930 Sukatan Pelajaran Syariah STPM (Baharu)

5,796 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,796
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
100
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

930 Sukatan Pelajaran Syariah STPM (Baharu)

 1. 1. STPM/S930 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) SYARIAH Sukatan Pelajaran dan Kertas Soalan ContohSukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga diberitahu. 1
 2. 2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusanke arah memperkembangkan lagi potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi,dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyatMalaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,bertanggungjawab, berketerampilan, dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.” 2
 3. 3. PRAKATASukatan Pelajaran Syariah yang baharu ini digubal untuk menggantikan Sukatan Pelajaran Syariahsedia ada yang telah digunakan semenjak peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun2003. Sukatan pelajaran yang baharu ini akan mula digunakan pada tahun 2012. Peperiksaan SijilTinggi Persekolahan Malaysia pada tahun tersebut akan menjadi peperiksaan pertama yangmenggunakan sukatan pelajaran ini. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Syariah ini mengambilkira perubahan yang hendak dilakukan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia terhadap sistem peperiksaanSijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang sedia ada. Melalui sistem peperiksaan yang baharu ini,pengajian di tingkatan enam akan dibahagikan kepada tiga penggal dan calon akan mendudukipeperiksaan pada setiap akhir penggal. Tujuan utama Majlis Peperiksaan Malaysia memperkenalkansistem peperiksaan yang baharu ini adalah untuk memperbaiki orientasi pengajaran dan pembelajarandi tingkatan enam supaya tidak jauh berbeza dengan orientasi pengajaran dan pembelajaran di kolejdan universiti.Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Syariah ini merupakan proses pengemaskinian tajuk,kandungan, dan kemahiran supaya selaras dengan perkembangan semasa. Sukatan pelajaran ini akanmemberikan pendedahan kepada calon di peringkat prauniversiti tentang pengajian fiqh, usul fiqh dankaedah fiqh, ayat ahkam dan hadis ahkam untuk memahami hukum syarak di samping menyelesaikanmasalah yang berbangkit. Selain itu, sukatan pelajaran ini juga mewajibkan calon menjalankan kerjakursus. Pentaksirannya dibuat melalui penghasilan kerja projek. Aspek ini difikirkan penting keranamelalui kerja kursus, calon bukan sahaja belajar untuk menguasai ilmu tertentu tetapi juga akan dapatmenerapkan kemahiran insaniah ke dalam diri mereka melalui pengalaman yang ditempuhi semasamenyiapkan kerja kursus tersebut. Pengalaman ini akan membantu calon dalam melaksanakan kerjakursus pada peringkat yang lebih tinggi pada masa hadapan.Sukatan pelajaran ini mengandungi tajuk, waktu pengajaran, dan hasil pembelajaran mengikutpenggal, di samping bentuk peperiksaan, pemerihalan prestasi, glosari, senarai rujukan dan soalancontoh.Usaha menggubal sukatan pelajaran ini telah dilaksanakan oleh jawatankuasa yang dipengerusikanoleh Y. Bhg. Profesor Madya Mohd Ridzuan bin Awang dari Universiti Kebangsaan Malaysia.Anggota jawatankuasa yang lain terdiri daripada beberapa orang pensyarah universiti tempatan, pakarbidang Syariah, wakil dari Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (Bahagian Kurikulum), KementerianPelajaran Malaysia, dan guru-guru yang berpengalaman mengajar mata pelajaran Syariah. Bagi pihakMajlis Peperiksaan Malaysia, saya merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaankepada jawatankuasa ini atas khidmat yang telah diberikan. Oleh yang demikian, adalah menjadiharapan Majlis Peperiksaan Malaysia agar sukatan pelajaran ini menjadi panduan kepada guru dancalon dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Semoga pelaksanaan sukatan pelajaranini berjaya mencapai matlamatnya.OMAR BIN ABU BAKARKetua EksekutifMajlis Peperiksaan Malaysia 3
 4. 4. KANDUNGAN Sukatan Pelajaran 930 Syariah HalamanMatlamat 1Objektif 1–3Kandungan Penggal Pertama 4 – 16 Penggal Kedua 17 – 28 Penggal Ketiga 29 – 54Kerja Kursus (Kerja Projek) 55Skim Pentaksiran 56 – 58Pemerihalan Prestasi 59Glosari 60 – 65Senarai Rujukan 66 – 69Kertas Soalan Contoh: Kertas 1 70 – 72 Kertas 2 73 – 75 Kertas 3 76 – 79 Kertas 4 80 – 81 4
 5. 5. SUKATAN PELAJARAN 930 SYARIAHMatlamatSukatan pelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kefahaman, dan penghayatanpelajar dalam bidang Syariah bagi membolehkan pelajar meneruskan pengajian dalam bidangberkenaan ke peringkat yang lebih tinggi serta melahirkan pelajar yang beriman, beramal soleh,berperibadi mulia, dan berkeupayaan mengistinbat hukum secara ilmiah yang berkaitan denganamalan harian.ObjektifObjektif sukatan pelajaran ini adalah untuk membolehkan pelajar:(a) menggunakan pengetahuan dan kefahaman dalam bidang Pengajian Fiqh, Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh, Ayat Ahkam dan Hadis Ahkam untuk memahami hukum syarak;(b) mengistinbatkan hukum-hukum syarak daripada sumber-sumbernya yang disepakati atau yang tidak disepakati bagi menyelesaikan masalah-masalah yang berbangkit;(c) mengaplikasikan Kaedah Fiqh dalam penentuan hukum;(d) membuat rumusan dan penilaian tentang isu-isu dalam bidang Syariah;(e) menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan sesuatu Ayat Ahkam atau Hadis Ahkam.KandunganSukatan pelajaran Syariah dibahagikan kepada empat kertas, iaitu Kertas 1: 930/1 – Pengajian Fiqh,Kertas 2: 930/2 – Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh, Kertas 3: 930/3 – Ayat Ahkam dan Hadis Ahkam, danKertas 4: 930/4 – Kerja Kursus (Kerja Projek) Syariah.Pembahagian adalah seperti yang berikut: Kertas Kod Pelajaran 1 930/1 Pengajian Fiqh 2 930/2 Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh 3 930/3 Ayat Ahkam dan Hadis Ahkam 4 930/4 Kerja Kursus (Kerja Projek) Syariah 1
