ‹Ò ·Õ,è ¤¹·Õè 㪌᷹¤íÒ¹ÒÁ·Õè໚¹¤¹ which (ÇÔª) á»ÅÇ‹Ò «Öè§, ·Õ,è ·Õè«Öè§ ãªŒá·¹¤íÒ¹ÒÁ·Õè໚¹ÊѵǏ áÅÐÊÔ觢ͧ that (á´ç·) á»ÅÇ‹Ò ·Õ,è «Öè§ ãªŒá·¹¤íÒ¹ÒÁ·Õè໚¹¤¹ ÊѵǏ ÊÔ觢ͧ ¤íÒ¶ÒÁ¡Ãͺ·Õè 3Complete the sentences with “who or which”. àµÔÁ who ËÃ×Í which ŧ㹻ÃÐâ¤ãˌ¶¡µŒÍ§ Ù1. The man ……………….. goes to school with Jim is Robert.2. The book ……………….. is on the table is John’s.3. The boy ……………….. is playing football is Tom.4. The cat ……………….. is in Jane’s room can dance. ´Ùà©ÅÂ˹ŒÒ¶Ñ´ä» 
 7. 7. ¡Ãͺ·Õè 4 6 Relative Pronouns ·Õè¢Öé¹µŒ¹ Relative Clauses ¨ÐµŒÍ§ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº ¹ÒÁ·ÕèÁ¹¢ÂÒ «Ö觨ÐÁÕ˹ŒÒ·Õè ¤×Í Ñ ·íÒ˹ŒÒ·Õè໚¹»Ãиҹ ÁÕ 2 Ẻ 䴌ᡋ 1. ¶ŒÒ໚¹¤¹ ãˌ㪌 who ËÃ×Í that ᵋ¹ÔÂÁ㪌 who ÁÒ¡¡Ç‹Ò ઋ¹ - The man who is singing is Mr. White. (¼ÙŒªÒ ¤¹·Õ¡ÒÅѧÌͧà¾Å§ ¤×Í Mr. White) èí ÁÒ¨Ò¡ The man is Mr. White. ÃÇÁ¡Ñº The man is singing. ·Ñé§Êͧ»ÃÐâ¤ÁÕ¤íÒÇ‹Ò The man á»ÅNjҼٌªÒ «Öè§à»š¹¤¹ ¨Ö§ãªŒ¤íÒÇ‹Ò who á·¹ - A burglar is someone who breaks into your house. (¹Ñ¡Â‹Í§àºÒ ¤×ͤ¹·Õè§Ñ´á§ÐࢌÒä»ã¹ºŒÒ¹) ÁÒ¨Ò¡ A burglar is someone. ÃÇÁ¡Ñº Someone breaks into your house. ·Ñé§Êͧ»ÃÐâ¤ÁÕ¤íÒÇ‹Ò someone á»ÅÇ‹Ò ã¤ÃºÒ§¤¹ «Öè§à»š¹¤¹ ¨Ö§ãªŒ¤íÒÇ‹Ò who á·¹ 2. ¶ŒÒ໚¹ÊѵǏËÃ×ÍÊÔ觢ͧ ãˌ㪌 which ËÃ×Í that ᵋ¹ÔÂÁ㪌 which ÁÒ¡¡Ç‹Ò ઋ¹ - The dog which is on the table is from America. (ÊعѢ µÑÇ·ÕÍÂÙº¹âµÐ ÁÒ¨Ò¡ÍàÁÃÔ¡Ò) è ‹ ÁÒ¨Ò¡ The dog is from America. ÃÇÁ¡Ñº The dog is on the table. ·Ñé§Êͧ»ÃÐâ¤ÁÕ¤íÒÇ‹Ò The dog á»ÅNjÒÊعѢ «Öè§à»š¹ÊѵǏ ¨Ö§ãªŒ¤íÒÇ‹Ò which á·¹ - A pet is an animal that lives with people. ÁÒ¨Ò¡ A pet is an animal. ÃÇÁ¡Ñº An animal lives with people. ·Ñé§Êͧ»ÃÐâ¤ÁÕ¤íÒÇ‹Ò an animal á»ÅÇ‹Ò ÊѵǏ «Öè§à»š¹ÊѵǏ ¨Ö§ãªŒ¤íÒÇ‹Ò that á·¹ ¤íÒ¶ÒÁ¡Ãͺ·Õè 4Complete the sentences with “who or which”. àµÔÁ who ËÃ×Í which ŧ㹻ÃÐâ¤ãˌ¶¡µŒÍ§ Ù1. The man ……………… goes to school with Jim is Robert.2. The book ……………… is on the table is John’s.3. The boy ……………… is playing football is Tom.4. This is a cat ……………… can dance.5. I bought the piano …………………… is in that shop. ´Ùà©ÅÂ˹ŒÒ¶Ñ´ä» 
 8. 8. à©Å¡Ãͺ·Õè 4 7 1. The man who goes to school with Jim is Robert. 2. The book which is on the table is John’s. 3. The boy who is playing football is Tom. 4. This is a cat which can dance. 5. I bought the piano which is in that shop. ·íÒ䴌äËÁ¤ÃѺ ¶ŒÒ¼Ô´¡çÅͧ¡ÅÑºä» Í‹Ò¹ÍÕ¡¹ÐÍ‹Òà¾Ô觷ŒÍŋР¡Ãͺ·Õè 5ÁÒ¶Ö§µÍ¹¹Õé Åͧ·íÒẺ·´Êͺà¡ÕÂǡѺ Relative Clauses ´Ù¹Ð èFill in the blanks with the correct Relative Pronouns.