‫مادسیج‬‫ایران‬ ‫دانشجویان‬ ‫پژوهشی‬ ‫آموزشی‬ ‫شبکه‬ ،
Madsg.com
‫ایران‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دهکده‬ ‫یعنی‬ ‫مادسیج‬!!
‫ایرا‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫کتابداری‬ ‫انجمن‬‫ن‬
‫سال‬ ‫گزارش‬1386
‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫فعالیت‬ ‫سوم‬ ‫دوره‬ ‫از‬ ‫نخست‬ ‫سال‬
...
‫انجمن‬ ‫فعالیتهای‬ ‫نظری‬ ‫چارچوب‬
‫هدف‬:‫سطح‬ ‫در‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫حرفه‬ ‫بر‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫سودمند‬
‫کشور‬
‫ان...
‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬
‫از‬ ‫ایران‬ ‫کتابداری‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫جامعه‬ ‫واقعیتهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬
‫دیدگاههای‬:
1.‫موجود‬ ‫ام...
‫در‬ ‫انجمن‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫فعالیتها‬10‫اخیر‬ ‫ماه‬
‫شامل‬:
‫عمومی‬ ‫فعالیتهای‬
‫ها‬ ‫کمیته‬ ‫فعالیتهای‬
‫استانی‬ ‫های‬ ...
1.‫عمومی‬ ‫فعالیتهای‬
‫شرکتها‬ ‫ثبت‬ ‫اداره‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫و‬ ‫انجمن‬ ‫ثبت‬
‫انجمن‬ ‫راهبردی‬ ‫برنامه‬ ‫پی...
‫عمومی‬ ‫فعالیتهای‬(‫ادامه‬)
‫کتابدار‬ ‫ملی‬ ‫مراکز‬ ‫با‬ ‫نزدیکتر‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫برونگرایی‬ ‫برقراری‬‫و‬ ‫ی‬
‫کشور‬ ‫رسان...
‫عمومی‬ ‫فعالیتهای‬(‫ادامه‬)
‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫کتابداری‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫کمیته‬ ‫ریاست‬ ‫به‬ ‫نامه‬
‫لزوم‬ ‫و‬ ‫آموزش...
‫عمومی‬ ‫فعالیتهای‬(‫ادامه‬)
‫همایش‬ ‫برگزاری‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬ ‫انجمن‬ ‫توسط‬ ‫بیانیه‬ ‫قرائت‬ ‫و‬ ‫تهیه‬
‫دکتر‬ ‫آقای‬ ‫از...
2.‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫کمیته‬ ‫فعالیتهای‬
‫آموزش‬ ‫کمیته‬:‫کارگاهها‬ ‫برگزاری‬
.1‫رسانان‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫کتابداران‬ ‫برای‬ ‫خالقیت‬
.2‫کیفی‬ ‫پژوهش‬ ‫روشهای‬ ‫کاربردی...
‫آموزش‬ ‫کمیته‬:‫کارگاهها‬(‫ادامه‬)
8.‫اصطالحنامه‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬‫كتابخانه‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫دیجیتالي‬ ‫هاي...
‫آموزش‬ ‫کمیته‬:‫خان‬ ‫با‬ ‫مشترک‬ ‫کارگاههای‬‫ه‬
‫ایران‬ ‫کتاب‬
.1‫اطالعاتي‬ ‫سواد‬
.2‫ایران‬ ‫مارك‬
.3‫ترجمه‬
.4‫ویراستا...
‫پژوهش‬ ‫کمیته‬
.1‫اعالم‬‫ابزار‬ ‫کتاب‬ ‫تدوین‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫فراخوان‬
‫پژوهش‬:‫علوم‬ ‫پژوهشگران‬ ‫براي‬ ‫اي‬ ‫دستنامه‬
‫...
‫پژوهش‬ ‫کمیته‬(‫ادامه‬)
7.‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫مطلوب‬ ‫ویژگی‬ ‫صد‬ ‫تدوین‬
8.‫تحصیالت‬ ‫دانشجویان‬ ‫به‬ ‫پژوهشی‬ ...
‫انتشارات‬ ‫کمیته‬
.1‫و‬ ‫کتابداری‬ ‫انجمن‬ ‫نامه‬ ‫الکترونیکی‬ ‫نشریه‬ ‫از‬ ‫شماره‬ ‫دو‬ ‫انتشار‬
‫ایران‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬...
‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫کمیته‬
‫برگزاری‬11‫مشترک‬ ‫و‬ ‫مستقل‬ ‫جلسه‬
‫اسکنر‬ ‫و‬ ‫پرینتر‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫خرید‬
‫انجمن‬ ‫اعضاء‬...
‫همایشها‬ ‫کمیته‬
‫برگزاری‬7‫همایش‬(‫سخنرانی‬)‫زیر‬ ‫های‬ ‫موضوع‬ ‫در‬ ‫ماهانه‬:
.1‫پنهان‬ ‫وب‬
.2‫سنجي‬ ‫وب‬
.3‫اطالعاتي...
3.‫استانی‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫فعالیتهای‬
‫اصفهان‬ ‫شاخه‬
‫برگزاري‬14‫انجمن‬ ‫رئیسه‬ ‫هیئت‬ ‫جلسه‬‫استانی‬ ‫شاخه‬
‫اصفهان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬ ‫وبالگ‬ ‫روزآمدسازي‬ ‫و‬...
‫اصفهان‬ ‫شاخه‬
‫علمی‬ ‫سخنراني‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاري‬ ‫در‬ ‫همكاري‬
‫علمي‬ ‫همایش‬ ‫از‬ ‫انجمن‬ ‫مالي‬ ‫و‬ ‫فكري‬ ‫حمایت‬–‫...
‫خراسان‬ ‫شاخه‬
‫تشكیل‬6‫عمومي‬ ‫هاي‬‫كتابخانه‬ ‫اداره‬ ‫با‬ ‫مشترك‬ ‫نشست‬
‫رضوي‬ ‫خراسان‬-‫نوجوانان‬ ‫و‬ ‫كودكان‬ ‫فكري...
‫خراسان‬ ‫شاخه‬
‫عنوان‬ ‫با‬ ‫نشست‬ ‫سه‬ ‫برگزاري‬:
‫الف‬)،‫بازنشسته‬ ‫استاد‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫تجلیل‬ ،‫انجمن‬ ‫عمومي‬ ‫مجمع‬
...
‫خوزستان‬ ‫شاخه‬
‫برگزاری‬10‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫جلسه‬
‫انجمن‬ ‫جدید‬ ‫اعضاي‬ ‫از‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
‫همایش‬ ‫دو‬ ‫برگزاری‬:
”‫حر...
‫خوزستان‬ ‫شاخه‬
‫كارگاه‬ ‫سه‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫همایش‬ ‫یک‬ ‫برگزاری‬ ‫برای‬ ‫ریزي‬ ‫برنامه‬
‫آموزشي‬:1)،‫نویسي‬ ‫مقاله‬ ‫كا...
‫فارس‬ ‫شاخه‬
‫مدره‬ ‫هیئت‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاری‬
‫برگزاری‬5‫دانشجویان‬ ‫برای‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫عمومی‬ ‫جلسه‬
‫برگزاری‬5‫...
‫قم‬ ‫شاخه‬
‫برگزاری‬25‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫جلسه‬
‫قم‬ ‫استان‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫نهاد‬ ‫در‬ ‫دفتر‬ ‫یک‬ ‫گرفتن‬ ‫اختی...
‫قم‬ ‫شاخه‬
‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫چند‬ ‫انتشار‬:
‫رسانان‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫کتابداران‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫کتاب‬
‫پژوهش‬ ‫اخالق‬ ...
