Concept

 องค์ความรู้ด้านภาพ ผลงานศิลปะและงานออกแบบ ต้องการการ
 บริหารจัดการที่แตกต่างไปจากองค์ความรูประเภทอื่น
    ...
Structure
 • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  • เผยแพร่ภาพและ
   ผลงานวิจัย            หอ
  • จัดนิทรรศการ     ...
Organization

        • รศ.ดร. สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
        • รศ. เลอสม สถาปิตานนท์   (ที...
Poshyajinda
                                    Archives
  ปัจจุบันคลังภาพได้เก็บรวบ...
Poshyajinda
         Archives
ภาพถ่ายต้นฉบับ
Poshyajinda
                                         Archives
          ...
Poshyajinda
                                       Archives
 โครงการฯได้ดาเนินการล...
Visual Studies
                                           Research Unit

  ศูน...
Visual Studies
Research Unit
Visual Studies
Research Unit
Visual Studies
Research Unit
Visual Studies
Research Unit
Visual Studies
Research Unit
Visual Studies
Research Unit
Visual Studies
                          Research Unit
บรรยายพิเศษโดย ดร. อาภา ศิรวงศ์ ณ อยุ...
Visual Studies
                Research Unit
บรรยายพิเศษโดย Video Artist,
Rattakasikorn
                               Image Gallery

  หอนิทรรศน์ทาหน้าที่เผยแพร่
...
Rattakasikorn
          Image Gallery
นิทรรศการภาพถ่าย
นิทรรศการภาพถ่าย
นิทรรศการภาพถ่าย
Rattakasikorn
          Image Gallery
ภาพถ่ายในโครงการ
Rattakasikorn
          Image Gallery
ภาพถ่ายในโครงการ
Rattakasikorn
          Image Gallery
ภาพถ่ายในหนังสือ
Rattakasikorn
           Image Gallery
เว็บไซต์ของโครงการ
OIA:                       IMARCH Images Life Cycle
Original Images Archive

           ...
Experiences Sharing from Center for Vidual Studies
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Experiences Sharing from Center for Vidual Studies

782

Published on

This presentation was presented in Virtual Reality Technology for Cultural Preservation seminar on September 24, 2009 by Asst Prof Kaweekrai Srihiran from Faculty of Architecture, Chulalongkorn University. His presentation shared how to use an information technology in digital photo archives management. Pleas visit his official website at http://www.imarch.info/.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
782
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Experiences Sharing from Center for Vidual Studies

