Dikshitar

1,306 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,306
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dikshitar

 1. 1. muttusv¯ mi d¯ksitar a ı . krti sam¯ h¯ ram . a a Compiled by P. P. NARAYANASWAMI A total of 481 krtis are arranged in alphabetical order . (according to Sanskrit alphabets): a a i ¯ u u r e ai o au m h ¯ i ¯ . . . ˙ ˜ .. . . . ´.k kh g gh n c ch j jh n t th d dh n t th d dh n p ph b bh m y r l v s s s h (Note: the PDF Bookmarks follow a slightly different scheme: ˜ a A i I u U .r e ai o au M H k kh g gh “n c ch j jh n T Th D Dh N t th d dh n p ph b bh m y r l v sh Sh s h) c July 2002
 2. 2. 1 akhilANDEshvari rakSha mAM akhil¯ nde´vari raksa m¯ m a. . s . a r¯ gam: juj¯ vanti (28) a . a a. . ¯ t¯ lam: adipallavi a. . s . a. ¯ . a . ´ıakhil¯ nde´vari raksa m¯ m agamasamprad¯ yanipune sr¯anupallavinikhilalokanity¯ tmike vimale a ´ a .nirmale sy¯ male sakalakale .caranam .lambodaraguruguhap¯ jite lamb¯ lakodbh¯ vite hasite u a a aa s a ´¯v¯ gdevat¯ r¯ dhite varade vara´ailar¯ janute sarade ajambh¯ risambh¯ vite jan¯ rdananute juj¯ vantir¯ ganute a a a a a . a a n¯jhall¯maddalajharjharav¯ dyan¯ damudite j˜ anaprade ı2 akhilANDEshvaryai namaste akhil¯ nde´varyai namaste a. . s a . ¯ r¯ gam: arabhi (29) t¯ lam: adi a. .pallaviakhil¯ nde´varyai namaste a. . s ı´anim¯ disiddh¯svaryai namaste . aanupallavinikhil¯ gamasannutavarad¯ yai nirvik¯ r¯ yai nityamukt¯ yai a a aa asams¯ rabh¯tibha˜ jan¯ yai saraccandrik¯ s¯talayai . a ı n a ´ a´ı . ¯s¯ garamekhal¯ yai tripur¯ yai a a acaranam .trailokyamohanacakre´varyai prakatayoginyai s .nalinyai parandh¯ maprak¯rtinyai . a ı a´ ¯sarv¯ saparip¯ rakacakre´varyai guptayoginyai u ssarvasamksobhanacakre´varyai guptatarayoginyai . . . s
 3. 3. sarvasaubh¯ gyacakre´varyai samprad¯ yayoginyai a s . asarv¯ rthas¯ dhakacakre´varyai kulott¯rnayoginyai a a s ı . .¯sarvaraksakaracakre´varyai nigarbhayoginyai ssarvarogaharacakre´varyai rahasyayoginyai ssarvasiddhipradacakre´varyai atirahasyayoginyai ssarv¯ nandamayacakre´varyai par¯ par¯ dirahasyayoginyai a s a a´ı a a a a . .´ ssr¯cid¯ nandan¯ thaguruguh¯ yai s¯ dhuhrdayasadrsava´inyai3 akhilANDEshvaro rakShatu akhil¯ nde´varo raksatu a. . s . a . ´ r¯ gam: suddhas¯ veri (1) a a. . ¯ t¯ lam: rupakampallaviakhil¯ nde´varo raksatu m¯ m a. . s . a.harihay¯ dip¯ jitassatatam a usamasticaranam .. .akhil¯ nde´varisahit¯ nandayuto a. . s a¯´ ¯asritajanakalpataro araktavarna´obhito . ssukhataro akhandaikarasap¯ rno .. u .akhilabhuvanas¯ ksino saccid¯ nandar¯ pino a . . a u .sadguruguhaprabodhino4 agastIshvaram ı´ agast¯svaram r¯ gam: lalita (15) a . t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s apallavi ı´ . a . . a ı´agast¯svaram ar¯ dhaye ham haram saccid¯ nandavall¯samanupallavi ı s¯jagajj¯ve´akaram jananavilayakaram . .
 4. 4. a .¯ ı´ . ´ nnagaj¯ hladakaram nand¯sam sa˙ karam .caranam .jalanidhip¯ n¯ rtham kala´ajen¯ rcitam a a . s a .jalajan¯ bh¯ dinutam j¯ hnav¯dharam satatam a a . a ı . .¯kalikalmasapaham kaman¯yavigraham . ı .sulalitaguruguhajanakam raksitadhanikam . . a a . ´ . . ¯ u. ı ´ ¯ ı ´ .jalaruh¯ ptacandr¯ gnidrsam jataj¯ tam¯sadr¯sam ı´ . a ˜valaripuvanditajagad¯sam v¯ nchit¯ rthad¯ yakamani´am a a s5 a”ngArakamAshrayami ˙ a a´ a ang¯ rakam¯ sray¯ myaham r¯ gam: surati (28) a . . a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavi n a a´ a . a´a˙ g¯ rakam¯ sray¯ myaham vinat¯ sritajanamand¯ ram a .ma˙ galav¯ ram bh¯ mikum¯ ram v¯ ram v¯ ram n . a . u a . a . aanupallavi´r ˙ a . .´ a´s. ng¯ rakamesavrscikar¯ syadhipatim . a˙ . . ´ s¯rakt¯ ngam rakt¯ mbar¯ didharam sakti´uladharam a ama˙ galam kambugalam ma˜ julatarapadayugalam n . . . . n . . .ma˙ galad¯ yakamesatura˙ gam makarottu˙ gam n . a . n . ncaranam .d¯ navasurasevitamandasmitavilasitavaktram a .dharan¯pradam bhr¯ trk¯ rakam raktanetram .ı . a. a .d¯naraksakam p¯ jitavaidyan¯ thaksetram ı . . u a . . a .¯ . ¯divyaugh¯ diguruguhakataksanugrahap¯ tram abh¯ nucandragurumitram bh¯ sam¯ nasukalatram a . a a . .j¯ nusthahastacitram caturbhujamativicitram a .
 5. 5. 6 anantabAlak.rShNa anantab¯ lakrsna a ... a . ı´ r¯ gam: ¯samanohari (28) a. . ¯ t¯ lam: adipallavi a ... a ´ıanantab¯ lakrsna m¯ mava mukunda sr¯harevanajamukh¯ mbujapadasumate d¯n¯ vana nagadhara´aure a ı a ssamasticaranam .. .dhana˜ jayas¯ rathe day¯ nidhe krp¯ m kuru n a a . a. s¯manomayako´atmak¯ maraguruguh¯ nanda a a a a a n ´ım¯ y¯ mayagokulav¯ sanira˜ jana sr¯7 annapUrNe vishAlAkShi ¯ . s¯ a . annapurne vi´al¯ ksi r¯ gam: s¯ ma (29) a . a a. . ¯ t¯ lam: adipallavi u . s¯ a . . a . .¯ .annap¯ rne vi´al¯ ksi raksa akhilabhuvanas¯ ksi kataksianupallaviunnatagartat¯ravih¯ rini omk¯ rini durit¯ diniv¯ rini ı a . . a . a a .pannag¯ bharanar¯ j˜ i pur¯ ni parame´varavi´ve´varabh¯ svari a . an a. s s s acaranam .p¯ yas¯ nnap¯ ritam¯ nikyap¯ trahemadarv¯vidhrtakare a a u a. a ı . a a . . . a˜ u. . ¯k¯ yaj¯ diraksananipunatare k¯ ncanamayabh¯ sanambaradharetoyaj¯ san¯ disevitapare tumburun¯ rad¯ dinutavare a a a atray¯ t¯tamoksapradacature tripada´obhitaguruguhas¯ dare aı . s a8 abhayAmbA jagadambA abhay¯ mb¯ jagadamb¯ a a a
 6. 6. r¯ gam: kaly¯ ni (65) a . a. a. . ¯ t¯ lam: adipallaviabhay¯ mb¯ jagadamb¯ raksatu a a a .¯atmar¯ papratibimb¯ madamb¯ u a aanupallaviibhavadana´r¯guruguhajanan¯ ¯sam¯ y¯ ran¯ thara˜ jan¯ sı ı ı´ a u a n ıabhayavaradap¯ n¯ aliven¯ asritam¯ v¯ n¯ kalyan¯ a.ı . ı ¯´ a a.ı .ıcaranam .bhaktan¯ gali˙ gaparip¯ lin¯ bh¯ sam¯ nanavaratnam¯ lin¯ a n a ı a a a ı s¯ ı . s¯ ıvyaktasamastajagadvi´alin¯ vyadhikaranaharananipuna´ulin¯ . . a´ ı . . n a´ ırakta´uklami´raprak¯ sin¯ ravikotikotisa˙ k¯ sin¯ s sbhuktimuktim¯ nasaniv¯ sin¯ bh¯ var¯ gat¯ lavi´v¯ sin¯ a a ı a a a s a ı . . .¯ ıbhuktiphalapradadaksamrdan¯ bhaktipradanipunatarabhav¯ n¯ . a ısaktisamprad¯ yaka´arv¯ n¯ bhuktimuktivitaranarudr¯ n¯´ . a s a.ı . a.ı9 abhayAmbAnAyaka varadAyaka abhay¯ mb¯ n¯ yaka varad¯ yaka a a a a r¯ gam: ked¯ ragaula (28) a . a . a. . ¯ t¯ lam: adipallavi a a a a ¯ u a´ a aabhay¯ mb¯ n¯ yaka varad¯ yaka atmar¯ paprak¯ sak¯ v¯ vaanupallavi n a . a u a a´ubhay¯ tmaka prapa˜ cavy¯ paka omk¯ rasvar¯ p¯ vak¯ saka a´ ´ s s .¯ ´ nsubhakara sa´o´ekhara karunakara sundara sa˙ kara bhaktava´amkara s .caranam .n¯lakanthap¯ jita nirvikalpa n¯lakantha bhava satyasa˙ kalpa ı .. u ı .. nk¯ lak¯ la sakalavi´vavikalpaj¯ lam¯ la kotibrahmakalpa a a s a u . a a ´¯kap¯ lam¯ la suladhara guruguhaj¯ lal¯la ph¯ lalocana a ı alokap¯ la varad¯ na´¯la sarrd¯ lacela karunalav¯ la ratilola a a sı ´ ¯ u .¯ a