‫قم‬ ‫شاخه‬
‫شماره‬ ، ‫آورد‬ ‫بزم‬ ‫دانشجویی‬ ‫نشریه‬ ‫انتشار‬1‫و‬2
‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫های‬ ‫مقاله‬:
‫خبازان‬ ‫الهدی‬ ‫بنت‬ ...
‫قم‬ ‫شاخه‬
‫توسط‬ ‫خطی‬ ‫نسخ‬ ‫حامیان‬ ‫همایش‬ ‫برگزاری‬ ‫در‬ ‫همکاری‬
، ‫بهارستان‬ ‫هدیه‬ ‫مجموعه‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ،...
‫لرستان‬ ‫شاخه‬
‫انجمن‬ ‫برای‬ ‫استان‬ ‫اسالمی‬ ‫ارشاد‬ ‫اداره‬ ‫در‬ ‫اطاق‬ ‫یک‬ ‫گرفتن‬
‫جذب‬71‫استان‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫عضو‬...
‫مازندران‬ ‫شاخه‬
‫تاسیس‬ ‫تاریخ‬29/9/86
‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫انتخابات‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫مجمع‬ ‫برگزاری‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫تعد...
‫مالی‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫بودجه‬
‫زیر‬ ‫دالیل‬ ‫به‬ ‫انجمن‬ ‫بودجه‬ ‫کاهش‬:
.1‫کمیسیون‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫انجمن‬ ‫ساالنه‬ ‫بودجه‬ ‫سا...
‫سپاس‬
‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫اسناد‬ ‫سازمان‬
‫ایران‬
‫علمی‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫پژوهشگاه‬
‫فناوری‬...
‫سپاس‬
‫انجمن‬ ‫اعضای‬ ‫همه‬ ‫از‬
‫های‬ ‫شاخه‬ ‫و‬ ‫مرکز‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫اعضای‬ ‫همه‬ ‫از‬
‫استانی‬
‫گروهها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ...
‫مدیره‬ ‫هیئت‬
‫فتاحي‬ ‫هللا‬ ‫رحمت‬(‫رئیس‬)
‫مرادی‬ ‫نورهللا‬(‫رئیس‬ ‫نایب‬)
‫عمراني‬ ‫ابراهیم‬ ‫سید‬(‫ها‬‫همایش‬ ‫و‬ ...
‫انجمن‬ ‫همکاران‬
‫انجمن‬ ‫دفتر‬:
‫دهقانی‬ ‫خانم‬
‫زاده‬ ‫حسن‬ ‫الهه‬ ‫خانم‬
‫انتشارات‬ ‫کمیته‬:
‫رجبی‬ ‫عباس‬ ‫آقای‬
...
‫پژوهش‬ ‫کمیته‬ ‫همکاران‬
‫رجبی‬ ‫عباس‬ ‫آقای‬
‫مرادی‬ ‫شیما‬ ‫خانم‬
‫صابری‬ ‫مریم‬ ‫خانم‬
‫عصمتی‬ ‫دخت‬ ‫محدثه‬ ‫خانم...
‫آموزش‬ ‫کمیته‬ ‫همکاران‬
‫آبیار‬ ‫میترا‬‫كیاني‬ ‫امیر‬ ‫علي‬
‫پارسي‬ ‫فانیز‬‫پازوكي‬ ‫فاطمه‬
‫زاده‬ ‫حسن‬ ‫الهه‬‫زاده‬...
‫همایشها‬ ‫کمیته‬ ‫همکاران‬
‫زاده‬ ‫حسن‬ ‫الهه‬
‫دهقانی‬ ‫مژده‬
‫خالقی‬ ‫نرگس‬
‫مرادی‬ ‫شیما‬
‫تهوری‬ ‫زهرا‬
‫پاکدامن‬ ‫مر...
‫عمومي‬ ‫روابط‬ ‫کمیته‬ ‫همکاران‬
‫زاده‬ ‫حسن‬ ‫الهه‬
‫دهقانی‬ ‫مژده‬
‫مرادی‬ ‫شیما‬
‫تهوری‬ ‫زهرا‬
‫پاکدامن‬ ‫مریم‬
‫سجاد...
1.‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬
‫زنجانی‬ ‫افشار‬ ‫ابراهیم‬ ‫دکتر‬
‫اصالنی‬ ‫فریدون‬ ‫آقای‬
‫پاپی‬ ‫ابراهیم‬ ‫آقای‬
‫...
2.‫خراسان‬ ‫استان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬
‫مقدم‬ ‫شریف‬ ‫هادي‬ ‫دکتر‬
‫آ‬‫یغمایي‬ ‫جواد‬ ‫قاي‬
‫آبادي‬ ‫نعیم‬ ‫محمد‬ ‫آقاي‬
‫س...
3.‫خوزستان‬ ‫استان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬
‫پهلو‬ ‫فرج‬ ‫عبدالحسین‬ ‫دکتر‬
‫زاده‬ ‫معرف‬ ‫حمید‬ ‫دکتر‬
‫عظیمی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫آق...
4.‫فارس‬ ‫استان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬
‫پرتو‬ ‫بابک‬ ‫آقای‬
‫حیاتی‬ ‫زهیر‬ ‫دکتر‬
‫حمیدی‬ ‫علی‬ ‫آقای‬
‫کار‬ ‫نیک‬ ‫ملیحه‬ ‫خ...
5.‫قم‬ ‫استان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬
‫طالعی‬ ‫عبدالحسین‬ ‫آقای‬
‫محمدی‬ ‫مهدی‬ ‫آقای‬
‫خالقی‬ ‫نرگس‬ ‫خانم‬
‫عبادهللا‬ ‫آقای‬...
6.‫لرستان‬ ‫استان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬
‫خاکسار‬ ‫مسعود‬ ‫آقای‬
‫طالعی‬ ‫مهوش‬ ‫خانم‬
‫پیوستگر‬ ‫فاطمه‬ ‫خانم‬
‫شهبازی‬ ‫عبد...
7.‫مازندران‬ ‫استان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬
‫موسوي‬ ‫افشین‬ ‫آقاي‬‫چلک‬
‫شاپوری‬ ‫سودابه‬ ‫خانم‬
‫آقاي‬‫موسی‬‫فیروز‬ ‫یمین‬
‫ق...
‫رو‬ ‫پیش‬ ‫چالشهای‬
‫ایران‬ ‫در‬ ‫طلب‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫انجام‬ ‫دشواری‬
‫عده‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫دو...
‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬...
‫و‬ ‫کتابداری‬ ‫جامعه‬ ‫همفکری‬ ‫و‬ ‫همکاری‬ ‫با‬ ‫تنها‬
‫شد‬ ‫موفق‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬
‫نی...
‫مهر‬ ‫به‬ ‫دهیم‬ ‫هم‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫دست‬
‫آباد‬ ‫کنیم‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫میهن‬
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Vivamus
et magna. Fusce sed sem sed magna
suscipit egestas.
Lo...
پاورپوینت انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

پاورپوینت انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

190
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
190
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

پاورپوینت انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

 1. 1. ‫مادسیج‬‫ایران‬ ‫دانشجویان‬ ‫پژوهشی‬ ‫آموزشی‬ ‫شبکه‬ ، Madsg.com ‫ایران‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دهکده‬ ‫یعنی‬ ‫مادسیج‬!!