 6. 6. Kertas 1: 930/1 – Pengajian Fiqh (120 waktu) Fiqh Bilangan Topik Utama Waktu Muamalat 8 50 Munakahat 4 26 Mirath 3 16 Jenayah 4 28Kertas 2: 930/2 – Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh (120 waktu) Usul Fiqh (84 waktu) Kaedah Fiqh (36 waktu) Tajuk Waktu Tajuk Waktu Pengenalan 4 Pengenalan 4 Pengenalan sumber hukum 1 Kaedah 1 8 Al-Quran 8 Kaedah 2 6 Al-Sunnah 12 Kaedah 3 6 Ijmak 7 Kaedah 4 6 Qiyas 12 Kaedah 5 6 Istihsan 6 Maslahah 6 Sadd al-Dharai’ 8 Istishab 6 Ijtihad 8 Taqlid dan Talfiq 6Kertas 3: 930/3 – Ayat Ahkam dan Hadis Ahkam (120 waktu) Ayat Ahkam (60 waktu) Hadis Ahkam (60 waktu) Tema Waktu Tema Waktu Pendidikan dan Sahsiah 10 Pendidikan dan Sahsiah 10 Keluarga 10 Keluarga 10 Kemasyarakatan 10 Kemasyarakatan 10 Kesihatan 10 Kesihatan 10 Pembangunan dan Ekonomi 10 Pembangunan dan Ekonomi 10 Siasah/Kepimpinan 10 Siasah/Kepimpinan 10 2
 7. 7. Kertas 4: 930/4 – Kerja Kurus (Kerja Projek) Syariah Bil Aspek Pemarkahan Markah Markah Penuh Penulisan 1 Pengenalan 2 2 Penghargaan 2 3 Objektif Kajian 2 4 Kaedah Kajian 3 5 Hasil Kajian dan Ulasan 25 48 (80%) 6 Rumusan dan Cadangan 4 7 Senarai Rujukan 3 8 Kemahiran Manipulatif 2 9 Kemahiran Insaniah 5 Pembentangan 1 Pembentangan Kerja Projek 5 2 Soal Jawab 3 12 (20%) 3 Kreativiti 2 4 Keterampilan 2 3
 8. 8. Penggal Pertama Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Pengajaran Pengajian Fiqh A Muamalat 1 Jual beli 10 Calon seharusnya dapat: 1.1 Konsep jual beli 1 (a) menjelaskan konsep jual beli dari segi pengertian, dalil, hukum, rukun, syarat, dan hikmat; 1.2 Jenis jual beli 2 (b) membezakan jenis jual beli yang sah dan tidak sah; (i) jual beli sah (ii) jual beli yang tidak sah 1.3 Konsep khiyar 1 (c) menggunakan pengetahuan tentang khiyar dari segi pengertian, dalil, hukum, jenis, dan hikmat untuk menentukan hak dalam pelaksanaan jual beli; 1.4 Jenis khiyar 2 (d) membezakan jenis khiyar, iaitu khiyar majlis, khiyar syarat, dan (i) khiyar majlis khiyar aib; (ii) khiyar syarat (iii) khiyar aib 1.5 Persoalan semasa tentang jual 4 (e) menganalisis persoalan semasa beli untuk: (i) bay’ fuduli (i) menentukan ciri perbezaan antara jual beli biasa (ii) bay’ mu’atah dengan bay’ fuduli, bay’ (iii) bay’ urbun mu’atah, bay’ urbun, bay’ (iv) bay’ bithaman ajil bithaman ajil, bay’ murabahah, bay’ inah, (v) bay’ murabahah bay’ salam, dan bay’ (vi) bay’ inah istisna’; (vii) bay’ salam (ii) menilai pelbagai pendapat fuqaha’ tentang hukum (viii) bay’ istisna’ bay’ mu’atah, bay’ bithaman ajil, dan bay’ inah. 4
 9. 9. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Pengajaran2 Riba 6 Calon seharusnya dapat: 2.1 Konsep riba 1 (a) menjelaskan konsep riba dari segi pengertian, dalil, hukum, dan hikmat pengharamannya: 2.2 Jenis riba 3 (b) mengenal pasti dan menjelaskan jenis riba hutang (i) riba hutang dan riba jual beli; (ii) riba jual beli (c) membezakan jenis riba hutang dan riba jual beli; 2.3 Perkara yang berkaitan 2 (d) menganalisis beberapa dengan persoalan semasa persoalan semasa untuk menentukan jenis riba: (i) pinjaman yang (i) pinjaman yang dikenakan dikenakan faedah faedah; (ii) simpanan wang yang (ii) simpanan wang yang dibayar faedah dibayar faedah; (iii) perbezaan antara (iii) konsep riba yang berlaku insurans dan takaful dalam insurans konvensional berbanding dengan takaful.3 Ijarah 4 Calon seharusnya dapat: 3.1 Konsep ijarah 1 (a) menjelaskan konsep ijarah dari segi pengertian, dalil, hukum, rukun, syarat, dan hikmat; 3.2 Jenis ijarah 1 (b) mengenal pasti dan menghuraikan jenis ijarah iaitu (i) sewa sewa dan upah; (ii) upah 3.3 Pembatalan ijarah 1 (c) menentukan keadaan yang boleh membatalkan akad ijarah; 3.4 Persoalan semasa tentang 1 (d) menganalisis persoalan semasa ijarah tentang ijarah untuk menentukan hukum: (i) upah mengerjakan (i) upah mengerjakan ibadah ibadah; (ii) sewa atas sewa (ii) sewa atas sewa; (iii) sewa menerusi agen (iii) sewa menerusi agen; (iv) sewa beli (iv) sewa beli seperti al- ijarah thumma al-bay’. 5
 10. 10. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Pengajaran4 Al-Rahn 6 Calon seharusnya dapat: 4.1 Konsep al-rahn 1 (a) menjelaskan konsep al-rahn dari segi pengertian, dalil, hukum, rukun, syarat, dan hikmat; 4.2 Hukum berkaitan barang 2 (b) menjelaskan hukum dari segi al-rahn pemilikan barang al-rahn, penggunaan barang al-rahn, kehilangan, kerosakan, dan penyelesaian hutang; 4.3 Pembatalan al-rahn 1 (c) menentukan keadaan yang boleh membatalkan akad al-rahn; 4.4 Persoalan semasa berkaitan 2 (d) menganalisis beberapa al-rahn persoalan semasa berkaitan al-rahn: (i) gadaian secara (i) gadaian secara konvensional konvensional; (ii) pelelongan barang (ii) pelelongan barang gadaian gadaian.5 Syarikat 8 Calon seharusnya dapat: 5.1 Konsep syarikat 1 (a) menjelaskan konsep syarikat dari segi pengertian, dalil, hukum, rukun, syarat, dan hikmat; 5.2 Jenis syarikat dan hukumnya 4 (b) mengenal pasti dan menghuraikan jenis syarikat; (i) inan (c) membandingkan pandangan (ii) wujuh fuqaha’ terhadap keharusan (iii) abdan jenis syarikat dan alasan (iv) mufawadah masing-masing; (v) mudarabah 5.3 Pembatalan syarikat 1 (d) menerangkan keadaan yang membatalkan syarikat; 6
 11. 11. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Pengajaran 5.4 Persoalan semasa tentang 2 (e) menganalisis beberapa syarikat: persoalan semasa tentang syarikat dari sudut: (i) amalan mudarabah (i) amalan mudarabah dalam dalam Perbankan perbankan Islam, takaful, Islam, takaful, dan dan saham; saham (ii) amalan pelaburan (ii) amalan pelaburan Islam Islam dan dan konvensional. konvensional6 Wakalah 4 Calon seharusnya dapat: 6.1 Konsep wakalah 1 (a) menjelaskan konsep wakalah dari segi pengertian, dalil, hukum, rukun, syarat, dan hikmat; 6.2 Pembatalan wakalah 1 (b) menentukan keadaan yang boleh membatalkan wakalah; 6.3 Persoalan semasa tentang 2 (c) membuat penilaian terhadap wakalah: pelaksanaan wakalah dalam amalan berikut: (i) amalan guaman (i) wakalah dalam amalan guaman; (ii) pelantikan wasi (ii) pelantikan wasi (pemegang amanah (pemegang amanah atau atau penama) penama) dalam Tabung Haji, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, dan Amanah Raya Berhad; (iii) perniagaan melalui (iii) perniagaan melalui agen agen amanah sebagai wakil.7 Wadi’ah 4 Calon seharusnya dapat: 7.1 Konsep wadi’ah 1 (a) menjelaskan konsep wadi’ah dari segi pengertian, dalil, hukum, rukun, syarat, dan hikmat; 7.2 Pembatalan wadi’ah 1 (b) menentukan keadaan yang boleh membatalkan wadi’ah; 7