 7. 7. 10 abhayAmbAnAyaka harisAyaka abhay¯ mb¯ n¯ yaka haris¯ yaka a a a a a . ¯ r¯ gam: anandabhairavi (20) a. . ¯ t¯ lam: adipallavi a a a a ¯ u a´abhay¯ mb¯ n¯ yaka haris¯ yaka atmar¯ paprak¯ saka av¯ va aanupallavi a´ ı˙ a u a a´ubhay¯ tmakaprapa˜ caprak¯ sa dh¯nk¯ rasvar¯ p¯ vak¯ sa a n´subhakarak¯ ver¯t¯rasthita sundaragaur¯m¯ y¯ ran¯ tha a ıı ı a u acaranam .n¯ gali˙ gabhakt¯ bh¯staprada n¯ dabindukal¯ r¯ p¯ spada a n a ı.. a au a¯ ¯agam¯ disannuta pallavapada anandabhairav¯yutapada a ı . . u a . ´ nbhogamoksavitaranadhur¯natara bh¯ sur¯ disamsevita sa˙ kara ı.ty¯ gar¯ ja guruguhasa˙ gavakara t¯ patrayahara day¯ sudh¯ kara a a n a a a11 abhayAmbAyAm abhay¯ mb¯ y¯ m a a a r¯ gam: sah¯ na (22) a . a t¯ lam: triputa a. . .pallaviabhay¯ mb¯ y¯ m bhaktim karomi a a a. . a u a a. u a a. ´ ısaccid¯ nandar¯ p¯ y¯ m svasvar¯ p¯ y¯ m sr¯samasticaranam .. .vibhav¯ divitarananipunamantriny¯ m a . . . a.vijayak¯ rananipunataradandiny¯ m a . . .. aviyad¯ dibh¯ takiranam¯ liny¯ m a u . a a. . . s¯vikalpaharananipuna´uliny¯ m a a a a. ¯abhedapratip¯ dit¯ y¯ m adiguruguhavedit¯ y¯ m a a. s . a a. a .¯ asabhe´amoditanatan¯ y¯ m s¯ yujyapradacaranay¯ m
 8. 8. 12 abhayAmbikAyAH abhay¯ mbik¯ y¯ h a a a. r¯ gam: ked¯ ragaula (28) a . a . t¯ lam: jhampa a. .pallaviabhay¯ mbik¯ y¯ h anyam na j¯ ne a a a. . a n¯ . n¯aj˜ anadhm¯ ne aparoksaj˜ ane aanupallaviibhar¯ jagaty¯ h ¯svary¯ h jagaty¯ h a a . ı´ a. a.nabhomanigaty¯ h n¯ dalayagaty¯ h . a. a a.caranam . a´ a .b¯ l¯ din¯ madheyaprak¯ siny¯ h aa a aa a a´ a .k¯ l¯ ditatv¯ ntaprak¯ siny¯ h a s¯ a´ a .m¯ l¯ didv¯ da´antaprak¯ siny¯ h ua ua a a´ a .sth¯ l¯ dimaun¯ ntaprak¯ siny¯ htrailokyam¯ laprakrty¯ hsva´akty¯ h u . a. s a.s¯ lokyas¯ m¯pyas¯ r¯ pyamukty¯ h a a ı au a.m¯ lin¯mantram¯ l¯ ditantrokty¯ h a ı aa a.´¯ ısulin¯guruguhasv¯ nubhavagaty¯ h a a.13 abhayAmbikAyai abhay¯ mbik¯ yai a a r¯ gam: yadukulak¯ mbhoji (28) a . a a. . ¯ t¯ lam: rupakampallaviabhay¯ mbik¯ yai a´v¯ r¯ dh¯ yai a a s a u. aabhayavaraprad¯ yai namaste namaste aanupallavisubhag¯ k¯ r¯ yai suruciranatanabhed¯ yai a aa . a´ a ´sobhitaradan¯ yai suddham¯ nas¯ yai a ahiranyamanikundal¯ yai him¯ calasadan¯ yai . . .. a a a
 9. 9. caranam .sakalamantrayantrar¯ p¯ yai sakal¯ yai u a acandra´ekharapriy¯ yai pa˜ camak¯ r¯ yai s a n aag¯ dhagulph¯ yai guruguhasvar¯ p¯ yai u. a u a .. . .¯garvabhandakhandayai gamapad¯ dinutapad¯ yai a ak¯ ver¯t¯r¯ yai kamale´asevit¯ yai a ııa s a14 abhirAmIm abhir¯ m¯m a ı ¯.¯ r¯ gam: bhusavati (64) a . a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavi . ı a´abhir¯ m¯m akhilabhuvanaraksak¯m¯ sraye a ı.samasticaranam .. .ibhavadana´r¯guruguhajanan¯m ¯samrtaghate´varamohin¯m sı ı . ı´ ¯ . . s ı.abhayavaraprad¯ yin¯m m¯ rkandey¯ yusprada- a ı. a .. a .yamabhay¯ pah¯ rin¯m vi´uddhicakraniv¯ sin¯m a a .ı . s a ı15 amba nIlAyatAkShi amba n¯l¯ yat¯ ksi ıa a . r¯ gam: n¯l¯ mbar (29) a . ıa a. . ¯ t¯ lam: adipallavi . ¯ .¯ .amba n¯l¯ yat¯ ksi karunakataksi ıa a . .¯ .akhilalokas¯ ksi kataksi a .anupallavi a a s n ´ nbimb¯ dhari citpratibimb¯ dhari bindun¯ dava´a˙ kari sa˙ kari a . ¯ambuj¯ ramanasodari adari ambari k¯ dambari n¯l¯ mbari a a ıacaranam .
 10. 10. ´ a a ı . a ´sivar¯ jadh¯ n¯ksetrav¯ sini sritajanavi´v¯ sini s a´sivak¯ y¯ rohane´oll¯ sini cidr¯ pavil¯ sini a a . s a u anavayogin¯cakravik¯ sini navarasadarah¯ sini ı a a . a´suvarnamayavigrahaprak¯ sini suvarnamayah¯ sini . abhuvanodayasthitilayavinodini bhuvane´vari ksiprapras¯ dini s . anavam¯ nikyavallak¯v¯ dini bhavaguruguhavedini sammodini a. ı a16 ambikAyAH abhayAmbikAyAH ambik¯ y¯ h abhay¯ mbik¯ y¯ h a a. a a a. r¯ gam: ked¯ ram (29) a . a a. . ¯ t¯ lam: adipallaviambik¯ y¯ h abhay¯ mbik¯ y¯ h tava d¯ so ham a a. a a a. a .¯adijagadambik¯ y¯ h a a.anupallavi´sambar¯ rihari´a´ikuberapramukhop¯ sitanavayoginy¯ h a s s a a. aa a a. ´s¯ mkhy¯ t¯ rakamanaskar¯ jayoginy¯ h sivabhoginy¯ h a. a.bimbapratibimbar¯ piny¯ h bindumandalav¯ siny¯ h svar¯ piny¯ h u . a. .. a a. u . a.caranam . a ..¯ ˙yamaniyam¯ dyastangayogavisay¯ dinigrahakarana- . a .m¯ l¯ dh¯ ramanip¯ rak¯ dyabjabhedanasphurakundalin¯- ua a . u a .. ısahasradalabrahmarandhrasthakamal¯ ntargata´ivasammelana- . a s .galitaparam¯ mrtabindusecanasamujjrmbhita- . a . .n¯ d¯mukhavik¯ sakarananij¯ nubh¯ tiyoginy¯ h a.ı a . a u a.amoghavara´ivas¯ r¯ py¯ nand¯ nubhavaprad¯ yiny¯ h s au a a a a.aprameyaguruguh¯ dijanany¯ h brahm¯ dipa˜ cakak¯ riny¯ h a a. a n a . a.17 aruNAcalanAtham .¯ arunacalan¯ tham a
 11. 11. a . a ˙ a r¯ gam: s¯ rang¯ (65) a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavi .¯arunacalan¯ tham smar¯ mi ani´am a . a s .ap¯takuc¯ mb¯ sametam ı a aanupallavi .¯ .¯smaranatkaivalyapradacaranaravindam . .¯ . . a´tarunadityakotisamk¯ sacid¯ nantam a . .¯ a . ´ .¯karunaras¯ dikandam saranagatasurabrndam .caranam .apr¯ krtatejomayali˙ gam atyadbhutakaradhrtas¯ ra˙ gam a . n . . a n . .¯ . ˙ . ¯ u.aprameyamaparnabjabhrngam ar¯ dhottu˙ gavrsatura˙ gam n .. n s .¯viprottamavi´esantara˙ gam v¯raguruguhat¯ raprasa˙ gam n . ı a n . . n . a´svaprad¯pamaulividhrtaga˙ gam svaprak¯ sajitasom¯ gnipata˙ gam ı a n18 arddhanArIshvaram a ı´ arddhan¯ r¯svaram r¯ gam: kumudakriya (51) a . a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavi a ı´ . ¯aarddhan¯ r¯svaram ar¯ dhay¯ mi satatam a . ..¯ . ´ıatribhrguvasistadimunibrndavanditam sr¯ . .anupallaviardhay¯ ma alamk¯ ravi´esaprabh¯ vam a . a s . a . a ı´ ı . ´ardhan¯ r¯svar¯priyakaram abhayakaram sivam .caranam .n¯ gendramanibh¯ sitam nanditurag¯ rohitam a . u. . a .´ısr¯guruguhap¯ jitam kumudakriy¯ r¯ ganutam u . aa¯agam¯ disannutam anantavedaghisitam a . . . s¯ . ¯amare´adisevitam araktavarna´obhitam . s
