‫مادسیج‬‫مادسیج‬‫دانشجویان‬ ‫پژوهشی‬ ‫آموزشی‬ ‫شبکه‬ ،‫دانشجویان‬ ‫پژوهشی‬ ‫آموزشی‬ ‫شبکه‬ ،
‫ایران‬‫ایران‬
MadMadsgsg.com...
‫اطلعاتي‬ ‫بانكهاي‬‫اطلعاتي‬ ‫بانكهاي‬
‫رسانی‬ ‫اطل ع‬ ‫و‬ ‫کتابداری‬‫رسانی‬ ‫اطل ع‬ ‫و‬ ‫کتابداری‬ :‫رشته‬ ‫نام‬:‫رشته‬ ‫...
‫درس‬ ‫اهداف‬‫درس‬ ‫اهداف‬
‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫رشته‬ ‫اختصاصي‬ ‫دروس‬ ‫از‬ ‫اطلعاتي‬ ‫بانكهاي‬ ‫درس‬‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫رشته‬ ‫اخت...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ :‫اول‬ ‫فصل‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ :‫اول‬ ‫فصل‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫درآمد‬‫درآمد‬
‫اطلعاتي‬...
‫مقدمه‬‫مقدمه‬
‫طريق‬ ‫از‬ ‫عمده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬‫طريق‬ ‫از‬ ‫عمده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬
‫جستجوي‬...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫اطلعاتي‬ ‫بانك‬ ‫و‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬‫اطلعاتي‬ ‫...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعري...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫اطلعا ت‬ ‫از‬ ‫مند‬ ‫نظام‬ ‫ي‬ ‫مجموعه‬ ‫هر‬ ،‫كل...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫و‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫المعارف‬ ‫داير...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫اطلعا ت)شمنت‬ ‫و‬ ‫ارتباطا ت‬ ‫المعارف‬ ‫دايره‬‫ا...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫پايگاه‬ ‫اصل ح‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫د...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫بندي‬ ‫تقسيم‬‫اطلعاتي‬ ‫...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫متني‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫متني‬ ‫اطلعاتي‬ ‫ه...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫عددي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫عددي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫ه...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫تصويري‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تصويري‬ ‫اطلعاتي...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫صوتي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫صوتي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫ه...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫اوليه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫اوليه‬ ‫بازيابي‬ ‫ه...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫همارا‬ ‫پس‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬‫همارا‬ ‫پس‬ ‫سازي‬ ‫نم...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬
‫كنتر...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬
‫نماي...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬
‫بايد...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
.( )‫تکواژه‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫سازی‬ ‫نمایه‬.( )‫تکواژ...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫همارا‬ ‫پس‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫محدوديت‬‫همارا‬ ‫پس‬ ‫ه...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫اي‬ ‫رايانه‬ ...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫مزاياي‬‫اي‬ ...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫معايب‬‫اي‬ ‫...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫مزاياي‬‫پيوسته‬ ‫...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظا...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظا...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظا...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظا...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظا...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظا...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظا...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظا...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظا...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظا...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظا...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظا...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظا...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظا...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظا...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظا...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظا...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظا...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظا...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬‫اطلعاتي‬ ‫ه...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬‫اطلعاتي‬ ‫ها...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫پيوسته‬ ‫صنعت‬ ‫هاي‬ ‫مولفه‬ ‫و‬ ‫عناصر‬‫پيوسته‬ ...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫وظايف‬‫هاي‬ ‫پاي...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫وظايف‬‫هاي‬ ‫پاي...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫وظايف‬‫هاي‬ ‫پاي...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫جستجوي‬ ‫خدما ت‬ ‫كارگزاران‬ ‫وظايف‬‫جستجوي‬ ‫خدم...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫جستجوي‬ ‫خدما ت‬ ‫كارگزاران‬ ‫وظايف‬‫جستجوي‬ ‫خدم...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫اطلعا ت‬ ‫جستجوگران‬‫اطلعا ت‬ ‫جستجوگران‬
‫شامل‬ ...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫اطلعا ت‬ ‫جستجوگران‬‫اطلعا ت‬ ‫جستجوگران‬
‫عبار ت...
‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫پيوسته‬‫پيوسته‬
‫اطلعا ت‬ ‫جستجوگران‬‫اطلعا ت‬ ‫جستجوگران‬
‫ويژه‬ ...
‫راهبردهاي‬ : ‫دوم‬ ‫فصل‬‫راهبردهاي‬ : ‫دوم‬ ‫فصل‬
‫جستجو‬‫جستجو‬
:‫فهرست‬:‫فهرست‬
-‫اطلعا ت‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫ساختار...
‫راهبردهاي‬ : ‫دوم‬ ‫فصل‬‫راهبردهاي‬ : ‫دوم‬ ‫فصل‬
‫جستجو‬‫جستجو‬
:‫فهرست‬:‫فهرست‬
-‫استنادي‬ ‫جستجوي‬‫استنادي‬ ‫جستجوي‬
-...
‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬
‫مقدمه‬‫مقدمه‬
‫اي‬ ‫پايه‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫مفاهيم‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫فصل‬ ‫اين‬ ‫در‬‫اي‬ ‫پ...
‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬
‫اطلعا ت‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫ساختار‬‫اطلعا ت‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫ساختار‬
‫توس...
‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬
‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫ساختار‬‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫ساختار‬
‫نمايه...
‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬
‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫ساختار‬‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫ساختار‬
‫سازد‬...
‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬
‫جستجو‬ ‫مشترك‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬‫جستجو‬ ‫مشترك‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬
‫كه‬ ‫است‬ ‫گزينه‬ ‫دو‬ ...
‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬
‫جستجو‬ ‫مشترك‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬‫جستجو‬ ‫مشترك‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬
‫ويژگي‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫گستره...
‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬
‫جستجو‬ ‫مشترك‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬‫جستجو‬ ‫مشترك‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬
‫در‬ ‫ها‬ ‫ويژگي‬ ‫اين‬ ...
‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬
‫جستجو‬ ‫انواع‬‫جستجو‬ ‫انواع‬
‫پيشرفته‬ ‫جستجوي‬ ‫و‬ ‫س؀
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت بانک اطلاعاتی
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

پاورپوینت بانک اطلاعاتی

467

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
467
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

پاورپوینت بانک اطلاعاتی

 1. 1. ‫مادسیج‬‫مادسیج‬‫دانشجویان‬ ‫پژوهشی‬ ‫آموزشی‬ ‫شبکه‬ ،‫دانشجویان‬ ‫پژوهشی‬ ‫آموزشی‬ ‫شبکه‬ ، ‫ایران‬‫ایران‬ MadMadsgsg.com.com ‫ایران‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دهکده‬ ‫یعنی‬ ‫مادسیج‬‫ایران‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دهکده‬ ‫یعنی‬ ‫مادسیج‬!!!!
 2. 2. ‫اطلعاتي‬ ‫بانكهاي‬‫اطلعاتي‬ ‫بانكهاي‬ ‫رسانی‬ ‫اطل ع‬ ‫و‬ ‫کتابداری‬‫رسانی‬ ‫اطل ع‬ ‫و‬ ‫کتابداری‬ :‫رشته‬ ‫نام‬:‫رشته‬ ‫نام‬ 33‫نظری‬ ‫واحد‬‫نظری‬ ‫واحد‬ :‫واحد‬ ‫تعداد‬:‫واحد‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫نظامها‬ :‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬‫و‬ ‫نظامها‬ :‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬ ‫روشها‬‫روشها‬ :‫منبع‬ ‫نام‬:‫منبع‬ ‫نام‬ ‫دهقاني‬ ‫ليل‬ ،‫عليجاني‬ ‫رحيم‬‫دهقاني‬ ‫ليل‬ ،‫عليجاني‬ ‫رحيم‬ ‫حياتي‬ ‫زهير‬ ‫دكتر‬‫حياتي‬ ‫زهير‬ ‫دكتر‬ :‫مؤلف‬:‫مؤلف‬ ‫ويراستار‬‫ويراستار‬ : ‫علمي‬: ‫علمي‬ ‫تهران‬ ،‫چاپار‬ ‫نشر‬‫تهران‬ ،‫چاپار‬ ‫نشر‬ :‫ناشر‬:‫ناشر‬ 13851385 :‫نشر‬ ‫سال‬:‫نشر‬ ‫سال‬