 2. 2. ‫ایرا‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫کتابداری‬ ‫انجمن‬‫ن‬ ‫سال‬ ‫گزارش‬1386 ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫فعالیت‬ ‫سوم‬ ‫دوره‬ ‫از‬ ‫نخست‬ ‫سال‬ ‫بهمن‬ ‫پایان‬ ‫تا‬ ‫اردیبهشت‬1386
 3. 3. ‫انجمن‬ ‫فعالیتهای‬ ‫نظری‬ ‫چارچوب‬ ‫هدف‬:‫سطح‬ ‫در‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫حرفه‬ ‫بر‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫سودمند‬ ‫کشور‬ ‫انجمن‬ ‫سیاستگذاری‬ ‫و‬ ‫فعالیتها‬ ‫ابعاد‬: .1‫حرفه‬ ‫هویت‬ .2‫انسجام‬(‫ها‬ ‫شاخه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کمیته‬ ،‫مدیره‬ ‫هیئت‬) .3‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫درون‬ ‫مقبولیت‬ .4‫برونی‬ ‫مقبولیت‬(‫اجتماعی‬ ‫مشروعیت‬) ‫مشورتی‬ ‫و‬ ‫مشارکتی‬ ‫مدیریت‬ ‫سبک‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫های‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫کتابداران‬ ‫آزاد‬ ‫شرکت‬ ‫امکان‬ ‫سازنده‬ ‫انتقادهای‬ ‫و‬ ‫پیشنهادها‬ ‫از‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫استقبال‬
 4. 4. ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫از‬ ‫ایران‬ ‫کتابداری‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫جامعه‬ ‫واقعیتهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫دیدگاههای‬: 1.‫موجود‬ ‫امکانات‬(‫ستادی‬ ‫نیروی‬ ،‫تجهیزات‬ ،‫فضا‬ ،‫مالی‬ ‫منابع‬) 2.‫اعضاء‬ ‫توانمندی‬(‫اجرایی‬ ،‫آموزشی‬ ،‫انتشاراتی‬ ،‫پژوهشی‬) 3.‫حضور‬ ‫و‬ ‫فعالیتها‬ ‫در‬ ‫اعضا‬ ‫مشارکت‬ ‫میزان‬ 4.‫م‬ ‫فعالیتهای‬ ‫و‬ ‫موظف‬ ‫فعالیتهای‬ ‫به‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫اشتغال‬ ‫میزان‬‫رتبط‬ ‫انجمن‬ ‫با‬ 5.‫انجمن‬ ‫به‬ ‫نهادها‬ ‫سایر‬ ‫کمک‬ ‫و‬ ‫همکاری‬ ‫میزان‬ 6.‫ایرانی‬ ‫جامعه‬ ‫توقعات‬ ‫و‬ ‫انتظارها‬ ‫میزان‬
 5. 5. ‫در‬ ‫انجمن‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫فعالیتها‬10‫اخیر‬ ‫ماه‬ ‫شامل‬: ‫عمومی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫ها‬ ‫کمیته‬ ‫فعالیتهای‬ ‫استانی‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫فعالیتهای‬
 6. 6. 1.‫عمومی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫شرکتها‬ ‫ثبت‬ ‫اداره‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫و‬ ‫انجمن‬ ‫ثبت‬ ‫انجمن‬ ‫راهبردی‬ ‫برنامه‬ ‫پیشنویس‬ ‫تدوین‬(‫دانش‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫توسط‬‫جویان‬ ‫استاد‬ ‫دو‬ ‫نظر‬ ‫زیر‬ ‫و‬ ‫کتابداری‬ ‫دکترای‬) ‫جذب‬795‫جدید‬ ‫عضو‬(‫اعضاء‬ ‫فعلی‬ ‫تعداد‬:2928‫نفر‬) ‫مازندران‬ ‫و‬ ‫لرستان‬ ‫استانهای‬ ‫جدید‬ ‫شاخه‬ ‫دو‬ ‫تاسیس‬ ‫اخ‬ ‫پیشنویس‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫کتابداران‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫کتاب‬ ‫انتشار‬‫الق‬ ‫ایران‬ ‫کتابداران‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬(‫قم‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬ ‫توسط‬) ‫ایران‬ ‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ‫با‬ ‫مشترک‬ ‫کمیته‬ ‫یک‬ ‫تشکیل‬ ‫برای‬ ‫اقدام‬‫برای‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫تبادل‬ ‫مق‬ ‫این‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سواد‬ ‫کمیته‬ ‫تشکیل‬ ‫برای‬ ‫اقدام‬‫در‬ ‫وله‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬
 7. 7. ‫عمومی‬ ‫فعالیتهای‬(‫ادامه‬) ‫کتابدار‬ ‫ملی‬ ‫مراکز‬ ‫با‬ ‫نزدیکتر‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫برونگرایی‬ ‫برقراری‬‫و‬ ‫ی‬ ‫کشور‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫دانشگاه‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫ملی‬ ‫نظام‬ ‫راهبری‬ ‫کمیته‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫ادامه‬ (‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫در‬) ‫استانی‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫برای‬ ‫کاری‬ ‫رهنمودهای‬ ‫تدوین‬ ‫هی‬ ‫اعضای‬ ‫میان‬ ‫تعامل‬ ‫برای‬ ‫الکترونیکی‬ ‫پست‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫ایجاد‬‫ئت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫کمیته‬ ‫و‬ ‫مدیره‬ ‫کتابداری‬ ‫آموزشی‬ ‫گروههای‬ ‫اطالعات‬ ‫گردآوری‬ ‫طرح‬ ‫تداوم‬ ‫ارجحیت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ،‫علوم‬ ‫وزیر‬ ‫به‬ ‫نامه‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫مدیریتی‬ ‫های‬ ‫پست‬ ‫برای‬ ‫کتابداران‬
 8. 8. ‫عمومی‬ ‫فعالیتهای‬(‫ادامه‬) ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫کتابداری‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫کمیته‬ ‫ریاست‬ ‫به‬ ‫نامه‬ ‫لزوم‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫نابسامانی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫کتابداری‬ ‫گروههای‬ ‫تاسیس‬ ‫در‬ ‫بازنگری‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫بازنگری‬ ‫لزوم‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫نهاد‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫نامه‬ ‫ارشد‬ ‫در‬ ‫بازنگری‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫آمادگی‬ ‫اعالم‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫کتابداری‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مطبوعات‬ ‫با‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫اعضای‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫مصاحبه‬ ‫چندین‬ ‫انجام‬ ‫حوزه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تلویزیون‬ ‫و‬ ‫رادیو‬ ‫های‬ ‫شبکه‬
