Unit7 1

1,238 views
1,128 views

Published on

Unit 7
Online Marketing Thailand
ความรู้เบื้องต้นเรื่องการตลาดออนไลน์

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,238
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unit7 1

 1. 1. บทที่ 7 หลักการตลาดออนไลน 3.1 ความสําคัญของการตลาด 3.2 แนวคิดดานการตลาด 3.3 หลักเศรษฐศาสตรสารสนเทศ 3.4 พฤติกรรมของผูบริโภคสําหรับธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส 3.5 การสรางเว็บไซตที่มีคุณภาพ 3.6 สวนผสมทางการตลาดออนไลน BY Ramate Sodarat 1
 2. 2. 7.1 ความสําคัญของการตลาด การตลาดชวยตอบสนองความตองการ การตลาดเปนแนวทางการดําเนินงาน การตลาดทําใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร การตลาดชวยพัฒนาเศรษฐกิจ BY Ramate Sodarat 2
 3. 3. 7.2 แนวความคิดของหลักการตลาด แนวคิดดานการผลิต (Production Concept) เ ป น แ น ว คิ ด ที่ เ ก า แ ก มุ ง เ น น ไ ป ที่ ก า ร เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และการกระจายสิ น ค า ให แพรหลาย เหมาะสมกับสถานการณ 2 ประเภทคือ 1. เมื่อความตองการของลูกคา (Demand) มากกวา จํานวนผลิตภัณฑที่เสนอขาย (Supply) 2. เมื่อมีตนทุนของสินคาสูง จึงปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่ม ผลผลิตและลดตนทุน BY Ramate Sodarat 3
 4. 4. แนวคิดดานผลิตภัณฑ (Product Concept) เนนการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อปรับปรุงสินคา ใหมีคุณภาพดีอยูตลอดเวลา และเชื่อวาผูบริโภคจะ เต็มใจจายในราคาที่สูง BY Ramate Sodarat 4
 5. 5. แนวคิดดานการขาย (Selling Concept) เน น ความพยายามขายและการส ง เสริ ม การขาย เพื่อกระตุนใหเกิดการซื้อ เนื่องจากเปนสินคาที่มี ปริมาณมากในตลาด หรือเปนสินคาที่ไมคอยมีคน คิดจะซื้อ เชน กรมธรรมประกันชีวิต BY Ramate Sodarat 5
 6. 6. แนวคิดดานการตลาด (Marketing Concept) เนนการผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภค แทนที่ จ ะพยายามเปลี่ ย นความต อ งการของ ผูบริโภคใหไปซื้อสินคาที่องคกรไดผลิตขึ้น BY Ramate Sodarat 6
 7. 7. การเปรียนเทียบความแตกตาง จุดเริ่มตน – มุงเนน – วิธีการ – เปาหมาย โรงงาน – ผลิตภัณฑ – การสงเสริมการขาย – กําไรจากปริมาณการขาย แนวคิดดานการขาย กลุมเปาหมาย – ความตองการ – การประสานงาน – กําไรจากความพอใจ แนวคิดดานการตลาด BY Ramate Sodarat 7
 8. 8. แนวคิดดานการตลาดเพื่อสังคม (Societal Marketing Concept) เนนการพิจารณาความตองการและผลประโยชน ของตลาดเปาหมายใหเกิดความพอใจ และทําให ความเปนอยูของผูบริโภค และสังคมดีขึ้น เชนการติดฉลากแจงคุณคาอาหาร หรือติดคําเตือน ที่ซองบุหรี่ BY Ramate Sodarat 8
 9. 9. 7.3 หลักเศรษฐศาสตรสารสนเทศ คือเศรษฐศาสตรขาวสาร กระบวนการทางเศรษฐศาสตรจะเริ่มตนจาก “ขาวสาร” จนกระทั่งสิ้นสุดที่ “สิ่งของ” BY Ramate Sodarat 9
