muttusv¯ mi d¯ksitar                  a   ı .                    krti sam¯ h¯ ram ...
1   akhilANDEshvari rakSha mAM            akhil¯ nde´vari raksa m¯ m              a. . s    ...
sarvasaubh¯ gyacakre´varyai samprad¯ yayoginyai     a     s     .  asarv¯ rthas¯ dhakacakre´varyai kulott¯r...
a .¯       ı´ . ´ nnagaj¯ hladakaram nand¯sam sa˙ karam        .caranam  .jalanidhip¯ n¯ rtham kala´ajen¯ ...
6   anantabAlak.rShNa                anantab¯ lakrsna                   a ...     ...
r¯ gam: kaly¯ ni (65)            a .    a.          a. . ¯                    ...
10    abhayAmbAnAyaka harisAyaka          abhay¯ mb¯ n¯ yaka haris¯ yaka             a a a   ...
12    abhayAmbikAyAH                 abhay¯ mbik¯ y¯ h                   a   a a....
caranam  .sakalamantrayantrar¯ p¯ yai sakal¯ yai          u a      acandra´ekharapriy¯ yai pa˜ camak¯ r¯ y...
´  a   a ı .   a   ´sivar¯ jadh¯ n¯ksetrav¯ sini sritajanavi´v¯ sini                    s a´...
a . a ˙ a        r¯ gam: s¯ rang¯ (65)      a. . ¯                       t¯ lam: rupaka...
19    akShayalingavibho                   ˙               aksayalingavibho      ...
21     ˜     Anjaneyam                  ¯˜                  anjaneyam     ...
. . . a´ .bh¯ nukotikotisamk¯ sam a           a a´bhuktimuktipradadahar¯ k¯ samd¯najanasamraksanacanam divyapat...
¯anande´varena samraksito ham   s  .  .  .   .cid¯ nandar¯ po smi brahm¯ nandar¯ po smi  a    u      ...
mandadh¯haranacary¯ yutam¯ nav¯ n¯ m dharmamaya-    ı  .   a   a a a.svacchanda´ivas¯ lokyad¯ yakacaturatarahara...
cicchaktisph¯ rtisvar¯ pini cid¯ nandan¯ thasvar¯ pini      u    u .    a    a    u .caranam  .n¯ r¯...
a s¯ ap¯ ka´asan¯ didevavandit¯ ya varad¯ ya            a     am¯ kamukhyav¯ kprad¯ ya m¯ lakandamuktid¯ y...
caranam  . a˜ ı         a    n   ua      ´k¯ nc¯puravilasitaprabh¯ vena pa˜ cabh¯ t¯ tmakena sivena ...
a˜ ık¯ nc¯nagaraniv¯ sin¯m kaivalyaprad¯ yin¯m nalin¯m        a ı.        a ı.     ı.     . a´ ı . ...
. . .´sadtrimsattatvavik¯ sini suv¯ sini         a     abhaktavi´v¯ sini cid¯ nandavil¯ sini    s a   ...
dinakaracandr¯ gnilocanam d¯n¯ rtiharam guruguhamuditam       a     . ı a     .39    kanakAmbari    ...
nityak¯ me´var¯ ksitipuratrailokyamohanacakravartin¯   a s ı .                   ı   .   ı   ...
kamal¯ mbik¯ y¯ stava bhakto ham   a   a a         .´ n   a. ´ ı           a a. ´ ısa˙ kary¯ h sr...
.    s       .¯prakatacaturda´abhuvanabharanayai         .  a a .    .¯prabalaguruguhasamprad¯ y¯ ...
nottusvara s¯ hityam                  ..    akamal¯ sanavanditap¯ d¯ bje kaman¯yakarodayas¯ mr¯ jye ...
pallavikal¯ vat¯ kamal¯ sanayuvat¯  a ı     a     ıkaly¯ nam kalayatu saravat¯  a. .         ıanupall...
a      .¯m¯ dhuryav¯ kpradanipunayai madhukaitabhabha˜ jan¯ yai a                 .    n acaranam...
n¯ dabindukal¯ svar¯ pini k¯ ty¯ yani a      a   u . a a    a    s    a.  . s¯k¯ makal¯ pradar´ini kal...
54    kAmAkShIM kalyANIm              k¯ m¯ ks¯m kaly¯ n¯m              a a .ı .   a. ı ...
56    kAyArohaNesham                 k¯ y¯ rohane´am                 a a   . s  ...
58    kAshIvishAlAkshIm                 a´ı s ¯ a . ı                 k¯ s¯vi´al¯ ks¯...
.  u   .             ´ıbhuvanabharana bh¯ taganapate bhavahara natavidhi sr¯pate´siva guruguhajanaka pa´u...
a      u a     a   .¯kum¯ raguruguhap¯ jit¯ ya um¯ ramanayamahe´var¯ ya hemagirip¯thasthit¯ ya  s a     ...
64    kusumAkaravimAnArUDhAm                  a a ¯. a           kusum¯ karavim¯ n¯ rudh¯ m...
pallavi ...¯                    ´krsnanandamukundamur¯ re krp¯ m kuru ke´ava saure hare        ...
kail¯ san¯ tham bhaje ham k¯ m¯ divrttim tyaje ham  a a .        . a a . .anupallavi´       a   . s   ...
71    kShitijAramanam                 ksitij¯ ramanam                  . a    . ...
73    gajAdIshAdanyam                a ı´ ¯               gaj¯ dh¯sadanyam       ...
ajendr¯ dyamar¯ disannuta akhilabhuvan¯ disenah   a    a            a    .sujumj¯ tir¯ gap¯ nah sundar...
78    gaNarAjena                  ganar¯ jena                   . a        ...
n¯ n¯ prapa˜ c¯ t¯te n¯ mar¯ p¯ tmake m¯ ye a a    n aı a     u a     am¯ nitaguruguh¯ tmake c¯ rucandrah¯ sit...
g¯t¯ mrt¯ nandit¯ yai g¯rv¯ navandit¯ yai ıa . a     a   ı a.     ahatavisa˙ gasam¯ h¯ yai krtalokopak¯ r¯ yai ...
pallaviguruguhabhav¯ ntara˙ gin¯m catura˙ gin¯m vicintaye ham      a   n .ı .    n .ı .samasticaranam  .. ...
dharany¯ dyakhilatatv¯ t¯t¯ tmani   . a       aıacaranam  .nijar¯ pajitap¯ vakendubh¯ numati   u    a   ...
89    guruguhAya                  guruguh¯ ya                      a      ...
91    gokarNeshvara                 gokarne´vara                   . s       ...
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Dikshitar
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Dikshitar

1,035

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,035
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dikshitar

 1. 1. muttusv¯ mi d¯ksitar a ı . krti sam¯ h¯ ram . a a Compiled by P. P. NARAYANASWAMI A total of 481 krtis are arranged in alphabetical order . (according to Sanskrit alphabets): a a i ¯ u u r e ai o au m h ¯ i ¯ . . . ˙ ˜ .. . . . ´.k kh g gh n c ch j jh n t th d dh n t th d dh n p ph b bh m y r l v s s s h (Note: the PDF Bookmarks follow a slightly different scheme: ˜ a A i I u U .r e ai o au M H k kh g gh “n c ch j jh n T Th D Dh N t th d dh n p ph b bh m y r l v sh Sh s h) c July 2002
 2. 2. 1 akhilANDEshvari rakSha mAM akhil¯ nde´vari raksa m¯ m a. . s . a r¯ gam: juj¯ vanti (28) a . a a. . ¯ t¯ lam: adipallavi a. . s . a. ¯ . a . ´ıakhil¯ nde´vari raksa m¯ m agamasamprad¯ yanipune sr¯anupallavinikhilalokanity¯ tmike vimale a ´ a .nirmale sy¯ male sakalakale .caranam .lambodaraguruguhap¯ jite lamb¯ lakodbh¯ vite hasite u a a aa s a ´¯v¯ gdevat¯ r¯ dhite varade vara´ailar¯ janute sarade ajambh¯ risambh¯ vite jan¯ rdananute juj¯ vantir¯ ganute a a a a a . a a n¯jhall¯maddalajharjharav¯ dyan¯ damudite j˜ anaprade ı2 akhilANDEshvaryai namaste akhil¯ nde´varyai namaste a. . s a . ¯ r¯ gam: arabhi (29) t¯ lam: adi a. .pallaviakhil¯ nde´varyai namaste a. . s ı´anim¯ disiddh¯svaryai namaste . aanupallavinikhil¯ gamasannutavarad¯ yai nirvik¯ r¯ yai nityamukt¯ yai a a aa asams¯ rabh¯tibha˜ jan¯ yai saraccandrik¯ s¯talayai . a ı n a ´ a´ı . ¯s¯ garamekhal¯ yai tripur¯ yai a a acaranam .trailokyamohanacakre´varyai prakatayoginyai s .nalinyai parandh¯ maprak¯rtinyai . a ı a´ ¯sarv¯ saparip¯ rakacakre´varyai guptayoginyai u ssarvasamksobhanacakre´varyai guptatarayoginyai . . . s
 3. 3. sarvasaubh¯ gyacakre´varyai samprad¯ yayoginyai a s . asarv¯ rthas¯ dhakacakre´varyai kulott¯rnayoginyai a a s ı . .¯sarvaraksakaracakre´varyai nigarbhayoginyai ssarvarogaharacakre´varyai rahasyayoginyai ssarvasiddhipradacakre´varyai atirahasyayoginyai ssarv¯ nandamayacakre´varyai par¯ par¯ dirahasyayoginyai a s a a´ı a a a a . .´ ssr¯cid¯ nandan¯ thaguruguh¯ yai s¯ dhuhrdayasadrsava´inyai3 akhilANDEshvaro rakShatu akhil¯ nde´varo raksatu a. . s . a . ´ r¯ gam: suddhas¯ veri (1) a a. . ¯ t¯ lam: rupakampallaviakhil¯ nde´varo raksatu m¯ m a. . s . a.harihay¯ dip¯ jitassatatam a usamasticaranam .. .akhil¯ nde´varisahit¯ nandayuto a. . s a¯´ ¯asritajanakalpataro araktavarna´obhito . ssukhataro akhandaikarasap¯ rno .. u .akhilabhuvanas¯ ksino saccid¯ nandar¯ pino a . . a u .sadguruguhaprabodhino4 agastIshvaram ı´ agast¯svaram r¯ gam: lalita (15) a . t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s apallavi ı´ . a . . a ı´agast¯svaram ar¯ dhaye ham haram saccid¯ nandavall¯samanupallavi ı s¯jagajj¯ve´akaram jananavilayakaram . .
