پاورپوینت بانک اطلاعاتی

 • 305 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
305
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
8
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ‫مادسیج‬‫مادسیج‬‫دانشجویان‬ ‫پژوهشی‬ ‫آموزشی‬ ‫شبکه‬ ،‫دانشجویان‬ ‫پژوهشی‬ ‫آموزشی‬ ‫شبکه‬ ، ‫ایران‬‫ایران‬ MadMadsgsg.com.com ‫ایران‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دهکده‬ ‫یعنی‬ ‫مادسیج‬‫ایران‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دهکده‬ ‫یعنی‬ ‫مادسیج‬!!!!
 • 2. ‫اطلعاتي‬ ‫بانكهاي‬‫اطلعاتي‬ ‫بانكهاي‬ ‫رسانی‬ ‫اطل ع‬ ‫و‬ ‫کتابداری‬‫رسانی‬ ‫اطل ع‬ ‫و‬ ‫کتابداری‬ :‫رشته‬ ‫نام‬:‫رشته‬ ‫نام‬ 33‫نظری‬ ‫واحد‬‫نظری‬ ‫واحد‬ :‫واحد‬ ‫تعداد‬:‫واحد‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫نظامها‬ :‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬‫و‬ ‫نظامها‬ :‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬ ‫روشها‬‫روشها‬ :‫منبع‬ ‫نام‬:‫منبع‬ ‫نام‬ ‫دهقاني‬ ‫ليل‬ ،‫عليجاني‬ ‫رحيم‬‫دهقاني‬ ‫ليل‬ ،‫عليجاني‬ ‫رحيم‬ ‫حياتي‬ ‫زهير‬ ‫دكتر‬‫حياتي‬ ‫زهير‬ ‫دكتر‬ :‫مؤلف‬:‫مؤلف‬ ‫ويراستار‬‫ويراستار‬ : ‫علمي‬: ‫علمي‬ ‫تهران‬ ،‫چاپار‬ ‫نشر‬‫تهران‬ ،‫چاپار‬ ‫نشر‬ :‫ناشر‬:‫ناشر‬ 13851385 :‫نشر‬ ‫سال‬:‫نشر‬ ‫سال‬
 • 3. ‫درس‬ ‫اهداف‬‫درس‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫رشته‬ ‫اختصاصي‬ ‫دروس‬ ‫از‬ ‫اطلعاتي‬ ‫بانكهاي‬ ‫درس‬‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫رشته‬ ‫اختصاصي‬ ‫دروس‬ ‫از‬ ‫اطلعاتي‬ ‫بانكهاي‬ ‫درس‬ ‫ميزان‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫بوده‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬‫ميزان‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫بوده‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬33‫مي‬ ‫تدريس‬ ‫نظري‬ ‫واحد‬‫مي‬ ‫تدريس‬ ‫نظري‬ ‫واحد‬ .‫گردد‬.‫گردد‬
 • 4. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ :‫اول‬ ‫فصل‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ :‫اول‬ ‫فصل‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫درآمد‬‫درآمد‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫بندي‬ ‫تقسيم‬‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫بندي‬ ‫تقسيم‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫و‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫آنها‬ ‫مشكل ت‬‫آنها‬ ‫مشكل ت‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫ي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫ي‬ ‫تاريخچه‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫ي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫ي‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬‫پيوسته‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫پيوسته‬ ‫صنعت‬ ‫هاي‬ ‫مولفه‬ ‫و‬ ‫عناصر‬‫پيوسته‬ ‫صنعت‬ ‫هاي‬ ‫مولفه‬ ‫و‬ ‫عناصر‬
 • 5. ‫مقدمه‬‫مقدمه‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫عمده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬‫طريق‬ ‫از‬ ‫عمده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬ ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ،‫اطلعاتي‬ ‫پايگاهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ،‫اطلعاتي‬ ‫پايگاهاي‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫نظير‬ ‫اي‬ ‫شبكه‬‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫نظير‬ ‫اي‬ ‫شبكه‬ ‫انجام‬ ،‫ديجيتالي‬ ‫هاي‬ ‫كتابخانه‬ ‫و‬ ‫راهنماها‬‫انجام‬ ،‫ديجيتالي‬ ‫هاي‬ ‫كتابخانه‬ ‫و‬ ‫راهنماها‬ .‫گيرد‬ ‫مي‬.‫گيرد‬ ‫مي‬
 • 6. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اطلعاتي‬ ‫بانك‬ ‫و‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬‫اطلعاتي‬ ‫بانك‬ ‫و‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫و‬ ‫لتين‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫مختلف‬ ‫متون‬ ‫در‬‫و‬ ‫لتين‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫مختلف‬ ‫متون‬ ‫در‬ ‫اصطل ح‬ ‫دو‬ ‫فارسي‬‫اصطل ح‬ ‫دو‬ ‫فارسي‬‫›پايگاه‬‫›پايگاه‬‫و‬ ‹‫اطلعاتي‬‫و‬ ‹‫اطلعاتي‬‫›بانك‬‫›بانك‬ ‫هر‬ ،‫متون‬ ‫از‬ ‫بعضي‬ .‫روند‬ ‫مي‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‹‫اطلعاتي‬‫هر‬ ،‫متون‬ ‫از‬ ‫بعضي‬ .‫روند‬ ‫مي‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‹‫اطلعاتي‬ ‫اند‬ ‫برده‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫مترادف‬ ‫صور ت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اصطل ح‬ ‫دو‬‫اند‬ ‫برده‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫مترادف‬ ‫صور ت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اصطل ح‬ ‫دو‬ ،‫دو‬ ‫اين‬ ‫ميان‬ ‫مفهومي‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫ديگر‬ ‫بعضي‬ ‫اما‬،‫دو‬ ‫اين‬ ‫ميان‬ ‫مفهومي‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫ديگر‬ ‫بعضي‬ ‫اما‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫قائل‬ ‫تفاو ت‬.‫اند‬ ‫شده‬ ‫قائل‬ ‫تفاو ت‬
 • 7. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬ ،‫)آريا‬ ‫كامپيوتري‬ ‫اصطلحا ت‬ ‫فرهنگ‬ ‫در‬،‫)آريا‬ ‫كامپيوتري‬ ‫اصطلحا ت‬ ‫فرهنگ‬ ‫در‬13721372(( ‫شده‬ ‫تعريف‬ ‫گونه‬ ‫اين‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اصطل ح‬‫شده‬ ‫تعريف‬ ‫گونه‬ ‫اين‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اصطل ح‬ :‫است‬:‫است‬‫›مجموعه‬‫›مجموعه‬‫منظور‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫اطلعا ت‬ ‫از‬ ‫اي‬‫منظور‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫اطلعا ت‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫در‬ ‫موسسه‬ ‫يك‬ ‫اطلعاتي‬ ‫نيازهاي‬ ‫تامين‬‫در‬ ‫موسسه‬ ‫يك‬ ‫اطلعاتي‬ ‫نيازهاي‬ ‫تامين‬ ‫ايجاد‬ ‫و‬ ‫كاري‬ ‫دوباره‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫كاربردهاي‬‫ايجاد‬ ‫و‬ ‫كاري‬ ‫دوباره‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫كاربردهاي‬ ‫هاي‬ ‫روش‬ ‫به‬ ،‫اطلعا ت‬ ‫استقلل‬ ‫و‬ ‫هماهنگي‬‫هاي‬ ‫روش‬ ‫به‬ ،‫اطلعا ت‬ ‫استقلل‬ ‫و‬ ‫هماهنگي‬ ‹.‫يابد‬ ‫مي‬ ‫سازمان‬ ‫اي‬ ‫ويژه‬‹.‫يابد‬ ‫مي‬ ‫سازمان‬ ‫اي‬ ‫ويژه‬
 • 8. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اطلعا ت‬ ‫از‬ ‫مند‬ ‫نظام‬ ‫ي‬ ‫مجموعه‬ ‫هر‬ ،‫كلي‬ ‫طور‬ ‫به‬‫اطلعا ت‬ ‫از‬ ‫مند‬ ‫نظام‬ ‫ي‬ ‫مجموعه‬ ‫هر‬ ،‫كلي‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫چاپي‬ ‫صور ت‬ ‫به‬ ‫حتي‬ ،‫باشد‬ ‫كه‬ ‫قالبي‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬،‫چاپي‬ ‫صور ت‬ ‫به‬ ‫حتي‬ ،‫باشد‬ ‫كه‬ ‫قالبي‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫المعارف‬ ‫)دايرة‬ .‫ناميد‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫توان‬ ‫مي‬‫المعارف‬ ‫)دايرة‬ .‫ناميد‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫فدرو‬ ،‫كتابداري‬ ‫و‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫المللي‬ ‫بين‬‫فدرو‬ ،‫كتابداري‬ ‫و‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ،‫استارجز‬،‫استارجز‬20042004.(.( ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬
 • 9. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫و‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫المعارف‬ ‫دايرة‬‫و‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫المعارف‬ ‫دايرة‬ ) ‫كتابداري‬) ‫كتابداري‬20042004‫اصطل ح‬ (‫اصطل ح‬ (‫›بانك‬‫›بانك‬‹‫اطلعاتي‬‹‫اطلعاتي‬ : ‫است‬ ‫نموده‬ ‫تعريف‬ ‫گونه‬ ‫اين‬ ‫را‬: ‫است‬ ‫نموده‬ ‫تعريف‬ ‫گونه‬ ‫اين‬ ‫را‬‫›اين‬‫›اين‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫مترادف‬ ‫معمول‬ ‫اصطل ح‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫مترادف‬ ‫معمول‬ ‫اصطل ح‬ ‫از‬ ‫موارد‬ ‫برخي‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫رود‬ ‫مي‬ ‫كار‬ ‫به‬‫از‬ ‫موارد‬ ‫برخي‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫رود‬ ‫مي‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫مشخص‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫اطلعاتي‬ ‫بانك‬ ‫اصطل ح‬‫مشخص‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫اطلعاتي‬ ‫بانك‬ ‫اصطل ح‬ ‫و‬ ‫شناختي‬ ‫غيركتاب‬ ‫هاي‬ ‫مجموعه‬ ‫كردن‬‫و‬ ‫شناختي‬ ‫غيركتاب‬ ‫هاي‬ ‫مجموعه‬ ‫كردن‬ ‹.‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ،‫عددي‬ ‫هاي‬ ‫داده‬‹.‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ،‫عددي‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫اطلعاتي‬ ‫بانك‬ ‫تعريف‬‫اطلعاتي‬ ‫بانك‬ ‫تعريف‬
 • 10. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اطلعا ت)شمنت‬ ‫و‬ ‫ارتباطا ت‬ ‫المعارف‬ ‫دايره‬‫اطلعا ت)شمنت‬ ‫و‬ ‫ارتباطا ت‬ ‫المعارف‬ ‫دايره‬ 20022002‫تعريف‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫(نيز‬‫تعريف‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫(نيز‬‫”پايگاه‬‫”پايگاه‬ ‫اي‬ ‫مجموعه‬ ‫اطلعاتي“را‬‫اي‬ ‫مجموعه‬ ‫اطلعاتي“را‬‫داده‬ ‫از‬ ‫يافته‬ ‫سازمان‬‫داده‬ ‫از‬ ‫يافته‬ ‫سازمان‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫جستجو‬ ‫و‬ ‫نگهداري‬ ‫و‬ ‫ايجاد‬ ‫كه‬ ‫هائي‬‫شوند‬ ‫مي‬ ‫جستجو‬ ‫و‬ ‫نگهداري‬ ‫و‬ ‫ايجاد‬ ‫كه‬ ‫هائي‬ ‫را‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫ديگر‬ ‫تعريفي‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دانسته‬‫را‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫ديگر‬ ‫تعريفي‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دانسته‬ ‫ايجاد‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫افزاري‬ ‫)نرم‬‫ايجاد‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫افزاري‬ ‫)نرم‬ .‫است‬ ‫رود(دانسته‬ ‫مي‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ونگهداري‬.‫است‬ ‫رود(دانسته‬ ‫مي‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ونگهداري‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬
 • 11. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫پايگاه‬ ‫اصل ح‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫دانشنامه‬‫پايگاه‬ ‫اصل ح‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫دانشنامه‬ ‫اين‬ ‫را‬ ‫اطلعاتي‬‫اين‬ ‫را‬ ‫اطلعاتي‬ :‫است‬ ‫نموده‬ ‫تعريف‬ ‫گونه‬:‫است‬ ‫نموده‬ ‫تعريف‬ ‫گونه‬‫يك‬ ‫روي‬ ‫كه‬ ‫اطلعاتي‬‫يك‬ ‫روي‬ ‫كه‬ ‫اطلعاتي‬ ‫كامپيوتري‬ ‫فايل‬‫كامپيوتري‬ ‫فايل‬ ‫ي‬ ‫وسيله‬ ‫به‬ ‫نزديك‬ ‫يا‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ذخيره‬‫ي‬ ‫وسيله‬ ‫به‬ ‫نزديك‬ ‫يا‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ذخيره‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پايانه‬‫و‬ ‫ها‬ ‫پايانه‬ ‫است.پايگاه‬ ‫دسترسي‬ ‫قابل‬ ‫الكترونيكي‬ ‫هاي‬ ‫ارتباط‬‫است.پايگاه‬ ‫دسترسي‬ ‫قابل‬ ‫الكترونيكي‬ ‫هاي‬ ‫ارتباط‬ ‫اطلعاتي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬
 • 12. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫بندي‬ ‫تقسيم‬‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫بندي‬ ‫تقسيم‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫مهمترين‬ ،‫بندي‬ ‫تقسيم‬ ‫اين‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫مهمترين‬ ،‫بندي‬ ‫تقسيم‬ ‫اين‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ : ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫اطلعاتي‬: ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫اطلعاتي‬ ‫متني‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ -‫متني‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ - ‫عددي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ -‫عددي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ - ‫تصويري‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ -‫تصويري‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ - ‫صوتي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ -‫صوتي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ -
 • 13. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫متني‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫متني‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫متن‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫اطلعا ت‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫متني‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫متن‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫اطلعا ت‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫متني‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫كتاب‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫انوا ع‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫پردازند‬ ‫مي‬‫كتاب‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫انوا ع‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫پردازند‬ ‫مي‬ ‫المعارف‬ ‫دايرة‬ ،‫ها‬ ‫نامه‬ ‫واژه‬ ،‫راهنما‬ ،‫شناختي‬‫المعارف‬ ‫دايرة‬ ،‫ها‬ ‫نامه‬ ‫واژه‬ ،‫راهنما‬ ،‫شناختي‬ ‫ثبت‬ ‫هاي‬ ‫پروانه‬ ،‫متن‬ ‫تمام‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ،‫ها‬‫ثبت‬ ‫هاي‬ ‫پروانه‬ ،‫متن‬ ‫تمام‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ،‫ها‬ ‫نامه‬ ‫واژه‬ ‫پايگاه‬ .‫است‬ ،‫تجاري‬ ‫عليم‬ ‫و‬ ‫اخترا ع‬‫نامه‬ ‫واژه‬ ‫پايگاه‬ .‫است‬ ،‫تجاري‬ ‫عليم‬ ‫و‬ ‫اخترا ع‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫علوم‬ ‫پيوسته‬‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫علوم‬ ‫پيوسته‬))ODLISODLIS(( .‫است‬ ‫نو ع‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫نمونه‬ ‫وب‬ ‫روي‬ ‫در‬.‫است‬ ‫نو ع‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫نمونه‬ ‫وب‬ ‫روي‬ ‫در‬
 • 14. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫عددي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫عددي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫برجسته‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پايگاه‬ ‫گونه‬ ‫اين‬‫هاي‬ ‫داده‬ ‫برجسته‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پايگاه‬ ‫گونه‬ ‫اين‬ ‫موجود‬ ‫اطلعا ت‬ ‫بيشتر‬ ‫و‬ ‫گيرند‬ ‫مي‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫عددي‬‫موجود‬ ‫اطلعا ت‬ ‫بيشتر‬ ‫و‬ ‫گيرند‬ ‫مي‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫عددي‬ ‫پايگاه‬ ‫مانند‬ .‫است‬ ‫ارقام‬ ‫و‬ ‫اعداد‬ ‫ها‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ ‫در‬‫پايگاه‬ ‫مانند‬ .‫است‬ ‫ارقام‬ ‫و‬ ‫اعداد‬ ‫ها‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫سري‬ ،‫آماري‬ ،‫ستد‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫هايي‬‫سري‬ ،‫آماري‬ ،‫ستد‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫هايي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫فعالند‬ ‫غيره‬ ‫و‬ ‫زماني‬ ‫هاي‬‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫فعالند‬ ‫غيره‬ ‫و‬ ‫زماني‬ ‫هاي‬ .‫است‬ ‫ياهو‬ ‫مالي‬ ‫پايگاه‬ ‫وب‬ ‫روي‬ ‫عددي‬.‫است‬ ‫ياهو‬ ‫مالي‬ ‫پايگاه‬ ‫وب‬ ‫روي‬ ‫عددي‬
 • 15. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫تصويري‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تصويري‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫و‬ ‫نقاشي‬ ،‫)عكس‬ ‫ثابت‬ ‫تصاوير‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬‫و‬ ‫نقاشي‬ ،‫)عكس‬ ‫ثابت‬ ‫تصاوير‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ .‫هستند‬ ‫متحرك‬ ‫و‬ (‫گرافيك‬.‫هستند‬ ‫متحرك‬ ‫و‬ (‫گرافيك‬ ‫پايگاه‬ ‫وب‬ ‫روي‬ ‫تصويري‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫جمله‬ ‫از‬‫پايگاه‬ ‫وب‬ ‫روي‬ ‫تصويري‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫تصويرياب‬‫تصويرياب‬‹‫›گوگل‬‹‫›گوگل‬‫تصاوير‬ ‫بازيابي‬ ‫امكان‬ ‫كه‬ ‫است‬‫تصاوير‬ ‫بازيابي‬ ‫امكان‬ ‫كه‬ ‫است‬ .‫داراست‬ ‫را‬ ‫ثابت‬.‫داراست‬ ‫را‬ ‫ثابت‬
 • 16. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫صوتي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫صوتي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫صوتي‬ ‫هاي‬ ‫فايل‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬‫جمله‬ ‫از‬ ‫صوتي‬ ‫هاي‬ ‫فايل‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫پردازند‬ ‫مي‬ ‫غيره‬ ‫و‬ ‫سخنراني‬ ،‫موسيقي‬‫جمله‬ ‫از‬ .‫پردازند‬ ‫مي‬ ‫غيره‬ ‫و‬ ‫سخنراني‬ ،‫موسيقي‬ ،‫وب‬ ‫روي‬ ‫صوتي‬ ‫جستجوي‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬،‫وب‬ ‫روي‬ ‫صوتي‬ ‫جستجوي‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ .‫است‬ ‫آلتاويستا‬ ‫صداي‬ ‫جستجوي‬ ‫پايگاه‬.‫است‬ ‫آلتاويستا‬ ‫صداي‬ ‫جستجوي‬ ‫پايگاه‬
 • 17. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اوليه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫اوليه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫امروز‬ ‫كه‬ ‫بودند‬ ‫آنهايي‬ ،‫اوليه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫امروز‬ ‫كه‬ ‫بودند‬ ‫آنهايي‬ ،‫اوليه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخي‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫ناميده‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬‫در‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخي‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫ناميده‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫هاي‬ ‫نمايه‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫كتابخانه‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫هاي‬ ‫نمايه‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫كتابخانه‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫گيرند‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫همچنان‬ ‫چاپي‬.‫گيرند‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫همچنان‬ ‫چاپي‬
 • 18. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫قراردادي‬ ‫اي‬ ‫نمايه‬ ،‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬‫از‬ ‫و‬ ‫قراردادي‬ ‫اي‬ ‫نمايه‬ ،‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ،‫نمايه‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫چاپي‬ ‫هاي‬ ‫نمايه‬ ‫در‬ ‫رايج‬ ‫نو ع‬،‫نمايه‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫چاپي‬ ‫هاي‬ ‫نمايه‬ ‫در‬ ‫رايج‬ ‫نو ع‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫سرشناسه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اصلي‬ ‫اصطل ح‬‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫سرشناسه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اصلي‬ ‫اصطل ح‬ ‫توصيف‬ ‫كه‬ ‫اصطلحاتي‬ ‫يا‬ ‫كلما ت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬‫توصيف‬ ‫كه‬ ‫اصطلحاتي‬ ‫يا‬ ‫كلما ت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫تقسيم‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫هستند‬ ‫اصلي‬ ‫اصطل ح‬ ‫كننده‬‫تقسيم‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫هستند‬ ‫اصلي‬ ‫اصطل ح‬ ‫كننده‬ ‫همارايي‬ ‫چون‬ .‫شوند‬ ‫مي‬ ‫تلقي‬ ‫كلمه‬ ‫آن‬ ‫فرعي‬‫همارايي‬ ‫چون‬ .‫شوند‬ ‫مي‬ ‫تلقي‬ ‫كلمه‬ ‫آن‬ ‫فرعي‬ ‫انجام‬ ‫جستجو‬ ‫هرگونه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫نمايه‬ ‫واژگان‬ ‫بين‬‫انجام‬ ‫جستجو‬ ‫هرگونه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫نمايه‬ ‫واژگان‬ ‫بين‬ ‫ناميده‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫نمايه‬ ،‫نمايه‬ ‫نو ع‬ ‫اين‬ ،‫شود‬ ‫مي‬‫ناميده‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫نمايه‬ ،‫نمايه‬ ‫نو ع‬ ‫اين‬ ،‫شود‬ ‫مي‬ .‫شود‬ ‫مي‬.‫شود‬ ‫مي‬
 • 19. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫موضوعا ت‬ ‫با‬ ‫كوشد‬ ‫مي‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬‫موضوعا ت‬ ‫با‬ ‫كوشد‬ ‫مي‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫بنيادي‬ ‫مفاهيم‬ ‫سلسله‬ ‫يك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مركب‬‫بنيادي‬ ‫مفاهيم‬ ‫سلسله‬ ‫يك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مركب‬ ‫توصيف‬ ‫بر‬ ‫متكي‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ ،‫نمايد‬ ‫برخورد‬‫توصيف‬ ‫بر‬ ‫متكي‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ ،‫نمايد‬ ‫برخورد‬ .‫است‬ ‫يكپارچه‬ ‫موضوعي‬.‫است‬ ‫يكپارچه‬ ‫موضوعي‬
 • 20. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫مطر ح‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫نمايه‬ ‫يك‬ ‫طراحي‬ ‫در‬ ‫مسأله‬ ‫دو‬‫مطر ح‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫نمايه‬ ‫يك‬ ‫طراحي‬ ‫در‬ ‫مسأله‬ ‫دو‬ : ‫است‬: ‫است‬ ‫موضوعي‬ ‫هاي‬ ‫عنوان‬ ‫سر‬ ‫يكدستي‬ -‫موضوعي‬ ‫هاي‬ ‫عنوان‬ ‫سر‬ ‫يكدستي‬ - ‫موضوعي‬ ‫فرعي‬ ‫تقسيما ت‬ -‫موضوعي‬ ‫فرعي‬ ‫تقسيما ت‬ -
 • 21. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫تك‬ ‫هايي‬ ‫نظام‬ ‫اساسا‬ ،‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫تك‬ ‫هايي‬ ‫نظام‬ ‫اساسا‬ ،‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫موردي‬ ‫تك‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫موردي‬‫در‬ ‫موردي‬ ‫تك‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫موردي‬ ‫براي‬ ‫بخواهيم‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫مناسب‬ ‫هايي‬ ‫موقعيت‬‫براي‬ ‫بخواهيم‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫مناسب‬ ‫هايي‬ ‫موقعيت‬ ‫باشيم‬ ‫داشته‬ ‫اصلي‬ ‫معرف‬ ‫يك‬ ‫فقط‬ ،‫مدركي‬ ‫هر‬‫باشيم‬ ‫داشته‬ ‫اصلي‬ ‫معرف‬ ‫يك‬ ‫فقط‬ ،‫مدركي‬ ‫هر‬ ،‫)تيلور‬،‫)تيلور‬13811381‫حجم‬ ‫افزايش‬ ‫با‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ .(‫حجم‬ ‫افزايش‬ ‫با‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ .( ‫از‬ ‫بخشي‬ ،‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ،‫اطلعا ت‬‫از‬ ‫بخشي‬ ،‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ،‫اطلعا ت‬ ‫نظام‬ ‫تدريج‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دادند‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫كارامدي‬‫نظام‬ ‫تدريج‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دادند‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫كارامدي‬ .‫يافتند‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬.‫يافتند‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬
 • 22. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬‫همارا‬ ‫پس‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫جنگ‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫ويژه‬ ‫به‬ ‫اطلعا ت‬ ‫حجم‬ ‫سريع‬ ‫افزايش‬‫جنگ‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫ويژه‬ ‫به‬ ‫اطلعا ت‬ ‫حجم‬ ‫سريع‬ ‫افزايش‬ ‫نمايه‬ ‫جديد‬ ‫روش‬ ‫يك‬ ‫پيدايش‬ ‫موجب‬ ،‫دوم‬ ‫جهاني‬‫نمايه‬ ‫جديد‬ ‫روش‬ ‫يك‬ ‫پيدايش‬ ‫موجب‬ ،‫دوم‬ ‫جهاني‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫سازي‬‫در‬ .‫شد‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫سازي‬ ‫به‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫شيوه‬ ‫اين‬ ‫تاريخ‬ ،‫واقع‬‫به‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫شيوه‬ ‫اين‬ ‫تاريخ‬ ،‫واقع‬19521952‫بر‬‫بر‬ ،‫)آقابخشي‬ ‫گردد‬ ‫مي‬،‫)آقابخشي‬ ‫گردد‬ ‫مي‬13721372.(.(
 • 23. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬ ‫كنترل‬ ‫واژگان‬ ‫از‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬ ‫نظام‬ ‫در‬‫كنترل‬ ‫واژگان‬ ‫از‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫منفرد‬ ‫واژهاي‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫نمي‬ ‫استفاده‬ ‫شده‬‫از‬ ‫منفرد‬ ‫واژهاي‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫نمي‬ ‫استفاده‬ ‫شده‬ ‫موضوعي‬ ‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫مدرك‬‫موضوعي‬ ‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫مدرك‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫متن‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ،‫طر ح‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ .‫گرفت‬ ‫مي‬‫متن‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ،‫طر ح‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ .‫گرفت‬ ‫مي‬ ‫مي‬ ‫گفته‬ ‫نيز‬ (‫متن‬ ‫از‬ ‫آزاد‬ ‫سازي‬ ‫)نمايه‬ ‫آزاد‬ –‫مي‬ ‫گفته‬ ‫نيز‬ (‫متن‬ ‫از‬ ‫آزاد‬ ‫سازي‬ ‫)نمايه‬ ‫آزاد‬ – .‫شود‬.‫شود‬
 • 24. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬ ‫نمايه‬ ‫مورد‬ ‫كه‬ ‫مدركي‬ ‫هر‬ ،‫نظام‬ ‫اين‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫نمايه‬ ‫مورد‬ ‫كه‬ ‫مدركي‬ ‫هر‬ ،‫نظام‬ ‫اين‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫يا‬ ‫ثبت‬ ‫شماره‬ ‫نوعي‬ ‫ابتدا‬ ،‫گرفت‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫سازي‬‫يا‬ ‫ثبت‬ ‫شماره‬ ‫نوعي‬ ‫ابتدا‬ ،‫گرفت‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫سازي‬ ‫تحليل‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫كرد‬ ‫مي‬ ‫دريافت‬ ‫ترتيب‬ ‫شماره‬‫تحليل‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫كرد‬ ‫مي‬ ‫دريافت‬ ‫ترتيب‬ ‫شماره‬ ‫بوسيله‬ ‫آن‬ ‫موضوعا ت‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫مي‬ ‫موضوعي‬‫بوسيله‬ ‫آن‬ ‫موضوعا ت‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫مي‬ ‫موضوعي‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫مفهومي‬ ‫تك‬ ‫اصطلحا ت‬ ‫از‬ ‫تعدادي‬‫داده‬ ‫نشان‬ ‫مفهومي‬ ‫تك‬ ‫اصطلحا ت‬ ‫از‬ ‫تعدادي‬ ‫به‬ ‫عمودي‬ ‫ستون‬ ‫ده‬ ‫به‬ ‫موضو ع‬ ‫برگه‬ ‫هر‬ .‫شد‬ ‫مي‬‫به‬ ‫عمودي‬ ‫ستون‬ ‫ده‬ ‫به‬ ‫موضو ع‬ ‫برگه‬ ‫هر‬ .‫شد‬ ‫مي‬ ‫از‬ ‫ترتيب‬‫از‬ ‫ترتيب‬00‫تا‬‫تا‬99‫شماره‬ ‫سپس‬ .‫گرديد‬ ‫مي‬ ‫تقسيم‬‫شماره‬ ‫سپس‬ .‫گرديد‬ ‫مي‬ ‫تقسيم‬ ‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫هريك‬ ‫ذيل‬ ،‫مدرك‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ثبت‬‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫هريك‬ ‫ذيل‬ ،‫مدرك‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ثبت‬ ‫رقم‬ ‫آخرين‬ ‫برحسب‬ ‫موضو ع‬ ‫برگه‬ ‫در‬ ‫موضوعي‬‫رقم‬ ‫آخرين‬ ‫برحسب‬ ‫موضو ع‬ ‫برگه‬ ‫در‬ ‫موضوعي‬ .‫گرديد‬ ‫مي‬ ‫درج‬ ‫آن‬ ‫راست‬ ‫سمت‬.‫گرديد‬ ‫مي‬ ‫درج‬ ‫آن‬ ‫راست‬ ‫سمت‬
 • 25. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬ ‫بايد‬ ،‫اي‬ ‫چندواژه‬ ‫موضوعي‬ ‫جستجوي‬ ‫انجام‬ ‫براي‬‫بايد‬ ،‫اي‬ ‫چندواژه‬ ‫موضوعي‬ ‫جستجوي‬ ‫انجام‬ ‫براي‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫موضو ع‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫هاي‬ ‫تكواژه‬ ‫تمام‬‫نتيجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫موضو ع‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫هاي‬ ‫تكواژه‬ ‫تمام‬ ‫ها‬ ‫ستون‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫مي‬ ‫انتخاب‬ ‫مناسب‬ ‫هاي‬ ‫برگه‬‫ها‬ ‫ستون‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫مي‬ ‫انتخاب‬ ‫مناسب‬ ‫هاي‬ ‫برگه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫مداركي‬ ‫ثبت‬ ‫شماره‬ ‫كردن‬ ‫پيدا‬ ‫براي‬‫تمام‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫مداركي‬ ‫ثبت‬ ‫شماره‬ ‫كردن‬ ‫پيدا‬ ‫براي‬ ‫مقايسه‬ ،‫بود‬ ‫مشترك‬ ‫ها‬ ‫برگه‬‫مقايسه‬ ،‫بود‬ ‫مشترك‬ ‫ها‬ ‫برگه‬ ‫تكواژه‬ ‫همارايي‬ ‫يا‬ ‫انطباق‬ ‫ترتيب‬ ‫بدين‬ .‫گرديد‬ ‫مي‬‫تكواژه‬ ‫همارايي‬ ‫يا‬ ‫انطباق‬ ‫ترتيب‬ ‫بدين‬ .‫گرديد‬ ‫مي‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ .‫شد‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫جستجو‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫ها‬‫به‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ .‫شد‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫جستجو‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫گفته‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫نظام‬ ،‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫روش‬ ‫اين‬‫گفته‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫نظام‬ ،‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫روش‬ ‫اين‬
 • 26. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ .( )‫تکواژه‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫سازی‬ ‫نمایه‬.( )‫تکواژه‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫سازی‬ ‫نمایه‬‫با‬ ‫مدرک‬‫با‬ ‫مدرک‬ ‫شماره‬‫شماره‬1515‫موجود‬ ‫واژه‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مدرکی‬ ،‫موجود‬ ‫واژه‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مدرکی‬ ، ‫را‬ ‫وسطی‬ ‫قرون‬ ‫در‬ ‫کلیساها‬ ‫معماری‬ ‫عنوان‬ ‫در‬‫را‬ ‫وسطی‬ ‫قرون‬ ‫در‬ ‫کلیساها‬ ‫معماری‬ ‫عنوان‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬
 • 27. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫محدوديت‬‫همارا‬ ‫پس‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫محدوديت‬ -‫نظام‬ ‫وسيله‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫مداركي‬ ‫تعداد‬ ‫در‬ ‫محدوديت‬‫نظام‬ ‫وسيله‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫مداركي‬ ‫تعداد‬ ‫در‬ ‫محدوديت‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬.‫شود‬ ‫مي‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ -‫نظام‬ ‫وسيله‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫موضوعي‬ ‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫تعداد‬‫نظام‬ ‫وسيله‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫موضوعي‬ ‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫تعداد‬ ‫پذيرفته‬‫پذيرفته‬ .‫شود‬ ‫مي‬.‫شود‬ ‫مي‬ -‫مي‬ ‫محدوديت‬ ‫ايجاد‬ ‫موجب‬ ‫آن‬ ‫فيزيكي‬ ‫شكل‬‫مي‬ ‫محدوديت‬ ‫ايجاد‬ ‫موجب‬ ‫آن‬ ‫فيزيكي‬ ‫شكل‬ .‫شود‬.‫شود‬
 • 28. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫پايه‬ ،‫همارا‬ ‫پس‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫هاي‬ ‫نظريه‬‫پايه‬ ،‫همارا‬ ‫پس‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫هاي‬ ‫نظريه‬ ‫گروهي‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫براي‬ ‫اي‬‫گروهي‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫براي‬ ‫اي‬ ‫دهه‬ ‫اوايل‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫ناپيوسته‬ (‫اي‬ ‫)دسته‬‫دهه‬ ‫اوايل‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫ناپيوسته‬ (‫اي‬ ‫)دسته‬19601960 .‫آورد‬ ‫فراهم‬ ،‫بود‬ ‫شده‬ ‫شرو ع‬.‫آورد‬ ‫فراهم‬ ،‫بود‬ ‫شده‬ ‫شرو ع‬
