Miten lainsäädännön muutokset   vaikuttavat koulun, rehtorin ja     opettajan oikeuksiin,   velvollisuuksiin ja va...
• Rehtorin, johtajan ja opettajan   on asemansa perusteella   tunnettava sovellettava   voimassa oleva lainsäädän...
Käsikirjasto• Koulutuksen vuosikirja 2011-2012• Pykäläpankki 2009•  Pirjo Vehkamäki ja Anne Tamminen-Dahlman:  Julkisuu...
Kuka päättää, kuka toimii,           kuka vastaa?• Lainsäädäntö: yleinen ja koululainsäädäntö• Tuntijako• Opetu...
Vastuutahot• Koulutuksen järjestäjä – kunnanvaltuusto, -hallitus,  lautakunta, johtokunta, johtava viranhaltija yms. – ...
Mistä vastaa?• Koulutuksen järjestäjä – koulutuksen voimavaroista ja laadusta – työtilojen ja ympäristön turvallisuudest...
Mistä vastaa?  • Toiminnasta vastaava rehtori    – johtamansa yksikön toiminnan järjestelystä    – tilojen ja väli...
Mistä vastaa?  • Moniammatillisen yhteistyön toimijat   – Koulupsykologit, koulukuraattorit, koululääkärit,    ko...
Kodin velvollisuus osallistua kodin          ja koulun yhteistyöhön?  • Huoltajilla velvollisuus huolehtia, ett...
Lastensuojelulain 25 §:n       ilmoitusvelvollisuus   – Sosiaali- ja terveydenhuollon,   – opetustoimen,   – ...
Vireille tulo ja asiakkuuden          alkaminen (lastensuojelulaki 26 §)   • Vireille, kun ilmoitus vastaanotet...
Kodin ja koulun yhteistyön         velvollisuudet ja rajat koululle ja              opettajille   ...
Mikä on koulun toimintaa ja mikä      ei? Miten laki turvaa   opettajaa, rehtoria, oppilasta?   Markku Poutala ...
Kaikki muuttuu        - vastuu säilyy • Oppilas koulun vastuulla koko koulupäivän ajan  koulun toiminnassa • Opet...
Rajoituksia ja vaaroja   • Opettajan oikeudet ja toimivalta rajoittuvat hänen    työhönsä koulussa, kouluympäristössä...
……… vaaroja   • Opettaja on aina esimiesasemassa    oppilaisiin nähden   • Oppilaiden kohtelu   • Opettamisen tav...
Mikä ohjaa opettajan              työtä?   • Opetussuunnitelma   • Vuosisuunnitelma   • Työjärjestys  ...
Muutamia rajanvetoja   • Mikä on koulun toimintaa?    – Vuosisuunnitelman ja työjärjestyksen mukainen     opetus,...
jatkoa…   • Mikä ei ole koulun toimintaa?    – koulu- ja kotimatkat    – hammashoitokäynnit    – Iltadiskot (jo...
OPM:n turvaryhmän lakimiesryhmä kirjoitti        työryhmän yksimielisesti hyväksymään        muistioon (OP...
Toimintamalli diabetesta sairastavan         lapsen koulupäivän aikaisesta hoidosta   Koulun opetushenkilöstö v...
Miten otan opettajana              huomioon?   • Opetusryhmän koon   • Opetusryhmän oppilaiden erilaisuud...
Entä rehtori? • Työnantajan sijaisena asema – koulutus ja  toimivalta? • Kelpoisuus ja velvollisuus arvioida koneiden ja ...
Kunnan vastuu opetuksen            järjestäjänä   • Taloudelliset ja muut resurssit   • Ryhmien koko ja ryh...
Seuraamukset                             Virasta   Palvelussuhteen   päättäminen    ...
Virkarikos   • Rikoslaki 40:9 (tahallinen) ja 10 §    (tuottamuksellinen)   • Virkamies virkaa toimittaessaan   ...
Vahingon-      korvauksen kanavoituminen      vahingon kärsinytOpettaja (kuullaan)        Työnantajaku...
Tietääkö rehtori, koulu, ja opettaja         riittävästi oppilaista?   Markku Poutala   Opetusalan oikeuspalve...
Onko koulussa toimivilla riittävästi          tietoa oppilaista?• Tietolähteitä   1. Oppilaiden ja heidän huol...
Mitä voidaan tehdä opetuksen        järjestämisen kannalta     oleellisten tietojen saamiseksi? 1. Hankitaan o...
Poliisi     Sosiaalitoimi             Poliisilaki     Sosiaalihuollon asiakaslaki           ...
Nuorisotoimi Sosiaalitoimi                     Poliisi          Työpaikka   Vapaa-aika ...
Sovittamaton ristiriita? • Viranomaisen toiminnan julkisuus • Kunnallisen päätöksenteon julkisuus • Opetus on julkista. Pe...
L viranomaisten toiminnan            julkisuudesta   • Soveltamispiirissä myös lain tai asetuksen tai    ...
Eräitä viranomaisen salassa        pidettäviä asiakirjoja (julkisuusL 24 §) • Kanteluasiakirjat  – vahinkoa tai k...
Salassa pidettäviä opiskelijaa           koskevia tietoja • Henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista  arvioi...
Henkilötietolaki (523/1999)   • Toissijainen erityislakeihin nähden   • Sovelletaan kaikkiin, jotka pitävät henkilörek...
Käsitteistä  • Henkilötieto   – merkintä tunnistettavasta henkilöstä alustalle   – ei suullisesti käsitellyt tiedot...
Käsitteitä (jatkoa)   • Rekisterinpitäjä    – henkilö/henkilöt, yhteisö, laitos, säätiö, jonka käyttöä     vart...
• Salassapidossa on kysymys asiakirjan    sisällöstä    – asiakirjan sisällöstä johtuva syy, miksi tietoa ei    ...
Henkilötietojen luovuttamisen         kannalta tärkeitä rajoja              Perusopetus       ...
Henkilötietojen kerääminen ja          tallentaminen1. Henkilörekisterin peruste on aina rekisterinpitäjän  toi...
Henkilötietojen luovuttaminen   • Vain sille, jolla on oikeus tallentaa ja käsitellä   • Vastaanottajalla on oltava as...
Arkaluontoisten tietojen           käsittelykielto   • Arkaluonteisia tietoja mm.   •  rotu tai etninen alk...
Poikkeukset   • Nimenomainen suostumus tai   • Kysymyksessä on sellaisten tietojen    käsittely, josta säädetään ni...
Salassapito opetuksessa –         lakimuutosten vaikutus   • Säännelty koulutusta koskevissa laeissa    – PO...
L terveydenhuollon      ammattihenkilöstöstä 17 §   • Terveydenhuollon ammattihenkilöstö ei    saa sivulliselle ...
L potilaan asemasta ja      oikeudesta 9 § 2 mom.   • Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja    kehitystasoonsa nähde...
L potilaan asemasta ja      oikeudesta 13 § 2 mom   • Terveydenhuollon ammattihenkilö tai    muu terveydenhuoll...
