การพฒนาพพธภณฑดจทล
     (Digital Museum Development)

                                ...
เน%อหาการบรรยาย
  &
•  พพธภณฑ และ พพธภณฑดจทล
•  พพธภณฑดจทลในปจจบน
•  พพธภณฑดจทลในอนาคต
•  เราจะพฒนาพพธภณฑดจทลได*อย#าง...
เน%อหาการบรรยาย
  &
•  พพธภณฑ และ พพธภณฑดจทล
•  พพธภณฑดจทลในปจจบน
•  พพธภณฑดจทลในอนาคต
•  เราจะพฒนาพพธภณฑดจทลได*อย#าง...
“พพธภณฑ” ค%ออะไร?

พพธภณฑ, พพธภณฑสถาน[พพดทะพน, พนทะสะถาน] น. สถาน
ทเก,บรวบรวมและแสดง สงต#าง ๆ ทมความสJาคญด*านวฒนธรรม
หรอด*...
“พพธภณฑดจทล” ค%ออะไร?

พพธภณฑดจทล (Digital Museum) คอ การ
ประยกตใชเทคโนโลยดจทลเพอการจดเก,บ การจดการ
     *
และการเผยแพ...
ใชเทคโนโลย6อะไร?
 4

  องคความร>4
          +      เทคโนโลย6
                 สารสนเทศ ...
ตวอย@างการใชเทคโนโลย6ในงานพพธภณฑ
      4
            In-museum Application

  Online Exhibition


...
ใชเทคโนโลย6เพ%:ออะไร?
 4

• เพ%:อเพ:มประสทธภาพในการเร6ยนร>4 หร%อการเข4าถDง

 องคความร>ของผ>4เข4าชม
     4
• เพ%:อสร4...
ทIาไมต4องใชเทคโนโลย6?
      4

 ม6ประสทธภาพในการจดการกบข4อม>ลจIานวนมาก

 ม6ประสทธภาพในการจดเกJบข4อม>ลหลายร>ปแบบ เชน...
เน%อหาการบรรยาย
  &
•  พพธภณฑ และ พพธภณฑดจทล
•  พพธภณฑดจทลในปจจบน
•  พพธภณฑดจทลในอนาคต
•  เราจะพฒนาพพธภณฑดจทลได*อย#าง...
Online Digital Museum (1)
        The British Museum
Louvre Museum
                   11
Online Digital Museum (2)
        The British Museum
Louvre Museum
                   12
Online Digital Museum (3)
        The British Museum
Louvre Museum
                   13
Online Digital Museum (4)

      Louvre Museum
              14
Online Digital Museum (5)
Buddhadasa Indapanno Digital Archives  15
Online Digital Museum (6)
 National Palaces Museum, Taiwan  16
Offline/in-Museum Application (1)
   National Museum of Korea, Korea  17
Offline/in-Museum Application (2)
             National Palaces Museum, Taiwan              ...
Offline/in-Museum Application (3)
             National Palaces Museum, Taiwan              ...
Offline/in-Museum Application (4)
             National Palaces Museum, Taiwan              ...
Offline/in-Museum Application (4)
             National Palaces Museum, Taiwan              ...
เน%อหาการบรรยาย
  &
•  พพธภณฑ และ พพธภณฑดจทล
•  พพธภณฑดจทลในปจจบน
•  พพธภณฑดจทลในอนาคต
•  เราจะพฒนาพพธภณฑดจทลได*อย#าง...
พพธภณฑดจทลในอนาคตจะเปJนอย@างไร?

