( สําเนา )                     ( สําเนา )                    คําสั่งกองทัพบก   ...
-๒-เป็น ส.ท.   ๑๙.  ส.ต.ปิยะพงษ์       บํารุงไทย    ๑๕๓๓๘๐๐๑๐๒       ๒๐.  ส.ต.ธีระยุทธ       น...
-๓-                   ร.๑๗ พัน.๒เป็น จ.ส.อ.  ๔๗.  จ.ส.ท.เสงี่ยม       ทองสุข     ๑๔๐๒๖๐๐๐...
-๔-เป็น ส.ท.   ๗๔.  ส.ต.ณัฐวัตร        หวันกะเหร็ม   ๑๕๔๒๒๐๓๒๐๒       ๗๕.  ส.ต.ศุภฤกษ์        ...
-๕-                   ม.พัน.๒๕ รอ.เป็น จ.ส.ท.  ๙๓.  จ.ส.ต.ประนม        ภักดีบุรุษ  ๑๓๔๔๖๐๑๖๒...
-๖-                      พล.ปตอ.เป็น ส.ท.     ๑๑๘. ส.ต.ณัฐพงศ์         ไชยสลี      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

161 56

1,779 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,779
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

161 56

 1. 1. ( สําเนา ) ( สําเนา ) คําสั่งกองทัพบก ( เฉพาะ ) ที่ ๑๖๑/๕๖ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน . . ให้เลื่อนยศนายทหารประทวน สั งกัดหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบก ผู้ซึ่งปฏิ บัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียรมีความประพฤติดี และมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้ว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ร.๒ พัน.๒ รอ.เป็น จ.ส.ท. ๑. จ.ส.ต.สมเกียรติ ศรีน้อย ๑๔๑๗๕๐๐๗๙๘ หมายเลข ๑ ตั้งแต่ ๑ ธ.ค. ๕๕ เป็นต้นไป ๒. จ.ส.ต.วิเชียร เป็นรัมย์ ๑๓๖๐๗๐๐๑๐๔ ๓. จ.ส.ต.มิตร เจริญตาม ๑๓๕๕๔๐๑๕๖๑ ๔. จ.ส.ต.ชนินทร์ศร โชติทอง ๑๔๐๐๕๐๒๒๙๗ ๕. จ.ส.ต.ประภาส ศูนย์ดํา ๑๔๒๔๖๐๒๗๑๒ ๖. จ.ส.ต.นิคม แข็งขัน ๑๔๓๑๘๐๐๔๗๐ ๗. จ.ส.ต.ชัดชัย จันทสุรี ๑๔๔๒๗๐๐๗๓๖ ๘. จ.ส.ต.พิชิตชัย ชูจอหอ ๑๔๖๒๑๐๐๘๕๒ หมายเลข ๒ ถึง ๘ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๖ เป็นต้นไปเป็น ส.อ. ๙. ส.ท.ไชยเชษฐ ดวนพล ๑๕๐๔๖๐๒๓๕๑ ๑๐. ส.ท.กฤษฎากรณ์ อุดรมาตร ๑๕๑๐๓๐๐๑๐๖ ๑๑. ส.ท.คมกฤษ จรเอ้กา ๑๕๐๒๘๐๐๔๕๘ ๑๒. ส.ท.ชาญณรงค์ วงศ์ชนะ ๑๕๐๗๑๐๐๒๒๓ ๑๓. ส.ท.วิษณุพงศ์ คนเพียร ๑๕๐๗๔๐๐๑๐๗ ๑๔. ส.ท.บุญญรัตน์ จันทร์ไตร ๑๕๑๖๑๐๐๑๖๔ ๑๕. ส.ท.ผดุงศิลป์ เพ็ชรแสน ๑๕๐๒๘๐๒๗๒๓ หมายเลข ๙ ถึง ๑๕ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๖ เป็นต้นไปเป็น ส.ท. ๑๖. ส.ต.เจษฎา พิลาจันทร์ ๑๔๕๔๖๐๐๖๒๒ หมายเลข ๑๖ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๕ เป็นต้นไป ๑๗. ส.ต.วัชรพงษ์ คงบวร ๑๕๔๖๗๐๐๖๐๗ ๑๘. ส.ต.เทพพิทักษ์ ศรีษา ๑๕๔๐๓๐๑๑๓๔ /๑๙. ส.ต.ปิยะพงษ์...
