• Like
 • Save
Development Strategic Plan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Development Strategic Plan

 • 1,251 views
Uploaded on

Development Strategic Plan

Development Strategic Plan

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,251
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. CarCo proeqti
  levan samxaraulis saxelobis sasamarTlo eqspertizis erovnuli biuros ganviTarebis strategiuli gegma (2011-2013 ww)
  marketingis menejeris poziciaze konkursis
  me-II turSi wardgenili strategiuli gegmis proeqti
  rati abulaZe
  Tbilisi
  marti, 2011 weli
 • 2. Sinaarsi
  I. dagegmvis procesis mimoxilva
  II. arsebuli mdgomareoba da miRwevebi
  III. sabaziso monacemebi da institucionaluri
  Sefaseba
  IV. biuros komponentebi
  V. biuros ganviTarebis moqmedebis gegma
  VI. strategiuli gegmis marTva
 • 3. I. dagegmvis procesis mimoxilva
    levan samxaraulis saxelobis sasamarTlo eqspertizis erovnuli biuros ganviTarebis strategiuli da moqmedebaTa gegma momzadebulia biuros mier SemuSavebuli debulebis, politikis saxelmZRvanelosa da strategiuli gegmis safuZvelze.
  ganviTarebis strategiuli gegmis mizania biuros saqmianobis, kvleviT-eqspertuli momsaxurebis dagegmva, nacionalur da globalur garemosTan TanamSromlobis meqanizmebis SemuSaveba, saWiroebebisa da gamowvevebis gaanalizeba, momgebiani zrda/gafarToeba, ganviTarebis mimarTulebebis Camoyalibeba eqspetul-kvleviTi saqmianobis ukeT warmarTvis mizniT.
  strategiuli gegma zogadad asaxavs arsebul struqturas, strategiuli gegmis process, problemebs, ayalibebs ganviTarebis strategiul RonisZiebebsa da prioritetul mimarTulebebs da orientirebulia biuros institucionalur ganviTarebaze.
  biurosaTvis strategiuli dagegmvis mizans warmoadgens gegmis ganviTarebis SemuSavebiT iniciativebis miRweva, romelic mxardaWerilia moqmedebis gegmiT da moicavs operaciebs, procesebsa da procedurebs, rom proaqtiuli iyos momavali, amaRldes mwarmoebluroba, gaiTvalos moklevadiani gegmebi, gadawyvetilebis miReba iyos moqnili, teqnikuri da individualuri, makro doneze gadaiWras ZiriTadi problemebi da ganxorcieldes mniSvnelovani sakiTxebis sayovelTao informireba. aRniSnulisaTvis gegma unda pasuxobdes Semdeg kiTxvebs:
  • sad vimyofebiT exla?
  • 4. ra mimarTulebiT gvsurs moZraoba?
  • 5. rogor aRmovfxvraT uTanasworoba da problemebi?
  • 6. rogor gavakontroloT progresi?
  strategiuli gegma aris valdebulebebis, direqtivebis, cvlilebebis, ganviTarebis gegma, romlis implementacia Seqmnis jansaRi sazogadoebisa da saxelmwifos mSeneblobis kvleviT-eqspertul `platformas~.
  strategiuli gegma warmoadgens biuros saxelmZRvanelo dokuments 3 wlis ganmavlobaSi .
 • 7. II. arsebuli mdgomareoba da miRwevebi
  levan samxaraulis saxelobis sasamarTlo eqspertizis erovnuli biuro warmoadgens erovnuli mniSvnelobis instituts, romlis funqcionireba, sicocxlisunarianoba da ganviTareba jansaRi sazogadoebisa da saxelmwifos mSeneblobas emsaxureba.
  biuro eweva 300 dasaxelebis saerTaSoriso standartebis momsaxurebas saqarTvelos yvela msxvil qalaqSi: Tbilisi, baTumi, quTaisi, rusTavi, foTi, axalcixe, gurjaani, gori.
  biuros aparati da departamentebi uzrunvelyofilni arian modernizebuli kompiuteruli sistemebiTa da sakomunikacio infrastruqturiT. izrdeba partniorTa da donorTa baza da dagegmili proeqtebi. viTardeba administrirebisa da kadrebis marTvis sistema;
  biuros materialur-teqnikuri baza, laboratoria da laboratoriis teqnikuri aRWurviloba, kvlevis, eqspertizisa da xarisxis marTvis sistemebi da procedurebi Seesabameba saerTaSoriso standartebs;
  damkveTisaTvis kvlevasa da eqspertizas iuridiuli Zala aqvs da sasamarTloSi damadasturebeli mniSvnelobis oficialur dokuments warmoadgens; biuros struqturuli danayofebis/teritoriuli organoebis mier ganxorcielebuli kvleviT-eqspertuli momsaxurebis statistika dinamiurad zrdadia.
