Your SlideShare is downloading. ×

Identification et-affretement

100

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
100
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 1 UUNNIIVVEERRSSIITTEE DDEE DDRROOIITT,, DD’’EECCOONNOOMMIIEE EETT DDEESS SSCCIIEENNCCEESS DD’’AAIIXX--MMAARRSSEEIILLLLEE FFAACCUULLTTEE DDEE DDRROOIITT EETT DDEE SSCCIIEENNCCEE PPOOLLIITTIIQQUUEE DD''AAIIXX –– MMAARRSSEEIILLLLEE CCEENNTTRREE DDEE DDRROOIITT MMAARRIITTIIMMEE EETT DDEESS TTRRAANNSSPPOORRTTSS LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR MMAARRIITTIIMMEE EENN CCAASS DD’’AAFFFFRREETTEEMMEENNTT MMeellllee HHEE JJiinngg MMéémmooiirree ddee DDEESSSS ddee DDrrooiitt MMaarriittiimmee eett ddeess TTrraannssppoorrttss SSoouuss llaa ddiirreeccttiioonn ddee MMaaîîttrree CChhrriissttiiaann SSCCAAPPEELL eett PPiieerrrree BBOONNAASSSSIIEESS AAnnnnééee 22000044--22000055 RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS
 • 2. 2 JJee vvoouuddrraaiiss rreemmeerrcciieerr ttoouuss lleess pprrooffeesssseeuurrss dduu DDEESSSS 22000055,, eenn ppaarrttiiccuulliieerr MMaaîîttrree CChhrriissttiiaann SSCCAAPPEELL eett PPrrooffeesssseeuurr PPiieerrrree BBOONNAASSSSIIEESS.. MMeerrccii ddee mm’’aavvooiirr ééppaauullééee eett gguuiiddééee ttoouutt aauu lloonngg ddee ccee ttrraavvaaiill.. MMeerrccii dd’’aavvooiirr ffaaiitt pprreeuuvvee ddee ppaattiieennccee eett ddee ggeennttiilllleessssee.. TTAABBLLEE DDEESS AABBRREEVVIIAATTIIOONNSS
 • 3. 3 CCMMCC CCooddee MMaarriittiimmee CChhiinnooiiss CCMMII CCoommiittéé MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaall CCNNUUDDCCII CCoommmmiissssiioonn ddeess NNaattiioonnss UUnniieess ppoouurr llee DDrrooiitt CCoommmmeerrcciiaall IInntteerrnnaattiioonnaall CCOOGGSSAA CCaarrrriiaaggee ooff GGooooddss bbyy SSeeaa AAcctt DDMMFF DDrrooiitt MMaarriittiimmee FFrraannççaaiiss NNVVOOCCCC NNoonn VVeesssseell OOppeerraattiinngg CCoommmmoonn CCaarrrriieerrss
 • 4. 4 SSOOMMMMAAIIRREE IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN ........................................................................................................................................ 55 PPAARRTTIIEE II :: LLEE PPRRIINNCCIIPPEE EENN VVUUEE DDEE LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR EENN CCAASS DD’’AAFFFFRREETTEEMMEENNTT ........................................................................................................................ 99 CCHHAAPPIITTRREE II :: LLEESS DDIIFFFFIICCUULLTTEESS CCOONNCCEERRNNAANNTT LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR MMAARRIITTIIMMEE ...... 99 SSeeccttiioonn II :: LLaa ddééffiinniittiioonn dduu «« ttrraannssppoorrtteeuurr »»........................................................................................................ 99 SSeeccttiioonn IIII :: LLaa iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eenn ccaass dd’’aaffffrrèètteemmeenntt ...................................... 1166 CCHHAAPPIITTRREE IIII :: LLEESS CCRRIITTEERREESS FFOONNDDAAMMEENNTTAAUUXX EENN VVUUEE DDEE LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR MMAARRIITTIIMMEE :: LLEESS IINNDDIICCAATTIIOONNSS SSUURR LLEE CCOONNNNAAIISSSSEEMMEENNTT .............................................................................................................................................................................. 2244 SSeeccttiioonn II :: LL’’iimmppoorrttaannccee dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eenn vvuuee dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ...... 2255 SSeeccttiioonn IIII :: LLeess iinnddiiccaattiioonnss eesssseennttiieelllleess eenn vvuuee dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ................ 2266 PPAARRTTIIEE IIII:: DDEESS RREEGGIIMMEESS PPAARRTTIICCUULLIIEERRSS DDAANNSS CCEERRTTAAIINNSS PPAAYYSS EENN VVUUEE DDEE LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR MMAARRIITTIIMMEE ........................ 3344 CCHHAAPPIITTRREE II :: LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR MMAARRIITTIIMMEE EENN DDRROOIITT PPOOSSIITTIIFF FFRRAANNÇÇAAIISS........ 3344 SSeeccttiioonn II :: LLaa ddiissttiinnccttiioonn sseelloonn llee ttyyppee dd''aaffffrrèètteemmeenntt ............................................................................ 3355 SSeeccttiioonn IIII :: LLaa ccllaauusseess «« iiddeennttiittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr »»................................................................................ 3377 SSeeccttiioonn IIIIII :: LLee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssaannss eenn--ttêêttee .................................................................................................. 4411 CCHHAAPPIITTRREE IIII :: LLEE RREEGGIIMMEE JJUURRIIDDIIQQUUEE DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR SSUUBBSSTTIITTUUEE DDAANNSS LLEE CCOODDEE MMAARRIITTIIMMEE CCHHIINNOOIISS 4477 SSeeccttiioonn II :: LLaa pprréésseennttaattiioonn dduu rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé ................ 4499 SSeeccttiioonn IIII :: LL’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eett cceellllee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé ddaannss llee CC..MM..CC.. 5544 SSeeccttiioonn IIIIII :: LLeess pprrooppoossiittiioonnss ddeess mmooddiiffiiccaattiioonnss llééggiissllaattiivveess rreellaattiivveess aauu rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee dduu «« ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé »» .............................................................................................................................................................................................. 5566 CCOONNCCLLUUSSIIOONN ............................................................................................................................................ 6600
 • 5. 5 IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN LL’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eenn ccaass dd’’aaffffrrèètteemmeenntt eesstt ppaarrffooiiss oobbjjeett ddee ccoonntteessttaattiioonn.. EEllllee eesstt àà ll’’oorriiggiinnee ddee ccoonntteennttiieeuuxx lloouurrddss eett ppeerrssiissttaannttss eett ssoouuvveenntt ppoossééss ddeevvaanntt lleess ttrriibbuunnaauuxx ddee ttoouuss lleess ppaayyss.. PPoouurrttaanntt,, cceettttee qquueessttiioonn eesstt eexxttrrêêmmeemmeenntt iimmppoorrttaannttee.. TToouutt àà bboorrdd,, llaa rrééssppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt uunn ddeess ssuujjeettss eesssseennttiieellss dduu ddrrooiitt mmaarriittiimmee.. EEnn ccaass ddee ppeerrtteess oouu ddoommmmaaggeess ssuubbiiss ppaarr llaa mmaarrcchhaannddiissee,, aavvaanntt ddee ddeemmaannddeerr llaa rrééppaarraattiioonn,, lleess aayyaannttss ddrrooiitt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ddooiivveenntt ssaavvooiirr ccoonnttrree qquu’’iillss ddiirriiggeenntt ssoonn aaccttiioonn.. LL’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt ddoonncc uunn ppoossttuullaatt ddee ddééppaarrtt.. AA ll’’iinnvveerrssee,, llaa ppeerrssoonnnnee qquuii eesstt aassssiiggnnééee eenn jjuussttiiccee ddooiitt ssaavvooiirr ssii cc''eesstt eellllee qquuii ddeevvrraa ééttéé aattttrriibbuuééee llaa qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr.. DDaannss llee sseeccoonndd ccaass,, ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr aa uunnee iimmppoorrttaannccee ccoonnssiiddéérraabbllee ddaannss llee ccaaddrree dd’’uunnee pprrooccéédduurree jjuuddiicciiaaiirree.. DDaannss llee ddoommaaiinnee dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, llaa pprreessccrriippttiioonn ddee ll’’aaccttiioonn eenn rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoonnttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt dd’’uunn aann àà ccoommpptteerr dduu jjoouurr ddee llaa lliivvrraaiissoonn11 ,, àà ll’’eexxcceeppttiioonn ddeess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg qquuii pprréévvooiieenntt uunn ddééllaaii ddee pprreessccrriippttiioonn ddee ddeeuuxx aannss22 .. LLee ddééllaaii eesstt ttrrèèss ccoouurrtt ppuuiissqquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr nnee ppeeuutt ppaass ccoonnsseerrvveerr iinnddééffiinniimmeenntt lleess ppiièècceess aafffféérreenntteess àà ddeess ooppéérraattiioonnss aacchheevvééeess33 .. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, ll’’aassssiiggnnaattiioonn eenn jjuussttiiccee rreeqquuiieerrtt uunn ssooiinn ppaarrttiiccuulliieerr.. EEnn eeffffeett,, ssii llee ddeemmaannddeeuurr nnee ffaaiitt ppaass llaa pprreeuuvvee dd’’uunnee cciirrccoonnssttaannccee ddee nnaattuurree àà lluuii ffaaiirree éécchheecc,, ssoonn aaccttiioonn nn’’eesstt ppaass rreecceevvaabbllee aapprrèèss eexxppiirraattiioonn ddee ccee ddééllaaii44 .. SSii ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ppoossaaiitt ttoouujjoouurrss ddeess pprroobbllèèmmeess,, lleess ppeerrssoonnnneess ddaannss 1 Article 3§6 de la Convention de Bruxelles, Article 32 de la loi du 18 juin 1966, et Article 257 du Code Maritime Chinois. 2 Article 20 des Règles de Hambourg 3 R. RODIERE et E. du PONTAVICE, Droit maritime, Précis Dalloz, 12ème Edition 1997, p.368 4 Lamy Transport, Tome II, 2005, n°733, et voir aussi BT 1975, p.516
 • 6. 6 llaa cchhaaîînnee dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee nnee vvoouuddrraaiieenntt pplluuss aacccceepptteerr uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt qquuii nn’’iinnddiiqquuee ppaass nneetttteemmeenntt llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. CCeellaa ffeerraaiitt oobbssttaaccllee àà llaa lliibbrree cciirrccuullaattiioonn dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. CCeellaa rriissqquueerraaiitt ddoonncc ddee ppeerrttuurrbbeerr llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee mmooddeerrnnee.. LLeess mmuullttiipplleess eett ddiivveerrss ttyyppeess dd’’eexxppllooiittaattiioonn ccoommmmeerrcciiaallee ddeess nnaavviirreess oonntt ffaaiitt aappppaarraaîîttrree ddeess ddiiffffiiccuullttééss lliiééeess àà ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. PPaarr llee ppaasssséé,, lleess pprreemmiieerrss ttrraannssppoorrttss mmaarriittiimmeess ééttaaiieenntt pprriivvééss.. CC’’eesstt uunnee mmaanniièèrree dd’’eexxppllooiitteerr uunn nnaavviirree ddee ccoommmmeerrccee,, sseelloonn llaaqquueellllee llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree ppeeuutt ss’’eenn sseerrvviirr ppoouurr ddééppllaacceerr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess qquuii lluuii aappppaarrttiieennnneenntt oouu qquuii sseerrvveenntt àà ll’’eexxppllooiittaattiioonn ddee ssoonn eennttrreepprriissee11 .. AAuu MMooyyeenn AAggee,, iill nn’’eexxiissttaaiitt qquuee lleess ttrraannssppoorrttss pprriivvééss.. CC’’eesstt aauuxx XXVVIIIIee eett XXVVIIIIIIee ssiièècclleess ooùù ll’’oonn ccoonnssttaattee ll’’éévvoolluuttiioonn ddeess ttrraannssppoorrttss pprriivvééss aauuxx ttrraannssppoorrttss ppuubblliiccss mmooddeerrnneess :: cc’’eesstt ll’’aavvèènneemmeenntt dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eett ddee ll’’aaffffrrèètteemmeenntt22 .. AA ll’’ééppooqquuee,, iill nn’’eexxiissttaaiitt qquuee ll’’aaffffrrèètteemmeenntt.. LLoorrssqquuee llee nnééggoocciiaanntt nnee ttrraannssppoorrttee ppaass sseess mmaarrcchhaannddiisseess àà bboorrdd ddee sseess pprroopprreess nnaavviirreess,, iill ccoonncclluutt aavveecc uunn aarrmmaatteeuurr uunn ccoonnttrraatt aauuxx tteerrmmeess dduuqquueell cceelluuii--ccii lluuii lloouuee ssoonn nnaavviirree ppoouurr uunn vvooyyaaggee ddoonnnnéé,, oouu uunnee dduurrééee ddéétteerrmmiinnééee.. JJuussqquu’’aauuxx XXIIXXee ssiièèccllee ttoouutt ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr ddoonnnnee lliieeuu àà uunn ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt33 .. CCoommmmee ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn ddee llaa qquuaalliittéé ddeess ddeeuuxx pprroottaaggoonniisstteess,, iill nn’’eexxiissttaaiitt ppaass eennccoorree ddee pprroobbllèèmmee dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. AAuu ccoouurrss dduu XXIIXXee ssiièèccllee,, llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ss’’eesstt pprrooggrreessssiivveemmeenntt ddéévveellooppppéé aavveecc llaa ccrrooiissssaannccee ééccoonnoommiiqquuee eett ll’’aappppaarriittiioonn ddeess lliiggnneess ddee nnaavviiggaattiioonnss rréégguulliièèrreess..44 PPaarr rraappppoorrtt àà llaa ppuuiissssaannccee ddeess aarrmmaatteeuurrss,, lleess ppeettiittss nnééggoocciiaannttss ééttaaiieenntt iinnccaappaabblleess ddee ddééffeennddrree lleeuurrss iinnttéérrêêttss.. FFaaccee àà cceettttee ssiittuuaattiioonn,, lleess EEttaattss--UUnniiss oonntt ééddiiccttéé uunn pprreemmiieerr tteexxttee 1 RODIERE R., Traité général de droit maritime : affrètements et transports, Tome I, Dalloz 1967, p.7 2 RODIERE R., op.cit., Tome I, p. 9 3 M. REMOND-GOUILLOUD, Droit maritime, Pédone 1993, p. 296 4 R. RODIERE et E. du PONTAVICE, Droit maritime, Précis Dalloz 12ème Edition 1997, p.265
 • 7. 7 iimmppéérraattiiff eenn mmaattiièèrree ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee nnoommmméé llee HHaarrtteerr AAcctt ddee 11889933..11 AAuu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall,, eenn 11992244,, llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess22 aa ééttéé aaddooppttééee.. EEllllee ss’’aapppplliiqquuee ddééssoorrmmaaiiss dduu pplleeiinn ddrrooiitt àà ttoouutt ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee aayyaanntt ddoonnnnéé lliieeuu àà ll’’éémmiissssiioonn dd’’uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt33 .. EEllllee aa ddoonnnnéé llaa ddééffiinniittiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. PPoouurrttaanntt,, cceettttee sseeuullee ddééffiinniittiioonn nnee ppeerrmmeett ppaass ddee ll’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppaarrmmii lleess nnoommbbrreeuuxx iinntteerrvveennaannttss dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. AAyyaanntt ccoonnsscciieennccee ddee ll’’iinnssuuffffiissaannccee ddeess rrèègglleemmeennttaattiioonnss iissssuueess ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess,, lleess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg ddee 11997788 oonntt iinnttrroodduuiitt llaa nnoottiioonn ddee «« ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé »» eett oonntt ééttaabbllii uunn nnoouuvveeaauu rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé.. EElllleess ssoonntt ssuusscceeppttiibblleess ddee rrééssoouuddrree llee pprroobbllèèmmee,, mmaallggrréé uunnee ffaaiibbllee rraattiiffiiccaattiioonn ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee 11997788 ppaarr lleess EEttaattss ddee llaa ccoommmmuunnaauuttéé iinntteerrnnaattiioonnaallee,, llee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé nnee ppeeuutt ppaass ss’’aapppplliiqquueerr.. EEnn tthhééoorriiee,, lleess ppaarrttiieess aauu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ddooiivveenntt êêttrree iinnddiiqquuééss ssuurr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. GGrrââccee àà cceellaa ddaannss llee bbuutt ppoouurr lleess aayyaannttss ddrrooiitt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. CCeeppeennddaanntt,, eenn pprraattiiqquuee,, llee pprroobbllèèmmee ddee ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr rrééssuullttee dd’’uunn mmaannqquuee oouu dd’’uunn eexxccèèss dd’’iinnddiiccaattiioonn.. LL’’eexxppllooiittaattiioonn ccoommmmeerrcciiaallee ggéénnéérraalliissééee ddeess nnaavviirreess eenn «« sseerrvviiccee ccoommbbiinnéé »» oouu eenn ccoonnssoorrttiiuumm ccoonndduuiitt ssoouuvveenntt àà ccee qquuee pplluussiieeuurrss ccoommppaaggnniieess ddee nnaavviiggaattiioonn ssooiieenntt mmeennttiioonnnnééeess ssuurr uunn mmêêmmee ttiittrree ddee ttrraannssppoorrtt44 .. CCeellaa eesstt ddiiffffiicciillee ppoouurr lleess aayyaannttss ddrrooiitt ddee ddéétteerrmmiinneerr qquueell mmeemmbbrree dduu ccoonnssoorrttiiuumm aa ttrraannssppoorrttéé eeffffeeccttiivveemmeenntt lleeuurrss mmaarrcchhaannddiisseess.. 1 Infra p.10 2 Infra p.11 3 Ce point fera ultérieurement l’objet d’un important développement. Voir infra p.28 4 Lamy, op.cit., n°726
 • 8. 8 CCeettttee pprréésseennttee ééttuuddee nnee ddéévveellooppppee ppaass llee pprroobbllèèmmee ssuurr cceett aassppeecctt.. LLee bbuutt ddee ccee mméémmooiirree eesstt ddee ss’’iinntteerrrrooggeerr ssuurr ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee ddaannss llee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt.. EEnn eeffffeett,, eenn ccaass dd’’aaffffrrèètteemmeenntt,, ssaannss ddoouuttee,, ll''uunnee ddeess ppaarrttiieess aauu ccoonnttrraatt ddooiitt êêttrree iiddeennttiiffiiéé ccoommmmee llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett aassssuummeerr ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé.. TToouutteeffooiiss,, ll’’iimmbbrriiccaattiioonn dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eett dduu ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt mmuullttiipplliiee lleess iinntteerrvveennaannttss.. AA ll’’ééggaarrdd dduu ttiieerrss ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, iill nn’’eesstt ppaass ffaacciillee ddee ssaavvooiirr ss’’iill ppeeuutt ss’’aaddrreesssseerr aauu ffrréétteeuurr oouu àà ll’’aaffffrréétteeuurr ;; qquuii,, ddeess ddeeuuxx,, eesstt ppoouurr lluuii llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. AAffiinn ddee rrééppoonnddrree àà cceettttee qquueessttiioonn,, iill eesstt iimmppoorrttaanntt dd’’aabboorrddeerr,, ddaannss llee ccaaddrree ddee nnoottrree pprreemmiièèrree ppaarrttiiee,, llee ggrraanndd pprriinncciippee eenn vvuuee dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr :: lleess ddiiffffiiccuullttééss lliiééeess àà ccee pprroobbllèèmmee,, eett lleess iinnssttrruummeennttss ffoonnddaammeennttaauuxx ddeessttiinnééss àà ddéétteerrmmiinneerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ((PPrreemmiieerr PPaarrttiiee)).. NNoouuss aalllloonnss ééttuuddiieerr,, ddaannss uunnee sseeccoonnddee ppaarrttiiee,, llee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ttaanntt eenn ddrrooiitt ffrraannççaaiiss qquu’’eenn ddrrooiitt cchhiinnooiiss :: llaa FFrraannccee aa rreepprriiss eett ddéévveellooppppéé llee pprriinncciippee ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ddaannss sseess llééggiissllaattiioonnss eett sseess jjuurriisspprruuddeenncceess,, ttaannddiiss qquuee llaa CChhiinnee,, eellllee,, nn’’aa ppaass ccrraaiinntt dd’’iinnttrroodduuiirree llaa nnoouuvveellllee nnoottiioonn dduu «« ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé »» àà ssaa llééggiissllaattiioonn nnaattiioonnaallee,, eenn ss’’iinnssppiirraanntt ddiirreecctteemmeenntt ddeess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg ((DDeeuuxxiièèmmee PPaarrttiiee))..
 • 9. 9 PPAARRTTIIEE II :: LLEE PPRRIINNCCIIPPEE EENN VVUUEE DDEE LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR EENN CCAASS DD’’AAFFFFRREETTEEMMEENNTT CChhaappiittrree II :: LLeess ddiiffffiiccuullttééss ccoonncceerrnnaanntt ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee SSeeccttiioonn II :: LLaa ddééffiinniittiioonn dduu «« ttrraannssppoorrtteeuurr »» PPaarraaggrraapphhee II:: LLeess ddiifffféérreenntteess ddééffiinniittiioonnss ddee llaa nnoottiioonn ddee «« ttrraannssppoorrtteeuurr »» ddaannss lleess ccoonnvveennttiioonnss AAuujjoouurrdd’’hhuuii,, ddaannss llee ddoommaaiinnee dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, qquuaattrree iinnssttrruummeennttss iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ssoonntt eennttrrééss eenn vviigguueeuurr eett aapppplliiccaabblleess aauuxx EEttaattss mmeemmbbrreess :: llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ddee 11992244,, sseess ddeeuuxx pprroottooccoolleess ddee 11996688 eett ddee 11997799,, eett llaa CCoonnvveennttiioonn ddee HHaammbboouurrgg ddee 11997788.. LLaa CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr ll’’uunniiffiiccaattiioonn ddee cceerrttaaiinneess rrèègglleess eenn mmaattiièèrree ddee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, ééllaabboorrééeess ssoouuss ll’’ééggiiddee dduu CCoommiittéé MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaall ((CC..MM..II..)),, aa ééttéé ssiiggnnééee àà BBrruuxxeelllleess llee 2255 aaooûûtt 11992244 eett eesstt eennttrrééee eenn vviigguueeuurr llee 22 jjuuiinn 11993311.. AAddooppttééee ddaannss llaa ffoouullééee ddee llaa mmiissee eenn ooeeuuvvrree dduu HHaarrtteerr AAcctt aauuxx ÉÉttaattss--UUnniiss,, eellllee ccoorrrreessppoonndd àà llaa pprriissee eenn ccoonnssiiddéérraattiioonn ddeess iinnttéérrêêttss ddeess cchhaarrggeeuurrss ffaaccee àà ll''hhééggéémmoonniiee ddeess ttrraannssppoorrtteeuurrss.. EEllllee aa rreeççuu
 • 10. 10 uunn ggrraanndd ssuuccccèèss,, ppuuiissqquuee eellllee aa ééttéé rraattiiffiiééee ppaarr pplluuss ddee cceenntt EEttaattss.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, eellllee ccoonnnnaaîîtt uunn rraayyoonnnneemmeenntt uunniivveerrsseell ppaarr ssoonn aapppplliiccaattiioonn ddéérriivvééee,, ccaarr cceerrttaaiinnss ppaayyss iinnccoorrppoorreenntt ddaannss lleeuurr llééggiissllaattiioonn llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess.. LLee PPrroottooccoollee mmooddiiffiiccaattiiff dduu 2233 fféévvrriieerr 11996688 àà llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess,, eesstt aappppeelléé ééggaalleemmeenntt «« RRèègglleess ddee VViissbbyy »».. IIll ccoonncceerrnnee pprriinncciippaalleemmeenntt ll’’éélléévvaattiioonn dduu mmoonnttaanntt ddee lliimmiittaattiioonn ddee rrééppaarraattiioonn eett ll’’iinnttééggrraattiioonn ddee ddiissppoossiittiioonnss rreellaattiivveess aauu ttrraannssppoorrtt ppaarr ccoonntteenneeuurrss.. LLee sseeccoonndd PPrroottooccoollee dduu 2211 ddéécceemmbbrree 11997799,, rrééssuullttaanntt ddee llaa mmooddiiffiiccaattiioonn dduu ssyyssttèèmmee mmoonnééttaaiirree,, aa ppoouurr oobbjjeett ddee ssuubbssttiittuueerr llee DDTTSS ((ddrrooiitt ddee ttiirraaggee ssppéécciiaall)) aauu ffrraanncc ppooiinntt ccaarrrréé.. MMiieeuuxx ccoonnnnuuee ssoouuss llaa ddéénnoommiinnaattiioonn ddee ""RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg"",, llaa CCoonnvveennttiioonn ddeess NNaattiioonnss UUnniieess ssuurr llee ttrraannssppoorrtt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr,, aaddooppttééee llee 3311 mmaarrss 11997788,, eesstt llee ffrruuiitt ddee llaa rreevveennddiiccaattiioonn ddeess ppaayyss eenn vvooiiee ddee ddéévveellooppppeemmeenntt ((PPVVDD)).. LLee vvéérriittaabbllee mmoottiiff ddee cceettttee rreevveennddiiccaattiioonn eesstt llee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee.. LLeess PPVVDD,, ccoonnssiiddéérraanntt qquuee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ddee 11992244 eett sseess mmooddiiffiiccaattiioonnss aavvaaiieenntt ééttéé ééllaabboorrééeess ppaarr lleess ggrraannddeess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess eenn ffaavveeuurr ddeess ttrraannssppoorrtteeuurrss,, ssoouuhhaaiittaaiieenntt uunnee nnoouuvveellllee ccoonnvveennttiioonn ddaannss llee ccaaddrree ddeess NNaattiioonnss UUnniieess.. MMaallggrréé ll''eenntthhoouussiiaassmmee qquuee ssoonn aaddooppttiioonn aa ssuusscciittéé,, ssoonn eennttrrééee eenn vviigguueeuurr nn''iinntteerrvviieennddrraa qquuee llee 11eerr nnoovveemmbbrree 11999922 ((ssooiitt qquuaattoorrzzee aannss pplluuss ttaarrdd)) aavveecc llaa rraattiiffiiccaattiioonn ((llaa 2200èèmmee)) ddee llaa ZZaammbbiiee11 .. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llaa nnoottiioonn dduu «« ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee »»,, ccoommmmee lleess ddeeuuxx pprroottooccoolleess ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess nnee ll’’oonntt ppaass mmooddiiffiiééee,, lleess sseeuullss tteexxtteess ddééffiinniissssaanntt cceettttee nnoottiioonn ssoonntt aaccttuueelllleemmeenntt llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ddee 11992244 eett lleess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg ddee 11997788.. CCeess ddeeuuxx ddeerrnniieerrss oonntt ffiixxéé lleeuurrss pprroopprreess ccoonnddiittiioonnss.. 1 Lamy, op.cit., n°459
 • 11. 11 LLee pprreemmiieerr aarrttiiccllee ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess iinnddiiqquuee qquuee «« TTrraannssppoorrtteeuurr ccoommpprreenndd llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree oouu ll’’aaffffrréétteeuurr,, ppaarrttiiee àà uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt aavveecc uunn cchhaarrggeeuurr »».. AAppppaarreemmmmeenntt,, cceettttee ddééffiinniittiioonn eesstt ssiimmppllee eett ccllaaiirree,, mmaaiiss eellllee aa ccrréééé lleess pprroobbllèèmmeess ssuuiivvaannttss.. TToouutt dd’’aabboorrdd,, sseelloonn cceettttee ddééffiinniittiioonn,, llee «« TTrraannssppoorrtteeuurr »» sseerraa ttaannttôôtt llee pprroopprriiééttaaiirree,, ttaannttôôtt ll’’aaffffrréétteeuurr.. CCeeppeennddaanntt,, eenn rraaiissoonn qquuee llee mmoott «« CCoommpprreenndd »» eesstt uunnee ffaaççoonn dd’’éénnuumméérreerr,, llee «« ttrraannssppoorrtteeuurr »»,, ccoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx ddiissppoossiittiioonnss ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess,, ppoouurrrraaiitt pprroobbaabblleemmeenntt êêttrree uunnee aauuttrree ppeerrssoonnnnee qquuee llee pprroopprriiééttaaiirree eett ll’’aaffffrréétteeuurr,, qquuii ccoonncclluueenntt uunn ccoonnttrraatt aavveecc llee cchhaarrggeeuurr.. DDaannss ccee ccaass llàà,, llaa ccoonncclluussiioonn dd’’uunn ccoonnttrraatt aavveecc llee cchhaarrggeeuurr ddeevviieenntt llee sseeuull éélléémmeenntt ppoouurr ddééffiinniirr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. LL’’aarrttiiccllee 11 bb)) ddee llaa CCoonnvveennttiioonn iimmppoossee qquu’’«« uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ss’’aapppplliiqquuee uunniiqquueemmeenntt aauu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ccoonnssttaattéé ppaarr uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt oouu ppaarr ttoouutt ddooccuummeenntt ssiimmiillaaiirree ffoorrmmaanntt ttiittrree ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr ;; iill ss’’aapppplliiqquuee ééggaalleemmeenntt aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt oouu ddooccuummeenntt ssiimmiillaaiirree éémmiiss eenn vveerrttuu dd’’uunnee cchhaarrttee-- ppaarrttiiee àà ppaarrttiirr dduu mmoommeenntt ooùù ccee ttiittrree rrééggiitt lleess rraappppoorrttss dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eett dduu ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt »».. LLaa ccoonnvveennttiioonn nn’’aa ppaass ddoonnnnéé llaa ddééffiinniittiioonn jjuurriiddiiqquuee dd’’uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, mmaaiiss sseeuulleemmeenntt ccee ddeerrnniieerr lliiee aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt oouu aauuxx aauuttrreess ddooccuummeennttss ssiimmiillaaiirreess.. PPlluuss ccoonnccrrèètteemmeenntt,, iill eexxiissttee ddeeuuxx ccaass :: pprreemmiièèrreemmeenntt,, llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eesstt cceelluuii--ccii pprroouuvvéé ppaarr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt oouu ttoouutt aauuttrree ddooccuummeenntt ssiimmiillaaiirree ;; ddeeuuxxiièèmmeemmeenntt,, llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ddeevviieenntt uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt aauu ccaass ooùù iill eesstt ttrraannssfféérréé aauuxx mmaaiinnss ddee ttiieerrss,, aauu lliieeuu dd’’êêttrree eennttrree llee ffrréétteeuurr eett ll’’aaffffrréétteeuurr.. DDoonncc,, cc’’eesstt llooggiiqquuee qquu’’oonn iiddeennttiiffiiee llee ttrraannssppoorrtteeuurr ccoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx iinnddiiccaattiioonnss dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. CCeellaa nnee pprroovvooqquuee ppaass ddee pprroobbllèèmmee aauu mmoommeenntt ooùù llee pprroopprriiééttaaiirree ttrraannssppoorrttee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess dduu cchhaarrggeeuurr,, mmaaiiss llaa pplluuppaarrtt dduu tteemmppss,, llee ttrraannssppoorrtt mmooddeerrnnee iimmpplliiqquuee ll’’aaffffrrèètteemmeenntt dduu nnaavviirree11 .. DDaannss ccee ccaass,, ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt aasssseezz ddiiffffiicciillee.. 1 Ce point fera ultérieurement l’objet d’un important développement. Infra p.19
