4ข้อสอบ ชีววิทยา (1 71)

855 views
781 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
855
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
356
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

4ข้อสอบ ชีววิทยา (1 71)

 1. 1. F ก : F F F F : F1F ก1. ก ก F F Fก. ˈ .. ˆ . ก -2. ก ก F F ก กก กก. incomplete dominant gene . Polygene. multiple alleles . Co-dominant gene3. ʾ ˅ ก ก F กก ˅ Fก. F .. ˆ .4. ก F ˈ ก กก. F . ก 2 ก กก ก. ก . ก F ˈ ก ก5. ˆ F F ก กก. crossing over . Mutation. F . ก F ก F6. F ก ก ก ก ก ก F F F F กกกก. F . F ก ก ก F F. F ก ก . ก F ก F7. ก F ˈ F F ก Fก. ก ก F. ก ก ก. ก ก ก F F. ก ก F ก F F F8. ˈ ก ก Fก. ก. F F ก. F F ก ˈ ก ก. ก ก
 2. 2. F ก : F F F F : F29. ก ก ก Fก. ก ก ก ก. F F. F ก. ก crossing over ก F ก F F10. F ก F ก F ก ก ก ก กก F Fก. multiple alleles . Polygenees. linked genes . Co-dominant gene11. F ˈ ก ก ก F F ก F1ˈ F F ก F1 ก ก F2 ˅ ก F Fก. 2 F F ก 3 : 1. 3 F F ก 1 : 2 : 1. 4 F F ก 9 : 3 : 3 : 1. 5 F F ก 9 : 3 : 3 : 1 : 112. กก F 2 ก ก F F 2 ʾ ˅ ˈ 4 F F ก 9 :3 : 3 : 1 F F 1 กก. ก F F. ก F F F.. F F ก F13. ˂ F ก ˂ ก F ก Fก ˂ ก ก ก F ˂ ˈ ˈ Fก. 1 : 2 . 1 : 4 . 1 : 8 . 3 : 414. ก ก F ก F F 100 F FF ˈ ก ก ก 700 F Fก. . F. 526 175 . : = 2 : 115. ˅ ˈ AA Bb Cc DD F F F ก ก F ก Fกก. 2 . 4 . 6 . 1616. F ˅ Aa Bb Cc Dd Fก F ˅ F ก F ก กก. 4 . 16 . 27 . 81
 3. 3. F ก : F F F F : F317. ก F 6 ก ˅ ก F ก ก F ก ก F ก F F Fก. 4 . 8 . 16 . 2718. F F1 ˅ ก F ก กก F F F Fก. F F ˈ ก. F F ˈ ก. F ˈ ก F ˈ ก. F ˈ ก F ˈ ก19. ก F ก ก F ก F F F (F2) ก กก FกF ก (F1) ก F กก. F ˈ ก F F F F ˈ. F ˈ F ˈ ก F F F. F ˈ ก F F F F ˈ. F ˈ ก F F F F ˈ ก F F F20. F R ˈ ก F r ˈ ก F FF ก 7 8 F F F ˅ Fก. RR F . rr F. Rr F . ˁ ˈ Rr ก ˁ ˈ rr21. F F F F 32 F F heterozygous ก Fก. 2 F . 3 F . 5 F . 8 F22. ก F Rrก F F กF Fก Rr RrRr RRRr rrrr rr23. F ก F ˅ ˈ AaBb F ˈ ก F ก กก F Fก. Aa,Bb . AB,ab . AB,Ab,aB,ab . AA,aa,BB,bb24. F ก ก ก F ก F 2 F F F Fก. F . Fก ก F . F F ก . F
 4. 4. F ก : F F F F : F4F F ก F F 25-29F ˅ AaBbCCDd25. F F F ก F ก Fกก. 4 . 8 .16 .3226. F F ก ˅ F ก ก กก. 9 . 16 .27 .8127. กก ก F 6 F ก ʾ ˅ F ก กก. 3 . 4 .8 .1628. กก ก F 6 ก F ก ˅ ˈ Homozygous recessive ก F Fก. 0 . 12.5 .25 .5029. กก F 6 ก F ก ˅ ˈ Homozygous dominance ˈ F Fก. 1/4 . 1/8 .1/32 .1/6430. F F F F ก F ก F 32 F F Fก ˈ กกก. F F 5 F. กก F 5 F F ก F 5 F. กก F 5 F F ก F ก F 5 F. กก F 5 F F ก 5 F31. ˂ F ก F ˂ F F ก ก˅ F Fก F A ก a ก ˂ก. F aa F AA . F aa F Aa. F aa F AA Aa . F F ก32. 2 F ก F ก F F F 2 ˈ ก F F กกก. Homozygous dominance . Homozygous recessive. Heterozygous . 1 2 ก F33. F ˈ F (B) F ˈ F (b)ก test cross ˅ F F ก 41 ก F ˅ ˈ Fก. BB . Bb. bb . F F F
 5. 5. F ก : F F F F : F534. ก F 33 ก ก F กก test cross 3 ˈtest cross ˅ ˈ Fก. BB . Bb. bb . F F F35. ʾก Fก F F ก 95 ˈ ʾก 47ʾก 25 ʾก 23 ก ʾก 2 Fก F Fก Fก. ʾก . ʾก ʾก 3:1. ʾก ʾก 1:1. ʾก ʾก ʾก36. ก F 35 ก ʾก Fก ʾก F F ก Fก. ʾก . ʾก. ʾก . : : 1:2:137. ก F 35 ก ʾก Fก ʾก F F ก ʾก F Fก. 25 . 50 . 75 . 10038. ก F ( F G) ˈ F F ˈ F (F g) 2 Fก F F ก 128 ˈ 9731 ˅ F F F ˈ Fก. Gg X gg . GG X GG . Gg X Gg . GG X Gg39. F AB F ก F O Fก ก ก F Fก. AB B . A B . A B O . A B AB40. F ก ก F F Fก. F F F ˈ F F. ก ˈ ก F. F F F F F ˈ F F. F F ˈ F F F ก F41. F AB F ก F AB ก F ก ก F AB F Fก. 25 . 50 . 75 . 10042. ˅ ก F F F ก F กก. IAIBIAIA. IAIOIBIO. IAIOIOIO. IAIOIAIA
