องคประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร

 ¡  ฮารดแวร (Hardware)
 ¡  ซอฟตแวร (Software)
 ¡  บุคลากร (Peopleware)
 ¡  ข...
ฮารดแวร (Hardware)
¡ ฮารดแวร (Hardware) หมายถึง ตัวเครือง
                   ่
 คอมพิวเตอรและอุปก...
องคประกอบของฮารดแวร

¡ หนวยรับขอมูล  (Input Unit)
¡ หนวยประมวลผลขอมูล (Central Processing
 Unit : CPU)
¡ หนวยเก็...
หนวยรับขอมูล (Input Unit)

ทําหนาที่รับขอมูลจากภายนอกคอมพิวเตอร
เข า สู ห น ว ยความจํ า แล ว เปลี่ ย นเป น
สั ญ ...
เมาส (Mouse)
 คียบอรด (Keyboard)สแกนเนอร (Scanner)
หนวยประมวลผลกลาง
 (Central Processing Unit - CPU)

l หนวยควบคุม
 (Control Unit)
l หนวยคํานวณและตรรกะ
 (Arithmetic & ...
หนวยประมวลผลกลาง
  (Central Processing Unit - CPU)

l หนวยควบคุม   (Control Unit)
 ทําหนาที่ในการควบคุมการทํางานของเ...
หนวยประมวลผลกลาง
(Central Processing Unit - CPU)
หนวยคํานวณและตรรกะ
 (Arithmetic & Logical Unit : ALU)
จะมีหนาที่ในการ...
หนวยความจํา (Memory Unit)


  คื อ ส ว นที่ ทํ า หน า ที่ เ ก็ บ ข อ มู ล หรื อ
   คํ า สั่ ง ที่ รั บ จากหน ว ยร...
หนวยความจํา (Memory Unit)

 หนวยความจําแบงออกเปน 2 ประเภท
 1) หนวยความจําหลัก (Main Memory Unit)
 หนวยความจําที่เก...
หนวยความจําหลัก
 (Main Memory Unit)
l หนวยความจําถาวร  (Permanent Memory)
 (Read Only Memory : ROM)
 เปนชิปที่บันทึ...
หนวยความจําหลัก
 (Main Memory Unit)
l หนวยความจําชั่วคราว   (Non-Permanent
 Memory) (Random Access Memory-
 RAM)
l ค...
Random Access Memory-RAM
หนวยความจําสํารอง
(Secondary Memory)

l เนื่องจากหนวยความจําหลักไมสามารถเก็บขอมูลไดหมด
 และสามารถเก็ บ ข อ มู ล ได...
ซีดี (Compact Disk - CD)

lซีดีเพลง (Audio CD)
lวีซีดี (Video CD)
lซีด-อาร (CD Recordable : CD-
    ี
 R)
lซีด-อารดั...
หนวยแสดงผล (Output Unit)

 จอภาพ (Monitor)
จอภาพแบบ CRT    จอภาพแบบ LCD
คอมพิวเตอรฮารดแวร

   คอมพิวเตอรฮารดแวร หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร และ
อุปกรณรอบขางที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบด...
หนวยรับขอมูล (Input Unit)

  ทําหนาที่รับขอมูลจากผูใชเขาสูหนวยความจํา แบงเปน 6
ประเภท ไดแก
    1.  อุปก...
หนวยรับขอมูล (ตอ)

   4.  ระบบปากกา (Pen-Based system) ไดแก ปากกาแสง
     (Light pen) เครื่องอานพิกัด (Digit...
แปนพิมพ (Keyboard)

¡ เปนหนวยรับขอมูลที่นิยมใชกันมากที่สุด
¡ เปนอุปกรณมาตรฐานในการปอนขอมูลสําหรับเทอรมินอล และ...
แปนพิมพ (ตอ)

   แปนพิมพบางประเภทออกแบบมาเพื่อใชงานเฉพาะดาน เชน
แปนพิมพที่ใชในรานอาหารแบบเรงดวน (Fast Food...
เออรโกโนมิกส (Ergonomics)

  เออรโกโนมิกส (Ergonomics) เปนศาสตรที่วาดวยเรื่อง
การออกแบบอุปกรณใหมีความปลอดภัย แล...
เมาส (Mouse)

¡  ขนาดและรูปรางตางกัน
¡  ดานลางมีลูกกลมกลิ้ง / ระบบแสง
¡  ดานบนมีปุมกด 2 / 3 / 4 หรือมีลอ (Wheel)...
ลูกกลมควบคุม (Track ball)

  เปนลูกบอลเล็กๆ อาจวางติดตัวเครื่อง (โนตบุก) หรือเปนอุปกรณ
แยกตางหาก เมือผูใชหมุนลูก...
แทงชี้ควบคุม (Track Point)

  เปนแทงพลาสติกเล็กๆ อยูตรงกลางแปนพิมพ ระหวางอักษร G
และ H บังคับโดยใชหัวแมมือเพื่อเ...
แผนรองสัมผัส (Touch Pad)

    เปนแผนสีเหลี่ยมที่วางอยูหนา
แป น พิ ม พ สามารถใช นิ้ ววาดเพื่ อ
เ ลื่ อ น ตํ า แ ...
จอภาพระบบสัมผัส (Touch Screen)

            ผู ใ ช เ พี ย งแตะปลายนิ้ ว ลงบน
         จอภาพในตํ าแห...
จอยสติก (Joy stick)

  เปนกานสําหรับใชโยกขึ้น-ลง ซาย-ขวา เพื่อยายตําแหนงบนจอภาพ
มีหลักการทํางานเชนเดียวกับเมาส แ...
ปากกาแสง (Light pen)

  ใชวาดลักษณะหรือรูปแบบของขอมูลใหปรากฏบนจอภาพ การใช
งานทําไดโดยการแตะปากกาแสงลงบนจอภาพตามตําแ...
เครื่องอานพิกัด (Digitizing tablet)

   ประกอบดวยกระดาษที่มีเสน
แบง (Grid) ซึ่งสามารถใช
ปากกาเฉพาะเรี ย กว า สไตล...
เอ็มไอซีอาร
(Magnetic Ink Character Recognition:
MICR)

  ใชในการตรวจสอบเช็คธนาคาร โดยเครื่องจะทําการเขารหัสธนาคาร
รห...
รหัสแทง (Bar Code)

¡  เริ่มใชในป 1970 โดยพิมพเปนแถบสีดํา-ขาวตอเนื่องเรียงกันเรียกวา รหัส
  แทง (Bar code)
¡  ...
รหัสแทงและเครื่องอาน
สแกนเนอร (Scanner)

¡  ใชอานหรือสแกน (Scan) ขอมูลที่เปนเอกสาร (ขอความหรือรูปภาพ) มี
  2 เทคโนโลยี คือ
   l  CC...
สแกนเนอร (Scanner)
เครื่องรูจําอักขระดวยแสง (โอซีอาร)
(Optical Character Recognition: OCR)

¡  เปนอุปกรณสําหรับอานขอมูลทีเ่ ปนตัวอัก...
เครื่องอานเครื่องหมายดวยแสง (โอเอ็มอาร)
(Optical Mark Reader: OMR)

¡  เปนอุปกรณที่ใชหลักการอาน
¡  สัญลักษณหรือเ...
กลองถายภาพดิจิตอล (Digital Camera)

¡  ไมตองใชฟลม เก็บภาพถายในลักษณะดิจิตอล
    
¡  ความละเอียดของรูปประมาณ ...
กลองถายทอดวีดีโอ (Digital Video)

¡  เปนอุปกรณที่ใชสําหรับบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเก็บเปนขอมูลแบบ
  ดิจิตอลนิยมใช...
อุปกรณรูจําเสียง (Voice Recognition)

¡  รับสัญญาณเสียงที่มนุษยพูดและแปลงเปนสัญญาณดิจิตอล
¡  ปญหา: คนพูดคนละคน / ต...
หนวยประมวลผล (Central Processing
Unit)
   ซีพียู (CPU) เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร ซึ่งมีความซับซอนมาก
ที่สุด หนว...
หนวยประมวลผล (ตอ)

   หนวยประมวลผลทําหนาที่ในการคํานวณ เปนสวนที่มีความซับซอน
ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน ไดแก
   l...
หนวยประมวลผล (ตอ)
ภายในหนวยประมวลผล
   หนวยควบคุม (Control Unit: CU) ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของเครือง      ่
คอมพิวเตอรทงระบบ เช...
intel

¡ 286

¡ 386DX

¡ 486

¡ 586  ~P
¡ PII

¡ PIII

¡ P4
ภายในหนวยประมวลผล (ตอ)

     Main Memory System (RAM)


           CPU


     Register     ALU


...
ความเร็วของหนวยประมวลผล

¡  ความเร็วของซีพียหรือประมวลผลจะถูกควบคุมโดยสัญญาณนาฬิกา
          ู
  (System Clo...
หนวยความจําหลัก (Main Memory Unit)

    เปนอุปกรณที่ใชในการจดจําขอมูลและโปรแกรมตาง ๆ ที่อยูระหวางการ
      ...
ประเภทของ ROM
   PROM (Programmable Read-Only
Memory) เปน ROM ทีสามารถบันทึกดวยเครื่องบันทึกพิเศษไดหนึ่ง
      ...
ประเภทของ ROM
ประเภทของ RAM

  DRAM (Dynamic RAM) เปนหนวยความจําที่มี
การใชงานกันมากที่สุดในปจจุบัน ใชวงจรคลายตัวเก็บประจุในการเ...
ประเภทของ RAM
   SRAM (Static RAM) เปนหนวยความจําความเร็วสูงและใช
พลังงานนอยเนื่องจากขอมูลที่เก็บดวย SRAM จะคงอยู...
ประเภทของ RAM
หนวยแสดงผล (Output Unit)

   ทําหนาที่แสดงผลลัพธจากคอมพิวเตอรไปยังผูใช แบงไดเปน 2
ประเภท
¡ หนวยแสดงผลชั่วคราว...
จอภาพ (Monitor)

   ใชแสดงขอมูลหรือผลลัพธใหผใชเห็นไดทนที มีรูปรางคลายจอภาพ
                 ู...
จอภาพ (Monitor)
 จอ LCD     จอ CRT
เรื่องนารูเกี่ยวกับจอภาพ
   ความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ปจจุบันเปนจอภาพสีแบบ
ซูเปอรวีจีเอ ( Super Video Graphi...
เรื่องนารูเกี่ยวกับจอภาพ (ตอ)

   การเชื่อมตอ จะทําการเชื่อมตอกับ
การดวิดีโอ (Video Card) ซึ่งจะเสียบอยู
กับแผงวง...
อุปกรณฉายภาพ (Projector)

   เปนอุปกรณที่นิยมใชในการเรียนการสอนหรือการประชุม
เนื่องจากสามารถนําเสนอขอมูลใหผูชมจํ...
อุปกรณเสียง (Audio Output)
   ป ร ะ ก อ บ ขึ้ น จ า ก ลํ า โ พ ง
(Speaker) ซึ่ ง มี ห น า ที่ ใ น ก า ร
แปลงสั ญ ญาณจ...
เครื่องพิมพ (Printer)

   เปนอุปกรณแสดงผลแบบถาวรที่ไดรับความนิยมมาก มีใหเลือก
หลายชนิดขึ้นอยูกับคุณภาพ ความละเอีย...
เครื่องพิมพชนิดตอก (Impact Printer)
¡  ใชการตอกใหคารบอนบนผาหมึกติดบนกระดาษตามรูปแบบที่ตองการ
¡  สามารถพิมพสําเนาไ...
เครื่องพิมพชนิดตอก (ตอ)
Line printer         Dot matrix printer
เครื่องพิมพชนิดไมตอก (Nonimpact Printer)
¡  ใชเทคนิคการพิมพจากวิธีการทางเคมี พิมพไดเร็วและคมชัดกวาชนิดตอก
¡  พิมพ...
เครื่องพิมพชนิดไมตอก (ตอ)
Laser printer            Inkjet printer
พลอตเตอร (Plotter)