 1. 1. Concept  องค์ความรู้ด้านภาพ ผลงานศิลปะและงานออกแบบ ต้องการการ บริหารจัดการที่แตกต่างไปจากองค์ความรูประเภทอื่น ้  การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของภาพ ผลงานศิลปะและงานออกแบบด้วย การจัดทาฐานข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในบริบทต่างๆของช่างภาพ ศิลปิน นักออกแบบและผู้ศกษาวิจัยอันเป็นการเก็บรักษาภูมิปัญญาไป ึ พร้อมกับผลงานจากรุ่นสู่รน ุ่ จึงนับเป็นภารกิจที่สถาบันการศึกษา จาเป็นต้องให้ความสาคัญอย่างยิ่งยวด  ด้วยเหตุข้างต้น จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์รูปธรรมศึกษาโปษยะจินดาและหอ นิทรรศน์รตกสิกร” ขึ้นเพื่อทาหน้าที่ในการบริหารจัดการองค์ความรูที่ ั ้ ได้จากภาพถ่าย งานออกแบบและผลงานศิลปะ
 2. 2. Structure • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ • เผยแพร่ภาพและ ผลงานวิจัย หอ • จัดนิทรรศการ นิทรรศน์ รัตกสิกร • ผลิตและรับบริจาค • เพิมคุณค่า/มูลค่า ่ • บันทึกและจัดเก็บ หน่วยวิจัย • ให้บริการสืบค้นข้อมูล รูปธรม ศึกษา • ผลิต/สนับสนุนงานวิจัย คลังภาพ เกี่ยวกับภาพ ทัศนศิลป์ โปษยะจินดา และงานออกแบบ • จัดการบรรยายและ สัมมนา
 3. 3. Organization • รศ.ดร. สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ (หัวหน้าโครงการ) • รศ. เลอสม สถาปิตานนท์ (ที่ปรึกษาโครงการ) หัวหน้าและที่ ปรึกษาโครงการ • รศ.ดร. ทิพย์สุดา ปทุมมานนท์ (ที่ปรึกษาโครงการ) • ผศ.ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, ผศ.ดร. เถกิง พัฒโนภาษ, ผศ. กวีไกร ศรีหิรัญ, ผศ.ดร. จุฑามาศ ตั้งสันติกุล, ผศ. พิม สุทธิคา, ผศ. กรรมการ กุลธิดา เตชวรสินสกุล, อ. บุษรา ศรีพานิชย์ โครงการ • ธนธร กิตติกานต์ (ผูจัดการและนักวิจัยประจาโครงการ P6) ้ • สัญชัย ลุงรุ่ง (ช่างภาพและนักวิจัยประจาโครงการ P7) พนักงานและ • เพ็ญนภา วงศ์สวัสดิ์ (เจ้าหน้าที่บริหารวิชาการ P7) นักวิจัยประจา • ปัทมา เจริญกรกิจ (นักวิจัยประจาโครงการ) โครงการ • หัฏถา ทวีมา (เจ้าหน้าที่ธุรการ P7)
 4. 4. Poshyajinda Archives  ปัจจุบันคลังภาพได้เก็บรวบรวมผลงานภาพถ่ายอยู่ เป็นจานวนกว่าแสนภาพ อันได้แก่ › ภาพถ่ายโบราณสถานและศิลปวัตถุทั่วประเทศไทย › ภาพถ่ายวิถีชีวิตชาวบ้าน ขนบธรรมเนียมประเพณีและ งานศิลปหัตถกรรมไทย › ภาพถ่ายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม › ภาพถ่ายผลงานศิลปกรรมในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก › ภาพถ่ายผลงานทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ › ภาพถ่ายทรัพยากรทางกายภาพและกิจกรรมต่างๆของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ชื่อของคลังภาพตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ รอง- ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิชัย โปษยะจินดา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
 5. 5. Poshyajinda Archives ภาพถ่ายต้นฉบับ
 6. 6. Poshyajinda Archives นาภาพเข้าสู่ระบบสืบค้นข้อมูล ๒. เพิ่มคุณค่า, • ถ่ายภาพ มูลค่า • จัดทาระบบสืบค้น • รับบริจาคภาพ • จัดเก็บให้เป็น ข้อมูลแบบออนไลน์ • จัดการเรื่องลิขสิทธิ์ หมวดหมู่ • ให้บริการในการใช้ • ใส่ข้อมูลประกอบ ภาพของคลังภาพ ภาพ(Metadata) ๑. ผลิตภาพ ๓. บริการสืบค้น เปลี่ยนภาพให้เป็นไฟล์ดิจิตอล (Digitization)
 7. 7. Poshyajinda Archives  โครงการฯได้ดาเนินการลงนามข้อตกลง(MOU)ในการ พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลดิจิตอลและระบบสืบค้น ข้อมูลภาพร่วมกับโครงการ “Digitized Thailand” ของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(NECTEC) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551  โครงการนี้ยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร “สาร NECTEC” ฉบับเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2551 และได้ถูกนาไปจัด แสดงในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการประจาปี 2551 ของ NECTEC ในหัวข้อ “Digital Museum: Thailand Showcase and Related Technologies”  มหาวิทยาลัย Cornell ได้สนใจเข้ามาติดต่อเพื่อขอใช้ภาพ ในการศึกษาวิจัย การลงนามข้อตกลง(MOU)กับ
 8. 8. Visual Studies Research Unit  ศูนย์รูปธรรมศึกษาเป็นศูนย์วิจัยที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับ ภาพ ทัศนศิลป์และการออกแบบทุกสาขา เพื่อยกระดับความสาคัญของการศึกษาวิจัยโดย อาศัยภาพเป็นแก่นในการศึกษา และเป็นการต่อยอดและพอกพูนองค์ความรู้ให้ควบคู่ไปกับ ภาพ  ปัจจุบันศูนย์รูปธรรมศึกษามีโครงการวิจัยตั้งต้นจานวน ๖ โครงการ ดังต่อไปนี้ › - โครงการศึกษาต้นแบบโครงสร้างดัชนีขอมูลประกอบภาพ โดย ผศ. กวีไกร ศรีหิรัญ ้ › - โครงการสัณฐานเมือง โดย ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ › - โครงการแผนภูมิทศนศิลป์ร่วมสมัยในประเทศไทย โดย ผศ.ดร. เถกิง พัฒโนภาษ และ ดร. ไบรอัน ั เคอร์ติน › -บทบาทของภาพในการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม: กรณีศึกษา การศึกษา ประวัติศาสตร์สังคมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าญี่ปุ่นในเมืองไทย โดย ดร. จุฑามาศ ตั้งสันติกุล › - โครงการ ลายรูปเล็ก: การประยุกต์ภาพจุลทรรศน์เพื่อการออกแบบลวดลายโดย ผศ. พิม สุทธิคา › - โครงการ สร้างแผนทีทบทวนการออกแบบญี่ปน หลังสงครามโลกครั้งที่สองจากมุมมองไทย โดย อ. ่ ุ่ กุลธิดา เตชวรสินสกุล
 9. 9. Visual Studies Research Unit
 10. 10. Visual Studies Research Unit
 11. 11. Visual Studies Research Unit
 12. 12. Visual Studies Research Unit
 13. 13. Visual Studies Research Unit
 14. 14. Visual Studies Research Unit
 15. 15. Visual Studies Research Unit บรรยายพิเศษโดย ดร. อาภา ศิรวงศ์ ณ อยุธยา ในหัวข้อ ิ
 16. 16. Visual Studies Research Unit บรรยายพิเศษโดย Video Artist,
 17. 17. Rattakasikorn Image Gallery  หอนิทรรศน์ทาหน้าที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานของศูนย์ออกสู่ สายตาสาธารณชนผ่านทาง › ผลงานวิจัย › นิทรรศการ › เว็บไซต์  ชื่อของหอนิทรรศน์รัตกสิกรตั้งขึ้นเพื่อ เป็นเกียรติแก่ รองศาสตราจารย์ แสง อรุณ รัตกสิกร รองศาสตราจารย์
 18. 18. Rattakasikorn Image Gallery นิทรรศการภาพถ่าย
 19. 19. นิทรรศการภาพถ่าย
 20. 20. นิทรรศการภาพถ่าย
 21. 21. Rattakasikorn Image Gallery ภาพถ่ายในโครงการ
 22. 22. Rattakasikorn Image Gallery ภาพถ่ายในโครงการ
 23. 23. Rattakasikorn Image Gallery ภาพถ่ายในหนังสือ
 24. 24. Rattakasikorn Image Gallery เว็บไซต์ของโครงการ
 25. 25. OIA: IMARCH Images Life Cycle Original Images Archive SCAN Imarch TIFF WEB SAVE, GROUP DESCRIPTION & NAMED Tagging System JPEG CONVERT IPTC Metadata By Images Content RIA: Raw Images Archive Database System LOGIN System DC Metadata USERs VAIA: Value Added Images Archive
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×