 3. 3. ‫درس‬ ‫اهداف‬‫درس‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫رشته‬ ‫اختصاصي‬ ‫دروس‬ ‫از‬ ‫اطلعاتي‬ ‫بانكهاي‬ ‫درس‬‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫رشته‬ ‫اختصاصي‬ ‫دروس‬ ‫از‬ ‫اطلعاتي‬ ‫بانكهاي‬ ‫درس‬ ‫ميزان‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫بوده‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬‫ميزان‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫بوده‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬33‫مي‬ ‫تدريس‬ ‫نظري‬ ‫واحد‬‫مي‬ ‫تدريس‬ ‫نظري‬ ‫واحد‬ .‫گردد‬.‫گردد‬
 4. 4. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ :‫اول‬ ‫فصل‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ :‫اول‬ ‫فصل‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫درآمد‬‫درآمد‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫بندي‬ ‫تقسيم‬‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫بندي‬ ‫تقسيم‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫و‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫آنها‬ ‫مشكل ت‬‫آنها‬ ‫مشكل ت‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫ي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫ي‬ ‫تاريخچه‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫ي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫ي‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬‫پيوسته‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫پيوسته‬ ‫صنعت‬ ‫هاي‬ ‫مولفه‬ ‫و‬ ‫عناصر‬‫پيوسته‬ ‫صنعت‬ ‫هاي‬ ‫مولفه‬ ‫و‬ ‫عناصر‬
 5. 5. ‫مقدمه‬‫مقدمه‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫عمده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬‫طريق‬ ‫از‬ ‫عمده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬ ‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ،‫اطلعاتي‬ ‫پايگاهاي‬‫جستجوي‬ ‫ابزارهاي‬ ،‫اطلعاتي‬ ‫پايگاهاي‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫نظير‬ ‫اي‬ ‫شبكه‬‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫نظير‬ ‫اي‬ ‫شبكه‬ ‫انجام‬ ،‫ديجيتالي‬ ‫هاي‬ ‫كتابخانه‬ ‫و‬ ‫راهنماها‬‫انجام‬ ،‫ديجيتالي‬ ‫هاي‬ ‫كتابخانه‬ ‫و‬ ‫راهنماها‬ .‫گيرد‬ ‫مي‬.‫گيرد‬ ‫مي‬
 6. 6. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اطلعاتي‬ ‫بانك‬ ‫و‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬‫اطلعاتي‬ ‫بانك‬ ‫و‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫و‬ ‫لتين‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫مختلف‬ ‫متون‬ ‫در‬‫و‬ ‫لتين‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫مختلف‬ ‫متون‬ ‫در‬ ‫اصطل ح‬ ‫دو‬ ‫فارسي‬‫اصطل ح‬ ‫دو‬ ‫فارسي‬‫›پايگاه‬‫›پايگاه‬‫و‬ ‹‫اطلعاتي‬‫و‬ ‹‫اطلعاتي‬‫›بانك‬‫›بانك‬ ‫هر‬ ،‫متون‬ ‫از‬ ‫بعضي‬ .‫روند‬ ‫مي‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‹‫اطلعاتي‬‫هر‬ ،‫متون‬ ‫از‬ ‫بعضي‬ .‫روند‬ ‫مي‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‹‫اطلعاتي‬ ‫اند‬ ‫برده‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫مترادف‬ ‫صور ت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اصطل ح‬ ‫دو‬‫اند‬ ‫برده‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫مترادف‬ ‫صور ت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اصطل ح‬ ‫دو‬ ،‫دو‬ ‫اين‬ ‫ميان‬ ‫مفهومي‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫ديگر‬ ‫بعضي‬ ‫اما‬،‫دو‬ ‫اين‬ ‫ميان‬ ‫مفهومي‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫ديگر‬ ‫بعضي‬ ‫اما‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫قائل‬ ‫تفاو ت‬.‫اند‬ ‫شده‬ ‫قائل‬ ‫تفاو ت‬
 7. 7. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬ ،‫)آريا‬ ‫كامپيوتري‬ ‫اصطلحا ت‬ ‫فرهنگ‬ ‫در‬،‫)آريا‬ ‫كامپيوتري‬ ‫اصطلحا ت‬ ‫فرهنگ‬ ‫در‬13721372(( ‫شده‬ ‫تعريف‬ ‫گونه‬ ‫اين‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اصطل ح‬‫شده‬ ‫تعريف‬ ‫گونه‬ ‫اين‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫اصطل ح‬ :‫است‬:‫است‬‫›مجموعه‬‫›مجموعه‬‫منظور‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫اطلعا ت‬ ‫از‬ ‫اي‬‫منظور‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫اطلعا ت‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫در‬ ‫موسسه‬ ‫يك‬ ‫اطلعاتي‬ ‫نيازهاي‬ ‫تامين‬‫در‬ ‫موسسه‬ ‫يك‬ ‫اطلعاتي‬ ‫نيازهاي‬ ‫تامين‬ ‫ايجاد‬ ‫و‬ ‫كاري‬ ‫دوباره‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫كاربردهاي‬‫ايجاد‬ ‫و‬ ‫كاري‬ ‫دوباره‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫كاربردهاي‬ ‫هاي‬ ‫روش‬ ‫به‬ ،‫اطلعا ت‬ ‫استقلل‬ ‫و‬ ‫هماهنگي‬‫هاي‬ ‫روش‬ ‫به‬ ،‫اطلعا ت‬ ‫استقلل‬ ‫و‬ ‫هماهنگي‬ ‹.‫يابد‬ ‫مي‬ ‫سازمان‬ ‫اي‬ ‫ويژه‬‹.‫يابد‬ ‫مي‬ ‫سازمان‬ ‫اي‬ ‫ويژه‬
 8. 8. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اطلعا ت‬ ‫از‬ ‫مند‬ ‫نظام‬ ‫ي‬ ‫مجموعه‬ ‫هر‬ ،‫كلي‬ ‫طور‬ ‫به‬‫اطلعا ت‬ ‫از‬ ‫مند‬ ‫نظام‬ ‫ي‬ ‫مجموعه‬ ‫هر‬ ،‫كلي‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫چاپي‬ ‫صور ت‬ ‫به‬ ‫حتي‬ ،‫باشد‬ ‫كه‬ ‫قالبي‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬،‫چاپي‬ ‫صور ت‬ ‫به‬ ‫حتي‬ ،‫باشد‬ ‫كه‬ ‫قالبي‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫المعارف‬ ‫)دايرة‬ .‫ناميد‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫توان‬ ‫مي‬‫المعارف‬ ‫)دايرة‬ .‫ناميد‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫فدرو‬ ،‫كتابداري‬ ‫و‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫المللي‬ ‫بين‬‫فدرو‬ ،‫كتابداري‬ ‫و‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ،‫استارجز‬،‫استارجز‬20042004.(.( ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬
 9. 9. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫و‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫المعارف‬ ‫دايرة‬‫و‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫المعارف‬ ‫دايرة‬ ) ‫كتابداري‬) ‫كتابداري‬20042004‫اصطل ح‬ (‫اصطل ح‬ (‫›بانك‬‫›بانك‬‹‫اطلعاتي‬‹‫اطلعاتي‬ : ‫است‬ ‫نموده‬ ‫تعريف‬ ‫گونه‬ ‫اين‬ ‫را‬: ‫است‬ ‫نموده‬ ‫تعريف‬ ‫گونه‬ ‫اين‬ ‫را‬‫›اين‬‫›اين‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫مترادف‬ ‫معمول‬ ‫اصطل ح‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫مترادف‬ ‫معمول‬ ‫اصطل ح‬ ‫از‬ ‫موارد‬ ‫برخي‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫رود‬ ‫مي‬ ‫كار‬ ‫به‬‫از‬ ‫موارد‬ ‫برخي‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫رود‬ ‫مي‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫مشخص‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫اطلعاتي‬ ‫بانك‬ ‫اصطل ح‬‫مشخص‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫اطلعاتي‬ ‫بانك‬ ‫اصطل ح‬ ‫و‬ ‫شناختي‬ ‫غيركتاب‬ ‫هاي‬ ‫مجموعه‬ ‫كردن‬‫و‬ ‫شناختي‬ ‫غيركتاب‬ ‫هاي‬ ‫مجموعه‬ ‫كردن‬ ‹.‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ،‫عددي‬ ‫هاي‬ ‫داده‬‹.‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ،‫عددي‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫اطلعاتي‬ ‫بانك‬ ‫تعريف‬‫اطلعاتي‬ ‫بانك‬ ‫تعريف‬
 10. 10. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اطلعا ت)شمنت‬ ‫و‬ ‫ارتباطا ت‬ ‫المعارف‬ ‫دايره‬‫اطلعا ت)شمنت‬ ‫و‬ ‫ارتباطا ت‬ ‫المعارف‬ ‫دايره‬ 20022002‫تعريف‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫(نيز‬‫تعريف‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫(نيز‬‫”پايگاه‬‫”پايگاه‬ ‫اي‬ ‫مجموعه‬ ‫اطلعاتي“را‬‫اي‬ ‫مجموعه‬ ‫اطلعاتي“را‬‫داده‬ ‫از‬ ‫يافته‬ ‫سازمان‬‫داده‬ ‫از‬ ‫يافته‬ ‫سازمان‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫جستجو‬ ‫و‬ ‫نگهداري‬ ‫و‬ ‫ايجاد‬ ‫كه‬ ‫هائي‬‫شوند‬ ‫مي‬ ‫جستجو‬ ‫و‬ ‫نگهداري‬ ‫و‬ ‫ايجاد‬ ‫كه‬ ‫هائي‬ ‫را‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫ديگر‬ ‫تعريفي‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دانسته‬‫را‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫ديگر‬ ‫تعريفي‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دانسته‬ ‫ايجاد‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫افزاري‬ ‫)نرم‬‫ايجاد‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫افزاري‬ ‫)نرم‬ .‫است‬ ‫رود(دانسته‬ ‫مي‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ونگهداري‬.‫است‬ ‫رود(دانسته‬ ‫مي‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ونگهداري‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬
 11. 11. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫پايگاه‬ ‫اصل ح‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫دانشنامه‬‫پايگاه‬ ‫اصل ح‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫دانشنامه‬ ‫اين‬ ‫را‬ ‫اطلعاتي‬‫اين‬ ‫را‬ ‫اطلعاتي‬ :‫است‬ ‫نموده‬ ‫تعريف‬ ‫گونه‬:‫است‬ ‫نموده‬ ‫تعريف‬ ‫گونه‬‫يك‬ ‫روي‬ ‫كه‬ ‫اطلعاتي‬‫يك‬ ‫روي‬ ‫كه‬ ‫اطلعاتي‬ ‫كامپيوتري‬ ‫فايل‬‫كامپيوتري‬ ‫فايل‬ ‫ي‬ ‫وسيله‬ ‫به‬ ‫نزديك‬ ‫يا‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ذخيره‬‫ي‬ ‫وسيله‬ ‫به‬ ‫نزديك‬ ‫يا‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ذخيره‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پايانه‬‫و‬ ‫ها‬ ‫پايانه‬ ‫است.پايگاه‬ ‫دسترسي‬ ‫قابل‬ ‫الكترونيكي‬ ‫هاي‬ ‫ارتباط‬‫است.پايگاه‬ ‫دسترسي‬ ‫قابل‬ ‫الكترونيكي‬ ‫هاي‬ ‫ارتباط‬ ‫اطلعاتي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬
 12. 12. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫بندي‬ ‫تقسيم‬‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫بندي‬ ‫تقسيم‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫مهمترين‬ ،‫بندي‬ ‫تقسيم‬ ‫اين‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫مهمترين‬ ،‫بندي‬ ‫تقسيم‬ ‫اين‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ : ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫اطلعاتي‬: ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫اطلعاتي‬ ‫متني‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ -‫متني‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ - ‫عددي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ -‫عددي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ - ‫تصويري‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ -‫تصويري‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ - ‫صوتي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ -‫صوتي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ -
