Your SlideShare is downloading. ×
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Dess acconier
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Dess acconier

217

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
217
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. UUNNIIVVEERRSSIITTEE DDEE DDRROOIITT,, DD''EECCOONNOOMMIIEE EETT DDEESS SSCCIIEENNCCEESS DD''AAIIXX--MMAARRSSEEIILLLLEE **************************** FFAACCUULLTTEE DDEE DDRROOIITT EETT DDEE SSCCIIEENNCCEE PPOOLLIITTIIQQUUEE DD''AAIIXX--MMAARRSSEEIILLLLEE ************************** AACCCCOONNIIEERR EETT SSTTEEVVEEDDOORREE MMEEMMOOIIRREE DDEE DD..EE..SS..SS TTRRAANNSSPPOORRTTSS MMAARRIITTIIMMEESS EETT AAEERRIIEENNSS :: OOPPTTIIOONN DDRROOIITT MMAARRIITTIIMMEE EETT DDRROOIITT DDEESS TTRRAANNSSPPOORRTTSS PPrréésseennttéé ppaarr :: SSoopphhiiee PPAAJJAANNAACCCCII
 • 2. 2 DDIIRREECCTTEEUURR DDEE RREECCHHEERRCCHHEESS :: MMaaîîttrree CChhrriissttiiaann SSCCAAPPEELL AAnnnnééee ddee ssoouutteennaannccee :: 11999988--11999999 AACCCCOONNIIEERR EETT SSTTEEVVEEDDOORREE OOnn ddiissttiinngguuee ttrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt eenn FFrraannccee,, ddeeuuxx ccaattééggoorriieess dd''eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn ppoorrttuuaaiirree.. IIllss ddiiffffèèrreenntt ppaarr llaa nnaattuurree ddeess ooppéérraattiioonnss qquu''iillss aaccccoommpplliisssseenntt eett ppaarr lleeuurr llooccaalliissaattiioonn ggééooggrraapphhiiqquuee.. LLeess eennttrreepprreenneeuurrss ddeess ppoorrttss ddee ll''AAttllaannttiiqquuee,, ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd eett ddee llaa MMaanncchhee ssoonntt aappppeellééss ""sstteevveeddoorreess"" eett lleeuurrss ffoonnccttiioonnss ssee lliimmiitteenntt àà ll''aaccccoommpplliisssseemmeenntt dd''ooppéérraattiioonnss mmaattéérriieelllleess ddee cchhaarrggeemmeenntt eett ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt ddeess nnaavviirreess ddee ccoommmmeerrccee.. LLeess eennttrreepprreenneeuurrss ddeess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss,, aappppeellééss ""aaccccoonniieerrss"",, aaccccoommpplliisssseenntt oouuttrree cceess ooppéérraattiioonnss mmaattéérriieelllleess,, lleess ooppéérraattiioonnss ddee rréécceeppttiioonn,, rreeccoonnnnaaiissssaannccee,, ggaarrddee eett lliivvrraaiissoonn àà tteerrrree ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. OOrr cceettttee ddiissttiinnccttiioonn nn''aa pplluuss lliieeuu dd''êêttrree aauujjoouurrdd''hhuuii,, lleess sstteevveeddoorreess aaccccoommpplliissssaanntt lleess ooppéérraattiioonnss rréésseerrvvééeess ppeennddaanntt lloonnggtteemmppss aauuxx aaccccoonniieerrss.. IInn FFrraannccee,, tthheerree wwaass ttrraaddiittiioonnaallllyy ttwwoo ccaatteeggoorriieess ooff sstteevveeddoorreess iinn tthhee ccaarrrriiaaggee ooff ggooooddss bbyy sseeaa.. TThheeyy ddiiffffeerreedd bbyy tthhee nnaattuurree ooff tthhee ooppeerraattiioonnss tthheeyy ppeerrffoorrmmeedd aanndd bbyy tthheeiirr ggeeooggrraapphhiiccaall llooccaattiioonn.. OOnn tthhee oonnee hhaanndd,, tthheerree wwaass tthhee ccoonnttrraaccttoorrss ooff tthhee AAttllaannttiicc,, NNoorrtthh SSeeaa aanndd CChhaannnneell ppoorrttss,, ccaalllleedd ""sstteevveeddoorreess"",, wwhhoossee ffuunnccttiioonn wwaass lliimmiitteedd ttoo tthhee
 • 3. 3 mmaatteerriiaall aassppeeccttss ooff llooaaddiinngg aanndd uunnllooaaddiinngg mmeerrcchhaanntt vveesssseellss,, aanndd oonn tthhee ootthheerr hhaanndd,, tthhee ccoonnttrraaccttoorrss ooff tthhee MMeeddiitteerrrraanneeaann ppoorrttss,, kknnoowwnn aass ""aaccccoonniieerrss"",, wwhhoo ccaarree ooff tthhee lleeggaall ssiiddee ooff rreecceeiivviinngg,, ssttoorriinngg aanndd ddeelliivveerriinngg tthhee ggooooddss,, aass wweellll aass tthhee mmaatteerriiaall ssiiddee.. TThhiiss ddiissttiinnccttiioonn iiss nnoo lloonnggeerr jjuussttiiffiieedd ttooddaayy,, aass tthhee ""sstteevveeddoorreess"" nnooww ccaarrrryy oouutt tthhee ssaammee dduuttiieess aass tthhoossee wwhhiicchh wwhheerree ffoorr aa lloonngg ttiimmee lliimmiitteedd ttoo ""aaccccoonniieerrss"".. RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS JJee ttiieennss àà rreemmeerrcciieerr vviivveemmeenntt ttoouutteess lleess ppeerrssoonnnneess qquuii mm’’oonntt aaiiddéé ddaannss mmeess rreecchheerrcchheess eett pplluuss ssppéécciiaalleemmeenntt lleess pprrooffeessssiioonnnneellss qquuii mm’’oonntt ccoonnssaaccrréé uunn ppeeuu ddee lleeuurr tteemmppss eett aappppoorrttéé ddee pprréécciieeuusseess iinnffoorrmmaattiioonnss :: JJeeaann--PPaauull RRooccccaa--SSeerrrraa ((CCoommppaaggnniiee GGéénnéérraallee MMaarriittiimmee)),, JJeeaann--FFrraannççooiiss SSaalleessssyy ((IInnttrraammaarr)) aaiinnssii qquuee CCoorriinnnnee DDeellccaassssoo,, MM.. NNoouu ((EEuurrooffooss)),, MM.. CChhaappssaall ((TTeerrmmiinnaauuxx ddee NNoorrmmaannddiiee)) eett JJaaccqquueess TTiieerr ((TTiieerr PPoorrtt SSeerrvviicceess))..
 • 4. 4 SSOOMMMMAAIIRREE IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN………………………………………………………………………………………………………………………………………………pp..44 PPrreemmiièèrree ppaarrttiiee :: AAffffaaiibblliisssseemmeenntt ddee llaa ddiissttiinnccttiioonn aaccccoonniieerr//sstteevveeddoorree…………pp..88 CChhaappiittrree 11 :: LLaa ddiissttiinnccttiioonn ttrraaddiittiioonnnneellllee……………………………………………………………………………………..pp..99 SSeeccttiioonn 11 :: OOrriiggiinnee ddeess tteerrmmeess eett ffoonnccttiioonnss…………………………………………………………………………..pp..1100 SSeeccttiioonn 22 :: PPrriissee eenn ccoonnssiiddéérraattiioonn ddeess ppaarrttiiccuullaarriissmmeess ddaannss llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666……………………………………………………………………………………..pp..2200 CChhaappiittrree 22 :: LLee ccoonntteexxttee dd’’éévvoolluuttiioonn ddeess ffoonnccttiioonnss ddee ll’’eennttrreepprreenneeuurr ddee ddee mmaannuutteennttiioonn……………………………………………………………………………………………………………………pp..2299 SSeeccttiioonn 11 :: LLee ccaaddrree ssttrruuccttuurreell…………………………………………………………………………………………………………pp..2299 SSeeccttiioonn 22 :: LLee ccoonntteexxttee ééccoonnoommiiqquuee eett ssoocciiaall…………....……………………………………………………......pp..3366 DDeeuuxxiièèmmee ppaarrttiiee :: UUnniiffoorrmmiissaattiioonn ddeess ccoonnttrraattss ddee mmaannuutteennttiioonn ddaannss lleess ppoorrttss ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd,, ddee ll’’AAttllaannttiiqquuee,, ddee llaa MMaanncchhee eett ddaannss lleess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss…………………………………………………………pp..4400 CChhaappiittrree 11 :: EExxtteennssiioonn ddeess oobblliiggaattiioonnss ddee ll’’eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn……………………………………………………………………………………………………………………..……..pp..4411 SSeeccttiioonn 11 :: LLeess oobblliiggaattiioonnss ddee ll’’eennttrreepprreenneeuurr…………………………………………………………..…………......pp..4422 SSeeccttiioonn 22 :: LLeess oobblliiggaattiioonnss dduu ccooccoonnttrraaccttaanntt…………………………………………………………………………..pp..5544 CChhaappiittrree 22 :: UUnn rrééggiimmee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoommmmuunn aauuxx eennttrreepprreenneeuurrss ddeess ppoorrttss ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd,, ddee ll’’AAttllaannttiiqquuee eett ddee llaa MMaanncchhee eett ddeess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss………………………………………………………………pp..5588 SSeeccttiioonn 11 :: LLeess ccoonnddiittiioonnss ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll’’eennttrreepprreenneeuurr…………………………..pp..5588 SSeeccttiioonn 22 :: LLeess ccaass dd’’eexxoonnéérraattiioonn eett llaa rrééppaarraattiioonn dduu ddoommmmaaggee…………………………....pp..6644
