• Like
Pe t1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
649
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
37
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. %ernu$oo ?robobigdodq e eobhshcq 1 ì-/,e e,r"aÀ. Pt ---> cnd ? ? t* (n) " PrA) = Zínng) +ptnn3) ?íln= í -rrÃ) " Pfana ) @ TRANS'.RTE PAG. 3 - Q(qAxPrnl rrro PíntB)xP(g) " ?(qÃ= t-Q( AlÃ) ?( a^ra.n-.r) : PI ala*.)x Pf gncJ :?(AíBnc) x Pt rerclx?{c') p(nns) = pÍnly g[g) A,-Íì.çi  ' cr a i nrleceÕíên,ts Qoso I (te ) 6niça ih. r icrtr eb acctrcroiâcQocb,c 4 ìrcair, rtcrQr [ìin....'ln ( ethfocccê.t -'Urt Cl # f X.,.1 Rinncr.inP [n.o I ,uJr I tr(v : nD I h -o,.1 -. r L -v v,1,. |- A TRANSPoRTAR ---------7 I I
 • 2. TRANSPORTE PAG. 4 - -) ( P(Y=z= unÀ* Í:íxì=rMÍ,k=) 7L, Q.Lrc,l .,.r, ìrqVih. r tcrR. no..n6[,rirn U ?ív=u- = ol . -p) f,-l €(v= I 'l ? 1l=)? /cÌ2 (v = (t -p) P? -+ ìiçcih.,ic* )r,.icornoc,"..-ónrn U Ptx=r =l11 tu-rt ü I n -r "lt= ftr,^.. (or f-Nl+rf ç í e'hc.," /rnrt .. .. { rìí ,kn A TRANSPORTAR ,rtlo íV t/1 n,N f P[v ÂJ -r/ U u-ú NJ-f Pwrìf,}crêncìnt f* (t=-À eÌx -- I t=ív=^r1 rcìz lx = { i<Vihr. o.R r I crfrn4rr E (xì : , '( üot( x - I N c
 • 3. PAG. TRANSPORTE 3 ----> ( % P - çr:vU,vt I I rlví"t rlìÌIt' | /(v=Ë(y?)-l-et*ï) L- Ã(y = Z >Lt l,<p Íx=z) ==r z ?rLç'loo trÍre= T',rL r(y=x) l * } Vl'vl= €(vz) -lrtrurlé -l' L t'' --t Ë(x., =77 avoíx=u V--q lt I il ú.rr/ Íw rr ì : Ét>r v - {:ív tr( v) ka'*rla rr ìl-,Fp À b.rtc & Ì ..0cì ì ,-ì,s'rz i!.rr hic,r-crrto*Q'- rrccsscr rcÃr A ( n, ri ..Í .-,'..J...* cb ìi-kaìL*r;rcS. -.r*á"n'ccì rìl t^. Qn * : U s.r, t",. r ,'.À h i r-p rcp ír-rr,:=,--ho" cr"léhr;co atì {efLremx< ) ç) J oen( r'1íartrì^ .r.e--cl,r fCats.e ctc Í)ì Gepcrerrti : Nt/rrrÉsrcr li c<?i cnc^ifct .t tCCSSc-: ( 11, N, hJ de ttreessÕS nr$ U ìrç[.,a]^,,,,'cà cìe P^'=s.-' íÀ ern peareôòs -L fixos de -{ecoço LcJngìdoa ï AT$[{J / TRANSPORTAR
 • 4. E <- PAG. 4 TRANS'.RTE EoQ ua'{o-. êv$^P-ì 2t6vrrne - z=lr lo1 )ro..]e tllrrna /Aì (g) >/ r' c-..-**a i zì-r€le - g I t I oa 'Éw-nr-vrcr I 7 '-f€,,-,,ìe -)'ff nc -.< / r rI t^l< tht* l.rì 2 lnrìcG (^e{6ç"1 ? tÕ lG ("A*ivt J'F..rrv'vro /z're^àg &'í-.,r,rrro f,.1^..^ Z: lna lnÊ t ie''tC..rV t lr-2 lr-'tÇ (At";,, È*nrrro ,t3 lr ìtr< ( f:V:,zrr' -rpnr ozJ q.r I oV i_taV ) ,nçr 1 re.F enl U loz fA)f}) ;-cl-,HÂ ( ,t.n') el ,-o.*'. ^ (-.,â-icíã Aa .ecns-ye[rnr: )i s[.a I h. ri..* Pxrffê.)er., I í , _ .. ^ f{ .'^^-d--, ^^. /ãr--r^A^êr i J-.(r( Pr. r r'nacrOfffs -l n =- A rRANspoRrAR - -' // cie ve-crcocicrdá-, ,err(ì .. -
 • 5. --ak-abúaioi -:J .:- =n-l=JZx -c-rr-|--,-:,-e, G- i : .rn::ledsr :X{-rr:)-G t[.x-*c: B1 de,--rr-n. " gr€cìb: uJ-€ -=gcrr-?-x::---{a^^.-"'r":..':t-eno--ntrntr::o--- âcts ] __ ot*crÈnre-:trcmtduet *e p(:(Lpv = g(:< ç_1 x, : Ãê, .tI = | ( - TR: *5€ )c= )ri Êìltx @q )-o: nrrer's: çenb'e-de-deombr è:rn-'t@ ckl v,-o' -P(:*-sf().ïúe)u-, 'CI '*clrSçfekA