      เปนสงคมของการแลกเปลยน
       เชอมโยง และเรยนรรวมกน


      ใชสอททน...
เทคโนโลย6สาคญต@อการขบเคล%:อนพพธภณฑดจทลในอนาคต
     I

 - New Media
 - Virtual Reality and Human Computer
 Interactio...
ตวอย@างการประยGกตใชเทคโนโลย6เคร%อข@ายสงคม
          4
(Social Network) กบการบนทDกสวนบGคคล
            ...
ตวอย@างพพธภณฑ
Brooklyn Museum
 http://www.twitter.com/BrooklynMuseum
                     26
27
28
29
30
ตวอย@างพพธภณฑ
The Women’s Museum
 http://www.twitter.com/TheWomensMuseum
                      31
32
33
34
35
ตวอย@างการใชเทคโนโลย6เสม%อนจรงในงานพพธภณฑ (1)
      4
     พพธภณฑเสมอน (Virtual Museum) บ*านม.ร.ว.คLกฤทธh ปร...
ตวอย@างการใชเทคโนโลย6เสม%อนจรงในงานพพธภณฑ (2)
      4
     พพธภณฑเสมอน (Virtual Museum) บ*านม.ร.ว.คLกฤทธh ปร...
ตวอย@างการใชเทคโนโลย6เสม%อนจรงในงานพพธภณฑ (3)
      4
   ระบบนJาชมเสมอน (Virtual Tour) พระทนงวมานเมฆ สJานกพระร...
เน%อหาการบรรยาย
  &
•  พพธภณฑดจทลคออะไร?
•  พพธภณฑดจทลในปจจบน
•  ปญหาของการประยกตใชเทคโนโลยสJาหรบพพธภณฑ
       ...
เราใชเทคโนโลย6ในพพธภณฑ/ห4องสมGดอย@างไร?
   4


     1        2         3

   แปลงข4อม>ล  บรหารจ...
แผนภาพแสดงกระบวนการในการใชเทคโนโลย6ของพพธภณฑและห4องสมGด
             4

                   ...
เทคโนโลย6สIาหรบการแปลงข4อม>ล
 Digitization Technology
                42
การแปลงข4อม>ล (Digitization)
Analog ------------------------> Digital        scan
              ...
การกIาหนดร>ปแบบมาตรฐานของข4อม>ลดจทล
 ชนดของต4นฉบบ  วธ6การแปลงข4อม>ล  ไฟลต4นฉบบ   ไฟลเผยแพร@

  ร>ปภาพ      สแก...
การแปลงข4อม>ลกระดาษ
           45
การแปลงข4อม>ลวด6โอ
           46
การถ@ายภาพน:งรายละเอ6ยดส>ง


   +      +
               47
ภาพปกต VS ภาพรายละเอ6ยดส>ง
ภาพปกต      ภาพรายละเอ6ยดส>ง
                  48
49
High Dynamic Range Panorama
               Normal panorama
               HDR panorama

...
High Dynamic Range Panoramic VR
      สวนโมกข ๓๖๐ องศา   51
การสร4างภาพสามมตด4วยกล4องถ@ายภาพน:งดจทล
                     52
การแปลงข4อม>ลด4วยเคร%:องสแกนภาพเลเซอรสามมต
                       53
การแปลงข4อม>ลด4วยเคร%:องตรวจจบการเคล%:อนไหว
  Faridah Noor Mohd Noor, INDIAN TRADITIONAL DANCE: A VIRTUAL PROTOTYPE ...
เทคโนโลย6การถ@ายภาพความละเอ6ยดส>ง
(High Resolution Imaging)
                  55
เทคโนโลย6การถ@ายภาพความละเอ6ยดส>ง
(High Resolution Imaging)
                  56
(Gigapixel Imaging)
           จIานวนภาพ : 343 ภาพ

           Focal length : 324 mm

     ...
(Gigapixel Imaging)
           58
เทคโนโลย6สIาหรบการบรหารจดการข4อม>ล
Information Management Technology
                   59
เมอพ)ดถLงการบรหารจดการข*อม)ล

 • สวนใหญ#คดถLงซอฟตแวรทจะนJามาใช * และปรบตวเอง
  #
 ให*เข*ากบข*อจJากดของซอฟตแวรนUนๆ มากกว#...
คJาอธบายวตถคออะไร?