 12. 12. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Pengajaran 7.3 Persoalan semasa tentang 2 (c) membuat perbandingan tentang wadi’ah dalam institusi wadi’ah dalam institusi Perbankan Islam dan Perbankan Islam dan simpanan simpanan konvensional dalam perbankan konvensional: (i) akaun simpanan (i) akaun simpanan; (ii) akaun semasa (ii) akaun semasa.8 Hibah dan wasiat 8 Calon seharusnya dapat: 8.1 Konsep hibah 1 (a) menjelaskan konsep hibah dari segi pengertian, dalil, hukum, rukun, jenis, syarat, dan hikmat; 8.2 Persoalan semasa tentang 2 (b) membuat penilaian terhadap hibah beberapa soalan semasa tentang hibah: (i) hibah dalam akaun (i) hibah dalam akaun simpanan simpanan; (ii) hibah dalam takaful (ii) hibah dalam takaful; (iii) hibah semasa marad (iii) hibah semasa marad al- al-maut maut; (iv) penarikan balik hibah (iv) penarikan balik hibah; 8.3 Konsep wasiat 1 (c) menjelaskan konsep wasiat dari segi pengertian, dalil, hukum, rukun, syarat, dan hikmat; 8.4 Jenis wasiat 1 (d) membuat klasifikasi terhadap jenis wasiat: (i) am (i) am; (ii) khas (ii) khas; (iii) mutlak (iii) mutlak; (iv) bersyarat (iv) bersyarat; 8.5 Pembatalan wasiat 1 (e) menentukan keadaan yang boleh membatalkan wasiat; 8.6 Persoalan semasa tentang 2 (f) menganalisis persoalan semasa wasiat tentang wasiat untuk menentukan hukum: (i) wasiat kepada waris (i) wasiat kepada waris; (ii) wasiat wajibah (ii) wasiat wajibah; (iii) penulisan wasiat (iii) penulisan wasiat. 8
 13. 13. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran PengajaranB Munakahat 1 Praperkahwinan 2 Calon seharusnya dapat: 1.1 Pemilihan jodoh dan 1 (a) menjelaskan hukum dan kaedah peminangan pemilihan jodoh dan peminangan; 1.2 Persoalan semasa tentang 1 (b) membuat ulasan terhadap praperkahwinan persoalan semasa berdasarkan hukum dan implikasinya yang berkaitan: (i) putus tunang (i) putus tunang; (ii) batas pergaulan (ii) batas pergaulan semasa bertunang; (iii) hak kafa’ah (iii) hak kafa’ah bagi bakal pengantin. 2 Perkahwinan 8 Calon seharusnya dapat: 2.1 Konsep perkahwinan 1 (a) menjelaskan konsep perkahwinan dari segi pengertian, dalil, hukum, rukun, syarat, dan hikmat; 2.2 Perwalian 2 (b) menjelaskan pengertian wali, mengenal pasti jenis wali, kelayakan wali, kuasa wali, dan wali hakim; 2.3 Perempuan yang haram 1 (c) mengenal pasti perempuan yang dikahwini haram dikahwini sama ada kerana nasab, rada’ah atau musaharah; 2.4 Persoalan semasa tentang 4 (d) menganalisis persoalan semasa perkahwinan tentang perkahwinan seperti: (i) kahwin lari atau (i) hukum kahwin lari atau tanpa kebenaran tanpa kebenaran pendaftar nikah pendaftar nikah dan kesannya di sisi undang- undang; (ii) prosedur poligami (ii) prosedur poligami menurut undang-undang keluarga Islam di Malaysia; 9
 14. 14. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Pengajaran (iii) kahwin mut’ah (iii) hukum kahwin mut’ah dan perbahasan ulama mengenainya; (iv) hak dan (iv) hak dan tanggungjawab tanggungjawab suami suami isteri menurut isteri menurut undang- undang-undang keluarga undang keluarga Islam Islam di Malaysia.3 Talak 8 Calon seharusnya dapat: 3.1 Konsep talak 1 (a) menjelaskan konsep talak dari segi pengertian, dalil, hukum, rukun, syarat, dan hikmat; 3.2 Jenis talak dan hukumnya 1 (b) mengenal pasti jenis talak, iaitu talak sunni, talak bid’i, talak ba’in, dan talak raj’i dari segi hukum dan implikasinya; 3.3 Pembubaran perkahwinan 2 (c) membuat perbandingan antara keempat-empat jenis pembubaran perkahwinan dari segi alasan dan implikasinya, iaitu fasakh, khulu’, ta’liq, dan faraq; 3.4 Persoalan semasa tentang 4 (d) menganalisis persoalan semasa talak tentang talak berdasarkan hukum dan prosedur: (i) perceraian di luar (i) perceraian di luar Mahkamah Syariah Mahkamah Syariah; (ii) kaunseling sebelum (ii) kaunseling sebelum perceraian perceraian; (iii) tuntutan selepas (iii) tuntutan nafkah, perceraian pemberian mut’ah, dan harta sepencarian selepas perceraian; (iv) hak hadanah (iv) hak hadanah; (v) talak melalui alat (v) talak melalui alat komunikasi elektronik komunikasi elektronik seperti SMS, e-mel, dan sebagainya.4 ‘Iddah dan rujuk 8 Calon seharusnya dapat: 4.1 Konsep ‘iddah 1 (a) menjelaskan konsep ‘iddah dari segi pengertian, dalil, hukum, dan hikmat; 10
 15. 15. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Pengajaran4.2 Jenis ‘iddah dan tempohnya 2 (b) mengenal pasti jenis ‘iddah dan tempohnya: (i) ‘iddah isteri yang (i) ‘iddah isteri yang dicerai dicerai sebelum sebelum persetubuhan; persetubuhan (ii) ‘iddah isteri yang hamil (ii) ‘iddah isteri yang hamil; (iii) ‘iddah isteri yang (iii) ‘iddah isteri yang kematian suami kematian suami; (iv) ‘iddah isteri yang putus (iv) ‘iddah isteri yang putus haid dan tidak pernah haid dan tidak pernah didatangi haid didatangi haid; (v) ‘iddah isteri yang masih (v) ‘iddah isteri yang masih didatangi haid didatangi haid;4.3 Persoalan semasa tentang 2 (c) membuat ulasan terhadap ‘iddah implikasi persoalan semasa tentang ‘iddah: (i) konsep ihdad dalam (i) konsep ihdad dalam Islam Islam; (ii) pergaulan suami isteri (ii) pergaulan suami isteri sewaktu ‘iddah sewaktu ‘iddah; (iii) hak isteri semasa (iii) hak isteri semasa ‘iddah; ‘iddah4.4 Konsep rujuk 1 (d) menjelaskan konsep rujuk dari segi pengertian, dalil, hukum, cara, dan hikmat;4.5 Persoalan semasa tentang 2 (e) menentukan hukum bagi rujuk persoalan semasa tentang rujuk; (i) rujuk melalui alat (i) rujuk melalui alat komunikasi elektronik komunikasi elektronik seperti SMS, e-mel, dan sebagainya; (ii) rujuk tanpa persetujuan (ii) rujuk tanpa persetujuan isteri isteri; (iii) prosedur rujuk dalam (iii) prosedur rujuk dalam undang-undang undang-undang keluarga keluarga Islam di Islam di Malaysia. Malaysia 11