 • 8. III. sabaziso monacemebi da institucionaluri Sefaseba
  3.1. strategiuli dagegmvis procesisaTvis aucilebelia xelmZRvanelobis, eqspertebis, sakonsultacio jgufebisa da struqturuli danayofebis CarTviT organizaciis strategiis sakvanZo elementebis kvleva da analitikuri instrumentebiT analizi Semdegi mimarTulebiT:
  • arsebuli resursebi da potenciali
  • 9. organizaciuli prioritetebi
  • 10. politika da procedurebi
  • 11. situaciuri da SWOT analizi.
  • 12. biuros instituciuri faseulobebi
  • 13. ganviTarebis pirobebisa da tendenciebis analizi
  • 14. biuros ZiriTadi momxmarebeli (rezidenti da ararezidenti fizikuri da iuridiuli pirebi, saxelmwifo organizaciebi, sasurveli referentuli jgufebi)
  • 15. biuros mier SeTavazebuli resursebis momxmarebelTa tipebi da maTi maxasiaTeblebis formulireba
  • 16. momxmarebelTa informirebisa da aRqmis done
 • sabaziso monacemebisa da institucionaluri TviTSefaseb
  • Sidaorganizaciuli valdebulebebi da misiebi, romlebic gavlenas axdens mimdinare saqmianobaze
  • 17. Sida organizaciuli faqtorebi (praqtikuli gadawyvetilebebi, valdebulebebi)
  • 18. momsaxurebis miRebisas momxmarebelTa emociuri da racionaluri mizezebi
  • 19. momxmarebelTa gadawyvetilebaze moqmedi faqtorebi
  • 20. momxmarebelTa reagireba momsaxurebis fasze
  • 21. momxmarebelTa segmentacia (demografiuli, geografiuli da fsiqologiuri)
  • 22. momsaxurebis xarisxi
  • 23. bazris tevadoba
  • 24. konkurentebis Seswavla
  • 25. garemo faqtorebis kvleva da Sefaseba
  • 26. web-saiti (kontenti, dizaini, citirebis indeqsi, perioduli ganaxleba, ideologia, damTvaliereblebis geografiuli ganlageba da sxva)
  • 27. saqmianobis samarTlebrivi baza
  • 28. mosalodneli riskebi
  • 29. kritikuli sakiTxebi
  • 30. mosalodneli Sedegebis prognozireba
 • sabaziso monacemebi da institucionaluri TviTSefaseba
  3.2. informaciis wyaroebi sakvanZo elementebis kvlevisa da analizisaTvis
  • marketinguli kvleva (raodenobrivi da Tvisebrivi)
  • 31. oficialuri statistikuri da analitikuri monacemebi
  • 32. biuros struqturuli erTeulebis angariSebi da eleqtronuli bazebi
  • 33. informacia biuros struqturuli erTeulebis saqmianobis Sesaxeb
  • 34. saerTaSoriso organizaciebis angariSebi
  • 35. internet-resursebi
  • 36. sxva wyaroebi
 • 3.3. biuros ganviTarebis xelSemwyobi, xelSemSleli faqtorebi, potenciali da SesaZlo safrTxeebi3.3.1. biuros ganviTarebis xelSemwyobi faqtorebi
  • biuros eqspertul-kvleviTi potencialis zrda
  • 37. kvlevisa da eqspertizis damoukidebeli sistema
  • 38. kvlevisa da eqspertizis gamWvirvaloba, samarTlianoba da
  mravalferovneba.