 4. 4. a .¯ ı´ . ´ nnagaj¯ hladakaram nand¯sam sa˙ karam .caranam .jalanidhip¯ n¯ rtham kala´ajen¯ rcitam a a . s a .jalajan¯ bh¯ dinutam j¯ hnav¯dharam satatam a a . a ı . .¯kalikalmasapaham kaman¯yavigraham . ı .sulalitaguruguhajanakam raksitadhanikam . . a a . ´ . . ¯ u. ı ´ ¯ ı ´ .jalaruh¯ ptacandr¯ gnidrsam jataj¯ tam¯sadr¯sam ı´ . a ˜valaripuvanditajagad¯sam v¯ nchit¯ rthad¯ yakamani´am a a s5 a”ngArakamAshrayami ˙ a a´ a ang¯ rakam¯ sray¯ myaham r¯ gam: surati (28) a . . a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavi n a a´ a . a´a˙ g¯ rakam¯ sray¯ myaham vinat¯ sritajanamand¯ ram a .ma˙ galav¯ ram bh¯ mikum¯ ram v¯ ram v¯ ram n . a . u a . a . aanupallavi´r ˙ a . .´ a´s. ng¯ rakamesavrscikar¯ syadhipatim . a˙ . . ´ s¯rakt¯ ngam rakt¯ mbar¯ didharam sakti´uladharam a ama˙ galam kambugalam ma˜ julatarapadayugalam n . . . . n . . .ma˙ galad¯ yakamesatura˙ gam makarottu˙ gam n . a . n . ncaranam .d¯ navasurasevitamandasmitavilasitavaktram a .dharan¯pradam bhr¯ trk¯ rakam raktanetram .ı . a. a .d¯naraksakam p¯ jitavaidyan¯ thaksetram ı . . u a . . a .¯ . ¯divyaugh¯ diguruguhakataksanugrahap¯ tram abh¯ nucandragurumitram bh¯ sam¯ nasukalatram a . a a . .j¯ nusthahastacitram caturbhujamativicitram a .
 5. 5. 6 anantabAlak.rShNa anantab¯ lakrsna a ... a . ı´ r¯ gam: ¯samanohari (28) a. . ¯ t¯ lam: adipallavi a ... a ´ıanantab¯ lakrsna m¯ mava mukunda sr¯harevanajamukh¯ mbujapadasumate d¯n¯ vana nagadhara´aure a ı a ssamasticaranam .. .dhana˜ jayas¯ rathe day¯ nidhe krp¯ m kuru n a a . a. s¯manomayako´atmak¯ maraguruguh¯ nanda a a a a a n ´ım¯ y¯ mayagokulav¯ sanira˜ jana sr¯7 annapUrNe vishAlAkShi ¯ . s¯ a . annapurne vi´al¯ ksi r¯ gam: s¯ ma (29) a . a a. . ¯ t¯ lam: adipallavi u . s¯ a . . a . .¯ .annap¯ rne vi´al¯ ksi raksa akhilabhuvanas¯ ksi kataksianupallaviunnatagartat¯ravih¯ rini omk¯ rini durit¯ diniv¯ rini ı a . . a . a a .pannag¯ bharanar¯ j˜ i pur¯ ni parame´varavi´ve´varabh¯ svari a . an a. s s s acaranam .p¯ yas¯ nnap¯ ritam¯ nikyap¯ trahemadarv¯vidhrtakare a a u a. a ı . a a . . . a˜ u. . ¯k¯ yaj¯ diraksananipunatare k¯ ncanamayabh¯ sanambaradharetoyaj¯ san¯ disevitapare tumburun¯ rad¯ dinutavare a a a atray¯ t¯tamoksapradacature tripada´obhitaguruguhas¯ dare aı . s a8 abhayAmbA jagadambA abhay¯ mb¯ jagadamb¯ a a a
 6. 6. r¯ gam: kaly¯ ni (65) a . a. a. . ¯ t¯ lam: adipallaviabhay¯ mb¯ jagadamb¯ raksatu a a a .¯atmar¯ papratibimb¯ madamb¯ u a aanupallaviibhavadana´r¯guruguhajanan¯ ¯sam¯ y¯ ran¯ thara˜ jan¯ sı ı ı´ a u a n ıabhayavaradap¯ n¯ aliven¯ asritam¯ v¯ n¯ kalyan¯ a.ı . ı ¯´ a a.ı .ıcaranam .bhaktan¯ gali˙ gaparip¯ lin¯ bh¯ sam¯ nanavaratnam¯ lin¯ a n a ı a a a ı s¯ ı . s¯ ıvyaktasamastajagadvi´alin¯ vyadhikaranaharananipuna´ulin¯ . . a´ ı . . n a´ ırakta´uklami´raprak¯ sin¯ ravikotikotisa˙ k¯ sin¯ s sbhuktimuktim¯ nasaniv¯ sin¯ bh¯ var¯ gat¯ lavi´v¯ sin¯ a a ı a a a s a ı . . .¯ ıbhuktiphalapradadaksamrdan¯ bhaktipradanipunatarabhav¯ n¯ . a ısaktisamprad¯ yaka´arv¯ n¯ bhuktimuktivitaranarudr¯ n¯´ . a s a.ı . a.ı9 abhayAmbAnAyaka varadAyaka abhay¯ mb¯ n¯ yaka varad¯ yaka a a a a r¯ gam: ked¯ ragaula (28) a . a . a. . ¯ t¯ lam: adipallavi a a a a ¯ u a´ a aabhay¯ mb¯ n¯ yaka varad¯ yaka atmar¯ paprak¯ sak¯ v¯ vaanupallavi n a . a u a a´ubhay¯ tmaka prapa˜ cavy¯ paka omk¯ rasvar¯ p¯ vak¯ saka a´ ´ s s .¯ ´ nsubhakara sa´o´ekhara karunakara sundara sa˙ kara bhaktava´amkara s .caranam .n¯lakanthap¯ jita nirvikalpa n¯lakantha bhava satyasa˙ kalpa ı .. u ı .. nk¯ lak¯ la sakalavi´vavikalpaj¯ lam¯ la kotibrahmakalpa a a s a u . a a ´¯kap¯ lam¯ la suladhara guruguhaj¯ lal¯la ph¯ lalocana a ı alokap¯ la varad¯ na´¯la sarrd¯ lacela karunalav¯ la ratilola a a sı ´ ¯ u .¯ a
 7. 7. 10 abhayAmbAnAyaka harisAyaka abhay¯ mb¯ n¯ yaka haris¯ yaka a a a a a . ¯ r¯ gam: anandabhairavi (20) a. . ¯ t¯ lam: adipallavi a a a a ¯ u a´abhay¯ mb¯ n¯ yaka haris¯ yaka atmar¯ paprak¯ saka av¯ va aanupallavi a´ ı˙ a u a a´ubhay¯ tmakaprapa˜ caprak¯ sa dh¯nk¯ rasvar¯ p¯ vak¯ sa a n´subhakarak¯ ver¯t¯rasthita sundaragaur¯m¯ y¯ ran¯ tha a ıı ı a u acaranam .n¯ gali˙ gabhakt¯ bh¯staprada n¯ dabindukal¯ r¯ p¯ spada a n a ı.. a au a¯ ¯agam¯ disannuta pallavapada anandabhairav¯yutapada a ı . . u a . ´ nbhogamoksavitaranadhur¯natara bh¯ sur¯ disamsevita sa˙ kara ı.ty¯ gar¯ ja guruguhasa˙ gavakara t¯ patrayahara day¯ sudh¯ kara a a n a a a11 abhayAmbAyAm abhay¯ mb¯ y¯ m a a a r¯ gam: sah¯ na (22) a . a t¯ lam: triputa a. . .pallaviabhay¯ mb¯ y¯ m bhaktim karomi a a a. . a u a a. u a a. ´ ısaccid¯ nandar¯ p¯ y¯ m svasvar¯ p¯ y¯ m sr¯samasticaranam .. .vibhav¯ divitarananipunamantriny¯ m a . . . a.vijayak¯ rananipunataradandiny¯ m a . . .. aviyad¯ dibh¯ takiranam¯ liny¯ m a u . a a. . . s¯vikalpaharananipuna´uliny¯ m a a a a. ¯abhedapratip¯ dit¯ y¯ m adiguruguhavedit¯ y¯ m a a. s . a a. a .¯ asabhe´amoditanatan¯ y¯ m s¯ yujyapradacaranay¯ m
 8. 8. 12 abhayAmbikAyAH abhay¯ mbik¯ y¯ h a a a. r¯ gam: ked¯ ragaula (28) a . a . t¯ lam: jhampa a. .pallaviabhay¯ mbik¯ y¯ h anyam na j¯ ne a a a. . a n¯ . n¯aj˜ anadhm¯ ne aparoksaj˜ ane aanupallaviibhar¯ jagaty¯ h ¯svary¯ h jagaty¯ h a a . ı´ a. a.nabhomanigaty¯ h n¯ dalayagaty¯ h . a. a a.caranam . a´ a .b¯ l¯ din¯ madheyaprak¯ siny¯ h aa a aa a a´ a .k¯ l¯ ditatv¯ ntaprak¯ siny¯ h a s¯ a´ a .m¯ l¯ didv¯ da´antaprak¯ siny¯ h ua ua a a´ a .sth¯ l¯ dimaun¯ ntaprak¯ siny¯ htrailokyam¯ laprakrty¯ hsva´akty¯ h u . a. s a.s¯ lokyas¯ m¯pyas¯ r¯ pyamukty¯ h a a ı au a.m¯ lin¯mantram¯ l¯ ditantrokty¯ h a ı aa a.´¯ ısulin¯guruguhasv¯ nubhavagaty¯ h a a.13 abhayAmbikAyai abhay¯ mbik¯ yai a a r¯ gam: yadukulak¯ mbhoji (28) a . a a. . ¯ t¯ lam: rupakampallaviabhay¯ mbik¯ yai a´v¯ r¯ dh¯ yai a a s a u. aabhayavaraprad¯ yai namaste namaste aanupallavisubhag¯ k¯ r¯ yai suruciranatanabhed¯ yai a aa . a´ a ´sobhitaradan¯ yai suddham¯ nas¯ yai a ahiranyamanikundal¯ yai him¯ calasadan¯ yai . . .. a a a
 9. 9. caranam .sakalamantrayantrar¯ p¯ yai sakal¯ yai u a acandra´ekharapriy¯ yai pa˜ camak¯ r¯ yai s a n aag¯ dhagulph¯ yai guruguhasvar¯ p¯ yai u. a u a .. . .¯garvabhandakhandayai gamapad¯ dinutapad¯ yai a ak¯ ver¯t¯r¯ yai kamale´asevit¯ yai a ııa s a14 abhirAmIm abhir¯ m¯m a ı ¯.¯ r¯ gam: bhusavati (64) a . a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavi . ı a´abhir¯ m¯m akhilabhuvanaraksak¯m¯ sraye a ı.samasticaranam .. .ibhavadana´r¯guruguhajanan¯m ¯samrtaghate´varamohin¯m sı ı . ı´ ¯ . . s ı.abhayavaraprad¯ yin¯m m¯ rkandey¯ yusprada- a ı. a .. a .yamabhay¯ pah¯ rin¯m vi´uddhicakraniv¯ sin¯m a a .ı . s a ı15 amba nIlAyatAkShi amba n¯l¯ yat¯ ksi ıa a . r¯ gam: n¯l¯ mbar (29) a . ıa a. . ¯ t¯ lam: adipallavi . ¯ .¯ .amba n¯l¯ yat¯ ksi karunakataksi ıa a . .¯ .akhilalokas¯ ksi kataksi a .anupallavi a a s n ´ nbimb¯ dhari citpratibimb¯ dhari bindun¯ dava´a˙ kari sa˙ kari a . ¯ambuj¯ ramanasodari adari ambari k¯ dambari n¯l¯ mbari a a ıacaranam .