• คJาอธบายวตถ (Metadata) คอ สารสนเทศทม
 โครงสร*าง (Structured Information)
 สาหรบอธบายรายละเอยดต#างๆ ...
Metadata ท6:ตดมากบข4อม>ลหลก
               62
Metadata ท6:ผ>4ใชเปJนผ>4กIาหนด
         4
            รหสภาพ: 25500101153000
            ช...
คGณสมบตของ Metadata

 • ไม#ยLดตดกบชนดของฮารดแวร และซอฟตแวร
 • มลกษณะโครงสร*างทเป,นมาตรฐาน สามารถ
 รองรบการใชงานทหลากหลายไ...
ตวอย@าง Metadata
          65
ตวอย@าง Metadata
    Data from Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre  66
67
68
ประโยชนของ Metadata
1. เป,นกลไกสJาคญในการจดเก,บข*อม)ลพUนฐาน และข*อม)ลท
  อธบายทมาของข*อม)ลหลก รวมถLงข*อม)ลคJาอธบายเพมเตมใ...
เทคโนโลย6สIาหรบการแสดงผลข4อม>ล
Information Visualization Technology
                    70
การแสดงผลข4อม>ลและการเข4าถDงข4อม>ล
          Photo Gallery
e-Card Service            Video/Audio...
72
73
74
75
76
77
ประโยชนของการใชเทคโนโลย6ในงานพพธภณฑ
        4

       ชวยในการอนGรกษข4อม>ลสIาคญ โดยลดการใช 4
        ...
ขอบคGณครบ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Digital Museum Development

1,238 views

Published on

This file is presented to include lectures on topics. "Digital Museum Development" for TOT/CAT digital museum development working group at Telephone Organization of Thailand Museum.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,238
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
86
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Digital Museum Development

