Dess courtier

337 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
337
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dess courtier

 1. 1. UUNNIIVVEERRSSIITTEE DDEE DDRROOIITT DD''EECCOONNOOMMIIEE EETT DDEESS SSCCIIEENNCCEESS DD''AAIIXX--MMAARRSSEEIILLLLEE FFAACCUULLTTEE DDEE DDRROOIITT EETT DDEE SSCCIIEENNCCEE PPOOLLIITTIIQQUUEE DD''AAIIXX--MMAARRSSEEIILLLLEE DDEESSSS ddee DDrrooiitt MMaarriittiimmee eett ddeess TTrraannssppoorrttss MMEEMMOOIIRREE LLEE RRÔÔLLEE DDUU CCOOUURRTTIIEERR DD’’AASSSSUURRAANNCCEESS MMAARRIITTIIMMEESS RRééaalliisséé ppaarr :: LLaauurreenntt SSPPAACCCCEESSII SSoouuss llaa ddiirreeccttiioonn ddee :: MMaaîîttrree CChhrriissttiiaann SSCCAAPPEELL AAnnnnééee :: 22000033--22000044 RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS AA MMaaîîttrree CChhrriissttiiaann SSccaappeell,, DDiirreecctteeuurr dduu CCDDMMTT,, ppoouurr mm’’aavvooiirr ppeerrmmiiss dd’’iinnttééggrreerr llee MMaasstteerr ddee ddrrooiitt mmaarriittiimmee eett ddeess ttrraannssppoorrttss.. MMoonnssiieeuurr llee ccoommmmaannddaanntt GGeeoorrggeess FFiigguuiièèrree,, ppoouurr ssaa ggeennttiilllleessssee eett llaa ppaassssiioonn ddeess mmééttiieerrss ddee llaa mmeerr qquu’’iill aa ssuu nnoouuss ffaaiirree ppaarrttaaggeerr.. MMoonnssiieeuurr JJeeaann--MMaarriiee CCaassaallss ppoouurr ssoonn aaccccuueeiill aammiiccaall aauu sseeiinn ddee llaa ssoocciiééttéé ddee ccoouurrttaaggee TTaaffffee dduurraanntt mmoonn ssttaaggee,, ssaa ddiissppoonniibbiilliittéé,, ppoouurr sseess ccoonnsseeiillss eett lleess iinnffoorrmmaattiioonnss qquu’’iill mm’’aa ddoonnnnééss.. MMeessssiieeuurrss OOlliivviieerr eett LLiioonneell TTaaffffee ppoouurr mm’’aavvooiirr oouuvveerrtt lleess ppoorrtteess ddee lleeuurr ssoocciiééttéé,, ppoouurr lleeuurr pprréésseennccee eett lleeuurrss ccoonnsseeiillss.. TToouuss lleess pprrooffeesssseeuurrss eett lleess iinntteerrvveennaannttss ppoouurr lleeuurrss eennsseeiiggnneemmeennttss aauu sseeiinn dduu CCDDMMTT..
 2. 2. - 2 - - 2 - TToouuss lleess ééllèèvveess dduu CCDDMMTT 22000033//22000044 ppoouurr ll’’aammbbiiaannccee aammiiccaallee.. LLIISSTTEE DDEESS AABBRREEVVIIAATTIIOONNSS EETT AACCRROONNYYMMEESS oo BB..OO..CC..CC..RR..FF.. :: BBuulllleettiinn OOffffiicciieell ddee llaa CCoonnccuurrrreennccee,, ddee llaa CCoonnssoommmmaattiioonn eett ddee llaa RRéépprreessssiioonn ddeess FFrraauuddeess ;; oo BBuullll.. cciivv.. :: BBuulllleettiinn cciivviill ;; oo BB..TT.. :: BBuulllleettiinn ddeess TTrraannssppoorrttss eett ddee llaa llooggiissttiiqquuee ;; oo CC..EE..EE.. :: CCoommmmuunnaauuttéé EEccoonnoommiiqquuee EEuurrooppééeennnnee ;; oo CC..EE..SS..AA..MM.. :: CCoommiittéé dd’’EEttuuddee eett ddee SSeerrvviicceess ddeess AAssssuurreeuurrss MMaarriittiimmeess eett ttrraannssppoorrttss ddee FFrraannccee ;; oo CC.. aassss.. :: CCooddee ddeess aassssuurraanncceess ;; oo CC..cciivv.. :: CCooddee cciivviill ;; oo CC.. ccoomm.. :: CCooddee ddee ccoommmmeerrccee ;; oo CC..EE.. :: CCoonnsseeiill dd’’EEttaatt ;; oo DD.. LL.. :: DDééccrreett--LLooii ;; oo DD..MM..FF.. :: DDrrooiitt MMaarriittiimmee FFrraannççaaiiss ;; oo FF..FF..CC..AA.. ((FF..CC..AA..)) :: FFééddéérraattiioonn FFrraannççaaiissee ddeess CCoouurrttiieerrss dd’’AAssssuurraannccee eett ddee rrééaassssuurraannccee ;; oo FF..FF..SS..AA.. :: FFééddéérraattiioonn FFrraannççaaiissee ddeess SSoocciiééttééss dd’’AAssssuurraannccee ;; oo GG..AA..CC..II.. :: GGrroouuppeemmeenntt ddeess AAssssuurrééss dduu CCoommmmeerrccee eett ddee ll’’IInndduussttrriiee ;; oo GG..PP..TT.. :: GGrroouuppeemmeenntt PPrrooffeessssiioonnnneell eett TTeecchhnniiqquuee dduu CCoouurrttaaggee dd’’AAssssuurraannccee MMaarriittiimmee eett TTrraannssppoorrtt eenn FFrraannccee ;; oo JJ..OO..UU..EE.. :: JJoouurrnnaall OOffffiicciieell ddee ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee ;; oo LL..GG..DD..JJ.. :: LLiibbrraaiirriiee GGéénnéérraallee ddee DDrrooiitt eett ddee JJuurriisspprruuddeennccee ;; oo RR..GG..DD..AA.. :: RReevvuuee GGéénnéérraallee dduu DDrrooiitt ddeess AAssssuurraanncceess ;; oo RR..GG..AA..TT.. :: RReevvuuee GGéénnéérraallee ddeess AAssssuurraanncceess TTeerrrreessttrreess ;; oo SS..FF..AA..CC.. :: SSyynnddiiccaatt FFrraannççaaiiss ddeess AAssssuurreeuurrss CCoonnsseeiillss ;; oo SS..NN..CC..AA..RR.. :: SSyynnddiiccaatt NNaattiioonnaall ddeess CCoouurrttiieerrss dd’’AAssssuurraannccee eett ddee RRééaassssuurraannccee ;;
 3. 3. - 3 - - 3 - oo TT..GG..II.. :: TTrriibbuunnaall ddee GGrraannddee IInnssttaannccee ;; oo TTrriibb.. ccoomm.. :: TTrriibbuunnaall ddee ccoommmmeerrccee.. SSOOMMMMAAIIRREE IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN PP.. 55 PPRREEMMIIEERREE PPAARRTTIIEE :: DDEEFFIINNIITTIIOONN DDEE LLAA MMIISSSSIIOONN DDUU PP.. 1188 CCOOUURRTTIIEERR DD’’AASSSSUURRAANNCCEESS MMAARRIITTIIMMEESS AA]] LLEE RREEGGIIMMEE GGEENNEERRAALL PP.. 1188 BB]] LLEESS OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS DDUU CCOOUURRTTIIEERR PP.. 3399 CC]] LLAA SSOOUUSSCCRRIIPPTTIIOONN DD’’UUNNEE PPOOLLIICCEE DD’’AASSSSUURRAANNCCEE PP.. 6600 DD]] LLAA GGEESSTTIIOONN DDUU SSIINNIISSTTRREE PP.. 8866 DDEEUUXXIIEEMMEE PPAARRTTIIEE :: LLAA RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE DDUU CCOOUURRTTIIEERR PP.. 110044 DD’’AASSSSUURRAANNCCEESS MMAARRIITTIIMMEESS AA]] LL’’EETTEENNDDUUEE DDEE LLAA RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE PP.. 110066 DDUU CCOOUURRTTIIEERR DD''AASSSSUURRAANNCCEESS MMAARRIITTIIMMEESS BB]] LLAA RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE DDUU CCOOUURRTTIIEERR MMAANNDDAATTAAIIRREE PP.. 111199 DDEE LL’’AASSSSUURREE CC]] LLAA RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE DDUU CCOOUURRTTIIEERR DDUU FFAAIITT DDEE SSOONN PP.. 112299 OOBBLLIIGGAATTIIOONN DDEE CCOONNSSEEIILL DD]] LLAA RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE DDUU CCOOUURRTTIIEERR DDAANNSS SSEESS RRAAPPPPOORRTTSS PP.. 114422 AAVVEECC LL’’AASSSSUURREEUURR :: UUNN RRÔÔLLEE AAMMBBIIGGUU CCOONNCCLLUUSSIIOONN PP.. 116633 TTAABBLLEE DDEESS AANNNNEEXXEESS PP.. 116666 BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE PP.. 220077 TTAABBLLEE DDEESS MMAATTIIEERREESS PP.. 220099
 4. 4. - 4 - - 4 - IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN LLee mmoonnddee ddeess TTrraannssppoorrttss eesstt dd’’uunnee rriicchhee ddiivveerrssiittéé,, eenn ppeerrppééttuueellllee éévvoolluuttiioonn eett dd’’uunnee cceerrttaaiinnee ccoommpplleexxiittéé.. IIll ss’’aavvèèrree eesssseennttiieell ppoouurr llaa pprroossppéérriittéé eett llaa ppéérreennnniittéé dd’’uunnee ssoocciiééttéé.. EEnn eeffffeett,, iill eesstt ppaarrffaaiitteemmeenntt uuttiillee eett nnéécceessssaaiirree qquuee ll’’oonn ddééppllaaccee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess aaffiinn ddee lleess mmeettttrree àà llaa ddiissppoossiittiioonn ddee ttoouuttee ppeerrssoonnnnee iinnttéérreessssééee,, qquuee ll’’oonn ppeerrmmeettttee aauuxx iinnddiivviidduuss ddee ssee ddééppllaacceerr,, aauu ccoommmmeerrccee ddee ffoonnccttiioonnnneerr,, aauuxx éécchhaannggeess ddee ssee rrééaalliisseerr,, àà llaa vviiee ddee ssee ddéévveellooppppeerr,, eettcc.. AAuussssii,, oonn ppeeuutt rraappiiddeemmeenntt ssee rreennddrree ccoommppttee qquuee ppoouurr qquu’’uunn tteell rroouuaaggee ttiieennnnee eett ss’’eennttrreettiieennnnee,, ddee nnoommbbrreeuuxx pprroottaaggoonniisstteess ssee ddooiivveenntt dd’’iinntteerrvveenniirr.. AA ccee ttiittrree,, uunn nnoommbbrree ccoonnssééqquueenntt ddee ppeerrssoonnnnaaggeess,, iinntteerrmmééddiiaaiirreess ppoouurr llaa pplluuppaarrtt,, ss’’aanniimmeenntt aauuttoouurr ddeess ddiivveerrss mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt :: tteerrrreessttrree ((rroouuttiieerr eett ffeerrrroovviiaaiirree)),, aaéérriieenn,, fflluuvviiaall,, mmaarriittiimmee.. PPaarrmmii cceess iinntteerrmmééddiiaaiirreess,, oonn ppeeuutt ddiissttiinngguueerr :: lleess ccoommmmiissssiioonnnnaaiirreess ddee ttrraannssppoorrtt,, lleess ttrraannssiittaaiirreess,, lleess mmaannuutteennttiioonnnnaaiirreess,, lleess aarrmmaatteeuurrss,, lleess aaffffrréétteeuurrss eett lleess ffrréétteeuurrss,, lleess aassssuurreeuurrss,, lleess ccoouurrttiieerrss,,…… CCeeppeennddaanntt,, mmaallggrréé ll’’eexxiisstteennccee ddee cceess nnoommbbrreeuuxx pprrooffeessssiioonnnneellss,, iill nn’’eesstt ppaass éévviiddeenntt,, mmêêmmee eenn ttaanntt qquuee pprrooffeessssiioonnnneell nn’’eexxeerrççaanntt ppooiinntt ddaannss cceettttee bbrraanncchhee dd’’aaccttiivviittéé,, ddee ppaarrvveenniirr àà ddéétteerrmmiinneerr àà qquuii ss’’aaddrreesssseerr,, ddee ssaavvooiirr qquuii ffaaiitt qquuooii eett ccoonnnnaaîîttrree lleess ddiifffféérreennttss uussaaggeess ddee llaa pprrooffeessssiioonn.. EEnn ccoonnssééqquueennccee,, ss’’iimmppoossee aalloorrss llee bbeessooiinn ddee rreeccoouurriirr àà uunn iinntteerrmmééddiiaaiirree qquuii eexxeerrccee sseess ccoommppéétteenncceess aauu sseeiinn ddee llaa ""nnéébbuulleeuussee"" dduu TTrraannssppoorrtt.. EEffffeeccttiivveemmeenntt,, lloorrssqquu’’uunn pprroodduucctteeuurr ddee bblléé ddééssiirree vveennddrree,, eett ppaarr llàà--mmêêmmee eexxppééddiieerr ssaa mmaarrcchhaannddiissee,, iill vvaa ddeevvooiirr uuttiilliisseerr uunn oouu pplluussiieeuurrss mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt ppoouurr aacchheemmiinneerr ssoonn bblléé ddee ssoonn eennttrreeppôôtt cchheezz llee cclliieenntt..
 5. 5. - 5 - - 5 - DDee ffaaiitt,, nn’’ééttaanntt ppaass uunn pprrooffeessssiioonnnneell ddeess ttrraannssppoorrttss,, iill vvaa ss’’aaddrreesssseerr àà uunnee ppeerrssoonnnnee ddoonntt cc’’eesstt llee mmééttiieerr,, tteell uunn ttrraannssppoorrtteeuurr,, vvooiirree uunn ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree ddee ttrraannssppoorrtt.. TToouutteeffooiiss,, iill aa llee ddeevvooiirr ddee ffaaiirree aassssuurreerr ssaa mmaarrcchhaannddiissee ccaarr cceettttee ddeerrnniièèrree eesstt ssuusscceeppttiibbllee ddee rreennccoonnttrreerr ll’’uunn ddeess aallééaass dduu ttrraannssppoorrtt,, nnoottaammmmeenntt lloorrssqquu’’iill ss’’aaggiitt dd’’uunn ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr,, eett dd’’êêttrree eennddoommmmaaggééee.. DDaannss cceettttee ppeerrssppeeccttiivvee,, iill ss’’aavvèèrree aalloorrss jjuuddiicciieeuuxx ddee pprreennddrree ccoonnttaacctt aavveecc uunn ccoouurrttiieerr dd’’aassssuurraannccee qquuii ssee cchhaarrggeerraa dd’’aassssuurreerr llaa mmaarrcchhaannddiissee ccoonncceerrnnééee,, llee ttrraannssppoorrtt ddééssiiggnnéé,, aauuxx ccoonnddiittiioonnss aapppprroopprriiééeess eett aauu mmeeiilllleeuurr ccooûûtt.. LLaa rriicchheessssee mmaaiiss ééggaalleemmeenntt llaa ccoommpplleexxiittéé dduu TTrraannssppoorrtt,, eenn ppaarrttiiccuulliieerr ddaannss ssaa pphhaassee mmaarriittiimmee,, rreennddeenntt pplluuttôôtt ddéélliiccaattee ll’’ooppéérraattiioonn dd’’aassssuurraannccee.. UUnn pprroodduucctteeuurr ddee bblléé,, ccoommmmee uunn ffaabbrriiqquuaanntt ddee mmaattéérriieell iinnffoorrmmaattiiqquuee,, nnee ddééttiieenntt ppaass ffoorrccéémmeenntt ttoouuss lleess rreennsseeiiggnneemmeennttss nnéécceessssaaiirreess,, iill nnee ddiissppoossee ppaass ddee ssuuffffiissaammmmeenntt ddee tteemmppss,, eett sseess ccoommppéétteenncceess nnee ssoonntt ppaass ttoouujjoouurrss ssaattiissffaaiissaanntteess aauu yyeeuuxx ddee ll’’aassssuurreeuurr ppoouurr ppoouuvvooiirr nnééggoocciieerr ssuurr uunn ppiieedd dd’’ééggaalliittéé llee pprriixx eett llaa vvaalleeuurr ddee ll’’aassssuurraannccee.. EEnn oouuttrree,, iill nnee ccoonnnnaaîîtt ppaass aauussssii bbiieenn lleess uuss eett ccoouuttuummeess ddee llaaddiittee pprrooffeessssiioonn nnii mmêêmmee lleess uussaaggeess pprraattiiqquuééss ddaannss llee mmoonnddee dduu TTrraannssppoorrtt eett ddee ll’’AAssssuurraannccee.. CC’’eesstt aaiinnssii qquuee,, oouuttrree lleess ccoommmmiissssiioonnnnaaiirreess ddee ttrraannssppoorrtt,, ttrraannssiittaaiirreess oouu aauuttrreess ffrréétteeuurrss,, llee cclliieenntt,, qquuii ssoouuhhaaiittee ffaaiirree ttrraannssppoorrtteerr uunnee mmaarrcchhaannddiissee oouu rrééaalliisseerr uunn aaffffrrèètteemmeenntt,, ddooiitt lleess ffaaiirree aassssuurreerr.. IIll ss’’aaddrreesssseerraa,, ddaannss llaa pplluuppaarrtt ddeess ccaass,, aauupprrèèss dd’’uunn ccoouurrttiieerr dd’’aassssuurraannccee ddoonntt llaa ssppéécciiaalliittéé lluuii ppeerrmmeettttrraa uunnee mmeeiilllleeuurree ssééccuurriittéé,, àà uunn pprriixx ccoonnvveennaabbllee,, ttoouutt eenn aaiillllaanntt uunnee mmeeiilllleeuurree éévvaalluuaattiioonn ddeess rriissqquueess,, eett uunnee pprriissee eenn cchhaarrggee aaddaappttééee aauuxx aallééaass ddee ll’’eexxppééddiittiioonn mmaarriittiimmee eett dduu ttrraannssppoorrtt eenn ggéénnéérraall.. CCeeppeennddaanntt,, llee mmééttiieerr ddee ccoouurrttiieerr nn’’aa ppaass ttoouujjoouurrss ééttéé eexxeerrccéé ddee llaa mmêêmmee mmaanniièèrree qquu’’aauujjoouurrdd’’hhuuii eett,, ffoorrtt hheeuurreeuusseemmeenntt,, aa ssuu éévvoolluueerr eett ssee ddéévveellooppppeerr,, aaiiddéé qquueellqquueeffooiiss ppaarr llaa ffoorrccee ddeess cchhoosseess..