L potilaan asemasta ja     oikeudesta 13 § 2 mom. jatk.   • ….Sivullisella tarkoitetaan muita kuin    asianomais...
Sosiaalihuollon asiakaslaki 3. luku• 17§ 1 mom.• Salassa pidettävien tietojen antaminen asiakkaan hoidon ja huollon turva...
Henkilötietojen salassapito ja        käsittely opetustoimessa (1.8.2010)Pääsääntö POL 40§ 1mom.• Salassapitovelvol...
Poikkeus (uudet POL 40 § 2-4 mom.)Oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla oikeus saada tietoja toisiltaan ja luovuttaa...
Oppilaan huoltajan kirjallinen             yksilöity suostumus      Oppilaan             Opp...
Tietojensaantioikeus             (POL 41§:n uusi 4 mom.)   • Opetuksen järjestäjällä on    salassapitove...
Tietojen siirtämisvelvollisuus                (uusi POL 40 § 4 mom.)   • Jos oppilas siirtyy toisen opet...
Yksittäisen oppilaan asioiden        käsittely oppilashuoltotyöryhmässä               ( POL 31a § 2 ...
Kirjaamiskäytäntöä täsmennettiin   1. vireille panija ja aihe,   2. päätetyt jatkotoimet perusteluineen,   3. osalli...
Erityisopetuksen muuttunut         lainsäädäntö (642/2010)• Tavoitteena vahvistaa oppilaan oikeutta suunnitelmall...
Erityisopetuksen muuttunut             lainsäädäntö   Opetuksen yhteydessä annettava yleinen   tuki   ...
Erityisopetuksen muuttunut               lainsäädäntö   Tehostettu tuki-   oppilas tarvitsee useaa tuen...
Erityisopetuksen muuttunut              lainsäädäntöErityinen tuki• Koostuu erityisopetuksesta ja muusta tues...
Erityisopetuksen muuttunut              lainsäädäntö• Oppilaalle yksi erityistä tukea koskeva määräaikainen...
Erityisopetuksen muuttunut             lainsäädäntö• Ennen päätöstä1. Kuultava oppilasta ja oppilaan huoltaja...
Paikallisessa             opetussuunnitelmassa   4.5.2   HOJKS   –  Laadinta   –  Seuranta   – ...
Paikallisessa              opetussuunnitelmassa jatk.   5.1  Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot ( s.23)...
Paikallisessa              opetussuunnitelmassa jatk.   5.1.3    Erityisopetus (s.26)   –  Toiminta...
Paikallisessa              opetussuunnitelmassa (jatk.)   5.1.5    Pidennetty oppivelvollisuus (s.28)  ...
Paikallisessa              opetussuunnitelmassa jatk.   5.2.1   Kodin ja koulun välinen yhteistyö ( s.32...
Paikallisessa             opetussuunnitelmassa jatk.   5.4.4  Oppilashuollon ja turvallisuuden    edist...
Nuorisolain muuttaminen              1.1.2011• Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto   – Opetus-, sosiaali-, t...
Nuorten ohjaus- ja           palveluverkosto   opetustoimi       sosiaalitoimi   Terveystoimi    ...
Etsivä nuorisotyö• Tehtävänä tavoittaa ja auttaa tuen ja palveluiden piiriin – perustana nuoren itsensä antamat tiedot j...
Nuorisolain muuttaminen                   jatkoa…   • Muutokset opiskelijavalintarekisteristä ja   ...
Tietojen luovuttaminen         etsivää nuorisotyötä varten• Nuoren suostumus• Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot s...
Tietojen luovuttaminen         etsivää nuorisotyötä varten• Puolustusvoimat ja siviilipalvelukeskus alle 25 v, jo...
Tietojen käsittelystä etsivää             nuorisotyötä varten Kirjataan1. nuoren yhteys- ja yksilöintitietoje...
Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet   • Oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta    jokaisena työpäivänä  ...
Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (jatkuu)   • Sanktiot perustuvat lakiin    – laiskanläksy,    – ojentaminen ...
Järjestyssäännöt tai       järjestysmääräykset   • edistetään sisäistä järjestystä   • opiskelun esteetöntä suj...
Järjestyssääntöjen              rajoituksia • Ei voida kaventaa perusoikeuksia   – pukeutuminen, lävistyks...
Koulun ojentamiskeinoja       POL 36§   •  Kurinpitorangaistukset     – kirjallinen varoitus       •...
Opetukseen osallistumisen      epääminen     Edellytykset   A     – vaara, että toisen oppilaan tai tilass...
Oppilaan poistaminen   1. Jollei oppilas noudata poistumismääräystä tai ei poistu    saatuaan opiskelun epäämispäätö...
Menettely        ojentamisessa ja kurinpidossa   Ennen toimenpiteitä   • Yksilöitävä teko tai laiminlyönti  ...
ja jälkeen…..• Ilmoitus huoltajalle• Poistumaan määräämisestä, opetukseen osallistumisen epäämisestä, jälki-istunnosta ja...
Huomaa erottamisen        yhteydessä perusopetuksessa   1. Opetuksen järjestäjän järjestettävä erotetulle    ...
Erottamispäätös täytäntöön      välittömästi • Päätös ei ole normaalisti täytäntöön pantavissa  ennen lainvoimais...
Valvonta ja oppilashuolto   • POL 31a § 3 mom.   • Peruskoulussa tarvittava oppilashuolto    oppilaalle, joka on  ...
Huomaa myös nämä        lakimuutokset 1.8.2003   • Opiskelijan hyvinvointi määritellään hyvän oppimisen,    hy...
Opetussuunnitelmat   • OPSin perusteisiin kodin ja koulun    yhteistyön ja oppilashuollon    oppilashuollon keskei...