 12. 12. 19 akShayalingavibho ˙ aksayalingavibho . a . ´ ˙ r¯ gam: sankar¯ bharanam (29) a . t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s apallaviaksayali˙ gavibho svayambho . n a. . . a ´ .akhil¯ ndakotiprabho p¯ hi sambhoanupallavi . u a ¯ u.aksayasvar¯ pa amitaprat¯ pa ar¯ dhavrsav¯ ha jaganmoha .. adaksa´iksana daksatarasuralaksana vidhivilaksana laksyalaksana . s . . . . . . . . . . . . a . . .¯ . ı . .bahuvicaksana sudh¯ bhaksana gurukataksav¯ksanacaranam .badar¯vanam¯ lan¯ yik¯ sahita bhadrak¯ l¯sa bhaktavihita ı u a a a.ı ´madanajanak¯ didevamahita m¯ y¯ k¯ ryakalan¯ rahita a a a a a .¯ ı a ´ nsadaya guruguhat¯ ta gunat¯ta s¯ dhujanopeta sa˙ kara navan¯ta- a ıhrdayavibh¯ ta tumburusa˙ g¯ta hr¯mk¯ rasambh¯ ta hemagirin¯ tha . a n ı ı. a . u a a´sad¯ sritakalpakamah¯ruhapad¯ mbuja bhava rathagajaturaga- ı a a . a´pad¯ tisamyutacaitrotsava sad¯ siva saccid¯ nandamaya a20 avyAjakaruNAkaTAkShi . ¯ .¯ . avy¯ jakarunakataksi a a . a ˙ r¯ gam: s¯ langan¯ ta (15) a. t¯ lam: triputa a. . .pallavi a . ¯ .¯ .avy¯ jakarunakataksi ani´am m¯ mava k¯ m¯ ksi s . a a a .samasticaranam .. .ravy¯ dinavagrahodaye ras¯ la˙ gan¯ takakriye a a n a. a . . a ˙ a´divy¯ lamkrt¯ ng¯ sraye d¯n¯ vanaguruguhapriye ı a a a ´savy¯ pasavyam¯ rgasthe sada namaste sukahaste
 13. 13. 21 ˜ Anjaneyam ¯˜ anjaneyam a . ´ ˙ r¯ gam: sankar¯ bharanam (29) a . t¯ lam: ti´ra ekam a. . s nottusvara s¯ hityam .. a¯˜anjaneyam sad¯ bh¯ vay¯ mi aprameyam mud¯ cintay¯ mi . a a a . a a . a s . . n . s¯a˜ jan¯ nandanam v¯ nare´am varam pa˜ cavaktram sure´adivandyam n a . ´¯guruguhahitam santam sad¯ sevita´r¯r¯ map¯ dapa˙ kaja.m . a sıa a nsa˜ j¯viparvatakaram mukh¯ bjam sad¯ r¯ macandrad¯ tam bhaje nı . a . a a u .22 AdiprIshvaram ¯ ı´ adipur¯svaram a . ¯ r¯ gam: arabhi (29) a. . ¯ t¯ lam: adipallavi¯ ı´adipur¯svaram sad¯ bhaje ham . a .tripurasundar¯sametavaraguruguhajanakam vanditamunisam¯ ham ı . usamasticaranam .. . a a a˙ . ¯ a´ n .vidhiharip¯ jitaty¯ gar¯ j¯ ngam adityakotiprak¯ sali˙ gam u .nandip¯ jitasvayambhuli˙ gam n¯ gakavacadharasaikatali˙ gam u n . a n23 AnandanaTanaprakAsham ¯ a´ anandanatanaprak¯ sam . r¯ gam: ked¯ ram (29) a . a t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s apallavi¯ a´ .anandanatanaprak¯ sam citsabhe´am . s .¯´ a ´ ı´asray¯ mi sivak¯ mavall¯sam aanupallavi
 14. 14. . . . a´ .bh¯ nukotikotisamk¯ sam a a a´bhuktimuktipradadahar¯ k¯ samd¯najanasamraksanacanam divyapata˜ jali- ı . . . . . nvy¯ ghrap¯ dadar´itaku˜ jit¯ bjacaranam a a s n a .caranam .s¯t¯ msuga˙ g¯ dharam n¯lakandharam´ı a . ´ n a . ı .´ı aa . a asr¯ked¯ r¯ diksetr¯ dh¯ ram u s . ´¯ ubh¯ te´am sard¯ lacarm¯ mbaram cidambaram a . . u ı´bh¯ suratrisahasramun¯svaram vi´ve´varam . s snavan¯tahrdayam sadayaguruguhat¯ tam¯ dyam ı . . a a .vedavedyam v¯tar¯ ginamapramey¯ dvaitapratip¯ dyam . ı a . a a .sa˙ g¯tav¯ dyavinodat¯ ndavaj¯ tabahutarabhedacodyam n ı a a. . a24 AnandAm.rtakarShaNi ¯ anand¯ mrtakarsani a . . . r¯ gam: amrtavarsani (66) a . . . . a. . ¯ t¯ lam: adipallavi¯anand¯ mrtakarsani amrtavarsini a . . . . . . a u ´har¯ dip¯ jite sive bhav¯ ni asamasticaranam .. .´ı a . . . ´ısr¯nandan¯ di samraksini sr¯guruguhajanani cidr¯ pini u .s¯ nandahrdayanilaye sadaye sadyassuvrstihetave tv¯ m a . . .. asantatam cintaye amrte´vari salilam varsaya varsaya varsaya . . s . . . .25 AnandeshvareNa ¯ anande´varena s . a . ¯ r¯ gam: anandabhairavi (20) t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s apallavi
 15. 15. ¯anande´varena samraksito ham s . . . .cid¯ nandar¯ po smi brahm¯ nandar¯ po smi a u a uanupallavi n¯j˜ anaprad¯ naguruguhar¯ pa- a u a a u a´cid¯ nadan¯ thasvar¯ paprak¯ senacaranam .avayavatray¯ t¯tena nityena aı a . .¯ savasth¯ trayas¯ ksina ti´uddhena abhavapa˜ cako´avyatiriktena buddhena n s´sivasaccid¯ nandar¯ pena muktena a u .´ ..¯ .¯sravanamanananididhy¯ sanasam¯ dhinistaparoksanu- . a a a a s . a´ abhavasvam¯ tr¯ va´esitaprak¯ sam¯ namahe´varena s .26 AryAM abhayAmbAm ¯ a. ary¯ m abhay¯ mb¯ m a a r¯ gam: bhairavi (20) a . t¯ lam: triputa a. . .pallavi¯ a.ary¯ m abhay¯ mb¯ m bhajare re citta santatam a a. .avidy¯ k¯ ryakalan¯ m tyaja re a a a.¯ a. ´adimadhy¯ ntarahit¯ m sivasahit¯ m a aanupallavis¯ ry¯ gnicandramandalamadhyav¯ sin¯m u a .. a ı.sukhatarapravarttin¯m svetaraniv¯ sin¯m ı. a ı¯ a s. a .¯ .ac¯ rya´isy¯ nugrahakarana´aktiprad¯ p¯ rakarunam . s a a a .. . .¯ . .¯cary¯ dicatustayavitaranasamarthataracaranam arunamcaranam .nandanavanotp¯ danapuspam¯ lik¯ m a . a a.vandan¯ lay¯ diprasth¯ panadivya- a a acandan¯ karsanasthala´uddhikarana- a . . s .vandanastotr¯ dipathanabhaktasev¯ n¯ m a . a a
 16. 16. mandadh¯haranacary¯ yutam¯ nav¯ n¯ m dharmamaya- ı . a a a a.svacchanda´ivas¯ lokyad¯ yakacaturataraharanatabhairav¯m s a a . ı.mandasmitavilasitamukh¯ ravind¯ m guruguh¯ mbik¯ m a a. a a.mukundasodar¯m mah¯ tripurasundar¯m¯ nandalahar¯m ı. a ı a ı27 IshAnAdi ı´ ¯ a s a a ˜ ¯san¯ di´iv¯ k¯ ramance r¯ gam: sah¯ na (22) a . a a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavi¯san¯ di´iv¯ k¯ rama˜ ceı´ ¯ a s a a n´ a a˙sivak¯ me´varav¯ m¯ nkasthe namaste namaste gaur¯- a s ısamasticaranam .. .´ ı´ ¯ a .sr¯sarad¯ samsevitap¯ r´vayugale as .´r ˙ a s a .¯s. ng¯ rakale vinata´y¯ malabhagale . . a´ ¯dur¯ sapahadhur¯natarasarasijapadayugale ı. .mur¯ riguruguh¯ dip¯ jitap¯ rnakale sakale a a u u . . . a´ ¯ ˙ s . ap¯ sanku´eksuk¯ rmukapa˜ casumab¯ nahaste n a.de´ak¯ lavastur¯ padivyacakramadhyasthe s a u28 ucchiShTagaNapatau ucchistaganapatau .. . a . a´ı a r¯ gam: k¯ s¯r¯ makriya (51) a. . ¯ t¯ lam: adipallaviucchistaganapatau bhaktim krtvonnatapadav¯m .. . . . ı.vraja re re hrdaya .anupallavisaccchabdav¯ cyasvar¯ pini sabal¯krtabrahmasvar¯ pini a u . ´ .ı . u .