   ใช เ ขี ย นภาพสํ า หรั บ งานที่
ตองการความละเอีย ดสูง เนื่อ งจาก
ใช ปากกาในการกวาดเส น จึ ง ...
หนวยเก็บขอมูลสํารอง (Secondary Storage
Unit)
    สื่อสําหรับเก็บขอมูลจะเก็บไวในรูปเลขฐานสองคือ 0 กับ 1 ทั้งสิ้น เนื...
เทปแมเหล็ก (Magnetic Tape)
¡  เปนสื่อเก็บขอมูลที่ใชมาตั้งแตคอมพิวเตอรยุคที่ 1 และ 2
¡  มีหลักการทํางานคลายเทปบันท...
เทปแมเหล็ก (Magnetic Tape)
จานแมเหล็ก (Magnetic Disk)
¡  เปนสื่อที่สามารถเก็บขอมูลไดจํานวนมาก ทํางานไดเร็วกวาเทปมาก
¡  ใชคูกับหัวอานที่เรี...
ฟลอปปดิสก (Floppy Disk)

¡  บางครั้งเรียกวา ดิสกเก็ต (Diskette) เปนแผนพลาสติกวงกลม
  ขนาด 3.5 นิ้ว (วัดเสนผานศ...
ฟลอปปดิสก (ตอ)
ฮารดดิสก (Hard Disk)

¡  ทําจากแผนโลหะแข็งเรียกวา Platters จํานวนหลายแผน ทําใหเก็บขอมูล
  ไดมากและอานเขียนขอม...
ฮารดดิสก (Hard Disk)
ออปติคัลดิสก (Optical Disk)

   ใชเทคโนโลยีแสงเลเซอร มีหลักการทํางานคลายกับการเลนซีดี
(CD) เพลงเก็บขอมูลไดจํานวนม...
ซีดีรอม
(Compact Disk Read Only Memory: CD-
ROM)

¡  เก็บบันทึกขอมูลไดถึง 650 เมกะไบต / บันทึกดวยเครื่องมือเฉพาะ / คร...
ซีดีรอม (ตอ)
เอ็มโอดิสก (Magneto Optical disk: MO)
¡  ใชหลักการของสื่อที่ใชสารแมเหล็กและสื่อที่ใชแสงเลเซอรรวมกัน
¡  ใชแสงเลเซ...
เอ็มโอดิสก (ตอ)
ดีวีดี (Digital Versatile Disk: DVD)

¡  กําลังไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน
¡  เก็บขอมูลไดตั้งแต 4.7 GB – 17 GB
¡...
ดีวีดี (ตอ)
หนวยเก็บขอมูลแบบแฟลช (Flash Storage)

   พัฒนามาจากหนวยความจําแบบแฟลช (Flash memory)
เพื่อนําไปใชในอุปกรณแบบพกพาต...
หนวยเก็บขอมูลแบบแฟลช (ตอ)

   การดคอมแพคแฟลช (Compact Flash) นิยมเรียกวา
CF Card พัฒนาโดยบริษัท ScanDisk ราคาต่ําสุ...
หนวยเก็บขอมูลแบบแฟลช (ตอ)
   การดสมารทมีเดีย (SmartMedia) มีความจุตั้งแต 8 – 128MB
มีการใชงานในอุปกรณกลองดิจิต...
หนวยเก็บขอมูลแบบแฟลช (ตอ)
อุปกรณอื่นๆ
   นอกจากอุปกรณในการรับขอมูล การประมวลผล การแสดงผล และการเก็บ
ขอมูลสํารองแลว ระบบคอมพิวเตอรยังมีอุปกรณ...
แผงวงจรหลัก (Main Board)

   แผงวงจรหลัก (Main Board) หรือ แผงวงจรแม
(Mother Board) เปนแผงวงจรไฟฟาขนาดใหญเพื่อใชเช...
แผงวงจรหลัก (ตอ)
ยูเอสบี (Universal Serial Bus: USB)

   เปนสวนเชื่อมตอที่ใชหลักการของบัสแบบอนุกรม ซึ่งเปนมาตรฐานและกําลัง
ไดรับคว...
ยูเอสบี (ตอ)
ไฟรไวร (FireWire)

  เปนมาตรฐานการเชื่อมตอความเร็วสูงมากจาก IEEE ปจจุบน  ั
นํามาใชในอุปกรณทตองการความเร็วสูงในก...
ไฟรไวร (FireWire)
อินฟราเรด (Infrared)

  ปจจุบันสวนเชื่อมตอแบบอินฟราเรดไดถูกติดตั้งในอุปกรณจํานวน
มาก เชน เครื่องพิมพ คอมพิวเตอรโน...
อินฟราเรด (ตอ)
โมเด็ม (MODEM)

   เปนอุปกรณที่ใชในการเชื่อมตอระบบเครือขายภายนอกผานสายโทรศัพท ซึ่ง
ปกติจะใชสงสัญญาณเสียงเทานั้...
โมเด็ม (ตอ)
             PCMCIA MODEM
   Internal MODEM
External MODEM
            Pocket ...
ยูพีเอส (UPS)
   เปนอุปกรณสําหรับจายกระแสไฟฟาสํารองจากแบตเตอรรี เพื่อเปนแหลง
พลังงานฉุกเฉินในกรณีเกิดปญหากับระบบ...
ยูพีเอส (ตอ)
ซอฟตแวร (Software)

 ซอฟตแวร คือ ชุดคําสั่งหรือ โปรแกรมคําสั่งที่สั่งให
 คอมพิวเตอรทํางาน ซอฟตแวรเปนตัวเชื่อมระ...
ซอฟตแวร (Software)

 ซอฟตแวร แบงได เปน 2 ประเภท
 l  ซอฟตแวรระบบ
  (System Software)
 l  ซอฟตแวรประยุกต...
ซอฟตแวรระบบ
(System Software)

คือ โปรแกรมที่ทาหนาที่ควบคุมการทํางานพืนฐานของฮารดแวร
        ํ        ...
ระบบปฏิบัติการ
(Operation System)
 คือ โปรแกรมที่ควบคุมการปฏิบติงานของฮารดแวร และเปน
               ั
  ...
ซอฟตแวรประยุกต

 คือ โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใหคอมพิวเตอร
 ปฏิบัติการตามที่ผูใชตองการ
 ซอฟตแวรประยุกต แบงออกเป...
ซอฟตแวรสําเร็จรูป
 (Package Program)
  1 ซอฟตแวรสําเร็จรูป
   (Package Program)
คือ โปรแกรมคําสั่งที่บริษัทซอฟตแว...
ซอฟตแวรสําเร็จรูป
 (Package Program)
 1. ซอฟตแวรประมวลคํา
  (Word Processing Software)
  Microsoft Word
2.ซอฟตแวร...
ซอฟตแวรใชงานเฉพาะ

คือ โปรแกรมที่ใชกับงานเฉพาะดานโปรแกรมเมอร
จะพัฒนาขึ้นใชเฉพาะงานแตละประเภทใหตรงกับ
ความตองการข...
ลักษณะการทํางานของซอฟตแวร
ซอฟตแวร (software) หมายถึง โปรแกรมหรือ
ชุดคําสั่งที่ควบคุมใหเครื่องคอมพิวเตอร ทํางานใหไดผล
ลัพธตามที่ตองการ

ซอฟต...
ซอฟตแวรระบบ
เปนสื่อกลางระหวางโปรแกรมประยุกตและอุปกรณคอมพิวเตอร

1) ระบบปฏิบัติการ (operating system)
  1.1 ระบบปฏ...
2) ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร
 2.1 คอมไพเลอร (compiler) เปนตัวแปลภาษาระดับสูง เชน
   ภาษาปาสคาล, โคบอลและภาษาฟอรแทรนใหเป...
2.2 อินเตอรพรีเตอร (interpreter) เชน ภาษาเบสิก (BASIC)
     โปรแกรมตนฉบับ  อินเตอรพรีเตอร  ผลลัพธ
     ...
ซอฟตแวรประยุกต
พัฒนาขึ้นเพื่อใหคอมพิวเตอรทํางานตามความตองการของผูใช


¡  โปรแกรมประมวลผลคํา เชน โปรแกรม Microsof...
ตัวอยางโปรแกรม Microsoft Word
¡  โปรแกรมดานการคํานวณ เชน โปรแกรม Microsoft Excel,
  Lotus1-2-3 และ Quattro Pro เปนตน


การใชงาน
ใชสําหรับงานคํา...
ตัวอยางโปรแกรม Microsoft Excel
¡  โปรแกรมการนําเสนอขอมูล เชน
  โปรแกรม Microsoft PowerPoint


  การใชงาน
  ใชสําหรับการนําเสนอขอมูลในการประชุ...
ตัวอยางโปรแกรม Microsoft PowerPoint
¡  โปรแกรมจัดการฐานขอมูล
  เชน Microsoft Access, และ FoxPro เปนตน  การใชงาน
  ใชสําหรับงานเก็บขอมูลจํานว...
ตัวอยางโปรแกรม Microsoft Access
¡ โปรแกรมดานงานพิมพ  เชน โปรแกรม Adobe PageMaker และ
 Microsoft Publisher การใชงาน
 ใชสําหรับจัดหนาสิ่งพิมพต...
ตัวอยางโปรแกรม Microsoft Publisher
โปรแกรมกราฟก จําแนกได 2 ประเภท
n  ประเภทที่ 1 เปนโปรแกรมสําหรับตกแตงภาพ
  เชน โปรแกรม Adobe PhotoShop, Microsoft P...
ตัวอยางโปรแกรม Adobe Photoshop
n ประเภทที่ 2 เปนโปรแกรมสําหรับการออกแบบ
  เชน โปรแกรม AutoCAD และ Microsoft Visio


การใชงาน
ใชสําหรับชวยออกแบบงานด...
ตัวอยางโปรแกรม Microsoft Visio
¡ โปรแกรมดานมัลติมีเดีย เชน Macromedia Authorware,
 Macromedia Director และ ToolBook การใชงาน
 เปนโปรแกรมที่ผสม...
ตัวอยางโปรแกรม Macromedia Authorware
¡  โปรแกรมดานติดตอสื่อสาร
  ftp (file transfer protocol), ICQ, MIRC, MS Chat
  มีหลายประเภทดังนี้

n   newgroup, ...
ตัวอยาง Web board
n  โปรแกรมเว็บเบราวเซอร เชน Internet Explorer และ Netscape  การใชงาน
  ใชแสดงขอมูลบนเว็บเพจหรือใชติดตอสื่...
ตัวอยางโปรแกรม Internet Explorer
n  โปรแกรมที่ชวยโอนยายโปรแกรมหรือแฟมขอมูล
  เชน File Transfer Protocol (FTP)


  การใชงาน
  ใชโอนยายโปรแกรม...
ตัวอยางโปรแกรม FTP
n  โปรแกรมทีใชสนทนาพูดคุยโตตอบกัน เชน ICQ, MIRC,
       ่
  Microsoft Chat  การใชงาน
  ใชสนทนากันโด...
ตัวอยางโปรแกรม ICQ
ตัวอยางโปรแกรม MSN
¡  โปรแกรมอรรถประโยชน เชน โปรแกรมตรวจสอบไวรัส (virus
  scan), Win Zip