 6. 6. - 6 - - 6 - §§11)) UUnn ppeeuu dd’’hhiissttooiirree SSuurr ll’’oorrddoonnnnaannccee vveerrbbaallee ddee MMoonnssiieeuurr llee PPrrééssiiddeenntt,, llaa mmaaiinn ddrrooiittee lleevvééee àà DDiieeuu,, llee ccoouurrttiieerr pprrêêttaaiitt llee sseerrmmeenntt ssuuiivvaanntt :: «« jjee jjuurree ddee rreemmpplliirr aavveecc hhoonnnneeuurr eett pprroobbiittéé lleess ddeevvooiirrss ddee mmaa pprrooffeessssiioonn ddee ccoouurrttiieerr jjuurréé dd’’aassssuurraanncceess mmaarriittiimmeess »».. CC’’eesstt aaiinnssii,, eenn vveerrttuu dduu rreeggiissttrree ddeess aacctteess ddee pprreessttaattiioonnss ddee sseerrmmeenntt ddeess ooffffiicciieerrss mmiinniissttéérriieellss,, tteennuu aauu ggrreeffffee dduu TTrriibbuunnaall ddee ccoommmmeerrccee,, qquuee llaa ccéérréémmoonniiee aavvaaiitt lliieeuu ccoonnffoorrmméémmeenntt àà ll’’aarrrrêêttéé dduu 2299 GGeerrmmiinnaall aann IIXX.. EEtt qquuee llee ccoouurrttiieerr jjuurréé dd’’aassssuurraanncceess eennttrraaiitt eenn mmaattiièèrree ((ccff.. RReevvuuee SSccaappeell 11999955,, pp..113355 eett vvooiirr hhiissttoorriiqquuee,, pp.. 113344--114422)).. LL’’oorriiggiinnee dduu mmééttiieerr ddee ccoouurrttiieerr jjuurréé,, ooffffiicciieerr mmiinniissttéérriieell,, nnee rreemmoonnttee ppaass àà ddeess tteemmppss iimmmméémmoorriiaauuxx.. CC’’eesstt ll’’oorrddoonnnnaannccee ddee llaa MMaarriinnee,, œœuuvvrree ddee CCoollbbeerrtt eenn 11668811,, eett llaa llooii dduu 2288 VVeennttoossee aann IIXX,, qquuii ffaaiitt eennttrreerr eenn ssccèènnee cceettttee pprrooffeessssiioonn.. LLee ccoouurrttaaggee ccoonnssiissttee àà mmeettttrree eenn rraappppoorrtt ddeess ppeerrssoonnnneess qquuii ddééssiirreenntt ccoonnttrraacctteerr eennsseemmbbllee,, ssaannss qquuee ccee ppeerrssoonnnnaaggee qquuii ooppèèrree ccee rraapppprroocchheemmeenntt ttrraaiittee lluuii--mmêêmmee.. NNee ffiigguurraanntt ppaass àà ll’’aaccttee jjuurriiddiiqquuee qquuii lleess ccoonnccrrééttiissee eett qquuii lleess ccoonnssttaattee,, ssii ccee nn’’eesstt ppaarrffooiiss eenn qquuaalliittéé ddee mmaannddaattaaiirree dd’’uunnee ddeess ppaarrttiieess,, ccee nn’’eesstt ppaass uunn ppaarrttiicciippaanntt aauu ccoonnttrraatt dd’’aassssuurraannccee,, lleeqquueell nn’’iinntteerrvviieenntt qquu’’eennttrree aassssuurreeuurr eett aassssuurréé ;; bbiieenn qquuee ssoonn iinntteerrvveennttiioonn,, ssii eellllee aa eeuu lliieeuu,, ssooiitt aannttéérriieeuurree aauu ccoonnttrraatt.. LLee ccoouurrttaaggee ééttaanntt lliibbrree,, sseelloonn ll’’eexxpprreessssiioonn «« nnee ppeenndd ccoouurrttiieerr qquuii nnee vveeuutt »» ((lliibbeerrttéé aaffffiirrmmééee ppaarr ll’’OOrrddoonnnnaannccee ddee llaa mmaarriinnee ccff.. lliivvrree II,, ttiittrree VVIIII,, aarrtt..1144 eett ccoonnffiirrmmééee ppaarr llaa jjuurriisspprruuddeennccee ddééjjàà eenn 11991144 ppaarr llaa CCoouurr ddee RReennnneess llee 88 jjuuiilllleett 11991144,, ccff.. RR.. RRooddiièèrree,, DDrrooiitt MMaarriittiimmee,, aassssuurraanncceess eett vveenntteess mmaarriittiimmeess,, cchhaapp.. VVII pp..8877--9944)),, cchhaaqquuee aassssuurréé ppeeuutt ddiirreecctteemmeenntt ss’’aaddrreesssseerr àà uunnee ccoommppaaggnniiee dd’’aassssuurraannccee ((oouu àà ssoonn aaggeenntt)),, eett ttrraaiitteerr aaiinnssii aavveecc eellllee,, eenn ll’’aabbsseennccee dd’’iinntteerrmmééddiiaaiirree..
 7. 7. - 7 - - 7 - MMaaiiss eenn pprraattiiqquuee,, cchhaaqquuee ffooiiss qquu’’iill ss’’aaggiitt dd’’uunnee aaffffaaiirree ddee mmooyyeennnnee iimmppoorrttaannccee oouu dd’’uunn uunn ccoonnttrraatt àà ggrrooss ccaappiittaall,, lleess ssoommmmeess àà ggaarraannttiirr ddééppaasssseenntt lleess ppoossssiibbiilliittééss dd’’uunnee sseeuullee ccoommppaaggnniiee oouu mmêêmmee dd’’uunn ggrroouuppee ddee ccoommppaaggnniieess,, àà rraaiissoonn nnoottaammmmeenntt ddeess mmiinniimmaa ddee ccoonnsseerrvvaattiioonn qquu’’eellllee ddooiivveenntt oobblliiggaattooiirreemmeenntt ggaarrddeerr.. LLee rreeccoouurrss àà uunn ccoouurrttiieerr eesstt aalloorrss nnéécceessssaaiirree.. IIll iirraa ddee ccoommppaaggnniiee àà ccoommppaaggnniiee,, ddee ggrroouuppee àà ggrroouuppee jjuussqquu’’àà ccee qquu’’iill aaiitt ttrroouuvvéé pprreenneeuurr àà hhaauutteeuurr ddee 110000%%,, aauuttrreemmeenntt ddiitt llaa ttoottaalliittéé dduu ccaappiittaall àà ggaarraannttiirr,, aapprrèèss aavvooiirr nnééggoocciiéé eett aarrrrêêttéé lleess ccoonnddiittiioonnss aavveecc ll’’uunnee dd’’eennttrree eellllee ddiittee «« aappéérriittrriiccee »» eett qquuee bbiieenn eenntteenndduu,, ll’’aassssuurréé pprrooppoossaanntt lleess aaiitt aacccceeppttééeess.. IIll yy aavvaaiitt jjuussqquu’’eenn 11997788 ddeeuuxx ccaattééggoorriieess ddee ccoouurrttiieerrss,, lleess ccoouurrttiieerrss jjuurrééss jjoouuiissssaanntt dd’’uunn cceerrttaaiinn mmoonnooppoollee eett lleess ccoouurrttiieerrss lliibbrreess.. LLeess pprreemmiieerrss oonntt ddiissppaarruu.. LLeess aauuttrreess ddeemmeeuurreenntt,, ccee qquuii nnee ssiiggnniiffiiee ppaass qquuee ll’’aaccccèèss àà llaa pprrooffeessssiioonn ssooiitt lliibbrree.. DDuu rreessttee,, cceess ccoouurrttiieerrss lliibbrreess ffoonntt ééggaalleemmeenntt ddee ll’’aassssuurraannccee mmaarriittiimmee eett ddee ll’’aassssuurraannccee tteerrrreessttrree.. MMaallggrréé llaa ssuupppprreessssiioonn ppaarr llaa llooii ddeess 2299 aavvrriill eett 1188 mmaaii 11999911 ddee ttoouuttee llaa pprrooffeessssiioonn àà ccaarraaccttèèrree pprriivviillééggiiéé,, lleess ccoouurrttiieerrss jjuurrééss dd’’aassssuurraannccee ss’’ééttaaiieenntt mmaaiinntteennuuss ddaannss llee CCooddee ddee ccoommmmeerrccee aavveecc ttrrooiiss aauuttrreess ccaattééggoorriieess ddee ccoouurrttiieerrss àà mmoonnooppoollee ((ccff.. aanncciieenn aarrtt.. 7777,, nnoouuvveell aarrtt.. LL.. 113311--11 CC.. ccoomm..)).. SSeeuullss ddeemmeeuurraaiieenntt ddee nnooss jjoouurrss,, jjuussqquu’’aauu mmooiiss dd’’aavvrriill 22000044,, lleess ccoouurrttiieerrss ccoonndduucctteeuurrss eett iinntteerrpprrèètteess ddee nnaavviirreess ((ccff.. mméémmooiirree «« llaa ffiinn dduu mmoonnooppoollee ddeess ccoouurrttiieerrss mmaarriittiimmeess »» ddee MMmmee VViirrggiinniiee BBiissmmuutthh,, pprroommoottiioonn 22000022//22000033 CCDDMMTT)).. IIllss ppaarrttaaggeeaaiieenntt ppoouurr ll’’aassssuurraannccee ccee pprriivviillèèggee aavveecc lleess nnoottaaiirreess,, mmaaiiss cceeuuxx--ccii,, aayyaanntt ppeerrdduu uunn rrééeell ccoonnttaacctt aavveecc llee mmoonnddee mmaarriittiimmee,, nnee jjoouuaaiieenntt eett nnee jjoouueenntt pplluuss gguuèèrree ddee rrôôllee eenn llaa mmaattiièèrree.. aa)) LL’’eexxiisstteennccee ddeess ccoouurrttiieerrss jjuurrééss dd’’aassssuurraanncceess mmaarriittiimmeess..
 8. 8. - 8 - - 8 - OOnn lleess nnoommmmaaiitt aaiinnssii ddee mmaanniièèrree ccoouuttuummiièèrree ccaarr iillss pprrêêttaaiieenntt sseerrmmeenntt aavvaanntt dd’’eennttrreerr eenn ffoonnccttiioonn.. IIllss nn’’eenn ddééllaaiissssaaiieenntt ppaass ppoouurr aauuttaanntt lleess aassssuurraanncceess fflluuvviiaalleess,, rraaiissoonn ppoouurr llaaqquueellllee oonn aappppoorrttaaiitt llaa pprréécciissiioonn ""mmaarriittiimmee"".. DDee pplluuss,, àà MMaarrsseeiillllee,, lleess ccoouurrttiieerrss dd’’aassssuurraanncceess mmaarriittiimmeess ssee ttrroouuvvaaiieenntt eenn mmêêmmee tteemmppss ccoouurrttiieerrss eenn mmaarrcchhaannddiisseess.. LLoorrssqquuee llaa llooii dduu 1188 jjuuiilllleett 11886666 ssuupppprriimmaa llee ccaarraaccttèèrree pprriivviillééggiiéé ddeess ccoouurrttiieerrss eenn mmaarrcchhaannddiisseess,, cceess ddeerrnniieerrss oonntt vvuu ll’’ooccccaassiioonn ddee rreennoonncceerr ppaarr llàà--mmêêmmee àà lleeuurr pprriivviillèèggee eenn mmaattiièèrree dd’’aassssuurraannccee.. CC’’eesstt aaiinnssii qquuee llee ccoouurrttaaggee dd’’aassssuurraanncceess mmaarriittiimmeess eesstt ddeevveennuu lliibbrree àà MMaarrsseeiillllee,, bbiieenn aavvaanntt llaa rrééffoorrmmee ddee 11997788 ((ccff.. DDrrooiitt MMaarriittiimmee ppaarr RReennéé RRooddiièèrree,, aassssuurraanncceess eett vveenntteess mmaarriittiimmeess,, cciittéé)).. LLeess ccoouurrttiieerrss jjuurrééss ééttaaiieenntt àà llaa ffooiiss ooffffiicciieerrss mmiinniissttéérriieellss eett ccoommmmeerrççaannttss.. CCoommmmeerrççaannttss,, iillss llee ssoonntt rreessttééss aapprrèèss llaa rrééffoorrmmee ddee 11997788.. OOffffiicciieerrss mmiinniissttéérriieellss,, iillss nnee llee ssoonntt pplluuss.. IIll eesstt ssaannss iinnttéérrêêtt aauujjoouurrdd’’hhuuii ddee ssaavvooiirr eenn qquuooii iillss ééttaaiieenntt ooffffiicciieerrss mmiinniissttéérriieellss ((ccff.. llaa vvaalleeuurr aauutthheennttiiqquuee ddee lleeuurrss aacctteess,, tteell uunn nnoottaaiirree,, BBoorrddeeaauuxx,, 44 jjuuiilllleett 11996600,, DDMMFF 11996611,, 447788)).. IIllss nnee rreellèèvveenntt ddoonncc pplluuss qquuee ddee llaa jjuurriiddiiccttiioonn ccoonnssuullaaiirree,, eett llaa ddiissttiinnccttiioonn ffaaiittee nnaagguuèèrree eennttrree lleeuurrss ddeeuuxx qquuaalliittééss,, nn’’aa pplluuss dd’’iinnttéérrêêtt ssoouuss llee rraappppoorrtt ddee llaa ccoommppéétteennccee ((ccff.. ttrriibb..ccoomm NNaanntteess,, 2266 aavvrriill 11992266,, rreevvuuee pprréécciittééee)).. PPoouurr éévviitteerr ttoouuttee tteennttaattiioonn,, iill lleeuurr ééttaaiitt iinntteerrddiitt ddee ffaaiirree ddeess ooppéérraattiioonnss ddee ccoommmmeerrccee ppoouurr lleeuurr ccoommppttee eett ddee pprreennddrree qquueellqquueess iinnttéérrêêttss ddaannss uunnee eennttrreepprriissee ccoommmmeerrcciiaallee,, cceeccii ssoouuss ppeeiinnee ddee ddeessttiittuuttiioonn.. LLee tteexxttee éénnoonnççaanntt cceettttee rrèèggllee eesstt rreessttéé ((ccff.. aanncciieenn aarrtt.. 8877,, nnoouuvveell aarrtt.. LL.. 113311--88 CC.. ccoomm..)),, mmaaiiss iill nnee ppeeuutt pplluuss iinnttéérreesssseerr lleess ccoouurrttiieerrss dd’’aassssuurraanncceess.. IIll nn’’eesstt pplluuss uuttiillee ddee nnooss jjoouurrss ddee mmeessuurreerr ll’’aattttéénnuuaattiioonn qquuee llaa llooii dduu 55 jjuuiilllleett 11996655 aavvaaiitt aappppoorrttéé àà cceettttee iinntteerrddiiccttiioonn,, ll’’aarrttiiccllee LL.. 113311--77 CC..ccoomm.. ((aanncciieenn aarrtt.. 8855)),, qquuii llaa mmeennttiioonnnnaaiitt aayyaanntt ééttéé aabbrrooggéé ppaarr llaa rrééffoorrmmee ddee 11997788.. LLeess ccoouurrttiieerrss jjuurrééss oonntt eeuu àà ssuubbiirr ddee nnoommbbrreeuuxx aassssaauuttss,, ddee mmêêmmee dd’’aaiilllleeuurrss qquuee lleess ccoouurrttiieerrss iinntteerrpprrèètteess eett ccoonndduucctteeuurrss ddee nnaavviirreess.. IIllss oonntt ddûû ttrriioommpphheerr ddeess pprréétteennttiioonnss ddeess ccoommmmiiss ssuuccccuurrssaalliisstteess ;; eett aauussssii dd’’uunnee pprréétteenndduuee iinntteerrddiiccttiioonn ddee pprrooccééddeerr aauuxx nnééggoocciiaattiioonnss