Keinoja   • Oppilaiden poissaolojen seuranta ja    ilmoitus luvattomista poissaoloista    huoltajille   • Suunni...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Veso mikkeli 11. ja 12.10.2011

818 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
818
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Veso mikkeli 11. ja 12.10.2011

 1. 1. Miten lainsäädännön muutokset vaikuttavat koulun, rehtorin ja opettajan oikeuksiin, velvollisuuksiin ja vastuisiin? Mikkeli 11.-12.10.4.2011 OTK Markku Poutala Opetusalan oikeuspalvelu Poutala www.opetusalanoikeuspalvelu.com1
 2. 2. • Rehtorin, johtajan ja opettajan on asemansa perusteella tunnettava sovellettava voimassa oleva lainsäädäntö ja opetusta ohjaavat määräykset2
 3. 3. Käsikirjasto• Koulutuksen vuosikirja 2011-2012• Pykäläpankki 2009• Pirjo Vehkamäki ja Anne Tamminen-Dahlman: Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa (OPH 2004)• Käsityön turvallisuusopas (OPH 2004)• Uimaopetus turvallisemmaksi 30.5.08• Toimintamalli diabetesta sairastavan lapsen koulupäivän aikaisesta hoidosta 6.4.2010(STM:n selvityksiä - sarja 2010:9)• Markku Poutala: Opettajan valta ja vastuu 2010•3 OPH: Opetussuunnitelman perusteet (muutokset 2011)
 4. 4. Kuka päättää, kuka toimii, kuka vastaa?• Lainsäädäntö: yleinen ja koululainsäädäntö• Tuntijako• Opetussuunnitelman perusteiden/opetussuunnitelmien merkitys ja vaikutus käytännön työhön – Opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen jokaisena työpäivänä (sijaiskiellot, lomautukset) – Opetusryhmien muodostamiseen – Oppilaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön • Opetuksen järjestäjän opetussuunnitelma • Opetussuunnitelmaan perustuva vuosisuunnitelma • Koulun toiminnan järjestäminen (järjestyssäännöt ym. koulukohtaiset ohjeet, rehtorin työnjohdolliset määräykset)4• Opetustyön käytännön hoitaminen
 5. 5. Vastuutahot• Koulutuksen järjestäjä – kunnanvaltuusto, -hallitus, lautakunta, johtokunta, johtava viranhaltija yms. – entä kunnan sopimuskumppani?• Koulu/oppilaitos – Rehtori (toiminnasta vastaava rehtori, apulais- tai vararehtori) – opettaja – muu henkilökunta (koulunkäyntiavustajat yms.)• Moniammatillisen yhteistyön kumppanit• Oppilaan oma vastuu• Muut kuten vanhemmat tai vapaaehtoiset5
 6. 6. Mistä vastaa?• Koulutuksen järjestäjä – koulutuksen voimavaroista ja laadusta – työtilojen ja ympäristön turvallisuudesta – koneiden ja työvälineiden turvallisuudesta ja kunnossapidosta – turvallisesta opiskeluympäristöstä – Opetussuunnitelman merkitys?• Kunnan johtosäännöt ja mahdolliset subdelegointisäännökset määrittelevät eri toimielinten ja virkamiesten tehtävät ja6 toimivallan
 7. 7. Mistä vastaa? • Toiminnasta vastaava rehtori – johtamansa yksikön toiminnan järjestelystä – tilojen ja välineistön asianmukaisesta kunnosta – Tehtävät ja toimivalta: Johtosääntö ja subdelegointipäätökset (työturvallisuuslaki) – Tehtävien jakaminen apulais- ja vararehtoreiden kanssa • Opettaja – opetuksen käytännön järjestelyistä – hänelle määrätyistä muista tehtävistä – Huom! Opettajan toimivallasta ja vastuusta ei7 ole juuri kirjoitettu lainsäädännössä
 8. 8. Mistä vastaa? • Moniammatillisen yhteistyön toimijat – Koulupsykologit, koulukuraattorit, koululääkärit, kouluterveydenhoitajat – Tehtävät – Asema organisaatiossa – Yhteistyö rehtorin ja opettajien kanssa – Koululainsäädäntö, sosiaalihuollon asiakaslaki, potilaslaki vai mikä? • Muut koulussa toimivat ( koulunkäyntiavustajat, kouluisäntä, huoltopalveluhenkilöstö) – Työsopimussuhteisia, toimenkuva työsopimuksessa – Asema organisaatiossa ( koulun työntekijä, opetustoimen työntekijä, muun hallinnonalan työntekijä, sopimuskumppanin työntekijä)8
 9. 9. Kodin velvollisuus osallistua kodin ja koulun yhteistyöhön? • Huoltajilla velvollisuus huolehtia, että oppivelvollisuus tulee suoritettua • Jos oppilaan huoltaja laiminlyö velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden täyttämistä, sakkoon oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä • Onko vanhemmilla velvollisuutta yhteistyöhön? • Kenen pillin mukaan toimitaan koulussa, kenen kouluajan ulkopuolella? • Kodin ja koulun yhteistyö vs. yksityisyyden suoja • Lastensuojelulain 25 §9
 10. 10. Lastensuojelulain 25 §:n ilmoitusvelvollisuus – Sosiaali- ja terveydenhuollon, – opetustoimen, – nuorisotoimen, – poliisitoimen, seurakunnan, muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottajan tai opetuksen tai koulutuksen järjestäjän palveluksessa olevat henkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, – jonka hoidon ja huolenpidon tarve, – kehitystä vaarantavat olosuhteet tai – oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämisestä10
 11. 11. Vireille tulo ja asiakkuuden alkaminen (lastensuojelulaki 26 §) • Vireille, kun ilmoitus vastaanotettu • Arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve • Viimeistään 7. arkipäivänä, onko ryhdyttävä lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen – 3 kk aikaa • Asiakkuus alkaa, kun – ryhdytään kiireellisiin lastensuojelutoimenpiteisiin tai – päätetään tehdä lastensuojelutarpeen selvitys • Vain hyvin poikkeuksellisesti lastensuojeluilmoitus voitaisiin katsoa suoraan selvästi aiheettomaksi11
 12. 12. Kodin ja koulun yhteistyön velvollisuudet ja rajat koululle ja opettajille • Mitä ja kuinka paljon huoltajat voivat vaatia? – Aikaa, yhteydenpitoa – Milloin ja missä muodossa? – Puhelinsoitto, tekstiviesti, sähköposti, reissuvihko, tapaaminen (hallintolain 7 §:n palveluperiaate) • Miten koulu ja opettaja voi rajoittaa? Milloin opettaja voi kieltäytyä? – Vapaa-ajalla, viikonloppuisin – Kun huoltaja loukkaa tai käyttäytyy uhkaavasti • Rehtorin rooli?12
 13. 13. Mikä on koulun toimintaa ja mikä ei? Miten laki turvaa opettajaa, rehtoria, oppilasta? Markku Poutala Opetusalan oikeuspalvelu Poutala13