 • 5. 5 SSeeccttiioonn 33 :: LL’’aaccttiioonn eenn rreessppoonnssaabbiilliittéé…………………………………………………………………………………………pp..7700 CCoonncclluussiioonn………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......pp..7766 BBiibblliiooggrraapphhiiee………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………pp..7777 TTaabbllee ddeess aannnneexxeess………………………………………………………………………………………………………………………………………………....pp..8800 TTaabbllee ddeess mmaattiièèrreess………………………………………………………………………………………………………………………………………………....pp..8822 IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN LLeess pphhaasseess tteerrrreessttrreess eennttoouurraanntt llaa pphhaassee ppuurreemmeenntt mmaarriittiimmee dduu ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr oonntt ddee ttoouuss tteemmppss nnéécceessssiittéé ll''aaccccoommpplliisssseemmeenntt ddee nnoommbbrreeuusseess ooppéérraattiioonnss.. LLaa mmuullttiipplliicciittéé dd''ooppéérraatteeuurrss iinnddééppeennddaannttss ggrraavviittaanntt aauuttoouurr dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee aauujjoouurrdd''hhuuii ccoonnffiirrmmee ll''iimmppoorrttaannccee ddee cceess ooppéérraattiioonnss.. QQuueelllleess ssooiieenntt mmaattéérriieelllleess oouu jjuurriiddiiqquueess,, eelllleess ééttaaiieenntt ttrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt ccoonnffiiééeess aauu ppeerrssoonnnneell dduu bboorrdd.. AAiinnssii llee ccaappiittaaiinnee pprrooccééddaaiitt--iill àà llaa rréécceeppttiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, aammeennééeess llee lloonngg dduu nnaavviirree ppaarr lleess cchhaarrggeeuurrss.. IIll ssuurrvveeiillllaaiitt llee cchhaarrggeemmeenntt eeffffeeccttuuéé ppaarr ll''ééqquuiippaaggee11 eett,, àà ll''aarrrriivvééee,, iill ccoonnttrrôôllaaiitt lleess ooppéérraattiioonnss ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt eett ddee lliivvrraaiissoonn aauuxx ddeessttiinnaattaaiirreess,, aatttteennddaanntt llee lloonngg dduu qquuaaii.. LLeess eessccaalleess ééttaaiieenntt lloonngguueess eett llee ccaappiittaaiinnee,, mmaaîîttrree ddee ll''eexxppééddiittiioonn ccoommmmeerrcciiaallee,, ssee cchhaarrggeeaaiitt ddee ccoonncclluurree lleess ccoonnttrraattss dd''aaffffrrèètteemmeenntt,, ss''ooccccuuppaaiitt ddee ll''eennttrreettiieenn dduu nnaavviirree eett ddeess aapppprroovviissiioonnnneemmeennttss22.. AA ppaarrttiirr ddee llaa ddeeuuxxiièèmmee mmooiittiiéé dduu XXIIXXèèmmee ssiièèccllee,, llaa rréévvoolluuttiioonn ééccoonnoommiiqquuee,, ll''eexxtteennssiioonn ddeess rreellaattiioonnss ccoommmmeerrcciiaalleess iinntteerr--ccoonnttiinneennttss eett llee ddéévveellooppppeemmeenntt dduu 1 Ce travail était considéré comme le prolongement normal du travail de bord.
 • 6. 6 ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee àà ggrraannddee éécchheellllee33 jjuussttiiffiièèrreenntt llaa ccrrééaattiioonn dd''eennttrreepprriisseess ssppéécciiaalliissééeess,, aaffiinn ddee ssuuppppllééeerr ll''aarrmmaatteeuurr eett lleess pprroopprriiééttaaiirreess ddee mmaarrcchhaannddiisseess ddaannss ll''aaccccoommpplliisssseemmeenntt ddeess ttââcchheess tteerrrreessttrreess lliiééeess aauu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. LLee ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess lliiggnneess rréégguulliièèrreess eennttrraaîînnaa uunnee nnoouuvveellllee oorrggaanniissaattiioonn ddeess aarrmmeemmeennttss eett ddeess ppoorrttss eett oonn aassssiissttaa àà llaa nnaaiissssaannccee ddeess aauuxxiilliiaaiirreess ddee llaa nnaavviiggaattiioonn.. LL''aauuggmmeennttaattiioonn dduu ttoonnnnaaggee ddeess nnaavviirreess eett llaa rréédduuccttiioonn ddeess tteemmppss dd''eessccaalleess ssuusscciittèèrreenntt nnoottaammmmeenntt llee bbeessooiinn ddee ccoonnffiieerr lleess ooppéérraattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt eett ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt ddeess nnaavviirreess àà ddeess eennttrreepprreenneeuurrss iinnddééppeennddaannttss,, lleess eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn.. DD''aauuttrree ppaarrtt,, ""llaa nnéécceessssaaiirree eexxaaccttiittuuddee ddaannss llaa rroottaattiioonn ddeess nnaavviirreess eett,, llaa mmuullttiipplliiccaattiioonn ddee lloottss àà llaaqquueellllee ddoonnnnaa nnaaiissssaannccee llee ttrraannssppoorrtt ssoouuss ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eeuurreenntt ppoouurr eeffffeett dd''iimmppoosseerr ddaannss lleess ppoorrttss,, eennttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett lleess ddeessttiinnaattaaiirreess,, llaa pprréésseennccee dd''uunn iinntteerrmmééddiiaaiirree ssee cchhaarrggeeaanntt ddee ggaarrddeerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess àà tteerrrree eett ppaarrffooiiss mmêêmmee ddee rreepprréésseenntteerr lleeuurr aayyaanntt ddrrooiitt""44.. MMaaiiss cceettttee ffoonnccttiioonn nnee ffuutt ppaass oorrggaanniissééee ddee llaa mmêêmmee ffaaççoonn ddaannss lleess ppoorrttss ffrraannççaaiiss:: AAiinnssii,, cceerrttaaiinnss ttrraannssppoorrtteeuurrss ccrrééèèrreenntt lleeuurrss aaggeenncceess ddaannss lleess ppoorrttss ooùù lleeuurrss nnaavviirreess ffaaiissaaiieenntt eessccaallee,, ppoouurr ssee cchhaarrggeerr ddeess ooppéérraattiioonnss eenn qquueessttiioonn,, dd''aauuttrreess nnee vvoouullaanntt ppaass iinnssttaalllleerr uunnee oorrggaanniissaattiioonn pprroopprree,, eeuurreenntt rreeccoouurrss àà ddeess aaggeenncceess dd''aauuttrreess ttrraannssppoorrtteeuurrss.. EEnnffiinn,, ddaannss cceerrttaaiinnss ccaass,, lleess ttrraannssppoorrtteeuurrss rreeppoorrttèèrreenntt 2RODIERE (R), Traité Général de Droit Maritime, Introduction - L'armement, Dalloz, 1976, p.498. 3TASSEL (Y), Le statut juridique de l'entrepreneur de manutention dans la loi du 18 juin 1966 et le décret du 31 décembre 1966, Thèse Nantes, 1973, p.2-5. 4TASSEL (Y), Le statut juridique de l’entrepreneur de manutention dans la loi du 18 juin 1966 et le décret du 31 décembre 1966, Thèse Nantes, 1973, p.6.
 • 7. 7 ddiirreecctteemmeenntt ssuurr lleess cchhaarrggeeuurrss oouu lleess ddeessttiinnaattaaiirreess llee ssooiinn ddee ssee cchhaarrggeerr ddee cceess ooppéérraattiioonnss àà tteerrrree.. AAiinnssii,, ssee rreeggrroouuppaaiieenntt,, aauuttoouurr dduu ttrraannssppoorrtteeuurr,, ddeess aauuxxiilliiaaiirreess aayyaanntt ppoouurr vvooccaattiioonn ddee ss''ooccccuuppeerr ddeess ttââcchheess mmaattéérriieelllleess ddee cchhaarrggeemmeenntt ddéécchhaarrggeemmeenntt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, lleess eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn,, eett ddeess aauuxxiilliiaaiirreess ddeessttiinnééss àà ss''ooccccuuppeerr ddee ttââcchheess jjuurriiddiiqquueess ccoommmmee llaa ggaarrddee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess aavvaanntt llee cchhaarrggeemmeenntt oouu aapprrèèss llee ddéébbaarrqquueemmeenntt.. CCeeppeennddaanntt,, llaa pprraattiiqquuee rréévvééllaa qquuee ddaannss cceerrttaaiinnss ppoorrttss,, cceess ddeeuuxx ttyyppeess dd''ooppéérraattiioonnss ééttaaiieenntt ccoonnffiiééeess àà uunnee mmêêmmee eennttrreepprriissee.. AAiinnssii,, lleess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn mmooddeerrnneess nnee ssee ddéévveellooppppèèrreenntt ppaass,, eenn FFrraannccee,, ddee ffaaççoonn hhoommooggèènnee,, ccee ffuutt aauu ggrréé ddeess uussaaggeess ddeess ddiifffféérreennttss ppoorrttss qquu''eelllleess mmiirreenntt eenn ppllaaccee lleeuurrss ssttrruuccttuurreess eett lleeuurr oorrggaanniissaattiioonn.. EElllleess ffuurreenntt ddoonncc bbaappttiissééeess ddiifffféérreemmmmeenntt sseelloonn llaa nnaattuurree ddeess ooppéérraattiioonnss qquu''eelllleess aaccccoommpplliissssaaiieenntt,, sseelloonn llee ttyyppee dd''iinnffrraassttrruuccttuurreess uuttiilliissééeess,, oouu sseelloonn lleeuurrss mmooddeess ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt,, mmaaiiss ééggaalleemmeenntt sseelloonn lleeuurr llooccaalliissaattiioonn ggééooggrraapphhiiqquuee 55.. LLaa ggrraannddee ddiissttiinnccttiioonn qquuee ll''oonn ssiiggnnaallee eennccoorree aauujjoouurrdd''hhuuii66 eesstt cceellllee ccoonncceerrnnaanntt lleess aaccccoonniieerrss eett lleess sstteevveeddoorreess qquuii ssee ddiifffféérreenncciieenntt ppaarr llaa nnaattuurree ddeess ooppéérraattiioonnss qquu''iillss aaccccoommpplliisssseenntt eett ppaarr lleeuurr llooccaalliissaattiioonn ggééooggrraapphhiiqquuee.. 5 Ainsi a-t-on trouvé au fil du temps, les Gabariers à Bordeaux, les brouettiers du Grand corps au Havre, les portefaix, les acconiers à Marseille, les wharfs et sociétés de batelage en Afrique et à Madagascar. 6 RODIERE(R) et DUPONTAVICE (E), Droit Maritime, Précis Dalloz, 12 ème Ed., N°277, p.252-253; BONASSIES (P), Droit Maritime, Cours de D.E.S.S Aix.; LE LOUER (F), L'acconier, Thèse Aix, 1979, et Annales de l'I.M.T.M. 1985, Vol.2, p.5; TASSEL (Y), Les auxiliaires du transport maritime, D.M.F hors série mars 1999:" 1949-1999 - cinquante ans de Droit positif", N°1.