 10. 10. ´ a a ı . a ´sivar¯ jadh¯ n¯ksetrav¯ sini sritajanavi´v¯ sini s a´sivak¯ y¯ rohane´oll¯ sini cidr¯ pavil¯ sini a a . s a u anavayogin¯cakravik¯ sini navarasadarah¯ sini ı a a . a´suvarnamayavigrahaprak¯ sini suvarnamayah¯ sini . abhuvanodayasthitilayavinodini bhuvane´vari ksiprapras¯ dini s . anavam¯ nikyavallak¯v¯ dini bhavaguruguhavedini sammodini a. ı a16 ambikAyAH abhayAmbikAyAH ambik¯ y¯ h abhay¯ mbik¯ y¯ h a a. a a a. r¯ gam: ked¯ ram (29) a . a a. . ¯ t¯ lam: adipallaviambik¯ y¯ h abhay¯ mbik¯ y¯ h tava d¯ so ham a a. a a a. a .¯adijagadambik¯ y¯ h a a.anupallavi´sambar¯ rihari´a´ikuberapramukhop¯ sitanavayoginy¯ h a s s a a. aa a a. ´s¯ mkhy¯ t¯ rakamanaskar¯ jayoginy¯ h sivabhoginy¯ h a. a.bimbapratibimbar¯ piny¯ h bindumandalav¯ siny¯ h svar¯ piny¯ h u . a. .. a a. u . a.caranam . a ..¯ ˙yamaniyam¯ dyastangayogavisay¯ dinigrahakarana- . a .m¯ l¯ dh¯ ramanip¯ rak¯ dyabjabhedanasphurakundalin¯- ua a . u a .. ısahasradalabrahmarandhrasthakamal¯ ntargata´ivasammelana- . a s .galitaparam¯ mrtabindusecanasamujjrmbhita- . a . .n¯ d¯mukhavik¯ sakarananij¯ nubh¯ tiyoginy¯ h a.ı a . a u a.amoghavara´ivas¯ r¯ py¯ nand¯ nubhavaprad¯ yiny¯ h s au a a a a.aprameyaguruguh¯ dijanany¯ h brahm¯ dipa˜ cakak¯ riny¯ h a a. a n a . a.17 aruNAcalanAtham .¯ arunacalan¯ tham a
 11. 11. a . a ˙ a r¯ gam: s¯ rang¯ (65) a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavi .¯arunacalan¯ tham smar¯ mi ani´am a . a s .ap¯takuc¯ mb¯ sametam ı a aanupallavi .¯ .¯smaranatkaivalyapradacaranaravindam . .¯ . . a´tarunadityakotisamk¯ sacid¯ nantam a . .¯ a . ´ .¯karunaras¯ dikandam saranagatasurabrndam .caranam .apr¯ krtatejomayali˙ gam atyadbhutakaradhrtas¯ ra˙ gam a . n . . a n . .¯ . ˙ . ¯ u.aprameyamaparnabjabhrngam ar¯ dhottu˙ gavrsatura˙ gam n .. n s .¯viprottamavi´esantara˙ gam v¯raguruguhat¯ raprasa˙ gam n . ı a n . . n . a´svaprad¯pamaulividhrtaga˙ gam svaprak¯ sajitasom¯ gnipata˙ gam ı a n18 arddhanArIshvaram a ı´ arddhan¯ r¯svaram r¯ gam: kumudakriya (51) a . a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavi a ı´ . ¯aarddhan¯ r¯svaram ar¯ dhay¯ mi satatam a . ..¯ . ´ıatribhrguvasistadimunibrndavanditam sr¯ . .anupallaviardhay¯ ma alamk¯ ravi´esaprabh¯ vam a . a s . a . a ı´ ı . ´ardhan¯ r¯svar¯priyakaram abhayakaram sivam .caranam .n¯ gendramanibh¯ sitam nanditurag¯ rohitam a . u. . a .´ısr¯guruguhap¯ jitam kumudakriy¯ r¯ ganutam u . aa¯agam¯ disannutam anantavedaghisitam a . . . s¯ . ¯amare´adisevitam araktavarna´obhitam . s
 12. 12. 19 akShayalingavibho ˙ aksayalingavibho . a . ´ ˙ r¯ gam: sankar¯ bharanam (29) a . t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s apallaviaksayali˙ gavibho svayambho . n a. . . a ´ .akhil¯ ndakotiprabho p¯ hi sambhoanupallavi . u a ¯ u.aksayasvar¯ pa amitaprat¯ pa ar¯ dhavrsav¯ ha jaganmoha .. adaksa´iksana daksatarasuralaksana vidhivilaksana laksyalaksana . s . . . . . . . . . . . . a . . .¯ . ı . .bahuvicaksana sudh¯ bhaksana gurukataksav¯ksanacaranam .badar¯vanam¯ lan¯ yik¯ sahita bhadrak¯ l¯sa bhaktavihita ı u a a a.ı ´madanajanak¯ didevamahita m¯ y¯ k¯ ryakalan¯ rahita a a a a a .¯ ı a ´ nsadaya guruguhat¯ ta gunat¯ta s¯ dhujanopeta sa˙ kara navan¯ta- a ıhrdayavibh¯ ta tumburusa˙ g¯ta hr¯mk¯ rasambh¯ ta hemagirin¯ tha . a n ı ı. a . u a a´sad¯ sritakalpakamah¯ruhapad¯ mbuja bhava rathagajaturaga- ı a a . a´pad¯ tisamyutacaitrotsava sad¯ siva saccid¯ nandamaya a20 avyAjakaruNAkaTAkShi . ¯ .¯ . avy¯ jakarunakataksi a a . a ˙ r¯ gam: s¯ langan¯ ta (15) a. t¯ lam: triputa a. . .pallavi a . ¯ .¯ .avy¯ jakarunakataksi ani´am m¯ mava k¯ m¯ ksi s . a a a .samasticaranam .. .ravy¯ dinavagrahodaye ras¯ la˙ gan¯ takakriye a a n a. a . . a ˙ a´divy¯ lamkrt¯ ng¯ sraye d¯n¯ vanaguruguhapriye ı a a a ´savy¯ pasavyam¯ rgasthe sada namaste sukahaste
 13. 13. 21 ˜ Anjaneyam ¯˜ anjaneyam a . ´ ˙ r¯ gam: sankar¯ bharanam (29) a . t¯ lam: ti´ra ekam a. . s nottusvara s¯ hityam .. a¯˜anjaneyam sad¯ bh¯ vay¯ mi aprameyam mud¯ cintay¯ mi . a a a . a a . a s . . n . s¯a˜ jan¯ nandanam v¯ nare´am varam pa˜ cavaktram sure´adivandyam n a . ´¯guruguhahitam santam sad¯ sevita´r¯r¯ map¯ dapa˙ kaja.m . a sıa a nsa˜ j¯viparvatakaram mukh¯ bjam sad¯ r¯ macandrad¯ tam bhaje nı . a . a a u .22 AdiprIshvaram ¯ ı´ adipur¯svaram a . ¯ r¯ gam: arabhi (29) a. . ¯ t¯ lam: adipallavi¯ ı´adipur¯svaram sad¯ bhaje ham . a .tripurasundar¯sametavaraguruguhajanakam vanditamunisam¯ ham ı . usamasticaranam .. . a a a˙ . ¯ a´ n .vidhiharip¯ jitaty¯ gar¯ j¯ ngam adityakotiprak¯ sali˙ gam u .nandip¯ jitasvayambhuli˙ gam n¯ gakavacadharasaikatali˙ gam u n . a n23 AnandanaTanaprakAsham ¯ a´ anandanatanaprak¯ sam . r¯ gam: ked¯ ram (29) a . a t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s apallavi¯ a´ .anandanatanaprak¯ sam citsabhe´am . s .¯´ a ´ ı´asray¯ mi sivak¯ mavall¯sam aanupallavi
 14. 14. . . . a´ .bh¯ nukotikotisamk¯ sam a a a´bhuktimuktipradadahar¯ k¯ samd¯najanasamraksanacanam divyapata˜ jali- ı . . . . . nvy¯ ghrap¯ dadar´itaku˜ jit¯ bjacaranam a a s n a .caranam .s¯t¯ msuga˙ g¯ dharam n¯lakandharam´ı a . ´ n a . ı .´ı aa . a asr¯ked¯ r¯ diksetr¯ dh¯ ram u s . ´¯ ubh¯ te´am sard¯ lacarm¯ mbaram cidambaram a . . u ı´bh¯ suratrisahasramun¯svaram vi´ve´varam . s snavan¯tahrdayam sadayaguruguhat¯ tam¯ dyam ı . . a a .vedavedyam v¯tar¯ ginamapramey¯ dvaitapratip¯ dyam . ı a . a a .sa˙ g¯tav¯ dyavinodat¯ ndavaj¯ tabahutarabhedacodyam n ı a a. . a24 AnandAm.rtakarShaNi ¯ anand¯ mrtakarsani a . . . r¯ gam: amrtavarsani (66) a . . . . a. . ¯ t¯ lam: adipallavi¯anand¯ mrtakarsani amrtavarsini a . . . . . . a u ´har¯ dip¯ jite sive bhav¯ ni asamasticaranam .. .´ı a . . . ´ısr¯nandan¯ di samraksini sr¯guruguhajanani cidr¯ pini u .s¯ nandahrdayanilaye sadaye sadyassuvrstihetave tv¯ m a . . .. asantatam cintaye amrte´vari salilam varsaya varsaya varsaya . . s . . . .25 AnandeshvareNa ¯ anande´varena s . a . ¯ r¯ gam: anandabhairavi (20) t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s apallavi
 15. 15. ¯anande´varena samraksito ham s . . . .cid¯ nandar¯ po smi brahm¯ nandar¯ po smi a u a uanupallavi n¯j˜ anaprad¯ naguruguhar¯ pa- a u a a u a´cid¯ nadan¯ thasvar¯ paprak¯ senacaranam .avayavatray¯ t¯tena nityena aı a . .¯ savasth¯ trayas¯ ksina ti´uddhena abhavapa˜ cako´avyatiriktena buddhena n s´sivasaccid¯ nandar¯ pena muktena a u .´ ..¯ .¯sravanamanananididhy¯ sanasam¯ dhinistaparoksanu- . a a a a s . a´ abhavasvam¯ tr¯ va´esitaprak¯ sam¯ namahe´varena s .26 AryAM abhayAmbAm ¯ a. ary¯ m abhay¯ mb¯ m a a r¯ gam: bhairavi (20) a . t¯ lam: triputa a. . .pallavi¯ a.ary¯ m abhay¯ mb¯ m bhajare re citta santatam a a. .avidy¯ k¯ ryakalan¯ m tyaja re a a a.¯ a. ´adimadhy¯ ntarahit¯ m sivasahit¯ m a aanupallavis¯ ry¯ gnicandramandalamadhyav¯ sin¯m u a .. a ı.sukhatarapravarttin¯m svetaraniv¯ sin¯m ı. a ı¯ a s. a .¯ .ac¯ rya´isy¯ nugrahakarana´aktiprad¯ p¯ rakarunam . s a a a .. . .¯ . .¯cary¯ dicatustayavitaranasamarthataracaranam arunamcaranam .nandanavanotp¯ danapuspam¯ lik¯ m a . a a.vandan¯ lay¯ diprasth¯ panadivya- a a acandan¯ karsanasthala´uddhikarana- a . . s .vandanastotr¯ dipathanabhaktasev¯ n¯ m a . a a
 16. 16. mandadh¯haranacary¯ yutam¯ nav¯ n¯ m dharmamaya- ı . a a a a.svacchanda´ivas¯ lokyad¯ yakacaturataraharanatabhairav¯m s a a . ı.mandasmitavilasitamukh¯ ravind¯ m guruguh¯ mbik¯ m a a. a a.mukundasodar¯m mah¯ tripurasundar¯m¯ nandalahar¯m ı. a ı a ı27 IshAnAdi ı´ ¯ a s a a ˜ ¯san¯ di´iv¯ k¯ ramance r¯ gam: sah¯ na (22) a . a a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavi¯san¯ di´iv¯ k¯ rama˜ ceı´ ¯ a s a a n´ a a˙sivak¯ me´varav¯ m¯ nkasthe namaste namaste gaur¯- a s ısamasticaranam .. .´ ı´ ¯ a .sr¯sarad¯ samsevitap¯ r´vayugale as .´r ˙ a s a .¯s. ng¯ rakale vinata´y¯ malabhagale . . a´ ¯dur¯ sapahadhur¯natarasarasijapadayugale ı. .mur¯ riguruguh¯ dip¯ jitap¯ rnakale sakale a a u u . . . a´ ¯ ˙ s . ap¯ sanku´eksuk¯ rmukapa˜ casumab¯ nahaste n a.de´ak¯ lavastur¯ padivyacakramadhyasthe s a u28 ucchiShTagaNapatau ucchistaganapatau .. . a . a´ı a r¯ gam: k¯ s¯r¯ makriya (51) a. . ¯ t¯ lam: adipallaviucchistaganapatau bhaktim krtvonnatapadav¯m .. . . . ı.vraja re re hrdaya .anupallavisaccchabdav¯ cyasvar¯ pini sabal¯krtabrahmasvar¯ pini a u . ´ .ı . u .