 9. 9. - 9 - - 9 - pprrééaallaabblleess àà llaa rrééddaaccttiioonn ddeess ppoolliicceess qquuii lleess lliimmiittaaiitt àà llaa rrééddaaccttiioonn.. IIllss oonntt ddûû ééggaalleemmeenntt ffaaiirree pprréécciisseerr qquuee ll’’iinntteerrddiiccttiioonn ddee ccoommmmeerrcceerr ppoouurr lleeuurr ccoommppttee nn’’eemmppoorrttaaiitt ppaass cceellllee ddee ccoommmmeerrcceerr ppoouurr dd’’aauuttrreess,, nnoottaammmmeenntt ddee ffaaiirree dduu ccoouurrttaaggee dd’’aassssuurraannccee tteerrrreessttrree.. MMaaiiss ddaannss ccee ccaass lleess ssoolluuttiioonnss oonntt ééttéé mmooiinnss nneetttteess.. CCee qquuii eennttrraaiitt ddaannss llee mmoonnooppoollee ddeess ccoouurrttiieerrss,, cc’’ééttaaiitt llaa nnééggoocciiaattiioonn,, llaa rrééaalliissaattiioonn eett llaa ssiiggnnaattuurree ddeess ppoolliicceess dd’’aassssuurraanncceess mmaarriittiimmeess ddaannss lleess lliimmiitteess ddeess vviilllleess ooùù iillss aavvaaiieenntt ééttéé iinnssttiittuuééss.. DDaannss lleess aauuttrreess vviilllleess,, iillss nn’’aavvaaiieenntt ppaass llee ddrrooiitt ddee ffaaiirree dduu ccoouurrttaaggee mmaarriittiimmee,, ssii uunn ccoouurrttiieerr jjuurréé ssee ttrroouuvvaaiitt ssuurr llaa ppllaaccee,, mmaaiiss iillss aauurraaiieenntt ppuu eenn ffaaiirree,, ppaarr eexxeemmppllee àà MMaarrsseeiillllee,, ccoommmmee ddaannss ttoouutteess lleess ppllaacceess ooùù iill nn’’yy aavvaaiitt ppaass ddee ccoouurrttiieerr jjuurréé ((ccff.. ttrriibb.. ccoomm.. LLoorriieenntt,, 11eerr mmaaii 11992299,, DDrrooiitt MMaarriittiimmee,, pprréécciittéé)).. DDaannss ccee ccaass,, iillss ssoorrttaaiieenntt ddee lleeuurr mmiissssiioonn dd’’ooffffiicciieerr mmiinniissttéérriieell.. DD’’aaiilllleeuurrss,, lleeuurr mmoonnooppoollee nn’’ééttaaiitt ppaass aabbssoolluu,, mmêêmmee ssuurr lleeuurr ppllaaccee,, ccaarr lleess nnoottaaiirreess aavvaaiieenntt tthhééoorriiqquueemmeenntt lleess mmêêmmeess ppoouuvvooiirrss.. TToouutteeffooiiss,, iillss aavvaaiieenntt ddeeppuuiiss lloonnggtteemmppss rreennoonnccéé àà ss’’ooccccuuppeerr dd’’aassssuurraanncceess mmaarriittiimmeess,, eett ssee bboorrnnaaiieenntt,, llàà ooùù llee ccoouurrttaaggee ééttaaiitt lliibbrree ((àà MMaarrsseeiillllee)),, àà ssiiggnneerr eett àà aauutthheennttiiffiieerr lleess ppoolliicceess qquuee lleess ccoouurrttiieerrss lleeuurr aappppoorrttaaiitt.. EEnnttrraaiitt ééggaalleemmeenntt ddaannss lleess aattttrriibbuuttiioonnss ooffffiicciieelllleess ddeess ccoouurrttiieerrss jjuurrééss llaa cceerrttiiffiiccaattiioonn «« dduu ttaauuxx ddeess pprriimmeess ppoouurr lleess vvooyyaaggeess ddee mmeerr oouu ddee rriivviièèrree »»,, rreepprroodduuccttiioonn dd’’uunnee vviieeiillllee ffoorrmmuullee qquuee ll’’aabbrrooggaattiioonn ddee ll’’aarrttiiccllee 7799 dduu CCooddee ddee ccoommmmeerrccee,, ooùù eellllee ffiigguurraaiitt,, aa ffaaiitt ddiissppaarraaîîttrree.. LLee mmoonnooppoollee qquuii lleeuurr ccoonnfféérraaiitt llaa qquuaalliittéé dd’’ooffffiicciieerr mmiinniissttéérriieell aavvaaiitt uunnee aauuttrree iinncciiddeennccee.. OOnn ccoonnssiiddéérraaiitt qquuee llee ccoouurrttiieerr jjuurréé ééttaaiitt uunn mmaannddaattaaiirree llééggaall ddee ll’’aassssuurréé,, ddee ssoorrttee qquu’’iill nn’’aavvaaiitt ppaass àà jjuussttiiffiieerr dd’’uunn ppoouuvvooiirr ddee ll’’aassssuurréé ppoouurr ll’’eennggaaggeerr eett qquuee llaa pprriimmee ééttaaiitt dduuee ppaarr cceelluuii--ccii ddèèss qquuee llaa ppoolliiccee aavvaaiitt ééttéé ssiiggnnééee ppaarr llee ccoouurrttiieerr.. IIll yy aavvaaiitt ddaannss cceettttee rrèèggllee uunnee ddiissppoossiittiioonn sseemmbbllaabbllee àà cceellllee qquuee ll’’oonn rreennccoonnttrraaiitt ppoouurr lleess aavvoouuééss ((ccff.. DDrrooiitt MMaarriittiimmee ppaarr RR.. RRooddiièèrree ddééjjàà cciittéé)),, eett,, ccoommmmee eellllee ééttaaiitt lliiééee àà lleeuurr ccaarraaccttèèrree dd’’ooffffiicciieerr mmiinniissttéérriieell,, eellllee aa ddiissppaarruu aavveecc llaa rrééffoorrmmee ddee 11997788,, ccee qquuii nn’’aa ppaass ééttéé ssaannss iinnccoonnvvéénniieenntt,, ccaarr lleess ccoouurrttiieerrss lliibbrreess ssoonntt
 10. 10. - 10 - - 10 - tteennuuss ddee pprréésseenntteerr uunn ppoouuvvooiirr ssppéécciiaall ppoouurr jjuussttiiffiieerr lleeuurr iinntteerrvveennttiioonn ccoommmmee mmaannddaattaaiirree ddee lleeuurrss cclliieennttss.. bb)) LLaa rrééffoorrmmee ddee llaa llooii nn°°11117700 dduu 1166 ddéécceemmbbrree 11997788.. LLaa DDiirreeccttiivvee dduu CCoonnsseeiill ddeess CCoommmmuunnaauuttééss,, ddeessttiinnééee àà ffaacciilliitteerr ll’’eexxeerrcciiccee eeffffeeccttiiff ddee llaa lliibbeerrttéé dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt eett ddee llaa lliibbeerrttéé ddee pprreessttaattiioonn ddee sseerrvviicceess ppoouurr lleess aaccttiivviittééss dd’’aaggeenntt eett ddee ccoouurrttiieerr dd’’aassssuurraannccee,, eesstt eennttrrééee eenn vviigguueeuurr llee 3300 jjuuiinn 11997788.. EEllllee ccoonnddaammnnaaiitt lleess ccoouurrttiieerrss jjuurrééss dd’’aassssuurraanncceess mmaarriittiimmeess ffrraannççaaiiss eett ccoonndduuiissaaiitt eenn FFrraannccee àà ss’’aalliiggnneerr ssuurr lleess aauuttrreess ppaayyss ddee llaa CC..EE..EE.. qquuii nnee ccoonnnnaaiissssaaiitt qquuee llee ccoouurrttaaggee lliibbrree.. AAuussssii,, àà llaa ddeemmaannddee mmêêmmee ddeess ccoouurrttiieerrss dd’’aassssuurraanncceess mmaarriittiimmeess qquuii nn’’ééttaaiieenntt ppaass vviissééss ppaarr llaaddiittee ddiirreeccttiivvee ppuuiissqquu’’eellllee nnee ss’’aapppplliiqquuee ppaass eenn pprriinncciippee aauuxx aaccttiivviittééss ppaarrttiicciippaanntt ddee ll’’aauuttoorriittéé ppuubblliiqquuee,, ((lleess ccoouurrttiieerrss ccoonndduucctteeuurrss ddee nnaavviirreess ssee ttrroouuvvaaiieenntt ddoonncc àà ll’’aabbrrii ddee cceettttee mmeessuurree)),, llee ggoouuvveerrnneemmeenntt aa ddééppoosséé uunn pprroojjeett ddee llooii qquuii,, aapprrèèss ddiissccuussssiioonn eett qquueellqquueess cchhaannggeemmeennttss ddee rrééddaaccttiioonn,, ddeevvaaiitt ddeevveenniirr llaa llooii dduu 1166 ddéécceemmbbrree 11997788,, ppoorrttaanntt mmooddiiffiiccaattiioonn dduu ssttaattuutt ddeess ccoouurrttiieerrss dd’’aassssuurraanncceess mmaarriittiimmeess ((ccff.. JJ..OO..,, 1177 ddéécc.. ;; DD..MM..FF.. 11997799,, 112244)).. CCeettttee llooii eesstt ddeessttiinnééee pprriinncciippaalleemmeenntt àà ppeerrmmeettttrree aauuxx ccoouurrttiieerrss ddee ttrraannssffoorrmmeerr lleeuurrss ccaabbiinneettss eenn ssoocciiééttééss ccoommmmeerrcciiaalleess ddee ffaaççoonn àà lleeuurr ddoonnnneerr uunnee ttaaiillllee nnéécceessssaaiirree àà lluutttteerr ccoonnttrree llaa ccoonnccuurrrreennccee qquuee llee MMaarrcchhéé ccoommmmuunn nnee ppeeuutt qquu’’iinntteennssiiffiieerr.. EEnn eeffffeett,, ssii llaa llooii dduu 88 jjuuiilllleett 11996655,, eenn aajjoouuttaanntt uunn qquuaattrriièèmmee aalliinnééaa àà ll’’aarrttiiccllee LL.. 113311--77 ((aanncciieenn aarrtt.. 8855)) dduu CCooddee ddee ccoommmmeerrccee,, aavvaaiitt aauuttoorriisséé nnooss ccoouurrttiieerrss jjuurrééss àà ppaarrttiicciippeerr àà ddeess eennttrreepprriisseess aayyaanntt ppoouurr aaccttiivviittéé pprriinncciippaallee llee ccoouurrttaaggee dd’’aassssuurraanncceess mmaarriittiimmeess.. LLee ddééccrreett dd’’aapppplliiccaattiioonn ddee cceettttee llooii,, eenn ddaattee dduu 77 jjaannvviieerr 11996666,, aavvaaiitt pprréécciisséé qquu’’iillss nnee ppoouurrrraaiieenntt nnii eexxeerrcceerr lleess ffoonnccttiioonnss ddee ggéérraanntt ss’’iillss ééttaaiieenntt ccoonnssttiittuuééss eenn ssoocciiééttéé àà rreessppoonnssaabbiilliittéé lliimmiittééee,, nnii cceelllleess dd’’aaddmmiinniissttrraatteeuurr ss’’iill ss’’aaggiissssaaiitt dd’’uunnee ssoocciiééttéé aannoonnyymmee.. CCeeccii eesstt ccoommpprrééhheennssiibbllee,, ccoommppttee tteennuu ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé qquuee lleess llooiiss ssuurr llaa ffaaiilllliittee ffoonntt ppeesseerr ssuurr cceess ppeerrssoonnnnaaggeess,, lloorrssqquuee llaa lliiqquuiiddaattiioonn ddeess bbiieennss oouu llee rrèègglleemmeenntt jjuuddiicciiaaiirree dd’’uunnee SS..AA..RR..LL.. oouu uunnee ssoocciiééttéé aannoonnyymmee eesstt pprroonnoonnccéé..
 11. 11. - 11 - - 11 - LLaa llooii ddee 11997788 aa eeuu ppoouurr oobbjjeett eesssseennttiieell ddee ssuupppprriimmeerr llee ssttaattuutt dd’’ooffffiicciieerr mmiinniissttéérriieell qquuii hhoonnoorraaiitt lleess ccoouurrttiieerrss,, mmaaiiss lleess ggêênnaaiitt ddaannss lleeuurr aaccttiivviittéé.. DDééssoorrmmaaiiss,, iillss nnee ssoonntt pplluuss qquuee ddeess ccoommmmeerrççaannttss.. EEnn rrééaalliittéé,, llaa mmeessuurree aa ééttéé ffaacciilliittééee ppaarr llaa ddiimmiinnuuttiioonn sseennssiibbllee ddee lleeuurr nnoommbbrree :: iillss ééttaaiieenntt 113355 aavvaanntt 11996666,, 4488 eenn 11995533 ;; iillss nn’’ééttaaiieenntt pplluuss qquuee 2255 lloorrss ddee llaa llooii ddee 11997788 ((88 àà PPaarriiss,, 44 àà BBoorrddeeaauuxx,, 33 aauu HHaavvrree,, 22 àà RRoouueenn,, àà BBaayyoonnnnee eett àà NNaanntteess,, 11 àà DDuunnkkeerrqquuee,, àà CCaaeenn,, àà GGrraannddvviillllee eett àà SSèèttee)).. ((ccff.. DDrrooiitt MMaarriittiimmee ppaarr RR.. RRooddiièèrree pprréécciittéé)).. CCeettttee rrééffoorrmmee ddee 11997788 ééttaaiitt nnéécceessssaaiirree eenn vvuuee dd‘‘iinnttrroodduuiirree eenn FFrraannccee llaa mmeessuurree ccoonnffoorrmmee àà uunnee ddiirreeccttiivvee dduu CCoonnsseeiill ddeess CCoommmmuunnaauuttééss eeuurrooppééeennnneess,, qquuii aa ttrroouuvvéé ssaa ccoonnssééccrraattiioonn ddaannss lleess ddééccrreettss dd’’aapppplliiccaattiioonn nn°°448833 eett 448844.. TToouuss lleess ccoouurrttiieerrss aayyaanntt ddééssoorrmmaaiiss aaccccèèss àà ll’’aassssuurraannccee mmaarriittiimmee,, oonn ppoouuvvaaiitt ccrraaiinnddrree uunn ééppaarrppiilllleemmeenntt ddeess aaffffaaiirreess eennttrraaîînnaanntt uunnee ppeerrttee ppoouurr lleess aanncciieennnneess cchhaarrggeess.. OOrr,, ddaannss ll’’eennsseemmbbllee,, llaa cchhuuttee ddee cclliieennttèèllee ffuutt mmiinniimmee.. GGrrââccee àà lleeuurr ssppéécciiaalliissaattiioonn,, lleeuurr iinnttrroodduuccttiioonn ddaannss ll’’oorrggaanniissaattiioonn dduu mmoonnddee ddee ll’’aassssuurraannccee mmaarriittiimmee ((ccoommiittééss dd’’aassssuurreeuurrss,, rréésseeaauuxx dd’’eexxppeerrttss,, ccoommmmiissssaaiirreess dd’’aavvaarriieess)) lleess eexx--ccoouurrttiieerrss jjuurrééss oonntt sseennssiibblleemmeenntt mmaaiinntteennuu lleeuurrss aaffffaaiirreess,, ccoommppttee tteennuu ddee llaa ccoonnjjoonnccttuurree ééccoonnoommiiqquuee ddiiffffiicciillee,, ddee ll’’aappppaarriittiioonn ddee nnoouuvveeaauuxx iinntteerrmmééddiiaaiirreess eett ddee llaa ccoonnccuurrrreennccee.. OOnn ccoonnssttaattee pplluuttôôtt uunnee rrééoorrggaanniissaattiioonn ddee llaa pprrooffeessssiioonn,, uunnee tteennddaannccee ddaannss llee sseennss ddee rreeggrroouuppeemmeenntt,, ddee ccoonnssttiittuuttiioonn ddee ssoocciiééttééss ddee ccoouurrttaaggeess ttoouutteess bbrraanncchheess,, aavveecc uunn ddééppaarrtteemmeenntt mmaarriittiimmee ssppéécciiaalliisséé.. LL’’eennsseemmbbllee ddeess ccoouurrttiieerrss aa aaddhhéérréé aauu SSNNCCAARR,, mmaaiiss lleess ssppéécciiaalliisstteess ddee llaa bbrraanncchhee mmaarriittiimmee eett ttrraannssppoorrttss oonntt ccoonnssttiittuuéé ddaannss llee sseeiinn ddee ccee ssyynnddiiccaatt uunnee cceelllluullee ddee tteecchhnniicciieennss ddéénnoommmmééee ""GGrroouuppeemmeenntt PPrrooffeessssiioonnnneell eett TTeecchhnniiqquuee dduu CCoouurrttaaggee dd’’AAssssuurraannccee MMaarriittiimmee eett TTrraannssppoorrtt eenn FFrraannccee"" ((ssoouuvveenntt cciittéé ssoouuss ll’’aaccrroonnyymmee mmaalleennccoonnttrreeuuxx ddee GGPPTT)).. IIll rreessttaaiitt àà rrééssoouuddrree llee pprroobbllèèmmee pprraattiiqquuee ddee llaa rraappiiddiittéé ddeess ttrraannssaaccttiioonnss,, ccii--ddeessssuuss éévvooqquuéé..