 14. 14. Kaikki muuttuu - vastuu säilyy • Oppilas koulun vastuulla koko koulupäivän ajan koulun toiminnassa • Opettajan vastuuta ei voi jakaa - tehtäviä kyllä • Oppilaan harkintakykyyn ei saa luottaa liiaksi • Vahingon jälkeen syyllisiä etsitään ensiksi opettajista ja rehtorista • Näyttö ratkaisee14
 15. 15. Rajoituksia ja vaaroja • Opettajan oikeudet ja toimivalta rajoittuvat hänen työhönsä koulussa, kouluympäristössä ja koulun toiminnassa • Järjestyssäännöt, koulun kurinpito- ja ojentamiskeinot sovellettavissa vain kouluaikaan ja koulun toimintaan • Huom. Lastensuojelulaki 25 § • Yksityisyyden suoja • Huoltajien velvollisuudet ja vastuu – entä oikeudet15
 16. 16. ……… vaaroja • Opettaja on aina esimiesasemassa oppilaisiin nähden • Oppilaiden kohtelu • Opettamisen tavat ja opetuksen kieli, symboliset eleet, kielikuvat, vitsit yms. • Oppilaan koskettaminen • Oppilaaseen tarttuminen • Fyysiset poistamismahdollisuudet (1.8.2003) • Opettajan ja oppilaan väliset konfliktit • Mielenmaltin menettämisen vaarat16
 17. 17. Mikä ohjaa opettajan työtä? • Opetussuunnitelma • Vuosisuunnitelma • Työjärjestys • Esimiesten ohjeet ja määräykset • Opettajan omat ratkaisut opetuksen järjestämisessä – turvallinen opiskeluympäristö • Ympäröivän yhteiskunnan ja huoltajien käsitys opetuksesta ja koulun tehtävästä – ja opettajan17 oikeuksista ja velvollisuuksista
 18. 18. Muutamia rajanvetoja • Mikä on koulun toimintaa? – Vuosisuunnitelman ja työjärjestyksen mukainen opetus, – siirtymiset opetuspaikoille, – välitunnit ja muut tauot opetuksessa, – kouluretket ja muu koulun ulkopuolinen toiminta – jälki-istunnot ja ”laiskanläksyt” – kyyditystä odottavan oppilaan ohjattu toiminta – koulun kerhotoiminta jne.18
 19. 19. jatkoa… • Mikä ei ole koulun toimintaa? – koulu- ja kotimatkat – hammashoitokäynnit – Iltadiskot (jollei vuosisuunnitelmassa) – viikonloppu- tai loma-ajan vietto yhdessä – abiristeilyt – rahankeruu leirikouluun tai kouluretkeen – ap/ip toiminta, ellei…. – lääkehoito (Huom. Toimintamalli 6.4.2010)19
 20. 20. OPM:n turvaryhmän lakimiesryhmä kirjoitti työryhmän yksimielisesti hyväksymään muistioon (OPM julkaisut 20:2000 s. 28) : • ”Oppilaiden käyttäytymistä voidaan säädellä vain kouluaikana koulussa ja koulun tilaisuuksissa koulun ulkopuolella kuten matkoilla, retkillä, leirikouluissa, tai koulutuksen järjestäjän toimesta toteutettavilla matkoilla. Muutoin oppilaiden koulumatkat eivät kuulu koulun valvontavastuun eivätkä myöskään järjestyssäännön piiriin. Koulun toiminta rajataan opetussuunnitelmaan perustuvassa lukuvuosittain tehtävässä suunnitelmassa. On tärkeää kirjata suunnitelmaan myös lukuvuoden kuluessa koulun toiminnassa mahdollisesti tapahtuvat muutokset. Järjestyssäännöissä pitää myös rajata se alue, jonka sisällä sääntöjä on noudatettava. ”20
 21. 21. Toimintamalli diabetesta sairastavan lapsen koulupäivän aikaisesta hoidosta Koulun opetushenkilöstö voi osallistua oppilaan lääkehoidon toteuttamiseen oman suostumuksensa mukaisesti, velvoitetta siihen ei kuitenkaan ole. (s.12) Vanhempien lupa nimetyille ja koulutetuille insuliisihoidon toteuttajille kirjataan. Samoin kirjataan hoitoon osallistuvien suostumus. Ennen suostumuksensa antamista lääkehoitoon ryhtyvälle henkilölle ja hänen esimiehelleen tulee selvittää lääkitsemiseen liittyvät vastuut ja velvollisuudet. Lääkitsemiiseen, kun se on työnantajan hyväksymää toimintaa, liittyvä vastuu ja mahdolliset vahingonkorvauskysymykset ratkaistaan samoin periaattein21 kuin koulutyössä yleensäkin. (s.15 )
 22. 22. Miten otan opettajana huomioon? • Opetusryhmän koon • Opetusryhmän oppilaiden erilaisuuden • Monikulttuurisuuden ja integroimisen vaikutuksen • Sen, etten ehkä tiedä tarpeellisia seikkoja oppilaista • Työtilat • Työtilassa olevat koneet ja laitteet • Tapaturmien lisäksi muut odottamattomat tilanteet (oppilaiden ristiriidat ja konfliktialttius) • Koulun keinot – ennalta ehkäisevät ja vaaran uhatessa tai vaaratilanteessa, ojentaminen ja22 kurinpitokeinot
 23. 23. Entä rehtori? • Työnantajan sijaisena asema – koulutus ja toimivalta? • Kelpoisuus ja velvollisuus arvioida koneiden ja laitteiden työturvallisuutta • Oikeus saada oikeaa tietoa oppilaista ja olosuhteista • Velvollisuus rekrytoijana, perehdyttäjänä ja työolojen valvojana • Rehtorin velvollisuus tietää asioista, jotka ovat hänelle täysin vieraita • Ulkopuolinen teknisen työn tilojen käyttö ( vierailevat ryhmät ja iltakäyttö)23
 24. 24. Kunnan vastuu opetuksen järjestäjänä • Taloudelliset ja muut resurssit • Ryhmien koko ja ryhmien muodostaminen • Tilat ja koneet – hankinnat, korjaaminen, poistaminen • Rehtorin ja opettajan rekrytointi ja perehdyttäminen • Tiedottaminen säännöksistä ja määräyksistä • Olosuhteiden valvontavelvollisuus • Toimivalta antaa sijaiskieltoja ja muita määräyksiä koulun toiminnasta • Rikosoikeudellinen vastuu24 • Vahingonkorvausoikeudellinen vastuu
 25. 25. Seuraamukset Virasta Palvelussuhteen päättäminen pidättäminen Varoitus Vahingonkorvaus Rikosoikeudelliset seuraamukset25
 26. 26. Virkarikos • Rikoslaki 40:9 (tahallinen) ja 10 § (tuottamuksellinen) • Virkamies virkaa toimittaessaan tahallaan/tuottamuksellaan rikkoo tai jättää täyttämättä virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa • Ei vähäinen • Varoitus, sakkoa tai enint. 1 v vankeutta Huom! Usein myös sovellettavana rikoslain työturvallisuusrikos, vammantuottamus ja26 virkasalaisuuden rikkominen
 27. 27. Vahingon- korvauksen kanavoituminen vahingon kärsinytOpettaja (kuullaan) Työnantajakunta (vastaaja)•jos tahallinen teko - täysi korvaus•jos törkeä tuottamus -osittaiskorvaus•jos lievä tuottamus - ei korvausta27
 28. 28. Tietääkö rehtori, koulu, ja opettaja riittävästi oppilaista? Markku Poutala Opetusalan oikeuspalvelu Poutala28