 17. 17. cicchaktisph¯ rtisvar¯ pini cid¯ nandan¯ thasvar¯ pini u u . a a u .caranam .n¯ r¯yonimukh¯ sv¯ dane nagnar¯ makriy¯ modane aı a a a a ı. ¯ . a a n¯bheriv¯navenuv¯ dane bhed¯ j˜ anadhv¯ ntas¯ dane a u´saurinute nataguruguhamadane s¯ rijanayuta´r¯purasadane u sı uı . a ı´d¯ r¯krtamah¯ duritakadane gaur¯sanandane gajavadane29 ekadantam bhajeham ekadantam bhaje ham . r¯ gam: bilahari (29) a . t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s apallaviekadantam bhaje ham ek¯ nekaphalapradam . . aanupallavi a s¯ a ap¯ ka´asan¯ r¯ dhitam p¯ marapandit¯ dinutapadam . a .. acaranam .kail¯ san¯ thakum¯ ram k¯ rtikeyamanoharam a a a . a .h¯ l¯ syaksetravegavat¯tatavih¯ ram haram aa . ı . a .kol¯ halaguruguhasahitam kotim¯ ral¯ vanyahitam a . . a a . . a a n .¯ . . a. ¯m¯ l¯ ka˙ kanadidharanam m¯ savallabh¯ mb¯ ramanam a a .30 ekAmranAthAya ek¯ mran¯ th¯ ya a a a r¯ gam: v¯ravasantam (24) a . ı a. . ¯ t¯ lam: rupakampallaviek¯ mran¯ th¯ ya namaste ek¯ nekaphalad¯ ya a a a a aanupallavi
 18. 18. a s¯ ap¯ ka´asan¯ didevavandit¯ ya varad¯ ya a am¯ kamukhyav¯ kprad¯ ya m¯ lakandamuktid¯ ya u a a u acaranam . a a . a a .¯k¯ m¯ ksimohit¯ ya k¯ mitaphalanipunayakum¯ raguruguh¯ tmaj¯ ya karavidhrtakura˙ g¯ ya a a a . n ak¯ majanakap¯ jit¯ ya kaman¯yakandhar¯ ya a u a ı a a˜ ı a´ ¯k¯ nc¯purivilasit¯ ya kalikalmasavin¯ saya a .31 ekAmranAthAya namaste ek¯ mran¯ th¯ ya namaste a a a r¯ gam: mukh¯ ri (20) a . a a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavi a a a ´ıek¯ mran¯ th¯ ya namaste namaste sr¯samasticaranam .. . a s¯ ap¯ ka´asan¯ disakaladevabrndasannut¯ ya . a s s¯para´ivatatvabodhitaparama´antasvar¯ p¯ ya u am¯ kamukhyav¯ kprad¯ ya m¯ lakandamuktid¯ ya u a a u ak¯ m¯ ks¯samet¯ ya ganapatiguruguhasut¯ ya a a .ı a . a32 ekAmranAtheshvareNa ek¯ mran¯ the´varena a a s . ˙ . r¯ gam: caturangini (66) a . a. . ¯ t¯ lam: adipallavi a s . . . . ´ıek¯ mran¯ the´varena samraksito ham sr¯ aanupallavi u a . .¯m¯ kamukhyav¯ kpradanipunena muniganadiguruguhasannutena a s¯ a up¯ ka´asan¯ dip¯ jitavarapa˜ c¯ ksarasvar¯ pena n a . u .
 19. 19. caranam . a˜ ı a n ua ´k¯ nc¯puravilasitaprabh¯ vena pa˜ cabh¯ t¯ tmakena sivena a˜v¯ nchit¯ rthapradena catura˙ gabale´var¯mohit¯ k¯ rena a n s ı a a .33 ekAmranAtham ek¯ mran¯ tham bhaje ham a a . r¯ gam: gamakakriy¯ (53) a . a a. . ¯ t¯ lam: adipallavi a a . . a . ´ıek¯ mran¯ tham bhaje ham ek¯ nekaphalapradam sr¯anupallavi . a u . ´ . .omk¯ rar¯ pam sivam osadhim¯ lam varam u . .k¯ lak¯ lam haram karmabhedaharam a a . . . n¯ uj˜ anar¯ pasutam guruguhanutam .caranam .pa˜ c¯ ksaramantrar¯ pam prasannar¯ pam n a . u . u .prapa˜ c¯ t¯tasadyoj¯ t¯ dipa˜ camukham sumukham n aı aa n . .prakatitak¯ makotip¯thasthitam . a . ı. .prasiddham¯ k¯ dinutak¯ m¯ ks¯sahitam u a a a .ı34 ekAmreshanAyakIm ek¯ mre´anayak¯m a s ı r¯ gam: c¯ maram (56) a . a t¯ lam: adi a. .pallaviek¯ mre´anayak¯m ¯svar¯m bhaja re re m¯ nasa a s ı . ı´ ı . aanupallavim¯ kamukhyav¯ kprad¯ yin¯m muktipradaguruguhap¯ lin¯m u a a ı. a ıcaranam .
 20. 20. a˜ ık¯ nc¯nagaraniv¯ sin¯m kaivalyaprad¯ yin¯m nalin¯m a ı. a ı. ı. . a´ ı . a´ ı .kalikalmasan¯ sin¯m prapa˜ caprak¯ sin¯m bhaktavi´v¯ sin¯m n s a ı a˜ a ı. a a ı. ´v¯ nchitaphalad¯ yin¯m sad¯ nandavil¯ sin¯m sambhumohin¯m ı. n s¯ . ı .pa˜ cada´aksar¯m prasiddhak¯ me´var¯m ka˜ jalocan¯m a s ı. n ı35 ekAmreshanAyike ek¯ mre´an¯ yike a s a a . ´ r¯ gam: suddhas¯ veri (1) a a. . ¯ t¯ lam: adipallavi a s a ´ ´ı a a . aek¯ mre´an¯ yike sive sr¯k¯ m¯ ksi p¯ hi m¯ m aanupallavi a s . s ´ n ´¯ek¯ mre´agrhe´vari sa˙ kari satodari sadbhaktava´amkari s .caranam .k¯ majanakamohitap¯ rnaphale k¯ makale vimale karakamale a u . a a a ´p¯ marajanap¯ lini guruguhajanani suddhas¯ verinutanandini a36 ehi annapUrNe ¯ . ehi annapurne r¯ gam: punn¯ gavar¯ li (8) a . a a. a. . ¯ t¯ lam: adipallaviehi annap¯ rne sannidehi sad¯ p¯ rne suvarne u . a u . .anupallavi a n a´ . ´p¯ hi pa˜ c¯ sadvarne sriyam dehi raktavarne aparne . . .caranam .k¯ s¯ksetraniv¯ sini kamalalocanavi´alini a´ı . a s¯ s s a ı´vi´ve´amanoll¯ sini jagad¯saguruguhap¯ lini a a´ a´vidrumap¯ sini punn¯ gavar¯ liprak¯ sini a a.
 21. 21. . . .´sadtrimsattatvavik¯ sini suv¯ sini a abhaktavi´v¯ sini cid¯ nandavil¯ sini s a a a37 ˜ kanjadaLAyatAkShi ˜ .¯ a . kanjadalayat¯ ksi r¯ gam: kamal¯ manohari (33) a . a a. . ¯ t¯ lam: adipallavi .¯ a . a a .ka˜ jadalayat¯ ksi k¯ m¯ ksi nkamal¯ manohari tripurasundari aanupallaviku˜ jaragamane manimanditama˜ julacarane n . .. n . . a ´m¯ mava sivapa˜ jara´uki pa˙ kajamukhi n s nguruguhara˜ jani duritabha˜ jani nira˜ jani n n ncaranam . a a´ sr¯ k¯ sa´ivadane suradane raksitamadane ratnasadane .´ ı a˜ ´r ˙ a a´sr¯k¯ ncanavasane surasane s. ng¯ r¯ srayamandahasaneek¯ nek¯ ksari bhuvane´vari ek¯ nand¯ mrtajhari bh¯ svari a a . s a a . a a ´ı a s . s ´ nek¯ gramanolayakari sr¯kari ek¯ mre´agrhe´vari sa˙ kari38 kanakasabhApatim kanakasabh¯ patim a r¯ gam: m¯ lava´r¯ (22) a . a. s ı t¯ lam: adi a. .pallavikanakasabh¯ patim bhaja re m¯ nasa a . akaman¯yacidambarapur¯vilasitam ı ısamasticaranam .. . . ´sanakasanandan¯ divinutapadam sivak¯ me´var¯manoll¯ sakaram a a s ı a .
 22. 22. dinakaracandr¯ gnilocanam d¯n¯ rtiharam guruguhamuditam a . ı a .39 kanakAmbari kanak¯ mbari a r¯ gam: kanak¯ mbari (1) a . a a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavikanak¯ mbari k¯ runy¯ mrtalahari a a . a .k¯ m¯ ksi m¯ mava k¯ me´vari a a . a a sanupallavi a´ ´ ndinakaracandratejahprak¯ sakari devi mah¯ tripurasundari sa˙ kari . acaranam .trailokyamohan¯ dicakre´vari traipadabrahmamahisi bh¯ svari a s . a a a a a´s¯ lok¯ dimuktiprad¯ nakari sad¯ sivakari guruguhodayakari a a s ´m¯ l¯ dinav¯ dh¯ re´vari subhakari n¯l¯ lakadhari nity¯ nandakari ua ıa a aa s n s¯ .l¯l¯ vi´votpattisthitilayakari b¯ l¯ parame´vari pa˜ cada´aksari ıa s40 kamalAmbA saMrakShatu kamal¯ mb¯ samraksatu m¯ m a a . . a (pratham¯ varanak¯rtanam) a . ı a . ¯ r¯ gam: anandabhairavi (20) t¯ lam: ti´ra triputa a. . s .pallavikamal¯ mb¯ samraksatu m¯ m hrtkamal¯ nagaraniv¯ sin¯ amba a a . . a. . a a ıanupallavisumanas¯ r¯ dhit¯ bjamukh¯ sundaramanahpriyakarasakh¯ aa a ı . ıkamalaj¯ nandabodhasukh¯ k¯ nt¯ t¯ rapa˜ jara´uk¯ a ı a aa n s ıcaranam . a s ı . a ı´ ıtripur¯ dicakre´var¯ anim¯ disiddh¯svar¯