    การใชงาน
    ใชเพื่อเพิ่มประสิท...
ตัวอยางโปรแกรม WinZip
ตัวอยางโปรแกรม Norton AntiVirus
¡  โปรแกรมดานสาระและบันเทิง เชน โปรแกรมตอสูจําลอง (fight
  simulator), โปรแกรมสรางเมือง หรือโปรแกรมเสริมสรางทักษะ...
ตัวอยางโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องรามเกียรติ์
ตัวอยางโปรแกรมแปลไทย
ภาษาคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรมีการสื่อสารโดยใชภาษาเชนเดียวกับมนุษย และภาษา
ที่ใชมีความแตกตางกันหรือเรียกวามีโครงสรางต...
n  ภาษาแอสแซมบลี (assembly language) พัฒนาขึ้นเปน
  ภาษายุคที่ 2 เนื่องจากภาษาเครื่องพัฒนายาก
  ขอดี เรียนรูงายแล...
n ภาษาระดับสูงมาก (Very High-level Languages) หรือ
 ภาษายุคที่สี่ เปนภาษาที่เขียนงายเพราะไมตองมีโพรซีเยอร
n ภาษาธรรมช...
โปรแกรมเชิงวัตถุ (object-oriented programming)  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คือกระบวนการที่โปรแกรมถูก
  จัดการใหอยูใน...
ตัวอยางภาษาคอมพิวเตอร
¡ ภาษาเบสิก (BASIC)

¡ ภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic)

¡ ภาษาโคบอล (COBOL)

¡ ภาษาปาสคาล (PASCAL)

...
ตัวอยางโปรแกรมภาษา GWBasic
ตัวอยางโปรแกรมภาษา JAVA
ตัวอยางโปรแกรมภาษา Pascal
ตัวอยางโปรแกรมภาษา Visual Basic
ตัวอยางโปรแกรมภาษา Visual Basic
การเลือกใชภาษาคอมพิวเตอร
1) ภาษามาตรฐานที่ใชในองคการ    ในหนวยงานควรมีภาษามาตรฐานใชพัฒนา
 เพราะทําใหเกิดความสะด...
บุคลากร (Peopleware)

  บุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการและควบคุมระบบ
  คอมพิวเตอร รวมถึงผูใชเครื่องคอมพิวเตอร
  บุค...
บุคลากร (Peopleware)

1) หัวหนาหนวยงานคอมพิวเตอร (Electronic Data
  Processing Manager)
2) นักวิเคราะหระบบ (System An...
ขอมูลและสารสนเทศ (Data/Information)


ขอมูล
คือ ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยอาจเปนตัวเลขเชน ความสูง
ระยะทาง
สารสนเทศ
คือ...
กระบวนการทํางาน (Procedure)


  องคประกอบดานกระบวนการทํางาน คือ ขั้นตอน
  กระบวนการทํางานพื้นฐานของคอมพิวเตอรที่ผู...
สรุป

เครื่องคอมพิวเตอรเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ไม
สามารถทํางานไดโดยลําพัง จําเปนตองมี
องคประกอบพื้นฐานของระบบคอม...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

55,023 views

Published on

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Published in: Technology
5 Comments
13 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
55,023
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
288
Actions
Shares
0
Downloads
518
Comments
5
Likes
13
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

