Your SlideShare is downloading. ×
Enc c artes electroniques
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Enc c artes electroniques

147
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
147
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. LLeess ssyyssttèèmmeess ddee vviissuuaalliissaattiioonn ddee ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess eett dd''iinnffoorrmmaattiioonn –– EECCDDIISS -- LLee SSeerrvviiccee HHyyddrrooggrraapphhiiqquuee eett OOccééaannooggrraapphhiiqquuee ddee llaa MMaarriinnee ((SSHHOOMM)) eesstt llee sseerrvviiccee ppuubblliicc nnaattiioonnaall cchhaarrggéé ddee ccoolllleecctteerr eett ddee ddiiffffuusseerr ll''iinnffoorrmmaattiioonn nnaauuttiiqquuee nnéécceessssaaiirree àà llaa ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn aauu bbéénnééffiiccee ddee ll''eennsseemmbbllee ddee llaa ccoolllleeccttiivviittéé mmaarriittiimmee nnaattiioonnaallee eett iinntteerrnnaattiioonnaallee.. LLaa ccoonnttrriibbuuttiioonn dduu SSHHOOMM àà llaa ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn eesstt ddoonncc eesssseennttiieellllee.. EEllllee eesstt uunnee oobblliiggaattiioonn rrééssuullttaanntt ddee ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess ssoouussccrriitteess ppaarr llaa FFrraannccee.. EEllllee eennggaaggee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''EEttaatt eett llee SSHHOOMM ccoonnssaaccrree uunnee ppaarrtt iimmppoorrttaannttee ddee sseess rreessssoouurrcceess àà cceettttee aaccttiivviittéé.. EEllllee ss''aappppuuiiee ssuurr uunnee ccoommppéétteennccee aaccccuummuullééee ddeeppuuiiss pprrèèss ddee ttrrooiiss ssiièècclleess ttoouutt eenn ss''aaddaappttaanntt aauuxx nnoouuvveeaauuxx mmooddeess ddee nnaavviiggaattiioonn,, pprrooffoonnddéémmeenntt mmooddiiffiiééss ppaarr ll''aappppaarriittiioonn ddeess mmooyyeennss ddee rraaddiioonnaavviiggaattiioonn SSAATTEELLLLIITTAAUUXX pprréécciiss,, ddeess ddiissppoossiittiiffss ddee vviissuuaalliissaattiioonn éélleeccttrroonniiqquuee dd''iinnffoorrmmaattiioonnss ccaarrttooggrraapphhiiqquueess eett ppaarr lleess éévvoolluuttiioonnss dduu ttrraaffiicc mmaarriittiimmee.. LL''aaccttiivviittéé dduu SSHHOOMM ddaannss llee ddoommaaiinnee ddeess ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess ddee nnaavviiggaattiioonn ((EENNCC)) eett ddeess ssyyssttèèmmeess ddee vviissuuaalliissaattiioonn ddee ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess eett dd''iinnffoorrmmaattiioonn ((EECCDDIISS)) eesstt ll''uunnee ddeess ccoonnssééqquueenncceess ddee cceettttee aaddaappttaattiioonn..
 • 2. LLAA CCAARRTTEE EELLEECCTTRROONNIIQQUUEE IInnttrroodduuccttiioonn LLaa ccaarrttee mmaarriinnee eesstt ll''uunn ddeess ddooccuummeennttss nnaauuttiiqquueess lleess pplluuss rrééppaanndduuss ppeerrmmeettttaanntt aauuxx SSeerrvviicceess HHyyddrrooggrraapphhiiqquueess nnaattiioonnaauuxx dd''aassssuurreerr llaa ddiiffffuussiioonn ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss nnaauuttiiqquueess.. EEllllee eesstt iissssuuee dd''uunn pprroocceessssuuss rriiggoouurreeuuxx eett eesstt tteennuuee àà jjoouurr aaffiinn dd''éévviitteerr lleess rriissqquueess pprroopprreess aauu ddoommaaiinnee mmaarriittiimmee :: ccoonnttrraaiirreemmeenntt aauu mmiilliieeuu tteerrrreessttrree,, lleess ffoonnddss mmaarriinnss nnee ssoonntt ppaass ddiirreecctteemmeenntt aacccceessssiibblleess àà ll''oobbsseerrvvaattiioonn eett llee nnaavviiggaatteeuurr nn''aa ppaass dd''aauuttrree cchhooiixx qquuee ddee ssee ffiieerr aauuxx ddooccuummeennttss nnaauuttiiqquueess ppoouurr ddéétteerrmmiinneerr lleess éélléémmeennttss dd''uunnee rroouuttee ssûûrree eennttrree ddeeuuxx ppooiinnttss.. SSii ll''eennsseemmbbllee ddee llaa ddooccuummeennttaattiioonn nnaauuttiiqquuee ((ccaarrtteess mmaarriinneess,, iinnssttrruuccttiioonnss nnaauuttiiqquueess,, lliivvrreess ddeess ffeeuuxx,, aannnnuuaaiirreess ddee mmaarrééee,, eettcc..)) eesstt nnéécceessssaaiirree,, llaa ccaarrttee ooffffrree uunnee ssyynntthhèèssee ggrraapphhiiqquuee ddeess rreennsseeiiggnneemmeennttss nnéécceessssaaiirreess aauu nnaavviiggaatteeuurr ppoouurr eeffffeeccttuueerr ttrrooiiss ooppéérraattiioonnss :: 11.. SSiittuueerr ssoonn nnaavviirree ;; 22.. DDéélliimmiitteerr lleess zzoonneess àà éévviitteerr ;; 33.. DDéétteerrmmiinneerr ssaa rroouuttee ffuuttuurree eenn ttoouuttee ssééccuurriittéé.. MMaaiiss aalloorrss qquuee lleess mméétthhooddeess ddee ccoolllleeccttee ddeess ddoonnnnééeess eett dd''ééllaabboorraattiioonn ddeess ddooccuummeennttss nnaauuttiiqquueess nnéécceessssaaiirreess àà llaa ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn oonntt llaarrggeemmeenntt bbéénnééffiicciiéé ddeess pprrooggrrèèss ccoonnttiinnuuss ddee llaa tteecchhnnoollooggiiee ((nnoottaammmmeenntt eenn iinnffoorrmmaattiiqquuee eett eenn éélleeccttrroonniiqquuee)) eett dd''uunn eeffffoorrtt ddee nnoorrmmaalliissaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee,, llaa nnaattuurree ddee cceess ddooccuummeennttss ((ccaarrtteess mmaarriinneess,, iinnssttrruuccttiioonnss nnaauuttiiqquueess,, lliivvrreess ddeess ffeeuuxx,, aannnnuuaaiirreess ddee mmaarrééee,, eettcc..)) nn''aa gguuèèrree cchhaannggéé ddeeppuuiiss llee 1199èèmmee ssiièèccllee jjuussqquu''aauuxx aannnnééeess 11998800.. ____ LLeess mmooddeess ddee nnaavviiggaattiioonn eeuuxx oonntt ppoouurrttaanntt ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt éévvoolluuéé ddeeppuuiiss aavveecc ll''aauuggmmeennttaattiioonn ccoonnssiiddéérraabbllee dduu ttrraaffiicc mmaarriittiimmee ddaannss ddeess ppaassssaaggeess rreesssseerrrrééss,, ____ LLaa ggéénnéérraalliissaattiioonn eett llaa pprréécciissiioonn ccrrooiissssaannttee ddeess ssyyssttèèmmeess éélleeccttrroonniiqquueess ddee llooccaalliissaattiioonn,, ggrrââccee aauuxx ssyyssttèèmmeess GGPPSS eett GGLLOONNAASSSS :: llee rreeppoorrtt ddee llaa rroouuttee ssuurr uunnee ccaarrttee sseerraaiitt aaiinnssii ffaacciilliittéé ssii cceettttee ccaarrttee ééttaaiitt nnuumméérriiqquuee,, ____ LLaa mmuullttiipplliiccaattiioonn ddeess ccaarrggaaiissoonnss ddaannggeerreeuusseess ppoouurr ll''eennvviirroonnnneemmeenntt,, ____ LL''aauuggmmeennttaattiioonn ddeess ttiirraannttss dd''eeaauu qquuii ccoonndduuiitt ddaannss cceerrttaaiinneess zzoonneess àà nnaavviigguueerr aavveecc ddeess ppiieeddss ddee ppiilloottee eexxttrrêêmmeemmeenntt rréédduuiittss,, ____ LL''aappppaarriittiioonn ddee nnaavviirreess rraappiiddeess ddééppaassssaanntt llaarrggeemmeenntt lleess vviitteesssseess hhaabbiittuueelllleess dd''uunnee vviinnggttaaiinnee ddee nnœœuuddss,, ____ LLeess ccoonnssééqquueenncceess hhuummaaiinneess,, ééccoollooggiiqquueess eett ééccoonnoommiiqquueess ddee pplluuss eenn pplluuss lloouurrddeess ddeess aacccciiddeennttss mmaarriittiimmeess,, ____ LLaa rréédduuccttiioonn ddeess eeffffeeccttiiffss eenn ppaasssseerreellllee ((yy ccoommpprriiss lleess ddiiffffiiccuullttééss qquuii eenn rrééssuulltteenntt ppoouurr ffaaiirree aassssuurreerr ccoorrrreecctteemmeenntt llaa tteennuuee àà jjoouurr ddeess ddooccuummeennttss nnaauuttiiqquueess ssuurr ssuuppppoorrtt ppaappiieerr)).. CC''eesstt aauu ddéébbuutt ddeess aannnnééeess 8800 qquuee llee ccoonncceepptt ddee ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee aappppaarruutt,, ppoorrtteeuurr dduu ssaauutt tteecchhnnoollooggiiqquuee aatttteenndduu,, lloorrssqquuee lleess pprrooggrrèèss ddee ll''éélleeccttrroonniiqquuee eett ddee ll''iinnffoorrmmaattiiqquuee ccoonndduuiissiirreenntt lleess ffaabbrriiccaannttss dd''ééqquuiippeemmeennttss ddee nnaavviiggaattiioonn àà iimmaaggiinneerr uunn ssyyssttèèmmee ssuuppeerrppoossaanntt ssuurr uunn ééccrraann vviiddééoo llaa ppoossiittiioonn ffoouurrnniiee ppaarr uunn aappppaarreeiill ddee llooccaalliissaattiioonn rraaddiiooéélleeccttrriiqquuee eett uunn eexxttrraaiitt ddee ccaarrttee mmaarriinnee pprrééaallaabblleemmeenntt nnuumméérriisséé.. LLeess sseerrvviicceess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess nnaattiioonnaauuxx rreeccoonnnnuurreenntt aalloorrss ttrrèèss vviittee ll''iinnttéérrêêtt ddee llaa ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ppoouurr rreennddrree llaa nnaavviiggaattiioonn mmaarriittiimmee pplluuss ssûûrree eett pplluuss eeffffiiccaaccee eett iillss ssee pprrééooccccuuppèèrreenntt ddee jjoouueerr uunn rrôôllee mmootteeuurr ddaannss ssoonn ddéévveellooppppeemmeenntt.. CC''eesstt eenn 11998855 qquu''aa ddéébbuuttééee llaa ccoonncceerrttaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee eenn vvuuee ddee ddééffiinniirr uunnee ccaarrttee mmaarriinnee éélleeccttrroonniiqquuee ddeessttiinnééee àà êêttrree hhoommoolloogguuééee aauu mmêêmmee ttiittrree qquuee lleess ddooccuummeennttss iimmpprriimmééss ooffffiicciieellss cciittééss ddaannss llaa ccoonnvveennttiioonn ssuurr llaa
 • 3. ssaauuvveeggaarrddee ddee llaa vviiee eenn mmeerr ((SSOOLLAASS :: 11997744)) ddee ll''OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee ((OOMMII)) :: llaa ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ddee nnaavviiggaattiioonn ((EENNCC)) eett llee ssyyssttèèmmee ddee vviissuuaalliissaattiioonn ddee ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess eett dd''iinnffoorrmmaattiioonn ((EECCDDIISS)).. BBéénnééffiicciiaanntt ddeess tteecchhnnoollooggiieess lleess pplluuss mmooddeerrnneess eenn mmaattiièèrree ddee ssyyssttèèmmee dd''iinnffoorrmmaattiioonn ggééooggrraapphhiiqquuee eett ddee ssyyssttèèmmee ddee rraaddiioollooccaalliissaattiioonn,, ll''EECCDDIISS aa ééttéé ddééffiinnii aaffiinn :: 11.. DDee rreennffoorrcceerr llaa ssééccuurriittéé ddee llaa vviiee eenn mmeerr ;; 22.. DDee ffaacciilliitteerr llaa tteennuuee àà jjoouurr ddeess ccaarrtteess ;; 33.. DD''aallllééggeerr llee ttrraavvaaiill eenn ppaasssseerreellllee.. LLaa pprroommoottiioonn dduu ddéévveellooppppeemmeenntt dduu ccoonncceepptt dd''EECCDDIISS ssee jjuussttiiffiiee ppaarr lleess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess ppaarrttiiccuulliièèrreess ddee llaa nnaavviiggaattiioonn mmaarriittiimmee eett ppaarr llaa ddiivveerrssiittéé ddeess bbeessooiinnss qquu''iill ppeerrmmeett ddee ssaattiissffaaiirree.. CCeettttee llooggiiqquuee eesstt bbiieenn iilllluussttrrééee ppaarr llaa ssiittuuaattiioonn eenn EEuurrooppee.. AAiinnssii,, eenn rraaiissoonn ddee llaa ccoommpplleexxiittéé ddee llaa bbaatthhyymmééttrriiee eett dduu ttrraaiitt ddee ccôôttee,, lleess rroouutteess mmaarriittiimmeess eeuurrooppééeennnneess eemmpprruunntteenntt ssoouuvveenntt ddeess ppaassssaaggeess ééttrrooiittss,, ppeeuu pprrooffoonnddss eett ppaarrffooiiss ddéélliimmiittééss ppaarr ddeess bbaannccss iinnssttaabblleess.. OOuuttrree cceess ddaannggeerrss nnaattuurreellss,, llee ppllaatteeaauu ccoonnttiinneennttaall eeuurrooppééeenn ssee ccaarraaccttéérriissee ppaarr uunnee ddeennssiittéé iinnééggaallééee dd''oobbssttrruuccttiioonnss ssoouuss--mmaarriinneess,, rrééssuullttaanntt ddeess gguueerrrreess,, ddeess aacccciiddeennttss,, ddee llaa mmuullttiipplliiccaattiioonn ddeess ccââbblleess ssoouuss--mmaarriinnss eett dduu ddéévveellooppppeemmeenntt ddee ll''eexxppllooiittaattiioonn ""ooffffsshhoorree"".. PPlluussiieeuurrss zzoonneess ssoonntt aaffffeeccttééeess ppaarr ddee vviioolleennttss ccoouurraannttss ddee mmaarrééee eett ddeess mmaarrééeess ddee ffoorrttee aammpplliittuuddee,, vvooiirree ppaarr ddeess oonnddeess ddee tteemmppêêttee aauuxx eeffffeettss ddéévvaassttaatteeuurrss.. EEnn hhiivveerr,, llaa nnaavviiggaattiioonn eesstt ssoouuvveenntt ggêênnééee ppaarr ddee mmaauuvvaaiisseess ccoonnddiittiioonnss ddee vviissiibbiilliittéé eett mmêêmmee,, eenn BBaallttiiqquuee oouu llee lloonngg ddeess ccôôtteess ddee NNoorrvvèèggee,, ppaarr llaa ffoorrmmaattiioonn ddee ggllaaccee ddee mmeerr.. EEnnffiinn ll''EECCDDIISS nn''iinnttéérreessssee ppaass uunniiqquueemmeenntt lleess nnaavviirreess ddee ccoommmmeerrccee.. UUnn aauuttrree bbéénnééffiiccee eesssseennttiieell ddee ll''EECCDDIISS sseerraa ddee ffaacciilliitteerr ll''aaccttiivviittéé ddee ttoouuss lleess uussaaggeerrss ddee llaa mmeerr ((ppêêcchhee,, ooppéérraattiioonnss mmiilliittaaiirreess......)).. PPoouurr aatttteeiinnddrree ccee bbuutt,, llee ssyyssttèèmmee ddooiitt ppoouuvvooiirr mmaanniippuulleerr uunnee ccoouucchhee ssppéécciiffiiqquuee dd''iinnffoorrmmaattiioonnss ssuurr lleess ffoonnddss mmaarriinnss,, yy ccoommpprriiss lleess ddoonnnnééeess ppeerrssoonnnneelllleess ddee cchhaaqquuee uussaaggeerr,, aaiinnssii qquuee ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ooccééaannooggrraapphhiiqquueess,, mmééttééoorroollooggiiqquueess eett bbiioollooggiiqquueess.. CCoonnjjooiinntteemmeenntt àà cceess ddoonnnnééeess tthhéémmaattiiqquueess,, llee ssyyssttèèmmee ddooiitt êêttrree ppoouurrvvuu ddee ffoonnccttiioonnss aaffiinn ddee lleess vvaalloorriisseerr.. CC''eesstt ddaannss ccee bbuutt qquu''uunn pprroojjeett ppiilloottee,, bbaappttiisséé EESSIISS ((EEUURROOPPEEAANN SSEEAABBEEDD IINNFFOORRMMAATTIIOONN SSYYSSTTEEMM-- ssyyssttèèmmee dd''iinnffoorrmmaattiioonn eeuurrooppééeenn ssuurr lleess ffoonnddss mmaarriinnss)),, aavvaaiitt ééttéé pprrooppoosséé eenn 11999944 àà llaa ccoommmmiissssiioonn eeuurrooppééeennnnee ppaarr uunn ccoonnssoorrttiiuumm rreeggrroouuppaanntt ddeess oorrggaanniissmmeess dduu RRooyyaauummee--UUnnii,, ddee FFrraannccee eett ddeess PPaayyss--BBaass.. AA bboorrdd ddeess nnaavviirreess ddee gguueerrrree,, lleess EECCDDIISS ddeevvrraaiieenntt rreemmppllaacceerr lleess ccaarrtteess ppaappiieerr aauussssii bbiieenn ppoouurr llaa nnaavviiggaattiioonn qquuee ppoouurr llaa ccoonndduuiittee ddeess ooppéérraattiioonnss,, bbeessooiinn àà ll''oorriiggiinnee dduu ccoonncceepptt ddee WWEECCDDIISS ((WWAARRSSHHIIPP EECCDDIISS)).. EEnnffiinn,, aavveecc pplluuss ddee cciinnqq mmiilllliioonnss dd''uunniittééss eenn EEuurrooppee,, llaa ppllaaiissaannccee ccoonnssttiittuuee aauussssii uunn mmaarrcchhéé iimmppoorrttaanntt ppoouurr lleess ccaarrtteess mmaarriinneess.. PPoouurr ssaattiissffaaiirree cceess bbeessooiinnss ppaarrttiiccuulliieerrss,, lleess sseerrvviicceess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess nnaattiioonnaauuxx eett lleess ééddiitteeuurrss pprriivvééss oonntt ddééjjàà ccoonnççuu ddeess ééddiittiioonnss ssppéécciiffiiqquueess ddee ccaarrtteess eett dd''oouuvvrraaggeess.. CCeess pprroodduuiittss éélleeccttrroonniiqquueess aaddaappttééss ppeerrmmeettttrroonntt uunnee bbiieenn mmeeiilllleeuurree aaddééqquuaattiioonn aauuxx bbeessooiinnss ddeess uussaaggeerrss.. LL''EECCDDIISS ccoonncceerrnnee aauussssii ddee nnoommbbrreeuusseess aapppplliiccaattiioonnss àà tteerrrree :: ccoonnttrrôôllee dduu ttrraaffiicc mmaarriittiimmee,, ccoooorrddiinnaattiioonn ddeess sseeccoouurrss eenn mmeerr,, lluuttttee ccoonnttrree llaa ppoolllluuttiioonn,, ggeessttiioonn dduu lliittttoorraall ssoonntt aauuttaanntt dd''aaccttiivviittééss ooùù lleess ssyyssttèèmmeess dd''iinnffoorrmmaattiioonn ggééooggrraapphhiiqquuee ssoonntt uunn ffaacctteeuurr ddee pprrooggrrèèss eett ddee mmeeiilllleeuurree eeffffiiccaacciittéé.. LLeess FFOONNCCTTIIOONNAALLIITTEESS ddee ll''EECCDDIISS LLeess ppeerrffoorrmmaanncceess mmiinniimmuumm eexxiiggééeess ppaarr ll''OOMMII ((AA881177//1199)) LLaa nnoorrmmee SS 5522 ((ddeerrnniièèrree mmiissee àà jjoouurr llee 1100..0066..22000000)) [[LLeess eennttrrééeess || LLee mmaattéérriieell || LLeess ssoorrttiieess :: lleess ppoossssiibbiilliittééss ffoonnccttiioonnnneelllleess || DDiissppoossiittiiff ddee sseeccoouurrss || IInnffoorrmmaattiioonnss pprraattiiqquueess ]] LLEESS EENNTTRREEEESS
 • 4. LLeess ddoonnnnééeess ccaarrttooggrraapphhiiqquueess ddooiivveenntt êêttrree ffoouurrnniieess ppaarr uunn sseerrvviiccee hhyyddrrooggrraapphhiiqquuee aauu ffoorrmmaatt SS5577 ccoonnffoorrmméémmeenntt àà llaa ssppéécciiffiiccaattiioonn ddee pprroodduuiitt EENNCC eett tteennuueess àà jjoouurr ;; lleess lloottss ddee ddoonnnnééeess ssoonntt bbaappttiissééss EENNCC ((EELLEECCTTRROONNIICC NNAAVVIIGGAATTIIOONNAALL CCHHAARRTT)).. LLeess EENNCC ssoonntt iissssuueess dd''uunn ttrraavvaaiill ccaarrttooggrraapphhiiqquuee eett ccoonnççuueess ppoouurr uunn ttyyppee ddee nnaavviiggaattiioonn ppaarrttiiccuulliieerr.. AA cchhaaqquuee EENNCC eesstt ddoonncc aassssoocciiéé uunnee éécchheellllee ddee ccoommppiillaattiioonn qquuii rreepprréésseennttee ll''éécchheellllee dd''aaffffiicchhaaggee ddeess ddoonnnnééeess llaa mmiieeuuxx aaddaappttééee,, aassssuurraanntt uunnee pprréésseennttaattiioonn lliissiibbllee ddeess ddoonnnnééeess aappppoorrttaanntt lleess iinnffoorrmmaattiioonnss uuttiilleess àà llaa nnaavviiggaattiioonn ccoonnssiiddéérrééeess.. LL''EECCDDIISS ppeeuutt eexxppllooiitteerr ddaannss uunnee mmêêmmee zzoonnee ggééooggrraapphhiiqquuee pplluussiieeuurrss ccaarrtteess àà ddiifffféérreenntteess éécchheelllleess ddee ccoommppiillaattiioonn.. LLee ppoossiittiioonnnneemmeenntt ddooiitt êêttrree ccoonnttiinnuu eett iill ddooiitt êêttrree ppoossssiibbllee ddee rreeccoouurriirr àà aauu mmooiinnss ddeeuuxx ssyyssttèèmmeess iinnddééppeennddaannttss,, aaffiinn ddee ppaalllliieerr uunnee ddééffiicciieennccee ddee ll''uunn dd''eennttrree eeuuxx eett ddee ccoonnttrrôôlleerr ll''iinnttééggrriittéé ddeess ppoossiittiioonnss :: GGPPSS//DDGGPPSS ((nnoonn eexxpplliicciitteemmeenntt mmeennttiioonnnnéé ddaannss llaa nnoorrmmee)),, eessttiimmee,, LLoorraann,, OOMMEEGGAA,, ccoorrrrééllaattiioonn bbaatthhyymmééttrriiqquuee,, SSYYLLEEDDIISS,, rreellèèvveemmeennttss aauu ccoommppaass,, iinneerrttiiee…… ppeeuuvveenntt êêttrree uuttiilliissééss sseelloonn llaa ccaattééggoorriiee ddee nnaavviiggaattiioonn ((CCHHEENNAALLAAGGEE,, ccôôttiièèrree,, aapppprroocchhee,, hhaauuttuurriièèrree)) eett ddoonncc llaa pprréécciissiioonn rreecchheerrcchhééee ;; DDiivveerrss ééqquuiippeemmeennttss ppeeuuvveenntt êêttrree ccoonnnneeccttééss :: lleess sseeuullss oobblliiggaattooiirreess ccoonncceerrnneenntt llaa rroouuttee ssuuiivviiee ((ppoossiittiioonn,, ccaapp eett vviitteessssee)).. LLeess aauuttrreess ssoonntt ffaaccuullttaattiiffss yy ccoommpprriiss llee rraaddaarr.. CCeeppeennddaanntt llee rrôôllee dduu rraaddaarr eesstt ssii eesssseennttiieell ppoouurr llee ccoonnttrrôôllee ddeess ddoonnnnééeess ppeerrmmaanneenntteess oouu ccoonnjjoonnccttuurreelllleess qquuee ddeess ddiissppoossiittiioonnss eexxpplliicciitteess eett iimmpplliicciitteess ffiigguurreenntt ddaannss llaa SS5522 ((aaffffiicchhaaggee ddee llaa ccaarrttee ""ccaapp eenn hhaauutt"",, cceennttrréé ssuurr llaa ppoossiittiioonn dduu bbââttiimmeenntt)) ;; LL''uussaaggeerr ppeeuutt iinnsséérreerr ddeess aannnnoottaattiioonnss ddaannss llee SSEENNCC.. CCeellaa ppeerrmmeett nnoottaammmmeenntt ddee rreennsseeiiggnneerr ddeess AAVVUURRNNAAVV ;; ddeess mmiisseess àà jjoouurr mmaannuueelllleess ;; EEnnffiinn,, dd''aauuttrreess bbaasseess ddee ddoonnnnééeess tthhéémmaattiiqquueess ((mmééttééoorroollooggiiee,, ccoouurraannttss,, mmaarrééeess,, ssééddiimmeennttoollooggiiee,, bbaatthhyymmééttrriiee ddééttaaiillllééee......)) ppeeuuvveenntt êêttrree ccoonnnneeccttééeess ;; iill ddooiitt êêttrree ppoossssiibbllee ddee ddiissttiinngguueerr lleess ddoonnnnééeess ooffffiicciieelllleess ddeess aauuttrreess ddoonnnnééeess.. LLEE MMAATTEERRIIEELL TTrrèèss ppeeuu ddee ddiissppoossiittiioonnss eexxpplliicciitteess ccoonncceerrnneenntt llaa ppaarrttiiee ""mmaattéérriieell"".. CCeeccii ppeerrmmeett uunnee ggrraannddee rroobbuusstteessssee ddeess nnoorrmmeess ffaaccee aauuxx rraappiiddeess cchhaannggeemmeennttss ddeess ppoossssiibbiilliittééss iinnffoorrmmaattiiqquueess.. OOnn nnootteerraa ppoouurr llaa nnoorrmmaalliissaattiioonn eexxpplliicciittee :: LLee rraaffrraaîîcchhiisssseemmeenntt dd''iimmaaggee ppeerrmmeettttaanntt ddee ssuuiivvrree llaa pprrooggrreessssiioonn dduu nnaavviirree eenn mmooddee ddee ssuurrvveeiillllaannccee ddee rroouuttee ddeevvrraa pprreennddrree mmooiinnss ddee 55 sseeccoonnddeess.. LLeess ddeemmaannddeess dduu nnaavviiggaatteeuurr qquuii nnee ppeeuuvveenntt ppaass êêttrree pprréévvuueess ppaarr ll’’EECCDDIISS,, tteelllleess qquuee ll''aaffffiicchhaaggee àà uunnee éécchheellllee ddiifffféérreennttee oouu ddaannss uunnee zzoonnee ddiifffféérreennttee ssoonntt ssuusscceeppttiibblleess ddee pprreennddrree pplluuss ddee 55 sseeccoonnddeess.. DDaannss ccee ccaass :: -- LLee nnaavviiggaatteeuurr eenn sseerraa iinnffoorrmméé ;; -- LL’’aaffffiicchhaaggee ddeevvrraa ssee mmaaiinntteenniirr ppoouurr llaa ssuurrvveeiillllaannccee ddee llaa rroouuttee jjuussqquu’’àà ccee qquuee lleess nnoouuvveelllleess iinnffoorrmmaattiioonnss ssooiieenntt ddiissppoonniibblleess ppoouurr ll''aaffffiicchhaaggee ddaannss lleess 55 sseeccoonnddeess ssuuiivvaanntteess.. LL''ééccrraann ggrraapphhiiqquuee :: -- DDiimmeennssiioonn :: llaa ttaaiillllee eeffffeeccttiivvee ddee llaa zzoonnee ppoouurr ll''aaffffiicchhaaggee ddee llaa ccaarrttee sseerraa aauu mmooiinnss ddee 227700mmmm XX 227700mmmm -- RRééssoolluuttiioonn :: llee nnoommbbrree ddee lliiggnneess mmiinniimmuumm ppaarr mmmm ((LL)) eesstt ddoonnnnéé ppaarr llaa ffoorrmmuullee LL==886644//ss,, ooùù ""ss"" eesstt llaa pplluuss ppeettiittee ddeess ddiimmeennssiioonnss ddee llaa zzoonnee dd''aaffffiicchhaaggee ddee llaa ccaarrttee.. -- CCoouulleeuurrss :: 6644 LLuummiinnoossiittéé eett ccoonnttrraassttee LLeess ccoonnttrrôôlleess ddee llaa lluummiinnoossiittéé eett dduu ccoonnttrraassttee ddeevvrroonntt ppeerrmmeettttrree ddee rreevveenniirr aauu rrééggllaaggee dd’’oorriiggiinnee.. LLee
 • 5. mmaannuueell ddee ll’’EECCDDIISS ddeevvrraa ccoommppoorrtteerr uunn aavveerrttiisssseemmeenntt ssuurr lleess rriissqquueess dd’’iinnhhiibbiittiioonn ddee llaa vviissiibbiilliittéé llaa nnuuiitt ppaarr ll’’uuttiilliissaattiioonn dduu ccoonnttrrôôllee ddee llaa lluummiinnoossiittéé.. SSiixx ttaabblleeaauuxx ddee ccoouulleeuurrss ssoonntt ccoonntteennuuss ddaannss llaa BBiibblliiootthhèèqquuee ddee PPrréésseennttaattiioonn,, eett cchhaaccuunn dd’’eennttrree eeuuxx ddeevvrraa êêttrree ddiissppoonniibbllee.. UUnnee iinnddééppeennddaannccee dduu ssyyssttèèmmee dd''eexxppllooiittaattiioonn vviiss--àà--vviiss ddeess ffoorrmmaattss :: iill eesstt ssppéécciiffiiéé ddeess rrèègglleess ppoouurr llaa ffoouurrnniittuurree ddeess ddoonnnnééeess ((OOHHII SS5577)) oouu ppoouurr ll''aaccqquuiissiittiioonn dduu rraaddaarr ((CCEEII 11116622 eett OOMMII AA882233)).. MMaaiiss ll''iinndduussttrriieell ppeeuutt uuttiilliisseerr ddeess ffoorrmmaattss dd''eexxppllooiittaattiioonn pprroopprreess àà ggaarraannttiirr ddeess ppeerrffoorrmmaanncceess ooppttiimmaalleess ((LLaa SS5577 eesstt uunnee nnoorrmmee dd''éécchhaannggee ddee ddoonnnnééeess)) eett iill ppeeuutt ccoonnvveerrttiirr lleess ddoonnnnééeess eenn uunn ffoorrmmaatt iinntteerrnnee bbaappttiisséé SSEENNCC ((SSyysstteemm EENNCC)).. LLee ccoonnttrrôôllee dd''hhoommoollooggaattiioonn ssee ffaaiitt aauu nniivveeaauu ddeess ssppéécciiffiiccaattiioonnss ffoonnccttiioonnnneelllleess ddee ssoorrttiiee.. LLaa nnoorrmmaalliissaattiioonn iimmpplliicciittee ((vvaalliiddééee ppaarr lleess iinndduussttrriieellss vviiaa lleess CCEEII eett CCIIRRMM :: nnoorrmmee IIEECC 6611117744)) ccoonncceerrnnee ddeess eexxiiggeenncceess ffoonnccttiioonnnneelllleess :: ppaarr eexxeemmppllee,, llaa llooccuuttiioonn ""iill ddooiitt êêttrree ppoossssiibbllee ddee rreevveenniirr rraappiiddeemmeenntt àà ll''aaffffiicchhaaggee ssttaannddaarrdd eenn uunnee ooppéérraattiioonn ssiimmppllee"" ssee ttrraadduuiitt eenn tteerrmmeess ddee rraappiiddiittéé ddee rraaffrraaîîcchhiisssseemmeenntt ddee ll''ééccrraann eett ddee ffoonnccttiioonnnnaalliittééss éélléémmeennttaaiirreess.. LLEESS SSOORRTTIIEESS :: LLEESS PPOOSSSSIIBBIILLIITTEESS FFOONNCCTTIIOONNNNEELLLLEESS LLeess ppoossssiibbiilliittééss ffoonnccttiioonnnneelllleess ddee ll''EECCDDIISS ss''aappppuuiieenntt :: SSuurr uunn bbeessooiinn ffoonnddaammeennttaall :: [[OOMMII AA881177//1199]] ""LLeess EECCDDIISS oonntt ppoouurr pprriinncciippaallee ffoonnccttiioonn ddee ccoonnttrriibbuueerr àà rreennffoorrcceerr llaa ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn"" ((ssaauuvveeggaarrddee ddee llaa vviiee eenn mmeerr,, ssaauuvveeggaarrddee ddeess bbiieennss eett ddee ll''eennvviirroonnnneemmeenntt)).. UUnn ccoonnssttaatt :: AAffiinn ddee ccoommppeennsseerr llaa ppeerrttee ddee rrééssoolluuttiioonn eett ddee lliissiibbiilliittéé dduuee aauuxx ééccrraannss ppaarr rraappppoorrtt àà ddeess ddooccuummeennttss iimmpprriimmééss ((ssuurrcchhaarrggee ccooggnniittiivvee)),, iill ffaauutt qquuee ll''EECCDDIISS ppuuiissssee êêttrree ppoouurrvvuu ddee ffoonnccttiioonnss dd''eexxppeerrttiissee nnaauuttiiqquuee ddeessttiinnééeess àà aaiiddeerr llee cchheeff ddee qquuaarrtt ((rreecchheerrcchhee ddee ccoohhéérreennccee)).. UUnn pprriinncciippee :: LLaa mmiissee eenn œœuuvvrree ddeess ffoonnccttiioonnss ssoonntt dduu rreessssoorrtt ddeess iinndduussttrriieellss ;; ll''eerrggoonnoommiiee dduu ssyyssttèèmmee eesstt ddoonncc llaarrggeemmeenntt ddééppeennddaannttee ddee cchhaaqquuee ssoolluuttiioonn iinndduussttrriieellllee.. SSeess ppoossssiibbiilliittééss ffoonnccttiioonnnneelllleess ssoonntt :: ""LLaa pprréésseennttaattiioonn ddeess EECCDDIISS ddeevvrraaiitt êêttrree aauu mmooiinnss aauussssii ffiiaabbllee eett ddiissppoonniibbllee qquuee cceellllee ddeess ccaarrtteess ppaappiieerr ppuubblliiééeess ppaarr lleess sseerrvviicceess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess nnaattiioonnaauuxx"" ;; AAffiinn ddee bbéénnééffiicciieerr ddee ll''eexxppéérriieennccee ddeess ccaarrtteess ppaappiieerr eett éévviitteerr ttoouuttee ccoonnffuussiioonn ddaannss llaa ppéérriiooddee dd''uuttiilliissaattiioonn ccoommmmuunnee ddeess ccaarrtteess ppaappiieerr eett ddeess ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess,, iill aa ééttéé ccoonnssiiddéérréé qquuee lleess ddeeuuxx pprréésseennttaattiioonnss ddeess ddoonnnnééeess ccaarrttooggrraapphhiiqquueess ddeevvaaiieenntt êêttrree ssiimmiillaaiirreess ((aauuttaanntt qquuee ffaaiirree ssee ppeeuutt)).. PPoouurr cceellaa iill aa ééttéé rreeccoonnnnuu qquuee llaa pprréésseennttaattiioonn ddeess ccaarrtteess ppaappiieerr ddeevvaaiitt,, ddaannss llaa mmeessuurree dduu ppoossssiibbllee,, êêttrree ssuuiivviiee.. CCeeppeennddaanntt,, ll''EECCDDIISS ddiiffffuussaanntt ddee llaa lluummiièèrree,, iill eesstt nnéécceessssaaiirree,, ddee nnuuiitt,, ddee ppoouuvvooiirr aaffffiicchheerr llaa ccaarrttee eenn ""nnééggaattiiff"",, uuttiilliissaanntt uunn ffoonndd dd''ééccrraann nnooiirr aaffiinn ddee nnee ppaass ppeerrttuurrbbeerr llaa vviissiioonn nnooccttuurrnnee dduu nnaavviiggaatteeuurr eett lluuii ppeerrmmeettttrree dd''aassssuurreerr uunnee vveeiillllee aaccttiivvee ((lleess ffaaiibblleess ffeeuuxx dd''uunn vvooiilliieerr nnoonn ddéétteeccttéé aauu rraaddaarr ssoonntt ddiiffffiicciilleess àà ppeerrcceevvooiirr llaa nnuuiitt eenn ppaasssseerreellllee ((CCaappttuurree dd''ééccrraann dd''uunn mmeennuu ddee EENNCC SSiimmuullaattoorr ddee llaa ssoocciiééttéé SSeevveennCC''ss)) AAffffiicchhaaggee ddee jjoouurr ____ AAffffiicchhaaggee DDee NNuuiitt
 • 6. DDee pplluuss ddeess ééttuuddeess ccooggnniittiivveess oonntt ddéémmoonnttrréé llee bbeessooiinn ddee ssiimmpplliiffiieerr eett ddee mmooddiiffiieerr lleess ssyymmbboolleess ccaarrttooggrraapphhiiqquueess ttrraaddiittiioonnnneellss uuttiilliissééss ssuurr lleess ccaarrtteess ppaappiieerr aaffiinn dd''aassssuurreerr uunnee bboonnnnee ccoommmmuunniiccaattiioonn eennttrree ll''EECCDDIISS eett llee nnaavviiggaatteeuurr.. -- LL’’EECCDDIISS ffoouurrnniirraa aauu nnaavviiggaatteeuurr llaa ppoossssiibbiilliittéé dd’’uuttiilliisseerr,, sseelloonn ssoonn cchhooiixx,, lleess ssyymmbboolleess ddeess ccaarrtteess ppaappiieerr ttrraaddiittiioonnnneelllleess oouu lleess nnoouuvveeaauuxx ssyymmbboolleess ssiimmpplliiffiiééss.. ssyymmbboolleess ssiimmpplliiffiiééss __ ssyymmbboolleess ttrraaddiittiioonnnneellss PPrriioorriittéé ddee ll’’aaffffiicchhaaggee ccaarrttooggrraapphhiiqquuee CCoonnssiiddéérraanntt lleess ddiifffféérreenntteess eennttrrééeess ppoossssiibblleess ddee ll''EECCDDIISS,, ddeess nniivveeaauuxx ssoonntt iinnddiissppeennssaabblleess ppoouurr ééttaabblliirr llaa pprriioorriittéé dd’’aaffffiicchhaaggee ddeess ddoonnnnééeess.. LLaa rrèèggllee ggéénnéérraallee ddee pprriioorriittéé eennttrree lleess ddiifffféérreenntteess ccaattééggoorriieess dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss eesstt ddoonnnnééee ccii--ddeessssoouuss :: .. 11 EECCDDIISS :: aallaarrmmeess eett iinnddiiccaatteeuurrss.. .. 22 DDoonnnnééeess ddeess SSHH :: ppooiinnttss//lliiggnneess eett ssuurrffaacceess aaiinnssii qquuee lleess mmiisseess àà jjoouurr ooffffiicciieelllleess.. .. 33 AAvviiss aauuxx nnaavviiggaatteeuurrss,, eennttrrééeess mmaannuueelllleess,, aallaarrmmee ddee ddééffaaiillllaannccee dduu ssyyssttèèmmee ddee rraaddiioonnaavviiggaattiioonn.. .. 44 SSHH :: AAvveerrttiisssseemmeennttss ((EENNCC :: CCTTNNAARREE)).. .. 55 DDoonnnnééeess ddeess SSHH ppoouurr llaa ccoolloorraattiioonn ddeess ssuurrffaacceess.. .. 66 DDoonnnnééeess ddeess SSHH aaffffiicchhééeess àà llaa ddeemmaannddee.. .. 77 IInnffoorrmmaattiioonnss rraaddaarr.. .. 88 DDoonnnnééeess dduu nnaavviiggaatteeuurr :: ppooiinnttss//lliiggnneess eett ssuurrffaacceess.. .. 99 DDoonnnnééeess dduu ffaabbrriiccaanntt :: ppooiinnttss//lliiggnneess eett ssuurrffaacceess.. .. 1100 DDoonnnnééeess dduu nnaavviiggaatteeuurr ppoouurr llaa ccoolloorraattiioonn ddeess ssuurrffaacceess.. NNootteess -- 11// CCeettttee lliissttee nn’’eesstt ppaass ddeessttiinnééee àà ééttaabblliirr uunnee ssééqquueennccee dd''aaffffiicchhaaggee,, mmaaiiss pplluuttôôtt àà ssppéécciiffiieerr qquuee llee ccoonntteennuu ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ddee llaa ccaattééggoorriiee nn++11 nnee ddooiitt ppaass mmaassqquueerr llee ccoonntteennuu ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ddee llaa ccaattééggoorriiee nn oouu ddee ttoouuttee aauuttrree ccaattééggoorriiee ssuuppéérriieeuurree ((ppaarr eexxeemmppllee nn--11,, eettcc..)).. -- 22// LLaa ccaattééggoorriiee 77 ddeevvrraa aavvooiirr uunn ssyyssttèèmmee ddee ddééssaaccttiivvaattiioonn dduu rraaddaarr ppoouurr ffaacciilliitteerr ssoonn rreettrraaiitt.. CCAATTEEGGOORRIIEE DD''AAFFFFIICCHHAAGGEE LLeess ccaattééggoorriieess ppoouurr ll''aaffffiicchhaaggee ddee ll''iinnffoorrmmaattiioonn ssoonntt lleess ssuuiivvaanntteess :: ((CCaappttuurree dd''ééccrraann dd''uunn mmeennuu ddee EENNCC SSiimmuullaattoorr ddee llaa ssoocciiééttéé SSeevveennCC''ss)) AAffffiicchhaaggee ssttaannddaarrdd :: LLeess rreennsseeiiggnneemmeennttss dduu SSEENNCC qquuii ddeevvrraaiieenntt aappppaarraaîîttrree lloorrssqquu''uunnee ccaarrttee eesstt aaffffiicchhééee ppoouurr llaa pprreemmiièèrree ffooiiss ppaarr ll''EECCDDIISS.. LLee nnaavviiggaatteeuurr ppeeuutt,, eenn ffoonnccttiioonn ddee sseess bbeessooiinnss,, mmooddiiffiieerr llee nniivveeaauu ddee rreennsseeiiggnneemmeennttss ffoouurrnniiss ppoouurr llaa ppllaanniiffiiccaattiioonn oouu llaa ssuurrvveeiillllaannccee ddee llaa rroouuttee.. AAffffiicchhaaggee ddee bbaassee :: LLeess rreennsseeiiggnneemmeennttss dduu SSEENNCC qquu''oonn nnee ppeeuutt ppaass ffaaiirree ddiissppaarraaîîttrree ddee ll''ééccrraann,, cceess rreennsseeiiggnneemmeennttss ééttaanntt