 16. 16. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran PengajaranC Mirath 16 1 Konsep mirath 1 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan konsep mirath dari segi pengertian, dalil, rukun, sebab, syarat, dan halangan pewarisan; 2 Liabiliti dalam harta pusaka 2 Calon seharusnya dapat: (a) menerangkan liabiliti dalam harta pusaka, iaitu perbelanjaan pengurusan jenazah, pembayaran hutang, harta sepencarian, pelaksanaan wasiat, dan hak waris; 3 Waris 1 Calon seharusnya dapat: 3.1 Jenis waris dan cara 2 (a) mengenal pasti waris yang pewarisan berhak mendapat harta pusaka; 3.2 Konsep al-hajb 1 (b) membuat perbandingan jenis waris dan cara pewarisan mereka; 3.3 Penyelesaian kes 6 (c) menjelaskan konsep al-hajb dan pembahagian pusaka mengenal pasti jenis dan waris yang terlibat; (d) membuat penyelesaian pembahagian harta pusaka. 4 Persoalan semasa tentang mirath 3 Calon seharusnya dapat: (a) membuat ulasan tentang: (i) undang-undang dan (i) undang-undang dan pentadbiran harta pusaka di pentadbiran harta pusaka Malaysia orang Islam di Malaysia, iaitu harta pusaka kecil, harta pusaka besar, dan harta pusaka ringkas; (ii) peranan Mahkamah Syariah (ii) peranan Mahkamah Syariah dalam pentadbiran harta pusaka; (iii) penyelesaian secara muafakat (iii) penyelesaian secara muafakat. 12
 17. 17. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran PengajaranD Jenayah 28 1 Pengenalan 2 Calon seharusnya dapat: 1.1 Konsep jenayah 1 (a) menjelaskan konsep jenayah dari segi pengertian, unsur, dan sumber penentuan hukum; (b) memerihalkan falsafah pensyariatan hukum jenayah dari segi matlamat dan keistimewaannya; 1.2 Jenis kesalahan jenayah 1 (c) mengklasifikasikan jenis kesalahan jenayah dan ciri perbezaannya. 2 Qisas, Diyat, dan Kaffarah 10 Calon seharusnya dapat: 2.1 Konsep qisas, diyat, dan 2 (a) menjelaskan konsep qisas, kaffarah diyat, dan kaffarah dari segi pengertian, dalil, hukum, dan syarat wajib qisas, diyat, dan kaffarah; 2.2 Kesalahan yang mewajibkan qisas, diyat, dan kaffarah (i) Kesalahan yang 3 (b) mengenal pasti jenis kesalahan mewajibkan qisas yang dikenakan hukuman qisas, iaitu pembunuhan secara sengaja dan kecederaan secara sengaja berserta dalil; (c) menjelaskan kesalahan membunuh secara sengaja dan syaratnya berserta dalil; (d) menjelaskan kesalahan mencederakan anggota secara sengaja dan syaratnya berserta dalil; (e) membuat perbandingan antara halangan pelaksanaan qisas dengan pengguguran hukuman qisas; 13
 18. 18. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Pengajaran (ii) Kesalahan yang 3 (f) mengenal pasti jenis kesalahan mewajibkan diyat dan yang dikenakan hukuman diyat kaffarah sahaja; (g) mengenal pasti jenis kesalahan yang dikenakan hukuman kaffarah sahaja; (h) mengenal pasti jenis kesalahan yang dikenakan hukuman diyat berserta kaffarah; (i) menjelaskan keadaan yang mewajibkan hukuman diyat sahaja; (j) menjelaskan keadaan yang mewajibkan hukuman kaffarah sahaja; (k) menjelaskan keadaan yang mewajibkan hukuman diyat berserta kaffarah; (iii) Jenis diyat 2 (l) mengklasifikasikan jenis diyat, iaitu diyat mughallazah dan diyat mukhaffafah.3 Hudud 10 Calon seharusnya dapat: 3.1 Konsep hudud 1 (a) menjelaskan konsep hudud dari segi pengertian, dalil, dan ciri keistimewaannya; 3.2 Jenis jenayah yang dikenakan hudud (i) zina 1 (b) menjelaskan pengertian jenayah zina, dalil, rukun, dan syarat; (c) mengenal pasti hukuman jenayah zina; (ii) qazaf 1 (d) menjelaskan pengertian jenayah qazaf, dalil, rukun, dan syarat; (e) mengenal pasti hukuman jenayah qazaf; 14
 19. 19. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Pengajaran (iii) minum arak 1 (f) menjelaskan pengertian jenayah minum arak, dalil, rukun, dan syarat; (g) mengenal pasti hukuman jenayah minum arak; (iv) mencuri 1 (h) menjelaskan pengertian jenayah mencuri, dalil, rukun, dan syarat; (i) mengenal pasti hukuman jenayah mencuri; (v) hirabah 1 (j) menjelaskan pengertian jenayah hirabah, dalil, rukun, dan syarat; (k) mengenal pasti hukuman jenayah hirabah; (vi) riddah 1 (l) menjelaskan pengertian jenayah riddah, dalil, rukun, dan syarat; (m) mengenal pasti hukuman jenayah riddah; (vii) bughah 1 (n) menjelaskan pengertian jenayah bughah, dalil, rukun, dan syarat; (o) mengenal pasti hukuman jenayah bughah;4 Persoalan semasa tentang 2 Calon seharusnya dapat: jenayah (a) mengenal pasti jenis hukuman (i) rogol dan alasan: (ii) liwat (i) rogol; (iii) penyalahgunaan dadah (ii) liwat; (iv) ragut (iii) penyalahgunaan dadah; (v) mengambil wang orang lain melalui transaksi elektronik (iv) ragut; (v) mengambil wang orang lain melalui transaksi elektronik. 15
 20. 20. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Pengajaran5 Ta’zir 6 Calon seharusnya dapat: 5.1 Konsep ta’zir 1 (a) menjelaskan konsep ta’zir dari segi pengertian, dalil, dan hikmat; 5.2 Jenis kesalahan ta’zir 1 (b) menjelaskan jenis kesalahan yang dikenakan hukuman ta’zir; 5.3 Bentuk hukuman kesalahan 1 (c) mengenal pasti bentuk ta’zir hukuman kesalahan ta’zir; 5.4 Persoalan semasa tentang 3 (d) menganalisis persoalan semasa hukuman ta’zir dari segi ciri, dan hukuman yang akan dikenakan terhadap kesalahan ta’zir berdasarkan Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 [Akta 559]: (i) tidak menghormati (i) tidak menghormati Ramadan Ramadan; (ii) tidak menunaikan (ii) tidak menunaikan sembahyang Jumaat sembahyang Jumaat; (iii) mengembangkan (iii) mengembangkan doktrin agama doktrin agama seperti ajaran sesat; (iv) khalwat (iv) khalwat; (v) perbuatan tidak sopan (v) perbuatan tidak sopan di tempat awam di tempat awam. 16