 13. 13. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫متني‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫متني‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫متن‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫اطلعا ت‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫متني‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫متن‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫اطلعا ت‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫متني‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫كتاب‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫انوا ع‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫پردازند‬ ‫مي‬‫كتاب‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫انوا ع‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫پردازند‬ ‫مي‬ ‫المعارف‬ ‫دايرة‬ ،‫ها‬ ‫نامه‬ ‫واژه‬ ،‫راهنما‬ ،‫شناختي‬‫المعارف‬ ‫دايرة‬ ،‫ها‬ ‫نامه‬ ‫واژه‬ ،‫راهنما‬ ،‫شناختي‬ ‫ثبت‬ ‫هاي‬ ‫پروانه‬ ،‫متن‬ ‫تمام‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ،‫ها‬‫ثبت‬ ‫هاي‬ ‫پروانه‬ ،‫متن‬ ‫تمام‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ،‫ها‬ ‫نامه‬ ‫واژه‬ ‫پايگاه‬ .‫است‬ ،‫تجاري‬ ‫عليم‬ ‫و‬ ‫اخترا ع‬‫نامه‬ ‫واژه‬ ‫پايگاه‬ .‫است‬ ،‫تجاري‬ ‫عليم‬ ‫و‬ ‫اخترا ع‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫علوم‬ ‫پيوسته‬‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫علوم‬ ‫پيوسته‬))ODLISODLIS(( .‫است‬ ‫نو ع‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫نمونه‬ ‫وب‬ ‫روي‬ ‫در‬.‫است‬ ‫نو ع‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫نمونه‬ ‫وب‬ ‫روي‬ ‫در‬
 14. 14. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫عددي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫عددي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫برجسته‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پايگاه‬ ‫گونه‬ ‫اين‬‫هاي‬ ‫داده‬ ‫برجسته‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پايگاه‬ ‫گونه‬ ‫اين‬ ‫موجود‬ ‫اطلعا ت‬ ‫بيشتر‬ ‫و‬ ‫گيرند‬ ‫مي‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫عددي‬‫موجود‬ ‫اطلعا ت‬ ‫بيشتر‬ ‫و‬ ‫گيرند‬ ‫مي‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫عددي‬ ‫پايگاه‬ ‫مانند‬ .‫است‬ ‫ارقام‬ ‫و‬ ‫اعداد‬ ‫ها‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ ‫در‬‫پايگاه‬ ‫مانند‬ .‫است‬ ‫ارقام‬ ‫و‬ ‫اعداد‬ ‫ها‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫سري‬ ،‫آماري‬ ،‫ستد‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫هايي‬‫سري‬ ،‫آماري‬ ،‫ستد‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫هايي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫فعالند‬ ‫غيره‬ ‫و‬ ‫زماني‬ ‫هاي‬‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫فعالند‬ ‫غيره‬ ‫و‬ ‫زماني‬ ‫هاي‬ .‫است‬ ‫ياهو‬ ‫مالي‬ ‫پايگاه‬ ‫وب‬ ‫روي‬ ‫عددي‬.‫است‬ ‫ياهو‬ ‫مالي‬ ‫پايگاه‬ ‫وب‬ ‫روي‬ ‫عددي‬
 15. 15. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫تصويري‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫تصويري‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫و‬ ‫نقاشي‬ ،‫)عكس‬ ‫ثابت‬ ‫تصاوير‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬‫و‬ ‫نقاشي‬ ،‫)عكس‬ ‫ثابت‬ ‫تصاوير‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ .‫هستند‬ ‫متحرك‬ ‫و‬ (‫گرافيك‬.‫هستند‬ ‫متحرك‬ ‫و‬ (‫گرافيك‬ ‫پايگاه‬ ‫وب‬ ‫روي‬ ‫تصويري‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫جمله‬ ‫از‬‫پايگاه‬ ‫وب‬ ‫روي‬ ‫تصويري‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫تصويرياب‬‫تصويرياب‬‹‫›گوگل‬‹‫›گوگل‬‫تصاوير‬ ‫بازيابي‬ ‫امكان‬ ‫كه‬ ‫است‬‫تصاوير‬ ‫بازيابي‬ ‫امكان‬ ‫كه‬ ‫است‬ .‫داراست‬ ‫را‬ ‫ثابت‬.‫داراست‬ ‫را‬ ‫ثابت‬
 16. 16. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫صوتي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫صوتي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫صوتي‬ ‫هاي‬ ‫فايل‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬‫جمله‬ ‫از‬ ‫صوتي‬ ‫هاي‬ ‫فايل‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پايگاه‬ ‫اين‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫پردازند‬ ‫مي‬ ‫غيره‬ ‫و‬ ‫سخنراني‬ ،‫موسيقي‬‫جمله‬ ‫از‬ .‫پردازند‬ ‫مي‬ ‫غيره‬ ‫و‬ ‫سخنراني‬ ،‫موسيقي‬ ،‫وب‬ ‫روي‬ ‫صوتي‬ ‫جستجوي‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬،‫وب‬ ‫روي‬ ‫صوتي‬ ‫جستجوي‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ .‫است‬ ‫آلتاويستا‬ ‫صداي‬ ‫جستجوي‬ ‫پايگاه‬.‫است‬ ‫آلتاويستا‬ ‫صداي‬ ‫جستجوي‬ ‫پايگاه‬
 17. 17. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اوليه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫اوليه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫امروز‬ ‫كه‬ ‫بودند‬ ‫آنهايي‬ ،‫اوليه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫امروز‬ ‫كه‬ ‫بودند‬ ‫آنهايي‬ ،‫اوليه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخي‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫ناميده‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬‫در‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخي‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫ناميده‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫هاي‬ ‫نمايه‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫كتابخانه‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫هاي‬ ‫نمايه‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫كتابخانه‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫گيرند‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫همچنان‬ ‫چاپي‬.‫گيرند‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫همچنان‬ ‫چاپي‬
 18. 18. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫قراردادي‬ ‫اي‬ ‫نمايه‬ ،‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬‫از‬ ‫و‬ ‫قراردادي‬ ‫اي‬ ‫نمايه‬ ،‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ،‫نمايه‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫چاپي‬ ‫هاي‬ ‫نمايه‬ ‫در‬ ‫رايج‬ ‫نو ع‬،‫نمايه‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫چاپي‬ ‫هاي‬ ‫نمايه‬ ‫در‬ ‫رايج‬ ‫نو ع‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫سرشناسه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اصلي‬ ‫اصطل ح‬‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫سرشناسه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اصلي‬ ‫اصطل ح‬ ‫توصيف‬ ‫كه‬ ‫اصطلحاتي‬ ‫يا‬ ‫كلما ت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬‫توصيف‬ ‫كه‬ ‫اصطلحاتي‬ ‫يا‬ ‫كلما ت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫تقسيم‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫هستند‬ ‫اصلي‬ ‫اصطل ح‬ ‫كننده‬‫تقسيم‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫هستند‬ ‫اصلي‬ ‫اصطل ح‬ ‫كننده‬ ‫همارايي‬ ‫چون‬ .‫شوند‬ ‫مي‬ ‫تلقي‬ ‫كلمه‬ ‫آن‬ ‫فرعي‬‫همارايي‬ ‫چون‬ .‫شوند‬ ‫مي‬ ‫تلقي‬ ‫كلمه‬ ‫آن‬ ‫فرعي‬ ‫انجام‬ ‫جستجو‬ ‫هرگونه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫نمايه‬ ‫واژگان‬ ‫بين‬‫انجام‬ ‫جستجو‬ ‫هرگونه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫نمايه‬ ‫واژگان‬ ‫بين‬ ‫ناميده‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫نمايه‬ ،‫نمايه‬ ‫نو ع‬ ‫اين‬ ،‫شود‬ ‫مي‬‫ناميده‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫نمايه‬ ،‫نمايه‬ ‫نو ع‬ ‫اين‬ ،‫شود‬ ‫مي‬ .‫شود‬ ‫مي‬.‫شود‬ ‫مي‬
 19. 19. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫موضوعا ت‬ ‫با‬ ‫كوشد‬ ‫مي‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬‫موضوعا ت‬ ‫با‬ ‫كوشد‬ ‫مي‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫بنيادي‬ ‫مفاهيم‬ ‫سلسله‬ ‫يك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مركب‬‫بنيادي‬ ‫مفاهيم‬ ‫سلسله‬ ‫يك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مركب‬ ‫توصيف‬ ‫بر‬ ‫متكي‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ ،‫نمايد‬ ‫برخورد‬‫توصيف‬ ‫بر‬ ‫متكي‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ ،‫نمايد‬ ‫برخورد‬ .‫است‬ ‫يكپارچه‬ ‫موضوعي‬.‫است‬ ‫يكپارچه‬ ‫موضوعي‬
 20. 20. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫مطر ح‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫نمايه‬ ‫يك‬ ‫طراحي‬ ‫در‬ ‫مسأله‬ ‫دو‬‫مطر ح‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫نمايه‬ ‫يك‬ ‫طراحي‬ ‫در‬ ‫مسأله‬ ‫دو‬ : ‫است‬: ‫است‬ ‫موضوعي‬ ‫هاي‬ ‫عنوان‬ ‫سر‬ ‫يكدستي‬ -‫موضوعي‬ ‫هاي‬ ‫عنوان‬ ‫سر‬ ‫يكدستي‬ - ‫موضوعي‬ ‫فرعي‬ ‫تقسيما ت‬ -‫موضوعي‬ ‫فرعي‬ ‫تقسيما ت‬ -