 6. 6. F ก : F F F F : F643. ก ก F ABO Fก. ก F ABO 3. ก F ก ก ก F ABO 2. F ABO ʾ ˅ ก F ก 4 ก. F AB ˅ F 244. - ก กก. F F ก ก F. F ก F Y. F ก F X. ก กก F45. ก กก F ก ก Fก. X-linked dominant gene . X-linked recessive gene. Y-linked gene . Autosomal gene46. ก F ก F ก F F F F ก ก ก ก ก ˈ ก Fก F F Fก. 25 . 50 . 75 . 10047. F ˈ - F F F ˈ ก ก F ˈˈ - F ก F F (ก F F ก - ˈ F FX)ก. 25 . 50 . 75 . 10048. ˈ ʽ F ก ก ก F ก ก F ก F Fก. ก ก ˈ ʽ F 50. ก ก ˈ ʽ F 50. ก ก ˈ ʽ F 50. ก ก ก ˈ ʽ F 2549. ʽ F F X F Fก. F ˈ F F. F ˈ F. F ˈ F. F ˈ F F
 7. 7. F ก : F F F F : F750. FX ˈ ก Xc ˈ F ˈ F˅ Fก. XcY . XcYc . XY . XcXc51. ก F ก ก F F กก. . ก. ก . F ก52. ก F ก F ก F กก. F . ก. ก . F ก53. F ก F F F ก F กก. F . F ก. . ก54. F F ก ก Fก. 2 . 6. 3 . 855. F F ก Fก. ก . F ก. . ก56. F F Fก. ˂ .. . ˂57. F Fก. F F ก. F F ก. ก F ก ˈ ก. F F F58. F F Fก. ก กก ก. F Fก ˈ ก ก. F ก ก F. F F F ˈ
 8. 8. F ก : F F F F : F859. ก F F F กก. ก F ก ก. F F F F F F. F F F F ก ก F ก. ก ก F60. ˆ F Fก. ก ก. ก. F ˈ. F61. F ˈ ก F ก Fก. ก F.. ก. F62. ก ก F Fก F F ก ก F กก. ก F.. ก. F63. F F ก F กก.. ก. ก. ก64. F ก F ก F ก กก. ก F. ก ก F. F F ˆก. F ˂ F
 9. 9. F ก : F F F F : F965. ก ก F F กก. ˂. F..66. F F ก ก ก ก ก ก ก กก. F.. ก. F67. F ก ก ˆ F F ก Fก. - F - - F ˆ. F - -ก ˆ - F ˆ. F - F ˆ -ก ˆ. - F ˆ - F -ก ˆ68. F F ก ก กก F ˈก... F. F ก69. F ˈ Fก. ก ก ก. ˆ ก F ˆ. ก Fก ˈ. F ก ก ก ก F ก70. ˆ ก F ก Fก. F ˆ. ก.. ก ˆ
 10. 10. F ก : F F F F : F1071. กก.2.3.4.572. F F F F กก.. ก F. F. ก73. F ก F ก F ก กก. F F ก. ˈ ก F ก. F F ก. ก ก F74. F Dermis ก Fก. ก F. F. F F.ก75. F F F F ก Fก... ก. F ก76.ก F F ก F Fก. F. ก F. F.
 11. 11. F ก : F F F F : F1177. F ˈ F ก F Fก. F F ก Fก ก F. F F F F ก F. F F F ก F ก F. ก ก F78. F ก F F กก. ก F. F ก.. ˁ - ˁ F79. F F ก F F ก F ʽ F F F กก. F. F. F. F F80. F ก ก ก F ก ก F Fก.25.5%.50.5%.87.5%.95.5%81. ก ก ก F F Fก. ˈ ก ก ก. F F F. ก ก. ก F F ก F F82. F F F F F กก. ก ˈ F ก F. ก ก F F F F F. ก F ก F ก F F. ก ก F ก F F F F F
 12. 12. F ก : F F F F : F1283. F F Fก. ก กก ก. F ก ก F. F Fก ˈ ก ก. F F F ˈ84. F F F Fก. F. F. F F. F ก85. F ก F F ก F ก ก F F Fก. F F F F. E. coli F F ก ก. F F. ก ก F86. F ก F F F F กก.. ก.. ก ก87. F F F ก ˈก. ก. ก.. ก88. ก F ก ก ก กก. F ก. F F. ก.ก
 13. 13. F ก : F F F F : F1389. F F ก ก ก F F F กก.. F. F.90. F Fก. ก ก ก F F. ก. F F F F ก. ก ก ก ก F ก91. F ก ก ˈ ก Fก. F F F . F F. F F . F92. ก ก ก F Fก.... ก93. F ก F กF Fก. ก F F. ก ก ก. ก F F. ก ก ก94. ก กก... F. F ก F95. กF F ก F ก ก Fกก. ก. F. ก F. ก
 14. 14. F ก : F F F F : F1496. F F F ก F กก. ก ˁ. F. ก ก. กF97. ก Fก ก ก กF F ก ก ก Fก. ก. ˈ ก ก. ก F. ก ก ก ก98. ก F F F ก กก.. F. กF F ก F. กF F ก F99. ˁ F F F ก Fก. F. F. ก. ก100. F F F F Fก. ก F F F. F ก F ก F. F กF F F F. F F ก F101. F F กก. F 120 F 3. F 15 F 15. F 30 F 15. F 15 F 3
 15. 15. F ก : F F F F : F15102. F F Fก... ก ก.103. ก F ˈ F Fก. ก...104.ก... F.105. ก ก Fก.... ก106. F F F Fก. F. F ก. ก F F. ก ก F107. F ก ก Fก. ก. ก. ก ก. ก F F
 16. 16. F ก : F F F F : F16108. Fก Fก... F.109. ก F ก Fก. กก F. กก F. F. F110. F Fก. F F F ก. F F ก. กF ก F. F F111. ก ก F F F Fก. Nerve net. Nerve ganglion. Nervous system. Co-ordinating fiber112. F F Fก.... F113. ก ก Nerve cellก... ก.