 • 12. 12 AA ll’’iinnssttaarr ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee GGuuaaddaallaajjaarraa dduu 1188 sseepptteemmbbrree 11996611 ssuurr ll’’aaffffrrèètteemmeenntt aaéérriieenn11 ,, lleess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg rrééttaabblliisssseenntt uunn nnoouuvveeaauu ssyyssttèèmmee :: llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoommmmuunnee ddee ccee qquu’’eellllee aappppeellllee llee ttrraannssppoorrtteeuurr ccoonnttrraaccttuueell eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé.. DDaannss lleess ddééffiinniittiioonnss ddee cceettttee ccoonnvveennttiioonn,, iill eexxiissttee ddeeuuxx nnoottiioonnss :: «« ttrraannssppoorrtteeuurr »» eett «« ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé »».. LL’’aarrttiiccllee 11§§11 iinnddiiqquuee qquuee «« llee tteerrmmee ttrraannssppoorrtteeuurr ddééssiiggnnee ttoouuttee ppeerrssoonnnnee ppaarr llaaqquueellllee oouu aauu nnoomm ddee llaaqquueellllee uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiissee ppaarr mmeerr eesstt ccoonncclluu aavveecc uunn cchhaarrggeeuurr »».. EEnn iinnddiiqquuaanntt ttoouuttee ppeerrssoonnnnee,, cceett aarrttiiccllee ppaarrffaaiitt llaa nnoottiioonn ddee ttrraannssppoorrtteeuurr aauu sseennss ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess.. DDee pplluuss,, llee pplluuss iimmppoorrttaanntt eesstt qquuee cceettttee ccoonnvveennttiioonn iinnaauugguurree uunn nnoouuvveeaauu tteerrmmee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé ddaannss llee ddoommaaiinnee mmaarriittiimmee.. LL’’aalliinnééaa 22 dduu mmêêmmee aarrttiiccllee ssttiippuullee qquu’’iillss «« ddééssiiggnneenntt ttoouuttee ppeerrssoonnnnee àà llaaqquueellllee ll’’eexxééccuuttiioonn dduu ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess,, oouu dd’’uunnee ppaarrttiiee ddee ccee ttrraannssppoorrtt,, eesstt ccoonnffiiéé ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett ddooiivveenntt ss’’eenntteennddrree ééggaalleemmeenntt ddee ttoouuttee aauuttrree ppeerrssoonnnnee àà llaaqquueellllee cceettttee eexxééccuuttiioonn eesstt ccoonnffiiééee »».. EEnn mmaattiièèrree ddee ddééffiinniittiioonn dduu «« ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr »»,, ccoommmmee llee pprréécciissee ll’’aarrttiiccllee 11§§66 ddeess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg,, lleess tteerrmmeess ddééssiiggnneenntt «« ttoouutt ccoonnttrraatt ppaarr lleeqquueell llee ttrraannssppoorrtteeuurr ss’’eennggaaggee,, ccoonnttrree ppaaiieemmeenntt dd’’uunn ffrreett,, àà ttrraannssppoorrtteerr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr dd’’uunn ppoorrtt àà uunn aauuttrree ;; ttoouutteeffooiiss,, uunn ccoonnttrraatt qquuii iimmpplliiqquuee,, oouuttrree uunn ccoonnttrraatt ppaarr mmeerr,, uunn ttrraannssppoorrtt ppaarr qquueellqquuee aauuttrree mmooddee nn’’eesstt ppaass ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr aauuxx ffiinnss ddee llaa pprréésseennttee ccoonnvveennttiioonn qquuee ddaannss llaa mmeessuurree ooùù iill ssee rraappppoorrttee aauu ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr »».. CCoonnttrraaiirreemmeenntt àà llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess,, qquuii nnee ddééffiinniitt llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt qquuee ccoommmmee llaa pprreeuuvvee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, lleess rrèègglleess ddee HHaammbboouurrgg éénnoonncceenntt qquuee lleess tteerrmmeess «« ccoonnnnaaiisssseemmeenntt »» ddééssiiggnnee «« uunn ddooccuummeenntt ffaaiissaanntt pprreeuuvvee dd’’uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr eett ccoonnssttaattaanntt llaa pprriissee eenn cchhaarrggee oouu llaa mmiissee àà bboorrdd ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr aaiinnssii qquuee ll’’eennggaaggeemmeenntt ddee cceelluuii--ccii ddee ddéélliivvrreerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ccoonnttrree rreemmiissee 1 DELEBECQUE P., Sous-traitance et transport, DMF 1995, p246
 • 13. 13 ddee ccee ddooccuummeenntt.. CCeett eennggaaggeemmeenntt rrééssuullttee dd’’uunnee mmeennttiioonn ddaannss llee ddooccuummeenntt ssttiippuullaanntt qquuee lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddooiivveenntt êêttrree ddéélliivvrrééeess àà ll’’oorrddrree dd’’uunnee ppeerrssoonnnnee ddéénnoommmmééee oouu àà oorrddrree oouu aauu ppoorrtteeuurr »».. IIll eesstt éévviiddeenntt qquuee llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eett llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssoonntt ddeeuuxx ddooccuummeennttss ddiifffféérreennttss,, sseelloonn lleess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg.. PPaarraaggrraapphhee IIII :: LLee rraappppoorrtt ccoonnffoonndduu eennttrree «« ttrraannssppoorrtteeuurr »» eett aauuttrreess ooppéérraatteeuurrss mmaarriittiimmeess DDuu ffaaiitt qquuee llaa nnoottiioonn ddee «« ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee »» eesstt ddééffiinniiee pplluuss oouu mmooiinnss eexxtteennssiivveemmeenntt ppaarr llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ddee 11992244 eett lleess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppoouurrrraaiitt êêttrree lleess aauuttrreess ooppéérraatteeuurrss ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee aauuttrree qquuee llee ffrréétteeuurr eett ll’’aaffffrréétteeuurr,, ppaarr eexxeemmppllee :: ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree ddee ttrraannssppoorrtt,, ttrraannssiittaaiirree,, ccoonnssiiggnnaattaaiirree ddee nnaavviirree,, aaggeenntt mmaarriittiimmee eett tthhee NNoonn VVeesssseell OOppeerraattiinngg CCoommmmoonn CCaarrrriieerrss ((NNVVOOCCCC)),, eettcc.. §§11..LLee ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree ddee ttrraannssppoorrtt LLee ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree ddee ttrraannssppoorrtt eesstt ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree pprrooffeessssiioonnnneell qquuii eesstt cchhaarrggéé ddee ffaaiirree eexxééccuutteerr,, ssoouuss ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eett eenn ssoonn nnoomm pprroopprree,, uunn ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiissee ppoouurr llee ccoommppttee dd’’uunn cclliieenntt,, eenn ddiissppoossaanntt dduu lliibbrree cchhooiixx ddeess mmooddeess –– oouu aauu mmooiinnss ddeess eennttrreepprriisseess –– ddee ttrraannssppoorrtt..11 EEnn pprraattiiqquuee,, ppoouurr ddééppllaacceerr uunnee mmaarrcchhaannddiissee,, uunn eexxppééddiitteeuurr ppeeuutt ss’’aaddrreesssseerr àà pplluussiieeuurrss ttrraannssppoorrtteeuurrss oouu àà uunn ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree qquuii eesstt cchhaarrggéé dd’’oorrggaanniisseerr llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess.. SSii ll’’eexxppééddiitteeuurr ppaassssee uunn ccoonnttrraatt ddee ccoommmmiissssiioonn aavveecc llee ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree,, cceett iinntteerrmmééddiiaaiirree dduu ttrraannssppoorrtt ss’’eennggaaggee àà oorrggaanniisseerr llee ttrraannssppoorrtt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ppoouurr llee ccoommppttee ddee ssoonn eexxppééddiitteeuurr.. DD’’uunnee ppaarrtt,, eenn oorrggaanniissaanntt uunn ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess,, llee ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree aauurraaiitt 1 Lamy, op.cit., p.985
 • 14. 14 llee lliibbrree cchhooiixx ddeess vvooiieess eett mmooyyeennss àà uuttiilliisseerr,, eett iill ppoouurrrraaiitt aaggiirr eenn ssoonn pprroopprree nnoomm ppoouurr llee ccoommppttee ddee ssoonn mmaannddaanntt.. DD’’aauuttrree ppaarrtt,, ccoommmmee ttoouutt mmaannddaattaaiirree,, iill sseerraaiitt tteennuu ddee rreessppeecctteerr lleess iinnssttrruuccttiioonnss ddee ssoonn mmaannddaanntt,, iinnffoorrmmeerr ssoonn mmaannddaanntt eett aappppoorrtteerr ddeess ssooiinnss nnéécceessssaaiirreess aauuxx mmaarrcchhaannddiisseess.. EEnn ggéénnéérraall,, llee ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree ddee ttrraannssppoorrtt nn’’eesstt ppaass uunn ttrraannssppoorrtteeuurr.. IIll ppeeuutt êêttrree rreessppoonnssaabbllee ssooiitt ddee sseess ffaauutteess ppeerrssoonnnneelllleess,, ssooiitt dduu ffaaiitt ddeess ttrraannssppoorrtteeuurrss aauuxxqquueellss llaa mmaarrcchhaannddiissee aa ééttéé ccoonnffiiééee11 .. AAuu ccaass ooùù iill cchhooiissiitt dd’’aaffffrréétteerr uunn nnaavviirree aauu vvooyyaaggee ppoouurr ll’’eexxééccuuttiioonn dduu ttrraannssppoorrtt qquuee ssoonn mmaannddaanntt lluuii aa ccoonnffiiéé,, ss’’iill éémmeett uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt àà ssoonn nnoomm,, iill ffaauuddrraaiitt ccoonnssiiddéérreerr qquu’’iill aa eenntteenndduu pprreennddrree llaa qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee eett aassssuummee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoorrrreessppoonnddaannttee.. §§22..LLee ttrraannssiittaaiirree OOnn ddééffiinniitt eenn ggéénnéérraall uunn ttrraannssiittaaiirree ccoommmmee «« ll’’IInntteerrmmééddiiaaiirree ssppéécciiaalliisséé aassssuurraanntt llaa lliiaaiissoonn eennttrree ddeeuuxx mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt eenn ccoonnffoorrmmiittéé ddeess iinnssttrruuccttiioonnss qquu’’iill aa rreeççuueess.. LLee ttrraannssiittaaiirree eesstt jjuurriiddiiqquueemmeenntt uunn mmaannddaattaaiirree..22 »» CC’’eesstt uunn mmaannddaattaaiirree qquuii aaggiitt,, ssooiitt ppoouurr llee ccoommppttee dduu cchhaarrggeeuurr àà ll’’eemmbbaarrqquueemmeenntt,, ssooiitt ppoouurr cceelluuii dduu ddeessttiinnaattaaiirree aauu ddéébbaarrqquueemmeenntt,, ssooiitt eennccoorree aauu ttrraannssbboorrddeemmeenntt,, ppoouurr llee ccoommppttee ddee ll’’uunn oouu ll’’aauuttrree.. EEnn pprriinncciippee,, llee ttrraannssiittaaiirree nn’’eesstt ppaass llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppaarrccee qquuee ssoonn oobblliiggaattiioonn pprriinncciippaallee nn’’eesstt ppaass ddee ddééppllaacceerr llaa mmaarrcchhaannddiissee.. CCoommmmee ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eesstt cceellllee dd’’uunn mmaannddaattaaiirree ssaallaarriiéé,, iill eesstt rreessppoonnssaabbllee ddee sseess ffaauutteess ppeerrssoonnnneelllleess eett nnoonn ggaarraanntt ddeess ffaaiittss 1 R. RODIERE et E. du PONTAVICE, op.cit.,p.262 2 Lamy, op.cit., p. 1022
 • 15. 15 dd’’aauuttrruuii11 .. EEnn eeffffeett,, llee ttrraannssiittaaiirree nn’’aa ppaass llee mmêêmmee rrôôllee qquuee llee ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree qquuii aa ttoouuttee lliibbeerrttéé ddaannss llee cchhooiixx ddeess vvooiieess eett ddeess mmooyyeennss.. MMaaiiss ddaannss llaa pprraattiiqquuee,, lleess ccoommmmiissssiioonnnnaaiirreess ssoonntt ssoouuvveenntt ddeess ttrraannssiittaaiirreess oouu vviiccee vveerrssaa…….. §§33..LLee ccoonnssiiggnnaattaaiirree dduu nnaavviirree oouu aaggeenntt mmaarriittiimmee LLee ccoonnssiiggnnaattaaiirree dduu nnaavviirree eesstt uunn mmaannddaattaaiirree ssaallaarriiéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr qquuii ssee cchhaarrggee ddee rreecceevvooiirr eett ddee ddéélliivvrreerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ppoouurr llee ccoommppttee ddee ll’’aarrmmeemmeenntt..22 LL’’aaggeenntt mmaarriittiimmee eesstt rreepprréésseennttaanntt dd’’uunnee ccoommppaaggnniiee mmaarriittiimmee ddaannss uunnee zzoonnee ggééooggrraapphhiiqquuee ddéétteerrmmiinnééee,, qquuii eenn ppaarrttiiccuulliieerr ééttaabblliitt ddeess ccoottaattiioonnss ddee ffrreett,, eennccaaiissssee llee ffrreett,, eett éémmeett lleess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss aauu nnoomm ddee llaa ccoommppaaggnniiee..33 LL’’aaggeenntt mmaarriittiimmee eett llee ccoonnssiiggnnaattaaiirree dduu nnaavviirree jjoouueenntt uunn rrôôllee ttrrèèss iimmppoorrttaanntt nnoonn sseeuulleemmeenntt ppaarrccee qquu’’iill rreepprréésseennttee llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, mmaaiiss aauussssii ppaarrccee qquu’’iill jjoouuee uunn rrôôllee pprrééppoonnddéérraanntt ddaannss llee rreeccrruutteemmeenntt dduu ffrreett.. EEnn pprraattiiqquuee,, iillss ssoonntt ddeess mmaannddaattaaiirreess ddee ll’’aarrmmaatteeuurr ddaannss uunn ppoorrtt ooùù cceett aarrmmaatteeuurr nn’’aa nnii ééttaabblliisssseemmeenntt pprriinncciippaall nnii ssuuccccuurrssaallee..44 §§44..LLee ccoouurrttiieerr dd’’aaffffrrèètteemmeenntt IIll iinntteerrvviieenntt ccoommmmee uunn iinntteerrmmééddiiaaiirree eennttrree llee pprroopprriiééttaaiirree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee eett 1 R. RODIERE et E. du PONTAVICE, op.cit., p.261 2 Lamy, op.cit., p.986 3 Lamy, op.cit., p.977 4 Cours de M. Bonassise p.359
 • 16. 16 ll’’aarrmmaatteeuurr ttrraannppoorrtteeuurr.. IIll nn’’aa aauuccuunn ssttaattuutt ssppéécciiffiiqquuee.. CC’’eesstt uunn iinntteerrmmééddiiaaiirree ccoommmmeerrcciiaall.. IIll nn’’eesstt rreessppoonnssaabbllee qquuee ddee sseess sseeuulleess ffaauutteess.. §§55.. NNoonn VVeesssseell OOppeerraattiinngg CCoommmmoonn CCaarrrriieerrss ((NNVVOOCCCC)) IIll ddééssiiggnnee,, eenn ttrraaffiicc mmaarriittiimmee iinntteerrnnaattiioonnaall,, lleess ssoocciiééttééss ddee ttrraannssppoorrtt qquuii nnee ddiissppoossee ppaass ddee nnaavviirreess pprroopprreess,, mmaaiiss aaffffrrèètteenntt ccaalleess oouu nnaavviirree aauupprrèèss dd’’aarrmmeemmeenntt ccllaassssiiqquueess eett ddéélliivvrreenntt àà lleeuurrss cclliieennttss ddeess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss mmaarriittiimmeess ééttaabblliiss àà lleeuurr pprroopprree nnoomm..11 DDaannss lleeuurrss rreellaattiioonnss aavveecc llaa mmaarrcchhaannddiissee,, llee NNVVOOCCCC ssee pprréésseennttee ggéénnéérraalleemmeenntt ééttaanntt llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee,, ttaanntt àà ttrraavveerrss ssaa ddéénnoommiinnaattiioonn qquu''àà ttrraavveerrss ssaa pprréésseennttaattiioonn ffoorrmmeellllee.. EEnn eeffffeett,, iill ffoonnccttiioonnnnee ccoommmmee uunn ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee qquuii ppeeuutt pprreennddrree eenn cchhaarrggee uunn ddééppllaacceemmeenntt ddee bboouutt eenn bboouutt.. PPlluuss rraarreemmeenntt,, llee NNVVOOCCCC ppeeuutt êêttrree ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree ddee ttrraannssppoorrtt ddaannss ssaa ffoonnccttiioonn dd''oorrggaanniissaattiioonn dd''uunnee pprreessttaattiioonn ddee bboouutt eenn bboouutt,, ppuuiissqquu’’aauu sseeiinn ddee ll''aaccttiivviittéé ddee NNVVOOCCCC,, iill eexxiissttee ddeess éélléémmeennttss qquuii ccoorrrreessppoonnddeenntt àà llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn ddee ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree ddee ttrraannssppoorrtt.. MMaaiiss,, aauu rreeggaarrdd ddee ll''aacchheemmiinneemmeenntt mmaarriittiimmee,, iill eesstt uunn eennttrreepprreenneeuurr ddee ttrraannssppoorrtt dd''uunn ttyyppee nnoouuvveeaauu,, uunn ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee ccoonnttrraaccttuueell22 .. SSeeccttiioonn IIII :: LLaa iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eenn ccaass dd’’aaffffrrèètteemmeenntt BBiieenn qquu’’oonn nn’’aaiitt ppaass uunnee ddééffiinniittiioonn eexxpplliicciittee dduu «« ttrraannssppoorrtteeuurr »»,, ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn ddee ccee 1 Lamy, op.cit., p.1009 2 Pour plus de précision : « Les NVOCC (the Non-Vessel-Operating Common Carriers) du concept de transporteur maritime contractuel », résumé de thèse Par Jean-Michel MORINIERE, Docteur en Droit ; http://www.droit.univ-nantes.fr/labos/cdmo/annu/jm_moriniere.htm
 • 17. 17 ddeerrnniieerr nnee sseerraaiitt ppaass ddiiffffiicciillee ddaannss llee ccaass oorrddiinnaaiirree ooùù llee cchhaarrggeeuurr aa ttrraaiittéé aavveecc uunn aarrmmaatteeuurr eexxppllooiittaanntt,, ssuurr uunnee lliiggnnee rréégguulliièèrree,, uunn nnaavviirree qquuii lluuii aappppaarrttiieenntt.. DDaannss ccee ccaass llàà,, ll’’aarrmmaatteeuurr,, ll’’eexxppllooiittaanntt,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr sseerroonntt llaa mmêêmmee ppeerrssoonnnnee.. LLee ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ppoouurrrraaiitt ss’’aaddrreesssseerr àà lluuii11 .. LLaa qquueessttiioonn qquuii ssee pprréésseennttee eesstt llee ccaass dd’’uunn ttrraannssppoorrtt eeffffeeccttuuéé ssoouuss ccoouuvveerrtt dd’’uunnee cchhaarrttee--ppaarrttiiee.. PPaarraaggrraapphhee II :: LLaa ccooeexxiisstteennccee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eett dd’’uunn ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt LLee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt eett llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ssoonntt ttrrèèss nneetttteemmeenntt ddiissttiinnccttss,, ccoommmmee llee pprreemmiieerr eesstt lliibbrree ddéébbaattttuu,, llee sseeccoonndd eesstt uunn ccoonnttrraatt dd’’aaddhhééssiioonn.. LLaa llooii pprroottèèggee lleess cchhaarrggeeuurrss ;; eellllee nn’’aa ppaass àà pprroottééggeerr lleess aaffffrréétteeuurrss ((§§11)).. CCeeppeennddaanntt,, eenn pprraattiiqquuee,, lleess ddeeuuxx ccoonnttrraattss ddee ttrraannssppoorrtt ppeeuuvveenntt ssee ssuuppeerrppoosseerr.. CCeellaa iinnvvooqquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt iissssuu dd’’uunnee cchhaarrttee--ppaarrttiiee ((§§22)).. §§11..LLeess rrééggiimmeess jjuurriiddiiqquueess ddiifffféérreennttss dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eett dduu ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt BBiieenn qquuee llee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt eett llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ccoonncceerrnneenntt ttoouuss ddeeuuxx llee ddééppllaacceemmeenntt dd’’uunnee mmaarrcchhaannddiissee ppaarr vvooiiee mmaarriittiimmee,, cceess ccoonnttrraattss ssoonntt ttoottaalleemmeenntt ddiifffféérreennttss.. IIllss ssee ccaarraaccttéérriisseenntt ppaarr lleeuurrss oobbjjeettss ddiifffféérreennttss.. LLee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ccoonncceerrnnee llaa rreemmiissee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ppoouurr uunn ttrraannssppoorrtt,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddooiitt ddoonncc rreemmeettttrree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ppoouurr ll’’aacchheemmiinneerr.. AAuu ccoonnttrraaiirree,, ddaannss llee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt,, iill yy aa rreemmiissee dd’’uunn nnaavviirree ppoouurr eenn uusseerr,, ll’’aaffffrréétteeuurr ssee vvooiitt rreemmeettttrree uunn nnaavviirree oouu uunn eessppaaccee ppoouurr eenn jjoouuiirr àà ssaa gguuiissee.. 1 RODIERE R., Traité général de droit maritime : affrètements et transports, Tome II, Dalloz 1968, p.327
 • 18. 18 LLaa ddiissttiinnccttiioonn eesstt iimmppoorrttaannttee :: iillss oobbééiisssseenntt àà ddeess rrééggiimmeess jjuurriiddiiqquueess ddiifffféérreennttss.. LLee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eesstt ccaarraaccttéérriisséé ppaarr ll’’aapppplliiccaattiioonn ddeess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess oouu ddeess llooiiss nnaattiioonnaalleess qquuii eenn ssoonntt iissssuueess –– iimmppéérraattiivveemmeenntt aapppplliiccaabblleess.. LLaa ccaarraaccttéérriissttiiqquuee ddee ccee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee eesstt qquuee ll’’oonn nnee ppeeuutt yy ddéérrooggeerr.. DDèèss lloorrss qquuee ll’’oonn ssee ssiittuuee ddaannss llee ddoommaaiinnee dduu ttrraannssppoorrtt,, lleess tteexxtteess oonntt uunn ccaarraaccttèèrree dd’’oorrddrree ppuubblliicc.. CCee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee eesstt pplluuttôôtt oorriieennttéé vveerrss llaa pprrootteeccttiioonn dduu ttiieerrss ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, ééttaanntt ddoonnnnéé qquuee ddaannss uunn ccoonnttrraatt dd’’aaddhhééssiioonn11 ,, ccee ddeerrnniieerr eesstt nnoorrmmaalleemmeenntt mmooiinnss ppuuiissssaanntt qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. TToouutteeffooiiss,, ll’’aaffffrrèètteemmeenntt aa ppoouurr oobbjjeett llaa llooccaattiioonn dd’’uunn nnaavviirree,, ssooiitt àà tteemmppss,, ssooiitt aauu vvooyyaaggee,, àà ll’’aaffffrréétteeuurr22 .. LLee llééggiissllaatteeuurr aa ccoonnssiiddéérréé qquuee llee ffrréétteeuurr eett ll’’aaffffrréétteeuurr,, qquuii ssoonntt ddee ppuuiissssaannccee ééccoonnoommiiqquuee ééggaallee,, ssoonntt ppaarrffaaiitteemmeenntt eenn mmeessuurree ddee ddééffiinniirr lleeuurrss rreellaattiioonnss lliibbrreemmeenntt.. LLaa llooii nn’’eesstt ppaass iimmppéérraattiivvee ddaannss ccee ddoommaaiinnee.. EEllllee eesstt ssuuppppllééttiivvee ddee vvoolloonnttéé ddeess ppaarrttiieess,, ccee qquuii vveeuutt ddiirree qquuee cceelllleess--ccii ppeeuuvveenntt yy ddéérrooggeerr ccoommmmee eelllleess ll’’eenntteennddeenntt.. AAuu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall,, lleess ddiissppoossiittiioonnss ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess eett cceelllleess ddeess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg nnee ss’’aapppplliiqquueenntt ppaass aauu ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt.. MMaaiiss,, eelllleess ss’’aapppplliiqquueenntt ééggaalleemmeenntt aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt éémmiiss eenn vveerrttuu dd’’uunnee cchhaarrttee--ppaarrttiiee ppoouurr lleess rraappppoorrttss dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eett dduu ttiieerrss ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt..33 EEnn ddrrooiitt iinntteerrnnee,, llaa llooii ffrraannççaaiissee nn°°6666--11007788 dduu 1188 jjuuiinn 11996666 ddiissttiinngguuee oouuvveerrtteemmeenntt lleess ccoonnttrraattss dd’’aaffffrrèètteemmeenntt eett lleess ccoonnttrraattss ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. LL’’aalliinnééaa 11eerr ddee ssoonn aarrttiiccllee 11eerr ddééffiinniitt llee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt ccoommmmee «« llee ffrréétteeuurr ss’’eennggaaggee,, mmooyyeennnnaanntt rréémmuunnéérraattiioonn,, àà mmeettttrree uunn nnaavviirree àà llaa ddiissppoossiittiioonn dd’’uunn aaffffrréétteeuurr »».. AAiinnssii,, ll’’aarrttiiccllee 1155 ddee llaa llooii éénnoonnccee qquuee «« ppaarr llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt llee cchhaarrggeeuurr ss’’eennggaaggee àà ppaayyeerr uunn ffrreett ddéétteerrmmiinnéé eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr àà aacchheemmiinneerr uunnee mmaarrcchhaannddiissee ddéétteerrmmiinnééee,, dd’’uunn ppoorrtt àà uunn aauuttrree…… »».. DDee pplluuss,, lleess ccoonnttrraattss ddee ttrraannssppoorrtt ssoonntt rrééggiiss ppaarr lleess ddiissppoossiittiioonnss iimmppéérraattiivveess ddeess TTiittrree IIII ddee llaa llooii ;; 1 R.RODIERE, op.cit., Tome I, p.222 2 Infra p.25 3 Article 1§b de la Convention de Bruxelles et l’article 2§3 des Règles de Hambourg
 • 19. 19 aaiinnssii qquuee lleess ccoonnttrraattss dd’’aaffffrrèètteemmeenntt ssoonntt rrééggiiss ppaarr lleess ddiissppoossiittiioonnss ssuuppppllééttiivveess dduu TTiittrree II ddeess mmêêmmeess tteexxtteess,, ppuuiissqquuee «« lleess ccoonnddiittiioonnss eett lleess eeffffeettss ddee ll’’aaffffrrèètteemmeenntt ssoonntt ddééffiinniiss ppaarr lleess ppaarrttiieess aauu ccoonnttrraatt eett àà ddééffaauutt,, ppaarr lleess ddiissppoossiittiioonnss dduu pprréésseenntt ttiittrree eett cceelllleess dduu ddééccrreett pprriiss ppoouurr ssoonn aapppplliiccaattiioonn »»11 .. EEnnffiinn,, llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ffaaiitt ppeesseerr ssuurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr uunnee oobblliiggaattiioonn ddee rrééssuullttaatt,, ttaannddiiss qquuee ll’’aaffffrrèètteemmeenntt nn’’eennggeennddrree qquuee lleess oobblliiggaattiioonnss ddee mmooyyeennss22 .. DDaannss llee CCooddee MMaarriittiimmee CChhiinnooiiss ((CC..MM..CC..)),, lleess llééggiissllaatteeuurrss ddiissttiinngguueenntt ééggaalleemmeenntt llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eett cceelluuii dd’’aaffffrrèètteemmeenntt.. LLee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiissee ppaarr mmeerr eesstt ddééffiinniitt ddaannss ssoonn aarrttiiccllee 4411 ccoommmmee «« llee ccoonnttrraatt ppaarr lleeqquueell llee ttrraannssppoorrtteeuurr ss’’eennggaaggee,, ccoonnttrree ppaaiieemmeenntt dd’’uunn ffrreett,, àà ttrraannssppoorrtteerr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr dd’’uunn ppoorrtt àà uunn aauuttrree »».. CCeeppeennddaanntt,, nn’’aayyaanntt ppaass ddoonnnnéé llaa ddééffiinniittiioonn ggéénnéérraallee ddee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt,, llee CC..MM..CC éénnoonnccee qquuee llee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt ccoommppoorrttee llee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt àà tteemmppss eett cceelluuii dd’’aaffffrrèètteemmeenntt ccooqquuee nnuuee33 ,, eenn ssttiippuullaanntt lleess ddééffiinniittiioonnss ddee cceess ddeeuuxx ddeerrnniieerrss ddaannss ssoonn tteexxttee ssuuiivvaanntt44 .. LLee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eesstt ssoouummiiss aauuxx rrèègglleemmeennttss iimmppéérraattiiffss dduu CChhaappiittrree 44 ddee CC..MM..CC..,, ttaannddiiss qquuee lleess ddiissppoossiittiioonnss dduu CChhaappiittrree 66 ccoonncceerrnnaanntt «« llee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt »» ssoonntt ééggaalleemmeenntt ssuuppppllééttiivveess ppaarr rraappppoorrtt aauuxx ccoonnddiittiioonnss ddééffiinniieess ppaarr lleess ppaarrttiieess aauu ccoonnttrraatt.. §§22..LLee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt éémmiiss eenn vveerrttuu dd’’uunnee cchhaarrttee--ppaarrttiiee BBiieenn qquuee llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eett cceelluuii dd’’aaffffrrèètteemmeenntt ssooiieenntt nneetttteemmeenntt ddiifffféérreennttss eenn 1 Article 15§2 de la loi du 18 juin 1966 2 M. REMOND-GOUILLOUD, op.cit., p.297 3 Article 128 du C.M.C. : Charter parties including time charter parties and bareboat charter parties shall be concluded in writing. 4 Article 129 du C.M.C.: A time charter party is a contract under which the shipowner provides a designated manned ship to the charterer, and the charterer employs the ship during the contractual period for the agreed service against payment of hire. Article 144: A bareboat charter party is a charter party under which the shipowner provides the charterer with an unmanned ship which the charterer shall possess, employ and operate within an agreed period and for which the charterer shall pay the shipowner the hire.
