Dispache memoire

242 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
242
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dispache memoire

 1. 1. 1 UUNNIIVVEERRSSIITTEE DDEE DDRROOIITT,, DD’’EECCOONNOOMMIIEE EETT DDEESS SSCCIIEENNCCEESS DD’’AAIIXX -- MMAARRSSEEIILLLLEE ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** FFAACCUULLTTEE DDEE DDRROOIITT EETT DDEE SSCCIIEENNCCEE PPOOLLIITTIIQQUUEE DD’’AAIIXX -- MMAARRSSEEIILLLLEE ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** DD..EE..SS..SS ddee DDRROOIITT MMAARRIITTIIMMEE EETT DDEESS TTRRAANNSSPPOORRTTSS PPaarr MMaaddeemmooiisseellllee NNAATTHHAALLIIEE SSEERRAAFFIINNII DDIIRREECCTTEEUURR DDEE RREECCHHEERRCCHHEESS :: MMoonnssiieeuurr CCHHRRIISSTTIIAANN SSCCAAPPEELL 11999988 -- 11999999
 2. 2. 2 RREESSUUMMEE PP33 AABBSSTTRRAACCTT PP55 AAVVAANNTT –– PPRROOPPOOSS PP77 IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN PP99 TTIITTRREE II LLEESS TTYYPPEESS DDEE DDIISSPPAACCHHEESS PP1155 CCHHAAPPIITTRREE II IInnvveennttaaiirree ddeess ddiissppaacchheess eexxiissttaanntteess PP1155 SSeeccttiioonn 11 LLeess ddiissppaacchheess éémmiisseess ppoouurr llaa ggeessttiioonn dd’’uunn ssiinniissttrree PP1166 SSeeccttiioonn 22 LLeess ddiissppaacchheess éémmiisseess ppoouurr llee rrèègglleemmeenntt dd’’uunn ssiinniissttrree PP1199 CCHHAAPPIITTRREE 22 LLee ccaass ppaarrttiiccuulliieerr ddee llaa ddiissppaacchhee dd’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee PP2222 SSeeccttiioonn 11 LLaa ddiissppaacchhee dd’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee éémmiissee ppaarr llee CCEESSAAMM PP2222 SSeeccttiioonn 22 LLaa ddiissppaacchhee dd’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee éémmiissee ppaarr ll’’eexxppeerrtt iinnddééppeennddaanntt PP2244 TTIITTRREE IIII PPRREESSEENNTTAATTIIOONN EETT UUTTIILLIISSAATTEEUURRSS DDUU DDOOCCUUMMEENNTT PP2266 CCHHAAPPIITTRREE II DDeessccrriippttiioonn dduu ddooccuummeenntt PP2266 SSeeccttiioonn 11 LLeess mmeennttiioonnss oobblliiggaattooiirreess PP2277 SSeeccttiioonn 22 LLeess mmeennttiioonnss ppaarrttiiccuulliièèrreess PP3300 SSeeccttiioonn 33 LL’’eennjjeeuu ddeess ddrrooiittss ddee ddiissppaacchheess PP3311 CCHHAAPPIITTRREE 22 LLeess uuttiilliissaatteeuurrss dduu ddooccuummeenntt PP3333 SSeeccttiioonn 11 LLeess éémmeetttteeuurrss PP3333 SSeeccttiioonn 22 LLeess ddeessttiinnaattaaiirreess PP3377 TTIITTRREE IIIIII NNAATTUURREE JJUURRIIDDIIQQUUEE EETT IINNTTEERREETT DDEE LLAA DDIISSPPAACCHHEE PP3399 CCHHAAPPIITTRREE II UUnnee nnaattuurree jjuurriiddiiqquuee iinnddééffiinniiee PP3399 SSeeccttiioonn 11 UUnn ddooccuummeenntt tteecchhnniiqquuee eett ccoommppttaabbllee PP4400 SSeeccttiioonn 22 UUnn ddooccuummeenntt vvaallaanntt aauuttoorriissaattiioonn ddee ppaayyeerr PP4422 CCHHAAPPIITTRREE 22 IInnttéérrêêtt pprraattiiqquuee dduu ddooccuummeenntt PP4455 SSeeccttiioonn 11 UUnn ddooccuummeenntt ssyynntthhééttiiqquuee,, ffaacciillee dd’’uuttiilliissaattiioonn PP4455 SSeeccttiioonn 22 UUnnee cceerrttaaiinnee ccoonnffiiddeennttiiaalliittéé àà pprréésseerrvveerr PP4466 PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS DD’’AAVVEENNIIRR PP4488 BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE PP4499 TTAABBLLEE DDEESS AANNNNEEXXEESS PP5500 AANNNNEEXXEESS PP5511 TTAABBLLEE DDEESS MMAATTIIEERREESS PP117700
 3. 3. 3 LL’’aassssuurraannccee MMaarriittiimmee eett TTrraannssppoorrttss eesstt nnééee aavveecc llee ttrraannssppoorrtt lluuii--mmêêmmee.. LLaa nnaattuurree ddee ll’’hhoommmmee ffaaiitt qquu’’iill aa cchheerrcchhéé àà ssee pprréémmuunniirr aauu pplluuss ttôôtt ddeess ppeerrtteess qquu’’iill ppoouuvvaaiitt ssuubbiirr lloorrss ddee sseess eexxppééddiittiioonnss.. LL’’aassssuurraannccee aa ssuu ss’’aaddaapptteerr àà ll’’éévvoolluuttiioonn ddeess ffllootttteess eett ddeess mmaarrcchhaannddiisseess àà ggaarraannttiirr.. CCeeppeennddaanntt,, uunnee cchhoossee rreessttee iinncchhaannggééee,, lloorrssqquu’’uunn aassssuurreeuurr oouu uunn aarrmmaatteeuurr ssuubbiitt uunn éévvéénneemmeenntt ccoonnttrree lleeqquueell iill aa pprriiss ssooiinn ddee ss’’aassssuurreerr,, iill ffaauutt ll’’iinnddeemmnniisseerr.. LLaa pprrooccéédduurree ddee mmiissee eenn œœuuvvrree ddee cceettttee iinnddeemmnniissaattiioonn nn’’aa ssaannss ddoouuttee ssuubbii aauuccuunnee éévvoolluuttiioonn mmaajjeeuurree eellllee nnoonn pplluuss :: iill ffaauutt ééttuuddiieerr lleess cciirrccoonnssttaanncceess ddee rrééaalliissaattiioonn dduu ddoommmmaaggee,, vvéérriiffiieerr qquu’’iill eesstt bbiieenn ccoouuvveerrtt ppaarr llaa ppoolliiccee ccoonncceerrnnééee,, eett qquu’’iill nn’’yy aa aauuccuunnee rraaiissoonn ppoouurr ll’’aassssuurreeuurr ddee rreettiirreerr ssaa ggaarraannttiiee.. UUnnee ffooiiss ttoouutteess cceess ccoonnddiittiioonnss rrééuunniieess,, ll’’iinnddeemmnniittéé dduuee àà ll’’aassssuurréé ppeeuutt lluuii êêttrree vveerrssééee.. AAuu--ddeellàà dduu cchhèèqquuee qquuee ccee ddeerrnniieerr vvaa rreecceevvooiirr eenn ppaaiieemmeenntt,, ttoouuttee uunnee pprrooccéédduurree ccoommppttaabbllee vvaa ss’’oouuvvrriirr,, qquuii vvaa êêttrree rrééssuummééee eenn uunn ddooccuummeenntt :: llaa ddiissppaacchhee.. LLaa ddiissppaacchhee vvaa êêttrree uuttiilliissééee qquueellllee qquuee ssooiitt ll’’aavvaarriiee ddoonntt iill vvaa êêttrree qquueessttiioonn :: aavvaarriiee ppaarrttiiccuulliièèrree oouu aavvaarriiee ccoommmmuunnee.. TToouutt ppaaiieemmeenntt ccoonncceerrnnaanntt uunn qquueellccoonnqquuee ssiinniissttrree sseerraa pprrééccééddéé ppaarr ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt ddee ccee ddooccuummeenntt.. CC’’eesstt ppoouurrqquuooii oonn vvaa ttrroouuvveerr pplluussiieeuurrss ccaattééggoorriieess ddee ddiissppaacchheess ddoonntt lleess pplluuss iimmppoorrttaanntteess ssoonntt :: llaa ddiissppaacchhee ddee rrèègglleemmeenntt dd’’aavvaarriiee ppaarrttiiccuulliièèrree eett llaa ddiissppaacchhee dd’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee.. LLaa ffoonnccttiioonn pprreemmiièèrree ddee llaa ddiissppaacchhee vvaa êêttrree ddee ppeerrmmeettttrree àà ll’’aassssuurreeuurr dd’’iinnttééggrreerr llee ppaaiieemmeenntt ddee ttoouutt ssiinniissttrree ddaannss ssaa ccoommppttaabbiilliittéé,, eellllee rreepprréésseennttee ddee mmaanniièèrree ccoommppttaabbllee llee rrèègglleemmeenntt dd’’uunn ssiinniissttrree àà aayyaanntt ddrrooiitt.. EEnnssuuiittee,, ppoouurr lleess rriissqquueess ggéérrééss eenn ccooaassssuurraannccee,, eellllee ffaaiitt llaa pprreeuuvvee aauupprrèèss ddeess ccooaassssuurreeuurrss qquuee ll’’aappéérriitteeuurr aa eeffffeeccttiivveemmeenntt rréégglléé llaa ttoottaalliittéé ddee ll’’iinnddeemmnniittéé..
 4. 4. 4 CCee ddooccuummeenntt ddee pprraattiiqquuee iinntteerrnnee,, ééttaabbllii ppaarr lleess pprrooffeessssiioonnnneellss ddee ll’’AAssssuurraannccee MMaarriittiimmee eett TTrraannssppoorrttss,, ggaarrddee uunnee oorriiggiinnee iinnccoonnnnuuee,, mmaaiiss iill aa ssuu éévvoolluueerr ppoouurr ssaattiissffaaiirree llaa ddeemmaannddee ddee cceess pprrooffeessssiioonnnneellss.. IIll nn’’eexxiissttee aauuccuunnee rrèèggllee ééccrriittee llee rrééggiissssaanntt,, mmaaiiss uunn ccoonnsseennssuuss cceerrttaaiinn ssuurr ssoonn rrôôllee iinnddiissppeennssaabbllee.. SSoonn aavveenniirr,, mmaallggrréé qquueellqquueess mmuuttaattiioonnss ffoorrmmeelllleess,, sseemmbbllee aassssuurréé eeuu ééggaarrdd àà llaa ssppéécciiffiicciittéé ddee ll’’AAssssuurraannccee MMaarriittiimmee eett TTrraannssppoorrttss..
 5. 5. 5 WWhheenn mmaarriittiimmee ccaarrrriiaaggee ooff ggooooddss wwaass bboorrnn,, iinnssuurraannccee ffoorr ssuucchh ccaarrrriiaaggee wwaass bboorrnn aass wweellll.. IInnddeeeedd,, mmaann’’ss nnaattuurraall cchhaarraacctteerr mmaaddee hhiimm pprrootteecctt hhiimmsseellff ffrroomm ppootteennttiiaall lloossss ooff ggooooddss dduurriinngg vvooyyaaggeess.. IInnssuurraannccee mmaarrkkeett hhaadd ttoo eevvoollvvee aatt tthhee ssaammee ttiimmee tthhaann mmaarriittiimmee ccaarrrriiaaggee aatt ggooooddss vveesssseellss aanndd ggooooddss hhoowweevveerr oonnee tthhiinngg hhaass nneevveerr cchhaannggeedd :: wwhheenn aa pprroobblleemm aarriisseess aanndd tthhaatt sshhiippppeerr oorr vveesssseell’’ss oowwnneerr ttaakkeess ccaarree ttoo iinnssuurree ggooooddss oorr vveesssseellss,, tthhee iinnssuurreerr mmuusstt ccoommppeennssaattee tthhee iinnssuurreedd ffoorr tthhee lloossss.. TThhee ccoommppeennssaattiioonn pprroocceeeeddiinnggss hhaassnn’’tt cchhaannggeedd aa lloott eeiitthheerr:: oonnee mmuusstt ssttuuddyy tthhee cciirrccuummssttaanncceess ooff tthhee lloossss ssuucchh aass iitt iiss ccoovveerreedd bbyy tthhee iinnssuurraannccee ppoolliiccyy aanndd iitt mmuusstt bbee cchheecckkeedd tthhaatt tthheerree iiss nnoo rreeaassoonn ffoorr tthhee iinnssuurreerr ttoo ttaakkee bbaacckk hhiiss iinnddeemmnniittyy.. AAfftteerrwwaarrddss tthhee ccoommppeennssaattiioonn ccaann bbee ppaaiidd ttoo tthhee iinnssuurreedd.. WWhheenn tthhee iinnssuurreedd ggeettss hhiiss cchheecckk iitt iiss aaccttuuaallllyy ffoolllloowweedd bbyy tthhee aaccccoouunnttiinngg pprroocceedduurree hheelldd iinn oonnllyy oonnee ddooccuummeenntt:: tthhee aaddjjuussttmmeenntt.. TThhiiss ddooccuummeenntt hhaass ttoo bbee uusseedd iinn aannyy eevveenntt ““ggeenneerraall aavveerraaggee”” oorr ““ppaarrttiiccuullaarr aavveerraaggee”” aanndd nnoo ppaayymmeenntt ccaann bbee mmaaddee wwiitthhoouutt eemmiittttiinngg ssuucchh aa ddooccuummeenntt.. TThhee aaddjjuussttmmeenntt ccaann bbee ooff sseevveerraall kkiinnddss,, oouutt ooff wwhhiicchh tthhee ttwwoo mmoosstt iimmppoorrttaanntt aarree aaddjjuussttmmeenntt ffoorr ““ppaarrttiiccuullaarr aavveerraaggee”” aanndd aaddjjuussttmmeenntt ffoorr ““ggeenneerraall aavveerraaggee””.. TThhee mmaajjoorr ffuunnccttiioonn ooff tthhee aaddjjuussttmmeenntt iiss ffoorr tthhee iinnssuurreerr ttoo iinncclluuddee aannyy lloossss iinn hhiiss bbooookkkkeeeeppiinngg,, aanndd iinn aann aaccccoouunnttiinngg wwaayy tthhee aaddjjuussttmmeenntt rreepprreesseennttss aa ppaayymmeenntt ttoo tthhee iinnssuurreedd.. FFuurrtthheerrmmoorree ffoorr ccoo--iinnssuurraannccee ccoovveerreedd rriisskkss,, tthhee aaddjjuussttmmeenntt iiss tthhee pprrooooff ttoo tthhee ccoo-- iinnssuurreerrss tthhaatt tthhee ccllaaiimmss aaddjjuusstteerr sseettttlleedd tthhee ppaayymmeenntt,, iinn oorrddeerr ttoo ggeett tthhee rreeffuunnddss bbyy hhiiss ppaarrttnneerrss.. AAddjjuussttmmeenntt iiss aann iinntteerrnnaall pprraaccttiiccee ddooccuummeenntt sseett bbyy iinnssuurraannccee pprrooffeessssiioonnaallss bbuutt wwhhoossee oorriiggiinn iiss uunnkknnoowwnn.. NNeevveerrtthheelleessss iitt eevvoollvveess wwiitthh tthhee nneeeeddss ooff iinnssuurraannccee mmaarrkkeett wwiitthh
 6. 6. 6 nnoo lleeggaall rruulleess bbuutt oonnllyy bbyy aa cclleeaarrllyy ddeeffiinneedd ccoonnsseennssuuss aabboouutt iittss eesssseennttiiaall uussee.. AAss aa ccoonnsseeqquueennccee,, aass iitt iiss ssoo ssppeecciiffiicc ttoo mmaarriittiimmee iinnssuurraannccee ooff ccaarrrriiaaggee ooff ggooooddss,, aanndd eevveenn iiff iitt wwiillll hhaavvee ttoo ssttaanndd ssoommee sshhiiffttss,, iittss ffuuttuurree sseeeemmss rreelliiaabbllee..