 17. 17. F ก : F F F F : F17114. " F F F F " ˈ กก....115. ก F ก Fก... F. F116. ก F F Fก. Nerve ganglion. Nerve net. Brain. ก ก F117. F ˈ F FFก.... F118. Fก...
 18. 18. F ก : F F F F : F18119. ก ก F ก ก ก FF ก กก. F... ก F ก ก120. F ก F F กก... .121. F F F Fก. Brain. Neuron. Spinal cord. Nervous system122. ก ก ก ˈ Axon Dendrite F ก Fก.. F.. F123. ก F ก ก Fก. ก. F. F ก. ก F
 19. 19. F ก : F F F F : F19124. ก F 1 F F F ก Fก. F ˈ F. ก 1 กก F 1 F. F 1 กก F 1 F. ˈ F ก125. F F ˈ F ก Fก. ganglion. synaptic knob. myeline sheath. node of Ranvior126. F F ก F Fก. synaptic knob. synaptic cleft. node of Ranvior. myeline sheath127. F F ก ก ˂ก. Synapse. Schwann cell. Myeline sheath. Node of ranvior128. F F ก F ก F ก ก ˈ F Fก... F 1 F 2
 20. 20. F ก : F F F F : F20129. F F F ก F F กก. F. F. F. F ก F ก130. F Fก. F.. F. ก131. ก F F ก Fก. F ก F F Na กก F F. F ก F F Na F ก F F. F ก F F K กก F F. F ก ก F132. F กก F ก ก กก. K ก ก F. Na F F. ก action potential. ก ก acytylcholine133. ก ก Fก. dendrite-axon-cell body. cell body-axon dendrite. dendrite-cell body axon. axon-cell body dendrite
 21. 21. F ก : F F F F : F21134. F F F Fก. K F F Na ก ก F. Na F F K ก ก F. Na K F F. Na K F ก F135. ก Na ก ก F K F F F ˈ ก กก. diffusion. Passive transport. active transport. Osmosis136. (neurontransmitter) F ก axon F F F synapse F ก กก. endocytosis. Diffusion. Osmosis. Exocytosis137. acetylcholine Fก. ˈ F. F ก ˁ F axon. Fก F ก ก F ก F. F ก ก ก ก F ก138. sodium-potassium pump ˈ F Fก. K F ก ก F Na F F FK F F Na ก ก ก F. Na F F F F K F F. F ก axon
 22. 22. F ก : F F F F : F22139. F ก F ก F F Fก. association neuron. Nerve net. motor neuron. Multipolar nerve cells140. F กก F F F F F F กก. K. Na. Ca. Cl141. spinal cord F F ˈ Fกก. habit. Synapse. locomotion. Reflex action142. F F กก... F ก. ก143. F ก F ก F ก F Hypothalamus ก กก. ก F. ก F F. ก ก. ก F
 23. 23. F ก : F F F F : F23144. F ˈ Fก กก. Cerebrum. Hypothalamus. Optic lobe. Medulla Oblongata145. ก ก reflex action F Fก. ANS. ก ก ก. ˈ F ก F F ก F. F F ก146. Flagella ก ก ก ก F F Fก. F. ก ก.. F ก ก147. F F F ก ก กก. F ก. , ก. ก ก F F. F148. F F ก F ก F ก F Fกก. cerebrumCerebellum. Pons. Medulla oblongata
 24. 24. F ก : F F F F : F24149. F ก (PNS) ก F F ก Fก. 12 F. 31 F. 41 F. 43 F150. F F F ก ก กก. 1 , 2 , 6. 1 , 2 , 8. 2, 3 , 6. 2 , 1, 8151. F 1 = F 2 = F F ก3 = F 4 = F5 = F F ก 6 = 7 =ก F Fก Fก. 1-> 2->7->3->4. 2 -> 3-> 6-> 1-> 4. 5-> 2 -> 7-> 1-> 4. 5-> 2-> 3-> 7-> 1-> 4152. ก1. F 2. F F ก 3. ก F 4. F F 5. F6. ก Fก ก กก. 2-4-1-5-3. 4-1-2-5-6. 2-4-1-5-6 4.. 2-1-4-5-3
 25. 25. F ก : F F F F : F25153. F ก F F ก Fก (reflex arc)ก. ก ก F. ก F F ก F. ก ก ก. ก F ก ก154. F ก ก กก. ก F. ก F. ก F. 1 2155. Fก ก Fก. ก ก...156. F ก effectors ANS Fก. 1 . 2 . 3 .157. ก F F กก. ก F. ก. ก F. ก
 26. 26. F ก : F F F F : F26158. F F F F ก sympatheticก. Fก ˆ. ก F F. ก F F F159. F F ˈ F ก ก กก.. F..160. ก Fก. internal reflex. ก. ก. 1, 2 3161. F กก. . F F. .162. ก ก กก. F ก. F ก F. F F F ก. ˈ F ก ก163. ก F F Fก. F ก F. F ก. ก. ก
 27. 27. F ก : F F F F : F27164. ก ก Fก. ก F ก. ก F F ก. ก F ก ก. ก F F165. F ก F F ก F F F F กก. ก F.. กF F ก F ก F. ก F กF F ก F166. ก F a = ก F F b = ก F FF F F F ก ก Fก. ก F a. ก F b. ก F a F. ก F b F167. F F F F F Fก. F. ก F. Rod cells F. Cone cells ก F168. F F F ก F F F F F กก. F F F กF F F ก F. F F ก F. F F ก F ก F