 29. 29. Onko koulussa toimivilla riittävästi tietoa oppilaista?• Tietolähteitä 1. Oppilaiden ja heidän huoltajiensa antamat tiedot 2. Tiedot päiväkodista, terveyden- ja sosiaalihuollon viranomaisilta 3. Oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon antamat tiedot 4. Oppilaan tiedot edellisistä kouluista 5. Muiden viranomaisten antamat tiedot29
 30. 30. Mitä voidaan tehdä opetuksen järjestämisen kannalta oleellisten tietojen saamiseksi? 1. Hankitaan oppilaan ja hänen huoltajiensa lupa tietojen luovuttamiseen 2. Jos huoltajat eivät suostu, kartoitetaan lain sallimat mahdollisuudet saada tietoja 3. Jos moniammatilliset yhteistyökumppanit vetoavat salassapitovelvollisuuteensa, tarkastellaan lainsäädännön mahdollisuudet tietojen luovuttamiseen30
 31. 31. Poliisi Sosiaalitoimi Poliisilaki Sosiaalihuollon asiakaslaki Koulu/ Psykologi Kuraattori Lastensuojelulaki Lastensuojelulaki oppilaitos PotilaslakiSosiaalihuollon asiakaslaki POL, LL,AKL vai perusopetuslaki? Huoltajat/ Terveystoimi opiskelija Kansanterveyslaki Potilaslaki31
 32. 32. Nuorisotoimi Sosiaalitoimi Poliisi Työpaikka Vapaa-aika Vapaaehtoistyö Koulu/ Kuraattori oppilaitos PsykologiMuut tukipalvelut Huoltajat/ opiskelija Terveystoimi Liikunta Toinen koulutuksen järjestäjä32
 33. 33. Sovittamaton ristiriita? • Viranomaisen toiminnan julkisuus • Kunnallisen päätöksenteon julkisuus • Opetus on julkista. Perustellusta syystä KOULU voi rajoittaa oikeutta päästä seuraamaan opetusta. • Salassapitovelvollisuus ( erityislainsäädäntö, julkisuuslaki, henkilötietolaki) • Koulu on kokonaisvastuussa oppilaan turvallisesta opiskeluympäristöstä ja oppimisen kannalta oikeista opetusolosuhteista. Koululla ei kuitenkaan ole välttämättä tiedossa oleellisia tietoja oppilaasta.33
 34. 34. L viranomaisten toiminnan julkisuudesta • Soveltamispiirissä myös lain tai asetuksen tai niiden säännöksen nojalla julkista tehtävää hoitavat yhteisöt, laitokset, säätiöt ja yksityiset henkilöt näiden käyttäessä julkista valtaa • Koskee siis myös yksityistä koulutuksen järjestäjää tässä tehtävässä • Pääsääntö julkisuus – poikkeukset laissa34
 35. 35. Eräitä viranomaisen salassa pidettäviä asiakirjoja (julkisuusL 24 §) • Kanteluasiakirjat – vahinkoa tai kärsimystä asianosaisille • Tutkimus- ja kehitystyö, arviointi – haittaedellytys • Tietoja pääsy- tai muusta kokeesta/testistä – vaarantaa tarkoituksen toteutumisen tai käytön vastaisuudessa • Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat – ehdoton kielto • Tietoja psykologisista testeistä, soveltuvuuskokeista tai sen tuloksista – ehdoton kielto35
 36. 36. Salassa pidettäviä opiskelijaa koskevia tietoja • Henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevat salaisia • ehdoton • Koesuoritukset, vastaukset, kirjoitukset, ellei nimenomaista suostumusta • Opiskelijahuoltoa koskevat tiedot –salaisia HUOM. • Numeroarviointi julkinen • Poissaolotiedot julkisia • Rangaistustiedot julkisia36
 37. 37. Henkilötietolaki (523/1999) • Toissijainen erityislakeihin nähden • Sovelletaan kaikkiin, jotka pitävät henkilörekisteriä (rekisterinpitäjä lain 3 §:n 4 kohta) • Ei sovelleta luonnollisen henkilön henkilötietojen käsittelyyn tavanomaiseen yksityiseen tarkoitukseen37
 38. 38. Käsitteistä • Henkilötieto – merkintä tunnistettavasta henkilöstä alustalle – ei suullisesti käsitellyt tiedot • Henkilötietojen käsittely – kaikki niihin kohdistetut toimenpiteet – kerääminen, tallentaminen, käyttö, siirtäminen, luovut us, yhdistäminen • Henkilörekisteri – käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuva henkilötietoja sisältävä tietojoukko (oppilasrekisteri, henkilöstörekisteri, potilasrekisteri, jä38 senrekisteri ym.)
 39. 39. Käsitteitä (jatkoa) • Rekisterinpitäjä – henkilö/henkilöt, yhteisö, laitos, säätiö, jonka käyttöä varten rekisteri perustetaan ja jolla oikeus määrätä käytöstä – kunnassa koulutuksen lautakunta – tai jonka tehtäväksi laissa säädetty • Rekisteröity se, jota henkilötieto koskee • Sivullinen – Muu henkilö, yhteisö, laitos kuin rekisteröity, rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä – tietojen antaminen luovutusta39
 40. 40. • Salassapidossa on kysymys asiakirjan sisällöstä – asiakirjan sisällöstä johtuva syy, miksi tietoa ei voida antaa ulkopuolisille – salassapitoa säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (24 §) • Tietosuojassa on kysymys henkilötietojen käsittelyn edellytyksistä – milloin henkilötietoja voi kerätä ja muutoin40 käsitellä
 41. 41. Henkilötietojen luovuttamisen kannalta tärkeitä rajoja Perusopetus Y:n kunnan Sivistystoimi Peruskoulu A Peruskoulu B Peruskoulu C Erityiskoulu D Y:n kunnan lukiot Yksityinen lukio X:n kunnan lukio Y:n kunnan ammattioppilaitos Kuntayhtymän oppilaitos41
 42. 42. Henkilötietojen kerääminen ja tallentaminen1. Henkilörekisterin peruste on aina rekisterinpitäjän toiminta2. Kerätä ja käsitellä saa vain tarpeellisia tietoja3. Tarpeettomia ei edes suostumuksella4. Tarpeettomaksi käyneet on poistettava5. Tietojen luotettavuus ja tarkistusoikeus6. Huolellinen tallentaminen ja käsittely – yksityisyyden suoja7. Informaatio käyttötarkoituksesta ja siitä, kenelle tietoja luovutetaan (henkilötietolain 24 §)42
 43. 43. Henkilötietojen luovuttaminen • Vain sille, jolla on oikeus tallentaa ja käsitellä • Vastaanottajalla on oltava asiallinen yhteys luovutettaviin tietoihin • Henkilötietojen siirtäminen digitaaliseen muotoon on henkilötietojen luovuttamista – tarvitaan asianomaisen lupa tai siirtämisen on täytettävä luovutusedellytykset • Muista, että salassa pidettävistä tiedoista säädetään julkisuuslaissa ja niiden luovuttamisen43 edellytys on suostumus tai lain säännös