(àµÔÁ Relative Pronouns “who ËÃ×Í which ” ŧ㹪‹Í§Ç‹Ò§ãˌ¶¡µŒÍ§) Ù1. The pen ……………….. is in your schoolbag is mine.2. The girl ……………….. got 4 in English is Ludda.3. Kru Jack is the teacher ……………….. teaches Thai.4. It is the bird ……………….. can sing.5. She is the girl ……………….. doesn’t like snakes.6. English is the subject ……………….. is very difficult.7. The teacher ……………….. is teaching in that room is Mr. Peterson.8. She is the girl ……………….. can dance very well.9. It is the house ……………….. has a big swimming pool.10. Krutae is the teacher ……………….. is pretty. ´Ùà©ÅÂ˹ŒÒ¶Ñ´ä» 
 9. 9. à©Å¡Ãͺ·Õè 5 8 1. The pen which is in your schoolbag is mine. 2. The girl who got 4 in English is Ludda. 3. Kru Jack is the teacher who teaches Thai. 4. It is the bird which can sing. 5. She is the girl who doesn’t like snakes. 6. English is the subject which is very difficult. 7. The teacher who is teaching in that room is Mr. Peterson. 8. She is the girl who can dance very well. 9. It is the house which has a big swimming pool. Êٌ Êٌ¹Ð 10. Krutae is the teacher who is pretty. ¡Ãͺ·Õè 6 ໚¹Í‹ҧäúŒÒ§¤Ð ¾Í¨Ð·íÒ䴌㪋äËÁ ÁÒ¶Ö§µÍ¹¹Õé … ÅͧÃÇÁ»ÃÐ⤵‹Í仹Õàé ¢ŒÒ´ŒÇ¡ѹâ´Â㪌who which ËÃ×Í that ¡Ñ¹¤‹Ð Ex: The car is in the garage. The car is mine. Êͧ»ÃÐ⤹ÕÁ¤íÒ¹ÒÁàËÁ×͹¡Ñ¹ ¤×ͤíÒÇ‹Ò The car «Öè§ÍÂً㹵íÒá˹‹§»Ãиҹ¢Í§»ÃÐ⤠໚¹ÊÔ觢ͧ ¨Ö§ãªŒ éÕwhich ËÃ×Í that á·¹ ÇÔ¸¡ÒÃÃÇÁ»ÃÐ⤠¤×Í 1. àÍÒ The car ¢Í§»ÃÐâ¤áá¢Ö鹡‹Í¹ 2. µÒÁ´ŒÇ which ËÃ×Í that Õ3. àÍÒ¡ÃÔÂҢͧ»ÃÐ⤷ÕèÊͧÁÒ 4. µÒÁ´ŒÇ¡ÃÔÂҢͧ»ÃÐâ¤áá ¨Ð䴌»ÃÐâ¤ãËÁ‹¤×Í 1 2 3 4 The car which/that is mine is in the garage. 1. The man is Robert. The man goes to school with Jim. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. The book is on the table. The book is John’s. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Mr.Best likes bananas. Mr.Best is my friend. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. The woman is a super model. The woman is in that house. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. The gold necklace is in the safe. The gold necklace is my mother’s. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ´Ùà©ÅÂ˹ŒÒ¶Ñ´ä» 
 10. 10. 9 à©Å¡Ãͺ·Õè 6 1. The man who/that goes to school with Jim is Robert 2. The book which/that John’s is on the table. 3. Mr.Best who/that is my friend likes bananas. 4. The woman who/that is in that house is a super model. 5. The gold necklace which/that is my mother’s is in the safe. ******************************************************************* ¡Ãͺ·Õè 7·Õ¹ÅͧÃÇÁ»ÃÐ⤷ÕÁÕ ¤íÒ¹ÒÁàËÁ×͹¡Ñ¹ ᵋÍÂÙ㋠¹µíÒá˹‹§·Õᵡµ‹Ò§¡Ñ¹ ࢌҴŒÇ¡ѹâ´Â㪌 who which ËÃ×Í Õé è èthat ¡Ñ¹¤‹ÐEx: Micky has a parrot. A parrot loves to watch TV.