  • sazogadoebrivi molodini
  • 39. saerTaSoriso eqspertul-kvleviTi standartebis ISO/IEC
  17025:2005 danergva
  • materialur-teqnikuri baza
  • 40. mTavrobis ZiriTadi struqturebis momsaxureba
  • 41. eqspertizis momsaxurebis kultura da savaldebulo moTxovnebi
  • 42. samarTlebrivi garemo
  • 43. problemebis identificirebisa da misi gadawyvetisaTvis mdidari
  adgilobrivi resursebi
  • korelacia efeqtur strategiul administrirebasa da momsaxurebis
  ganxorcielebas Soris
 • 44. 3.3.2. biuros ganviTarebis xelSemSleli faqtorebi
  • biuros potencialze informaciuli deficiti
  • 45. erovnuli biuros momsaxurebis xelmisawvdomoba geografiuli
  niSniT
  • marketinguli komunikaciis kompleqsis gamoyenebis simcire
  • 46. momxmarebelTa fasisadmi mgrZnobeloba
  • 47. momxmarebelTa indiferentuloba
  • 48. samarTlebrivi garemos sirTuleebi
  • 49. sainformacio teqnologiebis dabali roli biuros eqspertul-
  kvleviT saqmianobaSi
  • regionSi ar aris eqspertul-kvleviTi eleqtronuli platforma
  • 50. e-dokumentbrunvis sistemis uqonloba
  • 51. momxmarebelTa momsaxurebis kultura
  • 52. biuros ganviTarebis xelSemwyobi adeqvaturi resursebi
  • 53. biuros web-saiti (efeqturobis amaRlebis elementebis simcire)
 • 3.3.3. biuros SesaZlo safrTxeebi
  • socialur-ekonomikuri, kulturuli, politikuri garemos cvlilebebi
  • 54. globalizaciis gamomwvevi safrTxeebi
  • 55. teqnologiuri cvlilebebi
  3.3.4. biuros potenciali
  • maRali donis xelmZRvaneloba
  • 56. kvalificiuri eqsperTa jgufi
  • 57. saerTaSoriso donis laboratoria
  • 58. biuros potenciali da SesaZleblobebi farToa Tavisi kompleqsuri
  momsaxurebiT , saxelmwifos mier eqspertul-kvleviTi saqmianobisa da
  uflebamosilebis flobiT
  • biuros struqturuli erTeulebis, rogorc faseulobaTa jaWvis
  Semadgeneli rgolis SeTanxmebuli muSaoba da koordinirebuli
  moqmedeba
  • sxva potenciali
 • 3.3.5. biuros fundamenturi Rirebulebebi da faseulobebi
  • samarTlianoba da miukerZoebloba
  • 59. eTikis kodeqsis dacva
  • 60. demokratiuli Rirebulebebis
  dacva
  • momsaxurebis saerTaSoriso
  standartebi
  • kompleqsuri momsaxureba
  • 61. xelmisawvdomoba
  • 62. ndoba da loialuroba
  • 63. konfidencialuroba
  • 64. gulisxmiereba da mgrZnobiare
  damokidebuleba
  • obieqturoba da gamWvirvaloba
  • 65. angariSvaldebulebianoba
  • 66. momxmarebelze orientireba da
  kmayofilebis formireba
  • Sedegiani da efeqturi
  urTierToba
  • swrafva inovaciis, srulyofisa da
  swrafad ganviTarebisken
  • TanamSromlebis orientireba
  mizanze da amocanebze
  • kolegialuri, pozitiuri
  urTierTTanamSromloba da
  gunduroba
  • profesiuli reputacia
  • 67. kompetenturi da profesionali
  TanamSromlebi
  • mudmivi ganviTarebis koncefcia
  • 68. maRali donis menejmenti
 • 3.4. biuros urTierTobebi da aqtivobebi
  • amerikis SeerTebuli Statebis saxelmwifo departamenti
  • 69. sasamarTlo eqspertizis dawesebulebaTa evropul qselTan (ENFSI)
  • 70. wiTeli jvari
  • 71. Crdilo-atlantikuri aliansi (NATO)
  • 72. amerikis SeerTebuli Statebis saerTaSoriso ganviTarebis saagento
  (USAID)
  • gaerTianebuli erebis organizacia - gaeros ganviTarebis programa (UNDP)
  • 73. evrokavSiri
  • 74. holandiis saxelmwifo biuro
  • 75. TurqeTis sasamarTlo medicinis sabWo
  • 76. aRsrulebis erovnuli biuro
  • 77. iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti
  • 78. Tbilisis saxelmwifo samedicino universiteti
  • 79. gr. robaqiZis saxelobis universiteti
  • 80. Sps `orientiri~
 • IV. biuros komponentebi
  sajaro samarTlis iuridiuli piri - levan samxaraulis saxelobis sasamarTlo eqspertizis erovnuli biuro Seiqmna 2004 wlis 4 noembers (2010 wlis 20 agvistos saqarTvelos mTavrobis #255 dadgenilebiT reorganizebuli iqna), da warmoadgens wamyvan da inovaciur eqspertul-kvleviT dawesebulebas.
  biuros misias warmoadgens eqspertizebisa da gamokvlevebis Catareba, Sesabamisi daskvnis da daskvnis Sedgenis SeuZleblobis Sesaxeb aqtis momzadeba da gacema saqarTvelos masStabiT, rac damyarebulia mis kompetenturobaze.
  biuro saqmianoba emsaxureba sazogadoebis usafrTxoebasa da dacvas (zusti da Tavisdrouli eqspertul-kvleviTi Sedegebi da misi analizi gamoZiebisa da sasamarTlo procesisaTvis danaSaulis prevenciisa da masTan brZolisa da samarTlebrivi reagirebis meqanizmia).
