ความรู้เบืองต ้นเกียวกับการนําเข ้าข ้อมูลภาพดิจิทัล
ราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ
http://www.slideshare.net/rachabodin/
เนือหาการบรรยายเนือหาการบรรยาย
• ความรู้เบืองต ้นเกียวกับข ้อมูลภาพ
• คําศพท์พืนฐานเกียวกับข ้อมูลภาพดิจิทัลั
ประเภทของข้อมูลภาพต้นฉบับประเภทของข้อมูลภาพต้นฉบับ
• Reflective
• Prints
• Transparent
• Negative Film
• Positive Film
• อ...
Digital Imaging SystemDigital Imaging System
INPUT PROCESSOR OUTPUT
Analog to Digital ConversionAnalog to Digital Conversion
SAMPLING
Analog to Digital ConversionAnalog to Digital Conversion
ประเภทของภาพดิจิทัลประเภทของภาพดิจิทัล
BITMAP IMAGE
VECTOR IMAGE
ภาพแบบบิตแมปและภาพแบบเวคเตอร์ภาพแบบบิตแมปและภาพแบบเวคเตอร์
Bitmap
Image
Vector
Image
ภาพดิจิทัลแบบเวคเตอร์ภาพดิจิทัลแบบเวคเตอร์
ภาพแบบเวคเตอร์ เป็นภาพทีเกิดจากการคํานวณทางคณิตศาสตร์
ในการกําหนดโครงร่างของภาพ...
ภาพดิจิทัลแบบเวคเตอร์ภาพดิจิทัลแบบเวคเตอร์
ข ้อมูลจากสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ http://www.bpsthai.org/BPS_Links/PhotoTechnic_L/D...
ภาพดิจิทัลแบบบิตแมปภาพดิจิทัลแบบบิตแมป
ภาพแบบบิตแมป ในทางเทคนิคเรียกว่า “Raster Image”
ประกอบขึนจากจุดเล็กๆ มีลักษณะเป็นตะ...
ภาพดิจิทัลแบบบิตแมปภาพดิจิทัลแบบบิตแมป
ข ้อมูลจากสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ http://www.bpsthai.org/BPS_Links/PhotoTechnic_L/Digit...
พิกเซล คือ หน่วยทีเล็กทีสุดของ
ภาพบิตแมป ในหนึงภาพจะ
ประกอบด ้วยหลายๆ พิกเซลทีมี
ขนาดเท่ากัน มาประกอบกันใน
ลักษณะของแมทริก...
Bit DepthBit Depth
ความละเอียดในการแสดงผลความละเอียดในการแสดงผล
ความละเอียดในการแสดงผล (Resolution) จํานวนหน่วยของ
พิกเซลต่อพืนที ความละเอียด...
ความละเอียดของภาพดิจิทัลความละเอียดของภาพดิจิทัล
ความละเอียดของภาพ (Resolution) จํานวนหน่วยของพิกเซล
ต่อพืนที เชน่ PPI (Pi...
ความละเอียดของจอภาพความละเอียดของจอภาพ
ความละเอียดของจอภาพ แสดงถึง จํานวนจุดทีมากทีสุดที
จอคอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลได ้โดยค...
ความละเอียดของเครืองพิมพ์ความละเอียดของเครืองพิมพ์
ความละเอียดของเครืองพิมพ์ แสดงถึง จํานวนจุดทีเครืองพิมพ์
สามารถพิมพ์ได ...
การสร้างภาพดิจิทัลการสร้างภาพดิจิทัล
• สแกนจากเครืองสแกนเนอร์ (Scanner)
• ถ่ายจากกล ้องดิจิทัล (Digital Camera)
• สร ้างจา...
สแกนเนอร์สแกนเนอร์
สแกนเนอร์ คืออุปกรณ์จับภาพและเปลียนแปลงภาพ
จากรูปแบบของแอนาลอกเป็นดิจิตอล ซงึ
คอมพิวเตอร์ สามารถแสดง, เ...
สแกนเนอร์ดึงกระดาษสแกนเนอร์ดึงกระดาษ (Sheet(Sheet -- Fed Scanner)Fed Scanner)
สแกนเนอร์แบบนีจะรับกระดาษแล ้วค่อย ๆ เลือน
ห...
สแกนเนอร์ดึงกระดาษสแกนเนอร์ดึงกระดาษ (Sheet(Sheet -- Fed Scanner)Fed Scanner)
สแกนเนอร์แท่นเรียบสแกนเนอร์แท่นเรียบ (Flatbed Scanner)(Flatbed Scanner)
สแกนเนอร์แบบนีจะมีกลไกคล ้าย ๆ กับเครืองถ่าย
เอกสา...
