เทคโนโลยีกับงานพิพิธภัณฑ์

                                           ราชบดินทร...
เน้ ือหาการบรรยาย

•  บทบาทของเทคโนโลยีในงานพิพิธภัณฑ์
•  ปั ญหาของการใช้เทคโนโลยีของพิพิธภัณฑ์ไทย
•  การใช้งานเทคโนโลย...
เน้ ือหาการบรรยาย

•  บทบาทของเทคโนโลยีในงานพิพิธภัณฑ์
•  ปั ญหาของการใช้เทคโนโลยีของพิพิธภัณฑ์ไทย
•  การใช้งานเทคโนโลย...
ใช้เทคโนโลยีอะไร?
 องค์ความร้้
 ในพิธภัณฑ์    +    เทคโนโลยี
               สารสนเทศ   +    ...
ใช้เทคโนโลยีเพ่ ืออะไร?

• เพ่ ือเพิมประสิทธิภาพในการเรียนร้้ หรือการเข้าถึง
      ่

 องค์ความร้้ในพิพิธภัณฑ์ของผ้เข...
ทำาไมต้องใช้เทคโนโลยี?
 มีประสิทธิภาพในการจัดการกับข้อม้ลจำานวนมาก

 มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อม้ลหลายร้ปแบบ เช่น

 ต...
เราใช้เทคโนโลยีในพิพิธภัณฑ์อย่างไร?


     1       2        3
   แปลงข้อม้ล  บริหารจัดการ  แสดงผลข...
แผนภาพแสดงกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีของพิพธภัณฑ์
                     ิ
               ...
9
High Dynamic Range Panorama
               Normal panorama
               HDR panorama

...
High Dynamic Range Panoramic VR
      สวนโมกข์ ๓๖๐ องศา   11
การสร้างภาพสามมิติด้วยกล้องถ่ายภาพนิ่ งดิจทัล
                     ิ
              ...
การแปลงข้อม้ลด้วยเคร่ ืองสแกนภาพเลเซอร์สามมิติ
                         13
14
การแสดงผลข้อม้ลและการเข้าถึงข้อม้ล
           Photo Gallery
e-Card Service              Video/...
์
ประโยชนของการใช้เทคโนโลยีในงานพิพิธภัณฑ์

                ์
        ช่วยในการอนุรักษข้อม้ลสำาคัญ ...
เน้ ือหาการบรรยาย

•  บทบาทของเทคโนโลยีในงานพิพิธภัณฑ์
•  ปั ญหาของการใช้เทคโนโลยีของพิพิธภัณฑ์ไทย

•  การใช้งานเทคโนโล...
พิพิธภัณฑ์ไทยในปั จจุบัน
• หลายๆ พิพิธภัณฑ์ยังไม่มีการใช้งานเทคโนโลยี
• หลายๆ พิพิธภัณฑ์มการใช้งานเทคโนโลยี แต่…
     ...
ต้นเหตุของปั ญหา
• เพราะหลายๆ พิพิธภัณฑ์เข้าใจว่า…
 • เทคโนโลยี…ไกลตัว

 • เทคโนโลยี…เป็ นเร่ ืองยาก

 • เทคโนโลยี… ไม่...
เน้ ือหาการบรรยาย

•  บทบาทของเทคโนโลยีในงานพิพิธภัณฑ์
•  ปั ญหาของการใช้เทคโนโลยีของพิพิธภัณฑ์ไทย

•  การใช้งานเทคโนโล...
เทคโนโลยีสำาคัญสำาหรับการขับเคล่ ือนพิพิธภัณฑ์ในอนาคต

 - New Media
 - Virtual Reality and Human Computer
  Interaction...
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
ขอบคุณครับ
Follow my update at from http://www.twitter.com/rachabodin
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Technology For Museum

1,402
-1

Published on

This presentation explained how and which technologies we can use for improving quality of museum services.

