Your SlideShare is downloading. ×
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
 Z droit social des marins
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Z droit social des marins

99

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
99
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. UUNNIIVVEERRSSIITTEE DDEE DDRROOIITT,, DD’’EECCOONNOOMMIIEE EETT DDEESS SSCCIIEENNCCEESS DD’’AAIIXX MMAARRSSEEIILLLLEE FFAACCUULLTTEE DDEE DDRROOIITT EETT DDEE SSCCIIEENNCCEE PPOOLLIITTIIQQUUEE DD’’AAIIXX MMAARRSSEEIILLLLEE DDRROOIITT SSOOCCIIAALL DDEESS MMAARRIINNSS EETT CCOONNCCUURRRREENNCCEE IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE MMéémmooiirree DDee MMaasstteerr IIII DDee DDrrooiitt MMaarriittiimmee eett ddeess TTrraannssppoorrttss AANNNNEEEE UUNNIIVVEERRSSIITTAAIIRREE 22001100--22001111
 • 2. 2 PPrréésseennttéé ppaarr MMiicchhaaeell MMaacccchhii SSoouuss llaa ddiirreeccttiioonn ddee MMee SSCCAAPPEELL
 • 3. 3 RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS :: JJ''aaddrreessssee eenn pprreemmiieerr lliieeuu mmeess pplluuss ssiinnccèèrreess rreemmeerrcciieemmeennttss àà MMoonnssiieeuurr PPiieerrrree BBoonnaassssiieess eett MMoonnssiieeuurr CChhrriissttiiaann SSccaappeell ppoouurr lleeuurr eennsseeiiggnneemmeenntt,, lleeuurr ééccoouuttee eett lleeuurrss ccoonnsseeiillss aaiinnssii qquuee ll''eennsseemmbbllee ddeess pprrooffeesssseeuurrss dduu CCDDMMTT.. JJee ttiieennss ééggaalleemmeenntt àà rreemmeerrcciieerr MMaaddaammee MMaarrjjoorriiee VViiaall,, ppoouurr sseess ccoonnsseeiillss dd''oorrddrree tteecchhnniiqquuee eett aaddmmiinniissttrraattiiff aauu ccoommbbiieenn uuttiilleess.. JJee rreemmeerrcciiee ééggaalleemmeenntt MMaaddaammee FFrrééddéérriiqquuee RRooggllyy,, rreessppoonnssaabbllee ddeess rreessssoouurrcceess hhuummaaiinneess cchheezz GGaazzooccééaann ppoouurr ll''eennttrreettiieenn qquu''eellllee aa aacccceeppttéé ddee mm''aaccccoorrddeerr.. EEnnffiinn,, mmaa mmeeiilllleeuurree aammiiee,, FFaannnnyy DDeecchhiiaarraa,, ppoouurr ssoonn ssoouuttiieenn ssaannss ffaaiillllee dduurraanntt llaa rrééddaaccttiioonn ddee ccee mméémmooiirree.. AA vvoouuss,, uunn ggrraanndd mmeerrccii.. AAMMAAPP AAccaaddéémmiiee MMaarriittiimmee ddee ll’’AAssiiee ppaacciiffiiqquuee BBIITT BBuurreeaauu IInntteerrnnaattiioonnaall dduu TTrraavvaaiill CCFFDDTT CCoonnffééddéérraattiioonn FFrraannççaaiissee DDéémmooccrraattiiqquuee dduu TTrraavvaaiill CCGGCC CCoonnffééddéérraattiioonn GGéénnéérraallee ddeess ccaaddrreess CCGGTT CCoonnffééddéérraattiioonn GGéénnéérraallee dduu TTrraavvaaiill CCIITT CCoonnfféérreennccee IInntteerrnnaattiioonnaallee dduu TTrraavvaaiill CCNNUUCCEEDD CCoonnfféérreennccee ddeess NNaattiioonnss UUnniieess ssuurr llee CCoommmmeerrccee DDIISS EENNIIMM EEttaabblliisssseemmeenntt NNaattiioonnaall ddeess IInnvvaalliiddeess ddee llaa MMaarriinnee FFAAOO FFoooodd aanndd AAggrriiccuullttuurree OOrrggaanniissaattiioonn FFOO FFoorrccee OOuuvvrriièèrree FFTTUUBB FFééddéérraattiioonn ddeess SSyynnddiiccaattss ddee BBiirrmmaanniiee GGDDFF GGaazz ddee FFrraannccee GGIIEE GGrroouuppeemmeenntt dd’’IInnttéérrêêttss EEccoonnoommiiqquueess IIBBFF IInntteerrnnaattiioonnaall BBaarrggaaiinniinngg FFoorruumm IITTFF IInntteerrnnaattiioonnaall TTrraannssppoorrtt FFoorruumm IICCOONNSS IInntteerrnnaattiioonnaall CCoommmmiissssiioonn oonn sshhiippppiinngg IIMMMMAAJJ IInntteerrnnaattiioonnaall MMaarriinneerrss MMaannaaggeemmeenntt AAssssoocciiaattiioonn ooff JJaappaann IITTUUCC IInntteerrnnaattiioonnaall TTrraaddee UUnniioonn CCoonnffeeddeerraattiioonn JJMMMM JJoouurrnnaall ddee llaa MMaarriinnee MMaarrcchhaannddee JJNNGG JJooiinntt NNeeggoottiiaattiinngg GGrroouupp KKSSAA KKoorreeaann SShhiippoowwnneerrss’’ AAssssoocciiaattiioonn MMAARRPPOOLL MMaarriittiimmee ppoolllluuttiioonn CCoonnvveennttiioonn MMLLCC MMaarriittiimmee LLaabboouurr CCoonnvveennttiioonn NNIISS OOIITT OOrrggaanniissaattiioonn IInntteennrraattiioonnaall dduu ttrraavvaaiill OOMMII OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee OONNUU OOrrggaanniissaattiioonn ddeess NNaattiioonnss UUnniieess
 • 4. 4 PPaarriiss MMOOUU PPaarriiss MMeemmoorraanndduumm OOff UUnnddeerrssttaannddiinngg PP&&II CClluubb PPrrootteeccttiioonn aanndd IInnddeemmnniittyy CClluubb RRIIFF RReeggiissttrree IInntteerrnnaattiioonnaall FFrraannççaaiiss SSIIAAMM SSyyssttèèmmee dd’’IInnffoorrmmaattiioonn ddeess AAffffaaiirreess MMaarriittiimmeess SSNNPPOOMMMM SSyynnddiiccaatt NNaattiioonnaall PPrrooffeessssiioonnnneell ddeess OOffffiicciieerrss ddee llaa MMaarriinnee MMaarrcchhaannddee SSOOLLAASS SSaaffeettyy OOff LLiiffee AAtt SSeeaa SSTTCCWW SSttaannddaarrss ooff TTrraanniinngg,, CCeerrttiiffiiccaattiioonn aanndd WWaattcchhkkeeeeppiinngg SSUUBB SSeeaaffaarreerrss’’ UUnniioonn ooff BBuurrmmaa –– SSyynnddiiccaatt ddeess mmaarriinnss BBiirrmmaannss TTAAAAFF TTeerrrreess AAuussttrraalleess eett AAnnttaarrccttiiqquueess FFrraannççaaiisseess TTppll TToonnnneess ddee PPoorrtt eenn LLoouurrdd UUEE UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee PPOOEEAA PPhhiilliippppiinneess OOvveerrsseeaass EEmmppllooyymmeenntt AAnnggeennccyy ZZEEEE ZZoonnee EEccoonnoommiiqquuee EExxcclluussiivvee
 • 5. AA mmeess aarrrriièèrreess--ggrraannddss ppèèrreess JJeeaann ZZeerrbbii eett AAllbbaann LLéévveeqquuee ddiissppaarruuss eenn sseerrvviiccee àà bboorrdd dduu ppaaqquueebboott LLaammoorriicciièèrree llee 99 jjaannvviieerr 11994422 ;; AA mmoonn ggrraanndd--ppèèrree,, RReennéé LLéévveeqquuee,, ddééccééddéé ccee 1111 jjuuiilllleett 22001111.. SSOOMMMMAAIIRREE IInnttrroodduuccttiioonn PPAARRTTIIEE 11 :: DDéécclliinn eett lluuttttee ddeess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess eeuurrooppééeennnneess SSeeccttiioonn 11 :: AAnnaallyyssee ccoommppaarraattiivvee ddeess ffllootttteess SSeeccttiioonn 22 :: LLaa mmiissee eenn ppllaaccee ddee rreeggiissttrreess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ppoouurr ffaaiirree ffaaccee àà llaa ccoonnccuurrrreennccee PPAARRTTIIEE 22 :: LL''AACCTTIIOONN PPRROOTTEECCTTRRIICCEE EETT RREEGGUULLAATTRRIICCEE IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE SSeeccttiioonn 11 :: LLaa ccoonnvveennttiioonn MMLLCC 22000066 SSeeccttiioonn 22 :: LLaa mmiissee eenn œœuuvvrree ddeess pprreessccrriippttiioonnss CCoonncclluussiioonn
 • 6. 6 IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN ""OO ccoommbbiieenn ddee mmaarriinnss,, ccoommbbiieenn ddee ccaappiittaaiinneess -- QQuuii ssoonntt ppaarrttiiss jjooyyeeuuxx ppoouurr ddeess ccoouurrsseess llooiinnttaaiinneess,, -- DDaannss ccee mmoorrnnee hhoorriizzoonn ssee ssoonntt éévvaannoouuiiss!! -- CCoommbbiieenn oonntt ddiissppaarruu,, dduurree eett ttrriissttee ffoorrttuunnee!! -- DDaannss uunnee mmeerr ssaannss ffoonndd,, ppaarr uunnee nnuuiitt ssaannss lluunnee...... ""11 CCeess vveerrss ddee VViiccttoorr HHuuggoo rreeffllèètteenntt llee ttrraaggiiqquuee ddeessttiinn ddee nnoommbbrreeuuxx mmaarriinnss,, ttaanntt llaa vviiee eenn mmeerr rreennffeerrmmee rriissqquueess eett ppéérriillss.. PPlluuss dd’’uunn ssiièèccllee pplluuss ttaarrdd llaa vviiee eenn mmeerr,, bbiieenn qquu’’aayyaanntt bbéénnééffiicciiéé dd’’iimmppoorrttaanntteess éévvoolluuttiioonnss,, rreessttee uunn mmooddee ddee vviiee ddoonntt llaa ppaarrttiiccuullaarriittéé rreessttee eennttiièèrree.. LL’’hhiissttoorriieenn AAllaaiinn CCaabbaannttoouuss aa lluuii aauussssii ssoouulliiggnnéé cceettttee ssiinngguullaarriittéé ddeess ggeennss ddee mmeerr :: «« EEnn ffaaiissaanntt ddee lleeuurr pprriinncciippaall iinnssttrruummeenntt ddee ttrraavvaaiill,, llee bbaatteeaauu,, uunn lliieeuu ddee llaabbeeuurr,, uunn lliieeuu dd’’eexxiisstteennccee,, uunn iinntteerrmmééddiiaaiirree mmaattéérriieell eett ssyymmbboolliiqquuee eennttrree eeuuxx eett llee rreessttee ddeess hhoommmmeess,, lleess ggeennss ddee mmeerr ééttaaiieenntt lleess sseeuullss àà eennttrreetteenniirr uunnee rreellaattiioonn ppaarrttiiccuulliièèrree eett iinnddiissppeennssaabbllee aavveecc uunn eessppaaccee qquuee lleess aauuttrreess iiggnnoorraaiieenntt oouu vvoouullaaiieenntt iiggnnoorreerr.. »»22 AAuussssii eesstt--iill ppaarruutt eesssseennttiieellllee dd’’aaccccoorrddeerr aauuxx ggeennss ddee mmeerr uunnee pprrootteeccttiioonn ppaarrttiiccuulliièèrree.. DDèèss lleess aannnnééeess 11667700,, eenn iinnssttiittuuaanntt ppaarr oorrddoonnnnaannccee rrooyyaallee uunn sseeccoouurrss vviiaaggeerr ddee ddeeuuxx ééccuuss ppaarr mmooiiss aauuxx aanncciieennss mmiilliittaaiirreess,, yy ccoommpprriiss aauuxx mmaarriinnss,, LLoouuiiss XXIIVV ccrrééaaiitt ccee qquuii eesstt aauujjoouurrdd’’hhuuii ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee llee pplluuss aanncciieenn rrééggiimmee ddee ssééccuurriittéé ssoocciiaallee.. CC’’eesstt eenn eeffffeett àà ppaarrttiirr ddee cceettttee ddaattee qquuee ss’’eesstt ppeeuu àà ppeeuu ddéévveellooppppéé uunn ssttaattuutt ssoocciiaall ppaarrttiiccuulliieerr ppoouurr lleess mmaarriinnss.. 1 Victor Hugo, Les Rayons et les Ombres (1840) 2 A. Cabantous, Les citoyens du large - Les identités maritimes en France (XVII-XIX e siècles), Aubier, coll. « Historique », Paris, 1995.
 • 7. 7 CCoollbbeerrtt,, aalloorrss SSeeccrrééttaaiirree dd’’EEttaatt àà llaa MMaarriinnee ss’’eexxpprriimmaaiitt eenn cceess mmoottss :: «« TToouutt hhoommmmee qquuii ttrraavvaaiill ssuurr mmeerr aa bbeessooiinn ddee pplluuss ddee pprrootteeccttiioonn qquu''uunn aauuttrree.. VVoouuss sseerreezz mmeess pprroottééggééss.. MMaaiiss jj''eexxiiggee qquuee vvoouuss ssooyyeezz ssaannss cceessssee ssoouuss llaa mmaaiinn dduu ggoouuvveerrnneemmeenntt.. SSii jjee pprreennddss vvoottrree vviiee,, eenn rreevvaanncchhee jjee ssuuiiss vvoottrree ppèèrree nnoouurrrriicciieerr ;; jj’’iinnssttiittuuee llaa CCaaiissssee ddeess IInnvvaalliiddeess,, qquuii nn’’eexxiissttee nnuullllee ppaarrtt.. QQuuaanndd vvoouuss sseerreezz vviieeuuxx,, qquuaanndd vvoouuss sseerreezz ddeevveennuuss iinnffiirrmmeess aauu sseerrvviiccee,, jjee ppoouurrvvooiirraaii àà vvooss bbeessooiinnss ;; ssii vvoouuss aavveezz uunnee ffeemmmmee eett ddeess eennffaannttss qquuii,, ppeennddaanntt vvooss lloonngguueess aabbsseenncceess,, mmaannqquueenntt ddee ppaaiinn,, llaa CCaaiissssee ddeess IInnvvaalliiddeess lleeuurr eenn ddoonnnneerraa.. TTeellllee aa ééttéé cceettttee iinnssttiittuuttiioonn ddee ppaatteerrnniittéé,, oouu pplluuttôôtt ddee mmaatteerrnniittéé,, qquuii eesstt llee ccoonnttrreeppooiiddss ddee ll’’iinnssccrriippttiioonn mmaarriittiimmee »» EEnn 11667755,, llaa CCaaiissssee ddeess ggeennss ddee mmeerr,, ll’’EENNIIMM,, ééttaaiitt ccrrééee eett ccee ssttaattuutt ppaarrttiiccuulliieerr sseerraa ccoonnsseerrvvéé lloorrss ddee llaa ggéénnéérraalliissaattiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé ssoocciiaallee eenn 11994455.. CC’’eesstt ddoonncc ddaannss uunnee llooggiiqquuee nnaattiioonnaallee qquuee ss’’eesstt ccoonnssttrruuiitt llee ddrrooiitt mmaarriittiimmee eett nnoottaammmmeenntt llee ddrrooiitt ssoocciiaall ddeess ggeennss ddee mmeerr.. CCeettttee llooggiiqquuee nnaattiioonnaallee ttrroouuvvee ssoonn eexxpprreessssiioonn ddaannss uunnee ssttrraattééggiiee ttaanntt ééccoonnoommiiqquuee qquuee ppoolliittiiqquuee,, lleess EEttaattss iimmppoossaanntt uunn pprriivviillèèggee ddee nnaattiioonnaalliittéé àà lleeuurrss mmaarriinnss.. AAiinnssii sseeuullss ddeess mmaarriinnss ffrraannççaaiiss nnee ppeeuuvveenntt aalloorrss eemmbbaarrqquueerr àà bboorrdd dd’’uunn nnaavviirree bbaattttaanntt ppaavviilllloonn ffrraannççaaiiss.. CCeettttee ssttrraattééggiiee nnaattiioonnaallee vvaa ccoonnnnaaîîttrree uunn vvéérriittaabbllee ttoouurrnnaanntt aavveecc
 • 8. 8 ll’’aappppaarriittiioonn dduu pphhéénnoommèènnee ddeess ppaavviilllloonnss ddiittss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn.. CCee pphhéénnoommèènnee dd ddéévveellooppppéé -- ddee mmaanniièèrree iinnaatttteenndduuee -- aapprrèèss llaa ddééccoolloonniissaattiioonn,, àà ppaarrttiirr ddee llaa sseeccoonnddee mmooiittiiéé dduu XXXXèèmmee ssiièèccllee,, vvaa ppoouusssseerr lleess EEttaattss àà ssee ddootteerr dd’’iinnssttrruummeennttss iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ppoouurr ffaaiirree ffaaccee àà uunnee pprraattiiqquuee ssoouuvveenntt ccoonnssiiddéérrééee ccoommmmee nnééffaassttee.. EEnn eeffffeett,, ssii llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eesstt uunn éélléémmeenntt cceennttrraall ddee llaa mmoonnddiiaalliissaattiioonn,, iill nn’’eenn rreessttee ppaass mmooiinnss ssoouummiiss aauuxx mmêêmmeess eeffffeettss qquuee ttoouuttee aauuttrree aaccttiivviittéé.. OOnn ppoouurrrraaiitt mmêêmmee ddiirree qquuee llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, qquuii ccoonnssttiittuuee llee ssooccllee ddee llaa mmoonnddiiaalliissaattiioonn,, ssuubbiitt eenn pprreemmiièèrree lliiggnnee lleess eeffffeettss ddee cceettttee ddeerrnniièèrree.. CCeess eeffffeettss ppeeuuvveenntt ss’’aavvéérreerr pplluuss oouu mmooiinnss ppoossiittiiffss.. IIll eexxiissttee uunnee ccoorrrrééllaattiioonn eennttrree ll''aaccttiivviittéé ééccoonnoommiiqquuee mmoonnddiiaallee,, llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eett ll''eemmppllooii.. QQuuee ccee ssooiitt eenn rraaiissoonn dd’’uunnee ccrriissee ffiinnaanncciièèrree oouu dd’’uunnee ffllaammbbééee dduu pprriixx dduu ppééttrroollee ppaarr eexxeemmppllee,, ssii lleess éécchhaannggeess ddiimmiinnuueenntt,, llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee sseerraa llee pprreemmiieerr ttoouucchhéé ppaarr uunnee aauuggmmeennttaattiioonn oouu uunnee bbaaiissssee dd’’aaccttiivviittéé.. AAuu ccoonnttrraaiirree llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ppeeuutt ss’’aavvéérreerr ttrrèèss lluuccrraattiiff lloorrssqquuee ll’’ééccoonnoommiiee mmoonnddiiaallee ssee ppoorrttee bbiieenn.. IIll nn’’eesstt aaiinnssii ppaass ssuurrpprreennaanntt qquuee llee pphhéénnoommèènnee ddeess ddééllooccaalliissaattiioonnss qquuii ssuusscciittee,, nnoottaammmmeenntt eenn FFrraannccee,, ddee vviivveess iinnqquuiiééttuuddeess ssooiitt uunn pphhéénnoommèènnee llaarrggeemmeenntt ddéévveellooppppééee ddaannss llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. OOnn ppaarrlleerraa aalloorrss pplluuss aaiisséémmeenntt ddee ddééppaavviilllloonnnneemmeenntt.. LLaa ddééllooccaalliissaattiioonn ddiittee «« ééccoonnoommiiqquuee »» eesstt «« uuttiilliissééee pprriinncciippaalleemmeenntt ppaarr lleess
 • 9. 9 ffiirrmmeess mmuullttiinnaattiioonnaalleess,, eett aa ppoouurr oobbjjeeccttiiff llaa rreecchheerrcchhee dd''uunn eennvviirroonnnneemmeenntt jjuurriiddiiqquuee pplluuss ffaavvoorraabbllee eenn mmaattiièèrree ddee rréégglleemmeennttaattiioonn dduu ttrraavvaaiill,, ddee ffiissccaalliittéé,, ddee ttaauuxx ddee cchhaannggee oouu ddee ppoolllluuttiioonn..»»33 CCee ttrraannssffeerrtt dd''aaccttiivviittééss,, ddee ccaappiittaauuxx eett dd''eemmppllooiiss ss’’eeffffeeccttuuee ddoonncc eenn ddeess rrééggiioonnss dduu ppaayyss oouu dduu mmoonnddee bbéénnééffiicciiaanntt dd''uunn aavvaannttaaggee ccoommppééttiittiiff dduu ffaaiitt ssooiitt ddee ccooûûttss pplluuss bbaass ((mmaaiinn dd''œœuuvvrree ppeeuu ccooûûtteeuussee,, mmeeiilllleeuurree aaccccèèss aauuxx rreessssoouurrcceess nnaattuurreelllleess,, ffiissccaalliittéé eett rréégglleemmeennttaattiioonn pplluuss aattttrraaccttiivveess)),, ssooiitt dd''uunn ppôôllee ddee ccoommppéétteennccee tteecchhnnoollooggiiqquuee,, oouu dduu mmooiinnss ddee ppeerrssoonnnneell ccoommppéétteenntt,, ssooiitt dd''iinnffrraassttrruuccttuurreess mmiieeuuxx aaddaappttééeess,, dd''uunn eennvviirroonnnneemmeenntt pplluuss aattttrraayyaanntt oouu dd''uunn mmaarrcchhéé llooccaall aassssuurraanntt ddeess ddéébboouucchhééss pplluuss vvaasstteess oouu iinnttéérreessssaannttss.. LLaa mmoonnddiiaalliissaattiioonn aa ddoonncc ccoommmmee ccaarraaccttéérriissttiiqquuee pprriinncciippaallee llaa mmiissee eenn ccoonnccuurrrreennccee dd’’hhoommmmeess eett dd’’eessppaacceess.. CC’’eesstt aavveecc llee cchhooiixx ddeess ppaavviilllloonnss ddiittss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn qquuee ss’’eexxpprriimmee ccee pphhéénnoommèènnee eenn mmaattiièèrree mmaarriittiimmee.. SS’’iill eesstt ddeevveennuu ffrrééqquueenntt ddee vvooiirr uunnee eennttrreepprriissee ffeerrmmeerr sseess ppoorrtteess eenn FFrraannccee ppoouurr rréé--oouuvvrriirr ddaannss uunn ppaayyss ééccoonnoommiiqquueemmeenntt pplluuss rreennttaabbllee,, llaa pprraattiiqquuee eenn mmaattiièèrree mmaarriittiimmee eesstt ccoouurraannttee,, mmaaiiss sseemmbbllee mmooiinnss cchhooqquueerr ll’’ooppiinniioonn.. UUnn tteell pphhéénnoommèènnee eennttrraaîînnee iinnéévviittaabblleemmeenntt ddeess ppllaannss ssoocciiaauuxx,, oouu llaa ppoossssiibbiilliittéé ppoouurr ll’’eemmppllooyyéé ddee ssuuiivvrree ssoonn eennttrreepprriissee eett ssee ssoouummeettttrree àà llaa llééggiissllaattiioonn ssoocciiaallee dduu nnoouuvveeaauu ppaayyss dd’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn.. AAiinnssii ll’’eemmppllooyyéé ppeeuutt ssee vvooiirr pprrooppoosseerr uunn mmêêmmee eemmppllooii mmaaiiss ddaannss ddeess ccoonnddiittiioonnss ddee ttrraavvaaiill ddiissccuuttaabblleess eett aavveecc uunnee rréémmuunnéérraattiioonn ddéérriissooiirree aauu nnoomm dd’’uunn ssoouuccii ddee ccoommppééttiittiivviittéé ddee ssoonn eennttrreepprriissee.. EEnn mmaattiièèrree mmaarriittiimmee,, lleess ppaavviilllloonnss ddiittss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn oonntt aaiinnssii 3 Encyclopédie Larousse 2012
 • 10. 10 iinnttééggrrééss àà lleeuurr fflloottttee ddeess nnaavviirreess ddiitt «« nnaavviirree ppoouubbeelllleess »».. LL''ééqquuiippaaggee ddee tteellss nnaavviirreess vviitt ddaannss ddeess ccoonnddiittiioonnss ssoouuvveenntt ddéépplloorraabblleess.. NNoonn sseeuulleemmeenntt iinnssaalluubbrreess,, cceess ccoonnddiittiioonnss ddee vviieess ssoonntt aauussssii ddaannggeerreeuusseess.. UUnn sseeuull oobbjjeeccttiiff ddaannss uunn ccoonntteexxttee gglloobbaalliisséé :: pprroodduuiirree mmooiinnss cchheerr,, ggrrââccee ll’’ééccoonnoommiiee ssuurr ddeess ttaaxxeess ddiivveerrsseess,, nnoottaammmmeenntt ssoocciiaalleess,, lleess nnoorrmmeess eennvviirroonnnneemmeennttaalleess,, lleess iinnvveessttiisssseemmeennttss ppoouurr llaa ssééccuurriittéé ddeess eemmppllooyyééss.. AAuussssii aassssiissttee--tt--oonn ddeeppuuiiss pplluussiieeuurrss ddéécceennnniieess àà uunn pphhéénnoommèènnee ddoonntt llee ccaarraaccttèèrree ppaarraaddooxxaall mméérriittee dd’’êêttrree ssoouulliiggnnéé ;; ssii ddaannss lleess ssiièècclleess ppaassssééss,, llaa ppuuiissssaannccee ééccoonnoommiiqquuee dd’’uunn EEttaatt ssee mmeessuurraaiitt ppaarr ll’’éétteenndduuee ddee ssaa fflloottttee,, cceerrttaaiinnss EEttaattss ss’’iimmppoosseenntt aauujjoouurrdd’’hhuuii ccoommmmee ddee ggrraannddeess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess dduu ffaaiitt dduu nnoommbbrree ddee nnaavviirreess qquu’’iillss iimmmmaattrriiccuulleenntt ssaannss ppoouurr aauuttaanntt rreepprréésseenntteerr ddee ggrraannddeess ppuuiissssaanncceess ééccoonnoommiiqquueess.. CC’’eesstt llee ccaass ddeess ddeeuuxx pprreemmiieerrss EEttaattss dd’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn ddeess nnaavviirreess,, PPaannaammaa eett LLiibbeerriiaa,, ddoonntt lleess ppaavviilllloonnss ccoouuvvrreenntt uunn ttiieerrss ddee llaa fflloottttee mmoonnddiiaallee ((eenn TTppll)).. DDèèss lloorrss,, aauu rreeggaarrdd ddee cceess ddoonnnnééeess qquuaannttiittaattiivveess,, ssee ppoossee llaa qquueessttiioonn ddee llaa qquuaalliittéé ddee cceess ssyyssttèèmmee dd’’aattttrriibbuuttiioonn dduu ppaavviilllloonn.. LL’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn ddeess nnaavviirreess eemmppoorrttee aauujjoouurrdd’’hhuuii eennccoorree ddeess ccoonnssééqquueenncceess ppoolliittiiqquueess eett ééccoonnoommiiqquueess ppoouurr lleess EEttaattss qquuii aaccccoorrddeenntt lleeuurr ppaavviilllloonn,, eett ppoouurr lleess aarrmmaatteeuurrss qquuii lleess cchhooiissiisssseenntt.. CCeettttee pprrooccéédduurree aaddmmiinniissttrraattiivvee ééttaabblliitt uunn lliieenn ddee ddrrooiitt eennttrree ll’’EEttaatt dduu ppaavviilllloonn eett llee nnaavviirree iimmmmaattrriiccuulléé.. LL’’EEttaatt qquuii bbéénnééffiicciiee dd’’uunn eennrriicchhiisssseemmeenntt ddee ssaa fflloottttee vvaa eenn ccoonnttrree ppaarrttiiee aaccccoorrddeerr uunnee pprrootteeccttiioonn aauuxx nnaavviirreess bbaattttaanntt ssoonn ppaavviilllloonn.. LLee bbéénnééffiiccee ppoouurr ll’’EEttaatt dduu ppaavviilllloonn eesstt ddee ttaaiillllee ccaarr pplluuss ssaa fflloottttee eesstt ccoonnssééqquueennttee,, pplluuss iill sseerraa rreepprréésseennttéé ddaannss lleess oorrggaanniissaattiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess ccoommmmee ll’’OOMMII,, llaa CCNNUUCCEEDD,, ll’’OOIITT oouu llaa FFAAOO.. AAuu ccoonnttrraaiirree iill eesstt ddééssaassttrreeuuxx ppoouurr
 • 11. 11 uunn EEttaatt qquuii ppoossssèèddee uunnee ZZEEEE éétteenndduuee ((ccoommmmee llaa FFrraannccee oouu llaa GGrraannddee BBrreettaaggnnee)) ddee vvooiirr ssaa fflloottttee ddiimmiinnuueerr,, ppeerrddaanntt aaiinnssii ddee lleeuurr iinnfflluueennccee ddaannss cceess iinnssttaanncceess.. OOrr cc’’eesstt nnoottaammmmeenntt aauu sseeiinn ddee ll’’OOMMII qquuee ssee nnééggoocciieenntt uunnee ggrraannddee ppaarrttiiee ddee llaa rréégglleemmeennttaattiioonn eenn mmaattiièèrree mmaarriittiimmee.. CCeess EEttaattss oonntt ddoonncc uunn iinnttéérrêêtt ppaarrttiiccuulliieerr àà ccoonnsseerrvveerr lleeuurr fflloottttee,, aaffiinn ddee ppoouuvvooiirr ppeesseerr ddaannss lleess nnééggoocciiaattiioonnss ddee llaa rréégglleemmeennttaattiioonn,, eett aaiinnssii pprroottééggeerr lleeuurr eessppaaccee mmaarriittiimmee ((ssééccuurriittéé,, ppoolllluuttiioonn……)) PPaarr aaiilllleeuurrss,, llaa fflloottttee mmaarrcchhaannddee dd’’uunn EEttaatt ppeeuutt lluuii êêttrree uuttiillee eenn ccaass dd’’ooppéérraattiioonn mmiilliittaaiirreess,, vvooiirree hhuummaanniittaaiirreess,, ppaarr llee bbiiaaiiss ddeess rrééqquuiissiittiioonnss.. EEnnffiinn llaa fflloottttee ddoonntt ddiissppoossee uunn EEttaatt ggéénnèèrree uunn rreevveennuu ppoouurr ccee ddeerrnniieerr,, àà ttrraavveerrss llaa ffiissccaalliittéé,, ll’’eemmppllooii eett llee ddéévveellooppppeemmeenntt ééccoonnoommiiqquuee ddee ll’’aaccttiivviittéé.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee ll’’aarrmmaatteeuurr,, llee cchhooiixx dduu ppaavviilllloonn ss’’aavvèèrree ééggaalleemmeenntt êêttrree uunn cchhooiixx ssttrraattééggiiqquuee,, ccoommmmee nnoouuss ll’’aavvoonnss vvuu,, ddaannss uunn ssoouuccii ppeerrmmaanneenntt ddee rreecchheerrcchhee dduu pprrooffiitt àà mmooiinnddrree ccooûûtt.. EEtt nnoouuss ppoouuvvoonnss iiccii rreelleevveerr uunn sseeccoonndd ppaarraaddooxxee.. CCee nnee ssoonntt ppaass llee EEttaattss qquuii iimmmmaattrriiccuulleenntt llee pplluuss ddee nnaavviirree qquuii aattttiirreenntt llee pplluuss dd’’aarrmmaatteeuurrss.. SSii llee PPaannaammaa eett llee LLiibbeerriiaa ddiissppoosseenntt ddeess ddeeuuxx pplluuss iimmppoorrttaanntteess ffllootttteess eenn nnoommbbrree ddee nnaavviirreess,, llaa GGrrèèccee eett llee JJaappoonn ssoonntt lleess ddeeuuxx pprreemmiieerrss EEttaattss aarrmmaattoorriiaauuxx eett ccoonnttrrôôlleenntt aaiinnssii uunn ttiieerrss ddee llaa fflloottttee mmoonnddiiaallee ((eenn TTppll)).. DDèèss lloorrss llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess ddééppaavviilllloonnnneemmeennttss mmaassssiiffss eennttrraaîînnee uunnee cchhaaîînnee dd''iinntteerrrrooggaattiioonnss ccoonncceerrnnaanntt lleess ggeennss ddee mmeerr.. TToouutt dd''aabboorrdd ssuurr llee ppllaann ééccoonnoommiiqquuee,, ccoommmmeenntt lleess EEttaattss ddaannggeerreeuusseemmeenntt ccoonnccuurrrreennccééss ppaarr ll''aappppaarriittiioonn ddee cceess PPaavviilllloonnss dd''uunn nnoouuvveeaauu ggeennrree oonntt--iillss rrééaaggiiss aaffiinn ddee pprréésseerrvveerr lleeuurrss iinnttéérrêêttss ?? EEnn qquuooii llaa llééggiissllaattiioonn ssoocciiaallee ddeess ggeennss ddee mmeerr
 • 12. 12 ccoonnssttiittuuee--tt--eellllee uunn éélléémmeenntt ddee ccoommppééttiittiivviittéé eennttrree lleess ppaavviilllloonnss eett ddoonncc uunn eennjjeeuu mmaajjeeuurr ppoouurr lleess EEttaattss ?? LLeess ssttrraattééggiieess ééllaabboorrééeess ssee ssoonntt--eelllleess rréévvééllééeess eeffffiiccaacceess ?? EEnn eeffffeett,, qquueellss ffaacctteeuurrss ppeeuuvveenntt ppeerrmmeettttrree aauuxx aarrmmaatteeuurrss ddee rréédduuiirree lleeuurrss ccooûûttss dd’’eexxppllooiittaattiioonn ?? SSii cceerrttaaiinnss ffrraaiiss ccoommmmee uunnee ccaallee ssèècchhee,, dduu ccoommbbuussttiibbllee,, oouu aauuttrreess rreesstteenntt sseennssiibblleemmeenntt lleess mmêêmmeess ppaarrttoouutt ddaannss llee mmoonnddee,, dd''aauuttrreess,, nnoouuss llee vveerrrroonnss,, ppeeuuvveenntt eenn rreevvaanncchhee vvaarriieerr ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, ssuurr llee ppllaann hhuummaaiinn,, ccoommmmeenntt ss''aassssuurreerr qquuee cceess ppaavviilllloonnss ddiittss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn rreessppeecctteenntt uunn nniivveeaauu ttoolléérraabbllee ddee pprrootteeccttiioonn ssoocciiaallee eett ooffffrreenntt ddeess ccoonnddiittiioonnss ddee vviiee aacccceeppttaabblleess ppoouurr lleess ggeennss ddee mmeerr ?? CCoommmmeenntt llaa CCoommmmuunnaauuttéé IInntteerrnnaattiioonnaallee,, ssoouucciieeuussee ddee llaa ccoonnddiittiioonn hhuummaaiinnee aa--tt--eellllee rrééaaggiitt ffaaccee àà llaa mmiissee eenn ppéérriill ddee mmiilllliieerrss dd''hhoommmmeess ?? CC''eesstt aaiinnssii aauuttoouurr dd’’iinntteerrrrooggaattiioonnss qquuee vvaa ss''aarrttiiccuulleerr nnoottrree rrééfflleexxiioonn.. EEnn eeffffeett,, ffaaccee àà llaa ccrriissee aayyaanntt ttoouucchhéé lleess ffllootttteess ddeess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess,, pprroovvooqquuééee ppaarr ll''aappppaarriittiioonn ddeess ppaavviilllloonnss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn eett ddee nnoouuvveeaauuxx mmaarrcchhééss ddee ggeennss ddee mmeerr,, cceess ddeerrnniièèrreess oonntt dduu rriivvaalliisseerr dd''iinnggéénniioossiittéé.. LL''iilllluussttrraattiioonn llaa pplluuss mmaarrqquuééee ddee lleeuurr rrééssiissttaannccee rrééssiiddee ssaannss ddoouuttee llaa mmiissee eenn ppllaaccee ddee rreeggiissttrreess bbiiss aaffiinn ddee ccoonnttiinnuueerr àà ppoouuvvooiirr ooffffrriirr uunn ppaavviilllloonn ccoonnccuurrrreennttiieell aauuxx aarrmmaatteeuurrss.. ((II))
 • 13. 13 CCeess bboouulleevveerrsseemmeennttss pprroovvooqquuééss ppaarr uunnee mmiissee eenn ccoonnccuurrrreennccee ppaarrffooiiss qquuaalliiffiiééee ddee «« ddééllooyyaallee »» oonntt ppaarr aaiilllleeuurrss ppoouusssséé lleess EEttaattss àà ééllaarrggiirr llee ccaaddrree ccllaassssiiqquuee ddee llaa llééggiissllaattiioonn nnaattiioonnaallee ppoouurr ccrrééeerr uunn vvéérriittaabbllee ccaaddrree iinntteerrnnaattiioonnaall rrééggiissssaanntt lleess rrééggiimmeess ddee pprrootteeccttiioonn ssoocciiaallee ddeess mmaarriinnss.. IIll eenn rrééssuullttee uunnee llaarrggee ddiivveerrssiittéé ddeess ssoouurrcceess eenn llaa mmaattiièèrree.. SSii llaa CCoonnvveennttiioonn ddiittee MMLLCC -- MMaarriittiimmee LLaabboouurr CCoonnvveennttiioonn -- aaddooppttééee eenn 22000066 mmaarrqquuee uunn ttoouurrnnaanntt ddaannss llaa ccoonnssttrruuccttiioonn ddee ccee ddrrooiitt ssoocciiaall iinntteerrnnaattiioonnaall ddeess ggeennss ddee mmeerr,, ll’’éépprreeuuvvee ddeess rraattiiffiiccaattiioonnss eett ssuurrttoouutt ll’’aapppplliiccaattiioonn eeffffeeccttiivvee ddee sseess pprreessccrriippttiioonnss rreesstteenntt uunn ddééffii mmaajjeeuurr.. ((IIII)) PPAARRTTIIEE 11 :: DDéécclliinn eett lluuttttee ddeess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess eeuurrooppééeennnneess
 • 14. 14 DDèèss lleess aannnnééeess 11997700 uunnee vvéérriittaabbllee «« ccrriissee ddee ll''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn »» eesstt vveennuuee ffrraappppeerr lleess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess ccllaassssiiqquueess,, ppuuiissssaanncceess pprriinncciippaalleemmeenntt eeuurrooppééeennnneess.. JJuussqquu''aalloorrss,, lleess EEttaattss ddiissppoossaanntt ddeess pplluuss ggrroosssseess ffllootttteess ééttaaiieenntt ddeess aanncciieennss eemmppiirreess ccoolloonniiaauuxx,, ddoommiinnaanntt ll''ééccoonnoommiiee mmoonnddiiaallee.. MMaaiiss,, nnoouuss ll''aavvoonnss éévvooqquuéé,, llaa ccaauussee ddee cceettttee ccrriissee aa rraappiiddeemmeenntt ééttéé iiddeennttiiffiiééee.. IIll ss''aaggiitt ddee ll''aappppaarriittiioonn,, ccoommmmee nnoouuss ll''aavvoonnss éévvooqquuéé,, dduu pphhéénnoommèènnee ddeess ppaavviilllloonnss ddiittss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn.. LLeess EEttaattss oonntt aaiinnssii pprriiss ddiivveerrsseess mmeessuurreess ddeeppuuiiss uunnee ttrreennttaaiinnee dd''aannnnééeess ppoouurr eennrraayyeerr llee pphhéénnoommèènnee.. PPlluussiieeuurrss mmooyyeennss oonntt ddoonncc ééttéé ééllaabboorrééss ppaarr lleess EEttaattss vviiccttiimmeess ddee ddééppaavviilllloonnnneemmeenntt mmaassssiiff,, aaffiinn ddee tteenntteerr ddee ccoonnsseerrvveerr lleeuurr fflloottttee.. SSii cceess ssoolluuttiioonnss aappppaarraaiisssseenntt eeffffiiccaacceess ddaannss lleeuurr ccoonncceepptt,, lleeuurr bbiillaann àà ll''éépprreeuuvvee ddeess ffaaiittss ss''aavvèèrree ppaarrffooiiss ddéécceevvaanntt.. LLee RRaappppoorrtt RRiicchheemmoonntt ddee 2200003355 aappppoorrttee ssuurr cceess ppooiinnttss uunnee pprréésseennttaattiioonn eeffffiiccaaccee.. CCee rraappppoorrtt ccoonnssttiittuuee uunnee rrééfflleexxiioonn ssuurr ll''ééttaatt ddeess ffllootttteess eett lleess mmooyyeennss ddee rreennddrree llee ppaavviilllloonn ffrraannççaaiiss aattttrraaccttiiff.. IIll ppllaaiiddee nnoottaammmmeenntt ppoouurr llaa mmiissee eenn ppllaaccee dd''uunn rreeggiissttrree IInntteerrnnaattiioonnaall FFrraannççaaiiss.. CCeeppeennddaanntt,, llee RRIIFF eesstt ddeeppuuiiss eennttrréé eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee eenn 22000055.. SSiixx aannss aapprrèèss ssoonn aaddooppttiioonn,, lleess pprreemmiieerrss bbiillaannss ss''iimmppoosseenntt SSeeccttiioonn 11 :: AAnnaallyyssee ccoommppaarraattiivvee ddeess ffllootttteess 5 Rapport n° 92 (2003-2004) de M. le Sénateur Henri de RICHEMONT, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé au Sénat le 3 décembre 2003