สแกนเนอร์แท่นเรียบสแกนเนอร์แท่นเรียบ (Flatbed Scanner)(Flatbed Scanner)
สแกนเนอร์มือถือสแกนเนอร์มือถือ (Hand(Hand -- Held Scanner)Held Scanner)
สแกนเนอร์แบบนีผู้ใชต ้องเลือนหัวสแกนเนอร์ไป้ บนหนั...
สแกนเนอร์มือถือสแกนเนอร์มือถือ (Hand(Hand -- Held Scanner)Held Scanner)
การทํางานของสแกนเนอร์การทํางานของสแกนเนอร์
การจับภาพของสแกนเนอร์ ทําโดยฉาย
แสงบนเอกสารทีจะสแกน แสงจะผ่าน
กลับไปมาและภาพ จะ...
รูปแบบของไฟล์ภาพดิจิทัลรูปแบบของไฟล์ภาพดิจิทัล
การบันทึกข ้อมูลภาพในรูปแบบดิจิทัลสามารถทําได ้2 รูปแบบ คือ
• การบันทึกแบบไ...
รูปแบบของไฟล์รูปแบบของไฟล์ TIFFTIFF
TIFF เป็นรูปแบบไฟล์ภาพดิจิทัลทีใชการบีบอัดแบบไม่้
สูญเสยข ้อมูลี ในลักษณะของการแทนค่าข...
รูปแบบของไฟล์รูปแบบของไฟล์ JPEGJPEG
JPEG เป็นรูปแบบไฟล์ภาพดิจิทัลทีนิยมใชในการ้
จัดเก็บข ้อมูลรูปภาพ ใชการบีบอัดแบบสูญเสยข...
รูปแบบของไฟล์รูปแบบของไฟล์ RAWRAW
RAW เป็นรูปแบบไฟล์ภาพดิจิทัลทีมีใชเฉพาะใน้
กล ้องดิจิทัลบางรุ่น ซงกล ้องแต่ละยีห ้อึ จะม...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Introduction to Image Digitization

1,174 views

Published on

This presentation introduced the image digitization process and related terminology.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,174
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Introduction to Image Digitization

 1. 1. ความรู้เบืองต ้นเกียวกับการนําเข ้าข ้อมูลภาพดิจิทัล ราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ http://www.slideshare.net/rachabodin/
 2. 2. เนือหาการบรรยายเนือหาการบรรยาย • ความรู้เบืองต ้นเกียวกับข ้อมูลภาพ • คําศพท์พืนฐานเกียวกับข ้อมูลภาพดิจิทัลั
 3. 3. ประเภทของข้อมูลภาพต้นฉบับประเภทของข้อมูลภาพต้นฉบับ • Reflective • Prints • Transparent • Negative Film • Positive Film • อืนๆ
 4. 4. Digital Imaging SystemDigital Imaging System INPUT PROCESSOR OUTPUT
 5. 5. Analog to Digital ConversionAnalog to Digital Conversion SAMPLING
 6. 6. Analog to Digital ConversionAnalog to Digital Conversion
 7. 7. ประเภทของภาพดิจิทัลประเภทของภาพดิจิทัล BITMAP IMAGE VECTOR IMAGE
 8. 8. ภาพแบบบิตแมปและภาพแบบเวคเตอร์ภาพแบบบิตแมปและภาพแบบเวคเตอร์ Bitmap Image Vector Image
 9. 9. ภาพดิจิทัลแบบเวคเตอร์ภาพดิจิทัลแบบเวคเตอร์ ภาพแบบเวคเตอร์ เป็นภาพทีเกิดจากการคํานวณทางคณิตศาสตร์ ในการกําหนดโครงร่างของภาพ ทีประกอบขึนจากเสนตรง้ และ เสนโค ้ง้ โดยจัดเก็บไฟล์ภาพในลักษณะของตัวแปรทาง คณิตศาสตร์ เป็นผลให ้ไฟล์มีขนาดเล็ก คุณสมบัติทีสาคัญของํ ภาพแบบเวคเตอร์ คือ การเปลียนสี การเปลียนขนาด หรือการย่อ/ ขยายภาพจะไม่มีผลต่อคุณภาพของภาพ