 • 29. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫مزاياي‬‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫مزاياي‬ ‫جستجو‬ ‫راهبرد‬ ‫اصل ح‬ ‫امكان‬ -‫جستجو‬ ‫راهبرد‬ ‫اصل ح‬ ‫امكان‬ - ‫چاپي‬ ‫نمايه‬ ‫توليد‬ ‫امكان‬ -‫چاپي‬ ‫نمايه‬ ‫توليد‬ ‫امكان‬ - ‫ها‬ ‫داده‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬ ‫خودكار‬ ‫عمليا ت‬ -‫ها‬ ‫داده‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬ ‫خودكار‬ ‫عمليا ت‬ - ‫درونداد‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫متنو ع‬ ‫خدما ت‬ ‫ارائه‬ -‫درونداد‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫متنو ع‬ ‫خدما ت‬ ‫ارائه‬ - ،‫تنوپير‬ ‫و‬ ‫جينز‬ ،‫)واكر‬،‫تنوپير‬ ‫و‬ ‫جينز‬ ،‫)واكر‬19991999.(.(
 • 30. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫معايب‬‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫معايب‬ ‫عمليا ت‬ ‫ميانجي‬ :‫نظام‬ ‫با‬ ‫كاربر‬ ‫تعامل‬ ‫فقدان‬ -‫عمليا ت‬ ‫ميانجي‬ :‫نظام‬ ‫با‬ ‫كاربر‬ ‫تعامل‬ ‫فقدان‬ - ‫خيلي‬ ‫يا‬ ‫متقاضي‬ ‫فرد‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫جستجو‬‫خيلي‬ ‫يا‬ ‫متقاضي‬ ‫فرد‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ .‫نداشت‬ ‫اصل‬ ‫يا‬ ‫داشت‬ ‫ارتباط‬ ‫ميانجي‬ ‫با‬ ‫كم‬.‫نداشت‬ ‫اصل‬ ‫يا‬ ‫داشت‬ ‫ارتباط‬ ‫ميانجي‬ ‫با‬ ‫كم‬ ‫قابل‬ ‫تاخير‬ ‫پاسخ‬ ‫دريافت‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫ارسال‬ ‫ميان‬ -‫قابل‬ ‫تاخير‬ ‫پاسخ‬ ‫دريافت‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫ارسال‬ ‫ميان‬ - ‫در‬ ‫اشتباه‬ ‫بروز‬ ‫صور ت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫وجود‬ ‫اي‬ ‫ملحظه‬‫در‬ ‫اشتباه‬ ‫بروز‬ ‫صور ت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫وجود‬ ‫اي‬ ‫ملحظه‬ ‫مي‬ ‫صرف‬ ‫بايد‬ ‫بيشتري‬ ‫زمان‬ ،‫نيز‬ ‫جستجو‬ ‫مرحله‬‫مي‬ ‫صرف‬ ‫بايد‬ ‫بيشتري‬ ‫زمان‬ ،‫نيز‬ ‫جستجو‬ ‫مرحله‬ ‫شد‬‫شد‬ ،‫تنوپير‬ ‫و‬ ‫جينز‬ ،‫)واكر‬،‫تنوپير‬ ‫و‬ ‫جينز‬ ،‫)واكر‬19991999.(.(
 • 31. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫مزاياي‬‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫مزاياي‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫به‬ ‫نسبت‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ -‫)بازخورد‬ ‫نظام‬ ‫با‬ ‫كاربر‬ ‫تعامل‬ ‫برقراري‬ ‫امكان‬‫)بازخورد‬ ‫نظام‬ ‫با‬ ‫كاربر‬ ‫تعامل‬ ‫برقراري‬ ‫امكان‬ (‫جستجو‬ ‫راهبرد‬ ‫اصل ح‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬ ‫و‬(‫جستجو‬ ‫راهبرد‬ ‫اصل ح‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬ ‫و‬ -‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫دسترسي‬ ‫نمودن‬ ‫فراهم‬‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫دسترسي‬ ‫نمودن‬ ‫فراهم‬ -‫بودن‬ ‫روزآمد‬‫بودن‬ ‫روزآمد‬ -‫اطلعا ت‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫سرعت‬ ‫افزايش‬‫اطلعا ت‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫سرعت‬ ‫افزايش‬
 • 32. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اطلعا ت‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫سبب‬ ‫عامل‬ ‫دو‬‫اطلعا ت‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫سبب‬ ‫عامل‬ ‫دو‬ :‫است‬ ‫بوده‬ ‫دوم‬ ‫جهاني‬ ‫جنگ‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬:‫است‬ ‫بوده‬ ‫دوم‬ ‫جهاني‬ ‫جنگ‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫علمي‬ ‫تحقيقا ت‬ ‫عظيم‬ ‫رشد‬ -‫علمي‬ ‫تحقيقا ت‬ ‫عظيم‬ ‫رشد‬ - ‫)نيوفلد‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫پردازش‬ ‫هاي‬ ‫فناوري‬ ‫توسعه‬ -‫)نيوفلد‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫پردازش‬ ‫هاي‬ ‫فناوري‬ ‫توسعه‬ - ‫و‬‫و‬،‫كورنگ‬،‫كورنگ‬19861986.(.(
 • 33. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫روش‬ ،‫علمي‬ ‫اطلعا ت‬ ‫حجم‬ ‫سريع‬ ‫افزايش‬ ‫با‬‫هاي‬ ‫روش‬ ،‫علمي‬ ‫اطلعا ت‬ ‫حجم‬ ‫سريع‬ ‫افزايش‬ ‫با‬ ،‫شد‬ ‫ناكارآمد‬ ‫بازيابي‬ ‫و‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫قديمي‬ ‫دستي‬،‫شد‬ ‫ناكارآمد‬ ‫بازيابي‬ ‫و‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫قديمي‬ ‫دستي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اغلب‬ ‫توسعه‬ ‫براي‬ ،‫آمريكا‬ ‫دولت‬‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اغلب‬ ‫توسعه‬ ‫براي‬ ،‫آمريكا‬ ‫دولت‬ ‫اين‬ ،‫كرد‬ ‫تعيين‬ ‫را‬ ‫اي‬ ‫بودجه‬ ‫اوليه‬ ‫اطلعاتي‬‫اين‬ ،‫كرد‬ ‫تعيين‬ ‫را‬ ‫اي‬ ‫بودجه‬ ‫اوليه‬ ‫اطلعاتي‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫گرا‬ ‫هدف‬ ‫هايي‬ ‫پروژه‬ ‫ها‬ ‫پايگاه‬‫توسط‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫گرا‬ ‫هدف‬ ‫هايي‬ ‫پروژه‬ ‫ها‬ ‫پايگاه‬ .‫شدند‬ ‫مي‬ ‫مالي‬ ‫حمايت‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ،‫توليد‬ ‫دولت‬.‫شدند‬ ‫مي‬ ‫مالي‬ ‫حمايت‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ،‫توليد‬ ‫دولت‬
 • 34. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫جهش‬ ‫ترين‬ ‫مهم‬‫دهه‬ ‫در‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫جهش‬ ‫ترين‬ ‫مهم‬ 19601960‫به‬ – ‫متني‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫توليد‬ ،‫به‬ – ‫متني‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫توليد‬ ، ‫بوده‬ – ‫شناختي‬ ‫كتاب‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫ويژه‬‫بوده‬ – ‫شناختي‬ ‫كتاب‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫ويژه‬ .‫است‬.‫است‬
 • 35. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫توليد‬ ‫و‬ ‫تهيه‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫اقدام‬ ‫نخستين‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫توليد‬ ‫و‬ ‫تهيه‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫اقدام‬ ‫نخستين‬ ‫توسط‬ ‫ماشين‬ ‫با‬ ‫خواندن‬ ‫قابل‬ ‫كتابشناختي‬‫توسط‬ ‫ماشين‬ ‫با‬ ‫خواندن‬ ‫قابل‬ ‫كتابشناختي‬ .‫شد‬ ‫انجام‬ ‫آمريكا‬ ‫پزشكي‬ ‫ملي‬ ‫كتابخانه‬.‫شد‬ ‫انجام‬ ‫آمريكا‬ ‫پزشكي‬ ‫ملي‬ ‫كتابخانه‬
 • 36. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬‫نام‬ ‫به‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬‹‫›مدلزر‬‹‫›مدلزر‬‫اصول‬‫اصول‬ ‫)ايندكس‬ ‫پزشكي‬ ‫چاپي‬ ‫نامه‬ ‫نمايه‬ ‫توليد‬ ‫براي‬‫)ايندكس‬ ‫پزشكي‬ ‫چاپي‬ ‫نامه‬ ‫نمايه‬ ‫توليد‬ ‫براي‬ ‫علم‬ ‫كارشناسان‬ .‫بود‬ ‫شده‬ ‫طراحي‬ (‫مديكوس‬‫علم‬ ‫كارشناسان‬ .‫بود‬ ‫شده‬ ‫طراحي‬ (‫مديكوس‬ ‫نخستين‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مدلزر‬ ،‫رساني‬ ‫اطل ع‬‫نخستين‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مدلزر‬ ،‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫از‬ ،‫بزرگ‬ ‫توليدي‬ ‫محيط‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫طرحي‬‫از‬ ،‫بزرگ‬ ‫توليدي‬ ‫محيط‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫طرحي‬ ‫استفاده‬ ‫رايانه‬ ‫كنترل‬ ‫تحت‬ ‫فيلمي‬ ‫حروفچيني‬‫استفاده‬ ‫رايانه‬ ‫كنترل‬ ‫تحت‬ ‫فيلمي‬ ‫حروفچيني‬ .‫كنند‬ ‫مي‬ ‫معرفي‬ ،‫است‬ ‫نموده‬.‫كنند‬ ‫مي‬ ‫معرفي‬ ،‫است‬ ‫نموده‬
 • 37. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫ارجاعا ت‬ ‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫تجربه‬ ‫نخستين‬‫ارجاعا ت‬ ‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫تجربه‬ ‫نخستين‬ ‫انجام‬ ‫ماساچوست‬ ‫انستيتو‬ ‫در‬ ‫كسلر‬ ‫توسط‬ ‫مدارك‬‫انجام‬ ‫ماساچوست‬ ‫انستيتو‬ ‫در‬ ‫كسلر‬ ‫توسط‬ ‫مدارك‬ .‫شد‬.‫شد‬
 • 38. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫كار‬ ‫كه‬ ‫نويسي‬ ‫چكيده‬ ‫و‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫خدما ت‬ ‫ديگر‬ ‫از‬‫كار‬ ‫كه‬ ‫نويسي‬ ‫چكيده‬ ‫و‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫خدما ت‬ ‫ديگر‬ ‫از‬ ‫چكيده‬ ‫خدما ت‬ ‫و‬ ‫آمريكا‬ ‫پزشكي‬ ‫ملي‬ ‫كتابخانه‬‫چكيده‬ ‫خدما ت‬ ‫و‬ ‫آمريكا‬ ‫پزشكي‬ ‫ملي‬ ‫كتابخانه‬ ‫نامه‬ ‫نمايه‬ ‫توليد‬ .‫نمود‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫شيمي‬ ‫نويسي‬‫نامه‬ ‫نمايه‬ ‫توليد‬ .‫نمود‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫شيمي‬ ‫نويسي‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫مهندسي‬‫سال‬ ‫در‬ ‫مهندسي‬19671967‫مغناطيسي‬ ‫نوار‬ ‫)توليد‬‫مغناطيسي‬ ‫نوار‬ ‫)توليد‬ ‫در‬ ‫زيستي‬ ‫علوم‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫خدما ت‬ ‫و‬ (‫آن‬‫در‬ ‫زيستي‬ ‫علوم‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫خدما ت‬ ‫و‬ (‫آن‬ ‫سال‬‫سال‬19691969.‫بود‬.‫بود‬
 • 39. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫سال‬ ‫در‬‫سال‬ ‫در‬19691969‫بزرگ‬ ‫نظام‬ ‫نخستين‬ ‫همچنين‬ ،‫بزرگ‬ ‫نظام‬ ‫نخستين‬ ‫همچنين‬ ، ‫دنبال‬ ‫به‬ .‫درآمد‬ ‫اجرا‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬‫دنبال‬ ‫به‬ .‫درآمد‬ ‫اجرا‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬ ‫لكهيد‬ ‫ميان‬ ‫قراردادي‬ ،‫لكهيد‬ ‫محلي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬‫لكهيد‬ ‫ميان‬ ‫قراردادي‬ ،‫لكهيد‬ ‫محلي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ (‫)ناسا‬ ‫آمريكا‬ ‫هوانوردي‬ ‫و‬ ‫فضايي‬ ‫ملي‬ ‫سازمان‬ ‫و‬(‫)ناسا‬ ‫آمريكا‬ ‫هوانوردي‬ ‫و‬ ‫فضايي‬ ‫ملي‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫براي‬ ‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬ ‫نظام‬ ‫يك‬ ،‫لكهيد‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫بسته‬‫براي‬ ‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬ ‫نظام‬ ‫يك‬ ،‫لكهيد‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫بسته‬ ‫حدود‬‫حدود‬200000200000‫سازمان‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫مدارك‬ ‫استناد‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫مدارك‬ ‫استناد‬ .‫نمايد‬ ‫تهيه‬ ‫آمريكا‬ ‫هوانوردي‬ ‫و‬ ‫فضايي‬ ‫ملي‬.‫نمايد‬ ‫تهيه‬ ‫آمريكا‬ ‫هوانوردي‬ ‫و‬ ‫فضايي‬ ‫ملي‬
 • 40. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫در‬ ‫كتابها‬ ‫براي‬ ‫آمريكا‬ ‫كنگره‬ ‫كتابخانه‬ ‫مارك‬ ‫نوارهاي‬‫در‬ ‫كتابها‬ ‫براي‬ ‫آمريكا‬ ‫كنگره‬ ‫كتابخانه‬ ‫مارك‬ ‫نوارهاي‬ ‫سال‬‫سال‬19691969‫فهرست‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫اشتراك‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫فهرست‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫اشتراك‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫طر ح‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫هايي‬ ‫كتابخانه‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫نويسي‬‫طر ح‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫هايي‬ ‫كتابخانه‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫نويسي‬ .‫گرفت‬ ‫قرار‬ ،‫داشتند‬ ‫مشاركت‬ ‫مارك‬.‫گرفت‬ ‫قرار‬ ،‫داشتند‬ ‫مشاركت‬ ‫مارك‬
 • 41. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫سي‬ .‫ال‬ .‫سي‬ .‫ا‬‫سال‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫سي‬ .‫ال‬ .‫سي‬ .‫ا‬19671967‫آمريكا‬ ‫اوهايو‬ ‫در‬‫آمريكا‬ ‫اوهايو‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫در‬ ،‫بود‬ ‫نموده‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬‫سال‬ ‫در‬ ،‫بود‬ ‫نموده‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬19701970‫اولين‬‫اولين‬ ‫در‬ ‫تعاوني‬ ‫نويسي‬ ‫فهرست‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اقدام‬‫در‬ ‫تعاوني‬ ‫نويسي‬ ‫فهرست‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اقدام‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫اي‬ ‫كتابخانه‬‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫اي‬ ‫كتابخانه‬19711971‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ .‫درآورد‬ ‫پيوسته‬ ‫صور ت‬.‫درآورد‬ ‫پيوسته‬ ‫صور ت‬
 • 42. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫دهه‬ ‫اوايل‬ ‫در‬‫دهه‬ ‫اوايل‬ ‫در‬19701970‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫از‬ ‫بعضي‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫از‬ ‫بعضي‬ ‫در‬ .‫شدند‬ ‫تبديل‬ ‫كاري‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫به‬ ،‫آزمايشي‬‫در‬ .‫شدند‬ ‫تبديل‬ ‫كاري‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫به‬ ،‫آزمايشي‬ ‫سال‬‫سال‬19711971‫نسخه‬ ،‫آمريكا‬ ‫پزشكي‬ ‫ملي‬ ‫كتابخانه‬‫نسخه‬ ،‫آمريكا‬ ‫پزشكي‬ ‫ملي‬ ‫كتابخانه‬ ،‫مدلزر‬ ‫پيوسته‬،‫مدلزر‬ ‫پيوسته‬‹‫›مدلين‬‹‫›مدلين‬‫اولين‬ ‫كه‬ ‫كرد‬ ‫اجرا‬ ‫را‬‫اولين‬ ‫كه‬ ‫كرد‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫پيوسته‬ ‫تلفني‬ ‫نظام‬‫پيوسته‬ ‫تلفني‬ ‫نظام‬ .‫باشد‬ ‫مي‬.‫باشد‬ ‫مي‬
 • 43. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫سال‬ ‫در‬‫سال‬ ‫در‬19721972‫يك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نيز‬ ‫لكهيد‬ ‫ديالوگ‬ ‫نظام‬‫يك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نيز‬ ‫لكهيد‬ ‫ديالوگ‬ ‫نظام‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ ‫كه‬ ‫تجاري‬ ‫جستجوي‬ ‫خدمت‬‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ ‫كه‬ ‫تجاري‬ ‫جستجوي‬ ‫خدمت‬ ‫معتبر‬ ‫سازمان‬ ‫سه‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫معتبر‬ ‫سازمان‬ ‫سه‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫)پايگاه‬ ‫آمريكا‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫اداره‬ ،‫آمريكايي‬‫)پايگاه‬ ‫آمريكا‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫اداره‬ ،‫آمريكايي‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ ،‫نمود‬ ‫مي‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ (‫اگركول‬ ‫اطلعاتي‬‫به‬ ‫آغاز‬ ،‫نمود‬ ‫مي‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ (‫اگركول‬ ‫اطلعاتي‬ .‫كرد‬ ‫كار‬.‫كرد‬ ‫كار‬
 • 44. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫دهه‬ ‫هاي‬ ‫پيشرفت‬‫دهه‬ ‫هاي‬ ‫پيشرفت‬19801980‫به‬ ‫را‬ ‫زيادي‬ ‫مردم‬‫به‬ ‫را‬ ‫زيادي‬ ‫مردم‬ ‫صور ت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫ذخيره‬ ‫اطلعا ت‬ ‫جستجوي‬‫صور ت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫ذخيره‬ ‫اطلعا ت‬ ‫جستجوي‬ ‫فهرست‬ ‫ها‬ ‫كتابخانه‬ ‫در‬ .‫كرد‬ ‫تشويق‬ ‫الكترونيكي‬‫فهرست‬ ‫ها‬ ‫كتابخانه‬ ‫در‬ .‫كرد‬ ‫تشويق‬ ‫الكترونيكي‬ ‫جايگزين‬ ‫تدريج‬ ‫به‬ (‫ها‬ ‫)اپك‬ ‫پيوسته‬ ‫عمومي‬ ‫هاي‬‫جايگزين‬ ‫تدريج‬ ‫به‬ (‫ها‬ ‫)اپك‬ ‫پيوسته‬ ‫عمومي‬ ‫هاي‬ .‫شدند‬ ‫اي‬ ‫برگه‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬.‫شدند‬ ‫اي‬ ‫برگه‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬
 • 45. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬ ‫و‬ ‫ذخيره‬ ‫براي‬ ‫نوري‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫بازيابي‬ ‫و‬ ‫ذخيره‬ ‫براي‬ ‫نوري‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫موسيقي‬ ‫توزيع‬ ‫و‬ ‫انتشار‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولين‬ ‫اطلعا ت‬‫موسيقي‬ ‫توزيع‬ ‫و‬ ‫انتشار‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولين‬ ‫اطلعا ت‬ ‫صوتي‬ ‫فشرده‬ ‫هاي‬ ‫لو ح‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫همزمان‬‫صوتي‬ ‫فشرده‬ ‫هاي‬ ‫لو ح‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫سال‬ ‫در‬‫سال‬ ‫در‬19821982.‫گرديد‬ ‫عملي‬.‫گرديد‬ ‫عملي‬
 • 46. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫سال‬ ‫در‬‫سال‬ ‫در‬19851985‫صور ت‬ ‫به‬ ‫نوري‬ ‫فشرده‬ ‫هاي‬ ‫لو ح‬‫صور ت‬ ‫به‬ ‫نوري‬ ‫فشرده‬ ‫هاي‬ ‫لو ح‬ ‫داده‬ ‫ذخيره‬ ‫براي‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آمدند‬ ‫پديد‬ ‫تجاري‬‫داده‬ ‫ذخيره‬ ‫براي‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آمدند‬ ‫پديد‬ ‫تجاري‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫ظهور‬ .‫رفت‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫متني‬ ‫هاي‬‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫ظهور‬ .‫رفت‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫متني‬ ‫هاي‬ ‫تاثير‬ ،‫نوري‬ ‫فشرده‬ ‫ديسك‬ ‫روي‬ ‫اطلعاتي‬‫تاثير‬ ،‫نوري‬ ‫فشرده‬ ‫ديسك‬ ‫روي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫از‬ ‫بيشتري‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫گذاشت‬ ‫جستجو‬ ‫بر‬ ‫شگرفي‬‫از‬ ‫بيشتري‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫گذاشت‬ ‫جستجو‬ ‫بر‬ ‫شگرفي‬ ‫آزاد‬ ‫شيوه‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫نهايي‬ ‫كاربران‬‫آزاد‬ ‫شيوه‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫نهايي‬ ‫كاربران‬ .‫شدند‬.‫شدند‬
 • 47. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ‫اينترنت‬ ‫گسترش‬‫دهه‬ ‫در‬ ‫اينترنت‬ ‫گسترش‬19901990‫بر‬ ‫خاصي‬ ‫تاثير‬‫بر‬ ‫خاصي‬ ‫تاثير‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫دسترسي‬‫منابع‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫دسترسي‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ‫الكترونيكي‬.‫است‬ ‫داشته‬ ‫الكترونيكي‬
 • 48. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫شبكه‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫اوليه‬ ‫توزيعي‬ ‫شبكه‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫اينترنت‬‫شبكه‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫اوليه‬ ‫توزيعي‬ ‫شبكه‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫آمريكا‬ ‫دفا ع‬ ‫وزار ت‬ ‫كه‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫آرپانت‬‫در‬ ‫آمريكا‬ ‫دفا ع‬ ‫وزار ت‬ ‫كه‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫آرپانت‬ ‫دهه‬ ‫اواخر‬‫دهه‬ ‫اواخر‬19601960‫بين‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراري‬ ‫هدف‬ ‫با‬‫بين‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراري‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫متحده‬ ‫ايال ت‬ ‫در‬ ‫نظامي‬ ‫و‬ ‫دانشگاهي‬ ‫موسسا ت‬‫متحده‬ ‫ايال ت‬ ‫در‬ ‫نظامي‬ ‫و‬ ‫دانشگاهي‬ ‫موسسا ت‬ .‫بود‬ ‫كرده‬ ‫طراحي‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫آمريكا‬.‫بود‬ ‫كرده‬ ‫طراحي‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫آمريكا‬
 • 49. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫سال‬ ‫در‬‫سال‬ ‫در‬19931993،‫ژنو‬ ‫در‬ ‫انرژي‬ ‫پژوهش‬ ‫مركز‬ ‫در‬ ‫نيز‬،‫ژنو‬ ‫در‬ ‫انرژي‬ ‫پژوهش‬ ‫مركز‬ ‫در‬ ‫نيز‬ ‫در‬ ‫اطلعا ت‬ ‫كردن‬ ‫پيدا‬ ‫و‬ ‫اشاعه‬ ‫براي‬ ‫روشي‬‫در‬ ‫اطلعا ت‬ ‫كردن‬ ‫پيدا‬ ‫و‬ ‫اشاعه‬ ‫براي‬ ‫روشي‬ ‫يا‬ ‫جهاني‬ ‫گسترده‬ ‫تار‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫اينترنت‬‫يا‬ ‫جهاني‬ ‫گسترده‬ ‫تار‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫اينترنت‬ ،‫هارتلي‬ ‫و‬ ‫لوسي‬ ،‫)آندرو‬ ‫شد‬ ‫مشهور‬ ‫وب‬،‫هارتلي‬ ‫و‬ ‫لوسي‬ ،‫)آندرو‬ ‫شد‬ ‫مشهور‬ ‫وب‬13821382.(.(
 • 50. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫در‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراري‬ ‫براي‬ ‫فرامتن‬ ‫از‬ ‫روش‬ ‫اين‬ ‫در‬‫در‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراري‬ ‫براي‬ ‫فرامتن‬ ‫از‬ ‫روش‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫الكترونيكي‬ ‫اطلعا ت‬ ‫منابع‬ ‫ميان‬‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫الكترونيكي‬ ‫اطلعا ت‬ ‫منابع‬ ‫ميان‬ ‫افزارهاي‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫وب‬ ‫شبكه‬ .‫شود‬‫افزارهاي‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫وب‬ ‫شبكه‬ .‫شود‬ ‫مانند‬ ‫مرورگر‬‫مانند‬ ‫مرورگر‬ Netscape, Internet Explorer, OperaNetscape, Internet Explorer, Opera,,…… ‫ساده‬ ‫بسيار‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫جستجوي‬ ‫و‬ ‫اينترنت‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬‫ساده‬ ‫بسيار‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫جستجوي‬ ‫و‬ ‫اينترنت‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ .‫است‬ ‫كرده‬.‫است‬ ‫كرده‬
 • 51. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫چاپي‬ ‫راهنماهاي‬‫چاپي‬ ‫راهنماهاي‬ ‫سال‬ ‫در‬‫سال‬ ‫در‬19761976‫اولين‬ ‫ويليامز‬ .‫اي‬ ‫مارتا‬‫اولين‬ ‫ويليامز‬ .‫اي‬ ‫مارتا‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫جامع‬ ‫چاپي‬ ‫راهنماي‬‫با‬ ‫را‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫جامع‬ ‫چاپي‬ ‫راهنماي‬ ‫عنوان‬‫عنوان‬ComputerComputer –– Readable DatabasesReadable Databases ‫آن‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫نمود‬ ‫ويراستاري‬ ‫و‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬‫آن‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫نمود‬ ‫ويراستاري‬ ‫و‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬301301 .‫شد‬ ‫مي‬ ‫معرفي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬.‫شد‬ ‫مي‬ ‫معرفي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬
 • 52. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫پيوسته‬ ‫راهنماهاي‬‫پيوسته‬ ‫راهنماهاي‬ ‫ارائه‬ ‫خود‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫راهنماهايي‬ ‫پيوسته‬ ‫راهنماهاي‬‫ارائه‬ ‫خود‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫راهنماهايي‬ ‫پيوسته‬ ‫راهنماهاي‬ ‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫خدما ت‬ ‫كارگزاران‬ ‫و‬ ‫دهندگان‬‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫خدما ت‬ ‫كارگزاران‬ ‫و‬ ‫دهندگان‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تهيه‬‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تهيه‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫راهنماها‬ ‫اين‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫كنند‬ ‫مي‬‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫راهنماها‬ ‫اين‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫كنند‬ ‫مي‬ :‫كرد‬ ‫اشاره‬ ‫زير‬:‫كرد‬ ‫اشاره‬ ‫زير‬ ‫ديالوگ‬ ‫سايت‬ ‫اطلعا ت‬ -‫ديالوگ‬ ‫سايت‬ ‫اطلعا ت‬ - ،‫علمي‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫شبكه‬ ‫سايت‬ ‫اطلعا ت‬ -،‫علمي‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫شبكه‬ ‫سايت‬ ‫اطلعا ت‬ - (‫)رزنت‬ ‫سيستم‬ ‫رز‬ ‫تجاري‬ ‫و‬ ‫صنعتي‬(‫)رزنت‬ ‫سيستم‬ ‫رز‬ ‫تجاري‬ ‫و‬ ‫صنعتي‬ ‫ها‬ ‫دايركتوري‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ -‫ها‬ ‫دايركتوري‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ -
 • 53. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫پيوسته‬ ‫صنعت‬ ‫هاي‬ ‫مولفه‬ ‫و‬ ‫عناصر‬‫پيوسته‬ ‫صنعت‬ ‫هاي‬ ‫مولفه‬ ‫و‬ ‫عناصر‬ : ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشكيل‬ ‫عنصر‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫پيوسته‬ ‫صنعت‬: ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشكيل‬ ‫عنصر‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫پيوسته‬ ‫صنعت‬ -‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ -‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫خدما ت‬ ‫كارگزاران‬‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫خدما ت‬ ‫كارگزاران‬ -‫اطلعا ت‬ ‫جستجوگران‬‫اطلعا ت‬ ‫جستجوگران‬
 • 54. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫وظايف‬‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫وظايف‬ ‫اطلعاتي‬‫اطلعاتي‬ -‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫ساختار‬ ‫طراحي‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫ساختار‬ ‫طراحي‬ -‫ها‬ ‫نوشته‬ ‫و‬ ‫مدارك‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬‫ها‬ ‫نوشته‬ ‫و‬ ‫مدارك‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬ -‫قالب‬ ‫در‬ ‫كتابشناختي‬ ‫اطلعا ت‬ ،‫اطلعا ت‬ ‫ورود‬‫قالب‬ ‫در‬ ‫كتابشناختي‬ ‫اطلعا ت‬ ،‫اطلعا ت‬ ‫ورود‬ ‫استاندارد‬‫استاندارد‬ -‫شده‬ ‫تهيه‬ ‫چكيده‬ ‫ويرايش‬ ‫يا‬ ‫)و‬ ‫نويسي‬ ‫چكيده‬‫شده‬ ‫تهيه‬ ‫چكيده‬ ‫ويرايش‬ ‫يا‬ ‫)و‬ ‫نويسي‬ ‫چكيده‬ (‫مولف‬ ‫توسط‬(‫مولف‬ ‫توسط‬ -
 • 55. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫وظايف‬‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫وظايف‬ ‫اطلعاتي‬‫اطلعاتي‬ -‫سازي‬ ‫روزآمد‬‫سازي‬ ‫روزآمد‬ -‫شده‬ ‫روزآمد‬ ‫و‬ ‫پشتيبان‬ ‫فايل‬ ‫فروش‬‫شده‬ ‫روزآمد‬ ‫و‬ ‫پشتيبان‬ ‫فايل‬ ‫فروش‬ -‫هاي‬ ‫نمايه‬ ‫الكترونيكي‬ ‫فرم‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخي‬‫هاي‬ ‫نمايه‬ ‫الكترونيكي‬ ‫فرم‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخي‬ ‫ويلسون‬ ‫مانند‬ .‫كنند‬ ‫مي‬ ‫تهيه‬ ‫نيز‬ ‫را‬ ‫چاپي‬‫ويلسون‬ ‫مانند‬ .‫كنند‬ ‫مي‬ ‫تهيه‬ ‫نيز‬ ‫را‬ ‫چاپي‬
 • 56. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫وظايف‬‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫وظايف‬ ‫اطلعاتي‬‫اطلعاتي‬ ‫را‬ ‫زير‬ ‫گروه‬ ‫سه‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬‫را‬ ‫زير‬ ‫گروه‬ ‫سه‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫شامل‬‫شامل‬ :‫شوند‬ ‫مي‬:‫شوند‬ ‫مي‬ ‫پزشكي‬ ‫ملي‬ ‫كتابخانه‬ ‫مانند‬ :‫دولتي‬ ‫هاي‬ ‫نمايندگي‬ -‫پزشكي‬ ‫ملي‬ ‫كتابخانه‬ ‫مانند‬ :‫دولتي‬ ‫هاي‬ ‫نمايندگي‬ - ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫كننده‬ ‫توليد‬ ،‫آمريكا‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫كننده‬ ‫توليد‬ ،‫آمريكا‬MEDLINEMEDLINE ‫توليد‬ :‫مانند‬ ،‫اي‬ ‫دانشگاهي/حرفه‬ ‫هاي‬ ‫سازمان‬ -‫توليد‬ :‫مانند‬ ،‫اي‬ ‫دانشگاهي/حرفه‬ ‫هاي‬ ‫سازمان‬ - ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫كننده‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫كننده‬PsycINFOPsycINFO
 • 57. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫خدما ت‬ ‫كارگزاران‬ ‫وظايف‬‫جستجوي‬ ‫خدما ت‬ ‫كارگزاران‬ ‫وظايف‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ )،‫نتو‬ ‫و‬ ‫يتس‬)،‫نتو‬ ‫و‬ ‫يتس‬19991999: (: ( -.‫كاربر‬ ‫رابط‬ ‫تهيه‬.‫كاربر‬ ‫رابط‬ ‫تهيه‬ -.‫جستجو‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تهيه‬.‫جستجو‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تهيه‬ -‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫از‬ ‫مجوز‬ ‫دريافت‬‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫از‬ ‫مجوز‬ ‫دريافت‬ .‫اطلعاتي‬.‫اطلعاتي‬ -‫ساختار‬ ‫نمودن‬ ‫استاندارد‬ ،‫امكان‬ ‫صور ت‬ ‫در‬‫ساختار‬ ‫نمودن‬ ‫استاندارد‬ ،‫امكان‬ ‫صور ت‬ ‫در‬ .‫ركوردها‬.‫ركوردها‬ -
 • 58. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫خدما ت‬ ‫كارگزاران‬ ‫وظايف‬‫جستجوي‬ ‫خدما ت‬ ‫كارگزاران‬ ‫وظايف‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ )،‫نتو‬ ‫و‬ ‫يتس‬)،‫نتو‬ ‫و‬ ‫يتس‬19991999: (: ( -.(‫ماهانه‬ ،‫هفتگي‬ ،‫)روزانه‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫سازي‬ ‫روزآمد‬.(‫ماهانه‬ ،‫هفتگي‬ ،‫)روزانه‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫سازي‬ ‫روزآمد‬ -.‫مشتريان‬ ‫به‬ ‫فروش‬.‫مشتريان‬ ‫به‬ ‫فروش‬ -.‫آموزش‬ ‫و‬ ‫خدما ت‬ ‫ارائه‬.‫آموزش‬ ‫و‬ ‫خدما ت‬ ‫ارائه‬
 • 59. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اطلعا ت‬ ‫جستجوگران‬‫اطلعا ت‬ ‫جستجوگران‬ ‫شامل‬ ،‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫جستجوگران‬‫شامل‬ ،‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫جستجوگران‬ ،‫بازرگانان‬ ،‫پزشكان‬ ،‫محققان‬ ،‫دانشمندان‬،‫بازرگانان‬ ،‫پزشكان‬ ،‫محققان‬ ،‫دانشمندان‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫كساني‬ ‫كليه‬ ‫و‬ ‫دانشجويان‬ ،‫حقوقدانان‬‫كه‬ ‫است‬ ‫كساني‬ ‫كليه‬ ‫و‬ ‫دانشجويان‬ ،‫حقوقدانان‬ .‫دارند‬ ‫اطلعا ت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫نياز‬.‫دارند‬ ‫اطلعا ت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫نياز‬
 • 60. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اطلعا ت‬ ‫جستجوگران‬‫اطلعا ت‬ ‫جستجوگران‬ ‫عبار ت‬ ‫افراد‬ ‫اين‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫پايگاه‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫دليل‬‫عبار ت‬ ‫افراد‬ ‫اين‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫پايگاه‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫دليل‬ :‫از‬ ‫است‬:‫از‬ ‫است‬ -‫دسترس‬ ‫در‬ ‫تجاري‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اولين‬‫دسترس‬ ‫در‬ ‫تجاري‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اولين‬ ‫كتاب‬ ‫نو ع‬ ‫از‬ ‫عمدتا‬ ‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫براي‬‫كتاب‬ ‫نو ع‬ ‫از‬ ‫عمدتا‬ ‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫براي‬ .‫بودند‬ ‫شناختي‬.‫بودند‬ ‫شناختي‬ -‫ويژه‬ ‫فرمان‬ ‫زبان‬ ،‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫خدما ت‬ ‫اكثر‬‫ويژه‬ ‫فرمان‬ ‫زبان‬ ،‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫خدما ت‬ ‫اكثر‬ ‫دستيابي‬ ‫براي‬ ‫گران‬ ‫جستجو‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ .‫دارند‬ ‫خود‬‫دستيابي‬ ‫براي‬ ‫گران‬ ‫جستجو‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ .‫دارند‬ ‫خود‬ ‫به‬‫به‬
 • 61. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اطلعا ت‬ ‫جستجوگران‬‫اطلعا ت‬ ‫جستجوگران‬ ‫ويژه‬ ‫خصوصيا ت‬ ‫و‬ ‫موضوعي‬ ‫دامنه‬ ‫با‬ ‫جستجوگران‬ -‫ويژه‬ ‫خصوصيا ت‬ ‫و‬ ‫موضوعي‬ ‫دامنه‬ ‫با‬ ‫جستجوگران‬ - .‫نيستند‬ ‫آشنا‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫از‬ ‫يك‬ ‫هر‬.‫نيستند‬ ‫آشنا‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫از‬ ‫يك‬ ‫هر‬ ‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫اوليه‬ ‫كاربران‬ -‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫اوليه‬ ‫كاربران‬ - ‫داشتند‬ ‫ميانجي‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫متخصص‬ ‫كتابداران‬‫داشتند‬ ‫ميانجي‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫متخصص‬ ‫كتابداران‬ ‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫صرف‬ ‫جستجوگر‬ ‫كه‬ ‫زماني‬ ‫مد ت‬ -‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫صرف‬ ‫جستجوگر‬ ‫كه‬ ‫زماني‬ ‫مد ت‬ - .‫كند‬ ‫مي‬ ‫ميزبان‬ ‫رايانه‬ ‫در‬.‫كند‬ ‫مي‬ ‫ميزبان‬ ‫رايانه‬ ‫در‬
