พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum)

2,737 views
2,584 views

Published on

Presentation "Virtual Museum" was presented at the College of Innovation, Thammasat University on May 9, 2012.

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,737
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum)

 1. 1. พิพ ิธ ภั ณ ฑ์เ สมื อ นVirtual Museum ร า ช บ ดิ น ท ร์ สุ ว ร ร ณ คั ณ ฑิ http://www.slideshare.net/rachabodin
 2. 2. มีพิพิธภัณฑ์เสมือนในประเทศไทยจำนวนเท่ำไหร่?• ทดลองสืบค้นจาก google.com ด้วยคาค้น “พิพิธภัณฑ์เสมือน” และ “พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง” พบว่ามีจานวนพิพิธภัณฑ์เสมือนของไทยที่ออนไลน์ อยู่จานวน 15 พิพิธภัณฑ์ จาก 200 รายการแรกที่แสดงผล• ไม่รวมพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ได้ออนไลน์ หรือออนไลน์แต่ไม่พบในกูเกิ้ล• ไม่รวมพิพิธภัณฑ์ที่มีการใช้เทคโนโลยีพิพิธภัณฑ์เสมือนในการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์• มีพิพิธภัณฑ์หลายแห่งที่กาลังอยู่ในขั้นตอนการจัดทาพิพิธภัณฑ์เสมือน 2
 3. 3. ปัญหำและอุปสรรคพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยอยู่ในสภาวะขาด• ความรู้ที่เกี่ยวข้อง• กาลังคน• งบประมาณ• การสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ / วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 3
 4. 4. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (1) องค์ควำมรู้ + เทคโนโลยี สำรสนเทศ + เทคโนโลยี กำรสื่อสำร- Tangible- IntangibleONLINE Virtual Museum OFFLINE / ON-SITE Virtual Museum 4
 5. 5. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (2) 5
 6. 6. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (1)Digital Camera Digital Media Player Computer Set Scanner . 3D Glasses 6
 7. 7. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (2)เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3D Modeling รูปแบบกำรจำลอง (Modeling) 2D Imaging กำรแสดงผลและติดต่อกับผู้ใช้ Web-Based (Visualization and Virtual Museum Computer Interaction) CAVE/VR Theater-based Virtual Museum 7
 8. 8. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเครือข่ำยสังคม• เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีที่ทำ ให้เกิดกำรเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ทั่วโลก• เครือข่ำยสังคม (Social Network) ป็น เทคโนโลยีที่ทำให้เกิดกำรเชื่อมโยงคนที่อยู่ บนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเข้ำด้วยกัน เช่น Hi5, Facebook, MySpace ฯลฯ 8
 9. 9. กำรสร้ำงข้อมูลสำมมิติด้วยกล้องถ่ำยภำพนิ่งดิจิทัล 9
 10. 10. กำรสร้ำงข้อมูลสำมมิติด้วยเครื่องสแกนภำพเลเซอร์สำมมิติ 10
 11. 11. กำรสร้ำงข้อมูลสำมมิติด้วยกำรถ่ำยภำพพำโนรำมำรำยละเอียดสูง 11
 12. 12. ตัวอย่ำงระบบเสมือนจริง (1). 12
 13. 13. ตัวอย่ำงระบบเสมือนจริง (2) 13
 14. 14. ตัวอย่ำงระบบเสมือนจริง (3) 14
 15. 15. ตัวอย่ำงระบบเสมือนจริง (4) 15
 16. 16. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพิพิธภัณฑ์เสมือน• สร้างระบบการจัดแสดงที่ผู้ชมมีส่วนร่วม - สนุก - สอดแทรกความรู้ = อนุรักษ์โดยใช้การถ่ายทอดความรู้• สร้างจุดขาย = เพิ่มความน่าสนใจ• เพิ่มจานวนผู้ชม = เพิ่มรายได้ 16
 17. 17. ตัวอย่ำงพิพิธภัณฑ์เสมือนในประเทศไทย http://museum.stkc.go.th/ 17
 18. 18. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (1) 18
 19. 19. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (2) 19
 20. 20. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (3) 20
 21. 21. สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน (1) 21
 22. 22. สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน (2) 22
 23. 23. สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน (3) 23
 24. 24. พิพิธภัณฑ์บัว ราชมงคลธัญบุรี 24
 25. 25. พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร 25
 26. 26. พิพิธภัณฑ์สิรินธร (1) 26
 27. 27. พิพิธภัณฑ์สิรินธร (2) 27
 28. 28. พิพิธภัณฑ์ป่าสะแกราช 28
 29. 29. ขอบคุ ณ ครั บ ร า ช บ ดิ น ท ร์ สุ ว ร ร ณ คั ณ ฑิhttp://www.slideshare.net/rachabodin

×