 21. 21. Penggal Kedua Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran PengajaranUsul Fiqh dan Kaedah FiqhA. Usul Fiqh 84 1 Pengenalan usul fiqh 4 Calon seharusnya dapat: 1.1 Pengertian usul fiqh dan 1 (a) menjelaskan pengertian usul fiqh; perbezaannya dengan ilmu fiqh (b) menjelaskan perbezaan antara fiqh dan usul fiqh; 1.2 Pertumbuhan, 2 (c) menyusur galurkan perkembangan perkembangan, dan ilmu usul fiqh dari zaman sahabat penyusunan hingga zaman Imam Syafie; (d) mengkategorikan tiga pendekatan penyusunan usul fiqh, iaitu aliran Mutakallimin, aliran Hanafiah, dan aliran Muta’akhirin; 1.3 Faedah dan skop 1 (e) menjelaskan faedah mempelajari perbincangan usul fiqh; (f) mengenal pasti skop perbincangan usul fiqh. 2 Sumber hukum Calon seharusnya dapat: 2.1 Pengenalan sumber hukum 1 (a) mengenal pasti sumber hukum yang disepakati dan sumber hukum yang tidak disepakati. 2.2 Al-Quran 8 Calon seharusnya dapat: 2.2.1 Pengertian al-Quran 1 (a) menjelaskan pengertian al-Quran; (b) menjelaskan maksud ungkapan: (i) wahyu yang bermukjizat; (ii) diturunkan kepada Rasulullah; (iii) diturunkan dalam bahasa Arab; (iv) dinukilkan secara mutawatir; (v) menjadi ibadah dengan membacanya. 17
 22. 22. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Pengajaran 2.2.2 Kehujahan al-Quran 1 (c) mengemukakan dalil dan hujah tentang kedudukan al-Quran sebagai sumber hukum utama; 2.2.3 Uslub al-Quran 3 (d) menjelaskan tiga uslub al-Quran dalam menerangkan dalam menentukan hukum, iaitu hukum amr, nahy, dan takhyir; (e) mengenal pasti contoh daripada nas al-Quran untuk menjelaskan ketiga- tiga kategori uslub tersebut; 2.2.4 Dalalah al-Quran 3 (f) menjelaskan maksud kedua-dua jenis dalam menerangkan dalalah al-Quran, iaitu qat’iyyah dan hukum zanniyyah; (g) mengemukakan contoh daripada nas al-Quran yang menjelaskan hukum bagi kedua-dua jenis dalalah tersebut.2.3 Al-Sunnah 12 Calon seharusnya dapat: 2.3.1 Pengertian al-Sunnah 1 (a) menjelaskan pengertian al-Sunnah; 2.3.2 Bahagian al-Sunnah 5 (b) mengkategorikan al-Sunnah berasaskan kekuatannya sebagai sumber hukum yang dilihat dari dua aspek, iaitu bilangan perawi dan kesahihannya; (c) menjelaskan ciri hadis mutawatir dan ahad berserta contoh; (d) menjelaskan ciri hadis sahih, hasan, dan da’if berserta contoh; 2.3.3 Kehujahan dan 2 (e) mengemukakan dalil dan hujah kedudukan al- tentang kedudukan al-Sunnah Sunnah dalam sebagai sumber hukum selepas al- perundangan Islam Quran; 2.3.4 Peranan al-Sunnah 4 (f) menjelaskan tiga peranan al-Sunnah dalam penentuan dalam penentuan hukum, iaitu hukum sebagai pengukuh, penjelas, dan penentu hukum baru berserta contoh. 18
 23. 23. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Pengajaran2.4 Ijmak 7 Calon seharusnya dapat: 2.4.1 Konsep ijmak 1 (a) menjelaskan konsep ijmak dari segi pengertian, dalil, dan hukum; 2.4.2 Bahagian ijmak 2 (b) mengkategorikan dua jenis ijmak berasaskan penyataan persetujuan, iaitu ijmak sarih dan sukuti; (c) mengkategorikan dua jenis ijmak berasaskan lokasi mujtahid, iaitu ijmak mujtami’ dan ijmak muftariq; 2.4.3 Kehujahan ijmak 2 (d) mengemukakan dalil dan hujah tentang kedudukan ijmak sebagai sumber hukum selepas al-Quran dan al-Sunnah; 2.4.4 Sandaran ijmak 2 (e) menjelaskan sandaran ijmak dan kesannya terhadap hukum.2.5 Qiyas 12 Calon seharusnya dapat: 2.5.1 Pengertian qiyas 1 (a) menjelaskan pengertian qiyas; 2.5.2 Rukun dan syarat 4 (b) mengenal pasti empat rukun qiyas; qiyas (c) menjelaskan syarat bagi setiap rukun berserta contoh; 2.5.3 Bahagian qiyas 1 (d) mengkategorikan dua jenis qiyas berdasarkan kekuatan illah, iaitu qiyas al-jali (al-awla, qiyas al- musawi) dan qiyas al-khafi (qiyas al-adna); 2.5.4 Kehujahan qiyas 2 (e) membahaskan perbezaan pendapat ulama tentang qiyas sebagai sumber hukum; 19
 24. 24. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Pengajaran 2.5.5 Aplikasi qiyas dalam 4 (f) menentukan hukum dengan menentukan hukum menggunakan teori qiyas bagi kes terhadap masalah berikut: semasa (i) penyalahgunaan (i) penyalahgunaan dadah; dadah (ii) air tapai yang (ii) air tapai yang memabukkan memabukkan; (iii) pertukaran wang (iii) pertukaran wang dengan dengan wang wang; (iv) air berkarbonat (iv) air berkarbonat.2.6 Istihsan 6 Calon seharusnya dapat: 2.6.1 Pengertian istihsan 1 (a) menjelaskan pengertian istihsan; 2.6.2 Bahagian istihsan 3 (b) mengkategorikan bahagian istihsan berasaskan sandarannya; 2.6.3 Kehujahan istihsan 2 (c) membahaskan perbezaan pandangan ulama tentang istihsan sebagai sumber hukum.2.7 Maslahah 6 Calon seharusnya dapat: 2.7.1 Pengertian maslahah 1 (a) menjelaskan pengertian maslahah; 2.7.2 Bahagian maslahah 3 (b) mengkategorikan maslahah berasaskan pengiktirafan syarak, iaitu maslahah mu’tabarah, maslahah mulghah, dan maslahah mursalah; 2.7.3 Kehujahan maslahah 2 (c) membahaskan perbezaan mursalah pandangan ulama terhadap kehujahannya.2.8 Sadd al-Dhari’ah 8 Calon seharusnya dapat: 2.8.1 Pengertian sadd 1 (a) menjelaskan maksud al-dhari’ah; al-dhari’ah dan (b) membezakan antara al-dhari’ah perbezaannya dengan dan muqaddimah serta muqaddimah mengemukakan contoh masing- masing; 20
 25. 25. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Pengajaran2.8.2 Perbezaan antara 1 (c) membezakan perbuatan mukallaf maqasid dan wasa’il yang disyariatkan hukum terhadapnya dari sudut maqasid (tujuan) dan wasa’il (jalan);2.8.3 Bahagian sadd 2 (d) mengenal pasti bahagian al- al-dhari’ah dhari’ah dari sudut kesan buruk sesuatu perkara atau perbuatan;2.8.4 Kehujahan sadd 1 (e) membincangkan perbezaan al-dhari’ah pandangan ulama tentang kehujahan sadd al-dhari’ah;2.8.5 Aplikasi sadd 3 (f) membincangkan pengaplikasian al-dhari’ah terhadap sadd al-dhari’ah terhadap persoalan semasa persoalan semasa, iaitu (i) tuntutan supaya (i) tuntutan supaya balu balu berkabung berkabung semasa ‘iddah; semasa ‘iddah (ii) larangan (ii) larangan menzahirkan menzahirkan sembahyang Zohor sembahyang berjemaah bagi orang-orang Zohor berjemaah yang mengalami keuzuran bagi orang-orang untuk mengerjakan yang mengalami sembahyang Jumaat; keuzuran untuk mengerjakan sembahyang Jumaat (iii) larangan (iii) larangan pembelian buah pembelian buah yang sedang berputik di atas yang sedang pokok; berputik di atas pokok (iv) larangan berbuka (iv) larangan berbuka puasa puasa kerana kerana uzur di khalayak uzur di khalayak ramai; ramai (v) larangan (v) larangan menjatuhkan menjatuhkan hukuman berasaskan hukuman pengetahuan hakim. berasaskan pengetahuan hakim 21