 1. 1. การพฒนาพพธภณฑดจทล (Digital Museum Development) ราชบดนทร สวรรณคณฑ โครงการวจยและพฒนาเทคโนโลยเพอการอนรกษเชงดจทล หน#วยปฏบตการวจยคลงอนพนธความร)* ศ)นยเทคโนโลยอเล,กทรอนกสและคอมพวเตอรแห#งชาต Download this presentation at http://www.slideshare.net/rachabodin
 2. 2. เน%อหาการบรรยาย & • พพธภณฑ และ พพธภณฑดจทล • พพธภณฑดจทลในปจจบน • พพธภณฑดจทลในอนาคต • เราจะพฒนาพพธภณฑดจทลได*อย#างไร? 2
 3. 3. เน%อหาการบรรยาย & • พพธภณฑ และ พพธภณฑดจทล • พพธภณฑดจทลในปจจบน • พพธภณฑดจทลในอนาคต • เราจะพฒนาพพธภณฑดจทลได*อย#างไร? 3
 4. 4. “พพธภณฑ” ค%ออะไร? พพธภณฑ, พพธภณฑสถาน[พพดทะพน, พนทะสะถาน] น. สถาน ทเก,บรวบรวมและแสดง สงต#าง ๆ ทมความสJาคญด*านวฒนธรรม หรอด*านวทยาศาสตร โดยมความม#งหมายเพอให*เป,นประโยชนต#อ การศกษา และก#อ ให*เกดความเพลดเพลนใจ. L ทมา: พจนานกรมไทย ฉบบราชบณฑตยสถาน พ.ศ. 2542 4
 5. 5. “พพธภณฑดจทล” ค%ออะไร? พพธภณฑดจทล (Digital Museum) คอ การ ประยกตใชเทคโนโลยดจทลเพอการจดเก,บ การจดการ * และการเผยแพร# (จดแสดง) หรอแลกเปลยน ข*อม)ล องค ความร)* (ทUงแบบจบต*องได* และจบต*องไม#ได*) ของ พพธภณฑ 5
 6. 6. ใชเทคโนโลย6อะไร? 4 องคความร>4 + เทคโนโลย6 สารสนเทศ + เทคโนโลย6 การสอสาร %: -Tangible - Intangible การเข*าถLงองคความร)ออนไลน * การเข*าถLงองคความร)ออฟไลน * 6
 7. 7. ตวอย@างการใชเทคโนโลย6ในงานพพธภณฑ 4 In-museum Application Online Exhibition 7
 8. 8. ใชเทคโนโลย6เพ%:ออะไร? 4 • เพ%:อเพ:มประสทธภาพในการเร6ยนร>4 หร%อการเข4าถDง องคความร>ของผ>4เข4าชม 4 • เพ%:อสร4างให4เกดสงคมความร>4ท6:มการแลกเปล6:ยน 6 และเชอมโยงข4อม>ลระหว@างเจ4าของข4อม>ลด4วยกน %: หร%อระหว@างผ>เข4าชมกบเจ4าของข4อม>ล หร%อระหว@าง 4 ผ>4เข4าชมด4วยกน • เพ%:อการอนGรกษองคความร>แบบระยะยาว 4 8
 9. 9. ทIาไมต4องใชเทคโนโลย6? 4  ม6ประสทธภาพในการจดการกบข4อม>ลจIานวนมาก  ม6ประสทธภาพในการจดเกJบข4อม>ลหลายร>ปแบบ เชน @ ตวอกษร ร>ปภาพ เสยง วด6โอ ภาพเคล%:อนไหว 6  เพ%:อให4เกดการใชงานหร%อเข4าถDงข4อม>ลได4ถ>กต4อง สะดวก 4 รวดเรJว ตรงตามความต4องการ  ม6การเปล6:ยนแปลงเทคโนโลย6อย@างต@อเน%:องนIาไปส>การ @ อนGรกษระยะยาว (Long term preservation) 9
 10. 10. เน%อหาการบรรยาย & • พพธภณฑ และ พพธภณฑดจทล • พพธภณฑดจทลในปจจบน • พพธภณฑดจทลในอนาคต • เราจะพฒนาพพธภณฑดจทลได*อย#างไร? 10
 11. 11. Online Digital Museum (1) The British Museum Louvre Museum 11
 12. 12. Online Digital Museum (2) The British Museum Louvre Museum 12
 13. 13. Online Digital Museum (3) The British Museum Louvre Museum 13
 14. 14. Online Digital Museum (4) Louvre Museum 14
 15. 15. Online Digital Museum (5) Buddhadasa Indapanno Digital Archives 15
 16. 16. Online Digital Museum (6) National Palaces Museum, Taiwan 16
