การพฒนาคลงภาพและคลงเอกสารดจทล


                ราชบดนทร สวรรณคณฑ
           หนวยปฏบตการวจยคลงอ...
เนอหาการบรรยาย

•  คลงข!อมลดจทล
•  แนวทางในการพฒนาคลงภาพและคลงเอกสารดจทล
•  ตวอยางคลงภาพและคลงเอกสารดจทล
     ...
เนอหาการบรรยาย

•  คลงข!อมลดจทล
•  แนวทางในการพฒนาคลงภาพและคลงเอกสารดจทล
•  ตวอยางคลงภาพและคลงเอกสารดจทล
     ...
“คลงขอมลดจทล” คออะไร?

คลงขอมลดจทล (Digital Archives) ค-อ ระบบ
สารสนเทศท%.ใชในการจดเก&บข!อมลตวอกษร รปภาพ เสยง
      ...
เทคโนโลย4ท45ใชในคลงขอมลดจทล


 ขอมล/ความร
         +     เทคโนโลย4
               สารสนเทศ  ...
ท=าไมตองใชเทคโนโลย4?

  เทคโนโลย%เป&นเคร-.องม-อ เพ-.อให!ได!มาซงข!อมลส6าหรบ
                     2.
...
ประโยชน;ของคลงขอมลดจทล


    การสอสาร แลกเปล45ยน เร4ยนร
      5
       บรหารจดการได
       ...
เนอหาการบรรยาย

•  คลงข!อมลดจทล
•  แนวทางในการพฒนาคลงภาพและคลงเอกสารดจทล
•  ตวอยางคลงภาพและคลงเอกสารดจทล
     ...
กระบวนการในการพฒนาคลงขอมลดจทล


       1              2             3

     แปลงขอมล...
แผนภาพแสดงกระบวนการในการพฒนาคลงขอมลดจทล
                  Information Visualization
    Digitization
...
การแปลงขอมล
Digitization
        11
การแปลงขอมล (Digitization)
Analog ------------------------> Digital        Typing
       scanning
 ...
การแปลงขอมลกระดาษ
          13
การถ^ายภาพน5งรายละเอ4ยดสง


  +      +
              14
ภาพปกต VS ภาพรายละเอ4ยดสง
ภาพปกต     ภาพรายละเอ4ยดสง
                 15
16
High Dynamic Range Panorama
               Normal panorama
               HDR panorama

...
การแปลงขอมลโดยใชเทคนค Giga-pixel Imaging
                    18
การแปลงขอมลโดยใชเทคนค Giga-pixel Imaging
              จ=านวนภาพ : 343 ภาพ

              Fo...
การแปลงขอมลโดยใชเทคนค Giga-pixel Imaging
                    20
การบรหารจดการขอมล
Information Management
             21
Metadata คออะไร?


• “data about data”
• สารสนเทศท%.ม%โครงสร!าง (Structured Information)
 สาหรบอธบายรายละเอ%ยดตางๆ ของข!อ...
Metadata ท45ตดมากบขอมลหลก
              23
Metadata ท45ผใชเปiนผก=าหนด
           รหสภาพ: 25500101153000
           ชอภาพ: วดชยวฒนาราม
      ...
ตวอย^าง Metadata
          25
ตวอย^าง Metadata
    Data from Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre  26
ค@ณสมบตของ Metadata

 • ไมย2ดตดกบชนดของฮารดแวร และซอฟตแวร
 • ม%ลกษณะโครงสร!างท%เป&นมาตรฐาน สามารถ
           .
 ...
ประโยชน;ของ Metadata
1. เป&นกลไกส6าคญในการจดเก&บข!อมลพ-5นฐาน และข!อมลท%.
  อธบายท%.มาของข!อมลหลก รวมถ2งข!อมลค6าอธบายเพ.มเ...
ประเดiนค=าถามสาคญสาหรบการก=าหนด Metadata
       =  =

• ต!องเป&น Metadata ท%.ม%มาตรฐานด!วยหร-อ?