 • 7. cceeuuxx qquuii ssoonntt nnéécceessssaaiirreess àà ttoouutt mmoommeenntt,, ddaannss ttoouutteess lleess zzoonneess ggééooggrraapphhiiqquueess eett eenn ttoouutteess cciirrccoonnssttaanncceess.. CCeettttee iimmaaggee nn''eesstt ppaass jjuuggééee ssuuffffiissaannttee ppoouurr ggaarraannttiirr llaa ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn ((cc''eesstt uunn ssoouuss--eennsseemmbbllee ddee ll''aaffffiicchhaaggee ssttaannddaarrdd)).. AAffffiicchhaaggee ccoommpplleett ((ttoouuss aauuttrreess rreennsseeiiggnneemmeennttss)) :: IInnffoorrmmaattiioonnss ccaarrttooggrraapphhiiqquueess nnoonn ccoonntteennuueess ddaannss ll''aaffffiicchhaaggee ssttaannddaarrdd eett pprréésseennttééeess sseeuulleemmeenntt àà llaa ddeemmaannddee.. AAffffiicchhaaggee ddee bbaassee AAffffiicchhaaggee ssttaannddaarrdd AAffffiicchhaaggee ccoommpplleett -- TTrraaîîtt ddee ccôôttee ;; -- IIssoobbaatthhee ddee ssééccuurriittéé ;; -- DDaannggeerrss ssoouuss--mmaarriinnss iissoollééss,, ddee pprrooffoonnddeeuurr iinnfféérriieeuurree àà cceellllee ddee ll''iissoobbaatthhee ddee ssééccuurriittéé,, ssiittuuééss ddaannss lleess eeaauuxx ssûûrreess ;; -- DDaannggeerrss iissoollééss ssiittuuééss ddaannss lleess eeaauuxx ssûûrreess tteellss qquuee ppoonnttss,, ccââbblleess aaéérriieennss,, bbaalliisseess,, bboouuééeess...... ;; -- SSyyssttèèmmeess dd''oorrggaanniissaattiioonn dduu ttrraaffiicc ;; -- EEcchheellllee,, ppoorrttééee,, oorriieennttaattiioonn,, mmooddee dd''aaffffiicchhaaggee ;; -- UUnniittéé ddee pprrooffoonnddeeuurr eett ddee hhaauutteeuurr ;; -- AAffffiicchhaaggee ddee bbaassee ;; -- AAiiddeess àà llaa nnaavviiggaattiioonn ffiixxeess eett fflloottttaanntteess ;; -- lliimmiitteess ddeess ppaasssseess,, cchheennaauuxx ;; ppooiinnttss rreemmaarrqquuaabblleess bbiieenn vviissiibblleess;; -- zzoonneess rréégglleemmeennttééeess ;; -- lliimmiitteess ddee llaa ggaammmmee dd''éécchheellllee ddee llaa ccaarrttee ;; -- aavveerrttiisssseemmeennttss ((CCTTNNAARREE)) AAffffiicchhaaggee ssttaannddaarrdd ;; aaffffiicchhééss iinnddiivviidduueelllleemmeenntt ssuurr ddeemmaannddee :: -- ssoonnddeess -- ccââbblleess eett ccoonndduuiitteess ssoouuss-- mmaarriinneess ;; -- rroouutteess ssuuiivviieess ;; -- ddééttaaiillss ddee ttoouuss lleess ddaannggeerrss iissoollééss ;; -- ddééttaaiillss ddeess aaiiddeess àà llaa nnaavviiggaattiioonn;; -- ddaattee ddee ddiiffffuussiioonn ddee ll''EENNCC ;; -- ssyyssttèèmmee ggééooddééssiiqquuee ;; -- ddéécclliinnaaiissoonn mmaaggnnééttiiqquuee ;; -- ggrraattiiccuullee ;; -- ttooppoonnyymmeess ;; EExxiiggeenncceess rreellaattiivveess àà ll''eerrggoonnoommiiee -- TToouuttee ffeennêêttrree ccoonntteennaanntt dduu tteexxttee,, ddeess ddiiaaggrraammmmeess,, eettcc.. ssuuppeerrppoossééee àà ll’’aaffffiicchhaaggee ddee ssuurrvveeiillllaannccee ddee llaa rroouuttee sseerraa tteemmppoorraaiirree ((ii..ee.. llaa ffeennêêttrree ppeeuutt êêttrree rreettiirrééee ddee ll''aaffffiicchhaaggee)).. IIll sseerraa ppoossssiibbllee ddee ddééppllaacceerr ccee ttyyppee ddee ffeennêêttrree vveerrss uunnee ppaarrttiiee mmooiinnss iimmppoorrttaannttee ddee ll’’aaffffiicchhaaggee,, tteellllee qquuee ssuurr llaa tteerrrree,, oouu ddeerrrriièèrree llee pprroopprree ssyymmbboollee dduu nnaavviirree.. EExxppllooiittaattiioonn ddee pplluussiieeuurrss ccaarrtteess àà ddiifffféérreenntteess éécchheelllleess ddee ccoommppiillaattiioonn LL''EECCDDIISS ggèèrree ddaannss llee SSEENNCC lleess ddiifffféérreenntteess ccaarrtteess,, éévveennttuueelllleemmeenntt ddaannss uunnee mmêêmmee zzoonnee ggééooggrraapphhiiqquuee àà ddiifffféérreenntteess éécchheelllleess ddee ccoommppiillaattiioonn.. SSii ll''ooppttiioonn ddee sséélleeccttiioonn aauuttoommaattiiqquuee ddeess ccaarrtteess eesstt aaccttiivvee,, ll''EECCDDIISS sséélleeccttiioonnnneerraa llaa ccaarrttee llaa mmiieeuuxx aaddaappttééee ppaarr rraappppoorrtt àà ll''éécchheellllee dd''aaffffiicchhaaggee ddééffiinniiee ppaarr ll''uussaaggeerr.. EEnn aauuccuunn ccaass ll''EECCDDIISS iinntteerrpprrèèttee uunnee EENNCC àà ttrrèèss ggrraannddee éécchheellllee qquu''iill ssiimmpplliiffiieerraaiitt àà vvoolloonnttéé sseelloonn ll''éécchheellllee dd''aaffffiicchhaaggee :: ll''EECCDDIISS nnee ssaaiitt ppaass eennccoorree ffaaiirree ddee llaa ggéénnéérraalliissaattiioonn aauuttoommaattiiqquuee!!.. ""LLeess EECCDDIISS ddeevvrraaiieenntt ppoouuvvooiirr ffaaiirree aappppaarraaîîttrree ssuurr ll''ééccrraann ttoouuss lleess rreennsseeiiggnneemmeennttss ccaarrttooggrraapphhiiqquueess nnéécceessssaaiirreess àà llaa ssééccuurriittéé eett àà ll''eeffffiiccaacciittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn qquuii éémmaanneenntt ddeess sseerrvviicceess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess nnaattiioonnaauuxx eett qquuii ssoonntt ddiiffffuussééss aavveecc lleeuurr aauuttoorriissaattiioonn"" DDaannss llaa ttrrèèss ggrraannddee mmaajjoorriittéé ddeess ccaass aauujjoouurrdd''hhuuii lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ccooddééeess ddaannss lleess EENNCC ssoonntt iissssuueess ddee ccaarrtteess ppaappiieerr ddee rrééfféérreennccee ;; ddaannss cceerrttaaiinnss ccaass,, nnoottaammmmeenntt aauu SSHHOOMM,, llaa ddeessccrriippttiioonn ddeess oobbjjeettss ppeeuutt êêttrree eennrriicchhiiee ppaarr ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ddeessccrriippttiivveess ggéérrééeess ppaarr aaiilllleeuurrss ppaarr llee sseerrvviiccee hhyyddrrooggrraapphhiiqquuee.. AAuuttrreess iinnffoorrmmaattiioonnss dduu nnaavviiggaatteeuurr
 • 8. OOnn ddoonnnneerraa aauu nnaavviiggaatteeuurr llaa ppoossssiibbiilliittéé dd’’aajjoouutteerr,, ddee ccoorrrriiggeerr oouu ddee ssuupppprriimmeerr dduu SSEENNCC aauu mmooiinnss lleess ssyymmbboolleess,, lleess lliiggnneess eett lleess zzoonneess ssuuiivvaannttss :: .. 11 lleess ssyymmbboolleess dd’’aavveerrttiisssseemmeenntt ((!!)) oouu dd’’iinnffoorrmmaattiioonn [[ii]] uuttiilliissééss ppoouurr ffaaiirree aappppaarraaîîttrree uunnee rreemmaarrqquuee ssuurr ll’’aaffffiicchhaaggee ddee tteexxttee àà ppaarrttiirr dd’’uunnee sséélleeccttiioonn àà ll’’aaiiddee dduu ccuurrsseeuurr ;; .. 22 lleess lliiggnneess ssiimmpplleess eett zzoonneess aavveecc oouu ssaannss rreemmpplliissssaaggee ddee ccoouulleeuurr,, mmiisseess eenn ppllaaccee ppoouurr êêttrree sséélleeccttiioonnnnééeess aavveecc llee ccuurrsseeuurr aaffiinn dd’’oobbtteenniirr ddeess rreemmaarrqquueess eexxpplliiccaattiivveess ssuurr ll’’aaffffiicchhaaggee ddee tteexxttee ;; .. 33 ttoouutt ssyymmbboollee ddee llaa bbiibblliiootthhèèqquuee ddee pprréésseennttaattiioonn ;; .. 44 lleess nnootteess ssoouuss ffoorrmmee ddee tteexxttee AAuuttrreess iinnffoorrmmaattiioonnss nnoonn iissssuueess ddeess EENNCC DDeess iinnffoorrmmaattiioonnss ssuupppplléémmeennttaaiirreess pprroovveennaanntt dd’’aauuttrreess ssoouurrcceess qquuee lleess EENNCC,, ppeeuuvveenntt êêttrree aaffffiicchhééeess ssoouuss rréésseerrvvee qquu’’eelllleess nnee ddééggrraaddeenntt ppaass ll’’aaffffiicchhaaggee ddeess ddoonnnnééeess EENNCC.. CCeess iinnffoorrmmaattiioonnss ssuupppplléémmeennttaaiirreess ssee ddiissttiinngguueerroonntt ddeess ddoonnnnééeess EENNCC.. SSii llaa rrééggiioonn ccoouuvveerrttee ppaarr ll’’aaffffiicchhaaggee EECCDDIISS ccoommppoorrttee ddeess eeaauuxx ppoouurr lleessqquueelllleess iill nn’’eexxiissttee ppaass dd’’EENNCC àà uunnee éécchheellllee aapppprroopprriiééee àà llaa nnaavviiggaattiioonn,, lleess zzoonneess rreepprréésseennttaanntt cceess eeaauuxx ccoommppoorrtteerroonntt uunnee ssiiggnnaalliissaattiioonn iinnddiiqquuaanntt aauu nnaavviiggaatteeuurr ddee ssee rrééfféérreerr àà llaa ccaarrttee ppaappiieerr.. UUnnee zzoonnee nnee ccoommppoorrttaanntt aauuccuunn ttyyppee ddee ddoonnnnééeess ccaarrttooggrraapphhiiqquueess sseerraa iinnddiiqquuééee eenn uuttiilliissaanntt llaa ssyymmbboollooggiiee «« ppaass ddee ddoonnnnééeess »» ((""nnoo ddaattaa"")),, ddééffiinniiee ddaannss llaa bbiibblliiootthhèèqquuee ddee pprréésseennttaattiioonn.. SSii uunnee zzoonnee nnee ccoommppoorrttaanntt ppaass ddee ddoonnnnééeess EENNCC eesstt ccoouuvveerrttee ppaarr ddeess ddoonnnnééeess qquuii nnee ssoonntt ppaass ddeess ddoonnnnééeess EENNCC,, llaa zzoonnee sseerraa iinnddiiqquuééee eenn uuttiilliissaanntt llaa ssyymmbboolliiqquuee «« zzoonnee nnoonn--EENNCC »» ((nnoonn--EENNCC ddaattaa)) ddééffiinniiee ddaannss llaa bbiibblliiootthhèèqquuee ddee pprréésseennttaattiioonn.. DDaannss llee ccaass ooùù uunn oobbjjeett «« nnoonn iiddeennttiiffiiéé »»,, qquuii nn’’eesstt ppaass ddééffiinnii ddee ffaaççoonn aaddééqquuaattee oouu ppoouurr lleeqquueell iill nn’’eexxiissttee ppaass ddee ssyymmbboollee,, ssee pprréésseenntteerraaiitt ddaannss llee SSEENNCC,, ssaa pprréésseennccee ddeevvrraa êêttrree iinnddiiqquuééee àà ll’’aaffffiicchhaaggee ppaarr uunn «« ?? »» ddee ccoouulleeuurr mmaaggeennttaa aavveecc llaa ccaattééggoorriiee OOMMII «« aaffffiicchhaaggee ssttaannddaarrdd »».. CCoorrrreeccttiioonn ddee mmaarrééee LLeess iinnffoorrmmaattiioonnss ddee pprrooffoonnddeeuurr sseerroonntt aaffffiicchhééeess tteelllleess qquu’’eelllleess aauurroonntt ééttéé iinnttrroodduuiitteess ddaannss ll’’EENNCC eett nnee sseerroonntt ppaass ccoorrrriiggééeess ppaarr llaa hhaauutteeuurr ddee llaa mmaarrééee :: iill nn''yy aa ddoonncc ppaass ddee ccoorrrreeccttiioonn ddyynnaammiiqquuee ddee llaa bbaatthhyymmééttrriiee,, mmêêmmee ssii ll''EECCDDIISS eesstt ccoonnnneeccttéé àà uunn mmooddèèllee ddee mmaarrééee ffiiaabbllee.. ""LLeess EECCDDIISS ddeevvrraaiieenntt ppeerrmmeettttrree dd''eeffffeeccttuueerr llaa mmiissee àà jjoouurr ddee llaa ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ddee nnaavviiggaattiioonn ddee mmaanniièèrree ssiimmppllee eett ffiiaabbllee"" ;; GGéénnéérraalliittééss IIll eesstt ppoossssiibbllee dd''aassssuurreerr lleess ooppéérraattiioonnss ddee mmiissee àà jjoouurr qquueell qquuee ssooiitt llee mmooddee dd''uuttiilliissaattiioonn ddee ll''EECCDDIISS,, ppaarr eexxeemmppllee pprrééppaarraattiioonn ddee rroouuttee,, ssuurrvveeiillllaannccee ddee rroouuttee,, eettcc.. LLee ffoorrmmaatt ddeess ddoonnnnééeess OOHHII SS5577 ddééffiinnii lleess mméétthhooddeess ddee mmiissee àà jjoouurr iinnddiivviidduueelllleess oouu ccuummuullaattiivveess ((ccoolllleeccttiioonn ddee mmiisseess àà jjoouurr iinnddiivviidduueelllleess ssééqquueennttiieelllleess)).. UUnnee ttrrooiissiièèmmee mméétthhooddee aalltteerrnnaattiivvee ddee mmiissee àà jjoouurr eesstt llee jjeeuu ddee ""mmiisseess àà jjoouurr ddee ccoommppiillaattiioonn"",, qquuii ccoonnttiieenntt ttoouutteess lleess mmooddiiffiiccaattiioonnss eenn ccoouurrss àà ccoommpptteerr ddee llaa ddaattee dd''ééddiittiioonn ddee ll''EENNCC,, eett nn''iimmpplliiqquuee ppaass nnii nnee ssee bbaassee ssuurr aauuccuunnee ddeess mmiisseess àà jjoouurr ddiiffffuussééeess aauuppaarraavvaanntt.. LLee ffoorrmmaatt aa ééttéé ccoonnççuu nnoottaammmmeenntt aaffiinn ddee ffaacciilliitteerr lleess ooppéérraattiioonnss ddee mmiissee àà jjoouurr eenn ggaarraannttiissssaanntt uunn vvoolluummee dd''iinnffoorrmmaattiioonn ttrrèèss ffaaiibbllee,, ccee qquuii rreenndd pprraattiiqquuee llaa ttrraannssmmiissssiioonn ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ddee mmiissee àà jjoouurr ppaarr ddeess mmooyyeennss ddee ttyyppee SSAATTEELLLLIITTAALL ((IINNMMAARRSSAATT......)) :: eenn mmeerr iill eesstt ppoossssiibbllee dd''oobbtteenniirr lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ddee mmiissee àà jjoouurr.. DDee pplluuss iill ddooiitt êêttrree ppoossssiibbllee ddee tteenniirr aauuttoommaattiiqquueemmeenntt àà jjoouurr lleess bbaasseess ddee ddoonnnnééeess ppaarr lleess ccoorrrreeccttiioonnss ooffffiicciieelllleess,, ssaannss rriissqquueerr ddee lleess ccoorrrroommpprree ((aassppeecctt llééggaall)).. AAiinnssii lleess oorrddrreess ddee mmiissee àà jjoouurr ttrraannssmmiiss ppaarr
 • 9. IINNMMAARRSSAATT oouu lliiaaiissoonn ttéélléémmaattiiqquuee,, nnee ccoorrrriiggeenntt--iillss ppaass llaa bbaassee ccaarrttooggrraapphhiiqquuee eellllee--mmêêmmee :: iillss ssoonntt ffuussiioonnnnééss aauuttoommaattiiqquueemmeenntt ddaannss llee SSEENNCC.. LLeess EECCDDIISS ddeevvrraaiieenntt ééggaalleemmeenntt ppoouuvvooiirr aacccceepptteerr ddeess ccoorrrreeccttiioonnss eennttrrééeess mmaannuueelllleemmeenntt eett ooffffrriirr uunn mmooyyeenn ssiimmppllee ddee lleess vvéérriiffiieerr aavvaanntt ddee lleess aacccceepptteerr ddééffiinniittiivveemmeenntt ppoouurr lleess aapppplliiqquueerr ddaannss llee SSEENNCC.. CCeess ccoorrrreeccttiioonnss ddeevvrraaiieenntt ppoouuvvooiirr êêttrree ddiissttiinngguuééeess ddeess rreennsseeiiggnneemmeennttss ddee ll''EENNCC qquuii ssoonntt pprréésseennttééeess ssuurr ll''ééccrraann eett ddee lleeuurrss mmiisseess àà jjoouurr ooffffiicciieelllleess eett nnee ppaass aaffffeecctteerr llaa lliissiibbiilliittéé ddee ll''aaffffiicchhaaggee.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, lleess EECCDDIISS ddeevvrraaiieenntt eennrreeggiissttrreerr lleess ccoorrrreeccttiioonnss,, yy ccoommpprriiss ll''hheeuurree dd''aapppplliiccaattiioonn ddaannss llee SSEENNCC.. EEnnffiinn lleess EECCDDIISS ddeevvrraaiieenntt ppeerrmmeettttrree aauu nnaavviiggaatteeuurr ddee ffaaiirree aappppaarraaîîttrree lleess mmiisseess àà jjoouurr ssuurr ll''ééccrraann aaffiinn qquu''iill ppuuiissssee eenn vvéérriiffiieerr llee ccoonntteennuu eett ss''aassssuurreerr qquuee lleess ccoorrrreeccttiioonnss oonntt bbiieenn ééttéé iinnccoorrppoorrééeess ddaannss llee SSEENNCC.. IInnttééggrraattiioonn ddeess mmiisseess àà jjoouurr LLeess mmiisseess àà jjoouurr ddeevvrroonntt ppoouuvvooiirr êêttrree ccllaaiirreemmeenntt ddiifffféérreenncciiééeess ssuurr ll’’aaffffiicchhaaggee.. UUnnee ffooiiss aacccceeppttééeess,, lleess mmiisseess àà jjoouurr iinnttééggrrééeess nnee ppoouurrrroonntt ppaass êêttrree ddiissttiinngguuééeess ddeess ddoonnnnééeess EENNCC.. LLeess mmiisseess àà jjoouurr nnoonn iinnttééggrrééeess ((ppaarr eexxeemmppllee cceelllleess ssaaiissiieess mmaannuueelllleemmeenntt)) sseerroonntt ddiifffféérreenncciiééeess.. LLeess mmiisseess àà jjoouurr ooffffiicciieelllleess ddeess SSHH ddeevvrroonntt êêttrree ddiifffféérreenncciiééeess ddeess mmiisseess àà jjoouurr llooccaalleess.. RRaappppeell ddee ll’’aaffffiicchhaaggee IIll eesstt ppoossssiibbllee ddee rreevvooiirr uunnee mmiissee àà jjoouurr pprrééccééddeemmmmeenntt iinnssttaallllééee.. FFiicchhiieerr ddee rreeggiissttrree LL’’EECCDDIISS ccoonnsseerrvvee uunn eennrreeggiissttrreemmeenntt ddeess mmiisseess àà jjoouurr,, eenn iinncclluuaanntt llee tteemmppss dd’’iinnttééggrraattiioonn eett lleess ppaarraammèèttrreess dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn aauu sseeiinn dd’’uunn ffiicchhiieerr ddee rreeggiissttrree.. LLee ffiicchhiieerr ddee rreeggiissttrree ccoonnttiieennddrraa,, ppoouurr cchhaaqquuee mmiissee àà jjoouurr aappppoorrttééee aauu SSEENNCC oouu rreejjeettééee ppaarr llee SSEENNCC,, lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ssuuiivvaanntteess :: .. 11 ddaattee eett tteemmppss dd’’aappppoorrtt//rreejjeett ;; .. 22 nnuumméérroo dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn ccoommpplleett eett uunniiqquuee ddee llaa mmiissee àà jjoouurr ccoommmmee cceellaa eesstt ddééccrriitt ddaannss llaa SSppéécciiffiiccaattiioonn dduu pprroodduuiitt EENNCC ddee llaa SS5577 ;; .. 33 ttoouutteess lleess aannoommaalliieess ssuurrvveennuueess ppeennddaanntt ll’’iinnttééggrraattiioonn ;; .. 44 ttyyppee dd’’iinnttééggrraattiioonn :: mmaannuueellllee//aauuttoommaattiiqquuee.. UUnn eexxeemmppllee dd''""aannoommaalliieess"" ppoouurrrraaiitt êêttrree uunn mmeessssaaggee dd''eerrrreeuurr oouu uunn aavveerrttiisssseemmeenntt lloorrss dduu cchhaarrggeemmeenntt.. IInntteerrrruuppttiioonn ddee mmiissee àà jjoouurr SSii uunnee mmiissee àà jjoouurr eesstt iinntteerrrroommppuuee,, ll’’EECCDDIISS pprréévviieennddrraa ll’’uuttiilliissaatteeuurr,, mmeettttrraa uunn tteerrmmee àà ll’’ooppéérraattiioonn ddee mmiissee àà jjoouurr eett rreessttaauurreerraa llee SSEENNCC tteell qquu’’iill ééttaaiitt aavvaanntt ll’’iinnttééggrraattiioonn dduu ffiicchhiieerr ddee mmiissee àà jjoouurr ddee ll’’EENNCC.. MMiissee àà jjoouurr mmaannuueellllee SSaaiissiiee eett ssyymmbboolliiqquuee LL’’EECCDDIISS ppeerrmmeettttrraa ll’’eennttrrééee mmaannuueellllee ddee mmiisseess àà jjoouurr ppoouurr uunnee pprréésseennttaattiioonn nnoonn iinnttééggrrééee àà ll’’aaffffiicchhaaggee.. IIll ddeevvrraa êêttrree ppoossssiibbllee,, ppoouurr llee nnaavviiggaatteeuurr :: ..11 dd’’eennttrreerr lleess mmiisseess àà jjoouurr ;; ..22 ddee ggaarraannttiirr qquuee ttoouutteess lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ddee mmiissee àà jjoouurr ssoouuss ffoorrmmee ddee tteexxttee,, aayyaanntt uunn rraappppoorrtt aavveecc lleess nnoouuvveelllleess ccoonnddiittiioonnss eett aavveecc llaa ssoouurrccee ddee llaa mmiissee àà jjoouurr ssoonntt ssaaiissiieess ppaarr llee nnaavviiggaatteeuurr eett
 • 10. eennrreeggiissttrrééeess ppaarr llee ssyyssttèèmmee,, ppoouurr uunn aaffffiicchhaaggee àà llaa ddeemmaannddee.. LLee ssyyssttèèmmee ddeevvrraa êêttrree ccaappaabbllee dd''iimmpplléémmeenntteerr llaa mmiissee àà jjoouurr mmaannuueellllee dd''oobbjjeettss ppoonnccttuueellss eett ddeess oobbjjeettss ssiimmpplleess ddee ttyyppee lliiggnnee oouu ssuurrffaaccee tteellss qquuee sscchhéémmaass dd''oorrggaanniissaattiioonn dduu ttrraaffiicc,, zzoonneess rréégglleemmeennttééeess oouu ttrraaiitt ddee ccôôttee aarrttiiffiicciieell,, àà ll''eexxcclluussiioonn ddee lliiggnneess oouu ssuurrffaacceess ccoommpplliiqquuééeess tteelllleess qquu''iissoobbaatthheess oouu ttrraaiitt ddee ccôôttee.. IInnddiiccaattiioonnss eett aallaarrmmeess LL’’EECCDDIISS sseerraa ccaappaabbllee ddee mmeettttrree eenn œœuuvvrree ddeess iinnddiiccaattiioonnss eett ddeess aallaarrmmeess lliiééeess aauuxx mmiisseess àà jjoouurr nnoonn iinnttééggrrééeess ((mmaannuueelllleess)),, ddee llaa mmêêmmee ffaaççoonn qquuee ppoouurr ddeess mmiisseess àà jjoouurr iinnttééggrrééeess.. PPrréésseennttaattiioonn IIll sseerraa ppoossssiibbllee ddee rreettiirreerr ddee ll’’aaffffiicchhaaggee ttoouuttee mmiissee àà jjoouurr mmaannuueellllee.. LLaa mmiissee àà jjoouurr rreettiirrééee sseerraa ccoonnsseerrvvééee ddaannss ll’’EECCDDIISS ppoouurr uunnee vviissuuaalliissaattiioonn ffuuttuurree jjuussqquu’’aauu ddéébbuutt dduu vvooyyaaggee ssuuiivvaanntt,, mmaaiiss ssaannss qquu’’eellllee ssooiitt aaffffiicchhééee ppoouurr aauuttaanntt.. MMiissee àà jjoouurr sseemmii--aauuttoommaattiiqquuee LL’’EECCDDIISS sseerraa ccaappaabbllee ddee rreecceevvooiirr ddeess mmiisseess àà jjoouurr ssoouuss llee ffoorrmmaatt ssttaannddaarrdd ddee ll’’OOHHII SS5577.. RRéécceeppttiioonn ddeess mmiisseess àà jjoouurr LL’’iiddeennttiittéé ddee ll’’aauuttoorriittéé éémmeettttrriiccee ddee llaa mmiissee àà jjoouurr sseerraa vvéérriiffiiééee aaffiinn qquu’’eellllee ssooiitt ccoonnffoorrmmee aavveecc ll’’iiddeennttiiffiiccaatteeuurr ccoorrrreessppoonnddaanntt ddee ll’’EENNCC.. SSii llaa mmooiinnddrree eerrrreeuurr eesstt ddéétteeccttééee ppaarr ll’’aappppaarreeiill rréécceepptteeuurr,, llaa pprrooccéédduurree ddee rréécceeppttiioonn sseerraa iinntteerrrroommppuuee eett llaa mmiissee àà jjoouurr ddee ll’’EENNCC sseerraa ssiiggnnaallééee ccoommmmee nnoonn vvaalliiddee ddaannss llee rreeggiissttrree ddeess mmiisseess àà jjoouurr.. LL’’uuttiilliissaatteeuurr sseerraa iinnffoorrmméé dduu ddyyssffoonnccttiioonnnneemmeenntt.. LL''EECCDDIISS rreejjeetttteerraa lleess ffiicchhiieerrss ccoorrrroommppuuss eett ffoouurrnniirraa uunn aavveerrttiisssseemmeenntt rreellaattiiff àà cceettttee aaccttiioonn.. VVéérriiffiiccaattiioonn ddee llaa ssééqquueennccee PPoouurr lleess mmiisseess àà jjoouurr ssééqquueennttiieelllleess eett ccuummuullééeess,, lleess vvéérriiffiiccaattiioonnss ssuuiivvaanntteess ddeess nnuumméérrooss ddee ssééqquueennccee sseerroonntt rrééaalliissééeess aauu mmoommeenntt ddee ll’’iinnttééggrraattiioonn :: .. 11 EExxtteennssiioonn ddee ffiicchhiieerr ddee mmiissee àà jjoouurr ddee ll’’EENNCC .. 22 NNuumméérroo ddee mmiissee àà jjoouurr ddee ll’’EENNCC .. 33 NNuumméérroo ddee ssééqquueennccee ddee mmiissee àà jjoouurr ddeess eennrreeggiissttrreemmeennttss iinnddiivviidduueellss ddaannss llaa mmiissee àà jjoouurr ddee ll’’EENNCC VVéérriiffiiccaattiioonn ddee llaa ccoohhéérreennccee LLee nnaavviiggaatteeuurr sseerraa aavveerrttii ddee ttoouutt éécchheecc dd’’iinnttééggrraattiioonn ddee mmiisseess àà jjoouurr ooffffiicciieelllleess aannttéérriieeuurreess.. AApppplliiccaabbiilliittéé ggééooggrraapphhiiqquuee LLeess mmiisseess àà jjoouurr qquuii nn’’oonntt ppaass ddee lliieennss aavveecc uunnee cceelllluullee dduu jjeeuu ddee ddoonnnnééeess EENNCC ddee ll’’EECCDDIISS ddeevvrroonntt êêttrree ddéécchhaarrggééeess.. RRaappppoorrtt rrééccaappiittuullaattiiff PPoouurr cchhaaccuunn ddeess ffiicchhiieerrss ooffffiicciieellss ddee mmiissee àà jjoouurr éémmiiss ppaarr lleess aauuttoorriittééss,, uunnee ffooiiss llaa rréécceeppttiioonn aacchheevvééee,, uunn rraappppoorrtt rrééccaappiittuullaattiiff ccoonntteennaanntt lleess éélléémmeennttss ssuuiivvaannttss sseerraa ddoonnnnéé ::
 • 11. .. 11 iiddeennttiiffiiccaattiioonn ddee ll’’aauuttoorriittéé éémmeettttrriiccee ;; .. 22 nnuumméérroo ddee mmiissee àà jjoouurr ddeess ffiicchhiieerrss ddee mmiissee àà jjoouurr ;; .. 33 iiddeennttiiffiiaannttss ddee cceelllluullee ddeess cceelllluulleess aaffffeeccttééeess ;; .. 44 nnuumméérroo dd’’ééddiittiioonn eett ddaattee ddeess cceelllluulleess EENNCC iimmpplliiqquuééeess ;; .. 55 nnoommbbrree ddee mmiisseess àà jjoouurr ddaannss lleess cceelllluulleess aaffffeeccttééeess ;; BBiillaann ddeess mmiisseess àà jjoouurr ddee ll’’EENNCC IIll sseerraa ppoossssiibbllee,, ppoouurr llee nnaavviiggaatteeuurr,, ddee ppaasssseerr eenn rreevvuuee lleess mmiisseess àà jjoouurr eenn aaffffiicchhaanntt llee ccoonntteennuu dduu SSEENNCC aavveecc uunnee mmiissee eenn éévviiddeennccee ddeess mmiisseess àà jjoouurr.. MMooddiiffiiccaattiioonn ddeess mmiisseess àà jjoouurr LLee rreejjeett oouu ll’’aammeennddeemmeenntt dd’’uunnee mmiissee àà jjoouurr ppaarr llee nnaavviiggaatteeuurr sseerraa rrééaalliisséé ppaarr llaa mméétthhooddee ddee mmiissee àà jjoouurr mmaannuueellllee.. LLaa mmiissee àà jjoouurr,, ccoonnssiiddéérrééee ccoommmmee ccoonntteessttaabbllee,, sseerraa nnoottééee ccoommmmee uunnee aannoommaalliiee ddaannss llee ffiicchhiieerr ddee rreeggiissttrree.. ""LLeess EECCDDIISS ddeevvrraaiieenntt êêttrree ppoouurrvvuuss dd''aallaarrmmeess oouu ffoouurrnniirr ddeess iinnddiiccaattiioonnss aapppprroopprriiééeess qquuii aavveerrttiisssseenntt ddeess rreennsseeiiggnneemmeennttss aaffffiicchhééss oouu dd''uunn mmaauuvvaaiiss ffoonnccttiioonnnneemmeenntt dduu mmaattéérriieell"".. LLaa ggrraannddee rriicchheessssee ddee llaa nnoorrmmee SS5522 ccoonncceerrnnee ll''aassssiissttaannccee qquuee ppeeuutt aappppoorrtteerr ll''EECCDDIISS eenn ttaanntt qquuee SSyyssttèèmmee dd''IInnffoorrmmaattiioonn GGééooggrraapphhiiqquuee NNaauuttiiqquuee eett SSyyssttèèmmee EExxppeerrtt.. EEllllee ssee ccaarraaccttéérriissee eenn ppaarrttiiccuulliieerr ppaarr llee ddéécclleenncchheemmeenntt dd''aallaarrmmeess eett dd''iinnddiiccaatteeuurrss.. LLeess ddééffiinniittiioonnss ddeess iinnddiiccaatteeuurrss eett ddeess aallaarrmmeess ssoonntt ddoonnnnééeess ddaannss llaa ppuubblliiccaattiioonn ddee ll''OOMMII iinnttiittuullééee ""RReeccuueeiill ddee rrèègglleess rreellaattiivveess aauuxx aallaarrmmeess eett aauuxx iinnddiiccaatteeuurrss"" ((OOMMII 886677EE)) :: AAllaarrmmee :: aallaarrmmee oouu ddiissppoossiittiiff dd''aallaarrmmee ssiiggnnaallaanntt ppaarr ddeess mmooyyeennss ssoonnoorreess,, oouu ppaarr ddeess mmooyyeennss ssoonnoorreess eett vviissuueellss,, uunnee ssiittuuaattiioonn qquuii nnéécceessssiittee aatttteennttiioonn.. IInnddiiccaatteeuurr :: ssiiggnnaall vviissuueell ffoouurrnniissssaanntt ddeess rreennsseeiiggnneemmeennttss ssuurr ll''ééttaatt dd''uunn ssyyssttèèmmee oouu dd''uunn aappppaarreeiill.. CCeess eexxiiggeenncceess sseerroonntt pprréécciissééeess ddaannss lleess ppooiinnttss ssuuiivvaannttss.. ""LL''uuttiilliissaattiioonn ddee ll''EECCDDIISS ppaarr ccoommppaarraaiissoonn aavveecc cceellllee ddeess ccaarrtteess iimmpprriimmééeess ddeevvrraaiitt ffaacciilliitteerr llee ttrraavvaaiill ddee nnaavviiggaattiioonn :: IIllss ddeevvrraaiieenntt ppoouuvvooiirr iinnddiiqquueerr ccoonnttiinnuueelllleemmeenntt llaa ppoossiittiioonn dduu nnaavviirree"" ;; VVooiirr ffiigguurree :: ccaappttuurree dd''ééccrraann ddee NNaavviiSSaaiilloorr22440000 ddee TTRRAANNSSAASS MMaarriinnee :: EENNCC FFRR550011113300 LLaa ppoossiittiioonn ddeevvrraaiitt ppoouuvvooiirr êêttrree oobbtteennuuee àà ll''aaiiddee dd''uunn ssyyssttèèmmee llaa ddoonnnnaanntt ccoonnttiinnuueelllleemmeenntt aavveecc uunnee pprréécciissiioonn ccoonnffoorrmmee aauuxx nnoorrmmeess ddee ssééccuurriittéé iimmppoossééee eenn mmaattiièèrree ddee nnaavviiggaattiioonn.. IIll ffaauuddrraaiitt,, cchhaaqquuee ffooiiss qquuee ppoossssiibbllee,, pprréévvooiirr uunn ddeeuuxxiièèmmee mmooyyeenn ddee llooccaalliissaattiioonn iinnddééppeennddaanntt,, dd''uunn ttyyppee ddiifffféérreenntt.. LL''EECCDDIISS ddeevvrraaiitt êêttrree ccaappaabbllee dd''iiddeennttiiffiieerr lleess ddiivveerrggeenncceess eennttrree lleess ddeeuuxx ssyyssttèèmmeess ddee llooccaalliissaattiioonn LL''EECCDDIISS ddeevvrraaiitt ssiiggnnaalleerr,, ppaarr uunnee iinnddiiccaattiioonn,, llaa ppeerrttee dduu ssiiggnnaall eennvvooyyéé ppaarr llee ssyyssttèèmmee ddee llooccaalliissaattiioonn.. IIll ddeevvrraaiitt ééggaalleemmeenntt rrééppéétteerr,, àà ttiittrree iinnddiiccaattiiff,, ttoouuttee aallaarrmmee oouu iinnddiiccaattiioonn qquuee lluuii ttrraannssmmeett uunn ssyyssttèèmmee ddee llooccaalliissaattiioonn.. LLee ssyyssttèèmmee ddee llooccaalliissaattiioonn eett llee SSEENNCC ddeevvrraaiieenntt uuttiilliisseerr llee mmêêmmee ssyyssttèèmmee ggééooddééssiiqquuee.. SSii tteell nn''eesstt ppaass llee ccaass,, uunnee aallaarrmmee ddeevvrraaiitt llee ssiiggnnaalleerr.. ""LL''uuttiilliissaattiioonn ddee ll''EECCDDIISS ppaarr ccoommppaarraaiissoonn aavveecc cceellllee ddeess ccaarrtteess iimmpprriimmééss ddeevvrraaiitt ffaacciilliitteerr llee ttrraavvaaiill ddee nnaavviiggaattiioonn :: lleess EECCDDIISS ddeevvrraaiieenntt ppeerrmmeettttrree aauu nnaavviiggaatteeuurr dd''eeffffeeccttuueerr ddee ffaaççoonn pprraattiiqquuee eett mméétthhooddiiqquuee ttoouutteess lleess ooppéérraattiioonnss ddee ppllaanniiffiiccaattiioonn eett ddee ssuurrvveeiillllaannccee ddee llaa rroouuttee eett ttoouutteess cceelllleess ddee ddéétteerrmmiinnaattiioonn ddee llaa ppoossiittiioonn aaccttuueelllleemmeenntt rrééaalliissééeess ssuurr ccaarrtteess ppaappiieerr.."" ;;
 • 12. PPllaanniiffiiccaattiioonn ddee RRoouutteess IIll ddeevvrraaiitt êêttrree ppoossssiibbllee dd''ééttaabblliirr uunn ppllaann ddee rroouuttee ccoommppoorrttaanntt ddeess sseeggmmeennttss ddee ddrrooiittee eett ddee ccoouurrbbee.. IIll ddeevvrraaiitt êêttrree ppoossssiibbllee ddee mmooddiiffiieerr uunn ppllaann ddee rroouuttee,, ppaarr eexxeemmppllee :: 11.. eenn aajjoouuttaanntt ddeess ppooiinnttss ddee ppaassssaaggee àà uunnee rroouuttee ;; 22.. eenn ssuupppprriimmaanntt ddeess ppooiinnttss ddee ppaassssaaggee dd''uunnee rroouuttee ;; 33.. eenn mmooddiiffiiaanntt ll''eemmppllaacceemmeenntt dd''uunn ppooiinntt ddee ppaassssaaggee ;; 44.. eenn cchhaannggeeaanntt ll''oorrddrree ddee ppaassssaaggee ssuurr llaa rroouuttee.. IIll ddeevvrraaiitt êêttrree ppoossssiibbllee ddee ttrraacceerr eenn pplluuss ddee llaa rroouuttee cchhooiissiiee uunnee aauuttrree rroouuttee ppoossssiibbllee.. LLaa rroouuttee cchhooiissiiee ddeevvrraaiitt ppoouuvvooiirr êêttrree ccllaaiirreemmeenntt ddiissttiinngguuééee ddeess aauuttrreess rroouutteess.. SSii llaa rroouuttee ttrraaccééee ppaarr llee nnaavviiggaatteeuurr ffrraanncchhiitt ll''iissoobbaatthhee ddee ssééccuurriittéé dduu nnaavviirree,, uunnee iinnddiiccaattiioonn ddooiitt llee ssiiggnnaalleerr.. SSii llaa rroouuttee ttrraaccééee ppaarr llee nnaavviiggaatteeuurr ffrraanncchhiitt llaa lliimmiittee dd''uunnee zzoonnee iinntteerrddiittee oouu dd''uunnee zzoonnee ggééooggrraapphhiiqquuee àà llaaqquueellllee ss''aapppplliiqquueenntt ddeess ccoonnddiittiioonnss ppaarrttiiccuulliièèrreess,, uunnee iinnddiiccaattiioonn ddooiitt llee ssiiggnnaalleerr.. LLee nnaavviiggaatteeuurr ddeevvrraaiitt ppoouuvvooiirr ssppéécciiffiieerr llaa lliimmiittee ddee ddéévviiaattiioonn ddee ccaapp ppaarr rraappppoorrtt àà llaa rroouuttee pprréévvuuee àà llaaqquueellllee ll''aallaarrmmee dd''ééccaarrtt ddee rroouuttee ddeevvrraaiitt ssee ddéécclleenncchheerr aauuttoommaattiiqquueemmeenntt.. SSuurrvveeiillllaannccee ddee llaa rroouuttee :: nnaavviiggaattiioonn IIll ddeevvrraaiitt êêttrree ppoossssiibbllee dd''aaffffiicchheerr uunnee zzoonnee ooccééaanniiqquuee ddaannss llaaqquueellllee llee nnaavviirree nnee ffiigguurree ppaass ((ppoouurr vviissuuaalliisseerr llaa zzoonnee ssiittuuééee eenn aavvaanntt dduu nnaavviirree oouu ppoouurr ppllaanniiffiieerr llaa rroouuttee,, ppaarr eexxeemmppllee)).. DDaannss ccee ccaass,, lleess ffoonnccttiioonnss ddee ssuurrvveeiillllaannccee aauuttoommaattiiqquuee ddee llaa rroouuttee ((ccoorrrreeccttiioonn ddee llaa ppoossiittiioonn dduu nnaavviirree aaiinnssii qquuee llee ddéécclleenncchheemmeenntt dd''aallaarrmmeess eett dd''iinnddiiccaatteeuurrss)) ddeevvrraaiieenntt êêttrree aassssuurrééeess eenn ppeerrmmaanneennccee.. LL''ooppéérraatteeuurr ddeevvrraaiitt ppoouuvvooiirr rreevveenniirr iimmmmééddiiaatteemmeenntt,, eenn uunnee sseeuullee ooppéérraattiioonn,, àà ll''iimmaaggee ddee llaa rroouuttee ssuurr llaaqquueellllee eesstt iinnddiiqquuééee llaa ppoossiittiioonn dduu nnaavviirree.. LL''EECCDDIISS ddeevvrraaiitt ddoonnnneerr ll''aallaarrmmee ssii llee nnaavviirree vvaa ffrraanncchhiirr ll''iissoobbaatthhee ddee ssééccuurriittéé ddaannss ll''iinntteerrvvaallllee ddee tteemmppss ssppéécciiffiiéé,, rréégglléé ppaarr llee nnaavviiggaatteeuurr.. LL''EECCDDIISS ddeevvrraaiitt ssiiggnnaalleerr aauu mmooyyeenn dd''uunnee aallaarrmmee oouu dd''uunnee iinnddiiccaattiioonn,, qquuee ddaannss ll''iinntteerrvvaallllee ddee tteemmppss ssppéécciiffiiéé,, rréégglléé ppaarr llee nnaavviiggaatteeuurr,, llee nnaavviirree vvaa ffrraanncchhiirr llaa lliimmiittee dd''uunnee zzoonnee iinntteerrddiittee oouu dd''uunnee zzoonnee ggééooggrraapphhiiqquuee àà llaaqquueellllee ss''aapppplliiqquueenntt ddeess ccoonnddiittiioonnss ppaarrttiiccuulliièèrreess.. UUnnee aallaarrmmee ddeevvrraaiitt ssee ddéécclleenncchheerr lloorrssqquuee llaa lliimmiittee ssppéécciiffiiééee ppoouurr llaa ddéévviiaattiioonn ddee ccaapp ppaarr rraappppoorrtt àà llaa rroouuttee pprréévvuuee eesstt ddééppaassssééee.. LL''EECCDDIISS ddeevvrraaiitt ssiiggnnaalleerr,, ppaarr uunnee aallaarrmmee,, qquuee llee nnaavviirree vvaa aatttteeiinnddrree,, ddaannss ll''iinntteerrvvaallllee ddee tteemmppss oouu ddee ddiissttaannccee ssppéécciiffiiéé,, rréégglléé ppaarr llee nnaavviiggaatteeuurr,, uunn ppooiinntt ccrriittiiqquuee ddee llaa rroouuttee pprréévvuuee.. IIll ddeevvrraaiitt êêttrree ppoossssiibbllee ddee rreeccttiiffiieerr mmaannuueelllleemmeenntt llaa ppoossiittiioonn ggééooggrraapphhiiqquuee dduu nnaavviirree.. CCeettttee rreeccttiiffiiccaattiioonn mmaannuueellllee ddeevvrraaiitt aappppaarraaîîttrree ssuurr ll''ééccrraann ssoouuss ffoorrmmee aallpphhaannuumméérriiqquuee,, yy ddeemmeeuurreerr jjuussqquu''àà ccee qquuee llee nnaavviiggaatteeuurr llaa mmooddiiffiiee eett êêttrree aauuttoommaattiiqquueemmeenntt mmiissee eenn mméémmooiirree.. CCeettttee ffoonnccttiioonn eesstt ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt uuttiillee lloorrss ddee ll''uuttiilliissaattiioonn ccoonnjjooiinnttee dduu RRAADDAARR eett ddee ll''EECCDDIISS.. LL''EECCDDIISS ddooiitt ppoouuvvooiirr ggéérreerr ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ddee nnaattuurree tteexxttuueellllee ((iinnssttrruuccttiioonnss nnaauuttiiqquueess,, rréégglleemmeennttaattiioonn ......)) tteenniirr llee jjoouurrnnaall ddee bboorrdd eett eennrreeggiissttrreerr llaa rroouuttee..