 • 8. 8 TTrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt,, lleess eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn ddeess ppoorrttss ddee ll''AAttllaannttiiqquuee,, ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd eett ddee llaa MMaanncchhee ssoonntt aappppeellééss sstteevveeddoorreess nn''oonntt ppaass dd''aauuttrree ffoonnccttiioonn qquuee ddeess ttââcchheess mmaattéérriieelllleess77:: iillss cchhaarrggeenntt eett ddéécchhaarrggeenntt lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddeess nnaavviirreess,, lleess mmeetttteenntt ssoouuss hhaannggaarr oouu ssuurr tteerrrree pplleeiinn.. LLeess aaccccoonniieerrss ddeess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss eeffffeeccttuueenntt aauussssii cceess ooppéérraattiioonnss;; mmaaiiss lleeuurr ppaarrttiiccuullaarriittéé ttiieenntt aauu ffaaiitt qquu''iill pprreennnneenntt eenn cchhaarrggee jjuurriiddiiqquueemmeenntt llaa mmaarrcchhaannddiissee ppoouurr uunnee dduurrééee vvaarriiaabbllee aavvaanntt ll''eemmbbaarrqquueemmeenntt oouu aapprrèèss llee ddéébbaarrqquueemmeenntt,, ccee qquuii lleess ddiissttiinngguuee ddeess sstteevveeddoorreess qquuii nn''oonntt àà aauuccuunn mmoommeenntt llaa ggaarrddee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee88.. LLaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 1199666699,, ssuurr lleess ccoonnttrraattss dd''aaffffrrèètteemmeenntt eett ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmeess,, ééllaabboorraanntt ppoouurr llaa pprreemmiièèrree ffooiiss uunn ssttaattuutt jjuurriiddiiqquuee pprroopprree aauuxx eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn,, pprriiss dd''aaiilllleeuurrss eenn ccoonnssiiddéérraattiioonn cceess ddiifffféérreenncceess ddee pprraattiiqquueess ddaannss lleess ppoorrttss ffrraannççaaiiss,, eenn ddiissttiinngguuaanntt,, ddaannss lleess aarrttiicclleess 5500 eett 5511,, lleess ooppéérraattiioonnss mmaattéérriieelllleess ((aaccccoommpplliieess aauuttaanntt ppaarr lleess sstteevveeddoorreess qquuee ppaarr lleess aaccccoonniieerrss)) eett lleess ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess,, éévveennttuueelllleemmeenntt aaccccoommpplliieess ppaarr lleess aaccccoonniieerrss.. OOrr ccee ""rrôôllee jjuurriiddiiqquuee ddee ll''aaccccoonniieerr"" qquuii ffiitt ccoouulleerr bbeeaauuccoouupp dd''eennccrree àà uunnee ééppooqquuee1100,, ccoommppttee tteennuu ddee llaa ddiiffffiiccuullttéé ddee lluuii aapppplliiqquueerr uunn rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee pprréécciiss,, nnee lluuii sseemmbbllee pplluuss eexxcclluussiivveemmeenntt rréésseerrvvéé ddee nnooss jjoouurrss.. DDee pplluuss eenn pplluuss dd''oouuvvrraaggeess aauujjoouurrdd''hhuuii eennvviissaaggeenntt lleess aaccccoonniieerrss eett lleess sstteevveeddoorreess,, aacctteeuurrss dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, ssoouuss llee tteerrmmee ggéénnéérriiqquuee 7RODIERE (R), Traité de Droit Maritime - Affrètements et transports, Tome III, Dalloz, 1970, N°811, p.14. 8LAFAGE (G.H), L'acconage, D.M.F 1965, p.451. 9 Loi N°66-420.
 • 9. 9 dd''eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn eett ccee,, ppaarrccee qquuee ddaannss lleess ppoorrttss ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd,, ddee ll''aattllaannttiiqquuee eett ddee llaa MMaanncchhee lleess sstteevveeddoorreess aaccccoommpplliisssseenntt lleess ooppéérraattiioonnss rréésseerrvvééeess ppeennddaanntt lloonnggtteemmppss aauuxx sseeuullss aaccccoonniieerrss1111.. AAiinnssii sseelloonn cceerrttaaiinnss,, cc''eesstt llaa nnoottiioonn dd''aaccccoonnaaggee qquuee ll''oonn rreennccoonnttrree ddee pplluuss eenn pplluuss nnoottaammmmeenntt eenn rraaiissoonn ddee llaa pprriissee eenn cchhaarrggee ttrrèèss rrééppaanndduuee ppaarr lleess sstteevveeddoorreess ddeess ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess ddee llaa mmaannuutteennttiioonn1122.. DDee ccee ffaaiitt,, ll''ééttuuddee ddee llaa ddiissttiinnccttiioonn ttrraaddiittiioonnnneellllee eett dduu ccoonntteexxttee dd''éévvoolluuttiioonn ddeess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn ppeerrmmeettttrroonntt ddoonncc dd''eennvviissaaggeerr ll''aaffffaaiibblliisssseemmeenntt ddee llaa ddiissttiinnccttiioonn eennttrree lleess aaccccoonniieerrss eett lleess sstteevveeddoorree.. EEtt ll''aannaallyyssee dduu ccoonntteennuu ddeess ccoonnttrraattss ddee mmaannuutteennttiioonn aaiinnssii qquuee dd''uunnee jjuurriisspprruuddeennccee rréécceennttee ssuurr lleess mmaannuutteennttiioonnnnaaiirreess ppoorrttuuaaiirreess,, nnoouuss ddéémmoonnttrreerroonnss qquuee llaa ddiissttiinnccttiioonn ttrraaddiittiioonnnneellllee nnee ttrroouuvvee pplluuss rrééeelllleemmeenntt ddee jjuussttiiffiiccaattiioonn eenn pprraattiiqquuee.. EEnnffiinn,, llaa ccoonnssééqquueennccee iimmmmééddiiaattee ddee ll''aaccccoommpplliisssseemmeenntt dd''ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess ppaarr lleess eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn ddeess ppoorrttss ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd,, ddee llaa MMaanncchhee eett ddee ll''AAttllaannttiiqquuee sseerraa llaa ssoouummiissssiioonn ddee cceess eennttrreepprreenneeuurrss aauu rrééggiimmee iinnssttiittuuéé ppaarr ll''aarrttiiccllee 5511 ddee llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666,, ttrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt rréésseerrvvéé aauuxx aaccccoonniieerrss.. QQuu''eelllleess ooppèèrreenntt ddaannss lleess ppoorrttss ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd,, ddee llaa MMaanncchhee,, ddee ll''AAttllaannttiiqquuee oouu ddee llaa MMééddiitteerrrraannééee,, lleess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn,, eenn FFrraannccee ssee vvooiieenntt aapppplliiqquueerr llee mmêêmmee rrééggiimmee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé.. 10PRODROMIDES (M), De l'action directe du destinataire contre l'acconier, D.M.F 1953, p.671. 11Lamy Transports, tome 2, N°611, p.409.