 9. 9. ‫عمومی‬ ‫فعالیتهای‬(‫ادامه‬) ‫همایش‬ ‫برگزاری‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬ ‫انجمن‬ ‫توسط‬ ‫بیانیه‬ ‫قرائت‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫دکتر‬ ‫آقای‬ ‫از‬ ‫تجلیل‬ ،‫اصطالحنامه‬ ‫ملی‬ ‫همایش‬ ،‫خطی‬ ‫نسخ‬ ‫حامیان‬ ‫حری‬(‫ایران‬ ‫مفاخر‬ ‫انجمن‬ ‫در‬)‫بزرگداشت‬ ،‫برومند‬ ‫مرضیه‬ ‫خانم‬ ، ،‫میرهادی‬ ‫توران‬ ‫م‬ ‫مرکز‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫پیشکسوت‬ ‫استادان‬ ‫از‬ ‫تن‬ ‫دو‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫گزارش‬ ‫تهیه‬‫لی‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫تقدیر‬ ‫برای‬ ‫ایران‬ ‫علم‬ ‫ترویج‬ ‫انجمن‬ ‫به‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫موافقت‬ ‫جلب‬3‫برای‬ ‫کتابداری‬ ‫حوزه‬ ‫ناشر‬10‫تا‬20‫تخفیف‬ ‫درصد‬ ‫انجمن‬ ‫اعضاء‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫پیشرفتهای‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫مقاله‬ ‫تالیف‬‫داری‬ ‫ایران‬(‫المللی‬ ‫بین‬ ‫مجالت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫درج‬ ‫جهت‬)
 10. 10. 2.‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫کمیته‬ ‫فعالیتهای‬
 11. 11. ‫آموزش‬ ‫کمیته‬:‫کارگاهها‬ ‫برگزاری‬ .1‫رسانان‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫کتابداران‬ ‫برای‬ ‫خالقیت‬ .2‫کیفی‬ ‫پژوهش‬ ‫روشهای‬ ‫کاربردی‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫نظری‬ ‫مبانی‬ .3‫تحقیقي‬ ‫مقاله‬ ‫نگارش‬ ‫شیوه‬(4‫کارگاه‬) .4‫كتابداران‬ ‫براي‬ ‫ارتباطي‬ ‫مهارتهاي‬ .5‫علمی‬ ‫اطالعات‬ ‫مؤسسه‬(ISI)‫علوم‬ ‫استنادی‬ ‫نمایه‬ ‫و‬ ‫سنجی‬‫علم‬ ، .6‫نویسي‬‫چكیده‬ ‫و‬ ‫سازي‬‫نمایه‬ .7‫الکترونیکی‬ ‫منابع‬ ‫سازماندهی‬
 12. 12. ‫آموزش‬ ‫کمیته‬:‫کارگاهها‬(‫ادامه‬) 8.‫اصطالحنامه‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬‫كتابخانه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دیجیتالي‬ ‫هاي‬ 9.‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫سازماندهی‬ ‫ساده‬ ‫نظام‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ Thmanager 10.‫مدیر‬ ‫و‬ ‫سازماندهي‬ ‫بسازیم؟‬ ‫ساده‬ ‫دانش‬ ‫پایگاه‬ ‫یك‬ ‫چگونه‬‫یت‬ ‫شناخت‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫ساده‬(‫معرفت‬) 11.‫اطالعات‬ ‫بازیابي‬ ‫در‬ ‫پیوسته‬ ‫هاي‬‫اصطالحنامه‬ ‫كاربرد‬ ‫تخصصي‬ 12.‫مطلب‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫سخنرانی‬ ‫مهارتهای‬
 13. 13. ‫آموزش‬ ‫کمیته‬:‫خان‬ ‫با‬ ‫مشترک‬ ‫کارگاههای‬‫ه‬ ‫ایران‬ ‫کتاب‬ .1‫اطالعاتي‬ ‫سواد‬ .2‫ایران‬ ‫مارك‬ .3‫ترجمه‬ .4‫ویراستاري‬ .5‫نگاري‬ ‫روزنامه‬ .6‫رساني‬ ‫اطالع‬ ‫مراكز‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحي‬‫و‬‫نشر‬ .7‫دیجیتالي‬‫سازمان‬ ‫منابع‬ ‫سازي‬‫ی‬ .8‫نویسي‬ ‫وبالگ‬
 14. 14. ‫پژوهش‬ ‫کمیته‬ .1‫اعالم‬‫ابزار‬ ‫کتاب‬ ‫تدوین‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫فراخوان‬ ‫پژوهش‬:‫علوم‬ ‫پژوهشگران‬ ‫براي‬ ‫اي‬ ‫دستنامه‬ ‫اجتماعي‬ .2‫کتا‬ ‫در‬ ‫پژوهش‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بحث‬ ‫گروه‬ ‫تشکیل‬‫بداری‬ .3‫کارگروهها‬ ‫تشکیل‬ .4‫راهنمای‬ ‫انتشار‬‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫پژوهش‬:‫با‬ ‫آشنایي‬ ‫و‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫براي‬ ‫پژوهش‬ ‫روشهاي‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫آموزگاران‬ .5‫کاربردی‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫نظری‬ ‫مبانی‬ ‫کارگاه‬ ‫برگزاری‬ ‫کیفی‬ ‫پژوهش‬ ‫روشهای‬
 15. 15. ‫پژوهش‬ ‫کمیته‬(‫ادامه‬) 7.‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫مطلوب‬ ‫ویژگی‬ ‫صد‬ ‫تدوین‬ 8.‫تحصیالت‬ ‫دانشجویان‬ ‫به‬ ‫پژوهشی‬ ‫مشاوره‬ ‫ارائه‬ ‫کتابداری‬ ‫تکمیلی‬ 9.‫پی‬ ‫محتوی‬ ‫تحلیل‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫کیفی‬ ‫پژوهشی‬ ‫انجام‬‫امهای‬ ‫کتابداران‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بحث‬ ‫گروه‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫ارسال‬ 10.‫و‬ ‫کتابداری‬ ‫اساتید‬ ‫نظرات‬ ‫درباره‬ ‫پژوهشی‬ ‫انجام‬ ‫انجمن‬ ‫فعالیتهای‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫کتابداران‬ 11.‫آتی‬ ‫سالهای‬ ‫در‬ ‫کمیته‬ ‫فعالیت‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫تعیین‬
 16. 16. ‫انتشارات‬ ‫کمیته‬ .1‫و‬ ‫کتابداری‬ ‫انجمن‬ ‫نامه‬ ‫الکترونیکی‬ ‫نشریه‬ ‫از‬ ‫شماره‬ ‫دو‬ ‫انتشار‬ ‫ایران‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬(‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫منتشر‬ ‫زودی‬ ‫به‬ ‫دو‬ ‫شماره‬.) .2‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬ ‫تهیه‬Online Submission‫به‬ ‫متعلق‬ ‫شد‬ ‫اهدا‬ ‫انجمن‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫آذرخش‬ ‫پارس‬ ‫شرکت‬. .3‫برای‬ ‫ایران‬ ‫علمی‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫پژوهشگاه‬ ‫با‬ ‫نامه‬ ‫تفاهم‬ ‫امضای‬ ‫علمی‬ ‫نشریه‬ ‫مشترک‬ ‫انتشار‬-‫پژوهشی‬ 4.‫اطالع‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫مرکز‬ ‫با‬ ‫نامه‬ ‫تفاهم‬ ‫امضای‬‫فناوری‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫رسانی‬ ‫علمی‬ ‫نشریه‬ ‫انتشار‬ ‫برای‬‫زبان‬ ‫انگلیسی‬ ‫پژوهشی‬. 5.‫چاپی‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫کسب‬ ‫گیری‬ ‫پی‬"‫اطال‬ ‫و‬ ‫کتابداری‬ ‫انجمن‬ ‫نامه‬‫ع‬- ‫رسانی‬." 6.‫چاپی‬ ‫نسخه‬ ‫حمایت‬ ‫جهت‬ ‫مالی‬ ‫پشتیبان‬ ‫یک‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫رایزنی‬‫نشریه‬ "‫انجمن‬ ‫نامه‬“