 • 13. LL''EECCDDIISS ddeevvrraaiitt mméémmoorriisseerr eett ppoouuvvooiirr rreepprroodduuiirree cceerrttaaiinnss éélléémmeennttss mmiinniimmaauuxx nnéécceessssaaiirreess ppoouurr rreeccoonnssttiittuueerr llaa rroouuttee qquuii aa ééttéé ssuuiivviiee eett vvéérriiffiieerr llaa bbaassee ddee ddoonnnnééeess ooffffiicciieellllee qquuii aa ééttéé uuttiilliissééee aauu ccoouurrss ddeess 1122 hheeuurreess pprrééccééddeenntteess.. LLeess ddoonnnnééeess ccii--aapprrèèss ddooiivveenntt êêttrree eennrreeggiissttrrééeess àà uunnee mmiinnuuttee dd''iinntteerrvvaallllee :: 11.. PPoouurr ppeerrmmeettttrree ddee rreeccoonnssttiittuueerr llaa rroouuttee ppaarrccoouurruuee ppaarr llee nnaavviirree :: hheeuurree,, ppoossiittiioonn,, ccaapp ssuuiivviiss eett vviitteessssee 22.. PPoouurr ss''aassssuurreerr qquuee lleess ddoonnnnééeess ooffffiicciieelllleess uuttiilliissééeess ssoonntt ccoonnsseerrvvééeess :: ssoouurrccee ddee ll''EENNCC,, ééddiittiioonn,, ddaattee,, cceelllluullee ddee mméémmooiirree eett mmiisseess àà jjoouurr pprrééccééddeenntteess LL''EECCDDIISS ddeevvrraaiitt eenn oouuttrree ccoonnsseerrvveerr eenn mméémmooiirree llaa rroouuttee ssuuiivviiee ttoouutt aauu lloonngg dduu vvooyyaaggee,, aassssoorrttiiee ddee llaabbeellss ddee ppooiinnttaaggee àà ddeess iinntteerrvvaalllleess nnee ddééppaassssaanntt ppaass 44 hheeuurreess.. IIll nnee ddeevvrraaiitt ppaass êêttrree ppoossssiibbllee ddee mmaanniippuulleerr oouu ddee mmooddiiffiieerr lleess rreennsseeiiggnneemmeennttss eennrreeggiissttrrééss.. DDiissppoossiittiiff ddee sseeccoouurrss DDeess ddiissppoossiittiiffss aapppprroopprriiééss ddeevvrraaiieenntt êêttrree pprréévvuuss ppoouurr ggaarraannttiirr llaa ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn eenn ccaass ddee ppaannnnee ddee ll''EECCDDIISS :: 11.. ddeess mmooyyeennss ppeerrmmeettttaanntt uunnee ccoommmmuuttaattiioonn ssûûrree ddeess ffoonnccttiioonnss ddee ll''EECCDDIISS ddeevvrraaiieenntt êêttrree pprréévvuuss ppoouurr aassssuurreerr qquu''uunnee ppaannnnee ddee ll''EECCDDIISS nn''eennttrraaîînnee ppaass uunnee ssiittuuaattiioonn ccrriittiiqquuee ;; 22.. uunn ddiissppoossiittiiff ddee sseeccoouurrss ddeevvrraaiitt êêttrree pprréévvuu aaffiinn dd''aassssuurreerr llaa ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn ppeennddaanntt llee rreessttee dduu vvooyyaaggee eenn ccaass ddee ppaannnnee ddee ll''EECCDDIISS.. CCee ddiissppoossiittiiff,, nnoonn nnéécceessssaaiirreemmeenntt éélleeccttrroonniiqquuee,, ddeevvrraaiitt nnoottaammmmeenntt 11.. pprréésseenntteerr ssoouuss ffoorrmmee ggrraapphhiiqquuee lleess rreennsseeiiggnneemmeennttss iinnttéérreessssaannttss dduu ppooiinntt ddee vvuuee hhyyddrrooggrraapphhiiqquuee eett ggééooggrraapphhiiqquuee qquuii ssoonntt nnéécceessssaaiirreess àà llaa ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn ;; 22.. êêttrree eenn mmeessuurree dd''eexxééccuutteerr lleess ffoonnccttiioonnss rreellaattiivveess àà llaa ppllaanniiffiiccaattiioonn ddee llaa rroouuttee ;; 33.. ppoouuvvooiirr pprreennddrree llaa rreellèèvvee ddee ll''EECCDDIISS eenn aassssuurraanntt llaa ssuurrvveeiillllaannccee ddee llaa rroouuttee eeffffeeccttuuééee àà ll''oorriiggiinnee ppaarr ccee ddeerrnniieerr eett eexxééccuutteerr aauu mmooiinnss lleess ffoonnccttiioonnss ssuuiivvaanntteess :: iinnddiiqquueerr llaa ppoossiittiioonn dduu nnaavviirree ((ppoorrtteerr mmaannuueelllleemmeenntt oouu aauuttoommaattiiqquueemmeenntt)) ;; rreelleevveerr llee ccaapp,, llaa ddiissttaannccee eett pprreennddrree ddeess rreellèèvveemmeennttss àà ppaarrttiirr ddee llaa ccaarrttee ;; aaffffiicchheerr llaa rroouuttee pprréévvuuee ;; aaffffiicchheerr ddeess llaabbeellss ddee ppooiinnttaaggee llee lloonngg ddee llaa rroouuttee dduu nnaavviirree ;; ttrraacceerr uunn nnoommbbrree ssuuffffiissaanntt ddee ppooiinnttss,, ddee rreellèèvveemmeennttss,, ddee mmaarrqquueeuurrss ddee ddiissttaannccee,, ssuurr llaa ccaarrttee.. BBiieenn qquuee lleess eexxiiggeenncceess ddee ll''OOMMII ssooiieenntt ccllaaiirreess eenn tteerrmmee ddee pprriinncciippee,, eelllleess ddeemmeeuurreenntt ssuuffffiissaammmmeenntt ggéénnéérraalleess ppoouurr ssee pprrêêtteerr àà ddiivveerrsseess iinntteerrpprrééttaattiioonnss ccoonncceerrnnaanntt lleess ddiissppoossiittiiffss ddee sseeccoouurrss aaddééqquuaatteess.. PPlluussiieeuurrss ooppttiioonnss ppoossssiibblleess rrééppoonnddaanntt pplluuss oouu mmooiinnss bbiieenn aauuxx eexxiiggeenncceess ddee ll''OOMMII sseemmbblleenntt éémmeerrggeerr :: UUnn sseeccoonndd EECCDDIISS ;; UUnn ""EECCDDIISS ddééggrraaddéé"" ((ppeettiitt ééccrraann......)) ;; UUnn EECCSS uuttiilliissaanntt >>>>ddeess ddoonnnnééeess vveecctteeuurrss -- EENNCC -- nnoonn EENNCC >>>>ddeess ddoonnnnééeess mmaattrriicciieelllleess
 • 14. -- ooffffiicciieelllleess -- nnoonn ooffffiicciieelllleess UUnn eennsseemmbbllee ddee ccaarrtteess ppaappiieerr àà jjoouurr àà uuttiilliisseerr ppeennddaanntt llee rreessttee dduu vvooyyaaggee,, éévveennttuueelllleemmeenntt àà ppeettiitteess éécchheelllleess :: eelllleess ddooiivveenntt êêttrree tteennuueess àà jjoouurr ;; __ UUnnee ssoorrttiiee iimmpprriimmééee ddee ll''EECCDDIISS ccoommpprreennaanntt lleess ddoonnnnééeess dd''aaffffiicchhaaggee ddee ll''EECCDDIISS eett llee ppllaann ddee rroouuttee ppoouurr llee rreessttee dduu vvooyyaaggee ;; __ UUnnee iimmaaggeerriiee RRAADDAARR//AARRPPAA aavveecc ssuuppeerrppoossiittiioonn ddee ddoonnnnééeess EENNCC ;; __ UUnn rréécceepptteeuurrss ddee rraaddiioonnaavviiggaattiioonn aavveecc ffoonnccttiioonn ddee ppllaanniiffiiccaattiioonn ddee rroouutteess.. LL''uunn ddeess aavvaannttaaggeess iinnccoonntteessttééss ddee ll''EECCDDIISS eesstt dd''aallllééggeerr llaa cchhaarrggee iimmppoorrttaannttee dd''eennttrreettiieenn dduu ppoorrtteeffeeuuiillllee ddee ccaarrtteess.. LL''uuttiilliissaattiioonn dd''uunn ppoorrtteeffeeuuiillllee ccoommpplleett ddee ccaarrtteess ppaappiieerr,, tteennuueess àà jjoouurr,, rréédduuiirraaiitt àà nnééaanntt cceett aavvaannttaaggee.. CCeettttee ssoolluuttiioonn nn''eesstt ddoonncc ppaass eennvviissaaggeeaabbllee.. EEnn rreevvaanncchhee ll''eennttrreettiieenn dd''uunn ppoorrtteeffeeuuiillllee ddee ccaarrtteess ppaappiieerr àà ppeettiittee éécchheellllee eesstt ppeeuu ccoouutteeuuxx ;; ddee pplluuss iill ss''aaggiitt dd''uunn ssyyssttèèmmee nnee nnéécceessssiittaanntt ppaass dd''aalliimmeennttaattiioonn eenn éénneerrggiiee eett ppaarraaîîtt ttrrèèss rroobbuussttee aauuxx ppaannnneess ppoouuvvaanntt ssuurrvveenniirr ssuurr uunn bbââttiimmeenntt.. LL''iinnccoonnvvéénniieenntt eesstt qquu''iill nnee ppeerrmmeett ppaass ddee nnaavviigguueerr ppaarrttoouutt eenn ttoouuttee ssééccuurriittéé mmaaiiss ddooiitt ppeerrmmeettttrree ttoouutt aauu mmooiinnss ddee ss''aapppprroocchheerr ssuuffffiissaammmmeenntt pprrèèss ddeess ccôôtteess ppoouurr rreecceevvooiirr ll''aaiiddee aaddaappttééee àà llaa ssiittuuaattiioonn.. DD''aauuttrreess ssyyssttèèmmeess éélleeccttrroonniiqquueess aappppoorrtteenntt ddee nnoommbbrreeuuxx aavvaannttaaggeess,, sseelloonn llaa ssoolluuttiioonn pprrooppoossééee mmaaiiss nnee ssoonntt ppaass rroobbuusstteess aauuxx ppaannnneess dd''aalliimmeennttaattiioonn dd''éénneerrggiiee ((ssuurr llaa dduurrééee dd''uunnee ttrraavveerrssééee)).. IInnffoorrmmaattiioonnss pprraattiiqquueess LLaa rrééssoolluuttiioonn AA881177//1199 ddee ll''OOMMII eesstt aannnneexxééee àà llaa nnoorrmmee ddee ll''OOHHII SS5522.. LLaa SS5522 eesstt ddiissppoonniibbllee aauupprrèèss dduu BBuurreeaauu HHyyddrrooggrraapphhiiqquuee IInntteerrnnaattiioonnaall :: 44,, QQuuaaii AAnnttooiinnee 11eerr BB..PP.. 444455 -- MMBB 9988001111 MMOONNAACCOO CCeeddeexx PPrriinncciippaauuttéé ddee MMoonnaaccoo TTééllééccooppiiee :: ((++337777)) 9933 1100 8811 4400 MMééll :: iinnffoo@@iihhbb..mmcc ssiittee iinntteerrnneett :: hhttttpp::wwwwww..oohhii..sshhoomm..ffrr LLeess FFOONNCCTTIIOONNAALLIITTEESS ddee ll''EECCDDIISS LLaa rrééssoolluuttiioonn ddee ll''OOMMII AA881177//1199 ""NNoorrmmeess ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ppoouurr lleess ssyyssttèèmmeess ddee vviissuuaalliissaattiioonn ddeess ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess eett dd''iinnffoorrmmaattiioonn ((EECCDDIISS))"" pprréécciissee lleess ffoonnccttiioonnnnaalliittééss mmiinniimmaalleess eexxiiggééeess ddee ll''EECCDDIISS ;; llaa nnoorrmmee SS5522 ddee ll''OOHHII ""ssppéécciiffiiccaattiioonn ppoouurr llee ccoonntteennuu ccaarrttooggrraapphhiiqquuee eett lleess mmooddaalliittééss dd''aaffffiicchhaaggee ddeess EECCDDIISS"" ffoouurrnniitt ddeess ddééttaaiillss ddeess bbeessooiinnss hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess eenn mmaattiièèrree dd''EECCDDIISS.. LL''iinnttrroodduuccttiioonn ddee llaa rrééssoolluuttiioonn AA881177//1199 ddee ll''OOMMII aappppoorrttee uunnee ssyynntthhèèssee ddeess ffoonnccttiioonnss mmaajjeeuurreess aatttteenndduueess dd''uunn EECCDDIISS :: 11.. ""LLeess EECCDDIISS oonntt ppoouurr pprriinncciippaallee ffoonnccttiioonn ddee ccoonnttrriibbuueerr àà rreennffoorrcceerr llaa ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn"" ((ssaauuvveeggaarrddee ddee llaa vviiee eenn mmeerr,, ssaauuvveeggaarrddee ddeess bbiieennss eett ddee ll''eennvviirroonnnneemmeenntt)) ;; 22.. ""LLeess EECCDDIISS ddeevvrraaiieenntt ppoouuvvooiirr ffaaiirree aappppaarraaîîttrree ssuurr ll''ééccrraann ttoouuss lleess rreennsseeiiggnneemmeennttss ccaarrttooggrraapphhiiqquueess nnéécceessssaaiirreess àà llaa ssééccuurriittéé eett àà ll''eeffffiiccaacciittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn qquuii éémmaanneenntt ddeess sseerrvviicceess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess aaggrrééééss ppaarr lleess ppoouuvvooiirrss ppuubblliiccss eett qquuii ssoonntt ddiiffffuussééss aavveecc lleeuurr aauuttoorriissaattiioonn"" ;;
 • 15. 33.. ""LLeess EECCDDIISS ddeevvrraaiieenntt ppeerrmmeettttrree dd''eeffffeeccttuueerr llaa mmiissee àà jjoouurr ddee llaa ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ddee nnaavviiggaattiioonn ddee mmaanniièèrree ssiimmppllee eett ffiiaabbllee"" ;; 44.. ""LL''uuttiilliissaattiioonn ddee ll''EECCDDIISS ppaarr ccoommppaarraaiissoonn aavveecc cceellllee ddeess ccaarrtteess iimmpprriimmééeess ddeevvrraaiitt ffaacciilliitteerr llee ttrraavvaaiill ddee nnaavviiggaattiioonn :: lleess EECCDDIISS ddeevvrraaiieenntt ppeerrmmeettttrree aauu nnaavviiggaatteeuurr dd''eeffffeeccttuueerr ddee ffaaççoonn pprraattiiqquuee eett mméétthhooddiiqquuee ttoouutteess lleess ooppéérraattiioonnss ddee ppllaanniiffiiccaattiioonn eett ddee ssuurrvveeiillllaannccee ddee llaa rroouuttee eett ttoouutteess cceelllleess ddee ddéétteerrmmiinnaattiioonn ddee llaa ppoossiittiioonn aaccttuueelllleemmeenntt rrééaalliissééeess ssuurr ccaarrtteess ppaappiieerr.. IIllss ddeevvrraaiieenntt ppoouuvvooiirr iinnddiiqquueerr ccoonnttiinnuueelllleemmeenntt llaa ppoossiittiioonn dduu nnaavviirree"" ;; 55.. ""LLaa pprréésseennttaattiioonn ddeess EECCDDIISS ddeevvrraaiitt êêttrree aauu mmooiinnss aauussssii ffiiaabbllee eett ddiissppoonniibbllee qquuee cceellllee ddeess ccaarrtteess ppaappiieerr ppuubblliiééeess ppaarr lleess sseerrvviicceess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess aaggrrééééss ppaarr lleess ppoouuvvooiirr ppuubblliiccss"" ;; 66.. ""LLeess EECCDDIISS ddeevvrraaiieenntt êêttrree ppoouurrvvuuss dd''aallaarrmmeess oouu ffoouurrnniirr ddeess iinnddiiccaattiioonnss aapppprroopprriiééeess qquuii aavveerrttiisssseenntt ddeess rreennsseeiiggnneemmeennttss aaffffiicchhééss oouu dd''uunn mmaauuvvaaiiss ffoonnccttiioonnnneemmeenntt dduu mmaattéérriieell"".. CCoonnttrraaiirreemmeenntt aauuxx ssyyssttèèmmeess àà bbaassee ddee ccaarrtteess rraasstteerr ((ttyyppee "" iimmaaggee "")),, lleess EECCDDIISS ddiissppoosseenntt ddee ffoonnccttiioonnnnaalliittééss ttrrèèss rriicchheess aassssuurraanntt eeffffeeccttiivveemmeenntt uunnee pplluuss ggrraannddee ssééccuurriittéé eett eeffffiiccaacciittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn.. PPrreennaanntt eenn ccoommppttee llee ttiirraanntt dd''eeaauu dduu nnaavviirree eett llee ppiieedd ddee ppiilloottee dduu nnaavviiggaatteeuurr,, ll''EECCDDIISS ddéécclleenncchhee aallaarrmmeess eett iinnddiiccaatteeuurrss àà ll''aapppprroocchhee ddeess hhaauuttss ffoonnddss oouu ddeess zzoonneess ddee rréégglleemmeennttaattiioonn ppaarrttiiccuulliièèrree.. IIll ooffffrree nnoottaammmmeenntt llaa ppoossssiibbiilliittéé ddee pprréévveenniirr aauuttoommaattiiqquueemmeenntt ddeess rriissqquueess ddee ttaalloonnnnaaggee eett dd''éécchhoouuaaggee.. LL''eexxiiggeennccee ffoonnccttiioonnnneellllee ""aallaarrmmee"" ccoorrrreessppoonndd àà llaa ppoossssiibbiilliittéé ddee ddiissppoosseerr dd''uunn ssyyssttèèmmee eexxppeerrtt ssuusscceeppttiibbllee dd''aaiiddeerr llee cchheeff ddee qquuaarrtt ddaannss ll''eexxeerrcciiccee ddee sseess ffoonnccttiioonnss.. EEllllee ddooiitt ppeerrmmeettttrree ddee ppaalllliieerr àà uunn éévveennttuueell ddééffaauutt dd''aannaallyyssee ddee llaa ccaarrttee ssuurr ééccrraann eett ccoonnttrrôôlleerr ll''iinnttééggrriittéé ddee llaa rroouuttee eenn ppeerrmmaanneennccee eett cceellaa aavveecc lleess ddoonnnnééeess àà llaa pplluuss ggrraannddee éécchheellllee ddiissppoonniibbllee qquueelllleess qquuee ssooiieenntt lleess iinnffoorrmmaattiioonnss rreepprréésseennttééeess ssuurr ll''ééccrraann ((ppoossiittiioonn dduu bbaattiimmeenntt hhoorrss ddee llaa zzoonnee vviissuuaalliissééee éévveennttuueelllleemmeenntt)).. PPoouurr qquu''eellllee ppuuiissssee êêttrree iimmpplléémmeennttééee,, iill ffaauutt ppoouuvvooiirr ccoommppaarreerr llee ccoonntteennuu sséémmaannttiiqquuee ddee llaa ccaarrttee,, aavveecc lleess éélléémmeennttss ddoonntt ddiissppoossee llee nnaavviiggaatteeuurr.. IIll ffaauutt ddoonncc qquuee lleess ddoonnnnééeess ssooiieenntt ssttrruuccttuurrééeess ddee tteellllee ffaaççoonn qquu''uunnee iinnfféérreennccee lliiééee àà llaa ggééooggrraapphhiiee ppuuiissssee êêttrree ggéénnéérrééee.. PPaarr eexxeemmppllee,, ssii llee nnaavviirree ssee ddiirriiggee àà ccoonnttrree sseennss vveerrss uunn ddiissppoossiittiiff ddee ssééppaarraattiioonn ddee ttrraaffiicc ((DDSSTT)),, ll''EECCDDIISS ddooiitt êêttrree ccaappaabbllee dd''eexxttrraappoolleerr llaa rroouuttee ssuuiivviiee,, ddee ccoommppaarreerr llee ccaapp dduu bbââttiimmeenntt aavveecc llee sseennss dduu ttrraaffiicc ddaannss llee DDSSTT eett ddee ggéénnéérreerr ssii ddiissccoorrddaannccee uunn ssiiggnnaall dd''aavveerrttiisssseemmeenntt bbaappttiisséé ddaannss llaa nnoorrmmee SS5522 ""aallaarrmmee"".. AAvveecc uunnee ccaarrttee iimmpprriimmééee,, oouu uunnee ddoonnnnééee ddee ttyyppee rraasstteerr,, cceettttee iinnfféérreennccee eesstt aapppplliiqquuééee ppaarr llee cchheeff ddee qquuaarrtt qquuii rrééaalliissee ll''aassssoocciiaattiioonn sséémmaannttiiqquuee nnéécceessssaaiirree.. AAvveecc ddeess ddoonnnnééeess ssttrruuccttuurrééeess ttooppoollooggiiqquueemmeenntt,, iill eesstt ppoossssiibbllee aauu llooggiicciieell ddee rreeccoonnnnaaîîttrree ll''iinntteerrsseeccttiioonn dd''uunnee rroouuttee eett dd''uunnee zzoonnee ddééffiinniiee,, eett ddee ccoommppaarreerr lleess éélléémmeennttss ddee llaa nnaavviiggaattiioonn aavveecc llee ccoonntteennuu sséémmaannttiiqquuee aaffffeeccttéé àà cceettttee zzoonnee.. SSeelloonn lleess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess vvoolluummééttrriiqquueess ((ttiirraanntt dd''eeaauu,, lloonngguueeuurr……)) oouu ddyynnaammiiqquueess ((vviitteessssee,, rraayyoonnss ddee ggiirraattiioonn……)) dduu nnaavviirree,, ddeess aallaarrmmeess ppeeuuvveenntt êêttrree ggéénnéérrééeess :: LLoorrss ddee llaa pprrééppaarraattiioonn ddee ttrraavveerrssééee.. OOnn ddééffiinniitt ppaarr eexxeemmppllee uunnee iissoobbaatthhee ddee ssééccuurriittéé,, ffoonnccttiioonn dduu ttiirraanntt dd''eeaauu eett ddee ll''aaccccrroouuppiisssseemmeenntt dduu nnaavviirree,, aaiinnssii qquuee dd''éélléémmeennttss ggééooggrraapphhiiqquueess ddiivveerrss ((mmaarrééee,, qquuaalliittéé ddeess ddoonnnnééeess……)),, eett ttoouutteess lleess rroouutteess pprréévvuueess ddooiivveenntt éévviitteerr lleess zzoonneess ddee pprrooffoonnddeeuurr mmooiinnddrree qquuee cceettttee iissoobbaatthhee ddee ssééccuurriittéé eett rreessppeecctteerr llaa rréégglleemmeennttaattiioonn nnaauuttiiqquuee.. CCeettttee ffoonnccttiioonnnnaalliittéé ss''aaccccoommmmooddee ééggaalleemmeenntt ddee rrèègglleess pprrooffeessssiioonnnneelllleess ccoommpplleexxeess nnoonn iimmppoossééeess ppaarr llaa nnoorrmmee SS5522 :: ppaarr eexxeemmppllee éévviitteerr ddee ppaasssseerr aauu--ddeessssuuss dd''uunnee rreemmoonnttééee ddee ffoonndd rroocchheeuuxx ssiiggnniiffiiccaattiivvee ddaannss uunnee zzoonnee lleevvééee aannttéérriieeuurreemmeenntt àà 11998800 ((ddaattee ddee llaa ggéénnéérraalliissaattiioonn ddee ll''eemmppllooii ddeess ssoonnddeeuurrss llaattéérraauuxx lloorrss ddeess lleevvééss hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess)),, ssaauuff ssii cceettttee zzoonnee aa ééttéé ddrraagguuééee.. LLoorrss ddee llaa nnaavviiggaattiioonn.. AAlloorrss qquuee ll''aaffffiicchhaaggee ddeess ddoonnnnééeess nnaauuttiiqquueess ppeeuutt êêttrree ggrraannddeemmeenntt rréédduuiitt ((ppaarr eexxeemmppllee ppoouurr aaffffiicchheerr,, aavveecc uunnee pprréésseennttaattiioonn bbiieenn ssppéécciiffiiqquuee aaiinnssii qquuee llee ddeemmaannddee llaa nnoorrmmee SS5522,, ddeess ddoonnnnééeess nnoonn nnaauuttiiqquueess tteelllleess qquuee llaa nnaattuurree ddeess zzoonneess ddee ppêêcchhee)),, llaa ffoonnccttiioonn ""aallaarrmmee"" ooppèèrree
 • 16. ttoouujjoouurrss ssuurr lleess ddoonnnnééeess nnaauuttiiqquueess ccoommppllèètteess,, àà llaa pplluuss ggrraannddee éécchheellllee ddiissppoonniibbllee :: llaa rreeccoonnnnaaiissssaannccee dd''uunnee cciirrccoonnssttaannccee ppootteennttiieelllleemmeenntt ddaannggeerreeuussee ssee ttrraadduuiitt ppaarr uunnee aallaarrmmee eexxpplliicciittee,, eett llee nnaavviiggaatteeuurr ppeeuutt aannaallyysseerr llaa ssiittuuaattiioonn eenn rraappppeellaanntt ""ppaarr uunnee ooppéérraattiioonn ssiimmppllee"" ll''aaffffiicchhaaggee ssttaannddaarrdd.. EEnn 11998899,, "" ll''EExxxxoonn VVaallddeezz "" ss''éécchhoouuaa eenn AAllaasskkaa aapprrèèss aavvooiirr qquuiittttéé ssaa rroouuttee ssuuiittee àà llaa mmaauuvvaaiissee iiddeennttiiffiiccaattiioonn dd''uunnee îîllee.. SSii ccee ppééttrroolliieerr aavvaaiitt ééttéé ééqquuiippéé dd''uunn EECCDDIISS,, cceettttee ccaattaassttrroopphhee aauurraaiitt ppeeuutt--êêttrree ppuu êêttrree éévviittééee.. AA ll''aaiiddee dd''uunn ssyyssttèèmmee ccoonnttiinnuu ddee ppoossiittiioonnnneemmeenntt dduu nnaavviirree,, ll''ééccaarrtt ddee rroouuttee nnee sseerraaiitt vvrraaiisseemmbbllaabblleemmeenntt ppaass ssuurrvveennuu ((uunnee aallaarrmmee ssee ddéécclleenncchhee eenn ccaass dd''ééccaarrtt ttrroopp iimmppoorrttaanntt,, ddééffiinnii ppaarr llaa nnaavviiggaatteeuurr)).. DDee pplluuss,, lleess ffoonnccttiioonnss ddee pprréévveennttiioonn ddeess éécchhoouuaaggeess ddee ll''EECCDDIISS aauurraaiieenntt ddéécclleenncchhéé uunnee aallaarrmmee aauu mmoommeenntt ooùù llee nnaavviirree ss''eesstt aapppprroocchhéé ddeess hhaauuttss--ffoonnddss,, pprréévveennaanntt llee cchheeff dduu qquuaarrtt dduu ddaannggeerr.. LL''EECCDDIISS ppeerrmmeett ddoorréénnaavvaanntt ddee ssaavvooiirr nnoonn sseeuulleemmeenntt ooùù ssee ssiittuuaaiitt ssoonn nnaavviirree mmaaiiss ééggaalleemmeenntt ooùù iill ssee ssiittuuee.. UUnn aauuttrree aavvaannttaaggee ddee ll''EECCDDIISS ssuurr ttoouutt aauuttrree ssyyssttèèmmee dd''aaiiddee àà llaa nnaavviiggaattiioonn eesstt ssoonn aaffffiicchhaaggee ddyynnaammiiqquuee eett ccoonntteexxttuueell.. LL''aaffffiicchhaaggee dduu ccoonnttoouurr ddee ssééccuurriittéé ddéétteerrmmiinnaanntt lleess hhaauuttss--ffoonnddss ddééppeenndd dduu ttiirraanntt dd''eeaauu dduu bbââttiimmeenntt.. DDee pplluuss,, iill eesstt ppoossssiibbllee ddee nn''aaffffiicchheerr qquuee lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ssttrriicctteemmeenntt iinnddiissppeennssaabblleess àà ssoonn ttyyppee ddee nnaavviiggaattiioonn.. LL''aaffffiicchhaaggee ppeeuutt êêttrree ccoommpplleett,, ssttaannddaarrdd ((nniivveeaauu ccoommmmuunn àà ttoouuss lleess uuttiilliissaatteeuurrss eenn ppaarrttiiccuulliieerr eenn ccaass ddee ssiittuuaattiioonn ppootteennttiieellllee ddee ccoolllliissiioonn)) oouu mmiinniimmaall ((ttrraaiitt ddee ccôôttee,, iissoobbaatthhee ddee ssééccuurriittéé……)).. EExxeemmppllee ddee nniivveeaauu dd''iinnffoorrmmaattiioonn :: AAffffiicchhaaggee ddee bbaassee ((eexxttrraaiitt ddee ll''EENNCC FFRR550011113300)) AAffffiicchhaaggee ssttaannddaarrdd ((eexxttrraaiitt ddee ll''EENNCC FFRR550011113300)) AAffffiicchhaaggee ccoommpplleett ((eexxttrraaiitt ddee ll''EENNCC FFRR550011113300)) DDeess ssppéécciiffiiccaattiioonnss ccoonncceerrnnaanntt lleess ccoonnddiittiioonnss eexxttéérriieeuurreess ((66 aaffffiicchhaaggeess sseelloonn llaa rrééggiioonn eett llaa ppoossiittiioonn dduu ssoolleeiill)) oouu llaa ssyymmbboolliiqquuee ((cchhaarrttee ggrraapphhiiqquuee iimmppoossééee ((CCEEII 6611117744)))) ccoommppllèètteenntt lleess ssppéécciiffiiccaattiioonnss ddee ccoonntteennuu.. EExxeemmppllee dd''aaffffiicchhaaggee ddee nnuuiitt :: AAffffiicchhaaggee ddee nnuuiitt ((eexxttrraaiitt ddee ll''EENNCC FFRR550011113300)) uurr ll''ééccrraann ddee ll''EECCDDIISS,, ddiivveerrss aaffffiicchhaaggeess ssoonntt ppoossssiibblleess ppoouurr uunnee mmêêmmee ccaarrttee …… EEnnssuuiittee ll''uuttiilliissaatteeuurr ppeeuutt aaccccééddeerr ppaarr ssiimmppllee rreeqquuêêttee àà ll''iinnffoorrmmaattiioonn ddééttaaiillllééee ssuurr uunn oobbjjeett ddee llaa bbaassee ddee ddoonnnnééeess :: ccaarraaccttéérriissttiiqquueess dd''uunn pphhaarree,, rréégglleemmeennttaattiioonn dd''uunnee zzoonnee,, qquuaalliittéé ddee ll''iinnffoorrmmaattiioonn bbaatthhyymmééttrriiqquuee …… LLaa mmiissee àà jjoouurr aauuttoommaattiiqquuee oouu sseemmii--aauuttoommaattiiqquuee eesstt pplluuss rraappiiddee,, ffaacciillee eett éévviittee lleess eerrrreeuurrss dd''uunnee mmiissee àà jjoouurr mmaannuueellllee qquuii aalloouurrddiitt ddee ffaaççoonn nnoonn nnéégglliiggeeaabbllee llaa ttââcchhee ddeess nnaavviiggaatteeuurrss.. LLeess éélléémmeennttss ddee mmiissee àà jjoouurr ppeeuuvveenntt êêttrree iinnttééggrrééss ddiirreecctteemmeenntt vviiaa ddeess mmooyyeennss ddee rraaddiiooccoommmmuunniiccaattiioonn ((IINNMMAARRSSAATT......)).. LL''EECCDDIISS ppeeuutt êêttrree uuttiilliisséé ppoouurr llaa pprrééppaarraattiioonn ddee llaa ttrraavveerrssééee eett llee ssuuiivvii ddee rroouuttee.. LLoorrss ddee cceess ddeeuuxx pphhaasseess,, llee nnaavviiggaatteeuurr ddooiitt ppoouuvvooiirr oobbtteenniirr,, ssoouuss ffoorrmmee ddee tteexxttee,, ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ssuurr lleess oobbjjeettss ddee llaa ccaarrttee.. DDee pplluuss iill eesstt ddoottéé dd''uunnee ffoonnccttiioonn ddee ""jjoouurrnnaall ddee bboorrdd"" oouu dd''aarrcchhiivvaaggee..