 2. 2. -๒-เป็น ส.ท. ๑๙. ส.ต.ปิยะพงษ์ บํารุงไทย ๑๕๓๓๘๐๐๑๐๒ ๒๐. ส.ต.ธีระยุทธ นามวงษ์ ๑๕๓๐๓๐๑๙๖๕ ๒๑. ส.ต.รัฐพงศ์ สุขรี ๑๕๓๒๐๐๑๑๓๐ ๒๒. ส.ต.จุลศักดิ์ สอนสีดา ๑๕๓๕๐๐๑๒๕๖ ๒๓. ส.ต.มงคล แจ่มจันทร์ ๑๕๓๒๘๐๐๘๐๐ ๒๔. ส.ต.วีระพันธ์ บัวราด ๑๕๓๗๒๐๐๒๖๒ ๒๕. ส.ต.ยุทธนา สุขอยู่ ๑๕๓๔๐๐๐๐๙๔ ๒๖. ส.ต.นพรัตน์ ผลัดครบุรี ๑๕๓๒๑๐๐๕๓๒ ๒๗. ส.ต.วรวิทย์ ชังสุข ๑๕๓๓๓๐๐๒๓๕ ๒๘. ส.ต.เฉลิมวุฒิ ประชุมเหล็ก ๑๕๑๗๗๐๐๘๑๑ ๒๙. ส.ต.นัตพงษ์ ทองหล่อ ๑๕๒๓๑๐๐๒๕๖ ๓๐. ส.ต.ทัศนะ เชี่ยววิจิตร ๑๕๑๓๘๐๑๕๙๑ ๓๑. ส.ต.อภิเดช ดวงโภคา ๑๕๑๑๐๐๐๑๑๗ หมายเลข ๑๗ ถึง ๓๑ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๖ เป็นต้นไป ร.๒ พัน.๓ รอ.เป็น จ.ส.ท. ๓๒. จ.ส.ต.อภิเดช ยิรัมย์ ๑๔๒๒๘๐๒๘๖๑ ๓๓. จ.ส.ต.เอกรัตน์ สักยะพรต ๑๔๓๓๑๐๑๐๙๐ ๓๔. จ.ส.ต.สรศักดิ์ สุดชื่น ๑๔๐๓๑๐๑๑๖๒ ๓๕. จ.ส.ต.ชัยวัฒน์ จันทนากร ๑๔๓๓๑๐๐๙๐๐ ๓๖. จ.ส.ต.อนันท์ เคนวัน ๑๔๔๐๕๐๐๒๕๒ ๓๗. จ.ส.ต.สุธี ศรีมงคล ๑๔๐๓๑๐๐๐๗๓ หมายเลข ๓๒ ถึง ๓๗ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๖ เป็นต้นไป ร.๙ พัน.๓เป็น ส.ท. ๓๘. ส.ต.ราชศักดิ์ ม่วงบังยุง ๑๕๔๐๒๐๑๙๗๓ ๓๙. ส.ต.สมหมาย พรมเสน ๑๕๒๒๗๐๐๖๙๘ ๔๐. ส.ต.อดิศักดิ์ แวดล้อม ๑๕๒๒๐๐๐๐๖๕ ๔๑. ส.ต.มนตรี พิมพขันธ์ ๑๕๓๖๔๐๐๔๙๙ ๔๒. ส.ต.อัฐกร เศษรินทร์ ๑๕๒๔๓๐๐๑๓๔ ๔๓. ส.ต.ธีระพงษ์ แสงเพ็ง ๑๕๓๕๔๐๐๖๕๗ ๔๔. ส.ต.บุญญฤทธิ์ เงินลาภรัตนา ๑๕๓๓๐๐๐๐๘๗ ๔๕. ส.ต.รักชาติ ตั้งศิลปะชัย ๑๕๑๑๙๐๐๙๗๐ ๔๖. ส.ต.สิทธิพล ชุ่มสวัสดิ์ ๑๕๔๓๙๐๐๓๒๔ หมายเลข ๓๘ ถึง ๔๖ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๖ เป็นต้นไป /๔๗. จ.ส.ท.เสงี่ยม...