 26. 26. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Pengajaran2.9 Istishab 6 Calon seharusnya dapat: 2.9.1 Konsep istishab 1 (a) menjelaskan konsep istishab dari segi pengertian, dalil, dan contoh; 2.9.2 Bahagian istishab 2 (b) mengenal pasti lima bahagian istishab; (c) menjelaskan maksud lima bahagian istishab, serta mengemukakan dalil dan contoh bagi tiap-tiap bahagian; 2.9.3 Kehujahan istishab 1 (d) membincangkan pendapat ulama mengenai kehujahan istishab dan memilih pendapat yang lebih kuat; 2.9.4 Aplikasi istishab 2 (e) membincangkan beberapa masalah terhadap persoalan fiqh yang sering dihadapi dalam semasa kehidupan seharian, iaitu (i) pewarisan harta (i) pewarisan harta orang orang yang yang hilang tanpa sebarang hilang tanpa berita; sebarang berita (ii) kedudukan (ii) kedudukan wuduk jika wuduk jika keluar benda yang najis keluar benda tidak melalui qubul dan yang najis tidak dubur; melalui qubul dan dubur (iii) dakwaan (iii) dakwaan keuntungan oleh keuntungan oleh pemodal dalam kontrak pemodal dalam mudarabah. kontrak mudarabah2.10 Ijtihad 8 Calon seharusnya dapat: 2.10.1 Konsep ijtihad 1 (a) menjelaskan konsep ijtihad dari segi pengertian dan dalil; 2.10.2 Syarat ijtihad dan 1 (b) menjelaskan syarat ijtihad dan mujtahid mujtahid; 22
 27. 27. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Pengajaran 2.10.3 Perkara yang boleh 1 (c) mengenal pasti perkara yang boleh dan tidak boleh dan tidak boleh diijtihadkan; diijtihadkan 2.10.4 Kehujahan ijtihad 1 (d) mengemukakan dalil dan alasan tentang kehujahan ijtihad sebagai sumber hukum; (e) menilai pelbagai pendapat ulama mengenai kehujahan ijtihad; 2.10.5 Pembatalan ijtihad 1 (f) menjelaskan dan menentukan keadaan yang boleh membatalkan ijtihad; 2.10.6 Aplikasi ijtihad 3 (g) menentukan hukum dengan terhadap persoalan menggunakan ijtihad bagi perkara semasa berikut: (i) penentuan (i) penentuan awal bulan awal bulan Ramadan dan Syawal; Ramadan dan Syawal (ii) pemindahan (ii) pemindahan organ manusia; organ manusia (iii) bayi tabung uji (iii) bayi tabung uji; (iv) pengklonan (iv) pengklonan manusia. manusia2.11 Taqlid dan Talfiq 6 Calon seharusnya dapat: 2.11.1 Pengertian taqlid 2 (a) menjelaskan pengertian taqlid; dan hukumnya (b) menjelaskan hukum bertaqlid dalam perkara akidah dan masalah fiqh; 2.11.2 Pengertian talfiq dan 2 (c) menjelaskan pengertian talfiq; hukumnya (d) menjelaskan pendapat ulama mengenai hukum bertalfiq; 2.11.3 Persoalan semasa 2 (e) membincangkan persoalan semasa tentang taqlid dan mengenai: talfiq (i) bayaran zakat (i) bayaran zakat fitrah dengan fitrah dengan wang; wang 23
 28. 28. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Pengajaran (ii) bersentuh (ii) bersentuh antara lelaki antara lelaki dengan perempuan semasa dengan tawaf. perempuan semasa tawafB. Kaedah fiqh 36 1 Pengenalan 4 Calon seharusnya dapat: 1.1 Pengertian kaedah fiqh 1 (a) menjelaskan pengertian kaedah fiqh; 1.2 Sandaran kaedah fiqh 1 (b) membincangkan sandaran kaedah fiqh; 1.3 Perbezaan antara kaedah fiqh 2 (c) mengenal pasti perbezaan antara dengan usul fiqh kaedah fiqh dengan usul fiqh. 2 Kaedah fiqh dan pemakaiannya 2.1 Al-Umur bi maqasidiha 8 Calon seharusnya dapat: 2.1.1 Pengertian kaedah dan 1 (a) menjelaskan pengertian kaedah, huraian huraian, dan contoh; 2.1.2 Dalil kaedah 1 (b) mengemukakan dalil yang berkaitan dengan kaedah al-umur bi maqasidiha; 2.1.3 Tujuan dan masa 1 (c) menjelaskan tujuan dan masa berniat berniat; 2.1.4 Amalan yang tidak 1 (d) mengenal pasti amalan yang tidak memerlukan niat memerlukan niat; 2.1.5 Syarat niat 1 (e) menjelaskan syarat niat; 3 (f) menjelaskan pengertian kaedah terbitan, huraian, dan contoh; 2.1.6 Kaedah terbitan (g) mengemukakan kaedah terbitan dan mengaplikasikan dalam masalah semasa berdasarkan kaedah terbitan berikut: (i) Al-niyyah fi al- (i) Al-niyyah fi al-yamin yamin tukhassis tukhassis al-lafz al-‘am al-lafz al-‘am wala ta’umm al-khas; wala ta’umm al-khas 24
 29. 29. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Pengajaran (ii) Maqasid al-lafz (ii) Maqasid al-lafz ‘ala niyyat ‘ala niyyat al-lafiz; al-lafiz (iii) Al-fard la (iii) Al-fard la yata’adda bi yata’adda bi niyyat al-nafl; niyyat al-nafl (iv) Ma yusytarat fihi (iv) Ma yusytarat fihi al-ta’arrud fa al-ta’arrud fa al-khata’ al-khata’ fihi fihi mubtil; mubtil (v) Al-‘Ibrah fi (v) Al-‘Ibrah fi al-‘uqud li al-‘uqud li al-maqasid wa al-ma’ani al-maqasid wa la li al-alfaz wa al-mabani. al-ma’ani la li al-alfaz wa al-mabani2.2 Al-Yaqin la yuzal bi al-syakk 6 Calon seharusnya dapat: 2.2.1 Pengertian kaedah dan 2 (a) menjelaskan pengertian kaedah, huraian huraian, dan contoh; 2.2.2 Dalil kaedah 1 (b) mengemukakan dalil yang berkaitan dengan kaedah al-yaqin la yuzal bi al-syakk; 3 (c) menjelaskan pengertian kaedah terbitan, huraian, dan contoh; 2.2.3 Kaedah terbitan (d) mengemukakan kaedah terbitan dan mengaplikasikan dalam masalah semasa berdasarkan kaedah terbitan berikut: (i) Al-asl baqa’ ma (i) Al-asl baqa’ ma kana ‘ala kana ‘ala ma ma kana; kana (ii) Al-asl bara’at (ii) Al-asl bara’at al-dhimmah al-dhimmah; (iii) Al-asl al-‘adam (iii) Al-asl al-‘adam; (iv) Al-asl fi kull (iv) Al-asl fi kull hadith hadith taqdiruhu taqdiruhu bi aqrab zaman; bi aqrab zaman (v) Al-asl fi al-kalam (v) Al-asl fi al-kalam al-haqiqah al-haqiqah. 25
 30. 30. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Pengajaran2.3 Al-Darar yuzal 6 Calon seharusnya dapat: 2.3.1 Pengertian kaedah dan 2 (a) menjelaskan pengertian kaedah, huraian huraian, dan contoh; 2.3.2 Dalil kaedah 1 (b) mengemukakan dalil yang berkaitan dengan kaedah al-darar yuzal; 3 (c) menjelaskan pengertian kaedah terbitan, huraian, dan contoh; 2.3.3 Kaedah terbitan (d) mengemukakan kaedah terbitan dan mengaplikasikan dalam masalah semasa berdasarkan kaedah terbitan berikut: (i) Al-Darurat (i) Al-Darurat tubih tubih al-mahzurat; al-mahzurat (ii) Ma ubih li (ii) Ma ubih li al-darurah al-darurah yuqaddar bi qadariha; yuqaddar bi qadariha (iii) Al-Darar la (iii) Al-Darar la yuzal bi yuzal bi al-darar al-darar; (iv) Dar’ al-mafasid (iv) Dar’ al-mafasid muqaddam ‘ala muqaddam ‘ala jalb jalb al-masalih al-masalih; (v) Al-Hajah tanzil (v) Al-Hajah tanzil manzilat manzilat al-darurah. al-darurah2.4 Al-Masyaqqah tajlibu 6 Calon seharusnya dapat: al-taysir 2.4.1 Pengertian kaedah dan 1 (a) menjelaskan pengertian kaedah, huraian huraian, dan contoh; 2.4.2 Dalil kaedah (b) mengemukakan dalil yang 1 berkaitan dengan kaedah al-masyaqqah tajlib al-taysir; 2.4.3 Sebab takhfif 1 (c) mengenal pasti sebab takhfif yang diharuskan oleh syarak; 2.4.4 Bahagian takhfif dan (d) mengenal pasti dan menghuraikan rukhsah 1 bahagian takhfif dan rukhsah berserta contoh; 26