 • 17. PPoouurr ffiinniirr,, iill eesstt iimmppoorrttaanntt ddee rreemmaarrqquueerr qquuee ll''OOMMII eexxiiggee ddeess ppeerrffoorrmmaanncceess mmiinniimmaalleess ddee llaa ppaarrtt ddeess EECCDDIISS mmaaiiss nnee pprréécciissee ppaass ll''eerrggoonnoommiiee ddee cceess ssyyssttèèmmeess.. CCoommmmee ppoouurr dd''aauuttrreess mmaattéérriieellss ddee nnaavviiggaattiioonn lleess mmêêmmeess ffoonnccttiioonnss nnee sseerroonntt ppaass nnéécceessssaaiirreemmeenntt aacccceessssiibblleess ddee llaa mmêêmmee ffaaççoonn.. DDee pplluuss cceerrttaaiinnss ssyyssttèèmmeess aauurroonntt pplluuss ddee ffoonnccttiioonnnnaalliittééss ssuupppplléémmeennttaaiirreess qquuee dd''aauuttrreess.. EECCDDIISS eett EECCSS LLee ssiiggllee EECCSS ddééssiiggnnee lleess ssyyssttèèmmeess ddee ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee nnoonn ccoonnffoorrmmeess aauuxx ssppéécciiffiiccaattiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess.. CCeeuuxx--ccii oonntt ddeess ffoonnccttiioonnnnaalliittééss mmooiinnddrreess ((ppeeuu oouu ppaass dd''aallaarrmmeess aauuttoommaattiiqquueess ppaarr eexxeemmppllee)) eett uuttiilliisseenntt llee pplluuss ssoouuvveenntt ddeess ddoonnnnééeess ccaarrttooggrraapphhiiqquueess iinnccoommppllèètteess oouu nnoonn vvaalliiddééeess ppaarr uunn sseerrvviiccee hhyyddrrooggrraapphhiiqquuee nnaattiioonnaall.. CCeess ddoonnnnééeess ccaarrttooggrraapphhiiqquueess ssoonntt ssoouuvveenntt ddaannss uunn ffoorrmmaatt mmaattrriicciieell ((rraasstteerr)) eett ssoonntt rraarreemmeenntt tteennuueess àà jjoouurr.. DDee tteellss ssyyssttèèmmeess nnee ppeeuuvveenntt êêttrree uuttiilliissééss qquuee ccoommmmee ddeess aaiiddeess àà llaa nnaavviiggaattiioonn,, eenn ccoommpplléémmeenntt ddeess ccaarrtteess ppaappiieerr eett aauuxx rriissqquueess eett ppéérriillss ddee ll''uussaaggeerr.. LLaa ccaarrttooggrraapphhiiee ddee ttyyppee rraasstteerr eesstt uunnee ssiimmppllee iimmaaggee oobbtteennuuee ppaarr ssccaannnneeuurriissaattiioonn ddeess ccaarrtteess ppaappiieerr,, aalloorrss qquuee llaa ccaarrttooggrraapphhiiee vveecctteeuurr ccoorrrreessppoonndd àà uunnee ddeessccrriippttiioonn nnuumméérriiqquuee iinnddiivviidduueellllee ddee cchhaaccuunn ddeess oobbjjeettss qquuii ffiigguurreenntt ssuurr llaa ccaarrttee ppaappiieerr ((iissoobbaatthheess,, ssoonnddeess,, bbaalliissaaggee,, ttrraaîîtt ddee ccôôttee,, eettcc..)) eett ddeess lliieennss eennttrree cceerrttaaiinnss oobbjjeettss ((ppaarr eexxeemmppllee :: lliimmiittee ddee zzoonnee rréégglleemmeennttééee aassssoocciiééee àà uunn bbaalliissaaggee)).. SSeeuullee llaa sseeccoonnddee ppeerrmmeett dd''aauuttoommaattiisseerr ddeess aallaarrmmeess,, ppaarr eexxeemmppllee àà ll''aapppprroocchhee dd''uunn hhaauutt--ffoonndd,, eett ddee ccoommpplléétteerr ll''aaffffiicchhaaggee ddee bbaassee ppaarr ddiifffféérreenntteess ccoouucchheess dd''iinnffoorrmmaattiioonnss aacccceessssiibblleess eenn cclliiqquuaanntt ssuurr lleess oobbjjeettss rreepprréésseennttééss àà ll''ééccrraann.. PPlluuss ccoommpplleexxee àà ééllaabboorreerr,, ppuuiissqquu''eellllee nnéécceessssiittee ddee ddiissppoosseerr ssoouuss ffoorrmmee nnuumméérriiqquuee ddeess ddoonnnnééeess ssoouurrccee oouu ddee nnuumméérriisseerr cchhaaqquuee éélléémmeenntt ddee llaa ccaarrttee ppaappiieerr,, eellllee eesstt bbeeaauuccoouupp pplluuss oonnéérreeuussee qquuee llaa ccaarrttooggrraapphhiiee rraasstteerr mmaaiiss ooccccuuppee uunn vvoolluummee ddee ssttoocckkaaggee mmooiinnddrree eett ssee pprrêêttee mmiieeuuxx àà llaa tteennuuee àà jjoouurr eenn tteemmppss rrééeell.. RRaasstteerr VVeecctteeuurr CCoommppttee tteennuu ddeess ddééllaaiiss nnéécceessssaaiirreess àà llaa pprroodduuccttiioonn ddeess EENNCC eett ddeess rriissqquueess lliiééss àà ll''eemmppllooii ggéénnéérraalliisséé dd''EECCSS ppeeuu ffiiaabblleess,, iill aa ppaarruu ooppppoorrttuunn ddee pprroommoouuvvooiirr uunn ssyyssttèèmmee iinntteerrmmééddiiaaiirree aappppeelléé RRCCDDSS ((RRaasstteerr CChhaarrtt DDiissppllaayy SSyysstteemm)),, uuttiilliissaanntt uunnee bbaassee ddee ddoonnnnééeess ccaarrttooggrraapphhiiqquueess ffoouurrnniiee ppaarr oouu ssoouuss llee ccoonnttrrôôllee ddee SSeerrvviiccee HHyyddrrooggrraapphhiiqquueess nnaattiioonnaauuxx eett tteennuuee àà jjoouurr aauu ffoorrmmaatt rraasstteerr.. TToouutteeffooiiss ddeess pprrééccaauuttiioonnss dd''eemmppllooii ppaarrttiiccuulliièèrreess ddooiivveenntt êêttrree aapppplliiqquuééeess :: ll''eemmppllooii ssiimmuullttaannéé ddee llaa ccaarrttee ppaappiieerr ppeeuutt êêttrree iimmppoosséé ddaannss cceerrttaaiinneess cciirrccoonnssttaanncceess,, àà llaa ddiissccrrééttiioonn ddeess aaddmmiinniissttrraattiioonnss mmaarriittiimmeess nnaattiioonnaalleess.. LLee ccoonncceepptt DD''EECCDDIISS [[ LLeess ccoommiittééss rreellaattiiffss àà ll''EECCDDIISS || LLeess nnoorrmmeess || LLeess pprriinncciippeess ddee ll''EECCDDIISS || EENNCC vvss SSEENNCC || CCllaassssiiffiiccaattiioonn ddeess ddoonnnnééeess ccaarrttooggrraapphhiiqquueess ]] LLeess ccoommiittééss rreellaattiiffss àà ll''EECCDDIISS CCoommppttee tteennuu ddeess nnoouuvveelllleess ccaappaacciittééss tteecchhnnoollooggiiqquueess eett ddeess bbeessooiinnss dd''iinntteerrooppéérraabbiilliittéé ((uunnee ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ddee nnaavviiggaattiioonn ((EENNCC)) ddooiitt ppoouuvvooiirr êêttrree uuttiilliissaabbllee ssuurr ttoouutteess lleess mmeerrss dduu mmoonnddee qquueell qquuee ssooiitt llee ssyyssttèèmmee EECCDDIISS aapppprroouuvvéé)),, llee bbeessooiinn eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee aa aalloorrss ccoonnddiittiioonnnnéé ll''ééttaabblliisssseemmeenntt dd''uunn aaccccoorrdd ggéénnéérraall eeuu ééggaarrdd àà ddeess nnoorrmmeess iinntteerrnnaattiioonnaalleess ;; cceelllleess--ccii ssoonntt rreeqquuiisseess ppoouurr ppeerrmmeettttrree àà cceess ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess ddee ssaattiissffaaiirree aauuxx pprreessccrriippttiioonnss ddee llaa CCoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS rreellaattiivveess àà llaa pprréésseennccee ddee ccaarrtteess àà bboorrdd :: ""lleess nnaavviirreess ddooiivveenntt êêttrree ppoouurrvvuuss ddeess ccaarrtteess ((......)) aapppprroopprriiééeess tteennuueess àà jjoouurr qquuii ppeeuuvveenntt êêttrree nnéécceessssaaiirreess aauu ccoouurrss dduu vvooyyaaggee"".. UUnnee ccoonncceerrttaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ss''eesstt aalloorrss aarrttiiccuullééee aauuttoouurr ddee ttrrooiiss ppôôlleess ::
 • 18. LL’’OOrrggaanniissaattiioonn HHyyddrrooggrraapphhiiqquuee IInntteerrnnaattiioonnaallee ((OOHHII)) qquuii rreeggrroouuppee pplluuss ddee ssooiixxaannttee ddiixx sseerrvviicceess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess nnaattiioonnaauuxx.. CCeess ddeerrnniieerrss,, qquuii ssoonntt ddeess ""aaggeenncceess ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess"",, pprroodduuiisseenntt lleess ddoonnnnééeess ccaarrttooggrraapphhiiqquueess ooffffiicciieelllleess eett aappppoorrtteenntt ll''eexxppeerrttiissee nnaauuttiiqquuee ;; iillss aacccceepptteenntt llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé jjuurriiddiiqquuee ddee llaa qquuaalliittéé ddee lleeuurrss pprroodduuiittss,, qquu''iill ss''aaggiissssee ddee pprroodduuiittss ppaappiieerr oouu nnuumméérriiqquueess.. IIllss aassssuummeenntt ééggaalleemmeenntt llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee pprroodduuiirree ddeess mmiisseess àà jjoouurr ddee lleeuurrss ccaarrtteess ;; LL’’OOMMII ppoouurr ll''eexxpprreessssiioonn ddeess bbeessooiinnss ddee llaa nnaavviiggaattiioonn eett ll''ééttaabblliisssseemmeenntt ddeess rréégglleemmeennttaattiioonnss ;; sseess nnoorrmmeess ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ccoonnssttiittuueenntt ddeess ddooccuummeennttss ddee hhaauutt nniivveeaauu.. LL''OOMMII pprréévvooiitt dd''ééllaabboorreerr uunn ccoouurrss ttyyppee ssuurr ll''uuttiilliissaattiioonn pprraattiiqquuee ddeess ssyyssttèèmmeess ddee vviissuuaalliissaattiioonn ddee ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess eett dd''iinnffoorrmmaattiioonn ((EECCDDIISS)).. DDeeuuxx oorrggaanniissaattiioonnss dd''iinndduussttrriieellss,, llaa CCoommmmiissssiioonn EElleeccttrrootteecchhnniiqquuee IInntteerrnnaattiioonnaallee ((CCEEII)) ppoouurr llee ccoonnttrrôôllee eett llaa ffaaiissaabbiilliittéé ddeess ssppéécciiffiiccaattiioonnss ssyyssttèèmmee eexxiiggééeess ppaarr ll''OOHHII eett ll''OOMMII,, eett llee CCoommiittéé IInntteerrnnaattiioonnaall RRaaddiioo--MMaarriittiimmee ((CCIIRRMM)) eenn ppaarrttiiccuulliieerr ppoouurr lleess ttrraannssmmiissssiioonnss ddee ddoonnnnééeess ddee tteennuuee àà jjoouurr.. FFiigguurree 11 :: LLeess ccoommiittééss rreellaattiiffss àà ll''EECCDDIISS àà ll''OOHHII,, lleess lliiaaiissoonnss aavveecc ll''OOMMII,, llaa CCEEII eett llaa CCIIRRMM.. LLeess NNOORRMMEESS DDeeuuxx ooppttiioonnss eesssseennttiieelllleess oonntt sseerrvvii ddee bbaassee aauuxx ttrraavvaauuxx ddeess eexxppeerrttss :: AAffiinn ddee ccoommppeennsseerr llaa ppeerrttee ddee rrééssoolluuttiioonn eett ddee lliissiibbiilliittéé dduuee aauuxx ééccrraannss ppaarr rraappppoorrtt àà ddeess ddooccuummeennttss iimmpprriimmééss,, iill ffaallllaaiitt qquuee lleess ddoonnnnééeess nnuumméérriiqquueess ppuuiisssseenntt ssuuppppoorrtteerr ddeess ffoonnccttiioonnss dd''eexxppeerrttiissee nnaauuttiiqquuee ddeessttiinnééeess àà aaiiddeerr llee cchheeff ddee qquuaarrtt.. DDee ccee ffaaiitt,, llee mmooddee vveecctteeuurr ttooppoollooggiiqquuee ffuutt rreetteennuu ppoouurr llaa ffoouurrnniittuurree ddeess ddoonnnnééeess ccaarrttooggrraapphhiiqquueess aauu ddééttrriimmeenntt dduu mmooddee rraasstteerr qquuii aauurraaiitt cceerrtteess ppeerrmmiiss dd''oobbtteenniirr rraappiiddeemmeenntt uunn ffoonndd ccaarrttooggrraapphhiiqquuee aaffffiicchhaabbllee,, mmaaiiss uunn ffoonndd iinneerrttee ssuurr lleeqquueell aauuccuunnee ffoonnccttiioonn éévvoolluuééee nnee ppoouuvvaaiitt êêttrree aapppplliiqquuééee ;; LLeess nnoorrmmeess àà ddéévveellooppppeerr nnee ddeevvaaiieenntt ccoonncceerrnneerr lleess ppaarrttiieess mmaattéérriieelllleess eett llooggiicciieelllleess qquu''àà ttrraavveerrss ddeess ssppéécciiffiiccaattiioonnss dd''iinntteerrffaacceess eenn eennttrrééee eett ssoorrttiiee dduu ssyyssttèèmmee.. CCeettttee ddiissppoossiittiioonn ppeerrmmeett aauujjoouurrdd''hhuuii ddee ddiissppoosseerr ddee nnoorrmmeess rroobbuusstteess,, aaddaappttééeess aauuxx rraappiiddeess ddéévveellooppppeemmeennttss iinnffoorrmmaattiiqquueess oobbsseerrvvééss ddeeppuuiiss 11999900.. UUnn EECCDDIISS ddooiitt ssaattiissffaaiirree àà qquuaattrree ttyyppeess ddee nnoorrmmeess :: __ EEnn ttaanntt qquu''ééqquuiippeemmeenntt éélleeccttrroonniiqquuee eemmbbaarrqquuéé pprréévvuu ppaarr lleess ddiissppoossiittiioonnss ddee llaa ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ssuurr llaa ssaauuvveeggaarrddee ddee llaa vviiee hhuummaaiinnee eenn mmeerr ((SSOOLLAASS)),, iill rreellèèvvee ddeess nnoorrmmeess ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ddee ll''OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee ((OOMMII rrééssoolluuttiioonn AA//881177((1199)) dduu 1155 ddéécceemmbbrree 11999955 -- aammeennddééee eenn mmaarrss 11999999)) ;; __ EEnn ttaanntt qquuee ccaarrttee mmaarriinnee,, iill rreellèèvvee ddeess ssppéécciiffiiccaattiioonnss rreellaattiivveess aauu ccoonntteennuu ccaarrttooggrraapphhiiqquuee dduu rreessssoorrtt ddee ll''OOrrggaanniissaattiioonn HHyyddrrooggrraapphhiiqquuee IInntteerrnnaattiioonnaallee ((OOHHII)),, oobbjjeett ddeess ppuubblliiccaattiioonnss ssppéécciiaalleess SS--5522 ((55èèmmee ééddiittiioonn -- ddéécceemmbbrree 11999966)) eett SS--5577 ((33èèmmee ééddiittiioonn -- nnoovveemmbbrree 11999966)) ;; __ EEnn ttaanntt qquu''ééqquuiippeemmeenntt éélleeccttrroonniiqquuee,, iill rreellèèvvee ddeess pprreessccrriippttiioonnss eett pprrooccéédduurreess dd''eessssaaiiss ddee llaa CCoommmmiissssiioonn EElleeccttrrootteecchhnniiqquuee IInntteerrnnaattiioonnaallee ((CCEEII)),, oobbjjeett ddee llaa ppuubblliiccaattiioonn IIEECC 6611117744 ((aaooûûtt 11999988)) ;; __ EEnn ttaanntt qquu''ééqquuiippeemmeenntt eemmbbaarrqquuéé,, iill rreellèèvvee ddeess pprrooccéédduurreess dd''hhoommoollooggaattiioonn ddééffiinniieess ppaarr lleess aaddmmiinniissttrraattiioonnss nnaattiioonnaalleess ((eenn FFrraannccee :: llaa DDiirreeccttiioonn ddeess AAffffaaiirreess MMaarriittiimmeess eett ddeess GGeennss ddee MMeerr [[DDAAMMGGMM]],, ssoouuss rréésseerrvvee ddeess ddiirreeccttiivveess eeuurrooppééeennnneess rreellaattiivveess aauuxx ééqquuiippeemmeennttss mmaarriinnss)).. LLeess PPRRIINNCCIIPPEESS ddee ll''EECCDDIISS UUnn EECCDDIISS eesstt ddééffiinnii ddaannss llaa rrééssoolluuttiioonn ddee ll''OOMMII AA881177//1199 sseeccttiioonn 22..11 eett llee GGlloossssaaiirree ddeess TTeerrmmeess RReellaattiiffss aauuxx EECCDDIISS ((SS5522 aappppeennddiiccee 33)) ccoommmmee ééttaanntt ""uunn ssyyssttèèmmee dd''iinnffoorrmmaattiioonn ppoouurr llaa nnaavviiggaattiioonn ,, ppoouuvvaanntt êêttrree aacccceeppttéé ccoommmmee ééqquuiivvaalleenntt àà llaa ccaarrttee mmaarriinnee aaccttuuaalliissééee,, rreeqquuiissee aauuxx tteerrmmeess ddee llaa rrèèggllee VV//2200 ddee llaa CCoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS ddee 11997744.. IIll ppeerrmmeett ll''aaffffiicchhaaggee ddee ll''iinnffoorrmmaattiioonn sséélleeccttiioonnnnééee àà ppaarrttiirr dd''uunn
 • 19. ssyyssttèèmmee ddee ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ddee nnaavviiggaattiioonn ((SSEENNCC)),, eett ddee ll''iinnffoorrmmaattiioonn ddee ppoossiittiioonn oobbtteennuuee àà ppaarrttiirr ddee ccaapptteeuurrss ddee nnaavviiggaattiioonn,, eenn vvuuee dd''aaiiddeerr llee nnaavviiggaatteeuurr àà pprrééppaarreerr ssoonn iittiinnéérraaiirree eett àà llee ccoonnttrrôôlleerr.. SSii nnéécceessssaaiirree,, llee ssyyssttèèmmee ppeerrmmeett ééggaalleemmeenntt dd''aaffffiicchheerr ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ssuupppplléémmeennttaaiirreess rreellaattiivveess àà llaa nnaavviiggaattiioonn.."" EEnn dd''aauuttrreess tteerrmmeess,, ll''EECCDDIISS eesstt llaa vveerrssiioonn aacccceeppttééee ppaarr ll''OOMMII ppoouurr rreemmppllaacceerr lleess ccaarrtteess ppaappiieerr ssuurr lleess nnaavviirreess aassttrreeiinnttss aauu rreessppeecctt ddeess rrèègglleess ddee llaa ccoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS.. UUnn EECCDDIISS eesstt uunn SSyyssttèèmmee dd''IInnffoorrmmaattiioonn GGééooggrraapphhiiqquuee ((SSIIGG)) NNaauuttiiqquuee eett uunn ssyyssttèèmmee eexxppeerrtt ;; iill ccoommpprreenndd ddeeuuxx éélléémmeennttss pprriinncciippaauuxx :: UUnnee "" bbaassee ddee ddoonnnnééeess "",, aappppeellééee ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ddee nnaavviiggaattiioonn ((EENNCC -- EELLEECCTTRROONNIICC NNAAVVIIGGAATTIIOONNAALL CCHHAARRTT)),, qquuii ccoonnttiieenntt ssoouuss uunnee ffoorrmmee nnuumméérriiqquuee aaddaappttééee ttoouutteess lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ggééooggrraapphhiiqquueess nnéécceessssaaiirreess àà llaa ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn.. CCeettttee bbaassee ddee ddoonnnnééeess ddooiitt,, ccoommmmee lleess ccaarrtteess ppaappiieerr,, êêttrree tteennuuee àà jjoouurr,, ddee pprrééfféérreennccee ddee mmaanniièèrree aauuttoommaattiiqquuee ;; lleess EENNCC eett lleeuurrss éélléémmeennttss ddee mmiissee àà jjoouurr ddooiivveenntt êêttrree pprroodduuiittss eett ddiiffffuussééss ssoouuss llee ccoonnttrrôôllee ddeess sseerrvviicceess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess nnaattiioonnaauuxx.. CCeess ddeerrnniieerrss eennggaaggeenntt lleeuurr rreessppoonnssaabbiilliittéé,, ccoommmmee ppoouurr lleess ccaarrtteess mmaarriinneess ppaappiieerr.. CCeettttee ddiissppoossiittiioonn llééggaallee eesstt eenn ppaarrttiiccuulliieerr nnéécceessssaaiirree ppaarrccee qquuee llee ccoonntteennuu ddee llaa ddooccuummeennttaattiioonn nnaauuttiiqquuee eennggaaggee jjuurriiddiiqquueemmeenntt llee ffoouurrnniisssseeuurr eett uunnee tteellllee rreessppoonnssaabbiilliittéé rreellèèvvee nnaattuurreelllleemmeenntt ddee ll''EEttaatt.. PPoouurr ooffffrriirr llaa pplluuss ggrraannddee ssoouupplleessssee dd''aaffffiicchhaaggee ppoossssiibbllee eett ssuurrttoouutt ppeerrmmeettttrree llaa ggeessttiioonn aauuttoommaattiiqquuee ddeess aallaarrmmeess eett ddeess iinnddiiccaatteeuurrss llee ffoorrmmaatt ddeess EENNCC eesstt ddee ttyyppee vveecctteeuurr ttooppoollooggiiqquuee aauu ffoorrmmaatt ddee ll''OOHHII SS5577 ccoonnffoorrmméémmeenntt àà llaa ssppéécciiffiiccaattiioonn ddee pprroodduuiitt EENNCC ((SS5577 AAppppeennddiiccee BB..11..)).. GGrrââccee àà ccee ffoorrmmaatt iinntteerrnnaattiioonnaall,, llaa ccoommppaattiibbiilliittéé ddeess EENNCC ssuurr nn''iimmppoorrttee qquueell EECCDDIISS aapppprroouuvvéé cchhooiissii ppaarr uunn aarrmmaatteeuurr ddee ppaarrtt llee mmoonnddee eesstt aassssuurréé.. ll''ééqquuiippeemmeenntt eemmbbaarrqquuéé ppeerrmmeettttaanntt ddee vviissuuaalliisseerr eett dd''eexxppllooiitteerr aauuttoommaattiiqquueemmeenntt dd''uunnee ppaarrtt lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ccaarrttooggrraapphhiiqquueess ((EENNCC)) eett dd''aauuttrree ppaarrtt lleess ppoossiittiioonn,, ccaapp eett vviitteessssee ffoouurrnniiss eenn tteemmppss rrééeell ppaarr lleess ccaapptteeuurrss ddee nnaavviiggaattiioonn ((rréécceepptteeuurr ddee rraaddiioonnaavviiggaattiioonn,, ggyyrrooccoommppaass eett lloocchh)).. CCeett ééqquuiippeemmeenntt ddooiitt aauussssii rreecceevvooiirr eett eexxppllooiitteerr lleess éélléémmeennttss ddee mmiissee àà jjoouurr ddee ll''EENNCC.. IIll aassssuurree aauuttoommaattiiqquueemmeenntt llaa ggeessttiioonn dd''aallaarrmmeess eett dd''iinnddiiccaatteeuurrss.. CCeett ééqquuiippeemmeenntt ddooiitt êêttrree cceerrttiiffiiéé ccoonnffoorrmmee aauuxx nnoorrmmeess ddee ll''OOMMII ppaarr lleess oorrggaanniissmmeess rreessppoonnssaabblleess ddeess aauuttoorriissaattiioonnss dd''eexxppllooiittaattiioonn.. LLaa ccoonnssttrruuccttiioonn eett llaa ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn ddeess mmaattéérriieellss ssoonntt dduu rreessssoorrtt ddee ll''iinndduussttrriiee.. LLaa ccoonnnneexxiioonn éévveennttuueellllee àà uunn rraaddaarr oouu àà uunn ddiissppoossiittiiff aannttii--ccoolllliissiioonn ppeerrmmeett eenn oouuttrree ddee rraasssseemmbblleerr ssuurr uunn ééccrraann uunniiqquuee lleess pprriinncciippaauuxx éélléémmeennttss nnéécceessssaaiirreess àà llaa ccoonndduuiittee dduu nnaavviirree.. EEnnffiinn dd''aauuttrreess ddoonnnnééeess ((aannnnoottaattiioonnss dduu nnaavviiggaatteeuurr,, pprriissee eenn ccoommppttee dd''AAVVUURRNNAAVV,, aauuttrreess bbaasseess ddee ddoonnnnééeess tthhéémmaattiiqquueess......)) ppeeuuvveenntt êêttrree ccoonnnneeccttééeess àà ll''EECCDDIISS.. FFiigguurree 22 :: SScchhéémmaa ddee pprriinncciippee dduu ccoonncceepptt dd''EECCDDIISS EENNCC vvss SSEENNCC MMaaiiss aalloorrss qquuee llaa nnéécceessssiittéé dd''eexxppllooiitteerr ddeess EENNCC aavveecc ll''EECCDDIISS eesstt llaarrggeemmeenntt ccoonnnnuuee,, llee ffaaiitt qquuee ll''EECCDDIISS nn''aaffffiicchhee ppaass ll''EENNCC mmaaiiss llee ssyyssttèèmmee ddee ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ddee nnaavviiggaattiioonn ((SSEENNCC)) ll''eesstt bbeeaauuccoouupp mmooiinnss.. LLaa nnoorrmmee dd''éécchhaannggee ddeess ddoonnnnééeess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess nnuumméérriiqquuee ddee ll''OOHHII,, SS5577,, eesstt ccoonnççuuee ppoouurr llaa ddiissttrriibbuuttiioonn ddee ddoonnnnééeess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess nnuumméérriiqquueess ((ddoonntt lleess EENNCC)).. OOnn aaddmmeett qquuee ccee nn’’eesstt ppaass llaa mméétthhooddee llaa pplluuss eeffffiiccaaccee ddee mmaanniippuullaattiioonn oouu ddee pprrééppaarraattiioonn ddee ddoonnnnééeess ppoouurr lleeuurr aaffffiicchhaaggee eett eexxppllooiittaattiioonn.. CChhaaqquuee ffaabbrriiccaanntt ddee ssyyssttèèmmee EECCDDIISS eesstt lliibbrree ddee ccrrééeerr sseess pprroopprreess ffoorrmmaattss dd’’aarrcchhiivvaaggee oouu ssttrruuccttuurreess ddee ddoonnnnééeess ppoouurr qquuee ssoonn ssyyssttèèmmee rrééppoonnddee aauuxx eexxiiggeenncceess ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt eexxiiggééeess ppaarr ll''OOMMII ((AA881177//1199)).. LLaa bbaassee ddee ddoonnnnééeess qquuii eenn rrééssuullttee eesstt aappppeellééee llee SSyyssttèèmmee EENNCC ((SSEENNCC)) :: [[OOMMII AA881177//1199]] :: ""llaa bbaassee ddee ddoonnnnééeess rrééssuullttaanntt ddee llaa ttrraannssffoorrmmaattiioonn ppaarr ll''EECCDDIISS eenn vvuuee dd''uunnee uuttiilliissaattiioonn ppeerrttiinneennttee :: ddee ll''EENNCC,, ddeess mmiisseess àà jjoouurr ddee cceellllee--ccii oobbtteennuueess ppaarr lleess mmooyyeennss aapppprroopprriiééss,,
 • 20. aaiinnssii qquuee dd''aauuttrreess ddoonnnnééeess aajjoouuttééeess ppaarr llee nnaavviiggaatteeuurr.. CC''eesstt llaa bbaassee ddee ddoonnnnééeess qquu''uuttiilliissee eeffffeeccttiivveemmeenntt ll''EECCDDIISS ppoouurr llaa ggéénnéérraattiioonn ddee ll''aaffffiicchhaaggee aaiinnssii qquuee ppoouurr dd''aauuttrreess ffoonnccttiioonnss rreellaattiivveess àà llaa nnaavviiggaattiioonn.. LLee SSEENNCC eesstt ééqquuiivvaalleenntt àà uunnee ccaarrttee ppaappiieerr aaccttuuaalliissééee eett ppeeuutt,, eenn oouuttrree,, ccoommppoorrtteerr ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss pprroovveennaanntt dd''aauuttrreess ssoouurrcceess.."" LLeess iinnffoorrmmaattiioonnss ccaarrttooggrraapphhiiqquueess sseerroonntt ddoonncc ffoouurrnniieess aauu mmooyyeenn ddee llaa nnoorrmmee dd''éécchhaannggee ddee ll’’OOHHII ppoouurr lleess ddoonnnnééeess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess nnuumméérriiqquueess OOHHII--SS5577.. CChhaaqquuee EECCDDIISS sseerraa aalloorrss ccaappaabbllee dd’’aacccceepptteerr eett ddee ccoonnvveerrttiirr lleess ddoonnnnééeess ooffffiicciieelllleess ddeess SSHH ((EENNCC)) ddaannss ssaa pprroopprree ssttrruuccttuurree iinntteerrnnee dd’’aarrcchhiivvaaggee ((ssyyssttèèmmee EENNCC oouu SSEENNCC)).. CCeess ddoonnnnééeess eenngglloobbeenntt àà llaa ffooiiss cceelllleess ddeess EENNCC eett cceelllleess ffoouurrnniieess,, ddaannss uunn ffoorrmmaatt nnuumméérriiqquuee,, ppoouurr llaa mmiissee àà jjoouurr ddeess EENNCC aaiinnssii qquuee ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ssuupppplléémmeennttaaiirreess.. FFiigguurree 33 :: ttrraannssffoorrmmaattiioonn dd''uunnee EENNCC,, ddee sseess mmiisseess àà jjoouurr eett dd''aauuttrreess iinnffoorrmmaattiioonnss aaddddiittiioonnnneelllleess ppaarr ll''EECCDDIISS aavvaanntt eexxppllooiittaattiioonn ffoonnccttiioonnnneellllee ddeess ddoonnnnééeess LLeess rreessttrriiccttiioonnss ssuuiivvaanntteess ssoonntt ééggaalleemmeenntt vvaallaabblleess :: LLaa pprréécciissiioonn ddeess ddoonnnnééeess ffoouurrnniieess ppaarr lleess SSHH sseerraa ccoonnsseerrvvééee;; ppaarr eexxeemmppllee ddeess ddoonnnnééeess ddeess SSHH ffoouurrnniieess eenn ddeeggrrééss eett eenn ddiixxiièèmmee ddee ddeeggrrééss,, ddeevvrroonntt ééggaalleemmeenntt ccoonnsseerrvveerr cceettttee pprréécciissiioonn lloorrssqquu’’eelllleess sseerroonntt ccoonnvveerrttiieess ddaannss lleess ffoorrmmaattss eett ssttrruuccttuurreess ssppéécciiffiiqquueess dduu ffaabbrriiccaanntt eett uuttiilliissééeess ppoouurr ddeess ccaallccuullss.. SSii llee ffaabbrriiccaanntt uuttiilliissee llaa rréédduuccttiioonn ddeess ppooiinnttss oouu llee lliissssaaggee ddeess ddoonnnnééeess aaffiinn ddee ccoommpprreesssseerr lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ccaarrttooggrraapphhiiqquueess ddaannss llee SSEENNCC,, ll’’iimmaaggee rrééssuullttaanntt ddee llaa ccaarrttee aaffffiicchhééee àà ll’’éécchheellllee ddee ll''EENNCC nnee ddeevvrraa ppaass pprréésseenntteerr uunnee ddiifffféérreennccee ssuuppéérriieeuurree àà llaa rrééssoolluuttiioonn ddee ll’’aaffffiicchhaaggee ppaarr rraappppoorrtt àà ll’’iimmaaggee ddee ll''EENNCC.. LLeess ddoonnnnééeess ddeess SSHH sseerroonntt ffoouurrnniieess ssoouuss ffoorrmmee ddee ssttrruuccttuurree eenn cceelllluulleess.. SSii cceettttee ssttrruuccttuurree eesstt mmooddiiffiiééee,, lleess ffaabbrriiccaannttss dd’’EECCDDIISS ddeevvrroonntt ffaaiirree eenn ssoorrttee ddee mmaaiinntteenniirr lleess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess.. CCllaassssiiffiiccaattiioonn ddeess ddoonnnnééeess ccaarrttooggrraapphhiiqquueess TToouutt ccoommmmee iill eexxiissttee uunnee cceerrttaaiinnee ccoonnffuussiioonn eennttrree uunnee EENNCC eett uunn SSEENNCC,, iill sseemmbbllee ppeerrssiisstteerr uunnee pplluuss ggrraannddee ccoonnffuussiioonn ccoonncceerrnnaanntt :: 11.. lleess ddiifffféérreennttss ttyyppeess ddee ddoonnnnééeess ddee ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ;; 22.. lleess ddiifffféérreennttss ffoorrmmaattss aaccttuueelllleemmeenntt ssuurr llee mmaarrcchhéé ;; 33.. llee ssttaattuutt ddeess ddoonnnnééeess :: ooffffiicciieell ssii eelllleess iissssuueess dd''uunn sseerrvviiccee hhyyddrrooggrraapphhiiqquuee nnaattiioonnaall,, oouu nnoonn.. LLee sscchhéémmaa ssuuiivvaanntt pprrooppoossee uunnee ccllaassssiiffiiccaattiioonn bbaassééee ssuurr cceess ccrriittèèrreess :: FFiigguurree 44 :: sscchhéémmaa ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn ddeess ddoonnnnééeess ddee ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess CCoonnssiiddéérraanntt cceettttee ccllaassssiiffiiccaattiioonn,, ttoouuttee ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ddiissppoonniibbllee ppeeuutt êêttrree ccllaassssééee ccoommmmee ééttaanntt ssooiitt vveecctteeuurr ssooiitt rraasstteerr.. SSii eellllee eesstt vveecctteeuurr,, eellllee ppeeuutt êêttrree ccooddééee ssooiitt ddaannss llee ffoorrmmaatt ddee ll''OOHHII SS5577 ssooiitt ddaannss uunn aauuttrree ffoorrmmaatt.. LLaa ccaarrttee ccoonnffoorrmmee àà llaa nnoorrmmee SS5577 nnee ppeeuutt êêttrree uunnee EENNCC qquuee ssii eellllee rreessppeeccttee llaa ssppéécciiffiiccaattiioonn ddee pprroodduuiitt EENNCC ddee llaa nnoorrmmee SS5577 ((aappppeennddiiccee BB..11..)).. LL''oorriiggiinnee ddee llaa ccaarrttee,, qquu''iill ss''aaggiissssee dd''uunn sseerrvviiccee hhyyddrrooggrraapphhiiqquuee oouu nnoonn nn''aa aalloorrss aauuccuunnee iinnfflluueennccee ssuurr llee ttyyppee ddee ddoonnnnééeess ((vveecctteeuurr oouu rraasstteerr)) nnii ssuurr llaa ccoonnffoorrmmiittéé aauu nnoorrmmee ((SS5577 oouu nnoonn)).. CCeeppeennddaanntt sseeuulleess lleess ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess ddee ttyyppee vveecctteeuurr,, eenn SS5577,, ccoonnffoorrmmeess àà ssaa ssppéécciiffiiccaattiioonn ddee pprroodduuiitt EENNCC,, pprroodduuiitteess eett tteennuueess àà jjoouurr ssoouuss llee ccoonnttrrôôllee dd''uunn SSeerrvviiccee HHyyddrrooggrraapphhiiqquuee nnaattiioonnaall ssoonntt ddeess EENNCC.. EEnn ccoonnssééqquueennccee,, cceerrttaaiinneess ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess aaccttuueelllleemmeenntt ddiissttrriibbuuééeess ppaarr ddeess ssoocciiééttééss pprriivvééeess ((ssaannss ccoonnttrrôôllee dd''uunn SSHH nnaattiioonnaall)) eenn ttaanntt qquu''EENNCC nnee llee ssoonntt ppaass.. PPaarr aaiilllleeuurrss cceerrttaaiinnss ttyyppeess ddee ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess ddiissttrriibbuuééeess ssoouuss llee ccoonnttrrôôllee ddee SSHH nnaattiioonnaauuxx nnee ssoonntt ppaass ccoonnffoorrmmeess àà ll''eennsseemmbbllee ddeess eexxiiggeenncceess rraappppeellééeess ccii--ddeessssuuss eett nnee ppeeuuvveenntt pprréétteennddrree êêttrree ccoommppaattiibblleess aavveecc lleess nnoorrmmeess ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ppoouurr EECCDDIISS ddee ll''OOMMII..
 • 21. PPrroodduuccttiioonn aauu SSHHOOMM [[ SSttrraattééggiiee || LLaa mméétthhooddee || LLaa ccoonnttrriibbuuttiioonn ddee ll''uunniioonn eeuurrooppééeennnnee ]] SSttrraattééggiiee ddee pprroodduuccttiioonn LLaa ssttrraattééggiiee ddee pprroodduuccttiioonn dduu SSHHOOMM aa ééttéé ééttaabblliiee aaffiinn ddee ssaattiissffaaiirree aauu pplluuss ttôôtt lleess bbeessooiinnss lleess pplluuss iimmppoorrttaannttss eenn tteennaanntt ccoommppttee ddee llaa ssiittuuaattiioonn llee lloonngg ddeess rroouutteess mmaarriittiimmeess eeuurrooppééeennnneess pprroobbaabblleemmeenntt uunniiqquuee ppaarr ssoonn iinntteennssiittéé eett ssaa vvaarriiaabbiilliittéé.. LLeess cchhooiixx ttiieennnneenntt ccoommppttee ddeess ttrraaffiiccss ddee mmaarrcchhaannddiisseess eett ddee ppaassssaaggeerrss,, ddeess bbeessooiinnss ddee llaa MMaarriinnee NNaattiioonnaallee,, ddee llaa ddiiffffiiccuullttéé ddee nnaavviiggaattiioonn eett ddee llaa ccoohhéérreennccee dduu ccaattaalloogguuee dd''EENNCC aaffiinn ddee ffoouurrnniirr aauuxx uussaaggeerrss llee sseerrvviiccee llee pplluuss eeffffiiccaaccee.. IIll ss''aaggiitt ttoouutt dd''aabboorrdd dd''aassssuurreerr llaa ffoouurrnniittuurree ppaarr llee RREENNCC//NNEE dd''uunn sseerrvviiccee dd''EENNCC ppeerrmmeettttaanntt llaa ttrraavveerrssééee lloonnggiittuuddiinnaallee ddee llaa MMaanncchhee.. CCeettttee zzoonnee,, iinncclluuaanntt llee PPaass--DDee--CCaallaaiiss,, eesstt ssaannss nnuull ddoouuttee ll''uunnee ddeess pplluuss eennccoommbbrrééeess aauu mmoonnddee eett uunn ppaassssaaggee oobblliiggéé ppoouurr ddee nnoommbbrreeuuxx nnaavviirreess qquuii aassssuurreenntt llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ssii eesssseennttiieell àà ll''ééccoonnoommiiee eeuurrooppééeennnnee.. CCeettttee ffrrééqquueennttaattiioonn ssee ttrraadduuiitt eennssuuiittee ssuurr lleess ccôôtteess ffrraannççaaiisseess ppaarr llaa pprréésseennccee ddee pplluussiieeuurrss ppoorrttss ttrrèèss iimmppoorrttaannttss ddoonntt iill eesstt nnéécceessssaaiirree dd''aassssuurreerr aauu pplluuss ttôôtt ll''aaccccèèss ppaarr uunnee ccoouuvveerrttuurree dd''EENNCC.. UUnnee ffooiiss ccee sseerrvviiccee aassssuurréé,, lleess rrééggiioonnss aauu ttrraaffiicc mmaarriittiimmee iimmppoorrttaanntt ddooiivveenntt êêttrree ccoouuvveerrtteess ppaarr ddeess EENNCC.. LLee SSHHOOMM eennttrreepprreenndd ddoonncc eenn pprriioorriittéé cceess ttrraavvaauuxx aaffiinn dd''aassssuurreerr ll''aaccccèèss ddee MMaarrsseeiillllee eett llaa ddeesssseerrttee ddee llaa CCoorrssee,, rrééggiioonn ssuuppppoorrttaanntt lleess pplluuss iimmppoorrttaannttss ttrraaffiiccss mmaarrcchhaanndd eett ppaassssaaggeerr.. PPrrooggrreessssiivveemmeenntt,, llaa ccoouuvveerrttuurree EENNCC ss''éétteennddrraa aalloorrss àà ll''eennsseemmbbllee ddeess ppoorrttss ffrraannççaaiiss mmééttrrooppoolliittaaiinnss eett ddeess DDOOMM--TTOOMM.. LLaa mméétthhooddee ddee pprroodduuccttiioonn dduu SSHHOOMM LL''aaccttiivviittéé ddee pprroodduuccttiioonn eett ddee vvaalliiddaattiioonn ddeess EENNCC ccoonnssiissttee,, àà ppaarrttiirr ddee ddoonnnnééeess ddee rrééfféérreennccee,, àà pprrééppaarreerr ppuuiiss ccooddeerr,, àà ll''aaiiddee dd''uunn SSyyssttèèmmee dd''IInnffoorrmmaattiioonn GGééooggrraapphhiiqquuee ((PPoossttee CCaarrttooggrraapphhiiqquuee IInntteerraaccttiiff ddee sseeccoonnddee ggéénnéérraattiioonn ((PPCCII22)))),, lleess EENNCC ccoonnffoorrmméémmeenntt aauu ppllaann ssttrraattééggiiqquuee ddee pprroodduuccttiioonn.. EEnnffiinn llee ccoonnttrrôôllee ddeess ddoonnnnééeess eesstt uunnee ttââcchhee ppeerrmmaanneennttee eett ffoonnddaammeennttaallee ;; cceettttee aaccttiivviittéé ss''aacchhèèvvee ppaarr lleeuurr vvaalliiddaattiioonn.. LLeess ddoonnnnééeess ddee rrééfféérreennccee CCeess ddoonnnnééeess ssoonntt ddee ttrrooiiss nnaattuurreess :: -- LLeess iinnffoorrmmaattiioonnss ssoouurrcceess :: ll''iinnffoorrmmaattiioonn ccaarrttooggrraapphhiiqquuee pprréésseennttééee ssuurr lleess ccaarrtteess ((iimmpprriimmééeess oouu nnuumméérriiqquueess)) eesstt ddéérriivvééee dd''uunnee ddooccuummeennttaattiioonn bbeeaauuccoouupp pplluuss vvoolluummiinneeuussee,, ccoonntteennaanntt eenn ppaarrttiiccuulliieerr lleess lleevvééss hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess :: iill ss''aaggiitt ddee rrééaalliisseerr llee ppaassssaaggee eennttrree llaa ccoonnnnaaiissssaannccee dduu mmoonnddee rrééeell vveerrss llee pprroodduuiitt aaddaappttéé aauuxx bbeessooiinnss nnaauuttiiqquueess qquuee rreepprréésseennttee llaa ccaarrttee.. -- lleess iinnffoorrmmaattiioonnss iissssuueess ddee llaa BBaassee ddee DDoonnnnééeess GGéénnéérraallee dduu SSHHOOMM ((BBDDGGSS)),, ddaannss llaaqquueellllee ssoonntt ggéérrééeess ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ccoonncceerrnnaanntt lleess oobbjjeettss eenn iinntteerraaccttiioonn aavveecc ll''aaccttiivviittéé hhuummaaiinnee :: llaa ddeessccrriippttiioonn ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ddaannss cceettttee bbaassee eesstt llaa pplluuss ccoommppllèèttee eett ffiiddèèllee ppoossssiibbllee,, ssaannss pprrééjjuuggeerr ddeess uuttiilliissaattiioonnss qquuii eenn sseerroonntt ffaaiitteess ((ll''eexxppllooiittaattiioonn ccaarrttooggrraapphhiiqquuee eesstt uunnee aapppplliiccaattiioonn ppaarrmmii dd''aauuttrreess)).. AAiinnssii llaa ddeessccrriippttiioonn dd''uunn ffeeuu sseerraa--tt--eellllee ccoommppllèèttee aalloorrss qquuee ssuurr uunnee ccaarrttee ppaappiieerr àà ppeettiittee éécchheellllee sseeuull llee ssyymmbboollee dd''eennlluummiinnuurree aappppaarraaîîttrraa ((rrééssuullttaatt ddee llaa ggéénnéérraalliissaattiioonn ccaarrttooggrraapphhiiqquuee))..