• ใช ! Metadata ร...
Digital Archive Management System
                  30
Digital Archive Management System
                  31
Manuscript Management System
                32
การแสดงผลขอมล
Information Visualization
              33
Digital Archives
          34
Digital Archives
          35
3D Wall
     36
เทคโนโลย4ในอนาคต (1)

      เปนสงคมของการแลกเปลยนเชอม
        โยง และเรยนรรวมกน


     ใชสอททนสมยเปนเครอ...
เทคโนโลย4ในอนาคต (2)

- New Media
- Virtual Reality and Human Computer
 Interaction
- Internet-based Technology
 (Online M...
เนอหาการบรรยาย

•  คลงข!อมลดจทล
•  แนวทางในการพฒนาคลงภาพและคลงเอกสารดจทล
•  ตวอยางคลงภาพและคลงเอกสารดจทล
     ...
Digital Photo Archive
  British Library
  http://www.imagesonline.bl.uk/
                   40
41
42
43
44
Manuscript Archive
Southeast Asia Digital Library
    http://sea.lib.niu.edu/manuscript.html
           ...
46
47
48
49
50
ศนย;รปธรรมศกษา
          u
คลงภาพโปษยะจนดา หอนทรรศน;รตกสกร
     http://www.imarch.info/
        ...
52


Asst. Prof. Kaweekrai Srihiran from Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, NAC 2009 conference
53


Asst. Prof. Kaweekrai Srihiran from Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, NAC 2009 conference
54


Asst. Prof. Kaweekrai Srihiran from Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, NAC 2009 conference
55


Asst. Prof. Kaweekrai Srihiran from Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, NAC 2009 conference
56


Asst. Prof. Kaweekrai Srihiran from Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, NAC 2009 conference
57


Asst. Prof. Kaweekrai Srihiran from Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, NAC 2009 conference
58
59
คลงจดหมายเหต@
พ@ทธทาส อนทปญโญ
  http://www.bia.or.th/
              60
หอจดหมายเหต@พ@ทธทาส อนทปญโญ ณ สวนวชรเบญจทศ
                       61
สวนวช#รเบญจทศ (สวนรถไฟ) กรงเทพฯ

              อยไมไกลจากแหลงชมชน           เขาถงไดงายทงทางรถย...
เนนความเร$ยบงายและประโยชนใชสอย
                 63
ผลงานตนฉบบอยในสภาพท$)ม$ความเส$)ยงตอการชารดเส$ยหาย
                          64
วตถ@ประสงค;ของโครงการ

   เพอเปนแหลงรวบรวม ดแล รกษา และอนรกษผลงานการศกษา คนควา และ
 ๑
   เผยแผพทธธรรม ท$ทานพทธทาสท&าไว...
ขอบเขตของขอมลในหอจดหมายเหต@ฯ

      แหลงรวบรวม และอนรกษผลงานตนฉบบของทานพทธทาส
          
          ...
แนวทางในการด=าเนนงาน
                       ผลงานตนฉบบ


                     ...
รปแบบการใหบรการ
                        ผลงานตนฉบบ                      ...
สร@ป

• เทคโนโลย%ท%.เก%.ยวข!องกบการพฒนาคลงภาพและคลงเอกสาร
  • เทคโนโลย%สารสนเทศ
  • เทคโนโลย%การสอสาร
         ...
ขอบค@ณครบ
    Download this presentation at
http://www.slideshare.net/rachabodin
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

How to develop photo archives

495
-1

Published on

This presentation was presented for explained how to create photo archives system to Thai Redcross MIS team on May 10, 2010 at NECTEC, Thailand Science Park, Pathumthani, Thailand.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
495
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