 28. 28. F ก : F F F F : F28169. F F ˈ ก F ก F FF Fก. F F ก F F F ก. F F F F ก. ก F F F F F. F F F F F170. F ก ˈ Fก. F. F. F. FF F 171 -172A. B. C. ก D. E.171. F F กก. A / B / E. B / C. A / D / E. C / D / E172. F Fก. A / B / C. B / C. A / D / E. C / D / E173. ˈ F ก กก. ก F.. ก. ก , F
 29. 29. F ก : F F F F : F29174. " ก ก ˈ F F ก F " F ก Fก. F. F.. F 1 3175. F F ˈ F กก.. ก.. ก ก176. ก ก Fก. F ก... ก177. ก ก F ก F ก ก F F กF ( ʾ . .2298 )ก. ก F B.A.N.K. ก F F.A.V. Pernau. ก F D.A. Spaldinf. ก F Behavior178. ก ˈก. กF ก. F ก. F179. ก ก F ก Fกก... ก F. ก ก F
 30. 30. F ก : F F F F : F30180. F ก F ก ก ก กก. F F ก. F. F 1 2. F 1 , 2 ก F181. ก ก ˈ ก Fก. 2 1. ก ก ʿก 2. ก ก F. 3 1. ก Fก , 2. ก ʿก 3. ก ก F. 2 1. ก Fก 2. ก ก F. 3 1. ก F , 2. ก F F 3. ก ˆ182. ก F ˈ กก F ก F กก. F F. ก F. ก F. ก , F F183. F F ˈ ก ก Fก. F ก กก F F F ก F F. F ก F ก ก. ก F. F ก184. ก ก F Fก. F... F F185. ก F 184 ˈ กก. ก ˆ.. ก F. ก F F
 31. 31. F ก : F F F F : F31F ก F 186 - 189A ก F F ˆก ก ก F F ˆก F F ก ก F ˈ กก ก FB F ก F ก ก F ก Fก กกʿก F ก F F FC F Fก F ก T F ก F F ก ˂F ก F ก ก F ก F 200 F F ก ʿก F กกD ก F F ก ก F ก ก ก ก F Fก ก F F ก F F ก ก F ก ก F ก F F ก กF186. F ˈ กก. A. B. C. D187. F ˈ ก ก ˆก. A. B. C. D188. F ˈ ก ก กก. A. B. C. D
 32. 32. F ก : F F F F : F32189. F ˈ ก กก. A. B. C. D190. ก ก F (reasoning) F Fก... ก. ก ก F191. F ʽ ก F ก F F ก F ก Fก F F F ก ก ก Fก. F. F.. F ก192. ก F F F F ก ก ก ก F 2 A ( F )B ( F ) A F ˈ F Fก. ก ก. ก F. F ก. F193. ก ก F ก F ˈ กก. ก F. ก F F. ก. F
 33. 33. F ก : F F F F : F33194. ก ˈ ก Fก. ˈ ก ก F F ก. ˈ ก ก ก. F ˈ ก F ก. F ˈ F F ˈ ก F195. ก F ก ก ก Fก. F ก F ก ก. F ก ก F ก. F ก ก ก. ก ก ก196. ก F F F ˈ ก Fก. F ก ก. F ก F F F. F F ก. ˈ197. ก ก F F ˈ ก Fก. mating calls. Warning calls. Contact calls. Navigation calls198. ก ʾก F ˈ กก. sound signal. Visual signal. Contact calls. Warning calls199. F ก F ก F F ก F ˈก. sex attractants. Tail substance. Pheromone. Neurohormone
 34. 34. F ก : F F F F : F34200. ก ก ก F ก 4 F ก Fก. F , , ,ก ก. F , , ,ก. F , ,ก ,ก. F , , , ʾ201. F ก ก F Fก. F. F F. ʾก. F F ก202. F ก F F ก ˈ F ˈก. ก ก. ก F ก. ก ก ก. ก F ก203. ก ก กก. กก. F F ก ก F F F. F. ก F F F ก ก204. F ก Fก. F กF F F. F F F F. ก F F F205. ก ʾ F ก Fก. ก ก. 3 ก ก ก. 2 ก ก. 3 ก ก
 35. 35. F ก : F F F F : F35206. ก ก ก F ก F F ˁ1. 2. 3. ก 4. 5.ก. 1,2. 1,3. 4,5. 2,5207. F F F ก F Fก. F. F ˈ F. F F ก กก. F ʽ F ก208. F F ก F F ก F F ก F F F ˈ F Fก.. ก กก. F. F ก209. F ก ก F F F ก F ก ก F F ก กก. F. F. F ก ก. F F กF210. ก ก ก ˈ F ˈ ก F F FF F ก F Fก. F. F F ก ก กก. ก ก. ก ก F F F211. ก F F F ˈ F Fก. F F. F ก F ก. F F F. F F ก F
 36. 36. F ก : F F F F : F36212. ก F ก Fก. ก ก F. ก ก F. ก F F. ก F ˈ F213. ก F ก Fก. ก ก F. ก ก F. ก F F. ก F ˈ F214. F ก ก Fก.. F F ˈ. ก. ก F F F215. F ก F ก Fก. ก F F ก F. F F ก ก ˈ F. F F ก กก F F ก ก F. ก ก F ก F กF F F F F 4 F216. F ˈ F F ก F Fก. F. ก ก ก ก. ก ก ก F F. ก ก F ก F F ก ก217. ก F F F Fก. .. ก . ก ก F218. F F ก F ก F กก.. ก ก. F ˆ F. F F
 37. 37. F ก : F F F F : F37219. ˆ F ก F Fก.. F..220. F ˈ F F F F ก Fก. ก ก ก. F ก F. F F F ก F. F F221. F ก ก ˈก.. ก. F ก.222. F F ˂ ก Fกก. F. ก F. ก F.223. F F F กก. F . ก. ก .224. ก F ก F Fก. ˈ F. F. ก F F F. F F F ก ก225. F F F F กF F Fก. กF .. ก .