 10. 10. ลักษณะของสินคาตามหลักเศรษฐศาสต สิ่งของที่จับตองได (Economics of Thing) ขาวสารที่จับตองไมได (Economics of Information) ในบางครั้งขาวสาร กับสิ่งของอาจไปในแนวทาง เดียวกั น หรื ออาจจะไปในทิ ศทางตรงกั นข าม นั่ นคื อ การผลิตขาวสารไมมีตนทุน และชวยใหตัดสินใจดีขึ้น แตการผลิตสิ่งของทําใหเกิดตนทุน BY Ramate Sodarat 10
 11. 11. ความสัมพันธของการนําเสนอขาวสาร การเสนอขาวสารประกอบดวย - การเขาถึงขอมูล (Reach) - สาระของขอมูล (Richness) หากตองการนําเสนอขาวสารที่มี “สาระมาก” จะมี ขอจํากัดในการ “เขาถึง” โดยผูรับสารนอยลง BY Ramate Sodarat 11
 12. 12. ตัวอยางความสัมพันธของการนําเสนอขาวสาร บริษัทประกาศรับสมัครงานในหนังสือพิมพ แต เนื่องจากคาโฆษณาในหนังสือพิมพคอนขางแพง ทํา ใหลงข อ มูลไดน อ ย (สาระนอ ย) แตหนัง สือ พิ มพ นั้ น เปนหนังสือที่คนทั่วไปหรือเกือบทุกคนตองการอาน (การเขาถึงมาก) BY Ramate Sodarat 12
 13. 13. 7.4 พฤติกรรมของผูบริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 1. ขั้นตอนกอนการตัดสินใจซื้อ 2. ขั้นตอนการซื้อจริง 3. ขั้นตอนหลังการซื้อ BY Ramate Sodarat 13
 14. 14. ประเภทของผูบริโภคผานทางออนไลน ผูบริโภคที่ตองการประหยัดเวลา ผูบริโภคที่ตองการหลีกเลี่ยงปญหา ผูบริโภคที่มีหัวกาวหนา ผูบริโภคที่ชอบทองแตไมชอบซื้อผานอินเทอรเน็ต ผูบริโภคที่ซื้อสินคาที่จับตองไดเทานัน ้ ผูบริโภคที่ชอบแสวงหาสิ่งแปลกใหม ผูบริโภคที่นิยมตรายี่หอ ผูบริโภคที่ชอบยกระดับคุณภาพชีวต ิ BY Ramate Sodarat 14
 15. 15. ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซือของผูบริโภค ้ ขอเสนอที่เปนประโยชน การบริการสวนบุคคล ความสะดวกสบาย บริการหลังการขาย BY Ramate Sodarat 15
 16. 16. 7.5 การสรางเว็บไซตที่มีคุณภาพ กําหนดกลุมเปาหมายของเว็บไซตใหชัดเจน สรางความไดเปรียบโดยเขาตลาดเปนราย แรกๆ สรางเว็บไซตใหมีจุดเดนหรือความแตกตาง สรางสังคมใหเกิดขึ้นในเว็บไซต ประชาสัมพันธใหตรงกลุมเปาหมาย การสรางเอกลักษณของเว็บไซต BY Ramate Sodarat 16
 17. 17. วิธีการสรางเอกลักษณของเว็บไซต การวางแนวคิดของเว็บไซต ลักษณะการออกแบบเว็บไซต สไตลการเขียนเว็บไซต มีความสอดคลองกับแบรนดสินคา BY Ramate Sodarat 17
 18. 18. สวนผสมทางการตลาดออนไลน องคประกอบการตลาดแบบใหม แบงเปน 6P 1. ผลิตภัณฑ (Product) 2. ราคา (Price) 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 4. การสงเสริมการขาย (Promotion) 5. การรักษาความเปนสวนตัว (Privacy) BY Ramate Sodarat 6. การใหบริการสวนบุคคล (Personalization) 18
 19. 19. องคประกอบที่ 1 ผลิตภัณฑ (Product) แบงการพิจารณาออกเปน 3 ประเภท สินคาทีสามารถจับตองได (Physical Goods) ่ สินคาดิจิตอล (Digital Goods) ธุรกิจบริการ (Services) BY Ramate Sodarat 19