 17. 17. Offline/in-Museum Application (1) National Museum of Korea, Korea 17
 18. 18. Offline/in-Museum Application (2) National Palaces Museum, Taiwan 18 Der-Tsai Lee, TELDAP! Looking to the Future (Taiwan e-Learning & Digital Archives Program), NECTEC-ACE 2008, Thailand September 24, 2008
 19. 19. Offline/in-Museum Application (3) National Palaces Museum, Taiwan 19 Der-Tsai Lee, TELDAP! Looking to the Future (Taiwan e-Learning & Digital Archives Program), NECTEC-ACE 2008, Thailand September 24, 2008
 20. 20. Offline/in-Museum Application (4) National Palaces Museum, Taiwan 20 Der-Tsai Lee, TELDAP! Looking to the Future (Taiwan e-Learning & Digital Archives Program), NECTEC-ACE 2008, Thailand September 24, 2008
 21. 21. Offline/in-Museum Application (4) National Palaces Museum, Taiwan 21 Der-Tsai Lee, TELDAP! Looking to the Future (Taiwan e-Learning & Digital Archives Program), NECTEC-ACE 2008, Thailand September 24, 2008
 22. 22. เน%อหาการบรรยาย & • พพธภณฑ และ พพธภณฑดจทล • พพธภณฑดจทลในปจจบน • พพธภณฑดจทลในอนาคต • เราจะพฒนาพพธภณฑดจทลได*อย#างไร? 22
 23. 23. พพธภณฑดจทลในอนาคตจะเปJนอย@างไร? เปนสงคมของการแลกเปลยน เชอมโยง และเรยนรรวมกน ใชสอททนสมยเปนเครองมอหลก ในการสอสารแลกเปลยน เขาถ!งไดงายในหลายรปแบบ 23
 24. 24. เทคโนโลย6สาคญต@อการขบเคล%:อนพพธภณฑดจทลในอนาคต I - New Media - Virtual Reality and Human Computer Interaction - Internet-based Technology (Online Museum, Online Collection) - Collaboration and Sharing (Social Network, RSS, Podcast, Mobile) 24
 25. 25. ตวอย@างการประยGกตใชเทคโนโลย6เคร%อข@ายสงคม 4 (Social Network) กบการบนทDกสวนบGคคล @ Rachabodin Update http://www.twitter.com/rachabodin Rachabodin’s Blog Articles http://www.rachabodin.com Rachabodin’s Photo Digital Images http://www.flickr.com/rachabodin Rachabodin’s Video Digital Video http://www.youtube.com/rachabodin Rachabodin’s Presentation Media PPT, PDF, Poster http://www.slideshare.net/rachabodin 25
 26. 26. ตวอย@างพพธภณฑ Brooklyn Museum http://www.twitter.com/BrooklynMuseum 26
 27. 27. 27
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. ตวอย@างพพธภณฑ The Women’s Museum http://www.twitter.com/TheWomensMuseum 31
 32. 32. 32
 33. 33. 33
 34. 34. 34
 35. 35. 35
 36. 36. ตวอย@างการใชเทคโนโลย6เสม%อนจรงในงานพพธภณฑ (1) 4 พพธภณฑเสมอน (Virtual Museum) บ*านม.ร.ว.คLกฤทธh ปราโมช 36 ทมา: สธน วงศสชาต, ศ)นยเทคโนโลยอเล,กทรอนกสและคอมพวเตอรแห#งชาต