 10. 10. ภาพดิจิทัลแบบเวคเตอร์ภาพดิจิทัลแบบเวคเตอร์ ข ้อมูลจากสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ http://www.bpsthai.org/BPS_Links/PhotoTechnic_L/DigitalImaging_L/01Vector.html
 11. 11. ภาพดิจิทัลแบบบิตแมปภาพดิจิทัลแบบบิตแมป ภาพแบบบิตแมป ในทางเทคนิคเรียกว่า “Raster Image” ประกอบขึนจากจุดเล็กๆ มีลักษณะเป็นตะแกรงเรียงประกอบ ขึนเป็นภาพ ลักษณะคล ้ายๆ กับการปูกระเบือง เรียกว่า พิกเซล (Pixels) ซงในแต่ละึ Pixels ถูกบรรจุด ้วยข ้อมูลสขึนอยู่กับภาพี นันๆ ว่าใชโหมดสแบบใด้ ี ยกตัวอย่างเชน่ โหมดสทีใชในี ้ กล ้องถ่ายภาพดิจิตอลเป็นโหมดสี RGB หมายถึงในแต่ละ พิกเซลถูกบรรจุข ้อมูลของแม่สแดงี เขียว และนําเงิน R (Red) G (Green) B (Blue) เป็นต ้น ข ้อมูลจากสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ http://www.bpsthai.org/BPS_Links/PhotoTechnic_L/DigitalImaging_L/02Bitmap.html
 12. 12. ภาพดิจิทัลแบบบิตแมปภาพดิจิทัลแบบบิตแมป ข ้อมูลจากสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ http://www.bpsthai.org/BPS_Links/PhotoTechnic_L/DigitalImaging_L/02Bitmap.html
 13. 13. พิกเซล คือ หน่วยทีเล็กทีสุดของ ภาพบิตแมป ในหนึงภาพจะ ประกอบด ้วยหลายๆ พิกเซลทีมี ขนาดเท่ากัน มาประกอบกันใน ลักษณะของแมทริกซ์ หนึงพิกเซล จะบรรจุค่าสของภาพี พิกเซลพิกเซล (PIXEL)(PIXEL)
 14. 14. Bit DepthBit Depth
 15. 15. ความละเอียดในการแสดงผลความละเอียดในการแสดงผล ความละเอียดในการแสดงผล (Resolution) จํานวนหน่วยของ พิกเซลต่อพืนที ความละเอียดในการแสดงทีแตกต่างกัน จะมี ผลให ้คุณภาพของภาพทีแสดงออกมาแตกต่างกัน ซงความึ ละเอียดของการแสดงผลขึนอยู่กับคุณลักษณะของอุปกรณ์ แสดงผลข ้อมูล
 16. 16. ความละเอียดของภาพดิจิทัลความละเอียดของภาพดิจิทัล ความละเอียดของภาพ (Resolution) จํานวนหน่วยของพิกเซล ต่อพืนที เชน่ PPI (Pixels Per Inch) เป็นหน่วยทีระบุจํานวน พิกเซลต่อนิว ความละเอียดในการแสดงทีแตกต่างกัน จะมีผล ให ้คุณภาพของภาพทีแสดงออกมาแตกต่างกัน ซงความึ ละเอียดของการแสดงผล ขึนอยู่กับคุณลักษณะของอุปกรณ์ แสดงผลข ้อมูล
 17. 17. ความละเอียดของจอภาพความละเอียดของจอภาพ ความละเอียดของจอภาพ แสดงถึง จํานวนจุดทีมากทีสุดที จอคอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลได ้โดยความละเอียดในการ แสดงผลของจอ จะขึนกับการ์ดแสดงผล เชน่ แสดงผลทีความ ละเอียด 1024 x 768 พิกเซล หมายถึง จํานวนพิกเซลใน แนวนอน เท่ากับ 1024 พิกเซล และจํานวนพิกเซลในแนวตัง เท่ากับ 768 พิกเซล