 3. 3. -๓- ร.๑๗ พัน.๒เป็น จ.ส.อ. ๔๗. จ.ส.ท.เสงี่ยม ทองสุข ๑๔๐๒๖๐๐๐๒๗ ๔๘. จ.ส.ท.สิริวัฒน์ สิริพัฒนกูล ๑๓๘๗๓๐๐๘๑๙ ๔๙. จ.ส.ท.อดุลย์ อุดสร้อย ๑๓๘๕๑๐๐๑๑๙ ๕๐. จ.ส.ท.บงกช ก๋าใจ ๑๓๘๑๒๐๑๗๐๕ ๕๑. จ.ส.ท.สุเทพ บ้านสระ ๑๓๘๗๓๐๐๑๕๔ ๕๒. จ.ส.ท.สุทธิพร เวียงแปด ๑๓๕๕๑๐๐๘๕๔ ๕๓. จ.ส.ท.อนุชา เนตรทิพย์ ๑๔๐๒๖๐๐๐๕๖ ๕๔. จ.ส.ท.ธวัช นามวงค์ ๑๓๘๑๒๐๑๕๘๙ ๕๕. จ.ส.ท.พิชิต จิตบาน ๑๓๘๕๑๐๐๑๗๔ ๕๖. จ.ส.ท.ชุมพร ยศข่าย ๑๓๘๕๑๐๑๗๘๕ ๕๗. จ.ส.ท.ณรงค์ฤทธิ์ วิชัยกุล ๑๓๘๑๒๐๑๕๑๒ ๕๘. จ.ส.ท.สมพงษ์ วงค์ใจบุตร ๑๓๘๕๑๐๑๑๕๓ หมายเลข ๔๗ ถึง ๕๘ ตั้งแต่ ๑ ก.พ. ๕๖ เป็นต้นไป กรม ทพ.๔๕เป็น ส.อ. ๕๙. ส.ท.ทรงไทย นาจรูญ ๑๕๐๐๓๐๑๐๐๔ ๖๐. ส.ท.เจตพล สันติธรรมศักดิ์ ๑๕๒๓๙๐๐๕๗๗ ๖๑. ส.ท.อภิรักษ์ ปล้องทอง ๑๕๐๗๕๐๑๐๓๕ ๖๒. ส.ท.อํานาจ สิงหะ ๑๕๒๓๘๐๑๙๗๙ ๖๓. ส.ท.ณราพงศ์ บุญญานพคุณ ๑๕๑๖๒๐๐๐๒๗ ๖๔. ส.ท.อนุพงษ์ หน้าบัณฑิต ๑๕๐๕๕๐๒๑๙๗ หมายเลข ๕๙ ถึง ๖๔ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๖ เป็นต้นไป ร.๕เป็น จ.ส.อ. ๖๕. จ.ส.ท.สมโชค สุขราช ๑๒๓๒๒๐๐๗๑๓ ๖๖. จ.ส.ท.อู่หมาด หนูหนุด ๑๒๑๓๖๐๐๓๑๗ ๖๗. จ.ส.ท.สุวิทย์ บุญญะตุโร ๑๒๓๓๖๐๐๘๗๐ ๖๘. จ.ส.ท.ชัยยศ คงกะพันธ์ ๑๓๙๒๒๐๐๖๐๕ ๖๙. จ.ส.ท.ประโยค สังขชาติ ๑๒๓๕๖๐๐๙๐๗ ๗๐. จ.ส.ท.วรวิทย์ รัตนะ ๑๓๖๕๖๐๐๔๑๑ หมายเลข ๖๕ ถึง ๗๐ ตั้งแต่ ๑ ก.พ. ๕๖ เป็นต้นไปเป็น จ.ส.ต. ๗๑. ส.อ.สุรศักดิ์ บิลยะแม ๑๒๗๕๖๐๐๕๕๓ หมายเลข ๗๑ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๖ เป็นต้นไปเป็น ส.ท. ๗๒. ส.ต.วรพจน์ วงศ์ช่วย ๖๕๕๐๐๐๐๐๔๘ ๗๓. ส.ต.ศฤงคาร ทองแท้ ๑๕๔๑๔๐๐๘๑๔ /๗๔. ส.ต.ณัฐวัตร...