 21. 21. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫تك‬ ‫هايي‬ ‫نظام‬ ‫اساسا‬ ،‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫تك‬ ‫هايي‬ ‫نظام‬ ‫اساسا‬ ،‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫موردي‬ ‫تك‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫موردي‬‫در‬ ‫موردي‬ ‫تك‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫موردي‬ ‫براي‬ ‫بخواهيم‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫مناسب‬ ‫هايي‬ ‫موقعيت‬‫براي‬ ‫بخواهيم‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫مناسب‬ ‫هايي‬ ‫موقعيت‬ ‫باشيم‬ ‫داشته‬ ‫اصلي‬ ‫معرف‬ ‫يك‬ ‫فقط‬ ،‫مدركي‬ ‫هر‬‫باشيم‬ ‫داشته‬ ‫اصلي‬ ‫معرف‬ ‫يك‬ ‫فقط‬ ،‫مدركي‬ ‫هر‬ ،‫)تيلور‬،‫)تيلور‬13811381‫حجم‬ ‫افزايش‬ ‫با‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ .(‫حجم‬ ‫افزايش‬ ‫با‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ .( ‫از‬ ‫بخشي‬ ،‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ،‫اطلعا ت‬‫از‬ ‫بخشي‬ ،‫همارا‬ ‫پيش‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ،‫اطلعا ت‬ ‫نظام‬ ‫تدريج‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دادند‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫كارامدي‬‫نظام‬ ‫تدريج‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دادند‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫كارامدي‬ .‫يافتند‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬.‫يافتند‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬
 22. 22. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬‫همارا‬ ‫پس‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫جنگ‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫ويژه‬ ‫به‬ ‫اطلعا ت‬ ‫حجم‬ ‫سريع‬ ‫افزايش‬‫جنگ‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫ويژه‬ ‫به‬ ‫اطلعا ت‬ ‫حجم‬ ‫سريع‬ ‫افزايش‬ ‫نمايه‬ ‫جديد‬ ‫روش‬ ‫يك‬ ‫پيدايش‬ ‫موجب‬ ،‫دوم‬ ‫جهاني‬‫نمايه‬ ‫جديد‬ ‫روش‬ ‫يك‬ ‫پيدايش‬ ‫موجب‬ ،‫دوم‬ ‫جهاني‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫سازي‬‫در‬ .‫شد‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫سازي‬ ‫به‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫شيوه‬ ‫اين‬ ‫تاريخ‬ ،‫واقع‬‫به‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫شيوه‬ ‫اين‬ ‫تاريخ‬ ،‫واقع‬19521952‫بر‬‫بر‬ ،‫)آقابخشي‬ ‫گردد‬ ‫مي‬،‫)آقابخشي‬ ‫گردد‬ ‫مي‬13721372.(.(
 23. 23. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬ ‫كنترل‬ ‫واژگان‬ ‫از‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬ ‫نظام‬ ‫در‬‫كنترل‬ ‫واژگان‬ ‫از‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫منفرد‬ ‫واژهاي‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫نمي‬ ‫استفاده‬ ‫شده‬‫از‬ ‫منفرد‬ ‫واژهاي‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫نمي‬ ‫استفاده‬ ‫شده‬ ‫موضوعي‬ ‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫مدرك‬‫موضوعي‬ ‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫مدرك‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫متن‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ،‫طر ح‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ .‫گرفت‬ ‫مي‬‫متن‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ،‫طر ح‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ .‫گرفت‬ ‫مي‬ ‫مي‬ ‫گفته‬ ‫نيز‬ (‫متن‬ ‫از‬ ‫آزاد‬ ‫سازي‬ ‫)نمايه‬ ‫آزاد‬ –‫مي‬ ‫گفته‬ ‫نيز‬ (‫متن‬ ‫از‬ ‫آزاد‬ ‫سازي‬ ‫)نمايه‬ ‫آزاد‬ – .‫شود‬.‫شود‬
 24. 24. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬ ‫نمايه‬ ‫مورد‬ ‫كه‬ ‫مدركي‬ ‫هر‬ ،‫نظام‬ ‫اين‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫نمايه‬ ‫مورد‬ ‫كه‬ ‫مدركي‬ ‫هر‬ ،‫نظام‬ ‫اين‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫يا‬ ‫ثبت‬ ‫شماره‬ ‫نوعي‬ ‫ابتدا‬ ،‫گرفت‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫سازي‬‫يا‬ ‫ثبت‬ ‫شماره‬ ‫نوعي‬ ‫ابتدا‬ ،‫گرفت‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫سازي‬ ‫تحليل‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫كرد‬ ‫مي‬ ‫دريافت‬ ‫ترتيب‬ ‫شماره‬‫تحليل‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫كرد‬ ‫مي‬ ‫دريافت‬ ‫ترتيب‬ ‫شماره‬ ‫بوسيله‬ ‫آن‬ ‫موضوعا ت‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫مي‬ ‫موضوعي‬‫بوسيله‬ ‫آن‬ ‫موضوعا ت‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫مي‬ ‫موضوعي‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫مفهومي‬ ‫تك‬ ‫اصطلحا ت‬ ‫از‬ ‫تعدادي‬‫داده‬ ‫نشان‬ ‫مفهومي‬ ‫تك‬ ‫اصطلحا ت‬ ‫از‬ ‫تعدادي‬ ‫به‬ ‫عمودي‬ ‫ستون‬ ‫ده‬ ‫به‬ ‫موضو ع‬ ‫برگه‬ ‫هر‬ .‫شد‬ ‫مي‬‫به‬ ‫عمودي‬ ‫ستون‬ ‫ده‬ ‫به‬ ‫موضو ع‬ ‫برگه‬ ‫هر‬ .‫شد‬ ‫مي‬ ‫از‬ ‫ترتيب‬‫از‬ ‫ترتيب‬00‫تا‬‫تا‬99‫شماره‬ ‫سپس‬ .‫گرديد‬ ‫مي‬ ‫تقسيم‬‫شماره‬ ‫سپس‬ .‫گرديد‬ ‫مي‬ ‫تقسيم‬ ‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫هريك‬ ‫ذيل‬ ،‫مدرك‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ثبت‬‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫هريك‬ ‫ذيل‬ ،‫مدرك‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ثبت‬ ‫رقم‬ ‫آخرين‬ ‫برحسب‬ ‫موضو ع‬ ‫برگه‬ ‫در‬ ‫موضوعي‬‫رقم‬ ‫آخرين‬ ‫برحسب‬ ‫موضو ع‬ ‫برگه‬ ‫در‬ ‫موضوعي‬ .‫گرديد‬ ‫مي‬ ‫درج‬ ‫آن‬ ‫راست‬ ‫سمت‬.‫گرديد‬ ‫مي‬ ‫درج‬ ‫آن‬ ‫راست‬ ‫سمت‬
 25. 25. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬‫همارا‬ ‫پس‬ ‫بازيابي‬ ‫بايد‬ ،‫اي‬ ‫چندواژه‬ ‫موضوعي‬ ‫جستجوي‬ ‫انجام‬ ‫براي‬‫بايد‬ ،‫اي‬ ‫چندواژه‬ ‫موضوعي‬ ‫جستجوي‬ ‫انجام‬ ‫براي‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫موضو ع‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫هاي‬ ‫تكواژه‬ ‫تمام‬‫نتيجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫موضو ع‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫هاي‬ ‫تكواژه‬ ‫تمام‬ ‫ها‬ ‫ستون‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫مي‬ ‫انتخاب‬ ‫مناسب‬ ‫هاي‬ ‫برگه‬‫ها‬ ‫ستون‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫مي‬ ‫انتخاب‬ ‫مناسب‬ ‫هاي‬ ‫برگه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫مداركي‬ ‫ثبت‬ ‫شماره‬ ‫كردن‬ ‫پيدا‬ ‫براي‬‫تمام‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫مداركي‬ ‫ثبت‬ ‫شماره‬ ‫كردن‬ ‫پيدا‬ ‫براي‬ ‫مقايسه‬ ،‫بود‬ ‫مشترك‬ ‫ها‬ ‫برگه‬‫مقايسه‬ ،‫بود‬ ‫مشترك‬ ‫ها‬ ‫برگه‬ ‫تكواژه‬ ‫همارايي‬ ‫يا‬ ‫انطباق‬ ‫ترتيب‬ ‫بدين‬ .‫گرديد‬ ‫مي‬‫تكواژه‬ ‫همارايي‬ ‫يا‬ ‫انطباق‬ ‫ترتيب‬ ‫بدين‬ .‫گرديد‬ ‫مي‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ .‫شد‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫جستجو‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫ها‬‫به‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ .‫شد‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫جستجو‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫گفته‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫نظام‬ ،‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫روش‬ ‫اين‬‫گفته‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫نظام‬ ،‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫روش‬ ‫اين‬
 26. 26. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ .( )‫تکواژه‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫سازی‬ ‫نمایه‬.( )‫تکواژه‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫سازی‬ ‫نمایه‬‫با‬ ‫مدرک‬‫با‬ ‫مدرک‬ ‫شماره‬‫شماره‬1515‫موجود‬ ‫واژه‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مدرکی‬ ،‫موجود‬ ‫واژه‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مدرکی‬ ، ‫را‬ ‫وسطی‬ ‫قرون‬ ‫در‬ ‫کلیساها‬ ‫معماری‬ ‫عنوان‬ ‫در‬‫را‬ ‫وسطی‬ ‫قرون‬ ‫در‬ ‫کلیساها‬ ‫معماری‬ ‫عنوان‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬
 27. 27. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫همارا‬ ‫پس‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫محدوديت‬‫همارا‬ ‫پس‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫محدوديت‬ -‫نظام‬ ‫وسيله‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫مداركي‬ ‫تعداد‬ ‫در‬ ‫محدوديت‬‫نظام‬ ‫وسيله‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫مداركي‬ ‫تعداد‬ ‫در‬ ‫محدوديت‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬.‫شود‬ ‫مي‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ -‫نظام‬ ‫وسيله‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫موضوعي‬ ‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫تعداد‬‫نظام‬ ‫وسيله‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫موضوعي‬ ‫هاي‬ ‫واژه‬ ‫تعداد‬ ‫پذيرفته‬‫پذيرفته‬ .‫شود‬ ‫مي‬.‫شود‬ ‫مي‬ -‫مي‬ ‫محدوديت‬ ‫ايجاد‬ ‫موجب‬ ‫آن‬ ‫فيزيكي‬ ‫شكل‬‫مي‬ ‫محدوديت‬ ‫ايجاد‬ ‫موجب‬ ‫آن‬ ‫فيزيكي‬ ‫شكل‬ .‫شود‬.‫شود‬
 28. 28. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫پايه‬ ،‫همارا‬ ‫پس‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫هاي‬ ‫نظريه‬‫پايه‬ ،‫همارا‬ ‫پس‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫هاي‬ ‫نظريه‬ ‫گروهي‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫براي‬ ‫اي‬‫گروهي‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫براي‬ ‫اي‬ ‫دهه‬ ‫اوايل‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫ناپيوسته‬ (‫اي‬ ‫)دسته‬‫دهه‬ ‫اوايل‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫ناپيوسته‬ (‫اي‬ ‫)دسته‬19601960 .‫آورد‬ ‫فراهم‬ ،‫بود‬ ‫شده‬ ‫شرو ع‬.‫آورد‬ ‫فراهم‬ ،‫بود‬ ‫شده‬ ‫شرو ع‬
 29. 29. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫مزاياي‬‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫مزاياي‬ ‫جستجو‬ ‫راهبرد‬ ‫اصل ح‬ ‫امكان‬ -‫جستجو‬ ‫راهبرد‬ ‫اصل ح‬ ‫امكان‬ - ‫چاپي‬ ‫نمايه‬ ‫توليد‬ ‫امكان‬ -‫چاپي‬ ‫نمايه‬ ‫توليد‬ ‫امكان‬ - ‫ها‬ ‫داده‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬ ‫خودكار‬ ‫عمليا ت‬ -‫ها‬ ‫داده‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬ ‫خودكار‬ ‫عمليا ت‬ - ‫درونداد‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫متنو ع‬ ‫خدما ت‬ ‫ارائه‬ -‫درونداد‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫متنو ع‬ ‫خدما ت‬ ‫ارائه‬ - ،‫تنوپير‬ ‫و‬ ‫جينز‬ ،‫)واكر‬،‫تنوپير‬ ‫و‬ ‫جينز‬ ،‫)واكر‬19991999.(.(