 • 62. ‫راهبردهاي‬ : ‫دوم‬ ‫فصل‬‫راهبردهاي‬ : ‫دوم‬ ‫فصل‬ ‫جستجو‬‫جستجو‬ :‫فهرست‬:‫فهرست‬ -‫اطلعا ت‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫ساختار‬‫اطلعا ت‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫ساختار‬ -‫جستجو‬ ‫مشترك‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬‫جستجو‬ ‫مشترك‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬ -‫جستجو‬ ‫انوا ع‬‫جستجو‬ ‫انوا ع‬ -‫پيشرفته‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫جستجوي‬‫پيشرفته‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫جستجوي‬ -‫بولين‬ ‫اپراتورهاي‬‫بولين‬ ‫اپراتورهاي‬ -‫عبارتي‬ ‫جستجوي‬‫عبارتي‬ ‫جستجوي‬ -‫مجاورتي‬ ‫جستجوي‬‫مجاورتي‬ ‫جستجوي‬ -‫ميداني‬ ‫جستجوي‬‫ميداني‬ ‫جستجوي‬ -‫طبيعي‬ ‫زبان‬ ‫جستجوي‬‫طبيعي‬ ‫زبان‬ ‫جستجوي‬
 • 63. ‫راهبردهاي‬ : ‫دوم‬ ‫فصل‬‫راهبردهاي‬ : ‫دوم‬ ‫فصل‬ ‫جستجو‬‫جستجو‬ :‫فهرست‬:‫فهرست‬ -‫استنادي‬ ‫جستجوي‬‫استنادي‬ ‫جستجوي‬ -‫فراپيوندي‬ ‫جستجوي‬‫فراپيوندي‬ ‫جستجوي‬ -‫جستجو‬ ‫امكانا ت‬ ‫ساير‬‫جستجو‬ ‫امكانا ت‬ ‫ساير‬ -‫سازي‬ ‫كوتاه‬‫سازي‬ ‫كوتاه‬ -‫سازي‬ ‫ريشه‬‫سازي‬ ‫ريشه‬ -‫زباني‬ ‫محدوديت‬‫زباني‬ ‫محدوديت‬ -‫كوچك‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫حروف‬ ‫به‬ ‫حساسيت‬‫كوچك‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫حروف‬ ‫به‬ ‫حساسيت‬ -‫زماني‬ ‫كردن‬ ‫محدود‬‫زماني‬ ‫كردن‬ ‫محدود‬ -‫جستجو‬ ‫بهبود‬ ‫راهكارهاي‬‫جستجو‬ ‫بهبود‬ ‫راهكارهاي‬ -‫جستجو‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫نكاتي‬‫جستجو‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫نكاتي‬
 • 64. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫مقدمه‬‫مقدمه‬ ‫اي‬ ‫پايه‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫مفاهيم‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫فصل‬ ‫اين‬ ‫در‬‫اي‬ ‫پايه‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫مفاهيم‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫فصل‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫اطلعا ت‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫جستجو‬‫از‬ ‫اعم‬ ‫اطلعا ت‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫و‬ ،‫مجازي‬ ‫هاي‬ ‫كتابخانه‬ ،‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫و‬ ،‫مجازي‬ ‫هاي‬ ‫كتابخانه‬ ،‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫جستجوگر‬ ‫كه‬ ‫مراحلي‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬‫جستجوگر‬ ‫كه‬ ‫مراحلي‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫ايده‬ ‫ارائه‬ ‫براي‬ ‫چارچوبي‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫كند‬ ‫طي‬ ‫بايد‬‫ايده‬ ‫ارائه‬ ‫براي‬ ‫چارچوبي‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫كند‬ ‫طي‬ ‫بايد‬ ‫معرفي‬ ،‫راه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫ويژه‬ ‫هاي‬ ‫فرمان‬ ‫و‬ ‫ها‬‫معرفي‬ ،‫راه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫ويژه‬ ‫هاي‬ ‫فرمان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هاي‬ ‫روش‬ ‫بندي‬ ‫فرمول‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬‫هاي‬ ‫روش‬ ‫بندي‬ ‫فرمول‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ .‫شود‬ ‫منتهي‬ ‫موفق‬ ‫جستجوي‬ ‫و‬ ‫موثر‬ ‫جستجوي‬.‫شود‬ ‫منتهي‬ ‫موفق‬ ‫جستجوي‬ ‫و‬ ‫موثر‬ ‫جستجوي‬
 • 65. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫اطلعا ت‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫ساختار‬‫اطلعا ت‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫ساختار‬ ‫توسط‬ ‫مدارك‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫چگونگي‬ ‫از‬ ‫آگاهي‬‫توسط‬ ‫مدارك‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫چگونگي‬ ‫از‬ ‫آگاهي‬ ‫بهتر‬ ‫درك‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫اطلعا ت‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬‫بهتر‬ ‫درك‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫اطلعا ت‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ .‫كند‬ ‫كمك‬ ‫آن‬ ‫اصول‬ ‫يادگيري‬ ‫و‬ ‫بازيابي‬.‫كند‬ ‫كمك‬ ‫آن‬ ‫اصول‬ ‫يادگيري‬ ‫و‬ ‫بازيابي‬
 • 66. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫ساختار‬‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫ساختار‬ ‫نمايه‬ ‫روش‬ ،‫راهنماها‬ ‫و‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫در‬‫نمايه‬ ‫روش‬ ،‫راهنماها‬ ‫و‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫صورت‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫سازي‬‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫صورت‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫سازي‬ ‫توسط‬ ‫مدرك‬‫توسط‬ ‫مدرك‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫چندين‬ ،‫ساز‬ ‫نمايه‬‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫چندين‬ ،‫ساز‬ ‫نمايه‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫در‬ ‫خصوصا‬ ‫ها‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫اين‬ ،‫شود‬ ‫مي‬‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫در‬ ‫خصوصا‬ ‫ها‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫اين‬ ،‫شود‬ ‫مي‬ ،‫مولف‬ ،‫عنوان‬ ‫نظير‬ ‫خاص‬ ‫فيلدهاي‬ ‫در‬ ‫اطلعاتي‬،‫مولف‬ ،‫عنوان‬ ‫نظير‬ ‫خاص‬ ‫فيلدهاي‬ ‫در‬ ‫اطلعاتي‬ .‫گيرند‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫قبيل‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫موضوع‬.‫گيرند‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫قبيل‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫موضوع‬
 • 67. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫ساختار‬‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫ساختار‬ ‫سازد‬ ‫مي‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫كاربر‬ ،‫اي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬‫سازد‬ ‫مي‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫كاربر‬ ،‫اي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫همان‬ ‫كه‬ ‫صورتي‬ ‫در‬ ‫كه‬‫وارد‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫همان‬ ‫كه‬ ‫صورتي‬ ‫در‬ ‫كه‬ .‫شود‬ ‫بازيابي‬ ‫مدارك‬ ‫همان‬ ‫كند‬ ‫نظام‬.‫شود‬ ‫بازيابي‬ ‫مدارك‬ ‫همان‬ ‫كند‬ ‫نظام‬
 • 68. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫جستجو‬ ‫مشترك‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬‫جستجو‬ ‫مشترك‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫گزينه‬ ‫دو‬ ‫داراي‬ ‫معمول‬ ‫جستجو‬ ‫ابزار‬ ‫هر‬‫كه‬ ‫است‬ ‫گزينه‬ ‫دو‬ ‫داراي‬ ‫معمول‬ ‫جستجو‬ ‫ابزار‬ ‫هر‬ ‫جستجوي‬ ‫به‬ ‫ديگري‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫جستجوي‬ ‫به‬ ‫يكي‬‫جستجوي‬ ‫به‬ ‫ديگري‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫جستجوي‬ ‫به‬ ‫يكي‬ .‫دارد‬ ‫اختصاص‬ ‫پيشرفته‬.‫دارد‬ ‫اختصاص‬ ‫پيشرفته‬
 • 69. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫جستجو‬ ‫مشترك‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬‫جستجو‬ ‫مشترك‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬ ‫ويژگي‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫گستره‬ ‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫ويژگي‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫گستره‬ ‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫وسيله‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫كنند‬ ‫مي‬ ‫پشتيباني‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫هاي‬‫وسيله‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫كنند‬ ‫مي‬ ‫پشتيباني‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫هاي‬ ‫تمامي‬ ‫البته‬ .‫نمود‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫آنها‬‫تمامي‬ ‫البته‬ .‫نمود‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫آنها‬ ‫زمينه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫پيوسته‬ ‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫زمينه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫پيوسته‬ ‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ .‫كنند‬ ‫نمي‬ ‫عمل‬ ‫يكسان‬.‫كنند‬ ‫نمي‬ ‫عمل‬ ‫يكسان‬
 • 70. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫جستجو‬ ‫مشترك‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬‫جستجو‬ ‫مشترك‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ويژگي‬ ‫اين‬ ‫پوشش‬ ‫از‬ ‫آگاهي‬ ‫براي‬ ‫راه‬ ‫بهترين‬‫در‬ ‫ها‬ ‫ويژگي‬ ‫اين‬ ‫پوشش‬ ‫از‬ ‫آگاهي‬ ‫براي‬ ‫راه‬ ‫بهترين‬ ‫يا‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫نظامي‬ ‫هر‬‫يا‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫نظامي‬ ‫هر‬ ‫كمك‬ ‫گزينه‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬‫كمك‬ ‫گزينه‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬))HelpHelp(( ‫آن‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫مي‬‫آن‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫مي‬ ‫پشتيباني‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫بازيابي‬ ‫نظام‬ ‫كه‬ ‫هايي‬ ‫ويژگي‬‫مي‬ ‫پشتيباني‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫بازيابي‬ ‫نظام‬ ‫كه‬ ‫هايي‬ ‫ويژگي‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫جستجو‬ ‫روشهاي‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫كند‬.‫شود‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫جستجو‬ ‫روشهاي‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫كند‬
 • 71. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫جستجو‬ ‫انواع‬‫جستجو‬ ‫انواع‬ ‫پيشرفته‬ ‫جستجوي‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫جستجوي‬‫پيشرفته‬ ‫جستجوي‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫جستجوي‬ ‫مي‬ ‫تايپ‬ ‫جستجو‬ ‫عبارت‬ ‫يا‬ ‫كلمه‬ ،‫ساده‬ ‫جستجوي‬ ‫در‬‫مي‬ ‫تايپ‬ ‫جستجو‬ ‫عبارت‬ ‫يا‬ ‫كلمه‬ ،‫ساده‬ ‫جستجوي‬ ‫در‬ ‫دكمه‬ ‫فشار‬ ‫با‬ ‫شود‬‫دكمه‬ ‫فشار‬ ‫با‬ ‫شود‬EnterEnter‫يا‬‫يا‬SearchSearch‫يا‬‫يا‬GoGo‫نتايج‬‫نتايج‬ ‫با‬ ‫جستجو‬ ‫شيوه‬ ‫اين‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫جستجو‬‫با‬ ‫جستجو‬ ‫شيوه‬ ‫اين‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫جستجو‬ .‫است‬ ‫همراه‬ ‫كم‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫زياد‬ ‫بازيافت‬.‫است‬ ‫همراه‬ ‫كم‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫زياد‬ ‫بازيافت‬
 • 72. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫جستجو‬ ‫انواع‬‫جستجو‬ ‫انواع‬ ‫پيشرفته‬ ‫جستجوي‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫جستجوي‬‫پيشرفته‬ ‫جستجوي‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫جستجوي‬ ‫نظير‬ ‫بيشتري‬ ‫امكانات‬ ‫پيشرفته‬ ‫جستجوي‬ ‫در‬‫نظير‬ ‫بيشتري‬ ‫امكانات‬ ‫پيشرفته‬ ‫جستجوي‬ ‫در‬ ‫مانند‬ ‫محدودگرهايي‬ ‫و‬ ‫بولي‬ ‫اپراتورهاي‬‫مانند‬ ‫محدودگرهايي‬ ‫و‬ ‫بولي‬ ‫اپراتورهاي‬ ‫ارائه‬ ‫منابع‬ ‫قالب‬ ،‫زماني‬ ،‫مكاني‬ ،‫زباني‬ ‫محدوديت‬‫ارائه‬ ‫منابع‬ ‫قالب‬ ،‫زماني‬ ،‫مكاني‬ ،‫زباني‬ ‫محدوديت‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫جستجو‬ ‫نتايج‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫سبب‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫مي‬‫دقت‬ ‫با‬ ‫جستجو‬ ‫نتايج‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫سبب‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫ساده‬ ‫جستجوي‬ ‫در‬ ‫معمول‬ .‫باشد‬ ‫همراه‬ ‫بيشتري‬‫ساده‬ ‫جستجوي‬ ‫در‬ ‫معمول‬ .‫باشد‬ ‫همراه‬ ‫بيشتري‬ ‫بولين‬ ‫اپراتورهاي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امكان‬ ‫پيشرفته‬ ‫و‬‫بولين‬ ‫اپراتورهاي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امكان‬ ‫پيشرفته‬ ‫و‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬.‫دارد‬ ‫وجود‬
 • 73. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫جستجوي‬‫جستجوي‬ ‫ساده‬‫ساده‬ EBSCOEBSCO ‫جستجوي‬‫جستجوي‬ ‫پيشرفته‬‫پيشرفته‬ EBSCOEBSCO
 • 74. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫بولين‬ ‫اپراتورهاي‬‫بولين‬ ‫اپراتورهاي‬))BooleanBoolean OperatorsOperators(( ‫است‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫بولين‬ ‫منطق‬ ‫از‬ ‫بولين‬ ‫اپراتورهاي‬‫است‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫بولين‬ ‫منطق‬ ‫از‬ ‫بولين‬ ‫اپراتورهاي‬ ‫بول‬ ‫جورج‬ ‫انگليسي‬ ‫دان‬ ‫رياضي‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫ونظامي‬‫بول‬ ‫جورج‬ ‫انگليسي‬ ‫دان‬ ‫رياضي‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫ونظامي‬ ))18151815--18621862‫و‬ ‫)هاتون‬ ‫داد‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫آن‬ (‫و‬ ‫)هاتون‬ ‫داد‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ( ،‫هاتون‬،‫هاتون‬19991999.(.(
 • 75. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫بولين‬ ‫اپراتورهاي‬‫بولين‬ ‫اپراتورهاي‬))BooleanBoolean OperatorsOperators(( ‫اپراتورهاي‬ ‫پايه‬ ‫بر‬ ‫بولين‬ ‫جستجوي‬ ‫اساس‬‫اپراتورهاي‬ ‫پايه‬ ‫بر‬ ‫بولين‬ ‫جستجوي‬ ‫اساس‬ AND,OR , NOTAND,OR , NOT.‫است‬.‫است‬
 • 76. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫اپراتور‬‫اپراتور‬ANDAND ‫اپراتور‬‫اپراتور‬ANDAND‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫هنگامي‬‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫هنگامي‬ .‫باشيم‬ ‫جستجو‬ ‫نتيجه‬ ‫كردن‬ ‫محدود‬ ‫درصدد‬ ‫كه‬.‫باشيم‬ ‫جستجو‬ ‫نتيجه‬ ‫كردن‬ ‫محدود‬ ‫درصدد‬ ‫كه‬ ‫بيشتري‬ ‫تعداد‬ ‫دويا‬ ‫بين‬ ‫اپراتور‬ ‫اين‬ ‫كه‬ ‫هنگامي‬‫بيشتري‬ ‫تعداد‬ ‫دويا‬ ‫بين‬ ‫اپراتور‬ ‫اين‬ ‫كه‬ ‫هنگامي‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫معنا‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬‫كه‬ ‫است‬ ‫معنا‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫كه‬ ‫اقلمي‬ ‫فقط‬ ‫كه‬ ‫خواهد‬ ‫مي‬ ‫نظام‬ ‫از‬ ،‫كاربر‬‫كه‬ ‫اقلمي‬ ‫فقط‬ ‫كه‬ ‫خواهد‬ ‫مي‬ ‫نظام‬ ‫از‬ ،‫كاربر‬ ‫بر‬ ‫يكي‬ ‫تاثير‬ ‫و‬ ‫آمده‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫آن‬ ‫تمامي‬‫بر‬ ‫يكي‬ ‫تاثير‬ ‫و‬ ‫آمده‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫آن‬ ‫تمامي‬ ‫شود‬ ‫بازيابي‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫ديگري‬‫شود‬ ‫بازيابي‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫ديگري‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫محدودتر‬ ‫جستجو‬ ‫نتيجه‬ ،‫دليل‬ ‫همين‬ ‫به‬.‫شود‬ ‫مي‬ ‫محدودتر‬ ‫جستجو‬ ‫نتيجه‬ ،‫دليل‬ ‫همين‬ ‫به‬
 • 77. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫اپراتور‬‫اپراتور‬‫بولین‬‫بولین‬ANDAND
 • 78. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫اپراتور‬‫اپراتور‬OROR OROR‫يا‬ ‫دو‬ ‫بين‬ ‫آن‬ ‫كردن‬ ‫وارد‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫ديگري‬ ‫اپراتور‬‫يا‬ ‫دو‬ ‫بين‬ ‫آن‬ ‫كردن‬ ‫وارد‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫ديگري‬ ‫اپراتور‬ ‫جستجو‬ ‫حوزه‬ ‫گسترش‬ ‫معناي‬ ‫به‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫چند‬‫جستجو‬ ‫حوزه‬ ‫گسترش‬ ‫معناي‬ ‫به‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫چند‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫اپراتور‬ ‫اين‬ ‫كه‬ ‫هنگامي‬ .‫است‬‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫اپراتور‬ ‫اين‬ ‫كه‬ ‫هنگامي‬ .‫است‬ ‫كه‬ ‫مداركي‬ ‫تمامي‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫معناي‬ ‫به‬ ‫گيرد‬‫كه‬ ‫مداركي‬ ‫تمامي‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫معناي‬ ‫به‬ ‫گيرد‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫صرفا‬ ‫ها‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫از‬ ‫هركدام‬‫است‬ ‫آمده‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫صرفا‬ ‫ها‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫از‬ ‫هركدام‬ ‫شود‬ ‫.بازيابي‬‫شود‬ ‫.بازيابي‬
 • 79. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫بولین‬ ‫اپراتور‬‫بولین‬ ‫اپراتور‬OROR
 • 80. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫جستجوی‬‫جستجوی‬bloodblood‫یا‬‫یا‬plasmaplasma
 • 81. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫اپراتور‬‫اپراتور‬NOTNOT‫يا‬‫يا‬BUTBUT ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫بقيه‬ ‫از‬ ‫كمتر‬ ‫كه‬ ‫بولين‬ ‫اپراتور‬ ‫سومين‬‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫بقيه‬ ‫از‬ ‫كمتر‬ ‫كه‬ ‫بولين‬ ‫اپراتور‬ ‫سومين‬ ‫اپراتور‬ ‫شود‬‫اپراتور‬ ‫شود‬NOTNOT‫اپراتور‬ ‫همچنين‬ ‫كه‬ ‫است‬‫اپراتور‬ ‫همچنين‬ ‫كه‬ ‫است‬BUTBUT ‫هنگامي‬ ‫اپراتور‬ ‫اين‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫ناميده‬ ‫هم‬‫هنگامي‬ ‫اپراتور‬ ‫اين‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫ناميده‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫اي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫حذف‬ ‫قصد‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬‫را‬ ‫اي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫حذف‬ ‫قصد‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ .‫باشيم‬ ‫داشته‬.‫باشيم‬ ‫داشته‬
 • 82. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫بولین‬ ‫اپراتور‬‫بولین‬ ‫اپراتور‬NOTNOT
 • 83. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫جستجوی‬‫جستجوی‬bloodblood‫نه‬ ‫و‬‫نه‬ ‫و‬hemichemic
 • 84. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫بولين‬ ‫اپراتورهاي‬‫بولين‬ ‫اپراتورهاي‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫بولين‬ ‫مختلف‬ ‫اپراتورهاي‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫هنگامي‬‫يك‬ ‫در‬ ‫بولين‬ ‫مختلف‬ ‫اپراتورهاي‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫هنگامي‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫روشي‬ ‫از‬ ‫بايد‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫جستجو‬‫نام‬ ‫به‬ ‫روشي‬ ‫از‬ ‫بايد‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫جستجو‬ ‫كليدواژه‬ ‫اساس‬ ‫اين‬ ‫بر‬ .‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫تودرتو‬‫كليدواژه‬ ‫اساس‬ ‫اين‬ ‫بر‬ .‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫تودرتو‬ ‫هربار‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫خواهيم‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫هايي‬‫هربار‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫خواهيم‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫هايي‬ .‫دهيم‬ ‫قرار‬ ‫پرانتز‬ ‫در‬ ‫شوند‬ ‫بازيابي‬.‫دهيم‬ ‫قرار‬ ‫پرانتز‬ ‫در‬ ‫شوند‬ ‫بازيابي‬ Liver AND (cat OR dog OR horse) NOT mouseLiver AND (cat OR dog OR horse) NOT mouse
 • 85. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫عبارتي‬ ‫جستجوي‬‫عبارتي‬ ‫جستجوي‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫هايي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫شامل‬ ‫عبارتي‬ ‫جستجوي‬‫كه‬ ‫است‬ ‫هايي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫شامل‬ ‫عبارتي‬ ‫جستجوي‬ ‫هنگامي‬ ‫اپراتور‬ ‫اين‬ ‫از‬ .‫بيايند‬ ‫يكديگر‬ ‫كنار‬ ‫بايد‬‫هنگامي‬ ‫اپراتور‬ ‫اين‬ ‫از‬ .‫بيايند‬ ‫يكديگر‬ ‫كنار‬ ‫بايد‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫نظمي‬ ‫به‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫يكديگر‬ ‫كنار‬ ‫در‬ ‫حتما‬ ‫كاربر‬‫نظمي‬ ‫به‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫يكديگر‬ ‫كنار‬ ‫در‬ ‫حتما‬ ‫كاربر‬ .‫بيايند‬ ‫هم‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫وارد‬ ‫كه‬.‫بيايند‬ ‫هم‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫وارد‬ ‫كه‬
 • 86. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫عبارتي‬ ‫جستجوي‬‫عبارتي‬ ‫جستجوي‬ ‫بايد‬ ‫معمول‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫عبارتي‬ ‫جستجوي‬ ‫انجام‬ ‫براي‬‫بايد‬ ‫معمول‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫عبارتي‬ ‫جستجوي‬ ‫انجام‬ ‫براي‬ ‫دو‬ ‫بين‬ ‫خواهيم‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫نظمي‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫كليدواژه‬‫دو‬ ‫بين‬ ‫خواهيم‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫نظمي‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫كليدواژه‬ ‫مانند‬ ‫دهيم‬ ‫قرار‬ ،‫گيومه‬‫مانند‬ ‫دهيم‬ ‫قرار‬ ،‫گيومه‬““search enginessearch engines””.. ‫هاي‬ ‫ويژگي‬ ‫مفيدترين‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫عبارتي‬ ‫جستجوي‬‫هاي‬ ‫ويژگي‬ ‫مفيدترين‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫عبارتي‬ ‫جستجوي‬ ‫را‬ ‫تر‬ ‫مربوط‬ ‫اقلم‬ ‫شانس‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫جستجو‬‫را‬ ‫تر‬ ‫مربوط‬ ‫اقلم‬ ‫شانس‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫جستجو‬ .‫دهد‬ ‫مي‬ ‫افزايش‬.‫دهد‬ ‫مي‬ ‫افزايش‬
 • 87. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ” ‫عبارت‬ ‫جستجوي‬” ‫عبارت‬ ‫جستجوي‬blood cancerblood cancer““
 • 88. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫مجاورتي‬ ‫جستجوي‬‫مجاورتي‬ ‫جستجوي‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫كليدواژهايي‬ ‫شامل‬ ‫محاورتي‬ ‫جستجوي‬‫كه‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫كليدواژهايي‬ ‫شامل‬ ‫محاورتي‬ ‫جستجوي‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫بيايند‬ ‫يكديگر‬ ‫نزديك‬ ‫خواهد‬ ‫مي‬ ‫كاربر‬‫اين‬ ‫در‬ .‫بيايند‬ ‫يكديگر‬ ‫نزديك‬ ‫خواهد‬ ‫مي‬ ‫كاربر‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫تشخيص‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫كليدواژهاي‬ ‫كاربر‬ ‫حالت‬‫دهد‬ ‫مي‬ ‫تشخيص‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫كليدواژهاي‬ ‫كاربر‬ ‫حالت‬ .‫دهد‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫يكديگر‬ ‫نزديك‬ ‫فاصله‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬.‫دهد‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫يكديگر‬ ‫نزديك‬ ‫فاصله‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬
 • 89. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫مدارك‬ ‫بازيابي‬ ‫و‬ ‫مجاورتي‬ ‫جستجوي‬‫مدارك‬ ‫بازيابي‬ ‫و‬ ‫مجاورتي‬ ‫جستجوي‬ ‫تر‬ ‫مربوط‬‫تر‬ ‫مربوط‬ ‫خارجي‬ ‫زبان‬ ‫يادگيري‬ ‫خواهد‬ ‫مي‬ ‫كاربري‬ ‫مثال‬ ‫براي‬‫خارجي‬ ‫زبان‬ ‫يادگيري‬ ‫خواهد‬ ‫مي‬ ‫كاربري‬ ‫مثال‬ ‫براي‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫پژوهش‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫كودكان‬ ‫توسط‬‫اين‬ ‫در‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫پژوهش‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫كودكان‬ ‫توسط‬ ‫كه‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫را‬ ‫دستور‬ ‫اين‬ ‫نظام‬ ‫به‬ ‫كاربر‬ ‫مورد‬‫كه‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫را‬ ‫دستور‬ ‫اين‬ ‫نظام‬ ‫به‬ ‫كاربر‬ ‫مورد‬ ‫عبارت‬‫عبارت‬‫”يادگيري‬‫”يادگيري‬‫كليد‬ ‫نزديك‬ ‫را‬ “‫خارجي‬ ‫زبان‬‫كليد‬ ‫نزديك‬ ‫را‬ “‫خارجي‬ ‫زبان‬ ‫واژه‬‫واژه‬“‫”كودكان‬“‫”كودكان‬‫بازيابي‬ ،‫پاراگراف‬ ‫يا‬ ‫جمله‬ ‫يك‬ ‫در‬‫بازيابي‬ ،‫پاراگراف‬ ‫يا‬ ‫جمله‬ ‫يك‬ ‫در‬ .‫كند‬.‫كند‬
 • 90. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫مجاورتي‬ ‫جستجوي‬‫مجاورتي‬ ‫جستجوي‬ ،‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫پيشرفته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫از‬ ‫بعضي‬ ‫در‬،‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫پيشرفته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫از‬ ‫بعضي‬ ‫در‬ ‫اين‬ .‫نمود‬ ‫تعيين‬ ‫نيز‬ ‫را‬ ‫كلمات‬ ‫بين‬ ‫فاصله‬ ‫توان‬ ‫مي‬‫اين‬ .‫نمود‬ ‫تعيين‬ ‫نيز‬ ‫را‬ ‫كلمات‬ ‫بين‬ ‫فاصله‬ ‫توان‬ ‫مي‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫ناميده‬ ‫مجاورت‬ ‫جستجوي‬ ‫عمل‬.‫شود‬ ‫مي‬ ‫ناميده‬ ‫مجاورت‬ ‫جستجوي‬ ‫عمل‬
 • 91. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫واژه‬ ‫دو‬ ‫جستجوي‬‫واژه‬ ‫دو‬ ‫جستجوي‬kidneykidney‫و‬‫و‬lunglung‫فاصله‬ ‫حداکثر‬ ‫با‬‫فاصله‬ ‫حداکثر‬ ‫با‬ ‫کلمه‬ ‫پنج‬‫کلمه‬ ‫پنج‬
 • 92. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫ميداني‬ ‫جستجوي‬‫ميداني‬ ‫جستجوي‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫كردن‬ ‫محدود‬ ‫توانايي‬ ‫ميداني‬ ‫جستجوي‬‫به‬ ‫جستجو‬ ‫كردن‬ ‫محدود‬ ‫توانايي‬ ‫ميداني‬ ‫جستجوي‬ ‫فيلدهاي‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫خاص‬ ‫فيلدي‬‫فيلدهاي‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫خاص‬ ‫فيلدي‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫نظامهاي‬ ‫در‬ ‫مختلفي‬‫نظر‬ ‫در‬ ‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫نظامهاي‬ ‫در‬ ‫مختلفي‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫طريق‬ ‫آن‬ ‫از‬ ،‫كاربر‬ ‫كه‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫گرفته‬‫تواند‬ ‫مي‬ ‫طريق‬ ‫آن‬ ‫از‬ ،‫كاربر‬ ‫كه‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫گرفته‬ .‫كند‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جستجوي‬.‫كند‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جستجوي‬
 • 93. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫ميداني‬ ‫جستجوي‬‫ميداني‬ ‫جستجوي‬ ‫مانند‬ ‫معين‬ ‫فيلدي‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫كردن‬ ‫محدود‬ ‫توانايي‬‫مانند‬ ‫معين‬ ‫فيلدي‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫كردن‬ ‫محدود‬ ‫توانايي‬ ‫ربط‬ ‫ميزان‬ ‫مولف‬ ‫و‬ ‫چكيده‬ ،‫موضوع‬ ،‫عنوان‬‫ربط‬ ‫ميزان‬ ‫مولف‬ ‫و‬ ‫چكيده‬ ،‫موضوع‬ ،‫عنوان‬ .‫دهد‬ ‫مي‬ ‫افزايش‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫بازيابي‬ ‫مدرك‬.‫دهد‬ ‫مي‬ ‫افزايش‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫بازيابي‬ ‫مدرك‬
 • 94. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫واژه‬ ‫جستجوي‬‫واژه‬ ‫جستجوي‬hemathemat‫عنوان‬ ‫فیلد‬ ‫به‬ ‫محدود‬‫عنوان‬ ‫فیلد‬ ‫به‬ ‫محدود‬
 • 95. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫طبيعي‬ ‫زبان‬ ‫جستجوي‬‫طبيعي‬ ‫زبان‬ ‫جستجوي‬ ‫راه‬ ‫موثرترين‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫بولين‬ ‫منطق‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫جستجوي‬‫راه‬ ‫موثرترين‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫بولين‬ ‫منطق‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫جستجوي‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫مربوط‬ ‫اقلم‬ ‫بازيابي‬ ‫براي‬‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫مربوط‬ ‫اقلم‬ ‫بازيابي‬ ‫براي‬ ‫واسطه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫كتابداران‬ ‫ميان‬ ‫در‬ ،‫پيوسته‬ ‫اطلعات‬‫واسطه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫كتابداران‬ ‫ميان‬ ‫در‬ ،‫پيوسته‬ ‫اطلعات‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫پذيرش‬ ‫مورد‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬‫اما‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫پذيرش‬ ‫مورد‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫هرچند‬ ‫جايگاهي‬ ‫نيز‬ ‫طبيعي‬ ‫زبان‬ ‫با‬ ‫جستجو‬ ‫امروزه‬‫هرچند‬ ‫جايگاهي‬ ‫نيز‬ ‫طبيعي‬ ‫زبان‬ ‫با‬ ‫جستجو‬ ‫امروزه‬ ،‫پكر‬ ‫و‬ ‫)تمايلو‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫كوچك‬،‫پكر‬ ‫و‬ ‫)تمايلو‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫كوچك‬ 19981998.(.(
 • 96. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫طبيعي‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫جستجوي‬‫طبيعي‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫جستجوي‬ ‫شده‬ ‫بنا‬ ‫طبيعي‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫پردازش‬ ‫پايه‬ ‫بر‬ ‫جستجو‬‫شده‬ ‫بنا‬ ‫طبيعي‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫پردازش‬ ‫پايه‬ ‫بر‬ ‫جستجو‬ ‫نظام‬ ‫توجه‬ ‫كانون‬ ‫در‬ ‫اخير‬ ‫سالهاي‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬‫نظام‬ ‫توجه‬ ‫كانون‬ ‫در‬ ‫اخير‬ ‫سالهاي‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫رايانه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬‫رايانه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ،‫)كريمر‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬،‫)كريمر‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬20022002.(.(
 • 97. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫طبيعي‬ ‫زبان‬ ‫جستجوي‬‫طبيعي‬ ‫زبان‬ ‫جستجوي‬ ‫مفاهيم‬ ‫يا‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ،‫طبيعي‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫در‬‫مفاهيم‬ ‫يا‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ،‫طبيعي‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫در‬ ‫شوند‬ ‫نمي‬ ‫استخراج‬ ‫سوال‬ ‫متن‬ ‫از‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫كليدي‬‫شوند‬ ‫نمي‬ ‫استخراج‬ ‫سوال‬ ‫متن‬ ‫از‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫كليدي‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫صورت‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫سوال‬ ‫بلكه‬‫به‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫صورت‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫سوال‬ ‫بلكه‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫نمونه‬ ‫زير‬ ‫مثالهاي‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫داده‬ ‫سيستم‬‫از‬ ‫اي‬ ‫نمونه‬ ‫زير‬ ‫مثالهاي‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫داده‬ ‫سيستم‬ :‫باشند‬ ‫مي‬ ‫طبيعي‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫جستجو‬:‫باشند‬ ‫مي‬ ‫طبيعي‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ What is the distance in miles from the earth to the sun?What is the distance in miles from the earth to the sun? Who was the first Afro-American to win the Nobel prize inWho was the first Afro-American to win the Nobel prize in literature?literature? What is the definition of opaque?What is the definition of opaque?