 7. 7. 7 LL''aapppprroocchhee dduu ssuujjeett qquuii vvaa ssuuiivvrree nn''aa ppaass ééttéé aaiissééee.. LLaa ppaauuvvrreettéé ddee llaa bbiibblliiooggrraapphhiiee uuttiilliissééee ss''eexxpplliiqquuee ppaarr ll''aabbsseennccee ttoottaallee ddee lliittttéérraattuurree ccoonncceerrnnaanntt llaa ddiissppaacchhee.. AAvvaanntt ttoouutt,, iill ccoonnvviieenntt ddee rreemmeerrcciieerr ll''eennsseemmbbllee ddeess pprrooffeessssiioonnnneellss qquuii,, ggrrââccee àà lleeuurrss pprréécciieeuuxx ttéémmooiiggnnaaggeess oonntt ppeerrmmiiss ll''ééllaabboorraattiioonn ddee ll''ééttuuddee qquuii vvaa ssuuiivvrree.. MMoonnssiieeuurr PPiieerrrree AALLBBEERRTTIINNII SSeeccrrééttaaiirree ggéénnéérraall dduu CCEESSAAMM MMaarrsseeiillllee MMoonnssiieeuurr JJeeaann--FFrraannççooiiss CCOORRBBEELL SSoocciiééttéé MMAACC -- LLEEAANNSS MMaaîîttrree CChhrriissttiiaann SSCCAAPPEELL SS..CC..PP SSCCAAPPEELL--SSCCAAPPEELL--GGRRAAIILL--BBOONNNNAAUUDD MMoonnssiieeuurr GGiilllleess DDOORRYY SSoocciiééttéé CCHHEEGGAARRAAYY--DDOORRYY MMoonnssiieeuurr LLaauurreenntt LLAABBBBAADDII SSoocciiééttéé CCHHEEGGAARRAAYY--DDOORRYY MMoonnssiieeuurr AAllaaiinn PPEERREEZZ SSoocciiééttéé CCHHEEGGAARRAAYY--DDOORRYY SSaannss lleeuurr ccoollllaabboorraattiioonn iill eeuutt ééttéé iimmppoossssiibbllee ddee mmeenneerr cceettttee ééttuuddee àà bbiieenn.. LLaa ddiissppaacchhee eesstt uunn ddooccuummeenntt ddee qquueellqquueess ppaaggeess,, ppaarrffooiiss uunnee sseeuullee,, qquuii ffaaiitt ppaarrttiiee iinnttééggrraannttee ddee llaa pprraattiiqquuee iinntteerrnnee ddee ll''aassssuurraannccee TTrraannssppoorrttss.. AAuuccuunnee nnoorrmmee nnee vviieenntt rrééggiirr ssaa pprréésseennttaattiioonn,, ssoonn ccoonntteennuu oouu ssaa vvaalleeuurr jjuurriiddiiqquuee.. CCeeppeennddaanntt iill nn''eesstt ppaass uunn pprrooffeessssiioonnnneell qquuii iiggnnoorree ssoonn eexxiisstteennccee oouu ssoonn uuttiilliittéé.. OOnn ppeeuutt dd''aaiilllleeuurrss ccoonnssttaatteerr uunn rrééeell ccoonnsseennssuuss eennttrree lleess pprraattiicciieennss,, qquu''iill ss''aaggiissssee dd''uunn ccoouurrttiieerr,, dd''uunn aassssuurreeuurr,, dduu CCEESSAAMM,, dd''uunn aavvooccaatt,, ttoouuss ssoonntt ccaappaabblleess ddee lliirree eett dd''eexxppllooiitteerr uunnee ddiissppaacchhee.. CCeerrttaaiinnss ppaarrccee qquu''iillss eenn éémmeetttteenntt eett lleess ttrraaiitteenntt,, dd''aauuttrreess ppaarrccee qquu''iillss ll''uuttiilliisseenntt ddaannss lleeuurr pprrooffeessssiioonn.. UUnn tteell ccoonnsseennssuuss ppeeuutt ss''eexxpplliiqquueerr pprroobbaabblleemmeenntt ppaarr llee ffaaiitt qquuee llaa ddiissppaacchhee eesstt iissssuuee ddee llaa pprraattiiqquuee,, qquu''eellllee aa ssuuiivvii ll''éévvoolluuttiioonn dduu mmééccaanniissmmee ddeess AAssssuurraanncceess MMaarriittiimmeess eett TTrraannssppoorrttss,, eett qquu''aauujjoouurrdd''hhuuii eennccoorree,, eellllee rreessttee aaddaappttééee aauuxx aatttteenntteess ddeess pprrooffeessssiioonnnneellss..
 8. 8. 8 NNoouuss aavvoonnss vvoouulluu cceettttee ééttuuddee oorriieennttééee vveerrss llaa pprraattiiqquuee,, ccee qquuii aa ééttéé rreenndduu ppoossssiibbllee ggrrââccee àà llaa ccoollllaabboorraattiioonn ddeess pprrooffeessssiioonnnneellss cciittééss pplluuss hhaauutt.. QQuu’’iillss eenn ssooiieenntt ddee nnoouuvveeaauu rreemmeerrcciiééss..
 9. 9. 9 DDee ttoouutt tteemmppss ll''HHoommmmee aa ttrraannssppoorrttéé.. QQuuee ccee ssooiitt vveerrss ddeess ccoonnttrrééeess vvooiissiinneess oouu ssuurr dd''aauuttrreess ccoonnttiinneennttss,, cceellaa aa ttoouujjoouurrss ééttéé uunnee nnéécceessssiittéé.. MMaaiiss pplluuss lleess tteerrrreess vviissiittééeess ééttaaiieenntt llooiinnttaaiinneess,, pplluuss llee ttrraannssppoorrtt ééttaaiitt ggéénnéérraatteeuurr ddee rriissqquuee.. AAuussssii ll''aassssuurraannccee eesstt--eellllee aappppaarruuee ééggaalleemmeenntt ccoommmmee uunnee nnéécceessssiittéé.. NNééggoocciiaannttss,, pprrooffeessssiioonnnneellss ddee llaa nnaavviiggaattiioonn eett ffiinnaanncciieerrss oonntt pprriiss ccoonnsscciieennccee ddee llaa ccoommmmuunnaauuttéé dd''iinnttéérrêêtt qquuii lleess lliiaaiitt,, eett oonntt rraappiiddeemmeenntt ccoommpprriiss qquu''iill aallllaaiitt ddee lleeuurr ssuurrvviiee ééccoonnoommiiqquuee ddee ss''aassssoocciieerr aaffiinn ddee ppaarrttaaggeerr lleess bbéénnééffiicceess iissssuuss dd''uunnee eexxppééddiittiioonn mmaarriittiimmee ttoouutt ccoommmmee lleess ppeerrtteess qquuii ppoouuvvaaiieenntt eenn rrééssuulltteerr.. EEnn eeffffeett,, iill nn''ééttaaiitt ppaass aaiisséé ddee pprreennddrree àà ssaa cchhaarrggee lleess ffrraaiiss dd''uunnee eexxppééddiittiioonn llooiinnttaaiinnee ddoonntt llee ssoorrtt ééttaaiitt pplluuss qquu''iinncceerrttaaiinn.. LLeess ppéérriillss ddee llaa mmeerr ddiiffffiicciilleess àà mmaaîîttrriisseerr,, ll''eexxppééddiittiioonn ssee ssoollddaaiitt ffrrééqquueemmmmeenntt ppaarr uunnee ppeerrttee ttoottaallee eenn ccaass ddee tteemmppêêttee oouu ddee ppiillllaaggee ddeess ppiirraatteess.. LL''aassssuurraannccee mmaarriittiimmee eesstt ddoonncc nnééee aavveecc llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, eett ss''eesstt ddéévveellooppppééee aavveecc lluuii.. LLaa pprreemmiièèrree ffoorrmmee dd''aassssuurraannccee mmaarriittiimmee ppoorrttaaiitt llee nnoomm ddee ""pprrêêtt àà llaa ggrroossssee"".. LLee ssyyssttèèmmee ééttaaiitt llee ssuuiivvaanntt,, uunn eexxppééddiitteeuurr qquuii nn''aavvaaiitt ppaass lleess mmooyyeennss ffiinnaanncciieerrss dd''aarrmmeerr uunn nnaavviirree ppoouurr ttrraannssppoorrtteerr ssaa mmaarrcchhaannddiissee eemmpprruunnttaaiitt lleess ffoonnddss nnéécceessssaaiirreess.. SSii ll''eexxppééddiittiioonn ssee ddéérroouullaaiitt ssaannss eemmbbûûcchheess,, llee pprrêêtteeuurr ééttaaiitt rreemmbboouurrsséé ddee ssaa mmiissee,, mmaajjoorrééee dd''uunn llaarrggee pprrooffiitt,, mmaaiiss ssii ll''eexxppééddiittiioonn ssee ssoollddaaiitt ppaarr uunnee ppeerrttee ttoottaallee,, llee pprrêêtteeuurr qquuii ss''ééttaaiitt eennggaaggéé àà nnee rriieenn rrééccllaammeerr ddaannss cceettttee hhyyppootthhèèssee,, nn''ééttaaiitt ppaass rreemmbboouurrsséé ddee ssoonn pprrêêtt.. OOnn ttrroouuvvee iiccii llaa nnoottiioonn dd''aallééaa qquuii vvaa pprreennddrree ttoouuttee ssaa ssiiggnniiffiiccaattiioonn lloorrss ddee ll''aappppaarriittiioonn ddeess pprreemmiièèrreess ppoolliicceess dd''aassssuurraannccee eett qquuii aauujjoouurrdd''hhuuii llee ffoonnddeemmeenntt mmêêmmee dduu ccoonnttrraatt dd''aassssuurraannccee..
 10. 10. 10 CCee ssyyssttèèmmee ddee ffiinnaanncceemmeenntt ddeess eexxppééddiittiioonnss ss''eesstt ddéévveellooppppéé jjuussqquu''àà ddeevveenniirr iinnddiissppeennssaabbllee aauu ccoommmmeerrccee eennttrree lleess ddiifffféérreennttss ccoonnttiinneennttss.. LL''EEttaatt eesstt aalloorrss iinntteerrvveennuu ppoouurr aaiiddeerr cceess ffiinnaanncciieerrss eenn lleeuurr aaccccoorrddaanntt ddeess mmoonnooppoolleess ggééooggrraapphhiiqquueess ssuurr cceerrttaaiinnss ccoommmmeerrcceess.. AAiinnssii aa--tt--oonn vvuu aappppaarraaîîttrree lleess pprréémmiicceess dd''uunnee iinnssttiittuuttiioonnnnaalliissaattiioonn ddee ll''aassssuurraannccee.. CC''eesstt àà ppaarrttiirr dduu XXIIVVèèmmee ssiièèccllee,, ssuurr ll''iinniittiiaattiivvee ddeess nnééggoocciiaannttss dduu BBaassssiinn OOcccciiddeennttaall ddee llaa MMééddiitteerrrraannééee,, qquu''aappppaarraaiisssseenntt lleess pprreemmiieerrss ccoonnttrraattss dd''aassssuurraannccee sseelloonn lleessqquueellss uunn ""aassssuurreeuurr"" ss''eennggaaggee eennvveerrss uunn ""aassssuurréé"",, mmooyyeennnnaanntt llee ppaaiieemmeenntt dd''uunnee pprriimmee,, àà ll''iinnddeemmnniisseerr dduu pprrééjjuuddiiccee qquuee ssuubbiisssseenntt sseess bbiieennss ppaarr ssuuiittee ddee llaa rrééaalliissaattiioonn dd''uunn rriissqquuee ddee mmeerr.. LLee ddéévveellooppppeemmeenntt ddee ll''aassssuurraannccee mmaarriittiimmee vvaa ss''aaccccrrooîîttrree aavveecc llaa ddééccoouuvveerrttee dduu ppaassssaaggee ddeess IInnddeess OOrriieennttaalleess eett ddeess AAmméérriiqquueess.. DDèèss llee XXVVèèmmee ssiièèccllee,, llaa ddéélliivvrraannccee ddeess ppoolliicceess dd''aassssuurraannccee ffaaiitt ll''oobbjjeett dd''uunnee vvéérriittaabbllee pprrooffeessssiioonn.. LL''aassssuurreeuurr eesstt uunn ppaarrttiiccuulliieerr qquuii ooppèèrree iissoolléémmeenntt llee pplluuss ssoouuvveenntt ddaannss uunn sseeuull ppoorrtt ssuurr qquueellqquueess nnaavviirreess eett ssuurr qquueellqquueess ccaarrggaaiissoonnss.. CCeettttee aaccttiivviittéé eesstt ssoouuvveenntt uunnee ppuurree ssppééccuullaattiioonn,, uunn jjeeuu,, uunn ppaarrii.. UUnn ddiiccttoonn ddee ll''ééppooqquuee ddiissaaiitt ""QQuuee cceelluuii qquuii aassssuurree rreeccoommmmaannddee ssoonn ââmmee àà DDiieeuu"".. AAuu XXVVIIIIèèmmee ssiièèccllee,, aappppaarraaiisssseenntt lleess pprreemmiièèrreess CCoommppaaggnniieess dd''AAssssuurraannccee,, eenn 11668866 llaa pprreemmiièèrree ccoommppaaggnniiee dd''aassssuurraannccee ffrraannççaaiissee eesstt ccrrééééee llaa CCoommppaaggnniiee GGéénnéérraallee ppoouurr lleess AAssssuurraanncceess eett GGrroosssseess AAvveennttuurreess ddee FFrraannccee.. AA ppaarrttiirr ddee llàà,, llaa vvoolloonnttéé ddeess aassssuurreeuurrss ddee ssee rreeggrroouuppeerr ss''iinnssttiittuuttiioonnnnaalliissee,, aaffiinn ddee ffaaiirree ffaaccee àà ll''aauuggmmeennttaattiioonn ddeess rriissqquueess ccoouurruuss ppaarr lleess eexxppééddiittiioonnss mmaarriittiimmeess.. AAuujjoouurrdd’’hhuuii llee mmaarrcchhéé ddee ll’’aassssuurraannccee nnee ssee ccoonnççooiitt qquuee rraarreemmeenntt ssaannss llaa ccooaassssuurraannccee.. EEllllee eesstt ll’’eexxpprreessssiioonn ddee llaa vvoolloonnttéé ddeess aassssuurreeuurrss ddee ss’’aassssoocciieerr ppoouurr ffaaiirree ffaaccee aauu ppooiiddss ffiinnaanncciieerr ddeess rriissqquueess ddee ttrraannssppoorrtt.. SSoonn mmééccaanniissmmee eesstt rreellaattiivveemmeenntt ssiimmppllee :: pplluussiieeuurrss aassssuurreeuurrss,, ccoonnttaaccttééss ppaarr uunn ccoouurrttiieerr dd’’aassssuurraannccee aacccceepptteenntt ddee ssee ggrroouuppeerr ddaannss llaa pprriissee eenn cchhaarrggee dd’’uunn rriissqquuee.. CChhaaccuunn dd’’eeuuxx ddoonnnnee ssoonn aaccccoorrdd ppoouurr pprreennddrree àà ssaa cchhaarrggee uunn ppoouurrcceennttaaggee dduu rriissqquuee,, eett rreeççooiitt eenn ccoonnttrree ppaarrttiiee llee ppoouurrcceennttaaggee ddee pprriimmee ccoorrrreessppoonnddaanntt.. UUnnee ddeess ccoommppaaggnniieess vvaa êêttrree ddééssiiggnnééee ccoommmmee aappéérriitteeuurr,, ccee qquuii vvaa lluuii ddoonnnneerr ccoommmmee mmiissssiioonn ddee ggéérreerr llee ccoonnttrraatt.. EEllllee pprreennddrraa ttoouutteess lleess ddéécciissiioonnss qquuii yy ssoonntt aafffféérreenntteess,, sseess
 11. 11. 11 ccooaassssuurreeuurrss ddeevvaanntt llaa ssuuiivvrree ddaannss ssaa ppoolliittiiqquuee ddee ggeessttiioonn.. CCeellaa nnee lluuii ccoonnffèèrree ppaass uunn ssttaattuutt ssuuppéérriieeuurr aauuxx aauuttrreess ccoommppaaggnniieess,, cceelllleess--ccii ppeeuuvveenntt ttoouujjoouurrss ccoonntteesstteerr lleess ddéécciissiioonnss pprriisseess.. MMaaiiss cc’’eesstt rraarreemmeenntt llee ccaass,, llee cchhooiixx ddee ll’’aappéérriitteeuurr ééttaanntt gguuiiddéé ppaarr DDeess ccoonnssiiddéérraattiioonnss tteecchhnniiqquueess,, ggééooggrraapphhiiqquueess eett ccoommmmeerrcciiaalleess,, cceellaa llééggiittiimmee sseess oorriieennttaattiioonnss ddee ggeessttiioonn.. DDeeppuuiiss llee XXIIXXèèmmee ssiièèccllee ll''aassssuurraannccee mmaarriittiimmee ss''eesstt éétteenndduuee àà dd''aauuttrree ffoorrmmee ddee ttrraannssppoorrtt qquuii ssee ddéévveellooppppaaiieenntt :: ttrraannssppoorrtt fflluuvviiaall,, rroouuttiieerr,, ffeerrrroovviiaaiirree eett eennffiinn pplluuss ttaarrdd aaéérriieenn.. SSii bbiieenn qquu''àà ll''hheeuurree aaccttuueellllee,, ""AAssssuurraannccee MMaarriittiimmee"" eett ""AAssssuurraannccee TTrraannssppoorrtt"" ssoonntt ddeeuuxx eexxpprreessssiioonnss ssyynnoonnyymmeess :: ddaannss llaa pprraattiiqquuee ccoouurraannttee oonn ppaarrllee ddee ""ll''AAssssuurraannccee MMaarriittiimmee eett TTrraannssppoorrtt"",, mmaaiiss lleess aaffffaaiirreess pprroopprreemmeenntt mmaarriittiimmeess –– ccoorrppss ddee nnaavviirree eett mmaarrcchhaannddiisseess ttrraannssppoorrttééeess ppaarr mmeerr –– rreepprréésseenntteenntt ttoouujjoouurrss llaa ppaarrtt llaa pplluuss iimmppoorrttaannttee ddee ll''aaccttiivviittéé ddee cceettttee bbrraanncchhee.. LLee ddéévveellooppppeemmeenntt dduu ssyyssttèèmmee ddee LL ‘‘AAssssuurraannccee TTrraannssppoorrttss aa vvuu ll’’aappppaarriittiioonn ddee ssttrruuccttuurreess eett dd’’iinntteerrvveennaannttss nnoouuvveeaauuxx.. OOnn ttrroouuvvee ddaannss llee mmoonnddee ddeess aassssuurraanncceess ddeess ccoouurrttiieerrss dd’’aassssuurraannccee ssppéécciiaalliissééss oouu nnoonn ddaannss llee ttrraannssppoorrtt,, ddeess CCoommiittééss dd’’EEttuuddeess eett ddee SSeerrvviicceess ddeess AAssssuurreeuurrss MMaarriittiimmeess eett TTrraannssppoorrttss ddee FFrraannccee ((CCEESSAAMM)),, ddeess aavvooccaattss ssppéécciiaalliissééss eenn ddrrooiitt mmaarriittiimmee eettcc.. CChhaaccuunn dd’’eeuuxx aa uunn rrôôllee ddéétteerrmmiinnaanntt,, àà uunn ssttaaddee ddiifffféérreenntt,, ddaannss llaa cchhaaîînnee ddee ll’’aassssuurraannccee TTrraannssppoorrttss.. LLee ccoouurrttiieerr dd’’aassssuurraannccee,, qquuee ll’’oonn rreettrroouuvvee àà pplluussiieeuurrss rreepprriisseess ddaannss llaa vviiee ddee llaa ppoolliiccee dd’’aassssuurraannccee,, vvaa aavvooiirr ppoouurr mmiissssiioonn ddee pprroossppeecctteerr ppoouurr ssoonn cclliieenntt,, ll ‘‘aassssuurréé,, aaffiinn ddee ttrroouuvveerr llaa mmeeiilllleeuurree ccoouuvveerrttuurree aauuxx mmeeiilllleeuurreess ccoonnddiittiioonnss.. IIll sseerraa pprréésseenntt ppoouurr llaa ssiiggnnaattuurree ddee llaa ppoolliiccee dd’’aassssuurraannccee,, vveeiilllleerraa àà ll’’eennccaaiisssseemmeenntt ddeess pprriimmeess ddaannss lleess ddééllaaiiss eett lleess ccoonnddiittiioonnss pprréévvuueess eett bbiieenn eenntteenndduu ddééffeennddrraa lleess iinnttéérrêêttss ddee ssoonn cclliieenntt lloorrss ddee llaa pprrooccéédduurree dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn eenn ccaass ddee rrééaalliissaattiioonn dd’’uunn ssiinniissttrree..