 • 20. 20 tthhééoorriiee,, ll’’iimmbbrriiccaattiioonn ddee cceess ddeeuuxx ccoonnttrraattss eesstt ffrrééqquueennttee.. LLoorrssqquuee ll’’aaffffrréétteeuurr uuttiilliissee llee nnaavviirree aaffffrrééttéé ppoouurr ffaaiirree dduu ttrraannssppoorrtt,, uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ppeeuutt ssee ssuuppeerrppoosseerr aauu ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt.. DDaannss ccee ccaass,, ddeeuuxx ddooccuummeennttss mmaattéérriiaalliisseenntt cceess ccoonnttrraattss :: llaa cchhaarrttee--ppaarrttiiee ccoonnssttaattee lleess eennggaaggeemmeennttss dduu ffrréétteeuurr eett ddee ll’’aaffffrréétteeuurr ;; aaiinnssii,, uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt ddéélliivvrréé ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr aauu cchhaarrggeeuurr.. IIll nn’’eesstt jjaammaaiiss rrééddiiggéé ddee cchhaarrttee--ppaarrttiiee qquuaanndd oonn aa ccoommmmeennccéé ppaarr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt;; ppaarr ccoonnttrree,, iill eesstt ddéélliivvrréé ddeess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss,, aalloorrss qquu’’iill aa ddééjjàà uunnee cchhaarrttee--ppaarrttiiee11 .. DDaannss ccee ddeerrnniieerr ccaass,, llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt éémmiiss eenn aapppplliiccaattiioonn dd’’uunnee cchhaarrttee--ppaarrttiiee.. IIll ssee ddiifffféérreenncciiee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt dd’’uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. DDaannss llee ccaaddrree dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt aassssuummee uunn ttrriippllee rrôôllee.. PPrreemmiièèrreemmeenntt,, iill eesstt uunn rreeççuu ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. IIll ppeeuutt pprroouuvveerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr aa rreeççuu llaa mmaarrcchhaannddiissee qquuii eesstt ccoonnffoorrmmééee aauuxx éénnoonncciiaattiioonnss dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt22 .. CCeettttee ffoonnccttiioonn eesstt aaffffiirrmmééee ppaarr pplluussiieeuurrss tteexxtteess :: ll’’aarrttiiccllee 33§§33 ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess,, ll’’aarrttiiccllee 1144 ddeess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg eett ll''aarrttiiccllee 1188 ddee llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 oonntt rreepprriiss llee mmêêmmee pprriinncciippee.. DDee pplluuss,, ccee ddooccuummeenntt vvaauutt pprrééssoommppttiioonn,, ssaauuff pprreeuuvvee ccoonnttrraaiirree,, ddee llaa rréécceeppttiioonn ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, tteellllee qquu''eelllleess yy ssoonntt ddééccrriitteess.. DDeeuuxxiièèmmeemmeenntt,, iill eesstt llaa pprreeuuvvee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. IIll ééttaabblliitt ll’’eexxiisstteennccee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. IIll eesstt ééggaalleemmeenntt ssuuppppoosséé ffaaiirree ffooii ddeess oobblliiggaattiioonnss aassssuummééeess ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett llee cchhaarrggeeuurr eenn vveerrttuu ddee ccee ccoonnttrraatt.. AA cceett eeffffeett,, iill ssee pprréésseennttee ssoouuss llaa ffoorrmmee dd’’uunn iimmpprriimméé ccoommppoorrttaanntt lleess iinnssccrriippttiioonnss pprroopprreess àà iiddeennttiiffiieerr lleess ppaarrttiieess,, llaa mmaarrcchhaannddiissee àà ttrraannssppoorrtteerr,, lleess éélléémmeennttss dduu vvooyyaaggee àà rrééaalliisseerr eett llee ffrreett àà ppaayyeerr.. IIll ccoonnttiieenntt,, eenn ggéénnéérraall,, aauu vveerrssoo dduu ddooccuummeenntt lleess ccoonnddiittiioonnss ddee ttrraannssppoorrtt iimmpprriimmééeess ddee ll’’aarrmmaatteeuurr eett,, aauu rreeccttoo,, lleess 1 R.RODIERE, op.cit., Tome I, p.222 2 M. REMOND-GOUILLOUD, op.cit., p.351
 • 21. 21 iinnddiiccaattiioonnss ppaarrttiiccuulliièèrreess rreellaattiivveess àà ll’’eexxppééddiittiioonn ccoonncceerrnnééee 11 .. CCeettttee ffoonnccttiioonn eesstt ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt iimmppoorrttaannttee ppoouurr iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. FFiinnaalleemmeenntt,, iill ccoonnssttiittuuee uunn ttiittrree rreepprréésseennttaattiiff ddeess mmaarrcchhaannddiisseess qquuii yy ssoonntt ddééccrriitteess.. CCeettttee ffoonnccttiioonn ddee «« rreepprréésseennttaattiioonn »» eesstt ppaarrttiiccuulliièèrree aauu ddrrooiitt mmaarriittiimmee.. CCoommmmee ll''oobbsseerrvvee llee DDooyyeenn RRooddiièèrree,, ccee ttiittrree aa uunn ddoouubbllee aassppeecctt :: «« dd''uunnee ppaarrtt,, iill rreepprréésseennttee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, cc''eesstt ssoonn aassppeecctt rrééeell,, dd''aauuttrree ppaarrtt,, eett ssaannss ddoouuttee eenn lliiaaiissoonn aavveecc llee pprrééccééddeenntt,, iill ddoonnnnee àà cceelluuii qquuii llee ddééttiieenntt llee ddrrooiitt àà llaa ddéélliivvrraannccee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, cc''eesstt ssoonn aassppeecctt ppeerrssoonnnneell,, qquuee jjee nnoommmmee aaiinnssii ppaarrccee qquu''iill ffoonnddee llee ddrrooiitt ddee ccrrééaannccee dduu ppoorrtteeuurr ccoonnttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr »»22 .. AAiinnssii,, llee ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt aa nnoonn sseeuulleemmeenntt llee ddrrooiitt ddee rrééccllaammeerr llaa mmaarrcchhaannddiissee aauu ttrraannssppoorrtteeuurr,, mmaaiiss aauussssii cceelluuii dd’’iinntteenntteerr àà ssoonn eennccoonnttrree ttoouutteess lleess aaccttiioonnss iissssuueess dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. CCeeppeennddaanntt,, eenn ccaass dd’’aaffffrrèètteemmeenntt,, llee rrôôllee dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt bbeeaauuccoouupp pplluuss mmooddeessttee ppuuiissqquuee,, iill nnee jjoouuee qquuee ddaannss llee ccaaddrree dd’’uunn rreeççuu ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee eett uunn ttiittrree rreepprréésseennttaattiiff ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, eett nnoonn ssuurr lleess oobblliiggaattiioonnss eett lleess ddrrooiittss ddeess ppaarrttiieess ssoonntt pprréécciissééss ddaannss llaa cchhaarrttee--ppaarrttiiee.. CC’’eesstt eenn eeffffeett àà llaa cchhaarrttee--ppaarrttiiee ddee ddééffiinniirr lleess oobblliiggaattiioonnss ddeess ccoonnttrraaccttaannttss33 BBiieenn qquuee cceettttee iimmbbrriiccaattiioonn ddee ddeess ccoonnttrraattss ssooiitt ssaannss ggrraavviittéé ddaannss lleess rraappppoorrttss eennttrree ppaarrttiieess,, eellllee ppoouurrrraaiitt nnuuiirree aauuxx ttiieerrss ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, ssii ll’’oonn pprréétteennddaaiitt lleeuurr aapppplliiqquueerr lleess ssttiippuullaattiioonnss ddee llaa cchhaarrttee qquu’’iillss iiggnnoorreenntt.. CC’’eesstt ppoouurrqquuooii lleess rrèègglleemmeennttss iimmppoosseenntt qquuee lleess rraappppoorrttss eennttrree llee ffrréétteeuurr eett ll’’aaffffrréétteeuurr eett eennttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett llee cchhaarrggeeuurr ddeemmeeuurreenntt ddiissttiinnccttss.. LLaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess eett llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 éénnoonncceenntt qquuee lleeuurrss ddiissppoossiittiioonnss 1 Lamy op.cit., n°528 2 R.RODIERE, op.cit., Tome II, p. 110. 3 R. RODIERE, op.cit., Tome I p.217
 • 22. 22 ss’’aapppplliiqquueenntt «« aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt oouu ddooccuummeenntt ssiimmiillaaiirreess éémmiiss eenn vveerrttuu dd’’uunnee cchhaarrttee--ppaarrttiiee,, àà ppaarrttiirr dduu mmoommeenntt ooùù ccee ttiittrree rrééggiitt lleess rraappppoorrttss dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eett dduu ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt »»11 .. AAuuttrreemmeenntt ddiitt,, lloorrssqquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt rreessttee eennttrree lleess mmaaiinnss ddee ll’’aaffffrréétteeuurr,, llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ddooiitt êêttrree ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee uunn ssiimmppllee rreeççuu ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. LLeess rraappppoorrttss dduu ffrréétteeuurr eett ddee ll’’aaffffrréétteeuurr ddeemmeeuurreenntt rrééggiiss ppaarr lleess rrèègglleess llééggaalleess ddee ll’’aaffffrrèètteemmeenntt.. MMaaiiss lloorrssqquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt eennttrree lleess mmaaiinnss dd’’uunn ttiieerrss ppoorrtteeuurr,, lleess rraappppoorrttss jjuurriiddiiqquueess ddee ccee ttiieerrss ppoorrtteeuurr eett dduu ffrréétteeuurr sseerroonntt rrééggiiss,, nnoonn pplluuss ppaarr lleess rrèègglleess ddee ll’’aaffffrrèètteemmeenntt,, mmaaiiss ppaarr cceelllleess dduu ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess.. AAuuttrreemmeenntt ddiitt,, llee ffrréétteeuurr ssee ttrraannssffoorrmmee eenn ttrraannssppoorrtteeuurr àà ll’’ééggaarrdd dduu ttiieerrss ppoorrtteeuurr ppoouurr aauuttaanntt,, qquuee ccee ddeerrnniieerr ddééttiieennnnee llééggiittiimmeemmeenntt llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt..22 LL’’hhyyppootthhèèssee vviissééee eesstt cceellllee dduu ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee.. DDaannss ccee ccaass,, llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt ddéélliivvrréé aauu nnoomm dduu ffrréétteeuurr,, llee ttiieerrss ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ppoouurrrraaiitt ddoonncc iinntteenntteerr uunnee aaccttiioonn ccoonnttrree ccee ddeerrnniieerr.. MMaaiiss,, ccee nn’’eesstt ppaass ttoouujjoouurrss llee ffrréétteeuurr qquuii ddéélliivvrree llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eett qquuii aassssuummee llaa qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtt.. TToouutt ddééppeenndd dduu ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt qquuii aa ééttéé rrééaalliisséé.. PPaarraaggrraapphhee IIII :: LLeess ddiiffffiiccuullttééss lliiééeess aauuxx ddiifffféérreennttss ttyyppeess dd’’aaffffrrèètteemmeennttss SSii llee nnaavviirree ffaaiitt ll''oobbjjeett dd''uunn aaffffrrèètteemmeenntt,, llaa qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee eesstt aapppprréécciiééee eenn ffoonnccttiioonn ddee cceelluuii qquuii,, dduu ffrréétteeuurr oouu ddee ll''aaffffrréétteeuurr,, ddééttiieenntt llaa ggeessttiioonn ccoommmmeerrcciiaallee eett ccee,, àà,, ttrraavveerrss lleess ttrrooiiss mmooddeess dd''aaffffrrèètteemmeenntt :: ccooqquuee nnuuee,, àà tteemmppss oouu aauu vvooyyaaggee.. CCoonncceerrnnaanntt llee ccrriittèèrree ddee ddiissttiinnccttiioonn,, iill rrééssiiddee ddaannss ll’’éétteenndduuee ddeess ppoouuvvooiirrss ccoonnfféérrééss àà 1 Article 1er §6 de la Convention de Bruxelles 1924; Article 17§2 de la Loi. n°66-420 du 18 juin 1966 2 Lamy, op.cit., n°483
 • 23. 23 ll’’aaffffrréétteeuurr ssuurr llaa ggeessttiioonn dduu nnaavviirree aaffffrrééttéé.. CCeettttee ggeessttiioonn ccoommppoorrttee ddeeuuxx oorrddrreess :: ggeessttiioonn nnaauuttiiqquuee ((ppaarr eexxeemmppllee :: ll’’aarrmmeemmeenntt,, ll’’ééqquuiippeemmeenntt,, ll’’eennttrreettiieenn dduu nnaavviirree,, llee ppaaiieemmeenntt ddee ll’’ééqquuiippaaggee)) eett cceellllee ccoommmmeerrcciiaallee ((ppaarr eexxeemmppllee :: lleess ooppéérraattiioonnss dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt,, lleess ddééppeennsseess dd’’eessccaallee)).. LL’’aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee eesstt llee ccoonnttrraatt ppaarr lleeqquueell llee ffrréétteeuurr mmeett uunn nnaavviirree àà llaa ddiissppoossiittiioonn ddee ll’’aaffffrréétteeuurr eenn vvuuee dd’’aaccccoommpplliirr uunn oouu pplluussiieeuurrss vvooyyaaggeess11 .. LLee ffrréétteeuurr rreessttee mmaaîîttrree ddee llaa ggeessttiioonn ttaanntt nnaauuttiiqquuee qquuee ccoommmmeerrcciiaallee ;; ll’’aaffffrréétteeuurr nn’’aa aauuccuunn ppoouuvvooiirr ssuurr llee nnaavviirree.. IIll eesstt ddoonncc nnoorrmmaall qquuee llee ffrréétteeuurr pprreennnnee llaa qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr àà ll’’ééggaarrdd dduu ttiieerrss ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. LL’’aaffffrrèètteemmeenntt àà tteemmppss eesstt llee ccoonnttrraatt ppaarr lleeqquueell uunn ooppéérraatteeuurr mmaarriittiimmee,, qquuii pprreenndd llee nnoomm ddee ffrréétteeuurr,, ss’’eennggaaggee àà mmeettttrree uunn nnaavviirree aarrmméé,, cc''eesstt--àà--ddiirree nnoonn sseeuulleemmeenntt ééqquuiippéé mmaaiiss sseerrvvii ppaarr uunn ééqquuiippaaggee,, àà llaa ddiissppoossiittiioonn dd’’uunn aauuttrree ooppéérraatteeuurr mmaarriittiimmee,, ddéénnoommmméé ll’’aaffffrréétteeuurr,, ccee ppoouurr uunn tteemmppss ddéétteerrmmiinnéé22 .. LL’’aaffffrréétteeuurr rreeqquuiitt llaa ggeessttiioonn ccoommmmeerrcciiaallee,, eett llee ccaappiittaaiinnee eesstt ssoonn pprrééppoosséé ppoouurr llaa ggeessttiioonn ccoommmmeerrcciiaallee ;; iill eesstt ddoonncc nnoorrmmaall qquuee ll’’aaffffrréétteeuurr pprreennnnee llaa qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr àà ll’’ééggaarrdd dduu ttiieerrss ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. EEnnffiinn,, sseelloonn llee PPrrooffeesssseeuurr BBoonnaassssiieess,, llee ttrrooiissiièèmmee eesstt uunnee ccaattééggoorriiee ssuubbssiiddiiaaiirree33 :: ll’’aaffffrrèètteemmeenntt ccooqquuee nnuuee.. IIll ss’’aaggiitt dduu ccoonnttrraatt ppaarr lleeqquueell llee ffrréétteeuurr ss’’eennggaaggee,, ccoonnttrree ppaaiieemmeenntt dd’’uunn llooyyeerr,, àà mmeettttrree ppoouurr uunn tteemmppss ddééffiinnii,, àà llaa ddiissppoossiittiioonn dd’’uunn aaffffrréétteeuurr,, uunn nnaavviirree ddéétteerrmmiinnéé,, ssaannss aarrmmeemmeenntt nnii ééqquuiippeemmeenntt oouu aavveecc uunn ééqquuiippeemmeenntt eett uunn aarrmmeemmeenntt iinnccoommpplleettss.. LLee ffrréétteeuurr ccèèddee llaa ggeessttiioonn ttaanntt nnaauuttiiqquuee qquuee ccoommmmeerrcciiaallee àà ll’’aaffffrréétteeuurr,, ccee ddeerrnniieerr pprreenndd ddoonncc ttoouujjoouurrss llaa qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr.. SSii llee cchhaarrggeeuurr ccoonnnnaaiissssaaiitt lleess tteerrmmeess ddee llaa cchhaarrttee--ppaarrttiiee,, iill aauurraaiitt dduu ssaavvooiirr qquu’’iill aa ttrraaiittéé aavveecc ll’’aaffffrréétteeuurr ddaannss llee ccaass ooùù lleess mmaarrcchhaannddiisseess oonntt ééttéé cchhaarrggéé ssuurr uunn nnaavviirree aaffffrrééttéé 1 Cours de Bonassise, op.cit., n°656 2 Ibid. n°716 3 Ibid. n°656
 • 24. 24 àà tteemmppss oouu eenn ccooqquuee nnuuee,, aaiinnssii ccoonnnnaaîîttrree llee ffrréétteeuurr lloorrssqquu’’iill aa cchhaannggéé ssuurr uunn nnaavviirree aaffffrrééttéé aauu vvooyyaaggee.. OOnn ppeeuutt ddiirree aaiinnssii qquuee ll’’aaffffrréétteeuurr ddaannss llee pprreemmiieerr ccaass,, llee ffrréétteeuurr ddaannss ccee sseeccoonndd eesstt llee ttrraannssppoorrtteeuurr aappppaarreenntt.. CCeeppeennddaanntt,, eenn pprraattiiqquuee,, ccee nn’’eesstt ppaass llee ccaass.. SSeelloonn,, llee DDooyyeenn RRooddiièèrree,, «« iill nn’’eenn rreessttee ppaass mmooiinnss qquuee ccee nn’’eesstt ppaass ssuurr lleess tteerrmmeess ddee llaa cchhaarrttee--ppaarrttiiee qquu’’iill ffaauutt ssee ffoonnddeerr ddiirreecctteemmeenntt,, ppaarrccee qquuee llee cchhaarrggeeuurr ll’’iiggnnoorree.. CCee nnee sseerraa qquu’’uunn iinnddiiccee ppeerrmmeettttaanntt aauuxx jjuuggeess dd’’aannaallyysseerr lleess aaffffaaiirreess eett ddee ffaaiirree llaa ssoolluuttiioonn11 »».. PPaarr ccoonnttrree,, llee ttiieerrss ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt rreessttee eenn ddeehhoorrss dduu ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt.. IIll ppeeuutt eenn ddrrooiitt aassssiiggnneerr cceelluuii qquuii,, dd’’aapprrèèss lleess cciirrccoonnssttaanncceess,, aappppaarraaîîtt ccoommmmee ééttaanntt llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. LLee RRooyyeenn RRooddiièèrree ssoouulliiggnnee qquuee «« ssuurr llee ppllaann ddee ll’’aappppaarreennccee,, llee pplluuss ggrraanndd iinnttéérrêêtt iirraa aauu ttiittrree,, aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ss’’iill aa ééttéé ddéélliivvrréé.. LL’’aaccttiioonn sseerraa rreecceevvaabbllee ccoonnttrree cceelluuii qquuii dd’’aapprrèèss ccee ttiittrree aappppaarraaîîtt ccoommmmee ééttaanntt llee ttrraannssppoorrtteeuurr »»22 .. CChhaappiittrree IIII :: LLeess ccrriittèèrreess ffoonnddaammeennttaauuxx eenn vvuuee ddee ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee :: lleess iinnddiiccaattiioonnss ssuurr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt AA ll’’ééggaarrdd ddeess aayyaannttss ddrrooiitt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt llaa pprreeuuvvee llaa pplluuss ppuuiissssaannttee eenn vvuuee dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. SSii llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt iinnddiiqquuee qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt tteellllee ccoommppaaggnniiee,, ll''aayyaanntt ddrrooiitt nnee ddooiitt ppaass ppoouuvvooiirr ss''aaddrreesssseerr àà uunnee aauuttrree ccoommppaaggnniiee,, ppaarrccee qquu’’iill pprréétteenndd ssaavvooiirr qquuee cc’’eesstt cceellllee--ccii qquuii eenn rrééaalliittéé aassssuummee ll’’ooppéérraattiioonn ddee ttrraannssppoorrtt.. LLee rrôôllee dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt pprrééppoonnddéérraanntt eett llaa vvaalleeuurr ddee sseess éénnoonncciiaattiioonnss ddooiitt 1 R.RODIERE, op.cit., Tome II, p.329 2 Ibid.
 • 25. 25 ll''eemmppoorrtteerr ssuurr ttoouuttee aauuttrree pprreeuuvvee eexxttrriinnssèèqquuee11 .. SSeeccttiioonn II :: LL’’iimmppoorrttaannccee dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eenn vvuuee dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrttee uurr PPaarrmmii uunnee ggrraannddee vvaarriiééttéé ddee ttiittrreess ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, aappppeelléé pplluuss ccoouurraanntt eenn aannggllaaiiss «« bbiillll ooff llaaddiinngg »»,, eesstt llee ddooccuummeenntt llee pplluuss uuttiilliisséé eett iimmppoorrttaanntt ppoouurr pprroouuvveerr ll’’eexxiisstteennccee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. CCoonncceerrnnaanntt llaa ddééffiinniittiioonn dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eett sseess ffoonnccttiioonnss,, oonn lleess aa ddééjjàà ddéévveellooppppééss ddaannss nnoottrree cchhaappiittrree pprrééccééddaanntt22 .. MMaaiinntteennaanntt,, ccee qquuii nnoouuss iinnttéérreessssee eesstt ll’’iimmppoorrttaannccee dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eenn vvuuee dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. TToouutt dd’’aabboorrdd,, eesstt--iill oobblliiggaattooiirree ddee ddéélliivvrreerr uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ?? LLaa rrééppoonnssee eesstt nnuuaannccééee.. EEnn tthhééoorriiee,, iill ppeeuutt ddoonncc yy aavvooiirr uunn ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ssaannss ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. MMaaiiss,, eenn rrééaalliittéé,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddéélliivvrree ttoouujjoouurrss uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. CCeellaa aa ééttéé ccoonnffiirrmméé ppaarr lleess tteexxtteess.. LL’’aarrtt 33§§33 ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess,, éénnoonnccee qquuee ssii llee cchhaarrggeeuurr ddeemmaannddee uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt oobblliiggéé ddee llee lluuii ddéélliivvrreerr,, cceeccii eesstt aauussssii pprréévvuu ddaannss ll’’aarrtt 1188 ddee llaa llooii ffrraannççaaiissee eett ll’’aarrtt 1144§§11 ddeess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg.. EEnnssuuiittee,, ccoommmmee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt ll’’iinnssttrruummeenntt dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, iill aa ddoonncc ppoouurr vvooccaattiioonn pprreemmiièèrree dd’’eenn ddéétteerrmmiinneerr eett dd’’eenn rreeccuueeiilllliirr lleess éélléémmeennttss aauussssii pprréécciisséémmeenntt qquuee ppoossssiibbllee :: lleess ppaarrttiieess aauu ccoonnttrraatt,, llee nnoomm dduu nnaavviirree,, llee vvooyyaaggee,, llaa ddaattee,, lleess ssiiggnnaattuurreess…… CChhaaccuunn ddeess tteexxtteess aapppplliiccaabblleess ddoonnnnee uunnee éénnuumméérraattiioonn ddeess mmeennttiioonnss qquuee ddooiitt ccoommppoorrtteerr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, ccoommmmee ll’’aarrttiiccllee 33§§33 ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess,, ll’’aarrttiiccllee 1155 ddee RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg,, ll’’aarrttiiccllee 1188 ddee llaa LLooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 eett ll’’aarrttiiccllee 3333 eett 3355 dduu 1 Lamy, op.cit., n°724 2 Supra p. 12 et p.14
 • 26. 26 ddééccrreett dduu 11996666.. MMaaiiss,, cceess ddeerrnniieerrss nnee ss’’hhaarrmmoonniisseenntt ppaass.. LLaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess iimmppoossee ttrrooiiss iinnddiiccaattiioonnss,, qquuii nnee ccoonncceerrnneenntt qquuee lleess ddeessccrriippttiioonnss ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. PPaarr ccoonnttrree,, ll’’aarrttiiccllee 1155§§11 ddee RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg eexxiiggee qquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ddooiitt ccoonntteenniirr 1155 iinnddiiccaattiioonnss.. CCeellaa aappppaarraaîîtt pplluuss ccoommpplleett qquuee lleess iinnddiiccaattiioonnss pprréévvuueess ppaarr llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess.. CCee qquuii nnoouuss iinnttéérreessssee eesstt pplluuttôôtt ddeess mmeennttiioonnss ddeessttiinnééeess àà llaa ddééssiiggnnaattiioonn oouu ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. SSuurr ccee ppooiinntt,, lleess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg iimmppoossee «« llee nnoomm eett ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt pprriinncciippaall dduu ttrraannssppoorrtteeuurr »» ddaannss uunnee ddeess 1155 mmeennttiioonnss.. IIll nnoouuss sseemmbbllee qquuee cceellaa ppuuiissssee rrééssoouuddrree llee pprroobbllèèmmee dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. CCeeppeennddaanntt,, ll’’aalliinnééaa 33 ddee ll’’aarrttiiccllee 1155 iinnddiiqquuee ééggaalleemmeenntt qquuee «« llee ddééffaauutt dd’’uunnee oouu pplluussiieeuurrss ddeess iinnddiiccaattiioonnss vviissééeess ppaarr llee pprréésseenntt aarrttiiccllee nn’’aaffffeeccttee ppaass llaa nnaattuurree jjuurriiddiiqquuee dduu ddooccuummeenntt qquuii ddeemmeeuurree uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt àà ccoonnddiittiioonn ttoouutteeffooiiss ddee ssaattiissffaaiirree aauuxx ccoonnddiittiioonnss eexxiiggééeess aauu ppaarraaggrraapphhee 77 ddee ll’’aarrttiiccllee pprreemmiieerr ((ll’’aarrttiiccllee ddééffiinniissssaanntt llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt)) »».. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, ssaannss iinnddiiccaattiioonn ccoonncceerrnnaanntt llee nnoomm eett ll’’aaddrreessssee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr,, uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt ttoouujjoouurrss vvaallaabbllee àà ccoonnddiittiioonn qquu’’iill ccoonnvviieennnnee àà llaa ddééffiinniittiioonn ddeess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg.. CCeettttee ddiissppoossiittiioonn ffaaiibblliitt ll’’eeffffeett ddee ll’’aalliinnééaa 11 dduu mmêêmmee aarrttiiccllee ddeessttiinnéé àà ddeessiiggnneerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. EEnn pprraattiiqquuee,, nnoommbbrree ddee ccoonnnnaaiisssseemmeennttss ddééssiiggnneenntt ccllaaiirreemmeenntt ll’’iiddeennttiittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. CCeerrttaaiinneess iinnddiiccaattiioonnss ssuurr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssoonntt eesssseennttiieelllleess eenn vvuuee dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. SSeeccttiioonn IIII :: LLeess iinnddiiccaattiioonnss eesssseennttiieelllleess eenn vvuuee dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr GGéénnéérraalleemmeenntt,, iill eexxiissttee ttrrooiiss iinnddiiccaattiioonnss ssuurr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt qquuii ssoonntt iinnddiissppeennssaabblleess ppoouurr iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee :: ll’’eenn--ttêêttee ((II)),, llaa ssiiggnnaattuurree ((IIII)) eett llaa ccllaauussee «« IIddeennttiittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr »» ((IIIIII))..