 • 15. 15 LLee SSéénnaatteeuurr RRiicchheemmoonntt ddrreessssee ddaannss llaa pprreemmiièèrree ppaarrttiiee ddee ssoonn rraappppoorrtt,, uunn ééttaatt ddeess ffllootttteess eeuurrooppééeennnneess.. IIll ccoommppaarree aaiinnssii llee ppaavviilllloonn ffrraannççaaiiss àà cceeuuxx ddee sseess vvooiissiinnss eeuurrooppééeennss.. IIll éévvooqquuee eennssuuiittee lleess ddiifffféérreenntteess mmeessuurreess pprriisseess ppoouurr eennrraayyeerr llee ddéécclliinn ddee llaa mmaarriinnee mmaarrcchhaannddee.. SS''aappppuuyyaanntt ssuurr cceess eexxeemmpplleess eeuurrooppééeennss,, HHeennrrii ddee RRiicchheemmoonntt pprréésseennttee uunnee sséérriiee ddee mmeessuurreess vviissaanntt àà rreennddrree llee ppaavviilllloonn ffrraannççaaiiss pplluuss aattttrraaccttiiff.. CCee rraappppoorrtt mmeett eenn lluummiièèrree ttrrooiiss éélléémmeennttss àà pprreennddrree eenn ccoommppttee :: llee ddéécclliinn ddee llaa fflloottttee iimmmmaattrriiccuullééee,, ddéécclliinn ddee llaa fflloottttee ccoonnttrrôôllééee eett llee ddéécclliinn dduu nnoommbbrree ddee ppeerrssoonnnneell nnaavviiggaanntt.. CCeettttee pprréésseennttaattiioonn nnoouuss ppaarraaiitt êêttrree uunn mmooyyeenn rreemmaarrqquuaabbllee dd''ééttuuddiieerr ll''éévvoolluuttiioonn ddeess ffllootttteess.. NNoouuss aalllloonnss ddoonncc,, ssuurr ccee sscchhéémmaa,, pprréésseenntteerr uunnee vviissiioonn aaccttuuaalliissééee ddee ll''ééttaatt ddeess ffllootttteess mmoonnddiiaalleess.. PPaarraaggrraapphhee 11 :: LLaa FFrraannccee,, eexxeemmppllee dduu ddéécclliinn ddeess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess ffaaccee àà ll’’éémmeerrggeennccee ddeess ppaavviilllloonnss ddee ccoommppllaaiissaannccee.. AAvveecc pprrèèss ddee 880000 bbaatteeaauuxx eett 4455..000000 mmaarriinnss lleess aannnnééeess 11995500 ssoonntt ccoonnssiiddéérrééeess ccoommmmee uunn nnoouuvveell ââggee dd''oorr.. AApprrèèss llaa gguueerrrree,, llee ggoouuvveerrnneemmeenntt eennggaaggee eenn eeffffeett uunn vvaassttee ppllaann ddee rreeccoonnssttrruuccttiioonn ddeessttiinnéé àà rreemmppllaacceerr ddeess cceennttaaiinneess ddee nnaavviirreess hhoorrss dd''ââggee oouu ddééttrruuiittss ppeennddaanntt llee ccoonnfflliitt.. LLeess aarrmmaatteeuurrss oonntt aalloorrss uunnee fflloottttee ffrraaîîcchheemmeenntt ccoonnssttrruuiittee.. CCeerrttaaiinnss bbââttiimmeennttss ddee cceettttee ééppooqquuee ssoonntt rreessttééss eemmbblléémmaattiiqquueess,, ccoommmmee llee BBéérréénniiccee qquuii,, aavveecc sseess 3322..000000 ttoonnnneess ddee ppoorrtt eenn lloouurrdd,, qquuii eesstt aalloorrss llee pplluuss ggrrooss ppééttrroolliieerr dduu mmoonnddee.. MMaaiiss llaa rreeccoonnssttrruuccttiioonn ddee llaa fflloottttee vvaa rraappiiddeemmeenntt ss’’eessssoouufffflleerr.. SSii ll''aappooggééee tteecchhnniiqquuee ddee llaa fflloottttee ccoommmmeerrcciiaallee iinntteerrvviieenntt ddaannss lleess aannnnééeess 6600 eett 7700,, aavveecc llee
 • 16. 16 ppaaqquueebboott FFrraannccee eett lleess mmééggaass ppééttrroolliieerrss ddee llaa ccllaassssee BBaattiilllluuss ((555500..000000 ttoonnnneess)),, llaa «« MMaarr MMaarr »»66 nnee cceessssee ddee ddééccrrooîîttrree eenn tteerrmmee dd''uunniittééss eett ddee mmaarriinnss.. PPrrééccuurrsseeuurr ddaannss ddee nnoommbbrreeuuxx ddoommaaiinneess,, llee mmoonnddee mmaarriittiimmee aa aaiinnssii ccoonnnnuu ttrrèèss ttôôtt lleess eeffffeettss ddee llaa mmoonnddiiaalliissaattiioonn :: «« LLeess ppaavviilllloonn ddee ccoommppllaaiissaannccee ssoonntt aarrrriivvééss ttrrèèss ttôôtt,, aavveecc ddeess ééqquuiippaaggeess ttrrèèss bboonn mmaarrcchhéé,, lliivvrrééss àà eeuuxx--mmêêmmeess.. CC''eesstt uunnee ppaaggee qquuii ss''eesstt ttoouurrnnééee ppoouurr lleess ppaayyss eeuurrooppééeennss.. TToouutt aa ééttéé ddééllooccaalliisséé eett llaa ppooppuullaattiioonn ddee mmaarriinnss aa ffoonndduu ccoommmmee nneeiiggee aauu ssoolleeiill »»,, eexxpplliiqquuee DDaanniieell SSiiccaarrdd,, hhiissttoorriieenn eett ddiirreecctteeuurr ddee ll''EEccoommuussééee ddee SSaaiinntt--NNaazzaaiirree77.. DDèèss 11996655,, llaa cchhuuttee eesstt vveerrttiiggiinneeuussee.. OOnn nnee rreecceennssee eenn FFrraannccee pplluuss qquuee 660000 nnaavviirreess,, eett sseeuulleemmeenntt 550000 ddiixx aannss pplluuss ttaarrdd.. LLaa ssiittuuaattiioonn eesstt tteellllee qquu''eenn 11998866,, llee cchhiiffffrree ppaassssee ssoouuss llaa bbaarrrree ssyymmbboolliiqquuee ddee 330000.. DDaannss llee mmêêmmee tteemmppss,, llee nnoommbbrree ddee nnaavviiggaannttss ttoommbbee àà 1155..000000,, ppuuiiss 1100..000000,, ssooiitt cciinnqq ffooiiss mmooiinnss qquu''aapprrèèss llaa gguueerrrree.. AA)) UUnn ddéécclliinn eenn tteerrmmee dd''uunniittééss LL''oorriiggiinnee dduu ddéécclliinn ddee llaa fflloottttee mmaarrcchhaannddee ffrraannççaaiissee ppeeuutt êêttrree ssiittuuééee àà ppaarrttiirr ddeess aannnnééeess 11997700.. PPeennddaanntt pprrèèss ddee vviinnggtt aannss,, llee PPaavviilllloonn ffrraannççaaiiss nnee vvaa aavvooiirr ddee cceessssee ddee ppeerrddrree ddeess nnaavviirreess,, jjuussqquu''àà uunnee ssttaabbiilliissaattiioonn ddaannss lleess aannnnééeess 11999900.. SSii eenn 11996622 llaa fflloottttee mmaarrcchhaannddee ffrraannççaaiissee ccoommppttaaiitt 779988 nnaavviirreess,, sseeuulleemmeenntt 551144 nnaavviirreess ééttaaiieenntt rreecceennssééss eenn 11997755.. CCeerrttaaiinnss oonntt tteennttéé dd''eexxpplliiqquueerr cceettttee 6 « Mar Mar » est l'abréviation courante donnée à la Marine Marchande. 7 « Comment redonner de l'éclat à la marine marchande française ? », Mer et Marine du 28 mars 2006
 • 17. 17 cchhuuttee ppaarr ll''aaccccèèss àà ll''iinnddééppeennddaannccee ddee ll''AAllggéérriiee eett llaa ddiissppaarriittiioonn ddee pplluussiieeuurrss lliiggnneess rréégguulliièèrreess.. PPoouurr aauuttaanntt ccee ddéécclliinn ss''eesstt ppoouurrssuuiivvee jjuussqquu''eenn 11998899 ooùù llee ttoonnnnaaggee eenn mmiilllliioonnss ddee ttoonnnneess eenn lloouurrdd ss''eesstt ssttaabbiilliisséé aauuttoouurr ddeess 66 MMttppll.. AA cceettttee ééppooqquuee,, cc''eesstt llaa fflloottttee ppééttrroolliièèrree aa ééttéé rréédduuiittee ddee pprrèèss ddee mmooiittiiéé ddee sseess uunniittééss rreepprréésseennttaanntt lleess ttrrooiiss qquuaarrttss ddee ssaa ccaappaacciittéé.. LL''iimmppaacctt ddee cceettttee rréédduuccttiioonn eesstt iinnéévviittaabblleemmeenntt ffllaaggrraanntt.. PPeennddaanntt vviinnggtt aannss,, llee PPaavviilllloonn ffrraannççaaiiss aa ppeerrdduu eennvviirroonn uunnee vviinnggttaaiinnee dd''uunniittééss ppaarr aannss.. EEnn 11999911 llaa FFrraannccee aa ccoonnnnuu ssoonn sseeuuiill llee pplluuss bbaass aavveecc 55,,5577 MMttppll.. LLeess aannnnééeess 11999900 mmaarrqquueenntt cceeppeennddaanntt uunnee ssttaabbiilliissaattiioonn ddaannss llee ddéécclliinn ddee llaa fflloottttee aavveecc eenn mmooyyeennnnee 220055 àà 221155 nnaavviirreess.. EEnnttrree 11997755 eett 22000022 llaa ccaappaacciittéé eesstt aaiinnssii ppaassssééee ddee 2200,,88 mmiilllliioonnss ddee ttoonnnneess eenn lloouurrdd ((MMttppll)) àà 66,,2288 MMttppll..88 LLaa ssttaabbiilliissaattiioonn aappppaarruuee aauu ccoouurrss ddeess aannnnééeess 11999900 aa eenn pprreemmiieerr lliieeuu ééttéé llaa ccoonnssééqquueennccee dduu vviieeiilllliisssseemmeenntt ddee ll''ââggee mmooyyeenn ddee llaa fflloottttee.. LLaa ssiittuuaattiioonn nn’’ééttaaiitt ddoonncc gguuèèrree pplluuss ssaattiissffaaiissaannttee.. CCee ddééffaauutt aa nnééaannmmooiinnss ccoonnnnuu uunnee rraappiiddee ccoorrrreeccttiioonn ppuuiissqquu''eenn 22000022 ll''ââggee mmooyyeenn ddee llaa fflloottttee ppééttrroolliièèrree eesstt ddee 99 aannss eett 88aannss ppoouurr llaa fflloottttee nnoonn ppééttrroolliièèrree.. BB)) UUnn ddéécclliinn eenn tteerrmmeess ddee fflloottttee ccoonnttrrôôllééee 8 Rapport Richemont
 • 18. 18 IIll ss''aaggiitt iiccii ddeess nnaavviirreess bbaattttaanntt ppaavviilllloonnss ééttrraannggeerrss mmaaiiss ccoonnttrrôôllééss ppaarr ddeess iinnttéérrêêttss ffrraannççaaiiss.. IIllss ééttaaiieenntt éévvaalluuééss àà uunn ppeeuu pplluuss ddee 440000 aauu ddéébbuutt ddeess aannnnééeess 11998800.. EEnn 11999988 ccee nnee ssoonntt pplluuss qquuee 8899 nnaavviirreess qquuii ssoonntt aaiinnssii ccoommppttaabbiilliissééss99 .. CCeettttee ddiimmiinnuuttiioonn ddee 2288%% ppeeuutt ttoouutteeffooiiss êêttrree rreellaattiivviissééee ppaarr llee rreeccoouurrss ppoouurr lleess ggrraannddss aarrmmeemmeennttss ffrraannççaaiiss ccoommmmee CCMMAA--CCGGMM oouu LLoouuiiss DDrreeyyffuuss àà ll''aaffffrrèètteemmeenntt ccooqquuee--nnuuee.. OOnn eessttiimmee ddoonncc ggéénnéérraalleemmeenntt qquuee 4400%% ddee llaa fflloottttee ccoonnttrrôôllééee ppaarr ddeess iinnttéérrêêttss ffrraannççaaiiss bbaattttrraaiieenntt ppaavviilllloonn ééttrraannggeerr.. EEnnvviirroonn uunnee cceennttaaiinnee ddee nnaavviirreess bbaattttaanntt ppaavviilllloonn ttiieerrss ssoonntt aaiinnssii ddéétteennuuss oouu aaffffrrééttééss ppoouurr uunnee lloonngguuee dduurrééee ppaarr ddeess aarrmmaatteeuurrss ffrraannççaaiiss.. AAuu nniivveeaauu eeuurrooppééeenn,, cceettttee pprrooppoorrttiioonn aappppaarraaîîtt rreellaattiivveemmeenntt ffaaiibbllee.. CC)) UUnn ddéécclliinn eenn tteerrmmeess ddee ppeerrssoonnnneell nnaavviiggaannttss CCoorrrrééllaattiivveemmeenntt aauu ddéécclliinn ddee llaa fflloottttee,, llee nnoommbbrree ddee mmaarriinnss ffrraannççaaiiss nn''aa cceesssséé ddee cchhuutteerr.. EEnn FFrraannccee,, llee SSyyssttèèmmee dd’’IInnffoorrmmaattiioonn ddeess AAffffaaiirreess MMaarriittiimmeess ((SSIIAAMM)) eesstt llaa pprriinncciippaallee ssoouurrccee ddee ddoonnnnééeess ddeess nnaavviiggaannttss ffrraannççaaiiss eett ppeerrmmeett dd''éévvaalluueerr lleeuurr eeffffeeccttiiff.. OOnn ddéénnoommbbrraaiitt eenn 11995599 uunn nnoommbbrree ttoottaall ddee 4433555500 mmaarriinnss.. LLee ppeerrssoonnnneell dd’’eexxééccuuttiioonn aalloorrss ccoommppoosséé ddee 3333 662200 mmeemmbbrreess aa ddèèss lleess aannnnééeess 11996600 ccoonnnnuu uunn 9 Cahier statistique du Comité Central d'Armateurs de France, édition 1998
 • 19. 19 ddéécclliinn bbrruuttaall aavvaanntt ddee ssee ssttaabbiilliisseerr vveerrss 11997755.. IIll nnee rreessttee aalloorrss ppuuss qquuee 1188 888800 mmeemmbbrreess dduu ppeerrssoonnnneell dd''eexxééccuuttiioonn.. PPrrèèss ddee llaa mmooiittiiéé ddeess eemmppllooiiss oonntt aaiinnssii ddiissppaarruuss eenn mmooiinnss ddee vviinnggtt aannss.. CCoonncceerrnnaanntt lleess ooffffiicciieerrss,, ssii lleeuurr nnoommbbrree eesstt ppaasssséé ddee 99 993300 àà 77 553300 eennttrree 11995599 eett 11997799,, ccee nn''eesstt qquu''àà ppaarrttiirr ddeess aannnnééeess 11998800 qquuee lleeuurr nnoommbbrree vvaa sseennssiibblleemmeenntt ddiimmiinnuueerr.. EEnn 11999999,, llee ppaavviilllloonn ffrraannççaaiiss nnee ccoommppttee pplluuss qquuee 22 883399 ooffffiicciieerrss.. LL''eesssseennttiieell ddeess mmaarriinnss ffrraannççaaiiss ooccccuuppeenntt aauujjoouurrdd''hhuuii uunn eemmppllooii ddaannss llee ttrraannssppoorrtt ddee ppaassssaaggeerrss.. CCeeppeennddaanntt,, ll''aaccttuuaalliittéé rréécceennttee,, ccoommmmee nnoouuss llee vveerrrroonnss,, nn''aa ppaass ééttéé ffaavvoorraabbllee aauuxx ppeerrssoonnnneellss ddeess pprriinncciippaauuxx aarrmmeemmeennttss ccoonncceerrnnééss,, àà ssaavvooiirr llaa SSNNCCMM,, SSeeaa FFrraannccee eett BBrriittaannnnyy FFeerrrriieess.. DD)) UUnn ddéécclliinn ccoommmmuunn LLaa FFrraannccee nn''aa ppaass ééttéé llee sseeuull EEttaatt ttoouucchhéé.. CCoommmmee nnoouuss ll''aavvoonnss pprrééccééddeemmmmeenntt éévvooqquuéé,, ttoouutteess lleess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess eeuurrooppééeennnneess oonntt ééttéé ttoouucchhééeess ppaarr llee mmêêmmee pphhéénnoommèènnee.. LL’’IIttaalliiee aa nnoottaammmmeenntt ccoonnnnuu uunn ddéécclliinn sseemmbbllaabbllee àà llaa FFrraannccee.. LLaa ggrraannddee BBrreettaaggnnee eenn ppaarrttiiccuulliieerr aa ééttéé ttoouucchhééee pplluuss vviioolleemmmmeenntt eennccoorree.. EEnn 11998800 llee ttoonnnnaaggee ttoottaall ssoouuss ppaavviilllloonn bbrriittaannnniiqquuee ééttaaiitt ddee 4455,,0088 MMttppll.. LLee ppaarrooxxyyssmmee ddee ccee ddéécclliinn sseerraa aatttteeiinntt eenn 11999944 aavveecc uunn ttoonnnnaaggee rréédduuiitt àà 77,,44 MMttppll rreepprréésseennttaanntt mmooiinnss ddee 440000 nnaavviirreess.. LLaa NNoorrvvèèggee aa vvuu eellllee aauussssii ssaa fflloottttee dduurreemmeenntt ttoouucchhééee.. AA llaa ffiinn ddeess aannnnééeess
 • 20. 20 11998800,, 8800 %% ddeess nnaavviirreess ssoouuss ppaavviilllloonn nnoorrvvééggiieenn aavvaaiieenntt ééttéé ddééppaavviilllloonnééss aauu pprrooffiitt ddeess ppaavviilllloonnss ddiittss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn,, rreepprréésseennttaanntt 4422 MMttppll.. IIll nnee rreessttaaiitt aalloorrss pplluuss qquuee ll’’ééqquuiivvaalleenntt ddee 88 MMttppll eenn nnaavviirreess iinnssccrriittss ssuurr ccee rreeggiissttrree.. DD''aauuttrreess EEttaattss oonntt cceeppeennddaanntt mmiieeuuxx rrééssiissttéé.. CC''eesstt nnoottaammmmeenntt llee ccaass ddee ll''AAlllleemmaaggnnee oouu dduu DDaanneemmaarrkk qquuii oonntt ssuu ssee mmaaiinntteenniirr,, vvooiirr rreennffoorrcceerr lleeuurr ppoossiittiioonn.. LLeess EEttaattss--UUnniiss oonntt qquuaanntt àà eeuuxx ééttéé ttoouucchhééss pplluuss ttaarrddiivveemmeenntt.. EEnnttrree 22000011 eett 22000022 llee ttoonnnnaaggee eenn ppoorrtt eenn lloouurrdd eesstt ppaasssséé ddee 2288,,6666 MMttppll àà 1111,,77 MMttppll.. LLaa ssiittuuaattiioonn nnee ss''eesstt ddeeppuuiiss gguuèèrree aamméélliioorrééee.. LLee nnoommbbrree dd''EEuurrooppééeennss ppaarr nnaavviirree aa ééggaalleemmeenntt bbaaiisssséé ddee pplluuss ddee 2200%%,, ssaannss ccoommpptteerr lleess ccoonnssééqquueenncceess ddee ll''aauuttoommaattiissaattiioonn ddeess bbaatteeaauuxx,, qquuii ppeerrmmeett aauujjoouurrdd''hhuuii ddee mmaannœœuuvvrreerr uunn bbââttiimmeenntt ddee 330000 mmèèttrreess aavveecc mmooiinnss ddee 3300 hhoommmmeess.. IIll eesstt ddoonncc ttrrèèss vviittee aappppaarruu iinnddiissppeennssaabbllee ddee rrééaaggiirr eett ddee pprrooppoosseerr ddeess ssoolluuttiioonnss ccoommppééttiittiivveess aaffiinn qquuee lleess EEttaattss ppuuiisssseenntt rreettrroouuvveerr lleeuurr fflloottttee ppeerrdduuee.. LL''iilllluussttrraattiioonn eesssseennttiieellllee ddee cceettttee rrééaaccttiioonn ddeess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess eenn ddéécclliinn rrééssiiddee,, nnoouuss llee vveerrrroonnss,, ddaannss llaa mmiissee eenn ppllaaccee ddee nnoouuvveeaauuxx rreeggiissttrreess ccoommmmuunnéémmeenntt aappppeellééss «« rreeggiissttrreess--bbiiss »».. CCeess rreeggiissttrreess bbiiss oonntt ppoouurr aammbbiittiioonn ddee rrééééqquuiilliibbrreerr lleess rraappppoorrttss ddee ccoonnccuurrrreennccee aavveecc lleess ttrrèèss ddééccrriiééss ppaavviilllloonnss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn.. PPaarraaggrraapphhee 22 :: LL''éémmeerrggeennccee ddeess ppaavviilllloonnss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn
 • 21. 21 LLeess pprreemmiieerrss ccaass aavvéérrééss dd’’uuttiilliissaattiioonn ddééttoouurrnnééee dd’’uunn ppaavviilllloonn rreemmoonnttee aauu ddéébbuutt dduu ddiixx--nneeuuvviièèmmee ssiièèccllee.. AA cceettttee ééppooqquuee,, llee PPoorrttuuggaall,, ppoouurr ccoonnttoouurrnneerr uunn aaccccoorrdd ssiiggnnéé aavveecc ll''AAnngglleetteerrrree iinntteerrddiissaanntt ll’’iimmppoorrttaattiioonn dd’’eessccllaavveess,, ffaaiissaaiitt cciirrccuulleerr sseess nnaavviirreess ssoouuss ppaavviilllloonn bbrrééssiilliieenn aaffiinn ddee ccoonnttiinnuueerr àà eenn ppeerrcceevvooiirr lleess bbéénnééffiicceess.. CCeettttee tteecchhnniiqquuee aa ééttéé uuttiilliissééee ppaarr lleess eessccllaavvaaggiisstteess ddee ll''EEuurrooppee eennttiièèrree.. PPlluuss ttaarrdd,, cc''eesstt llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddee llaa ccoonnttrreebbaannddee dd’’aallccooooll aauuxx EEttaass--UUnniiss dduurraanntt llaa PPrroohhiibbiittiioonn ddaannss lleess aannnnééeess 11992200 qquuii ppoouusssseerraa lleess aarrmmaatteeuurrss àà uuttiilliisseerr ccee pprrooccééddéé aavveecc ddeess nnaavviirreess iimmmmaattrriiccuullééss aauu PPaannaammaa.. CCee pprrooccééddéé aa ééggaalleemmeenntt ppeerrmmiiss aauuxx aamméérriiccaaiinnss,, aavvaanntt ddee ss''eennggaaggeerr ddaannss llaa SSeeccoonnddee GGuueerrrree MMoonnddiiaallee,, ddee vveenniirr eenn aaiiddee aauuxx ppaayyss ooccccuuppééss ppaarr ll''AAlllleemmaaggnnee nnaazziiee.. IIllss ccoonnsseerrvvaaiieenntt aaiinnssii,, eenn aappppaarreennccee,, uunnee cceerrttaaiinnee nneeuuttrraalliittéé ddaannss llee ccoonnfflliitt.. MMaaiiss àà ccôôttéé ddee cceess ccaass qquuee nnoouuss ppoouurrrriioonnss qquuaalliiffiieerr «« ddee cciirrccoonnssttaanncceess »»,, llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess ppaavviilllloonnss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn ss''eesstt rrééeelllleemmeenntt aacccceennttuuéé aauu lleennddeemmaaiinn ddee llaa ddééccoolloonniissaattiioonn.. LLeess nnoouuvveeaauuxx ppaayyss ddééccoolloonniissééss nn''oonntt ppaass ttaarrddéé,, ssoouuss llaa pprreessssiioonn ddee vvéérriittaabblleess lloobbbbiieess mmaarriittiimmeess ddaannss uunn ccoonntteexxttee ddee ddéévveellooppppeemmeenntt mmaassssiiff ddeess éécchhaannggeess mmoonnddiiaauuxx,, àà mmeettttrree eenn ppllaaccee cceess ppaavviilllloonnss ddee ccoommppllaaiissaannccee.. SSoonntt aaiinnssii aappppaarruueess ddee nnoouuvveelllleess eennttiittééss oouuvvrraanntt lleeuurrss rreeggiissttrreess aauuxx aarrmmaatteeuurrss dduu mmoonnddee eennttiieerr àà ddee ffaaiibblleess ccoonnddiittiioonnss hhaauutteemmeenntt ccoonnccuurrrreennttiieelllleess..
 • 22. 22 AAiinnssii,, lleess 1100 pprriinncciippaauuxx ppaavviilllloonnss ddee ccoommppllaaiissaannccee rreepprréésseenntteenntt 99%% ddee llaa fflloottttee mmoonnddiiaallee eenn 11995555.. CCeettttee pprrooppoorrttiioonn ppaassssee àà 2233%% eenn 11997700,, 3377%% eenn 11998855 eett aatttteeiinntt 5566..55%% eenn 11999988.. CCoommmmeenntt ss''eexxpplliiqquuee uunn tteell ssuuccccèèss ?? QQuueellllee oonntt ééttéé lleess ccoonnssééqquueenncceess ddiirreecctteess ssuurr lleess ggeennss ddee mmeerr ?? AA)) UUnnee aattttrriibbuuttiioonn ffaacciilliittééee LL''aarrttiiccllee 9911 ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee MMoonntteeggoobbaayy ddiissppoossee qquuee «« cchhaaqquuee EEttaatt ffiixxee lleess ccoonnddiittiioonnss ddaannss lleessqquueelllleess iill ssoouummeett ll''aattttrriibbuuttiioonn ddee ssaa nnaattiioonnaalliittéé aauuxx nnaavviirreess,, lleess ccoonnddiittiioonnss dd''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn ddeess nnaavviirreess ssuurr ssoonn tteerrrriittooiirree eett lleess ccoonnddiittiioonnss rreeqquuiisseess ppoouurr qquu''iillss aaiieenntt ddrrooiitt ddee bbaattttrree ssoonn ppaavviilllloonn »».. AAiinnssii,, aauu PPaannaammaa,, pprreemmiièèrree fflloottttee mmoonnddiiaallee,, llaa llééggiissllaattiioonn aauuttoorriissee ddeeppuuiiss pplluuss ddee 7700 aannss ttoouuttee ppeerrssoonnnnee pphhyyssiiqquuee oouu mmoorraallee,, dd''oorriiggiinnee ppaannaammééeennnnee oouu ééttrraannggèèrree,, àà eennrreeggiissttrreerr ddeess nnaavviirreess ddee llaa mmaarriinnee mmaarrcchhaannddee aauu RReeggiissttrree ddee llaa RRééppuubblliiqquuee dduu PPaannaammaa.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, ttoouutt nnaavviirree ddee ttoouutt ttyyppee ppeeuutt--êêttrree ssoouummiiss àà ll''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn aauu PPaannaammaa,, ppoouurr aauuttaanntt qquu''iill rrééppoonndd aauuxx eexxiiggeenncceess mmiinniimmaalleess ddee nnaavviiggaabbiilliittéé,, ddee ssééccuurriittéé eett ddee rreessppeecctt ddee ll''eennvviirroonnnneemmeenntt rreeqquuiisseess ppaarr lleess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess eett ddeess rréégglleemmeennttaattiioonnss nnaattiioonnaalleess rreellaattiivveess àà ll''oobbjjeett.. AAiinnssii lleess ppaavviilllloonnss ddee ccoommppllaaiissaannccee ppeerrmmeetttteenntt ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt àà ggrraannddee
 • 23. 23 éécchheellllee ddee nnaavviirreess ddéétteennuuss ppaarr ddeess iinnttéérrêêttss ééttrraannggeerrss,, ssaannss aauuccuunnee rreellaattiioonn ééccoonnoommiiqquuee aavveecc ll’’EEttaatt dd’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn.. DDèèss lloorrss,, llee ppaarraaddooxxee éévvooqquuéé eenn iinnttrroodduuccttiioonn,, sseelloonn lleeqquueell ddeess EEttaattss ddee ffaaiibbllee iimmppoorrttaannccee ééccoonnoommiiqquuee rreepprréésseenntteenntt lleess ffllootttteess lleess pplluuss iimmppoorrttaanntteess,, eesstt uunn iinnddiiccaatteeuurr ddaannss llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn dd''uunn ppaavviilllloonn.. BB)) DDeess ppaavviilllloonnss ééccoonnoommiiqquueemmeenntt uullttrraa ccoommppééttiittiiffss LLaa ccoommppééttiittiivviittéé ddeess ppaavviilllloonnss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn ddééccoouullee ddee ttrrooiiss ffaacctteeuurrss.. LLeess ppaavviilllloonnss ddee ccoommppllaaiissaannccee pprréésseenntteenntt eenn pprreemmiieerr lliieeuu uunn aattttrraaiitt ffiissccaall.. EEnn eeffffeett,, ddaannss llaa pplluuppaarrtt ddeess EEttaattss ccoonncceerrnnééss,, lleess bbéénnééffiicceess ddeess aarrmmaatteeuurrss ssoonntt eexxoonnéérrééss dd’’iimmppôôttss eett lleess ffrraaiiss dd’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn ssoonntt eennttrree 3300 eett 5500%% mmooiinnss éélleevvééss qquuee ddaannss lleess ppaayyss dd’’EEuurrooppee oocccciiddeennttaallee.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, lleess ppaavviilllloonnss ddee ccoommppllaaiissaannccee pprréésseenntteenntt eenn ggéénnéérraall uunnee rréégglleemmeennttaattiioonn ppeeuu ccoonnttrraaiiggnnaannttee.. CCeellllee--ccii ssee lliimmiittee ggéénnéérraalleemmeenntt aauu rreessppeecctt ddeess pprreessccrriippttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess,, ppoouurr aauuttaanntt qquuee ll''EEttaatt eenn qquueessttiioonn aaiitt rraattiiffiiéé lleess ccoonnvveennttiioonnss aaddooppttééeess ddaannss tteell oouu tteell ddoommaaiinnee.. CCoonncceerrnnaanntt lleess nnoorrmmeess ssoocciiaalleess,, llee rreeggiissttrree ppaannaammééeenn ppaarr eexxeemmppllee nn''iimmppoossee aauuccuunnee nnoorrmmee ssoocciiaallee ppaarrttiiccuulliièèrree.. IIll ss''eenn rreemmeett aauu ddrrooiitt iinntteerrnnaattiioonnaall.. CC''eesstt ddoonncc bbiieenn iiccii qquuee llaa nnéécceessssiittéé éépprroouuvvééee ppoouurr ll''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr ddee llaa MMLLCC ttrroouuvvee ttoouutt ssoonn sseennss..
 • 24. 24 PPaarr aaiilllleeuurrss,, lleess aarrmmaatteeuurrss ssee ttrroouuvveenntt ddéécchhaarrggééss ddee ttoouutteess lleess ddéémmaarrcchheess aaddmmiinniissttrraattiivveess rreellaattiivveess àà ll’’eemmppllooii dd’’uunn ssaallaarriiéé.. DDaannss llaa mmeessuurree ooùù llee ssaallaarriiéé eesstt ééttrraannggeerr,, cc’’eesstt àà lluuii ddee pprreennddrree eenn cchhaarrggee ssoonn aaffffiilliiaattiioonn aauuxx oorrggaanniissmmeess ssoocciiaauuxx ddee ll’’ééttaatt ddoonntt iill eesstt rreessssoorrttiissssaanntt.. LLeess ppaavviilllloonnss ddee ccoommppllaaiissaannccee ppeeuuvveenntt aaiinnssii rréédduuiirree ddee ddeeuuxx ttiieerrss lleess ffrraaiiss lliiééss aauu ppeerrssoonnnneell nnaavviigguuaanntt,, ssooiitt uunnee ééccoonnoommiiee aallllaanntt jjuussqquu''àà 550000 000000 ddoollllaarrss ppaarr aann eett ppaarr nnaavviirree,, sseelloonn llee ttyyppee ddee nnaavviirree.. IIll nn''eesstt ddoonncc ppaass ssuurrpprreennaanntt qquuee lleess aarrmmaatteeuurrss,, eenn qquuêêttee ddee pprrooffiittss eett ddoonncc ddee lliimmiittaattiioonn ddeess ccooûûttss,, aaiieenntt mmoonnttrréé uunn aattttrraaiitt pprroonnoonnccéé ppoouurr ccee ttyyppee ddee ppaavviilllloonnss.. PPaarraaggrraapphhee 33 :: LLee ddéévveellooppppeemmeenntt ppaarraallllèèllee ddee nnoouuvveeaauuxx mmaarrcchhééss ddee ppeerrssoonnnneell nnaavviiggaanntt :: LLeess PPhhiilliippppiinneess,, lleeaaddeerr iinnccoonntteessttéé ddee llaa ffoouurrnniittuurree ddee mmaaiinn dd’’œœuuvvrree mmaarriittiimmee SSii lleess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess oonntt ppoouurr bbeeaauuccoouupp ééttéé bbllooqquuééeess ddaannss uunn ssyyssttèèmmee ddee pprriivviillèèggee ddee nnaattiioonnaalliittéé ((vvooiirr iinnffrraa)),, llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess ppaavviilllloonnss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn oonntt eennttrraaîînnéé ll''éémmeerrggeennccee ppaarraallllèèllee ddee nnoouuvveeaauuxx ffoouurrnniisssseeuurrss ddee mmaarriinnss.. CC''eesstt aaiinnssii qquuee lleess PPhhiilliippppiinneess ssee ssoonntt iimmppoossééeess ccoommmmee llaa ssoouurrccee pprreemmiièèrree
 • 25. 25 eenn llaa mmaattiièèrree.. CCeeppeennddaanntt ddee nnoommbbrreeuuxx aauuttrreess ppaayyss ooffffrreenntt ddee llaa mmaaiinn dd’’œœuuvvrree àà ccooûûttss rréédduuiittss.. AAuu ddeellàà ddee llaa rréémmuunnéérraattiioonn,, lleess ccoonnddiittiioonnss ddee ttrraavvaaiill ddee cceess hhoommmmeess ssoonntt ssoouuvveenntt ttrrèèss ddiissccuuttaabblleess.. MMaaiiss nnoouuss vveerrrroonnss qquuee lleess rreevveennddiiccaattiioonnss ssoocciiaalleess ssoonntt ddee nnaattuurree àà ffrreeiinneerr ll''eemmppllooii eett qquu''aaiinnssii,, ddee nnoommbbrreeuuxx EEttaattss nnee rreeccoonnnnaaiisssseenntt ppaass ddee lliibbeerrttéé ssyynnddiiccaallee àà lleeuurrss mmaarriinnss,, ddaannss llee bbuutt «« dd''eexxppoorrtteerr »» aauu mmiieeuuxx lleeuurrss hhoommmmeess.. LLeess mmaarriinnss pphhiilliippppiinnss ssoonntt iinnddéénniiaabblleemmeenntt lleess pplluuss eemmppllooyyééss ddaannss llaa mmaarriinnee mmaarrcchhaannddee iinntteerrnnaattiioonnaallee,, ccoonnssttiittuuaanntt pplluuss ddee 2200%% ddee llaa mmaaiinn dd’’œœuuvvrree.. OOnn eessttiimmee lleeuurr nnoommbbrree àà eennvviirroonn 225500 000000 hhoommmmeess eett ffeemmmmeess,, llooiinn ddeevvaanntt ll''IInnddoonnééssiiee oouu llaa CChhiinnee –– rreessppeeccttiivveemmeenntt eenn ddeeuuxxiièèmmee eett ttrrooiissiièèmmee ppoossiittiioonn –– aavveecc eennvviirroonn 8800 000000 ggeennss ddee mmeerr.. DDaannss uunn ppaayyss ooùù uunn hhaabbiittaanntt ssuurr ddeeuuxx ggaaggnnee mmooiinnss ddee 22eeuurrooss ppaarr jjoouurr,, lleess ssaallaaiirreess ddeess mmaarriinnss,, bbiieenn qquuee ffaaiibblleess àà ll''éécchheellllee iinntteerrnnaattiioonnaallee,, rreepprréésseennttee uunnee ssoouurrccee ddee rreevveennuuss nnoonn nnéégglliiggeeaabbllee ppoouurr ddeess ffaammiilllleess vviivvaanntt ddaannss uunnee eexxttrrêêmmee ppaauuvvrreettéé.. CCeettttee aaccttiivviittéé ggéénnèèrree ppaarr aaiilllleeuurrss uunn pprrooffiitt ppoouurr ll''EEttaatt.. UUnnee llooii aa aaiinnssii ééttéé aaddooppttééee aaffiinn qquuee 8800%% dduu ssaallaaiirree ppeerrççuu àà ééttrraannggeerr rreevviieennnnee aauu ppaayyss.. SSii lleess mmaarriinnss nnee rreepprréésseenntteenntt qquuee 44%% ddee llaa ppooppuullaattiioonn eexxppaattrriiééee,, lleess PPhhiilliippppiinneess ccoommppttaanntt eennvviirroonn 88 mmiilllliioonnss ddee ttrraavvaaiilllleeuurrss eexxppaattrriiééss,, iillss rraappppoorrtteenntt pplluuss ddee 2200%% ddeess ddeevviisseess aauu ppaayyss ssooiitt 11,,55 mmiilllliiaarrddss ddee ddoollllaarrss..
 • 26. 26 CCeeppeennddaanntt,, iill ccoonnvviieenntt ddee ss''aattttaarrddeerr ssuurr lleess ccoonnddiittiioonnss dd''eemmppllooii ddee cceess ggeennss ddee mmeerr.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, llaa ssiittuuaattiioonn eesstt ppaarrffooiiss pplluuss ddéépplloorraabbllee ddaannss cceerrttaaiinnss aauuttrreess EEttaattss.. NNoouuss éévvooqquueerroonnss aaiinnssii aauu ccoouurrss ddee nnooss ddéévveellooppppeemmeennttss llee ccaass dd''aauuttrreess ppaayyss ccoommmmee llaa BBiirrmmaanniiee àà ttiittrree eexxeemmppllee.. AA)) LLeess ssoocciiééttééss ddee mmaannnniinngg,, iinntteerrmmééddiiaaiirreess ccrriittiiqquuééss.. AAffiinn dd''eessppéérreerr ttrroouuvveerr uunn eemmppllooii,, lleess pphhiilliippppiinnss oonntt llaa ppoossssiibbiilliittéé àà rreeccoouurriirr àà ddeess aaggeennttss ddee mmaannnniinngg.. TTrrèèss ddeemmaannddééss,, iillss ppeerrmmeetttteenntt uunn mmiissee eenn ccoonnttaacctt eennttrree lleess aarrmmaatteeuurrss eett lleess ddeemmaannddeeuurrss dd''eemmppllooiiss.. DDeess aaggeenncceess ddee mmaannnniinngg ssoonntt aaiinnssii aappppaarruueess,, ssoouuss uunn ccoonnttrrôôllee ééttrrooiitt ddeess aauuttoorriittééss PPhhiilliippppiinneess eett dduu MMiinniissttèèrree ddeess ttrraavvaaiilllleeuurrss éémmiiggrrééss.. LLeeuurr rrôôllee eesstt ddee rreeccrruutteerr eett ppllaacceerr ddee nnoouuvveeaauuxx ggeennss ddee mmeerr.. OOnn rreecceennssee eennvviirroonn uunn mmiilllliieerr dd''aaggeennttss ddee mmaannnniinngg aauuxx PPhhiilliippppiinneess,, ddoonntt pprrèèss ddee 440000 àà MMaanniillllee.. IIll nn''eesstt ppaass rraarree ddee vvooiirr cceess aaggeennttss rreeccrruutteerr ddiirreecctteemmeenntt llaa mmaaiinn dd’’œœuuvvrree ddaannss llaa rruuee.. AAffiinn ddee bbéénnééffiicciieerr ddeess sseerrvviicceess dd''uunn aaggeenntt,, nnoommbbrreeuuxx ssoonntt cceeuuxx qquuii nn''hhééssiitteenntt ppaass àà ppaayyeerr,, eett ccee mmaallggrréé ll''iinntteerrddiiccttiioonn ddee cceettttee pprraattiiqquuee ppaarr lleess ccoonnvveennttiioonnss 99 eett 117799 ddee ll’’OOIITT.. LLeess aaggeennttss oonntt aaiinnssii ttrroouuvvéé ddeess aarrttiiffiicceess,, tteellss qquuee llee ppaayyeemmeenntt dd''uunnee «« vviissiittee mmééddiiccaallee »»..