 4. 4. -๔-เป็น ส.ท. ๗๔. ส.ต.ณัฐวัตร หวันกะเหร็ม ๑๕๔๒๒๐๓๒๐๒ ๗๕. ส.ต.ศุภฤกษ์ พงศ์จันทรเสถียร ๑๕๔๓๖๐๐๐๔๑ ๗๖. ส.ต.ศิวะ วรธรรมาทิพย์ ๑๕๔๓๕๐๐๔๖๕ ๗๗. ส.ต.วัชรพร ทองร่วง ๑๕๒๖๕๐๐๗๑๑ ๗๘. ส.ต.จิระพงศ์ สังสินไชย ๑๕๓๒๒๐๓๑๕๑ ๗๙. ส.ต.ดาวูด สะมะแอ ๖๕๕๐๐๐๐๐๔๙ ๘๐. ส.ต.ทวีชัย อักษรเนียม ๑๕๒๓๖๐๐๔๔๒ หมายเลข ๗๒ ถึง ๘๐ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๖ เป็นต้นไป ร.๕ พัน.๑เป็น จ.ส.ต. ๘๑. ส.อ.จิรายุ สุวรรณมณี ๑๔๗๑๔๐๐๐๓๕ หมายเลข ๘๑ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๖ เป็นต้นไป ร.๒๕ พัน.๓เป็น ส.อ. ๘๒. ส.ท.วิสูตร ธรรมโชติ ๒๔๔๒๒๐๐๐๖๘ หมายเลข ๘๒ ตั้งแต่ ๑ ก.พ. ๕๖ เป็นต้นไปเป็น ส.ท. ๘๓. ส.ต.วิชิตชัย ขุ่ยนาค ๑๕๐๑๖๐๐๒๖๐ หมายเลข ๘๓ ตั้งแต่ ๑ ก.พ. ๕๖ เป็นต้นไป ป.พัน.๒๕เป็น จ.ส.ท. ๘๔. จ.ส.ต.กฤติเดชเดชา พูลศิลป์ ๑๔๓๑๑๐๐๘๒๑ หมายเลข ๘๔ ตั้งแต่ ๑ ก.พ. ๕๖ เป็นต้นไป พัน.สร.๕เป็น จ.ส.ต. ๘๕. ส.อ.ธีรวิทย์ พากเพียรทรัพย์ ๑๔๘๐๗๐๑๒๘๖ หมายเลข ๘๕ ตั้งแต่ ๑ ธ.ค. ๕๕ เป็นต้นไป ๘๖. ส.อ.กิตตินันท์ เกษเพ็ชร ๑๓๖๖๕๐๐๓๙๑ ๘๗. ส.อ.วุฒิชัย จุลวงษ์ ๑๔๙๓๑๐๐๒๐๖ ๘๘. ส.อ.อรรถกร สวัสดิพันธ์ ๑๔๘๑๔๐๐๔๘๐ หมายเลข ๘๖ ถึง ๘๘ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๖ เป็นต้นไปเป็น ส.ท. ๘๙. ส.ต.ณัฐสิทธิ์ ดอนลาว ๑๕๔๑๒๐๑๑๔๖ ๙๐. ส.ต.นพเก้า ไชยมงคล ๑๕๔๑๓๐๔๒๘๕ ๙๑. ส.ต.วิเชษฐ์ รวมสุข ๑๕๒๗๓๐๐๙๖๒ หมายเลข ๘๙ ถึง ๙๑ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๖ เป็นต้นไป รร.การบิน ทบ.เป็น ส.อ. ๙๒. ส.ท.ปวิน ศุภการกําจร ๑๔๒๗๓๐๐๑๒๓ หมายเลข ๙๒ ตั้งแต่ ๑ ก.พ. ๕๖ เป็นต้นไป /๙๓. จ.ส.ต.ประนม...