 44. 44. Arkaluontoisten tietojen käsittelykielto • Arkaluonteisia tietoja mm. • rotu tai etninen alkuperä, • vakaumus, • terveydentila, sairaus, vammaisuus, • hoitotoimenpiteet, • sosiaalihuollon tarve tai saadut sosiaalihuollon palvelut, tukitoimet tai muut sosiaalihuollon etuudet44
 45. 45. Poikkeukset • Nimenomainen suostumus tai • Kysymyksessä on sellaisten tietojen käsittely, josta säädetään nimenomaisesti laissa tai joka johtuu laissa säädetystä tehtävästä • Terveydenhuollon toimintayksikkö tai ammattihenkilö45 • Sosiaalihuollon viranomainen
 46. 46. Salassapito opetuksessa – lakimuutosten vaikutus • Säännelty koulutusta koskevissa laeissa – POL 40§, 37§, 41§, LL 32§, AKL 42§, AAKL 16 § • Huomaa lisäksi – Sosiaalihuollon asiakaslaki 3. luku – Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 § – Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä ja tietenkin – Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta – Henkilötietolaki46
 47. 47. L terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 17 § • Terveydenhuollon ammattihenkilöstö ei saa sivulliselle luvatta ilmaista yksityisen tai perheen salaisuutta, josta hän asemansa tai tehtävänsä perusteella on saanut tiedon. Salassapitovelvollisuus säilyy ammatinharjoittamisen päättymisen jälkeen.47
 48. 48. L potilaan asemasta ja oikeudesta 9 § 2 mom. • Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.48
 49. 49. L potilaan asemasta ja oikeudesta 13 § 2 mom • Terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevä taikka sen tehtäviä suorittava henkilö ei saa ilman potilaan kirjallista suostumusta antaa sivulliselle potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja…..49
 50. 50. L potilaan asemasta ja oikeudesta 13 § 2 mom. jatk. • ….Sivullisella tarkoitetaan muita kuin asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvia henkilöitä…….50
 51. 51. Sosiaalihuollon asiakaslaki 3. luku• 17§ 1 mom.• Salassa pidettävien tietojen antaminen asiakkaan hoidon ja huollon turvaamiseksi• Jos 16 §:ssä tarkoitettua suostumusta ei voida saada taikka jos asiakas tai hänen laillinen edustajansa nimenomaisesti kieltää tiedon luovuttamisen, sosiaalihuollon järjestäjä tai toteuttaja saa antaa asiakirjasta salassapitovelvollisuuden estämättä tietoja, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan hoidon, huollon tai koulutuksen tarpeen selvittämiseksi, ---- tai koulutuksen järjestämiseksi tai toteuttamiseksi taikka ---. Tietoja saa kuitenkin antaa vain, jos: 1) se, jota asiakirja koskee, on hoidon tai huollon ilmeisessä tarpeessa terveytensä, kehityksensä tai turvallisuutensa vaarantumisen vuoksi eikä…… 2) tieto on tarpeen lapsen edun vuoksi; tai -----51
 52. 52. Henkilötietojen salassapito ja käsittely opetustoimessa (1.8.2010)Pääsääntö POL 40§ 1mom.• Salassapitovelvollisten piiri• opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet• henkilöstö kuten rehtori, opettajat, tuntiopettajat, koulunkäyntiavustajat ja muu henkilökunta (POL 37 §:ssä tarkoitetut henkilöt) – kouluterveydenhuollon edustajat – koulukuraattorit ja koulupsykologit – opiskeluharjoittelua suorittavat• Ei sivulliselle• Tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden, henkilöstön tai heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta52
 53. 53. Poikkeus (uudet POL 40 § 2-4 mom.)Oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla oikeus saada tietoja toisiltaan ja luovuttaa – toisilleen – oppilaan opettajalle – opetuksesta vastaavalle viranomaiselle Oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot Oppilaan huoltajan nimenomaisella yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan pyytää tietoja myös muilta tahoilta53
 54. 54. Oppilaan huoltajan kirjallinen yksilöity suostumus Oppilaan Oppilaan oppilashuoltotyöhön opettaja osallistuva Oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuva Opetuksesta vastaava viranomainen54
 55. 55. Tietojensaantioikeus (POL 41§:n uusi 4 mom.) • Opetuksen järjestäjällä on salassapitovelvollisuuden estämättä (sosiaalihuollon asiakaslaki 17 §, potilaslaki13 §) • oikeus saada maksutta oppilaan opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot • sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta • muulta sosiaalipalveluiden tai terveydenhuollon palvelujen tuottajalta sekä55 • terveydenhuollon ammattihenkilöltä
 56. 56. Tietojen siirtämisvelvollisuus (uusi POL 40 § 4 mom.) • Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän (esimerkiksi toisen kunnan) opetukseen tai toimintaan • aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle. • Tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen järjestäjän pyynnöstä56
 57. 57. Yksittäisen oppilaan asioiden käsittely oppilashuoltotyöryhmässä ( POL 31a § 2 mom.) – Yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa – Mukana vain ne opetuksen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin oppilaan asioiden käsittely välittömästi kuuluu. – Muitakin voi osallistua käsittelyyn oppilaan huoltajan kirjallisella suostumuksella tai lain erityissäännöksen perusteella57
 58. 58. Kirjaamiskäytäntöä täsmennettiin 1. vireille panija ja aihe, 2. päätetyt jatkotoimet perusteluineen, 3. osallistuneet, 4. mitä tietoja kenelle annettu Kouluille avuksi opetuksen järjestäjän laatima luonnos ja ohje58
 59. 59. Erityisopetuksen muuttunut lainsäädäntö (642/2010)• Tavoitteena vahvistaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimiseen ja kasvun tehostettuun tukeen – voimaan viimeistään 1.8.2011!• Opetussuunnitelman perusteet annettiin 29.10.2010• Täsmennykset yksittäisen oppilaan asioiden käsittelystä oppilashuoltotyössä ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta moniammatillisessa oppilashuoltotyössä, opetuksen järjestäjän tietojen tietojensaantioikeudesta ja tietojenantovelvollisuudesta astuivat voimaan591.8.2010!