 12. 12. - 12 - - 12 - CCeerrtteess,, llee ccoouurrttiieerr eesstt mmaannddaattaaiirree ddee ssoonn cclliieenntt ddoonntt iill aa rreeççuu ll’’oorrddrree dd’’aassssuurraannccee.. IIll aa llee ddeevvooiirr ddee ccoonnsseeiill,, eett ddee nnééggoocciieerr aauu mmiieeuuxx ddeess iinnttéérrêêttss ddee ccee cclliieenntt,, mmaaiiss iill nn’’aa ppaass llee ppoouuvvooiirr ddee ssee ssuubbssttiittuueerr àà lluuii ppoouurr llaa ssiiggnnaattuurree ddeess ddooccuummeennttss.. LLee ccoouurrttiieerr ((eexx--jjuurréé)) aa ppaalllliiéé llaa ddiiffffiiccuullttéé eenn oobbtteennaanntt ddee ccee cclliieenntt uunn mmaannddaatt eexxpprrèèss,, ééccrriitt,, lluuii ppeerrmmeettttaanntt nnoonn sseeuulleemmeenntt ddee ssiiggnneerr llaa ppoolliiccee eenn sseess lliieeuu eett ppllaaccee,, mmaaiiss ddee ggéérreerr ttoouutteess lleess ssiittuuaattiioonnss ddééccoouullaanntt dduu ccoonnttrraatt dd’’aassssuurraannccee,, eenn ssoommmmee ddee ffaaiirree llee nnéécceessssaaiirree.. LL’’aaccttee aauutthheennttiiqquuee nn’’eexxiissttee pplluuss.. LLaa ppoolliiccee dd’’aassssuurraannccee eesstt ddeevveennuuee ddééssoorrmmaaiiss uunn ccoonnttrraatt ssyynnaallllaaggmmaattiiqquuee oorrddiinnaaiirree,, ééttaabbllii eenn ddeeuuxx eexxeemmppllaaiirreess oorriiggiinnaauuxx.. DDaannss ccee rraappiiddee eexxppoosséé ssuurr ll’’éévvoolluuttiioonn dduu ssttaattuutt jjuurriiddiiqquuee dduu ccoouurrttiieerr jjuurréé,, lleess rraappppoorrttss ccoommmmeerrcciiaauuxx aavveecc lleess aassssuurreeuurrss nn’’oonntt ppaass ééttéé éévvooqquuééss.. CC’’eesstt uunn ddoommaaiinnee,, eenn eeffffeett,, oouu llaa qquuaalliittéé dd’’ooffffiicciieerr mmiinniissttéérriieell nn’’iinntteerrvviieenntt eenn aauuccuunnee ffaaççoonn.. LLeess aassssuurreeuurrss,, rreepprréésseennttaanntt lleess iinnttéérrêêttss ddeess ccoommppaaggnniieess,, oonntt ttoouujjoouurrss ééttéé ddeess aaddvveerrssaaiirreess ddiiffffiicciilleess ppoouurr llee ccoouurrttiieerr,, jjuurréé oouu nnoonn,, ssoouucciieeuuxx ddee ssoouutteenniirr lleess iinnttéérrêêttss ddee sseess cclliieennttss.. PPllaaccéé eennttrree lleess ppoossiittiioonnss ooppppoossééeess ddee ll’’aassssuurreeuurr eett ddee ll’’aassssuurréé,, llee ccoouurrttiieerr,, qquu’’iill ssooiitt oouu nnoonn jjuurréé,, aa ttoouujjoouurrss eeuu bbiieenn dduu ssoouuccii ppoouurr ddééffeennddrree oobbjjeeccttiivveemmeenntt lleess iinnttéérrêêttss ddee ssoonn cclliieenntt,, ccee qquuii nnee ppeeuutt aabboouuttiirr qquu’’eenn ccoonncciilliiaanntt lleess ppaarrttiieess aauuttaanntt qquuee ffaaiirree ssee ppeeuutt.. SSuurrggiisssseenntt ppaarrffooiiss aauussssii ddeess lliittiiggeess lloorrss ddee llaa lliiqquuiiddaattiioonn ddeess ssiinniissttrreess :: mmoonnttaanntt dduu qquuaannttuumm,, ggaarraannttiieess nnoonn pprréévvuueess ppaarr llaa ppoolliiccee oouu eexxcclluueess ppaarr eellllee,, ddééssaaccccoorrdd ssuurr lleess ccoonncclluussiioonnss ddee ll’’eexxppeerrttiissee,, ssuurr ll’’aassssiieettttee ddee llaa ffrraanncchhiissee,, eettcc.. IIll ffaauutt aalloorrss uunn lloonngg ccoommbbaatt ppoouurr ffaaiirree aaddmmeettttrree aauuxx ddeeuuxx ppaarrttiieess uunnee ttrraannssaaccttiioonn àà ttiittrree ccoommmmeerrcciiaall,, ddee pprrééfféérreennccee,, eett ssaannss ccrrééeerr ddee pprrééccééddeenntt…… CCeess rreemmaarrqquueess éévvooqquueenntt sseeuulleemmeenntt qquueellqquueess pprroobbllèèmmeess ddee bbaassee,, ppaarrmmii ttaanntt dd’’aauuttrreess qquuii eexxiiggeenntt ddee nnoommbbrreeuusseess rreennccoonnttrreess eennttrree lleess ddeeuuxx ppaarrttiieess,, eett ddeess eennttrreevvuueess ppaarrffooiiss hhoouulleeuusseess..
 13. 13. - 13 - - 13 - DDaannss ll’’iinnttéérrêêtt mmêêmmee ddee ssoonn cclliieenntt,, llee ccoouurrttiieerr,, aauujjoouurrdd’’hhuuii ccoommmmee aauuttrreeffooiiss,, ddooiitt ddéémmoonnttrreerr,, àà ll’’uunnee ccoommmmee àà ll’’aauuttrree ddeess ppaarrttiieess,, ooùù ssee ssiittuuee ll’’ééqquuiittéé,, ttoouutt eenn ssaacchhaanntt ffaaiirree pprreeuuvvee dd’’oobbjjeeccttiivviittéé.. §§22)) DDééffiinniittiioonn LLaa pprrooffeessssiioonn ddee ccoouurrttiieerr dd’’aassssuurraanncceess ccoonnssttiittuuee ll’’oobbjjeett pprriinncciippaall dd’’eennvviirroonn 22 880000 ccaabbiinneettss,, qquuii eemmppllooiieenntt eennvviirroonn 1177 000000 ppeerrssoonnnneess,, iimmppllaannttééss àà rraaiissoonn ddee 6600 %% dd’’eennttrree eeuuxx àà PPaarriiss.. LL’’aaccttiivviittéé ddee ccoouurrttaaggee eesstt ééggaalleemmeenntt eexxeerrccééee àà ttiittrree aacccceessssooiirree ppaarr uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree dd’’aaggeennttss ggéénnéérraauuxx dd’’aassssuurraannccee.. EEnn 22000022,, lleess pprroodduuiittss dd’’aassssuurraannccee ddee ddoommmmaaggeess oonntt ééttéé ddiissttrriibbuuééss àà hhaauutteeuurr ddee 1188 %% ppaarr lleess ccoouurrttiieerrss ((99 %% ppoouurr lleess pprroodduuiittss dd’’aassssuurraannccee vviiee eett ccaappiittaalliissaattiioonn)).. LLee ccoouurrttiieerr ppeeuutt êêttrree ddééffiinnii ccoommmmee ééttaanntt uunnee ppeerrssoonnnnee pphhyyssiiqquuee oouu mmoorraallee ppoossssééddaanntt llaa qquuaalliittéé ddee ccoommmmeerrççaanntt eett hhaabbiilliittééee àà pprréésseenntteerr ddeess ooppéérraattiioonnss dd’’aassssuurraannccee.. IIll eesstt llee ccoonnsseeiill ddeess aassssuurrééss,, ppoouurr llaa mmiissee aauu ppooiinntt ddeess ccoonnttrraattss qquu’’iill nnééggoocciiee lliibbrreemmeenntt aavveecc lleess eennttrreepprriisseess dd’’aassssuurraannccee ddee ssoonn cchhooiixx.. IIll aassssiissttee lleess aassssuurrééss ddoonntt iill eesstt llee pplluuss ssoouuvveenntt llee mmaannddaattaaiirree ppoouurr ll’’eexxééccuuttiioonn ddeess ccoonnttrraattss eett llee rrèègglleemmeenntt ddeess ssiinniissttrreess.. AAiinnssii,, lleess ccoouurrttiieerrss dd’’aassssuurraannccee ssoonntt ddeess ppeerrssoonnnneess pphhyyssiiqquueess oouu mmoorraalleess iimmmmaattrriiccuullééeess aauu rreeggiissttrree dduu ccoommmmeerrccee ppoouurr llee ccoouurrttaaggee dd’’aassssuurraannccee.. LLoorrssqquu’’iill ss’’aaggiitt dd’’uunnee ppeerrssoonnnnee mmoorraallee,, lleess iinntteerrmmééddiiaaiirreess vviissééss ssoonntt lleess aassssoocciiééss oouu ddeess ttiieerrss iinnvveessttiiss dduu ppoouuvvooiirr ddee ggéérreerr eett dd’’aaddmmiinniissttrreerr llaa ssoocciiééttéé ((ccff.. CC.. aassss..,, aarrtt.. RR.. 551111--22)).. CCoommmmee lleess aaggeennttss ggéénnéérraauuxx,, lleess ccoouurrttiieerrss dd’’aassssuurraannccee jjoouueenntt llee rrôôllee dd’’iinntteerrmmééddiiaaiirree eennttrree lleess cclliieennttss eett lleess eennttrreepprriisseess dd’’aassssuurraannccee.. MMaaiiss àà llaa ddiifffféérreennccee ddeess aaggeennttss ggéénnéérraauuxx dd’’aassssuurraannccee,, rreepprréésseennttaannttss eexxcclluussiiffss dd’’uunnee eennttrreepprriissee,, lleess ccoouurrttiieerrss ssoonntt mmaannddaattaaiirreess ddeess cclliieennttss qquu’’iillss rreepprréésseenntteenntt aauupprrèèss ddeess ssoocciiééttééss dd’’aassssuurraannccee ddee lleeuurr cchhooiixx..
 14. 14. - 14 - - 14 - DDaannss llaa pprraattiiqquuee,, lleess ccoouurrttiieerrss oonntt ddeess ppoouuvvooiirrss ddee ssoouussccrriippttiioonn,, ddee ggeessttiioonn eett ddee rrèègglleemmeenntt ddeess ssiinniissttrreess,, qquuii vvaarriieenntt eenn ffoonnccttiioonn ddeess aaccccoorrddss ccoonncclluuss aavveecc lleess eennttrreepprriisseess dd’’aassssuurraannccee.. CCeerrttaaiinnss dd’’eennttrree--eeuuxx bbéénnééffiicciieenntt ddee ppoouuvvooiirrss ddee ssoouussccrriippttiioonn éétteenndduuss.. LLeess ccaabbiinneettss ddee ccoouurrttaaggee eexxeerrcceenntt ddaannss ddee nnoommbbrreeuuxx ccaass ddeess aaccttiivviittééss ccoonnnneexxeess ddee ccoouurrttaaggee ddee rrééaassssuurraannccee,, ddee ggeessttiioonn ddee rriissqquueess oouu dd’’aauuddiitt eenn aassssuurraannccee.. EEnn ccoonnssééqquueennccee,, eeuu ééggaarrdd àà ll’’éévvoolluuttiioonn dduu mmaarrcchhéé ddeess ttrraannssppoorrttss,, ddeess tteecchhnniiqquueess eett mmooddaalliittééss ddee ttrraannssppoorrtt,, llee mmééttiieerr ddeess iinntteerrmmééddiiaaiirreess ddee ttrraannssppoorrtt eett ssppéécciiaalleemmeenntt cceelluuii dduu ccoouurrttiieerr dd’’aassssuurraanncceess mmaarriittiimmeess aa ddûû ss’’aaddaapptteerr eett éévvoolluueerr ccoorrrrééllaattiivveemmeenntt.. DDee ccee ffaaiitt,, àà ll’’hheeuurree aaccttuueellllee uunn ccoouurrttiieerr nnee ppeeuutt qquuee ddiiffffiicciilleemmeenntt ssee ccoonncceennttrreerr àà llaa sseeuullee ffoonnccttiioonn ddee ccoouurrttiieerr,, mmaaiiss iill ddooiitt ddiivveerrssiiffiieerr sseess ccoommppéétteenncceess eett lleess aacctteess qquu’’iill aaccccoommpplliitt aaffiinn ddee rreemmpplliirr aauu mmiieeuuxx ssaa mmiissssiioonn pprriinncciippaallee ;; cceellllee ddee rrééppoonnddrree àà llaa ddeemmaannddee dd’’uunn cclliieenntt ddééssiirreeuuxx ddee ffaaiirree aassssuurreerr ppoouurr uunn ttrraannssppoorrtt ddoonnnnéé,, uunnee mmaarrcchhaannddiissee ddééssiiggnnééee oouu uunn nnaavviirree ssppéécciiffiiéé.. AA ccee ttiittrree,, ddeevvaanntt nnééggoocciieerr ppeerrppééttuueelllleemmeenntt aavveecc lleess ccoommppaaggnniieess dd’’aassssuurraanncceess eett aauuttrreess iinntteerrmmééddiiaaiirreess,, iill vvaa ttrrèèss ssoouuvveenntt,, eenn pprraattiiqquuee,, ééttaabblliirr lluuii--mmêêmmee lleess ppoolliicceess eett aauuttrreess cceerrttiiffiiccaattss dd’’aassssuurraannccee,, eennccaaiisssseerr lleess pprriimmeess ppuuiiss lleess rreeddiissttrriibbuueerr,, ggéérreerr llee ssiinniissttrree,, nnoottaammmmeenntt eenn eexxeerrççaanntt llee rreeccoouurrss ppoouurr llee ccoommppttee dduu cclliieenntt vvooiirree ddee ll’’aassssuurreeuurr,, eettcc.. AAuu vvuu dd’’uunnee tteellllee pplluurraalliittéé dd’’aaccttiioonnss,, oonn ppeeuutt ssee ddeemmaannddeerr ssii llee ccoouurrttiieerr dd’’aassssuurraannccee,, mmaarriittiimmee eenn ppaarrttiiccuulliieerr,, nnee rriissqquuee ppaass ddee ssuuppppllaanntteerr ll’’aaggeenntt dd’’aassssuurraannccee.. EEnn eeffffeett,, lleess ccoonncceennttrraattiioonnss ccrrooiissssaanntteess eett iimmppoorrttaanntteess eenn tteerrmmee ddee vvoolluummee dd’’aaffffaaiirreess eett ddee ppooiiddss ééccoonnoommiiqquuee,, ddeess ccoommppaaggnniieess dd’’aassssuurraannccee qquuii ssee rreeggrroouuppeenntt,, aammèènneenntt llee ccoouurrttiieerr,, ll’’uunn ddee lleeuurrss pprriinncciippaauuxx aappppoorrtteeuurrss dd’’aaffffaaiirreess,, àà jjoouueerr ééggaalleemmeenntt llee rrôôllee dd’’uunn aaggeenntt..
 15. 15. - 15 - - 15 - AAuussssii,, nnee ffaauutt--iill ppaass yy ddéécceelleerr llaa ddiissppaarriittiioonn ddee ll’’aaggeenntt mmaarriittiimmee ?? MMaaiiss eennccoorree eett ssuurrttoouutt,, ccee pphhéénnoommèènnee ddee ccoonncceennttrraattiioonn qquuii ttoouucchhee ddee pplluuss eenn pplluuss ddee pprrooffeessssiioonnss dduu TTrraannssppoorrtt ddoonntt lleessddiitteess ccoommppaaggnniieess,, nn’’eennggeennddrree--tt--iill ppaass llaa mmooddiiffiiccaattiioonn,, ppoouurr uunnee ppaarrtt eesssseennttiieellllee dduu mmééttiieerr ddee ccoouurrttiieerr dd’’aassssuurraanncceess mmaarriittiimmeess ddeevveennuu,, ddee nnooss jjoouurrss,, uunn aacctteeuurr iinnccoonnttoouurrnnaabbllee ddee llaa ssccèènnee ééccoonnoommiiqquuee vviiaa llaa mmuullttii--mmooddaalliittéé dduu TTrraannssppoorrtt ?? AAiinnssii,, ccoommmmee oonn aa ppuu llee ccoonnssttaatteerr aauu ccoouurrss ddee ll’’eennttrrééee eenn mmaattiièèrree rreellaattiivvee àà ll’’ééttuuddee dduu ccoouurrttiieerr dd’’aassssuurraanncceess mmaarriittiimmeess,, bbiieenn qquuee ccee mmééttiieerr eexxiissttee ddaannss llaa pplluuppaarrtt ddeess ppaayyss ((dduu mmooiinnss ddee llaa CCEEEE)) eett qquu’’iill ccoonnnnaaiissssee qquueellqquueess ddiivveerrggeenncceess ddaannss ll’’eexxeerrcciiccee ddee sseess ffoonnccttiioonnss,, iill ss’’aavvèèrree êêttrree uunn aacctteeuurr eesssseennttiieell ddee llaa ppllaaccee dduu MMaarrcchhéé ddeess TTrraannssppoorrttss.. EEnn ccoonnssééqquueennccee,, iill nn’’aappppaarraaîîtt qquuee ppeeuu ooppppoorrttuunn ddee ffaaiirree uunnee ééttuuddee ddee ccee mmééttiieerr eenn ccoommppaarraanntt mmiinnuuttiieeuusseemmeenntt lleess qquueellqquueess ddiifffféérreenncceess qquuii ppoouurrrraaiieenntt aappppaarraaîîttrree eennttrree uunn ccoouurrttiieerr aannggllaaiiss eett uunn ccoouurrttiieerr ffrraannççaaiiss ppaarr eexxeemmppllee,, ccoommppttee tteennuu nnoottaammmmeenntt ddee llaa ddéémmaarrcchhee eeuurrooppééeennnnee qquuii tteenndd vveerrss ttoouujjoouurrss pplluuss dd’’uunniiffoorrmmiittéé ((ccff.. DDiirreeccttiivvee dduu CCoonnsseeiill ddeess CCoommmmuunnaauuttééss eeuurrooppééeennnneess ddééjjàà cciittééee ((rrééffoorrmmee ddee 11997788)))).. DDee pplluuss,, iill ssuuffffiitt ddee ppaarrccoouurriirr ddeess oouuvvrraaggeess tteellss qquuee LLee TTrraaiittéé tthhééoorriiqquuee eett pprraattiiqquuee ddeess AAssssuurraanncceess MMaarriittiimmeess ddee VViiccttoorr YYsseeuuxx ((àà vvooiirr pp..2288--4488)) oouu LLee ttrraaiittéé,, ppoorrttaanntt llee mmêêmmee iinnttiittuulléé,, ddee RRoobbeerrtt ddee SSmmeett ((ttoommee IIII,, nn°° 666655--666699,, nn°° 885599--886611,, nn°° 11000066--11001133,, nn°° 11110044--11110077)) ppoouurr ccoonnssttaatteerr qquuee ccee mmééttiieerr eexxiissttee eett ffoonnccttiioonnnnee sseelloonn ddeess pprriinncciippeess eett uussaaggeess ccoommmmuunnss qquueellllee qquuee ssooiitt llaa ppllaaccee.. SSeeuulleess qquueellqquueess ssppéécciiffiicciittééss ddee rrééggiimmee aapppplliiccaabbllee àà llaa pprrooffeessssiioonn ddeemmeeuurreenntt,, tteell qquu’’iill ppeeuutt eenn eexxiisstteerr cchheezz uunn ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree ddee ttrraannssppoorrtt oouu ddaannss dd’’aauuttrreess ddoommaaiinneess ccoommmmee ll’’aaggrriiccuullttuurree oouu ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee..
