0
การพัฒนาภาพพาโนรามา          ดวยโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom             และโปรแกรม Adobe Phot...
เทคนิคการถายภาพพาโนรามา  เทคนิคการถายภาพพาโนรามา (Panoramic Photography)  คือ เทคนิคทีใชในการถายภาพ เพื่อใหไดภาพที...
ภาพถายปกติ vs ภาพพาโนรามา               ภาพพาโนรามา  ภาพปกติ                      3
ทําไมตองถายภาพพาโนรามา มุมรับภาพที่มีขอจํากัด • Compact Camera FOV   = 50 x 35° • Human FOV        = 200 x...
รูปแบบของภาพพาโนรามา                       1. Planar or Flat คือ ภาพพาโนรามา            ...
รูปแบบของภาพพาโนรามา (ตอ)                      3. Cubic คือ ภาพพาโนรามาที่แสดง           ...
อุปกรณที่ใชในการถายภาพพาโนรามา        1.              2.               3.1.  กลอง...
Panoramic Photography & Processing Workflow          Panoramic         Photography         Impor...
การถายภาพพาโนรามาเบื้องตน 1.  ตั้งกลองแนวตั้งหรือแนวนอน บนขาตั้งกลอง หรือถือดวยมือ 2.  กําหนดจุดเริ่มตนและสิ้นสุดข...
Import ภาพทั้งหมดเขาไปใน Lightroom                   10
เลือกไฟลทั้งหมดแลวสงออกไปตอใน Adobe Photoshop CS4                         11
เลือกรูปแบบการตอภาพพาโนรามา                12
Photoshop จะนําภาพทั้งหมดมาเรียงตอกันเปนภาพพาโนรามา                         13
Crop เพื่อเลือกเฉพาะสวนของภาพที่ตองการ                      14
บันทึกภาพและกลับมาที่ Adobe Photoshop Lightroom                         15
ตกแตงแกไขภาพใน Adobe Photoshop Lightroom (1)                         16
ตกแตงแกไขภาพใน Adobe Photoshop Lightroom (2)                         17
Export ภาพพาโนรามา         Exporting an image                   18
ขอบคุณครับDownload this presentation at http://www.slideshare.net/rachabodin                       ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Creating Panoramic Images with Adobe Photoshop Lightroom and Adobe Photoshop

1,923

Published on

Presentation on how to create panoramic images with Adobe Photoshop Lightroom and Adobe Photoshop CS4.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,923
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Creating Panoramic Images with Adobe Photoshop Lightroom and Adobe Photoshop"

 1. 1. การพัฒนาภาพพาโนรามา ดวยโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom และโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ราชบดินทร สุวรรณคัณฑิ ศูนยเ ทคโนโลยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ีDownload this presentation at http://www.slideshare.net/rachabodin
 2. 2. เทคนิคการถายภาพพาโนรามา เทคนิคการถายภาพพาโนรามา (Panoramic Photography) คือ เทคนิคทีใชในการถายภาพ เพื่อใหไดภาพที่มีความกวาง ่ ความสูง หรือรายละเอียด ที่มากกวาปกติ โดยการถายภาพ หลายๆ รอบจุดหมุน แลวนําแตละภาพมาตอกันในคอมพิวเตอร 2
 3. 3. ภาพถายปกติ vs ภาพพาโนรามา ภาพพาโนรามา ภาพปกติ 3
 4. 4. ทําไมตองถายภาพพาโนรามา มุมรับภาพที่มีขอจํากัด • Compact Camera FOV = 50 x 35° • Human FOV = 200 x 135° • Panoramic Photo = 360 x 180° 4
 5. 5. รูปแบบของภาพพาโนรามา 1. Planar or Flat คือ ภาพพาโนรามา ที่มมมมองประมาณ 120 x 50 องศา ีุ 2. Cylinder คือ ภาพพาโนรามาทีมี ่ มุมมองประมาณ 360x100 องศา 5 Data from http://www.panoguide.com/howto/panoramas/types.jsp
 6. 6. รูปแบบของภาพพาโนรามา (ตอ) 3. Cubic คือ ภาพพาโนรามาที่แสดง ภาพแบบลูกบาศก 6 ดาน 4. Equirectangular คือภาพพาโนรามา ที่มมมมอง 360x180 องศา ีุ 6 Data from http://www.panoguide.com/howto/panoramas/types.jsp
 7. 7. อุปกรณที่ใชในการถายภาพพาโนรามา 1. 2. 3.1. กลองดิจิทัลหรือกลองดิจิทัล SLR2. สายลั่นชัตเตอร (ไมมีใชโหมดถายภาพแบบตั้งเวลา)3. ขาตั้งกลอง4. โปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom, โปรแกรม Adobe Photoshop CS4 หมายเหตุ – ถาไมมีขาตังกลองหรือสายลันชัตเตอร สามารถใชการกดชตเตอรดวยมอโดยตรงได ้ ่ ั  ื 7 แตจะตองใหกลองนิ่งทีสุด ่
 8. 8. Panoramic Photography & Processing Workflow Panoramic Photography Import to Adobe Photoshop Lightroom Merge to Panorama in Photoshop Final Retouching and Publishing 8
 9. 9. การถายภาพพาโนรามาเบื้องตน 1. ตั้งกลองแนวตั้งหรือแนวนอน บนขาตั้งกลอง หรือถือดวยมือ 2. กําหนดจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของภาพ และเริ่มถายจาก จุดเริ่มตนของภาพพาโนรามา 3. ถายภาพโดยใหแตละภาพมีสวนที่ซ้ํากันอยางนอย 30% 4. ถายภาพโดยรักษาตําแหนงและระดับของกลองใหคงที่ 9
 10. 10. Import ภาพทั้งหมดเขาไปใน Lightroom 10
 11. 11. เลือกไฟลทั้งหมดแลวสงออกไปตอใน Adobe Photoshop CS4 11
 12. 12. เลือกรูปแบบการตอภาพพาโนรามา 12
 13. 13. Photoshop จะนําภาพทั้งหมดมาเรียงตอกันเปนภาพพาโนรามา 13
 14. 14. Crop เพื่อเลือกเฉพาะสวนของภาพที่ตองการ 14
 15. 15. บันทึกภาพและกลับมาที่ Adobe Photoshop Lightroom 15
 16. 16. ตกแตงแกไขภาพใน Adobe Photoshop Lightroom (1) 16
 17. 17. ตกแตงแกไขภาพใน Adobe Photoshop Lightroom (2) 17
 18. 18. Export ภาพพาโนรามา Exporting an image 18
 19. 19. ขอบคุณครับDownload this presentation at http://www.slideshare.net/rachabodin 19
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×