 37. 37. ตวอย@างการใชเทคโนโลย6เสม%อนจรงในงานพพธภณฑ (2) 4 พพธภณฑเสมอน (Virtual Museum) บ*านม.ร.ว.คLกฤทธh ปราโมช 37 ทมา: สธน วงศสชาต, ศ)นยเทคโนโลยอเล,กทรอนกสและคอมพวเตอรแห#งชาต
 38. 38. ตวอย@างการใชเทคโนโลย6เสม%อนจรงในงานพพธภณฑ (3) 4 ระบบนJาชมเสมอน (Virtual Tour) พระทนงวมานเมฆ สJานกพระราชวง 38 ทมา: คณวรพจน สงเจรญ, ผ)*อJานวยการฝ#ายนวมเดย, บรษทสงเจรญมเดยกรkป # #
 39. 39. เน%อหาการบรรยาย & • พพธภณฑดจทลคออะไร? • พพธภณฑดจทลในปจจบน • ปญหาของการประยกตใชเทคโนโลยสJาหรบพพธภณฑ * • พพธภณฑดจทลในอนาคต • เราจะพฒนาพพธภณฑดจทลได*อย#างไร? 39
 40. 40. เราใชเทคโนโลย6ในพพธภณฑ/ห4องสมGดอย@างไร? 4 1 2 3 แปลงข4อม>ล บรหารจดการข4อม>ล แสดงผลข4อม>ล DIGITIZATION INFORMATION INFORMATION MANAGEMENT VISUALIZATION 40
 41. 41. แผนภาพแสดงกระบวนการในการใชเทคโนโลย6ของพพธภณฑและห4องสมGด 4 Information Visualization Digitization Information Management e-Learning In Museum 41 Website
 42. 42. เทคโนโลย6สIาหรบการแปลงข4อม>ล Digitization Technology 42
 43. 43. การแปลงข4อม>ล (Digitization) Analog ------------------------> Digital scan digital photo shoot record digital video/audio 43
 44. 44. การกIาหนดร>ปแบบมาตรฐานของข4อม>ลดจทล ชนดของต4นฉบบ วธ6การแปลงข4อม>ล ไฟลต4นฉบบ ไฟลเผยแพร@ ร>ปภาพ สแกน .tif .jpg (กระดาษ) ถ@ายภาพ 300 dpi 72 dpi ร>ปภาพ สแกน .tif .jpg (ฟลม) (film scanner) > 300 dpi 72 dpi วด6โอ บนทDก .avi .wmv, .rm, .mov, ไม@บ6บอด .mp4, .mpg, .m2p เทปเสยง 6 บนทDก .wav .wma, .rm, .mov, .mp3, .mp4 44
 45. 45. การแปลงข4อม>ลกระดาษ 45
 46. 46. การแปลงข4อม>ลวด6โอ 46
 47. 47. การถ@ายภาพน:งรายละเอ6ยดส>ง + + 47
 48. 48. ภาพปกต VS ภาพรายละเอ6ยดส>ง ภาพปกต ภาพรายละเอ6ยดส>ง 48
 49. 49. 49
 50. 50. High Dynamic Range Panorama Normal panorama HDR panorama 50
 51. 51. High Dynamic Range Panoramic VR สวนโมกข ๓๖๐ องศา 51
 52. 52. การสร4างภาพสามมตด4วยกล4องถ@ายภาพน:งดจทล 52
 53. 53. การแปลงข4อม>ลด4วยเคร%:องสแกนภาพเลเซอรสามมต 53
 54. 54. การแปลงข4อม>ลด4วยเคร%:องตรวจจบการเคล%:อนไหว Faridah Noor Mohd Noor, INDIAN TRADITIONAL DANCE: A VIRTUAL PROTOTYPE 54
 55. 55. เทคโนโลย6การถ@ายภาพความละเอ6ยดส>ง (High Resolution Imaging) 55
 56. 56. เทคโนโลย6การถ@ายภาพความละเอ6ยดส>ง (High Resolution Imaging) 56
 57. 57. (Gigapixel Imaging) จIานวนภาพ : 343 ภาพ Focal length : 324 mm Speed : 1/80 Aperture : F22 ระยะเวลาถ@ายภาพ : 19 นาท6 57
 58. 58. (Gigapixel Imaging) 58
 59. 59. เทคโนโลย6สIาหรบการบรหารจดการข4อม>ล Information Management Technology 59