 16. 16. - 16 - - 16 - EEnn ddééffiinniittiivvee,, llee rrôôllee dduu ccoouurrttiieerr dd’’aassssuurraanncceess mmaarriittiimmeess «« ffrraannççaaiiss »»,, ssee ddéétteerrmmiinnee àà ppaarrttiirr dd’’uunn ccaaddrree pprraattiiqquuee eett jjuurriiddiiqquuee qquuii ppeerrmmeett,, ggrrââccee aauuxx uussaaggeess dduu ccoommmmeerrccee eett dduu TTrraannssppoorrtt aaiinnssii qquuee ddeess RRèègglleess qquuii ll’’eennccaaddrreenntt,, ddee ccoonnnnaaîîttrree ddee mmaanniièèrree ssaattiissffaaiissaannttee lleess tteennaannttss eett lleess aabboouuttiissssaannttss ddee ssaa mmiissssiioonn.. CCee ffaaiissaanntt,, aaffiinn ddee ccoonnnnaaîîttrree llaa ppllaaccee ddee cceettttee iinntteerrmmééddiiaaiirree eett ll’’iinnttéérrêêtt qquu’’iill ppeeuutt rreepprréésseenntteerr ttaanntt ppoouurr uunn cclliieenntt qquuee ppoouurr uunn aassssuurreeuurr ddaannss cceett uunniivveerrss ooùù ssee mmêêlleenntt,, ggeennss ddee bbiieennss,, TTrraannssppoorrtt eett mmaarriittiimmee,, ccoommmmeerrccee eett iinnttéérrêêttss ddiivveerrss,, iill ss’’aavvèèrree ooppppoorrttuunn dd’’aapppprroocchheerr llaa ddééffiinniittiioonn ddee llaa mmiissssiioonn dduu ccoouurrttiieerr dd’’aassssuurraanncceess mmaarriittiimmeess ((II)) aavvaanntt dd’’eenn ddéétteerrmmiinneerr ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ((IIII)).. PPAARRTTIIEE II DDEEFFIINNIITTIIOONN DDEE LLAA MMIISSSSIIOONN DDUU CCOOUURRTTIIEERR DD’’AASSSSUURRAANNCCEESS MMAARRIITTIIMMEESS PPaarrvveenniirr àà ddééffiinniirr ddee mmaanniièèrree ssuuffffiissaammmmeenntt ccllaaiirree eett eexxhhaauussttiivvee llaa mmiissssiioonn dd’’uunn tteell aacctteeuurr dduu mmoonnddee ddeess ttrraannssppoorrttss nn’’eesstt ppaass ffoorrccéémmeenntt cchhoossee aaiissééee.. MMaaiiss ccoommmmee ttoouutt iinntteerrmmééddiiaaiirree,, ttoouutt mmaannddaattaaiirree,, llee ccoouurrttiieerr eesstt ssoouummiiss àà uunn rrééggiimmee ggéénnéérraall ((AA)) eett ddooiitt ssaattiissffaaiirree àà cceerrttaaiinneess oobblliiggaattiioonnss ddééffiinniieess ((BB)).. DDee pplluuss,, ssppéécciiaalliisséé ddaannss ll’’aassssuurraannccee mmaarriittiimmee,, iill ssee ddooiitt,, ccoommmmee ttoouutt ccoouurrttiieerr qquuii ssee rreessppeeccttee,, ddee ppaarrttiicciippeerr,, vvooiirree ddee rrééaalliisseerr lluuii--mmêêmmee llaa ssoouussccrriippttiioonn dd’’uunnee ppoolliiccee dd’’aassssuurraannccee ((CC)).. EEnnffiinn,, ssoonn cclliieenntt nn’’ééttaanntt ppaass nnéécceessssaaiirreemmeenntt uunn pprrooffeessssiioonnnneell ddee ll’’aassssuurraannccee,, iill ddeevvrraa ss’’ooccccuuppeerr,, ééggaalleemmeenntt ddee llaa ggeessttiioonn dduu ssiinniissttrree ((DD)).. AA]] LLEE RREEGGIIMMEE GGEENNEERRAALL
 17. 17. - 17 - - 17 - AAffiinn ddee ppoouuvvooiirr eexxeerrcceerr ssoonn mmééttiieerr,, llee ccoouurrttiieerr dd’’aassssuurraannccee ddooiitt rreessppeecctteerr uunn ccaaddrree ggéénnéérraall aauuqquueell ttoouutt pprrooffeessssiioonnnneell dduu ccoommmmeerrccee eesstt ssoouummiiss.. MMaannddaattaaiirree ddee ll’’aassssuurréé,, iill eesstt ccoommmmeerrççaanntt,, ssoouummiiss aauu CCooddee mmoorraall ddeess ccoouurrttiieerrss,, aauu CCooddee ddee ccoommmmeerrccee eett aauuttrreess ddiissppoossiittiioonnss,, llee ccoouurrttiieerr ddooiitt êêttrree hhaabbiilliittéé àà eexxeerrcceerr ssaa pprrooffeessssiioonn,, ccoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx rrèègglleess ppoossééeess ((ccff.. LLaammyy aassssuurraannccee 22000044,, cchhaapp.. IIVV,, pp.. 11996644 && ssuuiivv..)).. §§11)) MMaannddaattaaiirree ddee ll''aassssuurréé LLee ccoouurrttiieerr dd''aassssuurraannccee eesstt,, eenn pprriinncciippee,, llee mmaannddaattaaiirree ddee ll''aassssuurréé ppoouurr llee ccoommppttee dduuqquueell iill rreecchheerrcchhee llaa ccoouuvveerrttuurree dd''aassssuurraannccee llaa pplluuss aaddaappttééee àà sseess bbeessooiinnss.. CCoonnssééqquueennccee ddee cceettttee ssiittuuaattiioonn,, llee ppoorrtteeffeeuuiillllee ddee ccoonnttrraattss ssoouussccrriittss aappppaarrttiieenntt aauu ccoouurrttiieerr qquuii ppeeuutt llee ccééddeerr lliibbrreemmeenntt eenn ttoouuttee iinnddééppeennddaannccee.. PPoouurr ll’’aassssuurréé,, iill eesstt ll’’hhoommmmee ddee ccoonnffiiaannccee qquuii ss’’ooccccuuppee ddee ttoouutt ccee qquuii ssee rraattttaacchhee ddee pprrèèss oouu ddee llooiinn àà llaa ppoolliiccee.. CC’’eesstt lluuii qquuii cchhooiissiitt,, ssaauuff eexxcceeppttiioonn,, llaa oouu lleess ccoommppaaggnniieess dd’’aassssuurraannccee qquuii vvoonntt ccoouuvvrriirr,, ddaannss lleess ccoonnddiittiioonnss qquuee llee ccoouurrttiieerr ddéébbaattttrraa aavveecc lluuii lleess rriissqquueess pprréévvuuss ppaarr llaa ppoolliiccee àà ssoouussccrriirree.. SSoonn rrôôllee eesstt ssii iimmppoorrttaanntt qquuee,, ddaannss llaa pprraattiiqquuee,, lleess aassssuurrééss ttiieennnneenntt vvoolloonnttiieerrss llee ccoouurrttiieerr ppoouurr lleeuurr aassssuurreeuurr,, ccee qquu’’iill nn’’eesstt ppaass eett nnee ppeeuutt êêttrree.. SSaa rreessppoonnssaabbiilliittéé sseerraa cceellllee dd’’uunn mmaannddaattaaiirree,, sseelloonn llee ddrrooiitt ccoommmmuunn ddee ll’’aarrttiiccllee 11999922 dduu CCooddee cciivviill.. PPaarrffooiiss,, llee ccoouurrttiieerr dd''aassssuurraannccee eesstt ééggaalleemmeenntt mmaannddaattéé ppaarr uunnee oouu pplluussiieeuurrss eennttrreepprriisseess dd''aassssuurraannccee ppoouurr cceerrttaaiinnss aacctteess ttoouucchhaanntt àà llaa ggeessttiioonn ddeess ccoonnttrraattss aappppoorrttééss.. §§22)) MMaannddaattaaiirree ddeess aassssuurreeuurrss RRiieenn nnee ll’’iinntteerrddiitt,, eett cc’’eesstt bbiieenn ccoommmmee mmaannddaattaaiirree ddeess aassssuurreeuurrss qquuee :: iill ffaaiitt ddeess pprrooppoossiittiioonnss aauu ffuuttuurr aassssuurréé ;; aapprrèèss aavvooiirr rreeççuu ll’’aaccccoorrdd dd’’uunn aassssuurreeuurr ssuurr sseess pprrooppoossiittiioonnss,, cceelluuii qquuii ss’’eennggaaggee «« àà ll’’aavveennttuurree »» ppoouurr «« aaccccrroocchheerr
 18. 18. - 18 - - 18 - uunnee aaffffaaiirree »»,, llee ffaaiitt àà sseess rriissqquueess eett ppéérriillss ((ccff.. DDrrooiitt MMaarriittiimmee ppaarr RRooddiièèrree ddééjjàà cciittéé)),, aavvaanntt llaa ssiiggnnaattuurree ddee llaa ppoolliiccee,, iill ddéélliivvrree uunnee nnoottee ddee ccoouuvveerrttuurree oouu uullttéérriieeuurreemmeenntt,, uunn cceerrttiiffiiccaatt dd’’aassssuurraannccee ccoonnffoorrmmee àà ll’’aaccccoorrdd pprrééaallaabbllee,, iill eesstt hhaabbiilliittéé ppaarr ll’’aassssuurreeuurr àà rreecceevvooiirr ddeess oorrddrreess dd’’aassssuurraanncceess ddaannss llee ccaaddrree dd’’uunnee ppoolliiccee ddéétteerrmmiinnééee,, mmaaiiss iill eennggaaggeerraaiitt lloouurrddeemmeenntt ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ss’’iill nnee lleess ttrraannssmmeettttaaiitt ppaass ddaannss lleess ddééllaaiiss ccoonnvveennuuss,, ll’’aassssuurreeuurr llee cchhaarrggee,, llee ccaass éécchhééaanntt,, dd’’eennccaaiisssseerr lleess pprriimmeess ppoouurr ssoonn ccoommppttee.. LLee ppaaiieemmeenntt eennttrree lleess mmaaiinnss dduu ccoouurrttiieerr àà llaa ddaattee ccoonnvveennuuee lliibbèèrree aalloorrss ll’’aassssuurréé ddee llaa mmêêmmee mmaanniièèrree qquuee ss’’iill aavvaaiitt rréégglléé ddiirreecctteemmeenntt ll’’aassssuurreeuurr.. EEnn ccoonnttrreeppaarrttiiee,, iill lluuii aappppaarrttiieenntt ddee ffaaiirree ddiilliiggeennccee ppoouurr qquuee ccee ppaaiieemmeenntt ssooiitt eeffffeeccttiiff àà ll’’ééppooqquuee ffiixxééee.. EEnn ccaass ddee rreettaarrdd oouu ddee ddiiffffiiccuullttééss,, iill ddooiitt eenn iinnffoorrmmeerr ssaannss ddééllaaii ll’’aassssuurreeuurr ssoonn mmaannddaanntt.. MMaaiiss llee mmaannddaatt aaiinnssii ddoonnnnéé nnee ss’’éétteenndd ppaass àà llaa ssuussppeennssiioonn oouu rrééssiilliiaattiioonn ddee llaa ppoolliiccee ppoouurr ddééffaauutt ddee ppaaiieemmeenntt ppaass pplluuss qquu’’aauuxx mmeessuurreess àà pprreennddrree ppoouurr iinntteerrrroommpprree llaa pprreessccrriippttiioonn,, àà mmooiinnss qquuee ll’’aassssuurreeuurr nn’’aaiitt ddoonnnnéé aauu ccoouurrttiieerr uunn mmaannddaatt ssppéécciiaall àà ll’’uunnee oouu àà ll’’aauuttrree ddee cceess ffiinnss.. DDee mmaanniièèrree ggéénnéérraallee,, llee ccoouurrttiieerr lliibbrree ((aauuttrreeffooiiss jjuurréé)) nn’’oouubblliieerraa jjaammaaiiss qquu’’iill nn’’eesstt qquu’’uunn iinntteerrmmééddiiaaiirree,, aayyaanntt ssaannss ddoouuttee,, ssoouuvveenntt,, uunn rrôôllee ddee ggeessttiioonn.. MMaaiiss ccee rrôôllee iimmpplliiqquuee uunnee oobblliiggaattiioonn dd’’iinnffoorrmmaattiioonn vviiss--àà--vviiss ddeess ccoonnttrraaccttaannttss,, eett ttoouuttee ddéénnaattuurraattiioonn ddee ccee qquu’’iill rreeççooiitt ppoouurr êêttrree ttrraannssmmiiss,, eennggaaggee ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ssuuiivvaanntt lleess ccaass,, àà ll’’ééggaarrdd ddee ll’’aassssuurréé oouu ddee ll’’aassssuurreeuurr.. BBiieenn eenntteenndduu ss’’iill nn’’aa ppaass ddee mmaannddaatt,, iill nnee rreepprréésseennttee ppaass ll’’aassssuurreeuurr.. IIll ppeeuutt aarrrriivveerr qquuee llee ccoouurrttiieerr ffaaccee aappppeell lluuii--mmêêmmee àà ll’’uunn ddee sseess ccoonnffrrèèrreess.. §§33)) LLee ssoouuss--ccoouurrttiieerr LLeess mmaannddaattaaiirreess aauuttrreess qquu''aaggeennttss ggéénnéérraauuxx dd''aassssuurraannccee ssoonntt,, sseelloonn ll''aarrttiiccllee RR.. 551111--22--44oo dduu CCooddee ddeess aassssuurraanncceess,, ddeess ppeerrssoonnnneess pphhyyssiiqquueess nnoonn ssaallaarriiééeess mmaannddaattééeess ppaarr uunn aaggeenntt ggéénnéérraall dd''aassssuurraannccee ((ssoouuss--aaggeenntt)),, uunn ccoouurrttiieerr ((oonn ppaarrlleerraa aalloorrss ddee ssoouuss--ccoouurrttiieerr)),, eettcc..