 17. 17. cicchaktisph¯ rtisvar¯ pini cid¯ nandan¯ thasvar¯ pini u u . a a u .caranam .n¯ r¯yonimukh¯ sv¯ dane nagnar¯ makriy¯ modane aı a a a a ı. ¯ . a a n¯bheriv¯navenuv¯ dane bhed¯ j˜ anadhv¯ ntas¯ dane a u´saurinute nataguruguhamadane s¯ rijanayuta´r¯purasadane u sı uı . a ı´d¯ r¯krtamah¯ duritakadane gaur¯sanandane gajavadane29 ekadantam bhajeham ekadantam bhaje ham . r¯ gam: bilahari (29) a . t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s apallaviekadantam bhaje ham ek¯ nekaphalapradam . . aanupallavi a s¯ a ap¯ ka´asan¯ r¯ dhitam p¯ marapandit¯ dinutapadam . a .. acaranam .kail¯ san¯ thakum¯ ram k¯ rtikeyamanoharam a a a . a .h¯ l¯ syaksetravegavat¯tatavih¯ ram haram aa . ı . a .kol¯ halaguruguhasahitam kotim¯ ral¯ vanyahitam a . . a a . . a a n .¯ . . a. ¯m¯ l¯ ka˙ kanadidharanam m¯ savallabh¯ mb¯ ramanam a a .30 ekAmranAthAya ek¯ mran¯ th¯ ya a a a r¯ gam: v¯ravasantam (24) a . ı a. . ¯ t¯ lam: rupakampallaviek¯ mran¯ th¯ ya namaste ek¯ nekaphalad¯ ya a a a a aanupallavi
 18. 18. a s¯ ap¯ ka´asan¯ didevavandit¯ ya varad¯ ya a am¯ kamukhyav¯ kprad¯ ya m¯ lakandamuktid¯ ya u a a u acaranam . a a . a a .¯k¯ m¯ ksimohit¯ ya k¯ mitaphalanipunayakum¯ raguruguh¯ tmaj¯ ya karavidhrtakura˙ g¯ ya a a a . n ak¯ majanakap¯ jit¯ ya kaman¯yakandhar¯ ya a u a ı a a˜ ı a´ ¯k¯ nc¯purivilasit¯ ya kalikalmasavin¯ saya a .31 ekAmranAthAya namaste ek¯ mran¯ th¯ ya namaste a a a r¯ gam: mukh¯ ri (20) a . a a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavi a a a ´ıek¯ mran¯ th¯ ya namaste namaste sr¯samasticaranam .. . a s¯ ap¯ ka´asan¯ disakaladevabrndasannut¯ ya . a s s¯para´ivatatvabodhitaparama´antasvar¯ p¯ ya u am¯ kamukhyav¯ kprad¯ ya m¯ lakandamuktid¯ ya u a a u ak¯ m¯ ks¯samet¯ ya ganapatiguruguhasut¯ ya a a .ı a . a32 ekAmranAtheshvareNa ek¯ mran¯ the´varena a a s . ˙ . r¯ gam: caturangini (66) a . a. . ¯ t¯ lam: adipallavi a s . . . . ´ıek¯ mran¯ the´varena samraksito ham sr¯ aanupallavi u a . .¯m¯ kamukhyav¯ kpradanipunena muniganadiguruguhasannutena a s¯ a up¯ ka´asan¯ dip¯ jitavarapa˜ c¯ ksarasvar¯ pena n a . u .
 19. 19. caranam . a˜ ı a n ua ´k¯ nc¯puravilasitaprabh¯ vena pa˜ cabh¯ t¯ tmakena sivena a˜v¯ nchit¯ rthapradena catura˙ gabale´var¯mohit¯ k¯ rena a n s ı a a .33 ekAmranAtham ek¯ mran¯ tham bhaje ham a a . r¯ gam: gamakakriy¯ (53) a . a a. . ¯ t¯ lam: adipallavi a a . . a . ´ıek¯ mran¯ tham bhaje ham ek¯ nekaphalapradam sr¯anupallavi . a u . ´ . .omk¯ rar¯ pam sivam osadhim¯ lam varam u . .k¯ lak¯ lam haram karmabhedaharam a a . . . n¯ uj˜ anar¯ pasutam guruguhanutam .caranam .pa˜ c¯ ksaramantrar¯ pam prasannar¯ pam n a . u . u .prapa˜ c¯ t¯tasadyoj¯ t¯ dipa˜ camukham sumukham n aı aa n . .prakatitak¯ makotip¯thasthitam . a . ı. .prasiddham¯ k¯ dinutak¯ m¯ ks¯sahitam u a a a .ı34 ekAmreshanAyakIm ek¯ mre´anayak¯m a s ı r¯ gam: c¯ maram (56) a . a t¯ lam: adi a. .pallaviek¯ mre´anayak¯m ¯svar¯m bhaja re re m¯ nasa a s ı . ı´ ı . aanupallavim¯ kamukhyav¯ kprad¯ yin¯m muktipradaguruguhap¯ lin¯m u a a ı. a ıcaranam .
 20. 20. a˜ ık¯ nc¯nagaraniv¯ sin¯m kaivalyaprad¯ yin¯m nalin¯m a ı. a ı. ı. . a´ ı . a´ ı .kalikalmasan¯ sin¯m prapa˜ caprak¯ sin¯m bhaktavi´v¯ sin¯m n s a ı a˜ a ı. a a ı. ´v¯ nchitaphalad¯ yin¯m sad¯ nandavil¯ sin¯m sambhumohin¯m ı. n s¯ . ı .pa˜ cada´aksar¯m prasiddhak¯ me´var¯m ka˜ jalocan¯m a s ı. n ı35 ekAmreshanAyike ek¯ mre´an¯ yike a s a a . ´ r¯ gam: suddhas¯ veri (1) a a. . ¯ t¯ lam: adipallavi a s a ´ ´ı a a . aek¯ mre´an¯ yike sive sr¯k¯ m¯ ksi p¯ hi m¯ m aanupallavi a s . s ´ n ´¯ek¯ mre´agrhe´vari sa˙ kari satodari sadbhaktava´amkari s .caranam .k¯ majanakamohitap¯ rnaphale k¯ makale vimale karakamale a u . a a a ´p¯ marajanap¯ lini guruguhajanani suddhas¯ verinutanandini a36 ehi annapUrNe ¯ . ehi annapurne r¯ gam: punn¯ gavar¯ li (8) a . a a. a. . ¯ t¯ lam: adipallaviehi annap¯ rne sannidehi sad¯ p¯ rne suvarne u . a u . .anupallavi a n a´ . ´p¯ hi pa˜ c¯ sadvarne sriyam dehi raktavarne aparne . . .caranam .k¯ s¯ksetraniv¯ sini kamalalocanavi´alini a´ı . a s¯ s s a ı´vi´ve´amanoll¯ sini jagad¯saguruguhap¯ lini a a´ a´vidrumap¯ sini punn¯ gavar¯ liprak¯ sini a a.
 21. 21. . . .´sadtrimsattatvavik¯ sini suv¯ sini a abhaktavi´v¯ sini cid¯ nandavil¯ sini s a a a37 ˜ kanjadaLAyatAkShi ˜ .¯ a . kanjadalayat¯ ksi r¯ gam: kamal¯ manohari (33) a . a a. . ¯ t¯ lam: adipallavi .¯ a . a a .ka˜ jadalayat¯ ksi k¯ m¯ ksi nkamal¯ manohari tripurasundari aanupallaviku˜ jaragamane manimanditama˜ julacarane n . .. n . . a ´m¯ mava sivapa˜ jara´uki pa˙ kajamukhi n s nguruguhara˜ jani duritabha˜ jani nira˜ jani n n ncaranam . a a´ sr¯ k¯ sa´ivadane suradane raksitamadane ratnasadane .´ ı a˜ ´r ˙ a a´sr¯k¯ ncanavasane surasane s. ng¯ r¯ srayamandahasaneek¯ nek¯ ksari bhuvane´vari ek¯ nand¯ mrtajhari bh¯ svari a a . s a a . a a ´ı a s . s ´ nek¯ gramanolayakari sr¯kari ek¯ mre´agrhe´vari sa˙ kari38 kanakasabhApatim kanakasabh¯ patim a r¯ gam: m¯ lava´r¯ (22) a . a. s ı t¯ lam: adi a. .pallavikanakasabh¯ patim bhaja re m¯ nasa a . akaman¯yacidambarapur¯vilasitam ı ısamasticaranam .. . . ´sanakasanandan¯ divinutapadam sivak¯ me´var¯manoll¯ sakaram a a s ı a .