 23. 23. nityak¯ me´var¯ ksitipuratrailokyamohanacakravartin¯ a s ı . ı . ı .¯ aprakatayogin¯ suraripumahisasur¯ dimardin¯ ı a. ¯nigamapur¯ nadisamvedin¯ . ıtripure´¯ guruguhajanan¯ tripurabha˜ janara˜ jan¯ sı ı n n ımadhuripusahodar¯ talodar¯ tripurasundar¯ mahe´var¯ ı ı ı s ı41 kamalAmbAM bhaja re kamal¯ mb¯ m bhaja re a a. (dvit¯y¯ varanak¯rtanam) ı a . ı r¯ gam: kaly¯ ni (65) a . a. a. . ¯ t¯ lam: adipallavikamal¯ mb¯ m bhajare re m¯ nasa kalpitam¯ y¯ k¯ ryam tyaja re a a. a a a a .anupallavikamal¯ v¯ n¯sevitap¯ r´v¯ m kambujayagr¯v¯ m natadev¯ m a a.ı as a. ı a. a.kamal¯ purasadan¯ m mrdugadan¯ m kaman¯yaradan¯ m kamalavadan¯ m a a. . a. ı a. acaranam . a´ ¯sarv¯ saparip¯ rakacakrasv¯ min¯m parama´ivak¯ min¯m u a ı. s a ı.d¯ rv¯ s¯ rcitaguptayogin¯m duhkhadhvamsin¯m hamsin¯m u aa ı. . . ı. . ınirv¯ nanijasukhaprad¯ yin¯m nityakaly¯ n¯m k¯ ty¯ yan¯m a. a ı. a.ı . a a ı .sarv¯ n¯m madhupavijayaven¯m sadguruguhajanan¯m nira˜ jan¯m´ a.ı . .ı . ı. n ı . .¯garvitabhandasurabha˜ jan¯m k¯ m¯ karsiny¯ dira˜ jan¯m n ı. a a . . a n ı.nirvi´esacaitanyar¯ pin¯m urv¯tatv¯ disvar¯ pin¯m s . u .ı . ı a u .ı42 kamalAmbikAyAstava kamal¯ mbik¯ y¯ stava bhakto ham a a a (sasty¯ varanak¯rtanam) . .. a . ı r¯ gam: punn¯ gavar¯ li (8) a . a a. a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavi
 24. 24. kamal¯ mbik¯ y¯ stava bhakto ham a a a .´ n a. ´ ı a a. ´ ısa˙ kary¯ h sr¯kary¯ h sa˙ g¯tarasik¯ y¯ h sr¯ a. n ıanupallavi s . . . a´ ¯ ˙ s a . a .suma´areksukodandap¯ sanku´ap¯ ny¯ h a. a. ´ a. a.atimadhuratarav¯ ny¯ h sarv¯ ny¯ h kaly¯ ny¯ h a. a.raman¯yapunn¯ gavar¯ livijitaveny¯ h sr¯ .ı a a. . a. ´ ıcaranam . s a u a´ ¯ s¯da´akal¯ tmakavahnisvar¯ paprak¯ santarda´ara- .¯ s¯sarvaraksakaracakre´vary¯ h trida´adinuta- s a. n¯kacavargadvayamayasarvaj˜ adida´a´aktisameta- s s s a. s .´m¯ lin¯cakre´vary¯ h trida´avimsadvarna- a ı .garbhin¯kundaliny¯ h da´amudr¯ sam¯ r¯ dhitakauliny¯ : .ı . . a. s a aa . ada´arath¯ dinutaguruguhajanaka´ivabodhiny¯ h s a s a. s . . ı a. ´ ıda´akaranavrttimar¯cinigarbhayoginy¯ h sr¯43 kamalAmbikAyai kamal¯ mbik¯ yai a a (caturth¯ varanak¯rtanam) a . ı r¯ gam: k¯ mbhoji (28) a . a t¯ lam: ata a. . .pallavi a a a.´ akamal¯ mbik¯ yai kanak¯ msuk¯ yaikarp¯ rav¯tik¯ yai namaste namaste u ı. aanupallavikamal¯ k¯ nt¯ nuj¯ yai k¯ me´varyai aj¯ yai a a a a a s ahimagiritanuj¯ yai hr¯mkarap¯ jy¯ yai a ı. u akamal¯ nagaravih¯ rinyai khalasam¯ hasamh¯ rinyai a a . u . a .kaman¯yaratnah¯ rinyai kalikalmasaparih¯ rinyai ı a . . a .caranam . a a a .¯sakalasaubh¯ gyad¯ yak¯ mbhojacaranayai . . . a s a .¯samksobhiny¯ di´aktiyutacaturth¯ varanayai
 25. 25. . s .¯prakatacaturda´abhuvanabharanayai . a a . .¯prabalaguruguhasamprad¯ y¯ ntahkaranayai .¯ .¯ .¯akala˙ kar¯ pavarnayai aparnayai suparnayai . n u . a a. ¯ ´ .¯sukaradhrtac¯ pab¯ nayai sobhanakaramanukonayaisaku˙ kum¯ dilepan¯ yai car¯ car¯ dikalpan¯ yai n a a a a acikuravijitan¯laghan¯ yai cid¯ nandap¯ rnaghan¯ yai ı a a u . a44 kamalAmbike kamal¯ mbike a (nav¯ varanadhy¯ nak¯rtanam) a . a ı r¯ gam: todi (8) a . . a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavi a ¯´kamal¯ mbike asritakalpalatike candike .. ı a .¯ . ´kaman¯y¯ runamsuke karavidhrta´uke m¯ mava . s aanupallavikamal¯ san¯ dip¯ jitakamalapade bahuvarade a a u ´ .¯ .kamal¯ layat¯rthavaibhave sive karunarnave a ıcaranam .sakalalokan¯ yike sa˙ g¯tarasike a n ısukavitvaprad¯ yike sundari gatam¯ yike a avikalebaramuktid¯ nanipune aghaharane . a . .viyad¯ dibh¯ takirane vinodacarane arune a u . . . . . a´ a .sakale guruguhakarane sad¯ siv¯ ntahkarane .akacatatap¯ divarne akhandaikarasap¯ rne . a . .. u .45 kamalAsanAdivandita kamal¯ sanavandita a a . ´ ˙ r¯ gam: sankar¯ bharanam (29) a . t¯ lam: catura´ra ekam a. . s
 26. 26. nottusvara s¯ hityam .. akamal¯ sanavanditap¯ d¯ bje kaman¯yakarodayas¯ mr¯ jye a a a ı a akamal¯ nagare sakal¯ k¯ re kamalanayanadhrtajagad¯ dh¯ re a a a . a akamale vimale guruguhajanani kamal¯ patinutahrdaye m¯ ye a . akamala´a´ivijayavadane meye kamalendr¯ n¯v¯ gdev¯sr¯- s s a.ı a ı´ ıgaur¯p¯ jitahrday¯ nande kamal¯ ksi p¯ hi k¯ m¯ ksi ı u . a a . a a a .k¯ me´varavarasati kaly¯ ni || a s a.46 karikaLabhamukham karikalabhamukham . r¯ gam: s¯ veri (15) a . a a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavikarikalabhamukham dhumdhigane´am bhaja re re citta . . . .. . s .k¯ ver¯tatasthitam s¯ ver¯r¯ ganutam a ı . . a ıaanupallaviharihay¯ disakaladevat¯ r¯ dhitapad¯ mbujam a aa a .girij¯ tanujam vijitamanasijam guruguh¯ grajam a . . acaranam .m¯ l¯ dh¯ racaturdalapa˙ kajamadhyastham ua a . n .modakahastam munijanahrtkamalastham . . . . .¯ aph¯ lacandram sumukham karunas¯ ndram a . a´ ¯ ˙ sp¯ sanku´adharam padmakaram sundaram . .n¯lagr¯vasukum¯ ram n¯rada´obh¯ haram ı ı a . ı s a .p¯ litabhaktam dh¯ramap¯ ram v¯ ram v¯ ram a . ı a . a . a47 kalAvatI kal¯ vat¯ kamal¯ sanayuvat¯ a ı a ı r¯ gam: kal¯ vati (31) a . a a. . ¯ t¯ lam: adi
 27. 27. pallavikal¯ vat¯ kamal¯ sanayuvat¯ a ı a ıkaly¯ nam kalayatu saravat¯ a. . ıanupallavibal¯ bal¯ mantr¯ rnar¯ pin¯ bh¯ rat¯ m¯ trk¯ sar¯rin¯ a a a . u . ı a ı a . a´ ı . ımal¯ livid¯ rin¯ v¯ gv¯ n¯ madhukaraven¯ v¯nap¯ n¯ a. a .ı a a.ı .ı ı. ¯ a.ıcaranam .´ a´ a aa´ s a a´ ısaradjyotsn¯ subhr¯ k¯ r¯ sa´ivadan¯ k¯ sm¯ravih¯ r¯ aa a ´¯ a a ˙ s a´par¯ sarad¯ par¯ nku´adhar¯ varad¯ bhayap¯ sapustakakar¯ a a a a a a´ a´sur¯ rcitapad¯ mbuj¯ sobhan¯ svetapa˙ kaj¯ san¯ suradan¯ n a a a . n ı a .¯pur¯ riguruguhahrdayara˜ jan¯ mur¯ risnusa nira˜ jan¯ a n ı48 ˜ kAncIsham a ˜ ı´ k¯ nc¯sam a . ´ ˙ r¯ gam: sankar¯ bharanam (29) a . t¯ lam: ti´ra ekam a. . s nottusvara s¯ hityam .. a a ˜ ı´k¯ nc¯samek¯ mran¯ yakam nityamaham bhaje a a . .k¯ m¯ disatcoravrttimaham tyaje a a . . . .pa˜ c¯ ksarar¯ pam¯ gam¯ ntas¯ ram n a . u a a a .pa˜ c¯ syam¯ dik¯ ranam vi´ve´varam guruguham || n a a a . . s s .49 kAdambarIpriyAyai k¯ dambar¯priy¯ yai a ı a r¯ gam: mohanam (65) a . t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s apallavik¯ dambar¯priy¯ yai kadambak¯ nan¯ yai namaste namaste a ı a a aanupallavi
 28. 28. a .¯m¯ dhuryav¯ kpradanipunayai madhukaitabhabha˜ jan¯ yai a . n acaranam .sad¯ c¯ rapravartak¯ yai sannutaguruguhavaibhav¯ yai a a a a . s ´ıvidhitositasomasundare´varasammohanakaryai sr¯50 kAmakoTipIthavAsini k¯ makotip¯thav¯ sini a . ı. a r¯ gam: saugandhini (37) a . a. . ¯ t¯ lam: adipallavik¯ makotip¯thav¯ sini saugandhini a . ı. am¯ mava guruguhajanani ra˜ jani a nsamasticaranam .. .s¯ mag¯ nalole sr¯b¯ le sadguna´¯le krp¯ lav¯ le a a ´ı a . sı . a a´ a .sy¯ male tikomale tilalite .sakalabhuvanajanani duritabha˜ jani n51 kAmAkShi kAmakoTi k¯ m¯ ksi k¯ makoti a a . a . r¯ gam: sumadyuti (57) a . a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavik¯ m¯ ksi k¯ makotip¯thav¯ sini m¯ mava a a . a . ı. a aanupallavikaum¯ ri kusumadyutihem¯ bharanabh¯ sani a a . u. .samastas¯ mr¯ jyad¯ yini sadguruguhajanani a a acaranam .kamale´asodari kamal¯ ksi n¯ r¯ yani s a . aa .