 • 81. 4.1. biuros funqciebia
  • samoqalaqo, administraciuli da sisxlis samarTlis saqmeebze
  sasamarTlo eqspertizis Catareba da Sesabamisi daskvnis da
  daskvnis Sedgenis SeuZleblobis Sesaxeb aqtis gacema;
  • sasamarTlo-saeqsperto momsaxurebis ganxorcieleba fizikur da
  iuridiul pirebTan dadebuli xelSekrulebis safuZvelze;
  • samecniero da meToduri muSaobis ganxorcieleba, axali meTodebis
  danergva da gamokvlevaTa meTodikebis srulyofa;
  • saqarTvelos da saerTaSoriso sasamarTlo-saeqsperto
  dawesebulebebsa da sxvadasxva organizaciebTan TanamSromloba;
  • daqtiloskopiuri, cecxlsasroli iaraRisa da narkologiuri
  aRricxvis monacemTa sainformacio bazebis warmoeba;
  • beWdviTi produqciis gamocema sasamarTlo eqspertizis sakiTxebis
  Sesaxeb;
  • moqmedi kanonmdeblobiT da am debulebiT dakisrebuli sxva
  funqciebis ganxorcieleba.
 • 82. 4.2. biuros eqspertul-kvleviTi momsaxurebis ZiriTadi mimarTulebebi
  • video, fonoskopiuri da habitoskopiuri eqspertiza;
  • 83. balistikuri, trasologiuri da daqtiloskopiuri eqspertiza;
  • 84. satransporto teqnikur-trasologiuri eqspertiza;
  • 85. radiaciuli da saxanZro-teqnikuri eqspertiza;
  • 86. dokumentebis teqnikuri da xelweris eqspertiza;
  • 87. sasaqonlo eqspertiza;
  • 88. finansuri da buRaltruli eqspertiza;
  • 89. sainJinro eqspertiza;
  • 90. navTobproduqtebis eqspertiza;
  • 91. kvebis produqtebis, Tambaqos nawarmis, alkoholiani da ualkoholo sasmelebis eqspertiza;
  • 92. qimiur-narkologiuri eqspertiza;
  • 93. qimiur-toqsikologiuri eqspertiza;
  • 94. narkologiuri Semowmeba da eqspertiza;
  • 95. nivTierebaTa, masalaTa da nakeTobaTa, mcenareTa eqspertiza;
  • 96. samedicino eqspertiza (cocxali pirebisa da gvamebis, samedicino-kriminalistikuri);
  • 97. histologiuri eqspertiza;
  • 98. biologiuri eqspertiza (genetikuri, serologiuri);
  • 99. fsiqiatriuli Semowmeba da eqspertiza (ambulatoriuli, stacionaruli);
  • 100. kompiuteruli eqspertiza.
  • 101. sxva saxis eqspertiza.
 • 4.3. biuros funqcionaluri sferoebis momxmarebeli subieqtebi
  • moqalaqeebi
  • 102. saxelmwifo organizaciebi
  • 103. kerZo organizaciebi
  • 104. arakomerciuli organizaciebi
  • 105. saerTaSoriso organizaciebi
  • 106. ucxo qveynis fizikuri da iuridiuli pirebi
 • 4.4. biuros struqtura
 • 107. V. biuros ganviTarebis moqmedebis gegma
  biuros strategiuli gegma warmoadgens miznobrivi mimarTulebiT SemuSavebul ZiriTad sagegmo dokuments, romelic gansazRvravs biuros grZelvadian miznebs, amocanebsa da prioritetul mimarTulebebs, samoqalaqo sazogadoebis, kerZo da saxelmwifos organoebis interesebis gaTvaliswinebiT.
  strategiuli dagegmva biuros saqmianobis marTvis sistemis umniSvnelovanesi komponentia, romelic efeqturi gadawyvetilebebis, konkretul Sedegebze orientirebis, TviTorganizebisa da struqturuli erTeulebis Zalisxmevis konsolidirebis instrumentia. erovnuli biuros moqmedebis sivrce SesaZleblobas iZleva davsaxoT strategiuli miznebi.