Êͧ»ÃÐ⤹ÕÁÕ a parrot àËÁ×͹¡Ñ¹ «Öè§à»š¹ÊѵǏ ¨Ö§ãªŒ which ËÃ×Í that á·¹ éᵋ»ÃÐâ¤áá a parrot ÍÂً㹵íÒá˹‹§¡ÃÃÁ¢Í§»ÃÐ⤠ʋǹ»ÃÐ⤷ÕèÊͧÍÂً㹵íÒá˹‹§¢Í§»ÃиҹÇÔ¸¡ÒÃÃÇÁ»ÃÐ⤠¤×Í 1. à¢Õ¹»ÃÐâ¤áᡋ͹ 2. µÒÁ´ŒÇ which ËÃ×Í that 3. àÍÒʋǹ·ÕèàËÅ×ͧ͢ Õ»ÃÐ⤷ÕèÊͧÁÒ ¨Ð䴌»ÃÐâ¤ãËÁ‹¤×Í 1 2 3 Micky has a parrot which/that loves to watch TV. 1. This man is Robert. Robert goes to school with Jim. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. She has a book. A book is on the table. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. We are talking about the man. The man is Somsak. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. The boy is Jim. The boy is sitting on the blue chair. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. I use the pencil. The pencil is on the table. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ´Ùà©ÅÂ˹ŒÒ¶Ñ´ä» 
 11. 11. à©Å¡Ãͺ·Õè 7 10 Excellent ! àÂÕèÂÁÁÒ¡ 1. This man is Robert who/that goes to school with Jim. ·íÒẺ·´ÊͺËÅѧàÃÕ¹ 2. She has a book which/that is on the table. 䴌àŨŒÒ 3. We are talking about the man who/that is Somsak. 4. The boy who/that is sitting on the blue chair is Jim. 5. I use the pencil which/that is on the table. Ẻ·´ÊͺËÅѧàÃÕ¹ (Post-test) àÃ×ͧ Relative Clauses èChoose the correct Relative Pronouns. àÅ×Í¡ Relative Pronouns ·Õ¶¡µŒÍ§ èÙ 1. The man ……… goes to school with Jim is Robert. a) who b) whom c) which d) whose 2. The book ……… is on the table is John’s. a) which b) who c) whom d) whose 3. The boy ……… is playing football is Tom. a) whose b) whom c) which d) who 4. The cat ……… is in Jane’s room can dance. a) whose b) which c) whom d) who 5. The man ……… is talking is Somsak. a) who b) whom c) which d) whose 6. That is the girl ……… is my friend. a) whose b) which c) whom d) who 7. This is the book ……… lost last week. a) whom b) who c) whose d) which 8. It is the dog……… ran to me yesterday. a) who b) which c) whom d) whose 9. Those are the students ……… sing songs on T.V. a) whose b) which c) who d) whom 10. It’s the pen ……… can change into many colors. a) whose b) who c) which d) whom ´Ùà©ÅÂ˹ŒÒ¶Ñ´ä» 
 12. 12. à©ÅÂẺ·´ÊͺËÅѧàÃÕ¹ (Post test) 111. a 2. a 3. d 4. b 5. a6. d 7. d 8. b 9. c 10. c ໚¹Âѧ䧺ŒÒ§ ¤Ðá¹¹ËÅѧàÃÕ¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò¡‹Í¹àÃÕ¹äËÁ ¶ŒÒ¤Ðá¹¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò¡çáÊ´§Ç‹ÒࢌÒã¨àÃ×èͧ¹ÕéáÅŒÇ áµ‹¶Ò䴌¤Ðá¹¹¹ŒÍ¡Njҡ‹Í¹àÃÕ¹ Œ ¡çÅͧ¡ÅѺä»ÈÖ¡ÉÒãËÁ‹¹Ð Í‹Òà¾Ô觷ŒÍ ໚¹¡íÒÅѧã¨ãˌ¨ŒÒ

×