 • 10. 10 PPRREEMMIIEERREE PPAARRTTIIEE AAFFFFAAIIBBLLIISSSSEEMMEENNTT DDEE LLAA DDIISSTTIINNCCTTIIOONN AACCCCOONNIIEERR//SSTTEEVVEEDDOORREE LLaa nnaattuurree ppaarrttiiccuulliièèrree dd''uunnee aaccttiivviittéé ééccoonnoommiiqquuee ssee ddééffiinniitt ppaarr rraappppoorrtt aauu bbeessooiinn eesssseennttiieell aauuqquueell eellllee ppoouurrvvooiitt.. TTrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt,, qquueelllleess qquuee ssooiieenntt lleess ffoorrmmeess ssoouuss lleessqquueelllleess aappppaarraaiissssaaiieenntt lleess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn,, lleeuurr ccaarraaccttèèrree iiddeennttiiqquuee aa ttoouujjoouurrss ééttéé eett eesstt eennccoorree dd''ooppéérreerr llee cchhaarrggeemmeenntt eett llee ddéécchhaarrggeemmeenntt ddeess nnaavviirreess ddee ccoommmmeerrccee1133.. MMaaiiss ccee ""pplluuss ppeettiitt ddéénnoommiinnaatteeuurr ccoommmmuunn"" ss''eesstt,, ccoommppttee tteennuu ddeess éévvoolluuttiioonnss tteecchhnniiqquuee,, ééccoonnoommiiqquuee eett ssoocciiaallee,, ééllaarrggii àà dd''aauuttrreess ffoonnccttiioonnss.. LLeess eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn qquu''iillss ssooiieenntt aaccccoonniieerrss oouu sstteevveeddoorreess,, oonntt ggéénnéérraalleemmeenntt ccoonnnnuu llaa mmêêmmee éévvoolluuttiioonn dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee:: lliibbéérrééss ddee cceerrttaaiinneess ccoonnttrraaiinntteess,, pprrooffiittaanntt dduu pprrooggrrèèss tteecchhnniiqquuee,, ssee ssoonntt sseemmbbllee--tt--iill aaddaappttééss ppoouurr rrééppoonnddrree aauuxx aatttteenntteess ddee lleeuurrss ccooccoonnttrraaccttaannttss.. 12 BENAMAR (M), Les auxiliaires du transport maritime, Thèse Aix-en-Provence, 1994, p.17
 • 11. 11 CCHHAAPPIITTRREE 11 LLAA DDIISSTTIINNCCTTIIOONN TTRRAADDIITTIIOONNNNEELLLLEE IIll nn''eesstt ppaass uunn aauutteeuurr dduu DDrrooiitt MMaarriittiimmee qquuii nn''aaiitt aauu mmooiinnss uunnee ffooiiss ssoouulliiggnnéé llaa ddiifffféérreennccee ddee tteerrmmiinnoollooggiiee eett ddee ffoonnccttiioonnss aapppplliiccaabbllee aauuxx eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn ddeess ppoorrttss ddee ll''AAttllaannttiiqquuee,, ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd eett ddee llaa MMaanncchhee eett ddeess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss1144.. IIll nnee sseemmbbllee ppaass eexxiisstteerr ddee rraaiissoonn pprréécciissee àà cceettttee ddiissttiinnccttiioonn bbiieenn qquuee ddiivveerrsseess tthhééoorriieess aaiieenntt ééttéé aavvaannccééeess1155,, iill sseemmbbllee qquu''uunnee mmuullttiittuuddee ddee ffaacctteeuurrss aaiieenntt ccoonnttrriibbuuéé àà ssoonn ééttaabblliisssseemmeenntt.. QQuuooiiqquu''iill eenn ssooiitt,, llaa ddiifffféérreennccee ddee pprraattiiqquueess ééttaaiitt bbiieenn rrééeellllee eett eenn ll''aabbsseennccee ddee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee pprroopprree aauuxx eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn,, llee ppaarrttiiccuullaarriissmmee ddeess ffoonnccttiioonnss ddee ll''aaccccoonniieerr aa cceerrttaaiinneemmeenntt ccoonnttrriibbuuéé,, àà eenncclleenncchheerr ddee vviiffss ddéébbaattss ddooccttrriinnaauuxx eett àà ssuusscciitteerr bbiieenn ddeess ddiivveerrggeenncceess jjuurriisspprruuddeennttiieelllleess àà ppaarrttiirr ddee llaa mmiissee eenn aapppplliiccaattiioonn ddee llaa llooii ddee 11993366 jjuussqquuee ddaannss lleess aannnnééeess ssooiixxaannttee,, aavvaanntt llaa rrééffoorrmmee.. 13 LAFAGE (G.H), L'acconage, D.M.F 1965, p.455. 14Notamment: RODIERE (R), Traité Général de Droit Maritime, Affrètement et Transports, Tome III, Dalloz, 1970. FRAIKIN (G), Traité de la responsabilité du transporteur maritime, L.G.D.J, 1957. 15 TASSEL (Y), Le statut juridique de l'entrepreneur de manutention dans la loi du 18 juin 1966 et le décret du 31 décembre 1966, Thèse Nantes, 1973, p.8.
 • 12. 12 AApprrèèss ddee lloonngguueess hhééssiittaattiioonnss,, uunn rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee ffuutt ééllaabboorréé ppaarr llaa CCoouurr ddee CCaassssaattiioonn.. CCeeppeennddaanntt,, ppoouurr mmeettttrree ffiinn àà ttoouuttee iinncceerrttiittuuddee,, llaa LLooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 iinntteerrvviinntt eett pprriiss eenn ccoommppttee llaa ddiifffféérreennccee ddee pprraattiiqquuee aaffiinn ddee rréégglleerr llee pprroobbllèèmmee dduu ssttaattuutt jjuurriiddiiqquuee ddeess eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn eett pplluuss pprréécciisséémmeenntt ddee cceelluuii ddeess aaccccoonniieerrss,, ddaannss llee ccaaddrree ggéénnéérraall dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. SSEECCTTIIOONN 11 OORRIIGGIINNEE DDEESS TTEERRMMEESS EETT FFOONNCCTTIIOONNSS LLaa ddiifffféérreennccee ddee pprraattiiqquueess ddaannss lleess ppoorrttss ffrraannççaaiiss ttrroouuvvee cceerrttaaiinneemmeenntt ssoonn oorriiggiinnee ddaannss lleess uussaaggeess pprroopprreess àà cchhaaqquuee ""rrééggiioonn ppoorrttuuaaiirree"".. AAiinnssii eesstt--iill iinnddiissppeennssaabbllee ddee ttrraaiitteerr ddeess aassppeeccttss hhiissttoorriiqquueess eexxpplliiqquuaanntt qquuee lleess aaccccoonniieerrss eett lleess sstteevveeddoorreess ssee ddiissttiinngguueenntt ppaarr lleess ffoonnccttiioonnss qquu''iillss ooccccuuppeenntt.. §§11 AAssppeeccttss hhiissttoorriiqquueess AA// LLeess aaccccoonniieerrss LLee mmoott aaccccoonniieerr pprroovviieenntt dduu tteerrmmee aaccccoonn,, ddééssiiggnnaanntt uunn ppeettiitt bbaatteeaauu àà ffoonndd ppllaatt qquuii sseelloonn cceerrttaaiinn1166 aavvaaiitt ééttéé iimmaaggiinnéé ppaarr PPaattrriiccee WWaallttoonn vveerrss 11223355;; ccee mmaarriinn iirrllaannddaaiiss nnaauuffrraaggéé vveerrss llaa PPooiinnttee dd''EEssccaallee,, pprrééss dduu ppoorrtt dd''EEssnnaannddeess ((CChhaarreennttee
 • 13. 13 MMaarriittiimmee)) aauurraaiitt uuttiilliisséé cceettttee eemmbbaarrccaattiioonn ppoouurr rreeccuueeiilllliirr lleess ccooqquuiillllaaggeess qquuii ll''eemmppêêcchhèèrreenntt ddee mmoouurriirr ddee ffaaiimm.. LL''aaccccoonn1177 oouu ppoouussssee--ppiieedd aavvaaiitt llaa ppaarrttiiccuullaarriittéé dd''êêttrree ffaacciillee àà mmaannœœuuvvrreerr.. IIll ééttaaiitt ddoonncc uuttiilliisséé ccoommmmee uunn vvéérriittaabbllee qquuaaii mmoobbiillee1188 ddee cchhaaqquuee ccôôttééss ddeess nnaavviirreess mmoouuiillllaanntt eenn rraaddee,, àà uunnee ééppooqquuee ooùù lleess ppoorrttss ééttaaiieenntt ttrroopp eexxiigguuss ppoouurr rreecceevvooiirr àà qquuaaii ttoouuss lleess nnaavviirreess aarrrriivvaanntt aauu ppoorrtt.. PPoouurr éévviitteerr lleess tteemmppss dd''aatttteennttee,, oonn pprrooccééddaaiitt aauu cchhaarrggeemmeenntt eett aauu ddéécchhaarrggeemmeenntt àà ll''aaiiddee ddee cceess bbaarrqquueess qquuii vveennaaiieenntt cchheerrcchheerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess àà bboorrdd ppoouurr lleess aammeenneerr àà qquuaaii eett iinnvveerrsseemmeenntt.. LLeeuurrss pprroopprriiééttaaiirreess pprriieenntt ddoonncc llee nnoomm ""dd''aaccccoonniieerrss"".. DD''aaiilllleeuurrss,, ccee mmooyyeenn ddee cchhaarrggeemmeenntt oouu ddéécchhaarrggeemmeenntt ffuutt ggéénnéérraalliisséé ppaarr llaa ssuuiittee,, ddaannss lleess ddiifffféérreennttss ppoorrttss ooùù ll''oonn eemmppllooyyaa ddiifffféérreenntteess ssoorrtteess dd''eennggiinnss ddee sseerrvviittuuddeess ccoommmmee lleess cchhaatttteess1199,, eennggiinnss aasssseezz rruuddiimmeennttaaiirreess oouu lleess ggaabbaarreess,, pplluuss ""ssoopphhiissttiiqquuééeess"",, qquuii ééttaaiieenntt ddoottééeess dd''uunnee qquuiillllee.. CCee mmooyyeenn ffuutt ééggaalleemmeenntt rreepprriitt,, jjuussqquu''àà uunnee ééppooqquuee rréécceennttee ddaannss cceerrttaaiinnss ppoorrttss aaffrriiccaaiinnss ooùù lleess wwhhaarrffss2200 eett ssoocciiééttééss ddee bbaatteellaaggee uuttiilliissaaiieenntt eett uuttiilliissee ppeeuutt--êêttrree eennccoorree ddeess ppeettiitteess eemmbbaarrccaattiioonnss ccoommmmee ddeess aallllèèggeess,, ddeess cchhaallaannddss,, oouu ddeess mmaahhoonnnneess2211,, ppoouurr llee ddéécchhaarrggeemmeenntt eett llee cchhaarrggeemmeenntt ddeess nnaavviirreess eenn rraaddee ffoorraaiinnee 16 THOMAS (A), Les acconiers, Thèse, L.G.D.J, 1923, N°7, p.7. 