 • 108. 1. strategiuli mizani 1.1. mdgradi Semosavlebis, resursebis da subsidirebis wyaroebis moZieba.
  1.1.1. momxmarebelTa raodenobis zrda (momgebiani zrda). biuros marketinguli programebi fokusirebuli iqnes konkretul segmentebze da formulirebuli iqnes konkretuli marketinguli, magaliTad aseTi segmenti SeiZleba iyos:
  1.1.1.1. Sinameurneobebi (4.436 aTasi kaci) (Zvirfasi liTonebis eqspertiza,
  avtomobilebis kvleva, individualuri sacxovrebeli saxlebis
  mSeneblobis proeqtis eqspertiza, teqnikuri mdgomareobis Sefaseba,
  xarjTaRricxva, Sesrulebuli an Sesasrulebeli samuSaoebis
  Rirebulebebis dadgena, azomviTi naxazebi da binis gayofis wilebi
  azomviTi naxazebis monacemebis safuZvelze, daskvna gayofis
  SeuZleblobis safuZvelze, dnm, bilogiuri mSobloba, sacxovrebel
  teritoriaze radioaqtiuri wyaroebi Semowmeba, Teoriuli kiTxvebi da
  sxva);
  1.1.1.2. soflis meurneoba (700 aTasi mcire fermeria) (niadagis eqspertiza,
  mcenareebis jiSisa da asakis dadgena, sakvebi da sasmeli produqtebis
  eqspertiza da sxva);
 • 109. I. strategiuli miznis gagrZeleba
  1.1.1.3. samewarmeo saqmianoba (273 aTasi subieqti) (moZravi da uZravi
  qonebis sabazro da sacalo Rirebulebis, qiris odenobis
  gansazRvra, Sereuli saqonlis Rirebulebis dadgena da sxva);
  1.1.1.4. mSenebloba (samSeneblo usafrTxoebis wesebi, azomviTi naxazebi,
  mSeneblobis proeqtis eqspertiza, teqnikuri mdgomareobis
  Sefaseba, xarjTaRricxva, Sesrulebuli an Sesasrulebeli
  samuSaoebis Rirebulebebis dadgena da sxva)
  1.1.1.5. sxva danarCeni funqcionaluri sferoebis Tematuri warmodgena da
  SeTavazeba sxva seqtorebisaTvis (transportisa da
  kavSirgabmulobis, samecniero da saganmanaTleblo, bunebrivi
  resursebi da garemos dacvis, jamrTelobis dacvisa da
  socialuri uzrunvelyofis, saxelmwifo qonebis privatizebisa da
  sadazRvevo da safinanso seqtorSi)
 • 110. 1.1.2. partnior da donor organizaciaTa qselis gafarToeba
  1.1.2.1. saerTaSoriso urTierTobebi, rogorc umniSvnelovanesi
  faqtori da sistemis nawili, biuros saqmianobis
  arealis gafarToebis, saerTaSoriso gamocdilebis
  gaziarebis, donor da partnior qselTa gafarToebis,
  erToblivi proeqtebis dagegmvisa da ganxorcielebis,
  kvleviT-eqspertuli saqmianobis ganxorcielebis
  SesaZleblobas iZleva.