 30. 30. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫معايب‬‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫معايب‬ ‫عمليا ت‬ ‫ميانجي‬ :‫نظام‬ ‫با‬ ‫كاربر‬ ‫تعامل‬ ‫فقدان‬ -‫عمليا ت‬ ‫ميانجي‬ :‫نظام‬ ‫با‬ ‫كاربر‬ ‫تعامل‬ ‫فقدان‬ - ‫خيلي‬ ‫يا‬ ‫متقاضي‬ ‫فرد‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫جستجو‬‫خيلي‬ ‫يا‬ ‫متقاضي‬ ‫فرد‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ .‫نداشت‬ ‫اصل‬ ‫يا‬ ‫داشت‬ ‫ارتباط‬ ‫ميانجي‬ ‫با‬ ‫كم‬.‫نداشت‬ ‫اصل‬ ‫يا‬ ‫داشت‬ ‫ارتباط‬ ‫ميانجي‬ ‫با‬ ‫كم‬ ‫قابل‬ ‫تاخير‬ ‫پاسخ‬ ‫دريافت‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫ارسال‬ ‫ميان‬ -‫قابل‬ ‫تاخير‬ ‫پاسخ‬ ‫دريافت‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫ارسال‬ ‫ميان‬ - ‫در‬ ‫اشتباه‬ ‫بروز‬ ‫صور ت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫وجود‬ ‫اي‬ ‫ملحظه‬‫در‬ ‫اشتباه‬ ‫بروز‬ ‫صور ت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫وجود‬ ‫اي‬ ‫ملحظه‬ ‫مي‬ ‫صرف‬ ‫بايد‬ ‫بيشتري‬ ‫زمان‬ ،‫نيز‬ ‫جستجو‬ ‫مرحله‬‫مي‬ ‫صرف‬ ‫بايد‬ ‫بيشتري‬ ‫زمان‬ ،‫نيز‬ ‫جستجو‬ ‫مرحله‬ ‫شد‬‫شد‬ ،‫تنوپير‬ ‫و‬ ‫جينز‬ ،‫)واكر‬،‫تنوپير‬ ‫و‬ ‫جينز‬ ،‫)واكر‬19991999.(.(
 31. 31. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫مزاياي‬‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫مزاياي‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫به‬ ‫نسبت‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ -‫)بازخورد‬ ‫نظام‬ ‫با‬ ‫كاربر‬ ‫تعامل‬ ‫برقراري‬ ‫امكان‬‫)بازخورد‬ ‫نظام‬ ‫با‬ ‫كاربر‬ ‫تعامل‬ ‫برقراري‬ ‫امكان‬ (‫جستجو‬ ‫راهبرد‬ ‫اصل ح‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬ ‫و‬(‫جستجو‬ ‫راهبرد‬ ‫اصل ح‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬ ‫و‬ -‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫دسترسي‬ ‫نمودن‬ ‫فراهم‬‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫دسترسي‬ ‫نمودن‬ ‫فراهم‬ -‫بودن‬ ‫روزآمد‬‫بودن‬ ‫روزآمد‬ -‫اطلعا ت‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫سرعت‬ ‫افزايش‬‫اطلعا ت‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫سرعت‬ ‫افزايش‬
 32. 32. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اطلعا ت‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫سبب‬ ‫عامل‬ ‫دو‬‫اطلعا ت‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫سبب‬ ‫عامل‬ ‫دو‬ :‫است‬ ‫بوده‬ ‫دوم‬ ‫جهاني‬ ‫جنگ‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬:‫است‬ ‫بوده‬ ‫دوم‬ ‫جهاني‬ ‫جنگ‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫علمي‬ ‫تحقيقا ت‬ ‫عظيم‬ ‫رشد‬ -‫علمي‬ ‫تحقيقا ت‬ ‫عظيم‬ ‫رشد‬ - ‫)نيوفلد‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫پردازش‬ ‫هاي‬ ‫فناوري‬ ‫توسعه‬ -‫)نيوفلد‬ ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫پردازش‬ ‫هاي‬ ‫فناوري‬ ‫توسعه‬ - ‫و‬‫و‬،‫كورنگ‬،‫كورنگ‬19861986.(.(
 33. 33. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫روش‬ ،‫علمي‬ ‫اطلعا ت‬ ‫حجم‬ ‫سريع‬ ‫افزايش‬ ‫با‬‫هاي‬ ‫روش‬ ،‫علمي‬ ‫اطلعا ت‬ ‫حجم‬ ‫سريع‬ ‫افزايش‬ ‫با‬ ،‫شد‬ ‫ناكارآمد‬ ‫بازيابي‬ ‫و‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫قديمي‬ ‫دستي‬،‫شد‬ ‫ناكارآمد‬ ‫بازيابي‬ ‫و‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫قديمي‬ ‫دستي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اغلب‬ ‫توسعه‬ ‫براي‬ ،‫آمريكا‬ ‫دولت‬‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اغلب‬ ‫توسعه‬ ‫براي‬ ،‫آمريكا‬ ‫دولت‬ ‫اين‬ ،‫كرد‬ ‫تعيين‬ ‫را‬ ‫اي‬ ‫بودجه‬ ‫اوليه‬ ‫اطلعاتي‬‫اين‬ ،‫كرد‬ ‫تعيين‬ ‫را‬ ‫اي‬ ‫بودجه‬ ‫اوليه‬ ‫اطلعاتي‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫گرا‬ ‫هدف‬ ‫هايي‬ ‫پروژه‬ ‫ها‬ ‫پايگاه‬‫توسط‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫گرا‬ ‫هدف‬ ‫هايي‬ ‫پروژه‬ ‫ها‬ ‫پايگاه‬ .‫شدند‬ ‫مي‬ ‫مالي‬ ‫حمايت‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ،‫توليد‬ ‫دولت‬.‫شدند‬ ‫مي‬ ‫مالي‬ ‫حمايت‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ،‫توليد‬ ‫دولت‬
 34. 34. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫جهش‬ ‫ترين‬ ‫مهم‬‫دهه‬ ‫در‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫جهش‬ ‫ترين‬ ‫مهم‬ 19601960‫به‬ – ‫متني‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫توليد‬ ،‫به‬ – ‫متني‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫توليد‬ ، ‫بوده‬ – ‫شناختي‬ ‫كتاب‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫ويژه‬‫بوده‬ – ‫شناختي‬ ‫كتاب‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫ويژه‬ .‫است‬.‫است‬
 35. 35. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫توليد‬ ‫و‬ ‫تهيه‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫اقدام‬ ‫نخستين‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫توليد‬ ‫و‬ ‫تهيه‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫اقدام‬ ‫نخستين‬ ‫توسط‬ ‫ماشين‬ ‫با‬ ‫خواندن‬ ‫قابل‬ ‫كتابشناختي‬‫توسط‬ ‫ماشين‬ ‫با‬ ‫خواندن‬ ‫قابل‬ ‫كتابشناختي‬ .‫شد‬ ‫انجام‬ ‫آمريكا‬ ‫پزشكي‬ ‫ملي‬ ‫كتابخانه‬.‫شد‬ ‫انجام‬ ‫آمريكا‬ ‫پزشكي‬ ‫ملي‬ ‫كتابخانه‬
 36. 36. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬‫نام‬ ‫به‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬‹‫›مدلزر‬‹‫›مدلزر‬‫اصول‬‫اصول‬ ‫)ايندكس‬ ‫پزشكي‬ ‫چاپي‬ ‫نامه‬ ‫نمايه‬ ‫توليد‬ ‫براي‬‫)ايندكس‬ ‫پزشكي‬ ‫چاپي‬ ‫نامه‬ ‫نمايه‬ ‫توليد‬ ‫براي‬ ‫علم‬ ‫كارشناسان‬ .‫بود‬ ‫شده‬ ‫طراحي‬ (‫مديكوس‬‫علم‬ ‫كارشناسان‬ .‫بود‬ ‫شده‬ ‫طراحي‬ (‫مديكوس‬ ‫نخستين‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مدلزر‬ ،‫رساني‬ ‫اطل ع‬‫نخستين‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مدلزر‬ ،‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫از‬ ،‫بزرگ‬ ‫توليدي‬ ‫محيط‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫طرحي‬‫از‬ ،‫بزرگ‬ ‫توليدي‬ ‫محيط‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫طرحي‬ ‫استفاده‬ ‫رايانه‬ ‫كنترل‬ ‫تحت‬ ‫فيلمي‬ ‫حروفچيني‬‫استفاده‬ ‫رايانه‬ ‫كنترل‬ ‫تحت‬ ‫فيلمي‬ ‫حروفچيني‬ .‫كنند‬ ‫مي‬ ‫معرفي‬ ،‫است‬ ‫نموده‬.‫كنند‬ ‫مي‬ ‫معرفي‬ ،‫است‬ ‫نموده‬
 37. 37. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫ارجاعا ت‬ ‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫تجربه‬ ‫نخستين‬‫ارجاعا ت‬ ‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫تجربه‬ ‫نخستين‬ ‫انجام‬ ‫ماساچوست‬ ‫انستيتو‬ ‫در‬ ‫كسلر‬ ‫توسط‬ ‫مدارك‬‫انجام‬ ‫ماساچوست‬ ‫انستيتو‬ ‫در‬ ‫كسلر‬ ‫توسط‬ ‫مدارك‬ .‫شد‬.‫شد‬
 38. 38. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫كار‬ ‫كه‬ ‫نويسي‬ ‫چكيده‬ ‫و‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫خدما ت‬ ‫ديگر‬ ‫از‬‫كار‬ ‫كه‬ ‫نويسي‬ ‫چكيده‬ ‫و‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫خدما ت‬ ‫ديگر‬ ‫از‬ ‫چكيده‬ ‫خدما ت‬ ‫و‬ ‫آمريكا‬ ‫پزشكي‬ ‫ملي‬ ‫كتابخانه‬‫چكيده‬ ‫خدما ت‬ ‫و‬ ‫آمريكا‬ ‫پزشكي‬ ‫ملي‬ ‫كتابخانه‬ ‫نامه‬ ‫نمايه‬ ‫توليد‬ .‫نمود‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫شيمي‬ ‫نويسي‬‫نامه‬ ‫نمايه‬ ‫توليد‬ .‫نمود‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫شيمي‬ ‫نويسي‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫مهندسي‬‫سال‬ ‫در‬ ‫مهندسي‬19671967‫مغناطيسي‬ ‫نوار‬ ‫)توليد‬‫مغناطيسي‬ ‫نوار‬ ‫)توليد‬ ‫در‬ ‫زيستي‬ ‫علوم‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫خدما ت‬ ‫و‬ (‫آن‬‫در‬ ‫زيستي‬ ‫علوم‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫خدما ت‬ ‫و‬ (‫آن‬ ‫سال‬‫سال‬19691969.‫بود‬.‫بود‬
 39. 39. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫سال‬ ‫در‬‫سال‬ ‫در‬19691969‫بزرگ‬ ‫نظام‬ ‫نخستين‬ ‫همچنين‬ ،‫بزرگ‬ ‫نظام‬ ‫نخستين‬ ‫همچنين‬ ، ‫دنبال‬ ‫به‬ .‫درآمد‬ ‫اجرا‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬‫دنبال‬ ‫به‬ .‫درآمد‬ ‫اجرا‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬ ‫لكهيد‬ ‫ميان‬ ‫قراردادي‬ ،‫لكهيد‬ ‫محلي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬‫لكهيد‬ ‫ميان‬ ‫قراردادي‬ ،‫لكهيد‬ ‫محلي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ (‫)ناسا‬ ‫آمريكا‬ ‫هوانوردي‬ ‫و‬ ‫فضايي‬ ‫ملي‬ ‫سازمان‬ ‫و‬(‫)ناسا‬ ‫آمريكا‬ ‫هوانوردي‬ ‫و‬ ‫فضايي‬ ‫ملي‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫براي‬ ‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬ ‫نظام‬ ‫يك‬ ،‫لكهيد‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫بسته‬‫براي‬ ‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬ ‫نظام‬ ‫يك‬ ،‫لكهيد‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫بسته‬ ‫حدود‬‫حدود‬200000200000‫سازمان‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫مدارك‬ ‫استناد‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫مدارك‬ ‫استناد‬ .‫نمايد‬ ‫تهيه‬ ‫آمريكا‬ ‫هوانوردي‬ ‫و‬ ‫فضايي‬ ‫ملي‬.‫نمايد‬ ‫تهيه‬ ‫آمريكا‬ ‫هوانوردي‬ ‫و‬ ‫فضايي‬ ‫ملي‬
 40. 40. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫در‬ ‫كتابها‬ ‫براي‬ ‫آمريكا‬ ‫كنگره‬ ‫كتابخانه‬ ‫مارك‬ ‫نوارهاي‬‫در‬ ‫كتابها‬ ‫براي‬ ‫آمريكا‬ ‫كنگره‬ ‫كتابخانه‬ ‫مارك‬ ‫نوارهاي‬ ‫سال‬‫سال‬19691969‫فهرست‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫اشتراك‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫فهرست‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫اشتراك‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫طر ح‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫هايي‬ ‫كتابخانه‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫نويسي‬‫طر ح‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫هايي‬ ‫كتابخانه‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫نويسي‬ .‫گرفت‬ ‫قرار‬ ،‫داشتند‬ ‫مشاركت‬ ‫مارك‬.‫گرفت‬ ‫قرار‬ ،‫داشتند‬ ‫مشاركت‬ ‫مارك‬