 38. 38. F ก : F F F F : F38226. F ก F F กFก. F. ʽ F. ก ก. ก ก227. Cyclosis ˈ ก F Fก. F... ก F228. F ก ก Amoeboid Movement ก Fก Fก. Myofibril. Microtubule. Microfilament. Microfiber229. ก F Fก. ก F. F. ก F.230. ก Amoeboid Movement ก ก F F F กก. F. F.. ก231. ก Sol ก Gel ˈ ก F ก กก. ก...
 39. 39. F ก : F F F F : F39232. Flagella ก ก ก ก F F Fก. F. F F. F F F. ก ก F233. ก Cilia ก F ก Fก. Nerve net. Co-ordinating Fiber. Co-ordinate Cell. Nerve Ganglion234. ก Microtubules Cilia Flagella ˈก. 9 + 09 + 2. 9 + 4. 9 + 6235. ก ก ก กก. Basal body. Kinetosome. Microtubule. F ก236. ก ก กก กก Fก. ก (Amoeboid Movement ). ก ( Paramecium Movement ). ก ก ( Eglenoid Movement ). ก ( Hydroid Movement )237. ก ก ก F ก กก... กก F. ก F
 40. 40. F ก : F F F F : F40238. Tube feet F F กก. ก F. กก..239. ก F F ก Nematoda ก กก ก Fก. Circular muscle. Transverse muscle. Longitudinal muscle. Ventral muscle240. ก ก F ˈ กก F ก ก Fก. Flexor Extensor muscle. Circular Longitudunal muscle. Endo Exomuscle. Ventral Dorsal muscle241. ก ก F ก F Fก. Fก F F ก ก. Fก ก ก. F F ก. F F F F ก242. ก กก. ก. ก F. ก. กก F ก ก243. Setae F F Fก. F ก F กF F. F ก ก F ก ก. F ก ʽ F Fก. F ก F ก ก ก
 41. 41. F ก : F F F F : F41244. ก F F F ก ก F Fก. F FF ก F. F F ก. F ʾ ก F245. Fก F F ก F กFก. F. ก. ก. ก246. F ก ก ก ก F ˈ กก.. ก. F. ก247. F F F ก F Fก. , ก ,. F , F ,. , ,. ˈ , F , F248. F Fก F Fก. ก ก. ก.. ʽ F249. F F ˈ ก กก Fก. ก F. ก. ก ก ก. ก ก ก F F F ก ก
 42. 42. F ก : F F F F : F42250. F F ˈ ก ก F ( Skeletal muscle )1. ก Fก ก ก2. ก F ก F3. ก F ก4. กก กก. 1 2. 3 2. 1 3. 2 4251. F F F ก F ก Fก. F ก. ก ˆ. F.252. F F F F F ก Fก. F F ก. ก F ก F. ก F ก ก กF ʽ F ก กF. F F F F253. ˈ F F ก ก ก ก ก Fก. Ca 2+. Na +. Fe 2+. K +254. F F F F (air sac )ก. ก ก F F FF F ก F 2 ก F ก 1. F F ก F. F ก กF ก F ก ก
 43. 43. F ก : F F F F : F43255. ก F ก ก ʽ F F ก ก ก F F ก Fก. ก. ก ก F. ก. ก ก F F F mitosis256. F ก F ก Fก. ก F. ก F. ก F ก ก ก. ก F F กก257. F F F กก. F F. F F F. F F F F F. ก ก F258. F F F ก F Fก Fก. F. F. F. ก ก259. F ˈ F F F F F Fก. F.. ก. F F260. กก F F F ก กF ก ก ˈ กFก Fก. ก ˈ. ก ˈ F. F ก. F F ก
 44. 44. F ก : F F F F : F44261. กก ก กF ก ก ก กF ก ก F FF F ก F F ก ˈ Fก. ก กF F. ก ˈ กF. F ก. F F ก262. F F F ˈก. F. F.. ก F263. F ˈ Fก. Oxytocin Vasopressin. Htpothalamus Thyroxin. Progesterone Noradrenalin. Gastrin Prolactin264. F ˈ F กก. ThyroxinGastrin. Vasopressin. Oxytocin265. F ˈ F กก. Adrenalin, Insulin. GH, THS. Adrenalin, Noradrenalin. GH, Noradrenalin266. F ˈ F F F ˈก. Adrenal Cortex. Ovary. Testis. ก ก F
 45. 45. F ก : F F F F : F45267. F F F F F ก Fก. Thyroid. Islets of Langerhan. Pineal. Pituitary268. ก F ก ˈ F ก F F Fก Fก. Adrenal medulla. Duodenum. Pituitary. Pineal269. ˂ (Target organ) F Fก. F F. F ก. ก F F. ก ก F270. ก ˆ ก F Placenta F HCG ก F F ˆF F F F Fก. Estrogen. Progesterone. Testosterone. Secretin271. F F F F F ก F ก Fก. Testosterone, LH. LH, Progesterone. Testosterone, Estrogen. LH, FSH272. F ก ก F ก (Cushings Syndrome)ก. glucocorticoids. mineralocorticoids. parathormone. Calcitonin
 46. 46. F ก : F F F F : F46273. F F ก ก F F ก F Fก. Oxytocin. Melatonin. Vasopressin. Calcitonin274. F F ก ก ก F กก. InsulinCalcitonin. Glucagon. Aldosterone275. F ˈ ก F F (Photoreceptor) Fก. Pituitary. Thyroid. Hypothalamas. Pineal gland276. F F ก F F F กก. Melatonin. Secretin. Progesterone. Testosterone277. F F ก F ก ก ˈ ก Fก. ก ก. ก ก F. F ก. F 2 , 3 ก