 1. 1. องคประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร ¡ ฮารดแวร (Hardware) ¡ ซอฟตแวร (Software) ¡ บุคลากร (Peopleware) ¡ ขอมูล (Data) ¡ กระบวนการทํางาน (Procedure)
 2. 2. ฮารดแวร (Hardware) ¡ ฮารดแวร (Hardware) หมายถึง ตัวเครือง ่ คอมพิวเตอรและอุปกรณรอบขาง (Peripheral) ที่สามารถสัมผัสได โดยจะประกอบดวย อุปกรณทางดานอิเล็กทรอนิกสทควบคุมการ ี่ ประมวลผลขอมูล การรับขอมูล การแสดงผล ขอมูลของเครืองคอมพิวเตอร ่
 3. 3. องคประกอบของฮารดแวร ¡ หนวยรับขอมูล (Input Unit) ¡ หนวยประมวลผลขอมูล (Central Processing Unit : CPU) ¡ หนวยเก็บขอมูล (Memory Unit) ¡ หนวยติดตอสื่อสาร (Communication Unit) ¡ หนวยแสดงผล (Output Unit)
 4. 4. หนวยรับขอมูล (Input Unit) ทําหนาที่รับขอมูลจากภายนอกคอมพิวเตอร เข า สู ห น ว ยความจํ า แล ว เปลี่ ย นเป น สั ญ ญาณในรู ป แบบที่ ค อมพิ ว เตอร ส ามารถ เขาใจได
 5. 5. เมาส (Mouse) คียบอรด (Keyboard) สแกนเนอร (Scanner)
 6. 6. หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit - CPU) l หนวยควบคุม (Control Unit) l หนวยคํานวณและตรรกะ (Arithmetic & Logical Unit : ALU) l หนวยความจํา (Memory Unit)
 7. 7. หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit - CPU) l หนวยควบคุม (Control Unit) ทําหนาที่ในการควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรทั้ง ระบบ เปรียบเสมือนศูนยกลางของระบบประสาท หนาที่ ของหนวยควบคุม คือ อานคําสั่งที่เก็บไวในหนวยความจํา ถอดรหัสคําสั่ง และทํางานตามคําสั่ง ที่ละคําสั่งจนหมด คําสั่งที่จะประมวลผล
 8. 8. หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit - CPU) หนวยคํานวณและตรรกะ (Arithmetic & Logical Unit : ALU) จะมีหนาที่ในการทํางาน 2 ลักษณะคือ l 1. ประมวลผลการคํานวณเชิงคณิตศาสตร (Arithmetic Operation) l 2. ประมวลผลเชิงตรรกวิทยา (Logical Operation)
 9. 9. หนวยความจํา (Memory Unit) คื อ ส ว นที่ ทํ า หน า ที่ เ ก็ บ ข อ มู ล หรื อ คํ า สั่ ง ที่ รั บ จากหน ว ยรั บ ข อ มู ล เพื่อเตรียมสงใหหนวยประมวลผล กลาง
 10. 10. หนวยความจํา (Memory Unit) หนวยความจําแบงออกเปน 2 ประเภท 1) หนวยความจําหลัก (Main Memory Unit) หนวยความจําที่เก็บขอมูล และโปรแกรมคําสั่ง ที่อยู ระหวางการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร 2) หนวยความจําสํารอง (Secondary Memory) หนวยความจําสํารองจึงมีหนาที่ในเก็บขอมูลและ โปรแกรมคําสั่งอยางถาวร
 11. 11. หนวยความจําหลัก (Main Memory Unit) l หนวยความจําถาวร (Permanent Memory) (Read Only Memory : ROM) เปนชิปที่บันทึกโปรแกรมคําสั่งอยางถาวรโดยผูผลิตคอมพิวเตอร สามารถเรียกอานและใชงานไดแตไมสามารถแกไขหรือเพิ่มเติม โปรแกรมคําสั่งในภายหลังได
 12. 12. หนวยความจําหลัก (Main Memory Unit) l หนวยความจําชั่วคราว (Non-Permanent Memory) (Random Access Memory- RAM) l คือ หนวยความจําที่เก็บโปรแกรมคําสั่งและขอมูลขณะที่คอมพิวเตอร กําลังทํางานอยู จึงเปรียบเสมือนกระดาษทด แตถาปดเครื่องหรือ  ไฟดับขอมูลหรือโปรแกรมคําสั่งที่อยูภายในแรมจะสูญหาย
 13. 13. Random Access Memory-RAM
 14. 14. หนวยความจําสํารอง (Secondary Memory) l เนื่องจากหนวยความจําหลักไมสามารถเก็บขอมูลไดหมด และสามารถเก็ บ ข อ มู ล ได ชั่ ว คราวในขณะที่ ใ ช ง าน หน ว ยความจํ า สํ า รองจึ ง มี ห น า ที่ ใ นเก็ บ ข อ มู ล และ โปรแกรมคํ า สั่ งอย างถาวร นอกจากนั้น หน วยความจํ า สํารองยังเปนสื่อในการเรียกใชขอมูลและโปรแกรมคําสั่ง จากคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอรอีกเครื่อง หนึ่งได
 15. 15. ซีดี (Compact Disk - CD) lซีดีเพลง (Audio CD) lวีซีดี (Video CD) lซีด-อาร (CD Recordable : CD- ี R) lซีด-อารดับบลิว (CD-Rewritable : ี CD-RW)
 16. 16. หนวยแสดงผล (Output Unit) จอภาพ (Monitor) จอภาพแบบ CRT จอภาพแบบ LCD
 17. 17. คอมพิวเตอรฮารดแวร คอมพิวเตอรฮารดแวร หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร และ อุปกรณรอบขางที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวยสวนสําคัญ คือ l หนวยรับขอมูล (Input Unit) l หนวยประมวลผล (Processing Unit) l หนวยแสดงผล (Output Unit) l หนวยเก็บขอมูลสํารอง (Secondary Storage Unit)
 18. 18. หนวยรับขอมูล (Input Unit) ทําหนาที่รับขอมูลจากผูใชเขาสูหนวยความจํา แบงเปน 6 ประเภท ไดแก 1. อุปกรณแบบกด (Keyed Device) เชน แปนพิมพ (Keyboard) 2. อุปกรณชี้ตําแหนง เชน เมาส (Mouse) , ลูกกลมควบคุม (Track ball), แทงชี้ควบคุม(Track point), แผนรอง สัมผัส(Touch pad) , จอยสติก (Joystick) 3. จอภาพระบบไวตอการสัมผัส เชน จอภาพระบบสัมผัส (Touch Screen)
 19. 19. หนวยรับขอมูล (ตอ) 4. ระบบปากกา (Pen-Based system) ไดแก ปากกาแสง (Light pen) เครื่องอานพิกัด (Digitizing tablet) 5. ระบบอุปกรณกวาดขอมูล (Data Scanning Device) ไดแก เอ็มไอซีอาร (MICR) เครื่องอานรหัสแทง (Bar code Reader) สแกนเนอร(Scanner) เครื่องรูจําอักขระดวยแสง (OCR) เครื่องอานเครื่องหมายดวยแสง (OMR) กลองถายภาพดิจิตอล (DigitalCamera) กลอง ถายทอดวิดีโอดิจิตอล (Digital Video) 6. อุปกรณรูจาเสียง (Voice Recognition Device) ํ ไดแก อุปกรณวิเคราะหเสียงพูด (Speech Recognition Devide)
 20. 20. แปนพิมพ (Keyboard) ¡ เปนหนวยรับขอมูลที่นิยมใชกันมากที่สุด ¡ เปนอุปกรณมาตรฐานในการปอนขอมูลสําหรับเทอรมินอล และ PC ¡ มีลักษณะคลายกับแปนพิมพดีด แตมีจํานวนแปนมากกวา ¡ ใชรหัส 8 บิต ตอหนึ่งตัวอักษร (แทนตัวอักษรได 256 ตัว) ¡ ถูกแบงออกเปน 4 กลุมดวยกันคือ แปนอักขระ (Character Keys) แปนควบคุม (Control Keys) แปนฟงกชั่น (Function Keys) แปนตัวเลข (Numeric Keys)
 21. 21. แปนพิมพ (ตอ) แปนพิมพบางประเภทออกแบบมาเพื่อใชงานเฉพาะดาน เชน แปนพิมพที่ใชในรานอาหารแบบเรงดวน (Fast Food Restaurant) จะใชพิมพเฉพาะชื่ออาหาร หรือแปนพิมพที่ใช กับเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) เปนตน
 22. 22. เออรโกโนมิกส (Ergonomics) เออรโกโนมิกส (Ergonomics) เปนศาสตรที่วาดวยเรื่อง การออกแบบอุปกรณใหมีความปลอดภัย และสะดวก สบายตอการใชงานของมนุษย
 23. 23. เมาส (Mouse) ¡ ขนาดและรูปรางตางกัน ¡ ดานลางมีลูกกลมกลิ้ง / ระบบแสง ¡ ดานบนมีปุมกด 2 / 3 / 4 หรือมีลอ (Wheel)  ¡ Click / Double Click / Right Click / Drag and Drop ¡ ไมสามารถปอนตัวอักษรได ¡ ลดความผิดพลาดในการปอนขอมูล รวดเร็ว
 24. 24. ลูกกลมควบคุม (Track ball) เปนลูกบอลเล็กๆ อาจวางติดตัวเครื่อง (โนตบุก) หรือเปนอุปกรณ แยกตางหาก เมือผูใชหมุนลูกบอลกลม ก็จะมีการเกิดการเลื่อนตําแหนง ่ ของตัวชี้ตําแหนงบนจอภาพ มีหลักการทํางานเชนเดียวกับเมาส
 25. 25. แทงชี้ควบคุม (Track Point) เปนแทงพลาสติกเล็กๆ อยูตรงกลางแปนพิมพ ระหวางอักษร G และ H บังคับโดยใชหัวแมมือเพื่อเลื่อนตําแหนงของตัวชีตําแหนงบน ้ จอภาพเชนเดียวกับเมาส
 26. 26. แผนรองสัมผัส (Touch Pad) เปนแผนสีเหลี่ยมที่วางอยูหนา แป น พิ ม พ สามารถใช นิ้ ววาดเพื่ อ เ ลื่ อ น ตํ า แ ห น ง ข อ ง ตั ว ชี้ (Curser) ตําแหนงบน จอภาพเชนเดียวกับเมาส
 27. 27. จอภาพระบบสัมผัส (Touch Screen) ผู ใ ช เ พี ย งแตะปลายนิ้ ว ลงบน จอภาพในตํ าแหน ง ที่ กํ าหนดแทน การใชเมาสหรือแปนพิมพ โดยจะ มี ซ อฟต แ วร เ ป น ตั ว ค น หาว า ผู ใ ช เลือกคําสั่งหรือปอนขอมูลใดและจะ ทํ า ตามนั้ น นิ ย มใช ใ ห ข อ มู ล การ ทองเที่ยว และในรานอาหารแบบ เรงดวน
 28. 28. จอยสติก (Joy stick) เปนกานสําหรับใชโยกขึ้น-ลง ซาย-ขวา เพื่อยายตําแหนงบนจอภาพ มีหลักการทํางานเชนเดียวกับเมาส แตจะมีแปนกดสําหรับสั่งงานพิเศษ นิยมใชในการเลนเกมส หรือควบคุมหุนยนต
 29. 29. ปากกาแสง (Light pen) ใชวาดลักษณะหรือรูปแบบของขอมูลใหปรากฏบนจอภาพ การใช งานทําไดโดยการแตะปากกาแสงลงบนจอภาพตามตําแหนงที่ตองการ  นิยมใชงานกับคอมพิวเตอรชวยออกแบบ (Computer Aided Design: CAD) รวมทั้งปอนขอมูลสําหรับ PDA
 30. 30. เครื่องอานพิกัด (Digitizing tablet) ประกอบดวยกระดาษที่มีเสน แบง (Grid) ซึ่งสามารถใช ปากกาเฉพาะเรี ย กว า สไตลั ส (Stylus) ชี้ไปบนกระดาษ เ พื่ อ ส ง ข อ มู ล ตํ า แ ห น ง เ ข า ไ ป ยั ง เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร นิ ย ม ใ ช ใ น ก า ร ออกแบบรถยนต หุนยนต อาคาร อุปกรณทางการแพทย
 31. 31. เอ็มไอซีอาร (Magnetic Ink Character Recognition: MICR) ใชในการตรวจสอบเช็คธนาคาร โดยเครื่องจะทําการเขารหัสธนาคาร รหัสสาขา เลขที่บัญชี และเลขที่เช็ค ดานลางซายของเช็ค
 32. 32. รหัสแทง (Bar Code) ¡ เริ่มใชในป 1970 โดยพิมพเปนแถบสีดํา-ขาวตอเนื่องเรียงกันเรียกวา รหัส แทง (Bar code) ¡ ไมตองพิมพขอมูลดวยแปนพิมพจึงลดความผิดพลาดและประหยัดเวลา ¡ มาตรฐานทีใชในปจจุบัน ่ l มาตรฐาน UPC (Universal Product Code) เปนการเขารหัส ตัวเลข 12 หลัก l มาตรฐาน Code 39 (Three of Nine) สามารถทํารหัสไดทั้งตัวเลขและ ตัวอักษร ¡ ปจจุบันไดรับความนิยมอยางมาก เชน จุดเก็บเงิน ตามรานสะดวกซื้อ หางสรรพสินคา