 • 27. 27 MMaaiiss llaa rréémmuunnéérraattiioonn ddee cceess aaggeennttss pprroovviieenntt ssuurrttoouutt dd''uunn ppoouurrcceennttaaggee ppeerrççuuss ssuurr lleess ssaallaaiirreess ddeess mmaarriinnss aallllaanntt ddee 1100 àà 2255%%.. LLeess aarrmmaatteeuurrss,, qquuaanntt àà eeuuxx ppaayyeenntt aauuxx aaggeennttss uunnee ccoommmmiissssiioonn ppoouurr cchhaaqquuee mmaarriinn eemmppllooyyéé.. LLaa aauussssii,, cceerrttaaiinnss aarrttiiffiicceess ssoonntt ddéénnoonnccééss,, ccoommmmee llaa mmiissee eenn ppllaaccee dd''aaggeennttss ddee mmaannnniinngg ppaarr llee bbiiaaiiss ddee ssoocciiééttééss ééccrraannss ppaarr lleess aarrmmaatteeuurrss eeuuxx mmêêmmeess.. CCeellaa lleeuurr ppeerrmmeett aaiinnssii ddee nnee ppaass ppaayyeerr ddee ccoommmmiissssiioonn,, mmaaiiss ssuurrttoouutt,, ddee rreecceevvooiirr uunnee ppaarrttiiee ddeess ssaallaaiirreess qquu''iillss vveerrsseenntt àà lleeuurrss eemmppllooyyééss..1100 AAiinnssii,, pplluussiieeuurrss aaggeennttss ddee mmaannnniinngg aaggrrééééss ppaarr ll''EEttaatt aappppaarraaiisssseenntt ssuurr llaa lliissttee nnooiirree ddee ll''IITTFF oouu ffoonntt ll''oobbjjeett dd''uunnee ssuurrvveeiillllaannccee ppaarrttiiccuulliièèrree.. IIll eesstt nnoottaammmmeenntt ssoouuvveenntt rreepprroocchhéé àà cceess aaggeennttss dd''eexxeerrcceerr ddeess rreepprrééssaaiilllleess eennvveerrss lleess mmaarriinnss aayyaanntt tteennttéé ddee ffaaiirree vvaallooiirr lleeuurrss ddrrooiittss oouu ddéénnoonnccéé lleeuurrss ccoonnddiittiioonnss ddee ttrraavvaaiill.. PPoouurrttaanntt,, uunnee ffooiiss mmiiss eenn rreellaattiioonn aavveecc ll''aarrmmaatteeuurr,, llee nnoouuvveeaauu mmaarriinn ppeeuutt ssee hheeuurrtteerr iiccii eennccoorree àà ddeess pprraattiiqquueess ccoonntteessttaabblleess.. AAuussssii,, iill ppeeuutt aarrrriivveerr qquu''iill ssiiggnnee uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraavvaaiill eenn bbllaanncc,, pprréécciissaanntt sseess mmiissssiioonnss aauu ffiill dduu tteemmppss.. CCeerrttaaiinnss ccoonnttrraattss nnee ssoonntt ssiimmpplleemmeenntt ppaass ééccrriittss eett rrééssuulltteenntt dd''aaccccoorrddss oorraauuxx.. BBiieenn qquuee ddaannss llaa mmaajjoorriittéé ddeess ccaass uunn ccoonnttrraatt ssooiitt ccoonncclluu ppaarr ééccrriitt,, iill aarrrriivvee ééggaalleemmeenntt qquuee cceerrttaaiinneess ccllaauusseess nnee ppoouuvvaanntt ppaass ffiigguurreerr ccoommmmee tteelllleess ddaannss llee ccoonnttrraatt,, ffaasssseenntt ll''oobbjjeett dd''uunn aaccccoorrdd ssééppaarréé.. CCeess aaccccoorrddss ccoonnttiieennnneenntt aalloorrss ddeess ccllaauusseess tteelllleess qquuee llee nnoonn rreeccoouurrss àà llaa jjuussttiiccee,, àà uunn ssyynnddiiccaatt oouu àà llaa ggrrèèvvee.. SSii llaa ffoorrccee jjuurriiddiiqquuee dd''uunn tteell aaddddiittiiff eesstt ccoonntteessttaabbllee,, iill nn''eenn rreessttee ppaass mmooiinnss qquuee llaa pprraattiiqquuee sseemmbbllee ccoouurraannttee aauuxx PPhhiilliippppiinneess.. 10 Les pétroliers de la honte, P. Benquet & T. Laurenceau, Editions n°1, 1994
 • 28. 28 BB)) UUnnee ffoorrmmaattiioonn ddee qquuaalliittéé,, aapppprréécciiééee eett ssuubbvveennttiioonnnnééee PPaarr aaiilllleeuurrss,, llaa ffoorrmmaattiioonn ddeess mmaarriinnss pphhiilliippppiinnss eesstt eellllee aauussssii ddeevveennuuee uunnee vvéérriittaabbllee iinndduussttrriiee.. PPrrèèss ddee 115500 ééccoolleess oonntt vvuu llee jjoouurr aauu ccoouurrss ddeess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess.. CCeess ééccoolleess ssoonntt ssoouuvveenntt ffiinnaannccééeess ddiirreecctteemmeenntt ppaarr lleess aarrmmaatteeuurrss eeuurrooppééeennss,, jjaappoonnaaiiss eett aamméérriiccaaiinnss qquuii ttiirreenntt uunn ggrraanndd bbéénnééffiiccee ddee ccee ssyyssttèèmmee.. LLeess ooffffiicciieerrss ssoonntt lleess pplluuss rreecchheerrcchhééss.. AA ttiittrree dd''eexxeemmppllee,, ll''AAccaaddéémmiiee MMaarriittiimmee ddee ll''AAssiiee PPaacciiffiiqquuee ((AAMMAAPP)) eesstt uunn iinnssttiittuutt pprriivvéé aayyaanntt iimmppllaannttéé uunnee vviinnggttaaiinnee ddee cceennttrreess aauuxx PPhhiilliippppiinneess.. CCeett iinnssttiittuutt ooffffrree uunnee ffoorrmmaattiioonn ddee cciinnqq aannss pprriissee eenn cchhaarrggee ppaarr lleess aarrmmaatteeuurrss.. SSoonn oobbjjeett ccoonnssiissttee eenn llaa ffoorrmmaattiioonn dd''ooffffiicciieerrss,, ccaappiittaaiinneess eett cchheeffss mmééccaanniicciieenn.. EEnn rreettoouurr llee mmaarriinn ddooiitt ttrrooiiss aannss ddee sseerrvviiccee aauu mmiinniimmuumm ssuurr lleess nnaavviirreess ddee ssoonn mmééccèènnee.. LLaa ccoommppééttiittiioonn eennttrree aarrmmaatteeuurrss ssee jjoouuee aauussssii ddaannss cceess ééccoolleess.. OOuuttrree ll''aattttrraaiitt ffiinnaanncciieerr,, ccee ggeennrree ddee ffoorrmmaattiioonn eesstt eenn ggéénnéérraall ttrrèèss ssttrriiccttee eett vviissee àà ffoorrmmeerr uunn ppeerrssoonnnneell ddee hhaauuttee qquuaalliittéé.. LLeess ééllèèvveess ddee ll''AAMMAAPP ddooiivveenntt aaiinnssii rreessppeecctteerr uunnee ddiisscciipplliinnee mmiilliittaaiirree.. DDuurraanntt lleeuurr pprreemmiièèrree aannnnééee ddee ffoorrmmaattiioonn,, iill lleeuurr eesstt iinntteerrddiitt ddee ssee ddééppllaacceerr eenn mmaarrcchhaanntt,, oouu eennccoorree ddee mmaannggeerr eenn bbaaiissssaanntt llaa ttêêttee eett ppaarrlleerr ppeennddaanntt lleess rreeppaass.. CC)) DDeess ccoonnddiittiioonnss ddee vviiee eett ddee ttrraavvaaiill àà bboorrdd ssoouuvveenntt ddiiffffiicciilleess
 • 29. 29 LLeess ccoonnddiittiioonnss ddee ttrraavvaaiill ddiissccuuttaabblleess nnee ccoonncceerrnneenntt ppaass uunniiqquueemmeenntt lleess PPhhiilliippppiinnss,, mmaaiiss ttoouuss lleess mmaarriinnss eemmbbaarrqquuééss ssuurr ddeess nnaavviirreess bbaattttaanntt ppaavviilllloonn ddee ccoommppllaaiissaannccee.. CCeellaa ccoommmmeennccee ppaarr llaa rréédduuccttiioonn mmaassssiivvee ddeess eeffffeeccttiiffss.. IIll eesstt cceerrttaaiinn qquuee ll''éévvoolluuttiioonn tteecchhnniiqquuee ddeess nnaavviirreess ppeerrmmeett uunnee lliimmiittaattiioonn ddee ll''ééqquuiippaaggee.. PPoouurr aauuttaanntt llaa mmooddeerrnniissaattiioonn ddeess bbââttiimmeennttss nnee ppeerrmmeett ppaass uunnee rréédduuccttiioonn ddee 5500%% ddeess eeffffeeccttiiffss ccoommmmee cceellaa eesstt ssoouuvveenntt ccoonnssttaattéé ssuurr ddee nnoommbbrreeuuxx nnaavviirreess.. LLaa ccoonnssééqquueennccee ddiirreeccttee ddee llaa ccoommpprreessssiioonn ddeess eeffffeeccttiiffss rrééssiiddee ddaannss ll''aalllloonnggeemmeenntt ddee llaa dduurrééee ddee ttrraavvaaiill qquuii eennttrraaîînnee ccoorrrrééllaattiivveemmeenntt uunnee ffaattiigguuee ssuupppplléémmeennttaaiirree ppoouurr lleess mmaarriinnss.. LLaa mmuullttiipplliiccaattiioonn ddeess ttââcchheess eett ddeess aattttrriibbuuttiioonnss eesstt ééggaalleemmeenntt ssoouuvveenntt ddéénnoonnccééee.. AA bboorrdd,, lleess mmaarriinnss eenn ssoouuss--eeffffeeccttiiffss ddooiivveenntt aassssuurreerr ll’’eennttrreettiieenn qquuoottiiddiieenn dduu nnaavviirree,, ssoonn vvooyyaaggee,, eett vveeiilllleerr àà ccaacchheerr llaa mmiissèèrree ssoouuss uunnee ccoouucchhee ddee ppeeiinnttuurree.. AArrrriivvééss aauu ppoorrtt,, iill nn''eesstt ppaass rraarree qquuee lleess mmaarriinnss ssooiieenntt ccoonnttrraaiinnttss dd''aaiiddeerr aauu cchhaarrggeemmeenntt eett aauu ddéécchhaarrggeemmeenntt nnee ppoouuvvaanntt aaiinnssii ppaass pprrooffiitteerr dduu rrééppiitt qquu''ooffffrreenntt lleess eessccaalleess.. LLee mmaannqquuee ddee ssééccuurriittéé eett ddee mmaattéérriieell ssoonntt ééggaalleemmeenntt ppooiinnttééss dduu ddooiiggtt.. AA ttiittrree dd’’eexxeemmpplleess,, 77 bbaatteeaauuxx rroouummaaiinnss ssuurr 1100 iinnssppeeccttééss ddaannss llee ccaaddrree ddee PPaarriiss MMOOUU mmoonnttrraaiieenntt ddeess ccaarreenncceess ddaannss ccee ddoommaaiinnee,, 6600%% ddee bbaatteeaauuxx bbaattttaanntt llee ppaavviilllloonn dduu HHoonndduurraass pprréésseennttaaiieenntt ccee ggeennrree ddee mmaannqquueemmeenntt1111 .. LLee bbiillaann ddeess 11 Ces marins qui travaillent comme des forçats (p. 21), Libération, 22 octobre 1996
 • 30. 30 iinnssppeeccttiioonnss ffaaiitteess ddaannss llee ccaaddrree ddee cceettttee eenntteennttee eesstt rréévvééllaatteeuurr :: eenn 22001100,, 1111,,1166%% ddeess nnaavviirreess ccoonnttrrôôllééss nn’’ééttaaiieenntt ppaass ccoonnffoorrmmeess qquuaanntt aauuxx ccoonnddiittiioonnss ddee vviiee eett ddee ttrraavvaaiill àà bboorrdd1122 .. CCeellaa vvaa dduu mmaannqquuee ddee mmooyyeennss ddee ccoouucchhaaggee aauu cchhaauuffffaaggee qquuii nnee ffoonnccttiioonnnnee ppaass,, eenn ppaassssaanntt ppaarr ll’’aabbsseennccee ddee vvêêtteemmeennttss cchhaauuddss eett iimmppeerrmmééaabblleess qquuii ssoonntt ppoouurrttaanntt iinnddiissppeennssaabblleess ppoouurr aaffffrroonntteerr cceerrttaaiinneess ccoonnddiittiioonnss cclliimmaattiiqquueess eexxttrrêêmmeess.. PPlluuss ggéénnéérraalleemmeenntt,, ll’’IICCOONNSS eessttiimmee qquuee 1100 àà 1155%% ddeess ééqquuiippaaggeess ddaannss llee mmoonnddee ttrraavvaaiillllee ddaannss ddeess ccoonnddiittiioonnss ddaannggeerreeuusseess eett ssoonntt ssoouuss--aalliimmeennttééss.. LLeess eessppaacceess ccoonnssaaccrrééss aauuxx ééqquuiippaaggeess eett lleess ccaabbiinneess nnee pprréésseenntteenntt ppaass uunnee ssuuppeerrffiicciiee ccoonnvveennaabbllee eett lleess ééccoonnoommiieess ddeess aarrmmaatteeuurrss ppaasssseenntt bbiieenn ssoouuvveenntt ppaarr llaa nnéégglliiggeennccee dduu ccoonnffoorrtt àà bboorrdd.. UUnn aauuttrree éélléémmeenntt nnoonn nnéégglliiggeeaabbllee ddaannss llee bbiieenn êêttrree ddeess ggeennss ddee mmeerr rrééssiiddee ddaannss llaa ddiivveerrssiittéé ddeess ééqquuiippaaggeess eett lleess tteennssiioonnss qquuii ppeeuuvveenntt eexxiisstteerr eennttrree lleess ddiifffféérreenntteess nnaattiioonnaalliittééss.. LLeess rriivvaalliittééss ppoouusssseenntt ssoouuvveenntt lleess hhoommmmeess àà ll''iissoolleemmeenntt qquuii vviieenntt ss''aajjoouutteerr àà ll''ééllooiiggnneemmeenntt ddee lleeuurrss ffaammiilllleess.. AA ccee ssuujjeett,, iill nn''eesstt ppaass rraarree qquuee ll''aaccccèèss aauuxx mmooyyeennss ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn lleeuurr ssooiitt rreeffuusséé eett qquuee lleess mmaarriinnss rreesstteenntt ssaannss nnoouuvveelllleess ddee lleeuurrss pprroocchheess ppeennddaanntt ddee nnoommbbrreeuusseess sseemmaaiinneess.. LLee sseennttiimmeenntt dd''eennffeerrmmeemmeenntt eesstt ppaarr aaiilllleeuurrss rreennffoorrccéé ppaarr llaa bbaarrrriièèrree ddee llaa llaanngguuee qquuii lliimmiittee lleess rraappppoorrttss eennttrree lleess mmeemmbbrreess ddee ll''ééqquuiippaaggee.. CCeess éélléémmeennttss ssoonntt dd''aauuttaanntt pplluuss ddiiffffiicciilleess àà vviivvrree qquuee lleess nnaavviirreess ssoonntt vviieeuuxx eett mmaall eennttrreetteennuuss.. OOnn eessttiimmee qquu''uunn mmaarriinn ssuurr ddiixx sseerraaiitt vviiccttiimmee ddee sséévviicceess eett ddee mmaauuvvaaiiss ttrraaiitteemmeenntt pphhyyssiiqquueess,, ddee hhaarrccèèlleemmeenntt oouu ddee vviioolleenncceess sseexxuueelllleess ddee llaa ppaarrtt ddee lleeuurrss ssuuppéérriieeuurrss.. OOnn ccoommppttee ppaarr aaiilllleeuurrss pprrèèss ddee 22..000000 mmaarriinnss –– ddee llaa mmaarriinnee mmaarrcchhaannddee –– 12 Voir Annexe 5
 • 31. 31 qquuii mmeeuurreenntt eenn mmeerr ttoouuss lleess aannss –– ttoouutteess oorriiggiinneess ccoonnffoonndduueess.. LLeess ffaammiilllleess ddee mmaarriinnss oorriiggiinnaaiirreess ddee cceess ppaayyss ddéénnoonnccééss ppaarr ll''IITTFF oonntt éénnoorrmméémmeenntt ddee ppeeiinnee àà rrééccuuppéérreerr uunnee qquueellccoonnqquuee iinnddeemmnniittéé ssuuiittee àà llaa ddiissppaarriittiioonn ddee lleeuurr pprroocchhee.. CCoouurraammmmeenntt cceess iinnddeemmnniittééss ssoonntt ddee ll’’oorrddrree ddee 2200 àà 3300..000000 ddoollllaarrss mmaaiiss llee pplluuss ssoouuvveenntt lleess ffaammiilllleess ddeess vviiccttiimmeess mmeetttteenntt ddeess aannnnééeess àà llaa rreecceevvooiirr eett nn’’oobbttiieennnneenntt ppaarrffooiiss rriieenn ppaarrccee qquuee ll’’aarrmmaatteeuurr aa ddiissppaarruu ((cchhaannggeemmeenntt ddee nnoomm oouu ddiissppaarriittiioonn ddee llaa ssoocciiééttéé qquuii ggéérraaiitt llee bbaatteeaauu ppaarr llee jjeeuu ddeess ssoocciiééttééss ééccrraann qquuii rreenndd ttrrèèss ddiiffffiicciilleess lleess ppoouurrssuuiitteess àà ll’’ééttrraannggeerr eett llaa ddéétteerrmmiinnaattiioonn ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé)).. DD)) EElléévvaattiioonn ddeess mmiinniimmaa ssoocciiaauuxx eett bbaaiissssee ddee llaa ddeemmaannddee LLaa ppllaaccee pprréééémmiinneennttee qquu''ooccccuuppeenntt lleess PPhhiilliippppiinneess ssuurr llee mmaarrcchhéé mmoonnddiiaall ddeess ggeennss ddee mmeerr lleeuurr vvaauutt cceeppeennddaanntt uunnee aatttteennttiioonn ppaarrttiiccuulliièèrree,, nnoottaammmmeenntt ddee llaa ppaarrtt ddee ll''IITTFF.. NNoouuss ll''aavvoonnss éévvooqquuéé eenn mmaattiièèrree dd''aaggeennttss ddee mmaannnniinngg,, mmaaiiss ssoonn ccoonnttrrôôllee ddee ssee lliimmiittee ppaass àà cceellaa.. CCoommmmee nnoouuss llee vveerrrroonnss pplluuss ttaarrdd,, ll''IITTFF mmèènnee ddeeppuuiiss ddee nnoommbbrreeuusseess aannnnééeess uunn ccoommbbaatt ssaannss rreellââcchhee ccoonnttrree lleess aarrmmaatteeuurrss eett lleess EEttaattss ppeeuu ssoouucciieeuuxx dduu ssoorrtt rréésseerrvvéé àà lleeuurrss mmaarriinnss.. MMaaiiss oouuttrree llaa ssuurrvveeiillllaannccee aauu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall,, uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree ddee ssyynnddiiccaattss nnaattiioonnaauuxx ssoonntt aappppaarruuss.. CCeerrttaaiinnss,, ooffffrreenntt ddeess pprreessttaattiioonnss uunniiqquueess aauu mmoonnddee.. LLee LLAAMMOOSSUUPP eesstt uunn ssyynnddiiccaatt rreeggrroouuppaanntt eennvviirroonn 7755 000000 aaddhhéérreennttss.. SSaa ssiinngguullaarriittéé rrééssiiddee ddaannss llee ffaaiitt qquu''iill ddiissppoossee ddee ssoonn pprroopprree hhôôppiittaall eett pprrooddiigguuee ddeess ssooiinnss ggrraattuuiittss ppoouurr sseess mmeemmbbrreess eett lleeuurrss ffaammiilllleess.. CCeeppeennddaanntt,, ll''éélléévvaattiioonn pprrooggrreessssiivvee ddee llaa pprrootteeccttiioonn aaccccoorrddééee aauuxx mmaarriinnss pphhiilliippppiinnss eennttrraaîînnee iinnéévviittaabblleemmeenntt uunnee cceerrttaaiinnee bbaaiissssee ddee llaa ddeemmaannddee.. EEnnttrree 11999955 eett 22000000 lleeuurr nnoommbbrree aa rreeccuulléé ddee 66%%..
 • 32. 32 DD''aauuttaanntt pplluuss qquuee ddaannss llee mmêêmmee tteemmppss dd''aauuttrreess EEttaattss oonn bbéénnééffiicciiéé dd''uunnee hhaauussssee ddee llaa ddeemmaannddee.. LLaa BBiirrmmaanniiee eenn eesstt uunn eexxeemmppllee ffllaaggrraanntt.. LLee nnoommbbrree ddee mmaarriinnss bbiirrmmaannss eesstt ppaasssséé ddee 1155 000000 eenn 11999955 àà 3300 000000 eenn 22000000.. OOrr lleess ccoonnddiittiioonnss ddee ttrraavvaaiill eenn mmeerr ssoonntt ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt aallaarrmmaanntteess.. LLeess ccoonnttrraattss ddee ttrraavvaaiill ddeess mmaarriinnss ééttaaiieenntt ddiirreecctteemmeenntt ssiiggnnééss aavveecc llaa jjuunnttee mmiilliittaaiirree aauu ppoouuvvooiirr.. CCee rrééggiimmee ddéénnoonnccéé ppoouurr ssoonn aauuttoorriittaarriissmmee aa iinntteerrddiitt lleess ssyynnddiiccaattss ddeess ggeennss ddee mmeerr,, eemmpprriissoonnnnaanntt lleeuurrss ddiirriiggeeaannttss,, eett nn''hhééssiittaaiitt ppaass àà eexxeerrcceerr ddeess rreepprrééssaaiilllleess ssuurr lleess mmaarriinnss eett lleeuurrss pprroocchheess eenn ccaass dd''iinncciiddeenntt.. LLee SSeeaaffaarreerrss'' UUnniioonn ooff BBuurrmmaa –– SSUUBB –– pprriinncciippaall ssyynnddiiccaatt ddeess mmaarriinnss bbiirrmmaannss aa aaiinnssii ééttéé ccllaasssséé ccoommmmee uunnee «« aassssoocciiaattiioonn iinntteerrddiittee »» aauuxx tteerrmmeess ddee llaa llooii ssuurr lleess aassssoocciiaattiioonnss iinntteerrddiitteess.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, ll''aavviiss nn°° 33//22000055,, éémmiiss llee 2288 aaooûûtt 22000055 ppaarr llee mmiinniissttèèrree ddee ll''IInnttéérriieeuurr ddééccllaarree qquuee llaa «« FFTTUUBB,, -- FFééddéérraattiioonn ddeess ssyynnddiiccaattss ddee BBiirrmmaanniiee -- sseess mmeemmbbrreess aaiinnssii qquuee lleess aauuttrreess ggrroouuppeess eett ppaarrttiiccuulliieerrss yy ééttaanntt aassssoocciiééss"" »» ccoonnssttiittuueenntt uunnee mmeennaaccee ppoouurr llee ppaayyss.. LLee rrééggiimmee ccoonnssiiddèèrree llaa FFTTUUBB ccoommmmee uunnee «« oorrggaanniissaattiioonn tteerrrroorriissttee »»1133 .. LLeess ddiivveerrsseess ccoonnddaammnnaattiioonnss ddee ll''OONNUU eett ddee ll''IITTFF nn''oonntt ppaass eemmppêêcchhéé ll''eexxpplloossiioonn ddee lleeuurr eeffffeeccttiiff ddoonntt llaa mmaajjoorriittéé eesstt eemmbbaarrqquuééee àà bboorrdd ddee nnaavviirreess bbaattttaanntt ppaavviilllloonn ddee ccoommppllaaiissaannccee.. LL''eeffffoonnddrreemmeenntt rréécceenntt dduu rrééggiimmee eenn 22001111 ooffffrree cceeppeennddaanntt uunnee pprroommeessssee 13 Myanmar : information sur le traitement réservé aux marins birmans qui sont retournés au Myanmar (Birmanie) après avoir déserté leur navire et communiqué avec la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) pour se plaindre des conditions de travail alors qu'ils étaient à l'extérieur du Myanmar / 06 août 2008
 • 33. 33 dd''aamméélliioorraattiioonn ppoouurr lleess mmaarriinnss bbiirrmmaannss.. LLaa lliissttee ddeess EEttaattss ddéénnoonnccééss ppaarr lleess iinnssttaanncceess iinntteerrnnaattiioonnaalleess eesstt lloonngguuee.. LLee HHoonndduurraass nn''eesstt ppaass eenn rreessttee.. EEnn CChhiieenn ééggaalleemmeenntt,, lleess mmaarriinnss -- eennvviirroonn 8800 000000 -- ssoonntt ppllaaccééss ssoouuss llee ccoonnttrrôôllee ddiirreecctt dd''ooffffiicciinneess dd''EEttaatt qquuii ppeeuuvveenntt rreettiirreerr llaa mmooiittiiéé ddee lleeuurr ssaallaaiirree aauuxx mmaarriinnss jjuuggééss iinnddiisscciipplliinnééss.. CCeellaa ppeerrmmeett dd''éévviitteerr qquuee nnee ssee ddéévveellooppppeenntt ddeess iiddééeess ccoonntteessttaattaaiirreess eett ddeess aassppiirraattiioonnss àà llaa lliibbeerrttéé,, nnoottaammmmeenntt ssyynnddiiccaallee.. DDeeppuuiiss 22001100,, llee nnoommbbrree ddee mmaarriinnss pphhiilliippppiinnss rreeppaarrtt nnééaannmmooiinnss àà llaa hhaauussssee aatttteeiiggnnaanntt uunn rreeccoorrdd aavveecc pprrèèss ddee 334400 000000 mmaarriinnss,, ttoouutteess ccllaasssseess ccoonnffoonndduueess.. CCoommppttee tteennuu ddee llaa mmaannnnee ffiinnaanncciièèrree qquuee rreepprréésseennttee cceettttee iinndduussttrriiee,, oonn ccoommpprreenndd eenn eeffffeett qquuee ll''EEttaatt,, bbiieenn qquu''iill eessssaayyee dd''iimmppoosseerr cceerrttaaiinnss mmiinniimmaass ssoocciiaauuxx,, ffaassssee ppaarrffooiiss pprreeuuvvee dd''uunnee cceerrttaaiinnee ccoommppllaaiissaannccee.. MMaaiiss lleess ccoonnfflliittss ssoocciiaauuxx ssee mmuullttiipplliieenntt.. DDee pplluuss eenn pplluuss ffrrééqquueemmmmeenntt,, ddeess ffaaiittss ddee ggrrèèvveess oouu ddee bbllooccaaggeess ssoonntt rraappppoorrttééss ppaarr llaa pprreessssee.. CCeellaa aa nnoottaammmmeenntt ééttéé llee ccaass rréécceemmmmeenntt dduu ttaannkkeerr cchhyypprriioottee llee «« LLiissaa »».. AApprrèèss qquuaattrree jjoouurrss ddee ggrrèèvvee,, llaa qquuiinnzzaaiinnee ddee mmaarriinnss uukkrraaiinniieennss eett pphhiilliippppiinnss dduu nnaavviirree oonntt oobbtteennuu llee 1122 mmaaii ddeerrnniieerr llee ppaaiieemmeenntt ddee lleeuurrss ssaallaaiirreess,, ggeelléé ppeennddaanntt ddeeuuxx mmooiiss ppoouurr cceerrttaaiinnss.. LLaa ccoommppaaggnniiee -- AAddmmiibbrrooss sshhiippmmaannaaggmmeenntt --,, ll’’aarrmmaatteeuurr -- OOcceeaann ttaannkkeerrss -- eett ll’’aassssuurreeuurr ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee oonntt vveerrsséé lleess 7766 000000 ddoollllaarrss rrééccllaammééss ppaarr lleess ggrréévviisstteess qquuii aavvaaiieenntt bbllooqquuéé llee nnaavviirree aauu ppoorrtt ddee BBaasssseennss eenn GGiirroonnddee.. «« NNoouuss ssaavviioonnss qquu''eenn FFrraannccee,, nnoouuss aalllliioonnss êêttrree ddééffeenndduuss »»,, eexxpplliiqquuaaiitt llee sseeccoonndd ooffffiicciieerr
 • 34. 34 dduu nnaavviirree àà ssoonn aarrrriivvééee aauu ppoorrtt ffrraannççaaiiss1144 .. LLaa pplluuppaarrtt ddeess mmaarriinnss oonntt aaiinnssii tteerrmmiinnéé lleeuurr ccoonnttrraatt eett qquuiittttéé llee ppoorrtt.. LLeess ttrrooiiss ggrréévviisstteess qquuii ssoouuhhaaiittaaiieenntt ppoouurrssuuiivvrree oonntt nnééaannmmooiinnss ééttéé lliicceenncciiééss,, pprreeuuvvee qquu''iill rreessttee bbeeaauuccoouupp àà ffaaiirree,, nnoottaammmmeenntt eenn mmaattiièèrree ddee ddrrooiitt ddee ggrrèèvvee.. RReessttee llaa qquueessttiioonn ddeess ssaallaaiirreess.. OOnn eessttiimmee qquuee llee ccooûûtt dd''uunn mmaarriinn ffrraannççaaiiss ééqquuiivvaauutt àà cceelluuii ddee ssiixx mmaarriinnss pphhiilliippppiinnss.. SSii ll''IITTFF aa ffiixxéé llee ssaallaaiirree mmiinniimmuumm aacccceeppttaabbllee àà 11 440000 eeuurrooss,, ddee nnoommbbrreeuuxx mmaarriinnss ssoonntt rréémmuunnéérrééss bbiieenn eenn ddeeççàà.. LLeess mmaarriinnss pphhiilliippppiinnss ssoonntt ssoouuvveenntt rréémmuunnéérrééss aauuxx aalleennttoouurrss ddeess 770000 ddoollllaarrss aauuxxqquueellss iill ffaauutt eennccoorree rreettrraanncchheerr llaa ccoommmmiissssiioonn ppeerrççuuee ppaarr ll''aaggeenntt ddee mmaannnniinngg eett qquuii ssee ssiittuuee eennttrree 1100 eett 2255%%.. LLeess ooffffiicciieerrss qquuaanntt àà eeuuxx,, pplluuss rreecchheerrcchhééss eenn rraaiissoonn ddee llaa ppéénnuurriiee qquuii ffrraappppee llaa pprrooffeessssiioonn,, oonntt pplluuss ddee cchhaannccee.. LLeeuurr ssaallaaiirree ppeeuutt aatttteeiinnddrree 88 000000 eeuurrooss ppaarr mmooiiss.. CCeettttee ffoonnccttiioonn lleeuurr ppeerrmmeett ddoonncc uunnee éélléévvaattiioonn ssoocciiaallee dd''iimmppoorrttaannccee ddaannss uunn ppaayyss ttoouucchhéé ppaarr llaa ppaauuvvrreettéé.. IIll ssoonntt cceeppeennddaanntt ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt ttoouucchhééss ppaarr llaa bbaaiissssee ddee llaa ddeemmaannddee ddeess aarrmmaatteeuurrss eeuurrooppééeennss qquuii ddee pplluuss eenn pplluuss pprrééffèèrreenntt ssee ttoouurrnneerr vveerrss llaa mmaaiinn dd’’œœuuvvrree uukkrraaiinniieennnnee,, mmooiinnss rreevveennddiiccaattrriiccee,, eett ddiissppoossaanntt dd''uunn ssaavvooiirr ffaaiirree hhiissttoorriiqquuee eenn mmaattiièèrree mmééccaanniiqquuee.. UUnn aarrmmaatteeuurr mmaarrsseeiillllaaiiss nnoouuss ccoonnffiiaaiitt rréécceemmmmeenntt qquuee lleess PP&&II CClluubbss lloonnddoonniieennss eennvviissaaggeeaaiieenntt ddee ssee llaanncceerr eenn ccaammppaaggnnee ppoouurr rreemmppllaacceerr lleess mmaarriinnss pphhiilliippppiinnss ppaarr cceess ddeerrnniieerrss.. SSeeccttiioonn 22 :: LLaa mmiissee eenn ppllaaccee ddee rreeggiissttrreess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ppoouurr ffaaiirree ffaaccee àà llaa ccoonnccuurrrreennccee 14 « Les marins du "Lisa" en grève en attendant d'être payés », par Delnesty Yannick 9/05/2011 SudOuest.fr
 • 35. 35 LLeess rreeggiissttrreess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,, pplluuss qquu''uunnee ssoolluuttiioonn,, ssoonntt aappppaarruuss ccoommmmee uunnee nnéécceessssiittéé aaffiinn dd''eennrraayyeerr uunn pprroocceessssuuss aauussssii rraappiiddee qquu''iimmpprréévvuu.. LLeeuurr aappppeellllaattiioonn ddee ««ppaavviilllloonnss bbiiss »» ffrrééqquueemmmmeenntt eemmppllooyyééee ddaannss llee llaannggaaggee ccoouurraanntt eesstt eerrrroonnééee eett pprrêêttee àà ccoonnffuussiioonn.. LLeess EEttaattss ddiissppoosseenntt eenn eeffffeett dd''uunn sseeuull eett uunniiqquuee ppaavviilllloonn.. LLee ppaavviilllloonn ssee ddiivviissee qquuaanntt àà lluuii eenn ddiifffféérreennttss rreeggiissttrreess.. TToouutt EEttaatt ddiissppoossee ttoouutt dd''aabboorrdd dd''uunn pprreemmiieerr rreeggiissttrree ddoonntt iill ddééffiinniitt lleess mmooddaalliittééss dd''aattttrriibbuuttiioonn.. EEnn EEuurrooppee cceess rreeggiissttrreess ggaarraannttiisssseenntt eenn ggéénnéérraall uunn hhaauutt nniivveeaauu pprrootteeccttiioonn ssoocciiaallee.. LLeess ccooûûttss dd''eexxppllooiittaattiioonn ssoonntt ddee ccee ffaaiitt éélleevvééss eett ppeeuu aattttrraaccttiiffss ppoouurr lleess aarrmmaatteeuurrss1155 .. LLeess EEttaattss ddiissppoossaanntt ddee tteerrrriittooiirreess àà ll''OOuuttrree--mmeerr oonntt aaiinnssii mmiiss eenn ppllaaccee ddeess rreeggiissttrreess bbiiss ddiittss tteerrrriittoorriiaauuxx,, ccaarraaccttéérriissééss,, ccoommmmee lleess pprreemmiieerrss rreeggiissttrreess ppaarr uunn lliieenn ffoorrtt aavveecc ll''EEttaatt dd''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn.. PPaarraaggrraapphhee 11 :: UUnn mmêêmmee oobbjjeeccttiiff,, pplluussiieeuurrss mméétthhooddeess PPlluussiieeuurrss rreeggiissttrreess tteerrrriittoorriiaauuxx ffrraannççaaiiss oonntt aaiinnssii ééttéé ccrrééeess àà ccoottéé dduu rreeggiissttrree mmééttrrooppoolliittaaiinn:: WWaalllliiss eett FFuuttuunnaa ppoouurr lleess ppaaqquueebboottss ddee ccrrooiissiièèrree,, NNoouuvveellllee CCaallééddoonniiee,, PPoollyynnééssiiee oouu eennccoorree TTAAAAFF rreemmppllaaccéé ppaarr llee RRIIFF.. LLeess aauuttrreess aanncciieennnneess ppuuiissssaanncceess ccoolloonniiaalleess ddiissppoosseenntt aauussssii ddee rreeggiissttrreess tteerrrriittoorriiaauuxx ccoommmmee ll''EEssppaaggnnee aavveecc llee rreeggiissttrree ddeess CCaannaarriieess,, llee PPoorrttuuggaall aavveecc llee rreeggiissttrree ddee MMaaddèèrree oouu lleess PPaayyss bbaass aavveecc llee rreeggiissttrree ddeess AAnnttiilllleess--NNééeerrllaannddaaiisseess.. CC''eesstt àà ccôôttéé ddee cceess rreeggiissttrreess tteerrrriittoorriiaauuxx qquuee ssoonntt iinnssttaauurrééss lleess rreeggiissttrreess 15 Dans les Etats dits de libre immatriculation, il n'existe en revanche souvent qu'un seul registre, très compétitif, n'imposant pas de minima sociaux sur leurs navires.
 • 36. 36 bbiiss iinntteerrnnaattiioonnaauuxx.. OOnn lleess qquuaalliiffiiee ééggaalleemmeenntt ddee «« rreeggiissttrreess ppaappiieerr »».. SSii llee lliieenn aavveecc ll''EEttaatt ccoonnsseerrvvee uunnee cceerrttaaiinnee ffoorrccee,, iillss nnee ssoonntt ppaass bbaassééss ssuurr uunn tteerrrriittooiirree nnaattiioonnaall.. LL''oobbjjeeccttiiff eesstt ddoouubbllee.. IIll ss''aaggiitt dd''uunnee ppaarrtt dd''eennddiigguueerr llaa ppeerrttee ddee nnaavviirreess ssoouuss ppaavviilllloonn nnaattiioonnaall,, mmaaiiss ééggaalleemmeenntt dd''êêttrree aasssseezz aattttrraaccttiiff ppoouurr eenn aattttiirreerr ddee nnoouuvveeaauuxx.. LLeess aanncciieennnneess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess oonntt aaiinnssii tteennttéé ddee rrééééqquuiilliibbrreerr llaa ccoonnccuurrrreennccee.. LLaa ccrrééaattiioonn ddee rreeggiissttrreess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx eesstt eenn rrééaalliittéé uunn mmooyyeenn ppeerrmmeettttaanntt ddee llééggaalliisseerr lleess ddiissccrriimmiinnaattiioonnss ssoocciiaalleess àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess.. EEnn cchhooiissiissssaanntt dd''iimmmmaattrriiccuulleerr ssoonn nnaavviirree ssoouuss rreeggiissttrree iinntteerrnnaattiioonnaall,, ll''aarrmmaatteeuurr ppeeuutt aaiinnssii eemmppllooyyeerr ddeess mmaarriinnss ééttrraannggeerrss ssaannss lliimmiittaattiioonn,, ssoouummiiss àà uunnee llééggiissllaattiioonn ssoocciiaallee iinnfféérriieeuurree qquuee cceellllee ddee ll''EEttaatt qquuii ooffffrree ssoonn ppaavviilllloonn.. CC''eesstt ssuurr llee ppllaann ssoocciiaall qquuee rrééssiiddee llaa ddiifffféérreennccee eennttrree lleess pprreemmiieerrss rreeggiissttrreess eett lleess rreeggiissttrreess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ccoonnsseerrvvaanntt ddeess nnoorrmmeess éélleevvééeess eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llaa ssééccuurriittéé ddeess nnaavviirreess.. CCeess rreeggiissttrreess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ssoonntt ggéénnéérraalleemmeenntt aaccccoommppaaggnnééss ddee mmeessuurreess ffiissccaalleess aavvaannttaaggeeuusseess.. AA)) SSuuccccèèss ddeess mmeessuurreess pprriisseess ddaannss lleess aauuttrreess PPaayyss EEuurrooppééeennss.. LLee RRaappppoorrtt RRiicchheemmoonntt pprraattiiqquuee uunnee ccoommppaarraaiissoonn ddeess rreeggiissttrreess bbiiss iinnssttaauurrééss ddaannss lleess aauuttrreess ppaayyss EEuurrooppééeennss..