 47. 47. F ก : F F F F : F47278. F F F Negative feedback mechanismก. ก ก ก ก F F. ก ก ก. F F F F F F F ก ก. ก ก ก F ˈ ก ก F F F ก279. F F ก ก F กF F กก. Insulin , Glucagon , Parathormone , Calcitinin. GH , Thyroxin , Sex hormone , Thyroxin. Oxytocin , Vasopressin , GH , Thyroxin. MSH , FSH , ACTH , LH280. F ก F ก ก ก F F F กก F F กก. Aldosterone. Calcitonin. Cortisol. ADH281. F กก. Thyroxin , Glucagon. Calcitonin , Parathormone. Prolactin , Oxytocin. Aldosterone , Cortisol282. ก ก F F ˆ ก F F ก ก กFก. ก ก ก F F ก F F F F F Fก. ก ก F F F ก F F F ก F. ก F F F F F ก. ก ก F F F ก F F F ก F
 48. 48. F ก : F F F F : F48283. F ก ก ก ก F ก F กก. ก ก ADH. ก ACTH. ก ก Aldosterone ก. ก ก F284. F ก กก. InsulinGlucagon. Cortisol. ก ก F285. ก Insulin F ก Fก. Cortisol , Vasopressin. Epinephrine , Cortisol. Epinephrine , Calcitonin. Oxytocin , Thyroxin286. F F F F F ก F ก F F กก.... ก F ก287. F ก F ก ก ʾก. ˈ F ก F ก ก F. ˈ F ก F F F F F ก. ˈ F F ก F F ก F ก กก F F. ก F ก F288. ˈ F Fก. ก F. ก ʾ. ก Royal jelly F กF F. ก ก (Worker)
 49. 49. F ก : F F F F : F49289. ก (Worker) ˈ Fก. F F. F ʾ ก..290. ก F F Fก Fก. Thyroxin. Ecdysone. FSH , LH. Pheromone291. ก ก F F F ก ก F กก F F F F ก F F ก F ก FF F ก F ก F ˈ Fก. F ก F ก. ʾ F. ก F ก ก F F. ʾ ก F F ก292. ก F F F ˈ ʾก. ก ก F. ก F ก F. ก ก ก F ก ก. ก F ก F F F ก F Fก F ก F293. ก F ก F F Fก ก F F Fก F FF ก ˈ Fก. ก Reflex action. F F. F F Pheromone ก ก ˆ. 2 Fก F294. F Pheromoneก. F F กก F ก ก F ก F ก F ก. F ก F F ก. F ก
 50. 50. F ก : F F F F : F50295. F ˈ Pheromone ก F Fก. ˈ F F ก. F ก ก F F F ˈ. ก ก ก F F. F ก ก296. F ˈ ก F F F ก ʾ ˈ F ก F F ก ก FF F กก F ก F F ˈ กก. F ก. F ก. F. F ก ,297. ก 2 ก F O F F F F ˅ Fก. IAIB X IBi. IAIA X IBi. IAi X IBi. IAIB X IAi298. ก ก ก F F F ก กก ก Fก. ก. ก.. ก F F299. F ก ˈ ก ก F ˈF F F F ก ก ก Fก. ก F. Regeneration. Parthenogenesis. Fragmentation300. F ก F ก F F ก Fก. F F F Fก F F F. ก ก ก ก ก F ก. ก ก กก F F F F F. F F F F F F F F F F
 51. 51. F ก : F F F F : F51301. ก ก F Fก. ก ก. F F ก. F. F F F302. F F ก ก F ก F ˈ F กก. ก ก F ก 56. ก ˈ 56. ก ก F ก. ˈ F 1 2 3303. Sperm cell F Egg cell กก Fก. Chromosome. Cytoplasm. mitochondria. Centriole304. F ก F ก ˈ 2 F F ก (Binary fission) Fก. Micronucleus F F. Macronucleus F F. Micronucleus Macronucleus F. Macronucleus F Micronucleus F305. ก ˆ (Implantation) ก Fก. ʾก ก. ก F. ʾก F F. ʾก F F F306. ก Fก ʽ F กก. Fก F. ʾก F F. ʾก F F F
 52. 52. F ก : F F F F : F52307. ก ก (External fertilization) ก ก ก F กก.. F F F. F F. ˁ ก308. F F F F F F F Fก ก F Fก... ก.309.Regeneration ( ก ก F) F F ก ˈ ก Fก. ก F ก ˈ 2. ก F ก ˈ F. F ˈ F F ก F ˈ F ก. F (tentacle) 3 F F310. ก กF (Test tube baby)ก. ก ก ก F F กF. ก ก กก Zygote ก กF. ก ก กก ก F F กF. ก ก กก กF F F F ˆ ก311. ก 4 F ก F Sperm ก Egg Fก. Egg + Sperm. Egg + Sperm กก F. Egg กก F + Sperm. Egg กก F + Sperm กก F312. ก ก ก F F ก F ˈ Fก. ก F F ก F ก F F. ก ก F F. ก F F F ก F F. ก F F F ก F F
 53. 53. F ก : F F F F : F53313. F F F F ก F ก ก F Fก. F F F. ก ก. ก ก ก F F. ก ก F ก ก ก314. F ก Fก. F. ก F. ก ก. ก F Fก F F F F 317-3181 F ก ก ˈ 2 F2 F ก F3 F F F4 F315. ก กก. 1. 2. 3. 4316. ก ก ก F ก ก F F กก. 12. 3. 4317. F F Fก....