 41. 41. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫سي‬ .‫ال‬ .‫سي‬ .‫ا‬‫سال‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫سي‬ .‫ال‬ .‫سي‬ .‫ا‬19671967‫آمريكا‬ ‫اوهايو‬ ‫در‬‫آمريكا‬ ‫اوهايو‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫در‬ ،‫بود‬ ‫نموده‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬‫سال‬ ‫در‬ ،‫بود‬ ‫نموده‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬19701970‫اولين‬‫اولين‬ ‫در‬ ‫تعاوني‬ ‫نويسي‬ ‫فهرست‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اقدام‬‫در‬ ‫تعاوني‬ ‫نويسي‬ ‫فهرست‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اقدام‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫اي‬ ‫كتابخانه‬‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫اي‬ ‫كتابخانه‬19711971‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ .‫درآورد‬ ‫پيوسته‬ ‫صور ت‬.‫درآورد‬ ‫پيوسته‬ ‫صور ت‬
 42. 42. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫دهه‬ ‫اوايل‬ ‫در‬‫دهه‬ ‫اوايل‬ ‫در‬19701970‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫از‬ ‫بعضي‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫از‬ ‫بعضي‬ ‫در‬ .‫شدند‬ ‫تبديل‬ ‫كاري‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫به‬ ،‫آزمايشي‬‫در‬ .‫شدند‬ ‫تبديل‬ ‫كاري‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫به‬ ،‫آزمايشي‬ ‫سال‬‫سال‬19711971‫نسخه‬ ،‫آمريكا‬ ‫پزشكي‬ ‫ملي‬ ‫كتابخانه‬‫نسخه‬ ،‫آمريكا‬ ‫پزشكي‬ ‫ملي‬ ‫كتابخانه‬ ،‫مدلزر‬ ‫پيوسته‬،‫مدلزر‬ ‫پيوسته‬‹‫›مدلين‬‹‫›مدلين‬‫اولين‬ ‫كه‬ ‫كرد‬ ‫اجرا‬ ‫را‬‫اولين‬ ‫كه‬ ‫كرد‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫پيوسته‬ ‫تلفني‬ ‫نظام‬‫پيوسته‬ ‫تلفني‬ ‫نظام‬ .‫باشد‬ ‫مي‬.‫باشد‬ ‫مي‬
 43. 43. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫سال‬ ‫در‬‫سال‬ ‫در‬19721972‫يك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نيز‬ ‫لكهيد‬ ‫ديالوگ‬ ‫نظام‬‫يك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نيز‬ ‫لكهيد‬ ‫ديالوگ‬ ‫نظام‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ ‫كه‬ ‫تجاري‬ ‫جستجوي‬ ‫خدمت‬‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ ‫كه‬ ‫تجاري‬ ‫جستجوي‬ ‫خدمت‬ ‫معتبر‬ ‫سازمان‬ ‫سه‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫معتبر‬ ‫سازمان‬ ‫سه‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫)پايگاه‬ ‫آمريكا‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫اداره‬ ،‫آمريكايي‬‫)پايگاه‬ ‫آمريكا‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫اداره‬ ،‫آمريكايي‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ ،‫نمود‬ ‫مي‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ (‫اگركول‬ ‫اطلعاتي‬‫به‬ ‫آغاز‬ ،‫نمود‬ ‫مي‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ (‫اگركول‬ ‫اطلعاتي‬ .‫كرد‬ ‫كار‬.‫كرد‬ ‫كار‬
 44. 44. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫دهه‬ ‫هاي‬ ‫پيشرفت‬‫دهه‬ ‫هاي‬ ‫پيشرفت‬19801980‫به‬ ‫را‬ ‫زيادي‬ ‫مردم‬‫به‬ ‫را‬ ‫زيادي‬ ‫مردم‬ ‫صور ت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫ذخيره‬ ‫اطلعا ت‬ ‫جستجوي‬‫صور ت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫ذخيره‬ ‫اطلعا ت‬ ‫جستجوي‬ ‫فهرست‬ ‫ها‬ ‫كتابخانه‬ ‫در‬ .‫كرد‬ ‫تشويق‬ ‫الكترونيكي‬‫فهرست‬ ‫ها‬ ‫كتابخانه‬ ‫در‬ .‫كرد‬ ‫تشويق‬ ‫الكترونيكي‬ ‫جايگزين‬ ‫تدريج‬ ‫به‬ (‫ها‬ ‫)اپك‬ ‫پيوسته‬ ‫عمومي‬ ‫هاي‬‫جايگزين‬ ‫تدريج‬ ‫به‬ (‫ها‬ ‫)اپك‬ ‫پيوسته‬ ‫عمومي‬ ‫هاي‬ .‫شدند‬ ‫اي‬ ‫برگه‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬.‫شدند‬ ‫اي‬ ‫برگه‬ ‫هاي‬ ‫فهرست‬
 45. 45. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫بازيابي‬ ‫و‬ ‫ذخيره‬ ‫براي‬ ‫نوري‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫بازيابي‬ ‫و‬ ‫ذخيره‬ ‫براي‬ ‫نوري‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫موسيقي‬ ‫توزيع‬ ‫و‬ ‫انتشار‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولين‬ ‫اطلعا ت‬‫موسيقي‬ ‫توزيع‬ ‫و‬ ‫انتشار‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولين‬ ‫اطلعا ت‬ ‫صوتي‬ ‫فشرده‬ ‫هاي‬ ‫لو ح‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫همزمان‬‫صوتي‬ ‫فشرده‬ ‫هاي‬ ‫لو ح‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫سال‬ ‫در‬‫سال‬ ‫در‬19821982.‫گرديد‬ ‫عملي‬.‫گرديد‬ ‫عملي‬
 46. 46. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫سال‬ ‫در‬‫سال‬ ‫در‬19851985‫صور ت‬ ‫به‬ ‫نوري‬ ‫فشرده‬ ‫هاي‬ ‫لو ح‬‫صور ت‬ ‫به‬ ‫نوري‬ ‫فشرده‬ ‫هاي‬ ‫لو ح‬ ‫داده‬ ‫ذخيره‬ ‫براي‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آمدند‬ ‫پديد‬ ‫تجاري‬‫داده‬ ‫ذخيره‬ ‫براي‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آمدند‬ ‫پديد‬ ‫تجاري‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫ظهور‬ .‫رفت‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫متني‬ ‫هاي‬‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫ظهور‬ .‫رفت‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫متني‬ ‫هاي‬ ‫تاثير‬ ،‫نوري‬ ‫فشرده‬ ‫ديسك‬ ‫روي‬ ‫اطلعاتي‬‫تاثير‬ ،‫نوري‬ ‫فشرده‬ ‫ديسك‬ ‫روي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫از‬ ‫بيشتري‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫گذاشت‬ ‫جستجو‬ ‫بر‬ ‫شگرفي‬‫از‬ ‫بيشتري‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫گذاشت‬ ‫جستجو‬ ‫بر‬ ‫شگرفي‬ ‫آزاد‬ ‫شيوه‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫نهايي‬ ‫كاربران‬‫آزاد‬ ‫شيوه‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫نهايي‬ ‫كاربران‬ .‫شدند‬.‫شدند‬
 47. 47. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ‫اينترنت‬ ‫گسترش‬‫دهه‬ ‫در‬ ‫اينترنت‬ ‫گسترش‬19901990‫بر‬ ‫خاصي‬ ‫تاثير‬‫بر‬ ‫خاصي‬ ‫تاثير‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫دسترسي‬‫منابع‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫دسترسي‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ‫الكترونيكي‬.‫است‬ ‫داشته‬ ‫الكترونيكي‬
 48. 48. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫شبكه‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫اوليه‬ ‫توزيعي‬ ‫شبكه‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫اينترنت‬‫شبكه‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫اوليه‬ ‫توزيعي‬ ‫شبكه‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫آمريكا‬ ‫دفا ع‬ ‫وزار ت‬ ‫كه‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫آرپانت‬‫در‬ ‫آمريكا‬ ‫دفا ع‬ ‫وزار ت‬ ‫كه‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫آرپانت‬ ‫دهه‬ ‫اواخر‬‫دهه‬ ‫اواخر‬19601960‫بين‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراري‬ ‫هدف‬ ‫با‬‫بين‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراري‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫متحده‬ ‫ايال ت‬ ‫در‬ ‫نظامي‬ ‫و‬ ‫دانشگاهي‬ ‫موسسا ت‬‫متحده‬ ‫ايال ت‬ ‫در‬ ‫نظامي‬ ‫و‬ ‫دانشگاهي‬ ‫موسسا ت‬ .‫بود‬ ‫كرده‬ ‫طراحي‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫آمريكا‬.‫بود‬ ‫كرده‬ ‫طراحي‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫آمريكا‬
 49. 49. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫سال‬ ‫در‬‫سال‬ ‫در‬19931993،‫ژنو‬ ‫در‬ ‫انرژي‬ ‫پژوهش‬ ‫مركز‬ ‫در‬ ‫نيز‬،‫ژنو‬ ‫در‬ ‫انرژي‬ ‫پژوهش‬ ‫مركز‬ ‫در‬ ‫نيز‬ ‫در‬ ‫اطلعا ت‬ ‫كردن‬ ‫پيدا‬ ‫و‬ ‫اشاعه‬ ‫براي‬ ‫روشي‬‫در‬ ‫اطلعا ت‬ ‫كردن‬ ‫پيدا‬ ‫و‬ ‫اشاعه‬ ‫براي‬ ‫روشي‬ ‫يا‬ ‫جهاني‬ ‫گسترده‬ ‫تار‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫اينترنت‬‫يا‬ ‫جهاني‬ ‫گسترده‬ ‫تار‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫اينترنت‬ ،‫هارتلي‬ ‫و‬ ‫لوسي‬ ،‫)آندرو‬ ‫شد‬ ‫مشهور‬ ‫وب‬،‫هارتلي‬ ‫و‬ ‫لوسي‬ ،‫)آندرو‬ ‫شد‬ ‫مشهور‬ ‫وب‬13821382.(.(
 50. 50. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫در‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراري‬ ‫براي‬ ‫فرامتن‬ ‫از‬ ‫روش‬ ‫اين‬ ‫در‬‫در‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراري‬ ‫براي‬ ‫فرامتن‬ ‫از‬ ‫روش‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫الكترونيكي‬ ‫اطلعا ت‬ ‫منابع‬ ‫ميان‬‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫الكترونيكي‬ ‫اطلعا ت‬ ‫منابع‬ ‫ميان‬ ‫افزارهاي‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫وب‬ ‫شبكه‬ .‫شود‬‫افزارهاي‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫وب‬ ‫شبكه‬ .‫شود‬ ‫مانند‬ ‫مرورگر‬‫مانند‬ ‫مرورگر‬ Netscape, Internet Explorer, OperaNetscape, Internet Explorer, Opera,,…… ‫ساده‬ ‫بسيار‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫جستجوي‬ ‫و‬ ‫اينترنت‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬‫ساده‬ ‫بسيار‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫جستجوي‬ ‫و‬ ‫اينترنت‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ .‫است‬ ‫كرده‬.‫است‬ ‫كرده‬