 18. 18. ความละเอียดของเครืองพิมพ์ความละเอียดของเครืองพิมพ์ ความละเอียดของเครืองพิมพ์ แสดงถึง จํานวนจุดทีเครืองพิมพ์ สามารถพิมพ์ได ้ต่อนิว (Dots Per Inch, DPI) เชน่ ถ ้า เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์มีความละเอียด 300 จุดต่อนิว นันคือ เครืองพิมพ์สามารถพิมพ์ได ้300 จุดทุกๆ 1 นิว เป็นต ้น
 19. 19. การสร้างภาพดิจิทัลการสร้างภาพดิจิทัล • สแกนจากเครืองสแกนเนอร์ (Scanner) • ถ่ายจากกล ้องดิจิทัล (Digital Camera) • สร ้างจากโปรแกรมทีใชในการวาด้ และแก ้ไขภาพ
 20. 20. สแกนเนอร์สแกนเนอร์ สแกนเนอร์ คืออุปกรณ์จับภาพและเปลียนแปลงภาพ จากรูปแบบของแอนาลอกเป็นดิจิตอล ซงึ คอมพิวเตอร์ สามารถแสดง, เรียบเรียง, เก็บรักษา และผลิตออกมาได ้ภาพนันอาจจะเป็นรูปถ่าย, ข ้อความ, ภาพวาด หรือแม ้แต่วัตถุสามมิติ สแกนเนอร์ แบ่งป็น 3 ประเภทหลัก ๆ คือ 1. สแกนเนอร์ดึงกระดาษ (Sheet - Fed Scanner) 2. สแกนเนอร์แท่นเรียบ (Flatbed Scanner) 3. สแกนเนอร์มือถือ (Hand - Held Scanner) ข ้อมูลจาก http://www.sglcomp.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=376105
 21. 21. สแกนเนอร์ดึงกระดาษสแกนเนอร์ดึงกระดาษ (Sheet(Sheet -- Fed Scanner)Fed Scanner) สแกนเนอร์แบบนีจะรับกระดาษแล ้วค่อย ๆ เลือน หน้ากระดาษแผ่นนันให ้ผ่านหัวสแกน ซงอยู่กับทีึ ข ้อจํากัดของสแกนเนอร์ แบบเลือนกระดาษ คือ สามารถอ่านภาพทีเป็นแผ่นกระดาษได ้เท่านัน ไม่ สามารถ อ่านภาพจากสมุดหรือหนังสอได ้ื ข ้อมูลจาก http://www.sglcomp.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=376105
 22. 22. สแกนเนอร์ดึงกระดาษสแกนเนอร์ดึงกระดาษ (Sheet(Sheet -- Fed Scanner)Fed Scanner)
 23. 23. สแกนเนอร์แท่นเรียบสแกนเนอร์แท่นเรียบ (Flatbed Scanner)(Flatbed Scanner) สแกนเนอร์แบบนีจะมีกลไกคล ้าย ๆ กับเครืองถ่าย เอกสาร เราแค่วางหนังสอหรือภาพไว ้ื บนแผ่น กระจกใส และเมือทําการสแกน หัวสแกนก็จะ เคลือนทีจากปลายด ้านหนึงไปยังอีกด ้านหนึง ข ้อจํากัดของสแกนเนอร์ แบบแท่นนอนคือแม ้ว่า อ่านภาพจากหนังสอได ้ื แต่กลไกภายในต ้องใช ้ การสะท ้อนแสงผ่านกระจกหลายแผ่น ทําให ้ภาพมี คุณภาพไม่ดีเมือเทียบกับแบบแรก ข ้อมูลจาก http://www.sglcomp.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=376105
 24. 24. สแกนเนอร์แท่นเรียบสแกนเนอร์แท่นเรียบ (Flatbed Scanner)(Flatbed Scanner)
 25. 25. สแกนเนอร์มือถือสแกนเนอร์มือถือ (Hand(Hand -- Held Scanner)Held Scanner) สแกนเนอร์แบบนีผู้ใชต ้องเลือนหัวสแกนเนอร์ไป้ บนหนังสอื หรือรูปภาพเอง สแกนเนอร์ แบบมือถือได ้รวม เอาข ้อดีของ สแกนเนอร์ ทังสองแบบเข ้าไว ้ด ้วยกันและมีราคาถูก เพราะ กลไกทีใชไม่้ สลับซบซอนั ้ แต่ก็มีข ้อจํากัด ตรงทีว่าภาพทีได ้ จะมีคุณภาพแค่ไหน ขึนอยู่กับความสมําเสมอ ในการเลือนหัว สแกนเนอร์ของผู้ใชงาน้ นอกจากนีหัวสแกนเนอร์แบบนียังมีหัว สแกนทีมีขนาดสนั ทําให ้อ่านภาพบนหน้าหนังสอขนาดใหญ่ื ได ้ไม่ครบ 1 หน้า ทําให ้ต ้องอ่านหลายครังกว่าจะครบหนึงหน้า ซงปัจจุบันมีซอฟต์แวร์หลายตัวึ ทีใชกับสแกนเนอร์้ แบบมือถือ ซงสามารถต่อภาพทีเกิดจากการสแกนหลายครังเข ้าต่อกันึ ข ้อมูลจาก http://www.sglcomp.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=376105