 29. 29. n¯ dabindukal¯ svar¯ pini k¯ ty¯ yani a a u . a a a s a. . s¯k¯ makal¯ pradar´ini kaly¯ naguna´alini a52 kAmAkShi mAM pAhi k¯ m¯ ksi m¯ m p¯ hi a a . a. a a . ´ r¯ gam: suddhade´i (22) s a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavi .¯ ´k¯ m¯ ksi m¯ m p¯ hi karunanidhe sive a a . a. asamasticaranam .. .k¯ makotip¯thav¯ sini guruguhavi´v¯ sini a . ı. a s ak¯ m¯ diphalaprade vi´uddhicakrasthite a a sati´uddhade´ir¯ ganute sakale suravinute s s a53 kAmAkShi varalakShmi k¯ m¯ ksi varalaksmi a a . . r¯ gam: bilahari (29) a . a. . ¯ t¯ lam: adipallavi a a . . a . . ´ık¯ m¯ ksi varalaksmi kamal¯ ksi jayalaksmi sr¯anupallavi u . a a a ´ık¯ majanakap¯ rnaphale sakale k¯ mit¯ rthad¯ yini sr¯phale ak¯ makale vimale karakamale k¯ makotibilaharinutakamale a a .caranam . . a´ adinakarakotiprak¯ sak¯ ye ded¯pyam¯ nadivyacch¯ ye ı a avanaj¯ san¯ divanditam¯ ye v¯ sudevaparabrahmaj¯ ye a a a a amananadhy¯ nadhy¯ trdhyeye mahan¯yas¯ mr¯ jyaprad¯ ye a a. ı a a asanakanandan¯ dibhirj˜ eye sarasaguruguhasah¯ ye a n a
 30. 30. 54 kAmAkShIM kalyANIm k¯ m¯ ks¯m kaly¯ n¯m a a .ı . a. ı r¯ gam: kaly¯ ni (65) a . a. a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavik¯ m¯ ks¯m kaly¯ n¯m bhaje ham bhaje a a .ı . a.ı . .anupallavik¯ makotip¯thav¯ sin¯m nira˜ jan¯m a . ı. a ı . n ıcaranam .s¯ marasya samprad¯ yakulott¯rnayogin¯m a . a ı . ı.sams¯ rabhayabha˜ jan¯m cid¯ nandavil¯ sin¯m . a n ı. a a ı s¯ a ı . nkamale´adip¯ lin¯m ka˜ jadalalocan¯m . ı.kum¯ raguruguhajanan¯m sampatkar¯m dhanin¯m a ı. ı. ı55 kAmeshvareNa k¯ me´varena a s . a . ´ ı r¯ gam: sr¯ (22) a. . ¯ t¯ lam: adipallavik¯ me´varena samraksito ham ganapatiguruguh¯ dik¯ ranena a s . . . . . a a .anupallavi s . a a .¯ .kamale´akrtakanyak¯ d¯ nena karunamrtarasaprav¯ hena ak¯ me´varip¯ nigrahanena k¯ m¯ dimuktikaraya´askena a s a. . a a scaranam . . . . a´arunakiranakotiprak¯ sena anim¯ dyastai´varyapradena . a .. s ı ı. ¯ abher¯v¯nadig¯ nalolena bh¯ gavatapramukh¯ dinutena a avaral¯ jahom¯ dipradaksinavasumi´ritapuspavarsitena a a . . s . .pur¯ napurusapuruh¯ t¯ dip¯ jitaratnamandapasthitamudena a. . ua u ..
 31. 31. 56 kAyArohaNesham k¯ y¯ rohane´am a a . s r¯ gam: devag¯ ndh¯ ram (22) a . a a a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavik¯ y¯ rohane´am bhaja re re m¯ nasa a a . s . a .¯ . ´kalikalmasapaham sivar¯ jadh¯ niksetrasthitam a a .anupallavibhay¯ paham dikk¯ lak¯ divinutamahe´varam a . a a s .m¯ y¯ mayajagad¯ dh¯ ram guruguhopac¯ ram a a a a . acaranam .n¯l¯ yat¯ ks¯manoll¯ sakaranam ı a a .ı a . .nitya´uddhasatvagunam bhuktimuktipradanipunam s . . .p¯ litabhaktam pa˜ c¯ nanam pranatagaj¯ nanam a . n a . . a . s . a´b¯ lacandra´ekharam bhavap¯ samocanam trinayanam a .57 kAlabhairavam k¯ labhairavam a r¯ gam: bhairavam (16) a . a. . ¯ t¯ lam: adipallavik¯ labhairavam bhaje hamani´am k¯ s¯purav¯ sam bh¯ te´am a . s . a´ı a . u sanupallavi´¯ a´ . ´sulacakrap¯ sadandahastam sokamohav¯ ranapra´astam .. a . scaranam .n¯ rad¯ dinuta´y¯ mag¯ tram n¯ gayaj˜ as¯ travicitram a a s a a . a n u .kr¯ ratarap¯ padandanacaturam guruguhapriyakaram digambaram u a .. . . . . a˜v¯ rij¯ san¯ syakrntanam v¯ nchit¯ rthaphalad¯ nacintanam a a a a a .dh¯rataram vidhikap¯ ladharanam devar¯ jasevit¯ bjacaranam ı . a . . a a .
 32. 32. 58 kAshIvishAlAkshIm a´ı s ¯ a . ı k¯ s¯vi´al¯ ks¯m r¯ gam: gamakakriy¯ (53) a . a a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavik¯ s¯vi´al¯ ks¯mm bhaje ham bhaje sr¯- a´ı s ¯ a . ı . . ´ıanupallavik¯ s¯vi´ve´varamanoll¯ sak¯ rin¯m a´ı s s a a .ı . .¯karunarasalahar¯m guruguhavi´v¯ sin¯m ı. s a ıcaranam .k¯ s¯purav¯ sin¯m k¯ mitaphalad¯ yin¯m a´ı a ı. a a ı. . a´ ı .kalikalmasan¯ sin¯m gandharvaghositagamakakriy¯ modin¯m . a ı a´p¯ samocan¯m kap¯ la´ulin¯m pannagaven¯m ı. a s¯ ı . .ıd¯ sajanamukundavaraprad¯ yin¯m a a ı59 kAshIvishveshvara a´ı s s k¯ s¯vi´ve´vara r¯ gam: k¯ mbhoji (28) a . a t¯ lam: ata a. . .pallavik¯ s¯vi´ve´vara ehi m¯ m p¯ hi a´ı s s a. a .¯karunanidhe sannidhehi mudam dehi .anupallavik¯ s¯ksetrasadrsadhikaphaladagartat¯rav¯ sa bhaktavi´v¯ sa a´ı . . ´¯ ı a s a s .¯ . .de´ikakataksena dar´itadevat¯ s¯ rvabhauma s aamah¯ deva deva devanuta devar¯ jap¯ jita daksina a a u . .caranam .bhavarogacaturavaidyali˙ gavibho bhadrad¯ yak¯ mbhojakaravibho n a akuvalay¯ dipa˜ cavadanasvayabho kustarog¯ pahagartat¯rtha´ambho a n .. a ı sravi´a´ivahninetra sucaritra vi´al¯ ks¯kalatra s s s¯ a .ıkavijan¯ disannutip¯ tra kaman¯yag¯ tra cinm¯ tra a a ı a a
 33. 33. . u . ´ıbhuvanabharana bh¯ taganapate bhavahara natavidhi sr¯pate´siva guruguhajanaka pa´upate navamanivilasitacitsabh¯ pate s . a60 kumArasvAminam kum¯ rasv¯ minam a a r¯ gam: as¯ veri (8) a . a a. . ¯ t¯ lam: adipallavi a . . a . ´ıkum¯ rasv¯ minam guruguham nam¯ mi padasaroruhamaham sr¯ aanupallavihim¯ drij¯ sutam surapatinutam hiranyamanikundal¯ la˙ krtam a a . . . . .. a n . s . . a . ´bhram¯ tmakavi´vakaram suravaram bhr¯ ntiharacaturataram subhakaram acaranam . a . a . a˜ . ´k¯ rtikeyam b¯ huleyam k¯ ncanamayadeham sikhiv¯ ham a . a a . ´ a . s¯ ak¯ rtasvarah¯ ram srutis¯ ram garvita´ur¯ disamh¯ ram . a a . . u . u a n¯p¯ rtividy¯ pradam tatpadam m¯ rtikaram m¯ l¯ j˜ anaharam u . ı s¯ s¯ . ¯k¯rti´alinam vinata´ulinam artibha˜ janama´esara˜ janam . n s . n61 kumbheshvaAya kumbhe´var¯ ya namaste s a r¯ gam: kaly¯ ni (65) a . a. t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s apallavikumbhe´var¯ ya namaste s a´ ı n .¯ asr¯ma˙ galamb¯ samet¯ ya namaste namaste aanupallavi .¯tumburun¯ radasannutacaranaya uttu˙ gakaman¯yavrsabh¯ rohit¯ ya a n ı .. a a a ´ n aambudhik¯ ver¯t¯rasthitasukhakar¯ ya sa˙ kar¯ ya a ııcaranam .