 51. 51. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫چاپي‬ ‫راهنماهاي‬‫چاپي‬ ‫راهنماهاي‬ ‫سال‬ ‫در‬‫سال‬ ‫در‬19761976‫اولين‬ ‫ويليامز‬ .‫اي‬ ‫مارتا‬‫اولين‬ ‫ويليامز‬ .‫اي‬ ‫مارتا‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫جامع‬ ‫چاپي‬ ‫راهنماي‬‫با‬ ‫را‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫جامع‬ ‫چاپي‬ ‫راهنماي‬ ‫عنوان‬‫عنوان‬ComputerComputer –– Readable DatabasesReadable Databases ‫آن‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫نمود‬ ‫ويراستاري‬ ‫و‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬‫آن‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫نمود‬ ‫ويراستاري‬ ‫و‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬301301 .‫شد‬ ‫مي‬ ‫معرفي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬.‫شد‬ ‫مي‬ ‫معرفي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬
 52. 52. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫پيوسته‬ ‫راهنماهاي‬‫پيوسته‬ ‫راهنماهاي‬ ‫ارائه‬ ‫خود‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫راهنماهايي‬ ‫پيوسته‬ ‫راهنماهاي‬‫ارائه‬ ‫خود‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫راهنماهايي‬ ‫پيوسته‬ ‫راهنماهاي‬ ‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫خدما ت‬ ‫كارگزاران‬ ‫و‬ ‫دهندگان‬‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫خدما ت‬ ‫كارگزاران‬ ‫و‬ ‫دهندگان‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تهيه‬‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تهيه‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫راهنماها‬ ‫اين‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫كنند‬ ‫مي‬‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫راهنماها‬ ‫اين‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫كنند‬ ‫مي‬ :‫كرد‬ ‫اشاره‬ ‫زير‬:‫كرد‬ ‫اشاره‬ ‫زير‬ ‫ديالوگ‬ ‫سايت‬ ‫اطلعا ت‬ -‫ديالوگ‬ ‫سايت‬ ‫اطلعا ت‬ - ،‫علمي‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫شبكه‬ ‫سايت‬ ‫اطلعا ت‬ -،‫علمي‬ ‫رساني‬ ‫اطل ع‬ ‫شبكه‬ ‫سايت‬ ‫اطلعا ت‬ - (‫)رزنت‬ ‫سيستم‬ ‫رز‬ ‫تجاري‬ ‫و‬ ‫صنعتي‬(‫)رزنت‬ ‫سيستم‬ ‫رز‬ ‫تجاري‬ ‫و‬ ‫صنعتي‬ ‫ها‬ ‫دايركتوري‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ -‫ها‬ ‫دايركتوري‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ -
 53. 53. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫پيوسته‬ ‫صنعت‬ ‫هاي‬ ‫مولفه‬ ‫و‬ ‫عناصر‬‫پيوسته‬ ‫صنعت‬ ‫هاي‬ ‫مولفه‬ ‫و‬ ‫عناصر‬ : ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشكيل‬ ‫عنصر‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫پيوسته‬ ‫صنعت‬: ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشكيل‬ ‫عنصر‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫پيوسته‬ ‫صنعت‬ -‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ -‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫خدما ت‬ ‫كارگزاران‬‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫خدما ت‬ ‫كارگزاران‬ -‫اطلعا ت‬ ‫جستجوگران‬‫اطلعا ت‬ ‫جستجوگران‬
 54. 54. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫وظايف‬‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫وظايف‬ ‫اطلعاتي‬‫اطلعاتي‬ -‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫ساختار‬ ‫طراحي‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫ساختار‬ ‫طراحي‬ -‫ها‬ ‫نوشته‬ ‫و‬ ‫مدارك‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬‫ها‬ ‫نوشته‬ ‫و‬ ‫مدارك‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬ -‫قالب‬ ‫در‬ ‫كتابشناختي‬ ‫اطلعا ت‬ ،‫اطلعا ت‬ ‫ورود‬‫قالب‬ ‫در‬ ‫كتابشناختي‬ ‫اطلعا ت‬ ،‫اطلعا ت‬ ‫ورود‬ ‫استاندارد‬‫استاندارد‬ -‫شده‬ ‫تهيه‬ ‫چكيده‬ ‫ويرايش‬ ‫يا‬ ‫)و‬ ‫نويسي‬ ‫چكيده‬‫شده‬ ‫تهيه‬ ‫چكيده‬ ‫ويرايش‬ ‫يا‬ ‫)و‬ ‫نويسي‬ ‫چكيده‬ (‫مولف‬ ‫توسط‬(‫مولف‬ ‫توسط‬ -
 55. 55. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫وظايف‬‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫وظايف‬ ‫اطلعاتي‬‫اطلعاتي‬ -‫سازي‬ ‫روزآمد‬‫سازي‬ ‫روزآمد‬ -‫شده‬ ‫روزآمد‬ ‫و‬ ‫پشتيبان‬ ‫فايل‬ ‫فروش‬‫شده‬ ‫روزآمد‬ ‫و‬ ‫پشتيبان‬ ‫فايل‬ ‫فروش‬ -‫هاي‬ ‫نمايه‬ ‫الكترونيكي‬ ‫فرم‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخي‬‫هاي‬ ‫نمايه‬ ‫الكترونيكي‬ ‫فرم‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخي‬ ‫ويلسون‬ ‫مانند‬ .‫كنند‬ ‫مي‬ ‫تهيه‬ ‫نيز‬ ‫را‬ ‫چاپي‬‫ويلسون‬ ‫مانند‬ .‫كنند‬ ‫مي‬ ‫تهيه‬ ‫نيز‬ ‫را‬ ‫چاپي‬
 56. 56. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫وظايف‬‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫وظايف‬ ‫اطلعاتي‬‫اطلعاتي‬ ‫را‬ ‫زير‬ ‫گروه‬ ‫سه‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬‫را‬ ‫زير‬ ‫گروه‬ ‫سه‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫شامل‬‫شامل‬ :‫شوند‬ ‫مي‬:‫شوند‬ ‫مي‬ ‫پزشكي‬ ‫ملي‬ ‫كتابخانه‬ ‫مانند‬ :‫دولتي‬ ‫هاي‬ ‫نمايندگي‬ -‫پزشكي‬ ‫ملي‬ ‫كتابخانه‬ ‫مانند‬ :‫دولتي‬ ‫هاي‬ ‫نمايندگي‬ - ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫كننده‬ ‫توليد‬ ،‫آمريكا‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫كننده‬ ‫توليد‬ ،‫آمريكا‬MEDLINEMEDLINE ‫توليد‬ :‫مانند‬ ،‫اي‬ ‫دانشگاهي/حرفه‬ ‫هاي‬ ‫سازمان‬ -‫توليد‬ :‫مانند‬ ،‫اي‬ ‫دانشگاهي/حرفه‬ ‫هاي‬ ‫سازمان‬ - ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫كننده‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫كننده‬PsycINFOPsycINFO
 57. 57. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫خدما ت‬ ‫كارگزاران‬ ‫وظايف‬‫جستجوي‬ ‫خدما ت‬ ‫كارگزاران‬ ‫وظايف‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ )،‫نتو‬ ‫و‬ ‫يتس‬)،‫نتو‬ ‫و‬ ‫يتس‬19991999: (: ( -.‫كاربر‬ ‫رابط‬ ‫تهيه‬.‫كاربر‬ ‫رابط‬ ‫تهيه‬ -.‫جستجو‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تهيه‬.‫جستجو‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تهيه‬ -‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫از‬ ‫مجوز‬ ‫دريافت‬‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫كنندگان‬ ‫توليد‬ ‫از‬ ‫مجوز‬ ‫دريافت‬ .‫اطلعاتي‬.‫اطلعاتي‬ -‫ساختار‬ ‫نمودن‬ ‫استاندارد‬ ،‫امكان‬ ‫صور ت‬ ‫در‬‫ساختار‬ ‫نمودن‬ ‫استاندارد‬ ،‫امكان‬ ‫صور ت‬ ‫در‬ .‫ركوردها‬.‫ركوردها‬ -
 58. 58. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫خدما ت‬ ‫كارگزاران‬ ‫وظايف‬‫جستجوي‬ ‫خدما ت‬ ‫كارگزاران‬ ‫وظايف‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ )،‫نتو‬ ‫و‬ ‫يتس‬)،‫نتو‬ ‫و‬ ‫يتس‬19991999: (: ( -.(‫ماهانه‬ ،‫هفتگي‬ ،‫)روزانه‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫سازي‬ ‫روزآمد‬.(‫ماهانه‬ ،‫هفتگي‬ ،‫)روزانه‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫سازي‬ ‫روزآمد‬ -.‫مشتريان‬ ‫به‬ ‫فروش‬.‫مشتريان‬ ‫به‬ ‫فروش‬ -.‫آموزش‬ ‫و‬ ‫خدما ت‬ ‫ارائه‬.‫آموزش‬ ‫و‬ ‫خدما ت‬ ‫ارائه‬
 59. 59. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اطلعا ت‬ ‫جستجوگران‬‫اطلعا ت‬ ‫جستجوگران‬ ‫شامل‬ ،‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫جستجوگران‬‫شامل‬ ،‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫جستجوگران‬ ،‫بازرگانان‬ ،‫پزشكان‬ ،‫محققان‬ ،‫دانشمندان‬،‫بازرگانان‬ ،‫پزشكان‬ ،‫محققان‬ ،‫دانشمندان‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫كساني‬ ‫كليه‬ ‫و‬ ‫دانشجويان‬ ،‫حقوقدانان‬‫كه‬ ‫است‬ ‫كساني‬ ‫كليه‬ ‫و‬ ‫دانشجويان‬ ،‫حقوقدانان‬ .‫دارند‬ ‫اطلعا ت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫نياز‬.‫دارند‬ ‫اطلعا ت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫نياز‬
 60. 60. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اطلعا ت‬ ‫جستجوگران‬‫اطلعا ت‬ ‫جستجوگران‬ ‫عبار ت‬ ‫افراد‬ ‫اين‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫پايگاه‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫دليل‬‫عبار ت‬ ‫افراد‬ ‫اين‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫پايگاه‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫دليل‬ :‫از‬ ‫است‬:‫از‬ ‫است‬ -‫دسترس‬ ‫در‬ ‫تجاري‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اولين‬‫دسترس‬ ‫در‬ ‫تجاري‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫اولين‬ ‫كتاب‬ ‫نو ع‬ ‫از‬ ‫عمدتا‬ ‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫براي‬‫كتاب‬ ‫نو ع‬ ‫از‬ ‫عمدتا‬ ‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫براي‬ .‫بودند‬ ‫شناختي‬.‫بودند‬ ‫شناختي‬ -‫ويژه‬ ‫فرمان‬ ‫زبان‬ ،‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫خدما ت‬ ‫اكثر‬‫ويژه‬ ‫فرمان‬ ‫زبان‬ ،‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫خدما ت‬ ‫اكثر‬ ‫دستيابي‬ ‫براي‬ ‫گران‬ ‫جستجو‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ .‫دارند‬ ‫خود‬‫دستيابي‬ ‫براي‬ ‫گران‬ ‫جستجو‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ .‫دارند‬ ‫خود‬ ‫به‬‫به‬
 61. 61. ‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫بازيابي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫پيوسته‬‫پيوسته‬ ‫اطلعا ت‬ ‫جستجوگران‬‫اطلعا ت‬ ‫جستجوگران‬ ‫ويژه‬ ‫خصوصيا ت‬ ‫و‬ ‫موضوعي‬ ‫دامنه‬ ‫با‬ ‫جستجوگران‬ -‫ويژه‬ ‫خصوصيا ت‬ ‫و‬ ‫موضوعي‬ ‫دامنه‬ ‫با‬ ‫جستجوگران‬ - .‫نيستند‬ ‫آشنا‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫از‬ ‫يك‬ ‫هر‬.‫نيستند‬ ‫آشنا‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫از‬ ‫يك‬ ‫هر‬ ‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫اوليه‬ ‫كاربران‬ -‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫اوليه‬ ‫كاربران‬ - ‫داشتند‬ ‫ميانجي‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫متخصص‬ ‫كتابداران‬‫داشتند‬ ‫ميانجي‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫متخصص‬ ‫كتابداران‬ ‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫صرف‬ ‫جستجوگر‬ ‫كه‬ ‫زماني‬ ‫مد ت‬ -‫پيوسته‬ ‫جستجوي‬ ‫صرف‬ ‫جستجوگر‬ ‫كه‬ ‫زماني‬ ‫مد ت‬ - .‫كند‬ ‫مي‬ ‫ميزبان‬ ‫رايانه‬ ‫در‬.‫كند‬ ‫مي‬ ‫ميزبان‬ ‫رايانه‬ ‫در‬