สไลด์นี้ใช้ในการบรรยายสรุปภาพรวม ของเทคโนโลยีสำหรับ การดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ เมื่อครั้งไปบรรยาย ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนิพิพิธภัณฑ์เสมือน ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพพาโนรามารายละเอียดสูง" ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เกาะยอ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2552

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,402
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
73
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Technology For Museum

 1. 1. เทคโนโลยีกับงานพิพิธภัณฑ์ ราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ ือการอนุรักษเชิงดิจิทัล ์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ ศ้นย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ download other related presentations from http://www.slideshare.net/rachabodin
 2. 2. เน้ ือหาการบรรยาย • บทบาทของเทคโนโลยีในงานพิพิธภัณฑ์ • ปั ญหาของการใช้เทคโนโลยีของพิพิธภัณฑ์ไทย • การใช้งานเทคโนโลยีสำาหรับพิพิธภัณฑ์ในอนาคต 2
 3. 3. เน้ ือหาการบรรยาย • บทบาทของเทคโนโลยีในงานพิพิธภัณฑ์ • ปั ญหาของการใช้เทคโนโลยีของพิพิธภัณฑ์ไทย • การใช้งานเทคโนโลยีสำาหรับพิพิธภัณฑ์ในอนาคต 3
 4. 4. ใช้เทคโนโลยีอะไร? องค์ความร้้ ในพิธภัณฑ์ + เทคโนโลยี สารสนเทศ + เทคโนโลยี การส่ ือสาร -Tangible - Intangible การเข้าถึงองค์ความร้ออนไลน์ ้ การเข้าถึงองค์ความร้ออฟไลน์ ้ 4
 5. 5. ใช้เทคโนโลยีเพ่ ืออะไร? • เพ่ ือเพิมประสิทธิภาพในการเรียนร้้ หรือการเข้าถึง ่ องค์ความร้้ในพิพิธภัณฑ์ของผ้เข้าชม ้ • เพ่ ือสร้างให้เกิดสังคมความร้้ทีมีการแลกเปลียน ่ ่ และเช่ ือมโยงข้อม้ลระหว่างพิพิธภัณฑ์ด้วยกัน หรือ ระหว่างผ้เข้าชมกับพิพิธภัณฑ์ หรือระหว่างผ้เข้าชม ้ ้ ด้วยกัน ์ • เพ่ ือการอนุรักษองค์ความร้้แบบระยะยาว 5
 6. 6. ทำาไมต้องใช้เทคโนโลยี?  มีประสิทธิภาพในการจัดการกับข้อม้ลจำานวนมาก  มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อม้ลหลายร้ปแบบ เช่น ตัวอักษร ร้ปภาพ เสียง วิดีโอ ภาพเคล่ อนไหว ื  เพ่ ือให้เกิดการใช้งานหรือเข้าถึงข้อม้ลได้ถกต้อง สะดวก ้ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการ  มีการเปลียนแปลงเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ ืองนำาไปส่้การ ่ ์ อนุรักษระยะยาว (Long term preservation) 6
 7. 7. เราใช้เทคโนโลยีในพิพิธภัณฑ์อย่างไร? 1 2 3 แปลงข้อม้ล บริหารจัดการ แสดงผลข้อม้ล ข้อม้ล DIGITIZATION INFORMATION INFORMATION VISUALIZATION MANAGEMENT 7
 8. 8. แผนภาพแสดงกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีของพิพธภัณฑ์ ิ Information Visualization Digitization Information Management e-Learning In Museum 8 Website