 • 37. 37 SSoonn aannaallyyssee mmeett eenn éévviiddeennccee llee ssuuccccèèss rreennccoonnttrréé ppaarr cceess EEttaattss.. LLaa NNoorrvvèèggee ffaaiitt aaiinnssii ffiigguurree dd''eexxeemmppllaarriittéé eenn mmaattiièèrree ddee ggeessttiioonn ddee ssaa fflloottttee.. CCoommmmee llee ssoouulliiggnnee llee rraappppoorrtt,, cc''eesstt 8800%% ddee llaa fflloottttee nnaattiioonnaallee qquuii aavvaaiitt aalloorrss qquuiittttéé llee ppaavviilllloonn nnoorrvvééggiieenn eenn 11998877,, ddaattee dd''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr dduu NNIISS.. LLeess 2200%% rreessttaanntt rreepprréésseennttaaiitt aalloorrss sseeuulleemmeenntt 88 MMttppll.. TTrrèèss vviittee,, lleess aarrmmaatteeuurrss vvoonntt rreevveenniirr ssoouuss ppaavviilllloonn nnoorrvvééggiieenn eenn iimmmmaattrriiccuullaanntt lleeuurrss nnaavviirreess aauu NNIISS,, eett cc''eesstt aaiinnssii qquu''eenn 11999911 llaa fflloottttee ééttaaiitt rreeppaassssééee àà 4411 MMttllpp.. PPoouurr llee SSéénnaatteeuurr ffrraannççaaiiss,, «« ccee rreeddrreesssseemmeenntt eesstt ddûû aauu vvoolloonnttaarriissmmee eett aauu rrééaalliissmmee nnoonn sseeuulleemmeenntt dduu ggoouuvveerrnneemmeenntt nnoorrvvééggiieenn eett ddeess aarrmmaatteeuurrss mmaaiiss ééggaalleemmeenntt ddeess ssyynnddiiccaattss.. »» BBiieenn qquuee ddeess aallllèèggeemmeennttss ffiissccaauuxx ssooiieenntt pprréévvuuss,, iill nn''eexxiissttee ppaass,, ddaannss llaa llééggiissllaattiioonn rreellaattiivvee aauu NNIISS,, ddee ddééffiissccaalliissaattiioonn nnii ppoouurr lleess aarrmmaatteeuurrss,, nnii ppoouurr lleess mmaarriinnss –– lleess cchhaarrggeess ssoocciiaalleess ss''éélleevvaanntt aa 1144%% ppoouurr ll''aarrmmaatteeuurr eett 77%% ppoouurr lleess mmaarriinnss.. CCeellaa nn''aa ppaass eemmppêêcchhéé llaa ccrrooiissssaannccee ddee llaa fflloottttee.. IIll sseemmbbllee ddoonncc qquuee llee ssuuccccèèss dduu NNIISS ttiieennnnee ssuurrttoouutt aauu ffaaiitt qquu''iill nn''eexxiissttee ppaass ddee qquuoottaass eenn mmaattiièèrree dd''eemmppllooii ddee mmaarriinnss nnaattiioonnaauuxx.. SSeeuull llee ccoommmmaannddaanntt ddooiitt êêttrree ddee nnaattiioonnaalliittéé nnoorrvvééggiieennnnee.. MMaaiiss eenn pprraattiiqquuee ddeess ddéérrooggaattiioonnss ssoonntt llaarrggeemmeenntt aaccccoorrddééeess aauuxx aarrmmaatteeuurrss nnoottaammmmeenntt eenn ffoonnccttiioonn ddee llaa ddaannggeerroossiittéé ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ttrraannssppoorrttééee.. LLeess aarrmmaatteeuurrss ppeeuuvveenntt aaiinnssii rreeccoouurriirr àà ddeess aaggeenncceess ddee mmaannnniinngg ((ccff.. iinnffrraa)) ppoouurr eemmbbaauucchheerr ddeess hhoommmmeess eett ddeess ffeemmmmeess aauuxx ccoonnddiittiioonnss ssoocciiaalleess ddee lleeuurr EEttaatt dd''oorriiggiinnee.. LLeess ccooûûttss dd’’eexxppllooiittaattiioonn ddeess nnaavviirreess ssoouuss rreeggiissttrree NNIISS ssoonntt aaiinnssii ééqquuiivvaalleennttss aauuxx ccooûûttss ddee nnaavviirreess ssoouuss ppaavviilllloonn ddee ccoommppllaaiissaannccee.. EEnn rreevvaanncchhee,, llee
 • 38. 38 ssyyssttèèmmee ddee ccoonnttrrôôllee ppaarr ll''EEttaatt ddeess nnaavviirreess bbaattttaanntt ssoonn ppaavviilllloonn ooffffrreenntt uunn ggaaggee ddee qquuaalliittéé,, qquuii eesstt pprroobbaabblleemmeenntt ll''éélléémmeenntt cceennttrraall dd''uunn tteell rreeggaaiinn dd''uunniittééss.. EEnn rreevvaanncchhee,, cceess mmeessuurreess nn''oonntt ppaass ffaavvoorriisséé ll''eemmppllooii,, ppuuiissqquuee lleess mmaarriinnss nnoorrvvééggiieennss oonntt ddiissppaarruuss.. CCee rreeggiissttrree ssoouuffffrree ddoonncc dd''uunnee ccaarreennccee ppeeuutt--êêttrree nnéécceessssaaiirree aauu ddéévveellooppppeemmeenntt ddee llaa fflloottttee.. CCeeppeennddaanntt,, llee DDaanneemmaarrkk qquuii nn''iimmppoossee ppaass nnoonn pplluuss ddee qquuoottaass ssoouuss ssoonn rreeggiissttrree DDIISS eennrreeggiissttrree pprrèèss ddee 7700%% ddee mmaarriinnss nnaattiioonnaauuxx ssoouuss ssoonn ppaavviilllloonn.. CCeeppeennddaanntt,, iill ffaauutt ssoouulliiggnneerr qquuee llee ddrrooiitt ddaannooiiss nnee ccoonnnnaaîîtt ppaass ddee ssaallaaiirree mmiinniimmuumm,, llaa lliibbeerrttéé ccoonnttrraaccttuueellllee pprréévvaallaanntt ddaannss lleess ccoonnttrraattss ddee ttrraavvaaiill.. AAiinnssii llee mmaarriinn ddaannooiiss nn''eesstt ppaass nnéécceessssaaiirreemmeenntt pplluuss cchheerr qquu''uunn aauuttrree dd''aauuttaanntt qquuee llee DDIISS pprréévvooiitt llaa ddééffiissccaalliissaattiioonn ddeess ssaallaaiirreess ddeess nnaattiioonnaauuxx.. AA llaa ffiinn ddeess aannnnééeess 11998800,, ddeess mmeessuurreess ssiimmiillaaiirreess oonntt ééttéé pprriisseess ddaannss ttoouuttee ll''EEuurrooppee,, eett lleess rrééssuullttaattss ssee ssoonntt rréévvééllééss ssaattiissffaaiissaannttss.. LLaa FFrraannccee aa qquuaanntt àà eellllee ppeeiinnéé àà mmeettttrree eenn ppllaaccee uunn ssyyssttèèmmee ooffffrraanntt ddee tteellss rrééssuullttaattss.. AAuu rraanngg ddeess aanncciieennnneess ppuuiissssaanncceess ccoolloonniiaalleess,, llaa FFrraannccee ffaaiitt ffiigguurree ddee mmaauuvvaaiiss ééllèèvvee.. NNoouuss cciitteerroonnss nnoottaammmmeenntt llaa GGrraannddee BBrreettaaggnnee qquuii aa nnaattuurreelllleemmeenntt uuttiilliisséé sseess aanncciieennss tteerrrriittooiirreess ppoouurr ccrrééeerr uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree ddee
 • 39. 39 rreeggiissttrreess bbiiss1166 .. LLeess PPaayyss--BBaass ssoonntt qquuaanntt àà eeuuxx ccoonnssiiddéérrééss ccoommmmee uunn ddeess ppaavviilllloonn lleess pplluuss ccoommppééttiittiiffss ddee ll''UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee.. CCeess ddeeuuxx aanncciieennnneess ppuuiissssaanncceess ccoolloonniiaalleess oonntt aaiinnssii ppuu eett ssuu ffaaiirree ffaaccee aauuxx eeffffeettss ddee llaa mmoonnddiiaalliissaattiioonn.. SSuurr llee ppllaann ssoocciiaall,, eelllleess ppeerrmmeetttteenntt nnoottaammmmeenntt lléé ddéétteerrmmiinnaattiioonn ddee llaa llooii aapppplliiccaabbllee aauu ccoonnttrraatt.. CCeettttee ssiittuuaattiioonn pprréésseennttee uunn aavvaannttaaggee ccoommppééttiittiiff cceerrttaaiinn mmaaiiss eennttrraaîînnee iinnéévviittaabblleemmeenntt ddeess ddiifffféérreenncceess ddee ttrraaiitteemmeenntt ppoouurr ddeess hhoommmmeess eett ddeess ffeemmmmeess eemmbbaarrqquuééss àà bboorrdd dd''uunn mmêêmmee nnaavviirree.. BB)) UUnnee aaddaappttaattiioonn ddiiffffiicciillee ppoouurr llaa FFrraannccee :: LL’’éécchheecc dduu rreeggiissttrree TTAAAAFF «« LLeess aarrmmaatteeuurrss nn''oonntt ppaass vvrraaiimmeenntt llee cchhooiixx,, àà ppaarrttiirr dduu mmoommeenntt ooùù iillss ssee bbaatttteenntt ddaannss uunn mmoonnddee ttoottaalleemmeenntt lliibbéérraalliisséé aavveecc uunnee bbaaiissssee ddeess ccooûûttss aauu mmaaxxiimmuumm.. OOnn tteennttee ddoonncc ddee mmaaiinntteenniirr ccee qquuii eexxiissttee aavveecc ddeess bboouuttss ddee ffiicceelllleess.. DD''ooùù ll''iiddééee dd''uunn sseeccoonndd rreeggiissttrree,, qquuii eesstt ttoouujjoouurrss mmiieeuuxx qquuee dd''aavvooiirr ddeess ppaavviilllloonnss ddee ccoommppllaaiissaannccee »»,, eessttiimmee uunn ssppéécciiaalliissttee dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee1177 .. MMiiss eenn ppllaaccee ppaarr llee ggoouuvveerrnneemmeenntt CChhiirraacc eennttrree 11998866 eett 11998877,, llee rreeggiissttrree TTAAAAFF ((TTeerrrreess AAuussttrraalleess eett AAnnttaarrccttiiqquueess FFrraannççaaiisseess)),, ffaaiitt rrééfféérreennccee aauu ppoorrtt dd''aattttaacchhee ddeess nnaavviirreess,, PPoorrtt aauuxx FFrraannççaaiiss,, ssuurr lleess îîlleess KKeerrgguueelleenn.. IIll ccoonnnnaaîîttrraa uunn pprreemmiieerr éécchheecc aavveecc ssoonn aannnnuullaattiioonn ppaarr llee CCoonnsseeiill dd''EEttaatt llee 2277 ooccttoobbrree 11999955.. SSeess ddééccrreettss dd''aapppplliiccaattiioonn nn''eennttrreerroonntt jjaammaaiiss eenn vviigguueeuurr,, yy ccoommpprriiss aapprrèèss ssaa mmooddiiffiiccaattiioonn ppaarr llaa llooii dduu 2266 fféévvrriieerr 11999966.. AAiinnssii llee rrééggiimmee dduu ttrraavvaaiill ddeess mmaarriinnss ééttrraannggeerrss àà bboorrddss ddeess nnaavviirreess iimmmmaattrriiccuullééss ssoouuss ccee rreeggiissttrree nn''aa jjaammaaiiss ééttéé 16 Nous pouvons citer le registre Ile de Man, Iles Jersey et Guernesey. Ces territoires ont un statut particulier ; sont autonomes mais leurs habitants considérés comme citoyens britannique 17 28/03/2006 mer et marine « Comment redonner de l'éclat à la marine marchande française? »
 • 40. 40 pprréécciisséé ccrrééaanntt uunn vvéérriittaabbllee vviiddee jjuurriiddiiqquuee.. ««NNoouuss ééttiioonnss ddaannss ll''iinneexxiissttaanntt,, oouu dduu mmooiinnss,, llee fflloouu jjuurriiddiiqquuee.. IIll ffaallllaaiitt rreeccaaddrreerr llaa ssiittuuaattiioonn eett ss''aappppuuyyeerr ssuurr uunnee llooii ooùù ééttaaiitt ééccrriitt,, nnooiirr ssuurr bbllaanncc,, ccee qquu''iill eenn ééttaaiitt dduu ttrraaiitteemmeenntt ddeess mmaarriinnss »»,, eessttiimmee GGuuyy SSuullppiiccee,, aanncciieenn rreessppoonnssaabbllee dduu ppôôllee RReellaattiioonnss SSoocciiaalleess cchheezz AArrmmaatteeuurrss ddee FFrraannccee.. CCeettttee ssiittuuaattiioonn lluuii vvaauuddrraa nnoottaammmmeenntt ddeess ccoonntteessttaattiioonnss dduu BBIITT.. 11)) UUnn rreeggiissttrree ppeeuu ccoommppééttiittiiff LLaa qquueessttiioonn ddee llaa ccoommppééttiittiivviittéé dduu rreeggiissttrree TTAAAAFF ss''eesstt aauussssii ppoossééee aasssseezz rraappiiddeemmeenntt.. EEnn eeffffeett,, ssii llaa mmiissee eenn ppllaaccee ddee ccee rreeggiissttrree aa nneetttteemmeenntt eennddiigguuéé llaa cchhuuttee vveerrttiiggiinneeuussee dduu nnoommbbrree ddee nnaavviirreess,, eellllee nn''eenn aa ppaass,, ppoouurr aauuttaanntt,, eennrraayyeerr llee ddéécclliinn.. AAiinnssii,, ppeennddaanntt 2200 aannss,, llaa mmaarriinnee mmaarrcchhaannddee ffrraannççaaiissee aa ssttaaggnnéé aauuttoouurr ddee 220000 nnaavviirreess ddee pplluuss ddee 110000 ttoonnnneeaauuxx,, uunnee cceennttaaiinnee dd''uunniittééss sseeuulleemmeenntt aayyaanntt ééttéé eennrreeggiissttrrééeess aauuxx KKeerrgguueelleenn.. LLee rreeggiissttrree TTAAAAFF ééttaaiitt aalloorrss pprriinncciippaalleemmeenntt ccoonnssttiittuuéé ddee ggrrooss nnaavviirreess :: ppééttrroolliieerrss,, ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss,, mmaaiiss ééggaalleemmeenntt rroouulliieerrss eett ddeess ttrraannssppoorrtteeuurrss ssppéécciiaalliissééss.. EEnn 22000033 ccee ssoonntt eexxaacctteemmeenntt 9944 nnaavviirreess ddee ccoommmmeerrccee ddee pplluuss ddee 220000 TTJJBB qquuii yy ssoonntt iimmmmaattrriiccuullééss.. IIll ccoonnssttiittuuee aaiinnssii llee pprriinncciippaall rreeggiissttrree ddee llaa fflloottttee ffrraannççaaiissee.. EEnn tteerrmmeess dd''eeffffeeccttiiffss,, llaa mmêêmmee aannnnééee,, sseeuulleemmeenntt 22 558877 mmaarriinnss nnaavviigguuaaiieenntt ssoouuss rreeggiissttrree TTAAAAFF,, rreepprréésseennttaanntt 6666%% ddeess eeffffeeccttiiffss ffrraannççaaiiss..
 • 41. 41 «« LLee rreeggiissttrree TTAAAAFF eesstt ccoonnssiiddéérréé ppaarr llaa CCoommmmiissssiioonn eeuurrooppééeennnnee ccoommmmee llee mmooiinnss ccoommppééttiittiiff ddeess rreeggiissttrreess eeuurrooppééeennss,, ééttaanntt eennvviirroonn 3355 %% pplluuss cchheerr qquuee lleess aauuttrreess,, eett llee pplluuss rriiggiiddee eenn tteerrmmee dd''eemmppllooii nnaattiioonnaall.. LLee pprrooffiitt ddééggaaggéé ssuurr qquuiinnzzee aannss ppaarr uunn ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss oouu uunn ppeettiitt ccaarrggoo ppoollyyvvaalleenntt,, ddoonntt lleess pprriixx ss''ééllèèvveenntt rreessppeeccttiivveemmeenntt àà 4455 eett àà 77,,66 MM€€ eesstt iinnfféérriieeuurr,, ppoouurr uunn nnaavviirree iimmmmaattrriiccuulléé aauu TTAAAAFF,, àà cceelluuii ttiirréé dd''uunn nnaavviirree iimmmmaattrriiccuulléé àà ll''ééttrraannggeerr eett qquuee ssoonn eexxppllooiittaattiioonn eesstt mmêêmmee ddééffiicciittaaiirree ppoouurr uunn nnaavviirree ppllaaccéé ssoouuss rreeggiissttrree mmééttrrooppoolliittaaiinn.. LL''oorrggaanniissaattiioonn dduu ttrraavvaaiill eellllee--mmêêmmee,, eett nnoottaammmmeenntt ll''aapppplliiccaattiioonn ddeess 3355 hheeuurreess,, eennttrraaîînneenntt ddeess ssuurrccooûûttss,, ddee mmêêmmee qquuee ddeess ssppéécciiffiicciittééss ffrraannççaaiisseess tteellllee uunn ccooeeffffiicciieenntt ddee rreellèèvvee ddeess mmaarriinnss éélleevvéé.. TToouutt cceeccii aabboouuttiitt àà ccee qquuee llee ccooûûtt dd''uunn ééqquuiippaaggee ffrraannççaaiiss ssooiitt eennvviirroonn 22,,55 ffooiiss pplluuss éélleevvéé qquuee llee ccooûûtt dd''uunn ééqquuiippaaggee ttrraavvaaiillllaanntt ssuurr uunn nnaavviirree bbaattttaanntt ppaavviilllloonn ddee HHoonngg KKoonngg »»,, ééccrriitt HHeennrrii ddee RRiicchheemmoonntt eenn 22000033.. AAiinnssii,, eenn rraaiissoonn ddeess ccoonnttrraaiinntteess qquu''iill iimmppoossee,, ccee sseeccoonndd rreeggiissttrree nn''aa ppaass ppuu jjoouueerr llee rrôôllee ddeess rreeggiissttrreess bbiiss ddeess aauuttrreess ppaayyss eeuurrooppééeennss.. SSeess ccooûûttss ssoonntt bbiieenn ssuuppéérriieeuurrss aa llaa mmooyyeennnnee eeuurrooppééeennnnee eett lleess cchhaarrggeess ssoocciiaalleess ssoonntt ssuuppéérriieeuurreess àà cceelllleess ddee llaa ccoonnccuurrrreennccee iinntteerrnnaattiioonnaallee.. 22)) DDeess ffrreeiinnss àà llaa ccoommppééttiittiivviittéé OOuuttrree ll''oorrggaanniissaattiioonn dduu ttrraavvaaiill eett ll''iinncceerrttiittuuddee jjuurriiddiiqquuee ccoonncceerrnnaanntt llee ttrraavvaaiill ddeess mmaarriinnss éévvooqquuééss ppaarr llee rraappppoorrtt RRiicchheemmoonntt,, llaa nnoonn--ccoommppééttiittiivviittéé dduu rreeggiissttrree KKeerrgguueelleenn ss''eexxpplliiqquuee ppaarr uunnee aaccccuummuullaattiioonn ddee ffaacctteeuurrss.. TToouujjoouurrss àà pprrooppooss ddeess ééqquuiippaaggeess,, iillss ssoonntt pplluuss nnoommbbrreeuuxx qquuee ssoouuss lleess aauuttrreess rreeggiissttrreess ccee qquuii eennggeennddrree ddeess ccooûûttss ssaallaarriiaauuxx pplluuss éélleevvééss,, bbiieenn qquuee llee mmaarriinn ffrraannççaaiiss nnee ssooiitt ppaass ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt pplluuss oonnéérreeuuxx qquuee ddaannss dd''aauuttrreess ppaayyss EEuurrooppééeennss..
 • 42. 42 PPaarr aaiilllleeuurrss,, llee ccooûûtt dd''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn ssee rréévvèèllee éélleevvéé.. AA ccee ccooûûtt ss''aajjoouutteenntt ddeess ffrraaiiss ccoonnnneexxeess.. LLeess vviissiittee ddee mmiissee eenn sseerrvviiccee dd''uunn nnoouuvveeaauu nnaavviirree nnéécceessssiitteenntt ll''iinntteerrvveennttiioonn ddee nnoommbbrreeuuxx rreepprréésseennttaannttss ddeess ppoouuvvooiirrss ppuubblliiccss -- aaggeenntt ddeess ddoouuaanneess,, aaggeenntt ddeess aaffffaaiirreess mmaarriittiimmeess,, mmééddeecciinn ddee ggeennss ddee mmeerr...... -- CCeettttee «« dduupplliiccaattiioonn ddeess ttaacchheess »» nn''aa éévviiddeemmmmeenntt ppaass ppoouurr vveerrttuu dd''aattttiirreerr lleess aarrmmaatteeuurrss.. AA cceellaa ss''aajjoouuttee eennccoorree llee ffaaiitt qquuee ll''UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee nn''aa ppaass rreeccoonnnnuu llee rreeggiissttrree TTAAAAFF ccoommmmee rreeggiissttrree ccoommmmuunnaauuttaaiirree.. LLeess nnaavviirreess iimmmmaattrriiccuullééss ssoouuss ccee rreeggiissttrree nnee ppoouuvvaaiieenntt ppaass,, ddee ccee ffaaiitt,, eeffffeeccttuueerr dduu ccaabboottaaggee ccoommmmuunnaauuttaaiirree,, ccee qquuii ccoonnssttiittuuee uunn lloouurrdd hhaannddiiccaapp ccoommppaarréé aauuxx rreeggiissttrreess bbiiss ddeess aauuttrreess EEttaattss mmeemmbbrreess.. LLaa nnéécceessssiittéé eesstt ddoonncc aappppaarruuee ddee mmeettttrree eenn ppllaaccee uunn ddiissppoossiittiiff pplluuss aattttrraaccttiiff.. CCeellaa ppaassssee ppaarr ll''éélliimmiinnaattiioonn ddeess éélléémmeennttss qquuee nnoouuss vveennoonnss dd''éévvooqquueerr mmaaiiss ééggaalleemmeenntt ppaarr llaa mmiissee eenn ppllaaccee dd''uunnee ppoolliittiiqquuee ffiissccaallee aaddaappttééee àà ll''eennvviirroonnnneemmeenntt iinntteerrnnaattiioonnaall.. IInnddiissssoocciiaabbllee dd''uunnee ppoolliittiiqquuee ggéénnéérraallee,, ddeessttiinnééee àà rreellaanncceerr llaa mmaarriinnee ddee ccoommmmeerrccee ffrraannççaaiissee,, llee GGrroouuppeemmeenntt dd''IInnttéérrêêtt EEccoonnoommiiqquuee ffiissccaall aa ééttéé llaannccéé eenn 11999988 ((** AAnncciieenn AArrttiiccllee 3399 CCAA dduu ccooddee ggéénnéérraall ddeess iimmppôôttss ccrréééé ppaarr ll''aarrttiiccllee 7777 ddee
 • 43. 43 llaa llooii nn°° 9988--554466 dduu 22 jjuuiilllleett 11999988 ppoorrttaanntt ddiivveerrsseess ddiissppoossiittiioonnss dd’’oorrddrree ééccoonnoommiiqquuee eett ffiinnaanncciieerr eett ddeess aarrttiicclleess 3311 AA àà 3311 EE ddee ll''aannnneexxee IIII àà ccee ccooddee,, tteell qquuee mmooddiiffiiéé ppaarr llee ddééccrreett nn°°9988--11224433 dduu 2299 ddéécceemmbbrree 11999988 rreellaattiiff àà ll''aaddooppttiioonn ddee ll''aarrttiiccllee 7777 ddee llaa llooii)).. DDeessttiinnéé àà ttoouuss lleess sseecctteeuurrss ééccoonnoommiiqquueess,, iill aa llaarrggeemmeenntt ééttéé uuttiilliisséé ppaarr lleess aarrmmaatteeuurrss,, eenn mmaarrggee dduu ppaavviilllloonn TTAAAAFF,, ppoouurr rreellaanncceerr lleess ccoonnssttrruuccttiioonnss.. CCee ssyyssttèèmmee ppeerrmmeett aauuxx eennttrreepprriisseess ddee bbéénnééffiicciieerr dd''uunn pprriixx dd''aacchhaatt ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt aattttrraaccttiiff,, ppaarr rrééttrroocceessssiioonn ffiissccaallee,, àà llaa ccoonnddiittiioonn qquuee llee nnaavviirree ssooiitt iimmmmaattrriiccuulléé ssoouuss ppaavviilllloonn ffrraannççaaiiss.. CCeettttee mmeessuurree eesstt ooffffeerrttee aauuxx ssoocciiééttééss ffrraannççaaiisseess mmaaiiss aauussssii ééttrraannggèèrreess.. AAiinnssii,, eennttrree 11999988 eett 22000044,, 116688 uunniittééss oonntt ééttéé ccoonnssttrruuiitteess ggrrââccee aauu GGIIEE ffiissccaall,, ccee qquuii rreepprréésseennttee uunn iinnvveessttiisssseemmeenntt ddee 55,,99 mmiilllliiaarrddss dd''eeuurrooss.. SSii llaa ggrraannddee mmaajjoorriittéé ddee cceess nnaavviirreess aa ééttéé pprroodduuiittee eenn AAssiiee,, llaa mmeessuurree aa ppeerrmmiiss ddee rréédduuiirree ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt llaa mmooyyeennnnee dd''ââggee ddee llaa fflloottttee ffrraannççaaiissee,, qquuii nn''eesstt aauujjoouurrdd''hhuuii qquuee ddee 88 aannss.. LLoorrss ddee llaa ccoommmmaannddee dduu QQuueeeenn MMaarryy 22,, CCuunnaarrdd,, llaa ccéélleebbrree ccoommppaaggnniiee mmaarriittiimmee bbrriittaannnniiqquuee aauurraaiitt mmêêmmee eennvviissaaggéé ddee rreeccoouurriirr aauu GGIIEE ffiissccaall.. CCeeppeennddaanntt,, ssoouuss llee ppooiiddss ddee llaa ttrraaddiittiioonn ssuuppppoorrttéé ppaarr llee nnaavviirree llaa ccoommppaaggnniiee aa pprrééfféérréé mmaaiinntteenniirr llee ppaaqquueebboott ssoouuss ppaavviilllloonn bbrriittaannnniiqquuee eett rreennoonncceerr aauuxx ééccoonnoommiieess ooffffeerrtteess ppaarr llee GGIIEE ffiissccaall.. SSii ll''eeffffiiccaacciittéé ddee llaa mmeessuurree nnee ffaaiitt aauuccuunn ddoouuttee,, ssaa llééggaalliittéé aa ééttéé rreemmiissee eenn ccaauussee ppaarr llaa CCoommmmiissssiioonn eeuurrooppééeennnnee qquuii aa oouuvveerrtt uunnee eennqquuêêttee ssuurr llee GGIIEE ffiissccaall eenn ddéécceemmbbrree 22000044,, ssoouuppççoonnnnéé ddee ccoonnssttiittuueerr uunnee aaiiddee sseeccttoorriieellllee.. LLaa CCoommmmiissssiioonn eeuurrooppééeennnnee aa aaiinnssii ddéécciiddéé llee 2200 ddéécceemmbbrree 22000066 ddee ccllaasssseerr llee GGIIEE ffiissccaall aauu rraanngg dd''aaiiddee dd''EEttaatt,, llee ddiissppoossiittiiff nn''aayyaanntt ppaass ééttéé jjuuggéé ccoommppaattiibbllee aavveecc lleess rrèègglleess dduu mmaarrcchhéé ccoommmmuunn.. LLaa ddiissppaarriittiioonn dduu GGIIEE ffiissccaall ccooïïnncciiddee ddoonncc aavveecc ll''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr dduu RRIIFF..
 • 44. 44 NNoommbbrreeuuxx ssoonntt cceeuuxx qquuii ppeennsseenntt qquuee lleess ddeeuuxx mmeessuurreess ddooiivveenntt ppoouuvvooiirr ssee ccoouupplleerr aaffiinn dd''ooffffrriirr uunn rreeggiissttrree rrééeelllleemmeenntt ccoommppééttiittiiff eett rrééccllaammeenntt ddeeppuuiiss pplluussiieeuurrss aannnnééeess mmaaiinntteennaanntt uunn rrééeexxaammeenn ddee llaa mmeessuurree.. CC)) LL''aaddooppttiioonn dduu RRIIFF LLee 33 ddéécceemmbbrree 22000033,, llee sséénnaatteeuurr ddee llaa CChhaarreennttee ddééppoossaaiitt uunn rraappppoorrtt,, ddaannss lleeqquueell iill pprrooppoossaaiitt llaa ccrrééaattiioonn dd''uunn nnoouuvveeaauu rreeggiissttrree,, llee RReeggiissttrree IInntteerrnnaattiioonnaall FFrraannççaaiiss.. EEnn ddééppiitt ddee ll''ooppppoossiittiioonn ttrrèèss vviiggoouurreeuussee ddeess ssyynnddiiccaattss ddee mmaarriinnss,, qquuii ddéénnoonnççaaiieenntt ll''uullttrraalliibbéérraalliissmmee ddee cceettttee mmeessuurree eett uunn ggrraavvee ddaannggeerr ssoocciiaall aauu ttrraavveerrss ddee ggrrèèvveess eett ddee mmaanniiffeessttaattiioonnss,, llaa llooii ccrrééaanntt llee RRIIFF sseerraa ddééffiinniittiivveemmeenntt aaddooppttééee llee 1144 aavvrriill 22000055 eett rreemmppllaacceerraa llee rreeggiissttrree TTAAAAFF ppoouurr lleess nnaavviirreess ccoonncceerrnnééss.. LL''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn aauu RRIIFF ccoonncceerrnnee lleess nnaavviirreess aarrmmééss aauu ccoommmmeerrccee aauu lloonngg ccoouurrss oouu aauu ccaabboottaaggee iinntteerrnnaattiioonnaall,, eett lleess nnaavviirreess ddee ppllaaiissaannccee ddee pplluuss ddee 2244 mmèèttrreess hhoorrss ttoouutt,, cc’’eesstt--àà--ddiirree llaa ggrraannddee ppllaaiissaannccee mmééddiitteerrrraannééeennnnee.. SSoonntt aaiinnssii eexxcclluuss lleess nnaavviirreess ttrraannssppoorrtteeuurrss ddee ppaassssaaggeerrss aassssuurraanntt ddeess lliiggnneess rréégguulliièèrreess iinnttrraaccoommmmuunnaauuttaaiirreess,, lleess nnaavviirreess eexxppllooiittééss eexxcclluussiivveemmeenntt aauu ccaabboottaaggee nnaattiioonnaall,, lleess nnaavviirreess aaffffeeccttééss aauu rreemmoorrqquuaaggee ppoorrttuuaaiirree,, aauu ddrraaggaaggee dd''eennttrreettiieenn,, aauu llaammaannaaggee,, aauu ppiilloottaaggee,, aauu bbaalliissaaggee,, lleess nnaavviirreess ddee ppêêcchhee pprrooffeessssiioonnnneellllee..
 • 45. 45 11)) DDeess aammbbiittiioonnss pprroommeetttteeuusseess SSii lleess pprroommootteeuurrss dduu RRIIFF nn''oonntt ppaass ccaacchhéé lleeuurrss aammbbiittiioonnss aavveecc llaa mmiissee eenn ppllaaccee ddee ccee nnoouuvveeaauu rreeggiissttrree,, sseess ddééttrraacctteeuurrss nnee ssee ssoonntt ppaass nnoonn pplluuss rreetteennuuss dd''eexxpprriimmeerr lleeuurrss ccrraaiinntteess àà ll''ééggaarrdd dd''uunn iinnssttrruummeenntt qquu''iillss jjuuggeenntt ddaannggeerreeuuxx dd''uunn ppooiinntt ddee vvuuee ssoocciiaall.. IIll ss''aaggiitt ssuurrttoouutt ddeess ssyynnddiiccaattss ffrraannççaaiiss.. aa)) LLaa vvoolloonnttéé aaffffiirrmmééee ddee rreettrroouuvveerr uunn ppaavviilllloonn ccoommppééttiittiiff CC''eesstt ddoonncc pplluuss ddee ddeeuuxx aannss aapprrèèss llee rraappppoorrtt RRiicchheemmoonntt qquuee llee RRIIFF eesstt eennttrréé eenn vviigguueeuurr.. AAffiinn ddee rreennddrree ccee rreeggiissttrree ccoommppééttiittiiff,, ddeess lleeççoonnss oonntt ééttéé ttiirrééss ddee ll''éécchheecc dduu rreeggiissttrree TTAAAAFF.. UUnn gguuiicchheett uunniiqquuee aa ééttéé ccrrééee mmeettttaanntt aaiinnssii ffiinn àà llaa «« dduupplliiccaattiioonn ddeess ttââcchheess »» qquuee nnoouuss aavvoonnss éévvooqquuéé.. LLeess pprrooccéédduurreess aaddmmiinniissttrraattiivveess oonntt aaiinnssii ééttéé ssiimmpplliiffiiééeess eenn cceennttrraalliissaanntt àà MMaarrsseeiillllee lleess sseerrvviicceess ddeess aaffffaaiirreess mmaarriittiimmeess eett ddeess ddoouuaanneess eenn cchhaarrggee ddeess ddoossssiieerrss,, dduu ddéébbuutt ddee llaa ccoonnssttrruuccttiioonn jjuussqquu''àà llaa lliivvrraaiissoonn ddeess nnaavviirreess.. LLeess pprrooccéédduurreess tteelllleess qquuee llaa ffrraanncciissaattiioonn oouu ll''iinnssccrriippttiioonn hhyyppootthhééccaaiirree ssoonntt rreeggrroouuppééss.. CCee gguuiicchheett uunniiqquuee ééttaaiitt aatttteenndduu ddeeppuuiiss lloonnggtteemmppss ppaarr lleess aarrmmaatteeuurrss eett àà ééttaaiitt llaarrggeemmeenntt ssaalluuéé.. PPoouurr AAnnttooiinnee PPeerrssoonn,, pprrééssiiddeenntt dduu BBuurreeaauu ddee PPrroommoottiioonn dduu TTrraannssppoorrtt MMaarriittiimmee àà CCoouurrttee DDiissttaannccee ((BBPP22SS)) eett sseeccrrééttaaiirree ggéénnéérraall dduu ggrroouuppee LLoouuiiss DDrreeyyffuuss AArrmmaatteeuurrss,, «« llee bbuutt eesstt dd''aavvooiirr uunn iinntteerrllooccuutteeuurr uunniiqquuee eennttrree ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn eett ll''aarrmmaatteeuurr.. CCeellaa ccoonnssttiittuuee uunn ggaaiinn ddee tteemmppss ccoonnssiiddéérraabbllee ppaarr rraappppoorrtt àà ll''aanncciieenn ssyyssttèèmmee ooùù iill ffaallllaaiitt ccoouurriirr eennttrree lleess DDoouuaanneess eett lleess AAffffaaiirreess
 • 46. 46 MMaarriittiimmeess »»1188.. SSuurr llee ppllaann ssoocciiaall,, llee llooii ssuurr llee RRIIFF iinnssttaauurree ssuurr uunnee bbaassee llééggaallee uunn mmiinniimmuumm oobblliiggaattooiirree ddee 3355%% ddee nnaavviiggaannttss eeuurrooppééeennss ppoouurr lleess nnaavviirreess bbéénnééffiicciiaanntt dd''uunnee aaiiddee ffiissccaallee eett ddee 2255%% ppoouurr lleess aauuttrreess.. LLee RRIIFF nnee ffaaiitt qquu''eennttéérriinneerr uunnee pprraattiiqquuee ffiixxééee ppaarr uunn ccoonnsseennssuuss iinnffoorrmmeell ssoouuss llee rreeggiissttrree TTAAAAFF,, llee ddééccrreett dd''aapppplliiccaattiioonn ssuurr llee nnoommbbrree ddee mmaarriinnss ccoommmmuunnaauuttaaiirreess nn''aayyaanntt jjaammaaiiss ééttéé aaddooppttéé.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, ccoonnttrraaiirreemmeenntt aauu TTAAAAFF,, llee RRIIFF eesstt rreeccoonnnnuu ccoommmmee ppaavviilllloonn ccoommmmuunnaauuttaaiirree eett lleess nnaavviirreess iimmmmaattrriiccuullééss ssoouuss ccee rreeggiissttrree ppeeuuvveenntt àà ccee ttiittrree eexxeerrcceerr dduu ccaabboottaaggee iinnttrraaccoommmmuunnaauuttaaiirree.. CCeeppeennddaanntt ttoouuss lleess pprroobbllèèmmeess nn''oonntt ppaass ééttéé rrééssoolluuss ppuuiissqquuee ll''aaddooppttiioonn dduu RRIIFF eesstt ééggaalleemmeenntt mmaarrqquuééee ppaarr llaa ddiissppaarriittiioonn dduu GGIIEE ffiissccaall qquuii aavvaaiitt ééttéé ssii bbéénnééffiiqquuee ppoouurr llee TTAAAAFF.. PPoouurr GGuuyy SSuupplliiccee,, «« LLaa nnoouuvveellllee iimmmmaattrriiccuullaattiioonn nn''eesstt ppaass ssuuffffiissaannttee.. IIll ccoonnvviieenntt dd''aajjoouutteerr dd''aauuttrreess mmeessuurreess.. CCeerrttaaiinneess ssoonntt ddééjjàà eenn ppllaaccee,, ccoommmmee ll''eexxoonnéérraattiioonn ddeess cchhaarrggeess ssoocciiaalleess ddeess mmaarriinnss,, qquuii lleess rreennddeenntt pplluuss ccoommppééttiittiiffss mmaaiiss,, iill yy rreessttee uunn éélléémmeenntt ffoonnddaammeennttaall,, cc''eesstt llee rreettoouurr dduu GGIIEE ffiissccaall.. AAvveecc llee RRIIFF,, llee GGIIEE eett lleess eexxoonnéérraattiioonnss ffiissccaalleess,, nnoouuss aauurroonnss uunn eennsseemmbbllee ttoouutt àà ffaaiitt ccoommppééttiittiiff,, àà mmêêmmee ddee rreellaanncceerr ll''eemmppllooii mmaarriittiimmee eett lleess ccoommmmaannddeess ddee nnaavviirreess »».. ddiissaaiitt--iill eenn 22000066.. CCeeppeennddaanntt,, lleess ccoommppaaggnniieess iimmmmaattrriiccuullaanntt lleeuurrss nnaavviirreess ssoouuss RRIIFF bbéénnééffiicciieenntt dd''uunn ddiissppoossiittiiff ffiissccaall aassssoouuppllii.. EElllleess ssoonntt aaiinnssii eexxoonnéérrééeess ddee cchhaarrggee eett lleess nnaavviiggaannttss eexxeemmppttééss dd''iimmppôôtt ssuurr llee rreevveennuu ddèèss lloorrss qquu''iillss ccoommppttaabbiilliisseenntt 18 « Comment redonner de l'éclat à la marine marchande française? » Mer et Marine du 28/03/2006
 • 47. 47 pplluuss ddee 118833 jjoouurrss ddee sseerrvviiccee ssoouuss ccee rreeggiissttrree ddaannss ll''aannnnééee.. CCeettttee ddeerrnniièèrree mmeessuurree eesstt ddeessttiinnééee àà rreennddrree aattttrraaccttiiff llee mmééttiieerr ddee mmaarriinn eett aaiinnssii,, àà rreettrroouuvveerr ddeess eeffffeeccttiiffss ddiissppaarruuss.. PPoouurr AArrmmaatteeuurrss ddee FFrraannccee,, llee RRIIFF eesstt «« llee pplluuss ssoocciiaall ddeess rreeggiissttrreess ffrraannççaaiiss »».. MMaaiiss ccoommmmee nnoouuss ll''aavvoonnss éévvooqquuéé,, lleess ssyynnddiiccaattss ddee mmaarriinnss oonntt eexxpprriimméé ddee vviivveess rréésseerrvveess àà ll''ooccccaassiioonn ddee ll''aaddooppttiioonn ddee ccee nnoouuvveeaauu rreeggiissttrree.. TTaanntt aauu nniivveeaauu nnaattiioonnaall qquu''iinntteerrnnaattiioonnaall,, llee RRIIFF aa ssuu ss''aattttiirreerr lleess ffoouuddrreess ddeess oorrggaanniissaattiioonnss ssyynnddiiccaalleess.. bb)) RRéésseerrvveess eett ccrraaiinntteess ssuurr llee RRIIFF OOuuttrree llaa ddiissppaarriittiioonn dd''uunnee ffiissccaalliittéé rrééeelllleemmeenntt ffaavvoorraabbllee aavveecc llaa ssuupppprreessssiioonn dduu GGIIEE ffiissccaall,, llee RRIIFF aa ffaaiitt éémmeerrggeerr ddeess nnoommbbrreeuusseess ccrraaiinntteess ppoouurr lleess ssyynnddiiccaattss ffrraannççaaiiss.. CC''eesstt nnoottaammmmeenntt llee ccaass dduu qquuoottaa ffiixxéé àà 3355%% ddee mmaarriinnss eeuurrooppééeennss ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee «« ssoocciiaalleemmeenntt ddaannggeerreeuuxx »».. LLeess oorrggaanniissaattiioonnss ssyynnddiiccaalleess oonntt tteennttéé ddee ffaaiirree bblloocc ccoonnttrree cceettttee mmeessuurree.. UUnnee iinntteerrssyynnddiiccaallee rreeggrroouuppaanntt CCGGTT,, CCFFDDTT,, CCGGCC,, SSNNPPOOMMMM,, FFOO eett CCFFTTCC ss''eesstt aaiinnssii ffoorrmmééee .. «« LLee cchhiiffffrree ddee 3355%% eesstt ccoonntteessttéé ppaarr ttoouutt llee mmoonnddee,, ccaarr iill ss''aaggiitt ddee ll''eeffffeeccttiiff ddee ssééccuurriittéé eett nnoonn ddee ll''eeffffeeccttiiff ttoottaall.. SSuurr uunn ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss ddee 88000000 bbooiitteess,, ppaarr eexxeemmppllee,, ll''eeffffeeccttiiff ddee ssééccuurriittéé eesstt ddee 1155 ppeerrssoonnnneess,, ssuurr 2244 nnaavviiggaannttss.. UUnnee ffooiiss ddee pplluuss,, iill ss''aaggiitt ddee ffaaiirree ddeess ééccoonnoommiieess ssuurr llaa mmaassssee ssaallaarriiaallee »»,, ddéénnoonnccee JJooëëll JJoouuaauulltt,, ddee llaa CCFFDDTT mmaarriinnss.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, lleess ssyynnddiiccaattss ssee ssoonntt iinnqquuiiééttééss ddee vvooiirr àà tteerrmmee ddiissppaarraaîîttrree ll''eemmppllooii ddee nnaavviiggaannttss ffrraannççaaiiss aauu pprrooffiitt ddee mmaarriinnss dd''EEuurrooppee ddee ll''EEsstt.. AAuu ccoonnttrraaiirree,, ccee qquuoottaass ééttaaiitt sseennsséé ppeerrmmeettttrree uunn rreennoouuvveeaauu ddee ll''eemmppllooii ddee mmaarriinnss eenn
 • 48. 48 FFrraannccee.. PPoouurr AAnnnnee BBaarrtthhee,, ddéélléégguuéé ggéénnéérraall ddee llaa ffééddéérraattiioonn aarrmmaattoorriiaallee cchheezz AArrmmaatteeuurrss ddee FFrraannccee,, ((iinntteerrvviieeww rrééaalliissééee ppaarr VViinncceenntt GGrrooiizzeelleeaauu ppoouurr mmeerr eett mmaarriinnee 2288//0033//0066)) «« iill yy aa uunnee vvoolloonnttéé rrééeellllee ddee ffaavvoorriisseerr ll''eemmppllooii ffrraannççaaiiss.. LLeess rraaiissoonnss ddee llaa ccrrééaattiioonn ddee ccee rreeggiissttrree ssoonntt dd''oobbtteenniirr uunnee mmeeiilllleeuurree ccoommppééttiittiivviittéé.. NNoouuss ssoouuhhaaiittoonnss,, ggrrââccee aauu rreeppaavviilllloonnnneemmeenntt,, uunnee rreellooccaalliissaattiioonn eett ddoonncc ll''eemmppllooii qquuii vvaa ssuuiivvrree »».. CCoonncceerrnnaanntt lleess nnaavviiggaannttss nnoonn--eeuurrooppééeennss,, llee RRIIFF pprréévvooiitt llee rreeccoouurrss aauuxx ssoocciiééttééss ddee ««mmaannnniinngg»» iinnssttaallllééeess àà ll''ééttrraannggeerr ((vvooiirr ssuupprraa)).. UUnnee ccoonnddiittiioonn eesstt ttoouutt ddee mmêêmmee iimmppoossééee :: lleess aarrmmaatteeuurrss nnee ppeeuuvveenntt rreeccoouurriirr qquu’’àà ddeess aaggeenncceess aaggrrééééeess ppaarr ll''EEttaatt ddee rrééssiiddeennccee.. OOrr nnoouuss ll''aavvoonnss vvuu,, iill ppeeuutt aarrrriivveerr qquuee lleess EEttaattss ooffffrraanntt uunn ppaavviilllloonn ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn ffaasssseenntt pprreeuuvvee dd''uunnee cceerrttaaiinnee ssoouupplleessssee aavveecc ddeess «« lloouueeuurrss ddee mmaaiinn dd’’œœuuvvrree »».. SSuurr llee ppllaann iinntteerrnnaattiioonnaall,, llee RRIIFF eesstt ééggaalleemmeenntt vviivveemmeenntt ccoonntteessttéé,, nnoottaammmmeenntt ppaarr ll''IITTFF qquuii ll''aa ccllaasssséé ccoommmmee ppaavviilllloonn ddee ccoommppllaaiissaannccee ssoouuss llaa pprreessssiioonn ddeess ssyynnddiiccaattss nnaattiioonnaauuxx.. OOrr ddee nnoommbbrreeuusseess cchhaarrtteess--ppaarrttiieess ccoonnttiieennnneenntt ddeess ccllaauusseess iimmppoossaanntt uunn cceerrttiiffiiccaatt IITTFF aauu nnaavviirree.. «« NNoouuss aavvoonnss ddeess cchhaarrtteess aavveecc nnooss cclliieennttss,, ddaannss lleessqquueelllleess nnoouuss nnoouuss eennggaaggeeoonnss àà nnee ppaass ttrraannssppoorrtteerr lleeuurrss mmaarrcchhaannddiisseess ssoouuss ppaavviilllloonn ddee ccoommppllaaiissaannccee.. CC''eesstt ppoouurrqquuooii,, lleess vvrraaqquuiieerrss qquuee nnoouuss ppoossssééddoonnss ssoouuss TTAAAAFF nnee ppeeuuvveenntt êêttrree aarrmmééss ssoouuss RRIIFF »»,, eexxpplliiqquuee AAnnttooiinnee PPeerrssoonn.. ((LLoouuiiss DDrreeyyffuuss)).. «« NNooss nnaavviirreess ssoouuss TTAAAAFF nnee sseerroonntt mmiiss àà aauuccuunn mmoommeenntt ssoouuss ppaavviilllloonn ddee ccoommppllaaiissaannccee.. SSii llee RRIIFF rreessttee ddaannss cceettttee ssiittuuaattiioonn,, nnoouuss lleess ttrraannssfféérreerroonnss ssoouuss ppaavviilllloonn bbrriittaannnniiqquuee oouu iittaalliieenn »» aaffffiirrmmaaiitt--iill eenn 22000066..