 17. 17. ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫کمیته‬ ‫برگزاری‬11‫مشترک‬ ‫و‬ ‫مستقل‬ ‫جلسه‬ ‫اسکنر‬ ‫و‬ ‫پرینتر‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫انجمن‬ ‫اعضاء‬ ‫تعداد‬ ‫افزایش‬ ‫آن‬ ‫روزآمدسازی‬ ‫و‬ ‫محتوایی‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫انجمن‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اطالعات‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫انجمن‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫های‬ ‫صورتجلسه‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫همگانی‬ ‫دسترسی‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ،‫پژوهشها‬ ،‫ها‬‫كارگاه‬ ،‫ها‬‫همایش‬ ‫اخبار‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ارائه‬ ‫وبالگها‬ ‫و‬ ،‫بحث‬ ‫گروه‬ ،‫انجمن‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫آتی‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫دست‬ ‫کتابدار‬ ‫رشته‬ ‫وارد‬ ‫تازه‬ ‫دانشجویان‬ ‫برای‬ ‫آشنایی‬ ‫جلسه‬ ‫برگزاری‬‫ی‬ ‫نام‬ ‫افزودن‬ ‫به‬ ‫اعتراض‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫نامه‬”‫عربی‬ ‫خلیج‬“‫ر‬ ‫در‬‫وی‬
 18. 18. ‫همایشها‬ ‫کمیته‬ ‫برگزاری‬7‫همایش‬(‫سخنرانی‬)‫زیر‬ ‫های‬ ‫موضوع‬ ‫در‬ ‫ماهانه‬: .1‫پنهان‬ ‫وب‬ .2‫سنجي‬ ‫وب‬ .3‫اطالعاتي‬ ‫سواد‬ .4‫علم‬‫سنجي‬ .5‫وب‬‫علمي‬ ‫مجالت‬ ‫داوري‬ ‫و‬ ‫سنجي‬ .6‫كیفیت‬ ‫مدیریت‬ .7‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫عمومی‬ ‫مجمع‬ ‫برگزاری‬ ‫تخصصی‬ ‫همایشهای‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫موسسه‬ ‫برخی‬ ‫با‬ ‫تفاهم‬‫و‬ ‫انجمن‬ ‫ساالنه‬ ‫همایش‬ ‫دانشجویی‬ ‫همایشهای‬ ‫کمیته‬ ‫تشکیل‬
 19. 19. 3.‫استانی‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫فعالیتهای‬
 20. 20. ‫اصفهان‬ ‫شاخه‬ ‫برگزاري‬14‫انجمن‬ ‫رئیسه‬ ‫هیئت‬ ‫جلسه‬‫استانی‬ ‫شاخه‬ ‫اصفهان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬ ‫وبالگ‬ ‫روزآمدسازي‬ ‫و‬ ‫طراحي‬: www.isfilisa.blogfa.com ‫برگزاری‬3‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫آموزشی‬ ‫کارگاه‬(،‫مارک‬ ‫الكترونیكی‬ ‫نشریات‬ ‫و‬ ،‫الکترونیکی‬ ‫منابع‬ ‫فهرستنویسی‬‫پرتالهاي‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫كتابخانه‬)‫برای‬88‫نفر‬ ‫ارشد‬ ‫كارشناسي‬ ‫كنكور‬ ‫براي‬ ‫آمادگي‬ ‫كالسهاي‬ ‫دوره‬ ‫دو‬ ‫برگزاري‬ ‫رساني‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬
 21. 21. ‫اصفهان‬ ‫شاخه‬ ‫علمی‬ ‫سخنراني‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاري‬ ‫در‬ ‫همكاري‬ ‫علمي‬ ‫همایش‬ ‫از‬ ‫انجمن‬ ‫مالي‬ ‫و‬ ‫فكري‬ ‫حمایت‬–‫با‬ ‫دانشجویي‬ ‫سال‬ ‫ماه‬ ‫خرداد‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬ ‫چالشهاي‬ ‫عنوان‬1386. ‫از‬ ‫تعدادي‬ ‫به‬ ‫مشورتي‬ ‫و‬ ‫تخصصي‬ ‫رایگان‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫ها‬ ‫كتابخانه‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ ‫براي‬ ‫كتابداران‬ ‫آموزش‬ ‫مختلف‬ ‫سرفصلهاي‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬ ‫كالسهاي‬ ‫پیشرفته‬ ‫و‬ ‫تكمیلي‬ ،‫مقدماتي‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫ریزي‬ ‫برنامه‬
 22. 22. ‫خراسان‬ ‫شاخه‬ ‫تشكیل‬6‫عمومي‬ ‫هاي‬‫كتابخانه‬ ‫اداره‬ ‫با‬ ‫مشترك‬ ‫نشست‬ ‫رضوي‬ ‫خراسان‬-‫نوجوانان‬ ‫و‬ ‫كودكان‬ ‫فكري‬ ‫پرورش‬ ‫كانون‬- ‫نور‬ ‫پیام‬ ‫دانشگاه‬-‫مركز‬ ‫و‬ ‫ها‬‫موزه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫كتابخانه‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫رضوي‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫اسناد‬. 35‫خراسان‬ ‫انجمن‬ ‫مدیره‬ ‫هیأت‬ ‫اعضاي‬ ‫جلسه‬ ‫انجمن‬ ‫دانشجویی‬ ‫کمیته‬ ‫تشکیل‬ ‫ملي‬ ‫دانشجویي‬ ‫همایش‬ ‫برگزاري‬ ‫مقدمات‬ ‫بیني‬‫پیش‬ ‫مقاالت‬ ‫فراخوان‬ ‫اعالم‬ ‫و‬ ‫عمومي‬ ‫هاي‬‫كتابخانه‬. ‫حق‬ ‫آوري‬‫جمع‬ ‫و‬ ‫انجمن‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫به‬ ‫كتابداران‬ ‫تشویق‬ ‫كل‬ ‫انجمن‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫نام‬‫ثبت‬
 23. 23. ‫خراسان‬ ‫شاخه‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫نشست‬ ‫سه‬ ‫برگزاري‬: ‫الف‬)،‫بازنشسته‬ ‫استاد‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫تجلیل‬ ،‫انجمن‬ ‫عمومي‬ ‫مجمع‬ ‫پریرخ‬ ‫دكتر‬ ‫خانم‬ ‫سركار‬ ،‫حري‬ ‫دكتر‬ ‫آقاي‬ ‫سخنراني‬ ‫ب‬)‫كتابدار‬ ‫رشته‬ ‫الورود‬‫جدید‬ ‫دانشجویان‬ ‫برای‬ ‫گردهمایي‬‫ي‬ ‫ج‬)‫عنو‬ ‫با‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫مركزي‬ ‫كتابخانه‬ ‫با‬ ‫مشترك‬ ‫همایش‬‫ان‬ ‫خ‬ ‫نسخ‬ ‫در‬ ‫فرهیختگان‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫فرهنگي‬ ‫مكتوب‬ ‫میراث‬‫طي‬. ‫عنوانهاي‬ ‫با‬ ‫آموزشي‬ ‫كارگاه‬ ‫دو‬ ‫برگزاري‬: ‫الف‬)‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫علمي‬ ‫مقاالت‬ ‫نگارش‬ ‫شیوه‬3/8/86 ‫ب‬)‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫علمي‬ ‫سخنراني‬ ‫ارائه‬ ‫شیوه‬25/8/86.