 12. 12. 12 LLee CCoommiittéé dd’’ééttuuddeess eett ddee sseerrvviicceess ddeess AAssssuurreeuurrss MMaarriittiimmeess eett TTrraannssppoorrttss ddee FFrraannccee ((CCEESSAAMM)),, iissssuu ddeess CCoommiittééss ddeess AAssssuurreeuurrss MMaarriittiimmeess qquuii ééttaaiieenntt eeuuxx--mmêêmmeess iissssuuss ddee llaa ««CChhaammbbrree dd’’AAssssuurraannccee eett ddee GGrroossssee AAvveennttuurree ddee FFrraannccee,, aa ppoouurr mmiissssiioonn pprriinncciippaallee ddee ggéérreerr lleess éévvéénneemmeennttss ddee mmeerr eett lleess ssiinniissttrreess qquuii eenn ddééccoouulleenntt,, dd’’eexxeerrcceerr lleess rreeccoouurrss eett ddee ssuuiivvrree lleess ccoonntteennttiieeuuxx.. IIll jjoouuee uunn rrôôllee pprrééppoonnddéérraanntt ccoommmmee iinntteerrmmééddiiaaiirree iimmppaarrttiiaall eennttrree lleess ppaarrttiieess àà uunn lliittiiggee,, eett ffoouurrnniitt uunn ttrraavvaaiill ddee ccoonnsseeiill jjuurriiddiiqquuee dd’’uunnee ggrraannddee qquuaalliittéé.. CCeess ddeeuuxx iinntteerrvveennaannttss vvoonntt jjoouueerr uunn rrôôllee iimmppoorrttaanntt ddaannss llaa rrééssoolluuttiioonn ddeess ddoossssiieerrss ssiinniissttrreess qquuii vvoonntt êêttrree ssuuppppoorrttééss ppaarr ll ‘‘aassssuurreeuurr.. LLoorrssqquu’’uunn éévvéénneemmeenntt ssee pprroodduuiitt eett qquuee llaa vviiccttiimmee ss’’eesstt ggaarraannttiiee ccoonnttrree ccee rriissqquuee,, llaa pprreemmiièèrree ddeess ddéémmaarrcchheess àà ffaaiirree eesstt ddee llee ddééccllaarreerr àà ssoonn aassssuurreeuurr.. UUnnee ffooiiss iinnffoorrmméé,, cceelluuii--ccii oouuvvrree dd’’uunn ddoossssiieerr ssiinniissttrree eett llaa pprrooccéédduurree dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn ppeeuutt ddéébbuutteerr.. PPoouurr uunnee bboonnnnee ggeessttiioonn ddee ccee ddoossssiieerr,, ll’’aassssuurréé vvaa ddeevvooiirr ttrraannssmmeettttrree àà ssoonn aassssuurreeuurr ttoouutteess lleess ppiièècceess nnéécceessssaaiirreess àà uunnee ééttuuddee eeffffiiccaaccee :: llee ttiittrree ddee ttrraannssppoorrtt,, llee cceerrttiiffiiccaatt dd’’aassssuurraannccee,, llee rraappppoorrtt dd’’eexxppeerrttiissee eettcc.. TToouuss cceess ddooccuummeennttss ssoonntt eenn ffaaiitt ttrraannssmmiiss ppaarr llee cclliieenntt àà ssoonn ccoouurrttiieerr,, ccee ddeerrnniieerr lleess ttrraannssmmeettttaanntt àà ll’’aassssuurreeuurr.. UUnnee ffooiiss ll’’ééttuuddee ddeess ppiièècceess tteerrmmiinnééee,, ll’’aassssuurreeuurr eett llee ccoouurrttiieerr,, ggéérraanntt llaa ppoolliiccee eenn ccoollllaabboorraattiioonn,, eenn aarrrriivveenntt àà llaa ccoonncclluussiioonn qquuee ll’’iinnddeemmnniittéé eesstt oouu nn’’eesstt ppaass dduuee.. SSii eellllee nnee ll’’eesstt ppaass,, llee ddoossssiieerr eesstt ccllooss.. SSii ll’’aassssuurréé ddooiitt êêttrree iinnddeemmnniisséé,, iill ffaauutt rréégglleerr llee ddoossssiieerr.. EEtt ppoouurr ppaayyeerr llee bbéénnééffiicciiaaiirree ddee ll’’iinnddeemmnniittéé,, iill ffaauutt éémmeettttrree uunnee ddiissppaacchhee.. LLaa ddiissppaacchhee eesstt uunn ddooccuummeenntt bbiieenn ppaarrttiiccuulliieerr qquuii aappppaarrttiieenntt àà llaa pprraattiiqquuee iinntteerrnnee ddee ll''aassssuurraannccee MMaarriittiimmeess eett TTrraannssppoorrttss.. CCeeppeennddaanntt iill eesstt ppoossssiibbllee dd''eenn ttrroouuvveerr qquueellqquueess ddééffiinniittiioonnss qquuii rreesstteenntt ssoommmmee ttoouuttee ssoommmmaaiirreess.. LLee LLAAMMYY ddeess TTRRAANNSSPPOORRTTSS nnoouuss ddoonnnnee llaa ddééffiinniittiioonn ssuuiivvaannttee ""AAuu sseennss ééttrrooiitt,, aaccttee ccoonnssttiittuuaanntt rrèègglleemmeenntt dd''aavvaarriiee ccoommmmuunnee ((ddrrooiitt mmaarriittiimmee)).. DD''uunnee ffaaççoonn pplluuss ggéénnéérraallee,, ddooccuummeenntt ééttaabblliissssaanntt llee rrèègglleemmeenntt dd''aassssuurraannccee aapprrèèss ssiinniissttrree ((iinnddeemmnniittéé rreevveennaanntt àà llaa vviiccttiimmee dduu ddoommmmaaggee,, rrééppaarrttiittiioonn eennttrree lleess éévveennttuueellss ccooaassssuurreeuurrss,, eettcc..)),, qquueell qquuee ssooiitt llee mmooddee ddee ttrraannssppoorrtt ccoonncceerrnnéé""..11 RReennéé RROODDIIEERREE ddaannss ssoonn ttrraaiittéé ddee ddrrooiitt mmaarriittiimmee nnoouuss iinnddiiqquuee qquu''iill ss''aaggiitt llàà ddee ll''aapppplliiccaattiioonn àà uunnee ppoolliiccee dd''aassssuurraannccee dd''uunn rrèègglleemmeenntt iinntteerrvveennuu aaffiinn ddee rreemmbboouurrsseemmeenntt ppaarr ll''aassssuurreeuurr àà ll''aassssuurréé ddee llaa ccoonnttrriibbuuttiioonn mmiissee àà llaa cchhaarrggee ddee cceelluuii--ccii :: eellllee ppeeuutt ééggaalleemmeenntt nnee ppoorrtteerr qquuee ssuurr llee rreemmbboouurrsseemmeenntt ppaarr lleess aassssuurreeuurrss dd''uunnee aavvaarriiee ppaarrttiiccuulliièèrree""..22 1 LAMY Transports - Tome 2 (1999) 2 RODIERE René : Traité Général de Droit Maritime - Evénements de Mer - DALLOZ (1972)
 13. 13. 13 RReennéé RROODDIIEERREE eett EEmmmmaannuueell dduu PPOONNTTAAVVIICCEE ddaannss lleeuurr oouuvvrraaggee ddee ddrrooiitt mmaarriittiimmee ppaarrlleenntt dd''uunnee ""aapppplliiccaattiioonn ccoommppttaabbllee dduu mmoonnttaanntt bbrruutt dduu ddoommmmaaggee aauuxx ccoonnddiittiioonnss dduu ccoonnttrraatt dd''aassssuurraannccee :: iill eesstt llaa ttrraadduuccttiioonn eenn cchhiiffffrreess dduu ssyyssttèèmmee jjuurriiddiiqquuee iinnssttiittuuéé ppaarr llaa ppoolliiccee eett aapppplliiqquuéé aauu ssiinniissttrree ccoonnssiiddéérréé""33 .. LLaa lleeccttuurree ddee cceess ddiifffféérreenntteess ddééffiinniittiioonnss aammèènnee qquueellqquueess rrééfflleexxiioonnss.. TToouutt dd''aabboorrdd iill sseemmbbllee qquuee ccee ddooccuummeenntt ssooiitt rréésseerrvvéé aauu rrèègglleemmeenntt ddeess aavvaarriieess ccoommmmuunneess.. CChhaaqquuee ddééffiinniittiioonn ffaaiitt rrééfféérreennccee àà cceettttee iinnssttiittuuttiioonn ddeess aavvaarriieess ccoommmmuunneess ddaannss uunn pprreemmiieerr tteemmppss ppoouurr vveenniirr eennssuuiittee ssuurr lleess aavvaarriieess ppaarrttiiccuulliièèrreess.. CCeeccii ppoouurrrraaiitt ffoouurrnniirr qquueellqquueess eexxpplliiccaattiioonnss ssuurr ll''oorriiggiinnee ddee llaa ddiissppaacchhee.. IIll sseemmbbllee qquuee ppeerrssoonnnnee nnee ssaacchhee dd''ooùù vviieennnnee ccee ddooccuummeenntt nnii ddeeppuuiiss qquuaanndd iill eesstt uuttiilliisséé.. IIll eesstt éévviiddeenntt qquu''aauu rreeggaarrdd ddee llaa ttaaiillllee dd''uunn rrèègglleemmeenntt dd''aavvaarriiee ccoommmmuunnee iill eesstt pplluuss aaiisséé dd''aavvooiirr àà ttrraaiitteerr uunnee ddiissppaacchhee,, qquuii vvaa rreepprréésseenntteerr eenn qquueellqquuee ssoorrttee uunn rrééssuumméé ddee ll''éévvéénneemmeenntt.. OOnn nnoottee ééggaalleemmeenntt qquuee llaa pprraattiiqquuee ddee ccee ddooccuummeenntt aa ééttéé éétteenndduuee aauuxx aavvaarriieess ppaarrttiiccuulliièèrreess ppaarr llaa ssuuiittee.. IIll nnee ffaaiitt ppaass ddee ddoouutteess qquuee ssoonn ccôôttéé pprraattiiqquuee,, nn’’aayyaanntt ppaass éécchhaappppéé aauuxx pprrooffeessssiioonnnneellss,, aaiitt ppllaaiiddéé eenn ffaavveeuurr dd’’uunnee uuttiilliissaattiioonn éétteenndduuee nnoonn sseeuulleemmeenntt aauuxx aavvaarriieess ppaarrttiiccuulliièèrreess,, mmaaiiss ééggaalleemmeenntt àà ttoouuss lleess ttyyppeess ddee ttrraannssppoorrtt.. CCeettttee ggéénnéérraalliissaattiioonn eesstt tteellllee,, qquuee ttoouutt rrèègglleemmeenntt ccoonncceerrnnaanntt uunn ssiinniissttrree eesstt ccoonnssttaattéé ppaarr ll’’éémmiissssiioonn dd’’uunnee ddiissppaacchhee ((ffrraaiiss dd’’eexxppeerrttiissee,, hhoonnoorraaiirreess dd’’aavvooccaatt,, iinnddeemmnniittéé dd’’aassssuurraannccee eettcc..)),, aauuccuunn ccoommppttaabbllee nn’’aacccceeppttee ddee vveerrsseerr llaa pplluuss ppeettiittee ssoommmmee dd’’aarrggeenntt ssaannss aavvooiirr rreeççuu uunnee ddiissppaacchhee eenn ccoonnttrree ppaarrttiiee.. LLeess ddééffiinniittiioonnss qquuii ssoonntt ddoonnnnééeess ddaannss lleess oouuvvrraaggeess ssoouulliiggnneenntt ééggaalleemmeenntt llee ccaarraaccttèèrree ccoommppttaabbllee ddee ccee ddooccuummeenntt.. DDeessttiinnéé àà ccoonnssttaatteerr uunn rrèègglleemmeenntt,, iill ppeeuutt êêttrree aappppaarreennttéé àà uunnee ffaaccttuurree ssuurr llaaqquueellllee ffiigguurree llee mmoonnttaanntt ddee ccee qquuii eesstt ddûû,, llee nnoomm dduu bbéénnééffiicciiaaiirree eett llee mmoottiiff ddee ccee vveerrsseemmeenntt.. OOnn nnoottee aauussssii uunn éélléémmeenntt mmaatthhéémmaattiiqquuee ppuuiissqquuee llaa ddiissppaacchhee ttrraadduuiitt eenn cchhiiffffrree ccee qquu’’uunn ccoonnttrraatt eexxpprriimmee eenn lleettttrree.. EEllllee vvaa rreefflléétteerr lleess ccoonnddiittiioonnss jjuurriiddiiqquueess ddee ccoouuvveerrttuurree dd’’uunn rriissqquuee ddéétteerrmmiinnéé,, ssttiippuullééeess ppaarr lleess ppaarrttiieess aauu ccoonnttrraatt ssoouuss ffoorrmmee ddee ccaallccuull eett ddee ttaabblleeaauuxx.. 3 RODIERE René et DU PONTAVICE Emmanuel : Droit Maritime - Précis DALLOZ - 12 ème éd. (1997)
 14. 14. 14 CCuurriieeuusseemmeenntt,, aalloorrss qquu’’iill eesstt ppoossssiibbllee ddee ttrroouuvveerr ddeess ddééffiinniittiioonnss ddee llaa ddiissppaacchhee ddaannss lleess oouuvvrraaggeess,, iill nn’’eesstt rriieenn ddiitt ddee pplluuss ssuurr llaa mméétthhooddee àà ssuuiivvrree ppoouurr ssoonn ééttaabblliisssseemmeenntt,, ssoonn rrééggiimmee oouu ssaa vvaalleeuurr jjuurriiddiiqquuee.. CCeeccii ppeeuutt ééttoonnnneerr ddaannss llaa mmeessuurree ooùù iill ss’’aaggiitt dd’’uunn ddooccuummeenntt dd’’uuttiilliissaattiioonn qquuoottiiddiieennnnee ppoouurr lleess pprrooffeessssiioonnnneellss ddee ll’’aassssuurraannccee ttrraannssppoorrttss.. MMaaiiss oonn ppeeuutt ppeennsseerr qquuee nnééee ddee llaa pprraattiiqquuee,, ll’’aaddaappttaabbiilliittéé ddoonntt eellllee ffaaiitt pprreeuuvvee ffaaiitt qquuee sseess uuttiilliissaatteeuurrss nnee jjuuggeenntt ppaass nnéécceessssaaiirree ddee ss’’iinntteerrrrooggeerr oouuttrree mmeessuurree ssuurr cceess ppooiinnttss pprréécciiss.. IIll nnoouuss aa ppaarruu iinnttéérreessssaanntt ddee tteenntteerr uunnee aapppprroocchhee tthhééoorriiqquuee ddee ccee ddooccuummeenntt ddee ppuurree pprraattiiqquuee eenn ddéénnoommbbrraanntt lleess ddiifffféérreenntteess ddiissppaacchheess qquuii jjaalloonnnneenntt llee ppaarrccoouurrss dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn dd’’uunn ssiinniissttrree.. NNoouuss aavvoonnss cchheerrcchhéé àà ssaavvooiirr qquuii éémmeettttaaiitt cceess ddooccuummeennttss eett àà ll’’aatttteennttiioonn ddee qquueellss ddeessttiinnaattaaiirreess,, ppuuiiss nnoouuss nnoouuss ssoommmmeess iinntteerrrrooggééss ssuurr ssaa nnaattuurree jjuurriiddiiqquuee eett ssoonn iinnttéérrêêtt qquuoottiiddiieenn..