 • 98. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫طبيعي‬ ‫زبان‬ ‫جستجوي‬ ‫موتورهاي‬‫طبيعي‬ ‫زبان‬ ‫جستجوي‬ ‫موتورهاي‬ ‫طبيعي‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫از‬ ‫هايي‬ ‫نمونه‬‫طبيعي‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫از‬ ‫هايي‬ ‫نمونه‬ : ‫از‬ ‫عبارتند‬: ‫از‬ ‫عبارتند‬ ASK (ASK (www.ask.comwww.ask.com)) Homerweb (Homerweb (www.homerweb.comwww.homerweb.com)) Brainboost (Brainboost (www.brainboost.comwww.brainboost.com)) Vroosh (Vroosh (www.vroosh.com/adv-search.htmlwww.vroosh.com/adv-search.html)) Answerbus (Answerbus (www.answerbus.comwww.answerbus.com))
 • 99. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫استنادي‬ ‫جستجوي‬‫استنادي‬ ‫جستجوي‬ ‫كه‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫عمل‬ ‫صورت‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫استنادي‬ ‫جستجوي‬‫كه‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫عمل‬ ‫صورت‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫استنادي‬ ‫جستجوي‬ ‫مختلف‬ ‫موضوعات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫نويسندگان‬ ‫معمول‬‫مختلف‬ ‫موضوعات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫نويسندگان‬ ‫معمول‬ ‫هستند‬ ‫آن‬ ‫تاليف‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫اثري‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آثار‬ ‫به‬‫هستند‬ ‫آن‬ ‫تاليف‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫اثري‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آثار‬ ‫به‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫استنادات‬ ‫آن‬ ‫سپس‬ ،‫كنند‬ ‫مي‬ ‫استناد‬‫بخش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫استنادات‬ ‫آن‬ ‫سپس‬ ،‫كنند‬ ‫مي‬ ‫استناد‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫منابع‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫حال‬ ،‫آورند‬ ‫مي‬ ‫مآخذ‬ ‫و‬ ‫منابع‬‫توان‬ ‫مي‬ ‫منابع‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫حال‬ ،‫آورند‬ ‫مي‬ ‫مآخذ‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ،‫علوه‬ ‫به‬ .‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫مربوط‬ ‫منابع‬ ‫بازيابي‬ ‫براي‬،‫علوه‬ ‫به‬ .‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫مربوط‬ ‫منابع‬ ‫بازيابي‬ ‫براي‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫شده‬ ‫استناد‬ ‫آثار‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫با‬‫و‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫شده‬ ‫استناد‬ ‫آثار‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫با‬ ‫)ژاك‬ ‫نمود‬ ‫بازيابي‬ ‫را‬ ‫ديگري‬ ‫مربوط‬ ‫منابع‬ ‫آنها‬ ‫مآخذ‬‫)ژاك‬ ‫نمود‬ ‫بازيابي‬ ‫را‬ ‫ديگري‬ ‫مربوط‬ ‫منابع‬ ‫آنها‬ ‫مآخذ‬ ،‫سو‬،‫سو‬20042004.(.(
 • 100. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫فراپيوندي‬ ‫جستجوي‬‫فراپيوندي‬ ‫جستجوي‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫نتايج‬ ‫كه‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوي‬ ‫موتور‬ ‫موفقيت‬‫را‬ ‫جستجو‬ ‫نتايج‬ ‫كه‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوي‬ ‫موتور‬ ‫موفقيت‬ ‫صفحه‬ ‫يك‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫فراپيوندهايي‬ ‫تعداد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫صفحه‬ ‫يك‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫فراپيوندهايي‬ ‫تعداد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نمايش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بازيابي‬ ‫اند‬ ‫خورده‬ ‫پيوند‬ ‫اي‬ ‫شبكه‬‫نمايش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بازيابي‬ ‫اند‬ ‫خورده‬ ‫پيوند‬ ‫اي‬ ‫شبكه‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫استنادي‬ ‫جستجوي‬ ‫مفهوم‬ ،‫گذارند‬ ‫مي‬‫وارد‬ ‫را‬ ‫استنادي‬ ‫جستجوي‬ ‫مفهوم‬ ،‫گذارند‬ ‫مي‬ .‫نمود‬ ‫اي‬ ‫شبكه‬ ‫رايگاه‬ ‫منابع‬ ‫دنياي‬.‫نمود‬ ‫اي‬ ‫شبكه‬ ‫رايگاه‬ ‫منابع‬ ‫دنياي‬
 • 101. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫جستجو‬ ‫امكانات‬ ‫ساير‬‫جستجو‬ ‫امكانات‬ ‫ساير‬ ‫سازي‬ ‫كوتاه‬ -‫سازي‬ ‫كوتاه‬ - ‫سازي‬ ‫ريشه‬ -‫سازي‬ ‫ريشه‬ - ‫زباني‬ ‫محدوديت‬ -‫زباني‬ ‫محدوديت‬ - ‫كوچك‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫حروف‬ ‫به‬ ‫حساسيت‬ -‫كوچك‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫حروف‬ ‫به‬ ‫حساسيت‬ - ‫زماني‬ ‫كردن‬ ‫محدود‬ -‫زماني‬ ‫كردن‬ ‫محدود‬ -
 • 102. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫سازي‬ ‫كوتاه‬‫سازي‬ ‫كوتاه‬ ‫يا‬ ‫ابتدا‬ ‫به‬ ‫علمتي‬ ‫كردن‬ ‫اضافه‬ ‫عمل‬ ،‫سازي‬ ‫كوتاه‬‫يا‬ ‫ابتدا‬ ‫به‬ ‫علمتي‬ ‫كردن‬ ‫اضافه‬ ‫عمل‬ ،‫سازي‬ ‫كوتاه‬ ‫مختلف‬ ‫حالت‬ ‫بازيابي‬ ‫براي‬ ،‫كلمه‬ ‫يك‬ ‫ريشه‬ ‫انتهاي‬‫مختلف‬ ‫حالت‬ ‫بازيابي‬ ‫براي‬ ،‫كلمه‬ ‫يك‬ ‫ريشه‬ ‫انتهاي‬ .‫است‬ ‫كلمه‬ ‫آن‬.‫است‬ ‫كلمه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫علمتي‬ ‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫نظامهاي‬ ‫بيشتر‬ ‫در‬‫به‬ ‫كه‬ ‫علمتي‬ ‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫نظامهاي‬ ‫بيشتر‬ ‫در‬ .‫است‬ (*) ‫ستاره‬ ‫رود‬ ‫مي‬ ‫كار‬.‫است‬ (*) ‫ستاره‬ ‫رود‬ ‫مي‬ ‫كار‬
 • 103. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫جستجو‬ ‫امكانات‬‫جستجو‬ ‫امكانات‬ ‫سازي‬ ‫ريشه‬‫سازي‬ ‫ريشه‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫اجازه‬ ‫كاربر‬ ‫به‬ ‫اپراتور‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫تا‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫اجازه‬ ‫كاربر‬ ‫به‬ ‫اپراتور‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حرف‬ ‫دو‬ ‫يا‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫كه‬ ‫كند‬ ‫بازيابي‬ ‫را‬ ‫كلماتي‬‫حرف‬ ‫دو‬ ‫يا‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫كه‬ ‫كند‬ ‫بازيابي‬ ‫را‬ ‫كلماتي‬ .‫دارند‬ ‫فرق‬ ‫يكديگر‬ ‫با‬.‫دارند‬ ‫فرق‬ ‫يكديگر‬ ‫با‬
 • 104. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫جستجو‬ ‫امكانات‬‫جستجو‬ ‫امكانات‬ ‫سازي‬ ‫ريشه‬ ‫مثال‬‫سازي‬ ‫ريشه‬ ‫مثال‬ ‫كلمات‬ ‫بازيابي‬ ‫براي‬ ‫مثل‬‫كلمات‬ ‫بازيابي‬ ‫براي‬ ‫مثل‬woman,womenwoman,women‫مي‬‫مي‬ ‫شكل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫كلمه‬ ‫اين‬ ‫توان‬‫شكل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫كلمه‬ ‫اين‬ ‫توان‬wom*nwom*n.‫كرد‬ ‫تايپ‬.‫كرد‬ ‫تايپ‬ ‫حالت‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫موجب‬ ‫ستاره‬ ‫علمت‬‫حالت‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫موجب‬ ‫ستاره‬ ‫علمت‬ .‫شود‬ ‫بازيابي‬ ‫كلمه‬.‫شود‬ ‫بازيابي‬ ‫كلمه‬
 • 105. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫جستجو‬ ‫امكانات‬‫جستجو‬ ‫امكانات‬ ‫زباني‬ ‫محدوديت‬‫زباني‬ ‫محدوديت‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫مداركي‬ ،‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫نظامهاي‬ ‫از‬ ‫برخي‬‫كه‬ ‫را‬ ‫مداركي‬ ،‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫نظامهاي‬ ‫از‬ ‫برخي‬ ‫مي‬ ‫نمايه‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫تاليف‬ ‫مختلف‬ ‫زبانهاي‬ ‫به‬‫مي‬ ‫نمايه‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫تاليف‬ ‫مختلف‬ ‫زبانهاي‬ ‫به‬ .‫كنند‬.‫كنند‬ ‫كردن‬ ‫محدود‬ ‫توانايي‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫زباني‬ ‫محدوديت‬‫كردن‬ ‫محدود‬ ‫توانايي‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫زباني‬ ‫محدوديت‬ .‫است‬ ‫كاربر‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫جستجو‬.‫است‬ ‫كاربر‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫جستجو‬
 • 106. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫جستجو‬ ‫امكانات‬‫جستجو‬ ‫امكانات‬ ‫كوچك‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫حروف‬ ‫به‬ ‫حساسيت‬‫كوچك‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫حروف‬ ‫به‬ ‫حساسيت‬ ‫جستجوي‬ ‫و‬ ‫لتين‬ ‫هاي‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫عمدتا‬ ‫ويژگي‬ ‫اين‬‫جستجوي‬ ‫و‬ ‫لتين‬ ‫هاي‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫عمدتا‬ ‫ويژگي‬ ‫اين‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ،‫ها‬ ‫رابط‬ ‫از‬ ‫برخي‬ .‫كند‬ ‫مي‬ ‫پيدا‬ ‫ربط‬ ‫آنها‬‫زمان‬ ‫در‬ ،‫ها‬ ‫رابط‬ ‫از‬ ‫برخي‬ .‫كند‬ ‫مي‬ ‫پيدا‬ ‫ربط‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫)بويژه‬ ‫بزرگ‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫كوچك‬ ‫حروف‬ ‫با‬ ‫جستجو‬‫در‬ ‫)بويژه‬ ‫بزرگ‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫كوچك‬ ‫حروف‬ ‫با‬ ‫جستجو‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫متفاوتي‬ ‫نتايج‬ (‫بولي‬ ‫عملگرهاي‬ ‫مورد‬‫ارائه‬ ‫را‬ ‫متفاوتي‬ ‫نتايج‬ (‫بولي‬ ‫عملگرهاي‬ ‫مورد‬ .‫دهند‬ ‫مي‬.‫دهند‬ ‫مي‬
 • 107. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫جستجو‬ ‫امكانات‬‫جستجو‬ ‫امكانات‬ ‫زماني‬ ‫كردن‬ ‫محدود‬‫زماني‬ ‫كردن‬ ‫محدود‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫مهم‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬ ‫از‬ ‫ديگر‬ ‫يكي‬‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫مهم‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬ ‫از‬ ‫ديگر‬ ‫يكي‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫كردن‬ ‫محدود‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫توانايي‬ ،‫اطلعات‬‫به‬ ‫جستجو‬ ‫كردن‬ ‫محدود‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫توانايي‬ ،‫اطلعات‬ ‫مي‬ ‫هم‬ ‫كاربر‬ ‫ترتيب‬ ‫اين‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫خاص‬ ‫زماني‬‫مي‬ ‫هم‬ ‫كاربر‬ ‫ترتيب‬ ‫اين‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫خاص‬ ‫زماني‬ ‫مثل‬ ‫خاص‬ ‫زماني‬ ‫به‬ ‫دقيقا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جستجوي‬ ‫تواند‬‫مثل‬ ‫خاص‬ ‫زماني‬ ‫به‬ ‫دقيقا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جستجوي‬ ‫تواند‬ ‫به‬ ‫اينكه‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫كند‬ ‫محدود‬ ‫ماه‬ ‫يك‬ ‫حتي‬ ‫يا‬ ‫سال‬ ‫يك‬‫به‬ ‫اينكه‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫كند‬ ‫محدود‬ ‫ماه‬ ‫يك‬ ‫حتي‬ ‫يا‬ ‫سال‬ ‫يك‬ ‫سال‬ ‫يا‬ ‫ماه‬ ‫چندين‬ ‫شامل‬ ‫كه‬ ‫خاص‬ ‫اي‬ ‫دوره‬‫سال‬ ‫يا‬ ‫ماه‬ ‫چندين‬ ‫شامل‬ ‫كه‬ ‫خاص‬ ‫اي‬ ‫دوره‬ .‫كند‬ ‫محدود‬ ،‫است‬.‫كند‬ ‫محدود‬ ،‫است‬
 • 108. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫جستجو‬ ‫بهبود‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫بهبود‬ ‫راهبردهاي‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫اطلعاتي‬ ‫نظام‬ -‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫اطلعاتي‬ ‫نظام‬ - .‫نماييد‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫كاربر‬ ‫يا‬ ‫و‬.‫نماييد‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫كاربر‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫روش‬ -‫طريق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫روش‬ - .‫گيريد‬ ‫فرا‬ ‫كمك‬ ‫منوي‬.‫گيريد‬ ‫فرا‬ ‫كمك‬ ‫منوي‬ .‫دهيد‬ ‫تشخيص‬ ‫خود‬ ‫جستجوي‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫مفاهيم‬ -.‫دهيد‬ ‫تشخيص‬ ‫خود‬ ‫جستجوي‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫مفاهيم‬ - ‫مورد‬ ‫مفاهيم‬ ‫كه‬ ‫هايي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫كردن‬ ‫انتخاب‬ -‫مورد‬ ‫مفاهيم‬ ‫كه‬ ‫هايي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫كردن‬ ‫انتخاب‬ - .‫كنند‬ ‫مي‬ ‫تعريف‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نظر‬.‫كنند‬ ‫مي‬ ‫تعريف‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نظر‬
 • 109. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫جستجو‬ ‫بهبود‬ ‫راهبردهاي‬ ‫ادامه‬‫جستجو‬ ‫بهبود‬ ‫راهبردهاي‬ ‫ادامه‬ ،‫علمي‬ ‫اسامي‬ ،‫ها‬ ‫مترادف‬ ‫داشتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ -،‫علمي‬ ‫اسامي‬ ،‫ها‬ ‫مترادف‬ ‫داشتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ - ‫كه‬ ‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫ساير‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫اصطلحات‬‫كه‬ ‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫ساير‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫اصطلحات‬ ‫بهتر‬ ‫بازيابي‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫تواند‬ ‫مي‬‫بهتر‬ ‫بازيابي‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ .‫كند‬ ‫كمك‬.‫كند‬ ‫كمك‬ ‫كاربرد‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫كه‬ ‫جستجو‬ ‫داشتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ -‫كاربرد‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫كه‬ ‫جستجو‬ ‫داشتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ - ‫اپراتورهاي‬ ،‫سازي‬ ‫كوتاه‬ ‫قبيل‬ ‫از‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬‫اپراتورهاي‬ ،‫سازي‬ ‫كوتاه‬ ‫قبيل‬ ‫از‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫غيره‬ ‫و‬ ‫بولين‬ ‫اپراتورهاي‬ ،‫مجاورت‬‫غيره‬ ‫و‬ ‫بولين‬ ‫اپراتورهاي‬ ،‫مجاورت‬
 • 110. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫جستجو‬ ‫بهبود‬ ‫راهبردهاي‬ ‫ادامه‬‫جستجو‬ ‫بهبود‬ ‫راهبردهاي‬ ‫ادامه‬ ‫از‬ ‫كدام‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫كاراكترهاي‬ -‫از‬ ‫كدام‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫كاراكترهاي‬ - ‫بر‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫نظام‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بولين‬ ‫اپراتورهاي‬‫بر‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫نظام‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بولين‬ ‫اپراتورهاي‬ .‫دهيد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ،‫آنها‬ ‫اساس‬.‫دهيد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ،‫آنها‬ ‫اساس‬ ‫شده‬ ‫بازيابي‬ ‫اقلم‬ ‫ارزيابي‬ -‫شده‬ ‫بازيابي‬ ‫اقلم‬ ‫ارزيابي‬ - ‫راهبرد‬ ،‫مناسب‬ ‫اقلم‬ ‫بازيابي‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫نياز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ -‫راهبرد‬ ،‫مناسب‬ ‫اقلم‬ ‫بازيابي‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫نياز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ - .‫دهيد‬ ‫تغيير‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جستجوي‬.‫دهيد‬ ‫تغيير‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جستجوي‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫صورت‬ ‫در‬ -‫عدم‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫صورت‬ ‫در‬ - ‫موتور‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫عمل‬ ،‫مناسب‬ ‫اقلم‬ ‫بازيابي‬‫موتور‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫عمل‬ ،‫مناسب‬ ‫اقلم‬ ‫بازيابي‬ .‫نماييد‬ ‫تكرار‬ ‫ديگري‬ ‫جستجوي‬.‫نماييد‬ ‫تكرار‬ ‫ديگري‬ ‫جستجوي‬
 • 111. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫نكاتي‬‫جستجو‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫نكاتي‬ ‫منجر‬ ‫فراواني‬ ‫اقلم‬ ‫بازيابي‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫جستجوي‬ ‫اگر‬‫منجر‬ ‫فراواني‬ ‫اقلم‬ ‫بازيابي‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫جستجوي‬ ‫اگر‬ ‫يا‬ ‫نيستند‬ ‫مربوط‬ ‫شما‬ ‫موضوع‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫شده‬‫يا‬ ‫نيستند‬ ‫مربوط‬ ‫شما‬ ‫موضوع‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫شده‬ :‫بگيريد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زير‬ ‫نكات‬ ،‫دارند‬ ‫اندكي‬ ‫ربط‬:‫بگيريد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زير‬ ‫نكات‬ ،‫دارند‬ ‫اندكي‬ ‫ربط‬ ،‫عنوان‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫خاصي‬ ‫فيلد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جستجوي‬ -،‫عنوان‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫خاصي‬ ‫فيلد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جستجوي‬ - .‫نماييد‬ ‫محدود‬ ‫چكيده‬ ‫و‬ ‫موضوع‬.‫نماييد‬ ‫محدود‬ ‫چكيده‬ ‫و‬ ‫موضوع‬ .‫نماييد‬ ‫استفاده‬ ‫تر‬ ‫خاص‬ ‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫از‬ -.‫نماييد‬ ‫استفاده‬ ‫تر‬ ‫خاص‬ ‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫از‬ - ‫علمي‬ ‫و‬ ‫تخصصي‬ ‫اسامي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫خصوصا‬‫علمي‬ ‫و‬ ‫تخصصي‬ ‫اسامي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫خصوصا‬
 • 112. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫نكاتي‬‫جستجو‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫نكاتي‬ ‫اپراتور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫بيشتر‬ ‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ -‫اپراتور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫بيشتر‬ ‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ -ANDAND .‫نماييد‬ ‫اضافه‬.‫نماييد‬ ‫اضافه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫نيستيد‬ ‫مند‬ ‫علقه‬ ‫خاصي‬ ‫اقلم‬ ‫به‬ ‫اگر‬ -‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫نيستيد‬ ‫مند‬ ‫علقه‬ ‫خاصي‬ ‫اقلم‬ ‫به‬ ‫اگر‬ - ‫اپراتور‬‫اپراتور‬NOTNOT.‫شويد‬ ‫آنها‬ ‫بازيابي‬ ‫از‬ ‫مانع‬.‫شويد‬ ‫آنها‬ ‫بازيابي‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫عبارتي‬ ‫و‬ ‫مجاورت‬ ‫جستجوي‬ ‫امكان‬ ‫صورت‬ ‫در‬ -‫عبارتي‬ ‫و‬ ‫مجاورت‬ ‫جستجوي‬ ‫امكان‬ ‫صورت‬ ‫در‬ - .‫نماييد‬ ‫استفاده‬.‫نماييد‬ ‫استفاده‬
 • 113. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫نكاتي‬‫جستجو‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫نكاتي‬ ‫كرده‬ ‫بازيابي‬ ‫را‬ ‫اندكي‬ ‫اقلم‬ ‫شما‬ ‫جستجوي‬ ‫اگر‬ ‫اما‬‫كرده‬ ‫بازيابي‬ ‫را‬ ‫اندكي‬ ‫اقلم‬ ‫شما‬ ‫جستجوي‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ،‫دهيد‬ ‫نمي‬ ‫تشخيص‬ ‫كافي‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫شما‬ ‫كه‬ ‫است‬،‫دهيد‬ ‫نمي‬ ‫تشخيص‬ ‫كافي‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫شما‬ ‫كه‬ ‫است‬ :‫باشيد‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زير‬ ‫نكات‬:‫باشيد‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زير‬ ‫نكات‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خاصي‬ ‫بسيار‬ ‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ -‫به‬ ‫را‬ ‫خاصي‬ ‫بسيار‬ ‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ - ‫كار‬ ‫به‬ ‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫تعداد‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫باشيد‬ ‫برده‬ ‫كار‬‫كار‬ ‫به‬ ‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫تعداد‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫باشيد‬ ‫برده‬ ‫كار‬ ‫اهميت‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫آنهايي‬ ‫بنابراين‬ ،‫باشد‬ ‫زياد‬ ،‫رفته‬‫اهميت‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫آنهايي‬ ‫بنابراين‬ ،‫باشد‬ ‫زياد‬ ،‫رفته‬ .‫كنيد‬ ‫حذف‬ ‫دارند‬ ‫كمتري‬.‫كنيد‬ ‫حذف‬ ‫دارند‬ ‫كمتري‬
 • 114. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫نكاتي‬‫جستجو‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫نكاتي‬ ‫يا‬ ‫مترادفات‬ ‫داراي‬ ‫رفته‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫اگر‬ -‫يا‬ ‫مترادفات‬ ‫داراي‬ ‫رفته‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫اگر‬ - ‫يكديگر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫باشند‬ ‫مي‬ ‫علمي‬ ‫اسامي‬‫يكديگر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫باشند‬ ‫مي‬ ‫علمي‬ ‫اسامي‬OROR.‫كنيد‬.‫كنيد‬ ،‫بيشتر‬ ‫اقلم‬ ‫بازيابي‬ ‫براي‬ ‫كلمات‬ ‫سازي‬ ‫كوتاه‬ ‫از‬ -،‫بيشتر‬ ‫اقلم‬ ‫بازيابي‬ ‫براي‬ ‫كلمات‬ ‫سازي‬ ‫كوتاه‬ ‫از‬ - .‫نماييد‬ ‫استفاده‬.‫نماييد‬ ‫استفاده‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ .‫دهيد‬ ‫قرار‬ ‫بررسي‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫كلمات‬ ‫املي‬ -‫است‬ ‫ممكن‬ .‫دهيد‬ ‫قرار‬ ‫بررسي‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫كلمات‬ ‫املي‬ - .‫باشد‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫اشتباه‬ ‫ها‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬.‫باشد‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫اشتباه‬ ‫ها‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫روش‬ ‫ديگر‬ ‫بار‬ -‫مورد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫روش‬ ‫ديگر‬ ‫بار‬ - .‫دهيد‬ ‫قرار‬ ‫بررسي‬.‫دهيد‬ ‫قرار‬ ‫بررسي‬
 • 115. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ :‫سوم‬ ‫فصل‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ :‫سوم‬ ‫فصل‬ ‫اي‬ ‫شبكه‬ ‫رايگان‬‫اي‬ ‫شبكه‬ ‫رايگان‬ ‫فهرست‬‫فهرست‬ ‫جستجو‬ ‫ابزارهاي‬ -‫جستجو‬ ‫ابزارهاي‬ - ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ -‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ - ‫تاريخچه‬‫تاريخچه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫ساختار‬‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫ساختار‬ ‫صفحات‬ ‫بندي‬ ‫رتبه‬‫صفحات‬ ‫بندي‬ ‫رتبه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫در‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫در‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫كاربري‬ ‫رابط‬‫كاربري‬ ‫رابط‬ ‫جستجو‬ ‫ابرموتورهاي‬ -‫جستجو‬ ‫ابرموتورهاي‬ - ‫جستجو‬ ‫ابرموتورهاي‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫قوت‬ ‫نكات‬‫جستجو‬ ‫ابرموتورهاي‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫قوت‬ ‫نكات‬ (‫)دايركتوري‬ ‫راهنما‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬ -(‫)دايركتوري‬ ‫راهنما‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬ - ‫راهنما‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫و‬ ‫مرور‬‫راهنما‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫و‬ ‫مرور‬
 • 116. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫رايگان‬‫رايگان‬ ‫مقدمه‬‫مقدمه‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫بسيار‬ ‫كه‬ ‫اينترنت‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫يكي‬‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫بسيار‬ ‫كه‬ ‫اينترنت‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫كاربران‬ ‫به‬ ‫وب‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫وب‬ ،‫است‬ ‫گرفته‬‫كاربران‬ ‫به‬ ‫وب‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫وب‬ ،‫است‬ ‫گرفته‬ ‫اجازه‬‫اجازه‬ ‫هاي‬ ‫رايانه‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫اطلعاتي‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫دهد‬ ‫مي‬‫هاي‬ ‫رايانه‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫اطلعاتي‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ،‫هستند‬ ‫پراكنده‬ ‫دنيا‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫مختلف‬،‫هستند‬ ‫پراكنده‬ ‫دنيا‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ .‫كنند‬ ‫پيدا‬ ‫دسترسي‬.‫كنند‬ ‫پيدا‬ ‫دسترسي‬
 • 117. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫رايگان‬‫رايگان‬ ‫اينترنت‬ ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫اينترنت‬ ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫شبكه‬ ‫محيط‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اطلعات‬ ،‫جستجو‬ ‫ابزارهاي‬‫شبكه‬ ‫محيط‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اطلعات‬ ،‫جستجو‬ ‫ابزارهاي‬ ‫جستجو‬ ،‫بندي‬ ‫طبقه‬ ،‫سازي‬ ‫نمايه‬ ،‫آوري‬ ‫جمع‬‫جستجو‬ ،‫بندي‬ ‫طبقه‬ ،‫سازي‬ ‫نمايه‬ ،‫آوري‬ ‫جمع‬ .‫دهند‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫كاربران‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫و‬.‫دهند‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫كاربران‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫و‬
 • 118. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫رايگان‬‫رايگان‬ ‫اي‬ ‫شبكه‬ ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫اي‬ ‫شبكه‬ ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫طبقه‬ ‫داراي‬ ‫خود‬ ‫اي‬ ‫شبكه‬ ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫طبقه‬ ‫داراي‬ ‫خود‬ ‫اي‬ ‫شبكه‬ ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫آنها‬ ‫اهم‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫هايي‬ ‫بندي‬:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫آنها‬ ‫اهم‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫هايي‬ ‫بندي‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ -‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ -))Search engineSearch engine(( ‫جستجو‬ ‫فراموتورهاي‬ -‫جستجو‬ ‫فراموتورهاي‬ -Meta searchMeta search engineengine(((( ‫راهنما‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬ -‫راهنما‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬ -))DirectoryDirectory((
 • 119. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫رايگان‬‫رايگان‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫شبكه‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫ابزار‬ ‫موثرترين‬ ،‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫شبكه‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫ابزار‬ ‫موثرترين‬ ،‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬.‫است‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬
 • 120. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫رايگان‬‫رايگان‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫تاريخچه‬‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫تاريخچه‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬‫سال‬ ‫از‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬19901990‫دسترس‬ ‫در‬‫دسترس‬ ‫در‬ ،‫)ماركيني‬ ‫گرفتند‬ ‫قرار‬ ‫عموم‬،‫)ماركيني‬ ‫گرفتند‬ ‫قرار‬ ‫عموم‬20012001.(.(
 • 121. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫رايگان‬‫رايگان‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫صدها‬ ‫گستر‬ ‫جهان‬ ‫شبكه‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫صدها‬ ‫گستر‬ ‫جهان‬ ‫شبكه‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫تعداد‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫جستجو‬ ‫اصلي‬ ‫ترافيك‬ ‫ولي‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬‫تعداد‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫جستجو‬ ‫اصلي‬ ‫ترافيك‬ ‫ولي‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ :‫است‬ ‫زير‬ ‫موارد‬ ‫مانند‬ ‫خدمات‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫اندكي‬:‫است‬ ‫زير‬ ‫موارد‬ ‫مانند‬ ‫خدمات‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫اندكي‬ Google (Google (www.google.comwww.google.com)) Altavista (Altavista (www.altavista.comwww.altavista.com)) Yahoo (Yahoo (www.yahoo.comwww.yahoo.com)) MSN (MSN (www.msn.comwww.msn.com))
 • 122. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫رايگان‬‫رايگان‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫سااختار‬‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫سااختار‬ ‫براي‬ ‫افزارهايي‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬‫براي‬ ‫افزارهايي‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫خود‬ ‫نمايه‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫سازي‬ ‫ذخيره‬ ‫و‬ ‫شبكه‬ ‫جستجوي‬‫خود‬ ‫نمايه‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫سازي‬ ‫ذخيره‬ ‫و‬ ‫شبكه‬ ‫جستجوي‬ ‫روبوت‬ ‫كه‬ ‫كنند‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬‫روبوت‬ ‫كه‬ ‫كنند‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬))RobotRobot((‫مي‬ ‫ناميده‬‫مي‬ ‫ناميده‬ .‫شوند‬.‫شوند‬
 • 123. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫رايگان‬‫رايگان‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫یک‬ ‫ساختار‬‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫یک‬ ‫ساختار‬
 • 124. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫رايگان‬‫رايگان‬ :‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫يك‬ ‫ساختار‬ ‫مشكلت‬:‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫يك‬ ‫ساختار‬ ‫مشكلت‬ --‫با‬ ‫اطلعات‬ ‫سازي‬ ‫ذخيره‬ ‫فضاي‬ ‫محدوديت‬‫با‬ ‫اطلعات‬ ‫سازي‬ ‫ذخيره‬ ‫فضاي‬ ‫محدوديت‬ ‫اطلعات‬ ‫عظيم‬ ‫حجم‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫اطلعات‬ ‫عظيم‬ ‫حجم‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫روزآمدسازي‬ ‫سرعت‬ ‫بودن‬ ‫پايين‬ -‫روزآمدسازي‬ ‫سرعت‬ ‫بودن‬ ‫پايين‬ -
 • 125. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫رايگان‬‫رايگان‬ :‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬:‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫آمريكا‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫بيشترين‬‫آمريكا‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫بيشترين‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬‫از‬ ‫بيش‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬9090‫شبكه‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫درصد‬‫شبكه‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫مي‬ ‫انگليسي‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫شبكه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اي‬‫مي‬ ‫انگليسي‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫شبكه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اي‬ .‫باشد‬.‫باشد‬