 24. 24. ‫خوزستان‬ ‫شاخه‬ ‫برگزاری‬10‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫جلسه‬ ‫انجمن‬ ‫جدید‬ ‫اعضاي‬ ‫از‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫همایش‬ ‫دو‬ ‫برگزاری‬: ”‫حرفه‬ ‫یا‬ ‫فن‬ ،‫علم‬ ،‫كتابداري‬“‫و‬ ، ”‫اختصاصي‬ ‫هاي‬ ‫كتابخانه‬ ‫و‬ ‫آرشیو‬“ ‫رساني‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫مدت‬ ‫كوتاه‬ ‫هاي‬ ‫كالس‬ ‫براي‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫ها‬ ‫كتابخانه‬ ‫در‬ ‫كیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫كارگاه‬ ‫برگزاری‬(‫دوره‬ ‫دو‬) ‫رساني‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫انجمن‬ ‫خبرنامه‬ ‫شماره‬ ‫سومین‬ ‫انتشار‬ ‫خوزستان‬ ‫شاخه‬
 25. 25. ‫خوزستان‬ ‫شاخه‬ ‫كارگاه‬ ‫سه‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫همایش‬ ‫یک‬ ‫برگزاری‬ ‫برای‬ ‫ریزي‬ ‫برنامه‬ ‫آموزشي‬:1)،‫نویسي‬ ‫مقاله‬ ‫كارگاه‬2)‫با‬ ‫آشنایي‬ ‫كارگاه‬ ‫و‬ ،‫اطالعاتي‬ ‫بانكهاي‬3)‫افزارهاي‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫آشنایي‬ ‫كارگاه‬ ‫اي‬ ‫كتابخانه‬ ‫سال‬ ‫عمومی‬ ‫مجمع‬ ‫برگزاری‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬1386
 26. 26. ‫فارس‬ ‫شاخه‬ ‫مدره‬ ‫هیئت‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاری‬ ‫برگزاری‬5‫دانشجویان‬ ‫برای‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫عمومی‬ ‫جلسه‬ ‫برگزاری‬5‫علمی‬ ‫سخنرانی‬ ‫جلسه‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫همایش‬ ‫برگزاری‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫فرزان‬ ‫مرحوم‬ ‫بزرگداشت‬ ‫همایش‬ ‫برگزاری‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫ه‬ ‫فروردین‬ ‫در‬ ‫فرزین‬87 ‫گویی‬ ‫قصه‬ ‫کارگاه‬ ‫برگزاری‬(‫دوره‬ ‫دو‬) ‫همارا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫آموزشی‬ ‫کارگاه‬ ‫برگزاری‬ ‫خی‬ ‫بودجه‬ ‫و‬ ‫انجمن‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫آموزشگاهی‬ ‫کتابخانه‬ ‫دو‬ ‫افتتاح‬‫رین‬
 27. 27. ‫قم‬ ‫شاخه‬ ‫برگزاری‬25‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫جلسه‬ ‫قم‬ ‫استان‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫نهاد‬ ‫در‬ ‫دفتر‬ ‫یک‬ ‫گرفتن‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫سالن‬ ‫یک‬ ‫گرفتن‬ ‫اختیار‬ ‫در‬40‫در‬ ‫انجمن‬ ‫آموزشی‬ ‫کالسهای‬ ‫برای‬ ‫نفره‬ ‫ای‬ ‫خامنه‬ ‫هللا‬ ‫آیته‬ ‫عمومی‬ ‫کتابخانه‬ ‫برگزاری‬7‫زیر‬ ‫های‬ ‫موضوع‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫همایش‬: ‫کتابشناسی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ،‫مهدویت‬ ‫منابع‬-‫طالع‬ ‫عبدالحسین‬‫ی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫شناخت‬ ‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫خطی‬ ‫های‬ ‫نسخه‬–‫حافظیان‬ ‫ابوالفضل‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫بانک‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬–‫مقدم‬ ‫اسفندیاری‬ ‫علیرضا‬ ‫کتابدرای‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬–‫عبادهللا‬ ‫جعفر‬ ‫آقای‬ ‫مرجع‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬–‫بذرافشان‬ ‫علی‬ ‫رمضان‬ ‫کتابداری‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫همایش‬-‫سخنران‬:‫طالعی‬ ‫عبدالحسین‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫توسعه‬ ‫همایش‬–‫سخنران‬:‫فتا‬ ‫هللا‬ ‫رحمت‬ ‫دکتر‬‫حی‬
 28. 28. ‫قم‬ ‫شاخه‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫چند‬ ‫انتشار‬: ‫رسانان‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫کتابداران‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫کتاب‬ ‫پژوهش‬ ‫اخالق‬ ‫کتاب‬–‫خالقی‬ ‫نرگس‬ ‫خانم‬ ‫نظارت‬ ‫با‬–‫نگارش‬ ‫حال‬ ‫در‬. ‫قم‬ ‫های‬ ‫کتابفروشی‬ ‫تاریخ‬–‫بشری‬ ‫جواد‬ ‫تالیف‬–‫انتشار‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫استان‬ ‫کتابداران‬ ‫شناسه‬–‫خالقی‬ ‫نرگس‬ ‫خانم‬ ‫تالیف‬–‫انتشار‬ ‫آماده‬ ‫آخرین‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫اول‬ ‫جلد‬ ‫ترجمه‬ ، ‫چان‬ ‫مای‬ ‫لویس‬ ‫نوشته‬ ،‫نویسی‬ ‫فهرست‬ ‫است‬ ‫ویرایش‬ ‫مراحل‬. ‫کتابداری‬ ‫فلسفه‬ ‫موضوع‬ ‫در‬ ‫مقاالت‬ ‫مجموعه‬–‫کریمی‬ ‫رضا‬ ‫ترجه‬- ‫است‬ ‫ویرایش‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫آن‬ ‫ترجمه‬. ‫اطالعات‬ ‫اقتصاد‬ ‫موضوع‬ ‫در‬ ‫مقاالت‬ ‫مجموعه‬–‫عبدالحسین‬ ‫نظارت‬ ‫با‬ ‫طالعی‬–‫است‬ ‫ویرایش‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫آن‬ ‫ترجمه‬. ‫علمی‬ ‫نامه‬ ‫فصل‬ ‫سازی‬ ‫نمایه‬–‫پژوهشی‬"‫فلسفی‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬–‫کال‬‫می‬ "‫دادگر‬ ‫متقی‬ ‫امیر‬ ‫آقای‬ ‫توسط‬–‫همان‬ ‫در‬ ‫انتشار‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫است‬ ‫نشریه‬.