17 " L'accon est un bateau plat, simple pièce de bois longue de deux mètres ou deux mètres cinquante, large de cinquante à soixante centimètres, légèrement recourbée à ses extrémités et recouverte sur le flanc d'un minuscule bordage", JOUSSET, France géographique illustrée, Tome 1, p.816, dans THOMAS (A), Ibid. 18Selon l’expression de M. Antoine THOMAS. 19 sortes de planchers flottants. 20Les wharfs tiennent leur nom des jetées en bois ou en ciment sur pilotis utlisées pour le chargement et le déchargement des navires en Afrique. 21 Embarcation à quille, plus vaste et plus spacieuse que l'accon, dont le nom provient de Mahon, petit port des Baléares où elle servait. Le nom fut repris par les manutentionnaires de certains ports comme ceux de Constantinople que l'on appelle les mahonnadjis: dans THOMAS (A), Thèse, op.cit. p.9
 • 14. 14 cc''eesstt àà ddiirree aauu--ddeellàà ddee llaa bbaarrrriièèrree nnaattuurreellllee pprréésseennttee ssuurr lleess ccôôtteess ddee ll''AAffrriiqquuee ddee ll''oouueesstt eett ddee MMaaddaaggaassccaarr.. LL''hhiissttoorriiqquuee ddeess aaccccoonniieerrss eesstt ssaannss nnuull ddoouuttee lliiéé àà cceelluuii dduu ppoorrtt ddee MMaarrsseeiillllee2222;; lleess aasscceennddaannttss ddee ll''aaccccoonniieerr mmooddeerrnnee ssee ttrroouuvvaanntt êêttrree lleess ppoorrtteeffaaiixx 2233.. DDééss llaa ffiinn dduu XXIIVVèèmmee ssiièèccllee2244,, llaa ccoorrppoorraattiioonn aappppeellééee SSoocciiééttéé ddee bbiieennffaaiissaannccee ddeess ppoorrtteeffaaiixx ddee MMaarrsseeiillllee2255 rreeggrroouuppaaiitt ddeess ttrraavvaaiilllleeuurrss dduu ppoorrtt qquuii ss''eemmppllooyyaaiieenntt aauu cchhaarrggeemmeenntt eett aauu ddéécchhaarrggeemmeenntt ddeess nnaavviirreess 2266 lloorrssqquuee llaa ccaarrggaaiissoonn ééttaaiitt ttrroopp iimmppoorrttaannttee àà mmaannuutteennttiioonnnneerr ppaarr rraappppoorrtt aauu nnoommbbrree ddee mmaatteelloottss 2277.. LLeess ppoorrtteeffaaiixx aavvaaiieenntt,, eenn ffaaiitt,, llee mmoonnooppoollee ddee llaa mmaannuutteennttiioonn qquuii nn''ééttaaiitt ppaass eeffffeeccttuuééee ppaarr lleess ééqquuiippaaggeess.. AA cceettttee ééppooqquuee,, llee ppoorrtteeffaaiixx nn''ééttaaiitt ddoonncc qquu''uunn ssiimmppllee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree,, eexxeerrççaanntt lleess mmêêmmeess ffoonnccttiioonnss qquuee llee sstteevveeddoorree.. SSeelloonn cceerrttaaiinnss2288,, llaa ccoorrppoorraattiioonn ddeess ppoorrtteeffaaiixx ffuutt ééppaarrggnnééee ppaarr llee ddééccrreett dd''AAllllaarrddee2299 eett ccoonnttiinnuuaa àà ttrraavvaaiilllleerr sseelloonn ssoonn oorrggaanniissaattiioonn ttrraaddiittiioonnnneellllee3300.. PPoouurr dd''aauuttrreess,, eellllee ddiissppaarruutt àà llaa RRéévvoolluuttiioonn eett ffuutt rreeccoonnssttiittuuééee eenn 118811443311.. 22BOULANGER (P), A la recherche du passé de la Méditerranée, dans La nouvelle revue maritime, janvier 1983, p.71. 23BERARD (G), Les entreprises de manutention dans les ports maritimes, Thèse Aix, 1951. 24Elle fut créée au Moyen-âge. Alors appelés "gagne-deniers", on trouve trace des portefaix pour la première fois dans un acte de 1393, la première constitution écrite intervenant en 1704: THOMAS (A), Thèse, op.cit., p.9. 25 Qui comme son nom l'indique, avait à l'origine une fonction caritative organisée par des religieux : BERARD (G), Les entreprises de manutention dans les ports maritimes, Thèse Aix-en-Provence, 1951. 26TASSEL (Y), Le statut juridique de l'entrepreneur de manutention dans la loi du 18 juin 1966 et le décret du 31 décembre 1966, THESE Nantes, 1973. 27Emmanuel Dupontavice signale d'ailleurs dans l'un de ses articles que "les aventures de Sinbad le Marin" relatait déjà l'existence des portefaix au Xème siècle avant J-C: Revue trimestrielle de droit commercial, 1970, p.215, N°2. 28Répertoire commercial Dalloz, 2ème Ed., p.2. 29Du 2 mars 1791. 30 La corporation ne comportait ni jurandes ni maîtrises.
 • 15. 15 QQuuooiiqquu''iill eenn ssooiitt,, dduurraanntt llaa pprreemmiièèrree mmooiittiiéé dduu XXIIXX èèmmee ssiièèccllee,, llaa ccoorrppoorraattiioonn ééttaaiitt ttrrèèss ppuuiissssaannttee eett nnee ttoolléérraaiitt ppaass ssuurr lleess qquuaaiiss ddee MMaarrsseeiillllee,, lleess ttrraavvaaiilllleeuurrss iinnddééppeennddaannttss aappppeellééss aauussssii lleess rroobbeeiirroollss3322.. OOnn yy ttrraavvaaiillllaaiitt ddee ppèèrree eenn ffiillss eett ll''aabbsseennccee dd''uuttiilliissaattiioonn ddee mmaattéérriieell ss''eexxpplliiqquuaaiitt ppaarr llaa vvoolloonnttéé dd''eemmppllooyyeerr uunn nnoommbbrree mmaaxxiimmuumm ddee ppoorrtteeuurrss.. LLaa ccoorrppoorraattiioonn aatttteeiinntt ssoonn aappooggééee vveerrss 11883300,, jjoouuiissssaanntt dd''uunn mmoonnooppoollee ddee llaa mmaannuutteennttiioonn àà MMaarrsseeiillllee.. DDee pplluuss,, ppaarrttiirr ddee cceettttee ppéérriiooddee,, eellllee ccoommmmeennccee àà pprreennddrree eenn cchhaarrggee,, oouuttrree lleess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn ppuurree,, llaa rréécceeppttiioonn eett llaa ggaarrddee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. CCeeppeennddaanntt,, lleess cchhoosseess cchhaannggèèrreenntt vveerrss 11886600:: aavveecc ll ''aauuggmmeennttaattiioonn dduu ttoonnnnaaggee ddeess nnaavviirreess,, ll''éévvoolluuttiioonn ddeess ttrraaffiiccss eett ddeess tteecchhnniiqquueess vviissaanntt àà ooppéérreerr lleess nnaavviirreess eenn qquuêêttee ddee ggaaiinn ddee pprroodduuccttiivviittéé,, eett ll''eexxtteennssiioonn dduu ppoorrtt ddee MMaarrsseeiillllee,, llaa ssoocciiééttéé ddeess PPoorrtteeffaaiixx ddee MMaarrsseeiillllee nnee rrééppoonnddaaiitt pplluuss aauuxx ccrriittèèrreess ddee mmooddeerrnniittéé eett ddee rraappiiddiittéé eexxiiggééss ppaarr lleess aacctteeuurrss dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. EEllllee ffuutt ddoonncc ssuuppppllaannttééee ppaarr ddeess eennttrreepprriisseess ppoorrttuuaaiirreess mmooddeerrnneess eett nnoottaammmmeenntt ppaarr llaa CCoommppaaggnniiee ddeess ddoocckkss eett eennttrreeppôôttss ddee MMaarrsseeiillllee3333,, qquuii,, ppoouurr mmeettttrree eenn pprraattiiqquuee llee mmoonnooppoollee dduu ddéécchhaarrggeemmeenntt ddaannss ll''eenncceeiinnttee ddee ssaa ccoonncceessssiioonn,, ééddiiffiiaa ddee vvaasstteess mmaaggaassiinnss aauuxx aabboorrddss ddeess bbaassssiinnss,, eexxééccuuttaa àà sseess ffrraaiiss lleess ttrraavvaauuxx dd''iinnffrraassttrruuccttuurree ddeess bbaassssiinnss,, ccoonnssttrruuiissiitt ddeess eennttrreeppôôttss ffrriiggoorriiffiiqquueess,, ssee ddoottaa dd''iimmppoorrttaannttss ssiillooss àà ccéérrééaalleess ppoouurr ffaacciilliitteerr pplluuss eennccoorree llee ppaassssaaggee ddeess ggrraaiinnss àà MMaarrsseeiillllee.. DDee pplluuss,, eellllee iinnssttaallllaa ssuurr lleess qquuaaiiss ddeess ggrruueess hhyyddrraauulliiqquueess,, ddee nnoouuvveeaauuxx 31THOMAS (A), Thèse, op.cit., p.9 32 Ibid. 33 Constituée en 1856 par Paulin Talabot, le célèbre protagoniste des chemins de fer de Lyon à Marseille et de plusieurs autres grandes entreprises du milieu du 19ème siècle, la compagnie connaît une prospérité certaine jusqu'à la guerre de 1914-1918.