 31. 31. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Pengajaran 2 (e) menjelaskan pengertian kaedah terbitan, huraian, dan contoh; 2.4.5 Kaedah terbitan (f) mengemukakan kaedah terbitan dan mengaplikasikan dalam masalah semasa berdasarkan kaedah terbitan berikut: (i) Idha daqa (i) Idha daqa al-amr ittasa’a; al-amr ittasa’a (ii) Idha ittasa’a (ii) Idha ittasa’a al-amr daqa. al-amr daqa2.5 Al-‘Adah muhakkamah 6 Calon seharusnya dapat: 2.5.1 Pengertian kaedah dan 1 (a) menjelaskan pengertian kaedah, huraian huraian, dan contoh; 2.5.2 Dalil kaedah 1 (b) mengemukakan dalil yang berkaitan dengan kaedah al-‘adah muhakkamah; 2.5.3 Bahagian al-‘adah 1 (c) mengenal pasti dan menghuraikan bahagian al-‘adah dan contoh; 2.5.4 Syarat al-‘adah 1 (d) menjelaskan syarat al-‘adah yang boleh menentukan hukum 2.5.5 Kaedah terbitan 2 (e) menjelaskan pengertian kaedah terbitan, huraian, dan contoh; (f) mengemukakan kaedah terbitan dan mengaplikasikan dalam masalah semasa berdasarkan kaedah terbitan berikut: (i) Isti’mal al-nas (i) Isti’mal al-nas hujjah yajib hujjah yajib al-‘amal biha; al-‘amal biha (ii) Al-Ma’ruf ‘urfan (ii) Al-Ma’ruf ‘urfan ka ka al-masyrut al-masyrut syartan; syartan (iii) Al-Ta’yin bi (iii) Al-Ta’yin bi al-‘urf ka al-‘urf ka al-ta’yin bi al-nas; al-ta’yin bi al-nas 27
 32. 32. WaktuTajuk Hasil Pembelajaran Pengajaran(iv) La yunkar (iv) La yunkar taghayyur taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-ahkam bi al-azman; taghayyur al-azman(v) Kullu ma warada (v) Kullu ma warada bihi bihi al-syar’u al-syar’u mutlaqan wa la mutlaqan wa la dabita lahu fihi wa la fi dabita lahu fihi al-lughah, yurja’ fihi ila wa la fi al- al-‘urf. lughah, yurja’ fihi ila al-‘urf 28
 33. 33. Penggal Ketiga Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Pengajaran Ayat Ahkam dan Hadis Ahkam A. Ayat Ahkam 1. Dalam bahagian ini, aspek kajian Ayat Ahkam adalah seperti berikut: (a) Asbab al-nuzul (b) Munasabah al-ayat (c) Syarh al-ayat secara ijmali dan tafsili (d) Maksud ungkapan ayat (e) Istinbat hukum, dan (f) Taujihat 2. Setiap ayat yang dikaji hendaklah dikaitkan dengan aspek berikut: (a) nas lain yang berkaitan (b) realiti masyarakat masa kini 29
 34. 34. 30
 35. 35. 31
 36. 36. 32
 37. 37. 33
 38. 38. 34
 39. 39. 35
 40. 40. 36
 41. 41. 37
 42. 42. 38
 43. 43. 39
 44. 44. 40
 45. 45. 41
 46. 46. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran PengajaranB. Hadis Ahkam 1. Dalam bahagian ini, aspek kajian Hadis Ahkam adalah seperti berikut: (a) Asbab al-wurud (di mana yang berkaitan) (b) Syarh al-hadis secara ijmali dan tafsili (c) Maksud ungkapan hadis (d) Istinbat hukum, dan (e) Taujihat 2. Setiap hadis yang dikaji hendaklah dikaitkan dengan aspek berikut: (a) nas lain yang berkaitan (b) realiti masyarakat masa kini 42
 47. 47. 43
 48. 48. 44
 49. 49. 45
 50. 50. 46
 51. 51. 47
 52. 52. 48
 53. 53. 49
 54. 54. 50
 55. 55. 51
 56. 56. 52
 57. 57. 53
 58. 58. 54
 59. 59. Kerja Kursus (Kerja Projek)1 Pengenalan Semua calon STPM sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta, dan calon persendirian individu yang mengambil mata pelajaran Syariah wajib melaksanakan kerja projek Syariah sebagai satu daripada komponen pentaksiran. Wajaran markah bagi kerja projek adalah sebanyak 20%. Markah pentaksiran kerja projek diambil kira bersama-sama dengan markah peperiksaan bagi tujuan penentuan markah keseluruhan dan penggredan. Panduan dan arahan tugasan kerja projek akan diberikan melalui portal MPM http://www.mpm.edu.my. Kerja projek adalah berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam sukatan pelajaran Syariah. Tema kerja projek disediakan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia.2 Kerja projek dilaksanakan untuk menilai keupayaan calon dalam: (a) Kemahiran kognitif, iaitu (i) menggunakan pengetahuan dan kefahaman dalam bidang Pengajian Fiqh, Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh, Ayat Ahkam dan Hadis Ahkam untuk memahami hukum syarak; (ii) mengistinbatkan hukum syarak daripada sumber yang disepakati atau yang tidak disepakati bagi menyelesaikan masalah yang berbangkit; (iii) mengaplikasikan Kaedah Fiqh dalam penentuan hukum; (iv) membuat rumusan dan penilaian tentang isu dalam bidang Syariah; (v) menganalisis isu yang berkaitan dengan Pengajian Fiqh, Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh; (vi) mentafsir, mensintesis, dan merumus data dan maklumat tentang isu dan persoalan semasa dalam bidang Syariah. (b) Kemahiran manipulatif, iaitu (i) mencerap, mengukur, dan mengumpul pelbagai jenis data dan maklumat sama ada daripada sumber primer atau sumber sekunder; (ii) menggunakan kaedah kajian perpustakaan dan kajian lapangan bagi menyiapkan hasil kajian; (iii) memproses dan menganalisis data. (c) Kemahiran insaniah (soft skills), iaitu (i) mahir berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan berkesan; (ii) berupaya mengurus masa mengikut jadual kerja yang ditetapkan; (iii) berupaya menyelesaikan masalah; (iv) berupaya menghasilkan tugasan secara kreatif dan inovatif; (v) mampu menjalankan kajian kuantitatif dan kualitatif secara saintifik; (vi) boleh menjalankan kajian secara jujur, amanah, dan beretika; (vii) berupaya meningkatkan keyakinan diri dan bermotivasi. 55