 • 27. 27 PPaarraaggrraapphhee II :: LL’’eenn--ttêêttee dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt AA nnoottrree ééppooqquuee,, ttoouutteess lleess ccoommppaaggnniieess ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee oouu lleess ccoommppaaggnniieess ddee nnaavviirree oonntt lleeuurrss pprroopprreess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss.. CCeerrttaaiinnss ggrraannddss oorrggaanniissmmeess ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee cciivviill,, llee ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree oouu ll’’oorrggaanniissmmee ddee ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree oonntt ééggaalleemmeenntt lleeuurrss ccoonnnnaaiisssseemmeennttss pprroopprreess,, mmaaiiss llaa ffoorrmmee eett llee ccoonntteennuu ssoonntt pprreessqquuee iiddeennttiiqquueess ddaannss ll’’eennsseemmbbllee eett nnee ssee ddiifffféérreenncciieenntt qquuee ppaarr ddeess ddééttaaiillss.. LLeeuurrss nnoommss ffiigguurreenntt ggéénnéérraalleemmeenntt eenn lleettttrreess ccaappiittaalleess eenn ttêêttee dduu ddooccuummeenntt,, cc’’eesstt uunn éélléémmeenntt ddee llaa ppuubblliicciittéé ddee llaa ccoommppaaggnniiee.. EEnn pprraattiiqquuee,, iill eenn eesstt ccoouurraammmmeenntt aaiinnssii :: nnoommbbrree ddee ccoonnnnaaiisssseemmeennttss ddééssiiggnneenntt nneetttteemmeenntt ll’’iiddeennttiittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr,, cceelluuii--ccii ffiigguurraanntt hhaabbiittuueelllleemmeenntt ddaannss llee ccaaddrree ssuuppéérriieeuurr ddrrooiitt ddeess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss pprréé--iimmpprriimmééss ddeess lliiggnneess rréégguulliièèrreess;; iill ppoorrttee eenn lleettttrreess mmaajjuussccuulleess eett ddaannss ssaa ppaarrttiiee ssuuppéérriieeuurree,, llaa ddéénnoommiinnaattiioonn ssoocciiaallee ddee llaa ccoommppaaggnniiee mmaarriittiimmee qquuii ss’’eesstt eennggaaggééee ppaarr ccoonnttrraatt11 .. LL’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr rrééssuullttee nnoorrmmaalleemmeenntt ddeess éénnoonncciiaattiioonnss dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eett nnoottaammmmeenntt ddee ssoonn eenn--ttêêttee22 .. LLee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt nnoorrmmaalleemmeenntt cceelluuii ddoonntt llee nnoomm aappppaarraaîîtt ssuurr llee ddooccuummeenntt ddee ttrraannssppoorrtt,, lleess éélléémmeennttss iinnttrriinnssèèqquueess dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ddeevvaanntt ll’’eemmppoorrtteerr ssuurr ttoouuttee aauuttrree pprreeuuvvee eexxttrriinnssèèqquuee.. SSii ddoonncc llaa mmaarrcchhaannddiissee eesstt ddéélliivvrrééee eennddoommmmaaggééee,, ssoonn aayyaanntt ddrrooiitt eesstt eenn mmeessuurree dd’’iiddeennttiiffiieerr cceelluuii aauuqquueell iill ppeeuutt ssee ppllaaiinnddrree..33 TTeellllee eesstt dduu mmooiinnss llaa ssiittuuaattiioonn llaa pplluuss nneettttee :: cceellllee dd’’uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ddéélliivvrréé ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee qquuii eesstt,, eenn oouuttrree,, llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree àà bboorrdd dduuqquueell llaa mmaarrcchhaannddiissee aa ééttéé eemmbbrraaqquuééee.. EEnn ccaass dd’’aaffffrrèètteemmeenntt,, llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ffûûtt--iill eenn--ttêêttee,, ddééssiiggnnee nnoorrmmaalleemmeenntt ll’’eennttrreepprriissee ddee ll’’aaffffrréétteeuurr àà tteemmppss eett cceellllee dduu pprroopprriiééttaaiirree ddee nnaavviirree ddaannss ll’’aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee.. 1 Y. TASSEL, Le conaissement de charte-partie sans en-tête, DMF 1987, p547 2 M. REMOND-GOUILLOUD, op.cit., p.535 3 Y. TASSEL, Le conaissement de charte-partie sans en-tête, op.cit., p548
 • 28. 28 EEnn tthhééoorriiee,, ppoouurr éévviitteerr ttoouutt pprroobbllèèmmee aavveecc sseess aassssuurreeuurrss eett sseess bbaannqquuiieerrss,, eett ttoouuttee ddiiffffiiccuullttéé uullttéérriieeuurree ddee pprrooccéédduurree,, llee cchhaarrggeeuurr nnee ddeevvrraaiitt aacccceepptteerr qquu’’uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt iinnddiiqquuaanntt ccllaaiirreemmeenntt llee nnoomm eett ll’’aaddrreessssee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee.. MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,, eenn rraaiissoonn nnoottaammmmeenntt ddeess ccoonnddiittiioonnss dd’’eexxppllooiittaattiioonn ddeess nnaavviirreess ddee lliiggnneess rréégguulliièèrreess ((ccoonnssoorrttiiuumm dd’’aarrmmaatteeuurr,, sseerrvviicceess ccoommbbiinnééss,, uuttiilliissaattiioonn dd’’uunn mmêêmmee nnaavviirree ppaarr pplluussiieeuurrss ttrraannssppoorrtteeuurrss……)),, lleess ppoorrtteeuurrss ddee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ppeeuuvveenntt ssee ttrroouuvveerr ccoonnffrroonnttééss àà ddeess ddiiffffiiccuullttééss dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, ddeess ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, ppaarrffooiiss ddééppoouurrvvuuss dd’’eenn--ttêêttee,, ppeeuuvveenntt êêttrree éémmiiss ddaannss llee ccaaddrree dd’’uunn aaffffrrèètteemmeenntt11 .. PPaarraaggrraapphhee IIII :: LLaa ssiiggnnaattuurree dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr LLaa ssiiggnnaattuurree dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr oouu ssoonn rreepprréésseennttaanntt eesstt iinnddiissppeennssaabbllee.. MMaaiiss,, ssuurr cceettttee qquueessttiioonn,, llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess eett llee pprroottooccoollee nn’’eexxiiggeenntt ppaass llaa ssiiggnnaattuurree dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee.. LLeess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg iimmppoosseenntt,, ddaannss ssoonn aarrttiiccllee 1144§§22,, qquuee «« llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ppeeuutt êêttrree ssiiggnnéé ppaarr uunnee ppeerrssoonnnnee aayyaanntt rreeççuu ppoouuvvooiirr dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. UUnn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssiiggnnéé ppaarr llee ccaappiittaaiinnee dduu nnaavviirree ttrraannssppoorrttaanntt lleess mmaarrcchhaannddiisseess eesstt rrééppuuttéé aavvooiirr ééttéé ssiiggnnéé ppoouurr llee ccoommppttee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr»».. EEtt «« llaa ssiiggnnaattuurree dduu ttrraannssppoorrtteeuurr oouu dd’’uunnee ppeerrssoonnnnee aaggiissssaanntt eenn ssoonn nnoomm »» eesstt uunnee ddeess mmeennttiioonnss qquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt «« ddooiitt »» ccoonntteenniirr ddaannss ssoonn aarrttiiccllee 1155§§11.. EEnn ddrrooiitt ffrraannççaaiiss,, ll’’aarrttiiccllee 3377 dduu ddééccrreett dduu 3311 ddéécceemmbbrree 11996666,, mmooddiiffiiéé ppaarr llee ddééccrreett dduu 1122 nnoovveemmbbrree 11998877,, iimmppoossee qquuee «« lleess oorriiggiinnaauuxx ((dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt)) ssoonntt ssiiggnnéé ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr oouu ssoonn rreepprréésseennttaanntt »» .. LLaa ssiiggnnaattuurree dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ffaaiitt pprreeuuvvee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. LLee DDooyyeenn RRooddiièèrree iinnddiiqquuee qquuee cceellllee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt nnéécceessssaaiirree ppoouurr ttoouutteess lleess ffoonnccttiioonnss dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. «« IIll nnee ppoouurrrraaiitt ppaass rreemmpplliirr pplleeiinneemmeenntt ssaa ffoonnccttiioonn pprroobbaattooiirree ssaannss eellllee ;; llee 1 Lamy, op.cit., p.533
 • 29. 29 ccoonnnnaaiisssseemmeenntt nnee vvaauuddrraaiitt aalloorrss qquuee ccoommmmee ccoommmmeenncceemmeenntt ddee pprreeuuvvee ppaarr ééccrriitt…… »».. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, «« iill nnee ppoouurrrraaiitt ppaass dduu ttoouutt rreemmpplliirr ssaa ffoonnccttiioonn ddee rreepprréésseennttaattiioonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee »»11 .. PPrriinncciippaalleemmeenntt,, llaa ssiiggnnaattuurree lliiee uunnee ppeerrssoonnnnee aavveecc llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. EEnn eeffffeett,, llee ccaappiittaaiinnee,, eenn ttaanntt qquuee pprrééppoosséé dduu pprroopprriiééttaaiirree ddee nnaavviirree,, eennggaaggee cceelluuii--ccii ppaarr llaa ssiiggnnaattuurree dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, qquuee ccee ddooccuummeenntt ssooiitt iimmpprriimméé àà ll’’eenn--ttêêttee ddee ll’’aarrmmaatteeuurr oouu ddee ll’’aaffffrréétteeuurr.. SSii llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt nnee ccoommppoorrttee qquuee llee nnoomm dduu nnaavviirree ssaannss aauuccuunn eenn--ttêêttee,, llee ccaappiittaaiinnee sseerraa nnééaannmmooiinnss rrééppuuttéé aavvooiirr ssiiggnnéé ppoouurr llee ccoommppttee ddee ll’’aarrmmaatteeuurr.. DDee pplluuss,, cc’’eesstt ssoouuvveenntt ll’’aaggeenntt ddee ll’’aarrmmaatteeuurr qquuii ssiiggnnee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. LL’’aaggeenntt eesstt sseeuulleemmeenntt llee mmaannddaattaaiirree ddee ll’’aarrmmaatteeuurr qquuii nn’’eesstt ppaass rreessppoonnssaabbllee ddee llaa bboonnnnee eexxééccuuttiioonn dduu ccoonnttrraatt qquu’’iill ccoonncclluutt ppoouurr llee ccoommppttee eett aauu nnoomm ddee ssoonn mmaannddaanntt.. MMaaiiss,, eenn pprraattiiqquuee,, ccee nn’’eesstt ppaass éévviiddeenntt ddee ssaavvooiirr ssii llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt ssiiggnnéé ppaarr uunn aaggeenntt oouu ppaarr ssoonn mmaannddaanntt,, mmêêmmee ss’’iill yy eexxiissttee uunnee mmeennttiioonn «« aass aaggeenntt »».. PPaarraaggrraapphhee IIIIII :: LLaa ccllaauussee «« IIddeennttiittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr »» LLaa ccllaauussee «« iiddeennttiittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr »»,, ssee ddiissaanntt «« IIddeennttiittyy ooff ccaarrrriieerr ccllaauusseess »» eenn aannggllaaiiss,, eesstt iinnsséérrééee ddaannss ddee nnoommbbrreeuuxx ccoonnnnaaiisssseemmeennttss uuttiilliissééss ppaarr ddiivveerrss aarrmmaatteeuurrss eexxppllooiittaanntt ddeess lliiggnneess rréégguulliièèrreess.. SSeelloonn cceettttee ccllaauussee,, llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eesstt ccoonncclluu eett eexxééccuuttéé ppaarr llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree,, aalloorrss mmêêmmee qquu’’iill sseerraaiitt uuttiilliisséé ssuurr uunnee lliiggnnee aappppaarrtteennaanntt àà uunn aauuttrree aarrmmaatteeuurr,, ll’’aaffffrréétteeuurr qquuii éémmeett llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt;; cceelluuii--ccii sseerraa ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee nn’’ééttaanntt iinntteerrvveennuu qquuee ccoommmmee «« aaggeenntt »» dduu pprroopprriiééttaaiirree 22 .. EEnn ccoonnssééqquueennccee,, sseeuull llee pprroopprriiééttaaiirree eesstt rreessppoonnssaabbllee ddeess ppeerrtteess eett ddoommmmaaggeess dduuss àà uunnee mmaauuvvaaiissee eexxééccuuttiioonn oouu àà uunnee iinneexxééccuuttiioonn dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt33 .. 1 R.RODIERE, op.cit., Tome II, p.457 2 Lamy, op.cit., p.723 et A.CHAO, Réflexion sur la « Identity of carrier clause », DMF 1967, p.13 3 A. CHAO, op.cit., p.13
 • 30. 30 LL’’oorriiggiinnee ddee cceettttee ccllaauussee eesstt dduuee aauu ffaaiitt qquu’’aauu XXIIXXèèmmee ssiièèccllee eenn GGrraannddee BBrreettaaggnnee,, sseeuull llee pprroopprriiééttaaiirree ddee nnaavviirree ppoouuvvaaiitt iinnvvooqquueerr llaa lliimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé eenn ccaass ddee ffoorrttuunnee ddee mmeerr.. AAuussssii,, eenn pprréésseennccee dd’’uunnee «« IIddeennttiittyy ooff CCaarrrriieerr CCllaauussee »»,, lleess aayyaannttss ddrrooiitt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee eennddoommmmaaggééee ddeevvaaiieenntt ddiirriiggeerr lleeuurrss rrééccllaammaattiioonnss vveerrss llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree qquuii lleess iinnddeemmnniissaaiitt sseelloonn llee ppllaaffoonndd ddee llaa lliimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé eett qquuii àà ssoonn ttoouurr nnee ppoouuvvaaiitt rrééccllaammeerr pplluuss qquuee ccee qquu’’iill nn’’aavvaaiitt ppaayyéé,, àà ll’’aaffffrréétteeuurr.. NNaattuurreelllleemmeenntt,, ll’’aaffffrréétteeuurr ppoouuvvaaiitt aauussssii bbéénnééffiicciieerr ddee llaa lliimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé11 .. BBiieenn qquuee llaa llooii aannggllaaiissee eett lleess ccoonnvveennttiioonnss ddee BBrruuxxeelllleess aaccccoorrddeenntt llaa lliimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé aauu pprroopprriiééttaaiirree eett àà ll’’aarrmmaatteeuurr aaffffrréétteeuurr,, cceettttee ccllaauussee ccoonnttiinnuuee àà êêttrree bbeeaauuccoouupp uuttiilliisséé.. LLee tteexxttee ttyyppee ddee llaa ccllaauussee ffiigguurree ssoouuss llee nnuumméérroo 1177 ddaannss lleess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss CCoonnlliinnee BBiillll ééllaabboorrééss ppaarr llaa BBaallttiimmee aanndd iinntteerrnnaattiioonnaall CCoonnffeerreennccee.. DDaannss uunn aarrttiiccllee ppuubblliiéé ddaannss llaa rreevvuuee DDrrooiitt MMaarriittiimmee FFrraannççaaiiss ddee 1199667722 ,, MMaaddaammee AAnnddrrééee CCHHAAOO eexxpplliiqquuaaiitt ll’’aapppplliiccaattiioonn ddee llaa ccllaauussee «« IIddeennttiittyy ooff ccaarrrriieerr »» eenn ccaass ddeess aaffffrrèètteemmeennttss.. LLaa ccllaauussee eesstt iinnccoonncceevvaabbllee ddaannss llee ccaaddrree dd’’aaffffrrèètteemmeenntt ccooqquuee--nnuuee oouu dd’’aaffffrrèètteemmeenntt àà tteemmppss aavveecc «« ddeemmiissee ooff tthhee sshhiipp »»,, ééttaanntt ddoonnnnéé qquu’’eenn eeffffeett,, llee ffrréétteeuurr aa aabbaannddoonnnnéé sseess ppoouuvvooiirrss ddee ggeessttiioonn tteecchhnniiqquuee dduu nnaavviirree eenn ffaavveeuurr ddee ll’’aaffffrréétteeuurr.. AAuu ccoonnttrraaiirree,, eenn mmaattiièèrree dd’’aaffffrrèètteemmeenntt àà tteemmppss oorrddiinnaaiirree ddee nnee ttrraannssfféérreerr qquuee llaa ggeessttiioonn ccoommmmeerrcciiaallee dduu nnaavviirree àà ll’’aaffffrréétteeuurr,, cc’’eesstt ddaannss ccee ttyyppee dd’’aaffffrrèètteemmeenntt qquu’’oonn rreennccoonnttrree llee pplluuss ssoouuvveenntt cceettttee ccllaauussee.. QQuuaanntt àà ll’’aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee,, llaa ccllaauussee nn’’aa ppaass lliieeuu dd’’êêttrree,, ppuuiissqquuee cc’’eesstt llee ffrréétteeuurr qquuii ccoonnsseerrvvee llaa ggeessttiioonn nnaauuttiiqquuee eett ccoommmmeerrcciiaallee dduu nnaavviirree.. CCeeppeennddaanntt,, iill eexxiissttee uunn ccaass eexxcceeppttiioonnnneell :: qquuaanndd llaa cchhaarrttee dduu ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee pprréévvooiitt llee ttrraannssffeerrtt àà ll’’aaffffrréétteeuurr dd’’uunnee llaarrggee ppaarrttiicciippaattiioonn àà ll’’eexxppllooiittaattiioonn ccoommmmeerrcciiaallee dduu nnaavviirree.. GGrrââccee àà cceettttee ccllaauussee,, aauu ccaass ooùù ddeess ppeerrtteess oouu ddeess ddoommmmaaggeess ssee pprroodduuiisseenntt ppeennddaanntt llee ttrraannssppoorrtt,, llee ttiieerrss ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt nnee ppoouurrrraaiitt qquu’’aassssiiggnneerr llee pprroopprriiééttaaiirree ddee 1 HADJHAMOU B., La qualité de transporteur maritime, Mémoire de DESS de CDMT, Aix-Marseille, 2000 p.58 2 A.CHAO, op.cit., p.16 et s.
 • 31. 31 nnaavviirree,, nnoonn llaa ccoommppaaggnniiee aavveecc llaaqquueellllee llee cchhaarrggeeuurr aavvaaiitt ttrraaiittéé,, ééttaanntt ddoonnnnéé qquuee llee pprreemmiieerr eesstt llee sseeuull ttrraannssppoorrtteeuurr,, ddoonncc llee sseeuull rreessppoonnssaabbllee.. CCeellaa ccoommppoorrttee llaa ccoonnddiittiioonn pprrééaallaabbllee dd’’uunn rrèègglleemmeenntt ddeess rraappppoorrttss eennttrree ffrréétteeuurr eett aaffffrréétteeuurr ppaarr uunnee ccllaauussee ddee llaa cchhaarrttee--ppaarrttiiee.. LLaa qquueessttiioonn qquuii ssee ppoossee ffrrééqquueemmmmeenntt eesstt llaa vvaalliiddiittéé ddee llaa ccllaauussee «« IIddeennttiittiiyy ooff ccaarrrriieerr »» aauu rreeggaarrdd ddee cceerrttaaiinneess llééggiissllaattiioonnss.. SSii cceettttee ccllaauussee ééttaaiitt nneettttee,, eellllee sseerraaiitt ttrrèèss uuttiillee àà ll’’ééggaarrdd dduu cchhaarrggeeuurr.. IIll ssaauurraaiitt aaiinnssii ssaannss ddiiffffiiccuullttéé àà qquuii iill ddooiitt aavvooiirr aaffffaaiirree.. MMaaiiss ccee nn’’eesstt ppaass ttoouujjoouurrss llee ccaass ddaannss llaa pprraattiiqquuee.. SSii lleess ttrriibbuunnaauuxx nn’’oonntt ppaass ssuuffffiissaammmmeenntt dd’’aatttteennttiioonn ssuurr cceettttee ccllaauussee,, eellllee ppoouurrrraaiitt mmaall rreemmpplliirr ssaa mmiissssiioonn.. MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,, ccoonnttrraaiirreemmeenntt àà ssoonn nnoomm,, eellllee nnee ppeerrmmeett ppaass ttoouujjoouurrss dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. CC’’eesstt llaa rraaiissoonn ppoouurr llaaqquueellllee lleess ttrriibbuunnaauuxx ssoonntt hhoossttiilleess àà cceettttee ccllaauussee.. LLee DDooyyeenn RRooddiièèrree aa uunnee ooppiinniioonn aasssseezz ccrriittiiqquuee eennvveerrss cceettttee ccllaauussee,, eenn éénnoonnççaanntt qquu’’««oonn ccrriittiiqquueerraa ll’’aattttiittuuddee ddeess ttrriibbuunnaauuxx qquuii nnee rreeccoonnnnaaiisssseenntt llaa ccllaauussee qquuee ssii eellllee rrééppoonndd àà llaa rrééaalliittéé ddeess ffaaiittss eett ll’’ééccaarrtteenntt qquuaanndd iill lleeuurr ppaarraaiitt qquuee llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree qquu’’eellllee iinnddiiqquuee nn’’eenn aavvaaiitt ppaass llaa ggeessttiioonn ccoommmmeerrcciiaallee,, mmaaiiss oonn eexxccuusseerraa lleeuurr ssoolluuttiioonn ppaarrccee qquuee llaa ccllaauussee,, ppaarr ssoonn ccaarraaccttèèrree aammbbiigguu,, nnee mméérriittee ppaass llee rreessppeecctt »»11 .. MMaaddaammee CCHHAAOO ss’’eesstt pprroonnoonnccééee ccoonnttrree llaa vvaalliiddiittéé ddee llaa ccllaauussee,, eenn pprréésseennttaanntt ddeeuuxx aarrgguummeennttss pprriinncciippaauuxx.. PPrreemmiièèrreemmeenntt,, llaa rreepprréésseennttaattiioonn nn’’aappppaarraaîîtt ppaass ssuuffffiissaammmmeenntt ccllaaiirree ssuurr llee ttiittrree.. SS’’aappppuuyyaanntt ssuurr lleess mmeennttiioonnss dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, iill ffaauutt qquuee llee cchhaarrggeeuurr oouu ddeess ppoorrtteeuurrss ssaacchheenntt aavveecc qquueellllee ppeerrssoonnnnee iillss sseerroonntt jjuurriiddiiqquueemmeenntt lliiééss.. MMaaiiss,, eenn pprraattiiqquuee,, llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt ssiiggnnéé ppaarr llee ccaappiittaaiinnee dduu nnaavviirree,, ssaannss mmeennttiioonnnneerr ssaa qquuaalliittéé ddee rreepprréésseennttaanntt dduu ffrréétteeuurr pprroopprriiééttaaiirree oouu ddee ll’’aaffffrréétteeuurr.. DDeeuuxxiièèmmeemmeenntt,, lleess jjuuggeess eexxiiggeenntt eennccoorree qquuee llee ttiieerrss ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt nnee ssooiitt ppaass vviiccttiimmee dd’’uunnee ppuurree ffiiccttiioonn ccrrééééee ppaarr llaa ccllaauussee.. DDoonncc,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr nnee ddooiitt ppaass êêttrree uunn ppeerrssoonnnnaaggee ddoonntt lleess nnoommss eett 1 R.RODIERE, op.cit., Tome II, p.330
 • 32. 32 qquuaalliittééss nn’’aappppaarraaiisssseenntt mmêêmmee ppaass ssuurr llee ttiittrree ddee ttrraannssppoorrtt..11 DD’’aapprrèèss MMoonnssiieeuurr WWiilllliiaamm TTEETTLLEEYY,, llaa ccllaauussee nn’’eesstt ppaass vvaallaabbllee,, ééttaanntt ddoonnnnéé qquu’’eellllee aa vviioolléé ll’’aarrttiiccllee 33§§88 ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess eett llee pprroottooccoollee ddee 11996688.. LLaa ccllaauussee eesstt uunnee ddééccllaarraattiioonn ddee nnoonn--rreessppoonnssaabbiilliittéé,, ppaarr llaaqquueellllee ll''aaffffrréétteeuurr eessssaayyee ddee ssee ssoouussttrraaiirree àà ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eenn ddiissaanntt ssiimmpplleemmeenntt qquuee qquueellqquu''uunn dd''aauuttrree eesstt llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. EEnn eeffffeett,, iill eexxiissttee uunnee vvaarriiaannttee ddee cceettttee ccllaauussee,, llaa «« DDeemmiissee ccllaauussee »».. CCoonnttrraaiirreemmeenntt àà ccee qquuee ffaaiitt MMaaddaammee CCHHAAOO ddaannss ssoonn aarrttiiccllee mmeennttiioonnnnéé aauu ddeessssuuss,, ooùù eellllee iiddeennttiiffiiee llaa ccllaauussee «« IIddeennttiittyy ooff ccaarrrriieerr »» aavveecc llaa «« DDeemmiissee ccllaauussee »»22 ,, cceerrttaaiinnss aauutteeuurrss éénnoonncceenntt qquu’’iill ccoonnvviieenntt ddee lleess ddiissttiinngguueerr.. MMeessssiieeuurrss PPOONNTTAAVVIICCEE eett CCOORRDDIIEERR,, ddaannss lleeuurr oouuvvrraaggee «« TTrraannssppoorrtt eett AAffffrrèètteemmeenntt MMaarriittiimmee »»,, eexxpplliiqquueenntt lleess tteerrmmeess ddee llaa ccllaauussee «« DDeemmiissee ccllaauussee »» ccoommmmee llee ssuuiivvaanntt :: «« ll’’aaffffrréétteeuurr,, ss’’iill nn’’aa ppaass lleess pplleeiinnss ppoouuvvooiirrss ddee ggeessttiioonn ccoommmmeerrcciiaallee eett nnaauuttiiqquuee,, ss’’iill nn’’aa ppaass oobbtteennuu uunn ttrraannssffeerrtt ttoottaall ddee ggeessttiioonn,, ccee qquuee lleess AAnnggllaaiiss aappppeelllleenntt ‘‘ TTiimmee--cchhaarrtteerr wwiitthh ddeemmiissee’’,, eesstt cceennsséé aaggiirr ccoommmmee rreepprréésseennttaanntt ssooiitt dduu pprroopprriiééttaaiirree,, ssooiitt dduu ‘‘ ddeemmiissee--cchhaarrtteerr ’’,, ss’’iill yy eenn aa uunn,, cc''eesstt--àà--ddiirree ddee ll’’aaffffrréétteeuurr aauuqquueell llaa ggeessttiioonn eesstt ttoottaalleemmeenntt ttrraannssfféérrééee »».. DDee pplluuss,, iill ccoonnssiiddèèrree qquuee llaa ccllaauussee «« IIddeennttiittyy ooff ccaarrrriieerr »» ffaaiitt ppoorrtteerr llaa qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr aauu sseeuull pprroopprriiééttaaiirree ;; ll’’aauuttrree,, «« DDeemmiissee ccllaauussee »» ffaaiitt ppoorrtteerr aauu pprroopprriiééttaaiirree oouu aauu «« ddeemmiissee--cchhaarrtteerreerr »»,, cc''eesstt--àà--ddiirree àà ll’’aaffffrréétteeuurr qquuii ss’’eesstt ffaaiitt ttrraannssfféérreerr ttoouuss lleess ppoouuvvooiirrss ddee ggeessttiioonn33 .. MMoonnssiieeuurr WWiilllliiaamm TTEETTLLEEYY ssoouuttiieenntt cceettttee ooppiinniioonn,, eenn iinnddiiqquuaanntt qquuee lleess ddeeuuxx ccllaauusseess ssoonntt ssiimmiillaaiirreess,, mmaaiiss ppaass iiddeennttiiqquueess44 .. PPeeuu iimmppoorrttee qquuee lleess ddeeuuxx ccllaauusseess ssooiieenntt iiddeennttiiqquueess,, eelllleess ssoonntt ggéénnéérraalleemmeenntt ccoonnssiiddéérrééeess ccoommmmee iinnooppppoossaabblleess aauu ttiieerrss ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt55 .. 1 A.CHAO, op.cit., p.16 2 Ibid. p.12 et s. 3 DU PONTAVICE E. et CORDIER P., Transports et affrètements maritimes, Delmas 1990, p.42 4 TETLEY W., Marine Cargo Claims, BLAIS 3ème Edition 1988, p.258 5 Infra p.42
 • 33. 33 PPAARRTTIIEE IIII:: DDEESS RREEGGIIMMEESS PPAARRTTIICCUULLIIEERRSS DDAANNSS CCEERRTTAAIINNSS PPAAYYSS EENN VVUUEE DDEE LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR MMAARRIITTIIMMEE CChhaappiittrree II :: LL’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee eenn ddrrooiitt ppoossiittiiff ffrraannççaaiiss LLaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess aa ééttéé aapppprroouuvvééee eenn FFrraannccee ppaarr llaa llooii dduu 99 aavvrriill 11993366.. LLaa llooii dduu 2211 ddéécceemmbbrree 11997799 eett llaa llooii dduu 2233 ddéécceemmbbrree 11998866 oonntt iinnttééggrréé rreessppeeccttiivveemmeenntt lleess pprroottooccoolleess ddee 11996688 eett ddee 11997799.. BBiieenn qquuee llaa FFrraannccee nn’’aaiitt ppaass rraattiiffiiéé lleess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg
 • 34. 34 eenn tthhééoorriiee,, llaa pprraattiiqquuee eesstt ddiifffféérreennttee :: lleess ssiittuuaattiioonnss ddaannss lleessqquueelllleess lleess ttrriibbuunnaauuxx ffrraannççaaiiss eenn ffoonntt aapppplliiccaattiioonn,, ddeevviieennnneenntt pplluuss nnoommbbrreeuusseess.. AAuu nniivveeaauu nnaattiioonnaall,, llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666,, iinnttiittuullééee «« ssuurr lleess ccoonnttrraattss dd’’aaffffrrèètteemmeenntt eett ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmeess »»,, aa ppoouurr oobbjjeett ddee rraapppprroocchheerr llee ddrrooiitt iinntteerrnnee ffrraannççaaiiss dduu ddrrooiitt iinntteerrnnaattiioonnaall.. CCeettttee llooii ccoonnssttiittuuee llaa cclleeff ddee vvooûûttee ddaannss llee ddoommaaiinnee dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, llee ddééccrreett dduu 3311 ddéécceemmbbrree 11996666,, ppaarrmmii lleess aauuttrreess ddééccrreettss dd’’aapppplliiccaattiioonn ddee llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666,, eesstt llee pplluuss eesssseennttiieell.. EEnn FFrraannccee,, llaa qquueessttiioonn ddee ll’’iiddeennttiittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr aa ééttéé ppoossééee mmaaiinntteess ffooiiss ddeevvaanntt lleess ttrriibbuunnaauuxx ffrraannççaaiiss.. LLaa ddiiffffiiccuullttéé eesstt ddee ssaavvooiirr qquuii ddooiitt êêttrree ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee ttrraannssppoorrtteeuurr,, cceelluuii ddoonntt llee nnoomm ffiigguurree aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, oouu cceelluuii qquuii rrééaalliissee eeffffeeccttiivveemmeenntt llee ttrraannssppoorrtt.. EEnn aapppplliiccaattiioonn ddeess ddiissppoossiittiioonnss ddeess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess,, ttaanntt qquuee ddeess llooiiss nnaattiioonnaalleess,, lleess ttrriibbuunnaauuxx ffrraannççaaiiss oonntt ééttaabbllii ssoonn pprriinncciippee eenn mmaattiièèrree dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ppaarr ddee nnoommbbrreeuusseess jjuurriisspprruuddeenncceess.. EEnn ggéénnéérraall,, eenn ccaass dd''aaffffrrèètteemmeenntt,, ll''aayyaanntt ddrrooiitt ppeeuutt aassssiiggnneerr cceelluuii qquuii,, dd''aapprrèèss lleess cciirrccoonnssttaanncceess,, aappppaarraaîîtt ccoommmmee ééttaanntt llee ttrraannssppoorrtteeuurr :: ccee sseerraa ttaannttôôtt llee ffrréétteeuurr,, ttaannttôôtt ll''aaffffrréétteeuurr11 .. MMaaiiss,, ddaannss ll’’eessppèèccee,, ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt pplluuss ccoommpplleexxee ssoouuss cceerrttaaiinneess ccoonnddiittiioonnss ppaarrttiiccuulliièèrreess :: llaa ddiissttiinnccttiioonn sseelloonn llee ttyyppee dd’’aaffffrrèètteemmeenntt ((SSeeccttiioonn II)),, ll’’eeffffeett ddee llaa ccllaauussee «« IIddeennttiittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr »» ((SSeeccttiioonn IIII)) eett llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssaannss eenn--ttêêttee ((SSeeccttiioonn IIIIII)).. SSeeccttiioonn II :: LLaa ddiissttiinnccttiioonn sseelloonn llee ttyyppee dd''aaffffrrèètteemmeenntt SSii llee nnaavviirree ffaaiitt ll''oobbjjeett dd''uunn aaffffrrèètteemmeenntt,, llaa qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee eesstt aapppprréécciiééee eenn ffoonnccttiioonn ddee cceelluuii qquuii,, dduu ffrréétteeuurr oouu ddee ll''aaffffrréétteeuurr,, ddééttiieenntt llaa ggeessttiioonn 1 Lamy, op.cit., n°724
 • 35. 35 ccoommmmeerrcciiaallee eett ccee,, àà,, ttrraavveerrss lleess ttrrooiiss mmooddeess dd''aaffffrrèètteemmeenntt :: ccooqquuee nnuuee,, àà tteemmppss oouu aauu vvooyyaaggee.. GGéénnéérraalleemmeenntt,, ll’’aaffffrrèètteemmeenntt ccooqquuee nnuuee nnee ppoossee ppaass ddee pprroobbllèèmmee,, ccoommmmee ll’’aaffffrréétteeuurr eesstt qquuaassiimmeenntt llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree eenn mmaattiièèrree dd’’eexxppllooiittaattiioonn ccoommmmeerrcciiaallee dduu nnaavviirree.. LLeess ddeeuuxx aauuttrreess ttyyppeess dd’’aaffffrrèètteemmeenntt ssoonntt pplluuss pprroobblléémmaattiiqquueess.. LLaa jjuurriisspprruuddeennccee ffrraannççaaiissee ppaarraaîîtt ddiissttiinngguueerr eennttrree lleess ccoonnttrraattss ccoonncclluuss eenn vvuuee dd’’aacchheemmiinneerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ssuurr uunn nnaavviirree aaffffrrééttéé aauu vvooyyaaggee oouu ssuurr uunn nnaavviirree aaffffrrééttéé àà tteemmppss.. LLaa ddiissttiinnccttiioonn ssee jjuussttiiffiiee eenn ffaaiitt ppaarrccee qquuee,, ddaannss ll’’aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee,, llee ccaappiittaaiinnee rreessttee llee sseeuull pprrééppoosséé dduu ffrréétteeuurr eett uuttiilliisseerraa ssaannss ddoouuttee dduu ppaappiieerr àà eenn--ttêêttee ddee cceelluuii--ccii,, aalloorrss ddaannss ll’’aaffffrrèètteemmeenntt àà tteemmppss,, llee ccaappiittaaiinnee ddeevviieenntt,, ppoouurr llaa ggeessttiioonn ccoommmmeerrcciiaallee,, «« llee pprrééppoosséé ddee ll’’aaffffrréétteeuurr eett ssaannss ddoouuttee cchhaannggee ddee ppaappiieerr àà eenn--ttêêttee ppoouurr uuttiilliisseerr ppeennddaanntt llaa dduurrééee ddee llaa cchhaarrttee,, dduurrééee qquuii tteenndd àà êêttrree lloonngguuee ddee nnooss jjoouurrss,, cceelluuii ddee ll’’aaffffrréétteeuurr»»11 .. EEnn oouuttrree,, llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 pprréévvooiitt eexxpprreesssséémmeenntt,, ddaannss ssoonn aarrttiiccllee 1122,, qquuee ll''aaffffrréétteeuurr ppeeuutt uuttiilliisseerr llee nnaavviirree ppoouurr ffaaiirree ddeess ttrraannssppoorrttss.. EEnn pprriinncciippee,, lleess ccoonnttrraattss ddee ttrraannssppoorrtt aaiinnssii ccoonncclluuss ssoonntt iinnddééppeennddaannttss dduu ccoonnttrraatt dd''aaffffrrèètteemmeenntt dd''oorriiggiinnee eett lleess ppaarrttiieess àà ll''uunn ddeess ccoonnttrraattss nnee ppeeuuvveenntt iinnvvooqquueerr lleess ddiissppoossiittiioonnss ddee ll''aauuttrree nnii ooppppoosseerr lleess ccllaauusseess ddee ssoonn pprroopprree ccoonnttrraatt àà cceelluuii qquuii nn''yy aa ppaass ééttéé ppaarrttiiee,, eenn aapppplliiccaattiioonn ddee llaa rrèèggllee ddee ll''aarrttiiccllee 11116655 dduu CCooddee cciivviill ssuurr llaa rreellaattiivviittéé ddeess ccoonnttrraattss22 .. EEnn ccaass dd''aaffffrrèètteemmeenntt àà tteemmppss,, llaa jjuurriisspprruuddeennccee ffrraannççaaiissee aa aapppplliiqquuéé ccee pprriinncciippee.. NNoorrmmaalleemmeenntt,, ll''aaffffrréétteeuurr eett nnoonn ll''aarrmmaatteeuurr eesstt rreeccoonnnnuu ccoommmmee ttrraannssppoorrtteeuurr.. IIll aa ééttéé jjuuggéé qquuee ll''aaccttiioonn iinntteennttééee ppaarr lleess cchhaarrggeeuurrss ccoonnttrree llee ffrréétteeuurr eenn ttiimmee--cchhaarrtteerr ééttaaiitt iirrrreecceevvaabbllee aauu mmoottiiff qquuee cc''eesstt ll''aaffffrréétteeuurr àà tteemmppss qquuii ddeevvaaiitt êêttrree ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee llee ttrraannssppoorrtteeuurr..33 MMaaiiss ssii ll''aaffffrréétteeuurr eesstt ccoonnddaammnnéé àà rrééppaarreerr lleess ddoommmmaaggeess aauuxx mmaarrcchhaannddiisseess ttrraannssppoorrttééeess aalloorrss 1 R.RODIERE, op.cit., Tome II, p.329 2 Lamy, op.cit., n°846 3 DMF 1973 p.342 ; DMF 1971 p.351