  1.1.3. grantebis mopovebisaTvis proeqtebis SemuSaveba
 • 111. 2. strategiuli mizani 2.1. biuros kvleviTi da eqspertizis saqmianobis strategiuli prioritetebis ganviTarebis xelSewyoba
  • inovaciuri eqspertul-kvleviTi momsaxurebis warmodgena (magaliTad, internet-sferos
  auditi, informaciuli teqnologiebis sferoSi eleqtronuli eqspertul-kvleviTi
  eqspertizis warmoeba da sxva)
  • mastimulirebeli marketinguli instrumentebis gamoyeneba, pirdapiri marketingi,
  informaciuli teqnologiebis gamoyenebiT informirebis politika, pres-relizi,
  katalogi, publikaciebi, blogeris instituti da sxva)
  • biuros saqmianobis, momsaxurebis saxeebis gafarToeba da aqtualizacia
  nacionalur da saerTaSoriso doneze
  • momsaxurebis maRali standartebi
  • 112. interaqtiuli urTierTobebi
  • 113. konsultacia (e-konsultacia)
  • 114. xarisxiani momsaxurebis siswrafe
  • 115. qmedunarianoba da produqtiuloba
  • 116. angariSvaldebulebianoba da gamWvirvaloba
  • 117. garantiebi da konfidencialuroba
  • 118. resursebis koncentrireba prioritetul mimarTulebebze
 • 3. strategiuli mizani 3.1. kvleviT-eqspertizis praqtikis standartizacia
  • kvleviT-eqspertizis saqmianobis kompleqsuri saxelmZRvanelos
  Seqmna
  • saerTaSoriso eqspertul-kvleviTi standartebisa (ISO/IEC
  17025:2005) da praqtikuli standartebis formulireba,
  saxelmZRvanelo principebis, praqtikuli gamocdilebis
  SemuSaveba da warmodgena
  • saerTaSoriso standartebTan biuros politikis, protokolis,
  standartebisa da mowyobilobebis Tavsebadoba
  • saxelmwifos, moqalaqeebisa da kerZo seqtoris mier
  saerTaSoriso standartebis sasamarTlo eqspertizisa da
  kvlevis efeqturi gamoyeneba
 • 119. 4. strategiuli mizani 4.1. biuros komunikaciuri politikis (mastimulirebeli kompleqsis) gatareba, miznobriv jgufebze fokusirebisa da zemoqmedebis meqanizmebis gamoyenebiT
  • reklama (beWdviT, tele da radio)
  • 120. internet-reklama (banerebi, CanarTebi, amocurebuli fanjara)
  • 121. sms Setyobinebebi
  • 122. e-mail Setyobinebebi
  • 123. web-saitis sainformacio blokebi
  • 124. sazogadoebasTan urTierToba (PR)
  • 125. individualuri urTierTobebi
  • 126. intensiuri kontaqti presasTan, masmediasTan: pres-relizebi,
  prezentaciebi, sainformacio Sexvderebi, Ria karis dRe,
  eqskursiis mowyoba, movlenebis Seqmna da gaSuqeba
 • 127. me-5 strategiuli miznis gagrZeleba
  • urTierTobebis damyarebisaTvis mastimulirebeli saCuqrebi
  • 128. broSura
  • 129. publikaciebi
  • 130. katalogi (Tematuri niSniT)
  • 131. fasebis furceli
  • 132. gamofenebze monawileoba
  • 133. monawileoba forumebSi, onlain konferenciebSi.
  • 134. finansuri saqmianobis wliuri angariSis gamoqveyneba
  • 135. devizi/slogani
  • 136. simbolo
  • 137. marTvelobiTi rgolis monawileoba sazogadoebasTan kavSiris
  RonisZiebebSi
  • korporatiuli da saxelmwifo klientebisaTvis specialuri fasebis
  daweseba garkveuli vadiT
  • korporatiuli RonisZiebebi, ivenTebi
 • 5. strategiuli mizani 5.1. biuros instituciuri potencialis formireba
  • samarTlebrivi bazis daxvewa da morgeba biuros efeqtur
  saqmianobasTan
  • momxmarebelTa monacemTa bazis formireba
  • 138. sakomunikacio Tematikis SemuSaveba da gansazRvra
  • 139. antikrizisuli programis marTvis SemuSaveba
  • 140. biuros imijis formireba da momxmarebelTa informirebis donis
  amaRleba
  • konsesusis miRweva xelmZRvanelobasa da potenciur da faqtiur
  momxmareblebTan (saxelmwifo da iuridiul pirebTan)
  • organizaciuli kulturis, politikisa da praqtikis mxardaWera,
  rac mravalferovnebis, avtonomiurobisa da eTikuri qcevis
  gamovlinebis SesaZleblobas iZleva
  • TanamSromlebSi momxmarebelTan damokidebulebis marTva
  • 141. adamianuri resursebis kompetenciisa da aqtivobebis amaRleba, da
  ganviTareba
  • e-dokumentbrunvis, informaciis eleqtronuli gacvlis danergva
 • 6. strategiuli mizani 6.1. biuros gamowvevebisa da strategiuli saWiroebebis gadawyveta
  • erovnuli eqspertizis biuros mniSvnelobis zrda da institutis
  gaZliereba
  • eqspertul-kvleviTi momsaxurebis departamentebi saqarTvelos yvela
  qalaqSi
  • marketingis sammarTvelos Seqmna
  • 142. indiferentuli sazogadoebis interesis gaRviveba
  • 143. ndobisa da cnobadobis amaRleba
  • 144. saxelmwifo struqturebisaTvis erovnuli biuros momsaxurebis
  xelmisawvdomobis amaRleba
  • sainformacio teqnologiebis rolis gaZliereba biuros eqspertul-
  kvleviT saqmianobaSi
  • mudmivi monitoringi biuros struqturuli erTeulebis saqmianobasa
  da saerTaSoriso standartebTan Sesabamisobaze
 • 145. me-7 strategiuli miznis gagrZeleba
  • rezidenti da ararezidenti fizikur da iuridiul pirebisa da
  administraciuli organoebisaTvis dargebSi arsebul
  mdgomareobaze saWiro garemoebebis dasadgenad eqspertul-kvleviT
  sakiTxebze Sexvedrebis organizeba
  • TanamSromlebis intensiuri profesiuli ganviTareba
  • 146. infrastruqturis gaumjobeseba (regionebSi?)