 33. 33. รหัสแทงและเครื่องอาน
 34. 34. สแกนเนอร (Scanner) ¡ ใชอานหรือสแกน (Scan) ขอมูลที่เปนเอกสาร (ขอความหรือรูปภาพ) มี 2 เทคโนโลยี คือ l CCD: Charge Couple Device ใหความละเอียดและคุณภาพดี l CIS: Contact Image Sensor อุปกรณขนาดเล็ก เบา คุณภาพดอย กวา ¡ แบงประเภทตามลักษณะการใชงานเปน 3 ประเภท l สแกนเนอรมอถือ ขนาดเล็ก ผูใชถืออุปกรณกวาดไปบนภาพ ื l สแกนเนอรแบบสอดกระดาษ สอดภาพ/เอกสารยังชองสําหรับอานขอมูล l สแกนเนอรแบบแทน ใชมากในปจจุบัน ทํางานคลายเครื่องถายเอกสาร ¡ สิ่งที่ไดจากการสแกนจะอยูในรูปของขอมูลดิจิตอล เก็บไวไดนาน
 35. 35. สแกนเนอร (Scanner)
 36. 36. เครื่องรูจําอักขระดวยแสง (โอซีอาร) (Optical Character Recognition: OCR) ¡ เปนอุปกรณสําหรับอานขอมูลทีเ่ ปนตัวอักขระบนเอกสารตาง ๆ และ ทําการแปลงขอมูล ¡ แบบดิจิตอลทีอานไดไปเปนตัวอักษรโดยอัตโนมัติ ่ ¡ ซอฟตแวรสําหรับวิเคราะหตวอักษรจากขอมูลที่ไดจากสแกนเนอร ั ¡ ยังพบขอผิดพลาดจากการตีความอักขระ ¡ ใชในงานที่เก็บเอกสารจํานวนมากเชน หองสมุดตาง ๆ
 37. 37. เครื่องอานเครื่องหมายดวยแสง (โอเอ็มอาร) (Optical Mark Reader: OMR) ¡ เปนอุปกรณที่ใชหลักการอาน ¡ สัญลักษณหรือเครื่องหมายที่ระบายดวย ¡ ดินสอดําลงในตําแหนงที่กําหนด ¡ ดินสอดําที่ระบายตองมีสารแมเหล็ก ¡ (Magnetic particle) จํานวนหนึ่งเพื่อให ¡ เครื่องโอเอ็มอารสามารถรับรูได
 38. 38. กลองถายภาพดิจิตอล (Digital Camera) ¡ ไมตองใชฟลม เก็บภาพถายในลักษณะดิจิตอล  ¡ ความละเอียดของรูปประมาณ 1-5 ลานจุด (pixel) ¡ รูปที่ถายไวสามารถนําเขาเครื่องคอมพิวเตอรไดทันที
 39. 39. กลองถายทอดวีดีโอ (Digital Video) ¡ เปนอุปกรณที่ใชสําหรับบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเก็บเปนขอมูลแบบ ดิจิตอลนิยมใชในการประชุมทางไกลผานวิดีโอ (Video Teleconference)
 40. 40. อุปกรณรูจําเสียง (Voice Recognition) ¡ รับสัญญาณเสียงที่มนุษยพูดและแปลงเปนสัญญาณดิจิตอล ¡ ปญหา: คนพูดคนละคน / ตองใหคอมพิวเตอรเรียนรูระยะหนึ่งกอน ¡ ใชสําหรับผูพิการตาบอด หรือมือไมวางพอที่จะกดแปนพิมพ 
 41. 41. หนวยประมวลผล (Central Processing Unit) ซีพียู (CPU) เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร ซึ่งมีความซับซอนมาก ที่สุด หนวยประมวลผลกลางรุนใหม ๆ จะมีขนาดเล็กลงแตความเร็วสูงขึ้น ผูผลิตหนวยประมวลผลกลางสําหรับเครื่อง IBM PC ไดแก อินเทล (Intel)เอเอ็มดี (AMD) ไซริกซ (Cyrix) และทรานสเมตา (Transmeta) สําหรับเครื่องแอปเปลแมคอินทอช ไดแก โมโตโรลา (Motorola) วงจรในหนวยประมวลผลกลางเรียกวา “ไมโครโปรเซสเซอร” (Microprocessor) ซึ่งประกอบดวยหนวยสําคัญ 2 หนวย ไดแก l หนวยควบคุม l หนวยคํานวณและตรรกะ
 42. 42. หนวยประมวลผล (ตอ) หนวยประมวลผลทําหนาที่ในการคํานวณ เปนสวนที่มีความซับซอน ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน ไดแก l หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) - หนวยควบคุม (Control Unit) - หนวยคํานวณและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit) - รีจิสเตอร (Register) l หนวยความจําหลัก (Main memory Unit) - หนวยความจําหลักแบบอานไดอยางเดียว (Read Only Memory) - หนวยความจําหลักแบบแกไขได (Random Access Memory)
 43. 43. หนวยประมวลผล (ตอ)
 44. 44. ภายในหนวยประมวลผล หนวยควบคุม (Control Unit: CU) ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของเครือง ่ คอมพิวเตอรทงระบบ เชน ควบคุมการรับขอมูล ควบคุมการทํางานของ ั้ หนวยความจําหลัก เปรียบเสมือนศูนยกลางของระบบประสาท หนวยคํานวณและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit: ALU) ทําหนาที่ ประมวลผลการคํานวณทางคณิตศาสตรและการเปรียบเทียบทางตรรกะ รีจิสเตอร (Register) ทําหนาที่เก็บและสงขอมูลหรือคําสั่งเขามาในซีพียู บัส (Bus) เปนเสนทางในการสงผานสัญญาณไฟฟา ภายในระบบคอมพิวเตอร หนวยประมวลผลเสริม (Math Coprocessor) เปนซีพียอีกตัวหนึงที่ทํา ู ่ หนาที่เฉพาะ ดานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครืองคอมพิวเตอร เชน ชวยคํานวณตัวเลข ่
 45. 45. intel ¡ 286 ¡ 386DX ¡ 486 ¡ 586 ~P ¡ PII ¡ PIII ¡ P4
 46. 46. ภายในหนวยประมวลผล (ตอ) Main Memory System (RAM) CPU Register ALU CU Input/Out Devices
 47. 47. ความเร็วของหนวยประมวลผล ¡ ความเร็วของซีพียหรือประมวลผลจะถูกควบคุมโดยสัญญาณนาฬิกา ู (System Clock) ¡ หนวยวัดความเร็วของสัญญาณนาฬิกา เรียกวา เฮิรตซ (Hz: Hertz) ซึ่งเทียบเทากับ 1 ครั้งตอวินาที ¡ ความเร็วในยุคปจจุบนของเครื่องไมโครคอมพิวเตอรคือ ั - Megahertz หรือ MHz = 1 000 000 ครั้งตอวินาที - Gigahertz หรือ GHz = 1 000 000 000 ครั้งตอ วินาที
 48. 48. หนวยความจําหลัก (Main Memory Unit) เปนอุปกรณที่ใชในการจดจําขอมูลและโปรแกรมตาง ๆ ที่อยูระหวางการ  ประมวลผลของคอมพิวเตอร แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก แบบอานไดอยางเดียว (Read Only Memory: ROM) เปนหนวยความจําที่มีคุณสมบัตในการเก็บขอมูลไวไดตลอดเวลาโดยไมตองใชไฟฟา ิ  หลอเลี้ยง (Nonvolatile) นิยมใชเปนหนวยความจําสําหรับเก็บชุดคําสั่ง เริ่มตนระบบ ขอเสียของ ROM คือ ไมสามารถแกไขหรือเพิ่มชุดคําสั่งไดใน ภายหลัง แบบแกไขได (Random Access Memory: RAM) เปนหนวยความจําความเร็วสูงที่ใชเก็บโปรแกรมและขอมูลในคอมพิวเตอร เปรียบเสมือนกระดาษทด ถาคอมพิวเตอรมีหนวยความจํามากก็สามารถทํางานไดเร็ว มาก
 49. 49. ประเภทของ ROM PROM (Programmable Read-Only Memory) เปน ROM ทีสามารถบันทึกดวยเครื่องบันทึกพิเศษไดหนึ่ง ่ ครั้ง จากนั้นจะลบหรือแกไขไมได EPROM (Erasable PROM) เปน ROM ที่ใชแสง อัลตราไวโอเลตในการเขียนขอมูล สามารถนําออกจากเครื่องคอมพิวเตอรไปลบโดย ใชเครื่องมือพิเศษและบันทึกขอมูลใหมได EEPROM (Electrically Erasable PROM) เปนการรวมขอดีของ ROM และ RAM เขาไวดวยกันไมตองใชไฟฟาหลอ เลี้ยง สามารถแกไข ลบขอมูลที่เก็บไวไดดวยโปรแกรมพิเศษ ขอดอยคือ ราคาสูง และเก็บขอมูลไดต่ํากวาหนวยเก็บขอมูลสํารอง ตัวอยางเชน หนวยความจําแบบ แฟลช (Flash memory)
 50. 50. ประเภทของ ROM
 51. 51. ประเภทของ RAM DRAM (Dynamic RAM) เปนหนวยความจําที่มี การใชงานกันมากที่สุดในปจจุบัน ใชวงจรคลายตัวเก็บประจุในการเก็บ ขอมูลแตละบิต ทําใหตองมีการย้ําสัญญาณไฟฟาซึ่งเรียกวาการรีเฟรช  (Refresh) ขอดีคอมีคาคาต่ํา แตขอเสียคือความเร็วในการเขาถึง ื ขอมูลไมสูงนัก ตัวอยางเชน FPM RAM, EDO RAM, SDRAM, DDR SDRAM, RDRAM นอกจากนียังมี DRAM แบบพิเศษที่ใชสําหรับปรับปรุงความเร็ว ้ ของหนวยแสดงผลแบบกราฟก อีกดวย
 52. 52. ประเภทของ RAM SRAM (Static RAM) เปนหนวยความจําความเร็วสูงและใช พลังงานนอยเนื่องจากขอมูลที่เก็บดวย SRAM จะคงอยูโดยไมตองทําการรีเฟรช ขอเสียคือราคาสูง จึงนิยมนํา SRAM เปนหนวยความจําแคช (Cache memory) หนวยความจําแคช (Cache Memory) เปนหนวยความจํา (SRAM) ที่ออกแบบมาชวยเพิ่มความเร็วใหกับอุปกรณบางสวนที่ทางานชาให ํ ทํางานเร็วขึ้น หนวยความจําเสมือน (Virtual Memory) เปนการนําพื้นที่ของ หนวยเก็บขอมูลสํารอง (ฮารดดิสก) มาจําลองเปนหนวยความจํา เนื่องจาก หนวยความจําของระบบมีจํากัดและมีราคาสูง
 53. 53. ประเภทของ RAM
 54. 54. หนวยแสดงผล (Output Unit) ทําหนาที่แสดงผลลัพธจากคอมพิวเตอรไปยังผูใช แบงไดเปน 2 ประเภท ¡ หนวยแสดงผลชั่วคราว (Soft copy) เปนการแสดงผลให ผูใชไดรับทราบในขณะนั้น แตเมื่อเลิกการทํางานหรือเลิกใชแลวก็จะ หายไป เชน จอภาพ(Monitor) อุปกรณฉายภาพ (Projector) อุปกรณเสียง (Audio Output) ¡ หนวยแสดงผลถาวร (Hard copy) เปนการแสดงผลที่ สามารถจับตองไดและเคลือนยายไดตามความตองการ มักออกมาในรูป ่ ของกระดาษ เชนเครื่องพิมพ (Printer) เครื่องพลอตเตอร (Plotter)
 55. 55. จอภาพ (Monitor) ใชแสดงขอมูลหรือผลลัพธใหผใชเห็นไดทนที มีรูปรางคลายจอภาพ ู ั ของโทรทัศน ประกอบดวยจุด (Pixel) มากมาย ประเภทของจอมี 2 ประเภท ¡ จอซีอารที (Cathode Ray Tube: CRT) ใช หลักการยิงแสงผานหลอดภาพคลายกับเครื่องรับโทรทัศน นิยมใชกับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร ¡ จอแอลซีดี (Liquid Crystal Display: LCD) ใชหลักการเรืองแสงเมื่อผานกระแสไฟฟาเขาไปในผลึกเหลว นิยมใชในเครืองคอมพิวเตอรแบบพกพาขอดีคือใชพื้นที่นอย น้ําหนักเบา ่ กินไฟต่ํา แผรังสีนอย
 56. 56. จอภาพ (Monitor) จอ LCD จอ CRT