 29. 29. ‫قم‬ ‫شاخه‬ ‫شماره‬ ، ‫آورد‬ ‫بزم‬ ‫دانشجویی‬ ‫نشریه‬ ‫انتشار‬1‫و‬2 ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫های‬ ‫مقاله‬: ‫خبازان‬ ‫الهدی‬ ‫بنت‬ ‫خانم‬ ‫توسط‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬–‫شد‬ ‫ارائه‬‫ه‬ ‫آذر‬ ، ‫ادکا‬ ‫سراسری‬ ‫همایش‬ ‫در‬86. ‫باقریان‬ ‫نجمه‬ ‫خانم‬ ‫همکاری‬ ‫با‬ ‫قم‬ ‫کتابداران‬ ‫اخالقی‬ ‫های‬ ‫اولویت‬ ‫تعیین‬– ‫ارائه‬ ‫آماده‬. ‫قم‬ ‫استان‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫وضعیت‬–‫خان‬ ‫و‬ ‫الوندی‬ ‫خانم‬ ‫همکاری‬ ‫با‬‫م‬ ‫صادقی‬–‫ارائه‬ ‫آماده‬ ‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫های‬ ‫دوره‬: ‫کتابداری‬ ‫ارشد‬ ‫آمادگی‬ ‫زبان‬ ‫کالس‬ ‫نویسی‬ ‫چکیده‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫نمایه‬ ‫فشرده‬ ‫دوره‬
 30. 30. ‫قم‬ ‫شاخه‬ ‫توسط‬ ‫خطی‬ ‫نسخ‬ ‫حامیان‬ ‫همایش‬ ‫برگزاری‬ ‫در‬ ‫همکاری‬ ، ‫بهارستان‬ ‫هدیه‬ ‫مجموعه‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ، ‫مجلس‬ ‫کتابخانه‬ ‫ارموی‬ ‫محدث‬ ‫الدین‬ ‫جمال‬ ‫سید‬ ‫استاد‬ ‫یادنامه‬(‫نظارت‬ ‫با‬ ‫طالعی‬ ‫عبدالحسین‬)‫نیز‬ ‫و‬: ‫بهارستان‬ ‫پیام‬ ‫ماهنامه‬ ‫تدوین‬ ‫در‬ ‫همکاری‬(‫مجلس‬ ‫کتابخانه‬ -‫ارموی‬ ‫محدث‬ ‫نامه‬ ‫ویژه‬)‫کلیات‬ ‫ماه‬ ‫کتاب‬ ‫ماهنامه‬ ‫و‬(‫خانه‬ ‫کتاب‬)‫خطی‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫نامه‬ ‫ویژه‬–‫آذر‬1386. ‫کتابخانه‬ ‫چندین‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫مشاوره‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫انجمن‬ ‫وبالگ‬ ‫کردن‬ ‫آمد‬ ‫روز‬ ‫و‬ ‫اداره‬ Qomlib.blogfa.com
 31. 31. ‫لرستان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬ ‫برای‬ ‫استان‬ ‫اسالمی‬ ‫ارشاد‬ ‫اداره‬ ‫در‬ ‫اطاق‬ ‫یک‬ ‫گرفتن‬ ‫جذب‬71‫استان‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫عضو‬ ‫آموزشی‬ ‫کارگاه‬”‫کتابداری‬ ‫اخالق‬“ ‫آموزشی‬ ‫کارگاه‬”‫راههای‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫گستردگی‬ ‫اطالعات‬ ‫بهینه‬ ‫جستجوی‬“ ‫اهداء‬300‫مدارس‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫جلد‬
 32. 32. ‫مازندران‬ ‫شاخه‬ ‫تاسیس‬ ‫تاریخ‬29/9/86 ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫انتخابات‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫مجمع‬ ‫برگزاری‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تعداد‬ ‫جذب‬350‫انجمن‬ ‫برای‬ ‫عضو‬ ‫انجمن‬ ‫برای‬ ‫دفتر‬ ‫و‬ ‫نکان‬ ‫تعیین‬ ‫آینده‬ ‫سال‬ ‫فعالیتهای‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫فعالیتها‬ ‫فهرست‬ ‫تدوین‬
 33. 33. ‫مالی‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫بودجه‬ ‫زیر‬ ‫دالیل‬ ‫به‬ ‫انجمن‬ ‫بودجه‬ ‫کاهش‬: .1‫کمیسیون‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫انجمن‬ ‫ساالنه‬ ‫بودجه‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫پرداخت‬ ‫عدم‬ ‫علمی‬ ‫انجمنهای‬ .2‫از‬ ‫مالی‬ ‫کمک‬ ‫دریافت‬ ‫عدم‬3‫کشور‬ ‫بزرگ‬ ‫کتابخانه‬ .3‫اعضاء‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫عضویت‬ ‫حق‬ ‫پرداخت‬ ‫عدم‬ .4‫تورم‬ ‫افزایش‬ ‫موازات‬ ‫به‬ ‫انجمن‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫افزایش‬ •‫علمی‬ ‫انجمنهای‬ ‫کمیسیون‬ ‫ار‬ ‫بودجه‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫اقدام‬ •‫نهادها‬ ‫سایر‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫کمک‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫اقدام‬(‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫پژوهشگاه‬ ...‫فناوری‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫مرکز‬ ،
 34. 34. ‫سپاس‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫اسناد‬ ‫سازمان‬ ‫ایران‬ ‫علمی‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫پژوهشگاه‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫مرکز‬ (‫شیراز‬) ‫آذرخش‬ ‫پارس‬ ‫شرکت‬ ‫نوسا‬ ‫شرکت‬
 35. 35. ‫سپاس‬ ‫انجمن‬ ‫اعضای‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫و‬ ‫مرکز‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫اعضای‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫استانی‬ ‫گروهها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کمیته‬ ‫اعضای‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫عالقمند‬ ‫حاضران‬ ‫شما‬ ‫همه‬ ‫از‬
 36. 36. ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫فتاحي‬ ‫هللا‬ ‫رحمت‬(‫رئیس‬) ‫مرادی‬ ‫نورهللا‬(‫رئیس‬ ‫نایب‬) ‫عمراني‬ ‫ابراهیم‬ ‫سید‬(‫ها‬‫همایش‬ ‫و‬ ‫ها‬‫گردهمایي‬ ‫كمیته‬ ‫مسئول‬ ‫و‬ ‫دبیر‬) ‫زین‬ ‫حاجي‬ ‫محسن‬‫العابدیني‬(‫آموزش‬ ‫كمیته‬ ‫مسئول‬‫و‬‫دار‬ ‫خزانه‬) ‫منصوریان‬ ‫یزدان‬(‫پژوهش‬ ‫كمیته‬ ‫مسئول‬) ‫علیمحمدی‬ ‫داریوش‬(‫الملل‬‫بین‬ ‫و‬ ‫عمومي‬ ‫روابط‬ ‫كمیته‬ ‫مسئول‬) ‫فرد‬ ‫مکتبی‬ ‫لیال‬(‫انتشارات‬ ‫كمیته‬ ‫مسئول‬) ‫قانع‬ ‫محمدرضا‬(‫عضو‬) ‫افکاري‬ ‫فریبا‬(‫البدل‬ ‫علي‬ ‫عضو‬) ‫دادرس‬ ‫فرزاد‬(‫البدل‬ ‫علي‬ ‫عضو‬) ‫چلك‬ ‫موسوي‬ ‫افشین‬(‫بازرس‬) ‫خسروي‬ ‫عبدالرسول‬(‫بازرس‬) ‫توسكایي‬ ‫بابایي‬ ‫مژگان‬(‫بازرس‬)
 37. 37. ‫انجمن‬ ‫همکاران‬ ‫انجمن‬ ‫دفتر‬: ‫دهقانی‬ ‫خانم‬ ‫زاده‬ ‫حسن‬ ‫الهه‬ ‫خانم‬ ‫انتشارات‬ ‫کمیته‬: ‫رجبی‬ ‫عباس‬ ‫آقای‬ ‫صابری‬ ‫مریم‬ ‫خانم‬ ‫مرادی‬ ‫شیما‬ ‫خانم‬ ‫تهوری‬ ‫زهرا‬ ‫خانم‬ ‫حسینی‬ ‫مهدی‬ ‫سید‬ ‫آقای‬ ‫عصمتی‬ ‫دخت‬ ‫محدثه‬ ‫خانم‬ ‫عبدالمجید‬ ‫حسین‬ ‫امیر‬ ‫آقای‬ ‫عل‬ ‫داریوش‬ ‫آقای‬‫یمحمدی‬