  • 147. laboratoriebis gaumjobeseba
  • 148. eqspertul-kvleviTi eleqtronuli platformis Seqmna
  • 149. informaciul-komunikaciuri teqnilogiebis danergva da gamoyeneba
  finansuri menejmentis xelSewyobis, regionebis komunaluri
  gadasaxadebis kontrolisa da analizis mimarTulebiT
  • regionaluri departamentebis uzrunvelyofa adeqvaturi
  resursebiT
  • regionaluri departamentebis uzrunvelyofa satransporto
  saSualebebiT
 • 150. me-7 strategiuli miznis gagrZeleba
  • momxmarebelTa monacemTa integrirebuli bazis Seqmna
  • 151. samarTlebrivi garemos sirTuleebis gamovlena da Sesabamisi
  sakanonmdeblo reformireba
  • nacionaluri standartebisa da qselis SemuSaveba sasamarTlo
  eqspertizis momsaxurebis servisis srulyofisa da promouSenisaTvis
  • SeTanxmebebis formalizacia da partniorul-erToblivi iniciativebi
  potenciur da faqtiur momxmareblebTan (kerZo, saxelmwifo, fizikur da
  iuridiul pirebTan)
  • eqspertul-kvleviTi momsaxurebis sferoSi arsebuli gamowvevebis
  formulireba da gadaWra
  • kvleviTi da eqspertizis warmoebis nacionaluri standartebis
  saxelmZRvanelo principebis SemuSaveba
  • organizaciuli SesaZleblobebis gafarToeba
  • 152. monacemTa dacvis meqanizmebis danergva
  • 153. strategiuli amocanebis Sesasruleblad biuros yvela struqturuli erTeulis koordinirebuli moqmedeba
  • 154. strategiuli saWiroebebis diagnostika da sxva iniciativebi
 • 7. strategiuli mizani 7.1. eqspertTa swavlebis, sistemis, menejmentis, xarisxis srulyofa da ganviTareba
  • adamianuri resursebis gadamzadeba-ganviTarebis efeqturi politikis
  warmoeba, treningebisa da profesiuli unar-Cvevebis ganviTarebis sistemebis
  danergva.
  • biuros momsaxurebis komponentebis gaumjobeseba informaciuli
  teqnologiebis meSveobiT marTviTa da administrirebiT, komunikaciisa da
  informaciis mimoqcevis amaRleba
  8. strategiuli mizani
  8.1. universaluri momsaxurebis politikis warmoeba
  • momxmarebelTa yvela segmentisaTvis biuros momsaxurebis
  xelmisawvdomoba geografiuli adgilmdebareobis miuxedavad
  • biuros interesebis kompetenturad, obieqturad da miukerZoeblad
  warmodgena sasamarTlo instanciaSi
 • 155. 9. strategiuli mizani 9.1. biuros web-portalis ganviTareba (saitis efeqturobis amaRlebis elementebi)
  • konteqsti (saitis gegma, dizaini)
  • 156. kontenti (teqsti, grafika, xma, video)
  • 157. momxmarebeli - saitis SesaZlebloba uzrunvelyos momxmarebelTan
  urTierToba da morgeba (sxvadasxva profilisa da survilebis
  mqone momxmarebelTa saWiroebebze fokusireba)
  • komunikacia (urTierTobis meTodebi, interaqtiuli urTierToba da
  ukukavSiri)
  • auditoriis detaluri informireba
  • 158. informaciis aqtualuroba da operatiuloba
  • 159. garigebebisa da operaciebis ganxorcielebis SesaZlebloba
  • 160. kontaqti da bmulebi
  • 161. statistikis warmoeba da analizi
 • VI. strategiuli gegmis marTva6.1. biuros ganviTarebis strategiuli gegmis mimarTulebebis marTva
  6.1.1. saqarTvelos iusticiis saministros, Sinagan saqmeTa, Tavdacvis,
  sasjel aRsrulebis, probaciisa da iuridiuli daxmarebis
  sakiTxTa, finansTa, garemos dacvisa da bunebrivi resursebis