 15. 15. 15 TTIITTRREE II :: LLEESS TTYYPPEESS DDEE DDIISSPPAACCHHEESS EEnn mmaattiièèrree ddee ttrraannssppoorrtt oonn ccoonnnnaaîîtt ddeeuuxx ccaattééggoorriieess ddee ssiinniissttrreess :: ll''aavvaarriiee ppaarrttiiccuulliièèrree qquuii ttoouucchhee ttoouuss lleess mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt eett ll''aavvaarriiee ccoommmmuunnee qquuii ttoouucchhee uunniiqquueemmeenntt llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. EEnn oouuttrree,, cceess ddeeuuxx ssiinniissttrreess ppeeuuvveenntt ttoouucchheerr llaa mmaarrcchhaannddiissee ttrraannssppoorrttééee eett llee mmooyyeenn ddee ttrraannssppoorrtt.. LLaa pprrooccéédduurree dd''iinnddeemmnniissaattiioonn qquuii ssuuiitt ll''ééttuuddee dduu ssiinniissttrree vvaa ddoonnnneerr lliieeuu àà ll''ééttaabblliisssseemmeenntt dd''uunnee ddiissppaacchhee ccoonnssttaattaanntt ccee rrèègglleemmeenntt.. LL''aavvaarriiee ppaarrttiiccuulliièèrree eett ll''aavvaarriiee ccoommmmuunnee ééttaanntt ddeeuuxx ddoommmmaaggeess ddiissttiinnccttss,, lleeuurr ddiissppaacchhee rreessppeeccttiivvee rreevvêêtt ddeess ffoorrmmeess ddiifffféérreenntteess.. CCHHAAPPIITTRREE II :: IInnvveennttaaiirree ddeess ddiissppaacchheess eexxiissttaanntteess OOnn rreennccoonnttrree eenn pprraattiiqquuee uunn ggrraanndd nnoommbbrree ddee ddiissppaacchheess eett ccee eenn rraaiissoonn dduu nnoommbbrree dd’’iinntteerrmmééddiiaaiirreess eenn aassssuurraannccee mmaarriittiimmee aapptteess àà lleess éémmeettttrree.. LLaa ggeessttiioonn dd''uunn ddoossssiieerr ddee ssiinniissttrree eennttrraaîînnee llaa rréémmuunnéérraattiioonn ddee ddiifffféérreennttss pprrooffeessssiioonnnneellss cchhaarrggééss dd’’aaggiirr ddaannss ll’’iinnttéérrêêtt ddeess ppaarrttiieess eenn pprréésseennccee.. LLee ppaaiieemmeenntt ddee lleeuurrss sseerrvviicceess eesstt ccoonnssttaattéé ppaarr ll''éémmiissssiioonn dd''uunnee ddiissppaacchhee.. DDee mmêêmmee lloorrssqquuee llee ddoossssiieerr eesstt rréégglléé àà ssoonn bbéénnééffiicciiaaiirree,, llee vveerrsseemmeenntt ddee ll''iinnddeemmnniittéé ffiinnaallee eesstt ccoonnssttaattéé ppaarr uunnee ddiissppaacchhee.. CChhaaqquuee ddiissppaacchhee éémmiissee ll''eesstt ddaannss llee bbuutt ddee ccoouuvvrriirr uunnee ddééppeennssee ddéétteerrmmiinnééee.. OOnn vvooiitt aalloorrss aappppaarraaîîttrree ddeeuuxx ggrraannddeess ccaattééggoorriieess ddee ddiissppaacchheess,, ll’’uunnee sseerrvvaanntt àà llaa ggeessttiioonn dd’’uunn ddoossssiieerr ssiinniissttrree,, ll’’aauuttrree àà ssoonn rrèègglleemmeenntt.. AAuussssii mmaallggrréé llaa ggrraannddee ddiivveerrssiittéé ffoorrmmeellllee qquuii eennttoouurree llaa ddiissppaacchhee,, iill eesstt ttoouujjoouurrss ppoossssiibbllee dd''eenn ccoonnnnaaîîttrree ll''oobbjjeett..
 16. 16. 16 SSeeccttiioonn 11 :: LLeess ddiissppaacchheess éémmiisseess ppoouurr llaa ggeessttiioonn dd''uunn ssiinniissttrree LLoorrss ddee llaa ggeessttiioonn dduu ssiinniissttrree,, iill ffaauutt pprreennddrree ddeess mmeessuurreess ppoouurr ssaauuvveeggaarrddeerr llaa mmaarrcchhaannddiissee,, mmiissssiioonnnneerr uunn eexxppeerrtt,, oorrddoonnnneerr ddeess ttrraavvaauuxx,, vveerrsseerr uunnee ccoonnttrriibbuuttiioonn pprroovviissooiirree eettcc.. TToouutteess cceess ddééppeennsseess,, rrééggllééeess ppaarr ll''aassssuurreeuurr,, vvoonntt êêttrree pprrééccééddééeess ddee ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt dd''uunnee ddiissppaacchhee qquuii vvaa iinnddiiqquueerr llee mmoonnttaanntt,, ll’’oorrddrree eett ll’’oobbjjeett dduu rrèègglleemmeenntt.. AAuussssii,, ddaannss llaa ggeessttiioonn dduu ssiinniissttrree,, vvaa--tt--oonn rreennccoonnttrreerr ddeess ddiissppaacchheess ddoonntt ll’’oobbjjeett vvaa ccoonnssiisstteerr àà ppeerrmmeettttrree aauuxx ggeessttiioonnnnaaiirreess ddee ddéébbllooqquueerr ddeess ffoonnddss oouu ddee rréémmuunnéérreerr lleess pprrooffeessssiioonnnneellss iinntteerrvveennuuss,, cceeuuxx--ccii nnee ppoouuvvaanntt aatttteennddrree llaa ccllôôttuurree ddééffiinniittiivvee dduu ddoossssiieerr.. NNoottoonnss qquuee llaa mmaajjoorriittéé ddee cceess ddiissppaacchheess ppeeuutt êêttrree éémmiissee ppaarr llee ccoouurrttiieerr oouu llee CCoommiittéé dd’’EEttuuddeess eett ddee SSeerrvviicceess ddeess AAssssuurreeuurrss MMaarriittiimmeess eett TTrraannssppoorrttss ddee FFrraannccee,, ccee qquuii mmuullttiipplliiee lleess ttyyppeess ddee ddiissppaacchhee rreennccoonnttrrééss.. NNoouuss lleess pprréésseenntteerroonnss ddaannss ll’’oorrddrree cchhrroonnoollooggiiqquuee ddaannss lleeqquueell eelllleess ssoonntt eenn ggéénnéérraall éémmiisseess.. 11 -- LLaa ddiissppaacchhee dd''aaccoommppttee :: LLaa ddiissppaacchhee dd’’aaccoommppttee44 aa ppoouurr oobbjjeett dd''oobbtteenniirr ddee ll''aassssuurreeuurr llee vveerrsseemmeenntt dd''uunnee ssoommmmee dd''aarrggeenntt ppoouurr ddeess ttrraavvaauuxx ddee rrééppaarraattiioonn oouu ddee rreeccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ppaarr eexxeemmppllee,, qquuii oonntt ddûû êêttrree eennttaammééss ddaannss ll’’iinnttéérrêêtt ddee ll’’uunniittéé ddee nnaavviiggaattiioonn oouu ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. EEnn pprriinncciippee,, llee ccoouurrttiieerr ffaaiitt uunnee ddeemmaannddee dd’’aaccoommppttee lloorrssqquuee ll’’aassssuurréé,, aayyaanntt ccoommmmeennccéé àà ffiinnaanncceerr cceess ttrraavvaauuxx,, ssee ttrroouuvvee ddaannss ll’’iinnccaappaacciittéé ddee ccoonnttiinnuueerr.. DDee mmêêmmee,, llee CCEESSAAMM qquuii nn’’aa ppaass llee ppoouuvvooiirr ddee rréégglleerr qquueellccoonnqquuee iinnddeemmnniittéé àà uunn bbéénnééffiicciiaaiirree,, eesstt ddaannss ll’’oobblliiggaattiioonn ddee ddeemmaannddeerr ddeess aaccoommpptteess àà ll’’aassssuurreeuurr.. LL’’aassssuurreeuurr lluuii nnee ffoouurrnniitt cceett aaccoommppttee qquuee ss’’iill eesstt ssûûrr eett cceerrttaaiinn qquuee llee ssiinniissttrree ddoonntt iill ss ‘‘aaggiitt eesstt bbiieenn ccoouuvveerrtt.. 4 Voir Annexe n° 1 p 52 et n° 2 p 58
 17. 17. 17 22 -- LLaa ddiissppaacchhee dd''aappppeell ddee ffoonnddss :: LLaa ddiissppaacchhee dd’’aappppeell ddee ffoonnddss55 aa ppoouurr oobbjjeett dd''oobbtteenniirr ddee ll''aassssuurreeuurr llee vveerrsseemmeenntt dd’’uunnee ssoommmmee dd’’aarrggeenntt qquuii ppeeuutt êêttrree ééggaallee àà llaa ttoottaalliittéé ddee llaa rrééccllaammaattiioonn oouu àà uunnee ppaarrttiiee ddee cceellllee-- ccii.. EEllllee eesstt éémmiissee lloorrssqquuee llee ssiinniissttrree eenn ccaauussee eesstt dd''uunn mmoonnttaanntt ttrroopp éélleevvéé eett qquuee llee ccoouurrttiieerr nnee ddiissppoossee ppaass ddee llaa ttrrééssoorreerriiee ssuuffffiissaannttee ppoouurr rréégglleerr lluuii--mmêêmmee ll’’iinnddeemmnniittéé,, ccoommmmee iill llee ffaaiitt hhaabbiittuueelllleemmeenntt.. EEnn eeffffeett ddaannss llaa pprraattiiqquuee aassssuurreeuurr eett ccoouurrttiieerr ssoonntt ««eenn ccoommppttee »» ;; ccee qquuii ssiiggnniiffiiee qquuee llee ccoouurrttiieerr ffaaiitt ll’’aavvaannccee ddeess iinnddeemmnniittééss eett ddéébbiittee ll’’aassssuurreeuurr ssuurr llee ccoommppttee qquu’’iillss oonntt eenn ccoommmmuunn.. LLee CCoommiittéé dd’’EEttuuddee eett ddee SSeerrvviicceess ddeess AAssssuurreeuurrss MMaarriittiimmeess eett TTrraannssppoorrtt ddee FFrraannccee qquuaanntt àà lluuii,, eenn éémmeett rréégguulliièèrreemmeenntt ddaannss llaa mmeessuurree ooùù,, iill nn''aa ccoommmmee nnoouuss ll’’aavvoonnss ddiitt,, nnii llee ppoouuvvooiirr ddee rréégglleerr lluuii--mmêêmmee lleess ssiinniissttrreess aauuxx bbéénnééffiicciiaaiirreess,, nnii llaa ttrrééssoorreerriiee nnéécceessssaaiirree ppoouurr ss’’eenn aaccqquuiitttteerr.. 33 -- LLaa ddiissppaacchhee ddee ""ppeeiinneess eett ssooiinnss"" :: LLaa ddiissppaacchhee ddee ««ppeeiinneess eett ssooiinnss »»66 eesstt éémmiissee uunniiqquueemmeenntt ppaarr llee CCEESSAAMM.. EEllllee ccoorrrreessppoonndd àà uunnee ffaaccttuurraattiioonn ddeess ffrraaiiss ddee ggeessttiioonn dduu ddoossssiieerr ppaarr ccee ddeerrnniieerr,, qquuee ll’’aassssuurreeuurr ddooiitt rréégglleerr.. IIll ss’’aaggiitt dd’’hhoonnoorraaiirreess ppoouurr ll’’ééttuuddee jjuurriiddiiqquuee dduu ddoossssiieerr qquuii eesstt ffaaiittee lloorrssqquu’’iill eesstt ccoonnffiiéé aauu CCoommiittéé.. TTeell eesstt llee ccaass ppaarr eexxeemmppllee dd’’uunnee iinntteerrvveennttiioonn dduu CCEESSAAMM aalloorrss qquu’’iill ss’’aavvèèrree qquuee llee ddoossssiieerr nn’’aauurraa aauuccuunnee ssuuiittee ccoonnccrrèèttee.. 5 Voir Annexe n° 3 p 62 6 Voir Annexe n° 4 p 66
 18. 18. 18 44 -- LLaa ddiissppaacchhee ddee rrééppaarrttiittiioonn ddee ffrraaiiss :: LLaa ddiissppaacchhee ddee rrééppaarrttiittiioonn ddee ffrraaiiss77 eesstt éémmiissee ddaannss llee bbuutt dd’’oobbtteenniirr ddee ll’’aassssuurreeuurr llee ppaaiieemmeenntt ddee ffrraaiiss ddiivveerrss.. IIll ppeeuutt ss’’aaggiirr ddee ddeemmaannddee ddee pprroovviissiioonn ddee llaa ppaarrtt dd’’uunn aavvooccaatt,, dduu rrèègglleemmeenntt ddeess hhoonnoorraaiirreess dd’’uunn eexxppeerrtt iinntteerrvveennuu ddaannss llee ddoossssiieerr,, dd’’uunnee ccoonnttrriibbuuttiioonn pprroovviissooiirree dd’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee,, dduu rrèègglleemmeenntt ddeess ffrraaiiss dd’’aassssiissttaannccee oouu ddeess ffrraaiiss ddee ggeessttiioonn dduu CCEESSAAMM,, qquuii ddaannss cceettttee hhyyppootthhèèssee ggèèrree uunn ddoossssiieerr qquuii ccoonnnnaaîîtt ddeess ssuuiitteess.. 55 -- LLaa ddiissppaacchhee dd''aannnnuullaattiioonn :: LLaa ddiissppaacchhee dd’’aannnnuullaattiioonn88 aa ppoouurr oobbjjeett ddee ccoorrrriiggeerr uunnee ddiissppaacchhee pprrééccééddeemmmmeenntt éémmiissee ppoouurr llee mmêêmmee ssiinniissttrree.. IIll ssee ppeeuutt qquu''uunnee eerrrreeuurr ssooiitt ccoommmmiissee ccoonncceerrnnaanntt llee mmoonnttaanntt ddee ll''iinnddeemmnniittéé dduuee aauu bbéénnééffiicciiaaiirree,, llee nnuumméérroo ddee ppoolliiccee oouu ttoouuttee aauuttrree mmeennttiioonn ddee llaa ddiissppaacchhee.. CCeeccii ppoouuvvaanntt iinndduuiirree ll’’aassssuurreeuurr eenn eerrrreeuurr lloorrss dduu ttrraaiitteemmeenntt ccoommppttaabbllee dduu ddooccuummeenntt,, eellllee ddooiitt êêttrree rreemmppllaaccééee.. CCeettttee ddiissppaacchhee dd’’aannnnuullaattiioonn vvaa ppoorrtteerr mmeennttiioonn dduu ffaaiitt qquu‘‘eellllee rreemmppllaaccee uunnee ddiissppaacchhee ddééjjàà eexxiissttaannttee eett qquuee llaa pprrééccééddeennttee eesstt cceennssééee nn’’aavvooiirr jjaammaaiiss ééttaaiitt éémmiissee.. GGrrââccee aauuxx ddiissppaacchheess qquuee nnoouuss vveennoonnss ddee vvooiirr,, iill vvaa êêttrree ppoossssiibbllee ddee ggéérreerr eeffffiiccaacceemmeenntt llee ddoossssiieerr,, eett dd’’aalllleerr ppeettiitt àà ppeettiitt vveerrss ssaa ssoolluuttiioonn.. IIll ffaauuddrraa aalloorrss ccllôôttuurreerr llee ddoossssiieerr eett vveerrsseerr llee ccaass éécchhééaanntt ll’’iinnddeemmnniittéé rrééeelllleemmeenntt dduuee àà ssoonn bbéénnééffiicciiaaiirree.. 7 Voir Annexe n° 5 p 69 (de couleur bleue) 8 Voir Annexe n° 6 p 75 (mention d’annulation en haut en gauche)
 19. 19. 19 SSeeccttiioonn 22 :: LLeess ddiissppaacchheess éémmiisseess ppoouurr llee rrèègglleemmeenntt dd’’uunn ssiinniissttrree LLee rrèègglleemmeenntt dd''uunn ssiinniissttrree aannnnoonnccee llaa ccllôôttuurree dduu ddoossssiieerr ppoouurr ll''aassssuurréé.. CCee ddeerrnniieerr vvaa êêttrree iinnddeemmnniisséé,, vvaa ppeerrcceevvooiirr ddee ll’’aarrggeenntt eett uunnee ddiissppaacchhee ccoorrrreessppoonnddaannttee vvaa êêttrree éémmiissee.. CCeeppeennddaanntt ppoouurr ll''aassssuurreeuurr llee ddoossssiieerr nn''eesstt ppaass ccllooss ccaarr iill ppeeuutt rrééccuuppéérreerr llee mmoonnttaanntt ddee ll''iinnddeemmnniittéé qquu''iill aa vveerrsséé ddaannss llee ccaaddrree dduu rreeccoouurrss qquu’’iill ppoossssèèddee ccoonnttrree llee rreessppoonnssaabbllee iinniittiiaall dduu ddoommmmaaggee.. QQuuee llee rreeccoouurrss ssooiitt aammiiaabbllee oouu jjuurriiddiiccttiioonnnneell,, iill vvaa rreepprréésseenntteerr uunnee rreennttrrééee dd''aarrggeenntt eett uunnee ddiissppaacchhee àà cceett eeffffeett sseerraa éémmiissee.. NNoottoonnss qquu’’iiccii ééggaalleemmeenntt lleess ddiissppaacchheess qquuii ssuuiivveenntt ppeeuuvveenntt êêttrree éémmiisseess ppaarr llee ccoouurrttiieerr oouu llee CCEESSAAMM,, eett qquuee nnoouuss lleess pprréésseenntteerroonnss ddaannss ll’’oorrddrree cchhrroonnoollooggiiqquuee ddaannss lleeqquueell eelllleess ssoonntt éémmiisseess.. 11 -- LLee pprroojjeett ddee ddiissppaacchhee :: LLee pprroojjeett ddee ddiissppaacchhee99 aa ppoouurr oobbjjeett dd’’aannnnoonncceerr llaa ddiissppaacchhee ddééffiinniittiivvee.. PPaarr ccee ddooccuummeenntt,, iill eesstt pprrooppoosséé àà ll''aassssuurreeuurr llee mmoonnttaanntt ppoouurr lleeqquueell iill ccoonnvviieenntt ddee rréégglleerr llee ssiinniissttrree eenn qquueessttiioonn.. LL''aassssuurreeuurr ss''iill eesstt dd''aaccccoorrdd ssuurr llee pprriinncciippee eett llee mmoonnttaanntt ddee ll’’iinnddeemmnniissaattiioonn,, ddooiitt aalloorrss vviisseerr llee pprroojjeett.. IIll rreecceevvrraa ppaarr llaa ssuuiittee llaa ddiissppaacchhee ddee rrèègglleemmeenntt.. DDaannss ll’’hhyyppootthhèèssee ooùù iill yy aauurraaiitt ddééssaaccccoorrdd ddee llaa ppaarrtt ddee ll ‘‘aassssuurreeuurr,, uunn nnoouuvveeaauu pprroojjeett lluuii eesstt ttrraannssmmiiss eett ccee jjuussqquu’’àà ccee qquu’’iill ddoonnnnee ssoonn vviissaa1100 .. 9 Voir Annexe n° 7 p 80 10 Il s’agit d’une simple signature et du cachet de l’assureur apposés sur le projet de dispache