 19. 19. - 19 - - 19 - CCeettttee ccaattééggoorriiee dd''aappppoorrtteeuurr,, ddiissttiinnccttee ddee cceellllee ddeess aaggeennttss ggéénnéérraauuxx dd''aassssuurraanncceess,, ooppèèrree àà ttiittrree pprriinncciippaall oouu aacccceessssooiirree,, eesssseennttiieelllleemmeenntt ssuurr llee mmaarrcchhéé ddee llaa ddiissttrriibbuuttiioonn ddeess pprreessttaattiioonnss dd''aassssuurraannccee vviiee eett ddee ccaappiittaalliissaattiioonn.. OOnn lleess rreettrroouuvvee ssooiitt eenn qquuaalliittéé ddiirreecctteemmeenntt ddee mmaannddaattaaiirreess ddee ssoocciiééttééss dd''aassssuurraannccee,, ssooiitt eenn qquuaalliittéé ddee mmaannddaattaaiirreess ddee ssoocciiééttééss ddee ccoouurrttaaggee ccrrééééeess nnoottaammmmeenntt ppoouurr llaa ddiissttrriibbuuttiioonn ddee pprroodduuiittss dd''aassssuurraannccee ddeess eennttrreepprriisseess ffiilliiaalleess oouu lliiééeess àà ddeess ééttaabblliisssseemmeennttss ddee ccrrééddiitt.. LL''aaccttiivviittéé ddeess mmaannddaattaaiirreess nnoonn aaggeennttss ggéénnéérraauuxx eesstt lliimmiittééee àà llaa pprréésseennttaattiioonn dd''ooppéérraattiioonnss dd''aassssuurraannccee oouu ddee ccaappiittaalliissaattiioonn eenn mmaattiièèrree ddee ggeessttiioonn dd''ooppéérraattiioonnss dd''aassssuurraannccee,, éévveennttuueelllleemmeenntt àà ll''eennccaaiisssseemmeenntt ddeess pprriimmeess oouu ccoottiissaattiioonnss eett àà llaa rreemmiissee mmaattéérriieellllee ddeess ssoommmmeess dduueess aauuxx aassssuurrééss oouu bbéénnééffiicciiaaiirreess ((ccff.. CC.. aassss..,, aarrtt.. RR.. 551111--22--44)).. IIllss nnee ssoonntt ppaass aauuttoorriissééss àà eemmppllooyyeerr oouu àà mmaannddaatteerr dd''aauuttrreess ppeerrssoonnnneess eenn vvuuee ddee pprréésseenntteerr ddeess ooppéérraattiioonnss dd''aassssuurraannccee.. CCoommmmee ttoouutt iinntteerrmmééddiiaaiirree dd''aassssuurraannccee,, uunnee ppeerrssoonnnnee vvoouullaanntt êêttrree hhaabbiilliittééee eenn qquuaalliittéé ddee mmaannddaattaaiirree nnoonn aaggeenntt ggéénnéérraall,, ddooiitt rreemmpplliirr ddeess ccoonnddiittiioonnss dd''ââggee,, ddee nnaattiioonnaalliittéé,, dd''hhoonnoorraabbiilliittéé eett ddee ccaappaacciittéé pprrooffeessssiioonnnneellllee.. LLaa ccaappaacciittéé pprrooffeessssiioonnnneellllee rreeqquuiissee eesstt cceellllee ddiittee ddee nniivveeaauu IIII ccoonnffoorrmméémmeenntt àà ll''aarrttiiccllee RR.. 551133--22 dduu CCooddee ddeess aassssuurraanncceess.. LL''hhaabbiilliittaattiioonn ssee mmaattéérriiaalliissee ppaarr uunnee ccaarrttee pprrooffeessssiioonnnneellllee ddéélliivvrrééee ppaarr llee mmaannddaanntt.. §§44)) LL’’hhaabbiilliittaattiioonn aa)) LL’’aarrttiiccllee RR.. 551111--22 dduu CCooddee ddeess aassssuurraanncceess LLaa pprréésseennttaattiioonn dd''ooppéérraattiioonnss dd''aassssuurraannccee nnee ppeeuutt êêttrree eeffffeeccttuuééee,, ssaauuff ddéérrooggaattiioonn,, qquuee ppaarr lleess iinntteerrmmééddiiaaiirreess dd''aassssuurraannccee hhaabbiilliittééss tteellss qquu''éénnuumméérrééss ppaarr ll''aarrttiiccllee RR.. 551111--22 dduu CCooddee ddeess aassssuurraanncceess ((aanncciieenn DD.. LL.. 1144 jjuuiinn 11993388,, aarrtt.. 3311,, JJOO 1166 jjuuiinn,, mmooddiiffiiéé nnoottaammmmeenntt ppaarr DD.. nnoo 6655--7711,, 2299 jjaannvv.. 11996655 eett,, pplluuss rréécceemmmmeenntt,, ppaarr DD.. nnoo 9966--990011,, 1155 oocctt.. 11999966)).. AAuuxx tteerrmmeess ddee cceett aarrttiiccllee,, sseeuulleess qquuaattrree ccaattééggoorriieess ddee ppeerrssoonnnneess ((ssooiitt :: 11)) lleess ppeerrssoonnnneess pphhyyssiiqquueess eett ssoocciiééttééss iimmmmaattrriiccuullééeess aauu rreeggiissttrree dduu ccoommmmeerrccee ppoouurr llee ccoouurrttaaggee oouu cceelllleess eexxeerrççaanntt cceettttee aaccttiivviittéé eenn lliibbrree pprreessttaattiioonn ddee sseerrvviicceess ;; 22)) lleess ppeerrssoonnnneess pphhyyssiiqquueess eett ssoocciiééttééss aannoonnyymmeess,,
 20. 20. - 20 - - 20 - ssoocciiééttééss eenn ccoommmmaannddiittee ppaarr aaccttiioonnss oouu ssoocciiééttééss àà rreessppoonnssaabbiilliittéé lliimmiittééee,, ttiittuullaaiirreess dd''uunn mmaannddaatt dd''aaggeenntt ggéénnéérraall dd''aassssuurraanncceess eett,, ddaannss cceess ssoocciiééttééss,, lleess aassssoocciiééss eett lleess ttiieerrss qquuii oonntt llee ppoouuvvooiirr ddee ggéérreerr oouu dd''aaddmmiinniissttrreerr ;; 33)) lleess ppeerrssoonnnneess pphhyyssiiqquueess ssaallaarriiééeess ccoommmmiisseess àà cceett eeffffeett ;; 44)) lleess ppeerrssoonnnneess pphhyyssiiqquueess nnoonn ssaallaarriiééeess,, aauuttrreess qquuee lleess aaggeennttss ggéénnéérraauuxx dd''aassssuurraanncceess,, eett mmaannddaattééeess àà cceett eeffffeett)) ,, ddoonntt lleess ddeeuuxx ddeerrnniièèrreess ssee ssuubbddiivviisseenntt eelllleess--mmêêmmeess cchhaaccuunnee eenn ttrrooiiss ssoouuss--ccaattééggoorriieess sseelloonn llaa qquuaalliittéé jjuurriiddiiqquuee ddee ll''eemmppllooyyeeuurr oouu mmaannddaanntt,, ppeeuuvveenntt êêttrree hhaabbiilliittééeess ddee mmaanniièèrree ggéénnéérraallee àà pprréésseenntteerr ddeess ooppéérraattiioonnss dd''aassssuurraannccee.. bb)) LLeess ccoonnddiittiioonnss dd''hhaabbiilliittaattiioonn PPoouurr êêttrree hhaabbiilliittééss,, lleess iinntteerrmmééddiiaaiirreess dd''aassssuurraannccee ddooiivveenntt rreemmpplliirr ddeess ccoonnddiittiioonnss dd''ââggee,, ddee nnaattiioonnaalliittéé,, dd''hhoonnoorraabbiilliittéé,, ddee ccaappaacciittéé pprrooffeessssiioonnnneellllee eett,, ppoouurr ll''aaccttiivviittéé ddee ccoouurrttaaggee,, ddee ggaarraannttiieess ffiinnaanncciièèrreess ((ccff.. CC.. aassss..,, aarrtt.. RR.. 551111--44,, LL.. 553300--11 eett LL.. 553300--22)).. 11.. LLaa rréégglleemmeennttaattiioonn CCoonnffoorrmméémmeenntt àà ll''aarrttiiccllee RR.. 551111--44 dduu CCooddee ddeess aassssuurraanncceess,, llee ddrrooiitt dd''eeffffeeccttuueerr ttoouuttee pprréésseennttaattiioonn dd''ooppéérraattiioonn dd''aassssuurraannccee oouu ddee ccaappiittaalliissaattiioonn,, aauu sseennss ddee ll''aarrttiiccllee RR.. 551111--11 dduu CCooddee ddeess aassssuurraanncceess,, eesstt ssuubboorrddoonnnnéé,, ssaauuff ddéérrooggaattiioonn,, àà ddeess ccoonnddiittiioonnss dd''ââggee,, ddee nnaattiioonnaalliittéé,, dd''hhoonnoorraabbiilliittéé eett ddee ccaappaacciittéé pprrooffeessssiioonnnneellllee.. IIll rrééssuullttee ddeess ddiissppoossiittiioonnss ddee ll''aarrttiiccllee 33 dduu ddééccrreett nnoo 6655--7711 dduu 2299 jjaannvviieerr 11996655,, ccooddiiffiiééeess àà ll''aarrttiiccllee RR.. 551122--77 dduu CCooddee ddeess aassssuurraanncceess ((aabbrrooggéé ppaarr ll''aarrttiiccllee 11 dduu ddééccrreett nnoo 9922--331100 dduu 3311 mmaarrss 11999922)),, qquuee lleess ppeerrssoonnnneess pphhyyssiiqquueess qquuii,, aavvaanntt llee 3311 jjaannvviieerr 11996655,, pprréésseennttaaiieenntt ddeess ooppéérraattiioonnss dd''aassssuurraannccee ddaannss llee ccaaddrree ddee ll''uunnee ddeess ffoorrmmeess ssoouummiisseess àà hhaabbiilliittaattiioonn,, ssoonntt ddiissppeennssééeess ddee jjuussttiiffiieerr qquu''eelllleess rreemmpplliisssseenntt lleess ccoonnddiittiioonnss dd''ââggee,, ddee nnaattiioonnaalliittéé eett ddee ccaappaacciittéé pprrooffeessssiioonnnneellllee pprreessccrriitteess.. UUnnee ccoonnddiittiioonn ssuupppplléémmeennttaaiirree eesstt rreeqquuiissee ppoouurr ppoouuvvooiirr pprraattiiqquueerr ddeess aacctteess ddee ccoouurrttaaggee dd''aassssuurraannccee,, ppaarr llee rreessppeecctt ddeess oobblliiggaattiioonnss ffiixxééeess ppaarr lleess aarrttiicclleess LL.. 553300--11 eett ssuuiivvaannttss dduu CCooddee ddeess aassssuurraanncceess eenn mmaattiièèrree ddee ggaarraannttiiee ffiinnaanncciièèrree eett dd''aassssuurraannccee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé cciivviillee pprrooffeessssiioonnnneellllee..
 21. 21. - 21 - - 21 - UUnn cceerrttaaiinn nnoommbbrree dd''iimmpprriimmééss rréégglleemmeennttaaiirreess,, ccoorrrreessppoonnddaanntt aauuxx mmooddèèlleess ttyyppeess ffiixxééss ppaarr llee mmiinniissttrree ddee ll''EEccoonnoommiiee eett ddeess FFiinnaanncceess ((ccff.. DDééppêêcchhee nnoo CC11//0011007700 dduu 44 mmaarrss 11996666 ddee llaa ddiirreeccttiioonn ddeess AAssssuurraanncceess,, BBuulllleettiinn aaddmmiinniissttrraattiiff ddeess aassssuurraanncceess,, nnoo 8866,, pp.. 223399,, aaddrreessssééee aauuxx ssoocciiééttééss ffrraannççaaiisseess eett ééttrraannggèèrreess dd''aassssuurraannccee,, rreellaattiivvee aauuxx ddooccuummeennttss pprréévvuuss ppaarr llaa rréégglleemmeennttaattiioonn ssuurr llaa pprréésseennttaattiioonn dd''ooppéérraattiioonnss dd''aassssuurraannccee eett ddee ccaappiittaalliissaattiioonn)),, ssoonntt nnéécceessssaaiirreess ppoouurr jjuussttiiffiieerr,, dd''uunnee ppaarrtt,, qquuee ll''iinntteerrmmééddiiaaiirree rrééppoonndd aauuxx ccoonnddiittiioonnss rreeqquuiisseess eett,, dd''aauuttrree ppaarrtt,, qquu''iill eesstt rréégguulliièèrreemmeenntt hhaabbiilliittéé.. IIll nn''eexxiissttee ppaass dd''iinnccoommppaattiibbiilliittéé pprrooffeessssiioonnnneellllee tteennaanntt àà ll''eexxeerrcciiccee dd''uunnee aaccttiivviittéé dd''iinntteerrmmééddiiaaiirree dd''aassssuurraannccee,, mmaaiiss cceerrttaaiinneess ffoonnccttiioonnss ppeeuuvveenntt êêttrree eexxcclluussiivveess,, tteellllee cceellllee ddee ffoonnccttiioonnnnaaiirree ((ccff.. LL.. nnoo 8833--663344,, 1133 jjuuiillll.. 11998833,, aarrtt.. 2255)),, oouu nn''aaddmmeettttrree uunnee ccoommppaattiibbiilliittéé qquu''àà ttiittrree aacccceessssooiirree,, ccoommmmee ppoouurr lleess hhuuiissssiieerrss ddee jjuussttiiccee ((ccff.. DD.. nnoo 5566--222222,, 2299 fféévvrr.. 11995566,, aarrtt.. 2200)) oouu lleess ggrreeffffiieerrss ddee jjuussttiiccee ((iill nnee ss''aaggiitt qquuee dd''uunnee ttoolléérraannccee :: RRéépp.. mmiinn.. àà QQEE nnoo 66558844,, JJOO AANN QQ.. 2288 fféévvrr.. 11995533,, nnoo 2233)).. 22.. LLeess ccoonnddiittiioonnss dd''ââggee eett ddee nnaattiioonnaalliittéé TToouutt iinntteerrmmééddiiaaiirree dd''aassssuurraannccee ddooiitt,, eenn aapppplliiccaattiioonn ddee ll''aarrttiiccllee RR.. 551111--44 dduu CCooddee ddeess aassssuurraanncceess,, aavvooiirr llaa mmaajjoorriittéé llééggaallee,, cc''eesstt--àà--ddiirree êêttrree ââggéé dd''aauu mmooiinnss ddiixx--hhuuiitt aannss eett êêttrree :: •• ssooiitt ddee nnaattiioonnaalliittéé ffrraannççaaiissee ;; •• ssooiitt rreessssoorrttiissssaanntt dd''uunn ppaayyss mmeemmbbrree ddee ll''UUnniioonn eeuurrooppééeennnnee oouu pprraattiiqquuaanntt llaa rréécciipprroocciittéé eenn mmaattiièèrree ddee pprréésseennttaattiioonn dd''ooppéérraattiioonnss dd''aassssuurraannccee.. TToouutteeffooiiss,, llaa ccoonnddiittiioonn ddee rréécciipprroocciittéé nn''eesstt ppaass rreeqquuiissee ppoouurr lleess rreessssoorrttiissssaannttss ddeess EEttaattss mmeemmbbrreess ddee ll''OOrrggaanniissaattiioonn mmoonnddiiaallee dduu ccoommmmeerrccee ((AAccccoorrddss ddee MMaarrrraakkeecchh)) ;; •• ssooiitt dd''uunn ppaayyss bbéénnééffiicciiaanntt dd''uunnee ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ll''aassssiimmiillaanntt aauuxx rreessssoorrttiissssaannttss ffrraannççaaiiss ((àà ccee ttiittrree,, lleess ppeerrssoonnnneess aappaattrriiddeess rrééssiiddaanntt eenn FFrraannccee ddeeppuuiiss aauu mmooiinnss ttrrooiiss aannss bbéénnééffiicciieenntt ddee llaa ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee GGeennèèvvee lleess aassssiimmiillaanntt àà ddeess nnaattiioonnaauuxx ffrraannççaaiiss))..
 22. 22. - 22 - - 22 - LL''ââggee eett llaa nnaattiioonnaalliittéé ppeeuuvveenntt êêttrree jjuussttiiffiiééss ppaarr llaa pprréésseennttaattiioonn dd''uunnee ccaarrttee nnaattiioonnaallee dd''iiddeennttiittéé,, uunn cceerrttiiffiiccaatt ddee nnaattiioonnaalliittéé oouu uunn ppaasssseeppoorrtt eenn ccoouurrss ddee vvaalliiddiittéé ppoouurr lleess rreessssoorrttiissssaannttss ééttrraannggeerrss.. 33.. LLeess ccoonnddiittiioonnss dd''hhoonnoorraabbiilliittéé TToouutt iinntteerrmmééddiiaaiirree dd''aassssuurraannccee,, yy ccoommpprriiss cceeuuxx ooppéérraanntt ddaannss llee ccaaddrree dd''uunnee ddéérrooggaattiioonn llééggaallee,, eesstt tteennuu dd''uunnee cceerrttaaiinnee hhoonnoorraabbiilliittéé.. TToouuttee ccoonnddaammnnaattiioonn ppoouurr ll''uunnee ddeess iinnffrraaccttiioonnss vviissééeess àà ll''aarrttiiccllee LL.. 332222--22 dduu CCooddee ddeess aassssuurraanncceess eennttrraaîînnee ll''iinntteerrddiiccttiioonn ddee pprréésseenntteerr ddeess ooppéérraattiioonnss dd''aassssuurraannccee.. CCee tteexxttee iinntteerrddiitt ll''eexxeerrcciiccee ddee cceess pprrooffeessssiioonnss aauuxx ppeerrssoonnnneess ccoonnddaammnnééeess ppéénnaalleemmeenntt ccoommmmee aauutteeuurr,, ccoommpplliiccee oouu àà ttiittrree ddee tteennttaattiivvee,, ppoouurr ccrriimmee ddee ddrrooiitt ccoommmmuunn oouu ppoouurr cceerrttaaiinnss ddéélliittss ((vvooll,, aabbuuss ddee ccoonnffiiaannccee,, eessccrrooqquueerriiee,, aatttteeiinnttee aauu ccrrééddiitt ddee ll''EEttaatt,, rreecceell,, eettcc..)),, aaiinnssii qquuee ppoouurr vviioollaattiioonn ddeess ddiissppoossiittiioonnss dduu CCooddee ppéénnaall éénnoonnccééeess aauuxx aarrttiicclleess 115500,, 115511,, 115511--11,, 117777,, 117788,, 117799,, 441199 oouu 442200.. SS''aajjoouutteenntt ééggaalleemmeenntt aauuxx iinnccaappaacciittééss pprréécciittééeess uunnee sséérriiee dd''iinnffrraaccttiioonnss ddee nnaattuurree ffiinnaanncciièèrree,, nnoottaammmmeenntt cceelllleess rreellaattiivveess àà llaa vviioollaattiioonn ddeess llooiiss eenn mmaattiièèrree ddee ddrrooiitt ddeess ssoocciiééttééss ccoommmmeerrcciiaalleess ((ccff.. LL.. nnoo 6666--553377,, 2244 jjuuiillll.. 11996666,, ddeevveennuuee CC.. ccoomm..,, aarrtt.. LL.. 551100--11 eett ss..)),, aaiinnssii qquuee cceelllleess ssuurr ll''uussuurree eett llee ccrrééddiitt ((ccff.. LL.. nnoo 6666--11001100,, 2288 ddéécc.. 11996666,, aarrtt.. LL.. 334411--11 eett ss..)),, llee ddéémmaarrcchhaaggee ffiinnaanncciieerr ((ccff.. LL.. nnoo 7722--66,, 33 jjaannvv.. 11997722,, aarrtt.. LL.. 334422--11 eett ss..)),, llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess iinnvveessttiisssseemmeennttss eett llaa pprrootteeccttiioonn ddee ll''ééppaarrggnnee ((ccff.. LL.. nnoo 8833--11,, 33 jjaannvv.. 11998833,, ccooddiiffiiééee ddaannss llee CCooddee mmoonnééttaaiirree eett ffiinnaanncciieerr)) eett llee rreecceell ddeess cchhoosseess oobbtteennuueess àà llaa ssuuiittee ddee cceess iinnffrraaccttiioonnss,, aaiinnssii qquuee ll''uussaaggee ddee cchhèèqquueess eenn vviioollaattiioonn dduu ddééccrreett dduu 3300 ooccttoobbrree 11993355 ((JJOO 3311 ooccttoobbrree mmooddiiffiiéé)) uunniiffiiaanntt llee ddrrooiitt eenn mmaattiièèrree ddee cchhèèqquueess.. LL''eexxeerrcciiccee ddee cceess pprrooffeessssiioonnss eesstt ééggaalleemmeenntt iinntteerrddiitt lloorrssqquu''aa ééttéé pprroonnoonnccééee uunnee mmeessuurree ddee ffaaiilllliittee ppeerrssoonnnneellllee oouu uunnee aauuttrree mmeessuurree dd''iinntteerrddiiccttiioonn pprréévvuuee aauuxx aarrttiicclleess 118855 àà 119955 ddee llaa llooii nnoo 8855--9988 dduu 2255 jjaannvviieerr 11998855 ((ddeevveennuuss CC.. ccoomm..,, aarrtt.. LL.. 662255--11 eett ss..)) rreellaattiivvee aauu rreeddrreesssseemmeenntt eett àà llaa lliiqquuiiddaattiioonn jjuuddiicciiaaiirreess ddeess eennttrreepprriisseess,, oouu dd''uunnee mmeessuurree ddee ddeessttiittuuttiioonn ddee ffoonnccttiioonn dd''ooffffiicciieerr mmiinniissttéérriieell eenn vveerrttuu dd''uunnee ddéécciissiioonn jjuuddiicciiaaiirree..