 5. 5. -๕- ม.พัน.๒๕ รอ.เป็น จ.ส.ท. ๙๓. จ.ส.ต.ประนม ภักดีบุรุษ ๑๓๔๔๖๐๑๖๒๗ ๙๔. จ.ส.ต.อํานาจ คูณขุนทด ๑๓๘๒๑๐๓๗๖๙ หมายเลข ๙๓ และ ๙๔ ตั้งแต่ ๑ ธ.ค. ๕๕ เป็นต้นไปเป็น จ.ส.ต. ๙๕. ส.อ.สุภชัย ข้อลา ๑๔๒๐๕๐๐๓๗๑ หมายเลข ๙๕ ตั้งแต่ ๑ ก.ค. ๕๕ เป็นต้นไปเป็น ส.อ. ๙๖. ส.ท.ธนพล คุ้มทวี ๑๔๖๕๐๐๐๒๖๑ หมายเลข ๙๖ ตั้งแต่ ๑ ธ.ค. ๕๕ เป็นต้นไปเป็น ส.ท. ๙๗. ส.ต.พรหมมา มุขสมบัติ ๑๕๑๓๑๐๐๐๘๙ หมายเลข ๙๗ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๕๕ เป็นต้นไป ๙๘. ส.ต.พงศธร สุภาพ ๑๕๒๖๑๐๐๖๑๕ ๙๙. ส.ต.วิวัฒ สุขพอ ๑๔๖๒๑๐๔๔๕๔ ๑๐๐. ส.ต.พรชัย พรมศรี ๓๕๒๖๑๐๐๐๑๐ หมายเลข ๙๘ ถึง ๑๐๐ ตังแต่ ๑ ธ.ค. ๕๕ เป็นต้นไป ้ ๑๐๑. ส.ต.อนิรุทธิ์ พรมมูล ๑๕๔๓๐๑๐๖๓๕ ๑๐๒. ส.ต.พยนต์ สาไชยันต์ ๑๕๔๔๖๐๒๐๒๐ ๑๐๓. ส.ต.ณัฐบดี ศรีประทุม ๑๕๓๐๓๐๐๕๙๕ ๑๐๔. ส.ต.ธวัชชัย คุ้มสายสอาด ๑๕๐๖๑๐๐๐๗๑ ๑๐๕. ส.ต.พลวัฒน์ ท้าวบุตรดา ๑๕๓๖๑๐๐๒๘๑ หมายเลข ๑๐๑ ถึง ๑๐๕ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๖ เป็นต้นไป ร.๑๕๓ พัน.๒เป็น จ.ส.ต. ๑๐๖. ส.อ.ราชัน โพธิ์ศิริ ๑๔๐๕๐๐๐๑๔๕ ๑๐๗. ส.อ.รณกร แสนจันทร์ ๑๔๙๒๖๐๑๒๔๘ ๑๐๘. ส.อ.ธเนศ บุญเรือง ๑๔๗๕๖๐๑๕๘๐ ๑๐๙. ส.อ.อนันต์ สระสวย ๑๔๖๒๒๐๐๐๒๓ ๑๑๐. ส.อ.อาหามัด สามะอาลี ๑๔๗๓๒๐๐๐๙๗ ๑๑๑. ส.อ.นันทชัย ณะทอง ๑๔๗๒๒๐๑๒๐๐ ๑๑๒. ส.อ.นิวัฒน์ พลายแก้ว ๑๔๘๑๑๐๐๒๗๙ ๑๑๓. ส.อ.เอกพจน์ หมาดเก ๑๔๗๕๗๐๐๑๘๔ ๑๑๔. ส.อ.ทรงวิทย์ ชุมสงค์ ๑๔๗๓๖๐๐๓๔๙ ๑๑๕. ส.อ.อนุศักดิ์ หนูพันธ์ ๑๔๘๕๖๐๐๓๖๔ ๑๑๖. ส.อ.พันธ์ภิชาติ ฉิมเรือง ๑๔๘๒๒๐๐๗๑๖ ๑๑๗. ส.อ.ชิตพล ทีระสา ๑๔๘๑๑๐๐๐๙๔ หมายเลข ๑๐๖ ถึง ๑๑๗ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๖ เป็นต้นไป /๑๑๘. ส.ต.ณัฐพงศ์...