 20. 20. 20 22 -- LLaa ddiissppaacchhee ddee rrèègglleemmeenntt oouu ddééffiinniittiivvee :: LLaa ddiissppaacchhee ddee rrèègglleemmeenntt oouu ddiissppaacchhee ddééffiinniittiivvee1111 vviieenntt ccoonnffiirrmmeerr llee pprroojjeett ddee ddiissppaacchhee.. LLeess ddeeuuxx iinnttiittuullééss ddééssiiggnneenntt uunnee sseeuullee eett mmêêmmee ddiissppaacchhee.. CCeeccii ddéémmoonnttrree bbiieenn llaa mmuullttiipplliicciittéé ddeess ffoorrmmeess qquu’’eellllee ppeeuutt rreevvêêttiirr eett ccee eenn rraaiissoonn ddee llaa mmuullttiipplliicciittéé ddee sseess éémmeetttteeuurrss.. EEllllee aa ppoouurr oobbjjeett llee rrèègglleemmeenntt ddee ll’’iinnddeemmnniittéé dduuee aauu bbéénnééffiicciiaaiirree eenn rraaiissoonn dd''uunn ssiinniissttrree.. CC''eesstt eellllee qquuii vvaa aauuttoorriisseerr,, vvooiirr mmêêmmee oobblliiggeerr ll’’aassssuurreeuurr àà iinnddeemmnniisseerr,, ddèèss ssaa rréécceeppttiioonn1122 .. 33 -- LLaa ddiissppaacchhee ccoommpplléémmeennttaaiirree :: LLaa ddiissppaacchhee ccoommpplléémmeennttaaiirree1133 eesstt éémmiissee ppaarr ll’’éémmeetttteeuurr ddee llaa ddiissppaacchhee ddee rrèègglleemmeenntt oouu ddee llaa ddiissppaacchhee ddééffiinniittiivvee.. EEllllee aa ppoouurr oobbjjeett ddee ccoommpplléétteerr cceettttee ddeerrnniièèrree ssuurr uunn éélléémmeenntt qquuii nn''aauurraaiitt ppaass ééttéé pprriiss eenn ccoommppttee ddaannss llee ccaallccuull ddee ll''iinnddeemmnniittéé eett aauurraaiitt ddûû ll''êêttrree.. IIll ssee ppeeuutt qquu’’uunn sseeccoonndd rraappppoorrtt dd’’eexxppeerrttiissee ssooiitt ddeemmaannddéé eett qquu’’iill nn’’eesstt ppaass ééttaaiitt rréégglléé ppaarr llaa pprreemmiièèrree ddiissppaacchhee.. IIll ssee ppeeuutt ééggaalleemmeenntt qquuee lloorrss dduu ccaallccuull ddee ll’’iinnddeemmnniittéé,, oonn aaiitt oommiiss ddee pprreennddrree eenn ccoommppttee ddeess ssoommmmeess qquuii ssoonntt dduueess aauu bbéénnééffiicciiaaiirree aauu ttiittrree ddee ll’’éévvéénneemmeenntt.. DDaannss cceettttee hhyyppootthhèèssee uunnee aauuttrree ddiissppaacchhee eesstt ééttaabblliiee iinnddiiqquuaanntt qquuee ssuurr llee ddoossssiieerr iill ffaauutt aajjoouutteerr tteellllee ssoommmmee ppoouurr qquuee llee rrèègglleemmeenntt ssooiitt ttoottaalleemmeenntt ccoonnffoorrmmee.. 44 -- LLaa ddiissppaacchhee rrééccaappiittuullaattiivvee :: LLaa ddiissppaacchhee rrééccaappiittuullaattiivvee1144 eesstt éémmiissee uunniiqquueemmeenntt ppaarr llee ccoouurrttiieerr eett ccee ddaannss ll’’hhyyppootthhèèssee bbiieenn ppaarrttiiccuulliièèrree qquuee nnoouuss aavvoonnss vvuu pplluuss hhaauutt :: cceellllee ooùù llee ccoouurrttiieerr eett ll’’aassssuurreeuurr ssoonntt ««eenn ccoommppttee »».. IIll ss’’aaggiitt ééggaalleemmeenntt dd’’uunnee ddiissppaacchhee ddee rrèègglleemmeenntt,, cceeppeennddaanntt eellllee nnee ttrraaiittee ppaass qquu’’uunn sseeuull éévvéénneemmeenntt,, mmaaiiss ttoouuttee uunnee sséérriiee ddee ssiinniissttrreess ccoonncceerrnnaanntt uunn mmêêmmee aassssuurréé.. LL’’aassssuurreeuurr nnee rreeççooiitt qquu’’uunnee sseeuullee ddiissppaacchhee ppoouurr uunnee ppéérriiooddee ddee tteemmppss pprrééddééffiinniiee aavveecc llee ccoouurrttiieerr.. 55 -- LLaa ddiissppaacchhee ddeevviissee :: 11 Voir Annexe n° 8 p 81 n° 9 p 83 n° 10 p 85 et n° 11 p 86 12 En cas de coassurance. L’agent qui n’est pas apériteur doit suivre les décision de son apériteur 13 Voir Annexe n° 12 p 89 14 Voir Annexe n° 13 p 94
 21. 21. 21 LLaa ddiissppaacchhee ddeevviissee1155 aa ppoouurr oobbjjeett ddee ppeerrmmeettttrree llee rrèègglleemmeenntt ddee ttoouuttee iinnddeemmnniittéé lliibbeellllééee eenn ddeevviissee ééttrraannggèèrree.. SSeeuull llee CCEESSAAMM aa llaa ccaappaacciittéé ddee rréégglleerr cceess iinnddeemmnniittééss,, iill aaggiitt llàà ppaarr ddééllééggaattiioonn.. LL''aassssuurreeuurr àà rréécceeppttiioonn ddee llaa ddiissppaacchhee rrèèggllee ddoonncc llee ccoouurrttiieerr oouu llee CCEESSAAMM,, ccee ddeerrnniieerr rrèèggllee aalloorrss llee bbéénnééffiicciiaaiirree.. 66 -- LLaa ddiissppaacchhee ssaauuvveettaaggee :: LLaa ddiissppaacchhee ddee ssaauuvveettaaggee1166 eesstt uunnee ddiissppaacchhee ssppéécciiffiiqquuee,, éémmiissee ssooiitt ppaarr llee CCEESSAAMM,, ssooiitt ppaarr ll’’aassssuurreeuurr1177 .. EEllllee aa ppoouurr oobbjjeett ddee ccoonnssttaatteerr llaa rrééuussssiittee dd''uunn rreeccoouurrss eexxeerrccéé ccoonnttrree llee rreessppoonnssaabbllee dduu ddoommmmaaggee aayyaanntt ddoonnnnéé lliieeuu àà iinnddeemmnniissaattiioonn.. LL’’aarrggeenntt aaiinnssii rrééccuuppéérréé sseerraa ccoommppttaabbiilliisséé ddaannss uunnee ddiissppaacchhee eett ppoorrttéé aauu ccrrééddiitt ddee ll’’aassssuurreeuurr.. IIll nnee ss ‘‘aaggiitt ppaass llàà ddee ccoonnssttaatteerr llee ssaauuvveettaaggee eeffffeeccttuuéé ssuurr uunnee ppaarrttiiee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, qquuii lluuii eesstt ddiirreecctteemmeenntt ddéédduuiitt dduu mmoonnttaanntt ddee ll''iinnddeemmnniittéé vveerrssééee aauu bbéénnééffiicciiaaiirree.. AAiinnssii qquuee nnoouuss ll’’aavvoonnss vvuu,, llaa qquuaannttiittéé ddee ddiissppaacchhee eexxiissttaannttee eesstt iimmppoorrttaannttee,, aauussssii bbiieenn aauu nniivveeaauu ddeess éémmeetttteeuurrss qquu’’aauu nniivveeaauu ddeess ffoorrmmeess.. CCeess ddiissppaacchheess ppeeuuvveenntt ccoonncceerrnneerr,, nnoouuss ll’’aavvoonnss ddiitt,, uunnee aavvaarriiee ppaarrttiiccuulliièèrree ccoommmmee uunnee aavvaarriiee ccoommmmuunnee.. CCeeppeennddaanntt cceettttee ddeerrnniièèrree rreevvêêtt uunn ccaarraaccttèèrree ssppéécciiffiiqquuee eett ddee ccee ffaaiitt ddoonnnnee lliieeuu àà ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt dd’’uunnee ddiissppaacchhee ssppéécciiaallee.. 15 Voir Annexe n° 14 p 97 et n°15 p 100 16 Voir Annexe n° 16 p 103 n°17 p 107 et n° 18 p 110 ( de couleur rose ) 17 L’apériteur doit informer ses coassureurs de la réussite d’un recours et leur reverser leur part
 22. 22. 22 CCHHAAPPIITTRREE 22 :: LLee ccaass ppaarrttiiccuulliieerr ddee llaa ddiissppaacchhee dd’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee LL’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee eesstt uunnee iinnssttiittuuttiioonn dduu ddrrooiitt mmaarriittiimmee qquuii aa ppoouurr ccoonnssééqquueennccee ddee mmeettttrree àà llaa cchhaarrggee ddee ttoouuss lleess ppaarrttiicciippaannttss àà uunnee eexxppééddiittiioonn,, llaa cchhaarrggee ffiinnaanncciièèrree ddeess mmeessuurreess pprriisseess ppaarr ll’’aarrmmaatteeuurr ddaannss llee bbuutt ddee ssaauuvveerr ttoouuttee ll’’eexxppééddiittiioonn.. AAffiinn ddee ddéétteerrmmiinneerr llee mmoonnttaanntt qquuee cchhaaqquuee ppaarrttiicciippaanntt ddeevvrraa vveerrsseerr,, uunn eexxppeerrtt –– rrééppaarrttiitteeuurr,, aappppeelléé aauussssii ddiissppaacchheeuurr,, eesstt nnoommmméé.. CCee ttrraavvaaiill ddee tteecchhnniicciieenn aabboouuttiitt àà ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt dd’’uunnee ddiissppaacchhee ssppéécciiffiiqquuee.. DDaannss llee ssyyssttèèmmee ffrraannççaaiiss eellllee eesstt ééttaabblliiee ppaarr uunn ddiissppaacchheeuurr qquuii,, eenn ggéénnéérraall,, eexxeerrccee sseess ffoonnccttiioonnss aauu sseeiinn dduu CCEESSAAMM.. MMaaiiss iill eesstt ddeess ddiissppaacchheess éémmiisseess ppaarr ddeess ddiissppaacchheeuurrss iinnddééppeennddaannttss,, nnoottaammmmeenntt àà ll’’ééttrraannggeerr.. CCeess ddeeuuxx ttyyppeess ddee ddiissppaacchheess pprréésseenntteenntt uunnee ssttrruuccttuurree ddiifffféérreennttee bbiieenn qquu’’eelllleess aaiieenntt llaa mmêêmmee ffiinnaalliittéé.. SSeeccttiioonn 11 :: LLaa ddiissppaacchhee dd’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee éémmiissee ppaarr llee CCEESSAAMM LLaa ppaarrttiiccuullaarriittéé ddee cceettttee ddiissppaacchhee1188 vviieenntt dduu ffaaiitt qquu’’eellllee ccoonnssttiittuuee uunnee ««mmiinnuuttee »» dduu rrèègglleemmeenntt dd’’aavvaarriiee ééttaabbllii ppaarr llee ddiissppaacchheeuurr.. EEllllee rreevvêêtt uunnee pprréésseennttaattiioonn iiddeennttiiqquuee aauuxx ddiissppaacchheess dd’’aavvaarriiee ppaarrttiiccuulliièèrree,, mmaaiiss ssoonn ccoonntteennuu1199 eesstt pplluuss ééllaabboorréé eeuu ééggaarrdd aauu ppaarrttiiccuullaarriissmmee ddee ll’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee.. EEllllee rreepprreenndd lleess éélléémmeennttss eesssseennttiieellss ddee ccee rrèègglleemmeenntt ppoouurr uunn ttrraaiitteemmeenntt pplluuss aaiisséé ppaarr lleess ddeessttiinnaattaaiirreess.. 18 Voir Annexe n° 19 p 111 et n° 20 p 114 19 Voir p 30 Section 2 - Les mentions particulières
 23. 23. 23 CCee rrèègglleemmeenntt eesstt ccoommppoosséé ddee pplluussiieeuurrss cceennttaaiinneess ddee ppaaggeess.. IIll rreeggrroouuppee lleess rraappppoorrttss dd’’eexxppeerrttiisseess eeffffeeccttuuééss àà llaa ddeemmaannddee ddeess ppaarrttiieess aayyaanntt ddeess iinnttéérrêêttss eenn jjeeuu,, lleess ddooccuummeennttss jjuussttiiffiiccaattiiffss dduu vvooyyaaggee aauu ccoouurrss dduuqquueell ll’’aavvaarriiee aa eeuu lliieeuu eett ttoouutt ddooccuummeenntt ssuusscceeppttiibbllee ddee jjuussttiiffiieerr lleess ddééppeennsseess eennggaaggééeess ddaannss ll’’iinnttéérrêêtt ccoommmmuunn ddee ll’’eexxppééddiittiioonn mmaarriittiimmee.. OOnn vvaa ééggaalleemmeenntt yy ttrroouuvveerr lleess ccoonncclluussiioonnss ddee ll’’eexxppeerrtt ssuurr lleess ccaappiittaauuxx qquuii vvoonntt ccoonnttrriibbuueerr àà ll’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee aaiinnssii qquuee llee ttaauuxx ddee ccoonnttrriibbuuttiioonn qquuii sseerraa rreetteennuu àà ll’’eennccoonnttrree ddee cchhaaqquuee ppaarrttiicciippaanntt.. CCee ddoossssiieerr,, ddoonntt ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt ppeeuutt pprreennddrree pplluussiieeuurrss aannnnééeess eenn rraaiissoonn ddee llaa ccoommpplleexxiittéé ddee ll’’eennttrreepprriissee,, vvaa sseerrvviirr ddee bbaassee àà ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt ddee llaa ddiissppaacchhee dd’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee.. EEnn rrééaalliittéé iill nn’’yy aa ppaass éémmiissssiioonn dd’’uunnee sseeuullee ddiissppaacchhee ppoouurr llee rrèègglleemmeenntt dd’’uunnee aavvaarriiee ccoommmmuunnee,, ccoommmmee cc’’eesstt llee ccaass ppoouurr ll’’aavvaarriiee ppaarrttiiccuulliièèrree.. EEnn eeffffeett llaa ggeessttiioonn dd’’uunnee aavvaarriiee ccoommmmuunnee nnéécceessssiittee llee vveerrsseemmeenntt dd’’uunnee ccoonnttrriibbuuttiioonn pprroovviissooiirree,, ccaauuttiioonn ggaarraannttiissssaanntt qquuee lleess iinnttéérreessssééss ccoonnttrriibbuueerroonntt,, ccoonnttrree llaaqquueellllee lleeuurr mmaarrcchhaannddiissee lleeuurr sseerraa rreemmiissee.. PPoouurr cceellaa uunnee ddiissppaacchhee ddee rrééppaarrttiittiioonn ddee ffrraaiiss vvaa êêttrree aaddrreessssééee aauuxx aassssuurreeuurrss ppoouurr ppeerrmmeettttrree llee rreeccoouuvvrreemmeenntt ddee cceettttee ccoonnttrriibbuuttiioonn.. DDee mmêêmmee iill eesstt ddeess ddééppeennsseess qquuii nnee ppeeuuvveenntt ppaass aatttteennddrree llaa ccllôôttuurree dduu rrèègglleemmeenntt :: ffrraaiiss dd’’eexxppeerrttiissee,, ddeemmaannddeess ddee pprroovviissiioonnss eett hhoonnoorraaiirreess dd’’aavvooccaatt,, hhoonnoorraaiirreess ddee ggeessttiioonn dduu CCEESSAAMM.. PPoouurr cchhaaccuunn ddee cceess rrèègglleemmeennttss uunnee ddiissppaacchhee ccoorrrreessppoonnddaannttee sseerraa ééttaabblliiee eett aaffffeeccttééee àà uunn mmêêmmee ddoossssiieerr.. EElllleess ccoonnssttiittuueenntt aalloorrss aauuttaanntt ddee ddiissppaacchheess ccoommpplléémmeennttaaiirreess àà llaa pprreemmiièèrree2200 .. LLoorrssqquu’’uunnee aavvaarriiee ccoommmmuunnee ssee pprroodduuiitt eett qquuee llee ddiissppaacchheeuurr eesstt nnoommmméé,, llee cchhooiixx ddee ccee pprrooffeessssiioonnnneell eesstt llaaiisssséé aauuxx ppaarrttiieess.. IIll ssee ppeeuutt ddoonncc qquu’’uunn eexxppeerrtt nnee ddééppeennddaanntt ppaass dduu CCEESSAAMM ssooiitt nnoommmméé.. CCeett eexxppeerrtt rreemmeett aauuxx aassssuurreeuurrss ddeess iinnttéérreessssééss uunnee ddiissppaacchhee ddoonntt llaa ffoorrmmee ddiiffffèèrree ddee llaa pprrééccééddeennttee,, mmaaiiss qquuii vvaa êêttrree ttrraaiittééee ddee llaa mmêêmmee ffaaççoonn.. 20 Voir Annexe n° 20 p 114 à 124