 • 49. 49 SSeelloonn AArrmmaatteeuurrss ddee FFrraannccee,, cceettttee mmeessuurree «« ssaannccttiioonnnnee ttoouuss lleess mmaarriinnss ffrraannççaaiiss qquuii nnee ppoouurrrroonntt bbéénnééffiicciieerr ddee llaa ddééffiissccaalliissaattiioonn ddee lleeuurrss rreevveennuuss ssii,, ddee ccee ffaaiitt,, lleess aarrmmaatteeuurrss nnee ppeeuuvveenntt iimmmmaattrriiccuulleerr lleeuurrss nnaavviirreess aauu RRIIFF »».. PPaarr aaiilllleeuurrss,, lleess nnaavviirreess ccllaassssééss ppaarr llee ssyynnddiiccaatt iinntteerrnnaattiioonnaall aattttiirreenntt ll''aatttteennttiioonn ddeess iinnssppeecctteeuurrss eett ppeeuuvveenntt eennttrraaîînneerr uunn bbooyyccootttt ddeess ddoocckkeerrss.. AAiinnssii lleess cchhaarrggeeuurrss rreeffuusseenntt bbiieenn ssoouuvveenntt dd''aaffffrréétteerr uunn nnaavviirree iimmmmaattrriiccuulléé ssoouuss ppaavviilllloonn ccllaasssséé ppaarr ll''IITTFF.. DDaannss uunnee iinntteerrvviieeww rrééaalliissééee eenn 220000771199 ,, DDaavviidd CCoocckkccrroofftt,, sseeccrrééttaaiirree ggéénnéérraall ddee ll''IITTFF aaffffiirrmmaaiitt qquuee ssii lleess ttrrooiiss ssyynnddiiccaattss ffrraannççaaiiss –– CCGGTT,, CCFFDDTT eett FFOO –– aacccceeppttaaiieenntt llee RRIIFF,, ll''IITTFF llee rreettiirreerraa ddee ssaa lliissttee ddeess ppaavviilllloonnss ddee ccoommppllaaiissaannccee,, ccoommmmee ccee ffuutt llee ccaass aauuppaarraavvaanntt ppuurr llee NNIISS nnoorrvvééggiieenn.. IIll nnee mmaannqquuaaiitt cceeppeennddaanntt ppaass ddee ssoouulliiggnneerr «« qquu''iill nnee sseemmbbllee gguuèèrree ppllaauussiibbllee qquuee lleess ssyynnddiiccaattss ffrraannççaaiiss aabboouuttiisssseenntt,, ddaannss uunn pprroocchhee aavveenniirr,, àà uunn aaccccoorrdd ssuurr llee RRIIFF »».. CChhrriissttiiaann GGaarriinn,, pprrééssiiddeenntt ddee ll''AAsssseemmbbllééee GGéénnéérraallee dd''AArrmmaatteeuurrss ddee FFrraannccee tteennuuee àà PPaarriiss llee 55 aavvrriill 22001111 ccoonnccèèddee qquuee llee ddoossssiieerr eesstt ttoouujjoouurrss ddiiffffiicciillee.. «« NNooss eennggaaggeemmeennttss dd''eemmppllooii ddee ffrraannççaaiiss àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess RRIIFF oonntt ééttéé tteennuuss eett,, ddee ll''aavviiss mmêêmmee ddee ll''IITTFF,, lleess ccoonnddiittiioonnss ssoocciiaalleess àà bboorrdd ddee nnooss nnaavviirreess ssoonntt eexxeemmppllaaiirreess.. QQuuee ffaaiirree aalloorrss lloorrssqquuee,, ssuurr ccee ssuujjeett ssppéécciiffiiqquuee,, nnooss ppaarrtteennaaiirreess ssoocciiaauuxx rrééccllaammeenntt llaa ssuupppprreessssiioonn dduu RRIIFF ccoonnttrree ttoouuttee llooggiiqquuee ?? NNoouuss rreessttoonnss oouuvveerrttss aauu ddiiaalloogguuee »».. NNoouuss aalllloonnss llee vvooiirr,, cceettttee ssiittuuaattiioonn nnee vvaa ppaass aamméélliioorreerr llee bbiillaann qquuii eesstt ffaaiitt àà ll''hheeuurree aaccttuueellllee ddee llaa mmiissee eenn ppllaaccee ddee ccee rreeggiissttrree.. 19 Journal de la marine marchande n° 4561 du 28 mai 2007
 • 50. 50 22)) UUnn bbiillaann ppoossiittiiff mmaaiiss tteemmppéérréé AAuujjoouurrdd’’hhuuii,, ssiixx aapprrèèss ssaa ccrrééaattiioonn,, uunn bbiillaann ccoonnccrreett ddeess rrééssuullttaattss dduu RRIIFF eesstt ppeeuutt êêttrree ééttaabbllii.. DDeeppuuiiss 22000055,, ddaattee dd''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr dduu RRIIFF,, llaa fflloottttee ffrraannççaaiissee aa aa ééttéé mmaarrqquuééee ppaarr uunn rreeggaaiinn dd''uunniittééss.. AA cceettttee ééppooqquuee llee rreeggiissttrree TTAAAAFF,, nnoouuss ll''aavvoonnss vvuu,, pprriinncciippaall rreeggiissttrree ddee llaa fflloottttee ffrraannççaaiissee,, ccoommppttaaiitt eennvviirroonn uunnee cceennttaaiinnee ddee nnaavviirreess ddee pplluuss ddee 110000TTJJBB.. EEnn nnoovveemmbbrree 22000066,, 117744 nnaavviirreess ééttaaiieenntt iinnssccrriittss aauu RRIIFF.. LL''aannnnééee ssuuiivvaanntt,, eenn nnoovveemmbbrree 22000077 cc’’ééttaaiieenntt 224488 uunniittééss qquuii yy ééttaaiieenntt iimmmmaattrriiccuullééss.. IIll ffaauutt ddiirree qquu''uunnee ppéérriiooddee ddee ttrraannssiittiioonn aavvaaiitt ééttéé iinnssttaauurrééee ppaarr llaa llooii ccrrééaanntt llee RRIIFF aaffiinn qquuee lleess aarrmmaatteeuurrss ttrraannssffèèrreenntt lleess nnaavviirreess ccoonncceerrnnééss ssoouuss RRIIFF.. CCeettttee ppéérriiooddee ttrraannssiittooiirree aa pprriiss ffiinn eenn mmaaiiss 22000077.. MMaaiiss llee ttrraannssffeerrtt nn''aa ppaass ttoouujjoouurrss ééttéé aauuttoommaattiiqquuee.. 2277 nnoouuvveeaauuxx nnaavviirreess rreejjooiiggnnaaiieenntt llee RRIIFF eenn 22000088,, ppoorrttaanntt àà 227733 llee nnoommbbrree ddee nnaavviirreess àà llaa ffiinn ddee cceettttee aannnnééee.. LLeess ppoouuvvooiirrss ppuubblliiccss aaffffiicchhaaiieenntt aalloorrss lleeuurr ssaattiissffaaccttiioonn eett eessppéérraaiieenntt rraappiiddeemmeenntt ffrraanncchhiirr llaa bbaarrrree ddeess 330000 nnaavviirreess iimmmmaattrriiccuullééss aauu RRIIFF.. LL''oobbjjeeccttiiff ééttaaiitt qquuaassiimmeenntt aatttteeiinntt aauu 3311 ddéécceemmbbrree 22000099,, llee RRIIFF ccoommppttaabbiilliissaanntt 229999 nnaavviirreess ddoonntt 110000 nnaavviirreess ddee ccoommmmeerrccee,, 118888 uunniittééss ddee sseerrvviittuuddeess ((rreemmoorrqquueeuurrss,, ccââbblliieerrss,, ssiissmmiiqquueess......)) eett 1111 yyaacchhttss ddee ggrraannddee ppllaaiissaannccee.. LL''aannnnééee 22001100 aa ccoonnffiirrmméé llaa tteennddaannccee àà llaa hhaauussssee aavveecc 332222 nnaavviirreess iimmmmaattrriiccuullééss aauu RRIIFF aauu 3311 ddéécceemmbbrree..
 • 51. 51 CCeeppeennddaanntt,, ll''eemmbbeelllliiee ddeess cchhiiffffrreess aappppeellllee àà qquueellqquueess oobbsseerrvvaattiioonnss.. AAvveecc 66,,2266 MMUUMMSS eenn jjaannvviieerr 22001111,, llaa jjaauuggee bbrruuttee nn''aa aauuggmmeennttéé qquuee ddee 33,,33%% ppaarr aann eenn mmooyyeennnnee ddeeppuuiiss 22000000.. LLee ppoorrtt eenn lloouurrdd aa qquuaanntt àà lluuii ccoonnnnuu uunnee hhaauussssee ddee sseeuulleemmeenntt 22,,22%% ppaarr aann eenn mmooyyeennnnee,, aavveecc uunn ttoottaall ddee 88,,0055MMttppll eenn jjaannvviieerr 22001111.. CCeess mmooyyeennnneess oonntt nnoottaammmmeenntt ééttéé rreevvuueess àà llaa bbaaiissssee àà llaa ffiinn 22001100,, llaa fflloottttee ddee ccoommmmeerrccee aayyaanntt bbaaiisssséé ddee 11,,77%% eenn jjaauuggee eett ddee 44,,88%% eenn ppoorrtt eenn lloouurrdd eenn uunn aann.. CCeettttee bbaaiissssee ss’’eexxpplliiqquuee nnoottaammmmeenntt ppaarr llaa ssoorrttiiee ddee fflloottttee ddee pplluussiieeuurrss ppééttrroolliieerrss.. SSii ll’’oonn eenn ddéénnoommbbrraaiitt 5555 eenn jjaannvviieerr 22001100,, sseeuulleemmeenntt 5500 ééttaaiieenntt ccoommppttaabbiilliissééss eenn jjuuiilllleett 22001100.. CCee nnoommbbrree aa eennccoorree cchhuuttéé àà 4488 àà llaa ffiinn ddee cceettttee mmêêmmee aannnnééee.. CCeettttee ddééccrruuee ddee llaa fflloottttee ppééttrroolliièèrree àà nnééaannmmooiinnss ééttéé ccoommppeennssééee ppaarr ll’’eennttrrééee ddee nnoouuvveeaauuxx nnaavviirreess ssoouuss RRIIFF.. CCeellaa nn’’eesstt ppoouurr aauuttaanntt ppaass ssuuffffiissaanntt ppoouurr eennddiigguueerr llaa cchhuuttee.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, ddéébbuutt 22001111,, 2211 nnaavviirreess rreepprréésseennttaaiieenntt 3311%% dduu ttoonnnnaaggee ttoottaall ddeess nnaavviirreess iimmmmaattrriiccuullééss ssoouuss RRIIFF.. EEnnttrree 22000000 eett 22001111 llee nnoommbbrree ddee «« ggrraannddss »» nnaavviirreess eesstt ppaasssséé ddee 222288 àà 221166 ccee qquuii nn''eesstt gguuèèrree ffaavvoorraabbllee àà ll''eemmppllooii.. MMaallggrréé ttoouutt,, llee nnoommbbrree ddee nnaavviiggaannttss ffrraannççaaiiss,, hhoorrss ppllaaiissaannccee eesstt ppaasssséé ddee 1155 337744 eenn 22000022 àà 1166 442288 eenn 22001100 ssoouuss ppaavviilllloonn ffrraannççaaiiss.. CCoonncceerrnnaanntt llee RRIIFF,, lleeuurr nnoommbbrree eesstt ppaasssséé ddee 33 117744 eenn 22000066 àà 33 553322 eenn 22001100.. EEnn 22000022,, sseeuulleemmeenntt 22 558877 mmaarriinnss ffrraannççaaiiss ééttaaiieenntt eemmppllooyyééss ssoouuss llee rreeggiissttrree TTAAAAFF.. LL’’aauuggmmeennttaattiioonn ddeeppuuiiss llee cchhaannggeemmeenntt ddee rreeggiissttrree eesstt aaiinnssii ddee ll’’oorrddrree ddee 3366%%.. OOnn nnoottee mmêêmmee uunnee aauuggmmeennttaattiioonn dduu nnoommbbrree ddee mmaarriinnss ffrraannççaaiiss eemmbbrraaqquuééss ssoouuss ppaavviilllloonn mmééttrrooppoolliittaaiinn mmaallggrréé llaa ccrriissee qquu''iill ccoonnnnaaîîtt.. AAiinnssii eenn 22001100 oonn yy ddéénnoommbbrree 1111 999944 mmaarriinnss ffrraannççaaiiss ccoonnttrree 1111 770066 eenn 22000066 eett 1111 773300 eenn 220000222200 .. 20 « Marine Marchande : le nombre de marins français augmente » Mer et Marine du 08/04/2011
 • 52. 52 BBiieenn qquuee cceess cchhiiffffrreess ssooiieenntt ppoossiittiiffss,, nnoommbbrreeuuxx ssoonntt cceeuuxx qquuii ddéépplloorreenntt lleeuurr ffaaiibblleessssee.. EEnn eeffffeett ll''aauuggmmeennttaattiioonn ppaarraaiitt bbiieenn ddéérriissooiirree ffaaccee àà ll''aauuggmmeennttaattiioonn nneetttteemmeenntt pplluuss iimmppoorrttaannttee ddee llaa fflloottttee iinntteerrnnaattiioonnaallee.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, ccoonncceerrnnaanntt llee pprreemmiieerr rreeggiissttrree,, llaa ssiittuuaattiioonn ddeess mmaarriinnss eesstt ffrraaggiillee.. CCoommmmee nnoouuss ll''aavvoonnss éévvooqquuéé,, ddee nnoommbbrreeuusseess ccoommppaaggnniieess,, nnoottaammmmeenntt ddee ttrraannssppoorrtt ddee ppaassssaaggeerrss,, ccoommmmee SSeeaaffrraannccee oouu llaa SSNNCCMM,, ttrraavveerrsseenntt ddee vviioolleennttss ccoonnfflliittss ssoocciiaauuxx eett ssoonntt dduurreemmeenntt ttoouucchhééss ppaarr llaa ccoonnccuurrrreennccee ddee tteellllee ssoorrttee qquuee lleeuurr aavveenniirr eesstt ffoorrtteemmeenntt ccoommpprroommiiss.. PPoouurr bbeeaauuccoouupp,, ll''oobbjjeeccttiiff nn''eesstt ppaass aatttteeiinntt ccoommmmee lleess ddééffeennsseeuurrss ddee llaa ccrrééaattiioonn dduu RRIIFF ll''aauurraaiieenntt ssoouuhhaaiittéé.. TThhiieerrrryy MMaarriiaannii,, aanncciieenn SSeeccrrééttaaiirree dd''EEttaatt aauuxx ttrraannssppoorrttss aa aaiinnssii rreellaannccéé lleess ddéébbaattss llee 55 aavvrriill 22001111 lloorrss dduu ddîînneerr ddee ccllôôttuurree ddee ll''AAsssseemmbbllééee GGéénnéérraallee dd''AArrmmaatteeuurrss ddee FFrraannccee.. «« AAuujjoouurrdd''hhuuii llee RRIIFF nnee ppaarrvviieenntt ppaass àà aattttiirreerr àà lluuii vvooss bbaatteeaauuxx mmaallggrrèè ddee nnoommbbrreeuuxx eeffffoorrttss eett uunn ddiissppoossiittiiff ffiissccaall ccooûûtteeuuxx ppoouurr ll''EEttaatt –– pplluuss ddee 7700MM dd''EEuurrooss ppaarr aann –– LLeess ppoolliittiiqquueess qquuii nnee mmaarrcchheenntt ppaass ssoonntt ddeess ppoolliittiiqquueess ccoonnddaammnnééeess »» aa--tt--iill aaiinnssii ddééccllaarréé.. IIll aa nnoottaammmmeenntt ccoonnffiiéé aauu CCoonnsseeiill SSuuppéérriieeuurr ddee llaa MMaarriinnee MMaarrcchhaannddee uunn aauuddiitt aaffiinn ddee cceerrnneerr lleess ccaauusseess ddee cceett éécchheecc.. SSeelloonn lluuii,, «« iill ccoonnvviieenntt ddee ddééffiinniirr eennsseemmbbllee eett aauu pplluuss vviittee lleess mmooyyeennss dd''eennrraayyeerr llee ddéécclliinn dduu ppaavviilllloonn ffrraannççaaiiss eett ddee ffaaiirree cceesssseerr cceettttee aabbeerrrraattiioonn qquuee ccoonnssttiittuuee llee ccllaasssseemmeenntt dduu RRIIFF eenn ppaavviilllloonn ddee
 • 53. 53 ccoommppllaaiissaannccee.. »» CCeess ddééccllaarraattiioonnss oonntt pprroovvooqquuéé ddee vviivveess rrééaaccttiioonnss eett sseemmbblleenntt aaffffaaiibblliirr uunn ppeeuu pplluuss lleess eessppooiirrss ppllaaccééss ddaannss ccee rreeggiissttrree.. NNoouuss ssoommmmeess ddééssoorrmmaaiiss llooiinn ddee ll''eenntthhoouussiiaassmmee aaffffiicchhéé eett ssuusscciittéé ppaarr llee rraappppoorrtt RRiicchheemmeenntt ddee 22000033.. LL’’aaccttuuaalliittéé nn’’eesstt cceeppeennddaanntt ppaass ffaavvoorraabbllee aauuxx ddééffeennsseeuurrss dduu RRIIFF.. LL’’eexxeemmppllee ddee llaa ffiilliiaallee ddee GGDDFF GGaazz ddee FFrraannccee,, GGaazz OOccééaann,, aa rréécceemmmmeenntt mmiiss eenn lluummiièèrree cceess ffaaiibblleesssseess dduu RRIIFF.. EEnn eeffffeett,, aapprrèèss pplluussiieeuurrss mmooiiss ddee nnééggoocciiaattiioonnss,, ll’’eennttrreepprriissee aa ddéécciiddéé ddee ssee ssééppaarreerr ddee ssoonn ppeerrssoonnnneell dd’’eexxééccuuttiioonn ffrraannççaaiiss aauu pprrooffiitt ddee mmaarriinnss pphhiilliippppiinnss.. FFrrééddéérriiqquuee RRooggllyy,, rreessppoonnssaabbllee ddeess rreessssoouurrcceess hhuummaaiinneess,, aassssuurree ddaannss uunn eennttrreettiieenn aaccccoorrddéé ddaannss lleess llooccaauuxx mmaarrsseeiillllaaiiss ddee llaa ffiilliiaallee,, qquuee ddeess ssoolluuttiioonnss oonntt ééttéé rreecchheerrcchhééss aaffiinn ddee rreeccllaasssseerr lleess mmaarriinnss ffrraannççaaiiss,, nnoottaammmmeenntt àà tteerrrree.. CCeellaa nn’’aauurraa cceeppeennddaanntt ppaass ssuuffffiitt,, ppuuiissqquuee ccee ssoonntt 4488 mmaarriinnss qquuii ssoonntt ccoonncceerrnnééss ppaarr uunn lliicceenncciieemmeenntt eenn jjuuiinn 22001111.. GGaazzooccééaann jjuussttiiffiiee ssaa mmeessuurree ppaarr ll’’aarrrrêêtt ddee ll’’eexxppllooiittaattiioonn dduu mméétthhaanniieerr «« TTeelllliieerr »» eett dd’’uunnee llooggiiqquuee ccoommppééttiittiivvee ppoouurr ffaaiirree ffaaccee àà llaa ccoonnccuurrrreennccee ééttrraannggèèrree.. PPoouurr aauuttaanntt,, lleess ssyynnddiiccaattss ddéépplloorreenntt llee ssiilleennccee ddee GGDDFF SSuueezz qquuii ddééttiieenntt 8800%% dduu ccaappiittaall ddee ssaa ffiilliiaallee,, eett rraappppeelllleenntt qquuee ll’’EEttaatt ffrraannççaaiiss ddééttiieenntt qquuaanntt àà lluuii 3355%% dduu ccaappiittaall ddee GGDDFF SSuueezz.. IIll eesstt aaiinnssii ssuurrpprreennaanntt,, qquuee ddaannss llee ccoonntteexxttee ddee ll’’eemmppllooii mmaarriittiimmee aaccttuueell,, lleess ppoouuvvooiirrss ppuubblliiccss nnee ssooiieenntt ppaass iinntteerrvveennuuss aaffiinn ddee ccoonnsseerrvveerr ll’’eennsseemmbbllee ddeess eemmppllooiiss ffrraannççaaiiss àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess ddee GGaazzooccééaann.. SSeeuullss lleess ooffffiicciieerrss ffrraannççaaiiss ccoonnsseerrvveenntt lleeuurr ppoossttee ssuurr lleess ttrrooiiss nnaavviirreess qquuee ppoossssèèddee aauujjoouurrdd’’hhuuii llaa ffiilliiaallee ffrraannççaaiissee.. IIll sseerraaiitt nnééaannmmooiinnss rreeggrreettttaabbllee ddee ssuupppprriimmeerr llee RRIIFF ssoouuss llee pprréétteexxttee qquu''iill
 • 54. 54 nn''aa ppaass aatttteeiinntt lleess oobbjjeeccttiiffss eessccoommppttééss.. LLeess ppoouuvvooiirrss ppuubblliiccss ddooiivveenntt ddééssoorrmmaaiiss ffoouurrnniirr ttoouuss lleeuurrss eeffffoorrttss aaffiinn ddee ffaaiirree éévvoolluueerr llee RRIIFF eenn ttiirraanntt lleess lleeççoonnss ddee sseess éécchheeccss.. LLee RRIIFF ppeeuutt eenn eeffffeett ssee vvaanntteerr dd''uunn ssuuccccèèss cceerrttaaiinn eenn mmaattiièèrree ddee ggrraannddee ppllaaiissaannccee.. TTrrooiiss nnoouuvveeaauuxx yyaacchhtt oonntt rreejjooiinntt llaa fflloottttee aauu pprreemmiieerr sseemmeessttrree 22001111,, ppoorrttaanntt àà 1188 lleeuurr nnoommbbrree.. LLee pplluuss ggrraanndd dd''eennttrree eeuuxx mmeessuurree 6611mmèèttrreess ddee lloonngg.. GGrrââccee àà ddeess mmeessuurreess ffiissccaalleess ssppéécciiffiiqquueess llee RRIIFF eesstt nneetttteemmeenntt pplluuss ccoommppééttiittiiff ddaannss llee ddoommaaiinnee ddee llaa ppllaaiissaannccee pprrooffeessssiioonnnneellllee eett ddeess nnaavviirreess ddee pplluuss ddee 2244 mmèèttrreess -- hhoorrss ttoouutt –– lluuii ppeerrmmeettttaanntt aaiinnssii ddee rriivvaalliisseerr aavveecc llee ppaavviilllloonn aannggllaaiiss oouu lluuxxeemmbboouurrggeeooiiss2211 .. PPaarraaggrraapphhee 22 :: LL''aaccttiioonn ddee ll''UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee LL''uunniioonn EEuurrooppééeennnnee,, nnoottaammmmeenntt ssuurr ssoonn ssiittee iinntteerrnneett EEuurrooppaa..ffrr,, ccoonnssaaccrree ssee mmoonnttrree ssoouucciieeuussee ddee ll''éévvoolluuttiioonn ddee llaa fflloottttee ddeess EEttaattss eeuurrooppééeennss eett nn''hhééssiittee ppaass àà ppaarrlleerr ddee ccoonnccuurrrreennccee ddééllooyyaallee ppoouurr éévvooqquueerr lleess ppaavviilllloonnss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn.. DDèèss 11999966,, llaa CCoommmmiissssiioonn eeuurrooppééeennnnee ssee ssaaiissiitt dduu ssuujjeett,, eett éémmeett aauu PPaarrlleemmeenntt,, eenn 11999977,, uunnee ccoommmmuunniiccaattiioonn iinnttiittuullééee «« VVeerrss uunnee nnoouuvveellllee ssttrraattééggiiee mmaarriittiimmee »» ddaannss llaaqquueellllee eellllee éévvooqquuee lleess ddiiffffiiccuullttééss rreennccoonnttrrééeess ppaarr lleess ddiifffféérreenntteess ffllootttteess nnaattiioonnaalleess eett pprrééccoonniissee uunn ssoouuttiieenn ddee ll''UUnniioonn.. PPoouurr aauuttaanntt,, ll''UUEE ss''eesstt mmoonnttrrééee ppeeuu aaccttiivvee eenn llaa mmaattiièèrree.. 21 « 322 navires sont désormais immatriculés au RIF » Mer et Marine, 07/12/2010
 • 55. 55 DDaannss uunnee nnoouuvveellllee ccoommmmuunniiccaattiioonn ddee 22000011,, eellllee ddéépplloorree qquuee llee nnoommbbrree ttoottaall ddee rreessssoorrttiissssaannttss ddee ll''UUEE eemmppllooyyééss àà bboorrdd ddee nnaavviirreess bbaattttaanntt ppaavviilllloonn ccoommmmuunnaauuttaaiirree ssooiitt àà ll’’ééppooqquuee eennvviirroonn ddee 112200 000000,, cchhiiffffrree eenn bbaaiissssee ddee 4400%% ppaarr rraappppoorrtt àà 11998855,, aalloorrss qquuee llee nnoommbbrree ddee rreessssoorrttiissssaannttss ddee ppaayyss ttiieerrss eemmppllooyyééss àà bboorrdd ddee nnaavviirreess ddee ll''UUEE eesstt ppaasssséé ddee 2299 000000,, eenn 11998833,, àà 3344 550000 eenn 22000011.. EEllllee eessttiimmee aalloorrss qquuee llaa ppéénnuurriiee dd''ooffffiicciieerrss ddaannss ll''UUEE ppoouurrrraaiitt aatttteeiinnddrree eennvviirroonn 1133 000000 ppoosstteess eenn 22000011,, eett 3366 000000 eenn 22000066,, ssiittuuaattiioonn eennccoorree aaggggrraavvééee ppaarr llee pprroobbllèèmmee dduu vviieeiilllliisssseemmeenntt ddee cceess ooffffiicciieerrss.. LLeess rreemmèèddeess qquu''eellllee pprrééccoonniissee ssoonntt nnoottaammmmeenntt ddee rreennddrree llee mmééttiieerr aattttrraaccttiiff aauupprrèèss ddeess ppooppuullaattiioonnss lleess pplluuss jjeeuunneess,, ttaanntt iill eesstt vvrraaii qquuee ll''iimmaaggee dduu mmaarriinn aa bbeeaauuccoouupp ssoouuffffeerrtt cceess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess.. OOuuttrree llaa ddiiffffiiccuullttéé dduu mmééttiieerr,, llee cclliimmaatt ssoocciiaall qquuii ppèèssee ssuurr ccee mmééttiieerr eett lleess nnoommbbrreeuuxx ccoonnfflliittss mmééddiiaattiissééss nn''eesstt qquuee rraarreemmeenntt rréévvééllaatteeuurr ddee vvooccaattiioonnss.. AAiinnssii,, eenn ddééppiitt ddeess eeffffoorrttss ffaaiittss ppaarr lleess EEttaattss,, nnoottaammmmeenntt ssuurr llaa ffiissccaalliittéé ddeess ggeennss ddee mmeerr,, llaa CCoommmmiissssiioonn eesstt bbiieenn ccoonnsscciieennttee ddee ccee hhaannddiiccaapp ddoonntt ssoouuffffrree llee mmééttiieerr.. SSii ccee ggeennrree dd''aaccttiioonnss eesstt nnéécceessssaaiirree,, ll''aaccttiioonn ddee ll''UUEE ssee ddooiitt dd''êêttrree pplluuss ffoorrttee.. LL''iiddééee àà ssoouuvveenntt ééttéé éévvooqquuééee ddee llaa mmiissee eenn ppllaaccee dd''uunn ppaavviilllloonn eeuurrooppééeenn.. MMaaiiss cceettttee iiddééee nnee sseemmbbllee ppaass eenn vvooiiee dd''êêttrree mmiissee eenn pprraattiiqquuee.. PPoouurrttaanntt,, ccoommppttee tteennuu dduu ffaaiitt qquuee lleess aarrmmaatteeuurrss eeuurrooppééeennss ppoossssèèddeenntt uunnee ggrraannddee ppaarrttiiee ddee llaa fflloottttee iinntteerrnnaattiioonnaallee,, uunn ppaavviilllloonn eeuurrooppééeenn,, hhaarrmmoonniissaanntt lleess rrèègglleess ddeess EEttaattss mmeemmbbrreess,, eett iinnssttaauurraanntt uunnee ppoolliittiiqquuee ffiissccaallee ccoommmmuunnee nnoottaammmmeenntt ppoouurrrraaiitt êêttrree ppoorrtteeuurr dd''eessppooiirrss.. PPoouurr ll''iinnssttaanntt ll''UUEE ss''eenn ttiieenntt àà qquueellqquueess mmeessuurreess,, qquuii nnee ppeeuuvveenntt qquu''êêttrree bbéénnééffiiqquueess àà llaa fflloottttee eeuurrooppééeennnnee.. EEllllee aa aaiinnssii ppuubblliiéé ddeess oorriieennttaattiioonnss ssuurr lleess
 • 56. 56 aaiiddeess dd''ÉÉttaatt aauu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ddee 22000044,, ééppooqquuee ooùù eellllee cceennssuurraaiitt llee GGIIEE ffiissccaall eenn FFrraannccee.. EEllllee aacccceeppttee ddaannss cceettttee ccoommmmuunniiccaattiioonn llee pprriinncciippee dd''uunnee ttaaxxee aauu ttoonnnnaaggee,, mmaaiiss ppoossee uunnee ccoonnddiittiioonn :: lleess eennttrreepprriisseess qquuii bbéénnééffiicciieenntt ddee cceett aallllèèggeemmeenntt ffiissccaall ddooiivveenntt ss''eennggaaggeerr àà aauuggmmeenntteerr oouu ttoouutt llee mmooiinnss mmaaiinntteenniirr sseess nnaavviirreess ssoouuss llaa ppaavviilllloonn nnaattiioonnaall qquuii lluuii aa aaccccoorrddéé.. EEnn eeffffeett ccee ssyyssttèèmmee ppeerrmmeett aauuxx aarrmmaatteeuurrss llaa ssuupppprreessssiioonn ddee lleeuurrss iimmppôôttss,, rreemmppllaaccééss ppaarr uunnee ttaaxxee vvaarriiaanntt eenn ffoonnccttiioonn dduu ttoonnnnaaggee ddoonntt ddiissppoossee ll''aarrmmaatteeuurr.. CCee nn''eesstt pplluuss llee pprrooffiitt qquuii eesstt ttaaxxéé,, mmaaiiss llee ttoonnnnaaggee nneett eennrreeggiissttrréé.. EEnn 22000099 llaa CCoommmmiissssiioonn aa ddéécciiddéé dd’’éétteennddrree llee ssyyssttèèmmee ddee llaa ttaaxxaattiioonn aauu ttoonnnnaaggee «« àà ttoouuss lleess ggeessttiioonnnnaaiirreess ddee nnaavviirreess,, ppoouurr aauuttaanntt qquu''iillss ccoonnttrriibbuueenntt àà llaa ccoonnssoolliiddaattiioonn ddeess iinndduussttrriieess mmaarriittiimmeess eett,, pplluuss iimmppoorrttaanntt eennccoorree,, qquu''iillss ss''eennggaaggeenntt àà rreessppeecctteerr llaa ccoonnvveennttiioonn ddee ll''OOIITT ssuurr llee ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee ddee 22000066 aavvaanntt ssoonn eennttrrééee eenn vviigguueeuurr »».. EEnn eeffffeett,, ssii ddeess mmeessuurreess ffiissccaalleess ssoonntt mmiisseess eenn ppllaacceess,, nnoouuss ddéépplloorroonnss qquuee ll''UUEE nn''aaiitt ééllaabboorréé aauuccuunnee ppoolliittiiqquuee ssoocciiaallee eenn mmaattiièèrree mmaarriittiimmee.. LLee 1133 ddéécceemmbbrree 11999999 uunnee ddiirreeccttiivvee aa ééttéé aaddooppttééee ssuurr llaa rréégglleemmeennttaattiioonn ddeess hheeuurreess ddee ttrraavvaaiill àà bboorrdd ddee ttoouutt nnaavviirree eennttrraanntt ddaannss uunn ppoorrtt eeuurrooppééeenn.. EEnn vveerrttuu ddee cceettttee ddiirreeccttiivvee,, lleess EEttaattss dduu ppaavviilllloonn ssoonntt nnoottaammmmeenntt rreessppoonnssaabblleess ddee ttoouutt ddoommmmaaggee ccoorrppoorreell aauuxx ttiieerrss oouu àà ll''ééqquuiippaaggee lluuii mmêêmmee pprroovvooqquuéé ppaarr llaa ffaattiigguuee.. DDee tteellss eexxeemmpplleess ddaannss llaa llééggiissllaattiioonn ccoommmmuunnaauuttaaiirree ssoonntt rraarreess.. MMaaiiss ll''UUnniioonn,, pprrootteeccttrriiccee ddeess ssaallaarriiééss eenn rrèèggllee ggéénnéérraallee,, aa bbeeaauuccoouupp œœuuvvrréé ppoouurr ll''ééllaabboorraattiioonn ddee llaa ccoonnvveennttiioonn ssuurr llee ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee aaddooppttééee eenn 22000066 ppaarr ll''OOIITT AAiinnssii ll''UUEE ssee rreevveennddiiqquuee ddééssoorrmmaaiiss pprroommoottrriiccee ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddiittee MMLLCC
 • 57. 57 qquuii ccoommmmee nnoouuss aalllloonnss llee vvooiirr vvaa ppeerrmmeettttrree uunn rrééééqquuiilliibbrraaggee ddeess rraappppoorrttss ddee ccoonnccuurrrreennccee eennttrree ppaavviilllloonnss eeuurrooppééeennss eett eexxttrraa--eeuurrooppééeennss.. PPAARRTTIIEE 22 :: LL''aaccttiioonn pprrootteeccttrriiccee eett rréégguullaattrriiccee iinntteerrnnaattiioonnaallee FFaaccee àà ll''eexxppllooiittaattiioonn ddeess ggeennss ddee mmeerr,, eett ccoommppttee tteennuu ddee lleeuurr rrôôllee pprriimmoorrddiiaall ddaannss lleess éécchhaannggeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,, llaa ccoommmmuunnaauuttéé iinntteerrnnaattiioonnaallee aa ttrrèèss vviittee rrééaaggiitt.. CC''eesstt aauu lleennddeemmaaiinn ddee llaa pprreemmiièèrree gguueerrrree mmoonnddiiaallee qquuee ll''OOIITT aa vvuu llee jjoouurr,,
 • 58. 58 eenn 11991199.. CCeettttee oorrggaanniissaattiioonn aa jjoouuéé uunn rrôôllee cceennttrraall ddaannss ll''ééllaabboorraattiioonn dd''uunnee llééggiissllaattiioonn ssppéécciiffiiqquuee aauu ttrraavvaaiill eenn mmeerr.. LLaa ccoonnssééqquueennccee eenn aa ééttéé uunnee rrééeellllee aamméélliioorraattiioonn ddeess ccoonnddiittiioonnss ddee vviiee ddeess ggeennss ddee mmeerr.. DDeeppuuiiss ssaa ccrrééaattiioonn,, ll''OOIITT aa aaddooppttéé uunnee ttrreennttaaiinnee ddee ccoonnvveennttiioonnss,, eett aauuttaanntt ddee rreeccoommmmaannddaattiioonnss,, ccoonncceerrnnaanntt lleess ggeennss ddee mmeerr,, lleess ppêêcchheeuurrss,, ddoocckkeerrss...... NNoouuss ppoouuvvoonnss cciitteerr eenn rrééfféérreenncceess cceerrttaaiinnss tteexxtteess dd''uunnee iimmppoorrttaannccee ppaarrttiiccuulliièèrree :: LLaa ccoonnvveennttiioonn nn°°77 ddee 11992200 ssuurr ll''ââggee mmiinniimmuumm,, llaa nn°°2222 ddee 11993366 ssuurr llee ccoonnttrraatt dd''eennggaaggeemmeenntt ddeess mmaarriinnss ddee ccoommmmeerrccee ((iimmppoossee ll''ééccrriitt eett llaa mmeennttiioonn ddee llaa rréémmuunnéérraattiioonn)),, lleess ccoonnvveennttiioonnss nn°°5555,, 5566 eett 5588 ssuurr lleess oobblliiggaattiioonnss ddee ll''aarrmmaatteeuurr eenn ccaass ddee mmaallaaddiiee oouu dd''aacccciiddeenntt eett rreellaattiivveess àà llaa ssééccuurriittéé ssoocciiaallee ddeess ggeennss ddee mmeerr,, llaa nn°°6688 ddee11994466 ssuurr ll''aalliimmeennttaattiioonn eett llee sseerrvviiccee ddee ttaabbllee,, llaa nn°°9911 ddee 11994499 ssuurr lleess ccoonnggééss ppaayyééss,, llaa nn°°9922 ddee 11994499 ssuurr llee llooggeemmeenntt ddeess ééqquuiippaaggeess oonn eennccoorree llaa nn°°118800 ddee 11999966 ppoorrttaanntt ssuurr llaa dduurrééee ddee ttrraavvaaiill ddeess ggeennss ddee mmeerr.. LLeess EEttaattss dduu ppaavviilllloonn aayyaanntt rraattiiffiiéé cceess ccoonnvveennttiioonnss ssoonntt tteennuuss dd''ééddiicctteerr uunnee llééggiissllaattiioonn nnaattiioonnaallee ssuuffffiissaannttee mmaaiiss ééggaalleemmeenntt dd''eenn aassssuurreerr llee ccoonnttrrôôllee eeffffeeccttiiff.. PPoouurr aauuttaanntt,, lleess rraattiiffiiccaattiioonnss ééttaaiieenntt ssoouuvveenntt dduurreess àà oobbtteenniirr,, lleess ccoonnvveennttiioonnss ssee hheeuurrttaanntt àà llaa SSoouuvveerraaiinneettéé ddeess EEttaattss qquuii ccoonnsseerrvveenntt ll’’eennttiièèrree ffaaccuullttéé ddee rraattiiffiieerr oouu nnoonn àà cceess ccoonnvveennttiioonnss.. AAuussssii,, ppeeuu ddee cceess ccoonnvveennttiioonnss oonntt ééttéé rraattiiffiiééeess,, nnoottaammmmeenntt eenn mmaattiièèrree ddee tteemmppss ddee ttrraavvaaiill oouu ddee pprrootteeccttiioonn ssoocciiaallee.. LL’’ééppaarrppiilllleemmeenntt pprrooggrreessssiiff ddeess rrèègglleess aa ppoouusssséé llaa ccoommmmuunnaauuttéé mmaarriittiimmee iinntteerrnnaattiioonnaallee àà ss’’iinntteerrrrooggeerr ddèèss lleess aannnnééeess 11999900 ssuurr ll’’ooppppoorrttuunniittéé dd’’uunn
 • 59. 59 iinnssttrruummeenntt uunniiqquuee rreeggrroouuppaanntt ttoouutteess lleess nnoorrmmeess ééddiiccttééeess.. LLee 2266 jjaannvviieerr 22000011,, àà ll’’ooccccaassiioonn dd’’uunnee CCoommmmiissssiioonn ppaarriittaaiirree mmaarriittiimmee,, llee BBuurreeaauu ddee ll’’OOIITT aa pprriiss aaccttee ddee cceess iinntteerrrrooggaattiioonnss eett aa aaddooppttéé uunnee rrééssoolluuttiioonn ssuurr ll’’eexxaammeenn ddeess nnoorrmmeess dduu ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee,, ccoonnnnuuee ssoouuss llee nnoomm ddee «« ll’’AAccccoorrdd ddee GGeennèèvvee »».. LLee ssoouuttiieenn ddeess aarrmmaatteeuurrss eett dd’’IITTFF,, llaa FFééddéérraattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddeess oouuvvrriieerrss ddeess ttrraannssppoorrttss,, iimmppoossaa ccee cchhaannttiieerr aauuxx rreepprréésseennttaannttss ddeess EEttaattss.. EEnn mmaarrss 22000011,, llee CCoonnsseeiill dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn ddee ll’’OOIITT aacccceeppttaa llaa rrééssoolluuttiioonn ddee llaa CCoommmmiissssiioonn ppaarriittaaiirree mmaarriittiimmee eett ccrrééaa llee GGrroouuppee ddee ttrraavvaaiill ttrriippaarrttiittee pprrééssiiddéé ppaarr llee ffrraannççaaiiss JJeeaann-- MMaarrcc SScchhiinnddlleerr aaffiinn ddee pprréésseenntteerr ddeess pprrooppoossiittiioonnss ssuurr lleess nnoorrmmeess dduu ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee.. LLeess eeffffoorrttss ccoonnsseennttiiss aauu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall,, oonntt uunn ddoouubbllee oobbjjeeccttiiff.. SS''iill ss''aaggiitt aavvaanntt ttoouutt dd''aamméélliioorreerr lleess ccoonnddiittiioonnss ddee vviiee ddeess mmaarriinnss eenn iinnssttaauurraanntt uunn ssttaannddaarrdd mmiinniimmuumm «« uunniivveerrsseell »»,, iill ss''aaggiitt ééggaalleemmeenntt ddee lliimmiitteerr lleess ddiissttoorrssiioonnss ddee ccoonnccuurrrreennccee eennggeennddrrééeess ppaarr ddeess nniivveeaauuxx fflluuccttuuaannttss ddee pprrootteeccttiioonn ssoocciiaallee.. SSeeccttiioonn 11 :: LLaa ccoonnvveennttiioonn MMLLCC 22000066 LLaa MMaarriittiimmee LLaabboouurr CCoonnvveennttiioonn aa ééttéé aaddooppttééee eenn fféévvrriieerr 22000066 eett aa ppoouurr aammbbiittiioonn ddee ffoorrmmeerr llee 44èèmmee ppiilliieerr dduu DDrrooiitt MMaarriittiimmee àà ccôôttéé ddeess ccoonnvveennttiioonnss ddee ll''OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee SSOOLLAASS,, SSTTCCWW eett MMAARRPPOOLL.. SSii cceess ddeerrnniièèrreess ss''aattttaacchheenntt ddaavvaannttaaggee ssuurr llee nnaavviirree eett sseess aaccttiivviittééss,, llaa MMLLCC vviieenntt ccoouuvvrriirr llee vvoolleett hhuummaaiinn ddee llaa nnaavviiggaattiioonn,, ccaarr àà ll''éévviiddeennccee,, iill nn''yy aa ppaass ddee nnaavviiggaattiioonn ssaannss hhoommmmeess.. CCeeppeennddaanntt,, iill aarrrriivvee ppaarrffooiiss qquuee llaa rréégglleemmeennttaattiioonn ssoocciiaallee vviieennnnee ss''aajjoouutteerr eenn ccoommpplléémmeenntt ddee llaa rréégglleemmeennttaattiioonn eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé ppaarr eexxeemmppllee..