 9. 9. 9
 10. 10. High Dynamic Range Panorama Normal panorama HDR panorama 10
 11. 11. High Dynamic Range Panoramic VR สวนโมกข์ ๓๖๐ องศา 11
 12. 12. การสร้างภาพสามมิติด้วยกล้องถ่ายภาพนิ่ งดิจทัล ิ 12
 13. 13. การแปลงข้อม้ลด้วยเคร่ ืองสแกนภาพเลเซอร์สามมิติ 13
 14. 14. 14
 15. 15. การแสดงผลข้อม้ลและการเข้าถึงข้อม้ล Photo Gallery e-Card Service Video/Audio Archive คลังข้อม้ลดิจิทัล e-Learning Digital Museum 15
 16. 16. ์ ประโยชนของการใช้เทคโนโลยีในงานพิพิธภัณฑ์ ์ ช่วยในการอนุรักษข้อม้ลสำาคัญ โดยลดการ ใช้งานข้อม้ลต้นฉบับทีอ่อนไหวต่อการถ้ก ่ อนุรักษ์ ทำาลาย เสียงต่อการเสียหาย หรือส้ญหาย ่ จากการเข้าถึงได้โดยตรงจากผ้้ใช้ ช่วยให้เจ้าของข้อม้ล มีเคร่ ืองมือช่วยในการ บริหารจัดการข้อม้ลจำานวนมากอย่างเปน ็ จัดการ ระบบ ช่วยในการแลกเปลียนหรือเผยแพร่ ่ ข้อม้ลผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เปนแหล่งเรียนร้้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 7 วัน ็ 24 ชัวโมง สำาหรับทุกคน โดยบรรจุองค์ ่ เรียนร้้ ความร้้ทีสำาคัญทางประวัตศาสตร์ ศิลปะ ่ ิ วัฒนธรรม และภ้มิปัญญาของบรรพบุรุษ 16
 17. 17. เน้ ือหาการบรรยาย • บทบาทของเทคโนโลยีในงานพิพิธภัณฑ์ • ปั ญหาของการใช้เทคโนโลยีของพิพิธภัณฑ์ไทย • การใช้งานเทคโนโลยีสำาหรับพิพิธภัณฑ์ในอนาคต 17
 18. 18. พิพิธภัณฑ์ไทยในปั จจุบัน • หลายๆ พิพิธภัณฑ์ยังไม่มีการใช้งานเทคโนโลยี • หลายๆ พิพิธภัณฑ์มการใช้งานเทคโนโลยี แต่… ี • เข้าถึงพิพิธภัณฑ์ได้ แต่เข้าถึงองค์ความร้้ไม่ได้ ไม่สามารถสืบค้นองค์ความร้้ได้ • ส่ ือสารทางเดียว ไม่เข้าใจผ้้เข้าชม • ไม่มการแลกเปลียนเช่ ือมโยง ทังระหว่าง ี ่ ้ พิพิธภัณฑ์ และพิพิธภัณฑ์กับผ้้ใช้ 18
 19. 19. ต้นเหตุของปั ญหา • เพราะหลายๆ พิพิธภัณฑ์เข้าใจว่า… • เทคโนโลยี…ไกลตัว • เทคโนโลยี…เป็ นเร่ ืองยาก • เทคโนโลยี… ไม่ใช่คำาตอบ • เทคโนโลยี…ต้องแพง • เทคโนโลยี…ต้องด้ไฮเทค 19
 20. 20. เน้ ือหาการบรรยาย • บทบาทของเทคโนโลยีในงานพิพิธภัณฑ์ • ปั ญหาของการใช้เทคโนโลยีของพิพิธภัณฑ์ไทย • การใช้งานเทคโนโลยีสำาหรับพิพิธภัณฑ์ในอนาคต 20
 21. 21. เทคโนโลยีสำาคัญสำาหรับการขับเคล่ ือนพิพิธภัณฑ์ในอนาคต - New Media - Virtual Reality and Human Computer Interaction - Internet-based Technology (Online Museum, Online Collection) - Collaboration and Sharing (Social Network, RSS, Podcast, Mobile) 21
 22. 22. 22
 23. 23. 23
 24. 24. 24
 25. 25. 25
 26. 26. 26
 27. 27. 27
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. 31
 32. 32. 32
 33. 33. 33
 34. 34. 34
 35. 35. ขอบคุณครับ Follow my update at from http://www.twitter.com/rachabodin

×