 26. 26. สแกนเนอร์มือถือสแกนเนอร์มือถือ (Hand(Hand -- Held Scanner)Held Scanner)
 27. 27. การทํางานของสแกนเนอร์การทํางานของสแกนเนอร์ การจับภาพของสแกนเนอร์ ทําโดยฉาย แสงบนเอกสารทีจะสแกน แสงจะผ่าน กลับไปมาและภาพ จะถูกจับโดย CCD ซงโดยปกติพืนทีมืดบนึ กระดาษจะ สะท ้อนแสงได ้น้อยและพืนทีทีสว่างบน กระดาษจะสะท ้อนแสงได ้มากกว่า และ เปลียนคลืนของแสงทีสะท ้อน กลับมา เป็นข ้อมูลดิจิตอล หลังจากนันซอฟต์แวร์ ทีใชสาหรับการสแกนภาพก็จะแปลงเอา้ ํ สญญาณเหล่านันกลับมาเป็นภาพั บน คอมพิวเตอร์อีกทีหนึง ข ้อมูลจาก http://www.prakan.ac.th/Link-Data/web-it/data/web%20dream/scanner.htm http://www.dcomputer.com/proinfo/dcomtechno/scaner.htm
 28. 28. รูปแบบของไฟล์ภาพดิจิทัลรูปแบบของไฟล์ภาพดิจิทัล การบันทึกข ้อมูลภาพในรูปแบบดิจิทัลสามารถทําได ้2 รูปแบบ คือ • การบันทึกแบบไม่สูญเสยข ้อมูลี (Lossless) เป็นการบันทึก ข ้อมูลภาพในลักษณะทีไม่มีการตัดทอนข ้อมูลทีตัวรับภาพบันทึก ได ้ออกไป เชน่ การบันทึกแบบ TIFF • การบันทึกแบบสูญเสยข ้อมูลี (Lossy) เป็นการบันทึกข ้อมูลภาพ ในลักษณะทีมีการตัดทอนข ้อมูลทีตัวรับภาพบันทึกได ้ออกไป บางสวน่ เพือให ้ไฟล์ภาพมีขนาดเล็กลง เชน่ การบันทึกแบบ JPEG
 29. 29. รูปแบบของไฟล์รูปแบบของไฟล์ TIFFTIFF TIFF เป็นรูปแบบไฟล์ภาพดิจิทัลทีใชการบีบอัดแบบไม่้ สูญเสยข ้อมูลี ในลักษณะของการแทนค่าข ้อมูลสทีซี ํ กัน ในภาพด ้วยรหัส ชวยให ้ไม่เกิดการซาซอนของกา่ ํ ้ บันทึกกข ้อมูล ประหยัดเนือทีในการจัดเก็บข ้อมูล ไฟล์ ภาพแบบ TIFF จะมีขนาดใหญ่กว่าไฟล์ภาพแบบ RAW เนืองจากเป็นไฟล์ทีผ่านการประมวลผลภาพแล ้ว
 30. 30. รูปแบบของไฟล์รูปแบบของไฟล์ JPEGJPEG JPEG เป็นรูปแบบไฟล์ภาพดิจิทัลทีนิยมใชในการ้ จัดเก็บข ้อมูลรูปภาพ ใชการบีบอัดแบบสูญเสยข ้อมูล้ ี ในลักษณะของการตัดทอนข ้อมูลทีไม่สาคัญํ หรือ ข ้อมูลสทีสายตามนุษย์ไม่สามารถแยกแยะได ้ออกี สามารถสามารถกําหนดค่าการบีบไฟล์ได ้หลายระดับ สนับสนุนการแสดงสได ้ถึงี 24 บิต
 31. 31. รูปแบบของไฟล์รูปแบบของไฟล์ RAWRAW RAW เป็นรูปแบบไฟล์ภาพดิจิทัลทีมีใชเฉพาะใน้ กล ้องดิจิทัลบางรุ่น ซงกล ้องแต่ละยีห ้อึ จะมีรูปแบบ ของไฟล์รูปภาพแบบ RAW ทีแตกต่างกัน การ บันทึกภาพในไฟล์ภาพแบบ RAW นี จะเป็นการ บันทึกข ้อมูลดิบ ทีตัวรับภาพของกล ้องบันทึกได ้จริง โดยไม่ผ่านกระบวนการปรับแต่งใดๆ จากหน่วย ประมวลผลภาพในกล ้อง

×