 • 16. 16 eennggiinnss ddee lleevvaaggee àà ppoorrttééee vvaarriiaabbllee qquuii pprroovvooqquuèèrreenntt ""ppaarr llaa hhaarrddiieessssee ddee lleeuurr ccoonncceeppttiioonn uunn sseennttiimmeenntt dd''aaddmmiirraattiioonn ddaannss ttoouuss lleess mmiilliieeuuxx ccoonncceerrnnééss""3344.. UUnn ggrraanndd ccoonnfflliitt ooppppoossaa aalloorrss llaa ccoorrppoorraattiioonn ddeess ppoorrtteeffaaiixx àà llaa CCoommppaaggnniiee ddeess DDoocckkss,, aauu ssuujjeett ddee llaa rrééppaarrttiittiioonn dduu ttrraavvaaiill ssuurr lleess qquuaaii,, llaa ddeerrnniièèrree oobbtteennaanntt ggaaiinn ddee ccaauussee ddeevvaanntt llee TTrriibbuunnaall ddee CCoommmmeerrccee ddee MMaarrsseeiillllee,, llaa pprreemmiièèrree ssee sscciinnddaa eenn ddeeuuxx ggrroouuppeemmeennttss3355.. LLaa ccoorrppoorraattiioonn ffaaccee aauuxx ddiivveerrggeenncceess iinntteerrnneess,, ssee ddééssaaggrrééggeeaa eett ll''oonntt vviitt aappppaarraaîîttrree lleess ddoocckkeerrss,, ttrraavvaaiilllleeuurrss iinnddééppeennddaannttss ppaarr ooppppoossiittiioonn aauuxx ppoorrtteeffaaiixx ffaavvoorraabblleess àà llaa ccoorrppoorraattiioonn.. LLee ttrraavvaaiill ssuurr lleess qquuaaiiss ééttaaiitt ddeevveennuu lliibbrree eett dd''aauuttrreess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn ffuurreenntt ccrrééééeess3366.. LLeess ppoorrtteeffaaiixx,, nnee ddiissppoossaanntt ppaass ddee mmaattéérriieell aaddaappttéé eett ddoonncc ddéécchhaarrggééss ddee lleeuurrss oobblliiggaattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt -- ddéécchhaarrggeemmeenntt ddeess nnaavviirreess,, ssee ccoonnssaaccrrèèrreenntt aalloorrss eexxcclluussiivveemmeenntt àà ll''aaccccoommpplliisssseemmeenntt ddeess ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess ccoonnssiissttaanntt àà rréécceeppttiioonnnneerr,, àà ggaarrddeerr eett àà lliivvrreerr llaa mmaarrcchhaannddiissee.. FFiinnaalleemmeenntt,, vveerrss llaa ffiinn dduu ssiièèccllee ddeerrnniieerr,, lleess ppoorrtteeffaaiixx ddiissppaarruurreenntt,, lleess eennttrreepprriisseess mmooddeerrnneess pprreennaanntt llee rreellaaiiss ddaannss lleeuurrss ffoonnccttiioonnss jjuurriiddiiqquueess.. CCeess eennttrreepprriisseess ccoonnsseerrvvèèrreenntt nnééaannmmooiinnss ll''aappppeellllaattiioonn dd''aaccccoonniieerrss,, mmêêmmee lloorrssqquuee lleess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn ssee ffaaiissaaiieenntt ddiirreecctteemmeenntt ddee nnaavviirree àà qquuaaii3377 ,, 34BOULANGER (P), A la recherche du passé de la Méditerranée, in, La nouvelle revue maritime, janvier 1983, p.74. 35 BERARD (G), Thèse, op.cit. 36La première véritable entreprise de manutention à Marseille fut créée en 1860: La Société des Embarcations de Servitude: THOMAS (A), Thèse, op.cit., p.10. 37CHAUVEAU (P), Traité de Droit Maritime, Librairies Techniques, 1958, N°319, p.224.
 • 17. 17 ll''aaccccoonnaaggee ddééssiiggnnaanntt eenn ffaaiitt,, ll''eennsseemmbbllee ddeess ooppéérraattiioonnss àà ccaarraaccttèèrree jjuurriiddiiqquuee eeffffeeccttuuééeess ppaarr lleess mmaannuutteennttiioonnnnaaiirreess ddeess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss.. BB// LLeess sstteevveeddoorreess LLee tteerrmmee SStteevveeddoorree,, àà ccoonnssoonnaannccee aannggllaaiissee pprroovviieennddrraaiitt ddee ll''eessppaaggnnooll ""eessttiibbaaddoorr"" oouu ddee ll''iittaalliieenn ""ssttiivvaattoorree ((ééttaanntt eenntteenndduu qquuee ll''oorriiggiinnee ddee cceess mmoottss eesstt llee llaattiinn ssttiippoo,, ssttiippaarree,, eennttaasssseerr,, eemmppiilleerr,, pprreesssseerr3388)) ssiiggnniiffiiaanntt eemmppiilleerr dd''uunnee mmaanniièèrree sseerrrrééee3399.. SSoouulliiggnnoonnss ééggaalleemmeenntt qquuee llee vvooccaabbuullaaiirree ffrraannççaaiiss ccoonnnnaaîîtt llee vveerrbbee ""eessttiivveerr"",, qquuii ddééssiiggnnee ll''aaccttiioonn ddee ccoommpprriimmeerr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddeessttiinnééeess àà êêttrree eemmbbaarrqquuééeess4400 DDiirree qquu''aavvaanntt llaa rréévvoolluuttiioonn dduu ttrraannssppoorrtt,, llaa pprrooffeessssiioonn ddee llaa mmaannuutteennttiioonn nn''ééttaaiitt ppaass oorrggaanniissééee ssaauuff àà MMaarrsseeiillllee4411 nn''eesstt ppaass vvrraaiimmeenntt eexxaacctt:: AAuu HHaavvrree iill yy aavvaaiitt llaa ccoorrppoorraattiioonn ddeess ""BBrroouueettttiieerrss dduu GGrraanndd CCoorrppss"",, qquuii ss''eesstt ttrraannssffoorrmmééee ppaarr llaa ssuuiittee eenn ssoocciiééttéé ccooooppéérraattiivvee.. AA NNaanntteess eexxiissttaaiitt eennccoorree eenn 11995500 uunnee ccoorrppoorraattiioonn àà llaaqquueellllee llaa CChhaammbbrree ddee CCoommmmeerrccee aavvaaiitt ddoonnnnéé ddeess ddrrooiittss vvaallaanntt pprreessqquuee mmoonnooppoollee4422.. LLee ppoorrtt ddee BBoorrddeeaauuxx ccoonnnnaaiissssaaiitt qquuaanntt àà lluuii,, lleess ""GGaabbaarriieerrss"" cchhaarrggeeaanntt eett ddéécchhaarrggeeaanntt lleess nnaavviirreess ddaannss ll''eessttuuaaiirree ddee llaa GGaarroonnnnee sseelloonn llaa tteecchhnniiqquuee ddeess 38 RODIERE (R), Traité Général de Droit Maritime, Affrètements et transports, Tome III, Librairie Dalloz, 1970, p.14. 39 Lord CHORLEY, Shipping Law, Londres 1947, p.222. 40 BERARD (G), Thèse op.cit. Introduction. 41 Recueil Dalloz 42RIPERT (G), Droit Maritime, Tome 1, 4ème ED, 1950, p.753, N°876 bis et s.
 • 18. 18 aaccccoonniieerrss mmaaiiss àà ll''aaiiddee dd''eemmbbaarrccaattiioonnss ddoottééeess ddee qquuiilllleess qquuee ll''oonn aappppeellaaiitt ggaabbaarreess.. DDaannss llaa ddooccttrriinnee,, lleess rrééfféérreenncceess aauuxx sstteevveeddoorreess nnee ssoonntt pprréésseenntteess qquuee ppoouurr eenn lliimmiitteerr lleeuurr ééttuuddee;; aaiinnssii eesstt--iill ppeeuu aaiisséé ddee ttrroouuvveerr ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ssuurr llaa pprrooffeessssiioonn,, ""ll''aaccttiivviittéé nnee ssoouulleevvaanntt aauuccuunn pprroobbllèèmmee ssppéécciiaall""4433.. LL''hhiissttoorriiqquuee ddeess sstteevveeddoorreess nnee ssee rréévvèèllee ddoonncc ppaass aauussssii ppaarrttiiccuulliieerr qquuee cceelluuii ddeess aaccccoonniieerrss.. IIll rreessttee àà ssoouulliiggnneerr llee ffaaiitt qquuee lleess mmaannuutteennttiioonnnnaaiirreess aanngglloo--ssaaxxoonnss ssoonntt ééggaalleemmeenntt aappppeellééss sstteevveeddoorreess.. CCeeppeennddaanntt,, llee tteerrmmee aa ppeeuutt--êêttrree ddaannss lleess ppaayyss dd''iinnfflluueennccee bbrriittaannnniiqquuee,, uunnee pplluuss llaarrggee aacccceeppttiioonn qquuee ddaannss lleess ppoorrttss dduu nnoorrdd ddee llaa FFrraannccee ooùù llee tteerrmmee ééqquuiivvaauutt uunniiqquueemmeenntt àà cceelluuii ddee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree4444.. 43LAFAGE (G.H), L'acconage, D.M.F 1965, p.452. 44Ibid.