 • 6. exenÍìDìnff .arrm pq.cbobrQd h* t t ) lR ,-J(:o- ptx=zl-)77*l= - ItJErlc=z t tle, n=' I o) I r _11 t,7 e .a, ^*l_---^---= '^l-l^ C-C 1s"XSa--r-Z.-s2LC3 +lt 'tc >2 <vcb =E-lKì 4^=.E_íW)--
 • 7. -*::rnel$*&v:tr,. Q:-oçtre: M.sd=: (.X-=,-nuo-ì-= -A ponb:-cdxirno= I íx-<-e':et z ! -CL ryS" $feqÉmiO ?.-tx =l)- ds f: 3- èxr /+ - - --s€:: AsE boe) -s4-LCLx:- X=W.Ln-_r :xp=gs*e{xe)-<+à"ír-ure: XsyÈ>p X )xo _ ) I -o ívxr*-e4w€P:-rqctrnhdo-w -aleab:tov*
 • 8. 5) -De-svicr m.croL ,:----_: . á o ocri? o.ladroclLreorn, n?(x= ìr- r/irfv lEtx)l c . (^.2 í ov + L., e 6 : Cil fv í- roc,k'r i anta ce' vctzçncõ &t I v, é nvGjcrcrh=o ì_ ( i usrihi r icà -ÊFmne c"'srcela F,^,h .l<[vzit",'r i.-1 p] rzcne el cr)cndn c].v-ô . ciSr reh,. ì,^.-.,cr n ..rnero-. ^r[Vi^e- (,{r.aor Àl ô cÍìãcrìcì o"ídrrhìêr' T- , ìi <b,rìh rirrfl ,.nnmre. discreh' ?{* =)t): It 1" ' il =t. -"l^ío ,--. "ìr^ I o , c,c-. t- Y nr i sniecrrr€ cl'.r<r rda ( X, ott ...y^ç ïli<Fo tn -lr;coR oi ncrenia fõ a'<c;* rì rn Aa rrìní^r ê r Aie- v .rr-.ìr-r Qppç511,, Íìc?ì^ ÍAa Cìâìnrrri -<ie scrstì? crr:oncD r (rír st..r,ak- .ã rì.crcvc rl ìfiìLnhSrctrrrlta u I o<o(1 -ã r-.**. 'at tor,othh.lnde I -tD '=*r-
 • 9. u , r t-"Ìt t' I t-:pì-,-,-ìÁ X-q/: =o ])- .. lsm.rtr -úkl-oa _C -deì l1-,t=o, j+z+:, , h,, =)t) = *-:ïi-*:: z ( n-lc) I - - wrfu'rn-=-: çt= '' F(v = 'l 'lztfrlCì
 • 10. '-:) ( Í- I I I _t. I1. r-t t- ,t- rf N AJ
 • 11. r-$rros ;-arrroha-' Dcdndora L ..é: -l ----d : *1 g 1-À* :*-a tc) -.--:e4l.t? rr!-*- -*",H::-':-
 • 12. vro. qsnnrret . -'r --n ìe-"rros : - .'a a Dron{().rndP _rgh_s: s h = p(cr <x sf, =P( o SXSU) =' P{o*i X. -5b^-- octcxüo J-", =Ãpec-t Ê^. r{Cx T = -tr q -t ^ o U r- - s I h = dÉ (xl [* o Pk du rx J--F - Pr*",-Á^.{o" 't',,c(Xì:_l-,!tb_et? _ -_ Z. E(n..r_+t-,) :o e(v +b _. _ ÌP"An írì v.., .c.',oknrrcr m(ì J ffiãr *-.- ?,c ' _ l-^ p^.d í-ì<srìricò, oo omrp, da cnaxtçc.. AO Pd,U.,igV _ _
 • 13. :iQeôs om_de-:a-o. <srrqlro_- àUe.ffi ìe-*0s*.v-.o.:=òrsn&' ,-vd$ cs_=o' -dr-r$o -+<5-k*t*"!/t*: ?G-=-md P-lx antr:---(Êc(F =çr.e)" - =o-ltrF-"j -- --r.oe.-ç:F* rend-:-d c.ccNrlrro Â,-rLq cent5r.U o=f-psssi- )r-r rrnr$me--: q *_V{xL1_ÍYr-o1-- *
 • 14. M** -{: :--do-:rao- É òa.tict- ç. e^'ka -o-çn€âicno---d-EJeü-b-medo e eo .rooa ,cì. c$n yn. Vr.r Neocnnl / ,, c/t: d
 • 15. lD:' i-e&&*:: oecssot-*- doo =ÔisqiuiEÉ--- brsçn oQ =e- lÈtL::_ +l --- crlo+tÂ)--
 • 16. ãJhde_.N&i*ntL.,.s,f - -o- Qsnrdp€:c-4 ?G:t-l*al-x>t--=gx).I{*elrol ? At ,l - ?[ Y =)t. V=,u >o C: =Z ï (v:
 • 17. -crisMhriè-@ -u-b--..lìsd-ôL-- - * ): Ztx J-44v2k fl-r>. corçlfciOOOlS-- - /-=-5 X--4, Y I =9 ) Y.=7,(,, :=:3;+ + Ixt =--? [r<-<a-lp = V:j ?(x='t<,V=))
 • 18. =Z ?íx =T,Y =7;) .-r/ (vlv=e = ç(v"l v=q-{(Xl V= = =2. -*?(Y=XIV=V) =)1 . V = 9l -- t't Y--)( ly t/ Y=91 ; :: -
 • 19. - -fuJsjfus:-e:cseed@- ____c_enz::Cx,y}-= =:E Cry L :: :E(x ECyL cm[x*Yì=:o =-o. = _=b)*_ x-_try _C.srs CX,V) ,.Y-I-=-o: $à:=eorr$*xl