 60. 60. Erityisopetuksen muuttunut lainsäädäntö Opetuksen yhteydessä annettava yleinen tuki – heti – Suunnitelmallisuus, tehokkaammat tukitoimet ja moniammatillinen yhteistyö – Tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus muun opetuksen ohessa – Oppimissuunnitelma voidaan tehdä myös näille ja60 muillekin oppilaille
 61. 61. Erityisopetuksen muuttunut lainsäädäntö Tehostettu tuki- oppilas tarvitsee useaa tuen muotoa tai pitkäaikaista tukea • Tukiopetus, • osa-aikainen erityisopetus, • oppilashuollollinen tuki ja • erilaiset pedagogiset ratkaisut – Pedagogiseen arvio – oppilaan opettaja/t – Oppimissuunnitelma61
 62. 62. Erityisopetuksen muuttunut lainsäädäntöErityinen tuki• Koostuu erityisopetuksesta ja muusta tuesta• Erityisopetus• Oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen – muun opetuksen yhteydessä – osittain tai kokonaan erityisluokalla – muussa soveltuvassa paikassa62
 63. 63. Erityisopetuksen muuttunut lainsäädäntö• Oppilaalle yksi erityistä tukea koskeva määräaikainen kirjallinen päätös (valituskelpoinen)• Kuka tai mikä tekee?• Tarkistetaan ainakin 2.vuosiluokan jälkeen ja ennen 7.vuosiluokalle siirtymistä• Päätöksessä• oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä• Mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut• Muut 31 §:n palvelut• Tarvittaessa oppilaan opetuksen erityisjärjestelyt63
 64. 64. Erityisopetuksen muuttunut lainsäädäntö• Ennen päätöstä1. Kuultava oppilasta ja oppilaan huoltajaa2. Hankittava oppilaan opetuksesta vastaavilta ja moniammatillisen yhteistyön perusteella tehty selvitys3. Arvio erityisen tuen tarpeesta eli pedagoginen selvitys4. Tarvittaessa täydennettävä psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä• Päätös mahdollista tehdä myös ennen esi- tai perusopetuksen alkamista• HOJKS (POL 17a §)erityisen tuen päätöksen toimeenpanemiseksi• Arvioidaan lukuvuosittain64
 65. 65. Paikallisessa opetussuunnitelmassa 4.5.2 HOJKS – Laadinta – Seuranta – Toimintatavat – Yhteistyö – Vastuut – Työnjako eri toimijoiden kesken – Menettelytavat oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävässä yhteistyössä65
 66. 66. Paikallisessa opetussuunnitelmassa jatk. 5.1 Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot ( s.23) 5.1.1 Tukiopetus – Tavoitteet – Toimintatavat – Vastuut – Työnjako eri toimijoiden kesken 5.1.2 Osa-aikainen erityisopetus (s.24) – Keskeiset tavoitteet – Toimintatavat opetuksen järjestämisessä – Yhteistyö ja vastuut – Työnjako eri toimijoiden kesken – Huoltajille tiedottaminen – Toimintatavat oppilaan ja huoltajien kanssa tehtävässä66 yhteistyössä
 67. 67. Paikallisessa opetussuunnitelmassa jatk. 5.1.3 Erityisopetus (s.26) – Toimintatavat erityisopetuksen järjestämissä – Yhteistyö – Vastuut – Työnjako eri toimijoiden kesken – Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa 5.1.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen (s.27) Määritellään oppimäärän yksilöllistämiseen liittyvät toimintatavat osana pedagogisen selvityksen laadintaa, erityisen tuen päätöstä ja HOJKSin laatimista67
 68. 68. Paikallisessa opetussuunnitelmassa (jatk.) 5.1.5 Pidennetty oppivelvollisuus (s.28) – Opetuksen järjestäminen – Toimintatavat – Yhteistyö esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa – Muu yhteistyö – Eri toimijoiden vastuut ja työnjako – Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa – Oppilaan ja huoltajan kuulemiseen liittyvä menettely – Miten oppiaineita mahdollisesti yhdistetään oppiainekokonaisuuksiin tai jaetaan osa-alueisiin?68
 69. 69. Paikallisessa opetussuunnitelmassa jatk. 5.2.1 Kodin ja koulun välinen yhteistyö ( s.32) – Laaditaan yhteistyössä sos/terv. toimijoiden kanssa – Huomioon myös muiden kasvatuksen kannalta keskeisten toimijoiden osallistuminen yhteistyöhön ja tiedonkulun sujuvuus – Kodin kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteet, toimintatavat, vastuut, työnjako eri toimijoiden kesken – Koko kouluyhteisön tasolla, luokan tasolla ja yksittäistä oppilasta koskien – Tiedottamisen periaatteet – Oppilaiden osuus yhteistyössä – Menettelytavat poissaolojen seurannassa ja luvattomien poissaolojen ilmoittamisessa – Toteutumisen seuranta- ja arviointimenettelytavat – Kuvaus menettelytavoista yhteistyöhön liittyvissä ongelma- ja69 kurinpitotilanteissa
 70. 70. Paikallisessa opetussuunnitelmassa jatk. 5.4.4 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen (s. 50) – Laaditaan yhteistyössä sos/terv. toimijoiden kanssa – Huomioon myös muiden kasvatuksen kannalta keskeisten toimijoiden osallistuminen yhteistyöhön ja tiedonkulun sujuvuus – Kuvataan oppilashuollon yhteistyön, sen rakenne, tavoitteet ja toimintatavat 1. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen, sen rakenne tavoitteet ja toimintatavat 2. Toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa 3. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä70
 71. 71. Nuorisolain muuttaminen 1.1.2011• Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto – Opetus-, sosiaali-, terveys-, nuorisotoimi sekä työ- ja poliisihallinto (myös puolustushallinto yms. tarvittaessa) – Kokoaa tietoja ja arvioi – Vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa – Ei käsittele yksittäisen nuoren asioita71
 72. 72. Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto opetustoimi sosiaalitoimi Terveystoimi nuorisotoimi työhallinto poliisihallinto72
 73. 73. Etsivä nuorisotyö• Tehtävänä tavoittaa ja auttaa tuen ja palveluiden piiriin – perustana nuoren itsensä antamat tiedot ja arvio tuen tarpeesta• Kunta voi tarvittaessa järjestää• Nimettävä etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaava kunnan viranhaltija/työntekijä (riittävä koulutus ja kokemus) - salassapitovelvollisuus• Viranomaisten tietojenantovelvollisuus salassapitosäännösten estämättä ja suostumuksesta riippumatta– varhaisen tuen tarjoamiseksi73
 74. 74. Nuorisolain muuttaminen jatkoa… • Muutokset opiskelijavalintarekisteristä ja yo-tutkintorekisteristä annettuun lakiin • Muutokset mahdollistavat oikeuden luovuttaa tietoja etsivää nuorisotyötä varten • Velvoite tietojen luovuttamiseen – Jos nuori ei pääse koulutukseen – Ei vastaanota opiskelupaikkaa – Ei aloita tai keskeyttää opinnot – Ja jos viranomainen katsoo, että nuori tuen tarpeessa74
 75. 75. Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten• Nuoren suostumus• Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään nuoren kotikunnalle• Etsivää nuorisotyötä varten• Opetuksen järjestäjä – perusopetuksen päättäneestä, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin• Koulutuksen järjestäjä- alle 25 v nuoresta, joka keskeyttänyt opintonsa ammatillisessa tai lukiokoulutuksessa75
 76. 76. Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten• Puolustusvoimat ja siviilipalvelukeskus alle 25 v, jos vapautetaan tai keskeyttää• Voivat jättää luovuttamatta, jos arvioivat ettei nuori tuen tarpeessa• Etukäteisinformaatio nuorelle ja alaikäisen huoltajalle tietojen luovuttamismahdollisuudesta• Jos nuoresta lastensuojeluilmoitus, tietoja ei luovuteta76
 77. 77. Tietojen käsittelystä etsivää nuorisotyötä varten Kirjataan1. nuoren yhteys- ja yksilöintitietojen ilmoittaja2. Päätetyt jatkotoimenpiteet3. Mitä tietoja ja kenelle nuoresta on annettu• Henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjäkunta• Tietojen edelleen luovuttaminen toiselle viranomaiselle vain nuoren ja alaikäisen huoltajan suostumuksella Etsivän nuorisotyön tehtäviä hoitava ei saa ilmaista sivulliselle tietoja nuoren henkilökohtaisista oloista, terveydentilasta, eduista tai tukitoimista sekä77 taloudellisesta asemasta
 78. 78. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet • Oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta jokaisena työpäivänä • Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön • Oikeus tarvitsemaansa tukeen • Oikeus oppilashuoltoon • Velvollisuus osallistua opetukseen ja suoritettava tehtävänsä tunnollisesti • Velvollisuus käyttäytyä asiallisesti78
 79. 79. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (jatkuu) • Sanktiot perustuvat lakiin – laiskanläksy, – ojentaminen (poistumaan määrääminen, poistaminen, jälki-istunto) – Kurinpitokeinot (varoitus, määräaikainen erottaminen, ”pikaerottaminen”) – opiskeluoikeuden evääminen Lain luettelo on kattava. Muut keinot eivät ole sallittuja. • Järjestyssääntöjen merkitys turvallisuuden, hyvinvoinnin ja viihtyisyyden edistämiseksi – järjestyssääntöjen rajoitukset79
 80. 80. Järjestyssäännöt tai järjestysmääräykset • edistetään sisäistä järjestystä • opiskelun esteetöntä sujumista • opiskeluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä • määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä80
 81. 81. Järjestyssääntöjen rajoituksia • Ei voida kaventaa perusoikeuksia – pukeutuminen, lävistykset? • Sovellettavissa vain koulun/oppilaitoksen toimintaan • Ei koulumatkoille, ei vapaa-aikaan • Ei ap/ip-toimintaan • Tuoreita ratkaisuja – Kuvaamiskielto järjestyssäännöissä - apulaisoikeuskanslerin päätös 30.7.2010 – Lävistyskielto järjestyssäännöissä – apulaisoikeusasiamiehen päätös 30.8.201081 – Miten tästä eteenpäin?