 54. 54. F ก : F F F F : F54318 F F F กก. ก F polyp ก F F Fmedusa ก F F. ก F medusa ก F F FPolyp ก F F. ก F F F F (medusa). ก F 2 ephyra ก กก F Planura ก กกF F319. F ˈ กก. ก F. ก ˁ ก F F F ก. ก ก. ก ก 1 ก ก 1320. F ก F F Fก. F. ก. ก.321. กF F F F F ก F ก ก F Fก. Hibernation.Lag perlod. Dormancy. Germination322. F F Fก. ก F กก ˈ 2. F F. F F ก ˈ 2. ˈ Fก
 55. 55. F ก : F F F F : F55323. 2 ก ˈ F Fก. ก F F ก. กF F. ก F F. ก324. กก... F. F F325. F ก กF F ก ˂ ก ก ก ก กก. F.. F. ก326. Fก. 6090. 270. 280327. ก ก ก ก F กก. F. F. F.328. ก ก 3 ก F ˈ กก. ก F. ก F F ก F. ก F. ก F ก F F
 56. 56. F ก : F F F F : F56329. F F ˈ F F Fก. F F ก ก. F F F ก ก. F Fก ก. F F Fก ก F330. F ˈ F F ก ก F Fก. 45X 45Y. 21XX 21 XY. 22X 22Y. 44XX 44XY331. F ก F F ก Fก. กF F ก ก F F. ˈ ก ก. F F ก F F. ก ก ก F F332. F F ก F ก ก ก กก. ก ʾ ˅ F ก ก. ก F F ก ˈ ก ก F ก ก. ก ก ก ก F F. F F กก ก F ก F กF333. F ˈ ก ก กก. ก F. F. F F ก F.ก F F F กก334. F ก F ʾ F ก F ก Fก. F ก. ก ก ก. ก Fก F F ก F. F F F ก
 57. 57. F ก : F F F F : F57335. ก ˁ ก ก F ก F Fก. ก. ก F F. ก ก F. F F336. F ก F F ก F F ˁ HIV1. 2. F ก F F F ก3. F ก F F ก F ก4. F ˁ F Fก. 1,2 . 2,3. 3,4 . 4,1337. ก F ˈ กก. ก. ก ก F F. ก F F F F F F. ก F ก ก F F ก 105 ˈ F F ก 6338. ก 4 F A,B,AB O ˅ F F ˈ Fก. AA x BO. AO x BB. AO x BO. BO X AB339. F F ˈ ก Fก. ก ก F. ก ก F ก. ก F F. ก F F340. F ˈ F F ก ATPก. ก F. ก. ก F. ก
 58. 58. F ก : F F F F : F58341. ก ก F ก ก Fก. ก F. ก F. ก F. ก F ก Fก ก F342. ก F1.2. ก3. ก ก4. ก F F5. ˆก ก F ก F (scientific method) Fก. 1 3 2 5 4. 2 3 4 5 1. 3 5 1 2 4. 5 1 2 3 4F F F Fกก F F Fก กF CO2 ก กก กก F F F F F F กF CO2 ก กก ก ก F F ก ก กF CO2 กก F FF343. F F กFก. F. F. กF CO2 ก. FFกF CO2 กFกF CO2 ก
 59. 59. F ก : F F F F : F59344. ก F1. ก 500,000 F2. F ก F ก3. F F ʽ F F FF ˈ ก F F ก F F ก ก F F Fก. F 1. F 1 2. F 1 3. F 2 3345. F F F F F ก FF ก Fก.. ก.. กก ก Fก346. ก ˈ F ก ก กก... F. F347. ก ก F ก F กF F กก. F ก F. F ก. ก ก ˈ. F ก F ˈ
 60. 60. F ก : F F F F : F60348. ก Fก ก ก F ก FDNA RNAก. A ก T, G ก C. A ก T, G ก C. A ก G, T ก C. A ก G, T ก CA ก U, G ก CA ก C, G ก UA ก U, G ก CA ก C, G ก U349. ก F ก ก ˈ F กก.. ก.. ก กก ก350. ก F1.2.3.F ก F F ก F 9+2ก. F 1 2. F 2 3. F 1 3. ก F ก F351. F ก ก F F กก.. F. F. ก F
 61. 61. F ก : F F F F : F61352. F ก F F ก ก F Fก.... ก ก353. ก ก F F F F F F ˈ ก F F Fก. facilitated diffusion. active transport. pinocytosis. phagocytosis354. ก F ก ก F ก F Fก. ก. ก F. ก. ก F ก F355. ˆ ˈ F ก F F ก กก. F F ก F. ก. F ก F. ก356. F ก F F F ก F1. ก F F ก2. ก (CH2O)n n F F 53. ˈ ก F ˈ F Fก. F 1 2. F 2 3. F 1 3. ก F ก F
 62. 62. F ก : F F F F : F62357. F ˈ F กก. RNA DNA. DNA. RNA. RNA DNA358. ก F ก F กก F F1. ˈ ก F ก ATP2. ˈ ก F F ˈ (carrier)3. ˈ ก ก F ˂ F F F F Fก F ก Fก. F 1. F 1 2. F 2 3. ก F ก F359. F F ก F Fก. F ก ก F. F F ก. F F. Fก F F F360. กก F ˈ ก F Fก. prophase. prophase I. metaphase II. metaphase I
 63. 63. F ก : F F F F : F63361. F ˈ ก F ก (mechanical digestiuon)ก. ก F ˆ ก F ˂. ก ก F. ก ก ก F ก. ก ก F362. ก F ˆ F ก Fก. A ˆ B ก ˆ. B ˆ C ˆ. C F D ˆ. D ˆ A ˆ363. ก ก ก F ก F F กก. ก. ก F F. ก F. ก F ก364. ก ก ก Fก. ก ก F ก, ก ก. ก ก , ก ก. ก ก , ก ก ก. ก ก ก, ก ก ก365. F (synoviol fluid)ก. ก ก. ก ก.. F F
 64. 64. F ก : F F F F : F64366. ก F , F ˈ ก Fก. ก F. ก F. ก F ก ก. ก F ก367. ก ก F Fก. ก F. ก F. ก F. ก F ก ก368. Fก F กก. ก F ก. ก F ก. ก ก. ก F F ก369. F ก ก F - F Fก. ก ก. F ก. F F ก F. F F370. F F F ก ก F ก ก Fก. ก. F. F , F. F F371. F F F F Fก. กF F. ก F. ก F. Fก
 65. 65. F ก : F F F F : F65372. (Adhesion) Fก. กก. กก ก ก. ก ก F ก. F ก ก F373 . F ʽ F F Fก... F ก. F ก F374. ก ก (Photorespiration) Fก. ก F ก F ก ก F F. ก ก ก F ก F F F. ก F ก F ก ก F. ก ก ก F ก F F375. F ˈก.... F F376. F F F F ก กก.... ʽ F377. ก ก ก F F Fก. F. F..