 • 60. 60 CC''eesstt llee ccaass nnoottaammmmeenntt ddee llaa ccoonnvveennttiioonn SSTTCCWW qquuii eenn 11997788 iimmppoossaaiitt uunnee nnoorrmmee dd''aappttiittuuddee aauu qquuaarrtt.. LLaa ffaattiigguuee eesstt uunn pprroobbllèèmmee ddee ggrraannddee iimmppoorrttaannccee eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé eett ssee ttrroouuvvee éévvooqquuéé àà pplluussiieeuurrss rreepprriisseess ddaannss llaa ccoonnvveennttiioonn ((PPaarrttiiee AA,, sseeccttiioonn VVIIIIII//11 dduu ccooddee SSTTCCWW ssuurr ll''aappttiittuuddee aauu sseerrvviiccee ddee vveeiillllee eett PPaarrttiiee BB,, sseeccttiioonn VVIIIIII//11 dduu ccooddee SSTTCCWW ssuurr lleess ffaacctteeuurrss ddee ffaattiigguuee eett llaa pprréévveennttiioonn)).. LLaa MMLLCC rréégglleemmeennttee eellllee aauussssii llee tteemmppss ddee ttrraavvaaiill,, mmaaiiss ccee ssoonntt iiccii ddeess ccoonnssiiddéérraattiioonnss hhuummaaiinneess eett ssoocciiaalleess qquuii eennttrreenntt eenn lliiggnnee ddee ccoommppttee.. ÉÉggaalleemmeenntt aappppeellééee «« CChhaarrttee ddeess ggeennss ddee mmeerr »»,, eellllee rreepprreenndd eett ss''aappppuuiiee ssuurr 6688 ccoonnvveennttiioonnss eett rreeccoommmmaannddaattiioonnss,, mmaaiiss ééggaalleemmeenntt ssuurr ddeess pprriinncciippeess ffoonnddaammeennttaauuxx pplluuss ggéénnéérraauuxx aaffiinn ddee ggaarraannttiirr àà ttoouuss lleess ggeennss ddee mmeerrss ddeess ccoonnddiittiioonnss ddéécceenntteess ddee ttrraavvaaiill,, mmaaiiss ééggaalleemmeenntt ddee vviiee.. IIll ccoonnvviieenntt ddee rraappppeelleerr qquuee llaa MMLLCC ffiixxee ddeess eexxiiggeenncceess mmiinniimmaalleess eett qquuee lleess EEttaattss dduu ppaavviilllloonn ssiiggnnaattaaiirreess ppeeuuvveenntt aavvooiirr ddeess nnoorrmmeess ssuuppéérriieeuurreess.. OOuuttrree llee mmééccaanniissmmee ddee cceerrttiiffiiccaattiioonn ppaarr ll''EEttaatt dduu PPaavviilllloonn,, eellllee ccoonnssaaccrree uunn mmééccaanniissmmee iinnssttaauurréé ppaarr llaa ccoonnvveennttiioonn nn°°114477 ddee 11997766 ssuurr lleess nnoorrmmeess mmiinniimmaa eenn mmaattiièèrree ddee mmaarriinnee mmaarrcchhaannddee qquuii ccoommppiillaa uunnee pprreemmiièèrree ffooiiss cceerrttaaiinneess nnoorrmmeess ssoocciiaalleess eexxiissttaanntteess.. CCeettttee ccoonnvveennttiioonn oouuttrreeppaassssee llaa ccoonncceeppttiioonn ttrraaddiittiioonnnneellllee dduu ll''EEttaatt dduu PPaavviilllloonn.. LLaa MMLLCC vvaa eenn rreepprreennddrree llee mmééccaanniissmmee.. AAuussssii rreeccoonnnnaaîîtt--eellllee uunn vvéérriittaabbllee ppoouuvvooiirr ddee ccooeerrcciittiioonn aauuxx EEttaattss dduu PPoorrtt jjuussqquu''aalloorrss eexxiissttaanntt eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé oouu ddee ssûûrreettéé,, mmaaiiss ppaass eenn mmaattiièèrree ssoocciiaallee ddaannss uunn iinnssttrruummeenntt iinntteerrnnaattiioonnaall –– eenn ddeehhoorrss ddee llaa ccoonnvveennttiioonn nn°°114477 ssuuss mmeennttiioonnnnééee.. EEnn eeffffeett,, uunn éélléémmeenntt eesssseennttiieell ddee ssoonn eexxééccuuttiioonn rrééssiiddee ddaannss llaa ccaappaacciittéé ooffffeerrttee aauuxx ÉÉttaattss dduu ppoorrtt dd''iimmmmoobbiilliisseerr uunn nnaavviirree ss''iill nnee rreessppeeccttee ppaass sseess pprreessccrriippttiioonnss.. EEllllee éétteenndd aaiinnssii uunnee pprrooccéédduurree mmiissee eenn ppllaaccee ddaannss llee ccaaddrree dduu
 • 61. 61 PPAARRIISS MMOOUU,, qquuii nnee rreeggrroouuppee cceeppeennddaanntt qquu''uunn nnoommbbrree lliimmiittééss dd''EEttaattss.. PPaarraaggrraapphhee 11 :: EEnnttrrééee eenn vviigguueeuurr eett rraattiiffiiccaattiioonnss LLaa CCoonnvveennttiioonn dduu ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee aa ééttéé aaddooppttééee llee 2233 fféévvrriieerr 22000066 àà ll''ooccccaassiioonn ddee llaa 9944èèmmee sseessssiioonn mmaarriittiimmee ddee llaa CCoonnfféérreennccee iinntteerrnnaattiioonnaallee dduu TTrraavvaaiill ((CCIITT)).. EEllllee aa ééttéé aaddooppttééee ppaarr lleess 110066 ÉÉttaattss MMeemmbbrreess qquuii oonntt ppaarrttiicciippéé àà cceettttee sseessssiioonn,, ssaannss aauuccuunnee vvooiixx ddiissccoorrddaannttee.. CCeettttee aaddooppttiioonn aa ééttéé mmaarrqquuééee ppaarr llee nnoommbbrree rreeccoorrdd ddee 331144 vvooiixx ppoouurr,, eett aauuccuunnee vvooiixx ccoonnttrree,, lloorrss dd’’uunn vvoottee aauuqquueell oonntt pprriiss ppaarrtt 110066 ÉÉttaattss MMeemmbbrreess ddee ll’’OOIITT aaiinnssii qquuee ddeess aarrmmaatteeuurrss eett ddeess ggeennss ddee mmeerr ddee cceess ppaayyss.. IIll aa ééttéé ffiixxéé qquu''eellllee eennttrreerraaiitt eenn vviigguueeuurr ddoouuzzee mmooiiss aapprrèèss ll''eennrreeggiissttrreemmeenntt dd''aauu mmooiinnss ttrreennttee rraattiiffiiccaattiioonnss dd’’ÉÉttaattss rreepprréésseennttaanntt aauu mmooiinnss uunn ttiieerrss ddee llaa jjaauuggee bbrruuttee ddee llaa fflloottttee mmaarrcchhaannddee mmoonnddiiaallee.. LLaa MMLLCC aa ééttéé ddoottééee ddee cceerrttaaiinneess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess aayyaanntt ppeerrmmiiss uunnee aaddooppttiioonn aasssseezz ffaacciillee ppaarr lleess ggoouuvveerrnneemmeennttss,, uunnee aapppplliiccaattiioonn ééqquuiittaabbllee,, eett llaa mmiissee eenn ppllaaccee ddee sseess ddiissppoossiittiioonnss.. AAiinnssii,, cceerrttaaiinneess ppaarrttiieess oonntt uunn ccaarraaccttèèrree oobblliiggaattooiirree,, ttaannddiiss qquuee dd''aauuttrreess aappppoorrtteenntt ddeess oorriieennttaattiioonnss ddee mmaanniièèrree àà aassssuurreerr uunnee pprrootteeccttiioonn aauuxx ggeennss ddee mmeerr,, ttoouutt eenn llaaiissssaanntt uunnee mmaarrggee ddee mmaannœœuuvvrree aauuxx EEttaattss qquuaanntt àà lleeuurr mmiissee eenn aapppplliiccaattiioonn..
 • 62. 62 LL''oobbjjeeccttiiff ss''eesstt vvoouulluu ccllaaiirr :: eennccoouurraaggeerr uunn mmaaxxiimmuumm dd''EEttaattss àà rraattiiffiieerr llaa ccoonnvveennttiioonn.. DDèèss sseepptteemmbbrree 22000066,, ssuuiivvaanntt ll’’aavviiss dd’’uunn ggrroouuppee ccoonnssuullttaattiiff ttrriippaarrttiittee iinnffoorrmmeell ddee ppaayyss eett oorrggaanniissaattiioonnss ccoonncceerrnnééss,, llee BBuurreeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall dduu TTrraavvaaiill aa aaddooppttéé uunn ppllaann dd’’aaccttiioonn ssttrraattééggiiqquuee qquuiinnqquueennnnaall ((22000066--22001111)) ddéénnoommmméé «« PPllaann dd’’aaccttiioonn vviissaanntt àà pprroommoouuvvooiirr uunnee rraattiiffiiccaattiioonn llaarrggee eett rraappiiddee ddee llaa ccoonnvveennttiioonn dduu ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee,, 22000066,, aaiinnssii qquuee ssoonn aapppplliiccaattiioonn eeffffeeccttiivvee »».. CCee ppllaann dd’’aaccttiioonn pprriivviillééggiiaaiitt ddaannss uunn pprreemmiieerr tteemmppss ll’’oorrggaanniissaattiioonn dd’’aaccttiivviittééss mmoonnddiiaalleess eett rrééggiioonnaalleess ddeessttiinnééeess àà pprroommoouuvvooiirr llaa rraattiiffiiccaattiioonn ddee llaa ccoonnvveennttiioonn eett àà eennccoouurraaggeerr llaa ccooooppéérraattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee eett rrééggiioonnaallee eenn vvuuee ddee ssaa mmiissee eenn œœuuvvrree.. EEnn ppaarrtteennaarriiaatt aavveecc llee CCeennttrree iinntteerrnnaattiioonnaall ddee ffoorrmmaattiioonn ddee ll’’OOIITT àà TTuurriinn eenn IIttaalliiee eett eenn ccooooppéérraattiioonn aavveecc ddeess mmaannddaannttss iinnttéérreessssééss,, llee BBuurreeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall dduu TTrraavvaaiill aa nnoottaammmmeenntt mmiiss aauu ppooiinntt uunn eennsseemmbbllee ddee mmaattéérriieellss iinnffoorrmmaattiiffss eett oorrggaanniissee ddeess pprrooggrraammmmeess ddee ««ffoorrmmaattiioonn ddeess ffoorrmmaatteeuurrss»» ddee ddeeuuxx sseemmaaiinneess ssuurr ll’’iinnssppeeccttiioonn eett llaa cceerrttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee ddaannss llee ccaaddrree ddee llaa MMLLCC.. LLee ccrriittèèrree ddee jjaauuggee iimmppoosséé ppoouurr ll''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr ddee llaa ccoonnvveennttiioonn aa ééttéé ddééppaasssséé eenn fféévvrriieerr 22000099,, aavveecc lleess rraattiiffiiccaattiioonnss dduu PPaannaammaa eett ddee llaa NNoorrvvèèggee,, qquuii ssee ssoonntt aajjoouuttééeess àà cceelllleess dduu LLiibbeerriiaa,, ddeess BBaahhaammaass eett ddeess IIlleess MMaarrsshhaallll.. CCeess cciinnqq EEttaattss rreepprréésseenntteenntt àà eeuuxx sseeuullss 4433%% ddee llaa jjaauuggee bbuuttee ddee llaa fflloottttee mmaarrcchhaannddee mmoonnddiiaallee,, ddééppaassssaanntt llaarrggeemmeenntt llaa bbaarrrree ffiixxééee àà 3333%%.. DDeeppuuiiss,, ccee ssoonntt oonnzzee rraattiiffiiccaattiioonnss ssuupppplléémmeennttaaiirreess qquuii oonntt ééttéé eennrreeggiissttrrééeess ccee qquuii ppoorrttee àà sseeiizzee llee nnoommbbrree ttoottaall ddee rraattiiffiiccaattiioonnss.. LL''oobbjjeeccttiiff ddeess ttrreennttee rraattiiffiiccaattiioonnss nnéécceessssaaiirreess àà ll''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr ddee llaa ccoonnvveennttiioonn nn''eesstt ddoonncc ttoouujjoouurrss ppaass aatttteeiinntt.. NNoottoonnss qquuee ll’’EEssppaaggnnee,, ppaarr ssaa rraattiiffiiccaattiioonn llee 44 fféévvrriieerr 22001100,, aa ééttéé llee pprreemmiieerr ppaayyss ddee ll’’UUnniioonn eeuurrooppééeennnnee ((UUEE)) àà aapppplliiqquueerr llaa ddéécciissiioonn dduu CCoonnsseeiill
 • 63. 63 eeuurrooppééeenn ppaarr llaaqquueellllee lleess mmeemmbbrreess ddee ll’’UUEE ssoonntt iinnvviittééss àà rraattiiffiieerr llaa MMLLCC aavvaanntt llaa ffiinn ddee ddéécceemmbbrree 22001100.. EEnn eeffffeett,, ddèèss llee 77 jjuuiilllleett 22000077,, llee CCoonnsseeiill ddee ll’’UUEE aa aaddooppttéé uunnee ddéécciissiioonn aauuttoorriissaanntt lleess EEttaattss mmeemmbbrreess àà rraattiiffiieerr,, ddaannss ll’’iinnttéérrêêtt ddee llaa CCoommmmuunnaauuttéé eeuurrooppééeennnnee eett ddee pprrééfféérreennccee aavvaanntt llee 3311 ddéécceemmbbrree 22001100,, llaa ccoonnvveennttiioonn dduu ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee ddee ll’’OOIITT,, 22000066 ((vvooiirr llee JJoouurrnnaall ooffffiicciieell ddee ll’’UUEE:: LL 116611//6633,, 2222 jjuuiinn 22000077)).. LLee 1199 mmaaii 22000088,, lleess ppaarrtteennaaiirreess ssoocciiaauuxx ddee ll’’UUEE rreepprréésseennttaanntt lleess eemmppllooyyeeuurrss eett lleess ttrraavvaaiilllleeuurrss dduu sseecctteeuurr dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ((AAssssoocciiaattiioonnss ddeess aarrmmaatteeuurrss ddee llaa CCoommmmuunnaauuttéé eeuurrooppééeennnnee eett FFééddéérraattiioonn eeuurrooppééeennnnee ddeess ttrraavvaaiilllleeuurrss ddeess ttrraannssppoorrttss)) oonntt ccoonncclluu ll’’AAccccoorrdd ccoonncceerrnnaanntt llaa ccoonnvveennttiioonn dduu ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee,, 22000066,, eett oonntt ddeemmaannddéé àà llaa CCoommmmiissssiioonn eeuurrooppééeennnnee ddee pprrooppoosseerr uunnee ddiirreeccttiivvee ddoonnnnaanntt eeffffeett àà cceett aaccccoorrdd eett àà ssoonn aannnneexxee AA eenn aapppplliiccaattiioonn ddee llaa llééggiissllaattiioonn eeuurrooppééeennnnee,, ccoonnffoorrmméémmeenntt àà ll’’aarrttiiccllee 113399 dduu ttrraaiittéé.. UUnnee ddiirreeccttiivvee aa aaiinnssii ééttéé aaddooppttééee eenn fféévvrriieerr 220000992222 eett eennttrreerraa eenn vviigguueeuurr eenn mmêêmmee tteemmppss qquuee llaa MMLLCC,, 22000066.. DD’’aapprrèèss lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ccoommmmuunniiqquuééeess ppaarr lleess EEttaattss mmeemmbbrreess ddee ll’’UUEE eett dd’’aauuttrreess EEttaattss,, ttoouutteess lleess rrééggiioonnss dduu mmoonnddee ssoonntt àà ddiifffféérreennttss ssttaaddeess dduu pprroocceessssuuss ddee rraattiiffiiccaattiioonn.. TToouutteeffooiiss,, iill sseemmbbllee qquuee llaa ccoommpplleexxiittéé ddee llaa MMLLCC,, ssoonn cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn eett ll’’oobblliiggaattiioonn ddee pprrooccééddeerr àà uunnee ccoonnssuullttaattiioonn ttrriippaarrttiittee aaiieenntt ppoosséé ddeess pprroobbllèèmmeess àà cceerrttaaiinnss ppaayyss.. UUnn nnoommbbrree ssuuffffiissaanntt ddee rraattiiffiiccaattiioonnss ddeevvrraaiitt êêttrree aatttteeiinntt ssoouuss ppeeuu,, ddaannss ll’’iiddééaall,, ppoouurr llee cciinnqquuiièèmmee aannnniivveerrssaaiirree ddee ll’’aaddooppttiioonn ddee llaa MMLLCC,, aaffiinn qquuee cceellllee--ccii ppuuiissssee eennttrreerr eenn vviigguueeuurr eenn 22001122.. TToouutteeffooiiss,, ssii ll’’iinnssttrruummeenntt nn’’ééttaaiitt ppaass rraattiiffiiéé ddaannss ttoouutteess lleess rrééggiioonnss dduu mmoonnddee,, lleess eessppooiirrss ppoorrttééss ddaannss cceelluuii--ccii ssee vveerrrraaiieenntt 22 Directive du conseil 2009/13/CE du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE
 • 64. 64 aannééaannttiiss.. CCeeccii eexxpplliiqquuee ssûûrreemmeenntt llee ffaaiitt qquu''àà ccee jjoouurr sseeuullss llaa BBuullggaarriiee,, llee DDaanneemmaarrkk,, ll''EEssppaaggnnee eett llaa SSuuiissssee oonntt rraattiiffiiéé llaa ccoonnvveennttiioonn aauu sseeiinn ddee ll''UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee,, lleess aauuttrreess EEttaattss mmeemmbbrreess aatttteennddaanntt pprroobbaabblleemmeenntt uunnee aaddhhééssiioonn pplluuss llaarrggee àà ttrraavveerrss llee mmoonnddee.. MMaaiiss ffoorrccee eesstt ddee ccoonnssttaatteerr qquuee ddeess EEttaattss ccoommmmee llee PPaannaammaa,, llee LLiibbeerriiaa oouu lleess BBaahhaammaass,, EEttaattss rrééppuuttééss êêttrree ddee «« lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn »» oonntt ééttéé lleess pprreemmiieerrss àà rraattiiffiieerr llaa ccoonnvveennttiioonn eett qquu''eenn ccee sseennss,, uunn ggrraanndd ppaass aa ééttéé ffrraanncchhii aavveecc cceettttee ccoonnvveennttiioonn.. PPaarraaggrraapphhee 22 :: CChhaammpp dd''aapppplliiccaattiioonn eett ffoonnccttiioonnnneemmeenntt LLaa MMLLCC ccoouuvvrree ttoouuss lleess nnaavviirreess àà ll''eexxcceeppttiioonn ddeess nnaavviirreess nnaavviigguuaanntt eexxcclluussiivveemmeenntt ddaannss lleess eeaauuxx iinnttéérriieeuurreess,, àà pprrooxxiimmiittéé ddeess ccôôtteess,, ddaannss ddeess eeaauuxx aabbrriittééeess oouu ddaannss ddeess zzoonneess ooùù ss''aapppplliiqquuee uunnee rréégglleemmeennttaattiioonn ppoorrttuuaaiirree.. SSoonntt ééggaalleemmeenntt eexxcclluuss dduu cchhaammpp dd''aapppplliiccaattiioonn ddee llaa ccoonnvveennttiioonn lleess nnaavviirreess ddee ppêêcchhee,, nnaavviirreess ddee gguueerrrree eett aauuxxiilliiaaiirreess,, aaiinnssii qquuee lleess nnaavviirreess ddee ccoonnssttrruuccttiioonn ttrraaddiittiioonnnneellllee tteellss qquuee lleess bboouuttrreess eett lleess jjoonnqquueess.. LL''EEttaatt dduu ppaavviilllloonn ppeeuutt pprreennddrree llaa ddéécciissiioonn ddee ssoouussttrraaiirree àà cceerrttaaiinneess oobblliiggaattiioonnss lleess nnaavviirreess dd''uunnee jjaauuggee bbrruuttee iinnfféérriieeuurree àà 220000 eett nn''eeffffeeccttuuaanntt ppaass ddee vvooyyaaggeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,, àà ccoonnddiittiioonn qquuee lleess ggeennss ddee mmeerr ccoonncceerrnnééss ssooiieenntt ddééjjàà ccoouuvveerrttss ppaarr uunnee llééggiissllaattiioonn,, ddeess aaccccoorrddss ccoolllleeccttiiffss oouu dd''aauuttrreess mmeessuurreess nnaattiioonnaalleess..
 • 65. 65 CCoonncceerrnnaanntt llaa qquuaalliittéé ddee «« ggeennss ddee mmeerr »» ((SSeeaaffaarreerrss)),, llaa ccoonnvveennttiioonn ss''aapppplliiqquuee ppoouurr ttoouuttee ppeerrssoonnnnee eemmppllooyyééee,, eennggaaggééee oouu ttrraavvaaiillllaanntt àà qquueellqquuee ttiittrree qquuee ccee ssooiitt àà bboorrdd dd''uunn nnaavviirree aauuqquueell llaa ccoonnvveennttiioonn ss''aapppplliiqquuee.. CCeettttee ddééffiinniittiioonn eenngglloobbee lleess ééqquuiippeess vvoollaanntteess eett llee ppeerrssoonnnneell hhôôtteelliieerr ddeess nnaavviirreess ddee ccrrooiissiièèrree.. SS''iill eexxiissttee uunn ddoouuttee qquuaanntt àà llaa ccoouuvveerrttuurree ppaarr llaa ccoonnvveennttiioonn dd''uunnee ccaattééggoorriiee ddee nnaavviirreess oouu ddee ppeerrssoonnnneess,, lleess aauuttoorriittééss ééttaattiiqquueess ddooiivveenntt ccllaarriiffiieerr llaa ssiittuuaattiioonn,, eenn ccoonnssuullttaattiioonn aavveecc lleess oorrggaanniissaattiioonnss dd''aarrmmaatteeuurrss eett ddee ggeennss ddee mmeerr ccoonncceerrnnééss.. AAffiinn ddee vveeiilllleerr àà ll''aapppplliiccaattiioonn ddee llaa ccoonnvveennttiioonn,, uunn rrééggiimmee dd''eexxééccuuttiioonn ffoorrtt aa ééttéé mmiiss eenn ppllaaccee ssoouutteennuu ppaarr uunn ssyyssttèèmmee dd''iinnssppeeccttiioonn eett ddee cceerrttiiffiiccaattiioonn.. TToouutt nnaavviirree dd''uunnee jjaauuggee bbrruuttee ssuuppéérriieeuurree oouu ééggaallee àà 550000,, eeffffeeccttuuaanntt ddeess vvooyyaaggeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,, ddooiitt ddiissppoosseerr dd''uunn cceerrttiiffiiccaatt ddee ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee eett dd''uunnee ddééccllaarraattiioonn ddee ccoonnffoorrmmiittéé ddee ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee.. CCeess ddeeuuxx cceerrttiiffiiccaattss ssoonntt ddéélliivvrrééss ppaarr ll''EEttaatt dduu ppaavviilllloonn eett ffoouurrnniisssseenntt ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ssuurr llaa ffaaççoonn ddoonntt llee nnaavviirree rreessppeeccttee lleess pprreessccrriippttiioonnss ddee llaa ccoonnvveennttiioonn.. CCeess iinnffoorrmmaattiioonnss sseerrvveenntt ddee ffoonnddeemmeenntt aauu ssyyssttèèmmee dd''iinnssppeeccttiioonn,, ddaannss llaa mmeessuurree oouu lleess aauuttoorriittééss ddee ll''EEttaatt dduu ppoorrtt vvoonntt lleess ccoonnttrrôôlleerr ppoouurr eenn vvéérriiffiieerr llaa ccoonnffoorrmmiittéé.. LLeess aauutteeuurrss ddee llaa ccoonnvveennttiioonn,, ddaannss uunn eesspprriitt dd''ééqquuiittéé,, oonn ddoottéé cceellllee--ccii dd''uunnee ccllaauussee ssee rrééfféérraanntt àà llaa ffiinn dduu ttrraaiitteemmeenntt pplluuss ffaavvoorraabbllee.. AAiinnssii,, àà ll''ooccccaassiioonn dd''uunn ccoonnttrrôôllee ppaarr ll''EEttaatt dduu ppoorrtt,, lleess aauuttoorriittééss ddooiivveenntt ss''aassssuurreerr qquuee lleess nnaavviirreess
 • 66. 66 bbaattttaanntt ppaavviilllloonn dd''uunn EEttaattss nn''aayyaanntt ppaass rraattiiffiiéé llee MMLLCC nnee ssooiitt ppaass aavvaannttaaggéé ppaarr rraappppoorrtt àà cceeuuxx ssoouuss ppaavviilllloonn dd''EEttaattss ll''aayyaanntt rraattiiffiiééee.. PPaarraaggrraapphhee 33 :: LLee ccoonntteennuu ddee llaa MMLLCC LLaa MMLLCC eexxiiggee ddeess ggoouuvveerrnneemmeennttss qquu''iillss aassssuurreenntt llee rreessppeecctt ddee cceerrttaaiinnss ddrrooiittss ffoonnddaammeennttaauuxx dduu ttrraavvaaiill.. SSee ttrroouuvveenntt aaiinnssii ccoonnssaaccrrééss ppaarr llaa ccoonnvveennttiioonn llaa lliibbeerrttéé ssyynnddiiccaallee ppoouurr lleess ggeennss ddee mmeerr aaiinnssii qquu''uunn ddrrooiitt eeffffeeccttiiff àà llaa nnééggoocciiaattiioonn ccoolllleeccttiivvee.. LLee ttrraavvaaiill ffoorrccéé oouu oobblliiggaattooiirree,, ssoouuss ttoouutt sseess ffoorrmmeess yy eesstt ééggaalleemmeenntt pprroossccrriitt,, aaiinnssii qquuee llee ttrraavvaaiill ddeess eennffaannttss ddoonntt ll''aabboolliittiioonn ssee ddooiitt dd''êêttrree eeffffeeccttiivvee.. EEnnffiinn,, llaa MMLLCC ss''aattttaacchhee àà ll''éélliimmiinnaattiioonn ddeess ddiissccrriimmiinnaattiioonnss eenn mmaattiièèrree dd''eemmppllooii eett ddee pprrooffeessssiioonn eenn rraaiissoonn ddee llaa rraaccee,, rreelliiggiioonn,, aasscceennddaannccee nnaattiioonnaallee,, ooppiinniioonn ppoolliittiiqquuee...... LLaa ccoonnvveennttiioonn qquuii ddéébbuuttee ppaarr uunn pprrééaammbbuullee eexxppoossaanntt llee ccoonntteexxttee ddee ssoonn aaddooppttiioonn ss''aarrttiiccuullee aauuttoouurr ddee cciinnqq ttiittrreess :: TTiittrree 11 :: CCoonnddiittiioonnss mmiinniimmaalleess rreeqquuiisseess ppoouurr llee ttrraavvaaiill ddeess ggeennss ddee mmeerr àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess TTiittrree 22 :: CCoonnddiittiioonnss dd''eemmppllooii TTiittrree33 :: LLooggeemmeenntt,, llooiissiirrss,, aalliimmeennttaattiioonn eett sseerrvviiccee ddee ttaabbllee TTiittrree 44 :: PPrrootteeccttiioonn ddee llaa ssaannttéé,, ssooiinnss mmééddiiccaauuxx,, bbiieenn--êêttrree eett pprrootteeccttiioonn eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé ssoocciiaallee TTiittrree 55 :: CCoonnffoorrmmiittéé eett mmiissee eenn aapppplliiccaattiioonn ddeess ddiissppoossiittiioonnss
 • 67. 67 PPoouurr cchhaaqquuee ppaarrttiiee,, iill eexxiissttee ddeess rrèègglleess,, ddeess nnoorrmmeess eett ddeess pprriinncciippeess ddiirreecctteeuurrss nnoonn oobblliiggaattooiirreess.. LLeess rrèègglleess ssoonntt ddeess qquueessttiioonnss ddee pprriinncciippee ggéénnéérraalleess nnoonn nnééggoocciiaabblleess.. LLeess nnoorrmmeess ssee ttrroouuvveenntt ddaannss llaa ppaarrttiiee AA qquuii ppoossssèèddee uunn ccaarraaccttèèrree oobblliiggaattooiirree eett lleess pprriinncciippeess ddiirreecctteeuurrss nnoonn oobblliiggaattooiirreess ddaannss llee ppaarrttiiee BB qquuii aa ppoouurr bbuutt ddee ddééccrriirree lleess mmooddaalliittééss pprraattiiqquueess ddee mmiissee eenn aapppplliiccaattiioonn ddee llaa ppaarrttiiee AA.. LLeess ppaarrttiieess AA eett BB ffoorrmmeenntt eennsseemmbbllee llee «« CCooddee »».. PPaarr aaiilllleeuurrss llaa ccoonnvveennttiioonn aauuttoorriissee uunnee cceerrttaaiinnee ssoouupplleessssee ssuurr ssaa mmiissee eenn pprraattiiqquuee.. UUnn EEttaatt ppeeuutt rraappppoorrtteerr llaa pprreeuuvvee qquuee lleess mmooyyeennss qquu''iill mmeett eenn œœuuvvrree ssoonntt «« sseennssiibblleemmeenntt ééqquuiivvaalleennttee »» aauuxx pprreessccrriippttiioonnss ddee llaa ccoonnvveennttiioonn dduu ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee.. SSii cceess mmeessuurreess ddiitteess ééqquuiivvaalleenntteess ccoouuvvrreenntt lleess pprriinncciippeess ddee bbaassee mmaaiiss ddee ffaaççoonn ddiifffféérreennttee ppaarr rraappppoorrtt àà llee MMLLCC,, cceelllleess--ccii ssoonntt aacccceeppttaabblleess ppoouurr lleess pprreessccrriippttiioonnss ddee llaa ppaarrttiiee AA ddeess ttiittrreess 11 àà 44.. PPoouurr llee ttiittrree 55 eenn rreevvaanncchhee,, iill nnee ppeeuutt yy aavvooiirr ddee mmeessuurreess ééqquuiivvaalleenntteess.. LLeess mmeessuurreess ddee ccoonnffoorrmmiittéé eett dd''aapppplliiccaattiioonn ddooiivveenntt eenn eeffffeett êêttrree ssuuiivviieess ddee llaa ffaaççoonn ddoonntt llee pprréévvooiitt llaa ccoonnvveennttiioonn.. AA)) CCoonnddiittiioonnss mmiinniimmaalleess rreeqquuiisseess ppoouurr llee ttrraavvaaiill ddeess ggeennss ddee mmeerr àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess LLeess ccoonnddiittiioonnss mmiinniimmaalleess rreeqquuiisseess ppoouurr llee ttrraavvaaiill ddeess ggeennss ddee mmeerr àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess ffoonntt ll''oobbjjeett dduu ttiittrree 11 ddee llaa ccoonnvveennttiioonn.. EElllleess rreeggrroouuppeenntt lleess ccoonnddiittiioonnss dd''aaggee,, dd''aappttiittuuddee,, ddee ffoorrmmaattiioonn,, ddee qquuaalliiffiiccaattiioonn,, ddee rreeccrruutteemmeenntt eett ddee ppllaacceemmeenntt.. CCoonncceerrnnaanntt ll''ââggee mmiinniimmuumm,, cceelluuii--ccii eesstt ffiixxéé àà 1166aannss aauuxx tteerrmmeess ddee llaa RRèèggllee 11..11 ddee llaa MMLLCC.. TToouutteeffooiiss,, eenn ddeessssoouuss ddee 1188 aannss,, cceerrttaaiinneess ttââcchheess ssoonntt pprroossccrriitteess,, ddaannss llaa mmeessuurree ooùù eelllleess ssoonntt ssuusscceeppttiibblleess ddee mmeettttrree eenn ddaannggeerr llaa ssaannttéé eett//oouu llaa
 • 68. 68 ssééccuurriittéé dduu ttrraavvaaiilllleeuurr.. CCeess ccaass ssoonntt ssppéécciiffiiééss ddaannss llee ccooddee.. EEnn rreevvaanncchhee,, iill ffaauutt êêttrree ââggéé dd''aauu mmooiinnss 1188 aannss ppoouurr eeffffeeccttuueerr uunn ttrraavvaaiill ddee nnuuiitt.. IIll ffaauutt cceeppeennddaanntt nnootteerr qquuee ddeess eexxcceeppttiioonnss ssoonntt ppoossssiibblleess lloorrssqquuee llee ttrraavvaaiill ddee nnuuiitt ss''iinnssccrriitt ddaannss llee ccaaddrree ddee pprrooggrraammmmeess ddee ffoorrmmaattiioonn pprréécciiss eett aaggrrééééss.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, llaa nnoottiioonn ddee «« nnuuiitt »» ppeeuutt vvaarriieerr sseelloonn lleess llooiiss eett pprraattiiqquueess nnaattiioonnaalleess.. MMaaiiss llaa lliibbeerrttéé nn''eesstt ppaass ttoottaallee.. LLaa «« nnuuiitt »» ddooiitt rreepprréésseenntteerr uunnee ppéérriiooddee dd''aauu mmooiinnss nneeuuff hheeuurreess,, nnee ddéébbuuttaanntt ppaass aapprrèèss mmiinnuuiitt eett nnee tteerrmmiinnaanntt ppaass aavvaanntt 55 hheeuurreess dduu mmaattiinn.. LLaa rrèèggllee 11..22 ddee llaa MMLLCC iimmppoossee àà ll''eemmppllooyyéé llaa pprroodduuccttiioonn dd''uunn cceerrttiiffiiccaatt mmééddiiccaall aatttteessttaanntt ddee ssoonn aappttiittuuddee mmééddiiccaallee àà ll''eexxeerrcciiccee ddeess ffoonnccttiioonnss UUnn tteell cceerrttiiffiiccaatt ddooiitt rrééppoonnddrree aauuxx nnoorrmmeess iinntteerrnnaattiioonnaalleess rreeccoonnnnuueess eett aatttteesstteerr ddee ll''aabbsseennccee ddee pprroobbllèèmmeess mmééddiiccaauuxx ppoouuvvaanntt ss''aaggggrraavveerr ppaarr llee sseerrvviiccee eenn mmeerr,, oouu rreennddrree iinnaappttee àà ccee sseerrvviiccee oouu eennccoorree mmeettttrree eenn ddaannggeerr llaa ssaannttéé dd''aauuttrreess ppeerrssoonnnneess àà bboorrdd.. CCee cceerrttiiffiiccaatt mmééddiiccaall eesstt vvaallaabbllee uunn aann ppoouurr lleess ggeennss ddee mmeerr ââggééss ddee mmooiinnss ddee 1188 aannss.. IIll eesstt vvaallaabbllee ddeeuuxx aannss ppoouurr lleess aauuttrreess,, eett ssiixx aannss ccoonncceerrnnaanntt llaa ppeerrcceeppttiioonn ddeess ccoouulleeuurrss.. CCeeppeennddaanntt lleess ccoommppaaggnniieess ppeeuuvveenntt eexxiiggeerr ddeess ccoonnttrrôôlleess pplluuss ffrrééqquueennttss.. PPoouurr lleess vvooyyaaggeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,, iill ddooiitt êêttrree rrééddiiggéé eenn aannggllaaiiss.. LLaa rrèèggllee 11..33 qquuii aa ttrraaiitt àà llaa ffoorrmmaattiioonn eett àà llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn ddeess ggeennss ddee mmeerr iimmppoossee llaa rrééuussssiittee ddee llaa ffoorrmmaattiioonn rreeqquuiissee ppoouurr eexxeerrcceerr ddeess ffoonnccttiioonnss àà bboorrdd,, ccoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx pprreessccrriippttiioonnss ddee llaa ccoonnvveennttiioonn SSTTCCWW ddee ll''OOMMII.. EEnnffiinn llaa rrèèggllee 11..44 rréégglleemmeennttee uunn pphhéénnoommèènnee qquuii nnee cceessssee ddee ss''aammpplliiffiieerr ;; iill ss''aaggiitt ddeess aaggeenncceess ddee rreeccrruutteemmeenntt eett ddee ppllaacceemmeenntt.. LLaa ccoonnvveennttiioonn vveeiillllee àà ccee qquuee
 • 69. 69 cceess aaccttiivviittééss ssooiieenntt eeffffiicciieenntteess eett rréégglleemmeennttééeess.. EElllleess nnee ddooiivveenntt ppaass ddeemmaannddeerr ddee ccoommppeennssaattiioonnss ffiinnaanncciièèrreess ppoouurr ffoouurrnniirr uunn eemmppllooii aauu ddeellàà ddeess ffrraaiiss ddééccoouullaanntt ddee ll''oobbtteennttiioonn dduu cceerrttiiffiiccaatt mmééddiiccaall dd''aappttiittuuddee pprrooffeessssiioonnnneellllee,, dduu lliivvrreett pprrooffeessssiioonnnneell nnaattiioonnaall eett dduu ppaasssseeppoorrtt oouu aauuttrree ddooccuummeenntt ppeerrssoonnnneell ddee vvooyyaaggee ééqquuiivvaalleenntt.. EEnn rreevvaanncchhee lleess ccooûûttss ddeess vviissaass ssoonntt àà llaa cchhaarrggee ddee ll''aarrmmaatteeuurr.. TToouuttee aaggeennccee ddee ppllaacceemmeenntt pprriivvééee ddooiitt pprréésseenntteerr uunnee ttoottaallee ttrraannssppaarreennccee,, aaiinnssii qquuee pprroottééggeerr eett pprroommoouuvvooiirr lleess ddrrooiitt ssoocciiaauuxx ddeess ggeennss ddee mmeerr.. LLaa tteennuuee ddee lliisstteess nnooiirreess vviissaanntt àà eemmppêêcchheerr ll''oobbtteennttiioonn dd''uunn eemmppllooii ppoouurr cceerrttaaiinnss ggeennss ddee mmeerr qquuaalliiffiiééss eesstt ssttrriicctteemmeenntt bbaannnniiee.. IIll eexxiissttee uunnee pprrooccéédduurree vviissaanntt àà ddéénnoonncceerr ttoouuttee aaggeennccee ddee ppllaacceemmeenntt qquuii nnee rreessppeecctteerraaiitt ppaass lleess pprreessccrriippttiioonnss ddee llaa ccoonnvveennttiioonn.. LLaa ppllaaiinnttee ppeeuutt êêttrree aaddrreessssééee aauuxx aauuttoorriittééss dduu ppaayyss dd''oorriiggiinnee --lleess ggeennss ddee mmeerrss pphhiilliippppiinnss ppeeuuvveenntt ppaarr eexxeemmppllee ss''aaddrreesssseerr aauu PPOOEEAA –– PPhhiilliippppiinneess OOvveerrsseeaass EEmmppllooyymmeenntt AAggeennccyy -- ,, àà cceelllleess ddee ll''EEttaatt dduu ppaavviilllloonn oouu eennffiinn ddee ll''EEttaatt dduu ppoorrtt.. BB)) CCoonnddiittiioonnss dd''eemmppllooii LLee ttiittrree 22 rrééggiitt lleess ccoonnddiittiioonnss dd''eemmppllooii ddeess ggeennss ddee mmeerr.. CCeess pprreessccrriippttiioonnss iimmppoosseenntt uunn ccoonnttrraatt dd''eennggaaggeemmeenntt mmaarriittiimmee ééqquuiittaabbllee aauuxx tteerrmmeess ddee llaa rrèèggllee 22..11.. LL''aaccccèèss àà ttoouutteess lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ccoonncceerrnnaanntt lleess ccoonnddiittiioonnss dd''eemmppllooii ssuurr uunn nnaavviirree,, yy ccoommpprriiss lleess ccoonnvveennttiioonnss ccoolllleeccttiivveess,, ddooiivveenntt êêttrree aacccceessssiibblleess àà ttoouuss..