 23. 23. - 23 - - 23 - LL''aarrttiiccllee 2211 ddee llaa llooii nnoo 9944--55 dduu 44 jjaannvviieerr 11999944 aa aaddjjooiinntt ééggaalleemmeenntt aauuxx iinnffrraaccttiioonnss pprréécciittééeess cceelllleess rreellaattiivveess aauu bbllaanncchhiimmeenntt ddee ll''aarrggeenntt ((ccff.. CC.. ddoouuaanneess,, aarrtt.. 441155)) eett llaa lluuttttee ccoonnttrree llee ttrraaffiicc ddee ssttuuppééffiiaannttss ((ccff.. CC.. ssaannttéé ppuubb..,, aarrtt.. LL.. 662277,, ddeevveennuu NNCC ppéénn..,, aarrtt.. 222222--3388)).. SS''aaggiissssaanntt ddeess ccoonnddaammnnaattiioonnss ppoouurr iinnffrraaccttiioonn àà llaa llééggiissllaattiioonn ddeess aassssuurraanncceess,, eelllleess nnee ddoonnnneenntt ppaass lliieeuu,, ccoonnttrraaiirreemmeenntt aauuxx pprrééccééddeenntteess vviissééeess ccii--ddeessssuuss,, àà uunnee pprroohhiibbiittiioonn aauuttoommaattiiqquuee.. LL''iinntteerrddiiccttiioonn dd''eexxeerrcciiccee ddee llaa pprrooffeessssiioonn ddee ccoouurrttiieerr dd''aassssuurraannccee ddooiitt êêttrree ssppéécciiffiiqquueemmeenntt,, ddaannss ccee ccaass,, pprroonnoonnccééee ppaarr llee ttrriibbuunnaall ((ccff.. aarrtt.. LL.. 332222--22,, ddeerrnniieerr aall..)).. TToouuttee ppeerrssoonnnnee eexxeerrççaanntt uunnee aaccttiivviittéé dd''iinntteerrmmééddiiaaiirree dd''aassssuurraannccee nnee rrééppoonnddaanntt ppaass aauuxx ccoonnddiittiioonnss dd''hhoonnoorraabbiilliittéé eennccoouurrtt uunn eemmpprriissoonnnneemmeenntt ddee ddeeuuxx aannss eett uunnee aammeennddee ddee 66 000000 eeuurrooss oouu ll''uunnee ddee cceess ddeeuuxx ppeeiinneess sseeuulleemmeenntt ((ccff.. aarrtt.. LL.. 551144--11)).. LL''iinntteerrddiiccttiioonn ssee mmaaiinnttiieenntt ssaannss lliimmiittaattiioonn ddee dduurrééee àà ddééffaauutt ddee rreellèèvveemmeenntt dd''iinnccaappaacciittéé oouu ddee rrééhhaabbiilliittaattiioonn.. 44.. LLaa ccaappaacciittéé pprrooffeessssiioonnnneellllee CCoouurrttiieerrss dd''aassssuurraannccee ((eett aaggeennttss ggéénnéérraauuxx)) LLeess ccoonnddiittiioonnss ddee ccaappaacciittéé pprrooffeessssiioonnnneellllee ssoonntt rrééppuuttééeess ééqquuiivvaalleenntteess lloorrssqquuee llaa ppeerrssoonnnnee jjuussttiiffiiee aavvooiirr eexxeerrccéé eeffffeeccttiivveemmeenntt llaa ffoonnccttiioonn ddee ccoouurrttiieerr dd''aassssuurraannccee ((ccff.. CC.. aassss..,, aarrtt.. RR.. 551155--11)) :: •• ssooiitt ppeennddaanntt qquuaattrree aannnnééeess ccoonnssééccuuttiivveess àà ttiittrree iinnddééppeennddaanntt oouu eenn qquuaalliittéé ddee ddiirriiggeeaanntt dd''eennttrreepprriissee ((cchheeff dd''eennttrreepprriissee,, cchheeff ddee ssuuccccuurrssaallee,, aaddjjooiinntt aauu cchheeff dd''eennttrreepprriissee,, ffoonnddéé ddee ppoouuvvooiirr,, aaccttiivviittéé dd''eennccaaddrreemmeenntt oouu ddee ssuurrvveeiillllaannccee lliiééee àà llaa pprroodduuccttiioonn ddeess ccoonnttrraattss)) ;; •• ssooiitt ppeennddaanntt ddeeuuxx aannnnééeess,, ddaannss lleess ccoonnddiittiioonnss qquuii pprrééccèèddeenntt,, lloorrssqquuee llaa ppeerrssoonnnnee aa eexxeerrccéé ppeennddaanntt ttrrooiiss aannss aauu mmooiinnss ddeess rreessppoonnssaabbiilliittééss eenn mmaattiièèrree ddee ddéémmaarrcchhaaggee,, ddee ggeessttiioonn oouu dd''eexxééccuuttiioonn ddee ccoonnttrraattss dd''aassssuurraannccee ;;
 24. 24. - 24 - - 24 - •• ssooiitt ppeennddaanntt uunnee aannnnééee,, ddaannss lleess ccoonnddiittiioonnss ddee llaa pprreemmiièèrree hhyyppootthhèèssee ccii--ddeessssuuss,, lloorrssqquuee llaa ppeerrssoonnnnee aa pprrééaallaabblleemmeenntt ééttéé ffoorrmmééee àà cceettttee ffiinn ppaarr ddeess ééttuuddeess ssaannccttiioonnnnééeess ppaarr uunn ddiippllôômmee oouu uunn cceerrttiiffiiccaatt rreeccoonnnnuu ppaarr ll''EEttaatt oouu uunn oorrggaanniissmmee pprrooffeessssiioonnnneell ccoommppéétteenntt.. SSaallaarriiééss eett mmaannddaattaaiirreess nnoonn aaggeennttss ggéénnéérraauuxx dd''aassssuurraannccee LLeess ccoonnddiittiioonnss ddee ccaappaacciittéé pprrooffeessssiioonnnneellllee ssoonntt rrééppuuttééeess ééqquuiivvaalleenntteess lloorrssqquuee llaa ppeerrssoonnnnee jjuussttiiffiiee aavvooiirr eexxeerrccéé eeffffeeccttiivveemmeenntt ddeess ffoonnccttiioonnss ddee pprréésseennttaattiioonn dd''ooppéérraattiioonnss dd''aassssuurraannccee ((ccff.. CC.. aassss..,, aarrtt.. RR.. 551155--33)) :: •• ssooiitt ppeennddaanntt ddeeuuxx aannnnééeess ccoonnssééccuuttiivveess àà ttiittrree iinnddééppeennddaanntt oouu aauu ttiittrree ddee ffoonnccttiioonnss ddaannss uunn ccaabbiinneett ddee ccoouurrttaaggee,, uunnee eennttrreepprriissee dd''aassssuurraannccee ;; •• ssooiitt ppeennddaanntt uunnee aannnnééee,, ddaannss lleess ccoonnddiittiioonnss qquuii pprrééccèèddeenntt,, ssii llaa ppeerrssoonnnnee aa rreeççuu pprrééaallaabblleemmeenntt uunnee ffoorrmmaattiioonn àà cceettttee ffiinn ssaannccttiioonnnnééee ppaarr uunn ddiippllôômmee oouu uunn cceerrttiiffiiccaatt rreeccoonnnnuu ppaarr ll''EEttaatt oouu uunn oorrggaanniissmmee pprrooffeessssiioonnnneell ccoommppéétteenntt ;; •• ssooiitt ppeennddaanntt uunnee aannnnééee,, ddeess ffoonnccttiioonnss ddee ccoouurrttiieerr dd''aassssuurraannccee,, lloorrssqquuee llaa ppeerrssoonnnnee aa pprrééaallaabblleemmeenntt ééttéé ffoorrmmééee àà cceettttee ffiinn ppaarr ddeess ééttuuddeess ssaannccttiioonnnnééeess ppaarr uunn ddiippllôômmee oouu uunn cceerrttiiffiiccaatt rreeccoonnnnuu ppaarr ll''EEttaatt oouu uunn oorrggaanniissmmee pprrooffeessssiioonnnneell ccoommppéétteenntt.. LLeess ffoonnccttiioonnss ddee ccoouurrttiieerr nnee ddooiivveenntt ppaass aavvooiirr pprriiss ffiinn ddeeppuuiiss pplluuss ddee ddiixx aannss àà llaa ddaattee dduu ddééppôôtt dduu ddooccuummeenntt jjuussttiiffiiccaattiiff.. LLaa ccaappaacciittéé pprrooffeessssiioonnnneellllee eesstt jjuussttiiffiiééee ppaarr uunnee aatttteessttaattiioonn ddéélliivvrrééee ppaarr ll''aauuttoorriittéé oouu ll''oorrggaanniissmmee ccoommppéétteenntt ddee ll''EEttaatt dd''oorriiggiinnee ((ccff.. CC.. aassss..,, aarrtt.. RR.. 551155--66)).. CCee ddooccuummeenntt eesstt ttrraannssmmiiss aauu PPaarrqquueett dduu TTrriibbuunnaall ddee ggrraannddee iinnssttaannccee ddee PPaarriiss ((ccff.. CC.. aassss..,, aarrtt.. RR.. 551155--77)),, aaccccoommppaaggnnéé,, ssii bbeessooiinn eesstt,, dd''uunnee ttrraadduuccttiioonn eenn llaanngguuee ffrraannççaaiissee.. 55.. LLaa ggaarraannttiiee ffiinnaanncciièèrree
 25. 25. - 25 - - 25 - AAuuxx oobblliiggaattiioonnss ddee ccaappaacciittéé eett dd''hhoonnoorraabbiilliittéé ss''aajjoouutteenntt ppoouurr cceerrttaaiinneess ccaattééggoorriieess dd''iinntteerrmmééddiiaaiirreess dd''aassssuurraannccee ddeess ccoonnddiittiioonnss ddee ggaarraannttiieess ffiinnaanncciièèrreess.. LLee ccoouurrttiieerr,, ccoommmmeerrççaanntt iinnddééppeennddaanntt eett mmaannddaattaaiirree ddee ll''aassssuurréé,, eennggaaggee ssaa pprroopprree rreessppoonnssaabbiilliittéé eenn ccaass ddee ffaauuttee ddaannss ll''aaccccoommpplliisssseemmeenntt ddee ssoonn aaccttiivviittéé dd''eennttrreemmiissee,, ccoonnttrraaiirreemmeenntt aauuxx aauuttrreess iinntteerrmmééddiiaaiirreess dd''aassssuurraannccee,, eett nnoottaammmmeenntt aauuxx aaggeennttss ggéénnéérraauuxx ddoonntt ll''eennttrreepprriissee dd''aassssuurraannccee mmaannddaannttee eesstt cciivviilleemmeenntt rreessppoonnssaabbllee eenn aapppplliiccaattiioonn ddee ll''aarrttiiccllee LL.. 551111--11 dduu CCooddee ddeess aassssuurraanncceess.. AAffiinn dd''aamméélliioorreerr llaa pprrootteeccttiioonn ddeess aassssuurrééss eett ccoommppttee tteennuu ddee ll''iimmppoorrttaannccee ddeess ssoommmmeess qquuii ttrraannssiitteenntt ppaarr lleess ccoouurrttiieerrss dd''aassssuurraannccee,, llaa llooii nnoo 8899--11001144 dduu 3311 ddéécceemmbbrree 11998899 eett llee ddééccrreett nnoo 9900--884433 dduu 2244 sseepptteemmbbrree 11999900,, oonntt iinnssttiittuuéé uunnee ddoouubbllee oobblliiggaattiioonn ddee ggaarraannttiiee ffiinnaanncciièèrree àà llaa cchhaarrggee ddeess ppeerrssoonnnneess pphhyyssiiqquueess oouu mmoorraalleess rrééaalliissaanntt ddeess aacctteess ddee ccoouurrttaaggee dd''aassssuurraannccee ((ppeeuu iimmppoorrttee qquuee cceettttee ppeerrssoonnnnee ssooiitt hhaabbiilliittééee aauu ttiittrree dd''uunnee aauuttrree ccaattééggoorriiee dd''iinntteerrmmééddiiaaiirree dd''aassssuurraannccee ssii ll''aaccttee rreellèèvvee dduu ccoouurrttaaggee)).. LLaa rréégglleemmeennttaattiioonn rreellaattiivvee àà ll''eexxeerrcciiccee dduu ddrrooiitt pprréévvooiitt ll''oobblliiggaattiioonn ppoouurr lleess ppeerrssoonnnneess aammeennééeess àà eexxeerrcceerr ddeess aaccttiivviittééss rreellaattiivveess àà llaa ccoonnssuullttaattiioonn jjuurriiddiiqquuee oouu àà llaa rrééddaaccttiioonn dd''aacctteess ssoouuss sseeiinngg pprriivvéé,, ddee jjuussttiiffiieerr ééggaalleemmeenntt ddee ggaarraannttiieess ffiinnaanncciièèrreess ((ccff.. LL.. nnoo 7711--11113300,, 3311 ddéécc.. 11997711,, aarrtt.. 5555,, aall.. 11 eett 22)).. OOuuttrree uunnee aassssuurraannccee ggaarraannttiissssaanntt lleess ccoonnssééqquueenncceess ppééccuunniiaaiirreess ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé cciivviillee pprrooffeessssiioonnnneellllee qquuee cceess ppeerrssoonnnneess ppeeuuvveenntt eennccoouurriirr aauu ttiittrree ddee cceess aaccttiivviittééss,, uunnee ggaarraannttiiee ffiinnaanncciièèrree rrééssuullttaanntt dd''uunn eennggaaggeemmeenntt ddee ccaauuttiioonn ddooiitt êêttrree ssppéécciiaalleemmeenntt aaffffeeccttééee aauu rreemmbboouurrsseemmeenntt ddeess ffoonnddss,, eeffffeettss oouu vvaalleeuurrss rreeççuuss.. SS''aaggiissssaanntt ddeess iinntteerrmmééddiiaaiirreess dd''aassssuurraannccee,, ccoommppttee tteennuu ddeess iinncceerrttiittuuddeess lliiééeess aauu cchhaammpp dd''aapppplliiccaattiioonn ddee cceettttee rréégglleemmeennttaattiioonn,, ll''oobblliiggaattiioonn ppoouurr cceess ppeerrssoonnnneess ddee rrééppoonnddrree aauuxx ccoonnddiittiioonnss ddee ggaarraannttiieess ffiinnaanncciièèrreess rreessttee ppoossééee.. IIll ccoonnvviieenntt ddee nnootteerr qquuee ppoouurr lleess ccoouurrttiieerrss