 • 126. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫رايگان‬‫رايگان‬ :‫صفحات‬ ‫بندي‬ ‫رتبه‬:‫صفحات‬ ‫بندي‬ ‫رتبه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫منحصرا‬ ‫صفحات‬ ‫بندي‬ ‫رتبه‬ ‫عمل‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫منحصرا‬ ‫صفحات‬ ‫بندي‬ ‫رتبه‬ ‫عمل‬ ‫همچنين‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫نمايه‬‫همچنين‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫نمايه‬ ‫توسط‬ ‫صفحات‬ ‫بندي‬ ‫رتبه‬ ‫شيوه‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬‫توسط‬ ‫صفحات‬ ‫بندي‬ ‫رتبه‬ ‫شيوه‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫اطلعات‬ ،‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬‫و‬ ‫مشخص‬ ‫اطلعات‬ ،‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ .‫نيست‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫جامعي‬.‫نيست‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫جامعي‬
 • 127. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫رايگان‬‫رايگان‬ :‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫در‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬:‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫در‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫در‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫براي‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ،‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬‫در‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫براي‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ،‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫غالب‬ ‫روش‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬‫غالب‬ ‫روش‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫جستجو‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫شبكه‬ ‫روبوتها‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬‫جستجو‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫شبكه‬ ‫روبوتها‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫شده‬ ‫روزآمد‬ ‫يا‬ ‫جديد‬ ‫صفحات‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫مي‬ ‫قرار‬‫شده‬ ‫روزآمد‬ ‫يا‬ ‫جديد‬ ‫صفحات‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ .‫كنند‬ ‫مي‬ ‫ارسال‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫نمايه‬ ‫به‬ ‫را‬.‫كنند‬ ‫مي‬ ‫ارسال‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫نمايه‬ ‫به‬ ‫را‬
 • 128. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫رايگان‬‫رايگان‬ :‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫در‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬:‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫در‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ،‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫سازي‬ ‫نماي‬ ‫ديگر‬ ‫روش‬،‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫سازي‬ ‫نماي‬ ‫ديگر‬ ‫روش‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫آدرس‬ ‫دستي‬ ‫تسليم‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬‫سايت‬ ‫وب‬ ‫آدرس‬ ‫دستي‬ ‫تسليم‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫مديران‬ ‫توسط‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬.‫باشد‬ ‫مي‬ ‫مديران‬ ‫توسط‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬
 • 129. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫رايگان‬‫رايگان‬ ‫كاربر‬ ‫رابط‬‫كاربر‬ ‫رابط‬))User InterfaceUser Interface(( ‫اول‬ ،‫شود‬ ‫مي‬ ‫تشكيل‬ ‫بخش‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫كاربر‬ ‫رابط‬‫اول‬ ،‫شود‬ ‫مي‬ ‫تشكيل‬ ‫بخش‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫كاربر‬ ‫رابط‬ ‫يا‬ ‫ها‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫كاربر‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫جستجو‬ ‫جعبه‬‫يا‬ ‫ها‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫كاربر‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫جستجو‬ ‫جعبه‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫وارد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫عبارتهاي‬‫كند‬ ‫مي‬ ‫وارد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫عبارتهاي‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫بازيابي‬ ‫اقلم‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫رابطي‬ ‫دوم‬ ‫و‬‫از‬ ‫شده‬ ‫بازيابي‬ ‫اقلم‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫رابطي‬ ‫دوم‬ ‫و‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫پديدار‬ ‫آن‬ ‫جستجودر‬ ‫موتور‬ ‫طريق‬.‫شود‬ ‫مي‬ ‫پديدار‬ ‫آن‬ ‫جستجودر‬ ‫موتور‬ ‫طريق‬
 • 130. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫رايگان‬‫رايگان‬ ‫كاربر‬ ‫رابط‬‫كاربر‬ ‫رابط‬))User InterfaceUser Interface(( ‫دو‬ ‫داراي‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬‫دو‬ ‫داراي‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫براي‬ ‫يكي‬ ‫كه‬ ‫باشند‬ ‫مي‬ ‫كاربري‬ ‫رابط‬‫براي‬ ‫يكي‬ ‫كه‬ ‫باشند‬ ‫مي‬ ‫كاربري‬ ‫رابط‬ ‫افراد‬ ‫براي‬ ‫معمول‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ساده‬ ‫جستجوي‬‫افراد‬ ‫براي‬ ‫معمول‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ساده‬ ‫جستجوي‬ ‫است‬ ‫رابطي‬ ‫ديگري‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫مناسب‬ ‫مبتدي‬‫است‬ ‫رابطي‬ ‫ديگري‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫مناسب‬ ‫مبتدي‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫پيشرفته‬ ‫جستجوهاي‬ ‫انجام‬ ‫براي‬ ‫كه‬‫نظر‬ ‫در‬ ‫پيشرفته‬ ‫جستجوهاي‬ ‫انجام‬ ‫براي‬ ‫كه‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬
 • 131. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫رايگان‬‫رايگان‬
 • 132. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫رايگان‬‫رايگان‬
 • 133. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫رايگان‬‫رايگان‬ ‫جستجو‬ ‫ابرموتورهاي‬‫جستجو‬ ‫ابرموتورهاي‬ ‫مناسبي‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬‫مناسبي‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫آمده‬ ‫بوجود‬ ‫اطلاعات‬ ‫بازيابي‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫هستند‬‫آمده‬ ‫بوجود‬ ‫اطلاعات‬ ‫بازيابي‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫و‬ ‫مهمترين‬ ‫جستجو‬ ‫ابرموتور‬ ،‫واقع‬ ‫در‬ .‫اند‬‫و‬ ‫مهمترين‬ ‫جستجو‬ ‫ابرموتور‬ ،‫واقع‬ ‫در‬ .‫اند‬ .‫باشند‬ ‫مي‬ ‫شبكه‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫ابزار‬ ‫قدرتمندترين‬.‫باشند‬ ‫مي‬ ‫شبكه‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫ابزار‬ ‫قدرتمندترين‬
 • 134. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫رايگان‬‫رايگان‬ ‫جستجو‬ ‫ابرموتورهاي‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬‫جستجو‬ ‫ابرموتورهاي‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫همزمان‬ ‫جستجوي‬ ،‫ابرموتور‬ ‫اصلي‬ ‫قوت‬ ‫نقطه‬‫همزمان‬ ‫جستجوي‬ ،‫ابرموتور‬ ‫اصلي‬ ‫قوت‬ ‫نقطه‬ ‫هاي‬ ‫گزينه‬ ‫ااعمال‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫چندين‬‫هاي‬ ‫گزينه‬ ‫ااعمال‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫چندين‬ ‫نتايج‬ ‫بندي‬ ‫رتبه‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫جستجو‬ ‫مختلف‬‫نتايج‬ ‫بندي‬ ‫رتبه‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫جستجو‬ ‫مختلف‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫است‬ ‫موجود‬.‫باشد‬ ‫مي‬ ‫است‬ ‫موجود‬
 • 135. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫رايگان‬‫رايگان‬ ‫جستجو‬ ‫ابرموتورهاي‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬‫جستجو‬ ‫ابرموتورهاي‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫جامعي‬ ‫كاوش‬ ‫معمول‬ ‫جستجو‬ ‫ابرموتورهاي‬‫از‬ ‫جامعي‬ ‫كاوش‬ ‫معمول‬ ‫جستجو‬ ‫ابرموتورهاي‬ ‫نمي‬ ‫اعمل‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫ااعل م‬ ‫جستجوي‬ ‫موتورهاي‬‫نمي‬ ‫اعمل‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫ااعل م‬ ‫جستجوي‬ ‫موتورهاي‬ .‫آورند‬.‫آورند‬ ‫را‬ ‫موتورهايي‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫ابرموتورها‬ ‫از‬ ‫بسياري‬‫را‬ ‫موتورهايي‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫ابرموتورها‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫يا‬ ‫نيستند‬ ‫معروف‬ ‫آنچنان‬ ‫يا‬ ‫كه‬ ‫كنند‬ ‫مي‬ ‫كاوش‬‫يا‬ ‫نيستند‬ ‫معروف‬ ‫آنچنان‬ ‫يا‬ ‫كه‬ ‫كنند‬ ‫مي‬ ‫كاوش‬ .‫ندارند‬ ‫مربوط‬ ‫اقل م‬ ‫بازيابي‬ ‫در‬ ‫باليي‬ ‫كارايي‬.‫ندارند‬ ‫مربوط‬ ‫اقل م‬ ‫بازيابي‬ ‫در‬ ‫باليي‬ ‫كارايي‬
 • 136. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫رايگان‬‫رايگان‬ ( )‫دايركتوري‬ ‫راهنما‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬( )‫دايركتوري‬ ‫راهنما‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬ ‫موضواعي‬ ‫هاي‬ ‫سياهه‬ ‫راهنما‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬‫موضواعي‬ ‫هاي‬ ‫سياهه‬ ‫راهنما‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬ ‫سلسله‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫اينترنت‬ ‫منابع‬‫سلسله‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫اينترنت‬ ‫منابع‬ ‫منظم‬ ‫مراتبي‬‫منظم‬ ‫مراتبي‬ .‫اند‬ ‫شده‬.‫اند‬ ‫شده‬
 • 137. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫رايگان‬‫رايگان‬ ‫راهنما‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬‫راهنما‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬ ‫ها‬ ‫مزيت‬‫ها‬ ‫مزيت‬ ‫در‬ ‫كمتري‬ ‫منابع‬ ‫شامل‬ ‫راهنما‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬ -‫در‬ ‫كمتري‬ ‫منابع‬ ‫شامل‬ ‫راهنما‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬ - .‫باشند‬ ‫مي‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫با‬ ‫مقايسه‬.‫باشند‬ ‫مي‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫با‬ ‫مقايسه‬ ‫انتخابي‬ ‫منابع‬ ،‫راهنما‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ -‫انتخابي‬ ‫منابع‬ ،‫راهنما‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ - .‫كنند‬ ‫مي‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تفسير‬ ،‫بندي‬ ‫رتبه‬ ‫را‬.‫كنند‬ ‫مي‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تفسير‬ ،‫بندي‬ ‫رتبه‬ ‫را‬ .‫يابد‬ ‫مي‬ ‫افزايش‬ ‫مربوط‬ ‫نتايج‬ ‫بازيابي‬ ‫احتمال‬ -.‫يابد‬ ‫مي‬ ‫افزايش‬ ‫مربوط‬ ‫نتايج‬ ‫بازيابي‬ ‫احتمال‬ -
 • 138. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫رايگان‬‫رايگان‬ ‫راهنما‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬‫راهنما‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬‫ضعف‬ ‫نقاط‬ .‫اختياري‬ ‫مراتبي‬ ‫سلسله‬ ‫سازماندهي‬ -.‫اختياري‬ ‫مراتبي‬ ‫سلسله‬ ‫سازماندهي‬ - .‫نامنظم‬ ‫سازي‬ ‫روزآمد‬ -.‫نامنظم‬ ‫سازي‬ ‫روزآمد‬ - .‫منابع‬ ‫تفسير‬ ‫و‬ ‫بندي‬ ‫رتبه‬ ‫بودن‬ ‫ذهني‬ -.‫منابع‬ ‫تفسير‬ ‫و‬ ‫بندي‬ ‫رتبه‬ ‫بودن‬ ‫ذهني‬ -
 • 139. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫رايگان‬‫رايگان‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫و‬ ‫مرور‬‫هاي‬ ‫فهرست‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫و‬ ‫مرور‬ ‫راهنما‬‫راهنما‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬ ‫از‬ ‫اطلاعات‬ ‫بازيابي‬ ‫براي‬ ‫روش‬ ‫دو‬‫هاي‬ ‫فهرست‬ ‫از‬ ‫اطلاعات‬ ‫بازيابي‬ ‫براي‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫موضواعي‬ ‫مرور‬ ‫يكي‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫راهنما‬‫و‬ ‫موضواعي‬ ‫مرور‬ ‫يكي‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫راهنما‬ .‫اي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫جستجوي‬ ‫ديگري‬.‫اي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫جستجوي‬ ‫ديگري‬
 • 140. ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ :‫چهار م‬ ‫فصل‬‫هاي‬ ‫ميزبان‬ :‫چهار م‬ ‫فصل‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫فهرست‬‫فهرست‬ -‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ -‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ميزبان‬‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ميزبان‬
 • 141. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ :‫مقدمه‬:‫مقدمه‬ ‫زياد‬ ‫مقادير‬ ‫به‬ ‫سريع‬ ‫دسترسي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫توليد‬‫زياد‬ ‫مقادير‬ ‫به‬ ‫سريع‬ ‫دسترسي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫توليد‬ ‫ديجيتالي‬ ‫اطلاعات‬‫ديجيتالي‬ ‫اطلاعات‬،،‫رشد‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبب‬‫رشد‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ،‫اطلاعات‬ ‫توليد‬ ‫در‬ ‫چشمگيري‬‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ،‫اطلاعات‬ ‫توليد‬ ‫در‬ ‫چشمگيري‬ .‫آيد‬ ‫پديد‬ ،‫ميزبانها‬ ‫و‬ ‫اطلاعاتي‬.‫آيد‬ ‫پديد‬ ،‫ميزبانها‬ ‫و‬ ‫اطلاعاتي‬
 • 142. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫وب‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫ميزبان‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫معمول‬‫وب‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫ميزبان‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫معمول‬ ‫نياز‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫براي‬ ‫اكثرا‬ ‫و‬ ‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫صورت‬‫نياز‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫براي‬ ‫اكثرا‬ ‫و‬ ‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫صورت‬ ‫و‬ ‫كاربري‬ ‫كد‬ ‫دريافت‬ ‫و‬ ‫اشتراك‬ ‫هزينه‬ ‫پرداخت‬ ‫به‬‫و‬ ‫كاربري‬ ‫كد‬ ‫دريافت‬ ‫و‬ ‫اشتراك‬ ‫هزينه‬ ‫پرداخت‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫ضروري‬ ،‫اعبور‬ ‫رمز‬.‫است‬ ‫ضروري‬ ،‫اعبور‬ ‫رمز‬
 • 143. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ CSACSA www.csa.comwww.csa.com ‫و‬ ‫زيستي‬ ‫اعلو م‬ : ‫شامل‬ ‫آن‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫موضواعات‬‫و‬ ‫زيستي‬ ‫اعلو م‬ : ‫شامل‬ ‫آن‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫موضواعات‬ ،‫مهندسي‬ ‫و‬ ‫مواد‬ ‫اعلم‬ ،‫كامپيوتر‬ ‫اعلو م‬ ،‫آبزيان‬،‫مهندسي‬ ‫و‬ ‫مواد‬ ‫اعلم‬ ،‫كامپيوتر‬ ‫اعلو م‬ ،‫آبزيان‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫اجتمااعي‬ ‫و‬ ‫انساني‬ ‫اعلو م‬ ،‫هوافضا‬‫در‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫اجتمااعي‬ ‫و‬ ‫انساني‬ ‫اعلو م‬ ،‫هوافضا‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ ،‫حاضر‬ ‫حال‬‫از‬ ‫بيش‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ ،‫حاضر‬ ‫حال‬7070 ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬‫فراهم‬ ‫را‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ .‫سازد‬ ‫مي‬.‫سازد‬ ‫مي‬
 • 144. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ The Dialog CorporationThe Dialog Corporation www.dialog.comwww.dialog.com ‫تامسون‬ ‫بزرگ‬ ‫شركت‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫شركتي‬ ،‫ديالوگ‬‫تامسون‬ ‫بزرگ‬ ‫شركت‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫شركتي‬ ،‫ديالوگ‬ ‫و‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫بزرگترين‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫مي‬‫و‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫بزرگترين‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ .‫است‬ ‫اطلاعات‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫گذاران‬ ‫سرمايه‬.‫است‬ ‫اطلاعات‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫گذاران‬ ‫سرمايه‬
 • 145. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ EBSCO PublishingEBSCO Publishing www.epnet.comwww.epnet.com EBSCOEBSCO‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫جهاني‬ ‫پيشگامان‬ ‫از‬ ‫يكي‬‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫جهاني‬ ‫پيشگامان‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫چاپي‬ ‫مجلت‬ ‫اشتراك‬ ‫خدمات‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫اطلاعات‬‫چاپي‬ ‫مجلت‬ ‫اشتراك‬ ‫خدمات‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫اطلاعات‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫توليد‬ ،‫الكترونيكي‬ ‫و‬‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫توليد‬ ،‫الكترونيكي‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫به‬ ‫پيوسته‬ ‫دسترسي‬ ،‫تحقيقاتي‬ ‫اطلاعاتي‬‫از‬ ‫بيش‬ ‫به‬ ‫پيوسته‬ ‫دسترسي‬ ،‫تحقيقاتي‬ ‫اطلاعاتي‬ 100100‫الكترونيكي‬ ‫مجله‬ ‫هزاران‬ ‫و‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬‫الكترونيكي‬ ‫مجله‬ ‫هزاران‬ ‫و‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ،‫)تنوپير‬ ‫است‬،‫)تنوپير‬ ‫است‬20032003).).
 • 146. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ Elsevier Engineering Information IncElsevier Engineering Information Inc.. www.ei.orgwww.ei.org ‫سال‬ ‫اوايل‬ ‫در‬‫سال‬ ‫اوايل‬ ‫در‬19981998‫كه‬ ‫مهندسي‬ ‫اطلاعات‬ ‫شركت‬‫كه‬ ‫مهندسي‬ ‫اطلاعات‬ ‫شركت‬ ‫سال‬ ‫از‬‫سال‬ ‫از‬18841884‫مهندسي‬ ‫نامه‬ ‫نمايه‬ ‫چاپ‬ ‫و‬ ‫تهيه‬ ‫به‬‫مهندسي‬ ‫نامه‬ ‫نمايه‬ ‫چاپ‬ ‫و‬ ‫تهيه‬ ‫به‬ ‫بر‬ ‫كاميندكس‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫توليد‬ ‫به‬ ‫سپس‬ ‫و‬‫بر‬ ‫كاميندكس‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫توليد‬ ‫به‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫توسط‬ ،‫بود‬ ‫مشغول‬ ‫چاپي‬ ‫نمايه‬ ‫همان‬ ‫اساس‬‫توسط‬ ،‫بود‬ ‫مشغول‬ ‫چاپي‬ ‫نمايه‬ ‫همان‬ ‫اساس‬ ‫ترتيب‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خريداري‬ ‫ساينس‬ ‫الزوير‬‫ترتيب‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خريداري‬ ‫ساينس‬ ‫الزوير‬ Elsevier Engineering InformationElsevier Engineering Information .‫شد‬ ‫گذاري‬ ‫پايه‬.‫شد‬ ‫گذاري‬ ‫پايه‬
 • 147. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ Elsevier ScienceElsevier Science www.elsevier.comwww.elsevier.com ‫پيشگامان‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫جهاني‬ ‫ناشران‬ ‫از‬ ‫ساينس‬ ‫الزوير‬‫پيشگامان‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫جهاني‬ ‫ناشران‬ ‫از‬ ‫ساينس‬ ‫الزوير‬ ‫فني‬ ،‫اعلمي‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫اطلاعات‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫توليد‬‫فني‬ ،‫اعلمي‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫اطلاعات‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫توليد‬ .‫است‬ ‫پزشكي‬ ‫و‬.‫است‬ ‫پزشكي‬ ‫و‬
 • 148. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ScienceDirectScienceDirect www.sciencedirect.comwww.sciencedirect.com ‫هاي‬ ‫مجمواعه‬ ‫بزرگترين‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫دايركت‬ ‫ساينس‬‫هاي‬ ‫مجمواعه‬ ‫بزرگترين‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫دايركت‬ ‫ساينس‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫الكترونيكي‬‫سال‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫الكترونيكي‬19971997‫توسط‬‫توسط‬ ElsevierElsevier‫و‬ ‫تكنولوژي‬ ،‫اعلو م‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬‫و‬ ‫تكنولوژي‬ ،‫اعلو م‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تهيه‬ ‫پزشكي‬.‫شود‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تهيه‬ ‫پزشكي‬
 • 149. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ Scopus InfoScopus Info www.info.scopus.comwww.info.scopus.com Scopus InfoScopus Info‫سطح‬ ‫در‬ ‫چكيده‬ ‫و‬ ‫نمايه‬ ‫پايگاه‬ ‫يك‬‫سطح‬ ‫در‬ ‫چكيده‬ ‫و‬ ‫نمايه‬ ‫پايگاه‬ ‫يك‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫جهان‬‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫جهان‬1414‫اعنوان‬ ‫هزار‬‫اعنوان‬ ‫هزار‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫داوري‬ ‫مجله‬‫از‬ ‫بيش‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫داوري‬ ‫مجله‬44‫بين‬ ‫ناشر‬ ‫هزار‬‫بين‬ ‫ناشر‬ ‫هزار‬ ‫ميان‬ ‫المللي‬‫ميان‬ ‫المللي‬ .‫نمايد‬ ‫مي‬ ‫فراهم‬ ،‫اي‬ ‫رشته‬.‫نمايد‬ ‫مي‬ ‫فراهم‬ ،‫اي‬ ‫رشته‬
 • 150. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ EmeraldEmerald www.emeraldinsight.comwww.emeraldinsight.com EmeraldEmerald‫انگليسي‬ ‫و‬ ‫دانشگاهي‬ ‫اعمده‬ ‫ناشران‬ ‫از‬‫انگليسي‬ ‫و‬ ‫دانشگاهي‬ ‫اعمده‬ ‫ناشران‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫مديريت‬ ،‫مديريت‬ ‫متون‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫زبان‬‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫مديريت‬ ،‫مديريت‬ ‫متون‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫زبان‬ ‫است‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫اعلم‬ ‫و‬ ‫كتابخانه‬ ‫.خدمات‬‫است‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫اعلم‬ ‫و‬ ‫كتابخانه‬ ‫.خدمات‬
 • 151. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ FactivaFactiva www.factiva.comwww.factiva.com ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫توليدات‬‫خدمات‬ ‫و‬ ‫توليدات‬FactivaFactiva‫كامل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫شركت‬‫كامل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫شركت‬ ‫مي‬ ‫ياري‬ ،‫جاري‬ ‫تجاري‬ ‫اطلاعات‬ ‫و‬ ‫اخبار‬ ‫نمودن‬‫مي‬ ‫ياري‬ ،‫جاري‬ ‫تجاري‬ ‫اطلاعات‬ ‫و‬ ‫اخبار‬ ‫نمودن‬ .‫دهد‬.‫دهد‬
 • 152. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ Gale GroupGale Group www.galegroup.comwww.galegroup.com ‫دهه‬ ‫اواسط‬ ‫در‬ ‫شركت‬ ‫اين‬‫دهه‬ ‫اواسط‬ ‫در‬ ‫شركت‬ ‫اين‬19701970‫به‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫شكل‬‫به‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫شكل‬ ‫و‬ ‫هايش‬ ‫داده‬ ‫بودن‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ،‫وسعت‬ ‫اعلت‬‫و‬ ‫هايش‬ ‫داده‬ ‫بودن‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ،‫وسعت‬ ‫اعلت‬ ‫مشهور‬ ،‫هايش‬ ‫ميكروفيلم‬ ‫و‬ ‫پيوسته‬ ‫كتابهاي‬ ‫نيز‬‫مشهور‬ ،‫هايش‬ ‫ميكروفيلم‬ ‫و‬ ‫پيوسته‬ ‫كتابهاي‬ ‫نيز‬ .‫است‬.‫است‬
 • 153. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ Ingenta connectIngenta connect www.ingentaconnect.comwww.ingentaconnect.com ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫تهيه‬ ‫پيشگامان‬ ،‫كارگزار‬ ‫اين‬‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫تهيه‬ ‫پيشگامان‬ ،‫كارگزار‬ ‫اين‬ ‫استناد‬ ‫و‬ ‫چكيده‬ ،‫متن‬ ‫تما م‬ ‫مقالت‬ ‫پايگاههاي‬‫استناد‬ ‫و‬ ‫چكيده‬ ،‫متن‬ ‫تما م‬ ‫مقالت‬ ‫پايگاههاي‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ ‫و‬ ‫است‬‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ ‫و‬ ‫است‬2828‫از‬ ‫نشريه‬ ‫هزار‬‫از‬ ‫نشريه‬ ‫هزار‬ ‫از‬ ‫بيش‬‫از‬ ‫بيش‬200200‫موضواعي‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫ناشر‬‫موضواعي‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫ناشر‬ .‫آورد‬ ‫مي‬ ‫فراهم‬ ‫را‬.‫آورد‬ ‫مي‬ ‫فراهم‬ ‫را‬
 • 154. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ JSTORJSTOR www.jstor.comwww.jstor.com JSTORJSTOR‫را‬ ‫اعلمي‬ ‫مجله‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫پيوسته‬ ‫دسترسي‬‫را‬ ‫اعلمي‬ ‫مجله‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫پيوسته‬ ‫دسترسي‬ ‫نمايد‬ ‫مي‬ ‫فراهم‬ ‫مختلف‬ ‫ناشران‬ ‫.از‬‫نمايد‬ ‫مي‬ ‫فراهم‬ ‫مختلف‬ ‫ناشران‬ ‫.از‬
 • 155. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ OCLCOCLC www.firstsearch.comwww.firstsearch.com ‫دهه‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫ا.اس.ال.سي‬‫دهه‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫ا.اس.ال.سي‬19701970‫را‬ ‫گوناگوني‬ ‫خدمات‬‫را‬ ‫گوناگوني‬ ‫خدمات‬ ‫نموده‬ ‫ارائه‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫كتابخانه‬ ‫براي‬‫نموده‬ ‫ارائه‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫كتابخانه‬ ‫براي‬ ‫سال‬ ‫از‬ ،‫است‬‫سال‬ ‫از‬ ،‫است‬19911991،،First SearchFirst Search‫كه‬ ‫را‬‫كه‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫متنو ع‬ ‫اي‬ ‫مجمواعه‬‫از‬ ‫متنو ع‬ ‫اي‬ ‫مجمواعه‬7878‫در‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬‫در‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ،‫است‬ ‫مختلف‬ ‫موضواعي‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬‫مي‬ ‫ارائه‬ ،‫است‬ ‫مختلف‬ ‫موضواعي‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬ ،‫)تنوپير‬ ‫نمايد‬،‫)تنوپير‬ ‫نمايد‬19941994.(.(
 • 156. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ParatextParatext www.paratext.comwww.paratext.com ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫مستقلي‬ ‫انتشاراتي‬ ‫شركت‬ ،‫پاراتكست‬‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫مستقلي‬ ‫انتشاراتي‬ ‫شركت‬ ،‫پاراتكست‬ ‫سال‬‫سال‬19931993.‫شد‬ ‫ايجاد‬.‫شد‬ ‫ايجاد‬
 • 157. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ Questel-OrbitQuestel-Orbit www.questel.orbit.comwww.questel.orbit.com ‫چندرسانه‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫ارتباط‬ ‫از‬ ‫قسمتي‬ ‫كوستل-اربيت‬‫چندرسانه‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫ارتباط‬ ‫از‬ ‫قسمتي‬ ‫كوستل-اربيت‬ ‫پايگاه‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فرانسه‬ ‫اي‬‫پايگاه‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فرانسه‬ ‫اي‬ ،‫فنون‬ ‫و‬ ‫اعلو م‬ ‫اصلي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬،‫فنون‬ ‫و‬ ‫اعلو م‬ ‫اصلي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬2525‫پايگاه‬‫پايگاه‬ ،‫اكتشافات‬ ‫و‬ ‫اخترااعات‬ ‫ثبت‬،‫اكتشافات‬ ‫و‬ ‫اخترااعات‬ ‫ثبت‬1919‫اعلئم‬ ‫پايگاه‬‫اعلئم‬ ‫پايگاه‬ ‫و‬ ‫تجاري‬ ‫و‬ ‫فني‬ ،‫اعلمي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫تجاري‬‫و‬ ‫تجاري‬ ‫و‬ ‫فني‬ ،‫اعلمي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫تجاري‬ .‫كند‬ ‫مي‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫اخبار‬.‫كند‬ ‫مي‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫اخبار‬
 • 158. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ Questel-OrbitQuestel-Orbit www.questel.orbit.comwww.questel.orbit.com ‫توسعه‬ ‫شركت‬ ‫توسط‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫افزاري‬ ‫نر م‬ ‫نا م‬ ‫اربيت‬‫توسعه‬ ‫شركت‬ ‫توسط‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫افزاري‬ ‫نر م‬ ‫نا م‬ ‫اربيت‬ ‫نظا م‬‫نظا م‬))SDCSDC((.‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬.‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬
 • 159. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ Thomson ISIThomson ISI www.isinet.comwww.isinet.com ‫از‬ ‫بيش‬ ‫با‬ ،‫اعلمي‬ ‫اطلاعات‬ ‫موسسه‬‫از‬ ‫بيش‬ ‫با‬ ،‫اعلمي‬ ‫اطلاعات‬ ‫موسسه‬4545،‫سابقه‬ ‫سال‬،‫سابقه‬ ‫سال‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫اطلاعات‬ ‫بزرگ‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫از‬ ‫يكي‬.‫باشد‬ ‫مي‬ ‫اطلاعات‬ ‫بزرگ‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫از‬ ‫يكي‬
 • 160. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ SagepublicationsSagepublications www.sagepublications.comwww.sagepublications.com ‫هاي‬ ‫رسانه‬ ‫و‬ ‫مجلت‬ ،‫كتاب‬ ‫مستقل‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫ناشر‬‫هاي‬ ‫رسانه‬ ‫و‬ ‫مجلت‬ ،‫كتاب‬ ‫مستقل‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫ناشر‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫الكترونيكي‬‫از‬ ‫بيش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫الكترونيكي‬325325‫منتشر‬ ‫را‬ ‫مجله‬‫منتشر‬ ‫را‬ ‫مجله‬ ‫اطلاعات‬ ‫رايگان‬ ‫جستجوي‬ ‫امكان‬ .‫كند‬ ‫مي‬‫اطلاعات‬ ‫رايگان‬ ‫جستجوي‬ ‫امكان‬ .‫كند‬ ‫مي‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫كتابشناختي‬.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫كتابشناختي‬
 • 161. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ Swets Information ServicesSwets Information Services www.swets.comwww.swets.com ‫سال‬ ‫از‬‫سال‬ ‫از‬20022002،،SwetswiseSwetswise‫مجلت‬ ‫مجمواعه‬ ‫كه‬‫مجلت‬ ‫مجمواعه‬ ‫كه‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ،‫است‬ ‫ناشر‬ ‫اين‬ ‫پيوسته‬ ‫الكترونيكي‬‫مي‬ ‫ارائه‬ ،‫است‬ ‫ناشر‬ ‫اين‬ ‫پيوسته‬ ‫الكترونيكي‬ .‫شود‬.‫شود‬
 • 162. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ WileyWiley http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/homehttp://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home ‫سال‬ ‫از‬ ‫شركت‬ ‫اين‬‫سال‬ ‫از‬ ‫شركت‬ ‫اين‬19971997‫طريق‬ ‫از‬‫طريق‬ ‫از‬Wiley InterScienceWiley InterScience ‫تما م‬ ‫مجله‬ ‫هزاران‬ ‫به‬ ‫پيوسته‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬‫تما م‬ ‫مجله‬ ‫هزاران‬ ‫به‬ ‫پيوسته‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ ‫و‬ ‫الكترونيكي‬ ‫هاي‬ ‫كتاب‬ ،‫مرجع‬ ‫خدمات‬ ،‫متن‬‫و‬ ‫الكترونيكي‬ ‫هاي‬ ‫كتاب‬ ،‫مرجع‬ ‫خدمات‬ ،‫متن‬ ،‫اعلو م‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬،‫اعلو م‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫پزشكي‬ ‫و‬ ‫تكنولوژي‬.‫است‬ ‫نموده‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫پزشكي‬ ‫و‬ ‫تكنولوژي‬
 • 163. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ LexisNexisLexisNexis www.lexisnexis.comwww.lexisnexis.com ‫حقوقي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫خدمات‬ ‫اولين‬ ‫لكسيس‬ ‫خدمات‬‫حقوقي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫خدمات‬ ‫اولين‬ ‫لكسيس‬ ‫خدمات‬ .‫است‬ ‫تجاري‬ ‫متن‬ ‫تما م‬.‫است‬ ‫تجاري‬ ‫متن‬ ‫تما م‬