 22. 22. dinakaracandr¯ gnilocanam d¯n¯ rtiharam guruguhamuditam a . ı a .39 kanakAmbari kanak¯ mbari a r¯ gam: kanak¯ mbari (1) a . a a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavikanak¯ mbari k¯ runy¯ mrtalahari a a . a .k¯ m¯ ksi m¯ mava k¯ me´vari a a . a a sanupallavi a´ ´ ndinakaracandratejahprak¯ sakari devi mah¯ tripurasundari sa˙ kari . acaranam .trailokyamohan¯ dicakre´vari traipadabrahmamahisi bh¯ svari a s . a a a a a´s¯ lok¯ dimuktiprad¯ nakari sad¯ sivakari guruguhodayakari a a s ´m¯ l¯ dinav¯ dh¯ re´vari subhakari n¯l¯ lakadhari nity¯ nandakari ua ıa a aa s n s¯ .l¯l¯ vi´votpattisthitilayakari b¯ l¯ parame´vari pa˜ cada´aksari ıa s40 kamalAmbA saMrakShatu kamal¯ mb¯ samraksatu m¯ m a a . . a (pratham¯ varanak¯rtanam) a . ı a . ¯ r¯ gam: anandabhairavi (20) t¯ lam: ti´ra triputa a. . s .pallavikamal¯ mb¯ samraksatu m¯ m hrtkamal¯ nagaraniv¯ sin¯ amba a a . . a. . a a ıanupallavisumanas¯ r¯ dhit¯ bjamukh¯ sundaramanahpriyakarasakh¯ aa a ı . ıkamalaj¯ nandabodhasukh¯ k¯ nt¯ t¯ rapa˜ jara´uk¯ a ı a aa n s ıcaranam . a s ı . a ı´ ıtripur¯ dicakre´var¯ anim¯ disiddh¯svar¯
 23. 23. nityak¯ me´var¯ ksitipuratrailokyamohanacakravartin¯ a s ı . ı . ı .¯ aprakatayogin¯ suraripumahisasur¯ dimardin¯ ı a. ¯nigamapur¯ nadisamvedin¯ . ıtripure´¯ guruguhajanan¯ tripurabha˜ janara˜ jan¯ sı ı n n ımadhuripusahodar¯ talodar¯ tripurasundar¯ mahe´var¯ ı ı ı s ı41 kamalAmbAM bhaja re kamal¯ mb¯ m bhaja re a a. (dvit¯y¯ varanak¯rtanam) ı a . ı r¯ gam: kaly¯ ni (65) a . a. a. . ¯ t¯ lam: adipallavikamal¯ mb¯ m bhajare re m¯ nasa kalpitam¯ y¯ k¯ ryam tyaja re a a. a a a a .anupallavikamal¯ v¯ n¯sevitap¯ r´v¯ m kambujayagr¯v¯ m natadev¯ m a a.ı as a. ı a. a.kamal¯ purasadan¯ m mrdugadan¯ m kaman¯yaradan¯ m kamalavadan¯ m a a. . a. ı a. acaranam . a´ ¯sarv¯ saparip¯ rakacakrasv¯ min¯m parama´ivak¯ min¯m u a ı. s a ı.d¯ rv¯ s¯ rcitaguptayogin¯m duhkhadhvamsin¯m hamsin¯m u aa ı. . . ı. . ınirv¯ nanijasukhaprad¯ yin¯m nityakaly¯ n¯m k¯ ty¯ yan¯m a. a ı. a.ı . a a ı .sarv¯ n¯m madhupavijayaven¯m sadguruguhajanan¯m nira˜ jan¯m´ a.ı . .ı . ı. n ı . .¯garvitabhandasurabha˜ jan¯m k¯ m¯ karsiny¯ dira˜ jan¯m n ı. a a . . a n ı.nirvi´esacaitanyar¯ pin¯m urv¯tatv¯ disvar¯ pin¯m s . u .ı . ı a u .ı42 kamalAmbikAyAstava kamal¯ mbik¯ y¯ stava bhakto ham a a a (sasty¯ varanak¯rtanam) . .. a . ı r¯ gam: punn¯ gavar¯ li (8) a . a a. a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavi
 24. 24. kamal¯ mbik¯ y¯ stava bhakto ham a a a .´ n a. ´ ı a a. ´ ısa˙ kary¯ h sr¯kary¯ h sa˙ g¯tarasik¯ y¯ h sr¯ a. n ıanupallavi s . . . a´ ¯ ˙ s a . a .suma´areksukodandap¯ sanku´ap¯ ny¯ h a. a. ´ a. a.atimadhuratarav¯ ny¯ h sarv¯ ny¯ h kaly¯ ny¯ h a. a.raman¯yapunn¯ gavar¯ livijitaveny¯ h sr¯ .ı a a. . a. ´ ıcaranam . s a u a´ ¯ s¯da´akal¯ tmakavahnisvar¯ paprak¯ santarda´ara- .¯ s¯sarvaraksakaracakre´vary¯ h trida´adinuta- s a. n¯kacavargadvayamayasarvaj˜ adida´a´aktisameta- s s s a. s .´m¯ lin¯cakre´vary¯ h trida´avimsadvarna- a ı .garbhin¯kundaliny¯ h da´amudr¯ sam¯ r¯ dhitakauliny¯ : .ı . . a. s a aa . ada´arath¯ dinutaguruguhajanaka´ivabodhiny¯ h s a s a. s . . ı a. ´ ıda´akaranavrttimar¯cinigarbhayoginy¯ h sr¯43 kamalAmbikAyai kamal¯ mbik¯ yai a a (caturth¯ varanak¯rtanam) a . ı r¯ gam: k¯ mbhoji (28) a . a t¯ lam: ata a. . .pallavi a a a.´ akamal¯ mbik¯ yai kanak¯ msuk¯ yaikarp¯ rav¯tik¯ yai namaste namaste u ı. aanupallavikamal¯ k¯ nt¯ nuj¯ yai k¯ me´varyai aj¯ yai a a a a a s ahimagiritanuj¯ yai hr¯mkarap¯ jy¯ yai a ı. u akamal¯ nagaravih¯ rinyai khalasam¯ hasamh¯ rinyai a a . u . a .kaman¯yaratnah¯ rinyai kalikalmasaparih¯ rinyai ı a . . a .caranam . a a a .¯sakalasaubh¯ gyad¯ yak¯ mbhojacaranayai . . . a s a .¯samksobhiny¯ di´aktiyutacaturth¯ varanayai
 25. 25. . s .¯prakatacaturda´abhuvanabharanayai . a a . .¯prabalaguruguhasamprad¯ y¯ ntahkaranayai .¯ .¯ .¯akala˙ kar¯ pavarnayai aparnayai suparnayai . n u . a a. ¯ ´ .¯sukaradhrtac¯ pab¯ nayai sobhanakaramanukonayaisaku˙ kum¯ dilepan¯ yai car¯ car¯ dikalpan¯ yai n a a a a acikuravijitan¯laghan¯ yai cid¯ nandap¯ rnaghan¯ yai ı a a u . a44 kamalAmbike kamal¯ mbike a (nav¯ varanadhy¯ nak¯rtanam) a . a ı r¯ gam: todi (8) a . . a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavi a ¯´kamal¯ mbike asritakalpalatike candike .. ı a .¯ . ´kaman¯y¯ runamsuke karavidhrta´uke m¯ mava . s aanupallavikamal¯ san¯ dip¯ jitakamalapade bahuvarade a a u ´ .¯ .kamal¯ layat¯rthavaibhave sive karunarnave a ıcaranam .sakalalokan¯ yike sa˙ g¯tarasike a n ısukavitvaprad¯ yike sundari gatam¯ yike a avikalebaramuktid¯ nanipune aghaharane . a . .viyad¯ dibh¯ takirane vinodacarane arune a u . . . . . a´ a .sakale guruguhakarane sad¯ siv¯ ntahkarane .akacatatap¯ divarne akhandaikarasap¯ rne . a . .. u .45 kamalAsanAdivandita kamal¯ sanavandita a a . ´ ˙ r¯ gam: sankar¯ bharanam (29) a . t¯ lam: catura´ra ekam a. . s
 26. 26. nottusvara s¯ hityam .. akamal¯ sanavanditap¯ d¯ bje kaman¯yakarodayas¯ mr¯ jye a a a ı a akamal¯ nagare sakal¯ k¯ re kamalanayanadhrtajagad¯ dh¯ re a a a . a akamale vimale guruguhajanani kamal¯ patinutahrdaye m¯ ye a . akamala´a´ivijayavadane meye kamalendr¯ n¯v¯ gdev¯sr¯- s s a.ı a ı´ ıgaur¯p¯ jitahrday¯ nande kamal¯ ksi p¯ hi k¯ m¯ ksi ı u . a a . a a a .k¯ me´varavarasati kaly¯ ni || a s a.46 karikaLabhamukham karikalabhamukham . r¯ gam: s¯ veri (15) a . a a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavikarikalabhamukham dhumdhigane´am bhaja re re citta . . . .. . s .k¯ ver¯tatasthitam s¯ ver¯r¯ ganutam a ı . . a ıaanupallaviharihay¯ disakaladevat¯ r¯ dhitapad¯ mbujam a aa a .girij¯ tanujam vijitamanasijam guruguh¯ grajam a . . acaranam .m¯ l¯ dh¯ racaturdalapa˙ kajamadhyastham ua a . n .modakahastam munijanahrtkamalastham . . . . .¯ aph¯ lacandram sumukham karunas¯ ndram a . a´ ¯ ˙ sp¯ sanku´adharam padmakaram sundaram . .n¯lagr¯vasukum¯ ram n¯rada´obh¯ haram ı ı a . ı s a .p¯ litabhaktam dh¯ramap¯ ram v¯ ram v¯ ram a . ı a . a . a47 kalAvatI kal¯ vat¯ kamal¯ sanayuvat¯ a ı a ı r¯ gam: kal¯ vati (31) a . a a. . ¯ t¯ lam: adi
 27. 27. pallavikal¯ vat¯ kamal¯ sanayuvat¯ a ı a ıkaly¯ nam kalayatu saravat¯ a. . ıanupallavibal¯ bal¯ mantr¯ rnar¯ pin¯ bh¯ rat¯ m¯ trk¯ sar¯rin¯ a a a . u . ı a ı a . a´ ı . ımal¯ livid¯ rin¯ v¯ gv¯ n¯ madhukaraven¯ v¯nap¯ n¯ a. a .ı a a.ı .ı ı. ¯ a.ıcaranam .´ a´ a aa´ s a a´ ısaradjyotsn¯ subhr¯ k¯ r¯ sa´ivadan¯ k¯ sm¯ravih¯ r¯ aa a ´¯ a a ˙ s a´par¯ sarad¯ par¯ nku´adhar¯ varad¯ bhayap¯ sapustakakar¯ a a a a a a´ a´sur¯ rcitapad¯ mbuj¯ sobhan¯ svetapa˙ kaj¯ san¯ suradan¯ n a a a . n ı a .¯pur¯ riguruguhahrdayara˜ jan¯ mur¯ risnusa nira˜ jan¯ a n ı48 ˜ kAncIsham a ˜ ı´ k¯ nc¯sam a . ´ ˙ r¯ gam: sankar¯ bharanam (29) a . t¯ lam: ti´ra ekam a. . s nottusvara s¯ hityam .. a a ˜ ı´k¯ nc¯samek¯ mran¯ yakam nityamaham bhaje a a . .k¯ m¯ disatcoravrttimaham tyaje a a . . . .pa˜ c¯ ksarar¯ pam¯ gam¯ ntas¯ ram n a . u a a a .pa˜ c¯ syam¯ dik¯ ranam vi´ve´varam guruguham || n a a a . . s s .49 kAdambarIpriyAyai k¯ dambar¯priy¯ yai a ı a r¯ gam: mohanam (65) a . t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s apallavik¯ dambar¯priy¯ yai kadambak¯ nan¯ yai namaste namaste a ı a a aanupallavi
 28. 28. a .¯m¯ dhuryav¯ kpradanipunayai madhukaitabhabha˜ jan¯ yai a . n acaranam .sad¯ c¯ rapravartak¯ yai sannutaguruguhavaibhav¯ yai a a a a . s ´ıvidhitositasomasundare´varasammohanakaryai sr¯50 kAmakoTipIthavAsini k¯ makotip¯thav¯ sini a . ı. a r¯ gam: saugandhini (37) a . a. . ¯ t¯ lam: adipallavik¯ makotip¯thav¯ sini saugandhini a . ı. am¯ mava guruguhajanani ra˜ jani a nsamasticaranam .. .s¯ mag¯ nalole sr¯b¯ le sadguna´¯le krp¯ lav¯ le a a ´ı a . sı . a a´ a .sy¯ male tikomale tilalite .sakalabhuvanajanani duritabha˜ jani n51 kAmAkShi kAmakoTi k¯ m¯ ksi k¯ makoti a a . a . r¯ gam: sumadyuti (57) a . a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavik¯ m¯ ksi k¯ makotip¯thav¯ sini m¯ mava a a . a . ı. a aanupallavikaum¯ ri kusumadyutihem¯ bharanabh¯ sani a a . u. .samastas¯ mr¯ jyad¯ yini sadguruguhajanani a a acaranam .kamale´asodari kamal¯ ksi n¯ r¯ yani s a . aa .