 26. 26. - 26 - - 26 - dd''aassssuurraannccee,, cceess oobblliiggaattiioonnss ssoonntt ddééjjàà rreemmpplliieess ssuurr llee ppllaann llééggaall,, ssoouuss rréésseerrvvee éévveennttuueelllleemmeenntt ddee ll''aaddaappttaattiioonn ddeess ggaarraannttiieess ccoonncceerrnnééeess.. EEnn ssuuss,, iill nnee ffaauutt ppaass nnéégglliiggeerr lleess ddiissppoossiittiioonnss ccoommmmuunnaauuttaaiirreess ((ppoouurr cceerrttaaiinneess àà ll’’oorriiggiinnee ddee llaa mmooddiiffiiccaattiioonn dduu ssttaattuutt dduu ccoouurrttiieerr)) qquuii vviisseenntt àà ffaacciilliitteerr ll’’eexxeerrcciiccee ddee ccee mmééttiieerr àà ll’’iinnttéérriieeuurr ddee llaa CCoommmmuunnaauuttéé.. §§55)) LLeess rreeccoommmmaannddaattiioonnss eeuurrooppééeennnneess aa)) RReeccoommmmaannddaattiioonn rreellaattiivvee aauuxx iinntteerrmmééddiiaaiirreess dd''aassssuurraannccee LLaa CCoommmmiissssiioonn ddeess CCoommmmuunnaauuttééss eeuurrooppééeennnneess aa aaddooppttéé,, llee 1188 ddéécceemmbbrree 11999911,, uunnee rreeccoommmmaannddaattiioonn rreellaattiivvee aauuxx iinntteerrmmééddiiaaiirreess dd''aassssuurraannccee ((ccff.. RReeccoommmm.. CCEE nnoo 9922//4488,, 1188 ddéécc.. 11999911,, JJOOCCEE 2288 jjaannvv.. 11999922,, nnoo LL 1199,, pp.. 3322)).. CCee tteexxttee nnee mmooddiiffiiee ppaass llaa ddiirreeccttiivvee dduu 1133 ddéécceemmbbrree 11997766 qquuii aa iinnssttiittuuéé llaa rreeccoonnnnaaiissssaannccee mmuuttuueellllee ddeess ccaappaacciittééss pprrooffeessssiioonnnneelllleess eett ddee ll''hhoonnoorraabbiilliittéé ddeess iinntteerrmmééddiiaaiirreess dd''aassssuurraannccee ((ccff.. DDiirr.. CCoonnss.. CCEE nnoo 7777//9922,, 1133 ddéécc.. 11997766,, JJOOCCEE 3311 jjaannvv.. 11997777,, nnoo LL 2266,, pp.. 1144)).. IIll ppoouurrssuuiitt qquuaattrree oobbjjeeccttiiffss :: •• llaa ffiixxaattiioonn dd''uunn nniivveeaauu mmiinniimmaall ddee qquuaalliiffiiccaattiioonnss :: llaa rreeccoommmmaannddaattiioonn pprréévvooiitt ddeess ccoonnddiittiioonnss ddee ccoommppéétteenncceess pprrooffeessssiioonnnneelllleess.. LLee nniivveeaauu ddee ccoonnnnaaiissssaannccee eett ddeess aappttiittuuddeess pprrooffeessssiioonnnneelllleess rreeqquuiiss eesstt ddéétteerrmmiinnéé ppaarr ll''EEttaatt oouu lleess oorrggaanniissaattiioonnss pprrooffeessssiioonnnneelllleess eett,, ppoouurr lleess aaggeennttss ggéénnéérraauuxx,, ppaarr lleess eennttrreepprriisseess dd''aassssuurraannccee mmaannddaanntteess ;; •• uunnee aassssuurraannccee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé eett uunnee ggaarraannttiiee ffiinnaanncciièèrree :: lleess iinntteerrmmééddiiaaiirreess dd''aassssuurraannccee ddooiivveenntt ppoossssééddeerr uunnee aassssuurraannccee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé pprrooffeessssiioonnnneellllee oouu ttoouuttee aauuttrree ggaarraannttiiee ééqquuiivvaalleennttee,, ssaauuff ssii cceettttee ccoouuvveerrttuurree eesstt ddééjjàà ffoouurrnniiee ppaarr lleeuurr
 27. 27. - 27 - - 27 - mmaannddaanntt.. LLeess ccoouurrttiieerrss ppeeuuvveenntt êêttrree tteennuuss ééggaalleemmeenntt dd''aavvooiirr uunnee ccaappaacciittéé ffiinnaanncciièèrree ssuuffffiissaannttee ;; •• llaa ddiissttiinnccttiioonn eennttrree iinntteerrmmééddiiaaiirreess ddééppeennddaannttss eett iinnddééppeennddaannttss :: lleess ccoouurrttiieerrss ddooiivveenntt iinnffoorrmmeerr lleess aassssuurrééss ddee ttoouutt lliieenn jjuurriiddiiqquuee oouu ééccoonnoommiiqquuee aavveecc uunnee eennttrreepprriissee dd''aassssuurraannccee ssuusscceeppttiibbllee dd''aaffffeecctteerr lleeuurr lliibbeerrttéé ddee ccoonnsseeiill.. IIllss ddooiivveenntt ééggaalleemmeenntt iinnffoorrmmeerr uunn oorrggaanniissmmee ddééssiiggnnéé ppaarr ll''EEttaatt mmeemmbbrree ddee llaa rrééppaarrttiittiioonn ddee lleeuurrss ooppéérraattiioonnss eennttrree lleess ddiifffféérreenntteess eennttrreepprriisseess dd''aassssuurraannccee aauu ccoouurrss ddee ll''aannnnééee pprrééccééddeennttee ;; •• ll''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn ddeess iinntteerrmmééddiiaaiirreess dd''aassssuurraannccee :: uunnee ddiissttiinnccttiioonn eesstt ééttaabblliiee eennttrree lleess iinntteerrmmééddiiaaiirreess dd''aassssuurraannccee ddééppeennddaannttss eett iinnddééppeennddaannttss.. LL''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn ppeeuutt êêttrree ggéérrééee ppaarr uunn ssyyssttèèmmee ppuubblliicc cceennttrraall,, ppaarr lleess oorrggaanniissaattiioonnss pprrooffeessssiioonnnneelllleess oouu,, ss''aaggiissssaanntt ddeess aaggeennttss ggéénnéérraauuxx,, ppaarr lleess eennttrreepprriisseess dd''aassssuurraannccee eelllleess--mmêêmmeess.. LLeess EEttaattss mmeemmbbrreess oonntt iinnffoorrmméé llaa CCoommmmiissssiioonn ddeess ddiissppoossiittiioonnss qquu''iillss oonntt aaddooppttééeess oouu ddeess mmeessuurreess pprriisseess ppaarr lleess oorrggaanniissaattiioonnss pprrooffeessssiioonnnneelllleess oouu lleess eennttrreepprriisseess dd''aassssuurraannccee àà llaa ssuuiittee ddee llaa pprréésseennttee rreeccoommmmaannddaattiioonn.. SS''aaggiissssaanntt ddee llaa rréégglleemmeennttaattiioonn ffrraannççaaiissee,, llaa pplluuppaarrtt ddeess mmeessuurreess pprrééccoonniissééeess ppaarr cceettttee rreeccoommmmaannddaattiioonn ssoonntt ccoonnssiiddéérrééeess ccoommmmee ééttaanntt dd''oorreess eett ddééjjàà rreemmpplliieess.. PPlluussiieeuurrss iinniittiiaattiivveess dd''oorriiggiinnee llééggiissllaattiivvee,, ppaarr eexxeemmppllee eenn BBeellggiiqquuee eett eenn EEssppaaggnnee,, ssoonntt vveennuueess rreennffoorrcceerr lleess eexxiiggeenncceess ddee qquuaalliiffiiccaattiioonn eett ddee ccoommppéétteennccee ddeess iinntteerrmmééddiiaaiirreess,, eenn rreennddaanntt pplluuss sséévvèèrreess lleess ccoonnddiittiioonnss dd''aaccccèèss eett dd''eexxeerrcciiccee ddee llaa pprrooffeessssiioonn ((ddiippllôômmeess,, aanncciieennnneettéé,, rreeggiissttrree pprrooffeessssiioonnnneell,, eettcc..)).. bb)) LLiibbeerrttéé dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt eett ddee lliibbrree pprreessttaattiioonn ddee sseerrvviicceess LLaa DDiirreeccttiivvee dduu 1133 ddéécceemmbbrree 11997766
 28. 28. - 28 - - 28 - AAffiinn ddee ffaacciilliitteerr ll''aaccttiivviittéé ssuurr llee tteerrrriittooiirree ccoommmmuunnaauuttaaiirree dd''iinntteerrmmééddiiaaiirreess dd''aassssuurraannccee hhaabbiilliittééss ddaannss uunn ppaayyss ddee ll''UUnniioonn eeuurrooppééeennnnee,, llee CCoonnsseeiill aa aaddooppttéé llaa ddiirreeccttiivvee dduu PPaarrlleemmeenntt eett dduu CCoonnsseeiill nnoo 7777//9922 dduu 1133 ddéécceemmbbrree 11997766 ((ccff.. JJOOCCEE 3311 jjaannvviieerr 11997777,, nnoo LL 2266,, pp.. 1144)).. CCeettttee ddiirreeccttiivvee nn''aa ppaass ppoouurr bbuutt ddee ffiixxeerr ddeess rrèègglleess ccoommmmuunneess ppoouurr ll''aaccccèèss àà llaa pprrooffeessssiioonn dd''iinntteerrmmééddiiaaiirreess dd''aassssuurraannccee.. SSaa ppoorrttééee eesstt pplluuss lliimmiittééee ppuuiissqquu''eellllee nnee ccoonncceerrnnee qquuee lleess aaccttiivviittééss dd''iinntteerrmmééddiiaattiioonn ddeess ccoouurrttiieerrss eett ddeess aaggeennttss ggéénnéérraauuxx dd''aassssuurraanncceess,, aaiinnssii qquuee ddeess ppeerrssoonnnneess ssaallaarriiééeess oouu mmaannddaattaaiirreess ddééppeennddaanntt ddeess ccoouurrttiieerrss oouu ddeess aaggeennttss ggéénnéérraauuxx.. CCeettttee ddiirreeccttiivvee nn''hhaarrmmoonniissee ppaass lleess ccoonnddiittiioonnss dd''aaccccèèss eett dd''eexxeerrcciiccee ddee cceess aaccttiivviittééss,, mmaaiiss ééttaabblliitt uunnee rreeccoonnnnaaiissssaannccee mmuuttuueellllee ddeess ccoonnddiittiioonnss eexxiissttaanntteess ssoouuss rréésseerrvvee dd''eexxiiggeenncceess ccoommpplléémmeennttaaiirreess éévveennttuueelllleess,, nnoottaammmmeenntt eenn mmaattiièèrree ddee ggaarraannttiiee ffiinnaanncciièèrree eett dd''eexxppéérriieennccee pprrooffeessssiioonnnneellllee.. EEnnttrrééee eenn vviigguueeuurr ddeeppuuiiss llee 11eerr aaooûûtt 11997788,, eellllee aa ééttéé iinnttééggrrééee eenn ddrrooiitt ffrraannççaaiiss ppaarr ddeeuuxx ddééccrreettss nnooss 7799--448833 eett 7799--448844 dduu 2200 jjuuiinn 11997799.. LLee pprreemmiieerr ddee cceess tteexxtteess eesstt rreellaattiiff aauuxx ccoonnddiittiioonnss ddee ccaappaacciittéé pprrooffeessssiioonnnneellllee ddee rreessssoorrttiissssaannttss dd''uunn EEttaatt mmeemmbbrree ddee ll''UUnniioonn eeuurrooppééeennnnee aauuttrree qquuee llaa FFrraannccee,, llee sseeccoonndd ppoorrttee ssuurr llaa lliibbeerrttéé dd''ééttaabblliisssseemmeenntt eett llaa lliibbrree pprreessttaattiioonn ddee sseerrvviicceess ppoouurr lleess aaggeennttss ggéénnéérraauuxx,, ccoouurrttiieerrss eett aauuttrreess iinntteerrmmééddiiaaiirreess dd''aassssuurraannccee.. CCeess ddeeuuxx tteexxtteess oonntt ééttéé mmooddiiffiiééss,, ddoonntt llee sseeccoonndd eenn vvuuee ddee ffaacciilliitteerr ll''eexxeerrcciiccee ppoouurr lleess ccoouurrttiieerrss dd''aassssuurraanncceess ccoommmmuunnaauuttaaiirreess dd''uunnee aaccttiivviittéé eenn lliibbrree pprreessttaattiioonn ddee sseerrvviicceess ((ccff.. DD.. nnoo 9966--775544,, 2211 aaooûûtt 11999966)).. CCeerrtteess,, llee ccoouurrttiieerr vvaa ppoouuvvooiirr eexxeerrcceerr sseess ccoommppéétteenncceess eenn EEuurrooppee,, ccoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx ddiissppoossiittiioonnss vviissééeess ;; mmaaiiss eennccoorree ffaauutt--iill qquu’’iill rreessppeeccttee ééggaalleemmeenntt ssoonn ssttaattuutt ddee ccoommmmeerrççaanntt.. §§66)) CCoommmmeerrççaanntt
 29. 29. - 29 - - 29 - LLee ccoouurrttaaggee dd’’aassssuurraannccee ééttaanntt uunn aaccttee ddee ccoommmmeerrccee aauuxx tteerrmmeess ddee ll’’aarrttiiccllee LL.. 111100--11 dduu CCooddee dduu ccoommmmeerrccee ((ll’’aanncciieenn aarrttiiccllee 663322)),, iill eenn rrééssuullttee,, ppaarr aapppplliiccaattiioonn ddee ll’’ aarrttiiccllee LL.. 112211-- 11 dduuddiitt CCooddee ((aanncciieenn aarrttiiccllee 11)),, qquuee llee ccoouurrttiieerr dd’’aassssuurraannccee eesstt uunn ccoommmmeerrççaanntt.. AA ccee ttiittrree,, llee ccoouurrttaaggee dd’’aassssuurraannccee ppeeuutt êêttrree eexxeerrccéé ppaarr uunnee ppeerrssoonnnnee pphhyyssiiqquuee oouu mmoorraallee,, rreevvêêttaanntt llaa ffoorrmmee ddee ssoocciiééttéé ccoommmmeerrcciiaallee.. aa)) LL’’iinnssccrriippttiioonn aauu rreeggiissttrree dduu ccoommmmeerrccee eett ddeess ssoocciiééttééss LLee ccoouurrttiieerr ddooiitt êêttrree iimmmmaattrriiccuulléé aauu rreeggiissttrree dduu ccoommmmeerrccee eett ddeess ssoocciiééttééss.. CCeettttee iinnssccrriippttiioonn eesstt nnéécceessssaaiirree ppoouurr qquu’’uunn ccoouurrttiieerr ssooiitt hhaabbiilliittéé àà pprréésseenntteerr ddeess ooppéérraattiioonnss dd’’aassssuurraannccee ((ccff.. CC.. aassss.. aarrtt.. RR.. 551111--22)).. LLee ccoouurrttiieerr ddeevvrraa ffoouurrnniirr,, oouuttrree lleess jjuussttiiffiiccaattiiffss ssppéécciiffiiqquueess àà ll’’hhaabbiilliittaattiioonn eenn qquuaalliittéé dd’’iinntteerrmmééddiiaaiirree dd’’aassssuurraannccee,, lleess ppiièècceess rreeqquuiisseess ppoouurr ttoouuttee iinnssccrriippttiioonn eett nnoottaammmmeenntt ppoouurr uunnee ssoocciiééttéé ddee ccoouurrttaaggee :: •• uunn eexxeemmppllaaiirree ddeess ssttaattuuttss ssiiggnnééss ((éévveennttuueelllleemmeenntt aauutthheennttiiffiiééss ppaarr uunn nnoottaaiirree eenn ccaass dd’’aappppoorrttss dd’’iimmmmeeuubblleess)) ;; •• uunn aavviiss ddee ppuubblliicciittéé ppaarruu ddaannss uunn jjoouurrnnaall dd’’aannnnoonncceess llééggaalleess dduu lliieeuu dduu ssiièèggee ;; •• uunn jjuussttiiffiiccaattiiff ddee ddoommiicciilliiaattiioonn ((bbaaiill oouu ssiimmppllee aatttteessttaattiioonn ddee ddoommiicciilliiaattiioonn)) ;; •• uunn pprrooccèèss--vveerrbbaall ddee nnoommiinnaattiioonn ddeess ddiirriiggeeaannttss ssii cceellaa nn’’aa ppaass ééttéé pprréévvuu ddaannss lleess ssttaattuuttss ;; •• uunnee ddééccllaarraattiioonn ddee rréégguullaarriittéé eett ddee ccoonnffoorrmmiittéé ssiiggnnééee ppaarr ttoouuss lleess ddiirriiggeeaannttss eett aaddmmiinniissttrraatteeuurrss oouu ppaarr uunnee ppeerrssoonnnnee mmaannddaattééee àà cceett eeffffeett.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, lleess ddiirriiggeeaannttss eett lleess aaddmmiinniissttrraatteeuurrss ddooiivveenntt pprroodduuiirree uunn eexxttrraaiitt dd’’aaccttee ddee nnaaiissssaannccee oouu uunn eexxttrraaiitt KK bbiiss ddee mmooiinnss ddee ttrrooiiss mmooiiss ss’’iill ss’’aaggiitt dd’’uunnee ppeerrssoonnnnee mmoorraallee.. EEnn oouuttrree,, lleess ggéérraannttss,, pprrééssiiddeennttss eett ddiirreecctteeuurrss ggéénnéérraauuxx ddooiivveenntt ééggaalleemmeenntt ééttaabblliirr uunnee aatttteessttaattiioonn ddee nnoonn--ccoonnddaammnnaattiioonn.. LLeess ssoocciiééttééss ddoonntt llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eesstt lliimmiittééee ddooiivveenntt aauussssii ffoouurrnniirr uunn cceerrttiiffiiccaatt ddee ddééppôôtt ddeess ffoonnddss aaccccoommppaaggnnéé,, ppoouurr lleess ssoocciiééttééss aannoonnyymmeess,, ddee

×