 • 22. -- LLeess iinnffoorrmmaattiioonnss iissssuueess ddeess ccaarrtteess ppaappiieerr ddee rrééfféérreennccee,, pprrééaallaabblleemmeenntt nnuumméérriissééeess eett éévveennttuueelllleemmeenntt aarrcchhiivvééeess ddaannss lleess AArrcchhiivveess CCaarrttooggrraapphhiiqquueess NNuumméérriiqquueess ((AArrCCaaNN)).. LLeess mmooyyeennss ddee pprroodduuccttiioonn LLaa cchhaaîînnee ddee pprroodduuccttiioonn ddeess EENNCC eesstt bbaassééee ssuurr llaa ssoolluuttiioonn PPCCII22 ddoonntt llaa vveerrssiioonn ooppéérraattiioonnnneellllee eesstt ccoonnssttrruuiittee aauuttoouurr dduu nnooyyaauu pprrooggiicciieell CCAARRIISS ddee llaa ssoocciiééttéé UUSSLL ((CCaannaaddaa)).. LLee rrôôllee dduu ssyyssttèèmmee PPCCII22 eesstt ddee rrééppoonnddrree aauuxx bbeessooiinnss ssuuiivvaannttss :: -- EEllaabboorraattiioonn ddeess ccaarrtteess mmaarriinneess ppaappiieerr ;; -- EEllaabboorraattiioonn ddeess EENNCC ;; -- RRaapppprroocchheemmeenntt ddeess cchhaaîînneess ddee pprroodduuccttiioonn ddeess ccaarrtteess ppaappiieerr eett ddeess EENNCC.. LLee ssyyssttèèmmee PPCCII22,, tteell qquu’’iill aa ééttéé vvaalliiddéé ppaarr llee pprroottoottyyppee,, ccoommppoorrttee ddeeuuxx ffoonnccttiioonnnnaalliittééss mmaajjeeuurreess :: -- uunnee ffoonnccttiioonnnnaalliittéé ddee ttyyppee DDeessssiinn AAssssiissttéé ppaarr OOrrddiinnaatteeuurr ((DDAAOO)) ;; -- uunnee ffoonnccttiioonnnnaalliittéé ddee ttyyppee SSyyssttèèmmee dd''IInnffoorrmmaattiioonn GGééooggrraapphhiiqquuee ((SSIIGG)) iinncclluuaanntt ddeess oouuttiillss ddee mmaanniippuullaattiioonn ddee llaa ttooppoollooggiiee.. CCeess ffoonnccttiioonnnnaalliittééss ssoonntt mmiisseess eenn œœuuvvrree ppaarr uunn nnooyyaauu cceennttrraall llooggiicciieell SSIIGG eett pplluussiieeuurrss aapppplliiccaattiiffss aaffiinn ddee ccoonnssttiittuueerr llaa cchhaaîînnee ddee pprroodduuccttiioonn ccaarrttooggrraapphhiiqquuee.. LLee ccoonnttrrôôllee eett llaa vvaalliiddaattiioonn ddeess ddoonnnnééeess UUnn ddeess oobbssttaacclleess mmaajjeeuurrss àà llaa pprrooggrreessssiioonn ddee llaa ppuubblliiccaattiioonn ddee llaa ccoouuvveerrttuurree eenn EENNCC eesstt llee bbeessooiinn dd''aassssuurreerr llaa qquuaalliittéé eett llaa pprréécciissiioonn dduu pprroodduuiitt aaffiinn ddee ppeerrmmeettttrree àà ll''EEttaatt dd''aassssuummeerr lleess rreessppoonnssaabbiilliittééss vvoouulluueess.. CCeettttee rreessppoonnssaabbiilliittéé eesstt uunnee ggaarraannttiiee iimmppoorrttaannttee qquuee lleess EEttaattss ssoonntt bbiieenn ppllaaccééss ppoouurr aassssuummeerr,, ccoommppttee tteennuu ddeess ccoonnssééqquueenncceess qquuii ppoouurrrraaiieenntt eenn ddééccoouulleerr .. LLee ccoonnttrrôôllee eett llaa vvaalliiddaattiioonn ddeess EENNCC ssoonntt ddoonncc ddeess ttââcchheess ttrrèèss lloouurrddeess eett ppeerrmmaanneenntteess aauu ccoouurrss dduu pprroocceessssuuss ddee pprroodduuccttiioonn.. EElllleess ss''aarrttiiccuulleenntt aauuttoouurr ddee ttrrooiiss ppooiinnttss :: ccoonnffoorrmmiittéé aauu ffoorrmmaatt :: UUnnee EENNCC ddooiitt rreessppeecctteerr llaa nnoorrmmee SS5577 eett ssaa ssppéécciiffiiccaattiioonn ddee pprroodduuiitt :: ddeess ccoonnttrraaiinntteess ssuurr llee ffoorrmmaatt ss''eenn ddéédduuiisseenntt ddoonncc.. IIll ss''aaggiitt llàà dd''uunn ccoonnttrrôôllee ssuurr llee ccoonntteennaanntt.. PPoouurr cceellaa llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn ddeess oouuttiillss ddee pprroodduuccttiioonn ppoouurrrraaiitt ssuuffffiirree.. NNééaannmmooiinnss uunnee rreeddoonnddaannccee ddee ccoonnttrrôôllee eesstt aappppoorrttééee aavveecc ddeess oouuttiillss aauuttoommaattiiqquueess ddee ccoonnttrrôôllee ddee cceettttee ccoonnffoorrmmiittéé iinnddééppeennddaannttss ddeess mmooyyeennss ddee pprroodduuccttiioonn.. EExxeemmpplleess :: -- vvéérriiffiieerr llee rreessppeecctt ddee ll''eennccaappssuullaattiioonn IISSOO 88221111 ;; -- vvéérriiffiieerr llaa nnoonn pprréésseennccee dd''oobbjjeettss iinntteerrddiittss ddaannss ll''EENNCC ;; -- vvéérriiffiieerr llaa nnoonn pprréésseennccee dd''aattttrriibbuuttss iinntteerrddiittss.. CCoohhéérreennccee iinntteerrnnee ddeess ddoonnnnééeess :: LL''EENNCC ééttaanntt uunnee bbaassee ddee ddoonnnnééeess oorriieennttééee--oobbjjeettss ssoouummiissee àà ddeess rrèègglleess ttooppoollooggiiqquueess eett ddee ccooddaaggee ddee ll''iinnffoorrmmaattiioonn iill eesstt ppoossssiibbllee ddee ddééffiinniirr uunnee lliissttee ddee ccoonnttrrôôllee ddee ccoohhéérreennccee iinntteerrnnee ddeess ddoonnnnééeess ddee ll''EENNCC.. CCeess ccoonnttrrôôlleess ppeeuuvveenntt êêttrree aauuttoommaattiissééss ppoouurr ppaarrttiiee eett aassssuurreenntt llaa ccoonnffoorrmmiittéé ddee ll''EENNCC aauuxx nnoorrmmeess.. EExxeemmpplleess :: -- vvéérriiffiieerr qquu''uunnee vvooiiee rreeccoommmmaannddééee nnee ssee ttrroouuvvee ppaass àà tteerrrree ;; -- vvéérriiffiieerr qquu''uunnee bboouuééee ssee ttrroouuvvee ddaannss uunnee ppaarrttiiee mmaarriittiimmee ;; -- vvéérriiffiieerr qquu''uunnee bboouuééee ccaarrddiinnaallee EEsstt aa ppoouurr ccoouulleeuurr :: nnooiirr,, jjaauunnee,, nnooiirr ;;
 • 23. -- vvéérriiffiieerr qquuee ddeeuuxx ccoouurrbbeess dd''iissoopprrooffoonnddeeuurrss ((iissoobbaatthheess)) nnee ddooiivveenntt ppaass ssee ccrrooiisseerr ;; -- vvéérriiffiieerr qquuee ttoouutteess zzoonneess dd''aavveerrttiisssseemmeenntt eesstt aassssoocciiééee àà ll''iinnffoorrmmaattiioonn jjuussttiiffiiaanntt cceett aavveerrttiisssseemmeenntt.. CCeess ddeeuuxx pprreemmiieerrss nniivveeaauuxx ddee ccoonnttrrôôllee ssoonntt bbaassééss ssuurr ddeess ccoonnttrrôôlleess ffoorrmmeellss llooggiiqquueess eett ssyyssttéémmaattiiqquueess.. LL''OOHHII,, eett pplluuss ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt llee ggrroouuppee ddee ttrraavvaaiill TTSSMMAADDWWGG,, aa rrééddiiggéé uunnee lliissttee ddee tteessttss aaffiinn dd''aaiiddeerr lleess pprroodduucctteeuurrss ddee ddoonnnnééeess ddaannss cceettttee ttââcchheess eett ppeerrmmeettttrree aauuxx iinndduussttrriieellss iimmpplliiqquuééss ddaannss lleess llooggiicciieellss ddee ccoonnttrrôôlleess dd''iinnttééggrreerr llee mmaaxxiimmuumm ddee ccoonnttrrôôlleess.. FFiiaabbiilliittéé eett ccoohhéérreennccee eexxtteerrnnee ddeess ddoonnnnééeess :: AA ccee nniivveeaauu ddee ccoonnttrrôôllee,, uunnee EENNCC ppeeuutt êêttrree ttoouutt àà ffaaiitt ccoonnffoorrmmee aauuxx nnoorrmmeess mmaaiiss ttrraannssmmeettttrree ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ttoottaalleemmeenntt eerrrroonnééeess,, nnoonn àà jjoouurr...... !! LLee ccoonnttrrôôllee ddee ffiiaabbiilliittéé ddee ll''iinnffoorrmmaattiioonn ccooddééee rreessttee ddoonncc llee ccooeeuurr dduu pprroobbllèèmmee :: ccoommmmeenntt ppeeuutt-- oonn êêttrree ssûûrr qquuee lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ttrraannssmmiisseess ppaarr llaa ccaarrttee rreepprréésseenntteenntt,, ddaannss llaa mmeessuurree ddeess ccoonnnnaaiissssaanncceess dduu sseerrvviiccee eett ddee ll''uussaaggee aatttteenndduu dduu ddooccuummeenntt ((vvooiirr ll''éécchheellllee......)),, uunnee iimmaaggee ffiiaabbllee ddee llaa rrééaalliittéé,, ppeerrmmeettttaanntt àà llaa ccaarrttee dd''aassssuurreerr sseess ttrrooiiss ffoonnccttiioonnss ffoonnddaammeennttaalleess :: 11.. SSiittuueerr ssoonn nnaavviirree ;; 22.. DDéélliimmiitteerr lleess zzoonneess àà éévviitteerr ;; 33.. DDéétteerrmmiinneerr ssaa rroouuttee ffuuttuurree eenn ttoouuttee ssééccuurriittéé..?? EEnn ffaaiitt,, iill ss''aaggiitt bbiieenn ddee rrééaalliisseerr eett ddee vvéérriiffiieerr llee ppaassssaaggee eennttrree llaa ccoonnnnaaiissssaannccee dduu mmoonnddee rrééeell vveerrss llee pprroodduuiitt aaddaappttéé aauuxx bbeessooiinnss nnaauuttiiqquueess qquuee rreepprréésseennttee llaa ccaarrttee.. LLaa rrééppoonnssee ssee ttrroouuvvee ddaannss llaa qquuaalliittéé ddeess ddoonnnnééeess ddee rrééfféérreennccee eexxppllooiittééeess lloorrss ddee llaa pprroodduuccttiioonn ddeess EENNCC,, ddaannss llee pprroocceessssuuss ddee pprroodduuccttiioonn,, ddaannss lleess ccoonnttrrôôlleess ccrrooiissééss eett mmuullttiipplleess ddee llaa ddoonnnnééee aauuxx ddiifffféérreennttss ssttaaddeess ddee pprroodduuccttiioonn eett eennffiinn ddaannss ll''eexxppéérriieennccee ddeess ccaarrttooggrraapphheess.. -- CCoommmmee iill aa ééttéé rraappppeelléé pprrééccééddeemmmmeenntt,, ppoouurr ééttaabblliirr lleess EENNCC,, iill nnee ssuuffffiitt ppaass ddee ccooppiieerr llaa ccaarrttee iimmpprriimmééee,, iill ffaauutt ppoouuvvooiirr rreemmoonntteerr aauuxx ssoouurrcceess eenn ppaarrttiiccuulliieerr ppoouurr ccoommpplléétteerr lleess ddoonnnnééeess nnoonn eexxpplliicciitteemmeenntt ffiigguurrééeess aaffiinn ddee ppoouuvvooiirr aassssuurreerr llee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt aauuttoommaattiiqquuee ddeess aallaarrmmeess.. CCoonncceerrnnaanntt lleess iinnffoorrmmaattiioonnss rreepprréésseennttééeess ssuurr lleess ccaarrtteess ppaappiieerr eett ccooddééeess ddaannss lleess EENNCC,, llaa ccoohhéérreennccee ddee cceess iinnffoorrmmaattiioonnss àà llaa ccaarrttee ppaappiieerr ccoonnttrriibbuuee aauu ccoonnttrrôôllee ddee ffiiaabbiilliittéé ddee ll''EENNCC.. -- LLee pprroocceessssuuss ddee pprroodduuccttiioonn eesstt ééggaalleemmeenntt ttrrèèss iimmppoorrttaanntt.. AAiinnssii,, eexxppllooiitteerr ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss nnoonn aaccttuuaalliissééeess sseerraaiitt uunnee ggrraavvee eerrrreeuurr.. LL''aassssuurraannccee qquuaalliittéé ddooiitt ppeerrmmeettttrree dd''éévviitteerr cceess ssiittuuaattiioonnss.. DDee pplluuss iill eesstt iimmppoorrttaanntt dd''êêttrree ssûûrr qquuee lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ssooiieenntt ccoorrrreecctteemmeenntt ccooddééeess ccoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx nnoorrmmeess.. -- EEnnffiinn,, iill eesstt nnéécceessssaaiirree ddee ccoonnsseerrvveerr uunn rreeggaarrdd ccrriittiiqquuee ssuurr llaa ddoonnnnééee,, ccrrooiisseerr lleess ddooccuummeennttss eett vvéérriiffiieerr llaa ccoohhéérreennccee ddee ll''eennsseemmbbllee ddeess ddooccuummeennttss,, yy ccoommpprriiss lleess EENNCC aaddjjaacceenntteess,, cceelllleess àà pplluuss ggrraannddeess oouu pplluuss ppeettiitteess éécchheelllleess eexxiissttaanntteess.. CCee ccoonnttrrôôllee ffaaiitt aappppeell àà ll''eexxppéérriieennccee eett aauu bboonn sseennss ddee ll''hhyyddrrooggrraapphhee eett dduu ccaarrttooggrraapphhee mmaarriinn,, aauu rreeggaarrdd ddee ll''uussaaggee nnoorrmmaall ddee ll''EENNCC.. EExxeemmpplleess :: -- iill eesstt rraarree qquuee llee sseecctteeuurr bbllaanncc dd''uunn ffeeuu nnee ssooiitt ppaass llee sseecctteeuurr ddee nnaavviiggaattiioonn àà pprriivviillééggiieerr...... ;; -- qquueellllee eesstt llaa qquuaalliittéé ddeess ddoonnnnééeess bbaatthhyymmééttrriiqquueess ccooddééeess ddaannss ll''EENNCC ;; llee ccooddaaggee ddee ll''iinnffoorrmmaattiioonn ddee qquuaalliittéé eesstt--iill ppeerrttiinneenntt ((vvooiirr ddoonnnnééeess ssoouurrccee......))?? -- llaa vvooiiee rreeccoommmmaannddééee eesstt--eellllee ccoohhéérreennttee aavveecc ll''eennvviirroonnnneemmeenntt ((zzoonneess ddee lleevvééss,, bbaatthhyymmééttrriiee,, bbaalliissaaggee,, rréégglleemmeennttaattiioonn......))??
 • 24. LLaa ccoonnttrriibbuuttiioonn ddee ll''uunniioonn eeuurrooppééeennnnee CCeess aaccttiioonnss ssoonntt ssoouutteennuueess ppaarr ll''UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee.. EEllllee eesstt ccoonnsscciieennttee ddee ll''iinnttéérrêêtt ddee mmooyyeennss mmooddeerrnneess ddee nnaavviiggaattiioonn ppoouurr ggaarraannttiirr llaa ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn eett aamméélliioorreerr llaa pprrootteeccttiioonn ddee ll''eennvviirroonnnneemmeenntt.. AAuussssii aappppoorrttee--tt--eellllee uunn ccoonnccoouurrss ffiinnaanncciieerr ((pprroojjeett TTEENN--TT)) aaffiinn nnoottaammmmeenntt ddee ppeerrmmeettttrree ll''aaccccéélléérraattiioonn ddeess pprroodduuccttiioonnss dd''EENNCC.. IIll ffaauutt rraappppeelleerr qquuee ll''EEuurrooppee,, qquuii ddiissppoossee aavveecc RRootttteerrddaamm dduu pprreemmiieerr ppoorrtt mmoonnddiiaall,, ddééppeenndd ffoorrtteemmeenntt dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee :: cceelluuii--ccii ccoonncceerrnnee pplluuss ddee 7700 %% dduu ttoonnnnaaggee ttoottaall éécchhaannggéé eennttrree ll''UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee eett lleess aauuttrreess ppaayyss eett eennvviirroonn 3300 %% dduu ttoonnnnaaggee éécchhaannggéé eennttrree lleess ppaayyss eeuurrooppééeennss.. LLee ddéévveellooppppeemmeenntt dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ppeeuutt êêttrree ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee uunnee vvooiiee pprroommeetttteeuussee dd''aamméélliioorraattiioonn ddeess ssyyssttèèmmeess ddee ttrraannssppoorrtt eeuurrooppééeennss,, ccee qquuii ssuuppppoossee uunnee iinntteerrooppéérraabbiilliittéé aaccccrruuee eennttrree ttrraannssppoorrttss mmaarriittiimmee eett fflluuvviiaall.. IInnffoorrmmaattiioonnss pprraattiiqquueess LLaa rrééssoolluuttiioonn AA881177//1199 ddee ll''OOMMII eesstt aannnneexxééee àà llaa nnoorrmmee ddee ll''OOHHII SS5522.. LLaa SS5522 eesstt ddiissppoonniibbllee aauupprrèèss dduu BBuurreeaauu HHyyddrrooggrraapphhiiqquuee IInntteerrnnaattiioonnaall :: 44,, QQuuaaii AAnnttooiinnee 11eerr BB..PP.. 444455 -- MMBB 9988001111 MMOONNAACCOO CCeeddeexx PPrriinncciippaauuttéé ddee MMoonnaaccoo TTééllééccooppiiee :: ((++337777)) 9933 1100 8811 4400 MMééll :: iinnffoo@@iihhbb..mmcc ssiittee iinntteerrnneett :: wwwwww..oohhii..sshhoomm..ffrr PPRROODDUUCCTTIIOONN aauu SSHHOOMM [[ SSttrraattééggiiee || LLaa mméétthhooddee || LLaa ccoonnttrriibbuuttiioonn ddee ll''uunniioonn eeuurrooppééeennnnee ]] SSttrraattééggiiee ddee pprroodduuccttiioonn LLaa ssttrraattééggiiee ddee pprroodduuccttiioonn dduu SSHHOOMM aa ééttéé ééttaabblliiee aaffiinn ddee ssaattiissffaaiirree aauu pplluuss ttôôtt lleess bbeessooiinnss lleess pplluuss iimmppoorrttaannttss eenn tteennaanntt ccoommppttee ddee llaa ssiittuuaattiioonn llee lloonngg ddeess rroouutteess mmaarriittiimmeess eeuurrooppééeennnneess pprroobbaabblleemmeenntt uunniiqquuee ppaarr ssoonn iinntteennssiittéé eett ssaa vvaarriiaabbiilliittéé.. LLeess cchhooiixx ttiieennnneenntt ccoommppttee ddeess ttrraaffiiccss ddee mmaarrcchhaannddiisseess eett ddee
 • 25. ppaassssaaggeerrss,, ddeess bbeessooiinnss ddee llaa MMaarriinnee NNaattiioonnaallee,, ddee llaa ddiiffffiiccuullttéé ddee nnaavviiggaattiioonn eett ddee llaa ccoohhéérreennccee dduu ccaattaalloogguuee dd''EENNCC aaffiinn ddee ffoouurrnniirr aauuxx uussaaggeerrss llee sseerrvviiccee llee pplluuss eeffffiiccaaccee.. IIll ss''aaggiitt ttoouutt dd''aabboorrdd dd''aassssuurreerr llaa ffoouurrnniittuurree ppaarr llee RREENNCC//NNEE dd''uunn sseerrvviiccee dd''EENNCC ppeerrmmeettttaanntt llaa ttrraavveerrssééee lloonnggiittuuddiinnaallee ddee llaa MMaanncchhee.. CCeettttee zzoonnee,, iinncclluuaanntt llee PPaass--DDee--CCaallaaiiss,, eesstt ssaannss nnuull ddoouuttee ll''uunnee ddeess pplluuss eennccoommbbrrééeess aauu mmoonnddee eett uunn ppaassssaaggee oobblliiggéé ppoouurr ddee nnoommbbrreeuuxx nnaavviirreess qquuii aassssuurreenntt llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ssii eesssseennttiieell àà ll''ééccoonnoommiiee eeuurrooppééeennnnee.. CCeettttee ffrrééqquueennttaattiioonn ssee ttrraadduuiitt eennssuuiittee ssuurr lleess ccôôtteess ffrraannççaaiisseess ppaarr llaa pprréésseennccee ddee pplluussiieeuurrss ppoorrttss ttrrèèss iimmppoorrttaannttss ddoonntt iill eesstt nnéécceessssaaiirree dd''aassssuurreerr aauu pplluuss ttôôtt ll''aaccccèèss ppaarr uunnee ccoouuvveerrttuurree dd''EENNCC.. UUnnee ffooiiss ccee sseerrvviiccee aassssuurréé,, lleess rrééggiioonnss aauu ttrraaffiicc mmaarriittiimmee iimmppoorrttaanntt ddooiivveenntt êêttrree ccoouuvveerrtteess ppaarr ddeess EENNCC.. LLee SSHHOOMM eennttrreepprreenndd ddoonncc eenn pprriioorriittéé cceess ttrraavvaauuxx aaffiinn dd''aassssuurreerr ll''aaccccèèss ddee MMaarrsseeiillllee eett llaa ddeesssseerrttee ddee llaa CCoorrssee,, rrééggiioonn ssuuppppoorrttaanntt lleess pplluuss iimmppoorrttaannttss ttrraaffiiccss mmaarrcchhaanndd eett ppaassssaaggeerr.. PPrrooggrreessssiivveemmeenntt,, llaa ccoouuvveerrttuurree EENNCC ss''éétteennddrraa aalloorrss àà ll''eennsseemmbbllee ddeess ppoorrttss ffrraannççaaiiss mmééttrrooppoolliittaaiinnss eett ddeess DDOOMM--TTOOMM.. LLaa mméétthhooddee ddee pprroodduuccttiioonn dduu SSHHOOMM LL''aaccttiivviittéé ddee pprroodduuccttiioonn eett ddee vvaalliiddaattiioonn ddeess EENNCC ccoonnssiissttee,, àà ppaarrttiirr ddee ddoonnnnééeess ddee rrééfféérreennccee,, àà pprrééppaarreerr ppuuiiss ccooddeerr,, àà ll''aaiiddee dd''uunn SSyyssttèèmmee dd''IInnffoorrmmaattiioonn GGééooggrraapphhiiqquuee ((PPoossttee CCaarrttooggrraapphhiiqquuee IInntteerraaccttiiff ddee sseeccoonnddee ggéénnéérraattiioonn ((PPCCII22)))),, lleess EENNCC ccoonnffoorrmméémmeenntt aauu ppllaann ssttrraattééggiiqquuee ddee pprroodduuccttiioonn.. EEnnffiinn llee ccoonnttrrôôllee ddeess ddoonnnnééeess eesstt uunnee ttââcchhee ppeerrmmaanneennttee eett ffoonnddaammeennttaallee ;; cceettttee aaccttiivviittéé ss''aacchhèèvvee ppaarr lleeuurr vvaalliiddaattiioonn.. LLeess ddoonnnnééeess ddee rrééfféérreennccee CCeess ddoonnnnééeess ssoonntt ddee ttrrooiiss nnaattuurreess :: -- LLeess iinnffoorrmmaattiioonnss ssoouurrcceess :: ll''iinnffoorrmmaattiioonn ccaarrttooggrraapphhiiqquuee pprréésseennttééee ssuurr lleess ccaarrtteess ((iimmpprriimmééeess oouu nnuumméérriiqquueess)) eesstt ddéérriivvééee dd''uunnee ddooccuummeennttaattiioonn bbeeaauuccoouupp pplluuss vvoolluummiinneeuussee,, ccoonntteennaanntt eenn ppaarrttiiccuulliieerr lleess lleevvééss hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess :: iill ss''aaggiitt ddee rrééaalliisseerr llee ppaassssaaggee eennttrree llaa ccoonnnnaaiissssaannccee dduu mmoonnddee rrééeell vveerrss llee pprroodduuiitt aaddaappttéé aauuxx bbeessooiinnss nnaauuttiiqquueess qquuee rreepprréésseennttee llaa ccaarrttee.. -- lleess iinnffoorrmmaattiioonnss iissssuueess ddee llaa BBaassee ddee DDoonnnnééeess GGéénnéérraallee dduu SSHHOOMM ((BBDDGGSS)),, ddaannss llaaqquueellllee ssoonntt ggéérrééeess ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ccoonncceerrnnaanntt lleess oobbjjeettss eenn iinntteerraaccttiioonn aavveecc ll''aaccttiivviittéé hhuummaaiinnee :: llaa ddeessccrriippttiioonn ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ddaannss cceettttee bbaassee eesstt llaa pplluuss ccoommppllèèttee eett ffiiddèèllee ppoossssiibbllee,, ssaannss pprrééjjuuggeerr ddeess uuttiilliissaattiioonnss qquuii eenn sseerroonntt ffaaiitteess ((ll''eexxppllooiittaattiioonn ccaarrttooggrraapphhiiqquuee eesstt uunnee aapppplliiccaattiioonn ppaarrmmii dd''aauuttrreess)).. AAiinnssii llaa ddeessccrriippttiioonn dd''uunn ffeeuu sseerraa--tt--eellllee ccoommppllèèttee aalloorrss qquuee ssuurr uunnee ccaarrttee ppaappiieerr àà ppeettiittee éécchheellllee sseeuull llee ssyymmbboollee dd''eennlluummiinnuurree aappppaarraaîîttrraa ((rrééssuullttaatt ddee llaa ggéénnéérraalliissaattiioonn ccaarrttooggrraapphhiiqquuee)).. -- LLeess iinnffoorrmmaattiioonnss iissssuueess ddeess ccaarrtteess ppaappiieerr ddee rrééfféérreennccee,, pprrééaallaabblleemmeenntt nnuumméérriissééeess eett éévveennttuueelllleemmeenntt aarrcchhiivvééeess ddaannss lleess AArrcchhiivveess CCaarrttooggrraapphhiiqquueess NNuumméérriiqquueess ((AArrCCaaNN)).. LLeess mmooyyeennss ddee pprroodduuccttiioonn LLaa cchhaaîînnee ddee pprroodduuccttiioonn ddeess EENNCC eesstt bbaassééee ssuurr llaa ssoolluuttiioonn PPCCII22 ddoonntt llaa vveerrssiioonn ooppéérraattiioonnnneellllee eesstt ccoonnssttrruuiittee aauuttoouurr dduu nnooyyaauu pprrooggiicciieell CCAARRIISS ddee llaa ssoocciiééttéé UUSSLL ((CCaannaaddaa)).. LLee rrôôllee dduu ssyyssttèèmmee PPCCII22 eesstt ddee rrééppoonnddrree aauuxx bbeessooiinnss ssuuiivvaannttss :: -- EEllaabboorraattiioonn ddeess ccaarrtteess mmaarriinneess ppaappiieerr ;; -- EEllaabboorraattiioonn ddeess EENNCC ;; -- RRaapppprroocchheemmeenntt ddeess cchhaaîînneess ddee pprroodduuccttiioonn ddeess ccaarrtteess ppaappiieerr eett ddeess EENNCC..
 • 26. LLee ssyyssttèèmmee PPCCII22,, tteell qquu’’iill aa ééttéé vvaalliiddéé ppaarr llee pprroottoottyyppee,, ccoommppoorrttee ddeeuuxx ffoonnccttiioonnnnaalliittééss mmaajjeeuurreess :: -- UUnnee ffoonnccttiioonnnnaalliittéé ddee ttyyppee DDeessssiinn AAssssiissttéé ppaarr OOrrddiinnaatteeuurr ((DDAAOO)) ;; -- UUnnee ffoonnccttiioonnnnaalliittéé ddee ttyyppee SSyyssttèèmmee dd''IInnffoorrmmaattiioonn GGééooggrraapphhiiqquuee ((SSIIGG)) iinncclluuaanntt ddeess oouuttiillss ddee mmaanniippuullaattiioonn ddee llaa ttooppoollooggiiee.. CCeess ffoonnccttiioonnnnaalliittééss ssoonntt mmiisseess eenn œœuuvvrree ppaarr uunn nnooyyaauu cceennttrraall llooggiicciieell SSIIGG eett pplluussiieeuurrss aapppplliiccaattiiffss aaffiinn ddee ccoonnssttiittuueerr llaa cchhaaîînnee ddee pprroodduuccttiioonn ccaarrttooggrraapphhiiqquuee.. LLee ccoonnttrrôôllee eett llaa vvaalliiddaattiioonn ddeess ddoonnnnééeess UUnn ddeess oobbssttaacclleess mmaajjeeuurrss àà llaa pprrooggrreessssiioonn ddee llaa ppuubblliiccaattiioonn ddee llaa ccoouuvveerrttuurree eenn EENNCC eesstt llee bbeessooiinn dd''aassssuurreerr llaa qquuaalliittéé eett llaa pprréécciissiioonn dduu pprroodduuiitt aaffiinn ddee ppeerrmmeettttrree àà ll''EEttaatt dd''aassssuummeerr lleess rreessppoonnssaabbiilliittééss vvoouulluueess.. CCeettttee rreessppoonnssaabbiilliittéé eesstt uunnee ggaarraannttiiee iimmppoorrttaannttee qquuee lleess EEttaattss ssoonntt bbiieenn ppllaaccééss ppoouurr aassssuummeerr,, ccoommppttee tteennuu ddeess ccoonnssééqquueenncceess qquuii ppoouurrrraaiieenntt eenn ddééccoouulleerr .. LLee ccoonnttrrôôllee eett llaa vvaalliiddaattiioonn ddeess EENNCC ssoonntt ddoonncc ddeess ttââcchheess ttrrèèss lloouurrddeess eett ppeerrmmaanneenntteess aauu ccoouurrss dduu pprroocceessssuuss ddee pprroodduuccttiioonn.. EElllleess ss''aarrttiiccuulleenntt aauuttoouurr ddee ttrrooiiss ppooiinnttss :: CCoonnffoorrmmiittéé aauu ffoorrmmaatt :: UUnnee EENNCC ddooiitt rreessppeecctteerr llaa nnoorrmmee SS5577 eett ssaa ssppéécciiffiiccaattiioonn ddee pprroodduuiitt :: ddeess ccoonnttrraaiinntteess ssuurr llee ffoorrmmaatt ss''eenn ddéédduuiisseenntt ddoonncc.. IIll ss''aaggiitt llàà dd''uunn ccoonnttrrôôllee ssuurr llee ccoonntteennaanntt.. PPoouurr cceellaa llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn ddeess oouuttiillss ddee pprroodduuccttiioonn ppoouurrrraaiitt ssuuffffiirree.. NNééaannmmooiinnss uunnee rreeddoonnddaannccee ddee ccoonnttrrôôllee eesstt aappppoorrttééee aavveecc ddeess oouuttiillss aauuttoommaattiiqquueess ddee ccoonnttrrôôllee ddee cceettttee ccoonnffoorrmmiittéé iinnddééppeennddaannttss ddeess mmooyyeennss ddee pprroodduuccttiioonn.. EExxeemmpplleess :: -- vvéérriiffiieerr llee rreessppeecctt ddee ll''eennccaappssuullaattiioonn IISSOO 88221111 ;; -- vvéérriiffiieerr llaa nnoonn pprréésseennccee dd''oobbjjeettss iinntteerrddiittss ddaannss ll''EENNCC -- vvéérriiffiieerr llaa nnoonn pprréésseennccee dd''aattttrriibbuuttss iinntteerrddiittss CCoohhéérreennccee iinntteerrnnee ddeess ddoonnnnééeess :: LL''EENNCC ééttaanntt uunnee bbaassee ddee ddoonnnnééeess oorriieennttééee--oobbjjeettss ssoouummiissee àà ddeess rrèègglleess ttooppoollooggiiqquueess eett ddee ccooddaaggee ddee ll''iinnffoorrmmaattiioonn iill eesstt ppoossssiibbllee ddee ddééffiinniirr uunnee lliissttee ddee ccoonnttrrôôllee ddee ccoohhéérreennccee iinntteerrnnee ddeess ddoonnnnééeess ddee ll''EENNCC.. CCeess ccoonnttrrôôlleess ppeeuuvveenntt êêttrree aauuttoommaattiissééss ppoouurr ppaarrttiiee eett aassssuurreenntt llaa ccoonnffoorrmmiittéé ddee ll''EENNCC aauuxx nnoorrmmeess.. EExxeemmpplleess :: -- vvéérriiffiieerr qquu''uunnee vvooiiee rreeccoommmmaannddééee nnee ssee ttrroouuvvee ppaass àà tteerrrree ;; -- vvéérriiffiieerr qquu''uunnee bboouuééee ssee ttrroouuvvee ddaannss uunnee ppaarrttiiee mmaarriittiimmee ;; -- vvéérriiffiieerr qquu''uunnee bboouuééee ccaarrddiinnaallee EEsstt aa ppoouurr ccoouulleeuurr :: nnooiirr,, jjaauunnee,, nnooiirr -- vvéérriiffiieerr qquuee ddeeuuxx ccoouurrbbeess dd''iissoo pprrooffoonnddeeuurrss ((iissoobbaatthheess)) nnee ddooiivveenntt ppaass ssee ccrrooiisseerr,, -- vvéérriiffiieerr qquuee ttoouutteess zzoonneess dd''aavveerrttiisssseemmeenntt eesstt aassssoocciiééee àà ll''iinnffoorrmmaattiioonn jjuussttiiffiiaanntt cceett aavveerrttiisssseemmeenntt CCeess ddeeuuxx pprreemmiieerrss nniivveeaauuxx ddee ccoonnttrrôôllee ssoonntt bbaassééss ssuurr ddeess ccoonnttrrôôlleess ffoorrmmeellss llooggiiqquueess eett ssyyssttéémmaattiiqquueess.. LL''OOHHII,, eett pplluuss ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt llee ggrroouuppee ddee ttrraavvaaiill TTSSMMAADDWWGG,, aa rrééddiiggéé uunnee lliissttee ddee tteessttss aaffiinn dd''aaiiddeerr lleess pprroodduucctteeuurrss ddee ddoonnnnééeess ddaannss cceettttee ttââcchheess eett ppeerrmmeettttrree aauuxx iinndduussttrriieellss iimmpplliiqquuééss ddaannss lleess llooggiicciieellss ddee ccoonnttrrôôlleess dd''iinnttééggrreerr llee mmaaxxiimmuumm ddee ccoonnttrrôôlleess.. FFiiaabbiilliittéé eett ccoohhéérreennccee eexxtteerrnnee ddeess ddoonnnnééeess ::
 • 27. AA ccee nniivveeaauu ddee ccoonnttrrôôllee,, uunnee EENNCC ppeeuutt êêttrree ttoouutt àà ffaaiitt ccoonnffoorrmmee aauuxx nnoorrmmeess mmaaiiss ttrraannssmmeettttrree ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ttoottaalleemmeenntt eerrrroonnééeess,, nnoonn àà jjoouurr...... !! LLee ccoonnttrrôôllee ddee ffiiaabbiilliittéé ddee ll''iinnffoorrmmaattiioonn ccooddééee rreessttee ddoonncc llee ccooeeuurr dduu pprroobbllèèmmee :: ccoommmmeenntt ppeeuutt--oonn êêttrree ssûûrr qquuee lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ttrraannssmmiisseess ppaarr llaa ccaarrttee rreepprréésseenntteenntt,, ddaannss llaa mmeessuurree ddeess ccoonnnnaaiissssaanncceess dduu sseerrvviiccee eett ddee ll''uussaaggee aatttteenndduu dduu ddooccuummeenntt ((vvooiirr ll''éécchheellllee......)),, uunnee iimmaaggee ffiiaabbllee ddee llaa rrééaalliittéé,, ppeerrmmeettttaanntt àà llaa ccaarrttee dd''aassssuurreerr sseess ttrrooiiss ffoonnccttiioonnss ffoonnddaammeennttaalleess :: 11.. SSiittuueerr ssoonn nnaavviirree ;; 22.. DDéélliimmiitteerr lleess zzoonneess àà éévviitteerr ;; 33.. DDéétteerrmmiinneerr ssaa rroouuttee ffuuttuurree eenn ttoouuttee ssééccuurriittéé..?? EEnn ffaaiitt,, iill ss''aaggiitt bbiieenn ddee rrééaalliisseerr eett ddee vvéérriiffiieerr llee ppaassssaaggee eennttrree llaa ccoonnnnaaiissssaannccee dduu mmoonnddee rrééeell vveerrss llee pprroodduuiitt aaddaappttéé aauuxx bbeessooiinnss nnaauuttiiqquueess qquuee rreepprréésseennttee llaa ccaarrttee.. LLaa rrééppoonnssee ssee ttrroouuvvee ddaannss llaa qquuaalliittéé ddeess ddoonnnnééeess ddee rrééfféérreennccee eexxppllooiittééeess lloorrss ddee llaa pprroodduuccttiioonn ddeess EENNCC,, ddaannss llee pprroocceessssuuss ddee pprroodduuccttiioonn,, ddaannss lleess ccoonnttrrôôlleess ccrrooiissééss eett mmuullttiipplleess ddee llaa ddoonnnnééee aauuxx ddiifffféérreennttss ssttaaddeess ddee pprroodduuccttiioonn eett eennffiinn ddaannss ll''eexxppéérriieennccee ddeess ccaarrttooggrraapphheess.. -- CCoommmmee iill aa ééttéé rraappppeelléé pprrééccééddeemmmmeenntt,, ppoouurr ééttaabblliirr lleess EENNCC,, iill nnee ssuuffffiitt ppaass ddee ccooppiieerr llaa ccaarrttee iimmpprriimmééee,, iill ffaauutt ppoouuvvooiirr rreemmoonntteerr aauuxx ssoouurrcceess eenn ppaarrttiiccuulliieerr ppoouurr ccoommpplléétteerr lleess ddoonnnnééeess nnoonn eexxpplliicciitteemmeenntt ffiigguurrééeess aaffiinn ddee ppoouuvvooiirr aassssuurreerr llee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt aauuttoommaattiiqquuee ddeess aallaarrmmeess.. CCoonncceerrnnaanntt lleess iinnffoorrmmaattiioonnss rreepprréésseennttééeess ssuurr lleess ccaarrtteess ppaappiieerr eett ccooddééeess ddaannss lleess EENNCC,, llaa ccoohhéérreennccee ddee cceess iinnffoorrmmaattiioonnss àà llaa ccaarrttee ppaappiieerr ccoonnttrriibbuuee aauu ccoonnttrrôôllee ddee ffiiaabbiilliittéé ddee ll''EENNCC.. -- LLee pprroocceessssuuss ddee pprroodduuccttiioonn eesstt ééggaalleemmeenntt ttrrèèss iimmppoorrttaanntt.. AAiinnssii,, eexxppllooiitteerr ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss nnoonn aaccttuuaalliissééeess sseerraaiitt uunnee ggrraavvee eerrrreeuurr.. LL''aassssuurraannccee qquuaalliittéé ddooiitt ppeerrmmeettttrree dd''éévviitteerr cceess ssiittuuaattiioonn.. DDee pplluuss iill eesstt iimmppoorrttaanntt dd''êêttrree ssûûrr qquuee lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ssooiieenntt ccoorrrreecctteemmeenntt ccooddééeess ccoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx nnoorrmmeess.. -- EEnnffiinn,, iill eesstt nnéécceessssaaiirree ddee ccoonnsseerrvveerr uunn rreeggaarrdd ccrriittiiqquuee ssuurr llaa ddoonnnnééee,, ccrrooiisseerr lleess ddooccuummeennttss eett vvéérriiffiieerr llaa ccoohhéérreennccee ddee ll''eennsseemmbbllee ddeess ddooccuummeennttss,, yy ccoommpprriiss lleess EENNCC aaddjjaacceenntteess,, cceelllleess àà pplluuss ggrraannddeess oouu pplluuss ppeettiitteess éécchheelllleess eexxiissttaanntteess.. CCee ccoonnttrrôôllee ffaaiitt aappppeell àà ll''eexxppéérriieennccee eett aauu bboonn sseennss ddee ll''hhyyddrrooggrraapphhee eett dduu ccaarrttooggrraapphhee mmaarriinn,, aauu rreeggaarrdd ddee ll''uussaaggee nnoorrmmaall ddee ll''EENNCC.. EExxeemmpplleess :: -- iill eesstt rraarree qquuee llee sseecctteeuurr bbllaanncc dd''uunn ffeeuu nnee ssooiitt ppaass llee sseecctteeuurr ddee nnaavviiggaattiioonn àà pprriivviillééggiieerr...... ;; -- qquueellllee eesstt llaa qquuaalliittéé ddeess ddoonnnnééeess bbaatthhyymmééttrriiqquueess ccooddééeess ddaannss ll''EENNCC ;; llee ccooddaaggee ddee ll''iinnffoorrmmaattiioonn ddee qquuaalliittéé eesstt--iill ppeerrttiinneenntt ((vvooiirr ddoonnnnééeess ssoouurrccee......))?? -- llaa vvooiiee rreeccoommmmaannddééee eesstt--eellllee ccoohhéérreennttee aavveecc ll''eennvviirroonnnneemmeenntt ((zzoonneess ddee lleevvééss,, bbaatthhyymmééttrriiee,, bbaalliissaaggee,, rréégglleemmeennttaattiioonn......))?? LLaa ccoonnttrriibbuuttiioonn ddee ll''uunniioonn eeuurrooppééeennnnee CCeess aaccttiioonnss ssoonntt ssoouutteennuueess ppaarr ll''UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee.. EEllllee eesstt ccoonnsscciieennttee ddee ll''iinnttéérrêêtt ddee mmooyyeennss mmooddeerrnneess ddee nnaavviiggaattiioonn ppoouurr ggaarraannttiirr llaa ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn eett aamméélliioorreerr llaa pprrootteeccttiioonn ddee ll''eennvviirroonnnneemmeenntt.. AAuussssii aappppoorrttee--tt--eellllee uunn ccoonnccoouurrss ffiinnaanncciieerr ((pprroojjeett TTEENN--TT)) aaffiinn nnoottaammmmeenntt ddee ppeerrmmeettttrree ll''aaccccéélléérraattiioonn ddeess pprroodduuccttiioonnss dd''EENNCC.. IIll ffaauutt rraappppeelleerr qquuee ll''EEuurrooppee,, qquuii ddiissppoossee aavveecc RRootttteerrddaamm dduu pprreemmiieerr ppoorrtt mmoonnddiiaall,, ddééppeenndd ffoorrtteemmeenntt dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee :: cceelluuii--ccii ccoonncceerrnnee pplluuss ddee 7700 %% dduu ttoonnnnaaggee ttoottaall éécchhaannggéé eennttrree ll''UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee eett lleess aauuttrreess ppaayyss eett eennvviirroonn 3300 %% dduu