 57. 57. เรื่องนารูเกี่ยวกับจอภาพ ความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ปจจุบันเปนจอภาพสีแบบ ซูเปอรวีจีเอ ( Super Video Graphics Adapter: Super VGA) ความละเอียดต่ําที่ 800 x 600 จุด (แนวนอนxแนวตั้ง) ความละเอียดสูง XGA 1024 x 768, SXGA 1280 x 1024, UXGA 1600 x 1200 ซึ่งใหความคมชัดสูงตามลําดับ อีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหภาพคมชัดมาก ขึ้นไดแกระยะหางระหวางจุด (Dot pitch) จํานวนสี (Color) คาของสีที่แสดงจะแทนดวยตัวเลข 16 บิต แทนได 65,536 สี (High color) ถาใช 24 บิต จะแสดงได 16,777,216 สี (True color) ขนาดของจอภาพปจจุบันเนนการแสดงภาพกราฟกมาก จึงนิยมใชจอภาพใน ขนาด 15 หรือ 17 นิ้วขึ้นไป
 58. 58. เรื่องนารูเกี่ยวกับจอภาพ (ตอ) การเชื่อมตอ จะทําการเชื่อมตอกับ การดวิดีโอ (Video Card) ซึ่งจะเสียบอยู กับแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร อัตราการเปลี่ยนภาพ (Refresh rate) ของการดวิดีโอ คืออัตราในการลบภาพเดิมและแสดงภาพใหม ซึ่งหากต่ํากวา 70 Hz หรือ 70 ครั้งตอวินาทีจะทําใหผูชมเห็นภาพกระพริบและเกิดอาการปวด ศีรษะได
 59. 59. อุปกรณฉายภาพ (Projector) เปนอุปกรณที่นิยมใชในการเรียนการสอนหรือการประชุม เนื่องจากสามารถนําเสนอขอมูลใหผูชมจํานวนมากเห็นพรอมๆ กัน อุปกรณฉายภาพจะมีขอแตกตางกันมากในเรื่อง  กําลังสองสวาง
 60. 60. อุปกรณเสียง (Audio Output) ป ร ะ ก อ บ ขึ้ น จ า ก ลํ า โ พ ง (Speaker) ซึ่ ง มี ห น า ที่ ใ น ก า ร แปลงสั ญ ญาณจากคอมพิ ว เตอร ใ ห เ ป น สั ญ ญ า ณ เ สี ย ง แ ล ะ ก า ร ด เ สี ย ง (Sound card)ซึ่งเปนแผงวงจร เพิ่มเติมที่นํามาเสียกับชองเสียบขยายบน เมนบอรดเพื่อชวยใหคอมพิวเตอรสงเสียง ผานลําโพงได ใช เ สี ย งเพื่ อ รายงานหรื อ เตื อ นถึ ง ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด เ พื่ อ เ ล น เ ก ม ส ดู ภาพยนตร ฟงเพลง
 61. 61. เครื่องพิมพ (Printer) เปนอุปกรณแสดงผลแบบถาวรที่ไดรับความนิยมมาก มีใหเลือก หลายชนิดขึ้นอยูกับคุณภาพ ความละเอียด ความเร็ว ขนาดกระดาษ และเทคโนโลยีเครื่องพิมพแบงตามวิธีการพิมพได 2 ชนิด คือ เครื่องพิมพชนิดตอก (Impact printer) เครื่องพิมพชนิดไม ตอก (Nonimpact printer)
 62. 62. เครื่องพิมพชนิดตอก (Impact Printer) ¡ ใชการตอกใหคารบอนบนผาหมึกติดบนกระดาษตามรูปแบบที่ตองการ ¡ สามารถพิมพสําเนาไดครั้งละหลายชุด ใชกระดาษตอเนื่องได ¡ ความเร็วในการพิมพมีหนวยเปนบรรทัดตอนาที (Line per minute: lpm) ¡ ขอเสีย คือ มีเสียงดัง และคุณภาพงานพิมพไมดีนัก ¡ แบงเปน 2 ประเภท – เครืองพิมพอักษรหรือเครื่องพิมพแบบจุด (Character printer หรือ Dot ่ matrix printer) ซึ่งจะพิมพทีละหนึงตัวอักษร ตัวแตละตัวอักษรถูกสรางขึ้นจากจุดเล็ก ๆ จํานวนมาก ่ – เครืองพิมพบรรทัด (Line printer) พิมพทีละหนึงบรรทัด พิมพงานไดเร็ว แตจะ ่ ่ มี ราคาสูง นิยมใชกบเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญ ั
 63. 63. เครื่องพิมพชนิดตอก (ตอ) Line printer Dot matrix printer
 64. 64. เครื่องพิมพชนิดไมตอก (Nonimpact Printer) ¡ ใชเทคนิคการพิมพจากวิธีการทางเคมี พิมพไดเร็วและคมชัดกวาชนิดตอก ¡ พิมพไดทั้งตัวอักษรและกราฟกไมมีเสียงขณะพิมพไมสามารถพิมพสําเนาได ¡ ความเร็ววัดเปนหนาตอนาที (page per minute: ppm) ¡ แบงเปน 3 ประเภท – เครื่องพิมพเลเซอร (Laser printer) ใชแสงเลเซอรสรางประจุไฟฟาทําให โทนเนอรสรางภาพที่ตองการและพิมพลงบนกระดาษ ความละเอียดวัดเปนจุดตอนิ้ว  (dpi) – เครื่องพิมพฉีดหมึก (Inkjet printer) พิมพภาพสีไดคณภาพใกลเคียงกับ ุ ภาพถาย ราคาถูกกวาชนิดเลเซอร ใชหมึกสามสี (น้ําเงิน, มวงแดง, เหลือง) และสีดํา – เครื่องพิมพความรอน (Thermal printer) คุณภาพสูง (พิมพไดใกลเคียง ภาพถาย)ราคาแพง
 65. 65. เครื่องพิมพชนิดไมตอก (ตอ) Laser printer Inkjet printer
 66. 66. พลอตเตอร (Plotter) ใช เ ขี ย นภาพสํ า หรั บ งานที่ ตองการความละเอีย ดสูง เนื่อ งจาก ใช ปากกาในการกวาดเส น จึ ง ได เสนที่ตอเนื่องกันตลอดปจจุบันใช ระ บ บ ฉี ด ห มึ ก แ ท น ใ ช ใ น ง า น ออกแบบตองการความสวยงามและ ความละเอี ย ดสู ง มี ราคาค อ นข า ง แพง พิมพกระดาษไดใหญ
 67. 67. หนวยเก็บขอมูลสํารอง (Secondary Storage Unit) สื่อสําหรับเก็บขอมูลจะเก็บไวในรูปเลขฐานสองคือ 0 กับ 1 ทั้งสิ้น เนื่องจาก หนวยความจําหลักหรือแรมไมไดเก็บขอมูลอยางถาวร ถาปดเครื่องหรือไฟดับขอมูล ก็จะหายไป จึงตองทําการจัดเก็บขอมูลโดยยายจากหนวยความจําหลักมาไวในหนวย เก็บขอมูลสํารอง หนวยเก็บขอมูลสํารองในปจจุบันมีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับหนวยความจําหลัก ทําใหเก็บขอมูลไดมาก อยางไรก็ตามหนวยเก็บขอมูลจะมีความเร็วในการอานและ บันทึกขอมูลต่ํากวาหนวยความจําหลัก หนวยเก็บขอมูลสํารองในปจจุบันมีหลายชนิด แบงเปนประเภทใหญ ๆ ได ดังนี้เทป จานแมเหล็ก ออปติคัลดิสก และหนวยเก็บขอมูลแบบแฟลช
 68. 68. เทปแมเหล็ก (Magnetic Tape) ¡ เปนสื่อเก็บขอมูลที่ใชมาตั้งแตคอมพิวเตอรยุคที่ 1 และ 2 ¡ มีหลักการทํางานคลายเทปบันทึกเสียง จะอานขอมูลตามลําดับกอนหลังทีได ่ บันทึกไว โดยเรียกหลักการนี้วา “การเขาถึงขอมูลตามลําดับ” (Sequential access) ¡ มวนเทป(Reel-to-reel) / คารทริดจเทป (Cartridge) / ตลับ เทป (Cassette) ¡ นิยมนําเทปแมเหล็กมาสํารองขอมูลที่สําคัญไมถูกเรียกใชบอย ¡ ความจุหรือความหนาแนนของเทปแมเหล็กมีหนวยเปน ไบตตอนิ้ว (Bpi) ¡ ขอดี อาน-ลบกี่ครั้งก็ได / ราคาต่า / บันทึกขอมูลมาก ๆ ไดอยางรวดเร็ว ํ ¡ ขอเสีย อานขอมูลไดชาเพราะตองอานเปนลําดับ
 69. 69. เทปแมเหล็ก (Magnetic Tape)
 70. 70. จานแมเหล็ก (Magnetic Disk) ¡ เปนสื่อที่สามารถเก็บขอมูลไดจํานวนมาก ทํางานไดเร็วกวาเทปมาก ¡ ใชคูกับหัวอานที่เรียกวา “ตัวขับจานแมเหล็ก” (Disk drive) ¡ สามารถเขาถึงขอมูลโดยตรง (Direct access) โดยใชหลักการของ การเขาถึงขอมูลแบบสุม (Random access) ซึ่งทําใหสามารถอาน ขอมูลมาใชไดทันที ¡ กอนใชงานจานแมเหล็กจะตองมีการฟอรแมต (Format) กอน ¡ ตารางแฟต (FAT table) / แทร็ก (Track) / เซกเตอร (Sector) /คลัสเตอร (Cluster) ¡ จานแมเหล็กที่ไดรับความนิยมไดแก ฟลอปปดิกส (Floppy disk) และ ฮารดดิสก (Hard disk)
 71. 71. ฟลอปปดิสก (Floppy Disk) ¡ บางครั้งเรียกวา ดิสกเก็ต (Diskette) เปนแผนพลาสติกวงกลม ขนาด 3.5 นิ้ว (วัดเสนผานศูนยกลาง) บรรจุอยูในพลาสติกแบบแข็ง ¡ อานและเขียนขอมูลผานดิสกไดรฟ (Disk drive) ¡ แถบปองกันการบันทึก (Write-Protection) ใชเพื่อ ปองกันการบันทึกขอมูล ¡ จํานวนขอมูลที่สามารถเก็บไดขึ้นอยูกับความหนาแนนของสาร แมเหล็กปจจุบันอยูอยูที่ 1.44 MB 
 72. 72. ฟลอปปดิสก (ตอ)
 73. 73. ฮารดดิสก (Hard Disk) ¡ ทําจากแผนโลหะแข็งเรียกวา Platters จํานวนหลายแผน ทําใหเก็บขอมูล ไดมากและอานเขียนขอมูลไดอยางรวดเร็ว ¡ บันทึกขอมูลไดทั้งสองหนาของผิวจานแมเหล็ก ¡ มีทั้งแบบยึดติดในเครื่องและแบบสามารถเคลื่อนยายได (Removable disk) ¡ สิ่งกีดขวางบางอยาง เชน ฝุน ควัน อาจสรางความเสียหายใหกับหัวอานได ¡ ปจจุบันมีความจุหลายกิกะไบต (GB) / หมุนไดเร็วตั้งแต 5,400 รอบตอนาที ¡ มาตรฐานการเชื่อมตอที่นิยมใชในปจจุบัน คือ EIDE และ SCSI
 74. 74. ฮารดดิสก (Hard Disk)
 75. 75. ออปติคัลดิสก (Optical Disk) ใชเทคโนโลยีแสงเลเซอร มีหลักการทํางานคลายกับการเลนซีดี (CD) เพลงเก็บขอมูลไดจํานวนมากและราคาไมแพงมากนัก ใน ปจจุบันจะมีออปติคอลอยูหลายประเภท ไดแก  l ซีดีรอม (Compact Disk Read Only Memory: CD-ROM) l เอ็มโอดิสก (Magneto Optical disk: MO) l ดีวีดี (Digital Versatile Disk: DVD)
 76. 76. ซีดีรอม (Compact Disk Read Only Memory: CD- ROM) ¡ เก็บบันทึกขอมูลไดถึง 650 เมกะไบต / บันทึกดวยเครื่องมือเฉพาะ / ครั้งเดียว ¡ ใชซีดีรอมไดรฟ (CD-ROM Drive) ในการอานขอมูล ¡ ความเร็วในการอานเทียบกับ 150 กิโลไบตตอวินาที (1 เทาหรือ 1 X) ¡ ปจจุบันไดรับความนิยมมาก เนื่องจาก สะดวกและไมตองเปลี่ยนแผนบอยใน การติดตั้งโปรแกรมที่มากับแผนซีดรอม โอกาสเสียนอย ตนทุนต่า ี ํ ¡ ซีดีอาร (CD-R) เก็บขอมูลได 600-900 MB เหมาะสําหรับมัลติมีเดีย ¡ ซีดีอารดับเบิลยู (CD-RW) สามารถลบและบันทึกใหมได / ความเร็วใน การเขียนแผน CD-R ความเร็วในการเขียนแผน CD-RW ความเร็วใน การอาน
 77. 77. ซีดีรอม (ตอ)
 78. 78. เอ็มโอดิสก (Magneto Optical disk: MO) ¡ ใชหลักการของสื่อที่ใชสารแมเหล็กและสื่อที่ใชแสงเลเซอรรวมกัน ¡ ใชแสงเลเซอรในการบันทึกและอานขอมูล ลดความผิดพลาดจากการลมเหลว ของหัวอาน (หัวอานไมจําเปนตองเขาใกลดิสก) และปลอดภัยจากสนามแมเหล็ก ¡ มีความจุสูงมากตั้งแต 200 MB ขึ้นไป ¡ ความเร็วสูงกวา Floppy Disk และ CD-ROM แตต่ํากวา Hard disk ¡ มีอายุการใชงานกวา 30 ป ¡ ขอเสีย : ราคาสูง การอานเขียนตองทํา 2 ขั้นตอนคือลบขอมูลเดิมแลวเขียน ขอมูลใหม (จึงชากวาฮารดดิสกมาก)
 79. 79. เอ็มโอดิสก (ตอ)
 80. 80. ดีวีดี (Digital Versatile Disk: DVD) ¡ กําลังไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน ¡ เก็บขอมูลไดตั้งแต 4.7 GB – 17 GB ¡ ความเร็วในการเขาถึง 600 KB – 1.3 MB ตอวินาที ¡ สามารถอานแผน CD-ROM แบบเกาได ¡ DVD – RW สามารถบันทึกและลบขอมูลไดหลายครั้ง
 81. 81. ดีวีดี (ตอ)