 24. 24. 24 SSeeccttiioonn 22 :: LLaa ddiissppaacchhee dd’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee éémmiissee ppaarr ll’’eexxppeerrtt iinnddééppeennddaanntt IIll ssee ppeeuutt,, eenn ffoonnccttiioonn dduu lliieeuu ddee rrééaalliissaattiioonn dduu ssiinniissttrree,, ddee llaa nnaattiioonnaalliittéé ddeess ppaarrttiieess iimmpplliiqquuééeess oouu ppaarr ccoonnvveennaannccee ppeerrssoonnnneellllee qquuee llee ddiissppaacchheeuurr cchhooiissii ssooiitt uunn iinnddééppeennddaanntt,, eett nnoonn uunn mmeemmbbrree dduu CCoommiittéé dd’’EEttuuddeess eett ddee SSeerrvviicceess ddeess AAssssuurreeuurrss MMaarriittiimmeess eett TTrraannssppoorrttss ddee FFrraannccee.. EEnn eeffffeett lleess ppaarrttiieess ssoonntt lliibbrreess ddee ccee cchhooiixx,, ddaannss llaa mmeessuurree ooùù eelllleess ppaarrvviieennnneenntt àà uunn aaccccoorrdd.. DDee pplluuss ddaannss llaa mmaajjeeuurree ppaarrttiiee ddeess ccaass llee ddiissppaacchheeuurr eesstt ddééssiiggnnéé ddaannss llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. CCeess eexxppeerrttss iinnddééppeennddaannttss ssoonntt hhaabbiilliittééss àà éémmeettttrree lleeuurr pprroopprree ddiissppaacchhee2211 eett cceelllleess--ccii aauurroonntt llaa mmêêmmee vvaalleeuurr jjuurriiddiiqquuee qquuee cceelllleess éémmiisseess ppaarr uunn oorrggaanniissmmee ccoommmmee llee CCEESSAAMM ppaarr eexxeemmppllee.. LLaa pprréésseennttaattiioonn vvaa ddiifffféérreerr ddee cceellllee qquuee ll’’oonn rreennccoonnttrree llaa pplluuppaarrtt dduu tteemmppss.. CCeettttee ddiissppaacchhee eesstt pplluuss ccoommppllèèttee,, mmaaiiss cceellaa nnee ssiiggnniiffiiee ppaass qquu’’eellllee ssooiitt pplluuss eeffffiiccaaccee.. AA ssaa lleeccttuurree oonn ppeeuutt llaa ccoommppaarreerr àà uunn rrèègglleemmeenntt dd’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee mmiinniiaattuurree.. OOnn vvaa yy ttrroouuvveerr llaa rreepprroodduuccttiioonn ddee llaa ddééccllaarraattiioonn dduu ccaappiittaaiinnee dduu nnaavviirree ssuurr lleess cciirrccoonnssttaanncceess ddee rrééaalliissaattiioonn ddee ll’’éévvéénneemmeenntt,, lleess ddiifffféérreennttss rraappppoorrttss dd’’eexxppeerrttiissee2222 ddéétteerrmmiinnaanntt lleess ccaauusseess ddee ll’’aavvaarriiee eett eeffffeeccttuuééss àà llaa ddeemmaannddee ddee ttoouutteess lleess ppaarrttiieess iinnttéérreessssééeess ppaarr ll’’éévvéénneemmeenntt.. CChhaaccuunn ddee cceess rraappppoorrttss vvaa aannaallyysseerr lleess ccaauusseess ddeess ddoommmmaaggeess ssuubbiiss ppaarr llaa mmaarrcchhaannddiissee eett ll’’uunniittéé ddee nnaavviiggaattiioonn,, ccee ppoouurr llee ccoommppttee ddee llaa ppeerrssoonnnnee qquuii aauurraa mmiissssiioonnnnéé ll’’eexxppeerrtt.. UUnnee éévvaalluuaattiioonn cchhiiffffrrééee ddee cceess ddiivveerrss ddoommmmaaggeess vvaa êêttrree ddoonnnnééee,, ssuurr llaa bbaassee ddee llaaqquueellllee ll’’eexxppeerrtt -- rrééppaarrttiitteeuurr vvaa ppoouuvvooiirr ffiixxeerr lleess ccaappiittaauuxx ccoonnttrriibbuuaabblleess.. 21 Voir Annexe n° 21 p 125 22 Voir Annexe n° 21 p 131 à 159
 25. 25. 25 OOnn ttrroouuvvee eennssuuiittee uunn ttaabblleeaauu rrééccaappiittuullaattiiff2233 ddaannss lleeqquueell llee ddiissppaacchheeuurr vvaa vveennttiilleerr lleess ddééppeennsseess qquuii sseerroonntt pprriisseess eenn aavvaarriiee ccoommmmuunnee eett cceelllleess qquuii rreesstteerroonntt àà llaa cchhaarrggee ddee ll’’aarrmmaatteeuurr oouu dduu cchhaarrggeeuurr uunniiqquueemmeenntt,, eenn ttaanntt qquu’’aavvaarriiee ppaarrttiiccuulliièèrree.. EEnnffiinn ddaannss uunnee ddeerrnniièèrree ppaarrttiiee oonn ttrroouuvvee llaa ddiissppaacchhee2244 eellllee--mmêêmmee,, qquuii vvaa ddoonnnneerr llaa rrééppaarrttiittiioonn ddééffiinniittiivvee ddee llaa ccoonnttrriibbuuttiioonn dd’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee eennttrree lleess ddiifffféérreenntteess ppaarrttiieess.. LLee ttaauuxx ddee ccoonnttrriibbuuttiioonn yy eesstt iinnddiiqquuéé,, aaiinnssii qquuee llaa ssoommmmee qquuii vvaa iinnccoommbbeerr àà cchhaaqquuee iinnttéérreesssséé.. CC’’eesstt cceettttee ddeerrnniièèrree ppaaggee qquuii ppeeuutt êêttrree ccoommppaarrééee àà llaa ddiissppaacchhee ddee rrééppaarrttiittiioonn ddee ffrraaiiss éémmiissee ppaarr llee CCEESSAAMM.. SSoonn uuttiilliissaattiioonn,, ssoonn ttrraaiitteemmeenntt ppaarr ssoonn ddeessttiinnaattaaiirree eett ssaa vvaalleeuurr jjuurriiddiiqquuee sseerroonntt lleess mmêêmmeess qquuee cceeuuxx ddee cceettttee ddeerrnniièèrree.. IIll ppeeuutt sseemmbblleerr qquuee llaa ddiissppaacchhee ddee ll’’eexxppeerrtt -- rrééppaarrttiitteeuurr iinnddééppeennddaanntt ssooiitt pplluuss ffiiaabbllee qquuee cceellllee qquuee ppeeuutt éémmeettttrree llee CCEESSAAMM ddaannss llaa mmeessuurree ooùù ttoouuss lleess ddooccuummeennttss iimmppoorrttaannttss ppeeuuvveenntt êêttrree ccoonnssuullttééss lloorrss ddee ssoonn ttrraaiitteemmeenntt.. LLaa ddiissppaacchhee dd’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee dduu CCEESSAAMM eesstt bbiieenn pplluuss ssuucccciinnccttee cceerrtteess,, mmaaiiss eellllee nnee ppêêcchhee ppaass ppaarr mmaannqquuee dd’’eeffffiiccaacciittéé.. EEnn eeffffeett,, ssii ll’’oonn vveeuutt uunnee pprréécciissiioonn ssuurr uunnee ddééppeennssee qquuii aa ééttéé pprriissee eenn aavvaarriiee ccoommmmuunnee eett ddoonntt oonn nnee ccoommpprreenndd ppaass ssuurr qquueell ffoonnddeemmeenntt,, iill ssuuffffiitt ddee ssee rrééfféérreerr aauu rrèègglleemmeenntt ccoommpplleett.. CCeellaa ppeeuutt ppaarraaîîttrree ffaassttiiddiieeuuxx,, mmaaiiss ttoouutteess lleess jjuussttiiffiiccaattiioonnss dduu ddiissppaacchheeuurr yy ssoonntt ccoonnssiiggnnééeess.. DDaannss llaa ddiissppaacchhee ddee ll’’eexxppeerrtt –– rrééppaarrttiitteeuurr iinnddééppeennddaanntt,, oonn nnee ttrroouuvvee qquuee ddeess cchhiiffffrreess eett ddeess rraappppoorrttss éémmaannaannttss dd’’aauuttrreess eexxppeerrttss.. IIll nn’’yy aa eenn ffaaiitt aauuccuunn éélléémmeenntt jjuussttiiffiiccaattiiff ffoonnddaammeennttaall ddee pplluuss.. CCee ttyyppee ddee ddiissppaacchhee ssee rreennccoonnttrree rraarreemmeenntt ddaannss llaa pprraattiiqquuee ffrraannççaaiissee ddee ll’’aassssuurraannccee.. IIll eesstt rraarree qquu’’uunn aassssuurreeuurr aaiitt àà ttrraaiitteerr uunnee ddiissppaacchhee aaiinnssii pprréésseennttééee.. CCeeccii aappppoorrttee eennccoorree àà llaa ddiivveerrssiittéé ddééjjàà ccoonnssttaattééee ddaannss lleess ttyyppeess ddee ddiissppaacchheess eexxiissttaannttss,, eett ddéénnoottee ddee ll’’aaddaappttaabbiilliittéé ddoonntt ppeeuuvveenntt ffaaiirree pprreeuuvvee llaa ddiissppaacchhee eellllee--mmêêmmee eett ssoonn ddeessttiinnaattaaiirree.. MMaaiinntteennaanntt qquuee nnoouuss aavvoonnss uunnee vvuuee ggéénnéérraallee ddee ttoouuss lleess ttyyppeess ddee ddiissppaacchheess qquu’’iill eesstt ppoossssiibbllee ddee rreennccoonnttrreerr,, iill ccoonnvviieenntt dd’’ééttuuddiieerr llee ddooccuummeenntt ddee pplluuss pprrèèss eett ddee nnoouuss iinnttéérreesssseerr àà sseess ddiivveerrss éémmeetttteeuurrss.. 23 Voir Annexe n° 21 p 160 à 168 24 Voir Annexe n° 21 p 169
 26. 26. 26 TTIITTRREE IIII :: PPRREESSEENNTTAATTIIOONN EETT UUTTIILLIISSAATTEEUURRSS DDUU DDOOCCUUMMEENNTT IIll eexxiissttee ddoonncc pplluussiieeuurrss ccaattééggoorriieess ddee ddiissppaacchheess eett cchhaaccuunnee dd’’eellllee eesstt ééttaabblliiee ddiifffféérreemmmmeenntt sseelloonn llee ssiinniissttrree oouu ll’’éémmeetttteeuurr.. CCeeppeennddaanntt,, qquueell qquuee ssooiitt ll''éémmeetttteeuurr,, oonn yy rreettrroouuvvee ddeess mmeennttiioonnss ccoommmmuunneess,, oobblliiggaattooiirreess,, qquuii ppeerrmmeetttteenntt aauu ddeessttiinnaattaaiirree ddee rreettrroouuvveerr llee ssiinniissttrree ddoonntt iill ss''aaggiitt.. LLaa mméétthhooddee dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt ddiiffffèèrree sseelloonn llaa ddiissppaacchhee :: -- ppoouurr lleess aavvaarriieess ppaarrttiiccuulliièèrreess iill ss’’aaggiitt ddee ssee ccoonnffoorrmmeerr àà llaa ppoolliiccee dd’’aassssuurraannccee,, -- ppoouurr ll’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee iill ffaauutt ssee rrééfféérreerr aauu rrèègglleemmeenntt ééttaabbllii ppaarr llee ddiissppaacchheeuurr.. NNoouuss vveerrrroonnss ééggaalleemmeenntt nnoottaammmmeenntt eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess aavvaarriieess ccoommmmuunneess,, qquuee lleess mmeennttiioonnss ppeeuuvveenntt rreeccoouuvvrriirr uunn ccaarraaccttèèrree ppaarrttiiccuulliieerr.. CCHHAAPPIITTRREE 11 :: DDeessccrriippttiioonn dduu ddooccuummeenntt LLaa ddiissppaacchhee eesstt uunn ddooccuummeenntt ddee qquueellqquueess ffeeuuiilllleess,, ppaarrffooiiss uunnee sseeuullee,, ddoonntt lleess mmeennttiioonnss vvoonntt ppeerrmmeettttrree ddee ccoommppttaabbiilliisseerr llee rrèègglleemmeenntt dd''uunnee iinnddeemmnniittéé àà ssoonn bbéénnééffiicciiaaiirree.. PPoouurr uunn ttrraaiitteemmeenntt eeffffiiccaaccee eett uunnee ccoommpprrééhheennssiioonn ooppttiimmaallee,, eellllee ccoonnttiieenntt ddeess rreennsseeiiggnneemmeennttss ddee ddiifffféérreenntteess nnaattuurreess.. CCeess mmeennttiioonnss ppeeuuvveenntt êêttrree oobblliiggaattooiirreess aauuxx ffiinnss dduu ttrraaiitteemmeenntt ccoommppttaabbllee ddee llaa ddiissppaacchhee qquuii eesstt ssaa ddeessttiinnaattiioonn pprreemmiièèrree.. EElllleess ppeeuuvveenntt êêttrree pplluuss ppaarrttiiccuulliièèrreess,, nnoottaammmmeenntt ddaannss llee ccaaddrree dd''uunnee aavvaarriiee ccoommmmuunnee.. EEnn eeffffeett,, eeuu ééggaarrdd àà llaa ppaarrttiiccuullaarriittéé ddee ll''iinnssttiittuuttiioonn,, iill sseemmbbllee nnéécceessssaaiirree ppoouurr uunnee mmeeiilllleeuurree ccoommpprrééhheennssiioonn eett uunnee mmeeiilllleeuurree aacccceeppttaattiioonn ddee llaa ccoonnttrriibbuuttiioonn,, dd''êêttrree pplluuss pprréécciiss ddaannss llee lliibbeelllléé ddee llaa ddiissppaacchhee.. SSeeccttiioonn 11 :: LLeess mmeennttiioonnss oobblliiggaattooiirreess
 27. 27. 27 CCeess mmeennttiioonnss oobblliiggaattooiirreess oonntt ppoouurr ffiinnaalliittéé ddee ppeerrmmeettttrree llee ttrraaiitteemmeenntt ccoommppttaabbllee ddee llaa ddiissppaacchhee.. EElllleess vvoonntt ppeerrmmeettttrree dd''iiddeennttiiffiieerr ll''aassssuurréé,, llee ssiinniissttrree,, llee ccoouurrttiieerr eettcc.. SSuurr llaa pprreemmiièèrree ffeeuuiillllee ssee ttrroouuvvee uunn iinnttiittuulléé iinnddiiqquuaanntt ss''iill ss''aaggiitt dd''uunnee ddiissppaacchhee ffaaccuullttéé oouu bbiieenn ccoorrppss ddee nnaavviirree.. EEnn eeffffeett cceellaa ppeerrmmeett ddee ccoonnnnaaîîttrree iimmmmééddiiaatteemmeenntt llaa ccaattééggoorriiee ddaannss llaaqquueellllee eellllee ddooiitt êêttrree ttrraaiittééee.. AAuu ttiittrree ddeess mmeennttiioonnss ddee ccllaasssseemmeenntt oonn ttrroouuvvee :: -- LLee nnoomm ddee ll’’éémmeetttteeuurr dduu ddooccuummeenntt qquuii ppeeuutt êêttrree ssooiitt uunn ccoouurrttiieerr,, ssooiitt llee CCEESSAAMM,, ssooiitt ll''aaggeenntt dd''aassssuurraannccee.. -- LLee nnuumméérroo qquuii vvaa lluuii êêttrree aattttrriibbuuéé aaffiinn dd''eenn ffaacciilliitteerr llee ccllaasssseemmeenntt.. LLaa ddiissppaacchhee,, uunnee ffooiiss ttrraaiittééee ppaarr iinnffoorrmmaattiiqquuee,, vvaa êêttrree ccoonnsseerrvvééee ppaarr ssoonn ddeessttiinnaattaaiirree.. CCee nnuumméérroo dd''aaccttee lluuii ppeerrmmeettttrraa ddee llaa rreettrroouuvveerr aaiisséémmeenntt ddaannss llaa mmeessuurree ooùù ssuurr uunn ddoossssiieerr iill aarrrriivvee ffrrééqquueemmmmeenntt qquu''oonn aaiitt pplluussiieeuurrss vveerrsseemmeennttss àà eeffffeeccttuueerr ((ffrraaiiss dd’’aavvooccaatt,, dd’’eexxppeerrtt,, aappppeellss ddee ffoonnddss àà vveerrsseerr àà uunn ccoouurrttiieerr oouu aauu CCEESSAAMM)).. -- LLee nnoomm ddee ll''aassssuurréé,, ssoonn nnuumméérroo ddee ppoolliiccee eett llee nnoomm ddee ssoonn ccoouurrttiieerr.. -- LLaa ppéérriiooddee ddee ccoouuvveerrttuurree dduu rriissqquuee.. CCeettttee iinnddiiccaattiioonn vvaa ppeerrmmeettttrree dd''iimmppuutteerr llee ssiinniissttrree ssuurr llaa bboonnnnee aannnnééee ppoouurr qquu''eenn ffiinn dd''eexxeerrcciiccee,, iill ssooiitt ppoossssiibbllee ddee ccoonnssuulltteerr llaa ssiittuuaattiioonn dd''uunn aassssuurréé ssaannss eerrrreeuurr ddaannss ll''aaffffeeccttaattiioonn ddee sseess ssiinniissttrreess aannnnééee ppaarr aannnnééee.. AAuu ttiittrree ddeess mmeennttiioonnss ccoonncceerrnnaanntt llee ssiinniissttrree oonn ttrroouuvvee :: -- LLee vvooyyaaggee aauu ccoouurrss dduuqquueell llee ssiinniissttrree aa eeuu lliieeuu.. -- LLaa vvaalleeuurr qquuee ll''aassssuurreeuurr aavvaaiitt aacccceeppttééee ddee ccoouuvvrriirr.. -- LLaa nnaattuurree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee -- LLaa nnaattuurree dduu ddoommmmaaggee.. -- LLee mmoonnttaanntt eett llaa ddeevviissee ddaannss llaaqquueellllee ll''iinnddeemmnniittéé eesstt eexxpprriimmééee.. -- LLee bbéénnééffiicciiaaiirree ddee ll''iinnddeemmnniittéé..