 • 28. ttoonnnnaaggee éécchhaannggéé eennttrree lleess ppaayyss eeuurrooppééeennss.. LLee ddéévveellooppppeemmeenntt dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ppeeuutt êêttrree ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee uunnee vvooiiee pprroommeetttteeuussee dd''aamméélliioorraattiioonn ddeess ssyyssttèèmmeess ddee ttrraannssppoorrtt eeuurrooppééeennss,, ccee qquuii ssuuppppoossee uunnee iinntteerrooppéérraabbiilliittéé aaccccrruuee eennttrree ttrraannssppoorrttss mmaarriittiimmee eett fflluuvviiaall.. LLeess pprriinncciippeess ddee ll''EECCDDIISS UUnn EECCDDIISS eesstt ddééffiinnii ddaannss llaa rrééssoolluuttiioonn ddee ll''OOMMII AA881177//1199 sseeccttiioonn 22..11 eett llee GGlloossssaaiirree ddeess TTeerrmmeess RReellaattiiffss aauuxx EECCDDIISS ((SS5522 aappppeennddiiccee 33)) ccoommmmee ééttaanntt ""uunn ssyyssttèèmmee dd''iinnffoorrmmaattiioonn ppoouurr llaa nnaavviiggaattiioonn ,, ppoouuvvaanntt êêttrree aacccceeppttéé ccoommmmee ééqquuiivvaalleenntt àà llaa ccaarrttee mmaarriinnee aaccttuuaalliissééee,, rreeqquuiissee aauuxx tteerrmmeess ddee llaa rrèèggllee VV//2200 ddee llaa CCoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS ddee 11997744.. IIll ppeerrmmeett ll''aaffffiicchhaaggee ddee ll''iinnffoorrmmaattiioonn sséélleeccttiioonnnnééee àà ppaarrttiirr dd''uunn ssyyssttèèmmee ddee ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ddee nnaavviiggaattiioonn ((SSEENNCC)),, eett ddee ll''iinnffoorrmmaattiioonn ddee ppoossiittiioonn oobbtteennuuee àà ppaarrttiirr ddee ccaapptteeuurrss ddee nnaavviiggaattiioonn,, eenn vvuuee dd''aaiiddeerr llee nnaavviiggaatteeuurr àà pprrééppaarreerr ssoonn iittiinnéérraaiirree eett àà llee ccoonnttrrôôlleerr.. SSii nnéécceessssaaiirree,, llee ssyyssttèèmmee ppeerrmmeett ééggaalleemmeenntt dd''aaffffiicchheerr ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ssuupppplléémmeennttaaiirreess rreellaattiivveess àà llaa nnaavviiggaattiioonn.."" EEnn dd''aauuttrreess tteerrmmeess,, ll''EECCDDIISS eesstt llaa vveerrssiioonn aacccceeppttééee ppaarr ll''OOMMII ppoouurr rreemmppllaacceerr lleess ccaarrtteess ppaappiieerr ssuurr lleess nnaavviirreess aassttrreeiinnttss aauu rreessppeecctt ddeess rrèègglleess ddee llaa ccoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS.. UUnn EECCDDIISS eesstt uunn SSyyssttèèmmee dd''IInnffoorrmmaattiioonn GGééooggrraapphhiiqquuee ((SSIIGG)) NNaauuttiiqquuee eett uunn ssyyssttèèmmee eexxppeerrtt ;; iill ccoommpprreenndd ddeeuuxx éélléémmeennttss pprriinncciippaauuxx :: uunnee "" bbaassee ddee ddoonnnnééeess "",, aappppeellééee ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ddee nnaavviiggaattiioonn ((EENNCC -- EElleeccttrroonniicc NNaavviiggaattiioonnaall CChhaarrtt)),, qquuii ccoonnttiieenntt ssoouuss uunnee ffoorrmmee nnuumméérriiqquuee aaddaappttééee ttoouutteess lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ggééooggrraapphhiiqquueess nnéécceessssaaiirreess àà llaa ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn.. CCeettttee bbaassee ddee ddoonnnnééeess ddooiitt,, ccoommmmee lleess ccaarrtteess ppaappiieerr,, êêttrree tteennuuee àà jjoouurr,, ddee pprrééfféérreennccee ddee mmaanniièèrree aauuttoommaattiiqquuee ;; lleess EENNCC eett lleeuurrss éélléémmeennttss ddee mmiissee àà jjoouurr ddooiivveenntt êêttrree pprroodduuiittss eett ddiiffffuussééss ssoouuss llee ccoonnttrrôôllee ddeess sseerrvviicceess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess nnaattiioonnaauuxx.. CCeess ddeerrnniieerrss eennggaaggeenntt lleeuurr rreessppoonnssaabbiilliittéé,, ccoommmmee ppoouurr lleess ccaarrtteess mmaarriinneess ppaappiieerr.. CCeettttee ddiissppoossiittiioonn llééggaallee eesstt eenn ppaarrttiiccuulliieerr nnéécceessssaaiirree ppaarrccee qquuee llee ccoonntteennuu ddee llaa ddooccuummeennttaattiioonn nnaauuttiiqquuee eennggaaggee jjuurriiddiiqquueemmeenntt llee ffoouurrnniisssseeuurr eett uunnee tteellllee rreessppoonnssaabbiilliittéé rreellèèvvee nnaattuurreelllleemmeenntt ddee ll''EEttaatt.. PPoouurr ooffffrriirr llaa pplluuss ggrraannddee ssoouupplleessssee dd''aaffffiicchhaaggee ppoossssiibbllee eett ssuurrttoouutt ppeerrmmeettttrree llaa ggeessttiioonn aauuttoommaattiiqquuee ddeess aallaarrmmeess eett ddeess iinnddiiccaatteeuurrss llee ffoorrmmaatt ddeess EENNCC eesstt ddee ttyyppee vveecctteeuurr ttooppoollooggiiqquuee aauu ffoorrmmaatt ddee ll''OOHHII SS5577 ccoonnffoorrmméémmeenntt àà llaa ssppéécciiffiiccaattiioonn ddee pprroodduuiitt EENNCC ((SS5577 AAppppeennddiiccee BB..11..)).. GGrrââccee àà ccee ffoorrmmaatt iinntteerrnnaattiioonnaall,, llaa ccoommppaattiibbiilliittéé ddeess EENNCC ssuurr nn''iimmppoorrttee qquueell EECCDDIISS aapppprroouuvvéé cchhooiissii ppaarr uunn aarrmmaatteeuurr ddee ppaarrtt llee mmoonnddee eesstt aassssuurrééee.. ll''ééqquuiippeemmeenntt eemmbbaarrqquuéé ppeerrmmeettttaanntt ddee vviissuuaalliisseerr eett dd''eexxppllooiitteerr aauuttoommaattiiqquueemmeenntt dd''uunnee ppaarrtt lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ccaarrttooggrraapphhiiqquueess ((EENNCC)) eett dd''aauuttrree ppaarrtt lleess ppoossiittiioonn,, ccaapp eett vviitteessssee ffoouurrnniiss eenn tteemmppss rrééeell ppaarr lleess ccaapptteeuurrss ddee nnaavviiggaattiioonn ((rréécceepptteeuurr ddee rraaddiioonnaavviiggaattiioonn,, ggyyrrooccoommppaass eett lloocchh)).. CCeett ééqquuiippeemmeenntt ddooiitt aauussssii rreecceevvooiirr eett eexxppllooiitteerr lleess éélléémmeennttss ddee mmiissee àà jjoouurr ddee ll''EENNCC.. IIll aassssuurree aauuttoommaattiiqquueemmeenntt llaa ggeessttiioonn dd''aallaarrmmeess eett dd''iinnddiiccaatteeuurrss.. CCeett ééqquuiippeemmeenntt ddooiitt êêttrree cceerrttiiffiiéé ccoonnffoorrmmee aauuxx nnoorrmmeess ddee ll''OOMMII ppaarr lleess oorrggaanniissmmeess rreessppoonnssaabblleess ddeess aauuttoorriissaattiioonnss dd''eexxppllooiittaattiioonn.. LLaa ccoonnssttrruuccttiioonn eett llaa ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn ddeess mmaattéérriieellss ssoonntt dduu rreessssoorrtt ddee ll''iinndduussttrriiee.. LLaa ccoonnnneexxiioonn éévveennttuueellllee àà uunn rraaddaarr oouu àà uunn ddiissppoossiittiiff aannttii--ccoolllliissiioonn ppeerrmmeett eenn oouuttrree ddee rraasssseemmbblleerr ssuurr uunn ééccrraann uunniiqquuee lleess pprriinncciippaauuxx éélléémmeennttss nnéécceessssaaiirreess àà llaa ccoonndduuiittee dduu nnaavviirree.. EEnnffiinn dd''aauuttrreess ddoonnnnééeess ((aannnnoottaattiioonnss dduu nnaavviiggaatteeuurr,, pprriissee eenn ccoommppttee dd''AAVVUURRNNAAVV,, aauuttrreess bbaasseess ddee ddoonnnnééeess tthhéémmaattiiqquueess......)) ppeeuuvveenntt êêttrree ccoonnnneeccttééeess àà ll''EECCDDIISS.. FFiigguurree 22 :: SScchhéémmaa ddee pprriinncciippee dduu ccoonncceepptt dd''EECCDDIISS EENNCC vvss SSEENNCC
 • 29. MMaaiiss aalloorrss qquuee llaa nnéécceessssiittéé dd''eexxppllooiitteerr ddeess EENNCC aavveecc ll''EECCDDIISS eesstt llaarrggeemmeenntt ccoonnnnuuee,, llee ffaaiitt qquuee ll''EECCDDIISS nn''aaffffiicchhee ppaass ll''EENNCC mmaaiiss llee ssyyssttèèmmee ddee ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ddee nnaavviiggaattiioonn ((SSEENNCC)) ll''eesstt bbeeaauuccoouupp mmooiinnss.. LLaa nnoorrmmee dd''éécchhaannggee ddeess ddoonnnnééeess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess nnuumméérriiqquuee ddee ll''OOHHII,, SS5577,, eesstt ccoonnççuuee ppoouurr llaa ddiissttrriibbuuttiioonn ddee ddoonnnnééeess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess nnuumméérriiqquueess ((ddoonntt lleess EENNCC)).. OOnn aaddmmeett qquuee ccee nn’’eesstt ppaass llaa mméétthhooddee llaa pplluuss eeffffiiccaaccee ddee mmaanniippuullaattiioonn oouu ddee pprrééppaarraattiioonn ddee ddoonnnnééeess ppoouurr lleeuurr aaffffiicchhaaggee eett eexxppllooiittaattiioonn.. CChhaaqquuee ffaabbrriiccaanntt ddee ssyyssttèèmmee EECCDDIISS eesstt lliibbrree ddee ccrrééeerr sseess pprroopprreess ffoorrmmaattss dd’’aarrcchhiivvaaggee oouu ssttrruuccttuurreess ddee ddoonnnnééeess ppoouurr qquuee ssoonn ssyyssttèèmmee rrééppoonnddee aauuxx eexxiiggeenncceess ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt eexxiiggééeess ppaarr ll''OOMMII ((AA881177//1199)).. LLaa bbaassee ddee ddoonnnnééeess qquuii eenn rrééssuullttee eesstt aappppeellééee llee SSyyssttèèmmee EENNCC ((SSEENNCC)) :: [[OOMMII AA881177//1199]] :: ""llaa bbaassee ddee ddoonnnnééeess rrééssuullttaanntt ddee llaa ttrraannssffoorrmmaattiioonn ppaarr ll''EECCDDIISS eenn vvuuee dd''uunnee uuttiilliissaattiioonn ppeerrttiinneennttee :: ddee ll''EENNCC,, ddeess mmiisseess àà jjoouurr ddee cceellllee--ccii oobbtteennuueess ppaarr lleess mmooyyeennss aapppprroopprriiééss,, aaiinnssii qquuee dd''aauuttrreess ddoonnnnééeess aajjoouuttééeess ppaarr llee nnaavviiggaatteeuurr.. CC''eesstt llaa bbaassee ddee ddoonnnnééeess qquu''uuttiilliissee eeffffeeccttiivveemmeenntt ll''EECCDDIISS ppoouurr llaa ggéénnéérraattiioonn ddee ll''aaffffiicchhaaggee aaiinnssii qquuee ppoouurr dd''aauuttrreess ffoonnccttiioonnss rreellaattiivveess àà llaa nnaavviiggaattiioonn.. LLee SSEENNCC eesstt ééqquuiivvaalleenntt àà uunnee ccaarrttee ppaappiieerr aaccttuuaalliissééee eett ppeeuutt,, eenn oouuttrree,, ccoommppoorrtteerr ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss pprroovveennaanntt dd''aauuttrreess ssoouurrcceess.."" LLeess iinnffoorrmmaattiioonnss ccaarrttooggrraapphhiiqquueess sseerroonntt ddoonncc ffoouurrnniieess aauu mmooyyeenn ddee llaa nnoorrmmee dd''éécchhaannggee ddee ll’’OOHHII ppoouurr lleess ddoonnnnééeess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess nnuumméérriiqquueess OOHHII--SS5577.. CChhaaqquuee EECCDDIISS sseerraa aalloorrss ccaappaabbllee dd’’aacccceepptteerr eett ddee ccoonnvveerrttiirr lleess ddoonnnnééeess ooffffiicciieelllleess ddeess SSHH ((EENNCC)) ddaannss ssaa pprroopprree ssttrruuccttuurree iinntteerrnnee dd’’aarrcchhiivvaaggee ((ssyyssttèèmmee EENNCC oouu SSEENNCC)).. CCeess ddoonnnnééeess eenngglloobbeenntt àà llaa ffooiiss cceelllleess ddeess EENNCC eett cceelllleess ffoouurrnniieess,, ddaannss uunn ffoorrmmaatt nnuumméérriiqquuee,, ppoouurr llaa mmiissee àà jjoouurr ddeess EENNCC aaiinnssii qquuee ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ssuupppplléémmeennttaaiirreess.. FFiigguurree 33 :: ttrraannssffoorrmmaattiioonn dd''uunnee EENNCC,, ddee sseess mmiisseess àà jjoouurr eett dd''aauuttrreess iinnffoorrmmaattiioonnss aaddddiittiioonnnneelllleess ppaarr ll''EECCDDIISS aavvaanntt eexxppllooiittaattiioonn ffoonnccttiioonnnneellllee ddeess ddoonnnnééeess LLeess rreessttrriiccttiioonnss ssuuiivvaanntteess ssoonntt ééggaalleemmeenntt vvaallaabblleess :: LLaa pprréécciissiioonn ddeess ddoonnnnééeess ffoouurrnniieess ppaarr lleess SSHH sseerraa ccoonnsseerrvvééee;; ppaarr eexxeemmppllee ddeess ddoonnnnééeess ddeess SSHH ffoouurrnniieess eenn ddeeggrrééss eett eenn ddiixxiièèmmee ddee ddeeggrrééss,, ddeevvrroonntt ééggaalleemmeenntt ccoonnsseerrvveerr cceettttee pprréécciissiioonn lloorrssqquu’’eelllleess sseerroonntt ccoonnvveerrttiieess ddaannss lleess ffoorrmmaattss eett ssttrruuccttuurreess ssppéécciiffiiqquueess dduu ffaabbrriiccaanntt eett uuttiilliissééeess ppoouurr ddeess ccaallccuullss.. SSii llee ffaabbrriiccaanntt uuttiilliissee llaa rréédduuccttiioonn ddeess ppooiinnttss oouu llee lliissssaaggee ddeess ddoonnnnééeess aaffiinn ddee ccoommpprreesssseerr lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ccaarrttooggrraapphhiiqquueess ddaannss llee SSEENNCC,, ll’’iimmaaggee rrééssuullttaanntt ddee llaa ccaarrttee aaffffiicchhééee àà ll’’éécchheellllee ddee ll''EENNCC nnee ddeevvrraa ppaass pprréésseenntteerr uunnee ddiifffféérreennccee ssuuppéérriieeuurree àà llaa rrééssoolluuttiioonn ddee ll’’aaffffiicchhaaggee ppaarr rraappppoorrtt àà ll’’iimmaaggee ddee ll''EENNCC.. LLeess ddoonnnnééeess ddeess SSHH sseerroonntt ffoouurrnniieess ssoouuss ffoorrmmee ddee ssttrruuccttuurree eenn cceelllluulleess.. SSii cceettttee ssttrruuccttuurree eesstt mmooddiiffiiééee,, lleess ffaabbrriiccaannttss dd’’EECCDDIISS ddeevvrroonntt ffaaiirree eenn ssoorrttee ddee mmaaiinntteenniirr lleess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess.. CCllaassssiiffiiccaattiioonn ddeess ddoonnnnééeess ccaarrttooggrraapphhiiqquueess TToouutt ccoommmmee iill eexxiissttee uunnee cceerrttaaiinnee ccoonnffuussiioonn eennttrree uunnee EENNCC eett uunn SSEENNCC,, iill sseemmbbllee ppeerrssiisstteerr uunnee pplluuss ggrraannddee ccoonnffuussiioonn ccoonncceerrnnaanntt :: 11.. LLeess ddiifffféérreennttss ttyyppeess ddee ddoonnnnééeess ddee ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ;; 22.. LLeess ddiifffféérreennttss ffoorrmmaattss aaccttuueelllleemmeenntt ssuurr llee mmaarrcchhéé ;; 33.. LLee ssttaattuutt ddeess ddoonnnnééeess :: ooffffiicciieell ssii eelllleess iissssuueess dd''uunn sseerrvviiccee hhyyddrrooggrraapphhiiqquuee nnaattiioonnaall,, oouu nnoonn.. LLee sscchhéémmaa ssuuiivvaanntt pprrooppoossee uunnee ccllaassssiiffiiccaattiioonn bbaassééee ssuurr cceess ccrriittèèrreess :: FFiigguurree 44 :: sscchhéémmaa ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn ddeess ddoonnnnééeess ddee ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess
 • 30. CCoonnssiiddéérraanntt cceettttee ccllaassssiiffiiccaattiioonn,, ttoouuttee ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ddiissppoonniibbllee ppeeuutt êêttrree ccllaassssééee ccoommmmee ééttaanntt ssooiitt vveecctteeuurr ssooiitt rraasstteerr.. SSii eellllee eesstt vveecctteeuurr,, eellllee ppeeuutt êêttrree ccooddééee ssooiitt ddaannss llee ffoorrmmaatt ddee ll''OOHHII SS5577 ssooiitt ddaannss uunn aauuttrree ffoorrmmaatt.. LLaa ccaarrttee ccoonnffoorrmmee àà llaa nnoorrmmee SS5577 nnee ppeeuutt êêttrree uunnee EENNCC qquuee ssii eellllee rreessppeeccttee llaa ssppéécciiffiiccaattiioonn ddee pprroodduuiitt EENNCC ddee llaa nnoorrmmee SS5577 ((aappppeennddiiccee BB..11..)).. LL''oorriiggiinnee ddee llaa ccaarrttee,, qquu''iill ss''aaggiissssee dd''uunn sseerrvviiccee hhyyddrrooggrraapphhiiqquuee oouu nnoonn nn''aa aalloorrss aauuccuunnee iinnfflluueennccee ssuurr llee ttyyppee ddee ddoonnnnééeess ((vveecctteeuurr oouu rraasstteerr)) nnii ssuurr llaa ccoonnffoorrmmiittéé aauu nnoorrmmee ((SS5577 oouu nnoonn)).. CCeeppeennddaanntt sseeuulleess lleess ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess ddee ttyyppee vveecctteeuurr,, eenn SS5577,, ccoonnffoorrmmeess àà ssaa ssppéécciiffiiccaattiioonn ddee pprroodduuiitt EENNCC,, pprroodduuiitteess eett tteennuueess àà jjoouurr ssoouuss llee ccoonnttrrôôllee dd''uunn SSeerrvviiccee HHyyddrrooggrraapphhiiqquuee nnaattiioonnaall ssoonntt ddeess EENNCC.. EEnn ccoonnssééqquueennccee,, cceerrttaaiinneess ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess aaccttuueelllleemmeenntt ddiissttrriibbuuééeess ppaarr ddeess ssoocciiééttééss pprriivvééeess ((ssaannss ccoonnttrrôôllee dd''uunn SSHH nnaattiioonnaall)) eenn ttaanntt qquu''EENNCC nnee llee ssoonntt ppaass.. PPaarr aaiilllleeuurrss cceerrttaaiinnss ttyyppeess ddee ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess ddiissttrriibbuuééeess ssoouuss llee ccoonnttrrôôllee ddee SSHH nnaattiioonnaauuxx nnee ssoonntt ppaass ccoonnffoorrmmeess àà ll''eennsseemmbbllee ddeess eexxiiggeenncceess rraappppeellééeess ccii--ddeessssuuss eett nnee ppeeuuvveenntt pprréétteennddrree êêttrree ccoommppaattiibblleess aavveecc lleess nnoorrmmeess ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ppoouurr EECCDDIISS ddee ll''OOMMII.. EECCDDIISS :: LLeess PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS dd''eemmppllooii [[ LLee bboonn uussaaggee ddeess ccaarrtteess mmaarriinneess || LLeess pprrééccaauuttiioonnss dd''eemmppllooii rreellaattiivveess aauu GGPPSS || LLeess pprrééccaauuttiioonnss dd''eemmppllooii rreellaattiivveess aauu ssyyssttèèmmee EECCDDIISS ]] LLee bboonn uussaaggee ddeess ccaarrtteess mmaarriinneess ((eexxttrraaiitt lleettttrree dduu SSHHOOMM NN°°1144)) LLaa ddooccuummeennttaattiioonn nnaauuttiiqquuee eesstt ssoouummiissee àà uunn ccoonnttrrôôllee rriiggoouurreeuuxx,, aassssuumméé ppaarr lleess SSeerrvviicceess HHyyddrrooggrraapphhiiqquueess ooffffiicciieellss,, eett eesstt tteennuuee àà jjoouurr aaffiinn dd''éévviitteerr lleess rriissqquueess pprroopprreess aauu ddoommaaiinnee mmaarriittiimmee :: ccoonnttrraaiirreemmeenntt aauu mmiilliieeuu tteerrrreessttrree,, lleess ffoonnddss mmaarriinnss nnee ssoonntt ppaass ddiirreecctteemmeenntt aacccceessssiibblleess àà ll''oobbsseerrvvaattiioonn eett llee nnaavviiggaatteeuurr nn''aa ppaass dd''aauuttrree cchhooiixx qquuee ddee ssee ffiieerr aauuxx ddooccuummeennttss nnaauuttiiqquueess ppoouurr ddéétteerrmmiinneerr lleess éélléémmeennttss dd''uunnee rroouuttee ssûûrree eennttrree ddeeuuxx ppooiinnttss.. LLee bboonn uussaaggee ddee cceess pprroodduuiittss,, eett nnoottaammmmeenntt llaa ccaarrttee mmaarriinnee,, iimmpplliiqquuee dd’’aavvooiirr ccoonnsscciieennccee ddeess ddiivveerrss pprroocceessssuuss ddee ccoonnffeeccttiioonn qquuii eennttrraaîînneenntt vvoolloonnttaaiirreemmeenntt oouu nnoonn ddeess ééccaarrttss eennttrree llaa rrééaalliittéé ((llee ddoommaaiinnee mmaarriittiimmee)) eett llaa ppeerrcceeppttiioonn qquuee ppeeuuvveenntt eenn aavvooiirr lleess uussaaggeerrss àà llaa lleeccttuurree ddeess ddooccuummeennttss mmiiss àà lleeuurr ddiissppoossiittiioonn.. OOBBSSEERRVVAATTIIOONN EETT MMEESSUURREE DDUU DDOOMMAAIINNEE MMAARRIITTIIMMEE ((mmoonnddee rrééeell)) LLee ddoommaaiinnee mmaarriittiimmee eesstt dd''uunnee eexxttrrêêmmee ccoommpplleexxiittéé eett iill eesstt iimmppoossssiibbllee ddee ddééffiinniirr uunn mmooddèèllee ddee ddoonnnnééeess eexxhhaauussttiiff aappttee àà pprreennddrree eenn ccoommppttee ttoouuss sseess aassppeeccttss.. CCoonnttrraaiirreemmeenntt àà ccee qquuii ssee ppaassssee,, aauu mmooiinnss ppaarrttiieelllleemmeenntt ssuurr tteerrrree ooùù ddaannss uunnee llaarrggee mmeessuurree uunnee pphhoottooggrraapphhiiee aaéérriieennnnee ccoonnttiieenntt llaa pplluuss ggrraannddee ppaarrttiiee ddee llaa rrééaalliittéé pphhyyssiiqquuee ddee ll''oobbjjeett àà rreepprréésseenntteerr,, eenn mmeerr iill ffaauutt ddeevviinneerr ccee qquu''oonn nnee vvooiitt ppaass.. LL''eeaauu eesstt eenn eeffffeett uunn mmiilliieeuu ooppaaqquuee àà pprreessqquuee ttoouuss lleess rraayyoonnnneemmeennttss ffaammiilliieerrss :: ppoouurr ddééccoouuvvrriirr ccee qquuii ssee ppaassssee ssoouuss llaa ccoouucchhee lliiqquuiiddee eett mmeessuurreerr lleess pprrooffoonnddeeuurrss,, oonn uuttiilliissee eesssseennttiieelllleemmeenntt ddeess tteecchhnniiqquueess aaccoouussttiiqquueess ((mmooyyeenn llee pplluuss ffiiaabbllee eett llee mmiieeuuxx éépprroouuvvéé aauujjoouurrdd''hhuuii)).. LLaa rreepprréésseennttaattiioonn qquu''oonn oobbttiieenntt dduu ffoonndd mmaarriinn eesstt ddoonncc ddééffoorrmmééee eett lliimmiittééee ppaarr cceett iinntteerrmmééddiiaaiirree aaccoouussttiiqquuee eett ppaarr ll''iinnfflluueennccee iimmppoorrttaannttee ddee llaa ccoolloonnnnee dd''eeaauu.. LL''oobbsseerrvvaattiioonn dduu mmoonnddee rrééeell iimmpplliiqquuee ddoonncc uunn pprroocceessssuuss dd''aabbssttrraaccttiioonn aaddaappttéé àà ddeess oobbjjeeccttiiffss ppaarrttiiccuulliieerrss.. SSeeuullee uunnee ppaarrttiiee ddee llaa rrééaalliittéé eesstt sséélleeccttiioonnnnééee,, eenn pprriivviillééggiiaanntt cceerrttaaiinnss aassppeeccttss eett eenn ddééllaaiissssaanntt dd''aauuttrreess.. EEnn sscchhéémmaattiissaanntt,, oonn ppeeuutt ccoonnssiiddéérreerr qquu''uunn tteell ffiillttrree aaggiitt sseelloonn ddeess aaxxeess tthhéémmaattiiqquueess ((ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn......)),, tteemmppoorreell ((vvaarriiaabbiilliittéé tteemmppoorreellllee ddeess pphhéénnoommèènneess......)) eett ssppaattiiaall ((rrééssoolluuttiioonn dd''aaccqquuiissiittiioonn......)).. -- LLee mmooddèèllee ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn ccaarrttooggrraapphhiiqquuee aaddaappttéé aauu ddoommaaiinnee mmaarriittiimmee -- ((VVooiirr ffiigguurree))
 • 31. LLAA CCAARRTTOOGGRRAAPPHHIIEE MMAARRIINNEE UUnnee ccaarrttee ooffffrree uunnee rreepprréésseennttaattiioonn ppllaannee,, ggrraapphhiiqquuee eett ssyymmbboolliiqquuee ppaarrttiiccuulliièèrree ddee ll''eessppaaccee.. CC''eesstt aavvaanntt ttoouutt uunn mmooddee ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn vviissuueell eett nnoonn uunn ssiimmppllee ttyyppee ddee rreepprréésseennttaattiioonn.. SSoonn ccoonntteennuu eesstt ddoonncc eesssseennttiieelllleemmeenntt ddéétteerrmmiinnéé ppaarr ccee qquuee ll''oonn vveeuutt ssiiggnniiffiieerr :: uunnee ppeerrcceeppttiioonn ccoonntteexxttuueellllee ddee ll''eessppaaccee ggééooggrraapphhiiqquuee.. AA ccee ttiittrree,, llaa ccaarrttee mmaarriinnee eesstt uunnee rreepprréésseennttaattiioonn tthhéémmaattiiqquuee ddee ll''eennvviirroonnnneemmeenntt,, ddoonntt llee tthhèèmmee eesstt llaa nnaavviiggaattiioonn ;; llaa ssééccuurriittéé yy eesstt pprriivviillééggiiééee.. LLeess rrèègglleess qquuii ggoouuvveerrnneenntt ssoonn ééllaabboorraattiioonn ssee ddéédduuiisseenntt llooggiiqquueemmeenntt ddee ll''uussaaggee aauuqquueell eellllee eesstt ddeessttiinnééee eett dduu ssoouuccii pprriimmoorrddiiaall ddee llaa ccoonncciissiioonn.. AAiinnssii,, llaa rreepprréésseennttaattiioonn dduu rreelliieeff ssoouuss--mmaarriinn nnee vviissee ppaass àà eenn ddoonnnneerr uunnee iimmaaggee eexxaaccttee mmaaiiss pprriivviillééggiiee ttoouutt ccee qquuii ppeeuutt ccoonnssttiittuueerr uunn ddaannggeerr ppoouurr llee nnaavviiggaatteeuurr ((hhaauuttss--ffoonnddss,, ééppaavveess,, zzoonneess mmaall ccoonnnnuueess)),, ttaanntt ddaannss llaa sséélleeccttiioonn ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss qquuee ddaannss lleeuurr ssyymmbboolliissaattiioonn,, aaffiinn ddee ccoonncciilliieerr ccllaarrttéé dduu ddooccuummeenntt eett ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn.. LLeess iinnffoorrmmaattiioonnss rreeppoorrttééeess ssuurr llaa ccaarrttee ssoonntt iissssuueess ddee llaa ccoommppiillaattiioonn ddee nnoommbbrreeuuxx ddooccuummeennttss pprroovveennaanntt ddee ddiivveerrss pprroodduucctteeuurrss ddee ddoonnnnééeess ((mmiissssiioonnss hhyyddrroo--ooccééaannooggrraapphhiiqquueess dduu SSHHOOMM,, DDDDEE,, ppoorrttss aauuttoonnoommeess......)).. LLeess oobbjjeeccttiiffss ddee cceess pprroodduucctteeuurrss ééttaanntt ppaarrffooiiss ddiifffféérreennttss llee ccaarrttooggrraapphhee ddooiitt rrééaalliisseerr uunnee ffuussiioonn iinntteelllliiggeennttee ddee cceess ddoonnnnééeess ddee mmaanniièèrree àà aassssuurreerr llaa ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn.. LLeess ddoonnnnééeess aaiinnssii eexxppllooiittééeess ssoonntt eennssuuiittee ssiimmpplliiffiiééeess aaffiinn ddee lleess rreepprréésseenntteerr ddaannss uunn eessppaaccee pplluuss ppeettiitt,, àà ll’’éécchheellllee ddee llaa ccaarrttee,, ttoouutt eenn ccoonnsseerrvvaanntt aauu mmiieeuuxx lleeuurrss ccaarraaccttéérriissttiiqquueess ttaanntt ggééoommééttrriiqquueess qquuee ddeessccrriippttiivveess.. CCee pprroocceessssuuss eesstt aappppeelléé ggéénnéérraalliissaattiioonn ccaarrttooggrraapphhiiqquuee.. EEllllee aa ppoouurr oobbjjeeccttiiff pprriinncciippaall ll''eeffffiiccaacciittéé ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn eenn ss''aassssuurraanntt qquuee lleess oobbjjeettss rreepprréésseennttééss ssoonntt ffaacciilleemmeenntt iiddeennttiiffiiaabblleess eett iinntteerrpprrééttaabblleess.. PPaarrmmii lleess ttrraannssffoorrmmaattiioonnss aapppplliiqquuééeess ppoouurr ppaarrvveenniirr àà ccee rrééssuullttaatt oonn ppeeuutt cciitteerr llee lliissssaaggee qquuii ccoonnssiissttee àà éélliimmiinneerr lleess ddééttaaiillss iinnuuttiilleess eett llaa ccaarriiccaattuurree qquuii ppeerrmmeett dd''aacccceennttuueerr lleess ffoorrmmeess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess.. DDee pplluuss,, cceerrttaaiinnss oobbjjeettss oonntt uunnee iimmppoorrttaannccee sséémmaannttiiqquuee qquuii nn''eesstt ppaass pprrooppoorrttiioonnnneellllee àà lleeuurr eemmpprriissee ggééoommééttrriiqquuee.. OOnn eesstt aalloorrss oobblliiggéé ssooiitt dd''eexxaaggéérreerr lleeuurr ggééoommééttrriiee ssooiitt ddee lleeuurr aassssoocciieerr uunnee ssyymmbboolliissaattiioonn qquuii ppeerrmmeett ddee lleess mmeettttrree eenn vvaalleeuurr vviissuueelllleemmeenntt.. CC’’eesstt ttoouutt ll’’aarrtt dduu ccaarrttooggrraapphhee mmaarriinn qquuii ddooiitt aavvooiirr uunn sseennss pprraattiiqquuee ddee ll’’uussaaggee qquuii sseerraa ffaaiitt ddee sseess pprroodduuiittss,, qquuee ddee mmooddiiffiieerr ssaannss llaa ddéénnaattuurreerr cceettttee nnaattuurree pphhyyssiiqquuee aaffiinn dd’’aaccccrrooîîttrree llaa ssééccuurriittéé.. -- eexxeemmppllee ddee ggéénnéérraalliissaattiioonn ccaarrttooggrraapphhiiqquuee-- ((vvooiirr ffiigguurree)) LLEESS UUSSAAGGEERRSS CCoonnsscciieenntt ddee cceettttee ggéénnéérraalliissaattiioonn ccoonntteexxttuueellllee,, ddeessttiinnééee àà aamméélliioorreerr llaa lliissiibbiilliittéé ddee llaa ccaarrttee ttoouutt eenn aassssuurraanntt llaa ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn,, llee nnaavviiggaatteeuurr ddooiitt eexxppllooiitteerr llaa ccaarrttee mmaarriinnee ddeessttiinnééee àà sseess oobbjjeeccttiiffss.. AA cchhaaqquuee ttyyppee ddee nnaavviiggaattiioonn ddooiitt ccoorrrreessppoonnddrree uunnee ccaarrttee àà uunnee éécchheellllee aaddaappttééee.. PPaarr ll''aabbssuurrddee,, iill sseerraaiitt aabbssoolluummeenntt ffaauuxx ddee ccrrooiirree qquuee llaa ccaarrttee 66998899 aauu 11::334455 000000 ((aaddaappttééee àà llaa nnaavviiggaattiioonn aauu llaarrggee ddee llaa ccôôttee)) aassssuurree llaa ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn lloorrss ddee ll''eennttrrééee ddaannss llee ppoorrtt ddee BBrreesstt.. EEtt cceellaa dd''aauuttaanntt pplluuss qquuee llaa rreepprréésseennttaattiioonn,, eenn zzoonnee ccôôttiièèrree,, yy sseerraa ppaarrttiieellllee,, mmiinniimmaallee vvooiirree nnuullllee.. EEnn rreevvaanncchhee,, llaa ccaarrttee 77440011 àà ll’’éécchheellllee ddee 11::2222 550000 ddooiitt êêttrree uuttiilliissééee aaffiinn dd''aassssuurreerr ccee ttyyppee ddee nnaavviiggaattiioonn.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, aauu--ddeellàà ddee ssaa ffoonnccttiioonn pprreemmiièèrree dd''aassssuurreerr llaa nnaavviiggaattiioonn eenn ttoouuttee ssééccuurriittéé,, llaa ccaarrttee mmaarriinnee eesstt eexxppllooiittééee ccoommmmee rrééfféérreennccee ggééooggrraapphhiiqquuee ppaarr dd''aauuttrreess ccaattééggoorriieess dd''eexxppllooiittaannttss :: ppêêcchheeuurrss,, pplloonnggeeuurrss...... DDaannss ccee ccaass,, eellllee nnee rrééppoonndd ppaass ttoouujjoouurrss aauuxx aatttteenntteess ppuuiissqquuee llaa ggéénnéérraalliissaattiioonn eesstt ssttrriicctteemmeenntt oorriieennttééee vveerrss llaa ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn aalloorrss qquuee cceess uussaaggeerrss ss''iinnttéérreesssseenntt ddaavvaannttaaggee àà uunnee mmoorrpphhoollooggiiee pprréécciissee dduu ffoonndd ppoouurr llaaqquueellllee lleess ccrreeuuxx oonntt aauuttaanntt dd''iimmppoorrttaannccee qquuee lleess hhaauuttss--ffoonnddss eett lleess ddaannggeerrss.. CCOONNCCLLUUSSIIOONN AAffiinn ddee rrééppoonnddrree pprréécciisséémmeenntt aauuxx bbeessooiinnss dd’’uunn uussaaggeerr ppaarrttiiccuulliieerr,, iill eesstt ddoonncc nnéécceessssaaiirree ddee ddééffiinniirr uunn
 • 32. pprroodduuiitt ssppéécciiffiiqquuee mmeettttaanntt eenn œœuuvvrree ddeess pprriinncciippeess ddee ggéénnéérraalliissaattiioonn aaddaappttééss ((ccoonnsseerrvvaattiioonn ddeess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess ggééoommoorrpphhoollooggiiqquueess ddee ll''eessppaaccee,, ccoommmmuunniiccaattiioonn dd’’uunnee iinnffoorrmmaattiioonn ssééddiimmeennttoollooggiiqquuee ffiinnee......)).. CCeellaa aa ééggaalleemmeenntt ddeess ccoonnssééqquueenncceess ssuurr lleess mmeessuurreess,, ppuuiissqquuee ddèèss llaa pphhaassee dd''oobbsseerrvvaattiioonn eett ddee mmeessuurreess,, iill eesstt nnéécceessssaaiirree ddee ffaaiirree ddeess cchhooiixx eenn ffoonnccttiioonn ddeess oobbjjeeccttiiffss.. LL’’iiddééaall sseerraaiitt ddee ddééffiinniirr uunnee bbaassee nnuumméérriiqquuee qquuii aauurraaiitt eenn cchhaarrggee llaa ggeessttiioonn ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ggééooggrraapphhiiqquueess ddééccrriivvaanntt aauu pplluuss pprrèèss llee mmoonnddee rrééeell eett qquuii,, eenn ffoonnccttiioonn ddeess uuttiilliissaattiioonnss,, ppeerrmmeettttrraaiitt ddee vviissuuaalliisseerr cceerrttaaiinneess iinnffoorrmmaattiioonnss aavveecc uunn nniivveeaauu ddee ggéénnéérraalliissaattiioonn ddiifffféérreenntt sseelloonn lleess oobbjjeeccttiiffss.. CC’’eesstt ccee qquuii ppoouurrrraaiitt êêttrree aatttteeiinntt,, àà mmooyyeenn tteerrmmee,, àà ppaarrttiirr ddeess ssyyssttèèmmeess ddee vviissuuaalliissaattiioonn ddee ccaarrtteess mmaarriinneess éélleeccttrroonniiqquueess ((EECCDDIISS)) eenn ccoouurrss ddee ddéévveellooppppeemmeenntt.. AA ppaarrttiirr dd’’uunnee rrééfféérreennccee ggééooggrraapphhiiqquuee ccoommmmuunnee,, cceellllee ddeess ccaarrtteess mmaarriinneess,, iill sseerraa ppoossssiibbllee ddee ddééffiinniirr ddeess pprroodduuiittss ccoonntteennaanntt ddee ll’’iinnffoorrmmaattiioonn ssppéécciiffiiqquuee àà cceerrttaaiinneess aaccttiivviittééss :: cc’’eesstt ll’’EESSIISS ppoouurr lleess aaccttiivviittééss dd’’eexxppllooiittaattiioonn ddee llaa mmeerr,, llee WWEECCDDIISS ppoouurr lleess aaccttiivviittééss mmiilliittaaiirreess...... LLeess pprrééccaauuttiioonnss dd''eemmppllooii rreellaattiivveess aauu GGPPSS EExxttrraaiitt :: LLeess gguuiiddeess dduu SSHHOOMM :: ""GGPPSS eett nnaavviiggaattiioonn mmaarriittiimmee"" ((ééddiittiioonn 33 dduu 2255 mmaarrss 22000000)) ((994400 RROOAA)) VVooiirr ééggaalleemmeenntt llee gguuiiddee dduu SSHHOOMM :: ""LL’’hhyyddrrooggrraapphhiiee,, lleess ddooccuummeennttss nnaauuttiiqquueess,, lleeuurrss iimmppeerrffeeccttiioonnss eett lleeuurr bboonn uussaaggee"" ((000011FFNNOOAA)) LLEE GGPPSS EETT LL’’IIMMPPRRÉÉCCIISSIIOONN DDEESS CCAARRTTEESS MMAARRIINNEESS LLeess ddaannggeerrss iimmmmeerrggééss eett ll''eemmppllooii dduu GGPPSS LLee nnaavviiggaatteeuurr ééqquuiippéé dd''uunn rréécceepptteeuurr GGPPSS,, eenn ppaarrttiiccuulliieerr eenn mmooddee ddiifffféérreennttiieell,, eett qquuii aauurraa bbiieenn pprriiss eenn ccoommppttee llee ddééccaallaaggee eennttrree llee WWGGSS 8844 eett llee ssyyssttèèmmee ggééooddééssiiqquuee ddee ssaa ccaarrttee nnee ddeevvrraa cceeppeennddaanntt ppaass uusseerr iinnccoonnssiiddéérréémmeenntt ddee ll''eexxcceelllleennttee qquuaalliittéé ddee ssoonn ppoossiittiioonnnneemmeenntt.. IIll nn''oouubblliieerraa ppaass qquuee llaa ppoossiittiioonn ddeess ddaannggeerrss iimmmmeerrggééss ppoorrttééss ssuurr lleess ccaarrtteess eesstt ccoonnnnuuee aavveecc uunnee pprréécciissiioonn ggéénnéérraalleemmeenntt iinnfféérriieeuurree àà cceellllee ddee ssoonn pprroopprree ssyyssttèèmmee ddee nnaavviiggaattiioonn.. EEnn eeffffeett,, ppoouurr lleess zzoonneess ooùù ll''hhyyddrrooggrraapphhiiee eesstt aannttéérriieeuurree àà 11995500,, uunn ddaannggeerr iimmmmeerrggéé oouu uunn hhaauutt--ffoonndd eenn vvuuee ddee tteerrrree ppeeuutt êêttrree ssiittuuéé ssuurr llaa ccaarrttee àà pplluuss ddee 110000 mm ddee ssaa ppoossiittiioonn rrééeellllee,, ll''eerrrreeuurr ppoouuvvaanntt aatttteeiinnddrree oouu ddééppaasssseerr 330000 mm pplluuss aauu llaarrggee.. CCee nn''eesstt qquu''aapprrèèss ll''aavvèènneemmeenntt ddeess ssyyssttèèmmeess ddee rraaddiioollooccaalliissaattiioonn qquuee lleess HHyyddrrooggrraapphheess oonntt ééttéé eenn mmeessuurree ddee ssiittuueerr lleess hhaauuttss--ffoonnddss ssuurr ttoouutt llee ppllaatteeaauu ccoonnttiinneennttaall aavveecc uunnee pprréécciissiioonn hhoorriizzoonnttaallee ddee ll''oorrddrree ddee 1100 mm,, cc''eesstt àà ddiirree aavveecc uunnee pprréécciissiioonn ccoommppaarraabbllee àà cceellllee dduu DDGGPPSS.. IIll yy aa ddoonncc uunn rriissqquuee cceerrttaaiinn ppoouurr llee nnaavviiggaatteeuurr qquuii,, ccoonnsscciieenntt ddee ll''eexxcceelllleennttee qquuaalliittéé ddee ssoonn ppooiinntt GGPPSS,, vvoouuddrraaiitt sseerrrreerr lleess hhaauuttss--ffoonnddss ddee ttrroopp pprrèèss.. SSii,, eennhhaarrddii ppaarr llaa pprréécciissiioonn ddee ll''oorrddrree llee 1100 mm ddee ssoonn GGPPSS ddiifffféérreennttiieell,, iill aaddooppttaaiitt uunnee rroouuttee ppaassssaanntt tthhééoorriiqquueemmeenntt àà 110000 mm dd''uunn hhaauutt--ffoonndd ccaarrttooggrraapphhiiéé,, ttoouutteess lleess ccoonnddiittiioonnss ppoouurr uunn éévveennttuueell ttaalloonnnnaaggee sseerraaiieenntt rrééuunniieess.. CC''eesstt ppoouurrqquuooii ll''uuttiilliissaatteeuurr dduu GGPPSS ddeevvrraa ccoonnttiinnuueerr àà ssuuiivvrree llaa bboonnnnee vviieeiillllee rrèèggllee dduu ppoouuccee.. UUnnee mmaarrggee ddee ssééccuurriittéé àà pprreennddrree :: llaa rrèèggllee dduu ppoouuccee ((11)) DDee ffaaççoonn ggéénnéérraallee,, llee nnaavviiggaatteeuurr pprreenndd ddeeuuxx mmaarrggeess ddee ssééccuurriittéé,, ll''uunnee vveerrttiiccaallee qquuee ll''oonn aappppeellllee ccoouurraammmmeenntt llee ppiieedd ddee ppiilloottee,, ll''aauuttrree hhoorriizzoonnttaallee qquuii ccoonnssiissttee àà ppaasssseerr àà uunnee ddiissttaannccee ssuuffffiissaannttee ddeess ddaannggeerrss iimmmmeerrggééss.. LL’’uuttiilliissaatteeuurr dduu GGPPSS ddeevvrraa ccoonnttiinnuueerr àà pprreennddrree cceess ddeeuuxx mmaarrggeess,, eett ppoouurr llaa sseeccoonnddee aapppplliiqquueerr llaa rrèèggllee dduu ppoouuccee :: iill ttrraacceerraa,, cchhaaqquuee ffooiiss qquuee ppoossssiibbllee,, ssaa rroouuttee ddee ffaaççoonn àà ppaasssseerr àà pplluuss dd''uunn ppoouuccee ddeess ddaannggeerrss iimmmmeerrggééss,, àà ll''éécchheellllee ddee llaa ccaarrttee ddoonntt iill ssee sseerrtt.. CCeettttee rrèèggllee eesstt uunn ppeeuu sséévvèèrree ddaannss lleess aapppprroocchheess ppoorrttuuaaiirreess qquuii oonntt ffaaiitt ll''oobbjjeett ddee lleevvééss rréécceennttss.. DDaannss cceess zzoonneess,, llee nnaavviiggaatteeuurr sseerraa eenn mmeessuurree ddee pprrooffiitteerr pplleeiinneemmeenntt eett lluucciiddeemmeenntt ddee llaa pprréécciissiioonn dduu GGPPSS.. ((11)) LLee ppoouuccee ddééssiiggnnee iiccii aauussssii bbiieenn uunnee aanncciieennnnee uunniittéé ddee lloonngguueeuurr ((22,,770077 ccmm)) qquuee llaa llaarrggeeuurr dduu ppoouuccee dduu nnaavviiggaatteeuurr ppoosséé ssuurr llaa ccaarrttee !!