 34. 34. a u a a .¯kum¯ raguruguhap¯ jit¯ ya um¯ ramanayamahe´var¯ ya hemagirip¯thasthit¯ ya s a ı. acarm¯ mbara´a´i´ekhar¯ ya nirmalahrdayavilasit¯ ya a s ss a . anitya´uddhabuddhamukt¯ ya nityotsavanira˜ jan¯ ya s a n a62 kumbheshvarAya namaste kumbhe´var¯ ya s a r¯ gam: ked¯ ram (29) a . a a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavi s a ´ ı n .¯ akumbhe´var¯ ya namaste sr¯ma˙ galamb¯ sahit¯ ya aanupallavi a u n .¯m¯ nitaguruguhavandit¯ ya kumbhajap¯ jitapa˙ kajacaranaya acaranam .ambuj¯ san¯ disannutan¯lakanth¯ ya a a ı .. akujabudh¯ digrh¯ disamhit¯ ya a . a . a a a a a ´ n akuberapramukh¯ dyup¯ sitamukh¯ mbuj¯ ya sa˙ kar¯ ya63 kumbheshvareNa kumbhe´varena s . r¯ gam: kaly¯ ni (65) a . a. a. . ¯ t¯ lam: adipallavikumbhe´varena samraksito ham kumbhaj¯ dimunip¯ jitavarena s . . . . a u .samasti caranam .. .kumbham¯ samakh¯ mahotsavena k¯ makotip¯tayatinutena a a a . ı. n .¯ aibhavadanaguruguh¯ nandena indudharama˙ galamb¯ yutena a
 35. 35. 64 kusumAkaravimAnArUDhAm a a ¯. a kusum¯ karavim¯ n¯ rudh¯ m a a . ¯ r¯ gam: ahiri (20) t¯ lam: adi a. .pallavikusum¯ karavim¯ n¯ r¯ dh¯ m kundamukularadan¯ m vande ham a a a u. a . . a.anupallavibh¯ sam¯ nak¯ me´var¯ nand¯ m bhaktajan¯ dima˙ galaprad¯ m a a a s a a. a n . a. . s ¯ ı.vasukonada´arap¯thasthit¯ m v¯ rijalocan¯ m paradevat¯ m a. a a. acaranam .vasudevanutav¯thivita˙ k¯ m v¯ n¯savanditavara´ak¯ m ı . n a . a . ı´ s¯ a . .¯ . s .¯v¯ sav¯ diguruguhasantosam vicitravith¯prave´avesam a a ı65 kusumAkarashobita kusum¯ kara a r¯ gam: kusum¯ karam (71) a . a a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavikusum¯ kara´obhita´r¯purageham a s sı .kumbhajaguruguhanatam bh¯ vaye ham . asamasticaranam .. .hasanajitatripuramavanatamuraharam . s . .¯abja´ekharam karunakaram haram .bhasitoddh¯ lanabharanam pannagavalay¯ bharanam u. . . a . .asam¯ stragarvaharanam agar¯ jasut¯ ramanam a . . a a .66 k.rShNAnanda ... ¯ krsnanandamukundamur¯ re a r¯ gam: gaulipantu (15) a . . t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s a
 36. 36. pallavi ...¯ ´krsnanandamukundamur¯ re krp¯ m kuru ke´ava saure hare a . a. sanupallavi ...¯trsnarahita gop¯janavallabha trivikrama ın¯ r¯ yana v¯ sudeva govinda padman¯ bha aa . a acaranam . a .´ .¯y¯ davavamsapayonidhicandra yamalarjun¯ dibha˜ janopendra a n a ı a aı .¯ am¯ dhava m¯ mava vinatavidh¯ndra m¯ y¯ t¯ta karunas¯ ndra avedanutagaur¯p¯ ntara˙ g¯ diguruguhamoda ı a n amural¯n¯ dabhedavinoda pa˙ kajap¯ da mama pras¯da sr¯dhara .ı a n a ı ´ı67 kailAsanAthena kail¯ san¯ thena a a r¯ gam: k¯ mbhoji (28) a . a t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s apallavi . . . . . ´ıkail¯ san¯ thena samraksito ham kaivalyapradanipunatarena sr¯ a aanupallavi a . ´kail¯ sagirivih¯ rena sailar¯ j¯ tmaj¯ moh¯ k¯ rena a aa a a a .caranam .sadgatid¯ yak¯ mbhojacaranena c¯ ru´araccandrakal¯ dharena a a . a s a . n¯ asadguruguhasannutapadena satyaj˜ an¯ nandena .´sanak¯ disamsayaharanena cid¯ nandahrdayasthitena a . a .68 kailAsanAtham kail¯ san¯ tham a a r¯ gam: vegav¯ hini (16) a . a a. . ¯ t¯ lam: adipallavi
 37. 37. kail¯ san¯ tham bhaje ham k¯ m¯ divrttim tyaje ham a a . . a a . .anupallavi´ a . s . ´ nsailar¯ j¯ tmaj¯ patim pa´upatim sa˙ karam bhaktava´amkaram aa . s .caranam .v¯ lakhily¯ dip¯ jitag¯ tram vasupradanipunataraksetram a a u a . . . . . . . s¯k¯ lak¯ maharanacarananetram kamale´adisannutip¯ tram a a an¯lakanthaguruguhaputram nity¯ nandam paramapavitram ı .. . a . .´¯ a. a´sulap¯ nimatyadbhutacitram svaprak¯ sajitavahni´a´imitram . s s69 kodanDarAmam kodandar¯ mam .. a r¯ gam: kokil¯ ravam (11) a . a a. . ¯ t¯ lam: adipallavikodandar¯ mamani´am bhaj¯ mi kokil¯ ravaj¯ nak¯ramanam .. a s . a a a ı .samasticaranam .. .p¯ dajap¯ msup¯ lit¯ halyam parame´varaguruguhav¯ tsalyam a a. a a . s a .ved¯ ntavedyamatikau´alyam vi´v¯ mitrahitamakautilyam a s . s a .70 kaumAri gauri kaum¯ r¯ gaur¯ a ı ı ı .¯ . r¯ gam: gaur¯velavali (23) a . a. . ¯ t¯ lam: adipallavikaum¯ r¯ gaur¯velaval¯ g¯ nalole su´¯le b¯ le aı ı . ¯ .ı a sı asamasticaranam .. .k¯ m¯ ksi kanakaratnabh¯ sani kaly¯ ni guruguhasantosini a a . u. . a. . .hem¯ mbari satodari sundari himagirikum¯ ri ¯sava´a˙ kari a ´¯ a ı´ s n
 38. 38. 71 kShitijAramanam ksitij¯ ramanam . a . r¯ gam: devag¯ ndh¯ ri (29) a . a a a. . ¯ t¯ lam: adipallavi . a . . ´ıa .ksitij¯ ramanam cintaye sr¯r¯ mam bhavataranam .anupallaviksitipatinatacaranam sevitavibh¯sanam . . . ı. . . . . . ´ksitibharanam sritacint¯ manimaghaharanam a . .caranam . . . ´¯sakalasuramahitasarasijapadayugalam santam atiku´alam . s .vikasitavadanakamalamatulitamamalam v¯ranutabhujabalam . ı´ . ´sukasanakamunimuditaguruguhaviditam sobhanagunasahitam . . . . a´prakatitasarojanayanam p¯ litabhaktam bhavap¯ saharananipunam . a . .72 ga”nge mAM Ahi ˙ gange m¯ m p¯ hi a. a ˜ ¯. r¯ gam: junjuti (28) a . t¯ lam: khanda ekam a. . ..pallavi n a. a ı´ sga˙ ge m¯ m p¯ hi gir¯sa´irasthitegambh¯rag¯ ye g¯tav¯ dyapriye . ı a ı asamasticaranam .. . n a .¯a˙ gajat¯ tamude asivarunamadhyeakr¯ rap¯ jite akhilajan¯ nande u u asakalat¯rtham¯ le sadguruguhal¯le ı u ıvarajahnub¯ le vy¯ s¯ dikrp¯ le a aa . a
 39. 39. 73 gajAdIshAdanyam a ı´ ¯ gaj¯ dh¯sadanyam ˜ r¯ gam: n¯ takuranji (28) a . a. t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s apallavi a ı´ ¯gaj¯ dh¯sadanyam na j¯ ne ham gurusvar¯ p¯ vat¯ rino . a . u a a .samasticaranam .. .nij¯ nand¯ nubhavanityavidy¯ prabodhino a a anirmalahrdayasthitanirgunarasar¯ pino . . u .ajap¯ hamsanatan¯ dinijabhajanatrptaguruguhar¯ pino a . . a . u .74 gajAnanayutam gaj¯ nanayutam a r¯ gam: vegav¯ hini (16) a . a t¯ lam: catura´ra ekam a. . spallavigaj¯ nanayutam gane´varam bhaj¯ mi satatam sure´varam a . . s . a . ssamasticaranam .. . s . .¯ajendrap¯ jitavighne´varam ganadisannutapadapadmakaram u .ku˜ jarabha˜ janacaturatarakaram guruguh¯ grajam pranav¯ k¯ ram n n . a . . a a75 gajAmbA nAyako gaj¯ mb¯ n¯ yako a a a . ¯. r¯ gam: jumjuti (28) a . t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s apallavigaj¯ mb¯ n¯ yako raksatu gunijan¯ dip¯ jitah satatam a a a . . a u .samasticaranam .. .
 40. 40. ajendr¯ dyamar¯ disannuta akhilabhuvan¯ disenah a a a .sujumj¯ tir¯ gap¯ nah sundaraguruguha´ivas¯ nuh . u. a a . s u .76 gaNanAyakam ganan¯ yakam . a r¯ gam: rudrapriy¯ (22) a . a a. . ¯ t¯ lam: adipallaviganan¯ yakam bhaje ham bhaje kamale´anutam k¯ maripusutam . a . . s . aanupallavianim¯ disiddhid¯ yakam sumukham . a a .caranam .v¯ n¯ramananandam varadam vadane dviradam varab¯ laguruguham a.ı .¯ . . . a77 gaNapate mahAmate ganapate mah¯ mate . a r¯ gam: kaly¯ ni (65) a . a. a. . ¯ t¯ lam: rupakampallaviganapate mah¯ mate gaur¯kum¯ ra m¯ m p¯ hi . a ı a a. aanupallavianim¯ dyastai´varyaprada guruguhap¯ jita vara . a .. s ucaranam . a´ asomas¯ ry¯ gninetra sad¯ siv¯ nandaputra u av¯ madev¯ dibhadra v¯ rijagambh¯rag¯ tra a a a ı ahim¯ drijasud¯ moda hiranmayap¯thasthita a a . ı.p¯ marapanditanuta vara pa˙ kaj¯ san¯ dinuta a .. n a a
 41. 41. 78 gaNarAjena ganar¯ jena . a a . ¯ r¯ gam: arabhi (29) t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s apallaviganar¯ jena raksito ham gunijan¯ dinutapallavapadena . a . . . asamasticaranam .. . .. a. .¯anim¯ dyastasiddhipradena m¯ nikyamakutadidharena . a .mantrin¯p¯ jitasumukhena m¯ nitaguruguhavanditena .ı u a a´ a´dinakarakotiprak¯ sena vinat¯ sritamand¯ rena . a . u a´ ¯ ˙ smanup¯ jitap¯ sanku´ena k¯ nanasthitabrahmacaryena a .79 gaNeshakumAra gane´akum¯ ra . s a . ¯. r¯ gam: jumjuti (28) a . t¯ lam: catura´ra ekam a. . spallavigane´akum¯ ra p¯ hi m¯ m gajamukha . s a a a.samasticaranam .. .(mama) manorathasiddhid¯ yak¯ gamapad¯ dinuta a a a ´ıbhava sr¯ guruguhahita gajamukha80 gAnalole g¯ nalole a r¯ gam: n¯ gavar¯ li (8) a . a a. t¯ lam: mi´ra capu a. . spallavi a n s¯ .g¯ nalole b¯ le pa˜ cada´aksari p¯ hi m¯ m a a asamasticaranam .. .