 • 70. 70 LLaa rrèèggllee 22..22 vviissee àà aassssuurreerr aauuxx ggeennss ddee mmeerr llaa jjuussttee rrééttrriibbuuttiioonn ddee lleeuurrss sseerrvviicceess.. LLee ssaallaaiirree ddee bbaassee nnee ddooiitt ppaass êêttrree iinnfféérriieeuurr aauu ssaallaaiirree mmiinniimmuumm rreeccoommmmaannddéé ffiixxéé ppaarr ll''OOIITT eett qquuii pprreenndd eenn ccoonnssiiddéérraattiioonn lleess cchhaannggeemmeennttss dduu ccooûûtt ddee llaa vviiee eett dduu ttaauuxx ddee cchhaannggee ppaarr rraappppoorrtt aauu ddoollllaarr ddaannss uunnee sséérriiee ddee ppaayyss mmaarriittiimmeess.. LL’’eemmppllooyyeeuurr ddooiitt ppaarr aaiilllleeuurrss vveeiilllleerr àà ccee qquuee sseess eemmppllooyyééss ppuuiisssseenntt eennvvooyyeerr ddaannss lleeuurr ppaayyss dd''oorriiggiinnee ttoouutt oouu ppaarrttiiee ddee lleeuurr ssaallaaiirree ppaarr ttrraannssffeerrttss bbaannccaaiirreess rréégguulliieerrss.. LLaa dduurrééee dduu tteemmppss ddee ttrraavvaaiill eett ddee rreeppoossee ssee ttrroouuvvee vviissééee àà llaa rrèèggllee 22..33.. CCeess hheeuurreess ssoonntt rréégglleemmeennttééeess aaffiinn ddee vveeiilllleerr àà llaa ffooiiss àà llaa ffaattiigguueess ddeess hhoommmmeess aaiinnssii qquu''àà llaa ssééccuurriittéé dduu nnaavviirree.. LLaa nnoorrmmee eesstt ddee 88 hheeuurreess ppaarr jjoouurrss aavveecc uunn jjoouurr ddee rreeppoossee ppaarr sseemmaaiinnee eett ppeeuutt vvaarriieerr eenn ffoonnccttiioonn ddee llaa ccoonnvveennttiioonn ccoolllleeccttiivvee oouu dduu ccoonnttrraatt dd''eennggaaggeemmeenntt.. IIll nn''eesstt ppaass ppoossssiibbllee ddee ttrraavvaaiilllleerr pplluuss ddee 1144hheeuurreess ppaarr ppéérriiooddee ddee 2244 hheeuurreess eett pplluuss ddee 7722 hheeuurreess ppaarr ppéérriiooddee ddee 77 jjoouurrss.. CCoonncceerrnnaanntt lleess hheeuurreess ddee rreeppooss,, eelllleess ddooiivveenntt êêttrree dd''aauu mmooiinnss 1100 hheeuurreess ppaarr ppéérriiooddee ddee 2244 hheeuurreess,, eett ddee 7777 hheeuurreess ppaarr ppéérriiooddee ddee 77 jjoouurrss.. EElllleess ppeeuuvveenntt êêttrree sscciinnddééeess eenn ddeeuuxx ppéérriiooddeess mmaaxxiimmuumm ddoonntt ll''uunnee dd''uunnee dduurrééee mmiinniimmuumm ddee 66 hheeuurreess.. CCeeppeennddaanntt eenn pprraattiiqquuee,, llaa pplluuppaarrtt ddeess EEttaattss dduu ppaavviilllloonn ssee bbaasseenntt ssuurr lleess hheeuurreess mmiinniimmaalleess ddee rreeppooss.. LLeess aarrmmaatteeuurrss ppeeuuvveenntt aaiinnssii ddeemmaannddeerr ddee ttrraavvaaiilllleerr jjuussqquu''àà 9911 hheeuurreess ppaarr ppéérriiooddee ddee 77 jjoouurrss ddaannss llee rreessppeecctt ddee llaa ccoonnvveennttiioonn -- 1133 hheeuurreess ddee ttrraavvaaiill ppaarr jjoouurr,, ssooiitt 1111 hheeuurreess ddee rreeppooss jjoouurrnnaalliieerr ssooiitt 7777 hheeuurreess ppaarr sseemmaaiinnee..
 • 71. 71 LLaa rrèèggllee 22..44 iimmppoossee llee ddrrooiitt àà uunn ccoonnggééss aannnnuueell rréémmuunnéérréé,, ccaallccuulléé ssuurr llaa bbaassee ddee 22,,55 jjoouurrss ppaarr mmooiiss eett eexxcclluuaanntt lleess jjoouurrss fféérriiééss,, ppéérriiooddeess ddee mmaallaaddiiee oouu ddee mmaatteerrnniittéé,, lleess ppeerrmmiissssiioonnss àà tteerrrree tteemmppoorraaiirreess eett lleess ccoonnggééss ccoommppeennssaattooiirreess.. DDeess ppeerrmmiissssiioonnss àà tteerrrree ddooiivveenntt ééggaalleemmeenntt êêttrree aaccccoorrddééeess,, ddaannss uunn ssoouuccii ddee ssaannttéé eett ddee bbiieenn--êêttrree.. LLaa rrèèggllee 22..55 aabboorrddee llaa qquueessttiioonn dduu rraappaattrriieemmeenntt.. LLee CCooddee éénnuummèèrree lleess ssiittuuaattiioonnss ooùù lleess ffrraaiiss iinnccoommbbeenntt àà ll''aarrmmaatteeuurr.. CC''eesstt nnoottaammmmeenntt llee ccaass àà ll''eexxppiirraattiioonn dduu ccoonnttrraatt dd''eennggaaggeemmeenntt mmaarriittiimmee,, oouu ssii lleess ffoonnccttiioonnss pprréévvuueess nnee ppeeuuvveenntt pplluuss êêttrree rreemmpplliieess eenn ccaass ddee mmaallaaddiiee,, ddee bblleessssuurree oouu ddee gguueerrrree ppaarr eexxeemmppllee.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, aauu ddeellàà ddee 1122 mmooiiss dd''eemmbbaarrqquueemmeenntt,, ll''aarrmmaatteeuurr eesstt tteennuu dd''aassssuummeerr llee rraappaattrriieemmeenntt.. LLaa rrèèggllee 22..66 aassssuurree aauuxx ggeennss ddee mmeerr ll''iinnddeemmnniissaattiioonn eenn ccaass ddee llééssiioonn,, ppeerrttee oouu cchhôômmaaggee ccoonnssééccuuttiiff àà llaa ppeerrttee oouu aauu nnaauuffrraaggee dduu nnaavviirree.. LLaa rrèèggllee 22..77 ccoonncceerrnnee lleess eeffffeeccttiiffss,, eett ttoouucchhee eennccoorree uunnee ffooiiss ééggaalleemmeenntt àà llaa ssééccuurriittéé.. LLeess eeffffeeccttiiffss ddooiivveenntt êêttrree ssuuffffiissaannttss aaffiinn dd''aassssuurreerr llaa ssééccuurriittéé,, ll''eeffffiicciieennccee eett llaa ssûûrreettéé ddee ll''eexxppllooiittaattiioonn ddeess nnaavviirreess.. EEnnffiinn llaa rrèèggllee 22..88 eennccoouurraaggee lleess EEttaattss àà llaa pprroommoottiioonn,, ppaarr llee bbiiaaiiss ddee ppoolliittiiqquueess nnaattiioonnaalleess,, dduu ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess ccaarrrriièèrreess eett ddeess aappttiittuuddeess pprrooffeessssiioonnnneelllleess aaiinnssii qquuee ddeess ppoossssiibbiilliittééss dd''eemmppllooii ddeess ggeennss ddee mmeerr.. CC)) LLooggeemmeenntt,, llooiissiirrss,, aalliimmeennttaattiioonn eett sseerrvviiccee ddee ttaabbllee
 • 72. 72 LLaa rrèèggllee 33..11 vviissee àà aassssuurreerr qquuee lleess ggeennss ddee mmeerr ddiissppoosseenntt àà bboorrdd dd''uunn llooggeemmeenntt eett ddee lliieeuuxx ddee llooiissiirrss ssuurrss eett ddéécceennttss.. NNoottoonnss ttoouutteeffooiiss qquuee ccoonncceerrnnaanntt lleess ddiissppoossiittiioonnss rreellaattiivveess àà llaa ccoonnssttrruuccttiioonn ddeess nnaavviirreess eett àà ll''ééqquuiippeemmeenntt ffiixxee nnee ss''aapppplliiqquueerroonntt qquu''aauuxx nnaavviirreess ccoonnssttrruuiittss aapprrèèss ll''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr ddee llaa ccoonnvveennttiioonn.. LLeess aarrmmaatteeuurrss ddooiivveenntt ééggaalleemmeenntt vveeiilllleerr,, aauuxx tteerrmmeess ddee llaa rrèèggllee 33..22,, àà aassssuurreerr aauuxx ggeennss ddee mmeerr uunnee aalliimmeennttaattiioonn ddee bboonnnnee qquuaalliittéé,, nnoottaammmmeenntt ffoouurrnniirr ddee ll''eeaauu ppoottaabbllee,, eett uunn sseerrvviiccee ddaannss ddeess ccoonnddiittiioonnss dd''hhyyggiièènnee rréégglleemmeennttééeess.. LLeess vviivvrreess ddooiivveenntt eenn oouuttrree êêttrree ssuuffffiissaannttss eett ffoouurrnniiss ggrraattuuiitteemmeenntt,, lleess rreeppaass ddeevvaanntt êêttrree vvaarriiééss eett nnuuttrriittiiffss.. LLeess rreelliiggiioonnss eett hhaabbiittuuddeess ccuullttuurreelllleess ddooiivveenntt nnoottaammmmeenntt êêttrree pprriisseess eenn ccoonnssiiddéérraattiioonn.. DD)) PPrrootteeccttiioonn ddee llaa ssaannttéé,, ssooiinnss mmééddiiccaauuxx,, bbiieenn--êêttrree eett pprrootteeccttiioonn eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé ssoocciiaallee.. LLee ttiittrree 44 ccoonncceerrnnee llaa pprrootteeccttiioonn ddee llaa ssaannttéé eett ll''aaccccèèss rraappiiddee àà ddeess ssooiinnss mmééddiiccaauuxx àà bboorrdd ccoommmmee àà tteerrrree ((RRèèggllee 44..11)).. LL’’EEttaatt dduu ppaavviilllloonn ppoorrttee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''ééddiittiioonn ddee nnoorrmmeess ssuurr pprrootteeccttiioonn ddee llaa ssaannttéé eett ddee llaa pprroommoottiioonn ddee pprrooggrraammmmeess dd''éédduuccaattiioonn ssaanniittaaiirree.. LLeess ggeennss ddee mmeerr ddooiivveenntt eenn oouuttrree aavvooiirr uunn aaccccèèss rraappiiddee aauuxx mmééddiiccaammeennttss,, mmaattéérriieell mmééddiiccaall,, sseerrvviicceess ddee ddiiaaggnnoossttiiqquuee,, ddee ttrraaiitteemmeenntt aaiinnssii qquu''àà ll''iinnffoorrmmaattiioonn eett aauuxx ccoonnnnaaiissssaanncceess ddaannss llee ddoommaaiinnee mmééddiiccaall.. LLaa ccoonnvveennttiioonn iinnssiissttee ssuurr llaa ssaannttéé bbuuccccoo--ddeennttaaiirree..
 • 73. 73 PPaarr aaiilllleeuurrss,, iill ddooiitt êêttrree iinnssttaalllléé àà bboorrdd ddee ttoouutt nnaavviirree uunnee pphhaarrmmaacciiee,, dduu mmaattéérriieell mmééddiiccaall aaiinnssii qquu''uunn gguuiiddee mmééddiiccaall.. CCee gguuiiddee ddooiitt ddééttaaiilllleerr llee ccoonntteennuu ddee llaa pphhaarrmmaacciiee ddee bboorrdd eett llaa ccoommppoossiittiioonn dduu mmaattéérriieell mmééddiiccaall ddiissppoonniibbllee.. UUnn GGuuiiddee mmééddiiccaall iinntteerrnnaattiioonnaall eesstt ééddiittéé eett mmiiss àà jjoouurr ssoouuss ll''ééggiiddee ddee ll''OOMMSS ddee ll''OOIITT eett ddee ll''OOMMII aaffiinn ddee sseerrvviirr ddee rrééfféérreennccee.. LLaa ccoonnvveennttiioonn iimmppoossee ééggaalleemmeenntt llaa pprréésseennccee àà bboorrdd dd''uunn mmééddeecciinn qquuaalliiffiiéé cchhaarrggéé ddeess ssooiinnss mmééddiiccaauuxx àà bboorrdd ddee ttoouutt nnaavviirree ttrraannssppoorrttaanntt pplluuss ddee 110000 ppeerrssoonnnneess eett eeffffeeccttuuaanntt nnoorrmmaalleemmeenntt ddeess vvooyyaaggeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ddeess pplluuss ddee ttrrooiiss jjoouurrss.. SS''iill nn''yy aa aauuccuunn mmééddeecciinn àà bboorrdd,, uunn mmaarriinn aauu mmooiinnss ddooiitt êêttrree cchhaarrggéé ddeess ssooiinnss mmééddiiccaauuxx.. CCee ddeerrnniieerr ddooiitt aatttteesstteerr dd''uunnee ffoorrmmaattiioonn aapppprroopprriiééee eett dd''uunn ppeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt ttoouuss lleess 55aannss aaffiinn dd’’aaccccrrooîîttrree ccoonnnnaaiissssaanncceess eett ccoommppéétteenncceess,, eett dd''êêttrree tteennuu iinnffoorrmméé ddeess nnoouuvveeaauuttééss.. LLaa rrèèggllee 44..22 vviieenntt ddééffiinniirr ll''éétteenndduuee ddeess oobblliiggaattiioonnss ddee ll''aarrmmaatteeuurr eenn mmaattiièèrree ddee ffrraaiiss ddééccoouullaanntt ddeess mmaallaaddiieess,, aacccciiddeennttss oouu ddééccèèss ssuurrvveennuuss ppeennddaanntt llee sseerrvviiccee.. LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''aarrmmaatteeuurr ss''éétteenndd ddee llaa ddaattee dduu ddéébbuutt dduu ccoonnttrraatt dd''eennggaaggeemmeenntt jjuussqquu''aauu rraappaattrriieemmeenntt ooùù àà llaa gguuéérriissoonn.. CCee ddeerrnniieerr eesstt ddoonncc tteennuu ddee ppaayyeerr ttoouutteess lleess ffaaccttuurreess ss''yy rraappppoorrttaanntt.. LLaa llééggiissllaattiioonn nnaattiioonnaallee ppeeuutt cceeppeennddaanntt lliimmiitteerr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''aarrmmaatteeuurr eenn mmaattiièèrree ddee pprriissee eenn cchhaarrggee ddeess cceess ffrraaiiss àà 1166 sseemmaaiinneess àà ccoommpptteerr dduu jjoouurr dduu ddéébbuutt ddee llaa mmaallaaddiiee oouu ddee ll''aacccciiddeenntt..
 • 74. 74 EEnn ccaass ddee ddééccèèss oouu dd''iinnccaappaacciittéé ppeerrmmaanneennttee oouu pprroolloonnggééee ddee ttrraavvaaiill rrééssuullttaanntt dd''uunn aacccciiddeenntt oouu dd''uunnee mmaallaaddiiee pprrooffeessssiioonnnneellllee,, ll''aarrmmaatteeuurr eesstt tteennuu ddee vveerrsseerr uunnee iinnddeemmnniittéé.. UUnnee tteellllee iinnddeemmnniittéé ddooiitt êêttrree pprréévvuuee ppaarr llaa llééggiissllaattiioonn nnaattiioonnaallee,, uunnee ccoonnvveennttiioonn ccoolllleeccttiivvee,, oouu ddiirreecctteemmeenntt ddaannss llee ccoonnttrraatt dd''eennggaaggeemmeenntt.. CCeeppeennddaanntt llaa ccoonnvveennttiioonn vveeiillllee àà lliimmiitteerr cceettttee rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''aarrmmaatteeuurr lloorrssqquuee ll''aacccciiddeenntt nn''eesstt ppaass ssuurrvveennuu aauu sseerrvviiccee dduu nnaavviirree oouu ssii ll''aacccciiddeenntt oouu llaa mmaallaaddiiee eesstt iimmppuuttaabbllee àà uunnee ffaauuttee iinntteennttiioonnnneellllee dduu mmaarriinn mmaallaaddee oouu bblleesssséé.. LL''aarrmmaatteeuurr sseerraa ééggaalleemmeenntt ddéécchhaarrggéé ddee ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ssii llaa mmaallaaddiiee oouu iinnffiirrmmiittéé aa ééttéé ddiissssiimmuullééee vvoolloonnttaaiirreemmeenntt aauu mmoommeenntt ddee ll''eennggaaggeemmeenntt.. EEnn mmaattiièèrree ddee ssaannttéé,, ddee ssééccuurriittéé eett ddee pprréévveennttiioonn ddeess aacccciiddeennttss,, llaa rrèèggllee 44..33 iimmppoossee àà ll''aarrmmaatteeuurr ddee ffaaiirree eenn ssoorrttee qquuee llee mmiilliieeuu ddee ttrraavvaaiill ddeess ggeennss ddee mmeerr àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess ccoonnttrriibbuuee àà lleeuurr ssaannttéé eett àà lleeuurr ssééccuurriittéé aauu ttrraavvaaiill.. LL''eennvviirroonnnneemmeenntt ddooiitt êêttrree ssûûrr eett ssaaiinn.. IIll eexxiissttee eenn mmaattiièèrree iinntteerrnnaattiioonnaallee ddeess iinnssttrruummeennttss ppoorrttaanntt ssuurr lleess nniivveeaauuxx aacccceeppttaabblleess dd''eexxppoossiittiioonn aauuxx rriissqquueess pprrooffeessssiioonnnneellss àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess.. LLaa MMLLCC nnee rreennttrree ppaass ddaannss lleess ddééttaaiillss mmaaiiss ddééccrriitt lleess ssuujjeettss ddeevvaanntt êêttrree aabboorrddééss ppaarr lleess EEttaattss dduu ppaavviilllloonn ddaannss llaa mmiissee eenn ppllaaccee ddee lleeuurr ppoolliittiiqquuee ddee ssééccuurriittéé eett ddee ssaannttéé aauu ttrraavvaaiill.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, llaa ccoonnvveennttiioonn vviissee àà aassssuurreerr aauuxx ggeennss ddee mmeerr ll''aaccccèèss àà ddeess iinnssttaallllaattiioonnss eett sseerrvviicceess àà tteerrrree aaffiinn dd''aassssuurreerr lleeuurr ssaannttéé eett lleeuurr bbiieenn--êêttrree.. LLaa rrèèggllee 44..44 eennccoouurraaggee aaiinnssii llaa ccrrééaattiioonn dd''iinnssttaallllaattiioonnss ddaannss lleess ppoorrttss.. CCeess iinnssttaallllaattiioonnss ddooiivveenntt êêttrree oouuvveerrtteess àà ttoouuss lleess ggeennss ddee mmeerr ssaannss ddiissttiinnccttiioonn.. LLeeuurr aaccccèèss ddooiitt êêttrree ppoossssiibbllee aauu pplluuss ttôôtt aapprrèèss ll''aarrrriivvééee aauu ppoorrtt..
 • 75. 75 EEnnffiinn,, llaa MMLLCC,, eenn ssaa rrèèggllee 44..55iimmppoossee ll''aaddooppttiioonn ddee mmeessuurreess eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé ssoocciiaallee.. TToouuss lleess ggeennss ddee mmeerr eett lleess ppeerrssoonnnneess àà lleeuurr cchhaarrggee ddooiivveenntt ppoouuvvooiirr bbéénnééffiicciieerr dd''uunnee pprrootteeccttiioonn ssoocciiaallee.. DDaannss cceerrttaaiinnss EEttaattss,, llaa ssééccuurriittéé ssoocciiaallee eesstt ffoouurrnniiee ppaarr ll''EEttaatt eett ffiinnaannccééee ppaarr lleess iimmppôôttss.. DDaannss dd''aauuttrreess EEttaattss iill ss''aaggiitt ddee rrééggiimmeess pprriivvééss.. LLee mmaarriinn ttoommbbee ssoouuss llee ccoouupp ssooiitt ddee llaa llooii dduu ppaayyss dd''oorriiggiinnee,, ssooiitt ddee llaa llooii dduu ppaavviilllloonn.. CCeeppeennddaanntt,, ddaannss lleess ddeeuuxx ccaass,, lleess ddiissppoossiittiioonnss nnee ppeeuuvveenntt ppaass êêttrree mmooiinnss ffaavvoorraabblleess qquuee cceelllleess ccoonncceerrnnaanntt lleess eemmppllooyyééss àà tteerrrree.. LLaa ssééccuurriittéé ssoocciiaallee ddooiitt ss''eenntteennddrree ccoommmmee llaa ccoouuvveerrttuurree ddeess ssooiinnss mmééddiiccaauuxx,, ddeess iinnddeemmnniittééss mmaallaaddiieess,, ddeess pprreessttaattiioonnss ddee vviieeiilllleessssee,, cchhôômmaaggee,, ffaammiilliiaalleess,, oouu eennccoorree dd''iinnvvaalliiddiittéé eett ddee ssuurrvviivvaannttss.. LLeess EEttaattss ssiiggnnaattaaiirreess ddooiivveenntt ffoouurrnniirr uunnee pprrootteeccttiioonn ddaannss aauu mmooiinnss ttrrooiiss ddee cceess ddoommaaiinneess.. CCeeppeennddaanntt llaa pprriioorriittéé eesstt ddoonnnnééee aauuxx ssooiinnss mmééddiiccaauuxx,, iinnddeemmnniittééss ddee mmaallaaddiiee eett aauuxx pprreessttaattiioonnss eenn ccaass dd''aacccciiddeenntt ddee ttrraavvaaiill oouu ddee mmaallaaddiiee pprrooffeessssiioonnnneellllee.. IIll eesstt eenn eeffffeett rreeccoommmmaannddéé dd''aassssuurreerr cceess ttrrooiiss ccoouuvveerrttuurreess aavvaanntt ttoouuttee aauuttrree.. EEnn ccaass ddee ccoonnfflliitt ssuurr lleess ddiissppoossiittiioonnss rreellaattiivveess àà llaa ssééccuurriittéé ssoocciiaallee,, uunnee pprrooccéédduurree ddee rrèègglleemmeenntt ddeess lliittiiggeess ééqquuiittaabbllee eett eeffffiiccaaccee ssooiitt êêttrree mmiissee eenn ppllaaccee.. SSeeccttiioonn 22 :: MMiissee eenn œœuuvvrree ddeess pprreessccrriippttiioonnss IImmppoosseerr ddeess rrèègglleess nnee ssuuffffiitt ppaass.. IIll ffaauutt ppoouuvvooiirr vveeiilllleerr àà lleeuurr aapppplliiccaattiioonn.. OOrr,, nnoouuss llee ssaavvoonnss,, iill nn''eexxiissttee nnii ppoolliiccee,, nnii jjuuggee iinntteerrnnaattiioonnaall –– eenn ddeehhoorrss ddee llaa CCoouurr IInntteerrnnaattiioonnaallee ddee JJuussttiiccee eett ddee llaa CCoouurr PPéénnaallee IInntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr ddee ttoouutteess aauuttrreess mmaattiièèrreess..
 • 76. 76 CCeeppeennddaanntt llee ttrraannssppoorrtt iinntteerrnnaattiioonnaall ooffffrree uunnee ppoossssiibbiilliittéé ddee ssaannccttiioonn dduu nnoonn rreessppeecctt ddeess nnoorrmmeess ppaarr llee ccoonnttrrôôllee eett llaa ddéétteennttiioonn ddeess nnaavviirreess lloorrss ddee lleeuurrss eessccaalleess àà ll''ééttrraannggeerr.. CCeettttee ffaaccuullttéé ppeerrmmeett ssuurrttoouutt ddee ffaaiirree pprreessssiioonn ssuurr ddeess EEttaattss nn''aayyaanntt ppaass rraattiiffiiéé lleess ccoonnvveennttiioonnss.. CCeeppeennddaanntt ddeess aaccttiioonnss uunniillaattéérraalleess ddeess EEttaattss nnee ssuuffffiisseenntt ppaass,, eett rreepprréésseenntteenntt mmêêmmee uunn rriissqquuee ddee rreepprrééssaaiilllleess ééccoonnoommiiqquueess ssii eelllleess ssoonntt iissoollééeess.. CC''eesstt iiccii ttoouutt ll’’iinnttéérrêêtt ddee ll''ééllaabboorraattiioonn dd''uunn ssyyssttèèmmee rreeggrroouuppaanntt llee pplluuss ggrraanndd nnoommbbrreess dd''EEttaattss ppoossssiibblleess,, aaffiinn qquuee lleess aarrmmaatteeuurrss bbaattttaanntt ppaavviilllloonn ddee ccoommppllaaiissaannccee nnee rreeffuusseenntt ppaass ddee ddeesssseerrvviirr uunn EEttaatt ttrroopp pprrootteecctteeuurr.. PPaarraaggrraapphhee 11 :: LLeess EEttaattss dduu ppaavviilllloonn,, dduu ppoorrtt eett dd''oorriiggiinnee,, pprriinncciippaauuxx aacctteeuurrss ddee llaa ccoonnvveennttiioonn EEnn mmaattiièèrree ddee mmiissee eenn aapppplliiccaattiioonn ddeess ddiissppoossiittiioonnss eett ddee lleeuurr rreessppeecctt llaa ccoonnvveennttiioonn ffaaiitt ppeesseerr ddeess oobblliiggaattiioonnss àà llaa ffooiiss ssuurr ll''EEttaatt dduu ppaavviilllloonn,, ll''EEttaatt dduu ppoorrtt eett lleess EEttaattss dd''oorriiggiinnee ddeess mmaarriinnss.. SSii ll''EEttaatt dduu ppaavviilllloonn,, ppaarr ssoonn iinnaaccttiioonn ppaarr eexxeemmppllee,, nnee rreessppeeccttee ppaass lleess pprreessccrriippttiioonnss ddee llaa ccoonnvveennttiioonn,, ll''IITTFF ddeevvrraa êêttrree ssaaiissiiee aaffiinn qquuee llee ppooiinntt lliittiiggiieeuuxx ssooiitt ssoouulleevvéé aauupprrèèss ddee ll''OOIITT ppaarr lleess vvooiieess ooffffiicciieelllleess.. DDaannss llee ccaass ooùù uunn aarrmmaatteeuurr nnee ssee ccoonnffoorrmmee ppaass aauuxx oobblliiggaattiioonnss qquuii lluuii iinnccoommbbeenntt,, cc''eesstt aalloorrss ll''EEttaatt dduu ppaavviilllloonn oouu ll''EEttaatt dduu ppoorrtt,, qquuii ppaarr ddeess pprrooccéédduurreess dd''iinnssppeeccttiioonn,, sseerraa cchhaarrggéé ddee vveeiilllleerr aauu rreessppeecctt ddeess nnoorrmmeess..
 • 77. 77 AA)) LLee rrôôllee ddee ll''EEttaatt dduu ppaavviilllloonn LLeess EEttaattss dduu ppaavviilllloonn aayyaanntt rraattiiffiiéé llaa CCoonnvveennttiioonn ddooiivveenntt ggaarraannttiirr llee rreessppeecctt ddee ddee sseess pprreessccrriippttiioonnss àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess bbaattttaanntt lleeuurr ppaavviilllloonn.. AAiinnssii lleess EEttaattss ddooiivveenntt ss''aassssuurreerr ddee llaa ccoonnffoorrmmiittéé lleeuurr llééggiissllaattiioonn aavveecc lleess oobblliiggaattiioonnss iimmppoossééeess ppaarr llaa MMLLCC.. DDaannss lleess ccaass ooùù llaa llééggiissllaattiioonn nnaattiioonnaallee nnee pprréévvooiitt aauuccuunnee oobblliiggaattiioonn,, ccoommmmee eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé ssoocciiaallee ppaarr eexxeemmppllee,, ll''EEttaatt ccoonncceerrnnéé ddeevvrraa aalloorrss aaddoopptteerr lleess rrèègglleess qquuii ss''iimmppoosseenntt ppoouurr iinnttééggrreerr lleess pprreessccrriippttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess ddaannss ssoonn oorrddrree jjuurriiddiiqquuee iinntteerrnnee.. CCeeppeennddaanntt,, eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee ssaa mmiissee eenn œœuuvvrree,, llaa MMLLCC llaaiissssee uunnee ggrraannddee mmaarrggee ddee mmaannœœuuvvrree aauuxx EEttaattss qquuii ppeeuuvveenntt ddéécciiddeerr ddee llaa mmaanniièèrree ddee ss''yy ccoonnffoorrmmeerr.. CCeettttee lliibbeerrttéé ooffffeerrttee aauuxx EEttaattss aa ppoouurr ccoonnssééqquueennccee qquuee llaa ssiittuuaattiioonn eesstt ssuusscceeppttiibbllee ddee vvaarriieerr dd''uunn EEttaatt àà uunn aauuttrree,, ddaannss llaa lliimmiittee dduu rreessppeecctt ddee llaa CCoonnvveennttiioonn.. IIll ccoonnvviieenntt ddee nnootteerr qquuee ttoouutt nnaavviirree bbaattttaanntt ppaavviilllloonn dd''uunnee EEttaatt aayyaanntt rraattiiffiiéé llaa MMLLCC ddooiitt ddiissppoosseerr àà ssoonn bboorrdd dd''uunn eexxeemmppllaaiirree ddee llaa CCoonnvveennttiioonn.. MMaaiiss ccoommmmeenntt lleess EEttaattss vveeiilllleenntt--iillss aauu rreessppeecctt ddeess nnoorrmmeess ppaarr lleeuurrss nnaavviirreess ?? 11)) LLaa cceerrttiiffiiccaattiioonn
 • 78. 78 LLaa ccoonnvveennttiioonn pprréévvooiitt ll''oobblliiggaattiioonn ppoouurr lleess nnaavviirreess bbaattttaanntt ppaavviilllloonn dd''uunn EEttaatt ssiiggnnaattaaiirree ddee ddiissppoosseerr ddee ddeeuuxx ddooccuummeennttss ccoommpplléémmeennttaaiirreess.. IIll ss''aaggiitt,, nnoouuss aalllloonnss llee vvooiirr,, dduu cceerrttiiffiiccaatt ddee ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee eett ddee llaa ddééccllaarraattiioonn ddee ccoonnffoorrmmiittéé dduu ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee.. aa)) LLee cceerrttiiffiiccaatt ddee ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee TToouuss lleess nnaavviirreess ddoonntt llaa jjaauuggee bbrruuttee eesstt ssuuppéérriieeuurree àà 550000 eett eeffffeeccttuuaanntt ddeess vvooyyaaggeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ddooiitt ddiissppoosseerr dd''uunn cceerrttiiffiiccaatt ddee ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee ddéélliivvrréé ppaarr ll''EEttaatt dduu ppaavviilllloonn.. CCee ddeerrnniieerr ppeeuutt ééggaalleemmeenntt ddéélléégguueerr cceettttee ffoonnccttiioonn àà uunn oorrggaanniissmmee rreeccoonnnnuu aalloorrss hhaabbiilliittéé àà aaggiirr eenn ssoonn nnoomm,, ccoommmmee uunnee ssoocciiééttéé ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn.. LLee cceerrttiiffiiccaatt ddee ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee,, vvaallaabbllee aauu mmaaxxiimmuumm cciinnqq aannss,, aatttteessttee ddee llaa ccoonnffoorrmmiittéé dduu nnaavviirree aavveecc lleess pprreessccrriippttiioonnss ddee llaa MMLLCC.. LLeess nnaavviirreess ddooiivveenntt êêttrree iinnssppeeccttééss aaffiinn ddee ccoonnttrrôôlleerr llaa vvaalliiddiittéé dduu cceerrttiiffiiccaatt ddee ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee eett ddee llee rreennoouuvveelleerr àà llaa ffiinn ddee ssaa ppéérriiooddee ddee vvaalliiddiittéé.. LLoorrssqquu''uunn cceerrttiiffiiccaatt ddee ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee eesstt aaccccoorrddéé ppoouurr uunnee dduurrééee ddee cciinnqq aannss,, ll''EEttaatt rreessttee tteennuu dd''eeffffeeccttuueerr aauu mmooiinnss uunnee iinnssppeeccttiioonn iinntteerrmmééddiiaaiirree eennttrree llaa sseeccoonnddee eett llaa ttrrooiissiièèmmee aannnnééee dduu tteerrmmee.. PPlluussiieeuurrss rraaiissoonnss ppeeuuvveenntt mmeettttrree ffiinn àà llaa vvaalliiddiittéé dduu cceerrttiiffiiccaatt.. CCee sseerraa nnoottaammmmeenntt llee ccaass lloorrssqquuee lleess iinnssppeeccttiioonnss pprréévvuueess nnee ssoonntt ppaass eeffffeeccttuuééeess ddaannss lleess ddééllaaiiss iimmppaarrttiiss,, lloorrssqquu''uunn nnaavviirree cchhaannggee ddee ppaavviilllloonn oouu ddee pprroopprriiééttaaiirree,, oouu eennccoorree lloorrssqquuee llaa ssttrruuccttuurree oouu lleess ééqquuiippeemmeennttss dduu nnaavviirree oonntt ssuubbiiss dd''iimmppoorrttaanntteess mmooddiiffiiccaattiioonnss..
 • 79. 79 bb)) LLaa ddééccllaarraattiioonn ddee ccoonnffoorrmmiittéé dduu ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee UUnnee ddééccllaarraattiioonn ddee ccoonnffoorrmmiittéé ddooiitt êêttrree jjooiinnttee aauu cceerrttiiffiiccaatt ddee ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee.. CCeettttee ddééccllaarraattiioonn ddee ccoonnffoorrmmiittéé ss''aarrttiiccuullee eenn ddeeuuxx ppaarrttiieess.. LLaa pprreemmiièèrree ddééccrriitt llaa rréégglleemmeennttaattiioonn ddee ll''EEttaatt dduu ppaavviilllloonn eett ssaa ccoonnffoorrmmiittéé àà llaa CCoonnvveennttiioonn.. LLaa sseeccoonnddee ppaarrttiiee,, qquuaanntt àà eellllee eesstt ééttaabblliiee ppaarr ll''aarrmmaatteeuurr.. CCee ddeerrnniieerr ddééttaaiillllee lleess mmeessuurreess pprriisseess aaffiinn dd''aassssuurreerr llaa ccoonnffoorrmmiittéé dduu nnaavviirree aavveecc llaa pprreemmiièèrree ppaarrttiiee.. UUnnee tteellllee ddééccllaarraattiioonn ddee ccoonnffoorrmmiittéé ddooiitt êêttrree cceerrttiiffiiééee ppaarr uunn rreepprréésseennttaanntt hhaabbiilliittéé ddee ll''EEttaatt dduu ppaavviilllloonn oouu aauuttrree oorrggaanniissmmee hhaabbiilliittéé aaggiissssaanntt eenn ssoonn nnoomm.. LLee cceerrttiiffiiccaatt ddee ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee aaiinnssii qquuee ssaa ddééccllaarraattiioonn ddee ccoonnffoorrmmiittéé ddooiivveenntt êêttrree aacccceessssiibblleess eenn ccoonnssuullttaabblleess àà bboorrdd ppaarr ll''eennsseemmbbllee dduu ppeerrssoonnnneell.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, cceess ddooccuummeennttss ddooiivveenntt êêttrree rrééddiiggééss eenn aannggllaaiiss,, oouu bbiieenn,, llee ccaass éécchhééaanntt,, ddiissppoosseerr dd''uunnee ttrraadduuccttiioonn aannggllaaiissee.. 22)) LL''iinnssppeeccttiioonn UUnnee oobblliiggaattiioonn dd''iinnssppeeccttiioonn ddeess ccoonnddiittiioonnss ddee vviiee eett ddee ttrraavvaaiill àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess ppèèssee ssuurr lleess EEttaattss dduu ppaavviilllloonn.. CCeettttee oobblliiggaattiioonn vvaauutt ééggaalleemmeenntt ppoouurr lleess nnaavviirreess dd''uunnee jjaauuggee bbrruuttee iinnfféérriieeuurree àà 550000 eett nnee nnéécceessssiittaanntt ppaass ddee cceerrttiiffiiccaatt ddee ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee.. IIll ss''aaggiitt eenn ffaaiitt iiccii ddee llaa pprreemmiièèrree iinnssppeeccttiioonn ddee ccoonnffoorrmmiittéé,, iinnssppeeccttiioonn
 • 80. 80 aapppprrooffoonnddiiee eett rrééaalliissééee ppaarr ll''iinnssppeecctteeuurr ddee ll''EEttaatt dduu ppaavviilllloonn.. AAiinnssii,, lleess EEttaattss dduu ppaavviilllloonn ddooiivveenntt mmeettttrree eenn ppllaaccee uunn ssyyssttèèmmee dd''iinnssppeeccttiioonn eeffffiiccaaccee ppoouurr lleess nnaavviirreess bbaattttaanntt lleeuurr ppaavviilllloonn.. IIll ddooiitt eexxiisstteerr uunnee rrééeellllee ppoolliittiiqquuee eenn mmaattiièèrree ddee ccoonnffoorrmmiittéé eett ddee mmiissee eenn aapppplliiccaattiioonn ddeess pprreessccrriippttiioonnss ddee llaa ccoonnvveennttiioonn.. LLeess EEttaattss dduu ppaavviilllloonn ssoonntt ééggaalleemmeenntt cchhaarrggééss ddee mmeenneerr uunnee eennqquuêêttee ooffffiicciieellllee ppoouurr cchhaaqquuee ppllaaiinnttee ffoonnddééee ddééppoossééee ppaarr uunn mmaarriinn ((vvooiirr iinnffrraa)).. LLoorrssqquu''uunn mmaannqquueemmeenntt ggrraavvee aauuxx pprreessccrriippttiioonnss ddee llaa CCoonnvveennttiioonn eesstt ccoonnssttaattéé ppaarr ll''iinnssppeecctteeuurr ddee ll''EEttaatt dduu ppaavviilllloonn,, cceelluuii--ccii ppeeuutt eemmppêêcchheerr ssoonn ddééppaarrtt ttaanntt qquuee llee mmaannqquueemmeenntt nn''eesstt ppaass rrééssoolluu.. UUnn «« mmaannqquueemmeenntt ggrraavvee »» ddooiitt ss''eenntteennddrree ccoommmmee uunnee iinnffrraaccttiioonn aayyaanntt ttrraaiitt aauuxx ddrrooiittss ddeess ggeennss ddee mmeerr,, ccoommmmee llee nnoonn ppaayyeemmeenntt ddeess ssaallaaiirreess ppaarr eexxeemmppllee,, oouu àà ddeess ssiittuuaattiioonnss qquuii rreepprréésseenntteenntt uunn ggrraavvee ddaannggeerr ppoouurr llaa ssaannttéé,, llaa ssééccuurriittéé oouu llaa ssûûrreettéé ddeess ggeennss ddee mmeerr.. SSii ll''iinnffrraaccttiioonn nn''eesstt ppaass ccoonnssiiddéérrééee ccoommmmee ggrraavvee,, uunnee ssiimmppllee ccoorrrreeccttiioonn ddee ll''iinnffrraaccttiioonn àà uunnee ddaattee ffiixxééee ppoouurrrraa êêttrree oorrddoonnnnééee ppaarr ll''iinnssppeecctteeuurr.. LLaa ccoonnvveennttiioonn ffaaiitt mmêêmmee pprreeuuvvee ddee ppééddaaggooggiiee ppuuiissqquuee ll''iinnssppeecctteeuurr nn''eesstt ppaass tteennuu ddee pprreennddrree ddeess mmeessuurreess,, mmaaiiss ppeeuutt ssee ccoonntteenntteerr ddee ddoonnnneerr ddeess ccoonnsseeiillss ss''iill nn''eexxiissttee ppaass dd’’aannttééccééddeennttss eett qquuee ll''iinnffrraaccttiioonn rreevvêêtt uunn ccaarraaccttèèrree mmiinneeuurr.. CCeess ddéécciissiioonnss ddee pprreennddrree oouu nnoonn ddeess mmeessuurreess,, rreellèèvveenntt ddee ll''aapppprréécciiaattiioonn ssoouuvveerraaiinnee ddee ll''iinnssppeecctteeuurr.. CCee ddeerrnniieerr ddooiitt rrééddiiggeerr uunn rraappppoorrtt qquu''iill ttrraannssmmeett àà ll''EEttaatt dduu ppaavviilllloonn aaiinnssii qquu''aauu ccaappiittaaiinnee dduu nnaavviirree.. UUnnee ttrrooiissiièèmmee ccooppiiee ddooiitt êêttrree aaffffiicchhééee àà bboorrdd..