 • 36. 36 qquuee cceess ddoommmmaaggeess ssoonntt dduuss àà uunn vviiccee dduu nnaavviirree,, iill ddiissppoossee dd''uunn rreeccoouurrss eenn ggaarraannttiiee ccoonnttrree llee ffrréétteeuurr11 .. CCeeppeennddaanntt,, iill nn’’eesstt ppaass ttoouujjoouurrss iimmppoossssiibbllee qquu’’uunnee aaccttiioonn dd''uunn ddeessttiinnaattaaiirree àà ll''ééggaarrdd dd''uunn ffrréétteeuurr àà tteemmppss ssooiitt rreecceevvaabbllee.. DDaannss ssoonn aarrrrêêtt dduu 0077 mmaaii 1199886622 ,, llaa CCoouurr dd’’aappppeell ddee RReennnneess aattttrriibbuuee llaa qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr àà uunn ffrréétteeuurr àà tteemmppss,, eenn ccoonnssiiddéérraanntt qquuee «« ……iill ddooiitt êêttrree ééttaabbllii qquuee ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt eenn ccaauussee,, cc’’eesstt ll’’aarrmmaatteeuurr lluuii--mmêêmmee qquuii ll’’aa aassssuurréé aavveecc ssoonn nnaavviirree oouu eennccoorree,, -- ccee qquuii nn’’eesstt ppaass iinnccoommppaattiibbllee --,, qquuee ll’’aarrmmaatteeuurr yy aa ppaarrttiicciippéé ccoonnccuurrrreemmmmeenntt aavveecc ll’’aaffffrréétteeuurr àà tteemmppss eett qquu’’iill ddooiitt eenn aassssuummeerr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé.. IIll eenn eesstt aaiinnssii eenn ll’’eessppèèccee,, …… qquuee ll’’aarrmmaatteeuurr--pprroopprriiééttaaiirree aa eennddoossssééee ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt eenn qquueessttiioonn.. »» DDaannss uunnee aauuttrree aaffffaaiirree,, llee ttiieerrss ppoorrtteeuurr aavvaaiitt aappppeelléé eenn aarrbbiittrraaggee ttaanntt llee ffrréétteeuurr,, aaffffrréétteeuurr àà tteemmppss dduu nnaavviirree,, qquuee llee pprroopprriiééttaaiirree ddee cceelluuii--ccii.. LL’’aarrbbiittrree ddééccllaarraa qquuee ccee ttiimmbbrree iiddeennttiiffiiaaiitt ffoorrmmeelllleemmeenntt llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett cciittaa ll’’aarrrrêêtt ddee llaa CCoouurr ddee CCaassssaattiioonn dduu 0033//0033//11999922 sseelloonn lleeqquueell «« …… lleess ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ‘‘iinnttééggrraanntt’’ llaa ccllaauussee dd’’aarrbbiittrraaggee ddee llaa cchhaarrttee--ppaarrttiiee eett ssiiggnnéé ppaarr llee ccaappiittaaiinnee dduu nnaavviirree aavvaaiieenntt ééttéé éémmiiss ssoouuss llee ttiimmbbrree ddee llaa ssoocciiééttéé XX llaaqquueellllee yy ffiigguurraaiitt ddoonncc eenn qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee…… »»33 .. LLoorrssqquuee ll''aaffffrrèètteemmeenntt pprriinncciippaall eesstt aauu vvooyyaaggee,, iill eesstt aaddmmiiss qquuee lleess cchhaarrggeeuurrss ppeeuuvveenntt ppoouurrssuuiivvrree llee ffrréétteeuurr,, bbiieenn qquu''ééttrraannggeerr aauu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, eenn rrééppaarraattiioonn ddeess ddoommmmaaggeess ccaauussééss àà llaa mmaarrcchhaannddiissee ttrraannssppoorrttééee.. CCeettttee ssoolluuttiioonn eesstt jjuussttiiffiiééee ppaarr ll''aarrgguummeenntt ddéécciissiiff qquuee,, ddaannss ll''aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee,, llee ffrréétteeuurr ccoonnsseerrvvee nnoonn sseeuulleemmeenntt llaa ggeessttiioonn nnaauuttiiqquuee,, mmaaiiss eennccoorree llaa ggeessttiioonn ccoommmmeerrcciiaallee dduu nnaavviirree,, eett qquuee,, eenn ddéélliivvrraanntt lleess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss,, llee ccaappiittaaiinnee aaggiitt ccoommmmee pprrééppoosséé dduu ffrréétteeuurr eett qquuee ccee ddeerrnniieerr aappppaarraaîîtt 1 DMF 1964 p.687 2 DMF 1987 p.580 3 DMF 2001 p.52
 • 37. 37 ccoommmmee llee ttrraannssppoorrtteeuurr11 .. DDee mmêêmmee,, ddaannss uunn jjuuggeemmeenntt ddee llaa CCoouurr dd’’aappppeell ddee PPaarriiss rreenndduu llee 22 mmaarrss 1199993322 ,, aappppaarraaîîtt ccoommmmee llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, aauu rreeggaarrdd ddeess ttiieerrss ppoorrtteeuurrss dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, ll''aarrmmaatteeuurr ddoonntt llee nnaavviirree eesstt uuttiilliisséé ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt eett ddoonntt llee rreepprréésseennttaanntt,, llee ccaappiittaaiinnee,, aavvaaiitt éémmiiss eett ssiiggnnéé llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssoouuss ccaacchheett dduu nnaavviirree,, aavveecc ll''iinnddiiccaattiioonn dduu ppoorrtt dd''aattttaacchhee.. MMaaiiss,, llaa ssoolluuttiioonn nnee ssee jjuussttiiffiiee pplluuss lloorrssqquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt rreennvvooiiee àà llaa cchhaarrttee--ppaarrttiiee eett qquuee llee cchhaarrggeeuurr eesstt rreennsseeiiggnnéé ssuurr ll''iiddeennttiittéé rrééeellllee ddee ll''aaffffrréétteeuurr ttrraannssppoorrtteeuurr oouu eennccoorree lloorrssqquuee llaa ssiiggnnaattuurree dduu ccaappiittaaiinnee eesstt aaccccoommppaaggnnééee ddee llaa mmeennttiioonn qquu''iill aaggiitt ccoommmmee rreepprréésseennttaanntt ddee ll''aaffffrréétteeuurr.. EEnnccoorree ffaauutt--iill qquuee llee nnoomm ddee cceett aaffffrréétteeuurr ssooiitt ccoonnnnuu dduu cchhaarrggeeuurr33 .. SSeeccttiioonn IIII :: LLaa ccllaauusseess «« iiddeennttiittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr »» EEnn FFrraannccee,, ssii cceess ccllaauusseess nnee ssoonntt ppaass iinntteerrddiitteess,, eenn ggéénnéérraall,, lleess ttrriibbuunnaauuxx ccoonnssiiddèèrreenntt qquu’’eellllee nnee ssoonntt ppaass ooppppoossaabblleess nnii aauu ffrréétteeuurr,, qquuii nn’’aa ppaass ppaarrttiicciippéé àà llaa ppaarrttiicciippéé àà llaa rrééddaaccttiioonn dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eett nn’’aa ppaass ddoonnnnéé ssoonn aaccccoorrdd,, nnii aauu ttiieerrss ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt oouu cchhaarrggeeuurr,, qquuii ccoonnsseerrvveenntt lleeuurr ddrrooiitt dd’’aaggiirr ccoonnttrree ll’’aaffffrréétteeuurr qquuii aa éémmiiss llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt..44 DDaannss uunn aarrrrêêtt dduu 3311 mmaaii 2200001155 ,, llaa CCoouurr dd’’aappppeell ddee VVeerrssaaiilllleess aapppplliiqquuee ccee pprriinncciippee,, eenn ccoonnssiiddéérraanntt qquuee «« llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ppoorrttaaiitt ll’’eenn--ttêêttee,, ll’’aaddrreessssee eett llee llooggoo ddee ll’’éémmeetttteeuurr 1 DMF 1995 p.52 2 DMF 1995 p.375 3 Lamy, op.cit., n°842 4 Lamy, op.cit., n°724 5 BT 2001 p.728
 • 38. 38 ––aaffffrréétteeuurr dduu nnaavviirree--,, mmaaiiss aauussssii uunnee ccllaauussee iinnddiiqquuaanntt qquu’’iill aaggiissssaaiitt ppoouurr llee ccoommppttee dduu pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree –– ddoonntt nnii llee nnoomm nnii ll’’aaddrreessssee nn’’ééttaaiitt iinnddiiqquuééss.. LLaa ccllaauussee eesstt ééccaarrttééee ppaarr llee jjuuggee,, llee cchhaarrggeeuurr nn’’aayyaanntt ppaass,, ddee ssuurrccrrooîîtt,, ssiiggnnéé llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt »»11 .. SSeelloonn MMoonnssiieeuurr II.. CCoorrddiieerr,, ddaannss llaa ddéécciissiioonn rreenndduuee ppaarr llaa CCoouurr dd’’aappppeell ddee RReennnneess22 ,, llee 1122 aavvrriill 11996677,, aa ééttéé llaa sseeuullee àà aaddmmeettttrree llaa vvaalliiddiittéé ddee llaa ccllaauussee «« IIddeennttiittyy ooff ccaarrrriieerr »»,, mmaaiiss «« cceettttee ssoolluuttiioonn ss’’iimmppoossaaiitt »».. EEnn ll’’eessppèèccee,, iill ss’’aaggiissssaaiitt dd’’uunn aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee,, lleeqquueell llaaiissssaaiitt àà llaa cchhaarrggee dduu pprroopprriiééttaaiirree lleess ggeessttiioonnss nnaauuttiiqquuee eett ccoommmmeerrcciiaallee.. SS’’aaggiissssaanntt ddee ll’’ooppppoossaabbiilliittéé ddee llaa ccllaauussee àà ll’’ééggaarrdd dduu ffrréétteeuurr dduu nnaavviirree,, uunnee ddéécciissiioonn33 aa ééttéé rreenndduuee ppaarr llee ttrriibbuunnaall ddee ccoommmmeerrccee ddee PPaarriiss.. DDaannss ccee lliittiiggee,, llee ffrréétteeuurr,, llaa ssoocciiééttéé EEMMPPRREESSAA ss’’ooppppoossaaiitt àà ll’’aapppplliiccaattiioonn ddee llaa ccllaauussee «« IIddeennttiittyy ooff ccaarrrriieerr »» iinnvvooqquuééee ppaarr ssoonn ccooccoonnttrraaccttaanntt,, ll’’aaffffrréétteeuurr llaa SSttéé MMAARRTTIINN.. SSuuiittee àà ddeess aavvaarriieess ssuurr ddeess ccaarrggaaiissoonnss ddee bbaannaanneess ttrraannssppoorrttééeess àà bboorrdd ddee nnaavviirree «« RRaaffaaeell--LLoottiittoo »»,, lleess aayyaannttss ddrrooiitt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee aa aassssiiggnnéé lleess ssoocciiééttééss EEMMPPRREESSAA,, MMAARRTTIINN eett llee ccaappiittaaiinnee.. LLaa ssoocciiééttéé EEMMPPRREESSAA ssoouutteennaaiitt qquu’’eellllee ééttaaiitt ééttrraannggèèrree aauuxx ccoonnnnaaiisssseemmeennttss,, lleessqquueellss oonntt ééttéé ssoouussccrriittss eexxcclluussiivveemmeenntt eennttrree lleess aayyaannttss ddrrooiitt eett llaa ssoocciiééttéé MMAARRTTIINN.. CCeess ddeeuuxx ddeerrnniieerrss oonntt eexxpplliiqquuéé qquu’’iillss aavvaaiieenntt «« aaccttiioonnnnéé EEMMPPRREESSAA eenn vveerrttuu dd’’uunnee ccllaauussee ddeess ddiittss ccoonnnnaaiisssseemmeennttss iinnddiiqquuaanntt qquuee MMAARRTTIINN nn’’aaggiitt qquu’’eenn qquuaalliittéé ddee mmaannddaattaaiirree dduu pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree,, ccee ddeerrnniieerr ééttaanntt sseeuull rrééppuuttéé êêttrree llee ‘‘ttrraannssppoorrtteeuurr’’…… »».. LLee ttrriibbuunnaall aa ddéécciiddéé qquuee cceettttee ccllaauussee «« nn’’eesstt pplluuss rreeccoonnnnuuee ccoommmmee vvaallaabbllee ppaarr llaa jjuurriisspprruuddeennccee lloorrssqquu’’eellllee nnee rrééppoonndd ppaass àà llaa rrééaalliittéé ddeess ffaaiittss,, cc''eesstt--àà--ddiirree lloorrssqquuee llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree qquu’’eellllee iinnddiiqquuee nn’’eenn aa ppaass,, eenn ffaaiitt,, llaa ggeessttiioonn ccoommmmeerrcciiaallee ;; qquuee tteell eesstt llee ccaass eenn ll’’eessppèèccee,, MMAARRTTIINN aassssuummaanntt eellllee--mmêêmmee,, eett sseeuullee,, llaa ggeessttiioonn dduu RRaaffaaeell--LLoottiittoo ;; qquuee dduu ssuurrccrrooîîtt,, ddooccttrriinnee eett jjuurriisspprruuddeennccee,, ccoonnssiiddèèrreenntt uunnaanniimmeemmeenntt qquu’’eenn mmaattiièèrree dd’’aaffffrrèètteemmeenntt àà tteemmppss,, cc’’eesstt ttoouujjoouurrss ll’’aaffffrréétteeuurr eett nnoonn ll’’aarrmmaatteeuurr qquuii aa llaa qquuaalliittéé ddee 1 DMF 2002 p.63 2 DMF 1968 p.86 3 DMF 1980 p.547
 • 39. 39 ‘‘ttrraannssppoorrtteeuurr’’…… »»,, aauuxx mmoottiiffss qquuee «« EEMMPPRREESSAA nn’’aa ppaass ééttéé ssiiggnnaattuurree ddeess ccoonnnnaaiisssseemmeenntt »» eett qquuee «« llaa cchhaarrttee--ppaarrttiiee llaa lliiaanntt eexxcclluussiivveemmeenntt àà MMAARRTTIINN eett nn’’aauuttoorriissaanntt aauuccuunneemmeenntt cceett aarrmmeemmeenntt àà aaggiirr eenn ssoonn nnoomm eett ppoouurr ssoonn ccoommppttee aauupprrèèss ddee llaa cclliieennttèèllee »».. IIll eenn aauurraaiitt ééttéé aauuttrreemmeenntt ssii llaa cchhaarrttee--ppaarrttiiee aavvaaiitt pprréévvuu llaa ppoossssiibbiilliittéé àà ll’’aaffffrréétteeuurr dd’’iinncclluurree ddaannss sseess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss ddeess ccllaauusseess «« IIddeennttiittyy ooff ccaarrrriieerr »»,, aauuqquueell ccaass llee ffrréétteeuurr aauurraaiitt ééttéé ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee aayyaanntt aacccceeppttéé àà ll’’aavvaannccee ccee ttyyppee ddee ccllaauussee..11 DDiixx aannss aapprrèèss llaa ddéécciissiioonn cciittééee ccii--ddeessssuuss,, ddaannss uunn aarrrrêêtt dduu 2211 jjuuiinn 1199889922 ooùù llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree ccoonntteessttaaiitt ll’’ooppppoossaabbiilliittéé ddee llaa ccllaauussee «« IIddeennttiittyy ooff ccaarrrriieerr »» iinnvvooqquuééee ccoonnttrree lluuii ppaarr ll’’aaffffrréétteeuurr,, llaa CCoouurr dd’’aappppeell dd’’AAiixx--eenn--PPrroovveennccee aa rreenndduu ll’’aarrrrêêtt ssuuiivvaanntt :: «« aatttteenndduu qquuee cceettttee ccllaauussee,, qquuii ccoonnttrreeddiitt lleess ccllaauusseess ddee llaa cchhaarrttee--ppaarrttiiee,, nn’’eesstt ppaass ooppppoossaabbllee àà llaa SSttéé CC.. ((ffrréétteeuurr)),, qquuii nn’’eesstt ppaass ppaarrttiiee aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, ddèèss lloorrss qquu’’iill nn’’eesstt ppaass ddéémmoonnttrréé qquu’’eellllee ll’’aa aacccceeppttééee ;; qquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt aa ééttéé ssiiggnnéé ppaarr SS.. ((aaffffrréétteeuurr)) »».. CC’’eesstt uunn jjuuggeemmeenntt ttrrèèss jjuussttee,, ééttaanntt ddoonnnnéé qquuee ddaannss cceettttee aaffffaaiirree,, nnoonn sseeuulleemmeenntt llee ffrréétteeuurr nn’’aavvaaiitt ppaass ssiiggnnéé llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, mmaaiiss qquu’’iill aavvaaiitt ttrraannssfféérréé àà ll’’aaffffrréétteeuurr llaa ggeessttiioonn nnaauuttiiqquuee eett llaa ggeessttiioonn ccoommmmeerrcciiaallee tteell qquu’’iill rreessssoorrttaaiitt ddee llaa cchhaarrttee--ppaarrttiiee.. DDaannss uunn aarrrrêêtt dduu 2255 mmaarrss 1199993333 ,, llaa CCoouurr dd’’aappppeell ddee PPaarriiss,, eenn aaccccoorrdd aavveecc llaa jjuurriisspprruuddeennccee ttrraaddiittiioonnnneellllee ffrraannççaaiissee44 ,, rreeffuussee ddee rreeccoonnnnaaîîttrree eeffffeett àà llaa ccllaauussee «« IIddeennttiittyy ooff ccaarrrriieerr »» ffiigguurraanntt ssuurr uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. DDaannss cceett aarrrrêêtt ccoonncceerrnnaanntt llee nnaavviirree «« AArrnnoo »»,, llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt aa ééttéé éémmiiss ssuurr uunn ffoorrmmuullaaiirree àà eenn--ttêêttee ddee ll’’aaffffrréétteeuurr,, eett llaa ccllaauussee «« IIddeennttiittyy ooff ccaarrrriieerr »» nnee mmeennttiioonnnnee nnii llee nnoomm nnii ll’’aaddrreessssee ddee ll’’aarrmmaatteeuurr,, cc’’eesstt ddoonncc ll’’aaffffrréétteeuurr qquuii aavvaaiitt llaa qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee.. LL’’aarrrrêêtt llee pplluuss rréécceenntt,, eenn cceettttee mmaattiièèrree,, aa ééttéé rreenndduu ppaarr llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn llee 55 1 HADJHAMOU B., op.cit., p.61 2 BT 1990 n° 2377 p.255 3 DMF 1994 p.504 4 DMF 1995 n°50
 • 40. 40 nnoovveemmbbrree 2200003311 ,, ccoonncceerrnnaanntt uunn ttrraannssppoorrtt ddee ccoonntteenneeuurrss ddee HHoonngg KKoonngg àà GGêênneess.. LLee ssoouuss--aaffffrréétteeuurr aavvaaiitt éémmiiss uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ddééssiiggnnaanntt ccoommmmee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee llee pprroopprriiééttaaiirree eett ll’’aaffffrréétteeuurr àà tteemmppss.. LLee nnaavviirree aayyaanntt ssuubbii ddeess ddoommmmaaggeess eenn rraaiissoonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, ll’’éémmeetttteeuurr ssee rreettoouurrnnee ccoonnttrree llee cchhaarrggeeuurr.. LL’’aarrrrêêtt ccoonncceerrnnee uunnee qquueessttiioonn ddee ffoonndd :: llee ddrrooiitt dd’’aaggiirr ccoonnttrree llee cchhaarrggeeuurr qquuii nniiaaiitt llaa qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr dduu ddeemmaannddeeuurr.. LLaa CCoouurr dd’’aappppeell aa ddééccllaarréé ll’’aaccttiioonn iirrrreecceevvaabbllee.. DDèèss lloorrss llee ssoouuss--ffrréétteeuurr aa ffoorrmméé uunn ppoouurrvvooii.. LLaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn aa rreejjeettéé llee ppoouurrvvooii,, aauu mmoottiiff qquuee «« llaa ssoocciiééttéé ((ll’’éémmeetttteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt)) qquuii aa ssttiippuulléé uunnee ccllaauussee «« iiddeennttiittyy ooff ccaarrrriieerr »» àà ssoonn sseeuull bbéénnééffiiccee –– ccllaauussee qquuii nn’’eesstt ppaass pprroohhiibbééee ppaarr llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ddee 11992244 –– nnee ppeeuutt eenn iinnvvooqquueerr ll''iinnooppppoossaabbiilliittéé àà ssoonn ééggaarrdd ppoouurr rreevveennddiiqquueerr llee ddrrooiitt dd''aaggiirr ccoonnttrree llee cchhaarrggeeuurr eenn llaa qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee qquu''eellllee aa eexxpprreesssséémmeenntt aattttrriibbuuééee aauu pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree oouu àà ll''aaffffrréétteeuurr àà tteemmppss.. »».. EEnnffiinn,, ccoommmmee ccee qquuee llee MMoonnssiieeuurr PPaattrriicckk SSIIMMOONN ccoommmmeennttee ddaannss uunn ccoollllooqquuee dduu 1177//0022//0055 aauu sseeiinn ddee ll’’AAssssoocciiaattiioonn FFrraannççaaiissee dduu DDrrooiitt MMaarriittiimmee ((AAFFDDMM)),, llaa jjuurriisspprruuddeennccee ffrraannççaaiissee ffaaiitt pprréévvaallooiirr llaa ssûûrreettéé dduu ttiittrree mmaaiiss eellllee nnee ll’’aa ppaass ffaaiitt,, ppoouurr aauuttaanntt aavveecc llaa ccllaauussee «« iiddeennttiittyy ooff ccaarrrriieerr »» :: eellllee ll’’eesstt ssiimmpplleemmeenntt ééccaarrttééee ppaarrccee qquu’’iinnssuuffffiissaammmmeenntt pprréécciissee qquuaanntt àà llaa ddééssiiggnnaattiioonn dduu pprroopprriiééttaaiirree22 .. SSeeccttiioonn IIIIII :: LLee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssaannss eenn--ttêêttee LLee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssaannss eenn--ttêêttee eesstt ggéénnéérraalleemmeenntt éémmiiss ddaannss llee ccaaddrree dd’’uunn aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee eett ppaarrffooiiss àà tteemmppss.. LLoorrssqquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt ssaannss eenn--ttêêttee,, llee ddéétteenntteeuurr ddee ccee ddooccuummeenntt eesstt eenn ddrrooiitt 1 BTL 2003 p.757 et DMF 2004 p.368 2 BTL 2005 p.157
 • 41. 41 dd''aaggiirr ccoonnttrree ll''aarrmmaatteeuurr iiddeennttiiffiiéé ccoommmmee cceelluuii dduu nnaavviirree.. IIll ppeeuutt llee ffaaiirree eenn ccoonnssuullttaanntt llee LLllooyydd''ss RReeggiisstteerr.. CCeeppeennddaanntt,, aavvaanntt dd’’êêttrree aarrrriivvééee àà cceettttee ccoonncclluussiioonn,, llaa jjuurriisspprruuddeennccee ffrraannççaaiissee aa mmaarrqquuéé uunnee cceerrttaaiinnee hhééssiittaattiioonn qquuaanntt àà llaa mméétthhooddee àà eemmppllooyyeerr ppoouurr iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. PPaarraaggrraapphhee II :: LL’’aarrrrêêtt «« VVoommaarr »» LLee ddéébbaatt ccoonncceerrnnaanntt ll’’iiddeennttiittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ddaannss llee ccaaddrree dd’’uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssaannss eenn--ttêêttee,, aa ééttéé oouuvveerrtt ppaarr uunn aarrrrêêtt «« JJuulliiaa »» dduu 1100 mmaaii 1199883311 .. EEnn eessppèèccee,, llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn aavvaaiitt ppoosséé llee pprriinncciippee qquuee lloorrssqquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ééttaaiitt ssaannss eenn--ttêêttee mmaaiiss ssee rrééfféérraaiitt àà uunnee cchhaarrttee--ppaarrttiiee,, ll’’aabbsseennccee ddee mmeennttiioonn mmoonnttrraaiitt ppaarr eellllee--mmêêmmee qquuee lleess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss nnee ppoouuvvaaiieenntt ppaass êêttrree ssiiggnnéé ppoouurr llee ccoommppttee ddee ll’’aarrmmaatteeuurr,, qquuii ddèèss lloorrss nnee ppoouuvvaaiitt êêttrree ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. CCeettttee aarrgguummeennttaattiioonn ddee llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn aa ééttéé vviivveemmeenntt ccrriittiiqquuééee,, nnoottaammmmeenntt eenn ccee qquu’’eellllee aabboouuttiitt àà uunn vvéérriittaabbllee ddéénnii ddee jjuussttiiccee eenn ddééffaavveeuurr dduu ttiieerrss ppoorrtteeuurr ddee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. LLee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree,, iiddeennttiiffiiéé ccoommmmee ttrraannssppoorrtteeuurr aappppaarreenntt,, ppeeuutt--iill ssee ssoouussttrraaiirree àà cceettttee pprrééssoommppttiioonn eenn iinnvvooqquuaanntt llaa cchhaarrttee--ppaarrttiiee ?? LLeess ttrriibbuunnaauuxx oonntt ssoouulliiggnnéé qquuee ll’’aabbsseennccee ddee rrééfféérreennccee,, ddaannss llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, aauu nnoomm ddeess ppaarrttiieess àà llaa cchhaarrttee,, nnee ppeerrmmeettttaaiitt ppaass ddee ddéétteerrmmiinneerr qquuii ccoonnsseerrvvee llaa ggeessttiioonn ccoommmmeerrcciiaallee dduu nnaavviirree.. EEnn eeffffeett,, llaa ssiimmppllee mmeennttiioonn qquu’’uunnee cchhaarrttee ppaarrttiiee eexxiissttee eesstt iinneeffffiiccaaccee ppoouurr ssoouussttrraaiirree llee pprroopprriiééttaaiirree ddee nnaavviirree àà llaa pprrééssoommppttiioonn qquu’’iill eesstt llee ttrraannssppoorrtteeuurr éémmeetttteeuurr ddee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt..22 CC’’eesstt eenn ccee sseennss qquuee llee CCoouurr dd’’aappppeell dd’’AAiixx--eenn--PPrroovveennccee aa rreenndduu ssoonn jjuuggeemmeenntt ddaannss 1 DMF 1984 p.269 2 M.N RAYNAUD, Le connaissement sans en-tête, DMF 1997, p.3
 • 42. 42 ll’’aarrrrêêtt «« VVoommaarr »» dduu 2222 ooccttoobbrree 1199885511 .. LLaa CCoouurr dd’’aappppeell ddééccllaarraaiitt qquuee ««……llaa cchhaarrttee--ppaarrttiiee eesstt iinnooppppoossaabbllee aauu ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, ddèèss lloorrss qquu’’eellllee nn’’yy eesstt ppaass rreepprroodduuiittee oouu mmaattéérriieelllleemmeenntt aannnneexxééee ;; qquuee,, dd’’aauuttrree ppaarrtt,, llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt uunn ttiittrree nnééggoocciiaabbllee,, ssuurr lleeqquueell llee ddéétteenntteeuurr llééggiittiimmee ppeeuutt ffoonnddeerr ddee mmaanniièèrree eexxcclluussiivvee ssoonn ddrrooiitt dd’’eesstteerr eenn jjuussttiiccee »».. EEllllee rreeffuussaaiitt ddoonncc dd’’yy ppuuiisseerr lleess éélléémmeennttss rreellaattiiffss aauuxx qquuaalliittééss ddee ffrréétteeuurr eett dd’’aaffffrréétteeuurr,, eett cceeuuxx rreellaattiiff aauu ccrriittèèrree ddee llaa ggeessttiioonn ccoommmmeerrcciiaallee qquuii eenn ddééccoouullee.. LLaa CCoouurr aaddmmeettttaaiitt ééggaalleemmeenntt «« qquu’’eenn ll’’eessppèèccee lleess ccoonnnnaaiisssseemmeenntt nnee rréévvééllaanntt àà llaa lleeccttuurree nnii llee nnoomm ddee ll’’aarrmmaatteeuurr nnii cceelluuii ddee ll’’aaffffrréétteeuurr,, lleeuurrss ddéétteenntteeuurrss ssoonntt eenn ddrrooiitt,, ffaauuttee dd’’aauuttrreess pprréécciissiioonnss,, ddee rreecchheerrcchheerr ll’’aarrmmaatteeuurr ddoonntt ll’’iiddeennttiittéé ss’’éévviinnccee ddee mmaattiièèrree nnaattuurreellllee ddee cceellllee dduu nnaavviirree,, eenn qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee.. »» LLaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn22 aa rreejjeettéé llee ppoouurrvvooii ffoorrmméé ccoonnttrree llaa ddéécciissiioonn rreenndduuee ppaarr llaa CCoouurr dd’’aappppeell dd’’AAiixx--eenn--PPrroovveennccee,, eenn eessttiimmaanntt qquuee cceettttee ddeerrnniièèrree «« aavvaaiitt ppuu aaccccuueeiilllliirr ll’’aaccttiioonn ddiirriiggééee ccoonnttrree llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree,, qquueelllleess qquuee ssooiieenntt lleess iinnddiiccaattiioonnss rreellaattiivveess àà ll''iiddeennttiittéé ddee ll''aaffffrréétteeuurr aayyaanntt ppuu rrééssuulltteerr dd''éélléémmeennttss eexxttéérriieeuurrss aauu ttiittrree ddee ttrraannssppoorrtt,, rréévvééllééss ppoossttéérriieeuurreemmeenntt àà ssaa ddéélliivvrraannccee »».. LLee PPrrooffeesssseeuurr BBoonnaassssiieess iinnddiiqquuee qquuee llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn ffoonnddee ssaa ddéécciissiioonn ssuurr llaa vvaalleeuurr ddeess mmeennttiioonnss dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, pplluuss ggéénnéérraalleemmeenntt ssuurr llaa vvaalleeuurr ddee ccee ddeerrnniieerr ccoommmmee ttiittrree rreepprréésseennttaanntt ll’’eennsseemmbbllee ddeess ddrrooiittss dduu ddéétteenntteeuurr33 .. IIll éénnoonnccee ééggaalleemmeenntt qquuee «« llaa rrèèggllee ppoossééee ppaarr llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn nn’’aa ppaass ttoouutteeffooiiss vvaalleeuurr aabbssoolluuee »»,, ééttaanntt ddoonnnnéé qquu «« ’’uunnee ppaarrtt,, iill ffaauutt,, ccoommmmee llee ffaaiitt llaa CCoouurr,, rréésseerrvveerr llee ccaass ooùù llee ddeessttiinnaattaaiirree,, aannttéérriieeuurreemmeenntt àà ll’’aaccqquuiissiittiioonn ppaarr lluuii dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, aauurraaiitt ééttéé iinnffoorrmméé ddee ll’’iiddeennttiittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. DD’’aauuttrree ppaarrtt,, oonn ppeeuutt ppeennsseerr qquuee llee ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, aalloorrss mmêêmmee 1 DMF 1987 p.155 et s. 2 DMF 1987 p.573 et s. 3 DMF 1988 p.141
 • 43. 43 qquuee lleess mmeennttiioonnss ddee llaa cchhaarrttee--ppaarrttiiee nnee lluuii ssoonntt ppaass ooppppoossaabblleess,, ppoouurrrraaiitt iinnvvooqquueerr llaa cchhaarrttee,, eett aaggiirr aalloorrss eenn rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoonnttrree ll’’aaffffrréétteeuurr àà tteemmppss »»11 .. LLaa jjuurriisspprruuddeennccee «« VVoommaarr »» ccoonnttiinnuuee àà eexxeerrcceerr ssaa jjuussttee eemmpprriissee ssuurr llee ddrrooiitt ffrraannççaaiiss.. CCeess pprriinncciippeess oonntt ééttéé pplluussiieeuurrss ffooiiss rrééaaffffiirrmmééss..22 LLaa jjuurriisspprruuddeennccee sseemmbbllaaiitt ffeerrmmeemmeenntt ééttaabblliiee ddeeppuuiiss ll’’aarrrrêêtt ddee llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn «« VVoommaarr »» ddaannss llee sseennss dd’’uunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé eexxcclluussiivvee dduu pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree.. MMaaiiss,, ccoommmmee MMoonnssiieeuurr PPaattrriicckk SSiimmoonn ddiissaaiitt :: «« lleess cchhoosseess ppaarraaiissssaaiieenntt aaiinnssii ffiixxééee ddee ffaaççoonn ssûûrree eett ppoouurr lloonnggtteemmppss,, mmaaiiss rriieenn nn’’ééttaanntt éétteerrnneell eenn ccee bbaass mmoonnddee »».. CCeeppeennddaanntt llaa jjuurriisspprruuddeennccee rréécceennttee llaaiissssee ppeennsseerr qquuee llee ddéébbaatt nn’’eesstt ppaass eennccoorree ccllooss.. PPaarraaggrraapphhee IIII :: LL’’aarrrrêêtt «« JJ..JJeessssiiccaa »» EEnn eeffffeett,, llaa CCoouurr dd’’aappppeell dd’’AAiixx--eenn--PPrroovveennccee aa rreenndduu uunn aarrrrêêtt llee 88 sseepptteemmbbrree 11999944 ccoonncceerrnnaanntt uunn nnaavviirree nnoommmméé «« JJ..JJeessssiiccaa »»33 .. DDaannss ccee ffaaiitt,, ssuubbrrooggééss ddaannss lleess ddrrooiittss dduu ddeessttiinnaattaaiirree,, lleess aassssuurreeuurrss aavvaaiieenntt aassssiiggnnéé àà llaa ffooiiss llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree eett ll’’aaffffrréétteeuurr àà tteemmppss.. DDaannss ssoonn jjuuggeemmeenntt dduu 3300 aaooûûtt 11999911,, llee TTrriibbuunnaall ddee ccoommmmeerrccee ddee SSaalloonn--ddee--PPrroovveennccee aa ddééccllaarréé ll’’aaccttiioonn rreecceevvaabbllee ccoonnttrree llee pprroopprriiééttaaiirree,, mmaaiiss aa rreejjeettéé ll’’aaccttiioonn ccoonnttrree ll’’aaffffrréétteeuurr àà tteemmppss.. EEnn aappppeell,, llaa CCoouurr dd’’AAiixx--eenn--PPrroovveennccee nn’’ééttaaiitt pplluuss ssaaiissiiee qquuee ddee ll’’aaccttiioonn iinntteennttééee ccoonnttrree ll’’aaffffrréétteeuurr àà tteemmppss.. LLaa mmoottiivvaattiioonn ddee llaa CCoouurr dd’’AAiixx eesstt nneettttee :: «« LLaa ppoossssiibbiilliittéé ppoouurr llee ddéétteenntteeuurr dd’’uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssaannss eenn--ttêêttee dd’’aaggiirr ccoonnttrree llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree nn’’eexxcclluutt ppaass cceellllee dd’’iiddeennttiiffiieerr eett ddee ddiirriiggeerr ll’’aaccttiioonn ccoonnttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr rreessppoonnssaabbllee.. 1 Ibid. 2 Voir ce sens, versailles, 24 septembre 1992, BT 1993 p.223 ; Cour d’appel de Paris, 2 mars 1993, DMF 1993 p. 416 ; Cour d’appel de Rennes, 27 septembre 1995, navire Eurotrident, DMF 1997 p.49 ; Cour d’appel de Rouen, 25 avril 1996, navire Panagiotis, DMF 1998 p.268 ; Cour d’appel de Rouen, 20 janvier 2000, navire Samara, DMF 2000 p.829 3 DMF 1995 p.52 et s.