 • 164. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ Ovid Technologies, IncOvid Technologies, Inc www.ovid.comwww.ovid.com ‫نا م‬ ‫با‬ ‫سابقا‬ ‫كه‬ ‫اويد‬‫نا م‬ ‫با‬ ‫سابقا‬ ‫كه‬ ‫اويد‬BRSBRS‫از‬ ،‫بود‬ ‫معروف‬‫از‬ ،‫بود‬ ‫معروف‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫خدمات‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫پيشگامان‬‫اطلاعاتي‬ ‫خدمات‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫پيشگامان‬ ،‫حقوق‬ ،‫پزشكي‬ ،‫اعلو م‬ ‫تحقيقاتي‬ ‫و‬ ‫دانشگاهي‬،‫حقوق‬ ،‫پزشكي‬ ،‫اعلو م‬ ‫تحقيقاتي‬ ‫و‬ ‫دانشگاهي‬ .‫است‬ ‫تجارت‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ،‫الكترونيك‬.‫است‬ ‫تجارت‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ،‫الكترونيك‬
 • 165. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ProQuest (Bell-HowellProQuest (Bell-Howell)) www.proquest.comwww.proquest.com ‫به‬ ‫سابقا‬ ‫كه‬ ‫هاول‬ – ‫بل‬‫به‬ ‫سابقا‬ ‫كه‬ ‫هاول‬ – ‫بل‬UMIUMI‫سال‬ ‫در‬ ،‫بود‬ ‫معروف‬‫سال‬ ‫در‬ ،‫بود‬ ‫معروف‬ 19381938‫را‬ ‫مجلت‬ ‫ميكروفيلمي‬ ‫فر م‬ ‫كه‬ ‫شد‬ ‫تاسيس‬‫را‬ ‫مجلت‬ ‫ميكروفيلمي‬ ‫فر م‬ ‫كه‬ ‫شد‬ ‫تاسيس‬ .‫نمود‬ ‫مي‬ ‫تهيه‬.‫نمود‬ ‫مي‬ ‫تهيه‬
 • 166. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ProQuest (Bell-HowellProQuest (Bell-Howell)) www.proquest.comwww.proquest.com ‫از‬ ‫يكي‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ ‫شركت‬ ‫اين‬ ‫اكنون‬‫از‬ ‫يكي‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ ‫شركت‬ ‫اين‬ ‫اكنون‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫پيوسته‬ ‫محتوايي‬ ‫مخازن‬ ‫بزرگترين‬‫را‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫پيوسته‬ ‫محتوايي‬ ‫مخازن‬ ‫بزرگترين‬ .‫كند‬ ‫مي‬ ‫فراهم‬.‫كند‬ ‫مي‬ ‫فراهم‬
 • 167. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ProQuest (Bell-HowellProQuest (Bell-Howell)) www.proquest.comwww.proquest.com ‫و‬ ‫محققان‬ ،‫اعلمي‬ ‫هيأت‬ ‫ااعضاي‬ ،‫دانشجويان‬ ‫امروزه‬‫و‬ ‫محققان‬ ،‫اعلمي‬ ‫هيأت‬ ‫ااعضاي‬ ،‫دانشجويان‬ ‫امروزه‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ،‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫كتابخانه‬ ‫كاربران‬‫طريق‬ ‫از‬ ،‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫كتابخانه‬ ‫كاربران‬ ‫اشتراكي‬ ‫خدمات‬‫اشتراكي‬ ‫خدمات‬ProQuestProQuest‫از‬ ‫بيش‬ ‫به‬‫از‬ ‫بيش‬ ‫به‬44‫هزار‬‫هزار‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ،‫مجله‬ ‫و‬ ‫روزنامه‬‫از‬ ‫بيش‬ ،‫مجله‬ ‫و‬ ‫روزنامه‬1/51/5،‫نامه‬ ‫پايان‬ ‫ميليون‬،‫نامه‬ ‫پايان‬ ‫ميليون‬ ‫از‬ ‫وسيعي‬ ‫طيف‬ ‫و‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫زيادي‬ ‫تعداد‬‫از‬ ‫وسيعي‬ ‫طيف‬ ‫و‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫زيادي‬ ‫تعداد‬ .‫دارند‬ ‫دسترسي‬ ،‫منابع‬.‫دارند‬ ‫دسترسي‬ ،‫منابع‬
 • 168. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ STN InternationalSTN International www.stn.international.de/dewww.stn.international.de/de ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫فني‬ ‫و‬ ‫اعلمي‬ ‫اطلاعات‬ ‫شبكه‬‫زمينه‬ ‫در‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫فني‬ ‫و‬ ‫اعلمي‬ ‫اطلاعات‬ ‫شبكه‬ ،‫وابسته‬ ‫هاي‬ ‫حوزه‬ ‫و‬ ‫رياضي‬ ،‫ك‬‌، ‫فيزي‬ ،‫انرژي‬ ‫هاي‬،‫وابسته‬ ‫هاي‬ ‫حوزه‬ ‫و‬ ‫رياضي‬ ،‫ك‬‌، ‫فيزي‬ ،‫انرژي‬ ‫هاي‬ ،‫)تنوپير‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تاسيس‬،‫)تنوپير‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تاسيس‬20022002،،20032003.(.(
 • 169. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ H.W. Wilson CompanyH.W. Wilson Company www.hwwilson.comwww.hwwilson.com ‫توليد‬ ‫با‬ ‫ويلسون‬ ‫شركت‬‫توليد‬ ‫با‬ ‫ويلسون‬ ‫شركت‬1515،‫مجلت‬ ‫متن‬ ‫تما م‬ ‫پايگاه‬،‫مجلت‬ ‫متن‬ ‫تما م‬ ‫پايگاه‬ 77،‫نامه‬ ‫زندگي‬ ‫پايگاه‬،‫نامه‬ ‫زندگي‬ ‫پايگاه‬1818‫و‬ ‫نمايه‬ ‫پايگاه‬‫و‬ ‫نمايه‬ ‫پايگاه‬88‫پايگاه‬‫پايگاه‬ ،‫چكيده‬،‫چكيده‬55‫تصاوير‬ ‫پايگاه‬ ‫يك‬ ،‫فهرست‬ ‫مجمواعه‬‫تصاوير‬ ‫پايگاه‬ ‫يك‬ ،‫فهرست‬ ‫مجمواعه‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ،‫مرجع‬ ‫نگاشت‬ ‫تك‬ ‫زيادي‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫هنري‬‫ارائه‬ ‫به‬ ،‫مرجع‬ ‫نگاشت‬ ‫تك‬ ‫زيادي‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫هنري‬ .‫است‬ ‫مشغول‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬.‫است‬ ‫مشغول‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬
 • 170. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ Wolters KluwerWolters Kluwer www.wolters-kluwer.comwww.wolters-kluwer.com ‫جهاني‬ ‫آورندگان‬ ‫فراهم‬ ‫و‬ ‫ناشران‬ ‫از‬ ‫شركت‬ ‫اين‬‫جهاني‬ ‫آورندگان‬ ‫فراهم‬ ‫و‬ ‫ناشران‬ ‫از‬ ‫شركت‬ ‫اين‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫توليدات‬ ‫و‬ ‫خدمات‬‫هاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫توليدات‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫مالي‬ ‫خدمات‬ ،‫حسابداري‬ ،‫ماليات‬ ،‫سلمت‬‫و‬ ‫مالي‬ ‫خدمات‬ ،‫حسابداري‬ ،‫ماليات‬ ،‫سلمت‬ .‫است‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫آموزشي‬ ،‫صنفي‬.‫است‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫آموزشي‬ ،‫صنفي‬
 • 171. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ netlibrarynetlibrary www.netlibrary.comwww.netlibrary.com ‫ماه‬ ‫در‬ ‫ا.سي.ال.سي‬ ‫را‬ ‫الكترونيكي‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬‫ماه‬ ‫در‬ ‫ا.سي.ال.سي‬ ‫را‬ ‫الكترونيكي‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫اوت‬‫اوت‬19991999‫حدود‬ ‫اكنون‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫كرد‬ ‫ايجاد‬‫حدود‬ ‫اكنون‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫كرد‬ ‫ايجاد‬ ،‫مرجع‬ ،‫اعلمي‬ ‫الكترونيكي‬ ‫كتاب‬ ‫جلد‬ ‫يكصدهزار‬،‫مرجع‬ ،‫اعلمي‬ ‫الكترونيكي‬ ‫كتاب‬ ‫جلد‬ ‫يكصدهزار‬ ‫هاي‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫غيرداستاني‬ ‫و‬ ‫داستاني‬‫هاي‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫غيرداستاني‬ ‫و‬ ‫داستاني‬HTMLHTML‫و‬‫و‬ PDFPDF.‫شود‬ ‫مي‬ ‫شامل‬.‫شود‬ ‫مي‬ ‫شامل‬
 • 172. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ netlibrarynetlibrary www.netlibrary.comwww.netlibrary.com ‫افزار‬ ‫نر م‬ ‫الكترونيكي‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫در‬‫افزار‬ ‫نر م‬ ‫الكترونيكي‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫در‬ebraryebrary ReaderReader‫كامل‬ ‫متن‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬‫كامل‬ ‫متن‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ .‫نمايد‬ ‫مي‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫كتابخانه‬ ‫اسناد‬.‫نمايد‬ ‫مي‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫كتابخانه‬ ‫اسناد‬
 • 173. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ 2424**77 http://marketting.books24*7.comhttp://marketting.books24*7.com ‫سال‬ ‫در‬ ‫الكترونيكي‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬‫سال‬ ‫در‬ ‫الكترونيكي‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬19991999.‫شد‬ ‫تاسيس‬.‫شد‬ ‫تاسيس‬
 • 174. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ QuestiaQuestia www.questia.comwww.questia.com ‫ها‬ ‫روزنامه‬ ‫به‬ ‫پيوسته‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬‫ها‬ ‫روزنامه‬ ‫به‬ ‫پيوسته‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫بيش‬ ‫مجلت‬ ‫مقالت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫كتاب‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫مجمواعه‬ ‫و‬‫بيش‬ ‫مجلت‬ ‫مقالت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫كتاب‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫مجمواعه‬ ‫و‬ ‫از‬‫از‬235235‫و‬ ‫انساني‬ ‫اعلو م‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫ناشر‬‫و‬ ‫انساني‬ ‫اعلو م‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫ناشر‬ .‫است‬ ‫آورده‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫اجتمااعي‬.‫است‬ ‫آورده‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫اجتمااعي‬
 • 175. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ National Academies PressNational Academies Press http://www.nap.edu/http://www.nap.edu/ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫كتابها‬ ‫اعناوين‬ ‫از‬ ‫زيادي‬ ‫تعداد‬‫قالب‬ ‫در‬ ‫كتابها‬ ‫اعناوين‬ ‫از‬ ‫زيادي‬ ‫تعداد‬PDFPDF‫ارائه‬‫ارائه‬ .‫شود‬ ‫مي‬.‫شود‬ ‫مي‬
 • 176. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ Gutenberg ProjectGutenberg Project http://www.gutenberg.org/http://www.gutenberg.org/ (‫گوتنبرگ‬ ‫)پروژه‬ ‫گوتنبرگ‬ ‫الكترونيكي‬ ‫هاي‬ ‫كتابخانه‬(‫گوتنبرگ‬ ‫)پروژه‬ ‫گوتنبرگ‬ ‫الكترونيكي‬ ‫هاي‬ ‫كتابخانه‬ ‫مجمواعه‬ ‫ترين‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫اولين‬ ‫و‬ ‫ترين‬ ‫قديمي‬‫مجمواعه‬ ‫ترين‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫اولين‬ ‫و‬ ‫ترين‬ ‫قديمي‬ .‫است‬ ‫رايگان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫كتابهاي‬ ‫منفرد‬.‫است‬ ‫رايگان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫كتابهاي‬ ‫منفرد‬
 • 177. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ National Agricultural Library (NALNational Agricultural Library (NAL)) http://www.nalusda.gov/http://www.nalusda.gov/ ‫نهادهاي‬ ‫ترين‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫آمريكا‬ ‫كشاورزي‬ ‫ملي‬ ‫كتابخانه‬‫نهادهاي‬ ‫ترين‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫آمريكا‬ ‫كشاورزي‬ ‫ملي‬ ‫كتابخانه‬ .‫است‬ ‫كشاورزي‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬.‫است‬ ‫كشاورزي‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬
 • 178. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ Education Resources Information Center (ERICEducation Resources Information Center (ERIC)) ‫اريك‬‫اريك‬ ‫زير‬ (‫)اريك‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫اطلاعات‬ ‫منابع‬ ‫مركز‬‫زير‬ (‫)اريك‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫اطلاعات‬ ‫منابع‬ ‫مركز‬ ‫سال‬ ‫در‬ ،‫آمريكا‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫اداره‬ ‫نظر‬‫سال‬ ‫در‬ ،‫آمريكا‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫اداره‬ ‫نظر‬ 19641964،‫)تنوپير‬ ‫شد‬ ‫نهاده‬ ‫بنياد‬،‫)تنوپير‬ ‫شد‬ ‫نهاده‬ ‫بنياد‬20042004.(.(
 • 179. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ Education Resources Information Center (ERICEducation Resources Information Center (ERIC)) ‫اريك‬‫اريك‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬ ‫و‬ ‫تربيتي‬ ‫اعلو م‬ ‫حوزه‬ ‫اريك‬‫به‬ ‫وابسته‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬ ‫و‬ ‫تربيتي‬ ‫اعلو م‬ ‫حوزه‬ ‫اريك‬ .‫دارد‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫تربيت‬ ‫و‬ ‫تعليم‬.‫دارد‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫تربيت‬ ‫و‬ ‫تعليم‬
 • 180. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ Education Resources Information Center (ERICEducation Resources Information Center (ERIC)) ‫اريك‬‫اريك‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫پيوسته‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫اريك‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫نشريات‬‫هم‬ ‫و‬ ‫پيوسته‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫اريك‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫نشريات‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫نوري‬ ‫فشرده‬ ‫هاي‬ ‫لوح‬ ‫روي‬ ‫بر‬‫طريق‬ ‫از‬ ‫نوري‬ ‫فشرده‬ ‫هاي‬ ‫لوح‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫اريك‬ .‫است‬ ‫دسترسي‬ ‫قابل‬ ‫مختلف‬ ‫كارگزاران‬‫اريك‬ .‫است‬ ‫دسترسي‬ ‫قابل‬ ‫مختلف‬ ‫كارگزاران‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫رايگان‬ ‫هاي‬ ‫نسخه‬ ‫داراي‬.‫باشد‬ ‫مي‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫رايگان‬ ‫هاي‬ ‫نسخه‬ ‫داراي‬
 • 181. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫خارجي‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ PubMed CentralPubMed Central www.pubmedcentral.nig.govwww.pubmedcentral.nig.gov ‫ويژه‬ ‫به‬ ،‫ها‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ذخيره‬ ‫اطلاعات‬‫ويژه‬ ‫به‬ ،‫ها‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ذخيره‬ ‫اطلاعات‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫روزآمد‬ ‫منظم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫مدلين‬‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫روزآمد‬ ‫منظم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫مدلين‬ ‫اطلاعات‬ ‫از‬ ‫وسيعي‬ ‫گستره‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ ‫محققان‬‫اطلاعات‬ ‫از‬ ‫وسيعي‬ ‫گستره‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ ‫محققان‬ .‫نمايند‬ ‫بازيابي‬ ،‫سايت‬ ‫وب‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پزشكي‬.‫نمايند‬ ‫بازيابي‬ ،‫سايت‬ ‫وب‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پزشكي‬
 • 182. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫فارسي‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫فارسي‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫فارسي‬ ‫معتبر‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫سه‬‫فارسي‬ ‫معتبر‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫سه‬ ‫توليد‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫مختلفي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اگرچه‬‫توليد‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫مختلفي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اگرچه‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫سه‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ولي‬ ‫شود‬ ‫مي‬‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫سه‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ولي‬ ‫شود‬ ‫مي‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ،‫معتبر‬ ‫فارسي‬.‫دارد‬ ‫وجود‬ ،‫معتبر‬ ‫فارسي‬ ‫و‬ ‫اعلو م‬ ‫اي‬ ‫منطقه‬ ‫كتابخانه‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬‫و‬ ‫اعلو م‬ ‫اي‬ ‫منطقه‬ ‫كتابخانه‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫مركز‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫و‬ ‫تكنولوژي‬‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫مركز‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫و‬ ‫تكنولوژي‬ ‫مي‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫پيوسته‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اعلمي‬ ‫مدارك‬‫مي‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫پيوسته‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اعلمي‬ ‫مدارك‬ ‫نمايه‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫يعني‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫و‬ ‫باشند‬‫نمايه‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫يعني‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫و‬ ‫باشند‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تهيه‬ ‫نوري‬ ‫صفحات‬ ‫روي‬ ‫بر‬.‫شود‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تهيه‬ ‫نوري‬ ‫صفحات‬ ‫روي‬ ‫بر‬
 • 183. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫فارسي‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫فارسي‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫تكنولوژي‬ ‫و‬ ‫اعلو م‬ ‫اي‬ ‫منطقه‬ ‫كتابخانه‬‫تكنولوژي‬ ‫و‬ ‫اعلو م‬ ‫اي‬ ‫منطقه‬ ‫كتابخانه‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫كار‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬‫سال‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫كار‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬13721372‫شيراز‬ ‫در‬‫شيراز‬ ‫در‬ ‫اطل ع‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ .‫نمود‬ ‫شروغ‬‫اطل ع‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ .‫نمود‬ ‫شروغ‬ ‫و‬ ‫كشور‬ ‫داخل‬ ‫اعلمي‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫اعلمي‬ ‫رساني‬‫و‬ ‫كشور‬ ‫داخل‬ ‫اعلمي‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫اعلمي‬ ‫رساني‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تعيين‬ ،‫منطقه‬ ‫كشورهاي‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫تعيين‬ ،‫منطقه‬ ‫كشورهاي‬
 • 184. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫فارسي‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫فارسي‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫تما م‬ ‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تنها‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫تما م‬ ‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تنها‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اعلو م‬ ‫اي‬ ‫منطقه‬ ‫كتابخانه‬ ‫توسط‬ ‫كشور‬ ‫داخل‬ ‫متن‬‫اعلو م‬ ‫اي‬ ‫منطقه‬ ‫كتابخانه‬ ‫توسط‬ ‫كشور‬ ‫داخل‬ ‫متن‬ ‫اشتراكي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫توليد‬ ‫تكنولوژي‬ ‫و‬‫اشتراكي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫توليد‬ ‫تكنولوژي‬ ‫و‬ ‫مي‬ ‫مندان‬ ‫اعلقه‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫اينترنت‬ ‫شبكه‬ ‫طريق‬ ‫از‬‫مي‬ ‫مندان‬ ‫اعلقه‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫اينترنت‬ ‫شبكه‬ ‫طريق‬ ‫از‬ .‫باشد‬.‫باشد‬
 • 185. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫فارسي‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫فارسي‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫ايران‬ ‫اعلمي‬ ‫مدارك‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫پژوهشگاه‬‫ايران‬ ‫اعلمي‬ ‫مدارك‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫پژوهشگاه‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫پژوهشگاه‬ ‫اين‬‫سال‬ ‫از‬ ‫پژوهشگاه‬ ‫اين‬13471347‫اطلاعات‬ ‫مركز‬ ‫نا م‬ ‫با‬‫اطلاعات‬ ‫مركز‬ ‫نا م‬ ‫با‬ .‫نمود‬ ‫آغاز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫كار‬ ‫ايران‬ ‫اعلمي‬ ‫مدارك‬ ‫و‬.‫نمود‬ ‫آغاز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫كار‬ ‫ايران‬ ‫اعلمي‬ ‫مدارك‬ ‫و‬
 • 186. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫فارسي‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫فارسي‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫ايران‬ ‫اعلمي‬ ‫مدارك‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫پژوهشگاه‬‫ايران‬ ‫اعلمي‬ ‫مدارك‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫پژوهشگاه‬ ‫پايگاه‬ ‫ايران‬ ‫اعلمي‬ ‫مدارك‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫پژوهشگاه‬‫پايگاه‬ ‫ايران‬ ‫اعلمي‬ ‫مدارك‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫پژوهشگاه‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫توليد‬ ‫تخصصي‬ ‫و‬ ‫اعمومي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬‫كند‬ ‫مي‬ ‫توليد‬ ‫تخصصي‬ ‫و‬ ‫اعمومي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫شبكه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫توليدات‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫سال‬ ‫چندين‬ ‫و‬‫شبكه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫توليدات‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫سال‬ ‫چندين‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫اينترنت‬.‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫اينترنت‬
 • 187. ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫فارسي‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬‫فارسي‬ ‫هاي‬ ‫ميزبان‬ ‫ايران‬ ‫اعلمي‬ ‫مدارك‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫پژوهشگاه‬‫ايران‬ ‫اعلمي‬ ‫مدارك‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫پژوهشگاه‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫رايگان‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ ‫فرد‬ ‫منحصربه‬ ‫ويژگي‬‫آن‬ ‫بودن‬ ‫رايگان‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ ‫فرد‬ ‫منحصربه‬ ‫ويژگي‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ،‫سايت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫نا م‬ ‫ثبت‬ ‫با‬ ‫كاربر‬ ‫و‬ ‫است‬‫تواند‬ ‫مي‬ ،‫سايت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫نا م‬ ‫ثبت‬ ‫با‬ ‫كاربر‬ ‫و‬ ‫است‬ .‫نمايد‬ ‫استفاده‬ ،‫آن‬ ‫محتويات‬ ‫از‬.‫نمايد‬ ‫استفاده‬ ،‫آن‬ ‫محتويات‬ ‫از‬
 • 188. ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پنجم:پايگاه‬ ‫فصل‬‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پنجم:پايگاه‬ ‫فصل‬ ‫تخصصي‬‫تخصصي‬ ‫فهرست‬‫فهرست‬ -‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ -‫كشاورزي‬ ‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫كشاورزي‬ ‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ -‫پزشكي‬ ‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫پزشكي‬ ‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ -‫مهندسي‬ ‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫مهندسي‬ ‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ -‫پايه‬ ‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫پايه‬ ‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ -‫اجتمااعي‬ ‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫اجتمااعي‬ ‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ -‫هنر‬ ‫و‬ ‫انساني‬ ‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫هنر‬ ‫و‬ ‫انساني‬ ‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ -‫اعمومي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫اعمومي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ -‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬
 • 189. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬:‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫اعلو م‬ ‫استنادي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬:‫اعلو م‬ ‫استنادي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬ ((Science Citation IndexScience Citation Index)) ‫بسيار‬ ‫آن‬ ‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬‫بسيار‬ ‫آن‬ ‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گسترده‬‫از‬ ‫بيش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گسترده‬100100‫حوزه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رشته‬‫حوزه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رشته‬ ‫و‬ ‫فني‬ ،‫كشاورزي‬ ،‫پزشكي‬ ،‫اعلو م‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬‫و‬ ‫فني‬ ،‫كشاورزي‬ ،‫پزشكي‬ ،‫اعلو م‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ .‫دارد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اجتمااعي‬ ‫و‬ ‫رفتاري‬ ‫اعلو م‬ ،‫مهندسي‬.‫دارد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اجتمااعي‬ ‫و‬ ‫رفتاري‬ ‫اعلو م‬ ،‫مهندسي‬
 • 190. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬:‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعلو م‬ ‫استنادي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬‫اعلو م‬ ‫استنادي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫از‬ ‫بيش‬ :‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬‫از‬ ‫بيش‬ :‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬37003700‫فني‬ ‫و‬ ‫اعلمي‬ ‫مجله‬‫فني‬ ‫و‬ ‫اعلمي‬ ‫مجله‬ ‫استنادي‬ ‫نمايه‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫دنيا‬ ‫سراسر‬ ‫از‬ ‫معتبر‬‫استنادي‬ ‫نمايه‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫دنيا‬ ‫سراسر‬ ‫از‬ ‫معتبر‬ .‫است‬ ،‫اعلو م‬.‫است‬ ،‫اعلو م‬ ‫اعلو م‬ ‫استنادي‬ ‫نمايه‬ : ‫چاپي‬ ‫معادل‬‫اعلو م‬ ‫استنادي‬ ‫نمايه‬ : ‫چاپي‬ ‫معادل‬ : ‫كننده‬ ‫تهيه‬: ‫كننده‬ ‫تهيه‬ISIISI
 • 191. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫كشاورزي‬ ‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬:‫كشاورزي‬ ‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ) :‫و‬ ‫اعلمي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اگريس‬ ‫اعنوان‬) :‫و‬ ‫اعلمي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اگريس‬ ‫اعنوان‬ (‫كشاورزي‬ ‫فني‬(‫كشاورزي‬ ‫فني‬ ،‫ها‬ ‫ماهي‬ ‫و‬ ‫آبزيان‬ ،‫كشاورزي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬،‫ها‬ ‫ماهي‬ ‫و‬ ‫آبزيان‬ ،‫كشاورزي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ‫منابع‬ ،‫دامپروري‬ ،‫آموزش‬ ،‫برداشت‬ ‫و‬ ‫كاشت‬‫منابع‬ ،‫دامپروري‬ ،‫آموزش‬ ،‫برداشت‬ ‫و‬ ‫كاشت‬ ‫گياه‬ ،‫جنگلداري‬ ،‫زيست‬ ‫محيط‬ ،‫تغذيه‬ ،‫طبيعي‬‫گياه‬ ،‫جنگلداري‬ ،‫زيست‬ ‫محيط‬ ،‫تغذيه‬ ،‫طبيعي‬ ... ‫و‬ ‫دامي‬ ‫اعلو م‬ ،‫شناسي‬... ‫و‬ ‫دامي‬ ‫اعلو م‬ ،‫شناسي‬
 • 192. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫كشاورزي‬ ‫فني‬ ‫و‬ ‫اعلمي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬:‫كشاورزي‬ ‫فني‬ ‫و‬ ‫اعلمي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬:‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫مقالت‬ ،‫كتب‬ ،‫مجلت‬ ،‫مقالت‬‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫مقالت‬ ،‫كتب‬ ،‫مجلت‬ ،‫مقالت‬ ‫نامه‬ ‫پايان‬ ،‫فني‬ ‫و‬ ‫اعلمي‬ ‫هاي‬ ‫گزارش‬ ،‫سمينارها‬‫نامه‬ ‫پايان‬ ،‫فني‬ ‫و‬ ‫اعلمي‬ ‫هاي‬ ‫گزارش‬ ،‫سمينارها‬ .‫استانداردها‬ ،‫ها‬.‫استانداردها‬ ،‫ها‬ :‫چاپي‬ ‫معادل‬:‫چاپي‬ ‫معادل‬AgrindexAgrindex
 • 193. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫كشاورزي‬ ‫فني‬ ‫و‬ ‫اعلمي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬:‫كشاورزي‬ ‫فني‬ ‫و‬ ‫اعلمي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫كننده‬ ‫تهيه‬:‫كننده‬ ‫تهيه‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫جهاني‬ ‫خواروبار‬ ‫و‬ ‫كشاورزي‬ ‫سازمان‬‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫جهاني‬ ‫خواروبار‬ ‫و‬ ‫كشاورزي‬ ‫سازمان‬ .‫متحد‬.‫متحد‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫نيز‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫رايگان‬ ‫نسخه‬ ‫داراي‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬.‫باشد‬ ‫مي‬ ‫نيز‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫رايگان‬ ‫نسخه‬ ‫داراي‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬
 • 194. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫كشاورزي‬ ‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬:‫كشاورزي‬ ‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ) :‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اگريكول‬ ‫اصلي‬ ‫اعنوان‬) :‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اگريكول‬ ‫اصلي‬ ‫اعنوان‬ (‫كشاورزي‬(‫كشاورزي‬ ‫كشاورزي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬‫كشاورزي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ :‫ركورد‬ ‫تعداد‬:‫ركورد‬ ‫تعداد‬3/33/3‫ميليون‬‫ميليون‬ : ‫زماني‬ ‫پوشش‬: ‫زماني‬ ‫پوشش‬19701970-- ‫چكيده‬ + ‫شناختي‬ ‫كتاب‬ ‫اطلاعات‬ : ‫اطلاعات‬ ‫نو ع‬‫چكيده‬ + ‫شناختي‬ ‫كتاب‬ ‫اطلاعات‬ : ‫اطلاعات‬ ‫نو ع‬
 • 195. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫كشاورزي‬ ‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫كشاورزي‬ ‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫كشاورزي‬ ‫و‬ ‫فني‬ ،‫اعلمي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬:‫كشاورزي‬ ‫و‬ ‫فني‬ ،‫اعلمي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬ ))CABCAB(( ،‫گياهي‬ ‫ژنتيك‬ ،‫كشاورزي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬،‫گياهي‬ ‫ژنتيك‬ ،‫كشاورزي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ‫و‬ ‫جنگلداري‬ ،‫باغداري‬ ،‫تغذيه‬ ،‫گياهان‬ ‫حفاظت‬‫و‬ ‫جنگلداري‬ ،‫باغداري‬ ،‫تغذيه‬ ،‫گياهان‬ ‫حفاظت‬ ،‫زرااعي‬ ‫محصولت‬ ،‫دامپزشكي‬ ،‫زيستي‬ ‫اعلو م‬،‫زرااعي‬ ‫محصولت‬ ،‫دامپزشكي‬ ،‫زيستي‬ ‫اعلو م‬ .‫خاك‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫كشها‬ ‫آفت‬.‫خاك‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫كشها‬ ‫آفت‬
 • 196. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫كشاورزي‬ ‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫كشاورزي‬ ‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫كشاورزي‬ ‫و‬ ‫فني‬ ،‫اعلمي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬:‫كشاورزي‬ ‫و‬ ‫فني‬ ،‫اعلمي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬ ))CABCAB(( ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫اصطلحنامه‬ ‫داراي‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬‫استفاده‬ ‫با‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫اصطلحنامه‬ ‫داراي‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ ‫زير‬ ‫فراعي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ،‫پايگاه‬ ‫اين‬ ‫اطلاعات‬ ‫از‬‫زير‬ ‫فراعي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ،‫پايگاه‬ ‫اين‬ ‫اطلاعات‬ ‫از‬ ‫تهيه‬‫تهيه‬ : ‫شوند‬ ‫مي‬: ‫شوند‬ ‫مي‬ Soil CD, Hort CD, Vet/Beast, Vet CD, Beast CDSoil CD, Hort CD, Vet/Beast, Vet CD, Beast CD