 28. 28. 28 IIll aarrrriivvee qquuee ddeess pprréécciissiioonnss ssooiieenntt aappppoorrttééeess ssuurr lleess cciirrccoonnssttaanncceess ddee rrééaalliissaattiioonn dduu ddoommmmaaggee,, mmaaiiss cc''eesstt pplluuss ffrrééqquueenntt eenn mmaattiièèrree ddee ccoorrppss qquu''eenn mmaattiièèrree ddee ffaaccuullttééss.. LLaa ddiifffféérreennccee rrééddaaccttiioonnnneellllee eesstt eennccoorree pplluuss ffllaaggrraannttee lloorrssqquu''oonn ccoommppaarree uunnee ddiissppaacchhee éémmiissee ppaarr uunn ccoouurrttiieerr eett uunnee ddiissppaacchhee éémmiissee ppaarr llee CCEESSAAMM.. LLaa ddiissppaacchhee dd''uunn ccoouurrttiieerr eesstt ttoouujjoouurrss ttrrèèss ssuucccciinnccttee,, aalloorrss qquuee cceellllee dduu CCEESSAAMM eesstt ttoouujjoouurrss ttrrèèss ddééttaaiillllééee.. CCeettttee ddiifffféérreennccee ss''eexxpplliiqquuee ssûûrreemmeenntt ppaarr llaa ttrraaddiittiioonn dduu CCEESSAAMM àà éémmeettttrree ddeess ddiissppaacchheess dd''aavvaarriieess ccoommmmuunneess qquuii ccoommmmee nnoouuss llee vveerrrroonnss ddooiivveenntt êêttrree eexxpplliicciitteess.. LLaa mmêêmmee ddéémmaarrcchhee rrééddaaccttiioonnnneellllee eesstt ccoonnsseerrvvééee ppoouurr lleess ddiissppaacchheess dd''aavvaarriieess ppaarrttiiccuulliièèrreess,, rriieenn nnee jjuussttiiffiiee qquu''uunnee ddiissppaacchhee dd’’aavvaarriiee ppaarrttiiccuulliièèrree ssooiitt mmooiinnss eexxpplliicciittee qquu''uunnee ddiissppaacchhee dd’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee.. EEnn eeffffeett,, ttoouutteess ddeeuuxx ppeeuuvveenntt rreepprréésseenntteerr uunnee ssoommmmee ttrrèèss iimmppoorrttaannttee eett nnéécceessssiitteenntt aauuttaanntt ddee ssooiinnss.. EEnnffiinn,, oonn ttrroouuvvee rrééppeerrttoorriiééeess ssuurr llaa ddiissppaacchhee ttoouutteess lleess ccoommppaaggnniieess iimmpplliiqquuééeess ddaannss llee ssiinniissttrree eenn qquueessttiioonn.. CChhaaccuunnee dd''eelllleess eesstt cciittééee aavveecc ssoonn ttaauuxx ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé,, llee ccaallccuull dduu mmoonnttaanntt ddee ll''iinnddeemmnniittéé eett ddeess ddrrooiittss ddee ddiissppaacchhee2255 qquuii lluuii iinnccoommbbeenntt.. CCeess ddoonnnnééeess ssoonntt oorrggaanniissééeess ssoouuss ffoorrmmee ddee ttaabblleeaauu àà ddoouubbllee eennttrrééee2266 .. LLeess lliiggnneess ccoorrrreessppoonnddeenntt àà ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn ddeess ddiifffféérreennttss aaggeennttss,, rreepprréésseennttaanntt pplluussiieeuurrss ccoommppaaggnniieess.. LLeess ccoolloonnnneess ccoorrrreessppoonnddeenntt àà llaa rrééppaarrttiittiioonn eeffffeeccttiivvee ddééttaaiillllééee ccoommmmee ssuuiitt :: -- LLaa ccoolloonnnnee ddee ggaauucchhee ccoorrrreessppoonndd àà ll’’iiddeennttiittéé ddeess ddiifffféérreenntteess ccoommppaaggnniieess ccoouuvvrraanntt llee rriissqquuee -- LLaa sseeccoonnddee ccoolloonnnnee ccoorrrreessppoonndd aauu ccooddee ddee cceess ccoommppaaggnniieess -- LLaa ttrrooiissiièèmmee ccoolloonnnnee ccoorrrreessppoonndd aauu ttaauuxx ddee ccoouuvveerrttuurree qquu’’aassssuummee llaa ccoommppaaggnniiee -- LLaa qquuaattrriièèmmee ccoolloonnnnee ccoorrrreessppoonndd àà ll’’aapppplliiccaattiioonn dduu ttaauuxx ddee ccoouuvveerrttuurree aauu mmoonnttaanntt ttoottaall ddee ll’’iinnddeemmnniittéé aappppeellééee aauussssii pprriinncciippaall.. -- LLaa cciinnqquuiièèmmee ccoolloonnnnee ccoorrrreessppoonndd àà ll’’aapppplliiccaattiioonn dduu ttaauuxx ddee ccoouuvveerrttuurree aauuxx ddrrooiittss ddee ddiissppaacchhee pprréélleevvééss ppoouurr ssoonn ééttaabblliisssseemmeenntt.. 25 Voir p 31 Section 3 - L’enjeu des droits de dispache 26 Voir par ex. Annexe n° 2 p 60 - 61 et n° 6 p 76 à 79
 29. 29. 29 LLeess mmeennttiioonnss qquuee nnoouuss vveennoonnss dd''éénnoonncceerr ssoonntt pprréésseenntteess ssuurr ttoouutteess lleess ddiissppaacchheess qquuee ccee ssooiitt uunnee aavvaarriiee ppaarrttiiccuulliièèrree,, uunnee aavvaarriiee ccoommmmuunnee,, ttoouucchhaanntt ddeess ffaaccuullttééss oouu uunn ccoorrppss ddee nnaavviirree.. NNoouuss aalllloonnss vvooiirr qquuee cceerrttaaiinneess mmeennttiioonnss pplluuss ppaarrttiiccuulliièèrreess ppeeuuvveenntt êêttrree iinnddiiqquuééeess eett qquu’’eelllleess llee ssoonntt ssuurrttoouutt ddaannss llee ccaaddrree dd’’uunnee aavvaarriiee ccoommmmuunnee..
 30. 30. 30 SSeeccttiioonn 22 :: LLeess mmeennttiioonnss ppaarrttiiccuulliièèrreess CCeess mmeennttiioonnss oonntt ppoouurr bbuutt ddee pprréécciisseerr lleess cciirrccoonnssttaanncceess ddee rrééaalliissaattiioonn dd’’uunn éévvéénneemmeenntt,, eett lleess mmeessuurreess pprriisseess aaffiinn dd’’eenn aassssuurreerr uunnee bboonnnnee ggeessttiioonn.. IIll aarrrriivvee qquu’’eelllleess ssooiieenntt ppoorrttééeess ssuurr llaa ddiissppaacchhee dd’’aavvaarriiee ppaarrttiiccuulliièèrree,, mmaaiiss eelllleess ssoonntt llee pplluuss ssoouuvveenntt ddeessttiinnééeess àà llaa ddiissppaacchhee dd’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee2277 .. EEnn eeffffeett,, ll’’aavvaarriiee ppaarrttiiccuulliièèrree ccoonnssttiittuuee llee ssiinniissttrree qquuoottiiddiieenn eenn mmaattiièèrree ddee ttrraannssppoorrtt,, iill sseemmbbllee ddoonncc nnaattuurreell qquuee ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt ddee llaa ddiissppaacchhee llaa ccoonnssttaattaanntt ssooiitt pplluuss ssuucccciinncctt.. LL’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee ddee ppaarrtt ssaa ssppéécciiffiicciittéé vvaa nnéécceessssiitteerr uunn eexxppoosséé pplluuss ddééttaaiilllléé.. EEllllee vvaa ccoonnttrraaiinnddrree lleess ppaarrttiicciippaannttss àà uunnee eexxppééddiittiioonn mmaarriittiimmee àà rréégglleerr ddeess ddééppeennsseess qquuii lleeuurr aauurroonntt ééttéé bbéénnééffiiqquueess,, aalloorrss qquu’’iillss nn’’aauurroonntt ssuubbii aauuccuunn ddoommmmaaggee.. CC’’eesstt ppoouurrqquuooii,, llaa ddiissppaacchhee ssee ddooiitt dd’’êêttrree pprréécciissee eett eexxpplliicciittee.. UUnnee ddeess mmeennttiioonnss qquuii ppeerrmmeett ddee vvooiirr iimmmmééddiiaatteemmeenntt qquuee ll’’oonn eesstt eenn pprréésseennccee dd’’uunnee ddiissppaacchhee dd’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee,, eesstt ll’’iinnddiiccaattiioonn ssuurr llee ddooccuummeenntt dd’’uunnee vvaalleeuurr ccoonnttrriibbuuttiivvee.. EEffffeeccttiivveemmeenntt ppoouurr uunnee aavvaarriiee ppaarrttiiccuulliièèrree,, cc’’eesstt llaa vvaalleeuurr aassssuurrééee qquuii vvaa aappppaarraaîîttrree.. CCeettttee vvaalleeuurr ccoonnttrriibbuuttiivvee ccoorrrreessppoonndd,, eenn ggéénnéérraall,, àà llaa vvaalleeuurr ssaaiinnee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee oouu dduu ccoorrppss ddee nnaavviirree ccoonncceerrnnéé,, eett cc’’eesstt ssuurr cceettttee bbaassee qquuee llaa ccoonnttrriibbuuttiioonn ddééffiinniittiivvee sseerraa ccaallccuullééee.. OOnn ttrroouuvvee ééggaalleemmeenntt,, uunn rraappppeell ddééttaaiilllléé ddeess cciirrccoonnssttaanncceess ddee rrééaalliissaattiioonn dduu ddoommmmaaggee,, ddeess mmeessuurreess qquuii oonntt ééttéé pprriisseess aaffiinn dd’’eenn ddiimmiinnuueerr lleess ccoonnssééqquueenncceess ((aappppeell àà uunn aassssiissttaanntt ddee rreemmoorrqquuaaggee,, ddeemmaannddee dd’’eexxppeerrttiissee,, eettcc..)).. 27 Voir Annexe n°5 p 69 et n° 19 p 110
 31. 31. 31 UUnn ccaallccuull ddééttaaiilllléé ddee llaa ccoonnttrriibbuuttiioonn ddééffiinniittiivvee vvaa êêttrree eexxppoosséé aavveecc uunnee vveennttiillaattiioonn eennttrree ccee qquuii eesstt pprriiss eenn aavvaarriiee ccoommmmuunnee,, ccee qquuii rreessttee eenn aavvaarriiee ppaarrttiiccuulliièèrree,, lleess ffrraanncchhiisseess àà ddéédduuiirree,, lleess ffrraaiiss ooccccaassiioonnnnééss ppaarr ll’’iinntteerrvveennttiioonn ddeess eexxppeerrttss,, ddeess aavvooccaattss,, dduu ddiissppaacchheeuurr,, eettcc.. OOnn aabboouuttiitt àà uunn ttoottaall aauuqquueell uunn ttaauuxx ddee ccoonnttrriibbuuttiioonn ddéétteerrmmiinnéé ppaarr llee ddiissppaacchheeuurr sseerraa aapppplliiqquuéé.. LLee rrééssuullttaatt ddee ccee rraappppoorrtt ccoonnssttiittuuee aalloorrss,, llaa ccoonnttrriibbuuttiioonn àà llaa cchhaarrggee ddee ll’’aassssuurreeuurr.. LLee ffaaiitt qquuee llaa ddiissppaacchhee dd’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee ssooiitt pplluuss ddééttaaiillllééee qquuee llaa ddiissppaacchhee dd’’aavvaarriiee ppaarrttiiccuulliièèrree ss’’eexxpplliiqquuee ppaarr ll’’iimmppoorrttaannccee ffiinnaanncciièèrree qquuee ppeeuutt aatttteeiinnddrree llaa ccoonnttrriibbuuttiioonn.. PPoouurr éévviitteerr ttoouutt lliittiiggee eett ttoouuttee ppeerrttee ddee tteemmppss,, cceess ddééttaaiillss ssoonntt iinnddiissppeennssaabblleess.. IIll rreessttee uunnee mmeennttiioonn ddee llaa ddiissppaacchhee qquu’’iill ccoonnvviieenntt dd’’ééttuuddiieerr àà ppaarrtt,, ttaanntt eellllee ppeeuutt ppaarraaîîttrree uunn ssuujjeett ddéélliiccaatt.. IIll ss’’aaggiitt ddeess ddrrooiittss ddee ddiissppaacchhee qquuii ssoonntt pprréélleevvééss ssuurr ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt mmêêmmee dduu ddooccuummeenntt.. SSeeccttiioonn 33 :: LL’’eennjjeeuu ddeess ddrrooiittss ddee ddiissppaacchheess LLeess ddrrooiittss ddee ddiissppaacchhee ssoonntt uunnee ccoommppoossaannttee àà ppaarrtt eennttiièèrree dduu ddooccuummeenntt.. IIllss ffiigguurreenntt ssuurr llee ddooccuummeenntt ddaannss uunnee ccoolloonnnnee ssppéécciiaallee oouu ddaannss uunn aauuttrree ttaabblleeaauu2288 qquuee cceelluuii ccoonnssttaattaanntt llaa rrééppaarrttiittiioonn ddee ll’’iinnddeemmnniittéé.. CCeess ddrrooiittss ccoonnssttiittuueenntt uunnee ssoommmmee qquuii eesstt pprréélleevvééee àà ll’’ooccccaassiioonn ddee ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt ddee llaa ddiissppaacchhee,, aauu pprrooffiitt ddee ll’’éémmeetttteeuurr.. IIll ss’’aaggiitt dd’’uunnee ccoommmmiissssiioonn rréémmuunnéérraanntt llaa ppeeiinnee qquuii aa ééttéé pprriissee ppoouurr ssoonn éémmiissssiioonn.. LLee ccaallccuull dduu mmoonnttaanntt ddeess ddrrooiittss eesstt ssiimmppllee,, iill ss’’aaggiitt dd’’uunn ttaauuxx aapppplliiqquuéé aauu mmoonnttaanntt ttoottaall ddee llaa ddiissppaacchhee.. CCeettttee ssoommmmee qquuii ppeeuutt êêttrree éélleevvééee,, eesstt ddéébbiittééee aauu ddeessttiinnaattaaiirree ddee llaa ddiissppaacchhee.. 28 Voir par ex. Annexe n° 2 p 60 - 61 et n° 6 p 76 à 79
 32. 32. 32 CCeeccii rreepprréésseennttee uunn eennjjeeuu ccoonnssiiddéérraabbllee ddaannss llaa mmeessuurree ooùù ll’’éémmeetttteeuurr ddee ddiissppaacchhee ddiissppoossee dd’’uunn mmooddèèllee ddééjjàà pprrêêtt qquuii nn’’aa pplluuss qquu’’àà êêttrree ccoommppllééttéé ppaarr lleess mmeennttiioonnss ccoonncceerrnnaannttss ll’’aassssuurréé eett llee ssiinniissttrree,, ppoouurr êêttrree éémmiiss.. IIll ffaauutt ddoonncc mmaattéérriieelllleemmeenntt ttrrèèss ppeeuu ddee tteemmppss ppoouurr ééllaabboorreerr ccee ddooccuummeenntt,, eett cceellaa ppeeuutt rreepprréésseenntteerr uunnee iimmppoorrttaannttee rréémmuunnéérraattiioonn.. CCeeccii eennttrraaîînnee llaa mmuullttiipplliiccaattiioonn ddeess éémmeetttteeuurrss eett nnee ffaavvoorriissee ppaass ffoorrccéémmeenntt uunn ttrraavvaaiill ddee qquuaalliittéé.. EEnn eeffffeett,, ccee ssyyssttèèmmee ppoouussssee àà ééttaabblliirr ddee pplluuss eenn pplluuss ddee ddiissppaacchheess eenn uunn mmiinniimmuumm ddee tteemmppss,, eett ddoonncc àà rréédduuiirree lleess mmeennttiioonnss iinnddiiqquuééeess ddeessssuuss.. CCeellaa ppeeuutt aallttéérreerr llaa ccoommpprrééhheennssiioonn dduu ddooccuummeenntt ppaarr sseess ddeessttiinnaattaaiirreess,, ppoouusssseerr àà ddeemmaannddeerr ddee pplluuss aammpplleess iinnffoorrmmaattiioonnss eett ddoonncc rraalleennttiirr llee ttrraavvaaiill ddeess iinntteerrvveennaannttss.. UUnn oorrggaanniissmmee ccoommmmee llee CCEESSAAMM ss’’aattttaacchhee àà rreessppeecctteerr lleess mmêêmmee pprriinncciippeess dd’’ééllaabboorraattiioonn dd’’uunnee ddiissppaacchhee qquueellllee qquuee ssooiitt ll’’aavvaarriiee eenn ccaauussee,, àà ppeeuu ddee cchhoossee pprrèèss.. CCee ttrraavvaaiill ddooiitt êêttrree rreeccoonnnnuu ddaannss llaa mmeessuurree ooùù uunn aassssuurreeuurr pprrééffèèrree ttoouujjoouurrss ccoommpprreennddrree llaa ttoottaalliittéé ddeess rraaiissoonnss qquuii ffoonntt qquu’’iill ddooiivvee rréégglleerr uunn ddoossssiieerr.. CCeettttee ccoommpprrééhheennssiioonn eett llee ggaaiinn ddee tteemmppss qquuee cceellaa iinndduuiitt nnee ppeeuuvveenntt ss’’eennvviissaaggeerr qquuee ppaarr uunnee aatttteennttiioonn aappppoorrttééee lloorrss ddee ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt dduu ddooccuummeenntt.. EEllaabboorreerr uunn tteell ddooccuummeenntt ddeemmaannddee uunnee tteecchhnniiqquuee cceerrttaaiinnee,, ddaannss llaa mmeessuurree ooùù iill ddooiitt ccoonntteenniirr uunn mmaaxxiimmuumm dd’’iinnffoorrmmaattiioonn eenn uunn mmiinniimmuumm ddee ppllaaccee.. CCeettttee tteecchhnniiqquuee ddooiitt ss’’uunniiffoorrmmiisseerr ccaarr ttoouuss lleess iinntteerrmmééddiiaaiirreess ddooiivveenntt aavvooiirr llee ddrrooiitt dd’’éémmeettttrree uunn tteell ddooccuummeenntt,, mmaaiiss iill ffaauutt aalloorrss ss’’eenntteennddrree ssuurr uunn ccoonntteennuu ssuucccciinncctt mmaaiiss eeffffiiccaaccee aaffiinn ddee ffaacciilliitteerr ssoonn ttrraaiitteemmeenntt.. PPeeuutt êêttrree sseerraaiitt--iill ssoouuhhaaiittaabbllee dd’’ééddiitteerr uunn gguuiiddee ddee ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt ddee llaa ddiissppaacchhee iinnddiiqquuaanntt qquueellqquueess rrèègglleess àà iimmppéérraattiivveemmeenntt rreessppeecctteerr ppoouurr uunn ddooccuummeenntt ddee qquuaalliittéé ddoonntt ll’’uuttiilliissaattiioonn eesstt qquuoottiiddiieennnnee.. MMaaiiss iill sseemmbbllee qquuee ccee nnee ssooiitt ppaass àà ll’’oorrddrree dduu jjoouurr,, llaa qquuêêttee ddee pprroodduuccttiivviittéé ééttaanntt tteellllee aauujjoouurrdd’’hhuuii qquuee llaa qquuaalliittéé eett ll’’uuttiilliittéé ddee llaa ddiissppaacchhee eenn ppââttiisssseenntt ffoorrccéémmeenntt..