 • 44. 44 LLaa cchhaarrttee--ppaarrttiiee ppeeuutt,, ccoommmmee ttoouutt aauuttrree ccoonnttrraatt,, êêttrree iinnvvooqquuééee ppaarr lleess ttiieerrss eenn ttaanntt qquuee ffaaiitt jjuurriiddiiqquuee.. EEnn ccaass dd’’aaffffrrèètteemmeenntt,, ll’’aaffffrréétteeuurr àà tteemmppss ((aaffffrrèètteemmeenntt àà tteemmppss)) eett llee ffrréétteeuurr aauu vvooyyaaggee ((aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee)) oonntt llaa qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr.. »» CCoommppaarreezz cceett aarrrrêêtt aavveecc cceelluuii rreenndduu ddaannss ll’’aaffffaaiirree «« VVoommaarr »» nneeuuff aannss pplluuss ttôôtt ppaarr llaa mmêêmmee CCoouurr.. IIll ddoonnnnee ll’’iimmpprreessssiioonn dd’’uunnee rruuppttuurree :: ll’’aarrrrêêtt «« VVoommaarr »» ss’’aappppuuiiss ssuurr llaa rreellaattiivviittéé ddeess ccoonnvveennttiioonnss eett lleeuurr iinnooppppoossaabbiilliittéé àà ll’’eexxttéérriieeuurr ddee lleeuurr sspphhèèrree eett ll’’aarrrrêêtt «« JJ..JJeessssiiccaa »» ssuurr ll’’ooppppoossaabbiilliittéé aauuxx ttiieerrss dduu ccoonnttrraatt ccoommmmee ffaaiitt.. LLee «« VVoommaarr »» ddééccllaarree ll’’aarrmmaatteeuurr tteennuu ppaarr uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssaannss eenn--ttêêttee ssiiggnnéé dduu ccaappiittaaiinnee.. LLee «« JJ..JJeessssiiccaa »» rreettiieenntt ll’’aaffffrréétteeuurr,, eennggaaggéé ppaarr llee ccaappiittaaiinnee ssiiggnnaattaaiirree dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssaannss eenn--ttêêttee11 .. SSuurr llaa ppoorrttééee pprraattiiqquuee ddee cceett aarrrrêêtt,, MMaaîîttrree PPaattrriicckk SSiimmoonn aa ccrriittiiqquuéé llee ffaaiitt qquuee llaa ccaarrggaaiissoonn ppeeuutt aaggiirr ccoonnttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr aappppaarreenntt aayyaanntt éémmiiss llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, eett aauussssii ccoonnttrree cceelluuii qquuii nnee ll’’aa ppaass éémmiiss mmaaiiss ddoonntt ll’’aaccttiioonn oouu llaa ssiittuuaattiioonn ccoonnttrraaccttuueellllee ppeerrmmeett ddee ddiirree qquu’’iill aa eeffffeeccttuuéé llee ttrraannssppoorrtt.. DD’’aapprrèèss lluuii,, ll’’aarrrrêêtt eennccoouurrtt ttrrooiiss rreepprroocchheess.. PPrreemmiièèrreemmeenntt,, iill ddiissaaiitt qquuee «« llee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt nn’’ééttaabblliitt ppaass nnéécceessssaaiirreemmeenntt eett iippssoo ffaaccttoo qquuee ll’’uunnee ddeess ppaarrttiieess aa pprriiss llaa qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr »» eett «« llee ffaaiitt dd’’êêttrree aaffffrréétteeuurr àà tteemmppss oouu mmêêmmee ffrréétteeuurr aauu vvooyyaaggee nnee ssiiggnniiffiiee ppaass nnéécceessssaaiirreemmeenntt qquu’’oonn eesstt ttrraannssppoorrtteeuurr22 »».. LLee PPrrooffeesssseeuurr BBoonnaassssiieess ssoouuttiieenn cceettttee oobbsseerrvvaattiioonn,, eenn aajjoouuttaanntt pplluuss llooiinn qquu’’oonn ppeeuutt rreepprroocchheerr àà llaa CCoouurr dd’’aappppeell dd’’AAiixx--eenn--PPrroovveennccee ddee ss’’êêttrree eexxpprriimmééee dd’’uunnee mmaanniièèrree ttrroopp ggéénnéérraallee,, ccaarr iill eesstt cceerrttaaiinn qquu’’iill ffaauutt aapppprréécciieerr lleess cchhoosseess aauu ccaass ppaarr ccaass33 .. DDeeuuxxiièèmmee rreepprroocchhee :: «« ssii ll’’oonn ppeeuutt aaggiirr ccoonnttrraaccttuueelllleemmeenntt ccoonnttrree ddeeuuxx ppeerrssoonnnneess,, cc’’eesstt qquu’’iill yy aa ddeeuuxx ttrraannssppoorrtteeuurrss àà llaa ffooiiss.. OOrr,, iill nnee ppeeuutt yy aavvooiirr ddeeuuxx ppeerrssoonnnneess aayyaanntt llaa 1 P. SIMON, Qui est le transporteur maritime, DMF 1995 p.26. 2 Ibid. 3 DMF 1996 p.132
 • 45. 45 mmêêmmee qquuaalliittéé »»11 .. LLee PPrrooffeesssseeuurr BBoonnaassssiieess ccoonnssiiddèèrree qquuee cceettttee ccrriittiiqquuee ddééppaassssee ppeeuutt--êêttrree lleess tteerrmmeess.. SSeelloonn lluuii,, llaa CCoouurr nn’’aa ppaass àà ssee pprroonnoonncceerr ssuurr llee mméérriittee ddee ll’’aaccttiioonn ddiirriiggééee ccoonnttrree llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree,, lleeqquueell nn’’ééttaaiitt ppaass ppaarrttiiee eenn ccaauussee dd’’aappppeell22 .. LLee ttrrooiissiièèmmee ggrriieeff ccoonncceerrnnee llaa tthhééoorriiee dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. SSeelloonn MMaaîîttrree PPaattrriicckk SSiimmoonn :: «« VVoouullooiirr tteenniirr ccoommppttee dd’’éélléémmeennttss eexxttrriinnssèèqquueess rreevviieenntt àà ffrraaggiilliisseerr llaa ssééccuurriittéé qquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt aappppoorrttee aauu ccoommmmeerrccee mmaarriittiimmee.. »»33 SSuurr ccee ppooiinntt,, llee PPrrooffeesssseeuurr BBoonnaassssiieess ccoonnssiiddèèrree qquuee :: «« iill nn’’eesstt ppaass ssûûrr qquu’’eenn ddoonnnnaanntt aauu ddeessttiinnaattaaiirree qquuii aa aaccqquuiiss llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, eenn mmêêmmee tteemmppss qquu’’iill aacchheettaaiitt llaa mmaarrcchhaannddiissee,, ddeeuuxx ggaarraannttss ddee llaa bboonnnnee ffiinn dduu ttrraannssppoorrtt ((llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree eett ll’’aaffffrréétteeuurr àà tteemmppss)) aauu lliieeuu dd’’uunn sseeuull,, lleess jjuuggeess «« ffrraaggiilliisseenntt »» llaa ssééccuurriittéé aappppoorrttééee ppaarr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt44 .. »» PPaarraaggrraapphhee IIIIII :: LL’’aarrrrêêtt «« GGeemmiinnii II »» LLeess ddéécciissiioonnss ddeess CCoouurrss dd’’aappppeell aallllèèrreenntt ddaannss llee sseennss ddee llaa jjuurriisspprruuddeennccee «« VVoommaarr »».. CCeeppeennddaanntt,, rréécceemmmmeenntt,, uunnee ddéécciissiioonn ddiifffféérreennttee aa jjeettéé uunn cceerrttaaiinn ttrroouubbllee.. LL’’aarrrrêêtt rreenndduu ppaarr llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn llee 88 jjaannvviieerr 22000022 ddaannss ll’’aaffffaaiirree «« GGeemmiinnii II »» rreevviieenntt ssuurr lleess pprriinncciippeess ppoossééss ddaannss llaa jjuurriisspprruuddeennccee ««VVoommaarr »» eenn ccrrééaanntt uunnee vvaarriiaannttee.. DDeess aassssuurreeuurrss ddéétteenntteeuurrss dd’’uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssaannss eenn--ttêêttee aavvaaiieenntt aaggii eenn rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoonnttrree llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree.. LLaa CCoouurr dd’’aappppeell ddee PPaarriiss aa rreejjeettéé lleeuurr aaccttiioonn,, eenn oobbsseerrvvaanntt qquuee llee nnaavviirree aavvaaiitt ééttéé aaffffrrééttéé ccooqquuee nnuuee,, qquuee ll’’aaffffrrèètteemmeenntt aavvaaiitt ééttéé ppuubblliiéé,, eett qquuee lleess aassssuurreeuurrss aavvaaiieenntt eeuu ccoonnnnaaiissssaannccee dduu nnoomm dduu ttrraannssppoorrtteeuurr vvéérriittaabbllee ppaarr lleess ccoonnssttaattss dd’’aavvaarriiee.. LLaa CCoouurr ddee 1 P. SIMON, op.cit., p.26. 2 DMF 1996 p.132 3 P. SIMON, op.cit., p.29 4 DMF 1996 p.133
 • 46. 46 ccaassssaattiioonn aa rreejjeettéé llee ppoouurrvvooii ffoorrmméé ccoonnttrree llaa ddéécciissiioonn ddee llaa CCoouurr dd’’aappppeell,, aauuxx mmoottiiffss qquuee ««…… llee nnoomm dduu nnaavviirree aaiinnssii qquuee ssoonn ppoorrtt dd’’aattttaacchhee ééttaanntt mmeennttiioonnnnééeess ssuurr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, ll’’aarrrrêêtt,, qquuii aa eenn oouuttrree rreelleevvéé qquuee ll’’aaffffrrèètteemmeenntt aavvaaiitt ééttéé ppuubblliiéé ddaannss llee ppoorrtt dd’’aattttaacchhee dduu nnaavviirree,, aa ppuu ssttaattuueerr ccoommmmee iill ll’’aa ffaaiitt »»..11 LLee pprrooffeesssseeuurr BBoonnaassssiieess ccrriittiiqquuee cceettttee ddéécciissiioonn,, eenn ddiissaanntt qquuee llee sseeuull ffaaiitt qquuee llee nnoomm dduu nnaavviirree eett ssoonn ppoorrtt dd’’aattttaacchhee ssooiieenntt ffiigguurrééss ssuurr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, jjuussttiiffiiaaiitt llaa ddéécciissiioonn ddee llaa CCoouurr dd’’aappppeell.. CCeettttee ddéécciissiioonn llaaiissssee ppeerrpplleexxee,, ccaarr llee nnoomm eett llee ppoorrtt dd’’aattttaacchhee dduu nnaavviirree nn’’aappppaarraaiisssseenntt jjaammaaiiss.. LLee ppaavviilllloonn dduu nnaavviirree nn’’eesstt ppaass mmeennttiioonnnnéé.. SSii lleess cchhaarrtteess--ppaarrttiieess ppeeuuvveenntt êêttrree ppuubblliiééeess aauu rreeggiissttrree dd’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn,, lleess cchhaarrtteess ddee lloonngguuee dduurrééee ffeerroonntt ll’’oobbjjeett dd’’uunnee ppuubblliiccaattiioonn,, mmaaiiss ppaass ppoouurr lleess cchhaarrtteess ppaarrttiieess bbrrèèvveess.. MMêêmmee ssii ll’’aayyaanntt ddrrooiitt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ppeeuutt ccoonnssuulltteerr llee rreeggiissttrree dd’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn,, cceellaa ddoonnnnee cceerrtteess àà ll’’aaffffrréétteeuurr llaa qquuaalliittéé dd’’aarrmmaatteeuurr,, eett nnoonn cceellllee ddee ttrraannssppoorrtteeuurr.. IIll ppeeuutt rreemmaarrqquueerr qquuee ddaannss uunnee mmeennttiioonn ddee cchhaarrttee--ppaarrttiiee àà tteemmppss,, uunn aauuttrree aaffffrrèètteemmeenntt aaiitt ddééjjàà eeuu lliieeuu.. SS’’iill aavvaaiitt aassssiiggnnéé ll’’aaffffrréétteeuurr àà tteemmppss,, ccee ddeerrnniieerr aauurraaiitt ppuu êêttrree ll’’aaffffrréétteeuurr aauu vvooyyaaggee.. DDaann ccee ccaass,, ll’’aarrmmaatteeuurr eesstt llee sseeuull àà nnee ppaass ss’’eenn ppllaaiinnddrree,, ccaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssee ccaacchhee,, eett llee ccoonnttrraatt eesstt aannoonnyymmee.. LLaa ssoolluuttiioonn ddee cceett aarrrrêêtt eesstt ddaannggeerreeuussee,, ccaarr iill nn’’yy aa ppaass ddee bboonn mmooyyeenn ppoouurr rreeccoonnnnaaîîttrree llee bboonn aaffffrréétteeuurr.. HHeeuurreeuusseemmeenntt,, ddaannss ll’’aarrrrêêtt «« JJiiaann GGee HHaaii »» 22 dduu 2222 jjaannvviieerr 22000022,, rreenndduuee qquueellqquueess jjoouurrss aapprrèèss ssoonn aarrrrêêtt «« GGeemmiinnii II »»,, llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn aa pprriiss llaa ddéécciissiioonn ssuuiivvaannttee :: «« eenn ll’’aabbsseennccee dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn ddee ll’’aaffffrréétteeuurr àà tteemmppss eett ddee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt àà ll’’eenn--ttêêttee ddee ll’’aarrmmaatteeuurr,, ccee ddeerrnniieerr aaiinnssii qquuee llee ccaappiittaaiinnee dduu nnaavviirree,, pprriiss eenn ssaa qquuaalliittéé ddee rreepprréésseennttaanntt ddee ll’’aarrmmeemmeenntt eett dduu pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree,, ddooiivveenntt rrééppoonnddrree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ttrraannssppoorrttééee»».. CCeettttee ssoolluuttiioonn qquuii rrééttaabblliitt llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt àà ssaa jjuussttee ppllaaccee,, ddooiitt cceerrttaaiinneemmeenntt êêttrree aapppprroouuvvééee33 ,, ccoommmmee llee ssoouulliiggnnee llee PPrrooffeesssseeuurr BBoonnaassssiieess.. 1 DMF 2002 p.449 2 DMF 2002 p.937 et BTL 2002 p.113 3 DMF 2003 p.61
 • 47. 47 LLaa ddéécciissiioonn ddee llaa CCoouurr dd’’aappppeell dduu 1188 ddéécceemmbbrree 2200002211 aa ccoonnffiirrmméé llee pprriinncciippee dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssaannss eenn--ttêêttee.. EEnn eessppèèccee,, llaa CCoouurr pprrooccèèddee àà llaa rreecchheerrcchhee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssaannss ssee ffoonnddeerr ssuurr lleess cchhaarrtteess--ppaarrttiieess,, ppoouurr ccaauussee dd’’iinnooppppoossaabbiilliittéé.. EEnn eeffffeett,, lleess éénnoonncciiaattiioonnss ddee llaa pprreemmiièèrree,, uunniiqquueemmeenntt eenn llaanngguuee aannggllaaiissee,, ééttaaiieenntt ccoommbbaattttuueess ppaarr uunn ccoouurrrriieerr dduu ccaappiittaaiinnee.. QQuuaanntt àà llaa sseeccoonnddee,, nnii rreepprroodduuiittee,, nnii aannnneexxééee aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, eellllee nnee ppoouuvvaaiitt êêttrree ooppppoossééee aauu cchhaarrggeeuurr qquuii ll’’aavvaaiitt iiggnnoorrééee.. EEnn ffiinn ddee ccoommppttee,, llee jjuuggee ssee ffoonnddee ssuurr llee LLllooyydd’’ss RReeggiisstteerr eett lleess éélléémmeennttss dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, ddoonntt llaa ssiiggnnaattuurree ddee ll’’aaggeenntt dduu ccaappiittaaiinnee ttéémmooiiggnnaaiitt qquuee ccee ddeerrnniieerr rreepprréésseennttaaiitt ll’’aarrmmaatteeuurr,, ddee ssoorrttee qquuee ssoonntt ccoonnssiiddéérrééss ccoonnjjooiinntteemmeenntt ccoommmmee ttrraannssppoorrtteeuurr llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree eett ll’’aarrmmaatteeuurr--ggéérraanntt.. CChhaappiittrree IIII :: LLee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé ddaannss llee CCooddee MMaarriittiimmee CChhiinnooiiss MMaallggrréé llee ffaaiitt qquuee llaa RRééppuubblliiqquuee ppooppuullaaiirree ddee CChhiinnee nn’’aa ppaass ppaarrttiicciippéé eett rraattiiffiiéé llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ddee 11992244 eett lleess ddeeuuxx PPrroottooccoolleess aaiinnssii qquuee lleess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg,, llee llééggiissllaatteeuurr cchhiinnooiiss ss’’iinnssppiirree àà llaa ffooiiss ddeess ddiissppoossiittiioonnss ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee 11992244 mmooddiiffiiééeess ppaarr llee pprroottooccoollee ddee 11996688 eett ddeess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg,, ttoouutteess ccoommppllééttééeess ppaarr ddeess ddiissppoossiittiioonnss nnaattiioonnaalleess pprroopprreess22 .. EEnn eeffffeett,, llee CCooddee MMaarriittiimmee CChhiinnooiiss ((CC..MM..CC..)) ss’’iinnssppiirree dd’’uunnee mmaanniièèrree ttrrèèss ffiiddèèllee ddee llaa pplluuppaarrtt ddeess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess eenn aapppplliiccaattiioonn.. IIll eexxiissttee uunnee ccoonncceeppttiioonn ssuurr ll’’aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee.. DDaannss llee CC..MM..CC..,, ccee ccoonnttrraatt aappppaarraaîîtt ddaannss llee cchhaappiittrree 44 ssuurr llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr,, pplluuttôôtt qquuee ddaannss llee cchhaappiittrree 66 ccoonnssaaccrréé aauu ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt,, lleeqquueell nnee ccoonncceerrnnee ddoonncc qquuee ll’’aaffffrrèètteemmeenntt àà tteemmppss eett ll’’aaffffrrèètteemmeenntt 1 BTL 2003 p.322 2 Louise ZHANG, Le Code maritime chinois, DMF 94 p.76
 • 48. 48 ccooqquuee nnuuee.. PPaarrccee qquuee,, ppoouurr lleess llééggiissllaatteeuurrss cchhiinnooiiss,, ll’’oobbjjeeccttiiff dd’’uunn ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee eesstt pplluuss pprroocchhee àà cceelluuii dd’’uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. SSeelloonn MMoonnssiieeuurr SSIIYYuuzzhhuuoo,, «« ccee qquuii ccaarraaccttéérriissee uunn ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee,, cc’’eesstt ssoonn oobbjjeett :: iill ppeerrmmeett ddee ttrraannssppoorrtteerr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess dd’’uunn lliieeuu àà uunn aauuttrree,, aauu lliieeuu dd’’aavvooiirr llaa ppoosssseessssiioonn eett llaa mmaaîîttrriissee dduu nnaavviirree »»11 .. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eett cceelluuii dd’’aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee ssoonntt ssoouummiiss aauuxx ddiissppoossiittiioonnss iimmppéérraattiivveess dduu cchhaappiittrree 4422 .. PPoouurr rrééssoouuddrree llee pprroobbllèèmmee ccoonncceerrnnaanntt ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ddaannss llee ccaaddrree ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess,, lleess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg oonntt iimmppoosséé ddeess ddiissppoossiittiioonnss iinnnnoovvaattrriicceess,, eenn ppaarrttiiccuulliieerr,, llaa nnoottiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé eett llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoommmmuunnee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ccoonnttrraaccttuueell eett dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé.. NNoouuss ccoonnssttaatteerroonnss qquuee llee CCMMCC aa rreepprriiss qquuaassiimmeenntt ttoouutteess lleess ddiissppoossiittiioonnss ddee RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg ddaannss ssoonn tteexxttee.. SSeeccttiioonn II :: LLaa pprréésseennttaattiioonn dduu rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé PPaarraaggrraapphhee II :: LLaa ddééffiinniittiioonn dduu «« ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé »» LL’’eexxpprreessssiioonn «« ttrraannssppoorrtteeuurr »» eesstt eemmppllooyyééee ddaannss llee CCooddee MMaarriittiimmee CChhiinnooiiss ddaannss ll’’aarrttiiccllee 4422 aalliinnééaa 11 eett 22 :: LLee tteerrmmee «« ttrraannssppoorrtteeuurr »» ddééssiiggnnee «« ttoouuttee ppeerrssoonnnnee ppaarr llaaqquueellllee oouu aauu nnoomm ddee llaaqquueellllee uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr eesstt ccoonncclluu aavveecc uunn 1 SIyuzhuo, Droit Maritime, Edition Falv 2003, p. 46. 2 Supra p.21
 • 49. 49 cchhaarrggeeuurr »».. LLeess tteerrmmeess «« ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé »» ddééssiiggnneenntt «« ttoouuttee ppeerrssoonnnnee àà llaaqquueellllee ll’’eexxééccuuttiioonn dduu ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess oouu dd’’uunnee ppaarrttiiee ddee ccee ttrraannssppoorrtt,, eesstt ccoonnffiiééee ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett ddooiivveenntt ss’’eenntteennddrree ééggaalleemmeenntt ddee ttoouuttee aauuttrree ppeerrssoonnnnee àà llaaqquueellllee cceettttee eexxééccuuttiioonn eesstt ccoonnffiiééee »»11 .. UUnn ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé ddooiitt rreessppeecctteerr oobblliiggaattooiirreemmeenntt ttrrooiiss éélléémmeennttss.. PPrreemmiièèrreemmeenntt,, llaa ppeerrssoonnnnee ddiiffffèèrree dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ccoonnttrraaccttuueell.. LLee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé eesstt qquueellqquu’’uunn,, aauuttrree qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr ccoonnttrraaccttuueell,, qquuii eeffffeeccttuuee eennttiièèrreemmeenntt oouu ppaarrttiieelllleemmeenntt llee ttrraannssppoorrtt ssaannss aavvooiirr ccoonncclluu uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt aavveecc llee cchhaarrggeeuurr.. DDeeuuxxiièèmmeemmeenntt,, iill ddooiitt eeffffeeccttuueerr eennttiièèrreemmeenntt oouu ppaarrttiieelllleemmeenntt llee ttrraannssppoorrtt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. AA ccaauussee dd’’eexxpplliiccaattiioonnss iimmpprréécciisseess ccoonncceerrnnaanntt «« ll’’eexxééccuuttiioonn dduu ttrraannssppoorrtt »»,, iill eexxiissttee ttoouujjoouurrss uunn ddéébbaatt tthhééoorriiqquuee ssuurr llee ffaaiitt qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé ppeeuutt êêttrree lleess iinntteerrmmééddiiaaiirreess oouu nnoonn,, ppaarr eexxeemmppllee llee ccoonnssiiggnnaattaaiirree ddee mmaarrcchhaannddiissee,, ll’’aaffffrréétteeuurr aauu vvooyyaaggee,, llee ffrréétteeuurr àà tteemmppss,, llee ffrréétteeuurr ccooqquuee nnuuee,, eett llee NNVVOOCCCC ((NNoonn vveesssseell ooppeerraattiinngg ccoommmmoonn ccaarrrriieerrss)),, eettcc.. EEnn eeffffeett,, llaa pplluuppaarrtt ddeess rrééppoonnsseess ssoonntt nnééggaattiivveess22 .. TTrrooiissiièèmmeemmeenntt,, llee ttrraannssppoorrtt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess qquu’’iill eeffffeeccttuuee ddooiitt êêttrree ccoonnffiiéé ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr oouu ttoouuttee aauuttrree ppeerrssoonnnnee.. OOrr,, llaa rreellaattiioonn eennttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé eett llee mmaannddaanntt ddééppaassssee ssoouuvveenntt llee ccaaddrree dduu mmaannddaatt ddééffiinniitt ppaarr uunn ccoonnttrraatt ddee mmaannddaatt33 ddaannss llee ccaaddrree ddee llaa LLooii dduu CCoonnttrraatt ((TThhee CCoonnttrraacctt LLaaww)),, ppuuiissqquuee llee ccoonnttrraatt ccoonncclluu ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr oouu llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé eesstt ggéénnéérraalleemmeenntt uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt oouu uunn ccoonnttrraatt 1 C.M.C. Article 42 For the purposes of this Chapter: (1) "Carrier" means the person by whom or in whose name a contract of carriage of goods by sea has been concluded with a shipper; (2) "Actual carrier" means the person to whom the performance of carriage of goods, or of part of the carriage, has been entrusted by the carrier, and includes any other person to whom such performance has been entrusted under a sub-contract. 2 GUO Yu, Le régime du transporteur substitué en cas de transport de marchandises par mer, Légalité et développement social, 2000 n°3, p.79 3 Article 396 of « The Contract Law » : Definition of Agency Appointment Contract An agency appointment contract is a contract whereby the principal and the agent agree that the agent will handle the principal's affairs.