 • 197. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫كشاورزي‬ ‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫كشاورزي‬ ‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫تكنولوژي‬ ‫و‬ ‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬:‫تكنولوژي‬ ‫و‬ ‫اعلو م‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬ ‫غذايي‬‫غذايي‬))FSTAFSTA(( ‫بهداشت‬ ،‫بيوشيمي‬ ،‫بيوتكنولوژي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬‫بهداشت‬ ،‫بيوشيمي‬ ،‫بيوتكنولوژي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ،‫تكنولوژي‬ ‫و‬ ‫اعلو م‬ ،‫اعمومي‬ ‫بهداشت‬ ،‫سلمتي‬ ‫و‬،‫تكنولوژي‬ ‫و‬ ‫اعلو م‬ ،‫اعمومي‬ ‫بهداشت‬ ،‫سلمتي‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫غذا‬ ،‫لبني‬ ‫اعلو م‬ ،‫ها‬ ‫نوشيدني‬ ،‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقيق‬‫و‬ ‫غذا‬ ،‫لبني‬ ‫اعلو م‬ ،‫ها‬ ‫نوشيدني‬ ،‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقيق‬ .‫كشاورزي‬.‫كشاورزي‬
 • 198. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫كشاورزي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫كشاورزي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫تكنولوژي‬ ‫و‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬:‫تكنولوژي‬ ‫و‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬ ‫غذايي‬‫غذايي‬))FSTAFSTA(( ‫از‬ ‫بيش‬ :‫ركورد‬ ‫تعداد‬‫از‬ ‫بيش‬ :‫ركورد‬ ‫تعداد‬650000650000‫اطلاعاتي‬ ‫ركورد‬‫اطلاعاتي‬ ‫ركورد‬ :‫زماني‬ ‫پوشش‬:‫زماني‬ ‫پوشش‬19691969-- ‫شناختي+چكيده‬ ‫كتاب‬ ‫اطلاعات‬ :‫اطلاعات‬ ‫نوع‬‫شناختي+چكيده‬ ‫كتاب‬ ‫اطلاعات‬ :‫اطلاعات‬ ‫نوع‬ ‫مقالت‬ :‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬‫مقالت‬ :‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬22002200‫مقالت‬ ،‫كتاب‬ ،‫مجله‬‫مقالت‬ ،‫كتاب‬ ،‫مجله‬ ... ‫و‬ ‫ها‬ ‫كنفرانس‬... ‫و‬ ‫ها‬ ‫كنفرانس‬
 • 199. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫پزشكي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫پزشكي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫پزشكي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬:‫پزشكي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬ ))MedlineMedline(( ‫هاي‬ ‫سال‬ ‫ركوردهاي‬ : ‫اطلاعات‬ ‫نوع‬‫هاي‬ ‫سال‬ ‫ركوردهاي‬ : ‫اطلاعات‬ ‫نوع‬19661966--19741974 ‫و‬ ‫دهند‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫شناختي‬ ‫كتاب‬ ‫اطلاعات‬ ‫فقط‬‫و‬ ‫دهند‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫شناختي‬ ‫كتاب‬ ‫اطلاعات‬ ‫فقط‬ ‫سال‬ ‫ركوردهاي‬ ‫اما‬ ‫باشند‬ ‫مي‬ ‫چكيده‬ ‫فاقد‬‫سال‬ ‫ركوردهاي‬ ‫اما‬ ‫باشند‬ ‫مي‬ ‫چكيده‬ ‫فاقد‬19751975 ‫داراي‬ ‫شناختي‬ ‫كتاب‬ ‫اطلاعات‬ ‫بر‬ ‫اعلوه‬ ،‫بعد‬ ‫به‬‫داراي‬ ‫شناختي‬ ‫كتاب‬ ‫اطلاعات‬ ‫بر‬ ‫اعلوه‬ ،‫بعد‬ ‫به‬ .‫هستند‬ ‫نيز‬ ‫چكيده‬.‫هستند‬ ‫نيز‬ ‫چكيده‬
 • 200. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫پزشكي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫پزشكي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫پزشكي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬:‫پزشكي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬ ))MedlineMedline(( ‫چكيده‬ ‫و‬ ‫شناختي‬ ‫كتاب‬ ‫اطلاعات‬ :‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬‫چكيده‬ ‫و‬ ‫شناختي‬ ‫كتاب‬ ‫اطلاعات‬ :‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫مقالت‬‫از‬ ‫بيش‬ ‫مقالت‬46004600‫اعلوم‬ ‫و‬ ‫پزشكي‬ ‫مجله‬‫اعلوم‬ ‫و‬ ‫پزشكي‬ ‫مجله‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫و‬ ‫آمريكا‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫وابسته‬‫از‬ ‫بيش‬ ‫و‬ ‫آمريكا‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫وابسته‬7070‫كشور‬‫كشور‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫جهان‬‫منتشر‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫جهان‬ .‫است‬ ‫اصطلنحنامه‬ ‫داراي‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ .‫شود‬ ‫مي‬.‫است‬ ‫اصطلنحنامه‬ ‫داراي‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ .‫شود‬ ‫مي‬ .‫باشند‬ ‫مي‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫رايگان‬ ‫هاي‬ ‫نسخه‬ ‫داراي‬ ‫مدلين‬.‫باشند‬ ‫مي‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫رايگان‬ ‫هاي‬ ‫نسخه‬ ‫داراي‬ ‫مدلين‬
 • 201. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫پزشكي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫پزشكي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫پزشكي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬:‫پزشكي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬ ‫موضواعي‬ ‫گستره‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬‫موضواعي‬ ‫گستره‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ‫پزشكي‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫نحوزه‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وسيعي‬ ‫بسيار‬‫پزشكي‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫نحوزه‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وسيعي‬ ‫بسيار‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ ،‫داروسازي‬ ،‫باليني‬ ‫پزشكي‬ :‫جمله‬ ‫از‬‫و‬ ‫بهداشت‬ ،‫داروسازي‬ ،‫باليني‬ ‫پزشكي‬ :‫جمله‬ ‫از‬ .‫دهد‬ ‫مي‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ... ‫و‬ ‫دندانپزشكي‬.‫دهد‬ ‫مي‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ... ‫و‬ ‫دندانپزشكي‬
 • 202. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫پزشكي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫پزشكي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫پزشكي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬:‫پزشكي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫مقالت‬ : ‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬‫از‬ ‫بيش‬ ‫مقالت‬ : ‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬50005000‫مجله‬‫مجله‬ ‫از‬ ‫پزشكي‬ ‫تخصصي‬‫از‬ ‫پزشكي‬ ‫تخصصي‬110110،‫ها‬ ‫كتاب‬ ،‫دنيا‬ ‫كشور‬،‫ها‬ ‫كتاب‬ ،‫دنيا‬ ‫كشور‬ .‫ها‬ ‫كنفرانس‬ ‫مذاكرات‬ ‫خلصه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نگاشت‬ ‫تك‬.‫ها‬ ‫كنفرانس‬ ‫مذاكرات‬ ‫خلصه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نگاشت‬ ‫تك‬ .‫است‬ ‫اصطلنحنامه‬ ‫داراي‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬.‫است‬ ‫اصطلنحنامه‬ ‫داراي‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬
 • 203. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫پزشكي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫پزشكي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫پرستاري‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬:‫پرستاري‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬ ))CINAWLCINAWL(( ‫و‬ ‫بهداشت‬ ،‫پزشكي‬ ،‫پرستاري‬ : ‫موضواعي‬ ‫پوشش‬‫و‬ ‫بهداشت‬ ،‫پزشكي‬ ،‫پرستاري‬ : ‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ .‫وابسته‬ ‫اعلوم‬ ‫و‬ ‫بهداشتي‬ ‫هاي‬ ‫مراقبت‬.‫وابسته‬ ‫اعلوم‬ ‫و‬ ‫بهداشتي‬ ‫هاي‬ ‫مراقبت‬
 • 204. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫پزشكي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫پزشكي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫شناسي‬ ‫سم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬:‫شناسي‬ ‫سم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬ ))TOXLINETTOXLINET(( ‫مواد‬ ،‫داروها‬ ،‫شناسي‬ ‫سم‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬‫مواد‬ ،‫داروها‬ ،‫شناسي‬ ‫سم‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ،‫خطرناك‬ ‫زائد‬ ‫مواد‬ ،‫زيست‬ ‫محيط‬ ،‫ااعتيادآور‬،‫خطرناك‬ ‫زائد‬ ‫مواد‬ ،‫زيست‬ ‫محيط‬ ،‫ااعتيادآور‬ ،‫هوا‬ ‫آلودگي‬ ،‫بهداشتي‬ ‫اعلوم‬ ،‫مراقبت‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬،‫هوا‬ ‫آلودگي‬ ،‫بهداشتي‬ ‫اعلوم‬ ،‫مراقبت‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ .‫زا‬ ‫واكنش‬ ‫داروهاي‬ ‫مضرات‬.‫زا‬ ‫واكنش‬ ‫داروهاي‬ ‫مضرات‬
 • 205. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫پزشكي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫پزشكي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ) :‫سرطان‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬) :‫سرطان‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬CANCERLITCANCERLIT(( ‫زمينه‬ ‫ساير‬ ‫و‬ ‫پزشكي‬ ‫زيست‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬‫زمينه‬ ‫ساير‬ ‫و‬ ‫پزشكي‬ ‫زيست‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ .‫سرطان‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫موضواعي‬ ‫هاي‬.‫سرطان‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫موضواعي‬ ‫هاي‬
 • 206. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫مهندسي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫مهندسي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫فضا‬ ‫و‬ ‫هوا‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬:‫فضا‬ ‫و‬ ‫هوا‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬ ‫فضا‬ ‫و‬ ‫هوا‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫اعنوان‬‫فضا‬ ‫و‬ ‫هوا‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫اعنوان‬ .‫وابسته‬ ‫موضواعات‬ ‫و‬ ‫فضا‬ ‫و‬ ‫هوا‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬.‫وابسته‬ ‫موضواعات‬ ‫و‬ ‫فضا‬ ‫و‬ ‫هوا‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ‫از‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ ‫اطلاعات‬ :‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬‫از‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ ‫اطلاعات‬ :‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬16001600‫منبع‬‫منبع‬ .‫زبان‬ ‫چهل‬ ‫به‬ ‫جهاني‬.‫زبان‬ ‫چهل‬ ‫به‬ ‫جهاني‬
 • 207. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫مهندسي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫مهندسي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫مهندسي‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬:‫مهندسي‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬))EIEI ComPendexComPendex(( ،‫محيط‬ ،‫انرژي‬ ،‫سازه‬ ‫مهندسي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬،‫محيط‬ ،‫انرژي‬ ،‫سازه‬ ‫مهندسي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ... ‫و‬ ‫برق‬ ،‫الكترونيك‬ ،‫بيوتكنولوژي‬ ،‫شناسي‬ ‫زمين‬... ‫و‬ ‫برق‬ ،‫الكترونيك‬ ،‫بيوتكنولوژي‬ ،‫شناسي‬ ‫زمين‬
 • 208. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫مهندسي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫مهندسي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫مهندسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫مهندسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬‫ساختمان‬‫ساختمان‬ ‫مسكن‬ ‫و‬‫مسكن‬ ‫و‬ ،‫ريزي‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫طرانحي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬،‫ريزي‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫طرانحي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ،‫سازه‬ ‫مهندسي‬ ،‫سازي‬ ‫ساختمان‬ ،‫معماري‬،‫سازه‬ ‫مهندسي‬ ،‫سازي‬ ‫ساختمان‬ ،‫معماري‬ ،‫مسكوني‬ ‫و‬ ‫تجاري‬ ‫و‬ ‫صنعتي‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫ساخت‬،‫مسكوني‬ ‫و‬ ‫تجاري‬ ‫و‬ ‫صنعتي‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ... ‫و‬ ‫تونل‬ ‫و‬ ‫پل‬ ،‫شهري‬ ‫مهندسي‬... ‫و‬ ‫تونل‬ ‫و‬ ‫پل‬ ،‫شهري‬ ‫مهندسي‬
 • 209. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫مهندسي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫مهندسي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫الكترونيك‬ ،‫فيزيك‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫الكترونيك‬ ،‫فيزيك‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫رايانه‬ ‫و‬‫رايانه‬ ‫و‬))INSPECINSPEC(( ،‫مخابرات‬ ،‫كنترل‬ ،‫برق‬ ‫مهندسي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬،‫مخابرات‬ ،‫كنترل‬ ،‫برق‬ ‫مهندسي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ،‫دور‬ ‫راه‬ ‫ارتباطات‬ ،‫ارتباطات‬ ،‫مصنواعي‬ ‫هوش‬،‫دور‬ ‫راه‬ ‫ارتباطات‬ ،‫ارتباطات‬ ،‫مصنواعي‬ ‫هوش‬ ،‫نجوم‬ ،‫اي‬ ‫هسته‬ ‫انرژي‬ ،‫فيزيك‬ ،‫انرژي‬ ،‫رايانه‬،‫نجوم‬ ،‫اي‬ ‫هسته‬ ‫انرژي‬ ،‫فيزيك‬ ،‫انرژي‬ ،‫رايانه‬ ‫ها‬ ‫شبكه‬ ،‫نوري‬ ‫ابزارهاي‬ ،‫ها‬ ‫ابررسانه‬ ،‫ها‬ ‫هادي‬‫ها‬ ‫شبكه‬ ،‫نوري‬ ‫ابزارهاي‬ ،‫ها‬ ‫ابررسانه‬ ،‫ها‬ ‫هادي‬ .‫اطلاعات‬ ‫تكنولوژي‬ ‫و‬.‫اطلاعات‬ ‫تكنولوژي‬ ‫و‬ .‫دارد‬ ‫پيوسته‬ ‫اصطلنحنامه‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬.‫دارد‬ ‫پيوسته‬ ‫اصطلنحنامه‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬
 • 210. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫مهندسي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫مهندسي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫مواد‬ ‫مهندسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫مواد‬ ‫مهندسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ))METADEXMETADEX(( ‫مواد‬ ‫مهندسي‬ ،‫متالوژي‬ ‫مهندسي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬‫مواد‬ ‫مهندسي‬ ،‫متالوژي‬ ‫مهندسي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ،‫آلياژها‬ ،‫سراميك‬ ‫و‬ ‫پليمر‬ ،‫فلزات‬ ‫شامل‬ ‫مواد‬ ‫و‬،‫آلياژها‬ ،‫سراميك‬ ‫و‬ ‫پليمر‬ ،‫فلزات‬ ‫شامل‬ ‫مواد‬ ‫و‬ .‫معدن‬ ،‫پودر‬ ‫متالورژي‬.‫معدن‬ ،‫پودر‬ ‫متالورژي‬ .‫دارد‬ ‫پيوسته‬ ‫اصطلنحنامه‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬.‫دارد‬ ‫پيوسته‬ ‫اصطلنحنامه‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬
 • 211. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫مهندسي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫مهندسي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫مهندسي‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫مهندسي‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ))NTISNTIS(( ،‫مواد‬ ‫اعلم‬ ،‫شهرسازي‬ ‫مهندسي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬،‫مواد‬ ‫اعلم‬ ،‫شهرسازي‬ ‫مهندسي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ... ‫و‬ ‫بيولوژي‬ ،‫پزشكي‬ ‫مهندسي‬... ‫و‬ ‫بيولوژي‬ ،‫پزشكي‬ ‫مهندسي‬
 • 212. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫مهندسي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫مهندسي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫اي‬ ‫هسته‬ ‫انرژي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫اي‬ ‫هسته‬ ‫انرژي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ))INISINIS(( ‫هسته‬ ‫سوخت‬ ،‫اي‬ ‫هسته‬ ‫انرژي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬‫هسته‬ ‫سوخت‬ ،‫اي‬ ‫هسته‬ ‫انرژي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ‫و‬ ‫اعلوم‬ ،‫مربوط‬ ‫ابزارآلت‬ ‫و‬ ‫راكتورها‬ ،‫اي‬‫و‬ ‫اعلوم‬ ،‫مربوط‬ ‫ابزارآلت‬ ‫و‬ ‫راكتورها‬ ،‫اي‬ ... ‫و‬ ‫مهندسي‬ ‫تكنولوژي‬... ‫و‬ ‫مهندسي‬ ‫تكنولوژي‬ .‫اي‬ ‫هسته‬ ‫انرژي‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫آژانس‬ : ‫كننده‬ ‫تهيه‬.‫اي‬ ‫هسته‬ ‫انرژي‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫آژانس‬ : ‫كننده‬ ‫تهيه‬
 • 213. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫مهندسي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫مهندسي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫اعمران‬ ‫مهندسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫اعمران‬ ‫مهندسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ،‫هوافضا‬ ،‫شهرسازي‬ ‫مهندسي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬،‫هوافضا‬ ،‫شهرسازي‬ ‫مهندسي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ‫و‬ ‫سازه‬ ‫مهندسي‬ ،‫بزرگراه‬ ،‫پل‬ ،‫ساختمان‬‫و‬ ‫سازه‬ ‫مهندسي‬ ،‫بزرگراه‬ ،‫پل‬ ،‫ساختمان‬ ،‫مواد‬ ‫مهندسي‬ ،‫رايانه‬ ،‫زلزله‬ ‫مهندسي‬ ،‫هيدروليك‬،‫مواد‬ ‫مهندسي‬ ،‫رايانه‬ ،‫زلزله‬ ‫مهندسي‬ ،‫هيدروليك‬ .‫آب‬ ‫مهندسي‬ ،‫مديريت‬.‫آب‬ ‫مهندسي‬ ،‫مديريت‬ .‫است‬ ‫اصطلنحنامه‬ ‫داراي‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬.‫است‬ ‫اصطلنحنامه‬ ‫داراي‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬
 • 214. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫مهندسي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫مهندسي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫رايانه‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫رايانه‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ :‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬‫پايگاه‬ ‫اين‬ :‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬260260‫پوشش‬ ‫را‬ ‫مجله‬‫پوشش‬ ‫را‬ ‫مجله‬ ‫كه‬ ‫دهد‬ ‫مي‬‫كه‬ ‫دهد‬ ‫مي‬240240‫متن‬ ‫تمام‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫اعنوان‬‫متن‬ ‫تمام‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫اعنوان‬ .‫نمايد‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬.‫نمايد‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬
 • 215. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫مهندسي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫مهندسي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫پايه‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫پايه‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ،‫ژئوفيزيك‬ : ‫شامل‬ ‫شناسي‬ ‫زمين‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬،‫ژئوفيزيك‬ : ‫شامل‬ ‫شناسي‬ ‫زمين‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ،‫زيست‬ ‫محيط‬ ،‫زمين‬ ‫مهندسي‬ ،‫ژئوشيمي‬،‫زيست‬ ‫محيط‬ ،‫زمين‬ ‫مهندسي‬ ،‫ژئوشيمي‬ .‫شناسي‬ ‫اقيانوس‬ ،‫هيدرولوژي‬.‫شناسي‬ ‫اقيانوس‬ ،‫هيدرولوژي‬
 • 216. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫مهندسي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫مهندسي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫شيمي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫شيمي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫زيست‬ ،‫شيمي‬ ‫مهندسي‬ ،‫شيمي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬‫زيست‬ ،‫شيمي‬ ‫مهندسي‬ ،‫شيمي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ،‫تجزيه‬ ‫شيمي‬ ،‫معدني‬ ‫شيمي‬ ،‫آلي‬ ‫شيمي‬ ،‫شيمي‬،‫تجزيه‬ ‫شيمي‬ ،‫معدني‬ ‫شيمي‬ ،‫آلي‬ ‫شيمي‬ ،‫شيمي‬ .‫پتروشيمي‬ ‫و‬ ‫كاربردي‬ ‫شيمي‬.‫پتروشيمي‬ ‫و‬ ‫كاربردي‬ ‫شيمي‬ .‫است‬ ‫اصطلنحنامه‬ ‫داراي‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬.‫است‬ ‫اصطلنحنامه‬ ‫داراي‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ .‫شيمي‬ ‫نامها‬ ‫چكيده‬ :‫چاپي‬ ‫معادل‬.‫شيمي‬ ‫نامها‬ ‫چكيده‬ :‫چاپي‬ ‫معادل‬
 • 217. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫مهندسي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫مهندسي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫شناسي‬ ‫زيست‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫شناسي‬ ‫زيست‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫شناسي‬ ‫زيست‬ ،‫شناسي‬ ‫زيست‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬‫شناسي‬ ‫زيست‬ ،‫شناسي‬ ‫زيست‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ... ‫و‬ ‫نحياتي‬ ‫شيمي‬ ،‫هوا-فضا‬... ‫و‬ ‫نحياتي‬ ‫شيمي‬ ،‫هوا-فضا‬ .‫است‬ ‫اصطلنحنامه‬ ‫داراي‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬.‫است‬ ‫اصطلنحنامه‬ ‫داراي‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ : ‫كننده‬ ‫تهيه‬: ‫كننده‬ ‫تهيه‬BIOSISBIOSIS
 • 218. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫اعلوم‬ ‫استنادي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫اعلوم‬ ‫استنادي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اجتمااعي‬‫اجتمااعي‬ ‫باستان‬ ،‫اقتصاد‬ ،‫ارتباطات‬ ،‫آمار‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬‫باستان‬ ،‫اقتصاد‬ ،‫ارتباطات‬ ،‫آمار‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ،‫جغرافيا‬ ،‫بازرگاني‬ ،‫تاريخ‬ ،‫شناسي‬ ‫زبان‬ ،‫شناسي‬،‫جغرافيا‬ ،‫بازرگاني‬ ،‫تاريخ‬ ،‫شناسي‬ ‫زبان‬ ،‫شناسي‬ ‫مطالعات‬ ،‫الملل‬ ‫بين‬ ‫روابط‬ ،‫شناسي‬ ‫جمعيت‬‫مطالعات‬ ،‫الملل‬ ‫بين‬ ‫روابط‬ ،‫شناسي‬ ‫جمعيت‬ ... ‫و‬ ‫خانواده‬... ‫و‬ ‫خانواده‬
 • 219. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫ويلسون‬‫ويلسون‬ ،‫جغرافيا‬ ،‫نحقوق‬ ،‫تجارت‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬،‫جغرافيا‬ ،‫نحقوق‬ ،‫تجارت‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ،‫نحقوق‬ ،‫سياسي‬ ‫اعلوم‬ ،‫الملل‬ ‫بين‬ ‫ارتباطات‬،‫نحقوق‬ ،‫سياسي‬ ‫اعلوم‬ ،‫الملل‬ ‫بين‬ ‫ارتباطات‬ .‫شناسي‬ ‫جامعه‬ ،‫روانشناسي‬.‫شناسي‬ ‫جامعه‬ ،‫روانشناسي‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫اصطلنحنامه‬ ‫داراي‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬.‫باشد‬ ‫مي‬ ‫اصطلنحنامه‬ ‫داراي‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬
 • 220. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫شناسي‬ ‫جامعه‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫شناسي‬ ‫جامعه‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ،‫رفتارشناسي‬ ،‫شناسي‬ ‫انسان‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬،‫رفتارشناسي‬ ،‫شناسي‬ ‫انسان‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ‫و‬ ‫ازدواج‬ ،‫محيطي‬ ‫هاي‬ ‫برري‬ ،‫ارتباطات‬ ‫توسعه‬‫و‬ ‫ازدواج‬ ،‫محيطي‬ ‫هاي‬ ‫برري‬ ،‫ارتباطات‬ ‫توسعه‬ ... ‫و‬ ‫خانواده‬... ‫و‬ ‫خانواده‬
 • 221. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫روانشناسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫روانشناسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫روان‬ ،‫روانپزشكي‬ ،‫روانشناسي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬‫روان‬ ،‫روانپزشكي‬ ،‫روانشناسي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ،‫ارتباطي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ،‫شناسي‬ ‫اعصب‬ ،‫سنجي‬،‫ارتباطي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ،‫شناسي‬ ‫اعصب‬ ،‫سنجي‬ ‫آثار‬ ‫و‬ ‫فرايندها‬ ،‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ،‫شخصيت‬‫آثار‬ ‫و‬ ‫فرايندها‬ ،‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ،‫شخصيت‬ .‫پزشكي‬ ‫و‬ ‫شناسي‬ ‫جرم‬ ،‫اجتمااعي‬.‫پزشكي‬ ‫و‬ ‫شناسي‬ ‫جرم‬ ،‫اجتمااعي‬ .‫دارد‬ ‫اصطلنحنامه‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬.‫دارد‬ ‫اصطلنحنامه‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬
 • 222. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫شناسي‬ ‫جامعه‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫شناسي‬ ‫جامعه‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫نوري‬ ‫فشرده‬ ‫لوح‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬‫نام‬ ‫با‬ ‫نوري‬ ‫فشرده‬ ‫لوح‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬PsyclitPsyclit ‫تفاوت‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫پلتر‬ ‫سيلور‬ ‫توسط‬‫تفاوت‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫پلتر‬ ‫سيلور‬ ‫توسط‬ Psyclit,PsycInfoPsyclit,PsycInfo‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫در‬‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫در‬PsyclitPsyclit ‫پايان‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫گزارشهاي‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫هاي‬ ‫پيشينه‬‫پايان‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫گزارشهاي‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫هاي‬ ‫پيشينه‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫نامه‬‫در‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫نامه‬PsycInfoPsycInfo،‫باشد‬ ‫مي‬ ‫موجود‬،‫باشد‬ ‫مي‬ ‫موجود‬ .‫شود‬ ‫نمي‬ ‫شامل‬.‫شود‬ ‫نمي‬ ‫شامل‬
 • 223. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫جغرافيا‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫جغرافيا‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫جغرافياي‬ ،‫جغرافيا‬ ،‫زمين‬ ‫اعلوم‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬‫جغرافياي‬ ،‫جغرافيا‬ ،‫زمين‬ ‫اعلوم‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ... ‫و‬ ‫كشي‬ ‫نقشه‬ ،‫انساني‬... ‫و‬ ‫كشي‬ ‫نقشه‬ ،‫انساني‬ ‫از‬ ‫بيش‬ : ‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬‫از‬ ‫بيش‬ : ‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬35003500‫مقاله‬ ‫و‬ ‫مجله‬‫مقاله‬ ‫و‬ ‫مجله‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫كتاب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نقشه‬ ،‫ها‬ ‫نامه‬ ‫پايان‬ ،‫كنفرانسها‬‫به‬ ‫ها‬ ‫كتاب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نقشه‬ ،‫ها‬ ‫نامه‬ ‫پايان‬ ،‫كنفرانسها‬ 4040.‫دنيا‬ ‫زبان‬.‫دنيا‬ ‫زبان‬
 • 224. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫و‬ ‫بازرگاني‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫و‬ ‫بازرگاني‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬‫مديريت‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ : ‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ : ‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫بيش‬‫از‬ ‫بيش‬20002000‫سراسر‬ ‫از‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫تجارت‬ ‫مجله‬‫سراسر‬ ‫از‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫تجارت‬ ‫مجله‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫جهان‬‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫جهان‬550550‫از‬ ‫مجله‬‫از‬ ‫مجله‬ 20002000.‫كند‬ ‫مي‬ ‫فراهم‬ ‫متن‬ ‫تمام‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫مجله‬.‫كند‬ ‫مي‬ ‫فراهم‬ ‫متن‬ ‫تمام‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫مجله‬
 • 225. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫و‬ ‫نحسابداري‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫و‬ ‫نحسابداري‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫ماليات‬‫ماليات‬ ‫و‬ ‫چكيده‬ + ‫شناختي‬ ‫كتاب‬ ‫اطلاعات‬ :‫اطلاعات‬ ‫نوع‬‫و‬ ‫چكيده‬ + ‫شناختي‬ ‫كتاب‬ ‫اطلاعات‬ :‫اطلاعات‬ ‫نوع‬ .‫مقالت‬ ‫كامل‬ ‫متن‬.‫مقالت‬ ‫كامل‬ ‫متن‬
 • 226. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫نحقوق‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫نحقوق‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫است‬ ‫اساسي‬ ‫مرجعي‬ ،‫پايگاه‬ ‫اين‬ : ‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬‫است‬ ‫اساسي‬ ‫مرجعي‬ ،‫پايگاه‬ ‫اين‬ : ‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬ ‫افرادي‬ ‫ساير‬ ‫و‬ ‫نحقوق‬ ‫هاي‬ ‫دانشكده‬ ،‫وكل‬ ‫براي‬‫افرادي‬ ‫ساير‬ ‫و‬ ‫نحقوق‬ ‫هاي‬ ‫دانشكده‬ ،‫وكل‬ ‫براي‬ .‫دارند‬ ‫نياز‬ ‫نحقوقي‬ ‫مبانحث‬ ‫به‬ ‫كه‬.‫دارند‬ ‫نياز‬ ‫نحقوقي‬ ‫مبانحث‬ ‫به‬ ‫كه‬
 • 227. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫اقتصاد‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫اقتصاد‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫مقالت‬ ‫و‬ ‫مجلت‬ ‫مقالت‬ ‫خلصه‬ :‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬‫مقالت‬ ‫و‬ ‫مجلت‬ ‫مقالت‬ ‫خلصه‬ :‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬ ‫كتاب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نامه‬ ‫پايان‬ ،‫ها‬ ‫كنفرانس‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬‫كتاب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نامه‬ ‫پايان‬ ،‫ها‬ ‫كنفرانس‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ .‫است‬ ‫اصطلنحنامه‬ ‫داراي‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ .‫ها‬.‫است‬ ‫اصطلنحنامه‬ ‫داراي‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ .‫ها‬
 • 228. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ))ERICERIC(( ،‫اي‬ ‫نحرفه‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫آموزش‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬،‫اي‬ ‫نحرفه‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫آموزش‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ‫آموزش‬ ،‫دبستاني‬ ‫پيش‬ ‫و‬ ‫ابتدايي‬ ‫آموزش‬‫آموزش‬ ،‫دبستاني‬ ‫پيش‬ ‫و‬ ‫ابتدايي‬ ‫آموزش‬ ... ‫و‬ ‫آموزشي‬ ‫مديريت‬ ،‫سالمندان‬... ‫و‬ ‫آموزشي‬ ‫مديريت‬ ،‫سالمندان‬ .‫است‬ ‫اصلنحنامه‬ ‫داراي‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬.‫است‬ ‫اصلنحنامه‬ ‫داراي‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬
 • 229. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫اعلوم‬ ‫هاي‬ ‫چكيده‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫اعلوم‬ ‫هاي‬ ‫چكيده‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫رساني‬ ‫اطلع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬‫رساني‬ ‫اطلع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬))LISALISA(( ‫ذخيره‬ ،‫رساني‬ ‫اطلع‬ ،‫كتابداري‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬‫ذخيره‬ ،‫رساني‬ ‫اطلع‬ ،‫كتابداري‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ،‫ها‬ ‫رسانه‬ ،‫تجهيزات‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ ،‫منابع‬ ،‫بازيابي‬ ‫و‬،‫ها‬ ‫رسانه‬ ،‫تجهيزات‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ ،‫منابع‬ ،‫بازيابي‬ ‫و‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ،‫اطلاعات‬ ‫انتقال‬ ،‫فني‬ ‫خدمات‬‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ،‫اطلاعات‬ ‫انتقال‬ ،‫فني‬ ‫خدمات‬ .‫اطلاعات‬ ‫تكنولوژي‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ،‫اطلاعاتي‬.‫اطلاعات‬ ‫تكنولوژي‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ،‫اطلاعاتي‬