  saministros, sasamarTlo sistemis saWiroebebis mxardaWerisa
  da qmedunarianobis amaRlebis samuSaoebi, aseve eqspertul-
  kvleviTi mimarTulebiT urTierToebebis ganmtkicebis samuSaoebi
  6.1.2. strategiuli samoqmedo programa saWiroebs detaluri
  raodenobrivi da Tvisebrivi kvlevebis Catarebas, eqspertebisa
  da konsultantebis CarTviT strategiuli da taqtikuri gegmis
  mimarTulebebis mwarmoeblurobis marTvasa da koreqtirebis
  RonisZiebebs
 • 162. 6.1. biuros ganviTarebis strategiuli gegmis mimarTulebebis marTva
  6.1.3. strategiuli gegmis marTvis procesi avlens Semdeg saWiroebebs:
  • institucionaluri TviTSefaseba, arsebuli procedurebis, resursebis,
  samarTlebrivi da sakanonmdeblo bazis Seswavla da mis safuZvelze
  strategiuli gegmis Sedgena da Semdgomi institucionalizacia
  • biuros winaSe arsebuli SesaZleblobebis, Zalisa da potencialis,
  sisusteebisa da gamowvevebis Rrmad Seswavla da gamovlena
  • saxelmZRvanelo dokumentebis SemuSaveba (statistikuri monacemebis
  wardgenis procesi, momxmarebelTa monacemTa bazis warmoeba, saCivrebze da
  gancxadebebze reagirebis procedura, muSaobis instruqcia, personalis
  funqciebisa da samuSaos aRweriloba, personalis Sefasebis sistema)
  • strategiuli gegmis SemuSavebis procesSi saxelmwifos organoebTan,
  dargobriv saministroebTan, sajaro dawesebulebebTan, arasamTavrobo, kerZo
  da samoqalaqo seqtorTan, saerTaSoriso organizaciebTan da biuros
  saqmianobiT dainteresebul mxareebTan SesaZlo TanamSromlobisa da
  partniorobis gansazRvra
 • 163. 6.1. biuros ganviTarebis strategiuli gegmis mimarTulebebis marTva
  strategiuli gegmis SemuSavebis procesi avlens Semdeg saWiroebebs (gagrZeleba):
  • strategiuli dagegmvis sistemis funqcionirebis efeqturi meqanizmis
  formireba strategiuli TanamSromlobis principze
  • biuros potenciur da sasurvel saqmianobas Soris balansis damyareba
  • 164. biuros saqmianobis da progresis Sefasebis maCveneblebisa da
  kriteriumebis gansazRva
  • strategiuli gegmis damtkicebis procesis gansazRvra
  • 165. instituciuri Sefasebisa da analizis safuZvelze biuros
  strategiuli Tanxvedra cvalebad garemosTan da qmediTi dokumentis
  wardgena
 • 166. 6.1. biuros ganviTarebis strategiuli gegmis mimarTulebebis marTva
  6.2.strategiuli miznebis ganxorcielebisaTvis aucilebelia
  perioduli monitoringi da Sefaseba, rom moxdes cvalebad,
  swrafad ganviTarebad garemosa da socialur-politikur
  situaciebTan moqnili midgoma, morgeba da kursis adaptireba
  dinamiur garemosTan. igi SeiZleba ganxorcieldes
  iseTi instrumentebis gamoyenebiT, rogoricaa:
  • monitoringisa da Sefasebis meTodologia
  • 167. dagegmili da realurad miRebuli Sedegebis Sejameba,
  gegmiuri maCveneblebidan gadaxris gaanalizeba (Sedegebis
  gazomva, Sefaseba da makoreqtirebeli procedurebis gatareba,
  arsebuli garRvevebis gamosworebisaTvis)
  • eqspert-monitoringis jgufis Seqmna
  • 168. marketinguli auditi (biuros garemos, miznebis, strategiis,
  saqmianobis sistemuri, damoukidebeli da perioduli Semowmeba)
  • sxva instrumentebisa da indikatorebi
 • gmadlobT yuradRebisaTvis!