How to develop photo archives

 1. 1. การพฒนาคลงภาพและคลงเอกสารดจทล ราชบดนทร สวรรณคณฑ หนวยปฏบตการวจยคลงอนพนธความร! ศนยเทคโนโลย%อเล&กทรอนกสและคอมพวเตอรแหงชาต
 2. 2. เนอหาการบรรยาย • คลงข!อมลดจทล • แนวทางในการพฒนาคลงภาพและคลงเอกสารดจทล • ตวอยางคลงภาพและคลงเอกสารดจทล 2
 3. 3. เนอหาการบรรยาย • คลงข!อมลดจทล • แนวทางในการพฒนาคลงภาพและคลงเอกสารดจทล • ตวอยางคลงภาพและคลงเอกสารดจทล 3
 4. 4. “คลงขอมลดจทล” คออะไร? คลงขอมลดจทล (Digital Archives) ค-อ ระบบ สารสนเทศท%.ใชในการจดเก&บข!อมลตวอกษร รปภาพ เสยง ! % วด%โอ และภาพเคล-.อนไหว ในรปแบบดจทล ซงจะต!องให! 2. ความม.นใจวาผใชจะสามารถเข!าถ2งข!อมลได!อยางถกต!อง ! ! โดยไมข25นกบเวลา สภาพแวดล!อมของการจดเก&บ และการ เปล%.ยนแปลงของเทคโนโลย%ท%.เก%.ยวข!อง 4
 5. 5. เทคโนโลย4ท45ใชในคลงขอมลดจทล ขอมล/ความร + เทคโนโลย4 สารสนเทศ + เทคโนโลย4 การสอสาร 5 การเข!าถ2งความรออนไลน; ! การเข!าถ2งความรออฟไลน; ! 5
 6. 6. ท=าไมตองใชเทคโนโลย4?  เทคโนโลย%เป&นเคร-.องม-อ เพ-.อให!ได!มาซงข!อมลส6าหรบ 2. การบรหารจดการท%.ม%ประสทธภาพ  เทคโนโลย%ชวยท6าให!เกดการเข!าถ2งได!กว!างข25น  เทคโนโลย%ท6าให!เกดการแลกเปล%.ยน เชอมโยง -.  เทคโนโลย%ชวยเพ.มคณภาพของการให!บรการ
 7. 7. ประโยชน;ของคลงขอมลดจทล การสอสาร แลกเปล45ยน เร4ยนร 5 บรหารจดการได สบทอด อน@รกษ; 7
 8. 8. เนอหาการบรรยาย • คลงข!อมลดจทล • แนวทางในการพฒนาคลงภาพและคลงเอกสารดจทล • ตวอยางคลงภาพและคลงเอกสารดจทล 8
 9. 9. กระบวนการในการพฒนาคลงขอมลดจทล 1 2 3 แปลงขอมล บรหารจดการขอมล แสดงผลขอมล DIGITIZATION INFORMATION INFORMATION MANAGEMENT VISUALIZATION - จะแปลงข!อมลด!วยวธ%ไหน? - จะสกดความร!ออกมาได!อยางไร? - จะเข!าถ2งข!อมลได!อยางไร? - รปแบบไฟลเป&นอยางไร? - จะจดการข!อมลจ6านวนมาก อยางไร? 9
 10. 10. แผนภาพแสดงกระบวนการในการพฒนาคลงขอมลดจทล Information Visualization Digitization Information Management e-Learning In Museum 10 Website
 11. 11. การแปลงขอมล Digitization 11
 12. 12. การแปลงขอมล (Digitization) Analog ------------------------> Digital Typing scanning digital photo shooting 12
 13. 13. การแปลงขอมลกระดาษ 13
 14. 14. การถ^ายภาพน5งรายละเอ4ยดสง + + 14
 15. 15. ภาพปกต VS ภาพรายละเอ4ยดสง ภาพปกต ภาพรายละเอ4ยดสง 15
 16. 16. 16
 17. 17. High Dynamic Range Panorama Normal panorama HDR panorama 17
 18. 18. การแปลงขอมลโดยใชเทคนค Giga-pixel Imaging 18
 19. 19. การแปลงขอมลโดยใชเทคนค Giga-pixel Imaging จ=านวนภาพ : 343 ภาพ Focal length : 324 mm Speed : 1/80 Aperture : F22 ระยะเวลาถ^ายภาพ : 19 นาท4 19
 20. 20. การแปลงขอมลโดยใชเทคนค Giga-pixel Imaging 20
 21. 21. การบรหารจดการขอมล Information Management 21
 22. 22. Metadata คออะไร? • “data about data” • สารสนเทศท%.ม%โครงสร!าง (Structured Information) สาหรบอธบายรายละเอ%ยดตางๆ ของข!อมลหลก 6 • เป&นเคร-.องม-อเพ.มประสทธภาพในการเข!าถ2งข!อมล สบค!นข!อมล รวมท5งเป&นเคร-องม-อท%.ใชในการบรหาร - . ! จดการข!อมลในคลงข!อมล 22
 23. 23. Metadata ท45ตดมากบขอมลหลก 23