 20. 20. สินคาที่สามารถจับตองได (Physical Goods) ปญหา ลูกคาไมสามารถทดลองสินคาได อานคําบรรยายเทานั้น การแกไขปญหา สินคาตองมีคุณภาพ สินคาตองมีลักษณะเฉพาะและไมมีขายทั่วไปใน ชองทางการขายสินคาปกติ มีการจัดสงสินคาที่ดี บรรยายเนื้อความไมเกินความเปนจริง BY Ramate Sodarat 20
 21. 21. สินคาดิจิตอล (Digital Goods) ตัวอยาง ซอฟตแวร, เพลง, E-Book, รูปภาพ ขอดี ทําครั้งเดียวขายไดเรื่อยๆ ซื้อสินคาแลวไดทันที ไมตองหอหรือสง ขายไดตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง ตรวจสอบขอมูลสินคาไดตลอดเวลา BY Ramate Sodarat 21
 22. 22. สินคาดิจิตอล (Digital Goods) ปญหา การละเมิดลิขสิทธ การแกไขปญหา ใชซอฟตแวรสําหรับปองกันการ copy files และการสงตอที่มีชื่อวาDigital Right Management (DRM) BY Ramate Sodarat 22
 23. 23. ธุรกิจบริการ (Services) การแนะนําสินคาบริการ รูปภาพตองถายใหเห็นสวนสําคัญของขั้นตอน บริการ ใหถายภาพออกมาใหชัดเจน  การเขียนขอความการบริการควรบรรยายให ละเอียด เนนย้ําในความสะดวกในการใชบริการ BY Ramate Sodarat 23
 24. 24. องคประกอบที่ 2 ราคา (Price) ปจจัยในการตั้งราคา ตองคํานึงถึงราคาตลาดเปนหลัก การคิดเผื่อราคาคาขนสง สินคาราคาถูกอาจจะขายไมไดเสมอไป เนนเรื่องความสะดวกในการสั่งซื้อ สินคาที่มีราคาถูกเกินไปอาจขายแบบรวม แพ็ก BY Ramate Sodarat 24
 25. 25. องคประกอบที่ 3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ปจจัยในการพิจารณา ตองใชงานงาย เขาเว็บไซตหรือดาวนโหลดเร็ว ขอมูลที่ชัดเจนนาสนใจ ความปลอดภัยของขอมูล BY Ramate Sodarat 25
 26. 26. หลักการตั้งชื่อเว็บไซต (Domain Name) ตองสั้น กระชับ เพื่อสรางความจดจํา จํางาย พูดงาย และสะกดงาย ถาชื่อยาวควรสื่อความหมายใหชัดเจน หลีกเลี่ยงการใช เครื่องหมายขีดกลาง (-) ถามีชื่อสินคาหรือบริการก็ควรนํามาใชเปน ชื่อเว็บไซต BY Ramate Sodarat 26
 27. 27. สวนขยายบอกประเภทขององคกร .ac หรือ .edu คือ สถาบันการศึกษา (Academic) .co หรือ .com คือ องคกรธุรกิจ (Commercial) .or หรือ .org คือ องคกรอื่น ๆ (Organization) .go หรือ .gov คือ หนวยงานของรัฐบาล (Government) .mi หรือ .mil คือ องคกรทหาร (Military organization) .net คือ ผูวางระบบเน็ตเวิรก (Networking) BY Ramate Sodarat 27
 28. 28. สวนขยายบอกประเทศ .au คือ ออสเตรเลีย .ca คือ แคนาดา .fr คือ ฝรั่งเศส .it คือ อิตาลี .jp คือ ญี่ปุน .ru คือ รัสเซีย .uk คือ อังกฤษ .us คือ สหรัฐอเมริกา .th คือ ไทย BY Ramate Sodarat 28
 29. 29. เว็บไซตที่ตองจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีระบบการสั่งซื้อ เชน ระบบตะกรา มีระบบการชําระเงิน มีการคิดคาสมัครสมาชิก รับจางโฆษณาสินคาหรือบริการ รับจางออกแบบเว็บไซต เว็บไซตใหบริการเกมสออนไลน เว็บไซตที่มีการสงมอบสินคาหรือบริการผาน อินเทอรเน็ต ธุรกิจนายหนาหรือตัวแทนที่มีเว็บไซตประกอบ ธุรกิจ BY Ramate Sodarat 29