 • 81. 81 LLeess iinnssppeecctteeuurrss ddee ll''EEttaatt dduu ppaavviilllloonn ddooiivveenntt êêttrree iinnddééppeennddaannttss,, eett nnee ppaass êêttrree aauu ccœœuurr dd''uunn ccoonnfflliitt dd''iinnttéérrêêtt ppoouuvvaanntt nnuuiirree àà sseess aaccttiivviittééss.. LL''EEttaatt dduu ppaavviilllloonn ddooiitt qquuaanntt àà lluuii tteenniirr ddeess rreeggiissttrreess ddeess iinnssppeeccttiioonnss rrééaalliissééeess ssuurr lleess ccoonnddiittiioonnss ddee vviiee eett ddee ttrraavvaaiill ddeess ggeennss ddee mmeerr eett ppuubblliieerr uunn rraappppoorrtt aannnnuueell ffaaiissaanntt ééttaatt ddeess rrééssuullttaattss ddee cceess iinnssppeeccttiioonnss.. IIll ddooiitt ppaarr aaiilllleeuurrss eett vveeiilllleerr àà ccee qquuee lleess iinnffrraaccttiioonnss rreelleevvééeess ssooiieenntt rreeccttiiffiiééeess eett ppoouurr ccee ffaaiirree,, mmeettttrree eenn ppllaaccee uunn vvéérriittaabbllee ssyyssttèèmmee ddee ssaannccttiioonnss.. BB)) LLee mmééccaanniissmmee ddee ccoonnttrrôôllee ppaarr ll''EEttaatt dduu ppoorrtt CCoommmmee pprrééccééddeemmmmeenntt éévvooqquuéé,, llaa MMLLCC mmeett eenn ppllaaccee uunn ssyyssttèèmmee ddee ccoonnttrrôôllee qquuee ll''oonn ppeeuutt qquuaalliiffiieerr dd''eeffffiiccaaccee ppaarr lleess EEttaattss dduu ppoorrtt.. EEnn eeffffeett,, ddèèss lloorrss qquu''uunn EEttaatt aa rraattiiffiiéé llaa ccoonnvveennttiioonn,, iill ppeeuutt pprrooccééddeerr àà ddeess ccoonnttrrôôlleess ssuurr ttoouuss lleess nnaavviirreess,, yy ccoommpprriiss cceeuuxx bbaattttaanntt ppaavviilllloonn dd''uunn EEttaatt nnee ll''aayyaanntt ppaass rraattiiffiiééee.. CCee ccoonnttrrôôllee ppaarr ll''EEttaatt dduu ppoorrtt aavvaaiitt ddééjjàà ééttéé mmiiss eenn ppllaaccee ddaannss llee ccaaddrree dduu MMéémmoorraanndduumm
 • 82. 82 dd''eenntteennttee ddee PPaarriiss,, ffoonnddéé eenn 11998822 àà ll''iinniittiiaattiivvee ddee llaa FFrraannccee eett rreeggrroouuppaanntt 1144 EEttaattss.. CCeess iinnssppeeccttiioonnss ccoouuvvrreenntt nnoottaammmmeenntt llee rreessppeecctt ddee ccoonnddiittiioonnss ddee vviieess mmiinniimmaalleess àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess eett ppuubblliiee uunnee lliissttee nnooiirree ddeess PPaavviilllloonnss qquuii iimmmmaattrriiccuulleenntt ddeess nnaavviirreess «« ssoouuss--nnoorrmmeess »».. SSii llee ccoonnttrrôôllee ppaarr lleess EEttaattss dduu ppaavviilllloonn eesstt uunn pprreemmiieerr ccoonnttrrôôllee ddee ccoonnffoorrmmiittéé,, lleess iinnssppeeccttiioonnss mmeennééeess ppaarr lleess EEttaattss dduu ppoorrtt ccoonnssttiittuueenntt uunn mmooyyeenn ddee ccoonnttrrôôllee ppeerrmmaanneenntt.. IIll ppaarraaiitt ddoonncc eesssseennttiieell ppoouurr rreessppeecctt ddee llaa MMLLCC,, mmaaiiss ééggaalleemmeenntt ppoouurr lluuii pprrooccuurreerr uunnee cceerrttaaiinnee «« uunniivveerrssaalliittéé »» cceerrtteess lliimmiittééee.. CC''eesstt aaiinnssii qquu''iill rreevviieenntt aauuxx iinnssppeecctteeuurrss cchhaarrggééss dduu ccoonnttrrôôllee ppaarr ll''EEttaatt dduu ppoorrtt ddee ssee rreennddrree àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess eenn eessccaallee ppoouurr vvéérriiffiieerr llaa vvaalliiddiittéé dduu cceerrttiiffiiccaatt ddee ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee eett ddee llaa ddééccllaarraattiioonn ddee ccoonnffoorrmmiittéé.. LLeess iinnssppeecctteeuurrss ppeeuuvveenntt pprrooccééddeerr àà ddeess iinnssppeeccttiioonnss pplluuss aapppprrooffoonnddiieess,, nnoottaammmmeenntt lloorrssqquuee lleess ddooccuummeennttss nnee ssoonntt ppaass pprréésseennttééss,, ssoonntt iinnvvaalliiddeess oouu ffaallssiiffiiééss.. CC''eesstt ééggaalleemmeenntt llee ccaass lloorrssqquuee llee nnaavviirree aa cchhaannggéé ddee ppaavviilllloonn ppoouurr éécchhaappppeerr aauu rreessppeecctt ddeess rrèègglleess ddee llaa ccoonnvveennttiioonn,, oouu qquu''uunnee ppllaaiinnttee aa ééttéé ddééppoossééee àà bboorrdd ppaarr uunn mmaarriinn oouu uunn ssyynnddiiccaatt.. DDaannss lleess ccaass ooùù ddeess mmaannqquueemmeennttss ssoonntt aavvéérrééss,, ll''iinnssppeecctteeuurr eesstt tteennuu ddee lleess ssiiggnnaalleerr aauu ccaappiittaaiinnee eett ddee ffiixxeerr uunnee ddaattee bbuuttooiirr ppoouurr lleeuurr ccoorrrreeccttiioonn.. CCeeppeennddaanntt eenn ccaass ddee mmaannqquueemmeenntt ggrraavvee rreepprréésseennttaanntt uunn ddaannggeerr ppoouurr llaa ssééccuurriittéé,, llaa ssaannttéé oouu llaa ssûûrreettéé ddeess ggeennss ddee mmeerr eemmbbaarrqquuééss,, llee nnaavviirree ppeeuutt êêttrree iimmmmoobbiilliisséé jjuussqquu''àà llaa rrééssoolluuttiioonn ddeess pprroobbllèèmmeess eenn ccaauussee.. CC''eesstt ddaannss ccee ppoouuvvooiirr ddee ccooeerrcciittiioonn rreeccoonnnnuu aauuxx EEttaattss dduu ppoorrtt qquuee rrééssiiddee ttoouutt llaa ffoorrccee eett ll''iinnttéérrêêtt ddee llaa MMLLCC..
 • 83. 83 UUnn nnaavviirree ppoouurrrraa aaiinnssii êêttrree iimmmmoobbiilliisséé ppaarr eexxeemmppllee eenn ccaass ddee pprréésseennccee àà bboorrdd dd''uunn mmaarriinn ddee mmooiinnss ddee 1166 aannss,, oouu ssii llaa vveennttiillaattiioonn,, ll''aaiirr ccoonnddiittiioonnnnéé oouu llee cchhaauuffffaaggee nnee ffoonnccttiioonnnneenntt ppaass,, oouu eennccoorree ssii lleess qquuaannttiittééss eett//oouu llaa qquuaalliittéé ddeess vviivvrreess eett eeaauu ppoottaabblleess nnee ssoonntt ppaass aapppprroopprriiééeess aauu vvooyyaaggee pprréévvuu.. CC)) LLee rrôôllee ddeess EEttaatt dd''oorriiggiinnee ddeess ggeennss ddee mmeerr LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''EEttaatt dd’’oorriiggiinnee ddeess ggeennss ddee mmeerr ssee rrééssuummee pprriinncciippaalleemmeenntt eenn ddeeuuxx oobblliiggaattiioonnss.. LLeess EEttaattss ddooiivveenntt eenn pprreemmiieerr lliieeuu vveeiilllleerr aauu ccoonnttrrôôllee eett àà ll''aaccccrrééddiittaattiioonn ddeess ssoocciiééttééss eett aaggeennttss ddee mmaannnniinngg.. CCeettttee rreessppoonnssaabbiilliittéé eesstt aalloouurrddiiee ppaarr llee ffaaiitt qquuee,, ccoommmmee nnoouuss ll''aavvoonnss vvuu,, lleess rreeggiissttrreess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx eeuurrooppééeennss aauuttoorriisseenntt lleess aarrmmaatteeuurrss àà rreeccoouurriirr àà cceess ssoocciiééttééss ppoouurrvvuu qquu''eelllleess aaiieenntt ééttéé rreeccoonnnnuueess ppaarr lleess aauuttoorriittééss ddee ll''EEttaatt dd''oorriiggiinnee.. LLaa ccoonnvveennttiioonn MMLLCC ssuuppppoossee aaiinnssii llaa ffiinn ddee llaa ccoommppllaaiissaannccee qquuee nnoouuss aavvoonnss éévvooqquuéé eett qquuii ppeeuutt eexxiisstteerr ddee llaa ppaarrtt ddee cceess EEttaattss vviiss àà vviiss ddee cceerrttaaiinnss aaggeennttss ddoouutteeuuxx.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, lleess pprreessccrriippttiioonnss ddee llaa MMLLCC ccoonncceerrnnaanntt llaa ssééccuurriittéé ssoocciiaallee ddeess ggeennss ddee mmeerr ss''iimmppoosseenntt aauuxx EEttaattss dd''oorriiggiinnee.. IIll lleeuurr iinnccoommbbee eenn eeffffeett ddee lleess mmeettttrree eenn œœuuvvrree eett ddoonncc ffoouurrnniirr cceettttee ssééccuurriittéé ssoocciiaallee,, lleess mmaarriinnss ppoouuvvaanntt bbéénnééffiicciieerr dduu rrééggiimmee dduu ppaayyss dd''oorriiggiinnee oouu bbiieenn ddee ll''EEttaatt dduu ppaavviilllloonn sseelloonn lleess tteerrmmeess ddee llaa ccoonnvveennttiioonn..
 • 84. 84 DD)) LLeess pprrooccéédduurree ddee ppllaaiinntteess oouu llaa ccoollllaabboorraattiioonn ddeess ddiifffféérreennttss aacctteeuurrss IIll ddooiitt eexxiisstteerr àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess uunnee pprrooccéédduurree ppeerrmmeettttaanntt aauu ppeerrssoonnnneell eemmbbaarrqquuéé ddee ddééppoosseerr ppllaaiinnttee eenn ccaass dd''iinnffrraaccttiioonn àà llaa MMLLCC.. IIll eesstt ccoonnsseeiilllléé aauuxx ggeennss ddee mmeerr ddee ddééppoosseerr lleeuurr ppllaaiinnttee àà ll''éécchheelloonn llee pplluuss bbaass,, mmaaiiss llaa ppoossssiibbiilliittéé lleeuurr eesstt ooffffeerrttee ddee ssaaiissiirr ddiirreecctteemmeenntt llee ccaappiittaaiinnee dduu nnaavviirree.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, ssii llaa ppllaaiinnttee nnee ppeeuutt êêttrree rrééssoolluuee àà bboorrdd,, iill eesstt ppoossssiibbllee ddee rreennvvooyyeerr llee pprroobbllèèmmee àà tteerrrree,, ssooiitt ddiirreecctteemmeenntt àà ll''aarrmmaatteeuurr,, ssooiitt aauuxx aauuttoorriittééss ddee ll''EEttaatt dduu ppoorrtt ddaannss lleeqquueell llee nnaavviirree ssee ttrroouuvvee ssii lleess ddiissccuussssiioonnss aavveecc ll''aarrmmaatteeuurr nnee ssoonntt ppaass ccoonncclluuaanntteess.. EEnn ccaass ddee ppllaaiinnttee àà tteerrrree,, ll''EEttaatt dduu ppoorrtt ppeeuutt iimmmmoobbiilliisseerr llee nnaavviirree ssii ll''iinnffrraaccttiioonn eesstt ggrraavvee.. PPoouurr lleess iinnffrraaccttiioonnss nnee nnéécceessssiittaanntt ppaass uunnee iimmmmoobbiilliissaattiioonn,, llaa ccoonnvveennttiioonn iinnssttaauurree uunn mmééccaanniissmmee dd''éécchhaannggee eennttrree ll''EEttaatt dduu ppoorrtt eett ll''EEttaatt dduu ppaavviilllloonn.. LLee pprreemmiieerr ddooiitt aaiinnssii iinnffoorrmmeerr dduu ddééppôôtt ddee ppllaaiinnttee lleess aauuttoorriittééss dduu sseeccoonndd eett lluuii iimmppoosseerr llaa pprriissee ddee mmeessuurreess ccoorrrreeccttiivveess aavvaanntt ddaattee ffiixxééee.. SSii llee ccoonnfflliitt nn''eesstt ttoouujjoouurrss ppaass rrééssoolluu àà llaa ddaattee bbuuttooiirr,, iill ccoonnvviieennddrraa aalloorrss dd''eennvvooyyeerr uunn rraappppoorrtt aauu ddiirreecctteeuurr ggéénnéérraall ddee ll''OOIITT.. PPaarraaggrraapphhee 22 :: LL''aaccttiioonn ssyynnddiiccaallee ddee ll''IITTFF LL''IITTFF aa vvuu llee jjoouurr ttrrèèss ttôôtt,, eenn 11889966,, eett ccoommppttee aauujjoouurrdd’’hhuuii pplluuss ddee 44,,55 mmiilllliioonnss dd''aaffffiilliiééss àà ttrraavveerrss qquueellqquueess 114488 ppaayyss.. CCeettttee oorrggaanniissaattiioonn ssyynnddiiccaallee
 • 85. 85 iinntteerrnnaattiioonnaallee ssiièèggee àà LLoonnddrreess eett ppoossssèèddee hhuuiitt ooffffiicceess ddee rreepprréésseennttaattiioonn àà ttrraavveerrss llee mmoonnddee.. MMeemmbbrree ddee ll''IInntteerrnnaattiioonnaall TTrraaddee UUnniioonn CCoonnffeeddeerraattiioonn -- IITTUUCC –– eellllee œœuuvvrree eenn ffaavveeuurr ddeess mmaarriinnss aauupprrèèss ddee ll''OOIITT,, ddee ll''OOMMII oouu eennccoorree ddee ll''OOAACCII.. DDeeppuuiiss ddee nnoommbbrreeuusseess aannnnééeess ll''IITTFF mmèènnee uunnee lluuttttee ccoonnttrree lleess ppaavviilllloonnss ddee ccoommppllaaiissaannccee.. LL''aaccccoorrdd IITTFF,, aappppaarruu ddaannss lleess aannnnééeess 11997700 ddoonnnnaaiitt jjuussqquu''aalloorrss ddrrooiitt àà llaa ddéélliivvrraannccee dd''uunn «« bblluuee ttiicckkeett »» ppoouurr lleess nnaavviirreess qquuii llee rreessppeecctteenntt.. CCeett aaccccoorrdd pprréévvooiitt nnoottaammmmeenntt uunn ssaallaaiirree mmiinniimmuumm ddee 11 440000 ddoollllaarrss UUSS ppoouurr uunn AABB –– AAbbllee SSeeaammaann.. LL''IITTFF eesstt rrééppuuttééee ppoouurr aavvooiirr iinncciittéé ddee nnoommbbrreeuuxx mmaarriinnss aa ffaaiirree ggrrèèvvee oouu ddeess ddoocckkeerrss àà eemmppêêcchheerr llee ddéécchhaarrggeemmeenntt ddeess nnaavviirreess nnoonn--ccoonnffoorrmmeess aauuxx mmiinniimmaa ddee ll''aaccccoorrdd IITTFF.. CCeess pprraattiiqquueess aayyaanntt ééttéé jjuuggééeess aabbuussiivveess,, eelllleess oonntt ppeeuu àà ppeeuu ddiissppaarruueess.. MMaaiiss iill eesstt vviittee aappppaarruu qquuee lleess aarrmmaatteeuurrss nnee cceesssseerroonntt ppaass ddee rreeccoouurriirr aauuxx ppaavviilllloonnss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn.. CC''eesstt ppoouurrqquuooii ddeeppuuiiss uunnee qquuiinnzzaaiinnee dd''aannnnééeess,, ll''IITTFF tteennttee dd''éétteennddrree sseess mmiinniimmaa ssoocciiaauuxx àà ll''eennsseemmbbllee ddee llaa fflloottttee mmoonnddiiaallee.. AAiinnssii ddeeppuuiiss 11999999,, ll''IITTFF aa ccoommmmeennccéé àà nnééggoocciieerr ddeess aaccccoorrddss aavveecc ll''IIMMEECC –– IInntteerrnnaattiioonnaall MMaarriittiimmee EEmmppllooyyeerr''ss CCoommmmiitteeee -- rreeggrroouuppaanntt ddeess aarrmmaatteeuurrss dduu mmoonnddee eennttiieerr.. TTrrèèss vviittee ll''IIMMMMAAJJ -- IInntteerrnnaattiioonnaall MMaarriinneerrss MMaannaaggeemmeenntt AAssssoocciiaattiioonn ooff JJaappaann –– uunn aauuttrree ggrroouuppeemmeenntt dd''aarrmmaatteeuurrss jjaappoonnaaiiss eesstt ééggaalleemmeenntt eennttrréé eenn nnééggoocciiaattiioonnss aavveecc ll''IITTFF.. CCeess ddeeuuxx ggrroouuppeemmeennttss dd''aarrmmaatteeuurrss oonntt aaiinnssii ffuussiioonnnnéé eenn 22000033 ppoouurr ddoonnnneerr llee JJNNGG -- JJooiinntt NNeeggoottiiaattiinngg GGrroouupp.. DDeeppuuiiss,, llee JJNNGG aa ééttéé rreejjooiinntt ppaarr uunn ttrrooiissiièèmmee ggrroouuppeemmeenntt dd''aarrmmaatteeuurrss,, llee KKSSAA -- KKoorreeaann SShhiippoowwnneerrss’’ AAssssoocciiaattiioonn.. AAuu ttoottaall,, ccee ssoonntt 7755 aarrmmaatteeuurrss ddee 2244 EEttaattss qquuii ssee ssoonntt rrééuunniiss ssoouuss ll''iimmppuullssiioonn ddee ll''IITTFF.. SSeelloonn llee ssyynnddiiccaatt,, ccee ssoonntt pplluuss ddee 5500 000000 mmaarriinnss qquuii ssoonntt eemmppllooyyééss ppaarr cceess aarrmmaatteeuurrss àà ttrraavveerrss llee mmoonnddee.. CCeess nnééggoocciiaattiioonnss oonntt ééttéé ffoorrmmaalliissééeess àà ttrraavveerrss llee IInntteerrnnaattiioonnaall BBaarrggaaiinniinngg FFoorruumm –– IIBBFF –– qquuii ssee rrééuunniitt
 • 86. 86 cchhaaqquuee aannnnééee aaffiinn ddee nnééggoocciieerr ddee nnoouuvveeaauuxx mmiinniimmaa aapppplliiccaabblleess aauuxx mmaarriinnss eemmppllooyyééss ppaarr lleess aarrmmaatteeuurrss ccoonncceerrnnééss.. LLee rrééssuullttaatt ddee cceess nnééggoocc99iiaattiioonnss ssee rreettrroouuvveenntt ddaannss uunn aaccccoorrdd aappppeelléé aaccccoorrdd IIBBFF.. LL''aaccccoorrdd IIBBFF vviieenntt ccoommpplléétteerr ll''aaccccoorrdd IITTFF.. IIll ppeerrmmeett llaa ddéélliivvrraannccee dd''uunn «« ggrreeeenn ttiicckkeett »» ppoouurr lleess nnaavviirreess qquuii llee rreessppeecctteenntt2233 .. LL''éévvoolluuttiioonn pprriinncciippaallee rrééssiiddee ddaannss llee ffaaiitt qquuee cceett aaccccoorrdd eesstt ééllaabboorréé eenn ccoonncceerrttaattiioonn aavveecc lleess aarrmmaatteeuurrss dduu JJNNGG.. LLee ssyynnddiiccaatt aa aaiinnssii ttrroouuvvéé uunnee rrééppoonnssee aauuxx ccrriittiiqquueess qquuii vviissaaiieenntt lleess aaccccoorrddss IITTFF ccoonnssiiddéérrééss ccoommmmee ddeess rrèègglleess uunniillaattéérraalleess.. PPoouurr aauuttaanntt ll''aaccccoorrdd IIBBFF nnee rreemmppllaaccee ppaass ll''aaccccoorrdd IITTFF qquuii ccoonnttiinnuuee dd''eexxiisstteerr eett ffaaiitt ooffffiiccee ddee ccoommpplléémmeenntt,, nnoottaammmmeenntt ssuurr llee ssaallaaiirree mmiinniimmuumm,, éévviittaanntt aaiinnssii dd''ââpprreess nnééggoocciiaattiioonnss aavveecc lleess aarrmmaatteeuurrss dduu JJNNGG.. MMaaiiss ddeeppuuiiss qquueellqquueess aannnnééeess,, ll''IITTFF mmèènnee uunn ccoommbbaatt ffaacc àà uunn nnoouuvveeaauu pphhéénnoommèènnee qquuii ttoouucchhee ddee pplluuss eenn pplluuss ddee mmaarriinnss :: ll''aabbaannddoonn ppaarr lleess aarrmmaatteeuurrss.. NNoouuss aavvoonnss eenn eeffffeett ddééjjàà éévvooqquuéé llaa ffaacciilliittéé aavveecc llaaqquueellllee lleess aarrmmaatteeuurrss ssee ccaacchheenntt ddeerrrriièèrree ddeess ssoocciiééttééss ééccrraannss ppoouurr ppoouuvvooiirr éécchhaappppeerr àà lleeuurr rreessppoonnssaabbiilliittéé.. AAiinnssii iill nn''eesstt ppaass rraarree,, lloorrssqquu''uunn «« nnaavviirree--ppoouubbeellllee »» iimmmmaattrriiccuulléé ssoouuss ppaavviilllloonn ddee ccoommppllaaiissaannccee eesstt ssaaiissii àà ll''ooccccaassiioonn dd''uunn ccoonnttrrôôllee ppaarr ll''EEttaatt dduu ppoorrtt eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé,, qquuee ll''aarrmmaatteeuurr aabbaannddoonnnnee ssoonn nnaavviirree mmaaiiss ssuurrttoouutt ssoonn ééqquuiippaaggee.. LLeess mmaarriinnss nnee ppeerrççooiivveenntt ppaass,, ppaarr ccoonnssééqquueenntt,, lleeuurrss ssaallaaiirreess,, eett ssee rreettrroouuvveenntt ppaarrffooiiss aabbaannddoonnnnééss àà ll''aauuttrree bboouutt ddee llaa ppllaannèèttee.. CCeettttee ssiittuuaattiioonn iinnttoolléérraabbllee ffaaiitt ddoonncc ll''oobbjjeett ddee pplluuss eenn pplluuss dd''aatttteennttiioonnss ddee llaa ppaarrtt ddee ll''oorrggaanniissaattiioonn ssyynnddiiccaallee iinntteerrnnaattiioonnaallee qquuii nnee ppeeuutt llaa ttoolléérreerr.. 23 « Le passage du blue ticket au green ticket » par James Smith, coordinateur ITF France, La revue maritime n° 468 Mai 2004
 • 87. 87 CCOONNCCLLUUSSIIOONN NNoouuss ll''aavvoonnss ddoonncc vvuu,, lleess aarrmmaatteeuurrss,, ttoouujjoouurrss àà llaa rreecchheerrcchhee dd''ééccoonnoommiieess,, nn''oonntt ppaass hhééssiittéé àà ddéésseerrtteerr lleess ffllootttteess ddee lleeuurr ppaayyss ppoouurr bbaattttrree ppaavviilllloonn ddee ccoommppllaaiissaannccee.. LLeess mmeessuurreess pprriisseess ppaarr lleess EEttaattss aavveecc pplluuss oouu mmooiinnss ddee ssuuccccèèss oonntt ppeerrmmiiss ddee ccoonnsseerrvveerr uunnee fflloottttee eeuurrooppééeennnnee ccoonnvveennaabbllee.. IIll aappppaarraaîîtt aaiinnssii ccllaaiirreemmeenntt qquuee ssii lleess aallllèèggeemmeennttss ffiissccaauuxx ssoonntt uunnee ssoouurrccee dduu ddééssaammoouurr ddeess aarrmmaatteeuurrss ppoouurr lleess ppaavviilllloonnss eeuurrooppééeennss,, cc''eesstt ssuurrttoouutt llaa llééggiissllaattiioonn ssoocciiaallee aapppplliiccaabbllee aauuxx mmaarriinnss qquuii eesstt llaa ccaauussee pprreemmiièèrree ddeess ddééppaavviilllloonnnneemmeennttss.. LLeess EEttaattss ffoonntt pplluuss oouu mmooiinnss dd''eeffffoorrttss aaffiinn ddee rreeggaaggnneerr lleeuurr fflloottttee dd''aannttaann.. PPoouurr cceerrttaaiinnss,, nnoouuss ll''aavvoonnss vvuu,, llee ssuuccccèèss eesstt aauu rreennddeezz--vvoouuss.. LL''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr ddee llaa MMLLCC ppeerrmmeettttrraa àà ll''éévviiddeennccee uunn rrééééqquuiilliibbrraaggee ddeess rraappppoorrttss ddee ccoonnccuurrrreennccee,, ssaannss ttoouutteeffooiiss ffaaiirree ddiissppaarraaîîttrree lleess ddiivveerrggeenncceess ffoonnddaammeennttaalleess qquu''iill eexxiissttee eennttrree lleess ppaavviilllloonnss ddiittss ccllaassssiiqquueess eett cceeuuxx ddiittss ddee ccoommppllaaiissaannccee.. CCaarr ll''aaccttiivviittéé eesstt uunnee ssoouurrccee ddee rreevveennuuss nnoonn nnéégglliiggeeaabbllee ppoouurr lleess EEttaattss.. CCee ffaaiitt eesstt ééttaabbllii ddeeppuuiiss ddee nnoommbbrreeuuxx ssiièècclleess.. NNoouuss aavvoonnss vvuu ll''aappppoorrtt ffiinnaanncciieerr qquu''aappppoorrttee ll''eemmppllooii ddee mmaarriinnss àà ttrraavveerrss ll''eexxeemmppllee pphhiilliippppiinn.. LLaa GGrrèèccee ccoonnssttiittuuee ll''eexxeemmppllee ddeess rreecceetttteess ggéénnéérrééee ppaarr uunnee fflloottttee ppuuiissssaannttee.. PPrreemmiieerr ppaavviilllloonn eeuurrooppééeenn,, eett cciinnqquuiièèmmee mmoonnddiiaall,, ll''aaccttiivviittéé mmaarriittiimmee eett
 • 88. 88 llee pprrooffiitt ggéénnéérréé ssoonntt rreeppaarrttiiss àà llaa hhaauussssee eenn 22001100,, eenn pplleeiinn ccrriissee ffiinnaanncciièèrree dduu ppaayyss.. 1155,,441188 mmiilllliiaarrddss dd''eeuurrooss oonntt aaiinnssii ééttéé rraappppoorrttééss aauu ppaayyss.. CCee ddeerrnniieerr eexxeemmppllee mmoonnttrree ccllaaiirreemmeenntt qquuee llaa fflloottttee ddee ccoommmmeerrccee eesstt «« uunnee aarrmmee aannttii-- ccrriissee »»2244 .. AAiinnssii ccoommppttee tteennuu ddee ll''eennjjeeuu eett ddeess éécchheeccss,, dd''aauuttrreess iiddééeess ssee ffoonntt ppaarrffooiiss eenntteennddrree,, nnoottaammmmeenntt cceellllee dd''uunnee ttaaxxee ssoocciiaallee.. CCee ttyyppee ddee ttaaxxee nnee ccoonncceerrnnee ppaass eenn pprreemmiieerr lliieeuu llee ddoommaaiinnee mmaarriittiimmee,, mmaaiiss pplluuttôôtt llaa ttaaxxaattiioonn ddee pprroodduuiittss mmaannuuffaaccttuurrééss ffaabbrriiqquuééss ddaannss ddeess ccoonnddiittiioonnss dd''eemmppllooii ccoonnttrraaiirree aauuxx vvaalleeuurrss eeuurrooppééeennnneess.. OOnn CChhiinnee,, ppuuiissssaannccee eenn pplleeiinnee eexxppaannssiioonn.. CC''eesstt bbiieenn ppoouurr cceellaa qquuee llaa mmeessuurree ddooiitt êêttrree aauu mmiinniimmuumm eeuurrooppééeennnnee.. IIll sseerraaiitt ppaarr aaiilllleeuurrss iiddééaall uunn ccoonnsseennssuuss ggéénnéérraall aauu sseeiinn ddeess EEttaattss oocccciiddeennttaauuxx.. LLaa pprraattiiqquuee mmaarriittiimmee aa ccoonnnnuu ddeess ééppiissooddeess,, ooùù iill nn''ééttaaiitt ppaass qquueessttiioonn ddee ttaaxxee mmaaiiss ssiimmpplleemmeenntt dd''aaccttiioonn ssoocciiaallee ddaannss lleess ppoorrttss eeuurrooppééeennss,, ccoommmmee nnoouuss ll''aavvoonnss éévvooqquuéé,, eenn ll''aabbsseennccee dduu bblluuee ttiicckkeett,, ttéémmooiinn dduu rreessppeecctt ddeess aaccccoorrddss IITTFF.. LLaa pprraattiiqquuee aa ddiissppaarruu,, mmaaiiss ppoouurrrraaiitt ttoouutt àà ffaaiitt rrééaappppaarraaîîttrree,, nnoottaammmmeenntt ggrrââccee aauu nnoouuvveeaauu ggrreeeenn ttiicckkeett.. SSii llaa jjuussttiiccee aa ddééssaapppprroouuvvéé ll''aaccttiioonn ddeess ddoocckkeerrss mmiilliittaannttss,, nnoouuss ll''aavvoonnss ddiitt,, llee ggrreeeenn ttiicckkeett eesstt mmiieeuuxx aacccceeppttéé ccaarr nnééggoocciiéé.. MMaaiiss lleess ccoonnddiittiioonnss sseemmbblleenntt aauujjoouurrdd''hhuuii rrééuunniieess ppoouurr uunnee nneettttee aamméélliioorraattiioonn ddeess cchhoosseess.. LLee rreeggaaiinn dd''éénneerrggiiee ddeess ppaavviilllloonnss eeuurrooppééeennss ssoonntt uunn bboonn ssiiggnnee,, llaa ccoonnvveennttiioonn MMLLCC eesstt ssuurr llee ppooiinntt dd''eennttrreerr eenn vviigguueeuurr,, llaa ccoommppllaaiissaannccee eesstt ddee pplluuss eenn pplluuss fféérroocceemmeenntt ccoommbbaattttuuee,, eett lleess ccoonnddiittiioonnss ddee vviiee ddeess mmaarriinnss ssee 24 « Flotte de commerce : une arme anti-crise », L'Antenne du 06 juin 2011
 • 89. 89 ssoonntt ttoouutt ddee mmêêmmee llaarrggeemmeenntt aamméélliioorrééeess aauu ccoouurrss ddeess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess,, mmêêmmee ssii bbeeaauuccoouupp eennccoorree rreessttee àà ffaaiirree.. CC''eesstt llàà ttoouutt llee ddééffii ddee llaa CCoommmmuunnaauuttéé IInntteerrnnaattiioonnaallee.. AANNNNEEXXEESS :: LLiissttee ddeess aannnneexxeess :: AANNNNEEXXEE 11 eett 11 bbiiss :: FFlloottttee mmaarrcchhaannddee ppaarr ppaavviilllloonnss dd''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn eett ppaarr ttyyppeess ddee nnaavviirreess,, aannnnuueell,, 11998800--22001111 AANNNNEEXXEE 22 :: ÉÉvvoolluuttiioonn dduu nnoommbbrree ddee mmaarriinnss pphhiilliippppiinnss ssoouuss lleess pprriinncciippaauuxx ppaavviilllloonnss
 • 90. 90 AANNNNEEXXEE 33 :: EEvvoolluuttiioonn dduu nnoommbbrree ddee mmaarriinnss pphhiilliippppiinnss ppaarr ttyyppeess dd''eemmppllooiiss AANNNNEEXXEE 44 :: CCoommppaarraaiissoonn dduu rrééggiimmee ddee ttrraavvaaiill ssoouuss rreeggiissttrree TTAAAAFF eett RRIIFF AANNNNEEXXEE 55 :: PPrriinncciippaalleess ddééffiicciieenncceess ccoonnssttaattééeess àà ll''ooccccaassiioonn ddeess ppoorrtt SSttaattee ccoonnttrroollss dduu PPaarriiss MMOOUU AANNNNEEXXEE 66 :: LLiissttee ddeess EEttaattss aayyaanntt rraattiiffiiéé llaa MMLLCC AAnnnneexxee 11
 • 91. 91
 • 92. 92 AAnnnneexxee 11 bbiiss
 • 93. 93
 • 94. 73
 • 95. 96 74
 • 96. 97 AANNNNEEXXEE 66 :: LLiissttee ddeess EEttaattss aayyaanntt rraattiiffiiéé llaa MMLLCC ((SSoouurrccee:: IILLOOLLEEXX -- 3300.. 77.. 22001111)) CCoouunnttrryy RRaattiiffiiccaattiioonn ddaattee SSttaattuuss BBaahhaammaass 1111::0022::22000088 rraattiiffiieedd BBeenniinn 1133::0066::22001111 rraattiiffiieedd BBoossnniiaa aanndd HHeerrzzeeggoovviinnaa 1188::0011::22001100 rraattiiffiieedd BBuullggaarriiaa 1122::0044::22001100 rraattiiffiieedd CCaannaaddaa 1155::0066::22001100 rraattiiffiieedd CCrrooaattiiaa 1122::0022::22001100 rraattiiffiieedd DDeennmmaarrkk 2233::0066::22001111 IInnssttrruummeenntt ooff rraattiiffiiccaattiioonn rreecceeiivveedd -- rreeggiissttrraattiioonn ppeennddiinngg iinnffoorrmmaattiioonn uunnddeerr SSttaannddaarrdd AA 44..55 §§1100 GGaabboonn 1122::0055::22001111 IInnssttrruummeenntt ooff rraattiiffiiccaattiioonn rreecceeiivveedd -- rreeggiissttrraattiioonn ppeennddiinngg iinnffoorrmmaattiioonn uunnddeerr SSttaannddaarrdd AA 44..55 §§1100 LLiibbeerriiaa 0077::0066::22000066 rraattiiffiieedd
 • 97. 98 MMaarrsshhaallll IIssllaannddss 2255::0099::22000077 rraattiiffiieedd NNoorrwwaayy 1100::0022::22000099 rraattiiffiieedd PPaannaammaa 0066::0022::22000099 rraattiiffiieedd SSaaiinntt VViinncceenntt aanndd tthhee GGrreennaaddiinneess 0099::1111::22001100 rraattiiffiieedd SSiinnggaappoorree 1155::0066::22001111 rraattiiffiieedd SSppaaiinn 0044::0022::22001100 rraattiiffiieedd SSwwiittzzeerrllaanndd 2211::0022::22001111 rraattiiffiieedd RRaattiiffiieedd:: 1144 CCoonnddiittiioonnaall rraattiiffiiccaattiioonn:: 00 DDeeccllaarreedd aapppplliiccaabbllee:: 00 DDeennoouunncceedd:: 00
 • 98. TTAABBLLEE DDEESS MMAATTIIEERREESS RReemmeerrcciieemmeennttss.............................................................................................................................................................................................................. ppaaggee 22 TTaabblleeaauu ddeess aabbrréévviiaattiioonnss.......................................................................................................................................................................... ppaaggee 33 SSoommmmaaiirree ................................................................................................................................................................................................................................ ppaaggee 55 IInnttrroodduuccttiioonn ............................................................................................................................ ppaaggee 66 PPrreemmiièèrree PPaarrttiiee :: DDéécclliinn eett lluuttttee ddeess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess eeuurrooppééeennnnee ppaaggee 1122 SSeeccttiioonn 11 :: AAnnaallyyssee ccoommppaarraattiivvee ddeess ffllootttteess............................................ ppaaggee 1133 §§..11 LLaa FFrraannccee,, eexxeemmppllee dduu ddéécclliinn ddeess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess ffaaccee àà ll’’éémmeerrggeennccee ddeess ppaavviilllloonnss ddee ccoommppllaaiissaannccee .................................................. ppaaggee 1133 AA.. UUnn ddéécclliinn eenn tteerrmmeess dd’’uunniittééss................................................................................................ ppaaggee 1144 BB.. UUnn ddéécclliinn eenn tteerrmmeess ddee fflloottttee ccoonnttrrôôllééee .................................................. ppaaggee 1155 CC.. UUnn ddéécclliinn eenn tteerrmmeess ddee ppeerrssoonnnneell nnaavviiggaannttss ........................................ ppaaggee 1155 DD.. UUnn ddéécclliinn ccoommmmuunn........................................................................................................................................ ppaaggee 1166 §§..22 LL’’éémmeerrggeennccee ddeess ppaavviilllloonnss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn...................... ppaaggee 1177 AA.. UUnnee aattttrriibbuuttiioonn ffaacciilliittééee.............................................................................................................. ppaaggee 1188 BB.. DDeess ppaavviilllloonnss ééccoonnoommiiqquueemmeenntt uullttrraa ccoommppééttiittiiffss ........................ ppaaggee 1199 §§..33 LLee ddéévveellooppppeemmeenntt ppaarraallllèèllee ddee nnoouuvveeaauuxx mmaarrcchhééss ddee ppeerrssoonnnneell nnaavviiggaanntt :: LLeess PPhhiilliippppiinneess,, lleeaaddeerr iinnccoonntteessttéé ddee llaa ffoouurrnniittuurree ddee mmaaiinn dd’’œœuuvvrree mmaarriittiimmee ppaaggee 2200 AA.. LLeess ssoocciiééttééss ddee mmaannnniinngg,, iinntteerrmmééddiiaaiirreess ccrriittiiqquuééss.................. ppaaggee 2211 BB.. UUnnee ffoorrmmaattiioonn ddee qquuaalliittéé,, aapppprréécciiééee eett ssuubbvveennttiioonnnnééee .. ppaaggee 2233 CC.. DDeess ccoonnddiittiioonnss ddee vviiee eett ddee ttrraavvaaiill àà bboorrdd ssoouuvveenntt ddiiffffiicciilleess ppaaggee 2233 DD.. EElléévvaattiioonn ddeess mmiinniimmaass ssoocciiaauuxx eett bbaaiissssee ddee llaa ddeemmaannddee ppaaggee 2255 SSeeccttiioonn 22 :: LLaa mmiissee eenn ppllaaccee ddee rreeggiissttrreess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ppoouurr ffaaiirree ffaaccee àà llaa ccoonnccuurrrreennccee ................................................................................ ppaaggee 2288 §§..11 UUnn mmêêmmee oobbjjeeccttiiff,, pplluussiieeuurrss mméétthhooddeess .................................................................... ppaaggee 2288 AA.. SSuuccccèèss ddeess mmeessuurreess pprriisseess ddaannss lleess aauuttrreess PPaayyss EEuurrooppééeennss ppaaggee 2299 BB.. UUnnee aaddaappttaattiioonn ddiiffffiicciillee ppoouurr llaa FFrraannccee :: ll’’éécchheecc dduu rreeggiissttrree TTAAAAFF .......................................................................................................................... ppaaggee 3311 11.. UUnn rreeggiissttrree ppeeuu ccoommppééttiittiiff ............................................ ppaaggee 3322 22.. DDeess ffrreeiinnss àà llaa ccoommppééttiittiivviittéé ...................................... ppaaggee 3333 CC.. LL’’aaddooppttiioonn dduu RRIIFF........................................................................................................................................ ppaaggee 3355 11.. DDeess aammbbiittiioonnss pprroommeetttteeuusseess ...................................... ppaaggee 3355
 • 99. 100 aa)) LLaa vvoolloonnttéé aaffffiirrmmééee ddee rreettrroouuvveerr uunn ppaavviilllloonn ccoommppééttiittiiff bb)) RRéésseerrvveess eett ccrraaiinntteess ssuurr llee RRIIFF............................ ppaaggee 3377 22.. UUnn bbiillaann ppoossiittiiff mmaaiiss tteemmppéérréé .................................. ppaaggee 3399 §§..22 LL’’aaccttiioonn ddee ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee................................................................................................ ppaaggee 4422 DDeeuuxxiièèmmee PPaarrttiiee :: LL’’aaccttiioonn pprrootteeccttrriiccee eett rréégguullaattrriiccee iinntteerrnnaattiioonnaallee ppaaggee 4455 SSeeccttiioonn 11 :: LLaa ccoonnvveennttiioonn MMLLCC 22000066 ...................................................... ppaaggee 4466 §§..11 EEnnttrrééee eenn vviigguueeuurr eett rraattiiffiiccaattiioonnss.................................................................................... ppaaggee 4477 §§..22 CChhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn eett ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ................................................................ ppaaggee 5500 §§..33 LLee ccoonntteennuu ddee llaa MMLLCC ................................................................................................................................ ppaaggee 5511 AA..CCoonnddiittiioonnss mmiinniimmaalleess rreeqquuiisseess ppoouurr llee ttrraavvaaiill ddeess ggeennss ddee mmeerr àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess .................................................................................................................................................... ppaaggee 5522 BB.. CCoonnddiittiioonnss dd’’eemmppllooii .................................................................................................................................. ppaaggee 5544 CC.. LLooggeemmeenntt,, llooiissiirrss,, aalliimmeennttaattiioonn eett sseerrvviiccee ddee ttaabbllee........ ppaaggee 5555 DD.. PPrrootteeccttiioonn ddee llaa ssaannttéé,, ssooiinnss mmééddiiccaauuxx,, bbiieenn êêttrree eett pprrootteeccttiioonn eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé ssoocciiaallee ........................................................................................ ppaaggee 5566 SSeeccttiioonn 22 :: LLaa mmiissee eenn œœuuvvrree ddeess pprreessccrriippttiioonnss ............................ ppaaggee 5588 §§..11 LLeess EEttaattss dduu ppaavviilllloonn,, dduu ppoorrtt eett dd’’oorriiggiinnee,, pprriinncciippaauuxx aacctteeuurrss ddee llaa ccoonnvveennttiioonn ................................................................................................................................................ ppaaggee 5599 AA.. LLee rrôôllee ddee ll’’EEttaatt dduu ppaavviilllloonn .................................................................................................... ppaaggee 5599 11.. LLaa cceerrttiiffiiccaattiioonn ...................................................................................... ppaaggee 6600 aa)) LLee cceerrttiiffiiccaatt ddee ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee ...................... ppaaggee 6600 bb)) LLaa ddééccllaarraattiioonn ddee ccoonnffoorrmmiittéé dduu ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee ppaaggee 6611 22.. LL’’iinnssppeeccttiioonn .................................................................................................... ppaaggee 6622 BB.. LLee mmééccaanniissmmee ddee ccoonnttrrôôllee ppaarr ll’’EEttaatt dduu ppoorrtt ppaaggee 6633 CC.. LLee rrôôllee ddeess EEttaattss dd’’oorriiggiinnee ddeess ggeennss ddee mmeerr ........................................ ppaaggee 6644 DD.. LLeess pprrooccéédduurreess ddee ppllaaiinntteess oouu llaa ccoollllaabboorraattiioonn ddeess ddiifffféérreennttss aacctteeuurrss ................................................................................................................................................................................................ PPaaggee 6644 §§..22 LL’’aaccttiioonn ssyynnddiiccaallee ddee ll’’IITTFF.................................................................................................................. ppaaggee 6655 CCoonncclluussiioonn .......................................................................... ppaaggee 6677 AAnnnneexxeess .......................................................................... ppaaggee 6699 77

×