 • 33. CCAARRTTEE ÉÉLLEECCTTRROONNIIQQUUEE,, CCAARRTTEE NNUUMMÉÉRRIISSÉÉEE...... :: PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS DD''EEMMPPLLOOII LLaa ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ffaaiissaanntt ppaarrttiiee dd''uunn ssyyssttèèmmee iinnttééggrréé ddee nnaavviiggaattiioonn ppeerrmmeettttrraa ddee ffaaiirree aappppaarraaîîttrree ddee ffaaççoonn ccoonnttiinnuuee llaa ppoossiittiioonn dduu nnaavviirree ssuurr uunn ssyyssttèèmmee ddee vviissuuaalliissaattiioonn ddee ccaarrtteess mmaarriinneess ((EECCDDIISS :: EElleeccttrroonniicc CChhaarrtt DDiissppllaayy aanndd IInnffoorrmmaattiioonn SSyysstteemm)).. EEnn rraaiissoonn ddee llaa vvooccaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee ll''EECCDDIISS,, llaa bbaassee ddee ddoonnnnééeess nnuumméérriiqquueess ccaarrttooggrraapphhiiqquueess ccoorrrreessppoonnddaannttee sseerraa nnéécceessssaaiirreemmeenntt rraappppoorrttééee aauu WWGGSS 8844.. LLee ssyyssttèèmmee ddee llooccaalliissaattiioonn llee pplluuss ffrrééqquueemmmmeenntt aassssoocciiéé àà ll''EECCDDIISS sseerraa llee GGPPSS eenn mmooddee ddiifffféérreennttiieell.. AAiinnssii oonn vveerrrraa aappppaarraaîîttrree ssuurr ll''EECCDDIISS llaa ppoossiittiioonn aabbssoolluuee dduu nnaavviirree ccoonnnnuuee àà 1100 mm pprrèèss,, aalloorrss qquuee bboonn nnoommbbrree ddeess ddoonnnnééeess ccaarrttooggrraapphhiiqquueess aappppaarraaiissssaanntt ssuurr ll''ééccrraann dduu ssyyssttèèmmee ccoommppoorrtteerroonntt ddeess iinncceerrttiittuuddeess ssuurr llaa ppoossiittiioonn bbiieenn ssuuppéérriieeuurreess,, iinncceerrttiittuuddeess ddoonntt lleess oorrddrreess ddee ggrraannddeeuurr vviieennnneenntt dd''êêttrree rraappppeellééss.. BBiieenn qquuee lleess ddoonnnnééeess ppoouurr EECCDDIISS ccoonnttiieennddrroonntt ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ssuurr lleeuurr qquuaalliittéé ppeerrmmeettttaanntt aauu nnaavviiggaatteeuurr dd''aapppprréécciieerr llaa ccoonnffiiaannccee qquu''iill ddooiitt lleeuurr aaccccoorrddeerr ((iinnffoorrmmaattiioonn oobbjjeeccttiivvee ssuurr ll’’oorriiggiinnee ddeess ddoonnnnééeess bbaatthhyymmééttrriiqquueess eett iinnffoorrmmaattiioonn ssuubbjjeeccttiivvee ssuurr llaa qquuaalliittéé ddeess ddoonnnnééeess bbaatthhyymmééttrriiqquueess eenn rreeggaarrdd ddee ll’’uussaaggee ddee llaa ccaarrttee)),, lleess rriissqquueess pprrééccééddeemmmmeenntt ddééccrriittss ddeemmeeuurreerroonntt ddoonncc.. LLaa tteennttaattiioonn ddee ppaasssseerr pprrèèss ddeess ddaannggeerrss sseerraa pplluuss ggrraannddee lloorrssqquuee llee GGPPSS sseerraa aassssoocciiéé àà llaa ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee qquuee lloorrssqquu''oonn nnee ddiissppoossee qquuee dd''uunnee ccaarrttee ppaappiieerr.. DDaannss llee pprreemmiieerr ccaass llaa ppoossiittiioonn dduu nnaavviirree aappppaarraaîîttrraa eenn eeffffeett ddee ffaaççoonn aauuttoommaattiiqquuee,, iinnssttaannttaannééee eett ccoonnttiinnuuee ddaannss ssoonn eennvviirroonnnneemmeenntt nnaauuttiiqquuee.. DDaannss llee sseeccoonndd,, llee rreeppoorrtt dduu ppooiinntt pprreennaanntt dduu tteemmppss,, llee nnaavviiggaatteeuurr sseerraa pplluuss pprruuddeenntt.. IIll ffaauuddrraa ddee nnoommbbrreeuusseess aannnnééeess ppoouurr rreepprreennddrree lleess lleevvééss hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess aanncciieennss ddaannss lleess zzoonneess ffrrééqquueennttééeess ppaarr llaa nnaavviiggaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee aaffiinn dd''aatttteeiinnddrree uunnee pprréécciissiioonn ddee ppoossiittiioonn ddee ttoouutteess lleess ddoonnnnééeess ccaarrttooggrraapphhiiqquueess ssuuppéérriieeuurree oouu ééggaallee àà cceellllee qquuee ddoonnnnee llee GGPPSS eenn mmooddee ddiifffféérreennttiieell.. EEnn aatttteennddaanntt,, llee nnaavviiggaatteeuurr uuttiilliissaanntt llaa ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee nnee ddeevvrraa ppaass rréédduuiirree ssaa mmaarrggee ddee ssééccuurriittéé.. IIll eesstt àà nnootteerr qquuee ll''EECCDDIISS ppeerrmmeettttrraa ddeess aaggrraannddiisssseemmeennttss ((zzoooomm)) ddaannss lleess lliimmiitteess ccoommppaattiibblleess aavveecc ll''éécchheellllee ddeess lleevvééss ddee llaa zzoonnee.. IIll eesstt ccllaaiirr qquu''uunn zzoooomm eexxaaggéérréé ccoonnssttiittuuee uunn rriissqquuee iinnaacccceeppttaabbllee,, nnee sseerraaiitt--ccee qquuee ppaarrccee qquu''iill ppeerrmmeett ddee ccoonnttoouurrnneerr llaa rrèèggllee dduu ppoouuccee ddee ffaaççoonn ppaarrffaaiitteemmeenntt iilllliicciittee.. VViissuuaalliissaattiioonn ddee llaa ppoossiittiioonn ssuurr uunn ééccrraann ((mmiiccrroo--oorrddiinnaatteeuurr......)) LLee rreeppoorrtt aauuttoommaattiiqquuee ddee llaa ppoossiittiioonn GGPPSS ssuurr uunnee ccaarrttee nnuumméérriissééee pprréésseennttee lleess mmêêmmeess ddaannggeerrss.. TToouuss lleess pprroobbllèèmmeess dd''eexxppllooiittaattiioonn eexxppoossééss pprrééccééddeemmmmeenntt ppoouurr llaa ccaarrttee ppaappiieerr ddeemmeeuurreenntt,, mmêêmmee ddaannss llaa mmeeiilllleeuurree ccoonnffiigguurraattiioonn tteecchhnniiqquuee ddeess rreepprréésseennttaattiioonnss nnuumméérriiqquueess.. DDeess pprroobbllèèmmeess ppaarrttiiccuulliieerrss ppeeuuvveenntt ééggaalleemmeenntt ssuurrvveenniirr,, lliiééss àà ll''eemmppllooii ddee pprroodduuiittss nnuumméérriiqquueess nnoonn ooffffiicciieellss :: rreennsseeiiggnneemmeenntt ssuurr llee ddééccaallaaggee dduu ssyyssttèèmmee ggééooddééssiiqquuee nnoonn aacccceessssiibbllee ffaauuttee dd''aavvooiirr ééttéé nnuumméérriisséé,, oouu pprroodduuiitt ttrraannssffoorrmméé ddee mmaanniièèrree aapppprrooxxiimmaattiivvee ppoouurr tteenntteerr ddee llee rraappppoorrtteerr àà uunn ppsseeuuddoo-- WWGGSS 8844.. PPEERRTTEE DDUU SSIIGGNNAALL GGPPSS DDAANNSS CCEERRTTAAIINNEESS ZZOONNEESS TTRROOPPIICCAALLEESS.. LLee bbuulllleettiinn OOCCEEAANN SSTTEECCEE IISSSSUUPP nn°° 110055 dduu 1188 jjaannvviieerr 11999999 ssiiggnnaallee lleess aannoommaalliieess ssuuiivvaanntteess :: UUnn cceerrttaaiinn nnoommbbrree ddee ccoommpptteess rreenndduuss ddee ppeerrttee dduu ssiiggnnaall GGPPSS dduurraanntt pplluussiieeuurrss hheeuurreess dduurraanntt lleess nnuuiittss dd''ééttéé aauu llaarrggee dduu BBrrééssiill oonntt ééttéé rrééddiiggééss.. LL''eexxpplliiccaattiioonn pprroobbaabbllee ddee ccee pphhéénnoommèènnee sseerraaiitt llaa ssuuiivvaannttee ((sseelloonn DDrr.. JJoossee HHuummbbeerrrroo SSoobbrraall ddee ll''AAggeennccee SSppaattiiaallee dduu BBrrééssiill)) :: DDeess bbuulllleess ddee ppllaassmmaa iioonnoosspphhéérriiqquueess ppeeuuvveenntt ffaaiirree ééccrraann oouu iinntteerrfféérreerr aavveecc lleess ssiiggnnaauuxx rraaddiiooéélleeccttrriiqquueess.. EElllleess ssee ffoorrmmeenntt aapprrèèss llee ccoouucchheerr dduu ssoolleeiill ssuurr uunnee ppéérriiooddee qquuii vvaa dd''ooccttoobbrree àà mmaarrss.. EElllleess ssoonntt pplluuss ffrrééqquueenntteess eennttrree nnoovveemmbbrree eett jjaannvviieerr :: eelllleess aappppaarraaiisssseenntt ddee pprrééfféérreennccee eennttrree 2211hh33OO eett 0022hhOOOO.. EElllleess ssoonntt aauussssii eenn rreellaattiioonn aavveecc ll''aaccttiivviittéé ssoollaaiirree,, ccee qquuii ssiiggnniiffiiee qquuee lleess ttrroouuss ddee rréécceeppttiioonn dduu GGPPSS vvoonntt êêttrree pplluuss ffrrééqquueennttss ddaannss lleess ddeeuuxx aannnnééeess àà vveenniirr aavveecc uunn ppiicc eennttrree 22000000--22000011.. CCee pphhéénnoommèènnee nn''eesstt ppaass lliimmiittéé aauu BBrrééssiill eett ppeeuutt aaffffeecctteerr dd''aauuttrreess zzoonneess ttrrooppiiccaalleess.. LLeess ffoouurrnniisssseeuurrss dd''ééqquuiippeemmeennttss ss''iinnvveessttiisssseenntt ssuurr ccee pphhéénnoommèènnee eett rreecchheerrcchheenntt ddeess ssoolluuttiioonnss.. LLeess pprrééccaauuttiioonnss dd''eemmppllooii rreellaattiivveess aauu ssyyssttèèmmee EECCDDIISS
 • 34. LL''eemmppllooii ddee ll''EECCDDIISS ddooiitt aallllééggeerr llee ttrraavvaaiill ssyyssttéémmaattiiqquuee eenn ppaasssseerreellllee,, iill nnee rreemmppllaaccee eenn aauuccuunnee mmaattiièèrree llee sseennss mmaarriinn dduu nnaavviiggaatteeuurr eett nnee ssuubbssttiittuuee ppaass àà llaa vveeiillllee ooppttiiqquuee :: ""LLAA NNAAVVIIGGAATTIIOONN,, QQUUII EESSTT UUNNEE SSCCIIEENNCCEE MMAAIISS AAUUSSSSII UUNN AARRTT,, NNEE SSEERRAA JJAAMMAAIISS UUNNEE AAFFFFAAIIRREE DDEE BBOOÎÎTTEE NNOOIIRREE.."" LLeess pprrééccaauuttiioonnss dd''eemmppllooii rreellaattiivveess aauu ssyyssttèèmmee EECCDDIISS LL''eemmppllooii ddee ll''EECCDDIISS ddooiitt aallllééggeerr llee ttrraavvaaiill ssyyssttéémmaattiiqquuee eenn ppaasssseerreellllee,, iill nnee rreemmppllaaccee eenn aauuccuunnee mmaattiièèrree llee sseennss mmaarriinn dduu nnaavviiggaatteeuurr eett nnee ssuubbssttiittuuee ppaass àà llaa vveeiillllee ooppttiiqquuee :: ""LLAA NNAAVVIIGGAATTIIOONN,, QQUUII EESSTT UUNNEE SSCCIIEENNCCEE MMAAIISS AAUUSSSSII UUNN AARRTT,, NNEE SSEERRAA JJAAMMAAIISS UUNNEE AAFFFFAAIIRREE DDEE IIHHOO TTrraannssffeerr SSttaannddaarrdd ffoorr DDiiggiittaall HHyyddrrooggrraapphhiicc DDaattaa NNoorrmmee ddee ll''OOHHII ppoouurr ll''éécchhaannggee ddeess ddoonnnnééeess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess nnuumméérriiqquueess PPuubblliiccaattiioonn SS--5577 [[ GGéénnéérraalliittééss || LLaa SS5577 || PPrréésseennttaattiioonn ddee ll''ééddiittiioonn 33..00 ddee llaa SS5577 || PPrréésseennttaattiioonn ddee ll''ééddiittiioonn 33..11 ddee llaa SS5577 || IInnffoorrmmaattiioonnss PPrraattiiqquueess ]] PPuubblliiééee ppaarr llee BBuurreeaauu HHyyddrrooggrraapphhiiqquuee IInntteerrnnaattiioonnaall 44,, QQuuaaii AAnnttooiinnee 11eerr BB..PP.. 444455 -- MMCC 9988001111 MMOONNAACCOO CCeeddeexx PPrriinncciippaauuttéé ddee MMoonnaaccoo TTééllééccooppiiee :: ((337777)) 9933 1100 8811 4400 MMééll :: iinnffoo@@iihhbb..mmcc ssiittee iinntteerrnneett :: hhttttpp::wwwwww..oohhii..sshhoomm..ffrr ((DDeerrnniièèrree mmiissee àà jjoouurr llee 1100..0066..22000000)) GGéénnéérraalliittééss LLaa bbaassee ddee ddoonnnnééeess ((EENNCC)) ddooiitt êêttrree ffoouurrnniiee ccoonnffoorrmméémmeenntt àà llaa nnoorrmmee SS5577 eett ssaa ssppéécciiffiiccaattiioonn ddee pprroodduuiitt EENNCC.. CCeettttee nnoorrmmee eesstt àà llaa ffooiiss uunn ffoorrmmaatt dd''éécchhaannggee eett uunnee ssppéécciiffiiccaattiioonn ddee pprroodduuiitt :: mmooddèèllee ccoonncceeppttuueell,, ccoonntteennuu,, ddeessccrriippttiioonn eexxhhaauussttiivvee ddeess oobbjjeettss.. CCeettttee ssppéécciiffiiccaattiioonn ddee pprroodduuiitt ccoonnttiieenntt eenn ppaarrttiiccuulliieerr ddeess ggeerrmmeess ppoouurr ll''aaiiddee àà llaa ddéécciissiioonn :: qquuaalliittéé ddeess ddoonnnnééeess,, ggaammmmeess dd''éécchheellllee aauuttoorriissééeess…… UUnnee nnoouuvveellllee vveerrssiioonn ddee llaa nnoorrmmee SS5577 EEddiittiioonn 33..11 sseerraa ddiissppoonniibbllee eenn nnoovveemmbbrree 22000000.. CCeellllee--ccii nnee ccoonnttiieenntt qquuee ddeess nnoouuvveelllleess vvaalleeuurrss dd''aattttrriibbuuttss,, ppaarr rraappppoorrtt àà ll''ééddiittiioonn aaccttuueellllee 33..00.. AA ll''ooccccaassiioonn ddee llaa nnoouuvveellllee ééddiittiioonn,, uunnee ddooccuummeennttaattiioonn dd''aaccccoommppaaggnneemmeenntt aa ééttéé ééddiittééee.. DDee llaarrggee eexxttrraaiitt ssoonntt pprréésseennttééss ccii --ddeessssoouuss :: LLaa SS5577 SS--5577 ddeessccrriibbeess tthhee SSttaannddaarrdd ttoo bbee uusseedd ffoorr tthhee eexxcchhaannggee ooff ddiiggiittaall hhyyddrrooggrraapphhiicc ddaattaa bbeettwweeeenn nnaattiioonnaall HHyyddrrooggrraapphhiicc OOffffiicceess aanndd ffoorr tthhee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff ddiiggiittaall ddaattaa aanndd pprroodduuccttss ttoo mmaannuuffaaccttuurreerrss,, mmaarriinneerrss,, aanndd ootthheerr ddaattaa uusseerrss.. TThhee mmoosstt ssiiggnniiffiiccaanntt ddiiggiittaall pprroodduucctt bbeeiinngg ddeelliivveerreedd iinn tthhee SS--5577 ffoorrmmaatt iiss tthhee EElleeccttrroonniicc NNaavviiggaattiioonnaall CChhaadd ((EENNCC)).. SS--5577 wwaass aaddoopptteedd aass aann ooffffiicciiaall IIHHOO ssttaannddaarrdd bbyy tthhee XXIIVVtthh IInntteerrnnaattiioonnaall HHyyddrrooggrraapphhiicc CCoonnffeerreennccee,, MMoonnaaccoo,, 44--1155 MMaayy 11999922 aanndd iiss aallssoo ssppeecciiffiieedd iinn tthhee IIMMOO
 • 35. PPeerrffoorrmmaannccee SSttaannddaarrddss ffoorr EElleeccttrroonniicc CChhaarrtt DDiissppllaayy aanndd IInnffoorrmmaattiioonn SSyysstteemmss ((EECCDDIISS)) ((IIMMOO RReessoolluuttiioonn AA..881177((ll 99)) aass aammeennddeedd)).. PPrréésseennttaattiioonn ddee ll''ééddiittiioonn 33..00 ddee llaa SS5577 PPrréésseennttaattiioonn ddee ll''ééddiittiioonn 33..11 ddee llaa SS5577 PPRREEFFAACCEE EEddiittiioonn 33..11 ooff tthhee IIHHOO TTrraannssffeerr SSttaannddaarrdd ffoorr DDiiggiittaall HHyyddrrooggrraapphhiicc DDaattaa,, PPuubblliiccaattiioonn SS--5577,, ssuuppeerrsseeddeess tthhee pprreevviioouuss EEddiittiioonn 33..00 ddaatteedd NNoovveemmbbeerr 11999966.. EEddiittiioonn 33..11 hhaass bbeeeenn ddeevveellooppeedd bbyy tthhee TTrraannssffeerr SSttaannddaarrdd MMaaiinntteennaannccee aanndd AApppplliiccaattiioonn DDeevveellooppmmeenntt WWoorrkkiinngg GGrroouupp ((TTSSMMAADD)) ooff tthhee IIHHOO CCoommmmiitttteeee oonn HHyyddrrooggrraapphhiicc RReeqquuiirreemmeennttss ffoorr IInnffoorrmmaattiioonn SSyysstteemmss ((CCHHRRIISS)).. TThhee oorriiggiinn ooff EEddiittiioonn 33..11 ccaann bbee ttrraacceedd bbaacckk ttoo NNoovveemmbbeerr 11999944 wwhheenn tthhee rreeqquuiirreemmeenntt ffoorr aa ddeettaaiilleedd EENNCC PPrroodduucctt SSppeecciiffiiccaattiioonn ((PPSS)) wwaass cclleeaarrllyy iiddeennttiiffiieedd aatt tthhee 66tthh CCooEE 11)) MMeeeettiinngg.. AA wwoorrkksshhoopp ffoolllloowweedd iinn FFeebbrruuaarryy 11999955 wwiitthh ppaarrttiicciippaattiioonn ooff EECCDDIISS mmaannuuffaaccttuurreerrss,, hhyyddrrooggrraapphhiicc ooffffiicceess aanndd rreegguullaattoorryy aauutthhoorriittiieess,, wwiitthh aa vviieeww ttoo aaggrreeeeiinngg oonn tthhee EENNCC PPSS ccoonntteennttss.. AAtt tthhiiss wwoorrkksshhoopp,, iitt aallssoo bbeeccaammee aappppaarreenntt tthhaatt aa nneeww eeddiittiioonn ooff SS--5577 wwaass nneeeeddeedd ttoo ssaattiissffyy bbootthh HHyyddrrooggrraapphhiicc OOffffiicceess aanndd EECCDDIISS mmaannuuffaaccttuurreerrss'' rreeqquuiirreemmeennttss.. AAss aa rreessuulltt,, tthhee DDBBWWGG 22)) uunnddeerrttooookk tthhee pprreeppaarraattiioonn ooff bbootthh EEddiittiioonn 33..00 ooff SS--5577 aanndd tthhee aassssoocciiaatteedd EENNCC PPSS.. IItt mmeett ffoouurr ttiimmeess dduurriinngg 11999955//11999966 ttoo ccoommpplleettee tthhee wwoorrkk.. CChhaannggeess ffrroomm VVeerrssiioonn 22..00 iinncclluuddeedd aa bbiinnaarryy iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff tthhee ffoorrmmaatt,, iinn aaddddiittiioonn ttoo tthhee eexxiissttiinngg AASSCCIIII oonnee;; aa nneeww cceellll ssttrruuccttuurree ccoonncceepptt;; aa rreevviisseedd uuppddaattiinngg mmeecchhaanniissmm bbaasseedd oonn uunniiqquuee oobbjjeecctt iiddeennttiiffiieerrss;; aanndd aa mmoorree ccoommpprreehheennssiivvee ddaattaa mmooddeell.. TThhee ccoonntteennttss ooff tthhee SSttaannddaarrdd wweerree aallssoo ssiiggnniiffiiccaannttllyy rree--oorrggaanniizzeedd ffoorr EEddiittiioonn 33..00 ssoo aass ttoo ccoommpprriissee aa mmaaiinn sseeccttiioonn aanndd ttwwoo aappppeennddiicceess.. TThhee mmaaiinn sseeccttiioonn iiss ffoorrmmeedd ooff tthhrreeee ppaarrttss :: aa ggeenneerraall iinnttrroodduuccttiioonn ttoo tthhee SSttaannddaarrdd,, aa tthheeoorreettiiccaall ddaattaa mmooddeell aanndd aa ddeessccrriippttiioonn ooff tthhee ddaattaa ssttrruuccttuurree.. TThhee ttwwoo aappppeennddiicceess ccoonnttaaiinn tthhee OObbjjeecctt CCaattaalloogguuee ooff SS--5577 aanndd PPrroodduucctt SSppeecciiffiiccaattiioonnss ((PPSS)) ffoorr ddiiffffeerreenntt aapppplliiccaattiioonnss.. TThhee PPSS ffoorr EENNCC iiss ooff ppaarrttiiccuullaarr iinntteerreesstt ttoo EECCDDIISS mmaannuuffaaccttuurreerrss.. AAssssoocciiaatteedd wwiitthh tthhee EENNCC PPSS,, aass aann AAnnnneexx,, iiss aannootthheerr ddooccuummeenntt wwhhiicchh pprroovviiddeess gguuiiddeelliinneess oonn tthhee UUssee ooff tthhee OObbjjeecctt CCaattaalloogguuee ffoorr EENNCC aanndd iiss mmaaiinnllyy iinntteennddeedd ffoorr HHOOss iinn tthhee EENNCC ddaattaa ccrreeaattiioonn pprroocceessss.. IItt wwaass ddeecciiddeedd tthhaatt EEddiittiioonn 33..00 sshhoouulldd bbee ffrroozzeenn,, ii..ee.. rreemmaaiinneedd uunnaalltteerreedd,, ffoorr ffoouurr yyeeaarrss ffrroomm NNoovveemmbbeerr 11999966 oonnwwaarrddss,, iinn oorrddeerr ttoo ffaacciilliittaattee EENNCC ddaattaa pprroodduuccttiioonn bbyy HHOOss aanndd tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff EECCDDIISS eeqquuiippmmeenntt bbyy mmaannuuffaaccttuurreerrss.. BBaasseedd oonn pprraaccttiiccaall eexxppeerriieennccee,, ssoommee HHyyddrrooggaapphhiicc OOffffiicceess iiddeennttiiffiieedd aa lliimmiitteedd nnuummbbeerr ooff aattttrriibbuuttee vvaalluueess tthhaatt tthheeyy rreeqquuiirreedd ffoorr EENNCC ppuurrppoosseess bbuutt wwhhiicchh wweerree nnoott ccoonnttaaiinneedd iinn EEddiittiioonn 33..00.. IItt wwaass tthheerreeffoorree aaggrreeeedd tthhaatt aa lliimmiitteedd nneeww eeddiittiioonn ooff SS--5577,, EEddiittiioonn 33..11,, wwoouulldd bbee ppuubblliisshheedd aatt tthhee eenndd ooff tthhee ffoouurr--yyeeaarr ppeerriioodd,, wwhhiicchh wwoouulldd iinnccoorrppoorraattee oonnllyy tthheessee aaddddiittiioonnaall aattttrriibbuuttee vvaalluueess.. SS--5577EEddiittiioonn 33..11 wwiillll ccoommee iinnttoo ffoorrccee iinn NNoovveemmbbeerr 22000000,, bbuutt wwiillll bbee mmaaddee aavvaaiillaabbllee iinn NNoovveemmbbeerr ll999999 ttoo aallllooww ddaattaa pprroodduucceerrss aanndd eeqquuiippmmeenntt mmaannuuffaaccttuurreerrss ttoo ffaammiilliiaarriissee tthheemmsseellvveess wwiitthh tthhee nneeww ccoonntteenntt.. EEddiittiioonn 33..11 wwiillll rreemmaaiinn ffrroozzeenn uunnttiill aatt lleeaasstt NNoovveemmbbeerr22OOOO22.. AAllll ccoommppoonneennttss ooff tthhee SSttaannddaarrdd hhaavvee bbeeeenn ffrroozzeenn eexxcceepptt tthhee UUssee ooff tthhee OObbjjeecctt CCaattaalloogguuee ffoorr EENNCC aanndd IIHHOO CCooddeess ffoorr PPrroodduucciinngg AAggeenncciieess ddooccuummeennttss,, ssuubbsseeqquueenntt eeddiittiioonnss ooff wwhhiicchh wwiillll bbee ppuubblliisshheedd aass rreeqquuiirreedd iinn tthhee ccoouurrssee ooff tthhee ffrreeeezzee ppeerriioodd.. AAnnyy ''CCoorrrreeccttiioonnss'' oorr ''EExxtteennssiioonnss"" rreeqquuiirreedd ffoorr ffuuttuurree
 • 36. eeddiittiioonnss,, ttooggeetthheerr wwiitthh ''CCllaarriiffiiccaattiioonnss"" ttoo tthhee eexxiissttiinngg tteexxtt,, wwiillll bbee rreeccoorrddeedd iinn tthhee CCuummuullaattiivvee MMaaiinntteennaannccee DDooccuummeenntt'' ((aavvaaiillaabbllee ffrroomm tthhee IIHHOO wweebb-- ssiittee:: hhttttpp::wwwwww..iihhoo..sshhoomm..ffrr.. TThhee MMDD ddooccuummeenntt iiss uuppddaatteedd aafftteerr eevveerryy mmeeeettiinngg ooff tthhee TTSSMMAADD.. AAuutteeuurr :: RRaaddmm NNeeiill GGUUYY,, IIHHBB DDiirreeccttoorr CChhaaiirrmmaann,, IIHHOO CCHHRRIISS NNoovveemmbbeerr 11999999 11)) CCoommmmiitttteeee oonn EECCDDIISS,, nnooww rreeddeeffiinneedd aass ''CCHHRRIISS''.. 22)) DDaattaa BBaassee WWoorrkkiinngg GGrroouupp,, nnooww rreeddeeffiinneedd aass ''TTSSMMAADD''.. SS5577 DDOOCCUUMMEENNTT CCOONNTTEENNTTSS ((MMaaiinn SSeeccttiioonnss OOnnllyy)) VVooiirr ffiigguurree MMAAIINNTTEENNAANNCCEE EEddiittiioonn 33..11 iiss mmaaiinnttaaiinneedd bbyy mmeeaannss ooff aa ccuummuullaattiivvee MMaaiinntteennaannccee DDooccuummeenntt ((MMDD)),, wwhhiicchh iiss pprroommuullggaatteedd oonn tthhee IIHHOO wweebb ssiittee ((hhttttpp::wwwwww..iihhoo..sshhoomm..ffrr)) aafftteerr eevveerryy nneeww rreelleeaassee.. TThhiiss ddooccuummeenntt iinncclluuddeess tthhrreeee sseeccttiioonnss,, nnaammeellyy ccllaarriiffiiccaattiioonnss sseeccttiioonn,, ccoorrrreeccttiioonnss sseeccttiioonn aanndd eexxtteennssiioonnss sseeccttiioonn.. TThhee ccllaarriiffiiccaattiioonnss sseeccttiioonn ccoonnttaaiinnss iimmpprroovveemmeennttss ttoo tthhee wwoorrddiinngg aanndd mmiinnoorr cchhaannggeess ttoo ccoorrrreecctt eeddiittoorriiaall eerrrroorrss tthhaatt ddoo nnoott rreessuulltt iinn aa ssuubbssttaannttiivvee cchhaannggee ttoo tthhee SSttaannddaarrdd,, ((AA ssuubbssttaannttiivvee cchhaannggee iiss oonnee tthhaatt wwoouulldd aaffffeecctt aann iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff tthhee bbaassee SSttaannddaarrdd)).. BBeeccaauussee EEddiittiioonn 33..11 iiss aa mmiinnoorr nneeww eeddiittiioonn,, tthhee oonnllyy iinnffoorrmmaattiioonn tthhaatt hhaass bbeeeenn ttrraannssffeerrrreedd ttoo iitt ffrroomm tthhee ccuurrrreenntt MMaaiinntteennaannccee DDooccuummeenntt aarree nneeww aattttrriibbuuttee vvaalluueess rreeqquueesstteedd bbyy uusseerrss ooff tthhee SSttaannddaarrdd.. ''CCllaarriiffiiccaattiioonnss"" ccoonnttaaiinneedd iinn tthhee MMaaiinntteennaannccee DDooccuummeenntt rreemmaaiinn ooff rreelleevvaannccee ttoo EEddiittiioonn 33..11,, bbuutt aarree nnoott iinncclluuddeedd iinn iitt.. ""CCllaarriiffiiccaattiioonnss"" iinn tthhee llaatteesstt eeddiittiioonn ooff tthhee MMDD mmuusstt tthheerreeffoorree bbee ttaakkeenn iinnttoo aaccccoouunntt bbeeffoorree mmaakkiinngg uussee ooff EEddiittiioonn 33..11.. TThhee ccoorrrreeccttiioonnss sseeccttiioonn ccoonnttaaiinnss ssuubbssttaannttiivvee cchhaannggeess tthhaatt aammeenndd tthhee ccoonntteennttss ooff tthhee SSttaannddaarrdd.. TThheessee cchhaannggeess wwiillll oonnllyy bbeeccoommee eeffffeeccttiivvee aafftteerr tthheeyy aarree iinncclluuddeedd aanndd ppuubblliisshheedd iinn tthhee nneexxtt mmaajjoorr eeddiittiioonn ooff tthhee SSttaannddaarrdd.. TThhee eexxtteennssiioonnss sseeccttiioonn ccoonnttaaiinnss aaddddiittiioonnss,, aanndd ootthheerr ssiiggnniiffiiccaanntt cchhaannggeess ttoo tthhee SSttaannddaarrdd,, wwhhiicchh hhaavvee bbeeeenn aaggrreeeedd bbyy tthhee aapppprroopprriiaattee IIHHOO ccoommmmiitttteeee oorr wwoorrkkiinngg ggrroouupp aanndd wwiillll oonnllyy bbeeccoommee eeffffeeccttiivvee aafftteerr tthheeyy hhaavvee bbeeeenn iinncclluuddeedd aanndd ppuubblliisshheedd iinn tthhee nneexxtt mmaajjoorr eeddiittiioonn ooff tthhee SSttaannddaarrdd.. NNoott aallll ddooccuummeennttss wwiitthhiinn tthhee SSttaannddaarrdd aarree mmaaiinnttaaiinneedd tthhrroouugghh tthhee MMDD mmeecchhaanniissmm.. TThhoossee ddooccuummeennttss tthhaatt aarree eeiitthheerr aaddvviissoorryy iinn nnaattuurree oorr tthhaatt ccaann bbee uuppddaatteedd wwiitthhoouutt aaffffeeccttiinngg tthhee iinntteerrpprreettaattiioonn ooff tthhee ssttaannddaarrdd,, aarree mmaaiinnttaaiinneedd vviiaa tthhee iissssuuee ooff nneeww eeddiittiioonnss wwhheenneevveerr ddeeeemmeedd nneecceessssaarryy bbyy tthhee TTrraannssffeerr SSttaannddaarrdd MMaaiinntteennaannccee aanndd AApppplliiccaattiioonn DDeevveellooppmmeenntt ((TTSSMMAADD)) WWoorrkkiinngg GGrroouupp.. TThheessee SS--5577 ddooccuummeennttss wwhhiicchh aarree aallll aavvaaiillaabbllee ffrroomm tthhee IIHHOO wweebb ssiittee,, aarree aass ffoolllloowwss:: SS-- 5577AAppppeennddiixxAA AAnnnneexxAA -- IIHHOO CCooddeess ffoorr PPrroodduucciinngg AAggeenncciieess.. SS--5577AAppppeennddiixxBB..llAAnnnneexxAA -- UUssee ooff tthhee OObbjjeecctt CCaattaalloogguuee ffoorr EENNCC IInnffoorrmmaattiioonnss pprraattiiqquueess
 • 37. LLaa SS5577 eesstt ddiissppoonniibbllee aauupprrèèss dduu BBuurreeaauu HHyyddrrooggrraapphhiiqquuee IInntteerrnnaattiioonnaall :: 44,, QQuuaaii AAnnttooiinnee 11eerr BB..PP.. 444455 -- MMCC 9988001111 MMOONNAACCOO CCeeddeexx PPrriinncciippaauuttéé ddee MMoonnaaccoo TTééllééccooppiiee :: ((337777)) 9933 1100 8811 4400 MMééll :: iinnffoo@@iihhbb..mmcc ssiittee iinntteerrnneett :: hhttttpp::wwwwww..oohhii..sshhoomm..ffrr EEttaanntt ddoonnnnéé llee vvoolluummee ddee llaa ddooccuummeennttaattiioonn llaa nnoorrmmee SS5577 nn''eesstt ddééssoorrmmaaiiss pplluuss ddiissttrriibbuuééee qquuee ssoouuss ffoorrmmee nnuumméérriiqquuee aauu ffoorrmmaatt ppddff dd''AAddoobbee.. BBOOÎÎTTEE NNOOIIRREE.."" DDiiffffuussiioonn ddeess EENNCC [[ LLEE SSCCHHEEMMAA WWEENNDD || LLee RREENNCC//NNEE :: PPRRIIMMAARR OOffffiicciiaall EENNCC SSeerrvviiccee ]] LLee pprreemmiieerr oobbssttaaccllee àà llaa mmiissee eenn sseerrvviiccee ddeess EECCDDIISS rrééssiiddee ddaannss llaa pprroodduuccttiioonn ddeess EENNCC nnéécceessssaaiirreess.. LLEE SSCCHHEEMMAA WWEENNDD LLee sscchhéémmaa aaddooppttéé eenn 11999944 ppaarr ll''OOHHII,, rreettiieenntt llaa nnoottiioonn ddee bbaassee ddee ddoonnnnééeess mmoonnddiiaallee (( WWeenndd -- WWoorrllddwwiiddee EElleeccttrroonniicc NNaavviiggaattiioonnaall cchhaarrtt DDaattaabbaassee)),, eenn ddiissttiinngguuaanntt dd''uunnee ppaarrtt llaa ccoonnssttiittuuttiioonn eett llaa tteennuuee àà jjoouurr ddeess bbaasseess ddee ddoonnnnééeess nnaattiioonnaalleess,, dduu rreessssoorrtt ddeess sseerrvviicceess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess nnaattiioonnaauuxx,, eett dd''aauuttrree ppaarrtt llaa pprroodduuccttiioonn eett llaa ddiiffffuussiioonn ddee bbaasseess ddee ddoonnnnééeess rrééggiioonnaalleess ((iinnttééggrraanntt lleess bbaasseess nnaattiioonnaalleess)),, ccoonnffiiééeess àà ddeess cceennttrreess rrééggiioonnaauuxx ddee ccoooorrddiinnaattiioonn ddeess EENNCC ((RREENNCC -- RReeggiioonnaall EElleeccttrroonniicc NNaavviiggaattiioonnaall cchhaarrtt ccoooorrddiinnaattiinngg CCeennttrree)).. LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''ééllaabboorraattiioonn ddeess ddoonnnnééeess nnuumméérriiqquueess ((EENNCC ddee bbaassee eett mmeessssaaggeess ddee mmiissee àà jjoouurr)) iinnccoommbbee àà cchhaaqquuee ééttaatt ddaannss sseess eeaauuxx ddee jjuurriiddiiccttiioonn.. FFiigguurree 55 :: pprriinncciippee ddee ddiiffffuussiioonn ddeess ddoonnnnééeess ddaannss llee sscchhéémmaa WWEENNDD LLee RREENNCC//NNEE :: PPRRIIMMAARR OOffffiicciiaall EENNCC SSeerrvviiccee LLee pprreemmiieerr cceennttrree RREENNCC eesstt ééttaabbllii eenn EEuurrooppee,, ssoouuss ll''iimmppuullssiioonn iinniittiiaallee ddee llaa NNoorrvvèèggee.. CCee cceennttrree,, bbaappttiisséé RREENNCC ddee ll''EEuurrooppee dduu nnoorrdd ((RREENNCC//NNEE)),, eesstt ccooggéérréé ddeeppuuiiss ffiinn 11999944 ppaarr llaa NNoorrvvèèggee eett llee RRooyyaauummee--UUnnii.. IIll ééttaaiitt cchhaarrggéé ddee ccoonnssttiittuueerr eett ddee ddiiffffuusseerr llaa bbaassee rrééggiioonnaallee ddee ddoonnnnééeess ccoouuvvrraanntt llaa BBaallttiiqquuee,, llaa mmeerr dduu NNoorrdd eett llaa MMaanncchhee,, eenn ccoollllaabboorraattiioonn aavveecc lleess sseerrvviicceess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess ddeess ppaayyss rriivveerraaiinnss.. LLee SSHHOOMM aa ééttéé,, ffiinn 11999966,, ll''uunn ddeess pprreemmiieerrss ssiiggnnaattaaiirreess ddee ll''aaccccoorrdd ffoorrmmaalliissaanntt cceettttee ccooooppéérraattiioonn aavveecc nneeuuff aauuttrreess sseerrvviicceess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess nnaattiioonnaauuxx ((AAlllleemmaaggnnee,, DDaanneemmaarrkk,, FFiinnllaannddee,, NNoorrvvèèggee,, PPaayyss--BBaass,, PPoollooggnnee,, PPoorrttuuggaall,, RRooyyaauummee--UUnnii eett SSuuèèddee)).. LLee RREENNCC//NNEE aa ddéémmaarrrréé ssoonn sseerrvviiccee ooppéérraattiioonnnneell llee 11eerr ooccttoobbrree 11999999.. SSaa zzoonnee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ss''eesstt éétteenndduuee eenn AAttllaannttiiqquuee eett eenn MMééddiitteerrrraannééee ((ccooooppéérraattiioonn dduu PPoorrttuuggaall eett ddee llaa FFrraannccee)).. SSaa zzoonnee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé sseerraa vvrraaiisseemmbbllaabblleemmeenntt éétteenndduuee àà ddeess rrééggiioonnss pplluuss ééllooiiggnnééeess ddaannss llee ccaaddrree dd''aaccccoorrddss ppaarrttiiccuulliieerrss aavveecc dd''aauuttrreess sseerrvviicceess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess.. FFiigguurree 66 :: rréésseeaauu ddee ddiissttrriibbuuttiioonn PPRRIIMMAARR EENNCC OOffffiicciiaall SSeerrvviiccee