 62. 62. ‫راهبردهاي‬ : ‫دوم‬ ‫فصل‬‫راهبردهاي‬ : ‫دوم‬ ‫فصل‬ ‫جستجو‬‫جستجو‬ :‫فهرست‬:‫فهرست‬ -‫اطلعا ت‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫ساختار‬‫اطلعا ت‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫ساختار‬ -‫جستجو‬ ‫مشترك‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬‫جستجو‬ ‫مشترك‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬ -‫جستجو‬ ‫انوا ع‬‫جستجو‬ ‫انوا ع‬ -‫پيشرفته‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫جستجوي‬‫پيشرفته‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫جستجوي‬ -‫بولين‬ ‫اپراتورهاي‬‫بولين‬ ‫اپراتورهاي‬ -‫عبارتي‬ ‫جستجوي‬‫عبارتي‬ ‫جستجوي‬ -‫مجاورتي‬ ‫جستجوي‬‫مجاورتي‬ ‫جستجوي‬ -‫ميداني‬ ‫جستجوي‬‫ميداني‬ ‫جستجوي‬ -‫طبيعي‬ ‫زبان‬ ‫جستجوي‬‫طبيعي‬ ‫زبان‬ ‫جستجوي‬
 63. 63. ‫راهبردهاي‬ : ‫دوم‬ ‫فصل‬‫راهبردهاي‬ : ‫دوم‬ ‫فصل‬ ‫جستجو‬‫جستجو‬ :‫فهرست‬:‫فهرست‬ -‫استنادي‬ ‫جستجوي‬‫استنادي‬ ‫جستجوي‬ -‫فراپيوندي‬ ‫جستجوي‬‫فراپيوندي‬ ‫جستجوي‬ -‫جستجو‬ ‫امكانا ت‬ ‫ساير‬‫جستجو‬ ‫امكانا ت‬ ‫ساير‬ -‫سازي‬ ‫كوتاه‬‫سازي‬ ‫كوتاه‬ -‫سازي‬ ‫ريشه‬‫سازي‬ ‫ريشه‬ -‫زباني‬ ‫محدوديت‬‫زباني‬ ‫محدوديت‬ -‫كوچك‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫حروف‬ ‫به‬ ‫حساسيت‬‫كوچك‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫حروف‬ ‫به‬ ‫حساسيت‬ -‫زماني‬ ‫كردن‬ ‫محدود‬‫زماني‬ ‫كردن‬ ‫محدود‬ -‫جستجو‬ ‫بهبود‬ ‫راهكارهاي‬‫جستجو‬ ‫بهبود‬ ‫راهكارهاي‬ -‫جستجو‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫نكاتي‬‫جستجو‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫نكاتي‬
 64. 64. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫مقدمه‬‫مقدمه‬ ‫اي‬ ‫پايه‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫مفاهيم‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫فصل‬ ‫اين‬ ‫در‬‫اي‬ ‫پايه‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫مفاهيم‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫فصل‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫اطلعا ت‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫جستجو‬‫از‬ ‫اعم‬ ‫اطلعا ت‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫و‬ ،‫مجازي‬ ‫هاي‬ ‫كتابخانه‬ ،‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬‫و‬ ،‫مجازي‬ ‫هاي‬ ‫كتابخانه‬ ،‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫جستجوگر‬ ‫كه‬ ‫مراحلي‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬‫جستجوگر‬ ‫كه‬ ‫مراحلي‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬ ‫ايده‬ ‫ارائه‬ ‫براي‬ ‫چارچوبي‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫كند‬ ‫طي‬ ‫بايد‬‫ايده‬ ‫ارائه‬ ‫براي‬ ‫چارچوبي‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫كند‬ ‫طي‬ ‫بايد‬ ‫معرفي‬ ،‫راه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫ويژه‬ ‫هاي‬ ‫فرمان‬ ‫و‬ ‫ها‬‫معرفي‬ ،‫راه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫ويژه‬ ‫هاي‬ ‫فرمان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هاي‬ ‫روش‬ ‫بندي‬ ‫فرمول‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬‫هاي‬ ‫روش‬ ‫بندي‬ ‫فرمول‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ .‫شود‬ ‫منتهي‬ ‫موفق‬ ‫جستجوي‬ ‫و‬ ‫موثر‬ ‫جستجوي‬.‫شود‬ ‫منتهي‬ ‫موفق‬ ‫جستجوي‬ ‫و‬ ‫موثر‬ ‫جستجوي‬
 65. 65. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫اطلعا ت‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫ساختار‬‫اطلعا ت‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫ساختار‬ ‫توسط‬ ‫مدارك‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫چگونگي‬ ‫از‬ ‫آگاهي‬‫توسط‬ ‫مدارك‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫چگونگي‬ ‫از‬ ‫آگاهي‬ ‫بهتر‬ ‫درك‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫اطلعا ت‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬‫بهتر‬ ‫درك‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫اطلعا ت‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ .‫كند‬ ‫كمك‬ ‫آن‬ ‫اصول‬ ‫يادگيري‬ ‫و‬ ‫بازيابي‬.‫كند‬ ‫كمك‬ ‫آن‬ ‫اصول‬ ‫يادگيري‬ ‫و‬ ‫بازيابي‬
 66. 66. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫ساختار‬‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫ساختار‬ ‫نمايه‬ ‫روش‬ ،‫راهنماها‬ ‫و‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫در‬‫نمايه‬ ‫روش‬ ،‫راهنماها‬ ‫و‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫صورت‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫سازي‬‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫صورت‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫سازي‬ ‫توسط‬ ‫مدرك‬‫توسط‬ ‫مدرك‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫چندين‬ ،‫ساز‬ ‫نمايه‬‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫چندين‬ ،‫ساز‬ ‫نمايه‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫در‬ ‫خصوصا‬ ‫ها‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫اين‬ ،‫شود‬ ‫مي‬‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫در‬ ‫خصوصا‬ ‫ها‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫اين‬ ،‫شود‬ ‫مي‬ ،‫مولف‬ ،‫عنوان‬ ‫نظير‬ ‫خاص‬ ‫فيلدهاي‬ ‫در‬ ‫اطلعاتي‬،‫مولف‬ ،‫عنوان‬ ‫نظير‬ ‫خاص‬ ‫فيلدهاي‬ ‫در‬ ‫اطلعاتي‬ .‫گيرند‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫قبيل‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫موضوع‬.‫گيرند‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫قبيل‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫موضوع‬
 67. 67. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫ساختار‬‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫ساختار‬ ‫سازد‬ ‫مي‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫كاربر‬ ،‫اي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬‫سازد‬ ‫مي‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫كاربر‬ ،‫اي‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫سازي‬ ‫نمايه‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫همان‬ ‫كه‬ ‫صورتي‬ ‫در‬ ‫كه‬‫وارد‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫واژه‬ ‫كليد‬ ‫همان‬ ‫كه‬ ‫صورتي‬ ‫در‬ ‫كه‬ .‫شود‬ ‫بازيابي‬ ‫مدارك‬ ‫همان‬ ‫كند‬ ‫نظام‬.‫شود‬ ‫بازيابي‬ ‫مدارك‬ ‫همان‬ ‫كند‬ ‫نظام‬
 68. 68. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫جستجو‬ ‫مشترك‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬‫جستجو‬ ‫مشترك‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫گزينه‬ ‫دو‬ ‫داراي‬ ‫معمول‬ ‫جستجو‬ ‫ابزار‬ ‫هر‬‫كه‬ ‫است‬ ‫گزينه‬ ‫دو‬ ‫داراي‬ ‫معمول‬ ‫جستجو‬ ‫ابزار‬ ‫هر‬ ‫جستجوي‬ ‫به‬ ‫ديگري‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫جستجوي‬ ‫به‬ ‫يكي‬‫جستجوي‬ ‫به‬ ‫ديگري‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫جستجوي‬ ‫به‬ ‫يكي‬ .‫دارد‬ ‫اختصاص‬ ‫پيشرفته‬.‫دارد‬ ‫اختصاص‬ ‫پيشرفته‬
 69. 69. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫جستجو‬ ‫مشترك‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬‫جستجو‬ ‫مشترك‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬ ‫ويژگي‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫گستره‬ ‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫ويژگي‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫گستره‬ ‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫وسيله‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫كنند‬ ‫مي‬ ‫پشتيباني‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫هاي‬‫وسيله‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫كنند‬ ‫مي‬ ‫پشتيباني‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫هاي‬ ‫تمامي‬ ‫البته‬ .‫نمود‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫آنها‬‫تمامي‬ ‫البته‬ .‫نمود‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫آنها‬ ‫زمينه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫پيوسته‬ ‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬‫زمينه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫پيوسته‬ ‫اطلعات‬ ‫بازيابي‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ .‫كنند‬ ‫نمي‬ ‫عمل‬ ‫يكسان‬.‫كنند‬ ‫نمي‬ ‫عمل‬ ‫يكسان‬
 70. 70. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫جستجو‬ ‫مشترك‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬‫جستجو‬ ‫مشترك‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ويژگي‬ ‫اين‬ ‫پوشش‬ ‫از‬ ‫آگاهي‬ ‫براي‬ ‫راه‬ ‫بهترين‬‫در‬ ‫ها‬ ‫ويژگي‬ ‫اين‬ ‫پوشش‬ ‫از‬ ‫آگاهي‬ ‫براي‬ ‫راه‬ ‫بهترين‬ ‫يا‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫نظامي‬ ‫هر‬‫يا‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫نظامي‬ ‫هر‬ ‫كمك‬ ‫گزينه‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬‫كمك‬ ‫گزينه‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬))HelpHelp(( ‫آن‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫مي‬‫آن‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫مي‬ ‫پشتيباني‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫بازيابي‬ ‫نظام‬ ‫كه‬ ‫هايي‬ ‫ويژگي‬‫مي‬ ‫پشتيباني‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫بازيابي‬ ‫نظام‬ ‫كه‬ ‫هايي‬ ‫ويژگي‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫جستجو‬ ‫روشهاي‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫كند‬.‫شود‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫جستجو‬ ‫روشهاي‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫كند‬
 71. 71. ‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬‫جستجو‬ ‫راهبردهاي‬ ‫جستجو‬ ‫انواع‬‫جستجو‬ ‫انواع‬ ‫پيشرفته‬ ‫جستجوي‬ ‫و‬ ‫س؀
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×