 24. 24. Metadata ท45ผใชเปiนผก=าหนด รหสภาพ: 25500101153000 ชอภาพ: วดชยวฒนาราม -. สถานท%.: อยธยา เจ!าของภาพ: ลดดา สาระเดช ประเภท: Landscape Architecture วนท%.ถายภาพ: 10 ม.ย. 2550 ค6าอธบายภาพ: วดชยวฒนารามต5งอยบนรม ฝ.งแมน65าฟากตะวนตกของเกาะเม-อง พระเจ!าประสาททองทรงสร!างข2น ในป% พ.ศ. 5 2173 24
 25. 25. ตวอย^าง Metadata 25
 26. 26. ตวอย^าง Metadata Data from Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre 26
 27. 27. ค@ณสมบตของ Metadata • ไมย2ดตดกบชนดของฮารดแวร และซอฟตแวร • ม%ลกษณะโครงสร!างท%เป&นมาตรฐาน สามารถ . รองรบการใชงานท%หลากหลายได! ! . • ย-ดหยนตอการเปล%.ยนแปลง 27
 28. 28. ประโยชน;ของ Metadata 1. เป&นกลไกส6าคญในการจดเก&บข!อมลพ-5นฐาน และข!อมลท%. อธบายท%.มาของข!อมลหลก รวมถ2งข!อมลค6าอธบายเพ.มเตมใน ประเด&นท%.สนใจตางๆ ข!อมลเชงล2ก และข!อมลแวดล!อม 2. ชวยให!สามารถบรหารจดการข!อมลจ6านวนมากได!อยางท.วถ2ง และม%ประสทธภาพ 3. ชวยให!สามารถแลกเปล%.ยนข!อมลกบคลงข!อมลอ-.นๆ ท%. เก%ยวข!องและเผยแพรข!อมลสสาธารณะได!อยางม%ประสทธภาพ . 4. ชวยสนบสนนให!เกดการสร!างระบบคลงข!อมล เพ-อเป&นแหลง . เร%ยนรของประเทศ หร-อเป&นแหลงข!อมลเพ-อการวางแผนและ ! . การตดสนใจ 28
 29. 29. ประเดiนค=าถามสาคญสาหรบการก=าหนด Metadata = = • ต!องเป&น Metadata ท%.ม%มาตรฐานด!วยหร-อ? • ใช ! Metadata รปแบบเด%ยวกนส6าหรบทกกลมข!อมล หร-อใชรป ! แบบท%.แตกตางกน • แล!วม%มาตรฐานใดบ!างในปจจบน ท5งมาตรฐานระดบประเทศ และ มาตรฐานระดบนานาชาต • แล!วถ!าไมม%มาตรฐานใดๆ รองรบจะท6าอยางไร? • ใครเป&นคนตดสนใจสดท!ายในการน6ามาตรฐานใดมาเล-อกใช ! 29
 30. 30. Digital Archive Management System 30
 31. 31. Digital Archive Management System 31
 32. 32. Manuscript Management System 32
 33. 33. การแสดงผลขอมล Information Visualization 33
 34. 34. Digital Archives 34
 35. 35. Digital Archives 35
 36. 36. 3D Wall 36
 37. 37. เทคโนโลย4ในอนาคต (1) เปนสงคมของการแลกเปลยนเชอม โยง และเรยนรรวมกน ใชสอททนสมยเปนเครองมอหลกใน การสอสารแลกเปลยน เขาถ!งไดงายในหลายรปแบบ
 38. 38. เทคโนโลย4ในอนาคต (2) - New Media - Virtual Reality and Human Computer Interaction - Internet-based Technology (Online Museum, Online Collection) - Collaboration and Sharing (Social Network, RSS, Podcast, Mobile)
 39. 39. เนอหาการบรรยาย • คลงข!อมลดจทล • แนวทางในการพฒนาคลงภาพและคลงเอกสารดจทล • ตวอยางคลงภาพและคลงเอกสารดจทล 39
 40. 40. Digital Photo Archive British Library http://www.imagesonline.bl.uk/ 40
 41. 41. 41
 42. 42. 42
 43. 43. 43
 44. 44. 44
 45. 45. Manuscript Archive Southeast Asia Digital Library http://sea.lib.niu.edu/manuscript.html 45
 46. 46. 46
 47. 47. 47
 48. 48. 48
 49. 49. 49
 50. 50. 50
 51. 51. ศนย;รปธรรมศกษา u คลงภาพโปษยะจนดา หอนทรรศน;รตกสกร http://www.imarch.info/ 51
 52. 52. 52 Asst. Prof. Kaweekrai Srihiran from Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, NAC 2009 conference
 53. 53. 53 Asst. Prof. Kaweekrai Srihiran from Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, NAC 2009 conference