 6. 6. -๖- พล.ปตอ.เป็น ส.ท. ๑๑๘. ส.ต.ณัฐพงศ์ ไชยสลี ๑๕๓๒๖๐๐๖๑๑ ๑๑๙. ส.ต.ณัฐพงษ์ ไชยรัตน์ ๑๕๒๔๓๐๑๑๙๓ ๑๒๐. ส.ต.อรรถชัย นุ่นโชติ ๑๕๒๐๘๐๑๖๕๘ หมายเลข ๑๑๘ ถึง ๑๒๐ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๕ เป็นต้นไป ปตอ.พัน.๒เป็น ส.อ. ๑๒๑. ส.ท.ธงชัย เหล่าชุมแพ ๑๕๐๑๐๐๐๖๙๕ ๑๒๒. ส.ท.สุวรรณ นาวะรี ๑๕๒๒๑๐๑๒๑๐ หมายเลข ๑๒๑ และ ๑๒๒ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๖ เป็นต้นไปเป็น ส.ท. ๑๒๓. ส.ต.โชคอนันต์ บุญหลาย ๑๕๑๒๑๐๔๘๖๖ ๑๒๔. ส.ต.ยุทธพงษ์ ปิยะไพร ๑๕๓๖๖๐๐๑๘๐ หมายเลข ๑๒๓ และ ๑๒๔ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๖ เป็นต้นไป ปตอ.พัน.๓เป็น ส.อ. ๑๒๕. ส.ท.พงศกร ยุติธรรม ๑๕๐๕๐๐๑๑๓๐ ๑๒๖. ส.ท.พีรพงศ์ รีวงษ์ ๑๕๒๕๐๐๐๔๕๐ หมายเลข ๑๒๕ และ ๑๒๖ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๖ เป็นต้นไปเป็น ส.ท. ๑๒๗. ส.ต.ทีรทรัส ดาวเที่ยง ๑๕๔๖๑๐๐๖๖๑ ๑๒๘. ส.ต.เรวัตร ฐานทนิต ๑๕๒๕๑๐๐๒๔๕ ๑๒๙. ส.ต.อนุชิต โปทิ ๑๕๒๒๖๐๐๖๒๙ หมายเลข ๑๒๗ ถึง ๑๒๙ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๖ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ รับคําสั่ง ผบ.ทบ. (ลงชื่อ) พล.ท. ณัฐชัย ใบเงิน ( ณัฐชัย ใบเงิน ) รอง เสธ.ทบ.สบ.ทบ.สําเนาถูกต้อง พ.ต.หญิง ร.อ.ห ( สิมาภา จันทร์หอมกุล ) จ.ส.อ ประจําแผนก สบ.ทบ. พ.อ. ๘ ก.พ. ๕๖ พ.อ. พล.ท

×