 • 19. 19 §§22 DDiissttiinnccttiioonn ppaarr lleess ffoonnccttiioonnss OOuuttrree llaa ddiifffféérreennccee ddee tteerrmmiinnoollooggiieess,, lleess aaccccoonniieerrss eett lleess sstteevveeddoorreess ssee ddiissttiinngguueenntt ssuurrttoouutt ppaarr lleess ffoonnccttiioonnss qquu''iillss aaccccoommpplliisssseenntt.. AAiinnssii sseelloonn llee DDooyyeenn RRooddiièèrree,, lleess sstteevveeddoorreess ssoonntt,, ssuurr lleess ccôôtteess ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd,, ddee llaa MMaanncchhee eett ddee ll''AAttllaannttiiqquuee,, ""lleess eennttrreepprreenneeuurrss qquuii vvoonntt ccoollttiinneerr lleess ccaarrggaaiissoonnss"" eett qquuii "" ssee rreennffeerrmmeenntt bbiieenn ddaannss cceettttee ttââcchhee mmaattéérriieellllee "" ttaannddiiss qquuee lleess aaccccoonniieerrss,, eenn MMééddiitteerrrraannééee,, ""oouuttrree cceess ttââcchheess,, aaccccoommpplliisssseenntt ddeess aacctteess jjuurriiddiiqquueess;; aaiinnssii iillss pprreennnneenntt lliivvrraaiissoonn ppoouurr llee ccoommppttee ddeess ddeessttiinnaattaaiirreess oouu aassssuurreenntt llaa ggaarrddee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess uunnee ffooiiss ddéébbaarrqquuééeess"" 4455.. PPoouurr llee DDooyyeenn CChhaauuvveeaauu,, ddaannss llee sseennss ééttrrooiitt dduu tteerrmmee,, ll''aaccccoonniieerr eesstt cchhaarrggéé dd''aaccccoommpplliirr uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree dd''ooppéérraattiioonnss mmaattéérriieelllleess ddee mmaannuutteennttiioonn ddee llaa 45RODIERE (R), Traité de Droit Maritime, op.cit., p.14.
 • 20. 20 ccaarrggaaiissoonn,, mmaaiiss iill aassssuummee aauussssii dd''aauuttrreess oobblliiggaattiioonnss ccoommmmee cceelllleess ddee ddééppoossiittaaiirree,, ddee ccoonnssiiggnnaattaaiirree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee oouu ddee ttrraannssiittaaiirree4466.. PPoouurr GG..HH LLaaffaaggee,, llee tteerrmmee aaccccoonniieerr,, aa pprriiss uunn sseennss pplluuss ggéénnéérraall qquuee cceelluuii qquu''oonn aa ppuu lluuii aattttrriibbuueerr ééttyymmoollooggiiqquueemmeenntt eett ss''aapppplliiqquuee àà ll''eennttrreepprreenneeuurr qquuii aavvaanntt ll''eemmbbaarrqquueemmeenntt oouu aapprrèèss llee ddéébbaarrqquueemmeenntt,, pprreenndd ppoouurr uunnee dduurrééee vvaarriiaabbllee llaa mmaarrcchhaannddiissee eenn cchhaarrggee,, ccee qquuii llee ddiissttiinngguuee dduu ssiimmppllee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree,, aappppeelléé hhaabbiittuueelllleemmeenntt sstteevveeddoorree,, lleeqquueell nn''aa àà aauuccuunn mmoommeenntt llaa ggaarrddee ddeess ccaarrggaaiissoonnss mmaanniippuullééeess.. LLee sstteevveeddoorree nnee pprreenndd ppaass llaa mmaarrcchhaannddiissee eenn cchhaarrggee,, iill nn''aa ddoonncc ppaass àà llaa ccoommpptteerr,, eett lleess ooppéérraattiioonnss dd''aalllloottiisssseemmeenntt eett ddee ppooiinnttaaggee nnee lluuii iinnccoommbbeenntt ppaass.. SS''iill yy aa ppooiinnttaaggee,, cc''eesstt uunniiqquueemmeenntt ppaarr rraappppoorrtt aauu rreennddeemmeenntt ddeess ddoocckkeerrss eett aauu ccaallccuull ddee lleeuurrss pprriimmeess4477.. EEnnffiinn,, sseelloonn RRoollaanndd HHaauutteeffeeuuiillllee,, ll''aaccccoonniieerr eesstt,, ccoommmmee llee sstteevveeddoorree,, llee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree cchhaarrggéé ddeess ooppéérraattiioonnss mmaattéérriieelllleess dduu ddéécchhaarrggeemmeenntt mmaaiiss iill eesstt aauussssii llee ccoonnssiiggnnaattaaiirree ccoommmmeerrcciiaall dduu nnaavviirree cchhaarrggéé ddee lliivvrreerr llaa mmaarrcchhaannddiissee ppoouurr llee ccoommppttee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr4488.. BBeeaauuccoouupp dd''aauutteeuurrss oonntt ddoonncc ssoouulliiggnnéé llaa ddiifffféérreennccee ddee pprraattiiqquueess,, mmaaiiss ttrrèèss ppeeuu oonntt tteennttéé ddee ll''eexxpplliiqquueerr.. IIll ccoonnvviieenntt ddee rraappppeelleerr ttoouutt dd''aabboorrdd qquuee ll''oorrggaanniissaattiioonn mmooddeerrnnee ddeess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn ss''iinnssccrriitt ddaannss uunn ccoonntteexxttee ddee ddéévveellooppppeemmeenntt dduu ttrraannssppoorrtt ddee 46 Traité de Droit Maritime, 1958, N°323, p.226. Et aussi, FRAIKIN (G), Traité de la responsabilité du transporteur maritime, L.G.D.J, 1957, N°87, p.90. 47 RODIERE (R), Traité de Droit Maritime, op.cit., p.25. 48Stevedores et acconiers, L'informateur maritime, 22 décembre 1952, dans BERTRAND DE LA GRASSIERE (P), La nature juridique des opérations de manutention et de livraison des marchandises, D.M.F 1953, p.493.
 • 21. 21 lliiggnnee,, iimmppoossaanntt uunnee nnoouuvveellllee ssttrruuccttuurree mmaarriittiimmee4499.. LLee ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess éécchhaannggeess eett ll''aauuggmmeennttaattiioonn dduu vvoolluummee ddeess ccaarrggaaiissoonnss nnéécceessssiittaa ll''iinntteerrvveennttiioonn dd''iinntteerrmmééddiiaaiirreess ppoouurr pprreennddrree ssooiinn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee aavvaanntt ll''eemmbbaarrqquueemmeenntt eett aapprrèèss ddéébbaarrqquueemmeenntt.. OOnn ssaaiitt qquuee ll''aaccccoonniieerr ttiieenntt sseess ffoonnccttiioonnss jjuurriiddiiqquueess ddee llaa pprraattiiqquuee ddeess ppoorrtteeffaaiixx qquuii,, ddééppoouurrvvuuss ddee lleeuurrss ffoonnccttiioonnss iinniittiiaalleess ddee ""ssiimmpplleess mmaannuutteennttiioonnnnaaiirreess"" ssee cchhaarrggèèrreenntt ddee pprreennddrree ssooiinn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess aavvaanntt lleeuurr cchhaarrggeemmeenntt eett aapprrèèss lleeuurr ddéécchhaarrggeemmeenntt5500.. LLeess mmaaggiissttrraattss ddee llaa CCoouurr ddee CCaassssaattiioonn aayyaanntt pprriiss ssooiinn ddee rreelleevveerr qquuee pprréécciisséémmeenntt ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn eenn ccaauussee ((uunn aaccccoonniieerr)) aavvaaiitt rreeççuu ddeess uussaaggeess uunnee aauuttrree mmiissssiioonn qquuee cceellllee dd''uunn ssiimmppllee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree5511.. CCeeppeennddaanntt,, ddaannss lleess ppoorrttss ddee ll''AAttllaannttiiqquuee,, ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd eett ddee llaa MMaanncchhee,, lleess aarrmmaatteeuurrss ddéévveellooppppeenntt ddeess aaggeenncceess5522 ppoouurr ss''ooccccuuppeerr ddeess ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess aafffféérreenntteess àà llaa mmaarrcchhaannddiissee,, oorr llaa ddiifffféérreennccee ddee pprraattiiqquueess nnee sseemmbbllee ppaass tteenniirr ddee llaa ccrrééaattiioonn ddeess ggrraannddeess ccoommppaaggnniieess dd''aarrmmeemmeenntt ppuuiissqquu''eelllleess ssee ssoonntt ccoonnssttiittuuééeess ssuurr lleess ccôôtteess aattllaannttiiqquueess eett mmééddiitteerrrraannééeennnneess eenn mmêêmmee tteemmppss.. LLeess sstteevveeddoorreess nnee ssee cchhaarrggeeaanntt qquuee ddee llaa mmaannuutteennttiioonn ppuurree,, lleess ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess aafffféérreenntteess àà llaa mmaarrcchhaannddiisseess ppoouuvvaaiieenntt êêttrree ééggaalleemmeenntt ccoonnffiiééeess àà uunnee 49TASSEL (Y), Thèse, op.cit., p.8. 50"A Marseille, la différence entre les diverses obligations des entrepreneurs de manutention est très apparente: il y a les acconiers et les portefaix: le portefaix n'a gardé que le rôle de mandataire du négociant propriétaire; c'est lui qui fait la reconnaissance, qui a le pouvoir de donner décharge au capitaine, qui se rend à bord à côté de l'acconier pour prendre réception lors de la livraison sous palan. L'acconier, lui, ne fait que des opérations matérielles et n'opère de reconnaissance de la marchandise que pour établir sa responsabilité vis-à-vis du transporteur..."THOMAS (A), Les acconiers, Thèse Aix 1923, N°48, p.41. 51Cass.Com 26 juin 1957 et Cass. Com 12 mai 1958. 52Tel fut le cas par exemple de la Compagnie Générale Transatlantique qui créa ses propres installations à Dunkerque, au Havre, à Nantes, à Bordeaux et même à Marseille.