 • 230. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫اعلوم‬ ‫هاي‬ ‫چكيده‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫اعلوم‬ ‫هاي‬ ‫چكيده‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫رساني‬ ‫اطلع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬‫رساني‬ ‫اطلع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬))LISALISA(( :‫زماني‬ ‫پوشش‬:‫زماني‬ ‫پوشش‬19691969-- .‫چكيده‬ + ‫شناختي‬ ‫كتاب‬ ‫اطلاعات‬ :‫اطلاعات‬ ‫نوع‬.‫چكيده‬ + ‫شناختي‬ ‫كتاب‬ ‫اطلاعات‬ :‫اطلاعات‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫ركورد‬ : ‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬‫از‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫ركورد‬ : ‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬500500‫از‬ ‫مجله‬‫از‬ ‫مجله‬ 6868‫به‬ ‫كشور‬‫به‬ ‫كشور‬2020‫داراي‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ .‫زبان‬‫داراي‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ .‫زبان‬ .‫است‬ ‫اصطلنحنامه‬.‫است‬ ‫اصطلنحنامه‬ : ‫كننده‬ ‫تهيه‬: ‫كننده‬ ‫تهيه‬CSACSA
 • 231. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫اعلوم‬ ‫هاي‬ ‫چكيده‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫اعلوم‬ ‫هاي‬ ‫چكيده‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫و‬ ‫رساني‬ ‫اطلع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬‫آوري‬ ‫فن‬ ‫و‬ ‫رساني‬ ‫اطلع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ))ISTAISTA(( ‫هاي‬ ‫سرويس‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سيستم‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬‫هاي‬ ‫سرويس‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سيستم‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ،‫صنعتي‬ ‫اطلاعات‬ ،‫الكترونيكي‬ ‫ناشران‬ ،‫اي‬ ‫كتابخانه‬،‫صنعتي‬ ‫اطلاعات‬ ،‫الكترونيكي‬ ‫ناشران‬ ،‫اي‬ ‫كتابخانه‬ ‫و‬ ‫پيوسته‬ ‫اطلاعات‬ ،‫جستجو‬ ‫ابزارهاي‬ ‫و‬ ‫جستجو‬‫و‬ ‫پيوسته‬ ‫اطلاعات‬ ،‫جستجو‬ ‫ابزارهاي‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ،‫اطلاعات‬ ‫مديريت‬ ،‫رساني‬ ‫اطلع‬ ،‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬،‫اطلاعات‬ ‫مديريت‬ ،‫رساني‬ ‫اطلع‬ ،‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬ ‫چكيده‬ ‫و‬ ‫نويسي‬ ‫فهرست‬ ،‫آرشيو‬ ،‫ارتباطات‬‫چكيده‬ ‫و‬ ‫نويسي‬ ‫فهرست‬ ،‫آرشيو‬ ،‫ارتباطات‬ .‫نويسي‬.‫نويسي‬
 • 232. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫متن‬ ‫تمام‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫متن‬ ‫تمام‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫ويلسون‬ ‫رساني‬ ‫اطلع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬‫ويلسون‬ ‫رساني‬ ‫اطلع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ‫و‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬‫پايگاه‬ ‫اين‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ‫و‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬ ‫مقالت‬ ‫شناختي‬ ‫كتاب‬ ‫اطلاعات‬‫مقالت‬ ‫شناختي‬ ‫كتاب‬ ‫اطلاعات‬200200‫را‬ ‫مجله‬‫را‬ ‫مجله‬ ‫اين‬ ‫ميان‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬‫اين‬ ‫ميان‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬200200،‫مجله‬،‫مجله‬9191 .‫شود‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ،‫متن‬ ‫تمام‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫اعنوان‬.‫شود‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ،‫متن‬ ‫تمام‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫اعنوان‬ .‫است‬ ‫اصطلنحنامه‬ ‫داراي‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬.‫است‬ ‫اصطلنحنامه‬ ‫داراي‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬
 • 233. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫هنر‬ ‫و‬ ‫انساني‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫هنر‬ ‫و‬ ‫انساني‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫اعلوم‬ ‫استنادي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫اعلوم‬ ‫استنادي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫انساني‬‫هنر‬ ‫و‬ ‫انساني‬ ،‫شعر‬ ،‫كلسيك‬ ‫ادبيات‬ ،‫ادبيات‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬،‫شعر‬ ،‫كلسيك‬ ‫ادبيات‬ ،‫ادبيات‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ... ‫و‬ ‫زيبا‬ ‫هنرهاي‬ ،‫تئاتر‬... ‫و‬ ‫زيبا‬ ‫هنرهاي‬ ،‫تئاتر‬
 • 234. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ :‫هنر‬ ‫و‬ ‫انساني‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬:‫هنر‬ ‫و‬ ‫انساني‬ ‫اعلوم‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫تاريخ‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫تاريخ‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫شناختي‬ ‫كتاب‬ ‫اطلاعات‬ ،‫پايگاه‬ ‫اين‬ :‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬‫شناختي‬ ‫كتاب‬ ‫اطلاعات‬ ،‫پايگاه‬ ‫اين‬ :‫اطلاعاتي‬ ‫منابع‬ ‫مقالت‬ ‫چكيده‬ ‫و‬‫مقالت‬ ‫چكيده‬ ‫و‬21002100،‫ها‬ ‫كنفرانس‬ ‫و‬ ‫مجله‬،‫ها‬ ‫كنفرانس‬ ‫و‬ ‫مجله‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫هاي‬ ‫نامه‬ ‫پايان‬ ،‫ها‬ ‫كتاب‬‫به‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫هاي‬ ‫نامه‬ ‫پايان‬ ،‫ها‬ ‫كتاب‬5050 .‫دهد‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫زبان‬.‫دهد‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫زبان‬
 • 235. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعمومي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫اعمومي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫و‬ ‫ها‬ ‫نامه‬ ‫پايان‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫و‬ ‫ها‬ ‫نامه‬ ‫پايان‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫دكترا‬ ‫هاي‬ ‫رساله‬‫دكترا‬ ‫هاي‬ ‫رساله‬ ،‫پزشكي‬ ،‫مهندسي‬ ،‫اعلوم‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬،‫پزشكي‬ ،‫مهندسي‬ ،‫اعلوم‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ .‫اجتمااعي‬ ‫و‬ ‫انساني‬ ‫اعلوم‬ ،‫كشاورزي‬.‫اجتمااعي‬ ‫و‬ ‫انساني‬ ‫اعلوم‬ ،‫كشاورزي‬
 • 236. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعمومي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫اعمومي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫و‬ ‫ها‬ ‫نامه‬ ‫پايان‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫و‬ ‫ها‬ ‫نامه‬ ‫پايان‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫دكترا‬ ‫هاي‬ ‫رساله‬‫دكترا‬ ‫هاي‬ ‫رساله‬ ‫و‬ ‫چكيده‬ ‫و‬ ‫كتابشناختي‬ ‫اطلاعات‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬‫و‬ ‫چكيده‬ ‫و‬ ‫كتابشناختي‬ ‫اطلاعات‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ 2424‫هاي‬ ‫نامه‬ ‫پايان‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬‫هاي‬ ‫نامه‬ ‫پايان‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬22‫از‬ ‫اخير‬ ‫سال‬‫از‬ ‫اخير‬ ‫سال‬ :‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اينترنت‬ ‫در‬ ،‫زير‬ ‫نشاني‬ ‫طريق‬:‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اينترنت‬ ‫در‬ ،‫زير‬ ‫نشاني‬ ‫طريق‬ http://www.lib.umi.chttp://www.lib.umi.c
 • 237. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعمومي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫اعمومي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫مذاكرات‬ ‫خلصه‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫مذاكرات‬ ‫خلصه‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫ها‬ ‫كنفرانس‬‫ها‬ ‫كنفرانس‬ ،‫ها‬ ‫سمپوزيوم‬ ،‫ها‬ ‫كنفرانس‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬،‫ها‬ ‫سمپوزيوم‬ ،‫ها‬ ‫كنفرانس‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ .‫جلسات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫كارگاه‬ ،‫ها‬ ‫كنگره‬.‫جلسات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫كارگاه‬ ،‫ها‬ ‫كنگره‬
 • 238. ‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تخصصي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعمومي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫اعمومي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اعنوان‬‫اعنوان‬:‫الكترونيكي‬ ‫منابع‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ :‫الكترونيكي‬ ‫منابع‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ،‫تجارت‬ ،‫پزشكي‬ ،‫كشاورزي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬،‫تجارت‬ ،‫پزشكي‬ ،‫كشاورزي‬ :‫موضواعي‬ ‫پوشش‬ ،‫ادبيات‬ ،‫زبان‬ ،‫تاريخ‬ ،‫جغرافيا‬ ،‫هنر‬ ،‫آموزش‬،‫ادبيات‬ ،‫زبان‬ ،‫تاريخ‬ ،‫جغرافيا‬ ،‫هنر‬ ،‫آموزش‬ ،‫شناسي‬ ‫روان‬ ،‫مذهب‬ ،‫فلسفه‬ ،‫كتابداري‬ ،‫نحقوق‬،‫شناسي‬ ‫روان‬ ،‫مذهب‬ ،‫فلسفه‬ ،‫كتابداري‬ ،‫نحقوق‬ ‫در‬ ‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ،‫تكنولوژي‬ ،‫اعلوم‬‫در‬ ‫اجتمااعي‬ ‫اعلوم‬ ،‫تكنولوژي‬ ،‫اعلوم‬50005000.‫مجله‬.‫مجله‬
 • 239. ‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ )‫فشرده‬ ‫لوح‬ ‫نمايه‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬)‫فشرده‬ ‫لوح‬ ‫نمايه‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ (‫نمايه‬(‫نمايه‬ ‫نشريات‬ ‫مقالت‬ ‫متن‬ ،‫نمايه‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫بانك‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫نشريات‬ ‫مقالت‬ ‫متن‬ ،‫نمايه‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫بانك‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫)سال‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫ادواري‬‫)سال‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫ادواري‬13701370‫صورت‬ ‫به‬ (‫صورت‬ ‫به‬ ( ‫سال‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫مي‬ ‫منتشر‬ ‫مجله‬‫سال‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫مي‬ ‫منتشر‬ ‫مجله‬13761376‫صورت‬ ‫به‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫هيأت‬ ‫دبيرخانه‬ ‫توسط‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫بانك‬‫هيأت‬ ‫دبيرخانه‬ ‫توسط‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫بانك‬ ‫امناي‬‫امناي‬ .‫شد‬ ‫طرانحي‬ ‫كشور‬ ‫اعمومي‬ ‫هاي‬ ‫كتابخانه‬.‫شد‬ ‫طرانحي‬ ‫كشور‬ ‫اعمومي‬ ‫هاي‬ ‫كتابخانه‬
 • 240. ‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ )‫فشرده‬ ‫لوح‬ ‫نمايه‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬)‫فشرده‬ ‫لوح‬ ‫نمايه‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ (‫نمايه‬(‫نمايه‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫امكان‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫بانك‬ ‫اين‬ ‫در‬‫طريق‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫امكان‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫بانك‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫و‬ ‫موضوع‬ ،‫اعنوان‬ ،‫مقاله‬ ‫نويسنده‬‫در‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫و‬ ‫موضوع‬ ،‫اعنوان‬ ،‫مقاله‬ ‫نويسنده‬ ‫پذير‬ ‫امكان‬ ،‫نشريه‬ ‫نام‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫متن‬‫پذير‬ ‫امكان‬ ،‫نشريه‬ ‫نام‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫متن‬ (‫)و-يا-نه‬ ‫بولين‬ ‫اعملگرهاي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬(‫)و-يا-نه‬ ‫بولين‬ ‫اعملگرهاي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ،‫جستجو‬ ‫محدوده‬ ‫كنترل‬ ‫امكان‬.‫دارد‬ ‫وجود‬ ،‫جستجو‬ ‫محدوده‬ ‫كنترل‬ ‫امكان‬
 • 241. ‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫ملي‬ ‫كتابشناسي‬‫ملي‬ ‫كتابشناسي‬ ‫ها‬ ‫كتاب‬ ‫كليه‬ ‫هاي‬ ‫برگه‬ ‫فهرست‬ ‫اطلاعات‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬‫ها‬ ‫كتاب‬ ‫كليه‬ ‫هاي‬ ‫برگه‬ ‫فهرست‬ ‫اطلاعات‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫منابعي‬ ‫و‬‫سال‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫منابعي‬ ‫و‬13621362‫ايران‬ ‫در‬ ‫بعد‬ ‫به‬‫ايران‬ ‫در‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گرديده‬ ‫ارسال‬ ‫ملي‬ ‫كتابخانه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬‫و‬ ‫گرديده‬ ‫ارسال‬ ‫ملي‬ ‫كتابخانه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫شامل‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫فهرست‬ ،‫ملي‬ ‫كتابخانه‬ ‫توسط‬‫شامل‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫فهرست‬ ،‫ملي‬ ‫كتابخانه‬ ‫توسط‬ .‫شود‬ ‫مي‬.‫شود‬ ‫مي‬
 • 242. ‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫ملي‬ ‫كتابشناسي‬‫ملي‬ ‫كتابشناسي‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫فشرده‬ ‫لوح‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫هم‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬‫اختيار‬ ‫در‬ ‫فشرده‬ ‫لوح‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫هم‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫ها‬ ‫كتابخانه‬‫دسترسي‬ ‫امكان‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫ها‬ ‫كتابخانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ملي‬ ‫كتابخانه‬ ‫سايت‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫به‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫ملي‬ ‫كتابخانه‬ ‫سايت‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫به‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ،‫رايگان‬.‫دارد‬ ‫وجود‬ ،‫رايگان‬
 • 243. ‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ( )‫نما‬ ‫ايران‬ ‫ملي‬ ‫نمايه‬( )‫نما‬ ‫ايران‬ ‫ملي‬ ‫نمايه‬ ‫مطبواعات‬ ‫در‬ ‫فرهنگي‬ ‫مقالت‬ ‫فهرست‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬‫مطبواعات‬ ‫در‬ ‫فرهنگي‬ ‫مقالت‬ ‫فهرست‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫ايران‬ ‫اسلمي‬ ‫جمهوري‬‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫ايران‬ ‫اسلمي‬ ‫جمهوري‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولين‬‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولين‬13791379‫ملي‬ ‫كتابخانه‬ ‫توسط‬‫ملي‬ ‫كتابخانه‬ ‫توسط‬ .‫شد‬ ‫تهيه‬ ‫فشرده‬ ‫لوح‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫ايران‬.‫شد‬ ‫تهيه‬ ‫فشرده‬ ‫لوح‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫ايران‬
 • 244. ‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ( )‫نما‬ ‫ايران‬ ‫ملي‬ ‫نمايه‬( )‫نما‬ ‫ايران‬ ‫ملي‬ ‫نمايه‬ http://www.balagh.nethttp://www.balagh.net ‫تحقيقات‬ ‫دفتر‬ ‫پژوهشي‬ ‫معاونت‬ ‫را‬ ‫سايت‬ ‫اين‬‫تحقيقات‬ ‫دفتر‬ ‫پژوهشي‬ ‫معاونت‬ ‫را‬ ‫سايت‬ ‫اين‬ ،‫فارسي‬ ‫زبان‬ ‫سه‬ ‫به‬ ،‫قم‬ ‫اعلميه‬ ‫نحوزه‬ ‫اسلمي‬،‫فارسي‬ ‫زبان‬ ‫سه‬ ‫به‬ ،‫قم‬ ‫اعلميه‬ ‫نحوزه‬ ‫اسلمي‬ .‫است‬ ‫كرده‬ ‫تهيه‬ ‫انگليسي‬ ‫و‬ ‫اعربي‬.‫است‬ ‫كرده‬ ‫تهيه‬ ‫انگليسي‬ ‫و‬ ‫اعربي‬
 • 245. ‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫نحوزه‬ ‫رساني‬ ‫اطلع‬ ‫پايگاه‬‫نحوزه‬ ‫رساني‬ ‫اطلع‬ ‫پايگاه‬ http://www.hawzah.nethttp://www.hawzah.net ‫اعلوم‬ ‫كامپيوتري‬ ‫تحقيقات‬ ‫مركز‬ ‫را‬ ‫سايت‬ ‫اين‬‫اعلوم‬ ‫كامپيوتري‬ ‫تحقيقات‬ ‫مركز‬ ‫را‬ ‫سايت‬ ‫اين‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫اسلمي‬‫سال‬ ‫از‬ ‫اسلمي‬13721372،‫فارسي‬ ‫زبان‬ ‫سه‬ ‫به‬،‫فارسي‬ ‫زبان‬ ‫سه‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫كرده‬ ‫تهيه‬ ‫انگليسي‬ ‫و‬ ‫اعربي‬.‫است‬ ‫كرده‬ ‫تهيه‬ ‫انگليسي‬ ‫و‬ ‫اعربي‬
 • 246. ‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫كريم‬ ‫قرآن‬ ‫تخصصي‬ ‫پايگاه‬‫كريم‬ ‫قرآن‬ ‫تخصصي‬ ‫پايگاه‬ www.quran.al-shia.comwww.quran.al-shia.com ‫بيت‬ ‫آل‬ ‫رساني‬ ‫اطلع‬ ‫جهاني‬ ‫مركز‬ ‫را‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬‫بيت‬ ‫آل‬ ‫رساني‬ ‫اطلع‬ ‫جهاني‬ ‫مركز‬ ‫را‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ ‫سال‬ ‫از‬ (‫السلم‬ ‫)اعليهم‬‫سال‬ ‫از‬ (‫السلم‬ ‫)اعليهم‬13831383‫ارائه‬ ‫و‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬‫ارائه‬ ‫و‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ .‫است‬ ‫كرده‬.‫است‬ ‫كرده‬
 • 247. ‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ( )‫ع‬ ‫اعلي‬ ‫امام‬( )‫ع‬ ‫اعلي‬ ‫امام‬ http://www.imamalinet.nethttp://www.imamalinet.net ‫اعلوم‬ ‫كامپيوتري‬ ‫تحقيقات‬ ‫مركز‬ ‫را‬ ‫سايت‬ ‫اين‬‫اعلوم‬ ‫كامپيوتري‬ ‫تحقيقات‬ ‫مركز‬ ‫را‬ ‫سايت‬ ‫اين‬ ‫انگليسي‬ ‫و‬ ‫اعربي‬ ،‫فارسي‬ ‫زبان‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫اسلمي‬‫انگليسي‬ ‫و‬ ‫اعربي‬ ،‫فارسي‬ ‫زبان‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫اسلمي‬ .‫است‬ ‫كرده‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تهيه‬.‫است‬ ‫كرده‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تهيه‬
 • 248. ‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ( )‫شارح‬ ‫نحوزه‬ ‫رساني‬ ‫اطلع‬ ‫شبكه‬( )‫شارح‬ ‫نحوزه‬ ‫رساني‬ ‫اطلع‬ ‫شبكه‬ http://www.shareh.com/persian/index.phphttp://www.shareh.com/persian/index.php ‫مركز‬ ‫همت‬ ‫با‬ (‫)شارح‬ ‫نحوزه‬ ‫رساني‬ ‫اطلع‬ ‫شبكه‬‫مركز‬ ‫همت‬ ‫با‬ (‫)شارح‬ ‫نحوزه‬ ‫رساني‬ ‫اطلع‬ ‫شبكه‬ ‫دفتر‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫اسلمي‬ ‫تحقيقات‬ ‫و‬ ‫مطالعات‬‫دفتر‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫اسلمي‬ ‫تحقيقات‬ ‫و‬ ‫مطالعات‬ ‫سال‬ ‫ماه‬ ‫آذر‬ ‫در‬ ‫قم‬ ‫اعلميه‬ ‫نحوزه‬ ‫اسلمي‬ ‫تبليغات‬‫سال‬ ‫ماه‬ ‫آذر‬ ‫در‬ ‫قم‬ ‫اعلميه‬ ‫نحوزه‬ ‫اسلمي‬ ‫تبليغات‬ 13751375.‫است‬ ‫نموده‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬.‫است‬ ‫نموده‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬
 • 249. ‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫فارسي‬ ‫اطلاعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫شارح‬ ‫شبكه‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫امكانات‬‫شارح‬ ‫شبكه‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫امكانات‬ ‫الكترونيك‬ ‫پست‬ -‫الكترونيك‬ ‫پست‬ - ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫ميزگرد‬ -‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫ميزگرد‬ - ‫ها‬ ‫انجمن‬ -‫ها‬ ‫انجمن‬ - ‫شبكه‬ ‫كتابخانه‬ -‫شبكه‬ ‫كتابخانه‬ - ‫تحقيقاتي‬ ‫منابع‬ ‫معرفي‬ -‫تحقيقاتي‬ ‫منابع‬ ‫معرفي‬ -
 • 250. ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ :‫ششم‬ ‫فصل‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ :‫ششم‬ ‫فصل‬ ‫تخصصي‬ ‫رايگان‬‫تخصصي‬ ‫رايگان‬ ‫فهرست‬‫فهرست‬ -‫فنون‬ ،‫اعلوم‬ ‫تخصصي‬ ‫رايگان‬ ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫فنون‬ ،‫اعلوم‬ ‫تخصصي‬ ‫رايگان‬ ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫پزشكي‬ ‫و‬‫پزشكي‬ ‫و‬ -‫اعلوم‬ ‫تخصصي‬ ‫رايگان‬ ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫اعلوم‬ ‫تخصصي‬ ‫رايگان‬ ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫اجتمااعي‬‫اجتمااعي‬ -‫اعلوم‬ ‫تخصصي‬ ‫رايگان‬ ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫اعلوم‬ ‫تخصصي‬ ‫رايگان‬ ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫انساني‬‫هنر‬ ‫و‬ ‫انساني‬
 • 251. ‫رايگان‬ ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫رايگان‬ ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫تخصصي‬‫تخصصي‬ ‫تقسيم‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫تخصصي‬ ‫جستجوي‬ ‫موتورهاي‬‫تقسيم‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫تخصصي‬ ‫جستجوي‬ ‫موتورهاي‬ :‫شوند‬ ‫مي‬:‫شوند‬ ‫مي‬ -‫خاص‬ ‫خدمات‬ ‫جستجوي‬ ‫موتورهاي‬‫خاص‬ ‫خدمات‬ ‫جستجوي‬ ‫موتورهاي‬ -‫خاص‬ ‫موضواعي‬ ‫جستجوي‬ ‫موتورهاي‬‫خاص‬ ‫موضواعي‬ ‫جستجوي‬ ‫موتورهاي‬
 • 252. ‫رايگان‬ ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫رايگان‬ ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫تخصصي‬‫تخصصي‬ ‫كشاورزي‬ ‫شبكه‬ ‫اطلاعات‬ ‫مركز‬‫كشاورزي‬ ‫شبكه‬ ‫اطلاعات‬ ‫مركز‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫پرتالي‬‫سال‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫پرتالي‬19951995‫امكان‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬‫امكان‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫طريق‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫كشاورزي‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬‫طريق‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫كشاورزي‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫فراهم‬ ‫موضواعي‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫سايت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬‫فراهم‬ ‫موضواعي‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫سايت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ .‫است‬ ‫نموده‬.‫است‬ ‫نموده‬
 • 253. ‫رايگان‬ ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫رايگان‬ ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫تخصصي‬‫تخصصي‬ ‫پزشكي‬ ‫رايگان‬ ‫مجلت‬‫پزشكي‬ ‫رايگان‬ ‫مجلت‬))Free MedicalFree Medical JournalsJournals(( http://www.freemedicaljournals.com/http://www.freemedicaljournals.com/ ‫رايگان‬ ‫مجلت‬ ‫درباره‬ ‫است‬ ‫راهنمايي‬ ‫سايت‬ ‫اين‬‫رايگان‬ ‫مجلت‬ ‫درباره‬ ‫است‬ ‫راهنمايي‬ ‫سايت‬ ‫اين‬ ‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫پزشكي‬ ‫متن‬ ‫تمام‬‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫پزشكي‬ ‫متن‬ ‫تمام‬
 • 254. ‫رايگان‬ ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫رايگان‬ ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫تخصصي‬‫تخصصي‬ ‫كتابداران‬ ‫براي‬ ‫اينترنتي‬ ‫كتابخانه‬‫كتابداران‬ ‫براي‬ ‫اينترنتي‬ ‫كتابخانه‬ ((Internet Library for LibrariansInternet Library for Librarians)) http://www.itcompany.com/inforetriever/index.htmhttp://www.itcompany.com/inforetriever/index.htm ‫سال‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫سايت‬ ‫اين‬‫سال‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫سايت‬ ‫اين‬19941994،‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬،‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫هزار‬ ‫سه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اي‬ ‫شده‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬ ‫پيوندهاي‬‫هزار‬ ‫سه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اي‬ ‫شده‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬ ‫پيوندهاي‬ ‫اطلع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫نحوزه‬ ‫در‬ ‫اينترنتي‬ ‫سايت‬‫اطلع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫نحوزه‬ ‫در‬ ‫اينترنتي‬ ‫سايت‬ .‫كند‬ ‫مي‬ ‫برقرار‬ ‫رساني‬.‫كند‬ ‫مي‬ ‫برقرار‬ ‫رساني‬
 • 255. ‫رايگان‬ ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬‫رايگان‬ ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫تخصصي‬‫تخصصي‬ ‫اخترااعات‬ ‫ثبت‬ ‫پروانه‬‫اخترااعات‬ ‫ثبت‬ ‫پروانه‬ ‫ثبت‬ ‫هاي‬ ‫پروانه‬ ‫تصوير‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫متن‬ ‫تمام‬ ‫پايگاه‬‫ثبت‬ ‫هاي‬ ‫پروانه‬ ‫تصوير‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫متن‬ ‫تمام‬ ‫پايگاه‬ ‫اختراع‬‫اختراع‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫اخترااعات‬ ‫كليه‬ ‫سايت‬ ‫اين‬‫سال‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫اخترااعات‬ ‫كليه‬ ‫سايت‬ ‫اين‬19751975‫به‬‫به‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫تصوير‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫متن‬ ‫تمام‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫بعد‬‫همراه‬ ‫به‬ ‫تصوير‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫متن‬ ‫تمام‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫بعد‬ .‫دهد‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫اختراع‬ ‫جزئيات‬.‫دهد‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫اختراع‬ ‫جزئيات‬
 • 256. ‫شبكه‬ ‫رايگان‬ ‫منابع‬ ‫هفتم:ارزيابي‬ ‫فصل‬‫شبكه‬ ‫رايگان‬ ‫منابع‬ ‫هفتم:ارزيابي‬ ‫فصل‬ ‫اي‬‫اي‬ ‫فهرست‬‫فهرست‬ -‫كنيم‬ ‫ارزشيابي‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫بازيابي‬ ‫منابع‬ ‫بايد‬ ‫چرا‬‫كنيم‬ ‫ارزشيابي‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫بازيابي‬ ‫منابع‬ ‫بايد‬ ‫چرا‬ -‫شده‬ ‫بازيابي‬ ‫منابع‬ ‫ارزشيابي‬ ‫براي‬ ‫اعملي‬ ‫هاي‬ ‫راهنمايي‬‫شده‬ ‫بازيابي‬ ‫منابع‬ ‫ارزشيابي‬ ‫براي‬ ‫اعملي‬ ‫هاي‬ ‫راهنمايي‬ ‫وب‬ ‫از‬‫وب‬ ‫از‬ -‫ارزشيابي‬ ‫هاي‬ ‫ملك‬ ‫پيرامون‬ ‫استدلل‬ ‫و‬ ‫بحث‬‫ارزشيابي‬ ‫هاي‬ ‫ملك‬ ‫پيرامون‬ ‫استدلل‬ ‫و‬ ‫بحث‬ -‫گيري‬ ‫نتيجه‬‫گيري‬ ‫نتيجه‬
 • 257. ‫اي‬ ‫شبكه‬ ‫رايگان‬ ‫منابع‬ ‫ارزيابي‬‫اي‬ ‫شبكه‬ ‫رايگان‬ ‫منابع‬ ‫ارزيابي‬ ‫چيست؟‬ ‫اي‬ ‫شبكه‬ ‫نشاني‬ ‫پسوند‬‫چيست؟‬ ‫اي‬ ‫شبكه‬ ‫نشاني‬ ‫پسوند‬ ‫پسوند‬ ‫كه‬ ‫آنچه‬ ‫يا‬ ‫نحوزه‬ ‫سطح‬ ‫بالترين‬ ‫بررسي‬‫پسوند‬ ‫كه‬ ‫آنچه‬ ‫يا‬ ‫نحوزه‬ ‫سطح‬ ‫بالترين‬ ‫بررسي‬ ‫ارزيابي‬ ‫روشهاي‬ ‫از‬ ‫نيز‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫معروف‬ ‫نشاني‬‫ارزيابي‬ ‫روشهاي‬ ‫از‬ ‫نيز‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫معروف‬ ‫نشاني‬ ‫اعبارتند‬ ‫پسوندها‬ ‫اين‬ ‫است‬ ‫اي‬ ‫شبكه‬ ‫منابع‬ ‫ااعتبار‬‫اعبارتند‬ ‫پسوندها‬ ‫اين‬ ‫است‬ ‫اي‬ ‫شبكه‬ ‫منابع‬ ‫ااعتبار‬ : ‫از‬: ‫از‬ edu,gov,net,org,comedu,gov,net,org,com ‫نامهاي‬ ‫از‬ ‫متشكل‬ ‫دونحرفي‬ ‫كدهاي‬ ‫اينها‬ ‫بر‬ ‫اعلوه‬‫نامهاي‬ ‫از‬ ‫متشكل‬ ‫دونحرفي‬ ‫كدهاي‬ ‫اينها‬ ‫بر‬ ‫اعلوه‬ ‫نمونه‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫نيز‬ ‫كشورها‬‫نمونه‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫نيز‬ ‫كشورها‬jpjp ‫براي‬‫براي‬JapanJapan ،،caca‫براي‬‫براي‬CanadaCanada‫و‬‫و‬irir‫براي‬‫براي‬IranIran
 • 258. ‫منابع‬ ‫به‬ ‫هشتم:استناد‬ ‫فصل‬‫منابع‬ ‫به‬ ‫هشتم:استناد‬ ‫فصل‬ ‫الكترونيكي‬‫الكترونيكي‬ : ‫فهرست‬: ‫فهرست‬ ‫الكترونيكي‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫استناد‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ -‫الكترونيكي‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫استناد‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ - ‫الكترونيكي‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫استناد‬ ‫اعناصر‬ -‫الكترونيكي‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫استناد‬ ‫اعناصر‬ - ‫روان‬ ‫انجمن‬ ‫هاي‬ ‫نامه‬ ‫شيوه‬ ‫از‬ ‫هايي‬ ‫مثال‬ -‫روان‬ ‫انجمن‬ ‫هاي‬ ‫نامه‬ ‫شيوه‬ ‫از‬ ‫هايي‬ ‫مثال‬ - ‫نوين‬ ‫هاي‬ ‫زبان‬ ‫انجمن‬ ‫و‬ ‫آمريكا‬ ‫شناسان‬‫نوين‬ ‫هاي‬ ‫زبان‬ ‫انجمن‬ ‫و‬ ‫آمريكا‬ ‫شناسان‬
 • 259. ‫الكترونيكي‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫استناد‬‫الكترونيكي‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫استناد‬ :‫الكترونيكي‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫استناد‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬:‫الكترونيكي‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫استناد‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫استناد‬ ‫براي‬ ‫مختلفي‬ ‫هاي‬ ‫نامه‬ ‫شيوه‬‫منابع‬ ‫به‬ ‫استناد‬ ‫براي‬ ‫مختلفي‬ ‫هاي‬ ‫نامه‬ ‫شيوه‬ ‫نامه‬ ‫شيوه‬ :‫جمله‬ ‫از‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫الكترونيكي‬‫نامه‬ ‫شيوه‬ :‫جمله‬ ‫از‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫الكترونيكي‬ ‫انجمن‬ ‫نامه‬ ‫شيوه‬ ،‫آمريكا‬ ‫شناسان‬ ‫روان‬ ‫انجمن‬‫انجمن‬ ‫نامه‬ ‫شيوه‬ ،‫آمريكا‬ ‫شناسان‬ ‫روان‬ ‫انجمن‬ ‫پزشكي‬ ‫ملي‬ ‫كتابخانه‬ ‫نامه‬ ‫شيوه‬ ،‫نوين‬ ‫هاي‬ ‫زبان‬‫پزشكي‬ ‫ملي‬ ‫كتابخانه‬ ‫نامه‬ ‫شيوه‬ ،‫نوين‬ ‫هاي‬ ‫زبان‬ ،‫)منصوريان‬ ...‫و‬ ‫آمريكا‬،‫)منصوريان‬ ...‫و‬ ‫آمريكا‬13801380.(.(
 • 260. ‫الكترونيكي‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫استناد‬‫الكترونيكي‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫استناد‬ :‫الكترونيكي‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫استناد‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬:‫الكترونيكي‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫استناد‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ،‫گذاري‬ ‫نقطه‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫شيوه‬ ‫اين‬ ‫تمامي‬ ‫تقريبا‬،‫گذاري‬ ‫نقطه‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫شيوه‬ ‫اين‬ ‫تمامي‬ ‫تقريبا‬ ‫آنها‬ ‫گيري‬ ‫قرار‬ ‫محل‬ ‫و‬ ‫استنادي‬ ‫اعناصر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫آنها‬ ‫گيري‬ ‫قرار‬ ‫محل‬ ‫و‬ ‫استنادي‬ ‫اعناصر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫)كوشا‬ ‫متفاوتند‬ ‫يكديگر‬ ‫با‬ ‫موارد‬ ‫ديگر‬ ‫و‬،‫)كوشا‬ ‫متفاوتند‬ ‫يكديگر‬ ‫با‬ ‫موارد‬ ‫ديگر‬ ‫و‬13791379.(.(
 • 261. ‫الكترونيكي‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫استناد‬‫الكترونيكي‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫استناد‬ :‫الكترونيكي‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫استناد‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬:‫الكترونيكي‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫استناد‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬
 • 262. ‫موفق‬‫موفق‬ ‫باشيد‬‫باشيد‬
 • 263.  Lorem ipsum dolor sit amet,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamusconsectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magnaet magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.suscipit egestas.  Lorem ipsum dolor sit amet,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamusconsectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magnaet magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.suscipit egestas. TitleTitle