 82. 82. Koulun ojentamiskeinoja POL 36§ • Kurinpitorangaistukset – kirjallinen varoitus • viranhaltija tai monijäseninen toimielin – erottaminen enintään 3 kk:ksi (lukio enintään 1 v) • monijäseninen toimielin • Poistumaan määrääminen – opetusta häiritsevä oppilas jäljellä olevan tunnin ajaksi - opettaja • nyt myös toisella asteella • Jälki-istuntoon enintään 2 tuntia – häiritsevä, koulun järjestystä rikkova tai vilpillisesti menettelevä oppilas - opettaja • ”Laiskanläksy” – Kotitehtävänsä laiminlyönyt enintään tunnin - opettaja82
 83. 83. Opetukseen osallistumisen epääminen Edellytykset A – vaara, että toisen oppilaan tai tilassa työskentelevän henkilökohtainen turvallisuus kärsii väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen takia tai B – opetus vaikeutuu kohtuuttomasti häiritsevän käyttäytymisen vuoksi – Peruskoulussa ja lukiossa vain83 rehtori
 84. 84. Oppilaan poistaminen 1. Jollei oppilas noudata poistumismääräystä tai ei poistu saatuaan opiskelun epäämispäätöksen, rehtorilla ja opettajalla oikeus poistaa, 2. Jos oppilas tekee vastarintaa, oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, jotka puolustettavia (oppilaan ikä, tilanteen uhkaavuus tai häirinnän vakavuus, tilanteen kokonaisarviointi) 3. Opettaja ja rehtori yhdessä tai erikseen – ja vain nämä! 4. Kirjallinen selvitys tapahtuneesta koulutuksen järjestäjälle84
 85. 85. Menettely ojentamisessa ja kurinpidossa Ennen toimenpiteitä • Yksilöitävä teko tai laiminlyönti • Kuultava oppilasta • Hankittava muu tarpeellinen selvitys • Lisäksi ennen kurinpitorangaistuksen (varoitus ja erottaminen) määräämistä – huoltajalle tilaisuus tulla kuulluksi85
 86. 86. ja jälkeen…..• Ilmoitus huoltajalle• Poistumaan määräämisestä, opetukseen osallistumisen epäämisestä, jälki-istunnosta ja ”laiskanläksystä”, – Opetukseen osallistumisen epäämisestä lisäksi tarvittaessa sosiaaliviranomaisille• Tulee kirjata• poistumaan määrääminen, opetukseen osallistumisen epääminen, jälki-istunto ja ”laiskanläksy”• Poistaminen voimakeinoin – selvitys koulutuksen järjestäjälle• Määräaikaisesta erottamisesta ja kirjallisesta varoituksesta – päätös valitusosoituksineen86
 87. 87. Huomaa erottamisen yhteydessä perusopetuksessa 1. Opetuksen järjestäjän järjestettävä erotetulle opetus, joka estää oppilaan jäämisen jälkeen vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä 2. Laadittava opsiin perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan erotetun opetus toteutetaan ja oppimista seurataan87
 88. 88. Erottamispäätös täytäntöön välittömästi • Päätös ei ole normaalisti täytäntöön pantavissa ennen lainvoimaisuutta Poikkeus peruskoulussa 1. Oppilas käyttäytynyt niin väkivaltaisesti tai uhkaavasti, että toisten turvallisuus kärsinyt tai vakavasti vaarantunut ja 2. ilmeinen vaara, että toistuu Lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa myös, kun siihen on perusteltu syy eikä koulutuksen järjestäjä tai hallinto-oikeus sitä kiellä • Päätettävä samalla, kun päätetään erottamisesta88
 89. 89. Valvonta ja oppilashuolto • POL 31a § 3 mom. • Peruskoulussa tarvittava oppilashuolto oppilaalle, joka on – saanut kurinpitorangaistuksen (erottaminen ja kirjallinen varoitus) – opetus on evätty jäljellä olevan työpäivän ajaksi • Peruskoulussa oppilasta, joka on määrätty poistumaan tai jonka opiskeluoikeus on evätty, ei saa jättää ilman valvontaa (????)89
 90. 90. Huomaa myös nämä lakimuutokset 1.8.2003 • Opiskelijan hyvinvointi määritellään hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisenä ja ylläpitämisenä • Perusopetuksessa opetuksen järjestäjän on tarjottava opetukseen osallistumisen edellyttämä maksuton oppilashuolto • Toisen asteen opiskelussa tiedotettava opiskelijoille heidän käytössään olevista palveluista90
 91. 91. Opetussuunnitelmat • OPSin perusteisiin kodin ja koulun yhteistyön ja oppilashuollon oppilashuollon keskeiset periaatteet ja tavoitteet ja • OPSiin maininnat oppilashuollon ja kodin ja koulun yhteistyön järjestämistavasta (yhteistyö koulutuksen järjestäjä/sos.terv. toiminnasta vastaava viranomainen)91
 92. 92. Keinoja • Oppilaiden poissaolojen seuranta ja ilmoitus luvattomista poissaoloista huoltajille • Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä – toimeenpano ja valvonta92

×