 33. 33. 33 CCHHAAPPIITTRREE 22 :: LLeess uuttiilliissaatteeuurrss dduu ddooccuummeenntt LLaa ddiissppaacchhee nn''eesstt rrééggiiee ppaarr aauuccuunnee nnoorrmmee ppaarrttiiccuulliièèrree,, eett eesstt uuttiilliissééee ppaarr ttoouuss lleess iinntteerrvveennaannttss dduu mmoonnddee ddeess aassssuurraanncceess.. LLoorrss ddee llaa ggeessttiioonn dd''uunn ssiinniissttrree,, qquuee ll''oonn ssee ssiittuuee aauu ssttaaddee ddee ll''éémmiissssiioonn oouu dduu ttrraaiitteemmeenntt ddee llaa ddiissppaacchhee,, cchhaaccuunn ddeess iinntteerrvveennaannttss,, àà uunn mmoommeenntt ddoonnnnéé,, ppeeuutt ssee rreettrroouuvveerr ssooiitt ddaannss llaa ppoossiittiioonn dd''éémmeetttteeuurr,, ssooiitt ddaannss llaa ppoossiittiioonn ddee ddeessttiinnaattaaiirree ddee llaa ddiissppaacchhee.. SSeeccttiioonn 11 :: LLeess éémmeetttteeuurrss LL''aassssuurréé nn''ééttaanntt jjaammaaiiss eenn ccoonnttaacctt ddiirreecctt aavveecc ssoonn aassssuurreeuurr,, ll''aassssuurraannccee mmaarriittiimmee ffoouurrmmiillllee dd''iinntteerrvveennaannttss.. AAiinnssii oonn vvaa ttrroouuvveerr iinnddiifffféérreemmmmeenntt ddeess ddiissppaacchheess qquuii vvoonntt éémmaanneerr ddeess ccoouurrttiieerrss,, ddeess aassssuurreeuurrss eeuuxx-- mmêêmmee oouu dduu CCEESSAAMM :: cchhaaccuunnee dd''eelllleess aavveecc uunnee pprréésseennttaattiioonn ddiifffféérreennttee,, mmaaiiss aavveecc uunn rrôôllee eett uunnee vvaalleeuurr iiddeennttiiqquueess.. AA))LLee ccoouurrttiieerr dd’’aassssuurraannccee EEnn aassssuurraannccee MMaarriittiimmee eett TTrraannssppoorrttss ttoouutt ppaassssee ppaarr ll''iinntteerrmmééddiiaaiirree dd''uunn ccoouurrttiieerr dd''aassssuurraannccee.. CCeelluuii--ccii,, ccoonnttaaccttéé ppaarr uunn cclliieenntt vvaa ssee cchhaarrggeerr ddee rreecchheerrcchheerr llaa ccoommppaaggnniiee llaa mmiieeuuxx àà mmêêmmee ddee ssaattiissffaaiirree llaa ddeemmaannddee ddee ssoonn cclliieenntt.. IIll ssee cchhaarrggee eennssuuiittee ddee llaa ccoonncclluussiioonn dduu ccoonnttrraatt eett ddee ssoonn ssuuiivvii,, nnoottaammmmeenntt ddee llaa ggeessttiioonn dduu ddoossssiieerr lloorrssqquu''uunn ssiinniissttrree vvaa ssee pprroodduuiirree.. CC''eesstt ccee pprrooffeessssiioonnnneell qquuii vvaa ttrraannssmmeettttrree àà ll''aassssuurreeuurr ttoouutteess lleess ppiièècceess nnéécceessssaaiirreess àà ll''ééttuuddee dduu ddoommmmaaggee eett tteenniirr ssoonn cclliieenntt iinnffoorrmméé ddee llaa ddéécciissiioonn ffiinnaallee ddee ll''aassssuurreeuurr ssuurr ll''iissssuuee ffaavvoorraabbllee oouu nnoonn dduu ddoossssiieerr..
 34. 34. 34 DDaannss llee ccaaddrree dd’’uunnee aavvaarriiee ppaarrttiiccuulliièèrree cc''eesstt ddoonncc aauu ccoouurrttiieerr2299 ,, eenn ggéénnéérraall,, qquuee rreevviieenntt llaa ttââcchhee dd''éémmeettttrree llaa ddiissppaacchhee.. IIll ffaauutt aappppoorrtteerr uunnee pprréécciissiioonn ssuurr llaa nnoottiioonn ddee ccoouurrttiieerr mmaarriittiimmiissttee ccaarr iillss nnee bbéénnééffiicciieenntt ppaass ttoouuss ddee cceettttee qquuaalliittéé.. OOnn ddiitt dd''uunn ccoouurrttiieerr qquu’’iill eesstt mmaarriittiimmiissttee qquuaanndd iill eesstt ssppéécciiaalliisséé eenn ttrraannssppoorrtt qquuee ccee ssooiitt dduu mmaarriittiimmee,, dduu tteerrrreessttrree,, ddee ll''aaéérriieenn oouu dduu fflluuvviiaall.. LLoorrssqquu''uunn ccoouurrttiieerr ddééjjàà eenn aaccttiivviittéé éétteenndd uullttéérriieeuurreemmeenntt ssoonn ddoommaaiinnee aauu ttrraannssppoorrtt,, iill nn''eesstt ppaass ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee mmaarriittiimmiissttee,, eett lleess ddiissppaacchheess qquu''iill éémmeett nnee ssoonntt ppaass ddee llaa mmêêmmee nnaattuurree qquuee cceelllleess qquuii ffoonntt ll’’oobbjjeett ddee llaa pprréésseennttee ééttuuddee.. IIll ffaauutt aalloorrss ddiissttiinngguueerr ssii ll''oonn ssee ttrroouuvvee ddaannss llee ccaass ooùù uunnee sseeuullee ccoommppaaggnniiee aassssuurree ttoouutt llee rriissqquuee oouu ssii ll’’oonn ssee ttrroouuvvee ddaannss llee ccaass dd''uunnee ccooaassssuurraannccee.. DDee pplluuss,, eeuu ééggaarrdd àà llaa ssppéécciiffiicciittéé dduu ddooccuummeenntt eett ddee ll''aassssuurraannccee ttrraannssppoorrtt,, iill ffaauutt ééggaalleemmeenntt ddiissttiinngguueerr ssii llee ssiinniissttrree ddoonntt iill ss''aaggiitt ffaaiitt eennttrreerr eenn jjeeuu uunn ccoouurrttiieerr mmaarriittiimmiissttee oouu nnoonn.. DDaannss ll''hhyyppootthhèèssee ooùù llaa ccoommppaaggnniiee aassssuurree sseeuullee llaa ttoottaalliittéé dduu ddoommmmaaggee :: -- SSii llee ccoouurrttiieerr eesstt mmaarriittiimmiissttee iill éémmeett llee pprroojjeett ddee ddiissppaacchhee,, ll’’eexxppééddiiee àà ll’’aassssuurreeuurr qquuii ddooiitt llee vviisseerr.. UUnnee ffooiiss llee vviissaa aaccccoorrddéé,, llaa ddiissppaacchhee ddééffiinniittiivvee eesstt éémmiissee eett llee rrèègglleemmeenntt ppeeuutt aavvooiirr lliieeuu.. -- SSii llee ccoouurrttiieerr nn''eesstt ppaass mmaarriittiimmiissttee ll''aassssuurreeuurr éémmeett uunnee qquuiittttaannccee ddee rrèègglleemmeenntt,, eexxppééddiiééee aauu ccoouurrttiieerr qquuii llaa ttrraannssmmeett àà ssoonn cclliieenntt.. CCee ddooccuummeenntt aa ppoouurr oobbjjeett ddee ssuubbrrooggeerr ll’’aassssuurreeuurr ddaannss lleess ddrrooiittss ddee ll’’aassssuurréé,, ddee llee lliibbéérreerr ddee ssoonn oobblliiggaattiioonn dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn eett ddee ll’’aauuttoorriisseerr àà eexxeerrcceerr ssoonn rreeccoouurrss ccoonnttrree uunn ttiieerrss rreessppoonnssaabbllee llee ccaass éécchhééaanntt.. UUnnee ffooiiss ssiiggnnééee,, llaa qquuiittttaannccee eesstt rreettoouurrnnééee àà ll’’aassssuurreeuurr qquuii vvaa éémmeettttrree uunnee ddiissppaacchhee ppoouurr llaa bboonnnnee tteennuuee ddee ssaa ccoommppttaabbiilliittéé.. CC’’eesstt ssuurr llaa bbaassee ddee cceettttee ddiissppaacchhee qquuee llee rrèègglleemmeenntt eeffffeeccttiiff ppeeuutt aavvooiirr lliieeuu.. 29 Voir Annexe n° 9 p 83
 35. 35. 35 DDaannss ll''hhyyppootthhèèssee dd''uunnee ccooaassssuurraannccee,, ccee qquuii eesstt aasssseezz ffrrééqquueenntt :: -- SSii llee ccoouurrttiieerr eesstt mmaarriittiimmiissttee,, cceelluuii--ccii vvaa ééttaabblliirr uunn pprroojjeett ddee ddiissppaacchhee qquuee ll’’aappéérriitteeuurr ddeevvrraa vviisseerr.. UUnnee ffooiiss llee vviissaa aaccccoorrddéé,, llee ccoouurrttiieerr éémmeett llaa ddiissppaacchhee ddééffiinniittiivvee qquu’’iill ttrraannssmmeett eennssuuiittee àà ll’’eennsseemmbbllee ddeess ccooaassssuurreeuurrss.. AA rréécceeppttiioonn,, ttoouuss ddooiivveenntt ss’’aaccqquuiitttteerr ddee lleeuurr ppaarrtt.. -- SSii llee ccoouurrttiieerr nn''eesstt ppaass mmaarriittiimmiissttee cc’’eesstt ll’’aappéérriitteeuurr qquuii vvaa éémmeettttrree llaa ddiissppaacchhee eett llaa ttrraannssmmeettttrree àà sseess ccooaassssuurreeuurrss aaffiinn qquu’’iillss lluuii rreevveerrsseenntt llaa ppaarrtt qquuii lleeuurr iinnccoommbbee.. TToouutteess cceess ddiissppaacchheess éémmiisseess ppaarr lleess ccoouurrttiieerrss dd''aassssuurraannccee nnee ccoonncceerrnneenntt qquuee lleess aavvaarriieess ppaarrttiiccuulliièèrreess.. NNoouuss aalllloonnss vvooiirr qquu''eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess aavvaarriieess ccoommmmuunneess,, cc’’eesstt aauu CCEESSAAMM qquu’’iinnccoommbbee cceettttee ttââcchhee ssaannss oouubblliieerr ll’’iinntteerrvveennttiioonn ddeess ddiissppaacchheeuurrss iinnddééppeennddaannttss.. BB)) LLee CCEESSAAMM DDaannss llee ccaaddrree ddee sseess ffoonnccttiioonnss,, llee CCEESSAAMM3300 eesstt lluuii aauussssii éémmeetttteeuurr.. IIll éémmeett ddeess ddiissppaacchheess ccoonncceerrnnaanntt lleess aavvaarriieess ppaarrttiiccuulliièèrreess lloorrssqquuee llee ddoossssiieerr lluuii aa ééttéé ddoonnnnéé eenn ggeessttiioonn oouu lloorrss ddee ll’’iissssuuee ffaavvoorraabbllee dd’’uunn rreeccoouurrss ccoonnttrree llee rreessppoonnssaabbllee dduu ddoommmmaaggee.. MMaaiiss sseess ccoommppéétteenncceess ssoonntt ssoolllliicciittééeess ssuurrttoouutt ddaannss llee ccaaddrree ddee llaa ggeessttiioonn ddeess aavvaarriieess ccoommmmuunneess.. DDuu ffaaiitt ddee llaa ccoommpplleexxiittéé dduu rrèègglleemmeenntt ddee ccee ttyyppee dd’’aavvaarriiee,, llaa ggeessttiioonn eenn eesstt ccoonnffiiééee àà uunn ddiissppaacchheeuurr,, ddoonntt lleess pplluuss ccoommppéétteennttss eenn FFrraannccee eexxeerrcceenntt lleeuurrss ffoonnccttiioonnss aauu sseeiinn dduu CCEESSAAMM.. 30 Voir par ex. Annexe n° 1 p 52 n°3 p 62 et n°20 p 114

×