 29. 29. n¯ dabindukal¯ svar¯ pini k¯ ty¯ yani a a u . a a a s a. . s¯k¯ makal¯ pradar´ini kaly¯ naguna´alini a52 kAmAkShi mAM pAhi k¯ m¯ ksi m¯ m p¯ hi a a . a. a a . ´ r¯ gam: suddhade´i (22) s a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavi .¯ ´k¯ m¯ ksi m¯ m p¯ hi karunanidhe sive a a . a. asamasticaranam .. .k¯ makotip¯thav¯ sini guruguhavi´v¯ sini a . ı. a s ak¯ m¯ diphalaprade vi´uddhicakrasthite a a sati´uddhade´ir¯ ganute sakale suravinute s s a53 kAmAkShi varalakShmi k¯ m¯ ksi varalaksmi a a . . r¯ gam: bilahari (29) a . a. . ¯ t¯ lam: adipallavi a a . . a . . ´ık¯ m¯ ksi varalaksmi kamal¯ ksi jayalaksmi sr¯anupallavi u . a a a ´ık¯ majanakap¯ rnaphale sakale k¯ mit¯ rthad¯ yini sr¯phale ak¯ makale vimale karakamale k¯ makotibilaharinutakamale a a .caranam . . a´ adinakarakotiprak¯ sak¯ ye ded¯pyam¯ nadivyacch¯ ye ı a avanaj¯ san¯ divanditam¯ ye v¯ sudevaparabrahmaj¯ ye a a a a amananadhy¯ nadhy¯ trdhyeye mahan¯yas¯ mr¯ jyaprad¯ ye a a. ı a a asanakanandan¯ dibhirj˜ eye sarasaguruguhasah¯ ye a n a
 30. 30. 54 kAmAkShIM kalyANIm k¯ m¯ ks¯m kaly¯ n¯m a a .ı . a. ı r¯ gam: kaly¯ ni (65) a . a. a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavik¯ m¯ ks¯m kaly¯ n¯m bhaje ham bhaje a a .ı . a.ı . .anupallavik¯ makotip¯thav¯ sin¯m nira˜ jan¯m a . ı. a ı . n ıcaranam .s¯ marasya samprad¯ yakulott¯rnayogin¯m a . a ı . ı.sams¯ rabhayabha˜ jan¯m cid¯ nandavil¯ sin¯m . a n ı. a a ı s¯ a ı . nkamale´adip¯ lin¯m ka˜ jadalalocan¯m . ı.kum¯ raguruguhajanan¯m sampatkar¯m dhanin¯m a ı. ı. ı55 kAmeshvareNa k¯ me´varena a s . a . ´ ı r¯ gam: sr¯ (22) a. . ¯ t¯ lam: adipallavik¯ me´varena samraksito ham ganapatiguruguh¯ dik¯ ranena a s . . . . . a a .anupallavi s . a a .¯ .kamale´akrtakanyak¯ d¯ nena karunamrtarasaprav¯ hena ak¯ me´varip¯ nigrahanena k¯ m¯ dimuktikaraya´askena a s a. . a a scaranam . . . . a´arunakiranakotiprak¯ sena anim¯ dyastai´varyapradena . a .. s ı ı. ¯ abher¯v¯nadig¯ nalolena bh¯ gavatapramukh¯ dinutena a avaral¯ jahom¯ dipradaksinavasumi´ritapuspavarsitena a a . . s . .pur¯ napurusapuruh¯ t¯ dip¯ jitaratnamandapasthitamudena a. . ua u ..
 31. 31. 56 kAyArohaNesham k¯ y¯ rohane´am a a . s r¯ gam: devag¯ ndh¯ ram (22) a . a a a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavik¯ y¯ rohane´am bhaja re re m¯ nasa a a . s . a .¯ . ´kalikalmasapaham sivar¯ jadh¯ niksetrasthitam a a .anupallavibhay¯ paham dikk¯ lak¯ divinutamahe´varam a . a a s .m¯ y¯ mayajagad¯ dh¯ ram guruguhopac¯ ram a a a a . acaranam .n¯l¯ yat¯ ks¯manoll¯ sakaranam ı a a .ı a . .nitya´uddhasatvagunam bhuktimuktipradanipunam s . . .p¯ litabhaktam pa˜ c¯ nanam pranatagaj¯ nanam a . n a . . a . s . a´b¯ lacandra´ekharam bhavap¯ samocanam trinayanam a .57 kAlabhairavam k¯ labhairavam a r¯ gam: bhairavam (16) a . a. . ¯ t¯ lam: adipallavik¯ labhairavam bhaje hamani´am k¯ s¯purav¯ sam bh¯ te´am a . s . a´ı a . u sanupallavi´¯ a´ . ´sulacakrap¯ sadandahastam sokamohav¯ ranapra´astam .. a . scaranam .n¯ rad¯ dinuta´y¯ mag¯ tram n¯ gayaj˜ as¯ travicitram a a s a a . a n u .kr¯ ratarap¯ padandanacaturam guruguhapriyakaram digambaram u a .. . . . . a˜v¯ rij¯ san¯ syakrntanam v¯ nchit¯ rthaphalad¯ nacintanam a a a a a .dh¯rataram vidhikap¯ ladharanam devar¯ jasevit¯ bjacaranam ı . a . . a a .
 32. 32. 58 kAshIvishAlAkshIm a´ı s ¯ a . ı k¯ s¯vi´al¯ ks¯m r¯ gam: gamakakriy¯ (53) a . a a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavik¯ s¯vi´al¯ ks¯mm bhaje ham bhaje sr¯- a´ı s ¯ a . ı . . ´ıanupallavik¯ s¯vi´ve´varamanoll¯ sak¯ rin¯m a´ı s s a a .ı . .¯karunarasalahar¯m guruguhavi´v¯ sin¯m ı. s a ıcaranam .k¯ s¯purav¯ sin¯m k¯ mitaphalad¯ yin¯m a´ı a ı. a a ı. . a´ ı .kalikalmasan¯ sin¯m gandharvaghositagamakakriy¯ modin¯m . a ı a´p¯ samocan¯m kap¯ la´ulin¯m pannagaven¯m ı. a s¯ ı . .ıd¯ sajanamukundavaraprad¯ yin¯m a a ı59 kAshIvishveshvara a´ı s s k¯ s¯vi´ve´vara r¯ gam: k¯ mbhoji (28) a . a t¯ lam: ata a. . .pallavik¯ s¯vi´ve´vara ehi m¯ m p¯ hi a´ı s s a. a .¯karunanidhe sannidhehi mudam dehi .anupallavik¯ s¯ksetrasadrsadhikaphaladagartat¯rav¯ sa bhaktavi´v¯ sa a´ı . . ´¯ ı a s a s .¯ . .de´ikakataksena dar´itadevat¯ s¯ rvabhauma s aamah¯ deva deva devanuta devar¯ jap¯ jita daksina a a u . .caranam .bhavarogacaturavaidyali˙ gavibho bhadrad¯ yak¯ mbhojakaravibho n a akuvalay¯ dipa˜ cavadanasvayabho kustarog¯ pahagartat¯rtha´ambho a n .. a ı sravi´a´ivahninetra sucaritra vi´al¯ ks¯kalatra s s s¯ a .ıkavijan¯ disannutip¯ tra kaman¯yag¯ tra cinm¯ tra a a ı a a
 33. 33. . u . ´ıbhuvanabharana bh¯ taganapate bhavahara natavidhi sr¯pate´siva guruguhajanaka pa´upate navamanivilasitacitsabh¯ pate s . a60 kumArasvAminam kum¯ rasv¯ minam a a r¯ gam: as¯ veri (8) a . a a. . ¯ t¯ lam: adipallavi a . . a . ´ıkum¯ rasv¯ minam guruguham nam¯ mi padasaroruhamaham sr¯ aanupallavihim¯ drij¯ sutam surapatinutam hiranyamanikundal¯ la˙ krtam a a . . . . .. a n . s . . a . ´bhram¯ tmakavi´vakaram suravaram bhr¯ ntiharacaturataram subhakaram acaranam . a . a . a˜ . ´k¯ rtikeyam b¯ huleyam k¯ ncanamayadeham sikhiv¯ ham a . a a . ´ a . s¯ ak¯ rtasvarah¯ ram srutis¯ ram garvita´ur¯ disamh¯ ram . a a . . u . u a n¯p¯ rtividy¯ pradam tatpadam m¯ rtikaram m¯ l¯ j˜ anaharam u . ı s¯ s¯ . ¯k¯rti´alinam vinata´ulinam artibha˜ janama´esara˜ janam . n s . n61 kumbheshvaAya kumbhe´var¯ ya namaste s a r¯ gam: kaly¯ ni (65) a . a. t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s apallavikumbhe´var¯ ya namaste s a´ ı n .¯ asr¯ma˙ galamb¯ samet¯ ya namaste namaste aanupallavi .¯tumburun¯ radasannutacaranaya uttu˙ gakaman¯yavrsabh¯ rohit¯ ya a n ı .. a a a ´ n aambudhik¯ ver¯t¯rasthitasukhakar¯ ya sa˙ kar¯ ya a ııcaranam .