 38. 38. ‫پژوهش‬ ‫کمیته‬ ‫همکاران‬ ‫رجبی‬ ‫عباس‬ ‫آقای‬ ‫مرادی‬ ‫شیما‬ ‫خانم‬ ‫صابری‬ ‫مریم‬ ‫خانم‬ ‫عصمتی‬ ‫دخت‬ ‫محدثه‬ ‫خانم‬ ‫محمدی‬ ‫احسان‬ ‫آقای‬
 39. 39. ‫آموزش‬ ‫کمیته‬ ‫همکاران‬ ‫آبیار‬ ‫میترا‬‫كیاني‬ ‫امیر‬ ‫علي‬ ‫پارسي‬ ‫فانیز‬‫پازوكي‬ ‫فاطمه‬ ‫زاده‬ ‫حسن‬ ‫الهه‬‫زاده‬ ‫حمدهللا‬ ‫فهیمه‬ ‫عصمتي‬ ‫دخت‬ ‫محدثه‬‫دهقاني‬ ‫مژده‬ ‫زاده‬ ‫رضا‬ ‫یگانه‬‫زمردپوش‬ ‫فرانك‬ ‫صابري‬ ‫مریم‬‫مجرد‬ ‫مهدي‬ ‫محمدي‬ ‫احسان‬‫مرادي‬ ‫مریم‬ ‫مغربي‬ ‫امیر‬‫منصوریان‬ ‫یزدان‬ ‫زاد‬ ‫نوري‬ ‫مینا‬‫نوذر‬ ‫سمانه‬ ‫هنرور‬ ‫مهري‬
 40. 40. ‫همایشها‬ ‫کمیته‬ ‫همکاران‬ ‫زاده‬ ‫حسن‬ ‫الهه‬ ‫دهقانی‬ ‫مژده‬ ‫خالقی‬ ‫نرگس‬ ‫مرادی‬ ‫شیما‬ ‫تهوری‬ ‫زهرا‬ ‫پاکدامن‬ ‫مریم‬ ‫سجادی‬ ‫مهشید‬ ‫مهدیان‬ ‫مونا‬ ‫زاد‬ ‫نوری‬ ‫مینا‬‫آبیار‬ ‫میترا‬ ‫نوذر‬ ‫سمانه‬ ‫اصنافی‬ ‫رضا‬ ‫امیر‬ ‫کرمی‬ ‫نورهللا‬ ‫مغربی‬ ‫امیر‬ ‫غالمی‬ ‫نیما‬ ‫زاده‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫دكتر‬
 41. 41. ‫عمومي‬ ‫روابط‬ ‫کمیته‬ ‫همکاران‬ ‫زاده‬ ‫حسن‬ ‫الهه‬ ‫دهقانی‬ ‫مژده‬ ‫مرادی‬ ‫شیما‬ ‫تهوری‬ ‫زهرا‬ ‫پاکدامن‬ ‫مریم‬ ‫سجادی‬ ‫مهشید‬ ‫مهدیان‬ ‫مونا‬ ‫زاد‬ ‫نوری‬ ‫مینا‬ ‫آبیار‬ ‫میترا‬ ‫نوذر‬ ‫سمانه‬ ‫اصنافی‬ ‫رضا‬ ‫امیر‬ ‫کرمی‬ ‫نورهللا‬ ‫مغربی‬ ‫امیر‬ ‫غالمی‬ ‫نیما‬
 42. 42. 1.‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬ ‫زنجانی‬ ‫افشار‬ ‫ابراهیم‬ ‫دکتر‬ ‫اصالنی‬ ‫فریدون‬ ‫آقای‬ ‫پاپی‬ ‫ابراهیم‬ ‫آقای‬ ‫دانش‬ ‫فرشید‬ ‫آقای‬ ‫رخش‬ ‫فریبا‬ ‫خانم‬ ‫نوری‬ ‫عبدالرضا‬ ‫آقای‬ ‫افخمی‬ ‫خانم‬
 43. 43. 2.‫خراسان‬ ‫استان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬ ‫مقدم‬ ‫شریف‬ ‫هادي‬ ‫دکتر‬ ‫آ‬‫یغمایي‬ ‫جواد‬ ‫قاي‬ ‫آبادي‬ ‫نعیم‬ ‫محمد‬ ‫آقاي‬ ‫ساز‬ ‫زره‬ ‫محمد‬ ‫آقای‬ ‫پوستچی‬ ‫خانم‬ ‫هراتیان‬ ‫فاطمه‬ ‫خانم‬ ‫رضایي‬ ‫آقاي‬ ‫باغبان‬ ‫باقر‬ ‫محمد‬ ‫آقاي‬‫ی‬ http://ilisa-khorasan.ir/‫وب‬‫سایت‬
 44. 44. 3.‫خوزستان‬ ‫استان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬ ‫پهلو‬ ‫فرج‬ ‫عبدالحسین‬ ‫دکتر‬ ‫زاده‬ ‫معرف‬ ‫حمید‬ ‫دکتر‬ ‫عظیمی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫آقای‬ ‫کوچک‬ ‫آتوسا‬ ‫خانم‬ ‫پور‬ ‫سالمی‬ ‫خانم‬ ‫فراشبندی‬ ‫زارعی‬ ‫خانم‬ ‫اصنافی‬ ‫رضا‬ ‫امیر‬ ‫آقای‬ ‫وبالگ‬http://ilisak.blogfa.com/
 45. 45. 4.‫فارس‬ ‫استان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬ ‫پرتو‬ ‫بابک‬ ‫آقای‬ ‫حیاتی‬ ‫زهیر‬ ‫دکتر‬ ‫حمیدی‬ ‫علی‬ ‫آقای‬ ‫کار‬ ‫نیک‬ ‫ملیحه‬ ‫خانم‬ ‫سودبخش‬ ‫لیال‬ ‫خانم‬ ‫گزنی‬ ‫علی‬ ‫آقای‬ ‫کارگر‬ ‫آقای‬ ‫فارسی‬ ‫آقای‬ ‫دانشی‬ ‫خانم‬
 46. 46. 5.‫قم‬ ‫استان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬ ‫طالعی‬ ‫عبدالحسین‬ ‫آقای‬ ‫محمدی‬ ‫مهدی‬ ‫آقای‬ ‫خالقی‬ ‫نرگس‬ ‫خانم‬ ‫عبادهللا‬ ‫آقای‬ ‫اسفندیاری‬ ‫علیرضا‬ ‫آقای‬ ‫کریمی‬ ‫آقای‬ ‫احمدلو‬ ‫آقای‬ ‫بذرافشان‬ ‫آقای‬ ‫فریدونی‬ ‫آقای‬
 47. 47. 6.‫لرستان‬ ‫استان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬ ‫خاکسار‬ ‫مسعود‬ ‫آقای‬ ‫طالعی‬ ‫مهوش‬ ‫خانم‬ ‫پیوستگر‬ ‫فاطمه‬ ‫خانم‬ ‫شهبازی‬ ‫عبدالرضا‬ ‫آقای‬ ‫قربانی‬ ‫غالمعباس‬ ‫آقای‬
 48. 48. 7.‫مازندران‬ ‫استان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬ ‫موسوي‬ ‫افشین‬ ‫آقاي‬‫چلک‬ ‫شاپوری‬ ‫سودابه‬ ‫خانم‬ ‫آقاي‬‫موسی‬‫فیروز‬ ‫یمین‬ ‫قیاسي‬ ‫خانم‬ ‫زاده‬ ‫مقدس‬ ‫حسن‬ ‫آقاي‬ ‫نوراني‬ ‫حسین‬ ‫آقاي‬ ‫زارعي‬ ‫خانم‬ ‫و‬ ‫دهقان‬ ‫خانم‬(‫البدل‬ ‫علي‬) ‫بارزس‬ ‫طهماسبي‬ ‫صفیه‬ ‫خانم‬ ‫بارزس‬ ‫فیروزجایي‬ ‫محمدي‬ ‫عیسي‬ ‫آقاي‬ ‫اوصیا‬ ‫خانم‬(‫بارزس‬‫البدل‬ ‫علي‬)
 49. 49. ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫چالشهای‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫طلب‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫انجام‬ ‫دشواری‬ ‫عده‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫اعضای‬ ‫بودن‬ ‫محدود‬ ‫خاص‬ ‫ای‬ ‫نخبگ‬ ‫و‬ ‫پیشکسوتان‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫داوطلب‬ ‫عدم‬‫ان‬ ‫بیرونی‬ ‫و‬ ‫درونی‬ ‫تعامل‬ ‫برای‬ ‫موجود‬ ‫نیروهای‬ ‫بودن‬ ‫محدود‬ ‫آن‬ ‫نشر‬ ‫تداوم‬ ‫و‬ ‫خبرنامه‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫گرفتن‬ ‫دشواری‬ ‫انجمن‬ ‫بوجه‬ ‫بودن‬ ‫محدود‬ ‫مستقل‬ ‫فضای‬ ‫داشتن‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫عدم‬
 50. 50. ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬... ‫و‬ ‫کتابداری‬ ‫جامعه‬ ‫همفکری‬ ‫و‬ ‫همکاری‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫شد‬ ‫موفق‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫نیازمند‬ ،‫باشد‬ ‫تحول‬ ‫منشاء‬ ‫آنکه‬ ‫برای‬ ‫انجمن‬ ‫است‬ ‫مشارکت‬ ‫روحیه‬ ‫و‬ ‫جمعی‬ ‫خرد‬ ‫مست‬ ‫آرمانی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬‫لزم‬ ‫است‬ ‫ملی‬ ‫عزم‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫دراز‬ ‫شما‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دست‬...
 51. 51. ‫مهر‬ ‫به‬ ‫دهیم‬ ‫هم‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫دست‬ ‫آباد‬ ‫کنیم‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫میهن‬
 52. 52. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas. Title
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×