 60. 60. Skim PentaksiranPeperiksaan bagi mata pelajaran Syariah terdiri daripada empat kertas, iaitu kertas 1 (930/1), kertas 2(930/2), kertas 3 (930/3), dan kertas 4 (930/4).1 Kertas 930/1 (Pengajian Fiqh) 1.1 Kertas ini merupakan kertas peperiksaan pada penggal pertama. Kertas ini mengandungi enam soalan. Soalan yang dikemukakan terdiri daripada tiga soalan daripada bahagian muamalat dan munakahat, manakala tiga soalan lagi daripada bahagian mirath dan jenayah. Calon dikehendaki menjawab empat soalan sahaja, iaitu dua soalan daripada bahagian muamalat dan munakahat, manakala dua soalan lagi daripada bahagian mirath dan jenayah. 1.2 Kertas ini mempunyai 80 markah dengan wajaran sebanyak 26.67%, dan markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ialah 20 markah. 1.3 Masa yang diperuntukkan bagi kertas ini ialah 2 jam.2 Kertas 930/2 (Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh) 2.1 Kertas ini merupakan kertas peperiksaan pada penggal kedua. Kertas ini mengandungi enam soalan. Soalan yang dikemukakan terdiri daripada tiga soalan daripada bahagian usul fiqh, dan tiga soalan daripada bahagian kaedah fiqh. Calon dikehendaki menjawab empat soalan sahaja iaitu dua soalan daripada bahagian usul fiqh, dan dua soalan daripada bahagian kaedah fiqh. 2.2 Kertas ini mempunyai 80 markah dengan wajaran sebanyak 26.67%, dan markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ialah 20 markah. 2.3 Masa yang diperuntukkan bagi kertas ini ialah 2 jam.3 Kertas 930/3 (Ayat Ahkam dan Hadis Ahkam) 3.1 Kertas ini merupakan kertas peperiksaan pada penggal ketiga. Kertas ini mengandungi enam soalan. Soalan yang dikemukakan terdiri daripada tiga soalan daripada bahagian Ayat Ahkam, dan tiga soalan daripada bahagian Hadis Ahkam. Calon dikehendaki menjawab empat soalan sahaja, iaitu dua soalan daripada bahagian Ayat Ahkam, dan dua soalan daripada bahagian Hadis Ahkam. 3.2 Kertas ini mempunyai 80 markah dengan wajaran sebanyak 26.67%, dan markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ialah 20 markah. 3.3 Masa yang diperuntukkan bagi kertas ini ialah 2 jam.4 Kertas 930/4 (Kerja Kursus  Kerja Projek) Syariah Kertas 930/4 adalah kerja kursus (kerja projek) yang wajib dilaksanakan oleh calon STPM sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, calon sekolah swasta, dan calon persendirian individu. Kerja kursus (kerja projek) ini akan dilaksanakan pada penggal kedua dan menjadi komponen pentaksiran penggal kedua. Calon mesti melaksanakan semua aspek berkaitan kerja kursus (kerja projek) seperti yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM). Pentaksiran bagi calon sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan akan dijalankan oleh guru sekolah. Bagi calon sekolah swasta dan calon persendirian individu, pentaksiran akan dijalankan oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM. 56
 61. 61. Wajaran pentaksiran bagi komponen kerja kursus (kerja projek) ini adalah sebanyak 20% daripadamarkah keseluruhan Kertas Syariah.Rumusan tentang kertas, jenis soalan, bilangan soalan, masa peperiksaan, markah, dan wajaran adalahseperti yang berikut: Penggal Kod dan Markah Jenis Ujian Masa Pentadbiran Pengajian Nama Kertas (Wajaran) Penggal 930/1 Ujian Bertulis 80 2 jam Pentaksiran Pertama Syariah 1 (26.67%) berpusat Bahagian A: Muamalat 40 dan Munakahat Soalan esei 3 soalan diberikan Jawab 2 soalan daripada 3 soalan Bahagian B: Mirath dan 40 Jenayah Soalan esei 3 soalan diberikan Jawab 2 soalan daripada 3 soalan Penggal 930/2 Ujian Bertulis 80 2 jam Pentaksiran Kedua Syariah 2 (26.67%) berpusat Bahagian A: Usul Fiqh 40 Soalan esei 3 soalan diberikan Jawab 2 soalan daripada 3 soalan Bahagian B: Kaedah Fiqh 40 Soalan esei 3 soalan diberikan Jawab 2 soalan daripada 3 soalan 57
 62. 62. Penggal Kod dan Markah Jenis Ujian Masa PentadbiranPengajian Nama Kertas (Wajaran) 930/4 Kerja Kursus 60 Sepanjang Pentaksiran Syariah 4 (Kerja Projek) (20%) penggal berasaskan kedua sekolah bagi Pilih satu tema daripada dua calon sekolah tema yang diberikan dan kerajaan dan hasilkan satu tugasan calon sekolah daripada tema yang dipilih. bantuan kerajaan. Tugasan daripada mana- mana tajuk sama ada Pentaksiran daripada penggal pertama oleh pemeriksa atau penggal kedua. yang dilantik bagi calon sekolah swasta dan calon persendirian individu.Penggal 930/3 Ujian Bertulis 80 2 jam PentaksiranKetiga Syariah 3 (26.67%) berpusat Bahagian A: Ayat Ahkam 40 Soalan esei 3 soalan diberikan Jawab 2 soalan daripada 3 soalan Bahagian B: Hadis Ahkam 40 Soalan esei 3 soalan diberikan Jawab 2 soalan daripada 3 soalan 58
 63. 63. Pemerihalan PrestasiGred A Calon menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang menyeluruh dan mendalam dalam bidang Pengajian Fiqh, Usul Fiqh, Kaedah Fiqh, Ayat Ahkam, dan Hadis Ahkam untuk memahami hukum syarak. Calon mengemukakan hujah dan dalil dengan sempurna dan tepat secara naqli dan aqli. Calon mengistinbatkan hukum syarak daripada sumbernya bagi menyelesaikan masalah yang asas dan kompleks. Calon mengaplikasikan semua prinsip, konsep, dan kaedah yang diperoleh dalam bidang Syariah bagi menentukan hukum syarak. Calon membuat rumusan dan penilaian yang tepat tentang sesuatu isu dalam bidang Syariah. Calon menghubungkaitkan sesuatu isu hukum dengan nas al-Quran dan al-Hadis secara tepat. Calon mentafsir dan menganalisis secara komprehensif Ayat Ahkam dan Hadis Ahkam dengan sesuatu yang berlaku dalam masyarakat.Gred C Calon menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang asas dalam bidang Pengajian Fiqh, Usul Fiqh, Kaedah Fiqh, Ayat Ahkam, dan Hadis Ahkam untuk memahami hukum syarak. Calon mengemukakan sebahagian hujah dan dalil secara naqli dan aqli. Calon mengistinbatkan hukum syarak daripada sumbernya bagi menyelesaikan masalah yang asas. Calon mengaplikasikan sesetengah prinsip, konsep, dan kaedah yang diperoleh dalam bidang Syariah bagi menentukan hukum syarak. Calon membuat rumusan dan penilaian kurang tepat tentang sesuatu isu dalam bidang Syariah. Calon menghubungkaitkan sebahagian isu hukum dengan nas al-Quran dan al-Hadis. Calon mentafsir dan menganalisis secara terhad Ayat Ahkam dan Hadis Ahkam dengan sesuatu yang berlaku dalam masyarakat. 59

×