 34. 34. a u a a .¯kum¯ raguruguhap¯ jit¯ ya um¯ ramanayamahe´var¯ ya hemagirip¯thasthit¯ ya s a ı. acarm¯ mbara´a´i´ekhar¯ ya nirmalahrdayavilasit¯ ya a s ss a . anitya´uddhabuddhamukt¯ ya nityotsavanira˜ jan¯ ya s a n a62 kumbheshvarAya namaste kumbhe´var¯ ya s a r¯ gam: ked¯ ram (29) a . a a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavi s a ´ ı n .¯ akumbhe´var¯ ya namaste sr¯ma˙ galamb¯ sahit¯ ya aanupallavi a u n .¯m¯ nitaguruguhavandit¯ ya kumbhajap¯ jitapa˙ kajacaranaya acaranam .ambuj¯ san¯ disannutan¯lakanth¯ ya a a ı .. akujabudh¯ digrh¯ disamhit¯ ya a . a . a a a a a ´ n akuberapramukh¯ dyup¯ sitamukh¯ mbuj¯ ya sa˙ kar¯ ya63 kumbheshvareNa kumbhe´varena s . r¯ gam: kaly¯ ni (65) a . a. a. . ¯ t¯ lam: adipallavikumbhe´varena samraksito ham kumbhaj¯ dimunip¯ jitavarena s . . . . a u .samasti caranam .. .kumbham¯ samakh¯ mahotsavena k¯ makotip¯tayatinutena a a a . ı. n .¯ aibhavadanaguruguh¯ nandena indudharama˙ galamb¯ yutena a
 35. 35. 64 kusumAkaravimAnArUDhAm a a ¯. a kusum¯ karavim¯ n¯ rudh¯ m a a . ¯ r¯ gam: ahiri (20) t¯ lam: adi a. .pallavikusum¯ karavim¯ n¯ r¯ dh¯ m kundamukularadan¯ m vande ham a a a u. a . . a.anupallavibh¯ sam¯ nak¯ me´var¯ nand¯ m bhaktajan¯ dima˙ galaprad¯ m a a a s a a. a n . a. . s ¯ ı.vasukonada´arap¯thasthit¯ m v¯ rijalocan¯ m paradevat¯ m a. a a. acaranam .vasudevanutav¯thivita˙ k¯ m v¯ n¯savanditavara´ak¯ m ı . n a . a . ı´ s¯ a . .¯ . s .¯v¯ sav¯ diguruguhasantosam vicitravith¯prave´avesam a a ı65 kusumAkarashobita kusum¯ kara a r¯ gam: kusum¯ karam (71) a . a a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavikusum¯ kara´obhita´r¯purageham a s sı .kumbhajaguruguhanatam bh¯ vaye ham . asamasticaranam .. .hasanajitatripuramavanatamuraharam . s . .¯abja´ekharam karunakaram haram .bhasitoddh¯ lanabharanam pannagavalay¯ bharanam u. . . a . .asam¯ stragarvaharanam agar¯ jasut¯ ramanam a . . a a .66 k.rShNAnanda ... ¯ krsnanandamukundamur¯ re a r¯ gam: gaulipantu (15) a . . t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s a
 36. 36. pallavi ...¯ ´krsnanandamukundamur¯ re krp¯ m kuru ke´ava saure hare a . a. sanupallavi ...¯trsnarahita gop¯janavallabha trivikrama ın¯ r¯ yana v¯ sudeva govinda padman¯ bha aa . a acaranam . a .´ .¯y¯ davavamsapayonidhicandra yamalarjun¯ dibha˜ janopendra a n a ı a aı .¯ am¯ dhava m¯ mava vinatavidh¯ndra m¯ y¯ t¯ta karunas¯ ndra avedanutagaur¯p¯ ntara˙ g¯ diguruguhamoda ı a n amural¯n¯ dabhedavinoda pa˙ kajap¯ da mama pras¯da sr¯dhara .ı a n a ı ´ı67 kailAsanAthena kail¯ san¯ thena a a r¯ gam: k¯ mbhoji (28) a . a t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s apallavi . . . . . ´ıkail¯ san¯ thena samraksito ham kaivalyapradanipunatarena sr¯ a aanupallavi a . ´kail¯ sagirivih¯ rena sailar¯ j¯ tmaj¯ moh¯ k¯ rena a aa a a a .caranam .sadgatid¯ yak¯ mbhojacaranena c¯ ru´araccandrakal¯ dharena a a . a s a . n¯ asadguruguhasannutapadena satyaj˜ an¯ nandena .´sanak¯ disamsayaharanena cid¯ nandahrdayasthitena a . a .68 kailAsanAtham kail¯ san¯ tham a a r¯ gam: vegav¯ hini (16) a . a a. . ¯ t¯ lam: adipallavi
 37. 37. kail¯ san¯ tham bhaje ham k¯ m¯ divrttim tyaje ham a a . . a a . .anupallavi´ a . s . ´ nsailar¯ j¯ tmaj¯ patim pa´upatim sa˙ karam bhaktava´amkaram aa . s .caranam .v¯ lakhily¯ dip¯ jitag¯ tram vasupradanipunataraksetram a a u a . . . . . . . s¯k¯ lak¯ maharanacarananetram kamale´adisannutip¯ tram a a an¯lakanthaguruguhaputram nity¯ nandam paramapavitram ı .. . a . .´¯ a. a´sulap¯ nimatyadbhutacitram svaprak¯ sajitavahni´a´imitram . s s69 kodanDarAmam kodandar¯ mam .. a r¯ gam: kokil¯ ravam (11) a . a a. . ¯ t¯ lam: adipallavikodandar¯ mamani´am bhaj¯ mi kokil¯ ravaj¯ nak¯ramanam .. a s . a a a ı .samasticaranam .. .p¯ dajap¯ msup¯ lit¯ halyam parame´varaguruguhav¯ tsalyam a a. a a . s a .ved¯ ntavedyamatikau´alyam vi´v¯ mitrahitamakautilyam a s . s a .70 kaumAri gauri kaum¯ r¯ gaur¯ a ı ı ı .¯ . r¯ gam: gaur¯velavali (23) a . a. . ¯ t¯ lam: adipallavikaum¯ r¯ gaur¯velaval¯ g¯ nalole su´¯le b¯ le aı ı . ¯ .ı a sı asamasticaranam .. .k¯ m¯ ksi kanakaratnabh¯ sani kaly¯ ni guruguhasantosini a a . u. . a. . .hem¯ mbari satodari sundari himagirikum¯ ri ¯sava´a˙ kari a ´¯ a ı´ s n
 38. 38. 71 kShitijAramanam ksitij¯ ramanam . a . r¯ gam: devag¯ ndh¯ ri (29) a . a a a. . ¯ t¯ lam: adipallavi . a . . ´ıa .ksitij¯ ramanam cintaye sr¯r¯ mam bhavataranam .anupallaviksitipatinatacaranam sevitavibh¯sanam . . . ı. . . . . . ´ksitibharanam sritacint¯ manimaghaharanam a . .caranam . . . ´¯sakalasuramahitasarasijapadayugalam santam atiku´alam . s .vikasitavadanakamalamatulitamamalam v¯ranutabhujabalam . ı´ . ´sukasanakamunimuditaguruguhaviditam sobhanagunasahitam . . . . a´prakatitasarojanayanam p¯ litabhaktam bhavap¯ saharananipunam . a . .72 ga”nge mAM Ahi ˙ gange m¯ m p¯ hi a. a ˜ ¯. r¯ gam: junjuti (28) a . t¯ lam: khanda ekam a. . ..pallavi n a. a ı´ sga˙ ge m¯ m p¯ hi gir¯sa´irasthitegambh¯rag¯ ye g¯tav¯ dyapriye . ı a ı asamasticaranam .. . n a .¯a˙ gajat¯ tamude asivarunamadhyeakr¯ rap¯ jite akhilajan¯ nande u u asakalat¯rtham¯ le sadguruguhal¯le ı u ıvarajahnub¯ le vy¯ s¯ dikrp¯ le a aa . a
 39. 39. 73 gajAdIshAdanyam a ı´ ¯ gaj¯ dh¯sadanyam ˜ r¯ gam: n¯ takuranji (28) a . a. t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s apallavi a ı´ ¯gaj¯ dh¯sadanyam na j¯ ne ham gurusvar¯ p¯ vat¯ rino . a . u a a .samasticaranam .. .nij¯ nand¯ nubhavanityavidy¯ prabodhino a a anirmalahrdayasthitanirgunarasar¯ pino . . u .ajap¯ hamsanatan¯ dinijabhajanatrptaguruguhar¯ pino a . . a . u .74 gajAnanayutam gaj¯ nanayutam a r¯ gam: vegav¯ hini (16) a . a t¯ lam: catura´ra ekam a. . spallavigaj¯ nanayutam gane´varam bhaj¯ mi satatam sure´varam a . . s . a . ssamasticaranam .. . s . .¯ajendrap¯ jitavighne´varam ganadisannutapadapadmakaram u .ku˜ jarabha˜ janacaturatarakaram guruguh¯ grajam pranav¯ k¯ ram n n . a . . a a75 gajAmbA nAyako gaj¯ mb¯ n¯ yako a a a . ¯. r¯ gam: jumjuti (28) a . t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s apallavigaj¯ mb¯ n¯ yako raksatu gunijan¯ dip¯ jitah satatam a a a . . a u .samasticaranam .. .
 40. 40. ajendr¯ dyamar¯ disannuta akhilabhuvan¯ disenah a a a .sujumj¯ tir¯ gap¯ nah sundaraguruguha´ivas¯ nuh . u. a a . s u .76 gaNanAyakam ganan¯ yakam . a r¯ gam: rudrapriy¯ (22) a . a a. . ¯ t¯ lam: adipallaviganan¯ yakam bhaje ham bhaje kamale´anutam k¯ maripusutam . a . . s . aanupallavianim¯ disiddhid¯ yakam sumukham . a a .caranam .v¯ n¯ramananandam varadam vadane dviradam varab¯ laguruguham a.ı .¯ . . . a77 gaNapate mahAmate ganapate mah¯ mate . a r¯ gam: kaly¯ ni (65) a . a. a. . ¯ t¯ lam: rupakampallaviganapate mah¯ mate gaur¯kum¯ ra m¯ m p¯ hi . a ı a a. aanupallavianim¯ dyastai´varyaprada guruguhap¯ jita vara . a .. s ucaranam . a´ asomas¯ ry¯ gninetra sad¯ siv¯ nandaputra u av¯ madev¯ dibhadra v¯ rijagambh¯rag¯ tra a a a ı ahim¯ drijasud¯ moda hiranmayap¯thasthita a a . ı.p¯ marapanditanuta vara pa˙ kaj¯ san¯ dinuta a .. n a a
 41. 41. 78 gaNarAjena ganar¯ jena . a a . ¯ r¯ gam: arabhi (29) t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s apallaviganar¯ jena raksito ham gunijan¯ dinutapallavapadena . a . . . asamasticaranam .. . .. a. .¯anim¯ dyastasiddhipradena m¯ nikyamakutadidharena . a .mantrin¯p¯ jitasumukhena m¯ nitaguruguhavanditena .ı u a a´ a´dinakarakotiprak¯ sena vinat¯ sritamand¯ rena . a . u a´ ¯ ˙ smanup¯ jitap¯ sanku´ena k¯ nanasthitabrahmacaryena a .79 gaNeshakumAra gane´akum¯ ra . s a . ¯. r¯ gam: jumjuti (28) a . t¯ lam: catura´ra ekam a. . spallavigane´akum¯ ra p¯ hi m¯ m gajamukha . s a a a.samasticaranam .. .(mama) manorathasiddhid¯ yak¯ gamapad¯ dinuta a a a ´ıbhava sr¯ guruguhahita gajamukha80 gAnalole g¯ nalole a r¯ gam: n¯ gavar¯ li (8) a . a a. t¯ lam: mi´ra capu a. . spallavi a n s¯ .g¯ nalole b¯ le pa˜ cada´aksari p¯ hi m¯ m a a asamasticaranam .. .