 42. 42. n¯ n¯ prapa˜ c¯ t¯te n¯ mar¯ p¯ tmake m¯ ye a a n aı a u a am¯ nitaguruguh¯ tmake c¯ rucandrah¯ site a a a asanak¯ disam¯ r¯ dhite n¯ gavar¯ liveniyute a aa a a. .81 girijayA ajayA girijay¯ ajay¯ a a a . ´ ˙ r¯ gam: sankar¯ bharanam (29) a . a. . ¯ t¯ lam: adipallavigirijay¯ jay¯ abhay¯ mbikay¯ a a a a ı´ a agir¯saj¯ yay¯ raksito ham .anupallavi aa a¯harihay¯ didevat¯ r¯ dhitay¯ atmasvar¯ paprabodhitay¯ a u a a ¯ .¯hariharaguruguhasammoditay¯ adiksantavarnaveditay¯ . acaranam . a. ı ı ı .¯ .samayavi´esaniry¯ namukhab¯janirb¯jad¯ksavisayakarana s . .samay¯ caranopayogap¯ j¯ s¯ magr¯samgrah¯ ntahkarana- a . ua a ı . a . .samayamatapratip¯ dy¯ nusaranas¯ m¯ nyavi´esapraj¯ carana- a a . a a s . a .mamatvanir¯ karanakriy¯ yutasadbhakt¯ n¯ m dharm¯ rthar¯ pa- a . a a a. a usamatvavrttivitarananipunataras¯ mr¯ jyaprad¯ runacaranay¯ . . . a a a . . a82 gIticakraratha g¯ticakrarathasthit¯ yai ı a r¯ gam: kannada (28) a . . t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s apallavi ı a s a .¯g¯ticakrarathasthit¯ yai guruguhanuta´y¯ malayainamaste namastesamasticaranam .. .
 43. 43. g¯t¯ mrt¯ nandit¯ yai g¯rv¯ navandit¯ yai ıa . a a ı a. ahatavisa˙ gasam¯ h¯ yai krtalokopak¯ r¯ yai . n u a . aanatabhairav¯ disen¯ yai navanavavidhab¯ nakar¯ yai a a a. a83 guNijanAdinuta gunijan¯ dinuta . a r¯ gam: gurjjari (15) a . a. . ¯ t¯ lam: adipallavi . a a ´gunijan¯ dinutaguruguhodaye gurjjarir¯ gapriye va sivesamasticaranam .. .manimayabh¯ sani m¯ navaposani madhurabh¯ sini m¯ nasatosini . u. . a . . a. . a . .ganapatiphanipati´ayanavidhinute gajarathaturagapadayute lalite . . s84 guruguhapadapankaja ˙ guruguhapadapankaja a . ´ ˙ r¯ gam: sankar¯ bharanam (29) a . t¯ lam: ti´ra ekam a. . s nottusvara s¯ hityam .. a s a´guruguhapadapa˙ kajamatiguptamani´am¯ sraye n a´nirati´ayanijaprak¯ sakanityasukhaphalapradam sn¯rajan¯ bhapurandaram¯ r¯ riv¯ rijasambhavaveditavyam ı a aa a . .atri´ukavasistav¯ madev¯ ditapodhanavanditam || s .. a a85 guruguhabhavAntarangiNIm ˙ .ı guruguhabhav¯ ntarangin¯m a ˙ . r¯ gam: caturangini (66) a . t¯ lam: mi´ra c¯ pu a. . s a
 44. 44. pallaviguruguhabhav¯ ntara˙ gin¯m catura˙ gin¯m vicintaye ham a n .ı . n .ı .samasticaranam .. . . . . .¯ . a .¯ .arunakiranasucaranayugalam harihay¯ dinutakambugalam .¯ . .¯ ı . ´ n .¯garudagamanap¯ jitabagalam karunakar¯m subhama˙ galam . u86 guruguha sarasija guruguha sarasija a . ´ ˙ r¯ gam: sankar¯ bharanam (29) a . t¯ lam: catura´ra ekam a. . s nottusvara s¯ hityam .. aguruguha sarasijakarapada´ubhakaram¯ rtte s u ´suravara sivasuta bhuvanapatemuraharaharihayavidhinutabahuvidhak¯rtte ınarapatinatamunisutasumatenirupama jayakara nirati´ayasukhada ssarasa satatamava sthitatara´akte || s87 guruguhasvAmini guruguhasv¯ mini a r¯ gam: bh¯ numati (4) a . a t¯ lam: khanda triputa a. . .. .pallaviguruguhasv¯ mini bhaktim karomi a .nirupamasvemahimni paramdh¯ mni . aanupallavi .¯karunakaracid¯ nandan¯ th¯ tmani a a a .¯ .¯ akaracaranadyavayavaparinam¯ tmanitarunoll¯ s¯ dip¯ jitasv¯ tmani . aa u a
 45. 45. dharany¯ dyakhilatatv¯ t¯t¯ tmani . a aıacaranam .nijar¯ pajitap¯ vakendubh¯ numati u a anirati´ay¯ nande hamso viramati s a .aja´iksanaraksanavicaksanasumati s . . . . . .harihay¯ didevat¯ ganapranamati a a . .yajan¯ dikarmaniratabh¯ surahite a u ..¯ ˙yamaniyam¯ dyastangayogavihite avijayavall¯devasen¯ sahite ı av¯r¯ disannute vikalparahite ıa88 guruguhAdanyam guruguh¯ danyam a r¯ gam: balahamsa (28) a . . t¯ lam: jhampa a. .pallaviguruguh¯ danyam na j¯ ne ham a . a .gupt¯ gam¯ rthatatvaprabodhino a aanupallavi . a . a. . ¯ aarunoday¯ nandakotibrahm¯ ndak¯ ra-´ asiv¯ didhar¯ ntatatvasvar¯ pino a u .caranam .sahasradalasarasijamadhyaniv¯ sinah . a . a . a´ .sakalacandrabh¯ skaratejahprak¯ sinahsahaj¯ nandasthitad¯ savi´v¯ sinah a a s a .saccitsukh¯ tmakavi´vavil¯ sino a s a . . a´ ¯aharahahprabalahamsaprak¯ satmanodaharavidy¯ prad¯ yakaparam¯ tmano a a ajahadajahallaksanay¯ j¯vaiky¯ tmano . . a ı arahahp¯ jitacid¯ nandan¯ th¯ tmano . u a a a
 46. 46. 89 guruguhAya guruguh¯ ya a r¯ gam: s¯ ma (29) a . a a. . ¯ t¯ lam: adipallaviguruguh¯ ya bhakt¯ nugrah¯ ya kum¯ r¯ ya namo namaste a a a aaanupallavi a a .¯ ı aguruguh¯ ya bhakt¯ nugrah¯ ya gunat¯t¯ ya r¯ parahit¯ ya a u a n u a a a u a ´ ahariharaviri˜ cir¯ p¯ ya saccid¯ n¯ dasvar¯ p¯ ya siv¯ yacaranam . .¯ a n¯ n¯sakalagamamantras¯ raj˜ aya satsampatprad¯ ya sarvaj˜ aya a . . . a´ asakalaniskalaprak¯ sak¯ ya s¯ marasya samprad¯ yak¯ ya a . a a . a a ı a n¯ avikalebharakaivalyad¯ n¯ ya vikalpah¯n¯ ya vij˜ an¯ ya´ a a ´sukav¯ madevavanditapad¯ ya sukav¯ madevamuktiprad¯ ya a a90 gurumUrte ¯ gurumurte a . ´ ˙ r¯ gam: sankar¯ bharanam (29) a . a. . ¯ t¯ lam: rupakampallavi u ı a ´ıgurum¯ rte bahuk¯rte surasen¯ dhipate sr¯anupallavi ´ a. ´ ısurasevita sivabh¯ vita sumate ni´amava m¯ m sr¯ a scaranam .saras¯ruhabhavavandita sakal¯ gamanutadeva ı a .¯surapatitanuj¯ dhipate suravara karunajaladhe a a . . ´ . ´ıgirij¯ tmaja sanmukhabhava guruguha saravanabhava sr¯
 47. 47. 91 gokarNeshvara gokarne´vara . s r¯ gam: saur¯ stram (15) a . a. . a. . ¯ t¯ lam: adipallavigokarne´vara p¯ hi p¯ hi m¯ m . s a a a.gotrabhid¯ dip¯ jitam¯ rte suk¯rte a u u ıanupallavisr¯kambuhemagirik¯ rmukadhara sr¯pati´ara dharan¯dhara purahara´ı a ´ı s .ı´ ´sokahara hara subhanikar¯ kara kokanadapada guruguh¯ kara a acaranam . .. ı ı a a ı´b¯ lamandanat¯rthat¯rav¯ sa bh¯ rat¯sanuta bhaktavi´v¯ sa a s an¯lalohita vi´vavil¯ sa nity¯ nandavall¯manoll¯ sa ı s a a ı a a˜ ap¯ nc¯ lasaur¯ stracolade´ap¯ lasevita p¯ da mrkandu a.. . s a a . ..b¯ lad¯rgh¯ yur¯ rogyaprada b¯ la´a´idhara varada daksina a ı a a a s s . .92 gopAlak.rShNAya a ... ¯ gop¯ lakrsnaya namaste r¯ gam: k¯ mbhoji (28) a . a a. . ¯ t¯ lam: adipallavi a ...¯gop¯ lakrsnaya namaste g¯ nalol¯ ya guruguhanut¯ ya a a aanupallavi ı aa . a a .¯gop¯janamanoll¯ s¯ ya garudav¯ h¯ ya gopatosayacaranam .dv¯ rak¯ v¯ sad¯ modar¯ ya d¯ sajan¯ bh¯stavaraprad¯ ya a a a a a a a ı.. ad¯ ridryaduhkh¯ dibha˜ jan¯ ya draupad¯m¯ nasamraksak¯ ya a . a n a ı a . . adharan¯dhar¯ ya tatv¯ t¯t¯ ya t¯ maras¯ ksapadapa˙ kaj¯ ya .ı a aıa a a . n a a .¯ . .¯paramabh¯ gavataprahladabhaktaraksanaya p¯ ndavahit¯ ya a. . a

×