 • 50. 50 dd’’aaffffrrèètteemmeenntt11 .. TToouutteeffooiiss,, iill eexxiissttee rraarreemmeenntt uunn ccoonnttrraatt ddee mmaannddaatt.. LLaa ppoorrttééee dduu rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee ddee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé eesstt ccoonnssiiddéérraabbllee.. TToouutt dd’’aabboorrdd,, ggrrââccee àà ccee rrééggiimmee llééggaall,, ttoouutteess ppeerrssoonnnneess,, nn’’aayyaanntt ppaass ccoonncclluu ddee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt aavveecc llee cchhaarrggeeuurr,, mmaaiiss qquuii ppaarrttiicciippeenntt eeffffeeccttiivveemmeenntt aauu ttrraannssppoorrtt,, ssoonntt rreessppoonnssaabblleess ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt eenn rrééfféérreennccee aauuxx rrèègglleemmeennttss llééggaalleess.. CCeeccii ccoommbbllee llee vviiddee jjuurriiddiiqquuee ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess.. DDee pplluuss,, llaa qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé ppeerrmmeett aauuxx aayyaannttss ddrrooiitt ddee mmaarrcchhaannddiissee ddee bbéénnééffiicciieerr dd’’uunnee pprrootteeccttiioonn,, ééttaanntt ddoonnnnéé qquuee,, ccoonnffoorrmméémmeenntt àà ll’’aarrttiiccllee 6633 dduu CCooddee MMaarriittiimmee CChhiinnooiiss,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé aassssuummeenntt llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ssoolliiddaaiirree..22 EEnn oouuttrree,, eellllee ppeerrmmeett eenn tthhééoorriiee ddee ffaacciilliitteerr ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee ddaannss llee ddééllaaii ddee pprreessccrriippttiioonn,, cceellaa nnoouuss iinnttéérreessssee pplluuss eenn rraaiissoonn ddee nnoottrree ssuujjeett,, ppuuiissqquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr ccoonnttrraaccttaanntt eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé ppoouurrrraaiieenntt,, eennsseemmbbllee oouu ssééppaarréémmeenntt,, êêttrree ppoouurrssuuiivviiss ppaarr ttoouutt iinnttéérreesssséé ddee llaa ccaarrggaaiissoonn,, eenn rreessppoonnssaabbiilliittéé.. EEnn pprraattiiqquuee,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé ssee pprréésseennttee pprriinncciippaalleemmeenntt ddaannss ttrrooiiss ccaass.. PPrreemmiièèrreemmeenntt,, lloorrssqquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett lleess aayyaannttss ddrrooiitt oonntt ssiiggnnéé llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eett qquuee llee pprreemmiieerr aa eeffffeeccttuuéé uunnee ppaarrttiiee ddee ttrraannssppoorrtt,, ccoonnffoorrmméémmeenntt àà llaa ccllaauussee «« FFoorrwwaarrddiinngg,, SSuubbssttiittuuttee ooff VVeesssseell,, TThhrroouugghh CCaarrrriiaaggee aanndd TTrraannsshhiippmmeenntt »» 33 ,, llaa mmaarrcchhaannddiissee eesstt ttrraannssbboorrddééee ssuurr uunn aauuttrree nnaavviirree.. LLaa ppeerrssoonnnnee qquuii eeffffeeccttuueerraa llee rreessttee dduu ttrraannssppoorrtt eesstt llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé.. 1 HAN Xiaoyan, La recherche sur le régime de transporteur substitué, Mémoire de Institute of Maritime Law of Shanghai Maritime University, p.5, Voir le site : http://www.smuiml.net/school/essay/2004plus/hanxiaoyan/index.htm 2 C.M.C. Article 63 Where both the carrier and the actual carrier are liable for compensation, they shall jointly be liable within the scope of such liability. 3 SIyuzhuo, op.cit., p.141
 • 51. 51 DDeeuuxxiièèmmeemmeenntt,, llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ppaasssséé eennttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett lleess aayyaannttss ddrrooiitt iinnddiiqquuee qquu’’uunnee cceerrttaaiinnee ppaarrttiiee ddee ttrraannssppoorrtt sseerraa eeffffeeccttuuéé ppaarr uunn aauuttrree ttrraannssppoorrtteeuurr.. CCee ddeerrnniieerr eesstt llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé.. EEtt eennffiinn,, ttrrooiissiièèmmeemmeenntt,, ddaannss lleess ccoonnddiittiioonnss ddeess ddeeuuxx ccaass pprrééccééddeennttss,, lloorrssqquuee lleess ddeeuuxx cchhooiixx ssuuiivvaannttss ssee pprréésseenntteenntt aauu ttrraannssppoorrtteeuurr :: iill ppeeuutt ssooiitt ttrraannssppoorrtteerr llaa mmaarrcchhaannddiissee aavveecc uunn nnaavviirree aaffffrrééttéé àà tteemmppss oouu aauu vvooyyaaggee,, aauu lliieeuu ddee ssoonn pprroopprree nnaavviirree oouu uunn nnaavviirree aaffffrrééttéé ccooqquuee nnuuee,, ssooiitt uuttiilliisseerr uunn nnaavviirree aappppaarrtteennaanntt àà uunnee aauuttrree ssoocciiééttéé ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee aavveecc llaaqquueellllee,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr vvaa ccoonncclluurree uunn aauuttrree ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, eenn jjoouuaanntt uunn rrôôllee dd’’uunn cchhaarrggeeuurr nnoorrmmaall.. DDaannss cceess ddeeuuxx ccaass,, llee ffrréétteeuurr ((ppoouurr llaa pprreemmiièèrree hhyyppootthhèèssee)) eett ll’’aauuttrree ssoocciiééttéé ddee ttrraannssppoorrtt ((ppoouurr llaa sseeccoonnddee)) ssoonntt lleess ttrraannssppoorrtteeuurrss ssuubbssttiittuuééss11 .. PPaarrmmii lleess ttrrooiiss ccaass,, llee ttrrooiissiièèmmee eesstt llee pplluuss rrééppoonndduu eett llee pplluuss iimmppoorrttaanntt.. PPaarraaggrraapphhee IIII :: LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eett cceellllee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eett cceellllee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé,, lleess ddiissppoossiittiioonnss ddeess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg ssoonntt àà ll’’oorriiggiinnee ddee llaa llééggiissllaattiioonn cchhiinnooiissee.. LLee CC..MM..CC.. ss’’iinnssppiirree qquuaassiimmeenntt ddee ttoouutteess lleess ddiissppoossiittiioonnss ppeerrttiinneenntteess ddeess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg,, pplluuss pprréécciisséémmeenntt ddee sseess aarrttiicclleess 1100 ((ttoouuss lleess 66 ppaarraaggrraapphheess)) eett 1111§§11.. LLeess aarrttiicclleess 6600 àà 6655 ddee llaa sseeccttiioonn IIII ssuurr «« LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr »» ddaannss llee qquuaattrriièèmmee CChhaappiittrree,, ssoonntt ccoonnssaaccrrééss aauu ggrraanndd pprriinncciippee.. LLeess aayyaannttss ddrrooiitt ppeeuuvveenntt ppoouurrssuuiivvrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr ccoonnffoorrmméémmeenntt àà ll’’aarrttiiccllee 6600 ddee CC..MM..CC..,, «« LLoorrssqquuee ll''eexxééccuuttiioonn dduu ttrraannssppoorrtt oouu dd’’uunnee ppaarrttiiee dduu ttrraannssppoorrtt aa ééttéé ccoonnffiiééee àà uunn ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr nnee ddeemmeeuurree ppaass mmooiinnss rreessppoonnssaabbllee ddee llaa ttoottaalliittéé dduu ttrraannssppoorrtt,, ccoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx ddiissppoossiittiioonnss dduu pprréésseenntt cchhaappiittrree.. PPoouurr llaa ppaarrttiiee dduu ttrraannssppoorrtt 1 Recueil des lois et règlements de ministère de transport, édition Ren Min Jiao Tong, 1993, p.63
 • 52. 52 eeffffeeccttuuéé ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt rreessppoonnssaabbllee ddeess aacctteess dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé eett ddeess sseess pprrééppoossééss eett mmaannddaattaaiirreess aaggiissssaanntt ddaannss ll’’eexxeerrcciiccee ddee lleeuurrss ffoonnccttiioonnss »».. LLee ttrraannssppoorrtteeuurr ccoonnttrraaccttuueell rreessttee ddoonncc rreessppoonnssaabbllee ddee ssoonn ssuubbssttiittuutt ddaannss llaa mmeessuurree ooùù ccee ddeerrnniieerr aa aaggii ddaannss ll’’eexxeerrcciiccee ddee sseess ffoonnccttiioonnss.. MMaaiiss,, ccee nn’’eesstt ppaass llee ccaass uunniiqquuee.. LL’’aalliinnééaa 22 ddee ll’’aarrttiiccllee 6600 éénnoonnccee uunnee eexxcceeppttiioonn :: «« NNoonnoobbssttaanntt lleess ddiissppoossiittiioonnss dduu ppaarraaggrraapphhee pprrééccééddeenntt,, lloorrssqquu’’uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr pprréévvooiitt eexxpprreesssséémmeenntt qquu''uunnee ppaarrttiiee ssppéécciiffiiééee dduu ttrraannssppoorrtt aauuqquueell ss’’aapppplliiqquuee lleeddiitt ccoonnttrraatt sseerraa eexxééccuuttééee ppaarr uunn ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé ddéénnoommmméé aauuttrree qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, iill ppeeuutt ééggaalleemmeenntt yy êêttrree ssttiippuulléé qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr nn’’eesstt ppaass rreessppoonnssaabbllee ddee llaa ppeerrttee,, dduu ddoommmmaaggeess oouu dduu rreettaarrdd àà llaa lliivvrraaiissoonn ccaauusséé ppaarr uunn éévvéénneemmeenntt qquuii aa eeuu lliieeuu aalloorrss qquuee lleess mmaarrcchhaannddiisseess ééttaaiieenntt ssoouuss llaa ggaarrddee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé ppeennddaanntt cceettttee ppaarrttiiee dduu ttrraannssppoorrtt »»11 .. EEnn pprraattiiqquuee,, iill ss’’aaggiitt dd’’uunnee ssiittuuaattiioonn ffrrééqquueennttee ddaannss llee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall.. EEnn eeffffeett,, lleess aayyaannttss ddrrooiitt nnee ppeeuuvveenntt ppoouurrssuuiivvrree qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé.. CCeeppeennddaanntt,, ccee ddeerrnniieerr nn’’eesstt ppaass llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee,, ppuuiissqquu’’iill nn’’aa ppaass ccoonnttrraaccttéé àà ll’’ééggaarrdd ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. DDoonncc,, ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé nn’’eesstt ppaass ccoonnttrraaccttuueellllee,, mmaaiiss jjuusstteemmeenntt llééggaallee22 .. CC’’eesstt ll’’aarrttiiccllee 6611 ddee CC..MM..CC qquuii iimmppoossee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé llééggaallee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé33 :: «« TToouutteess lleess ddiissppoossiittiioonnss dduu pprréésseenntt CChhaappiittrree rrééggiissssaanntt llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ss’’aapppplliiqquuee aauu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé.. LLoorrssqquu’’uunnee aaccttiioonn eesstt iinntteennttééee ccoonnttrree 1 Article 60 : Where the performance of the carriage or part thereof has been entrusted to an actual carrier, the carrier shall nevertheless remain responsible for the entire carriage according to the provisions of this Chapter. The carrier shall be responsible, in relation to the carriage performed by the actual carrier, for the act or omission of the actual carrier and of his servant or agent acting within the scope of his employment or agency. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, where a contract of carriage by sea provides explicitly that a specified part of the carriage covered by the said contract is to be performed by a named actual carrier other than the carrier, the contract may nevertheless provide that the carrier shall not be liable for the loss, damage or delay in delivery arising from an occurrence which takes place while the goods are in the charge of the actual carrier during such part of the carriage. 2 « Les explications des dispositions du Code Maritime Chinois », p.52, cité par HAN Lixin, L’identification du transporteur substitué et sa responsabilité dans le transport de marchandise par mer, Annuaire de Droit Maritime Chinois 1997, p.115 3 Ibid.
 • 53. 53 uunn pprrééppoosséé oouu mmaannddaattaaiirree dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé,, lleess ddiissppoossiittiioonnss dduu ppaarraaggrraapphheess 22 ddee ll’’aarrttiiccllee 5588 eett dduu ppaarraaggrraapphheess 22 ddee ll’’aarrttiiccllee 5599 ss’’aapppplliiqquueenntt.. »»11 CCeeppeennddaanntt,, ll’’aarrttiiccllee 6622 aajjoouuttee qquuee «« TToouutt aaccccoorrdd ppaarrttiiccuulliieerr ppaarr lleeqquueell llee ttrraannssppoorrtteeuurr aassssuummee ddeess oobblliiggaattiioonnss qquuii nnee lluuii iinnccoommbbeenntt ppaass eenn vveerrttuu dduu pprréésseenntt CChhaappiittrree oouu rreennoonnccee àà ssoonn ddrrooiitt qquuii lluuii ssoonntt ccoonnfféérréé ppaarr llee pprréésseenntt CChhaappiittrree eesstt ssaannss eeffffeett àà ll’’ééggaarrdd dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé qquuii nnee ll’’aa ppaass aacccceeppttéé eexxpprreesssséémmeenntt eett ppaarr ééccrriitt.. LLee ffaaiitt qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé aaiitt oouu nnoonn aacccceeppttéé cceett aaccccoorrdd nnee ppoorrttee aatttteeiinnttee ddeess eeffffeettss ddee cceett aaccccoorrdd ppaarrttiiccuulliieerr ssuurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. »»22 LL’’aarrttiiccllee ssuuiivvaanntt éénnoonnccee qquuee «« LLoorrssqquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé ssoonntt tteennuuss ll’’uunn eett ll’’aauuttrree eett ppoouurr aauuttaanntt qquu’’iillss ssoonntt rreessppoonnssaabblleess,, lleeuurrss rreessppoonnssaabbiilliittééss eesstt ccoonnjjooiinnttee eett ssoolliiddaaiirree.. »» 33 CCeeppeennddaanntt,, cceellaa nnee ssiiggnniiffiiee ppaass qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé ssooiieenntt rreessppoonnssaabblleess ddee pplleeiinn ddrrooiitt.. IIllss nnee ppeeuuvveenntt êêttrree ppoouurrssuuiivviiss qquuee ss’’iillss ssoonntt iinnddiivviidduueelllleemmeenntt oouu ccoonnjjooiinntteemmeenntt rreessppoonnssaabblleess ddeess ddoommmmaaggeess.. DD’’aaiilllleeuurrss,, sseelloonn ll’’aarrttiiccllee 6655,, «« LLeess ddiissppoossiittiioonnss ddee ll’’aarrttiiccllee 6600 àà ll’’aarrttiiccllee 6644 nnee ppoorrtteenntt aatttteeiinnttee aauuxx ddrrooiittss ddee rreeccoouurrss ppoouuvvaanntt eexxiisstteerr eennttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé »»44 .. CCeelluuii qquuii aa eennttiièèrreemmeenntt aassssuumméé llee ddééddoommmmaaggeemmeenntt ppeeuutt eexxeerrcceerr sseess ddrrooiittss ddee rreeccoouurrss ccoonnttrree ll’’aauuttrree,, ddaannss llee ccaaddrree dd’’uunnee aaccttiioonn rrééccuurrssooiirree.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, lleess aayyaannttss ddrrooiitt nn’’oonntt ppaass ddee ddrrooiitt àà ppeerrcceevvooiirr ddeess iinnttéérrêêttss ssuupppplléémmeennttaaiirreess ggrrââccee aauu rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ssoolliiddaaiirree.. SSeelloonn ll’’aarrttiiccllee 6644 1 Article 61 The provisions with respect to the responsibility of the carrier contained in this Chapter shall be applicable to the actual carrier. Where an action is brought against the servant or agent of the actual carrier, the provisions contained in paragraph 2 of Article 58 and paragraph 2 of Article 59 of this Code shall apply. 2 Article 62 Any special agreement under which the carrier assumes obligations not provided for in this Chapter or waives rights conferred by this Chapter shall be binding upon the actual carrier when the actual carrier has agreed in writing to the contents thereof. The provisions of such special agreement shall be binding upon the carrier whether the actual carrier has agreed to the contents or not. 3 Article 63 Where both the carrier and the actual carrier are liable for compensation, they shall jointly be liable within the scope of such liability. 4 Article 65 The provisions of Article 60 through 64 of this Code shall not affect the recourse between the carrier and the actual carrier.
 • 54. 54 ddee CC..MM..CC..,, «« LLoorrssqquuee ddeess rrééccllaammaattiioonnss ddee llaa rrééppaarraattiioonn oonntt ééttéé ssééppaarréémmeenntt ffaaiitteess ccoonnttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé eett lleeuurrss pprrééppoossééss eett mmaannddaattaaiirreess rrééggiissssaanntt llaa ppeerrttee ddee oouu lleess ddoommmmaaggeess aauuxx mmaarrcchhaannddiisseess,, llee mmoonnttaanntt ttoottaall ddeess rrééppaarraattiioonn nnee ppeeuutt ppaass ddééppaasssseerr lleess lliimmiitteess ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé pprréévvuueess ddaannss ll''aarrttiiccllee 5566 ddee ccee CCooddee»»11 .. CCoonnffoorrmméémmeenntt àà cceess ddééffiinniittiioonnss,, llee CC..MM..CC.. rreeccoonnnnaaîîtt uunnee ddiifffféérreennccee eennttrree llee «« ttrraannssppoorrtteeuurr »» eett llee «« ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé »».. IIllss ssoonntt ffoorrccéémmeenntt ddeeuuxx ppeerrssoonnnneess ddiifffféérreenntteess,, mmaaiiss iillss ssee lliieenntt ééttrrooiitteemmeenntt :: ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé eesstt ffoonnddééee ssuurr llaa ddééffiinniittiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr..22 SSeeccttiioonn IIII :: LL’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eett cceellllee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiitt uuéé ddaannss llee CC..MM..CC.. SSoouuss ll’’aabbrrii dduu CC..MM..CC..,, ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt ssiimmppllee eett éévviiddeennttee.. OOnn ppeeuutt cchheerrcchheerr ttoouutt ssiimmpplleemmeenntt llaa ppeerrssoonnnnee ppaarr llaaqquueellllee oouu aauu nnoomm ddee llaaqquueellllee uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr eesstt ccoonncclluu aavveecc uunn cchhaarrggeeuurr.. CCeellaa ddééppeenndd ddeess aannaallyysseess dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, eett nnoonn ddeess iinnddiiccaattiioonnss dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. AApprrèèss aavvooiirr iiddeennttiiffiiéé llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, iill sseerraa aauussssii ssiimmppllee ddee rreeccoonnnnaaîîttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé.. OOnn vveerrrraa ccoommmmeenntt ll’’iiddeennttiiffiieerr ddaannss llee ccaaddrree dd’’aaffffrrèètteemmeenntt.. AAvvaanntt dd’’eennttrreerr ddaannss lleess ddééttaaiillss eenn vvuuee dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé,, iill vvaauutt mmiieeuuxx rrééaaffffiirrmmeerr qquuee lleess ttrrooiiss aaffffrrèètteemmeennttss nn’’aappppaarraaiisssseenntt ppaass ddaannss llee mmêêmmee ddoommaaiinnee dduu CC..MM..CC.. LLeess tteerrmmeess ddee llaa ddééffiinniittiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé eett lleess ddiifffféérreennttss ccaass ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ééttuuddiiééss aauuppaarraavvaanntt aappppaarraaiisssseenntt ddaannss llee ccaaddrree dduu cchhaappiittrree 44 «« CCoonnttrraatt dduu 1 Article 64 If claims for compensation have been separately made against the carrier, the actual carrier and their servants or agents with regard to the loss of or damage to the goods, the aggregate amount of compensation shall not be in excess of the limitation provided for in Article 56 of this Code. 2 LV Jinliang, Le régime du transporteur substitué dans le Code Maritime Chinois, Transport Maritime Chinois 2004 n°11, p.41
 • 55. 55 ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr »»,, eett ssee rrééffèèrreenntt nnoonn sseeuulleemmeenntt aauu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr,, eett ééggaalleemmeenntt àà cceelluuii dd’’aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee.. CCeeppeennddaanntt,, ll’’aaffffrrèètteemmeenntt ccooqquuee nnuuee eett cceelluuii àà tteemmppss aappppaarraaiisssseenntt ddaannss llee CChhaappiittrree 6611 .. PPaarraaggrraapphhee II :: EEnn ccaass dd’’aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee AA// LL’’aaffffrréétteeuurr aauu vvooyyaaggee ttrraannssppoorrttaanntt lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddeess ttiieerrss aa// AApprrèèss aavvooiirr ccoonncclluuss llee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee aavveecc llee ffrréétteeuurr,, ll’’aaffffrréétteeuurr aauu vvooyyaaggee ddrreessssee uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt aavveecc uunn cchhaarrggeeuurr.. QQuuooiiqquu’’iill eenn ssooiitt,, llee ffrréétteeuurr oouu ll’’aaffffrréétteeuurr ddéélliivvrree llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. PPoouurr lleess aayyaannttss ddrrooiitt ddee mmaarrcchhaannddiissee,, ll’’aaffffrréétteeuurr eesstt llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, eett llee ffrréétteeuurr eesstt llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé.. bb// SS’’iill nn’’eexxiissttee ppaass uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, lleess aayyaannttss ddrrooiitt ppeeuuvveenntt aattttrriibbuueerr llaa qquuaalliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr àà ll’’éémmeetttteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt .. DDoonncc,, nn’’iimmppoorrttee qquuii eesstt llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, mmaaiiss llee ffrréétteeuurr eesstt ttoouujjoouurrss llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé.. BB// ll’’aaffffrréétteeuurr aauu vvooyyaaggee ssoouuss--ffrrééttaanntt llee nnaavviirree SSii llee ssoouuss--aaffffrréétteeuurr aa ccoonncclluu uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt aavveecc uunn cchhaarrggeeuurr,, qquu’’iimmppoorrttee cceelluuii qquuii aa éémmiiss llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, llee ssoouuss--aaffffrréétteeuurr eesstt ttoouujjoouurrss llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, eett llee ffrréétteeuurr eesstt ttoouujjoouurrss llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé.. DDaannss llee ccaass ccoonnttrraaiirree,, lleess aayyaannttss ddrrooiitt ppeeuuvveenntt aattttrriibbuueerr llaa qquuaalliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr àà ll’’éémmeetttteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, eett llee ffrréétteeuurr eesstt ttoouujjoouurrss llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé.. 1 Supra p.21 et 54
 • 56. 56 PPaarraaggrraapphhee IIII :: EEnn ccaass dd’’aaffffrrèètteemmeenntt àà tteemmppss CCoonnffoorrmméémmeenntt aauu CC..MM..CC..,, llee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt àà tteemmppss eett cceelluuii ccooqquuee nnuuee nn’’aappppaarrttiieennnneenntt ppaass aauu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr.. AA pprreemmiièèrree vvuuee,, iill sseemmbbllee qquuee llee ffrréétteeuurr àà tteemmppss nnee ppuuiissssee êêttrree llee «« ttrraannssppoorrtteeuurr »» aauu sseennss ddee CC..MM..CC.. CCeeppeennddaanntt,, hhoorrmmiiss llee ccaass ooùù iill eexxiissttee uunn aaccccoorrdd ppaarrttiiccuulliieerr ccoonnttrree llee ssoouuss--aaffffrrèètteemmeenntt ddaannss llee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt,, ll’’aaffffrréétteeuurr ppeeuutt ssoouuss--ffrréétteerr llee nnaavviirree ppaarr uunn ccoonnttrraatt ddee ssoouuss--aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee oouu ppaarr uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiissee ddeess ttiieerrss.. DDèèss lloorrss llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt éémmiiss,, llee CChhaappiittrree 44 dduu CC..MM..CC.. ccoonnttiinnuu àà ss’’aapppplliiqquueerr.. DDoonncc,, oonn rreevviieenntt aauu mmêêmmee pprriinncciippee cciittéé aauu--ddeessssuuss eenn vvuuee dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé11 .. SSeeccttiioonn IIIIII :: LLeess pprrooppoossiittiioonnss ddeess mmooddiiffiiccaattiioonnss llééggiissllaattiivveess rreellaattiivveess aauu rréégg iimmee jjuurriiddiiqquuee dduu «« ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé »» BBiieenn qquuee llee pprriinncciippee dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eett cceelluuii dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé ssooiitt ssiimmppllee eett ccllaaiirree,, eenn pprraattiiqquuee,, iill nn’’eexxiissttee ppaass eennccoorree ddee jjuurriisspprruuddeennccee,, rreellaattiivvee àà llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eennggaaggééee ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé,, cceellaa ddeeppuuiiss ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt ddee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee ddaannss llee CC..MM..CC.. LLee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt ttoouujjoouurrss rreessppoonnssaabbllee.. DDee mmêêmmee,, aauu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall,, llaa CChhiinnee nn’’aa ppaass nnoonn pplluuss llaa ppoossssiibbiilliittéé ddee ssee rrééfféérreerr àà llaa jjuurriisspprruuddeennccee iinntteerrnnaattiioonnaallee.. PPuuiissqquuee,, ééttaanntt àà ll’’oorriiggiinnee ddee ccee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee,, lleess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg nn’’oonntt ppaass ééttéé aapppplliiqquuéé ppaarr lleess ppaayyss iimmppoorrttaannttss eenn mmaattiièèrree ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. LLeess cciirrccoonnssttaanncceess aaccttuueelllleess,, rreellaattiivveess àà llaa mmooddiiffiiccaattiioonn dduu CC..MM..CC..,, oonntt ddoonnnnéé lliieeuu àà ddiivveerrsseess pprrooppoossiittiioonnss ffaaiitteess ppaarr ddeess mmaarriittiimmiisstteess cchhiinnooiiss àà ll’’ééggaarrdd ddee llaa nnoottiioonn ddee «« ttrraannssppoorrtteeuurr »» eett ddeess iinnddiiccaattiioonnss ddee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. EEnn eeffffeett,, ll’’eexxpprreessssiioonn «« ttrraannssppoorrtteeuurr »» ddaannss llee tteexxttee ddee ll’’aarrttiiccllee 4411 ddee CC..MM..CC.. eenn vviigguueeuurr aauurraaiitt ééttéé mmooddiiffiiééee ccoommmmee «« ttrraannssppoorrtteeuurr ccoonnttrraaccttuueell »»,, aaffiinn dd’’hhaarrmmoonniisseerr llaa 1 HAN Lixin, op.cit., p.105 - 108
 • 57. 57 nnoottiioonn «« ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé »» eett ddee ddiissttiinngguueerr nneetttteemmeenntt lleess ddeeuuxx pprrééccééddeennttss11 .. CCoonncceerrnnaanntt lleess iinnddiiccaattiioonnss ddee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, ll’’aarrttiiccllee 7733 dduu CC..MM..CC.. iinnddiiqquuee qquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ddooiitt ccoonntteenniirr 1111 iinnddiiccaattiioonnss,, ssuurrttoouutt llaa ddeeuuxxiièèmmee rreellaattiivvee aauu «« nnoomm eett àà ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt pprriinncciippaall dduu ttrraannssppoorrtteeuurr »» eett llaa 1111èèmmee rreellaattiivvee àà «« llaa ssiiggnnaattuurree dduu ttrraannssppoorrtteeuurr oouu dd’’uunnee ppeerrssoonnnnee aaggiissssaanntt eenn ssoonn nnoomm »».. MMaaiiss,, ll’’aalliinnééaa 22 dduu mmêêmmee aarrttiiccllee éénnoonnccee qquuee «« llee mmaannqquuee dd’’uunnee oouu pplluussiieeuurrss ddeess iinnddiiccaattiioonnss vviissééeess ppaarr llee ppaarraaggrraapphhee pprrééccééddeenntt nn’’aaffffeeccttee ppaass llaa ffoonnccttiioonn dduu ddooccuummeenntt qquuii ddeemmeeuurree uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, àà ccoonnddiittiioonn ttoouutteeffooiiss ddee ssaattiissffaaiirree aauuxx ccoonnddiittiioonnss eexxiiggééeess àà ll’’aarrttiiccllee 771122 ddee ccee ccooddee »»33 .. SSeelloonn 1 SI Yuzhuo, A study on international maritime legislation trends and China countermeasures, Edition Falu, 2001, p.320 2 Un connaissement est un document servant comme une preuve du contrat de transport par mer et de la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur ainsi que l’engagement de celui-ci de délivrer les marchandises contre remise de ce document. Cet engagement résulte d’une mention dans le document stipulant que les marchandises doivent être délivrées à l’ordre d’une personne dénommée ou à ordre ou au porteur. 3 Article 73 : A bill of lading shall contain the following particulars: (1) Description of the goods, mark, number of packages or pieces, weight or quantity, and a statement, if applicable, as to the dangerous nature of the goods; (2) Name and principal place of business of the carrier; (3) Name of the ship; (4) Name of the shipper; (5) Name of the consignee; (6) Port of loading and the date on which the goods were taken over by the carrier at the port of loading; (7) Port of discharge; (8) Place where the goods were taken over and the place where the goods are to be delivered in case of a multimodal transport bill of lading; (9) Date and place of issue of the bill of lading and the number of originals issued; (10) Payment of freight; (11) Signature of the carrier or of a person acting on his behalf.