 42. 42. n¯ n¯ prapa˜ c¯ t¯te n¯ mar¯ p¯ tmake m¯ ye a a n aı a u a am¯ nitaguruguh¯ tmake c¯ rucandrah¯ site a a a asanak¯ disam¯ r¯ dhite n¯ gavar¯ liveniyute a aa a a. .81 girijayA ajayA girijay¯ ajay¯ a a a . ´ ˙ r¯ gam: sankar¯ bharanam (29) a . a. . ¯ t¯ lam: adipallavigirijay¯ jay¯ abhay¯ mbikay¯ a a a a ı´ a agir¯saj¯ yay¯ raksito ham .anupallavi aa a¯harihay¯ didevat¯ r¯ dhitay¯ atmasvar¯ paprabodhitay¯ a u a a ¯ .¯hariharaguruguhasammoditay¯ adiksantavarnaveditay¯ . acaranam . a. ı ı ı .¯ .samayavi´esaniry¯ namukhab¯janirb¯jad¯ksavisayakarana s . .samay¯ caranopayogap¯ j¯ s¯ magr¯samgrah¯ ntahkarana- a . ua a ı . a . .samayamatapratip¯ dy¯ nusaranas¯ m¯ nyavi´esapraj¯ carana- a a . a a s . a .mamatvanir¯ karanakriy¯ yutasadbhakt¯ n¯ m dharm¯ rthar¯ pa- a . a a a. a usamatvavrttivitarananipunataras¯ mr¯ jyaprad¯ runacaranay¯ . . . a a a . . a82 gIticakraratha g¯ticakrarathasthit¯ yai ı a r¯ gam: kannada (28) a . . t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s apallavi ı a s a .¯g¯ticakrarathasthit¯ yai guruguhanuta´y¯ malayainamaste namastesamasticaranam .. .
 43. 43. g¯t¯ mrt¯ nandit¯ yai g¯rv¯ navandit¯ yai ıa . a a ı a. ahatavisa˙ gasam¯ h¯ yai krtalokopak¯ r¯ yai . n u a . aanatabhairav¯ disen¯ yai navanavavidhab¯ nakar¯ yai a a a. a83 guNijanAdinuta gunijan¯ dinuta . a r¯ gam: gurjjari (15) a . a. . ¯ t¯ lam: adipallavi . a a ´gunijan¯ dinutaguruguhodaye gurjjarir¯ gapriye va sivesamasticaranam .. .manimayabh¯ sani m¯ navaposani madhurabh¯ sini m¯ nasatosini . u. . a . . a. . a . .ganapatiphanipati´ayanavidhinute gajarathaturagapadayute lalite . . s84 guruguhapadapankaja ˙ guruguhapadapankaja a . ´ ˙ r¯ gam: sankar¯ bharanam (29) a . t¯ lam: ti´ra ekam a. . s nottusvara s¯ hityam .. a s a´guruguhapadapa˙ kajamatiguptamani´am¯ sraye n a´nirati´ayanijaprak¯ sakanityasukhaphalapradam sn¯rajan¯ bhapurandaram¯ r¯ riv¯ rijasambhavaveditavyam ı a aa a . .atri´ukavasistav¯ madev¯ ditapodhanavanditam || s .. a a85 guruguhabhavAntarangiNIm ˙ .ı guruguhabhav¯ ntarangin¯m a ˙ . r¯ gam: caturangini (66) a . t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s a
 44. 44. pallaviguruguhabhav¯ ntara˙ gin¯m catura˙ gin¯m vicintaye ham a n .ı . n .ı .samasticaranam .. . . . . .¯ . a .¯ .arunakiranasucaranayugalam harihay¯ dinutakambugalam .¯ . .¯ ı . ´ n .¯garudagamanap¯ jitabagalam karunakar¯m subhama˙ galam . u86 guruguha sarasija guruguha sarasija a . ´ ˙ r¯ gam: sankar¯ bharanam (29) a . t¯ lam: catura´ra ekam a. . s nottusvara s¯ hityam .. aguruguha sarasijakarapada´ubhakaram¯ rtte s u ´suravara sivasuta bhuvanapatemuraharaharihayavidhinutabahuvidhak¯rtte ınarapatinatamunisutasumatenirupama jayakara nirati´ayasukhada ssarasa satatamava sthitatara´akte || s87 guruguhasvAmini guruguhasv¯ mini a r¯ gam: bh¯ numati (4) a . a t¯ lam: khanda triputa a. . .. .pallaviguruguhasv¯ mini bhaktim karomi a .nirupamasvemahimni paramdh¯ mni . aanupallavi .¯karunakaracid¯ nandan¯ th¯ tmani a a a .¯ .¯ akaracaranadyavayavaparinam¯ tmanitarunoll¯ s¯ dip¯ jitasv¯ tmani . aa u a
 45. 45. dharany¯ dyakhilatatv¯ t¯t¯ tmani . a aıacaranam .nijar¯ pajitap¯ vakendubh¯ numati u a anirati´ay¯ nande hamso viramati s a .aja´iksanaraksanavicaksanasumati s . . . . . .harihay¯ didevat¯ ganapranamati a a . .yajan¯ dikarmaniratabh¯ surahite a u ..¯ ˙yamaniyam¯ dyastangayogavihite avijayavall¯devasen¯ sahite ı av¯r¯ disannute vikalparahite ıa88 guruguhAdanyam guruguh¯ danyam a r¯ gam: balahamsa (28) a . . t¯ lam: jhampa a. .pallaviguruguh¯ danyam na j¯ ne ham a . a .gupt¯ gam¯ rthatatvaprabodhino a aanupallavi . a . a. . ¯ aarunoday¯ nandakotibrahm¯ ndak¯ ra-´ asiv¯ didhar¯ ntatatvasvar¯ pino a u .caranam .sahasradalasarasijamadhyaniv¯ sinah . a . a . a´ .sakalacandrabh¯ skaratejahprak¯ sinahsahaj¯ nandasthitad¯ savi´v¯ sinah a a s a .saccitsukh¯ tmakavi´vavil¯ sino a s a . . a´ ¯aharahahprabalahamsaprak¯ satmanodaharavidy¯ prad¯ yakaparam¯ tmano a a ajahadajahallaksanay¯ j¯vaiky¯ tmano . . a ı arahahp¯ jitacid¯ nandan¯ th¯ tmano . u a a a
 46. 46. 89 guruguhAya guruguh¯ ya a r¯ gam: s¯ ma (29) a . a a. . ¯ t¯ lam: adipallaviguruguh¯ ya bhakt¯ nugrah¯ ya kum¯ r¯ ya namo namaste a a a aaanupallavi a a .¯ ı aguruguh¯ ya bhakt¯ nugrah¯ ya gunat¯t¯ ya r¯ parahit¯ ya a u a n u a a a u a ´ ahariharaviri˜ cir¯ p¯ ya saccid¯ n¯ dasvar¯ p¯ ya siv¯ yacaranam . .¯ a n¯ n¯sakalagamamantras¯ raj˜ aya satsampatprad¯ ya sarvaj˜ aya a . . . a´ asakalaniskalaprak¯ sak¯ ya s¯ marasya samprad¯ yak¯ ya a . a a . a a ı a n¯ avikalebharakaivalyad¯ n¯ ya vikalpah¯n¯ ya vij˜ an¯ ya´ a a ´sukav¯ madevavanditapad¯ ya sukav¯ madevamuktiprad¯ ya a a90 gurumUrte ¯ gurumurte a . ´ ˙ r¯ gam: sankar¯ bharanam (29) a . a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavi u ı a ´ıgurum¯ rte bahuk¯rte surasen¯ dhipate sr¯anupallavi ´ a. ´ ısurasevita sivabh¯ vita sumate ni´amava m¯ m sr¯ a scaranam .saras¯ruhabhavavandita sakal¯ gamanutadeva ı a .¯surapatitanuj¯ dhipate suravara karunajaladhe a a . . ´ . ´ıgirij¯ tmaja sanmukhabhava guruguha saravanabhava sr¯
 47. 47. 91 gokarNeshvara gokarne´vara . s r¯ gam: saur¯ stram (15) a . a. . a. . ¯ t¯ lam: adipallavigokarne´vara p¯ hi p¯ hi m¯ m . s a a a.gotrabhid¯ dip¯ jitam¯ rte suk¯rte a u u ıanupallavisr¯kambuhemagirik¯ rmukadhara sr¯pati´ara dharan¯dhara purahara´ı a ´ı s .ı´ ´sokahara hara subhanikar¯ kara kokanadapada guruguh¯ kara a acaranam . .. ı ı a a ı´b¯ lamandanat¯rthat¯rav¯ sa bh¯ rat¯sanuta bhaktavi´v¯ sa a s an¯lalohita vi´vavil¯ sa nity¯ nandavall¯manoll¯ sa ı s a a ı a a˜ ap¯ nc¯ lasaur¯ stracolade´ap¯ lasevita p¯ da mrkandu a.. . s a a . ..b¯ lad¯rgh¯ yur¯ rogyaprada b¯ la´a´idhara varada daksina a ı a a a s s . .92 gopAlak.rShNAya a ... ¯ gop¯ lakrsnaya namaste r¯ gam: k¯ mbhoji (28) a . a a. . ¯ t¯ lam: adipallavi a ...¯gop¯ lakrsnaya namaste g¯ nalol¯ ya guruguhanut¯ ya a a aanupallavi ı aa . a a .¯gop¯janamanoll¯ s¯ ya garudav¯ h¯ ya gopatosayacaranam .dv¯ rak¯ v¯ sad¯ modar¯ ya d¯ sajan¯ bh¯stavaraprad¯ ya a a a a a a a ı.. ad¯ ridryaduhkh¯ dibha˜ jan¯ ya draupad¯m¯ nasamraksak¯ ya a . a n a ı a . . adharan¯dhar¯ ya tatv¯ t¯t¯ ya t¯ maras¯ ksapadapa˙ kaj¯ ya .ı a aıa a a . n a a .¯ . .¯paramabh¯ gavataprahladabhaktaraksanaya p¯ ndavahit¯ ya a. . a

×