 54. 54. 54 Asst. Prof. Kaweekrai Srihiran from Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, NAC 2009 conference
 55. 55. 55 Asst. Prof. Kaweekrai Srihiran from Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, NAC 2009 conference
 56. 56. 56 Asst. Prof. Kaweekrai Srihiran from Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, NAC 2009 conference
 57. 57. 57 Asst. Prof. Kaweekrai Srihiran from Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, NAC 2009 conference
 58. 58. 58
 59. 59. 59
 60. 60. คลงจดหมายเหต@ พ@ทธทาส อนทปญโญ http://www.bia.or.th/ 60
 61. 61. หอจดหมายเหต@พ@ทธทาส อนทปญโญ ณ สวนวชรเบญจทศ 61
 62. 62. สวนวช#รเบญจทศ (สวนรถไฟ) กรงเทพฯ อยไมไกลจากแหลงชมชน เขาถงไดงายทงทางรถยนต รถประจาทาง และรถไฟลอยฟา และรถไฟใตด#น ม$บรรยากาศสงบ รมร()น ควรแกการศกษาธรรม ไดรบความเอ(อเฟ(อจากกรงเทพฯ ในการใชพ(นท$) 62
 63. 63. เนนความเร$ยบงายและประโยชนใชสอย 63
 64. 64. ผลงานตนฉบบอยในสภาพท$)ม$ความเส$)ยงตอการชารดเส$ยหาย 64
 65. 65. วตถ@ประสงค;ของโครงการ เพอเปนแหลงรวบรวม ดแล รกษา และอนรกษผลงานการศกษา คนควา และ ๑ เผยแผพทธธรรม ท$ทานพทธทาสท&าไว ใหสามารถใชงานไดอยางยงยน เพอสบสานปณ+ธาน ๓ ประการของทานพทธทาส ในการเขาถงหวใจของ ๒ ศาสนาของตน ม$ความเขาใจระหวางศาสนา และพนจากอ&านาจวตถน+ยม เพอใหการบร+การและสนบสนน ในการศกษา คนควา ว+จยพฒนา เผยแผ ๓ และแลกเปล$ยนเร$ยนร ดานศาสนธรรม 65
 66. 66. ขอบเขตของขอมลในหอจดหมายเหต@ฯ แหลงรวบรวม และอนรกษผลงานตนฉบบของทานพทธทาส   ภาพ เส$ยงและโสตทศน ๔,๐๘๓ รายการ ๒๓๔ แผน (๕๑,๓๐๐ ช+< น) ๑,๙๐๐ GB หนงสอ บนทก ลายมอ ตนฉบบ ๑๘,๕๖๕ รายการ วสดอนๆ (๕๗๕,๐๐๐ หนา) หอจดหมายเหต พทธทาส อ+นทปญโญ 66
 67. 67. แนวทางในการด=าเนนงาน ผลงานตนฉบบ จดทาทะเบ$ยนควบคม กรรมว#ธ$อนรกษตนฉบบ ตามหลกจดหมายเหตสากล การจดเก=บตนฉบบ การจดเก=บในรปแบบด#จ#ทล  การจดเตร$ยมสถานท$เก=บท$ไดรบการควบคมอณหภม# ) )  การจดทาสาเนาด#จ#ทล, ฐานขอมลด#จ#ทล และจดเตร$ยม และความช(น อปกรณเก=บสาเนาด#จ#ทล และ บคลากรในการดแลรกษา  การจดเก=บรกษาดวยอปกรณมาตรฐานท$)ใชในการจด และควบคม เก=บจดหมายเหตโดยเฉพาะ  เก=บรายละเอ$ยดขอมลตามมาตรฐานจดหมายเหต ISAD ควบคมดแลทกขนตอนโดยผเช$)ยวชาญดานจดหมายเหตและเทคโนโลย$สารสนเทศ โดย www.bia.or.th จะเป=นหอจดหมายเหตด#จ#ทลท$)สมบรณ 67
 68. 68. รปแบบการใหบรการ ผลงานตนฉบบ ฐานขอมลด#จ#ทล หอจดหมายเหต พทธทาส อ#นทปญโญ ผลงานการศกษา น#ทรรศการ คนควา และเผยแผ พทธธรรม ท$)ทานพทธทาสทาไว ก#จกรรมในการปฏ#บต# ธรรมและเสวนา ระบบอ#นเตอรเน=ต ฐานขอมลด#จ#ทล หนงส(อ บทความ ส(อส#)งพ#มพตางๆ ) (ภาษาไทย/ตางประเทศ) 68
 69. 69. สร@ป • เทคโนโลย%ท%.เก%.ยวข!องกบการพฒนาคลงภาพและคลงเอกสาร • เทคโนโลย%สารสนเทศ • เทคโนโลย%การสอสาร -. • กระบวนการท%เก%ยวข!องกบการพฒนาคลงภาพและคลงเอกสาร . . • Digitization • Information Management • Information Visualization 69
 70. 70. ขอบค@ณครบ Download this presentation at http://www.slideshare.net/rachabodin
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×