 • 38. LLeess ddoonnnnééeess ddeess sseerrvviicceess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess nnaattiioonnaauuxx ccooooppéérraannttss,, ssoonntt ddoonncc ddiissttrriibbuuééeess ddèèss àà pprréésseenntt ppaarr llee RREENNCC//NNEE,, ssoouuss llaa mmaarrqquuee ccoommmmeerrcciiaallee PPRRIIMMAARR OOffffiicciiaall EENNCC SSeerrvviiccee.. LL''eennsseemmbbllee ddeess EENNCC ddiissppoonniibblleess àà uunn mmoommeenntt ddoonnnnéé ssoonntt ccrryyppttééeess,, ddiissttrriibbuuééeess ppaarr uunn rréésseeaauu ccoommmmeerrcciiaall eett mmiisseess àà llaa ddiissppoossiittiioonn ddeess uuttiilliissaatteeuurrss ffiinnaauuxx :: aacchhaatt ddeess EENNCC ssoouuhhaaiittééeess eett aabboonnnneemmeenntt aannnnuueell aauu sseerrvviiccee ddee mmiissee àà jjoouurr.. LLee sseerrvviiccee hhyyddrrooggrraapphhiiqquuee ffoouurrnniisssseeuurr ddeess EENNCC rreessttee iinnttééggrraalleemmeenntt rreessppoonnssaabbllee ddee llaa qquuaalliittéé ddeess EENNCC eett ddee lleeuurr mmiissee àà jjoouurr.. LL''oorrggaanniissaattiioonn mmiissee eenn ppllaaccee eenn EEuurrooppee eesstt aabbssoolluummeenntt iinnddiissppeennssaabbllee ppoouurr mmeettttrree àà llaa ddiissppoossiittiioonn ddeess uussaaggeerrss ddeess ccaarrtteess mmaarriinneess éélleeccttrroonniiqquueess ooffffiicciieelllleess ((EENNCC)) ddee llaa qquuaalliittéé rreeqquuiissee eett hhoommooggèènneess ddaannss lleess zzoonneess ddee nnaavviiggaattiioonn lleess pplluuss ffrrééqquueennttééeess dduu mmoonnddee.. PPoouurr pplluuss dd''iinnffoorrmmaattiioonnss ssuurr llee sseerrvviiccee PPRRIIMMAARR EENNCC OOffffiicciiaall SSeerrvviiccee,, ssoonn rréésseeaauu ddee ddiissttrriibbuutteeuurrss,, ssoonn sseerrvviiccee,, llaa ccoouuvveerrttuurree ddee ddoonnnnééeess ddiissppoonniibbllee ccoonnssuulltteerr llee ssiittee iinntteerrnneett ddee PPRRIIMMAARR EENNCC OOffffiicciiaall SSeerrvviiccee.. DDeeffiinniittiioonn ooff WWEENNDD 11..TThhee WWoorrllddwwiiddee EElleeccttrroonniicc NNaavviiggaattiioonnaall CChhaarrtt DDaattaabbaassee ((WWEENNDD)) SSyysstteemm iiss aa ccoommmmoonn,, wwoorrllddwwiiddee nneettwwoorrkk ooff EENNCC ddaattaasseettss,, bbaasseedd oonn IIHHOO ssttaannddaarrddss,, ddeessiiggnneedd ssppeecciiffiiccaallllyy ttoo mmeeeett tthhee nneeeeddss ooff iinntteerrnnaattiioonnaall mmaarriittiimmee ttrraaffffiicc uussiinngg EECCDDIISS wwhhiicchh ccoonnffoorrmm ttoo tthhee IIMMOO PPeerrffoorrmmaannccee SSttaannddaarrddss.. 22.. TThhee SSyysstteemm wwiillll uuttiilliizzee HHOO nnaattiioonnaall EENNCC ddaattaasseettss,, wwhhiicchh aarree iinntteeggrraatteedd aanndd mmaayy bbee ddiissttrriibbuutteedd aanndd uuppddaatteedd tthhrroouugghh rreeggiioonnaall cceennttrreess.. 33.. WWEENNDD rreepprreesseennttss aann IIHHOO SSyysstteemm bbaasseedd oonn tthhee ccooooppeerraattiioonn ooff ppaarrttiicciippaattiinngg MMeemmbbeerr SSttaatteess.. [[ OOwwnneerrsshhiipp aanndd RReessppoonnssiibbiilliittyy || CCooooppeerraattiioonn aanndd CCoooorrddiinnaattiioonn || LLaanngguuaaggeess || SSttaannddaarrddss aanndd QQuuaalliittyy MMaannaaggeemmeenntt || DDiissttrriibbuuttiioonn || UUppddaattiinngg || RReeiimmbbuurrsseemmeenntt aanndd FFiinnaanncciiaall AArrrraannggeemmeennttss || AAssssiissttaannccee aanndd TTrraaiinniinngg ]] WWEENNDD pprriinncciipplleess 11.. OOWWNNEERRSSHHIIPP AANNDD RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTYY aa)) AA MMeemmbbeerr SSttaattee hhaass rreessppoonnssiibbiilliittyy ffoorr tthhee pprreeppaarraattiioonn aanndd pprroovviissiioonn ooff ddiiggiittaall ddaattaa aanndd iittss ssuubbsseeqquueenntt uuppddaattiinngg ffoorr wwaatteerrss ooff nnaattiioonnaall jjuurriissddiiccttiioonn.. bb)) TThhee MMeemmbbeerr SSttaattee rreessppoonnssiibbllee ffoorr oorriiggiinnaattiinngg tthhee ddaattaa sshhoouulldd vvaalliiddaattee iitt.. cc)) AA MMeemmbbeerr SSttaattee rreessppoonnssiibbllee ffoorr aannyy ssuubbsseeqquueenntt iinntteeggrraattiioonn ooff aa ccoouunnttrryy''ss ddaattaa iinnttoo aa rreeggiioonnaall,, oorr llaarrggeerr,, ddaattaa bbaassee iiss rreessppoonnssiibbllee ffoorr vvaalliiddaattiinngg tthhee rreessuullttss ooff tthhaatt iinntteeggrraattiioonn.. dd)) RReessppoonnssiibbiilliittiieess ffoorr pprroovviiddiinngg ddiiggiittaall ddaattaa oouuttssiiddee aarreeaass ooff nnaattiioonnaall jjuurriissddiiccttiioonn sshhoouulldd bbee eessttaabblliisshheedd.. ee)) TThhee IINNTT cchhaarrtt ssyysstteemm iiss aa uusseeffuull bbaassiiss ffoorr aarreeaall sseelleeccttiioonn.. ff)) LLeeggaall lliiaabbiilliittyy mmuusstt bbee rreeccooggnniizzeedd bbyy ppaarrttiicciippaannttss.. 22.. CCOOOOPPEERRAATTIIOONN AANNDD CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN aa)) IInn tthhee iinntteerreessttss ooff ssaaffeettyy aatt sseeaa aanndd ttoo rreessppoonndd ttoo tthhee iinnccrreeaassiinngg ddeemmaanndd ffoorr EENNCC,, MMeemmbbeerr SSttaatteess aarree eennccoouurraaggeedd ttoo wwoorrkk ttooggeetthheerr iinn eessttaabblliisshhiinngg aanndd mmaaiinnttaaiinniinngg aa WWEENNDD ssyysstteemm aass ssoooonn aass
 • 39. ppoossssiibbllee,, ttoo sshhaarree iinn ccoommmmoonn eexxppeerriieennccee aanndd rreedduuccee eexxppeennddiittuurree,, aanndd ttoo eennssuurree tthhee ggrreeaatteesstt ppoossssiibbllee ssttaannddaarrddiizzaattiioonn aanndd rreelliiaabbiilliittyy.. bb)) TTeerrmmss ooff CCooooppeerraattiioonn AArrrraannggeemmeenntt ffoorr tthhee NNoorrtthheerrnn EEuurrooppee RREECCCC mmaayy bbee uusseeffuull iinn aarrrraannggiinngg ttrraannssaaccttiioonnss bbeettwweeeenn ootthheerr RREECCCCss aanndd nnaattiioonnaall HHOOss.. cc)) HHOOss aarree ssttrroonnggllyy rreeccoommmmeennddeedd ttoo pprroovviiddee ddaattaa ttoo HHOO ddaattaa bbaassee oorrggaanniizzaattiioonnss ppuurrssuuiinngg ddaattaa bbaasseess wwiitthhiinn tthhee WWEENNDD ccoonncceepptt.. dd)) MMeemmbbeerr SSttaatteess aarree eennccoouurraaggeedd ttoo wwoorrkk ttooggeetthheerr oonn ddaattaa ccaappttuurree oorr mmaannaaggeemmeenntt.. ee)) NNeeiigghhbboouurriinngg MMeemmbbeerr SSttaatteess aarree eennccoouurraaggeedd ttoo ccooooppeerraattee iinn bboouunnddaarryy aarreeaass.. ff)) AAddvvaannttaaggee sshhoouulldd bbee ttaakkeenn aanndd sshhaarreedd ooff aallll eexxppeerriieennccee ggaaiinneedd.. gg)) MMeemmbbeerr SSttaatteess ppllaannnniinngg ttoo iinnccoorrppoorraattee ddaattaa tthhaatt mmuusstt bbee oobbttaaiinneedd ffrroomm aannootthheerr MMeemmbbeerr SSttaattee iinnttoo aann iinntteeggrraatteedd ddaattaa bbaassee sshhoouulldd iinnffoorrmm tthhoossee ccoouunnttrriieess wweellll iinn aaddvvaannccee.. hh)) TThhee ddeevveellooppmmeenntt ooff oovveerrllaappppiinngg ddaattaa sseettss ffrroomm ddiiffffeerreenntt ssoouurrcceess sshhoouulldd bbee aavvooiiddeedd iiff ppoossssiibbllee.. 33.. LLAANNGGUUAAGGEESS aa)) TThhee nneeeedd ttoo hhaavvee ddaattaa aassssoocciiaatteedd wwiitthh ddiiffffeerreenntt llaanngguuaaggeess sshhoouulldd bbee ccoonnssiiddeerreedd.. 44.. SSTTAANNDDAARRDDSS AANNDD QQUUAALLIITTYY MMAANNAAGGEEMMEENNTT aa)) AA rreeccooggnniizzeedd ssttaannddaarrdd ooff qquuaalliittyy mmaannaaggeemmeenntt ((ee..gg.. IISSOO 99000000)) sshhoouulldd bbee eemmppllooyyeedd ttoo eennssuurree aa hhiigghh qquuaalliittyy ooff tthhee EENNCC sseerrvviicceess.. bb)) TThheerree sshhoouulldd bbee ccoommpplliiaannccee wwiitthh aallll rreelleevvaanntt IIHHOO aanndd IIMMOO ssttaannddaarrddss aanndd ccrriitteerriiaa ((iinncclluuddiinngg IIHHOO SS--5577,, IIHHOO SS--5522,, oorr tthheeiirr rreeppllaacceemmeennttss)).. 55.. DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN aa)) DDiissttrriibbuuttiioonn ooff pprroodduuccttss mmaayy bbee sseeppaarraattee ffrroomm tthhee ddaattaa bbaassee mmaannaaggeemmeenntt.. bb)) MMeetthhooddss ttoo bbee aaddoopptteedd sshhoouulldd eennssuurree tthhaatt ddaattaa bbeeaarr aa ssttaammpp oorr sseeaall ooff aapppprroovvaall ooff tthhee iissssuuiinngg HHOO.. cc)) MMeemmbbeerr SSttaatteess sshhoouulldd wwoorrkk ttooggeetthheerr iinn ssaaffeegguuaarrddiinngg nnaattiioonnaall ccooppyyrriigghhtt iinn EENNCC ddaattaa ttoo pprrootteecctt tthhee mmaarriinneerr ffrroomm ffaallssiiffiieedd pprroodduuccttss.. 66.. UUPPDDAATTIINNGG aa)) TTeecchhnniiccaallllyy aanndd eeccoonnoommiiccaallllyy eeffffeeccttiivvee ssoolluuttiioonnss ffoorr uuppddaattiinngg sshhoouulldd bbee eessttaabblliisshheedd.. bb)) NNaattiioonnaall HHOOss pprroovviiddiinngg ssoouurrccee ddaattaa aarree rreessppoonnssiibbllee ffoorr aaddvviissiinngg tthhee iissssuuiinngg HHOO ooff uuppddaattee iinnffoorrmmaattiioonn iinn aa ttiimmeellyy mmaannnneerr.. cc)) TThhee iissssuuiinngg HHOO iiss rreessppoonnssiibbllee ffoorr pprroovviiddiinngg ttiimmeellyy uuppddaatteess ttoo tthhee EENNCC ffoorr tthhee mmaarriinneerr.. dd)) UUppddaattiinngg iinnffoorrmmaattiioonn ttoo rreeggiioonnaall oorr ggrreeaatteerr aarreeaa EENNCC ddaattaasseettss sshhoouulldd bbee aavvaaiillaabbllee wwoorrllddwwiiddee.. 77.. RREEIIMMBBUURRSSEEMMEENNTT AANNDD FFIINNAANNCCIIAALL AARRRRAANNGGEEMMEENNTTSS aa)) HHOOss sshhoouulldd nnoott ggiivvee ccoommmmeerrcciiaall ccoommppaanniieess bbeetttteerr ccoonnddiittiioonnss tthhaann tthheeyy ooffffeerr ttoo ootthheerr HHOOss..
 • 40. bb)) RReeiimmbbuurrsseemmeenntt,, iinncclluuddiinngg ffiinnaanncciiaall aarrrraannggeemmeennttss,, ppaayymmeenntt iinn kkiinndd eettcc.. ffoorr pprroovviiddiinngg ddaattaa,, sshhoouulldd bbee aa mmaatttteerr ffoorr bbiillaatteerraall aaggrreeeemmeenntt bbeettwweeeenn tthhee ppaarrttiieess iinnvvoollvveedd.. 88.. AASSSSIISSTTAANNCCEE AANNDD TTRRAAIINNIINNGG aa)) MMeemmbbeerr SSttaatteess'' HHOOss aarree ssttrroonnggllyy rreeccoommmmeennddeedd ttoo pprroovviiddee,, uuppoonn rreeqquueesstt,, ttrraaiinniinngg aanndd aaddvviiccee ttoo HHOOss wwhhiicchh rreeqquuiirree iitt ttoo ssttaarrtt ddeevveellooppiinngg tthheeiirr oowwnn nnaattiioonnaall ddaattaa bbaassee.. IInnffoorrmmaattiioonnss pprraattiiqquueess [[ CCaattaalloogguuee || RREENNCC//NNEE eett PPRRIIMMAARR || PPoouurr eenn ssaavvooiirr pplluuss ]] CCaattaalloogguuee VVuuee ggéénnéérraallee ddee llaa ccoouuvveerrttuurree ddeess EENNCC eenn mmééttrrooppoollee eett hhoorrss mmééttrrooppoollee ((mmiiss àà jjoouurr rréégguulliièèrreemmeenntt)).. PPrriinncciippeess ddee nnuumméérroottaattiioonn eett ddee ddééccoouuppaaggee ddeess EENNCC.. DDeess ppllaanncchheess ssppéécciiffiiqquueess àà llaa ccoouuvveerrttuurree eenn EENNCC dduu SSHHOOMM oonntt ééttéé iinnttééggrrééeess ddaannss llee "" CCaattaalloogguuee ddeess ccaarrtteess mmaarriinneess eett oouuvvrraaggeess nnaauuttiiqquueess "",, àà jjoouurr dduu 1188 ooccttoobbrree 22000088.. CCôôttee NNoorrdd ddee FFrraannccee :: NNaavviiggaattiioonn ccôôttiièèrree CCôôttee NNoorrdd ddee FFrraannccee :: AApppprroocchheess CCôôttee NNoorrdd ddee FFrraannccee :: PPoorrttss CCôôttee OOuueesstt ddee FFrraannccee :: NNaavviiggaattiioonn ccôôttiièèrree CCôôttee OOuueesstt ddee FFrraannccee :: AApppprroocchheess CCôôttee OOuueesstt ddee FFrraannccee :: PPoorrttss CCôôttee SSuudd ddee FFrraannccee :: NNaavviiggaattiioonn ccôôttiièèrree CCôôttee SSuudd ddee FFrraannccee :: AApppprroocchheess CCôôttee SSuudd ddee FFrraannccee :: PPoorrttss CCeess ppllaanncchheess rreepprréésseenntteenntt llaa ccoouuvveerrttuurree eenn EENNCC dduu SSHHOOMM eennvviissaaggééee àà mmooyyeenn tteerrmmee eenn MMééttrrooppoollee.. LLaa ccoouuvveerrttuurree ddee ddoonnnnééeess ddiissppoonniibblleess eeffffeeccttiivveemmeenntt ppeeuutt êêttrree ccoonnssuullttééee ssuurr llee ssiittee ddee PPRRIIMMAARR.. RREENNCC//NNEE eett PPRRIIMMAARR PPoouurr pplluuss dd''iinnffoorrmmaattiioonn ssuurr llee sseerrvviiccee PPRRIIMMAARR,, ssoonn rréésseeaauu ddee ddiissttrriibbuutteeuurrss,, llaa ccoouuvveerrttuurree ddee ddoonnnnééeess ddiissppoonniibbllee ccoonnssuulltteerr llee ssiittee iinntteerrnneett ddee PPRRIIMMAARR :: PPRRIIMMAARR PP..OO.. BBooxx 6600 NN--44000011 SSttaavvaannggeerr NNoorrwwaayy TTeell :: ++ 4477 5511 9933 9955 0000 FFaaxx :: ++ 4477 5511 9933 9955 0011 IInntteerrnneett :: hhttttpp::////wwwwww..pprriimmaarr..oorrgg PPoouurr eenn ssaavvooiirr pplluuss LLeess aaddrreesssseess ddeess sseerrvveeuurrss IInntteerrnneett ddeess pprriinncciippaauuxx oorrggaanniissmmeess cciittééss ssoonntt lleess ssuuiivvaanntteess :: -- CCEEII//IIEECC :: hhttttpp::////wwwwww..iieecc..cchh//hhoommee--ff..hhttmm -- DDAAMMGGMM :: hhttttpp::////wwwwww..eeqquuiippeemmeenntt..ggoouuvv..ffrr -- OOHHII//IIHHOO :: hhttttpp::////wwwwww..oohhii..sshhoomm..ffrr
 • 41. -- OOMMII//IIMMOO :: hhttttpp::////wwwwww..iimmoo..oorrgg -- PPRRIIMMAARR :: hhttttpp::////wwwwww..pprriimmaarr..oorrgg LLAA RREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN [[ RRéégglleemmeennttaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee || RRéégglleemmeennttaattiioonn nnaattiioonnaallee ]] RRéégglleemmeennttaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee LLee pprroocceessssuuss ddee nnoorrmmaalliissaattiioonn eennggaaggéé eenn 11998855 ppaarr lleess ttrrooiiss oorrggaanniissaattiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess cciittééeess pprrééccééddeemmmmeenntt ((CCEEII,, OOHHII,, OOMMII)) ss''eesstt aacchheevvéé aavveecc ll''aaddooppttiioonn eenn 11999988 ddee ddeeuuxx tteexxtteess iimmppoorrttaannttss :: LLaa ppuubblliiccaattiioonn 6611117744 ddee llaa CCEEII ffiixxee lleess pprreessccrriippttiioonnss eett pprrooccéédduurreess dd''eessssaaiiss rreellaattiiffss aauuxx ééqquuiippeemmeennttss LL’’aammeennddeemmeenntt àà llaa nnoorrmmee ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ddeess EECCDDIISS AA881177((1199)),, aaddooppttéé ppaarr llee ccoommiittéé ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee ddee ll''OOMMII lloorrss ddee ssaa 7700èèmmee sseessssiioonn ((77--1111 ddéécceemmbbrree 11999988)),, ooffffrree llaa ppoossssiibbiilliittéé dd''uuttiilliisseerr uunn EECCDDIISS ddaannss ddeeuuxx mmooddeess ddiifffféérreennttss,, ccoommppttee tteennuu ddee llaa ccoouuvveerrttuurree lliimmiittééee eenn EENNCC.. LLoorrssqquuee lleess EENNCC nnéécceessssaaiirreess ssoonntt ddiissppoonniibblleess,, ll''EECCDDIISS eesstt uuttiilliisséé eenn mmooddee nnoommiinnaall ;; lloorrssqquuee llaa zzoonnee ggééooggrraapphhiiqquuee ccoonnssiiddéérrééee nn''eesstt ppaass eennccoorree ccoouuvveerrttee ppaarr ddeess EENNCC,, ll''EECCDDIISS ppeeuutt êêttrree uuttiilliisséé eenn mmooddee ddééggrraaddéé ddee ttyyppee RRCCDDSS ((RRaasstteerr CChhaarrtt DDiissppllaayy SSyysstteemm)).. DDaannss ccee ccaass ddeess ffoonnccttiioonnnnaalliittééss iimmppoorrttaanntteess ssoonntt iinnooppéérraanntteess ((aallaarrmmeess aauuttoommaattiiqquueess lliiééeess aauu ccoonntteennuu ccaarrttooggrraapphhiiqquuee)) eett ll''eemmppllooii ssiimmuullttaannéé ddee llaa ccaarrttee ppaappiieerr ppeeuutt êêttrree iimmppoosséé ddaannss cceerrttaaiinneess cciirrccoonnssttaanncceess,, àà llaa ddiissccrrééttiioonn ddeess aaddmmiinniissttrraattiioonnss mmaarriittiimmeess nnaattiioonnaalleess,, ccoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx ddiissppoossiittiioonnss ddee llaa rrèèggllee 2200 dduu cchhaappiittrree VV ddee llaa ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ssuurr llaa ssaauuvveeggaarrddee ddee llaa vviiee hhuummaaiinnee eenn mmeerr ((SSOOLLAASS)).. LLaa cciirrccuullaaiirree ""SSNN//220077"" dduu 77 jjaannvviieerr 11999999,, ééggaalleemmeenntt aaddooppttééee ppaarr llee ccoommiittéé ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee lloorrss ddee ssaa 7700èèmmee sseessssiioonn,, pprréécciissee lleess ddiifffféérreenncceess eennttrree llee mmooddee RRCCDDSS eett llee mmooddee nnoorrmmaall eett rraappppeellllee lleess pprrééccaauuttiioonnss àà rreessppeecctteerr lloorrssqquu''oonn uuttiilliissee uunn ssyyssttèèmmee ddee ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee.. RRéégglleemmeennttaattiioonn nnaattiioonnaallee LL''aarrrrêêttéé dduu mmiinniissttrree ddee ll''ééqquuiippeemmeenntt,, ddeess ttrraannssppoorrttss eett dduu llooggeemmeenntt dduu 1155 mmaaii 11999988 ((JJOORRFF dduu 3300 mmaaii 11999988,, pp.. 88225599)) aajjoouuttee aauu rrèègglleemmeenntt ddee ssééccuurriittéé ddeess nnaavviirreess uunnee ddiivviissiioonn 331111 rreellaattiivvee aauuxx ééqquuiippeemmeennttss mmaarriinnss,, qquuii ttrraannssppoossee eenn ddrrooiitt ffrraannççaaiiss llaa ddiirreeccttiivvee nn°° 9966//9988//CCEE dduu CCoonnsseeiill eeuurrooppééeenn dduu 2200 ddéécceemmbbrree 11999966.. LL''aannnneexxee 331111..AA..22 ddee llaa nnoouuvveellllee ddiivviissiioonn lliissttee lleess ééqquuiippeemmeennttss mmaarriinnss qquuii ddooiivveenntt êêttrree aapppprroouuvvééss ccoonnffoorrmméémmeenntt àà llaa pprrooccéédduurree nnaattiioonnaallee ddééffiinniiee ppaarr llaa ddiivviissiioonn 331100 dduu rrèègglleemmeenntt.. LLeess ssyyssttèèmmeess EECCDDIISS ffiigguurreenntt ddaannss cceettttee lliissttee ((ppaarraaggrraapphhee 44 -- nn°° 2233 ee)).. LLaa pprriissee eenn ccoommppttee ddeess EECCDDIISS eesstt pprréévvuuee àà ll''ooccccaassiioonn ddee llaa pprroocchhaaiinnee rréévviissiioonn ddee llaa ddiirreeccttiivvee eeuurrooppééeennnnee nn°° 99 DDiifffféérreennccee eennttrree lleess RRCCDDSS eett lleess EECCDDIISS LLaa cciirrccuullaaiirree ""SSNN//220077 11.. AA ssaa ssooiixxaannttee--ddiixxiièèmmee sseessssiioonn ((77 aauu 1111 ddéécceemmbbrree 11999988)),, llee CCoommiittéé ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee aa aaddooppttéé ddeess aammeennddeemmeennttss aauuxx nnoorrmmeess ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ddeess ssyyssttèèmmeess ddee vviissuuaalliissaattiioonn ddee ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess eett dd''iinnffoorrmmaattiioonn ((EECCDDIISS)) vviissaanntt àà yy iinncclluurree lleess ssyyssttèèmmeess àà iimmaaggee mmaattrriicciieellllee ((RRCCDDSS)).. 22.. CCeess aammeennddeemmeennttss ppeerrmmeetttteenntt aauuxx ééqquuiippeemmeennttss EECCDDIISS ddee ffoonnccttiioonnnneerr sseelloonn ddeeuuxx mmooddeess ::
 • 42. EEnn mmooddee EECCDDIISS lloorrssqquuee ddeess ddoonnnnééeess ddee ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess ddee nnaavviiggaattiioonn ((EENNCC)) ssoonntt uuttiilliissééeess,, eenn mmooddee RRCCDDSS qquuaanndd iill nn''eexxiissttee ppaass ddee ddoonnnnééeess EENNCC.. CCeeppeennddaanntt,, llee mmooddee RRCCDDSS nn''aa ppaass ttoouutteess lleess ffoonnccttiioonnnnaalliittééss ddee ll''EECCDDIISS eett nnee ppeeuutt êêttrree uuttiilliisséé qquu''aavveecc uunn ppoorrtteeffeeuuiillllee aapppprroopprriiéé ddee ccaarrtteess ppaappiieerr àà jjoouurr.. 33.. LL''aatttteennttiioonn ddeess nnaavviiggaatteeuurrss eesstt ddoonncc aappppeellééee ssuurr lleess lliimmiitteess ssuuiivvaanntteess ddeess RRCCDDSS :: CCoonnttrraaiirreemmeenntt àà ll''EECCDDIISS,, ddoonntt llaa ccaarrttooggrraapphhiiee nn''eesstt ppaass lliimmiittééee aauu ddééccoouuppaaggee ddeess ccaarrtteess,, llee RRCCDDSS rreeppoossee ssuurr ll''uuttiilliissaattiioonn ddee ccaarrtteess eett eesstt ccoommppaarraabbllee àà uunn ppoorrtteeffeeuuiillllee ddee ccaarrtteess ppaappiieerr ;; lleess ddoonnnnééeess ddeess ccaarrtteess mmaarriinneess mmaattrriicciieelllleess ((RRNNCC)) nnee ddéécclleenncchheerroonntt ppaass aauuttoommaattiiqquueemmeenntt dd''aallaarrmmeess ((ppaarr eexxeemmppllee,, aannttii éécchhoouueemmeenntt)).. DDeess aallaarrmmeess ppeeuuvveenntt nnééaannmmooiinnss êêttrree ddéécclleenncchhééeess ppaarr lleess RRCCDDSS ssii ddeess rreennsseeiiggnneemmeennttss ssoonntt iinnttrroodduuiittss eenn ccoommpplléémmeenntt ppaarr ll''uuttiilliissaatteeuurr,, nnoottaammmmeenntt ::  DDeess aalliiggnnmmeennttss ddee ggaarrddee  DDeess iissoobbaatthheess ddee ssééccuurriittéé dduu nnaavviirree  DDeess ddaannggeerrss iissoollééss  DDeess zzoonneess ddee ddaannggeerr LLeess ssyyssttèèmmeess ddee rrééfféérreennccee hhoorriizzoonnttaauuxx eett lleess pprroojjeeccttiioonnss ccaarrttooggrraapphhiiqquueess ppeeuuvveenntt ddiifffféérreerr dd''uunnee RRNNCC àà uunnee aauuttrree.. LLeess nnaavviiggaatteeuurrss ddeevvrraaiieenntt ccoommpprreennddrree eenn qquuooii llee ssyyssttèèmmee ddee rrééfféérreennccee hhoorriizzoonnttaall ddee llaa ccaarrttee ddiiffffèèrree dduu ssyyssttèèmmee ddee rrééfféérreennccee dduu ssyyssttèèmmee ddee llooccaalliissaattiioonn.. DDaannss cceerrttaaiinnss ccaass,, cceettttee ddiifffféérreennccee ppeeuutt aappppaarraaîîttrree ssoouuss llaa ffoorrmmee dd''uunn ddééccaallaaggee ddee ppoossiittiioonn.. EEllllee ppeeuutt êêttrree pplluuss éévviiddeennttee aauuxx iinntteerrsseeccttiioonnss dduu qquuaaddrriillllaaggee eett ppeennddaanntt llaa ssuurrvveeiillllaannccee ddee llaa rroouuttee ;; lleess éélléémmeennttss ccaarrttooggrraapphhiiqquueess nnee ppeeuuvveenntt ppaass êêttrree ssiimmpplliiffiiééss oouu ssuupppprriimmééss ppoouurr ss''aaddaapptteerr àà cceerrttaaiinneess ccoonnddiittiioonnss ddee nnaavviiggaattiioonn oouu ppoouurr uunnee ttââcchhee iimmmmééddiiaattee.. LL''oonn rriissqquueerraaiitt,, ccee ffaaiissaanntt,, dd''aaffffeecctteerr llaa ssuuppeerrppoossiittiioonn ddee ll''iimmaaggee rraaddaarr//AARRPPAA ;; ssii ll''oonn nnee cchhooiissiitt ppaass ddeess ccaarrtteess àà ddeess éécchheelllleess ddiifffféérreenntteess,, llaa vviissuuaalliissaattiioonn ddee llaa zzoonnee àà ll''aavvaanntt dduu nnaavviirree ppeeuutt êêttrree qquueellqquuee ppeeuu lliimmiittééee,, ccee qquuii ppoouurrrraaiitt ccoommppoorrtteerr ddeess iinnccoonnvvéénniieennttss qquuaanndd oonn ddéétteerrmmiinnee llaa ddiissttaannccee eett llee rreellèèvveemmeenntt oouu llaa nnaattuurree dd''oobbjjeettss ééllooiiggnnééss ;; uunnee oorriieennttaattiioonn ddee ll''aaffffiicchhaaggee dduu RRCCDDSS aauuttrree qquuee ""ccaarrttee eenn hhaauutt"" ppeeuutt ggêênneerr llaa lliissiibbiilliittéé dduu tteexxttee eett ddeess ssyymmbboolleess ddee llaa ccaarrttee ((ppaarr eexxeemmppllee,, ""ccaapp eenn hhaauutt"",, ""rroouuttee eenn hhaauutt"")) ;; iill nn''eesstt ppaass ttoouujjoouurrss ppoossssiibbllee dd''oobbtteenniirr,, àà ppaarrttiirr dd''éélléémmeennttss ddee llaa RRNNCC,, ddeess rreennsseeiiggnneemmeennttss ssuupppplléémmeennttaaiirreess ssuurr ddeess oobbjjeettss rreepprréésseennttééss ssuurr llaa ccaarrttee ;; iill nn''eesstt ppaass ppoossssiibbllee dd''aaffffiicchheerr ll''iissoobbaatthhee ddee ssééccuurriittéé oouu llaa pprrooffoonnddeeuurr ddee ssééccuurriittéé dd''uunn nnaavviirree eett ddee lleess mmeettttrree eenn éévviiddeennccee ssuurr ll''ééccrraann,, àà mmooiinnss qquuee cceess éélléémmeennttss nnee ssooiieenntt iinnttrroodduuiittss mmaannuueelllleemmeenntt ppeennddaanntt llaa ppllaanniiffiiccaattiioonn ddee llaa rroouuttee ;; sseelloonn llaa ssoouurrccee ddee llaa RRNNCC,, ddeess ccoouulleeuurrss ddiifffféérreenntteess ppeeuuvveenntt êêttrree uuttiilliissééeess ppoouurr pprréésseenntteerr ddeess rreennsseeiiggnneemmeennttss ccaarrttooggrraapphhiiqquueess aannaalloogguueess.. IIll ppeeuutt ééggaalleemmeenntt eexxiisstteerr ddeess ddiifffféérreenncceess ddaannss lleess ccoouulleeuurrss uuttiilliissééeess llee jjoouurr eett llaa nnuuiitt ;; uunnee RRNNCC ddeevvrraaiitt êêttrree aaffffiicchhééee àà ll''éécchheellllee ddee llaa ccaarrttee ppaappiieerr.. UUnn ggrroossssiisssseemmeenntt oouu uunnee rréédduuccttiioonn eexxcceessssiiffss rriissqquueenntt ddee ddééggrraaddeerr sséérriieeuusseemmeenntt lleess ccaappaacciittééss dduu mmooddee RRCCDDSS,, ppaarr eexxeemmppllee,, eenn ddééggrraaddaanntt llaa lliissiibbiilliittéé ddee ll''iimmaaggee ccaarrttooggrraapphhiiqquuee ;; lleess nnaavviiggaatteeuurrss ddeevvrraaiieenntt êêttrree iinnffoorrmmééss qquuee,, ddaannss lleess eeaauuxx rreesssseerrrrééeess,, llaa pprréécciissiioonn ddeess ddoonnnnééeess ccaarrttooggrraapphhiiqquueess ((cc''eesstt--àà--ddiirree ddeess ccaarrtteess ppaappiieerr,, ddeess EENNCC oouu ddeess RRNNCC)) ppeeuutt êêttrree iinnfféérriieeuurree àà cceellllee dduu ssyyssttèèmmee ddee llooccaalliissaattiioonn uuttiilliisséé.. LLee ccaass ppeeuutt ssee pprréésseenntteerr aavveecc llee GGNNSSSS ddiifffféérreennttiieell.. LL''EECCDDIISS ddoonnnnee,, ddaannss ll''EENNCC,, uunnee iinnddiiccaattiioonn qquuii ppeerrmmeett ddee ddéétteerrmmiinneerr llaa qquuaalliittéé ddeess ddoonnnnééeess.. 44.. LLeess GGoouuvveerrnneemmeennttss MMeemmbbrreess ssoonntt pprriiééss ddee ppoorrtteerr cceess rreennsseeiiggnneemmeennttss àà ll''aatttteennttiioonn ddeess aauuttoorriittééss ccoommppéétteenntteess eett ddee ttoouuss lleess ggeennss ddee mmeerr,, ppoouurr ccoonnsseeiill eett mmeessuurreess uuttiilleess,, sseelloonn llee ccaass.. 66//9988//CCEE,, eenn ccoouurrss ddee ddiissccuussssiioonn eennttrree lleess ÉÉttaattss mmeemmbbrreess..

×