 66. 66. F ก : F F F F : F66378. F ก F ก กก.. ก.. ก ก379. F F F F F ก F F F F F1. BONE MARROW2. NEURON3. LYMPHOCYTE4. SPERMATOCYTEก. 1,4. 2,3,4. 1,3,4. 1,2,3,4380. F ˈ F ก F F1. ก F F F ก2. ก F F F F F3. ก F F ก4. ก F F กก. 1 2. 1,2 3. 2,3 4. 1,2,3 4381. ก ก F F F ก ก CROSSING OVER F
 67. 67. F ก : F F F F : F67382. F DNA F F (DIPLOID) G1 F F ก X F กDNA METAPHASE I METAPHASE II ˈ Fก. X,0.5x. 2X,0.5x. 2X,X. 4X,2X383. ก ก F F F F F F F1. F F2. F ก3. Fก. 1. 2. 2, 3. 1, 3384. F F F ก F ก F F ก ก EXOCYTOSIS1. F2. F F3. F F4. F5. F Fก. 1 2. 1 3. 2 4. 4 5385. ก กก. ก F. ก F ก. ก F. ก F
 68. 68. F ก : F F F F : F68386. ก F F ˈ 3 F กF Fก. ก ก. ก F. ก ก F. ก387. ก F - ก 50 ʾ F F F F F F ก F ก กก. ก ก. ก F. ก. ก F388. ก ก Fก. ก F F ก ก. ก ก F F ก. ก F F. ก ก F ก389. ก F ˀˊ ก ก กFก. F. F. F F. F
 69. 69. F ก : F F F F : F69390. ก ก ก ก ˆ F F ก ก F ก Fก. ก ก F ˈ ก.ก F ก F ก F ˆ F กF F ก.ก F ก ˈ F. ก F ˆ F F F ˈ ˆ391. F F F F F ก ก Fก กF F ˆ กก Fก. F F (explicit lnowledge). F ˆ ก (tacit knowledge). F F (local wisdom). F (nature wisdom)392. ก Fก.. ˁ F. ˁ F. ˁ393. ก " ก " F F ก 9ก F 3 F 2 F กF Fก.3 F F กF F ก 2 F. 3 F F กF F F ก 2. 3 F F กF 2 ก F. 3 F F กF F 2 F ก
 70. 70. F ก : F F F F : F70394. F ก F F Fก. F ก ก. F ก F. F ก. F ˆ395. Fก. F ก F F ก ก. ก 1 F. F ก F. F F F (red pigment)396. ก F F F F ก Fก. ˈ ก. ก F ʾˋ. ก ˈ F ก ก. ก ก F397. F (antioxidant) F ก F ก ก ก Fก....
 71. 71. F ก : F F F F : F71398. F ˈ F ก F ก ก F ก กก.. F. Fก. F399. F F ก ˄ก. Porphyra sp.. Physarum sp.. Fucus sp.. Chara sp.400. F ˈ ก กก. F ˈ ก F. ก. F F ก. ก F ก F
 72. 72. F ก : F F F F : F72F ก1 31 61 91 121 151 181 211 241 271ก2 32 62 92 ก 122 152 ก 182 212 242 272ก3 ก 33 63 93 123 ก 153 183ก 213 243 2734 34 64 ก 94 124 154 184 214 244 2745 35 ก 65 95 125 155 185 215ก 245 2756 ก 36 66 96 126 156 186 216 246 276ก7 37 67 97 127 157 187ก 217 247 277ก8 38 68ก 98 128 158 188 218 248 2789 39 69 ก 99 129 159 189 219 ก 249 279ก10 40 70 100 130 ก 160 190ก 220 250 280ก11 41 71 ก 101 ก 131 ก 161 191ก 221ก 251 28112 42 72 ก 102 132 162 192 222 252 28213 43 73 103 ก 133 163 ก 193 223ก 253ก 28314 44 74 104 134 ก 164 194 224 254 28415 45 ก 75 105 135 165 195 225 255 28516 46 76 ก 106 136 166 196 226 256 28617 47 ก 77 107 ก 137 167 197 227 257 28718 ก 48 78 108 138 168 198ก 228 258 28819 49 ก 79 109 139 169 ก 199 229ก 259ก 28920 50 80 110 ก 140 170 200 230 260ก 29021 51 81 111 141 171 201 231 261ก 29122 52 82 112 142 ก 172 202 232 262ก 29223 53 83 ก 113 ก 143 173 ก 203 233 263ก 29324 54 84 ก 114 ก 144 ก 174 204 234 264 29425 55 85 115 145 175 205 235 265 29526 56 ก 86 ก 116 ก 146 ก 176 206ก 236ก 266 29627 57 87 117 147 177 207 237 267 29728 ก 58 ก 88 118 148 178 208 238 268 298ก29 59 89 119 149 179 209 239 269 29930 60 90 120 150 180ก 210 240 270 300
 73. 73. F ก : F F F F : F73301 311 321ก 331ก 341 351ก 361ก 371ก 381 391302ก 312ก 322 332 342 352 362ก 372 382ก 392303 313 323 333 343ก 353 363 373ก 383 393304 314 324ก 334 344 354 364ก 374 384 394305ก 315 325ก 335ก 345 355ก 365 375 385ก 395ก306 316 326 336 346ก 356 366ก 376 386 396307 317 327 337 347 357 367 377 387ก 397308 318 328 338 348ก 358 368 378ก 388 398309 319 329ก 339 349ก 359 369 379 389 399310 320 330 340 350 360 370 380 390ก 400

×