 • 58. 58 lleess ssuuggggeessttiioonnss ddeess mmaarriittiimmiisstteess,, iill eesstt nnéécceessssaaiirree ddee mmooddiiffiieerr ll’’aarrttiiccllee 7733 ddee CC..MM..CC..,, eett dd’’iimmppoosseerr qquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt «« ddooiitt »» ccoonntteenniirr llee nnoomm dduu ttrraannssppoorrtteeuurr,, llee ccaass éécchhééaanntt,, ccee ddeerrnniieerr nnee ppoouuvvaanntt ppaass ssee pprréévvaallooiirr dduu pprriinncciippee lliimmiittaattiiff ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé pprréévvuuee àà ll’’aarrttiiccllee 5566 ddee CC..MM..CC..11 LL’’aarrttiiccllee 7722 ddee CC..MM..CC..,, ccoonncceerrnnaanntt ll’’éémmiissssiioonn dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, éénnoonnccee qquuee «« lloorrssqquuee lleess mmaarrcchhaannddiisseess ssoonntt pprriisseess eenn cchhaarrggee ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr oouu llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddooiitt,, ssuurr llaa ddeemmaannddee dduu cchhaarrggeeuurr,, éémmeettttrree uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt »»,, ddee pplluuss «« llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ppeeuutt êêttrree ssiiggnnéé ppaarr uunnee ppeerrssoonnnnee aayyaanntt rreeççuu ppoouuvvooiirr dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. UUnn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssiiggnnéé ppaarr llee ccaappiittaaiinnee dduu nnaavviirree ttrraannssppoorrttaanntt lleess mmaarrcchhaannddiisseess eesstt rrééppuuttéé aavvooiirr ééttéé ssiiggnnéé ppoouurr llee ccoommppttee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr »».. MMaallggrréé ll’’iimmppoorrttaannccee ddee cceett aarrttiiccllee ppoouurr dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, lleess ddiissppoossiittiioonnss dduu CC..MM..CC ssoonntt ppeerrttiinneenntteess,, mmaaiiss iinnssuuffffiissaanntteess.. IIll ffaauuddrraaiitt aajjoouutteerr dd’’aauuttrreess ddiissppoossiittiioonnss pplluuss pprréécciiss,, ccoommmmee,, llaa ffoorrmmaalliittéé dd’’ooccttrrooyyeerr llee ppoouuvvooiirr dduu ttrraannssppoorrtteeuurr àà dd’’uunnee aauuttrree ppeerrssoonnnnee oouu llaa ffoorrmmee ddee llaa ssiiggnnaattuurree,, eettcc..22 TTrrooiissiièèmmeemmeenntt,, ccoonnttrraaiirreemmeenntt àà ll’’aarrttiiccllee 6611 ddee CC..MM..CC..,, cceerrttaaiinneess ddiissppoossiittiioonnss dduu CChhaappiittrree 44 rreellaattiivveess àà llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr nnee ddooiivveenntt ppaass ss’’aapppplliiqquueerr aauu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé.. EEnn eeffffeett,, eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess ddiifffféérreenntteess oobblliiggaattiioonnss dduu ttrraannssppoorrtteeuurr,, iill eenn eexxiissttee eesssseennttiieelllleemmeenntt ddeeuuxx :: cceellllee rreellaattiivvee àà llaa ssééccuurriittéé eett àà llaa nnaavviiggaattiioonn dduu nnaavviirree,, eett cceellllee ccoonncceerrnnaanntt llaa ggeessttiioonn ccoommmmeerrcciiaallee dduu nnaavviirree.. LLee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé,, lluuii,, nnee ppeeuutt eennggaaggeerr qquuee llaa pprreemmiièèrree oobblliiggaattiioonn.. LLee CC..MM..CC.. nn’’aa ppaass iinnddiiqquuéé eexxpplliicciitteemmeenntt llee cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn ddee ll’’oobblliiggaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé.. LLeess In a bill of lading, the lack of one or more particulars referred to in the preceding paragraph does not affect the function of the bill of lading as such, provided that it nevertheless meets the requirements set forth in Article 71 of this Code. 1 SI Yuzhuo, op.cit., p.322 et MA Deyi, La détermination du transporteur substitué dans le Code Maritime Chinois, Le droit contemporain 2002 n°, p.52 2 GUO Yu, op.cit.,p.81 et SHEN Xiaoping, Les problèmes en droit concernant le transporteur substitué, Annuaire de Droit Maritime Chinois 1998, p.263
 • 59. 59 ddiissppoossiittiioonnss dduu CChhaappiittrree 44 ddee CC..MM..CC.. ddeevvrraaiieenntt ooccttrrooyyeerr ddeess ddrrooiittss aauu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé,, eenn lluuii iimmppoossaanntt ddeess oobblliiggaattiioonnss dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. CC’’eesstt ddoonncc llaa rraaiissoonn ppoouurr llaaqquueellllee iill sseerraaiitt nnéécceessssaaiirree qquuee llee llééggiissllaatteeuurr cchhiinnooiiss ffaassssee vvooiirr llee jjoouurr aauuxx ddrrooiittss àà ooccttrrooyyeerr oouu nnoonn aauu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé11 .. 1 SI Yuzhuo, op.cit., p.320 et GUO Yu, op.cit.,p.82
 • 60. 60 CCOONNCCLLUUSSIIOONN NNoottrree rreecchheerrcchhee vviissaaiitt àà ddéémmoonnttrreerr uunn pphhéénnoommèènnee aaccttuueell :: aayyaanntt ccoonnsscciieennccee ddeess ddiiffffiiccuullttééss lliiééeess àà iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee eenn ccaass dd’’aaffffrrèètteemmeenntt,, lleess oorrggaanniissaattiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess,, aaiinnssii qquuee cceerrttaaiinnss EEttaattss oonntt eessssaayyéé dd’’aamméélliioorreerr lleeuurr rrèègglleemmeennttaattiioonn eenn vviigguueeuurr.. IIll nn’’eexxiissttee cceeppeennddaanntt ppaass ddee ssoolluuttiioonn ddééffiinniittiivvee.. EEnn aatttteennddaanntt,, aauu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall,, lleess qquuaattrree ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess11 qquuii ttrraaiitteenntt dduu ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr nnee ss’’eenntteennddeenntt ppaass ssuurr llaa ddééffiinniittiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. DDee pplluuss,, lleess EEttaattss ssoonntt lliiééss ppaarr uunnee oouu pplluussiieeuurrss ddee cceess ccoonnvveennttiioonnss eett oonntt aaddooppttéé lleeuurrss rréégglleemmeennttaattiioonnss.. CCeellaa ppoossee ddeess ddiiffffiiccuullttééss qquuaanntt àà ll’’uunniiffiiccaattiioonn ddeess ccrriittèèrreess dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eenn ccaass ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee iinntteerrnnaattiioonnaall.. AAvveecc llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddee vveenntteess iinntteerrnnaattiioonnaalleess,, llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee iinntteerrnnaattiioonnaall sseerraa ddee pplluuss eenn pplluuss pprroossppèèrree.. IIll yy aauurraa ddaavvaannttaaggee dd’’iinntteerrvveennaannttss dduu ttrraannssppoorrtt,, eett lleess rraappppoorrttss eennttrree lleess ppaarrttiieess sseerroonntt ddoonncc pplluuss ccoommpplleexxeess.. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, lleess rrééggiimmeess jjuurriiddiiqquueess aaccttuueellss sseerroonntt cceerrttaaiinneemmeenntt iinnssuuffffiissaannttss.. DDaannss llee mmoonnddee mmaarriittiimmee,, llaa tteennddaannccee aaccttuueellllee ppoorrttee ssuurr ll’’uunniiffiiccaattiioonn ddeess rrèègglleess iinntteerrnnaattiioonnaalleess.. DDeeppuuiiss 11999966,, LLee CCoommmmiissssiioonn ddeess NNaattiioonnss UUnniieess ppoouurr llee DDrrooiitt CCoommmmeerrcciiaall IInntteerrnnaattiioonnaall ((CCNNUUDDCCII)) eett llee CCoommiittéé MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaall ((CC..MM..II..)) ssee ssoonntt eennggaaggééss ddaannss ll’’ééllaabboorraattiioonn ddee llaa nnoouuvveellllee ccoonnvveennttiioonn «« DDrrooiitt ddeess ttrraannssppoorrttss »» ((eenn aannggllaaiiss «« TTrraannssppoorrtt LLaaww»»)).. IIllss ssee ssoonntt iinnssppiirrééss dduu pprroojjeett ddee rrééffoorrmmee dduu CCaarrrriiaaggee ooff GGooooddss bbyy SSeeaa AAcctt ((CCOOGGSSAA)) ddee 11999999 ddeess EEttaattss--UUnniiss ccoonntteennaanntt lleess ttrrooiiss ddééffiinniittiioonnss ddeess eennttrreepprreenneeuurrss ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee :: ttrraannssppoorrtteeuurr ccoonnttrraaccttuueell,, ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé,, eett ttrraannssppoorrtteeuurr rrééeell22 .. EEnn eeffffeett,, lleess ttrraavvaauuxx pprrééppaarraattooiirreess ddee llaa ccoonnvveennttiioonn ssuurr llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr ddééffiinniitt 1 La Convention de Bruxelles de 1924, ses deux protocoles de 1968 et de 1979, et la Convention de Hambourg de 1978. Voir supra p.6 et s. 2 http://www.mcgill.ca/maritimelaw/maritime-admiralty/cogsa/
 • 61. 61 uunnee aauuttrree nnoottiioonn ddiifffféérreennttee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eett dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé :: llaa ppaarrttiiee eexxééccuuttaannttee ((ppeerrffoorrmmiinngg ppaarrttyy)),, cc''eesstt--àà--ddiirree cceellllee ssoouummiissee àà cceerrttaaiinneess ddeess oobblliiggaattiioonnss dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eett ppoouuvvaanntt êêttrree ppoouurrssuuiivviiee ddiirreecctteemmeenntt ppaarr lleess ppaarrttiieess aayyaanntt uunn iinnttéérrêêtt ddaannss llaa ccaarrggaaiissoonn.. NNee ssoonntt vviissééeess ppaarr cceettttee ddééffiinniittiioonn qquuee lleess ppaarrttiieess qquuii ss’’aaccqquuiitttteenntt ddee cceerrttaaiinneess mmiissssiioonnss ccoonnttrraaccttuueelllleess dduu ttrraannssppoorrtteeuurr,, àà ssaavvooiirr cceelllleess ddee ttrraannssppoorrtt,, ddee mmaannuutteennttiioonn,, ddee ggaarrddee oouu ddee ssttoocckkaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eett qquuii nn’’oonntt ppaass ééttéé mmeennééeess ppaarr llee cchhaarrggeeuurr oouu llee ddeessttiinnaattaaiirree oouu ll’’uunn ddee lleeuurrss aaggeennttss,, eemmppllooyyééss oouu ssoouuss--ttrraaiittaannttss11 .. IIll sseerraaiitt pprrééfféérraabbllee qquuee llaa rrééffoorrmmee dduu ddrrooiitt ddeess ttrraannssppoorrttss mmaarriittiimmeess pprreennnnee eenn ccoommppttee ddee nnoouuvveelllleess ddééffiinniittiioonnss eett rrééggiimmeess jjuurriiddiiqquueess aaffiinn ddee mmeettttrree eenn ppllaaccee ddééffiinniittiivveemmeenntt llee ccoonncceepptt dd’’eennttrreepprreenneeuurr ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eett ddee ffaacciilliitteerr ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eenn ccaass ddee lliittiiggee.. BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE 11// OOuuvvrraaggeess ggéénnéérraauuxx BBOONNAASSSSIIEESS PP..,, CCoouurrss ddee DDrrooiitt MMaarriittiimmee GGéénnéérraall,, FFaaccuullttéé ddee DDrrooiitt eett ddee SScciieennccee PPoolliittiiqquuee dd''AAiixx--MMaarrsseeiillllee,, 22000044//22000055 RREEMMOONNDD--GGOOUUIILLLLOOUUDD MM..,, DDrrooiitt mmaarriittiimmee,, PPééddoonnee 22èèmmee EEddiittiioonn11999933 1 http://www.uncitral.org/
 • 62. 62 RROODDIIEERREE RR..,, TTrraaiittéé ggéénnéérraall ddee ddrrooiitt mmaarriittiimmee :: aaffffrrèètteemmeennttss eett ttrraannssppoorrttss TToommee II :: IInnttrroodduuccttiioonn,, LLeess ccoonnttrraattss dd’’aaffffrrèètteemmeenntt,, DDaalllloozz 11996677 TToommee IIII :: LLeess ccoonnttrraattss ddee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess,, DDaalllloozz 11996688 RROODDIIEERREE RR.. eett DDUU PPOONNTTAAVVIICCEE EE..,, DDrrooiitt mmaarriittiimmee,, DDaalllloozz 1122èèmmee EEddiittiioonn 11999977 SSII YYuuzzhhuuoo,, DDrrooiitt MMaarriittiimmee,, EEddiittiioonn FFaalluu 22000033 VVIIAALLAARRDD AA..,, DDrrooiitt MMaarriittiimmee,, PPrreesssseess UUnniivveerrssiittaaiirreess ddee FFrraannccee.. WWEERRNNEERR AA..-- RR..,, TTrraaiittéé ddee ddrrooiitt mmaarriittiimmee ggéénnéérraall,, DDrroozz 11996644 22// OOuuvvrraaggeess ssppéécciiaalliissééss DDUU PPOONNTTAAVVIICCEE EE.. eett CCOORRDDIIEERR PP..,, TTrraannssppoorrttss eett aaffffrrèètteemmeennttss mmaarriittiimmeess,, DDeellmmaass 11999900 SSII YYuuzzhhuuoo,, AA ssttuuddyy oonn iinntteerrnnaattiioonnaall mmaarriittiimmee lleeggiissllaattiioonn ttrreennddss aanndd CChhiinnaa ccoouunntteerrmmeeaassuurreess,, EEddiittiioonn FFaalluu,, 22000011 TTEETTLLEEYY WW..,, MMaarriinnee CCaarrggoo CCllaaiimmss,, BBLLAAIISS 33èèmmee EEddiittiioonn 11998888 GGAASSKKEELLLL NN.. eett AASSAARRIIOOTTIISS RR..,, BBiillll ooff llaaddiinngg :: llaaww aanndd ccoonnttrraaccttss,, LLLLPP 22000000 RReeccuueeiill ddeess llooiiss eett rrèègglleemmeennttss ddee mmiinniissttèèrree ddee ttrraannssppoorrtt ddee CChhiinnee,, EEddiittiioonn RReenn MMiinn JJiiaaoo TToonngg 11999933 33// TThhèèsseess eett mméémmooiirreess CCOOFFFFAANNOO FF..,, LL’’iiddeennttiittéé ddee ll’’aarrmmaatteeuurr,, MMéémmooiirree ddee DDEESSSS ddee CCDDMMTT,, AAiixx--MMaarrsseeiillllee,, 22000033
 • 63. 63 HHAADDJJHHAAMMOOUU BB..,, LLaa qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee,, MMéémmooiirree ddee DDEESSSS ddee CCDDMMTT,, AAiixx--MMaarrsseeiillllee,, 22000000 HHAANN XXiiaaooyyaann,, LLaa rreecchheerrcchhee ssuurr llee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee ddee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé,, MMéémmooiirree ddee IInnssttiittuuttee ooff MMaarriittiimmee LLaaww ooff SShhaanngghhaaii MMaarriittiimmee UUnniivveerrssiittyy,, hhttttpp::////wwwwww..ssmmuuiimmll..nneett//sscchhooooll//eessssaayy//22000044pplluuss//hhaannxxiiaaooyyaann//iinnddeexx..hhttmm LLEEMMAAIIRREE MM..,, LLaa nnoottiioonn ddee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee,, MMéémmooiirree ddee DDEESSSS ddee CCDDMMTT,, AAiixx--MMaarrsseeiillllee,, 11999955 ZZHHAANNGG LLuuyyii,, CCoommppaarraaiissoonn eennttrree llee ddrrooiitt mmaarriittiimmee ffrraannççaaiiss eett llee ddrrooiitt mmaarriittiimmee cchhiinnooiiss,, TThhèèssee ddee ddooccttoorraatt ssoouutteennuu eenn 11998888,, FFaaccuullttéé ddee ddrrooiitt eett ddee sscciieenncceess ppoolliittiiqquuee,, dd’’AAiixx –– MMaarrsseeiillllee 44// RReevvuueess eett ppeerriiooddiiqquueess BBuulllleettiinn ddeess ttrraannssppoorrttss BBuulllleettiinn ddeess ttrraannssppoorrttss eett ddee llaa llooggiissttiiqquuee DDrrooiitt mmaarriittiimmee ffrraannççaaiiss RReevvuuee ddee DDrrooiitt CCoommmmeerrcciiaall,, MMaarriittiimmee,, AAéérriieenn eett ddeess TTrraannssppoorrttss ((RReevvuuee SSCCAAPPEELL)) 55// AArrttiicclleess BBOONNAASSSSIIEESS PP.. :: LLee DDrrooiitt ppoossiittiiff ffrraannççaaiiss eenn 11998877 :: nn°° 4455 TTrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiissee.. CCoonnnnaaiisssseemmeenntt..
 • 64. 64 TTrraannssppoorrtteeuurr.. CCoonnnnaaiisssseemmeenntt nnee rréévvééllaanntt ppaass ll’’iiddeennttiittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr,, DDMMFF 11998888,, pp..114411 LLee DDrrooiitt ppoossiittiiff ffrraannççaaiiss eenn 11999933 :: nn°°5511 TTrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiissee.. CCoonnnnaaiisssseemmeenntt.. MMeennttiioonn.. TTrraannssppoorrtteeuurr.. IIddeennttiittéé.. CCoonnnnaaiisssseemmeenntt ssaannss eenn--ttêêttee.. SSeerrvviiccee jjooiinntt,, DDMMFF 11999944,, pp..110022 LLee DDrrooiitt ppoossiittiiff ffrraannççaaiiss eenn 11999944 :: nn°°5500 TTrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiissee.. CCoonnnnaaiisssseemmeenntt.. MMeennttiioonn.. TTrraannssppoorrtteeuurr.. CCllaauussee dd’’iiddeennttiittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr,, DDMMFF 11999955,, pp..118811 LLee DDrrooiitt ppoossiittiiff ffrraannççaaiiss eenn 11999955 :: nn°°5500 TTrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiissee ddee mmaarrcchhaannddiisseess.. CCoonnnnaaiisssseemmeenntt.. MMeennttiioonn.. TTrraannssppoorrtteeuurr.. CCoonnnnaaiisssseemmeenntt ssaannss eenn--ttêêttee,, DDMMFF 11999966,, pp..113311 LLee DDrrooiitt ppoossiittiiff ffrraannççaaiiss eenn 11999977 :: nn°°9977 TTrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiissee ddee mmaarrcchhaannddiisseess.. CCoonnnnaaiisssseemmeenntt.. MMeennttiioonn.. TTrraannssppoorrtteeuurr.. CCoonnnnaaiisssseemmeenntt ssaannss eenn--ttêêttee,, DDMMFF 11999988,, pp..6666 LLee DDrrooiitt ppoossiittiiff ffrraannççaaiiss eenn 22000011 :: nn°°7744 TTrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiissee ddee mmaarrcchhaannddiisseess.. CCoonncclluussiioonn.. CCoonnnnaaiisssseemmeenntt.. PPaarrttiieess aauu ccoonnttrraatt.. CCllaauussee «« iiddeennttiittyy ooff ccaarrrriieerr »».. IInnooppppoossaabbiilliittéé..,, DDMMFF 22000022,, pp..6633 LLee DDrrooiitt ppoossiittiiff ffrraannççaaiiss eenn 22000022 :: nn°°6699 TTrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiissee ddee mmaarrcchhaannddiisseess.. CCoonncclluussiioonn.. PPaarrttiieess aauu ccoonnttrraatt.. TTrraannssppoorrtteeuurr.. CCoonnnnaaiisssseemmeenntt ssaannss nnoomm.. AAffffrrèètteemmeenntt ccooqquuee--nnuuee ppuubblliiéé.. AAffffrrèètteemmeenntt àà tteemmppss..,, DDMMFF 22000033,, pp..5599 CCHHAAOO AA..,, RRééfflleexxiioonn ssuurr llaa «« IIddeennttiittyy ooff ccaarrrriieerr ccllaauussee »»,, DDMMFF 11996677,, pp..1122 DDEELLEEBBEECCQQUUEE PP..,, SSoouuss--ttrraaiittaannccee eett ttrraannssppoorrtt,, DDMMFF 11999955,, pp224466 GGUUOO YYuu,, LLee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé eenn ccaass ddee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr,, LLééggaalliittéé eett ddéévveellooppppeemmeenntt ssoocciiaall,, 22000000 nn°°33,, pp..118811 HHAANN LLiixxiinn,, LL’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé eett ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddaannss llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiissee ppaarr mmeerr,, AAnnnnuuaaiirree ddee DDrrooiitt MMaarriittiimmee CChhiinnooiiss 11999977,, pp..110033 LLII ZZhhaannggjjuunn,, LL’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr,, JJuussttiiccee ppooppuullaaiirree 22000033 nn°°88,, pp..1144
 • 65. 65 LLVV JJiinnlliiaanngg,, LLee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé ddaannss llee CCooddee MMaarriittiimmee CChhiinnooiiss,, TTrraannssppoorrtt MMaarriittiimmee CChhiinnooiiss 22000044 nn°°1111,, pp..4499 MMAA DDeeyyii,, LLaa ddéétteerrmmiinnaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé ddaannss llee CCooddee MMaarriittiimmee CChhiinnooiiss,, LLee ddrrooiitt ccoonntteemmppoorraaiinn 22000022 nn°°,, pp..5522 RRAAYYNNAAUUDD MM--NN..,, LLee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssaannss eenn--ttêêttee,, DDMMFF 11999977,, pp..33 SSHHEENN XXiiaaooppiinngg,, LLeess pprroobbllèèmmeess eenn ddrrooiitt ccoonncceerrnnaanntt llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé,, AAnnnnuuaaiirree ddee DDrrooiitt MMaarriittiimmee CChhiinnooiiss 11999988,, pp..226600 SSIIMMOONN PP..,, QQuuii eesstt llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee,, DDMMFF 11999955,, pp..2266 TTAASSSSEELL YY..,, LLee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ddee cchhaarrttee--ppaarrttiiee ssaannss eenn--ttêêttee,, DDMMFF 11998877 pp..554477 ZZHHAANNGG LL..,, LLee CCooddee mmaarriittiimmee cchhiinnooiiss,, DDMMFF 11999944,, pp..7733 66// CCoollllooqquuee AAssssoocciiaattiioonn FFrraannççaaiissee dduu DDrrooiitt MMaarriittiimmee ssééaannccee dduu 1177//0022//0055 BBOONNNNEEVVIIEE PP..,, QQuueellllee iimmppoorrttaannccee rreevvêêtt ll’’iiddeennttiittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ppoouurr lleess cchhaarrggeeuurrss SSIIMMOONN PP..,, LL’’iiddeennttiittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee 77// SSiitteess wweebb --UUnniivveerrssiittéé ddee NNaanntteess:: wwwwww..ddrrooiitt..uunniivv--nnaanntteess..ffrr --CCeennttrree ddee DDrrooiitt MMaarriittiimmee eett ddeess TTrraannssppoorrttss ::
 • 66. 66 wwwwww..ccddmmpp..oorrgg --MMaarriittiimmee SSaaffeettyy AAddmmiinniissttrraattiioonn PPeeooppllee’’ss RReeppuubblliicc ooff CChhiinnaa wwwwww..mmssaa..ggoovv..ccnn --CCoommiittéé MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaall wwwwww..ccoommiitteemmaarriittiimmee..oorrgg//hhoommee..hhttmm --CCoommmmiissssiioonn ddeess NNaattiioonnss UUnniieess ppoouurr llee ddrrooiitt ccoommmmeerrcciiaall iinntteerrnnaattiioonnaall hhttttpp::////wwwwww..uunncciittrraall..oorrgg//
 • 67. 67
 • 68. 68 TTAABBLLEE DDEESS MMAATTIIEERREESS IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN ........................................................................................................................................ 55 PPAARRTTIIEE II :: LLEE PPRRIINNCCIIPPEE EENN VVUUEE DDEE LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR EENN CCAASS DD’’AAFFFFRREETTEEMMEENNTT ........................................................................................................................ 99 CCHHAAPPIITTRREE II :: LLEESS DDIIFFFFIICCUULLTTEESS CCOONNCCEERRNNAANNTT LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR MMAARRIITTIIMMEE 99 SSeeccttiioonn II :: LLaa ddééffiinniittiioonn dduu «« ttrraannssppoorrtteeuurr »» .................................................... 99 PPaarraaggrraapphhee II:: LLeess ddiifffféérreenntteess ddééffiinniittiioonnss ddee llaa nnoottiioonn ddee «« ttrraannssppoorrtteeuurr »» ddaannss lleess ccoonnvveennttiioonnss ........................................................................................................................................ 99 PPaarraaggrraapphhee IIII :: LLee rraappppoorrtt ccoonnffoonndduu eennttrree «« ttrraannssppoorrtteeuurr »» eett aauuttrreess ooppéérraatteeuurrss mmaarriittiimmeess............................................................................................................................................1133 §§11..LLee ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree ddee ttrraannssppoorrtt..............................................................1133 §§22..LLee ttrraannssiittaaiirree ....................................................................................................................1144 §§33..LLee ccoonnssiiggnnaattaaiirree dduu nnaavviirree oouu aaggeenntt mmaarriittiimmee..........................1155 §§44..LLee ccoouurrttiieerr dd’’aaffffrrèètteemmeenntt....................................................................................1155 §§55.. NNoonn VVeesssseell OOppeerraattiinngg CCoommmmoonn CCaarrrriieerrss ((NNVVOOCCCC)) ............1166 SSeeccttiioonn IIII :: LLaa iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eenn ccaass dd’’aaffffrrèètteemmeenntt1166 PPaarraaggrraapphhee II :: LLaa ccooeexxiisstteennccee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eett dd’’uunn ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt ........................................................................................................................................................................1177 §§11..LLeess rrééggiimmeess jjuurriiddiiqquueess ddiifffféérreennttss dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eett dduu ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt ............................................................................................................................1177 §§22..LLee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt éémmiiss eenn vveerrttuu dd’’uunnee cchhaarrttee--ppaarrttiiee ......2200 PPaarraaggrraapphhee IIII :: LLeess ddiiffffiiccuullttééss lliiééeess aauuxx ddiifffféérreennttss ttyyppeess dd’’aaffffrrèètteemmeennttss 2222 CCHHAAPPIITTRREE IIII :: LLEESS CCRRIITTEERREESS FFOONNDDAAMMEENNTTAAUUXX EENN VVUUEE DDEE LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR MMAARRIITTIIMMEE :: LLEESS IINNDDIICCAATTIIOONNSS SSUURR LLEE CCOONNNNAAIISSSSEEMMEENNTT ................................................................................2244 SSeeccttiioonn II :: LL’’iimmppoorrttaannccee dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eenn vvuuee dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr 2255 SSeeccttiioonn IIII :: LLeess iinnddiiccaattiioonnss eesssseennttiieelllleess eenn vvuuee dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr 2266
 • 69. 69 PPaarraaggrraapphhee II :: LL’’eenn--ttêêttee dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ................................................2277 PPaarraaggrraapphhee IIII :: LLaa ssiiggnnaattuurree dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr 2288 PPaarraaggrraapphhee IIIIII :: LLaa ccllaauussee «« IIddeennttiittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr »» ..............2299 PPAARRTTIIEE IIII:: DDEESS RREEGGIIMMEESS PPAARRTTIICCUULLIIEERRSS DDAANNSS CCEERRTTAAIINNSS PPAAYYSS EENN VVUUEE DDEE LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR MMAARRIITTIIMMEE ........................ 3344 CCHHAAPPIITTRREE II :: LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR MMAARRIITTIIMMEE EENN DDRROOIITT PPOOSSIITTIIFF FFRRAANNÇÇAAIISS 3344 SSeeccttiioonn II :: LLaa ddiissttiinnccttiioonn sseelloonn llee ttyyppee dd''aaffffrrèètteemmeenntt............................3355 SSeeccttiioonn IIII :: LLaa ccllaauusseess «« iiddeennttiittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr »» ..............................3377 SSeeccttiioonn IIIIII :: LLee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssaannss eenn--ttêêttee ..................................................4411 PPaarraaggrraapphhee II :: LL’’aarrrrêêtt «« VVoommaarr »» ............................................................................4411 PPaarraaggrraapphhee IIII :: LL’’aarrrrêêtt «« JJ..JJeessssiiccaa »» ....................................................................4433 PPaarraaggrraapphhee IIIIII :: LL’’aarrrrêêtt «« GGeemmiinnii II »»..................................................................4466 CCHHAAPPIITTRREE IIII :: LLEE RREEGGIIMMEE JJUURRIIDDIIQQUUEE DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR SSUUBBSSTTIITTUUEE DDAANNSS LLEE CCOODDEE MMAARRIITTIIMMEE CCHHIINNOOIISS ..................................................................................................................................................................................4477 SSeeccttiioonn II :: LLaa pprréésseennttaattiioonn dduu rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé 4499 PPaarraaggrraapphhee II :: LLaa ddééffiinniittiioonn dduu «« ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé »» ......4499 PPaarraaggrraapphhee IIII :: LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eett cceellllee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé ........................................................................................................................................................................5511 SSeeccttiioonn IIII :: LL’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eett cceellllee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé ddaannss llee CC..MM..CC.. ..........................................................................................................................................................5544 PPaarraaggrraapphhee II :: EEnn ccaass dd’’aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee ....................................5555 AA// LL’’aaffffrréétteeuurr aauu vvooyyaaggee ttrraannssppoorrttaanntt lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddeess ttiieerrss 5555 BB// ll’’aaffffrréétteeuurr aauu vvooyyaaggee ssoouuss--ffrrééttaanntt llee nnaavviirree..................................5566 PPaarraaggrraapphhee IIII :: EEnn ccaass dd’’aaffffrrèètteemmeenntt àà tteemmppss ........................................5566 SSeeccttiioonn IIIIII :: LLeess pprrooppoossiittiioonnss ddeess mmooddiiffiiccaattiioonnss llééggiissllaattiivveess rreellaattiivveess aauu rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee dduu «« ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé »» ................................................................5566
 • 70. 70 CCOONNCCLLUUSSIIOONN ............................................................................................................................................ 6600 BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE .................................................................................................................................. 6622 TTAABBLLEE DDEESS MMAATTIIEERREESS .................................................................................................................. 6688

×