0
การนําเทคโนโลยีมาใชในการอนุรกษ
               ั
 เอกสารมรดกความทรงจําของชาติ


              ...
เพื่อตอบคําถามที่สําคัญ
• ทําไมตองใชเทคโนโลยีในงานอนุรกษ
                ั
 เอกสารมรดกความทรงจํา?
• เทค...
เรียนรูอะไร?


ถายทอดสูคนรุนตอๆ ไปอยางไร?
     
ปญหาของเอกสารสําคัญทีถูกบันทึกไวจากอดีต
           ่


• วัสดุทใชในการจัดเก็บกําลังเสื่อมสภาพไป
    ี่
 ...
เทคโนโลยีกับการอนุรักษเอกสาร
   มรดกความทรงจําของชาติ

• เทคโนโลยีคอมพิวเตอร + เทคโนโลยีการสื่อสาร


• เปนอีกแนวทางห...
กระบวนการในการอนุรกษเอกสารความทรงจําของ
         ั
   ชาติโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
            ...
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการแปลงขอมูล

   กระดาษ หรือ    scanner
  Printed photo


          Digital Camera

...
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการขอมูล
                 8
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการขอมูล
                 9
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเขาถึงขอมูล
                 10
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเขาถึงขอมูล
                 11
ประโยชนของการใชเทคโนโลยีในการอนุรกษ
                  ั
เอกสารมรดกความทรงจําของชาติ

  • ประโยชนตอเ...
ประโยชนของการใชเทคโนโลยีในการอนุรกษ
                  ั
เอกสารมรดกความทรงจําของชาติ

  • ประโยชนตอ...
บทสรุป
• การประยุกตใชเทคโนโลยีในการอนุรักษเอกสาร
 มรดกความทรงจําของชาติ ทําใหเราสามารถ
 – จัดเก็บ
 – จัดการ
 – เชื...
ขอบคุณครับ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Technology for National Document Preservation

672

Published on

สไลด์ประกอบการบรรยายในหัวข้อ "การนําเทคโนโลยีมาใชในการอนุรักษเอกสารมรดกความทรงจําของชาติ" ในการสัมมนาของคณะกรรมการมรดกความทรงจำของโลกประจำประเทศไทย เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ที่จังหวัดกระบี่

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
672
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Technology for National Document Preservation"

 1. 1. การนําเทคโนโลยีมาใชในการอนุรกษ ั เอกสารมรดกความทรงจําของชาติ โดย ราชบดินทร สุวรรณคัณฑิ หนวยปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธความรู ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 1
 2. 2. เพื่อตอบคําถามที่สําคัญ • ทําไมตองใชเทคโนโลยีในงานอนุรกษ ั เอกสารมรดกความทรงจํา? • เทคโนโลยีอะไรทีเกี่ยวของบาง? ่ • ใชเทคโนโลยีแลวไดประโยชนอะไร? 2
 3. 3. เรียนรูอะไร? ถายทอดสูคนรุนตอๆ ไปอยางไร? 
 4. 4. ปญหาของเอกสารสําคัญทีถูกบันทึกไวจากอดีต ่ • วัสดุทใชในการจัดเก็บกําลังเสื่อมสภาพไป ี่ ตามธรรมชาติ และวิธีการในการดูแลรักษา • วัสดุทใชในการจัดเก็บยากตอการเขาถึง ่ี แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงกับองคความรู อื่นๆ ทีเกียวของ ่ ่ 4
 5. 5. เทคโนโลยีกับการอนุรักษเอกสาร มรดกความทรงจําของชาติ • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร + เทคโนโลยีการสื่อสาร • เปนอีกแนวทางหนึ่ง (รวมกับการอนุรักษตนฉบับ) ในการ – จัดเก็บองคความรูในเอกสารสําคัญ – จัดการองคความรู – เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกับองคความรูอื่นๆ – เผยแพรสชนรุนหลัง ู 5
 6. 6. กระบวนการในการอนุรกษเอกสารความทรงจําของ ั ชาติโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 6
 7. 7. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการแปลงขอมูล กระดาษ หรือ scanner Printed photo Digital Camera digital photo ฟลม Film scanner เทปเสียง เครื่องเลนวิดโอ digital video/audio ี 7 วิดโอ ี เครื่องเลนเทปเสียง
 8. 8. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการขอมูล 8
 9. 9. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการขอมูล 9
 10. 10. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเขาถึงขอมูล 10
 11. 11. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเขาถึงขอมูล 11
 12. 12. ประโยชนของการใชเทคโนโลยีในการอนุรกษ ั เอกสารมรดกความทรงจําของชาติ • ประโยชนตอเจาของขอมูล – ทําใหมีเครื่องมือ มีระบบ และมีศักยภาพใน การจัดเก็บ จัดการ และเผยแพรขอมูลที่ สําคัญ หรือขอมูลที่มีคณคาอยางเปนระบบ ุ มากขึ้น – เปนเครื่องมือในการอนุรักษวัตถุทมคุณคา ี่ ี และปองกันการชํารุดเสียหายของวัตถุ 12
 13. 13. ประโยชนของการใชเทคโนโลยีในการอนุรกษ ั เอกสารมรดกความทรงจําของชาติ • ประโยชนตอสังคม – เปนแหลงเรียนรูทสามารถเขาถึง และเรียนรู ี่ ไดดวยตนเองตลอดชีวิต โดยไมจํากัดอายุ เวลา และสถานที่ – ชวยในการเปนแหลงอนุรกษขอมูลทีสําคัญ ั ่ ทางประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม องคความรู และภูมปญญาของบรรพบุรุษ ิ  13
 14. 14. บทสรุป • การประยุกตใชเทคโนโลยีในการอนุรักษเอกสาร มรดกความทรงจําของชาติ ทําใหเราสามารถ – จัดเก็บ – จัดการ – เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน – เผยแพรองคความรู 14
 15. 15. ขอบคุณครับ
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×