 82. 82. หนวยเก็บขอมูลแบบแฟลช (Flash Storage) พัฒนามาจากหนวยความจําแบบแฟลช (Flash memory) เพื่อนําไปใชในอุปกรณแบบพกพาตาง ๆ เชน กลองดิจิตอล กลองวิดีโอ ซึ่งจะมีขนาดเล็กน้ําหนักเบา ไมตองใชแหลงพลังงานหลอเลี้ยง ปจจุบัน  มีสื่อที่นิยมใชดังนี้ l การดคอมแพคแฟลช (Compact Flash) l เมมโมรี่สติ๊ก (Memory stick) l การดสมารทมีเดีย (SmartMedia) l การดมัลติมีเดีย (Multimedia Card) l การดซีเคียวดิจิตอล (Secure Digital)
 83. 83. หนวยเก็บขอมูลแบบแฟลช (ตอ) การดคอมแพคแฟลช (Compact Flash) นิยมเรียกวา CF Card พัฒนาโดยบริษัท ScanDisk ราคาต่ําสุดเมื่อเทียบ กับหนวยเก็บขอมูลแฟลชอื่นๆ มีอายุการใชงานราว 100 ป โดยขอมูล ไมเสียหาย ขนาดของความจุ 8 – 512MB เมมโมรี่สติ๊ก (Memory stick) ของบริษัทโซนี่ มี ขนาดเทาหมากฝรั่ง ใชในอุปกรณตาง ๆ ของบริษัทโซนี่ เชน กลอง ดิจิตอล ในปจจุบันมีความจุตั้งแต 4 –256 MB อานขอมูลดวย ความเร็ว 2.45 MB/s เขียนดวยความ 1.8 MB/s จุดดอยคือ ราคา คอนขางสูงและใชไดกับอุปกรณของโซนี่เทานั้น
 84. 84. หนวยเก็บขอมูลแบบแฟลช (ตอ) การดสมารทมีเดีย (SmartMedia) มีความจุตั้งแต 8 – 128MB มีการใชงานในอุปกรณกลองดิจิตอลและพีดีเอบางรุน ใชในกลองดิจิตอลและพีดีเอ การดมัลติมีเดีย (Multimedia Card: MMC) ขนาดเล็กเทา แสตมป มีความจุสูงถึง 128 MB นิยมใชเก็บขอมูลประเภทเสียง MP3 ใน เครื่องเลนแบบพกพาและมีการนํามาใชในอุปกรณ PDA ทั้งพ็อกเก็ตพีซีและ ปาลม การดซีเคียวดิจิตอล (SD Card) พัฒนาตอจาก MMC โดยเพิ่มใน สวนของการเขารหัสขอมูลที่บันทึกไว เพื่อปองกันการทําสําเนาโดยไมไดรับอนุญาต ใชในการบันทึกเพลงและหนังสืออิเล็กทรอนิกส ความจุ 256 MB
 85. 85. หนวยเก็บขอมูลแบบแฟลช (ตอ)
 86. 86. อุปกรณอื่นๆ นอกจากอุปกรณในการรับขอมูล การประมวลผล การแสดงผล และการเก็บ ขอมูลสํารองแลว ระบบคอมพิวเตอรยังมีอุปกรณอื่นๆ ที่ทํางานรวมกันเพื่อให สามารถทํางานไดหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งอุปกรณที่จะกลาวถึง ไดแก l แผงวงจรหลัก (Main Board) l สวนเชื่อมตออุปกรณ - ยูเอสบี (Universal Serial Bus: USB) - ไฟรไวร (FireWire, IEEE 1394) - อินฟราเรด (IrDA Port) l อุปกรณสอสารขอมูล โมเด็ม (MODEM) ื่ l ยูพีเอส (UPS)
 87. 87. แผงวงจรหลัก (Main Board) แผงวงจรหลัก (Main Board) หรือ แผงวงจรแม (Mother Board) เปนแผงวงจรไฟฟาขนาดใหญเพื่อใชเชื่อม อุปกรณ/องคประกอบตาง ๆ ของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร เชน ซีพียู หนวยความจํา รวมทั้งมีชองสําหรับตออุปกรณปอนขอมูลและแสดงผล   (I/O) และชองขยายเพิ่มเติม (Expansion slot) โดย อุปกรณทั้งหมดจะถูกบรรจุอยูในตัวถัง (Case) ซึ่งมีลักษณะเปน กลอง ในแผงวงจรหลักจะมีนาฬิการะบบ (System Clock) ของ เครื่องคอมพิวเตอรซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรทางานชา ํ หรือเร็ว
 88. 88. แผงวงจรหลัก (ตอ)
 89. 89. ยูเอสบี (Universal Serial Bus: USB) เปนสวนเชื่อมตอที่ใชหลักการของบัสแบบอนุกรม ซึ่งเปนมาตรฐานและกําลัง ไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน สวนเชื่อมตอยูเอสบีจะเปนบัสอเนกประสงค สําหรับตออุปกรณความเร็วต่ําทั้งหมดเพียงชองเดียว เชน การตอเมาส หรือ เครื่องพิมพ l ตออุปกรณไดสูงสุด 127 อุปกรณ / สายเชือมระหวางอุปกรณยาวไดถึง 5 เมตร ่ l สนับสนุนการถอดหรือเปลี่ยนอุปกรณโดยไมตองปดเครือง (Hot ่ Swapping) l สนับสนุนการใชงานแบบเสียบแลวใชไดทันที (Plug and Play) l มี 2 มาตรฐาน ไดแก USB 1.1 (ความเร็ว 1.5 Mbps, 12 Mbps) และ USB 2.0(ความเร็ว 480 Mbps)
 90. 90. ยูเอสบี (ตอ)
 91. 91. ไฟรไวร (FireWire) เปนมาตรฐานการเชื่อมตอความเร็วสูงมากจาก IEEE ปจจุบน ั นํามาใชในอุปกรณทตองการความเร็วสูงในการถายโอนขอมูล เชน ี่ กลองดิจิตอล กลองวิดีโอ ฮารดดิสกแบบพกพา l ความเร็วสูงสุด 400 Mbps l สามารถเชื่อมตออุปกรณได 63 อุปกรณ / 1 พอรต l สนับสนุนการสงขอมูลแบบรับประกันการสง (กันชองสัญญาณไวได) l เหมาะกับงานแบบเวลาจริง (Real-time) เชน การสงภาพวิดีโอ l สนับสนุน Hot Swapping และ Plug and Play เชนเดียวกับ USB
 92. 92. ไฟรไวร (FireWire)
 93. 93. อินฟราเรด (Infrared) ปจจุบันสวนเชื่อมตอแบบอินฟราเรดไดถูกติดตั้งในอุปกรณจํานวน มาก เชน เครื่องพิมพ คอมพิวเตอรโนตบุค โทรศัพทเคลื่อนที่ l ไมตองใชสายในการเชื่อมตอจึงสะดวกกับอุปกรณแบบพกพา l มีคาใชจายต่ํา l ระยะหางระหวางอุปกรณที่จะเชื่อมตอกันตองอยูระหวาง 1 – 3 เมตร l ตองไมมีสิ่งกีดขวางระหวางอุปกรณที่จะเชื่อมตอกัน
 94. 94. อินฟราเรด (ตอ)
 95. 95. โมเด็ม (MODEM) เปนอุปกรณที่ใชในการเชื่อมตอระบบเครือขายภายนอกผานสายโทรศัพท ซึ่ง ปกติจะใชสงสัญญาณเสียงเทานั้น สงขอมูลเปนสัญญาณอนาลอก (Analog) โดยแปลงจากสัญญาณดิจิตอล (Digital) ความเร็วสูงสุดในการสง 56 Kbps ตามมาตรฐาน V.90 ของ ITU โมเด็มสามารถแบงไดเปน 4 ประเภท ไดแก l แบบภายใน (Internal MODEM) อยูในเครื่อง / ราคาถูก / ไมตองตอ ไฟเพิ่ม l แบบภายนอก (External MODEM) เคลือนยายไดสะดวก / มีไฟแสดง ่ สถานะ l แบบกระเปา (Pocket MODEM) ขนาดเล็ก / พกพาสะดวก / ตอพอรต อนุกรม l แบบการด (PCMCIA MODEM) ขนาดเทาบัตรเครดิต / ใชกับโนตบุค
 96. 96. โมเด็ม (ตอ) PCMCIA MODEM Internal MODEM External MODEM Pocket MODEM
 97. 97. ยูพีเอส (UPS) เปนอุปกรณสําหรับจายกระแสไฟฟาสํารองจากแบตเตอรรี เพื่อเปนแหลง พลังงานฉุกเฉินในกรณีเกิดปญหากับระบบไฟฟาหลัก เชน ไฟดับ โดยปกติยูพีเอส จะจายไฟเพื่อใหคอมพิวเตอรทํางานไดระยะหนึ่ง เพื่อใหผูใชจดเก็บขอมูลหรือปด ั ระบบ l Standby power system เวลาปกติใชระบบไฟฟาหลัก โดยตรง แตจะคอยตรวจสอบพลังงานไฟฟาและจะเปลี่ยนไปใชพลังงานจาก แบตเตอรีทันทีที่ตรวจพบปญหา ขอดีคือราคาต่ํา สูญเสียพลังงานไฟฟานอย ขอเสีย ่ ชวงเวลาที่เปลี่ยนมาใชแบตเตอรีอาจทําใหคอมพิวเตอรไมไดรับพลังงานเนืองจากตอง ่ ่ ใชเวลาระยะหนึ่ง l On-line UPS system เปนระบบยูพเี อสที่จายพลังงานไฟฟาจาก แบตเตอรี่โดยตรงขอดีคอไดรับพลังงานไฟฟาที่มีคณภาพสูงตลอดเวลา ขอเสียคือ ื ุ ราคาแพง มีการสูญเสียพลังงานไฟฟากับการแปลงตลอดเวลา มีอายุการใชงานสั้น กวาดวย
 98. 98. ยูพีเอส (ตอ)
 99. 99. ซอฟตแวร (Software) ซอฟตแวร คือ ชุดคําสั่งหรือ โปรแกรมคําสั่งที่สั่งให คอมพิวเตอรทํางาน ซอฟตแวรเปนตัวเชื่อมระหวางเครื่อง คอมพิวเตอรและผูใชคอมพิวเตอร โดยผูใชระบุความ ตองการไวภายใตซอฟตแวรหลังจากนั้นซอฟตแวรจะทํา หนาที่สั่งการควบคุมการทํางานของฮารดแวรทั้งหมด
 100. 100. ซอฟตแวร (Software) ซอฟตแวร แบงได เปน 2 ประเภท l ซอฟตแวรระบบ (System Software) l ซอฟตแวรประยุกต (Application Software)
 101. 101. ซอฟตแวรระบบ (System Software) คือ โปรแกรมที่ทาหนาที่ควบคุมการทํางานพืนฐานของฮารดแวร ํ ้ •ระบบปฏิบัติการ (Operation System : OS) •โปรแกรมแปลภาษา (Translation Program)
 102. 102. ระบบปฏิบัติการ (Operation System) คือ โปรแกรมที่ควบคุมการปฏิบติงานของฮารดแวร และเปน ั ตัวเชื่อมสนับสนุนคําสั่ง หนาที่ของระบบปฏิบัติการ ควบคุมการปฏิบัติงานของระบบคอมพิวเตอร จัดสรรทรัพยากรซึ่งใชรวมกัน (Share Resource) ตัวอยาง ประเภทของซอฟตแวรระบบ DOS (Disk Operation System) Microsoft Windows Linux
 103. 103. ซอฟตแวรประยุกต คือ โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใหคอมพิวเตอร ปฏิบัติการตามที่ผูใชตองการ ซอฟตแวรประยุกต แบงออกเปน 2 ประเภท l ซอฟตแวรสําเร็จรูป (Package Program) l ซอฟตแวรใชงานเฉพาะ
 104. 104. ซอฟตแวรสําเร็จรูป (Package Program) 1 ซอฟตแวรสําเร็จรูป (Package Program) คือ โปรแกรมคําสั่งที่บริษัทซอฟตแวรพัฒนาขึ้น แลวนําออกจําหนาย เพื่อนําไปใชงานไดเลย
 105. 105. ซอฟตแวรสําเร็จรูป (Package Program) 1. ซอฟตแวรประมวลคํา (Word Processing Software) Microsoft Word 2.ซอฟตแวรตารางการทํางาน (Spread Sheet Software) Microsoft Excel 3. ซอฟตแวรการจัดการฐานขอมูล (Data Base Mangement Software) Microsoft Access
 106. 106. ซอฟตแวรใชงานเฉพาะ คือ โปรแกรมที่ใชกับงานเฉพาะดานโปรแกรมเมอร จะพัฒนาขึ้นใชเฉพาะงานแตละประเภทใหตรงกับ ความตองการของผูใชเชน โปรแกรมควบคุมสินคา โปรแกรมจองหองพักของโรงแรม
 107. 107. ลักษณะการทํางานของซอฟตแวร
 108. 108. ซอฟตแวร (software) หมายถึง โปรแกรมหรือ ชุดคําสั่งที่ควบคุมใหเครื่องคอมพิวเตอร ทํางานใหไดผล ลัพธตามที่ตองการ ซอฟตแวรแบงเปน 2 ประเภทคือ 1) ซอฟตแวรระบบ (system software) 2) ซอฟตแวรประยุกต (application software)
 109. 109. ซอฟตแวรระบบ เปนสื่อกลางระหวางโปรแกรมประยุกตและอุปกรณคอมพิวเตอร 1) ระบบปฏิบัติการ (operating system) 1.1 ระบบปฏิบติการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ั uDOS uMicrosoft Windows 1.2 ระบบปฏิบติการแบบเปด ั uUNIX uLinux