 30. 30. การคาปลีกอิเล็กทรอนิกส แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก อิเล็กทรอนิกสสโตรฟรอนท(Electronic Storefront) ใชเสนอขายสินคาภายในเว็บไซตของตนเองเทานัน ้ เชน www.amazon.com อิเล็กทรอนิกสมอลล (Electronic Mall) เปนเว็บไซตกลางที่รวบรวมเว็บไซตตางๆ เขาไวในที่ เดียวกัน เปรียบเสมือนหางสรรพสินคา เชน www.pantip.com BY Ramate Sodarat 30
 31. 31. การใหบริการอิเล็กทรอนิกส การใหบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส (E-Banking) การใหบริการชําระเงินออนไลน (E-Billing) การใหบริการตลาดนัดแรงงาน (E-Job) การใหบริการเดินทางและทองเที่ยว (E-Travel) การใหบริการชุมชนอิเล็กทรอนิกส (E-Community) การใหบริการอีเลิรนนิ่ง (E-Learning) BY Ramate Sodarat 31
 32. 32. องคประกอบที่ 4 การสงเสริมการขาย (Promotion) การเตรียมความพรอมกอนประชาสัมพันธ ตองมีขอมูลตางๆ พรอมและสมบูรณ สรางจุดเดนของเว็บไซตเพื่อจดจํางาย สรางบรรยากาศความคึกคัก โดยใหลูกคา เขารวมกิจกรรม พิจารณากลุมเปาหมาย และงบประมาณ BY Ramate Sodarat 32
 33. 33. การประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน วิธีการประชาสัมพันธมีหลายวิธี เชน โฆษณาดวยแบนเนอร (ปายโฆษณา) โฆษณาผานทาง E-mail โฆษณาดวยการเสียคาใชจายกับเว็บไซตอื่น โฆษณาดวยระบบสมาชิกแนะนําสมาชิก โฆษณาดวยการแลกลิงคกับเว็บไซตอื่น โฆษณาบน Search Engine หรือ Web Directory BY Ramate Sodarat 33
 34. 34. เครืองมือคนหา (Search Engine) ่ เป น เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ ค น หาข อ มู ล จากเว็ บ ไซต บ น เครือขายอินเทอรเน็ต โดยการสราง index เพื่อให ผู ใ ช ง านสามารถป อ นคํ า ที่ ต อ งการค น หา เช น www.google.com Web Directory มีลักษณะคลายสมุดหนาเหลือง ใชคนหาเว็บไซตดวยการแบงเปนหมวดหมู เชน www.yahoo.com, www.sanook.com BY Ramate Sodarat 34
 35. 35. การประชาสัมพันธผานสื่อออฟไลน วิธีการประชาสัมพันธมีหลายวิธี เชน ใสในนามบัตร, หัว-ซองจดหมาย ทําเปนของชํารวย เชน ปากกา พวงกุญแจ โฆษณาติดตามสื่อเคลื่อนที่ เชน รถประจําทาง โฆษณาตามสื่อตางๆ เชน วารสาร หนังสือพิมพ จัดสัมมนาใหความรู จัดงานแถลงเปดตัวสินคาหรือบริการ ฯลฯ BY Ramate Sodarat 35
 36. 36. องคประกอบที่ 5 การรักษาความเปนสวนตัว (Privacy) ผูประกอบการควรกําหนดนโยบาย เพื่อสรางความ นาเชือถือ โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับ ่ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลขบัตรเครดิต BY Ramate Sodarat 36
 37. 37. องคประกอบที่ 6 การใหบริการสวนบุคคล (Personalization) ควรเป น ลั ก ษณะการบริ ก ารแบบโต ต อบร ว มกั น (Interactive) ระหวางผูประกอบการกับลูกคาแบบ เจาะจงบุคคล เรียกวา การตลาดแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One to One Marketing) เพื่อ นําเสนอสิ่งที่ตรงใจลูกคา อํานวยความสะดวกใหกบลูกคา ั สรางความเปนกันเองและความประทับใจ BY Ramate Sodarat 37
 38. 38. BY Ramate Sodarat 38

×