 60. 60. เมอพ)ดถLงการบรหารจดการข*อม)ล • สวนใหญ#คดถLงซอฟตแวรทจะนJามาใช * และปรบตวเอง # ให*เข*ากบข*อจJากดของซอฟตแวรนUนๆ มากกว#าการหา ซอฟตแวรทเข*ากนได*กบความต*องการทางวชาการ • เกดสภาวะหลายมาตรฐาน หรอไม#มมาตรฐานในการ ให*คJาอธบายรายละเอยดข*อม)ลในพพธภณฑ ซงจะมผล L ต#อการสกดความร)*ทตอบสนองต#อการให*บรการแก#กล#ม เป*าหมายทหลากหลาย และการแลกเปลยนข*อม)ล ระหว#างพพธภณฑ 60
 61. 61. คJาอธบายวตถคออะไร? • คJาอธบายวตถ (Metadata) คอ สารสนเทศทม โครงสร*าง (Structured Information) สาหรบอธบายรายละเอยดต#างๆ ของข*อม)ลหลก J • เป,นเครองมอเพมประสทธภาพในการเข*าถLงข*อม)ล สบค*นข*อม)ล รวมทUงเป,นเครองมอทใชในการบรหาร * จดการข*อม)ลในคลงข*อม)ล 61
 62. 62. Metadata ท6:ตดมากบข4อม>ลหลก 62
 63. 63. Metadata ท6:ผ>4ใชเปJนผ>4กIาหนด 4 รหสภาพ: 25500101153000 ชอภาพ: วดไชยวฒนาราม สถานท: อยธยา เจ*าของภาพ: ลดดา สาระเดช ประเภท: Landscape Architecture วนทถ#ายภาพ: 10 ม.ย. 2550 คJาอธบายภาพ: วดไชยวฒนารามตUงอย)#บน รมฝงแม#นJUาฟากตะวนตกของเกาะเมอง พระเจ*าประสาททองทรงสร*างขLน ในป U พ.ศ. 2173 63
 64. 64. คGณสมบตของ Metadata • ไม#ยLดตดกบชนดของฮารดแวร และซอฟตแวร • มลกษณะโครงสร*างทเป,นมาตรฐาน สามารถ รองรบการใชงานทหลากหลายได* * • ยดหย#นต#อการเปลยนแปลง 64
 65. 65. ตวอย@าง Metadata 65
 66. 66. ตวอย@าง Metadata Data from Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre 66
 67. 67. 67
 68. 68. 68
 69. 69. ประโยชนของ Metadata 1. เป,นกลไกสJาคญในการจดเก,บข*อม)ลพUนฐาน และข*อม)ลท อธบายทมาของข*อม)ลหลก รวมถLงข*อม)ลคJาอธบายเพมเตมใน ประเด,นทสนใจต#างๆ ข*อม)ลเชงลLก และข*อม)ลแวดล*อม 2. ชวยให*สามารถบรหารจดการข*อม)ลจJานวนมากได*อย#างทวถLง # และมประสทธภาพ 3. ชวยให*สามารถแลกเปลยนข*อม)ลกบคลงข*อม)ลอนๆ ท # เกยวข*องและเผยแพร#ขอม)ลส)สาธารณะได*อย#างมประสทธภาพ * # 4. ชวยสนบสนนให*เกดการสร*างระบบคลงข*อม)ล เพอเป,นแหล#ง # เรยนร)ของประเทศ หรอเป,นแหล#งข*อม)ลเพอการวางแผนและ * การตดสนใจ 69
 70. 70. เทคโนโลย6สIาหรบการแสดงผลข4อม>ล Information Visualization Technology 70
 71. 71. การแสดงผลข4อม>ลและการเข4าถDงข4อม>ล Photo Gallery e-Card Service Video/Audio Archive คลงข4อม>ลดจทล e-Learning Digital Museum 71
 72. 72. 72
 73. 73. 73
 74. 74. 74
 75. 75. 75
 76. 76. 76
 77. 77. 77
 78. 78. ประโยชนของการใชเทคโนโลย6ในงานพพธภณฑ 4 ชวยในการอนGรกษข4อม>ลสIาคญ โดยลดการใช 4 @ งานข4อม>ลต4นฉบบท6:อ@อนไหวต@อการถ>กทIาลาย อนรกษ เสยงต@อการเสยหาย หร%อส>ญหายจากการเข4า 6: 6 ถDงได4โดยตรงจากผ>4ใช 4 ชวยให4เจ4าของข4อม>ล ม6เคร%:องม%อชวยในการ @ @ บรหารจดการข4อม>ลจIานวนมากอย@างเปJนระบบ จดการ ชวยในการแลกเปล6:ยนหร%อเผยแพร@ข4อม>ลผ@าน @ ระบบคอมพวเตอรและเคร%อข@ายอนเทอรเนJต เปJนแหล@งเร6ยนร>4ด4วยตนเองตลอดชวต 7 วน 24 6 ชวโมง สIาหรบทGกคน โดยบรรจGองคความร>4ท6: : เรยนร)* สIาคญทางประวตศาสตร ศลปะ วฒนธรรม และ ภ>มปญญาของบรรพบGรGษ 78
 79. 79. ขอบคGณครบ

×