 110. 110. 2) ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร 2.1 คอมไพเลอร (compiler) เปนตัวแปลภาษาระดับสูง เชน ภาษาปาสคาล, โคบอลและภาษาฟอรแทรนใหเปนภาษาเครื่อง โปรแกรมตนฉบับ คอมไพเลอร โปรแกรมเรียกใชงาน ผลลัพธ (Source program) (Compiler) (executable program) (output) ขอมูลนําเขา (Input)
 111. 111. 2.2 อินเตอรพรีเตอร (interpreter) เชน ภาษาเบสิก (BASIC) โปรแกรมตนฉบับ อินเตอรพรีเตอร ผลลัพธ (Source program) (Interpreter) (output) ขอมูลนําเขา (Input) 2.3 แอสแซมเบลอ (assembler) เปนตัวแปลภาษาแอสแซมบลี (Assembly) ใหเปนภาษาเครื่อง
 112. 112. ซอฟตแวรประยุกต พัฒนาขึ้นเพื่อใหคอมพิวเตอรทํางานตามความตองการของผูใช ¡ โปรแกรมประมวลผลคํา เชน โปรแกรม Microsoft Word, Word Perfect และ Lotus Word Pro การใชงาน ใชสําหรับจัดทําเอกสาร เชน รายงาน จดหมาย หนังสือ
 113. 113. ตัวอยางโปรแกรม Microsoft Word
 114. 114. ¡ โปรแกรมดานการคํานวณ เชน โปรแกรม Microsoft Excel, Lotus1-2-3 และ Quattro Pro เปนตน การใชงาน ใชสําหรับงานคํานวณตัวเลข ทํากราฟสถิติ เชน ทํางบกําไร- ขาดทุน รายงานการขาย รายงานคะแนน ฯลฯ
 115. 115. ตัวอยางโปรแกรม Microsoft Excel
 116. 116. ¡ โปรแกรมการนําเสนอขอมูล เชน โปรแกรม Microsoft PowerPoint การใชงาน ใชสําหรับการนําเสนอขอมูลในการประชุม สัมมนา การบรรยายการเรียนการสอน
 117. 117. ตัวอยางโปรแกรม Microsoft PowerPoint
 118. 118. ¡ โปรแกรมจัดการฐานขอมูล เชน Microsoft Access, และ FoxPro เปนตน การใชงาน ใชสําหรับงานเก็บขอมูลจํานวนมาก เชน ขอมูลลูกคา สินคา คงคลัง ขอมูลบุคลากร
 119. 119. ตัวอยางโปรแกรม Microsoft Access
 120. 120. ¡ โปรแกรมดานงานพิมพ เชน โปรแกรม Adobe PageMaker และ Microsoft Publisher การใชงาน ใชสําหรับจัดหนาสิ่งพิมพตาง ๆ เชน แผนพับ หนังสือ นามบัตร ใบประชาสัมพันธ
 121. 121. ตัวอยางโปรแกรม Microsoft Publisher
 122. 122. โปรแกรมกราฟก จําแนกได 2 ประเภท n ประเภทที่ 1 เปนโปรแกรมสําหรับตกแตงภาพ เชน โปรแกรม Adobe PhotoShop, Microsoft Paint และ CorelDraw เปนตน การใชงาน ใชสําหรับตกแตงภาพใหสวยงาม มีเครื่อมือที่มีลกษณะเหมือน ั ดินสอ แปรง พูกัน และอุปกรณที่เลียนแบบของจริง
 123. 123. ตัวอยางโปรแกรม Adobe Photoshop
 124. 124. n ประเภทที่ 2 เปนโปรแกรมสําหรับการออกแบบ เชน โปรแกรม AutoCAD และ Microsoft Visio การใชงาน ใชสําหรับชวยออกแบบงานดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เชน ชวยออกแบบบาน รถยนต ระบบไฟฟา หรือแผงวงจร
 125. 125. ตัวอยางโปรแกรม Microsoft Visio
 126. 126. ¡ โปรแกรมดานมัลติมีเดีย เชน Macromedia Authorware, Macromedia Director และ ToolBook การใชงาน เปนโปรแกรมที่ผสมผสานขอความ กราฟก เสียง วิดีโอ และ ภาพเคลื่อนไหวเขาดวยกัน ใชเพื่อสรางสื่อการเรียนการสอน และการนําเสนอผลงาน
 127. 127. ตัวอยางโปรแกรม Macromedia Authorware
 128. 128. ¡ โปรแกรมดานติดตอสื่อสาร ftp (file transfer protocol), ICQ, MIRC, MS Chat มีหลายประเภทดังนี้ n newgroup, webboard การใชงาน ใชในการแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็นบนกระดาน ขาว
 129. 129. ตัวอยาง Web board
 130. 130. n โปรแกรมเว็บเบราวเซอร เชน Internet Explorer และ Netscape การใชงาน ใชแสดงขอมูลบนเว็บเพจหรือใชติดตอสื่อสารผานอีเมล
 131. 131. ตัวอยางโปรแกรม Internet Explorer
 132. 132. n โปรแกรมที่ชวยโอนยายโปรแกรมหรือแฟมขอมูล เชน File Transfer Protocol (FTP) การใชงาน ใชโอนยายโปรแกรมหรือแฟมขอมูลจากแหลงขอมูลใน เครือขายอินเทอรเน็ตมาใชงานที่เครื่องของตนเอง
 133. 133. ตัวอยางโปรแกรม FTP
 134. 134. n โปรแกรมทีใชสนทนาพูดคุยโตตอบกัน เชน ICQ, MIRC, ่ Microsoft Chat การใชงาน ใชสนทนากันโดยผานแปนพิมพหรือสื่อประสมอื่น ๆ สามารถโตตอบกันแบบคําตอคําไดทันที
 135. 135. ตัวอยางโปรแกรม ICQ
 136. 136. ตัวอยางโปรแกรม MSN
 137. 137. ¡ โปรแกรมอรรถประโยชน เชน โปรแกรมตรวจสอบไวรัส (virus scan), Win Zip การใชงาน ใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร ดูแลรักษาความปลอดภัย เชน สํารองขอมูล ตรวจสอบไวรัส หรือบีบอัดขอมูลใหมีขนาดเล็กลง
 138. 138. ตัวอยางโปรแกรม WinZip
 139. 139. ตัวอยางโปรแกรม Norton AntiVirus
 140. 140. ¡ โปรแกรมดานสาระและบันเทิง เชน โปรแกรมตอสูจําลอง (fight simulator), โปรแกรมสรางเมือง หรือโปรแกรมเสริมสรางทักษะ ของเด็กวัยตาง ๆ การใชงาน ใชเปนแหลงความรูที่นาสนใจ ปจจุบันบรรจุอยูในแผน ซีดีรอมเพราะใชกันอยางแพรหลาย
 141. 141. ตัวอยางโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องรามเกียรติ์
 142. 142. ตัวอยางโปรแกรมแปลไทย
 143. 143. ภาษาคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรมีการสื่อสารโดยใชภาษาเชนเดียวกับมนุษย และภาษา ที่ใชมีความแตกตางกันหรือเรียกวามีโครงสรางตางกันดังนี้ n ภาษาเครื่อง (machine language) หรือเรียกวาภาษายุคหนึ่ง เปน ชุดคําสั่งที่ประกอบดวยเลขฐานสอง (0 และ 1) ขอดี สื่อสารกับเครื่องโดยตรง ไมตองมีตัวแปลภาษา ขอเสีย ทํางานเฉพาะเครื่องที่พัฒนา และใชเวลานาน
 144. 144. n ภาษาแอสแซมบลี (assembly language) พัฒนาขึ้นเปน ภาษายุคที่ 2 เนื่องจากภาษาเครื่องพัฒนายาก ขอดี เรียนรูงายและเร็วกวาพัฒนาดวยภาษาเครื่อง ขอเสีย ตองใชตัวแปลภาษาแอสแซมเบลอ n ภาษาระดับสูง(high-level languages) เปนภาษาที่งายตอ  การเรียนรูและนําไปประยุกตใชงาน ขอดี ทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรตางชนิดกันได ตัวอยางภาษา เชน เบสิก ปาสคาล โคบอล และ ฟอรแทรน
 145. 145. n ภาษาระดับสูงมาก (Very High-level Languages) หรือ ภาษายุคที่สี่ เปนภาษาที่เขียนงายเพราะไมตองมีโพรซีเยอร n ภาษาธรรมชาติ (natural language) ไดแก ระบบผูเชี่ยวชาญ (expert system) และปญญาประดิษฐ (artificial intelligence) เปนภาษาทีอนุญาตใหผูใชสงขอความที่เปนภาษามนุษยใน ่ โครงสรางภาษาอังกฤษในการสั่งคอมพิวเตอรได
 146. 146. โปรแกรมเชิงวัตถุ (object-oriented programming) การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คือกระบวนการที่โปรแกรมถูก จัดการใหอยูในรูปของวัตถุ (objects) และวัตถุแตละประเภทจะ ประกอบดวยแอตทริบิวต และเมธอด หรือฟงกชันที่ประกอบดวยชุดคําสั่งที่ เขียนขึ้นเพื่อการจัดการขอมูลของวัตถุชิ้นนั้นโดยเฉพาะ เมื่อผูใชตองการ ทํางานนั้น ๆ ก็เพียงแตเรียกใชเมธอดของวัตถุนั้น
 147. 147. ตัวอยางภาษาคอมพิวเตอร ¡ ภาษาเบสิก (BASIC) ¡ ภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic) ¡ ภาษาโคบอล (COBOL) ¡ ภาษาปาสคาล (PASCAL) ¡ ภาษาฟอรแทรน (FORTRAN) ¡ ภาษาซี (C) ¡ ภาษา HTML ¡ ภาษาจาวา (JAVA) ¡ ภาษา XML
 148. 148. ตัวอยางโปรแกรมภาษา GWBasic
 149. 149. ตัวอยางโปรแกรมภาษา JAVA
 150. 150. ตัวอยางโปรแกรมภาษา Pascal
 151. 151. ตัวอยางโปรแกรมภาษา Visual Basic
 152. 152. ตัวอยางโปรแกรมภาษา Visual Basic
 153. 153. การเลือกใชภาษาคอมพิวเตอร 1) ภาษามาตรฐานที่ใชในองคการ ในหนวยงานควรมีภาษามาตรฐานใชพัฒนา เพราะทําใหเกิดความสะดวกในการดูแลระบบ 2) ความเหมาะสมและคุณสมบัติของภาษา เพราะภาษาแตละภาษาไดถูก ออกแบบมาเพื่องานเฉพาะอยาง 3) การทํางานรวมกับโปรแกรมอื่น ควรเลือกภาษาที่ใกลเคียงกันเพื่อให โปรแกรมทํางานรวมกับโปรแกรมอื่น ๆ ไดอยางไมมีอุปสรรค 4) การทํางานรวมกับระบบอื่น ๆ ควรเลือกภาษาที่เปนพื้นฐานในการพัฒนา โปรแกรม จะทําใหโปรแกรมทํางานไดทุกระบบ
 154. 154. บุคลากร (Peopleware) บุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการและควบคุมระบบ คอมพิวเตอร รวมถึงผูใชเครื่องคอมพิวเตอร บุคลากรคอมพิวเตอร แบงออกเปน
 155. 155. บุคลากร (Peopleware) 1) หัวหนาหนวยงานคอมพิวเตอร (Electronic Data Processing Manager) 2) นักวิเคราะหระบบ (System Analyst :SA) 3) นักออกแบบระบบ (System Designer) 4) โปรแกรมเมอร (Programmer) 5) ผูบริหารและควบคุมฐานขอมูล (Database Administrator) 6) ผูควบคุมเครื่อง(Computer Operator) 7) ผูใช (Users)
 156. 156. ขอมูลและสารสนเทศ (Data/Information) ขอมูล คือ ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยอาจเปนตัวเลขเชน ความสูง ระยะทาง สารสนเทศ คือ ผลลัพธที่ไดจาการประมวลผลและสามารถนําไป ใชประโยชนไดตรงกับความตองการของผูใช
 157. 157. กระบวนการทํางาน (Procedure) องคประกอบดานกระบวนการทํางาน คือ ขั้นตอน กระบวนการทํางานพื้นฐานของคอมพิวเตอรที่ผูใช คอมพิวเตอรทุกคนตองรู เพื่อสามารถใชงานไดอยาง ถูกตอง เชน คูมือสําหรับผูใช (User Manual) คูมือสําหรับผูควบคุมเครื่อง (Operation Manual)
 158. 158. สรุป เครื่องคอมพิวเตอรเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ไม สามารถทํางานไดโดยลําพัง จําเปนตองมี องคประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอรซึ่งมี ลักษณะการทํางานที่ตองประสานกัน จึงจะทําให ระบบคอมพิวเตอรสามารถทํางานไดอยางมี ประสิทธิภาพ

×