 • 22. 22 aauuttrree eennttrreepprriissee iinnddééppeennddaannttee5533,, ccoommmmee cceellaa eesstt dd''aaiilllleeuurrss eennccoorree llee ccaass aauujjoouurrdd''hhuuii eenn BBeellggiiqquuee ooùù,, àà ccoottéé ddeess ""aarrrriimmeeuurrss aannvveerrssooiiss"" eeffffeeccttuuaanntt lleess ooppéérraattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt -- ddéécchhaarrggeemmeenntt,, ooppèèrreenntt lleess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn ddéénnoommmmééeess lleess ""nnaattiioonnss"" 5544,, qquuii ssoonntt ssppéécciiaalliissééeess ddaannss lleess ooppéérraattiioonnss pprrééaallaabblleess aauu cchhaarrggeemmeenntt oouu ppoossttéérriieeuurreess aauu ddéébbaarrqquueemmeenntt àà ssaavvooiirr lleess ooppéérraattiioonnss ddee rréécceeppttiioonn,, ddee mmaannuutteennttiioonn ssuurr lleess qquuaaiiss,, ddee ggaarrddee,, eett dd''eennttrreeppoossaaggee.. EEnn ffaaiitt,, àà ccôôttéé ddeess sstteevveeddoorreess,, ooppèèrreenntt ddeess eennttrreepprriisseess iinnddééppeennddaanntteess,, aappppeellééeess ccoonnssiiggnnaattaaiirreess ddee nnaavviirreess,, ddoonntt lleess sseerrvviicceess oonntt ééttéé rreeqquuiiss ppaarr ll''aarrmmeemmeenntt lloorrssqquuee cceelluuii--ccii nn''aa ppaass dd''aaggeennccee,, oouu ccoonnssiiggnnaattaaiirreess ddee llaa ccaarrggaaiissoonn ddoonntt lleess sseerrvviicceess ssoonntt rreeqquuiiss ppaarr llee cchhaarrggeeuurr oouu llee ddeessttiinnaattaaiirree lloorrssqquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr rreeppoorrttee ssuurr eeuuxx llee ssooiinn ddee ss''ooccccuuppeerr jjuurriiddiiqquueemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. CCeeppeennddaanntt,, cceess ccoonnssiiggnnaattaaiirreess nn''ooppèèrreenntt ppaass eexxcclluussiivveemmeenntt ddaannss lleess ppoorrttss ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd,, ddee ll''AAttllaannttiiqquuee eett ddee llaa MMaanncchhee.. LLaa pprréésseennccee ddee cceess iinntteerrmmééddiiaaiirreess ddaannss lleess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss pprroovviieenntt nnoottaammmmeenntt dduu ffaaiitt qquuee rriieenn nn''iinntteerrddiitt aauuxx aaccccoonniieerrss ddee nnee pprrooccééddeerr qquu''àà llaa mmaannuutteennttiioonn.. LLaa ddiissttiinnccttiioonn ddee ffoonnccttiioonnss aaccccoommpplliieess ppaarr lleess aaccccoonniieerrss eett lleess sstteevveeddoorreess eesstt bbiieenn rrééeellllee mmaaiiss nn''aa jjaammaaiiss ééttéé aabbssoolluuee,, lleess ddeeuuxx ccaattééggoorriieess ddee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirreess ppoouuvvaanntt ccoonnttrraaccttuueelllleemmeenntt rreessttrreeiinnddrree oouu ééllaarrggiirr ll''éétteenndduuee ddee lleeuurrss oobblliiggaattiioonnss.. PPoouurr rreevveenniirr aauu sscchhéémmaa ddiissttiinnccttiiff ccllaassssiiqquuee,, bbaasséé ssuurr llaa llooccaalliissaattiioonn ggééooggrraapphhiiqquuee,, ssoonn eexxpplliiccaattiioonn nn''aa jjaammaaiiss vvrraaiimmeenntt ééttéé ccllaaiirreemmeenntt ddoonnnnééee.. 53Dans des ports comme Dieppe ou Calais, la Compagnie Générale Transatlantique fut pendant longtemps représentée par la société Léon Vincent.
 • 23. 23 YYvveess TTaasssseell aavvaannççaa ddaannss ssaa tthhèèssee5555 ddeeuuxx mmoottiiffss ppoouuvvaanntt eexxpplliiqquueerr cceettttee ddiissttiinnccttiioonn:: IIll ssoouulliiggnnee ttoouutt dd''aabboorrdd llee ffaaiitt qquuee llaa ddiivviissiioonn ddeess ttââcchheess ffaavvoorriissee ll''aaccccéélléérraattiioonn ddeess ooppéérraattiioonnss eett eesssseennttiieelllleemmeenntt cceelllleess ddee llaa mmaannuutteennttiioonn.. PPoouurr lluuii,, cceeccii eexxpplliiqquueerraaiitt qquuee lleess ppoorrttss ddee ll''AAttllaannttiiqquuee,, ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd eett ddee llaa MMaanncchhee,, ssoouummiiss aauu pphhéénnoommèènnee ddee mmaarrééeess,, qquuii ppeeuutt eexxiiggeerr qquuee lleess ooppéérraattiioonnss mmaattéérriieelllleess eett jjuurriiddiiqquueess ssee ddéérroouulleenntt eenn uunn tteemmppss pplluuss lliimmiittéé eett pplluuss ccoouurrtt,, ll''aaiieenntt aaddooppttéé,, àà llaa ddiifffféérreennccee ddeess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss.. EEnnssuuiittee,, llaa ddiifffféérreennccee ttiieennddrraaiitt àà llaa nnaattuurree mmêêmmee ddeess ppoorrttss.. CCiittaanntt llee ggééooggrraapphhee AAllaaiinn VViiggaarriiéé5566,, YYvveess TTaasssseell rreepprreenndd llaa ccllaassssiiffiiccaattiioonn ddeess ppoorrttss eenn ddeeuuxx ggrroouuppeess:: cceeuuxx ddoonntt ll''iimmppuullssiioonn vviieenntt ppaarr ll''hhoorriizzoonn mmaarriinn eett cceeuuxx ddoonntt lleess cceennttrreess ddee ppuullssiioonn ssoonntt ppllaaccééss àà ll''aarrrriièèrree ppaayyss.. OOrr aauu mmoommeenntt dduu ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess ggrraannddeess ccoommppaaggnniieess dd''aarrmmeemmeenntt,, cceettttee ddiifffféérreennccee eennttrree lleess ppoorrttss eesstt rrééeellllee.. AAiinnssii YYvveess TTaasssseell pprréécciissee--tt--iill,, ssaannss ppoouurr aauuttaanntt vvoouullooiirr eexxaaggéérreerr llaa ddiissttiinnccttiioonn qquuee:: ""llaa ffaaççaaddee AAttllaannttiiqquuee rreeffllèèttee uunnee ddééppeennddaannccee ccoonnttiinneennttaallee aalloorrss qquuee llaa ffaaççaaddee mmééddiitteerrrraannééeennnnee eesstt dd''uunnee ddééppeennddaannccee ooccééaanniiqquuee.. MMaaiiss llàà ooùù ll''iinnttéérriieeuurr nn''eesstt ppaass uunn cceennttrree ddee ppuullssiioonn iinntteennssee,, ll''oorrggaanniissaattiioonn ppoorrttuuaaiirree ddooiitt êêttrree pplluuss ddéévveellooppppééee.. TTeell eesstt llee ccaass ddeess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss,, ooùù uunnee mmêêmmee eennttrreepprriissee aassssuummee nnoonn sseeuulleemmeenntt llaa mmaannuutteennttiioonn,, mmaaiiss aauussssii llaa ccoonnssiiggnnaattiioonn.. AAuu ccoonnttrraaiirree,, lloorrssqquuee llee ppoorrtt vviitt aauu rryytthhmmee ddee ll''iinnttéérriieeuurr,, ll''oorrggaanniissaattiioonn ddee llaa ccoonnssiiggnnaattiioonn ssee 54PINTO (P), L'entrepreneur de manutention à Marseille et à Anvers, Mémoire D.E.S.S. AIX, 1996. 55Le statut juridique de l'entrepreneur de manutention dans la loi du 18 juin 1966 et le décret du 31 décembre 1966, Nantes, 1973, p.9. 56 La circulation maritime, M.Th. Génin, Paris 1968, p.86 et s. dans TASSEL (Y) Thèse, op.cit., p.8.
 • 24. 24 ffaaiitt ssaannss ddoouuttee mmooiinnss sseennttiirr.. DDee ttoouuttee ffaaççoonn,, eellllee nn''eesstt ppaass aauussssii iinnttiimmeemmeenntt lliiééee àà llaa mmaannuutteennttiioonn.. OOnn ccoommpprreenndd ddééss lloorrss qquueellllee ssooiitt oorrggaanniissééee ppaarr uunn aauuttrree qquuee ppaarr ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn"".. SSEECCTTIIOONN 22 PPRRIISSEE EENN CCOOMMPPTTEE DDEESS PPAARRTTIICCUULLAARRIISSMMEESS DDAANNSS LLAA LLOOII DDUU 1188 JJUUIINN 11996666 JJuussqquu''àà 11996666,, aauuccuunn tteexxttee nnee pprréévvooiitt vvrraaiimmeenntt llee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee ddee llaa mmaannuutteennttiioonn ppoorrttuuaaiirree,, llaa ssiittuuaattiioonn eenn FFrraannccee nn''ééttaanntt ppaass ddiifffféérreennttee ddeess aauuttrreess ppaayyss.. LLaa ssiittuuaattiioonn jjuurriiddiiqquuee ddee llaa pprrooffeessssiioonn eesstt ddoonncc llaaiissssééee àà ll''aapppprréécciiaattiioonn ddee jjuuggeess jjuussqquu''àà llaa rrééffoorrmmee ddee 11996666.. MMaaiiss llaa ddiifffféérreennccee ddee nnaattuurree ddeess ooppéérraattiioonnss aaccccoommpplliieess ppaarr lleess aaccccoonniieerrss eett lleess sstteevveeddoorreess,, llaaiissssee ssuuggggéérreerr uunnee ddiifffféérreennccee ddee rrééggiimmeess jjuurriiddiiqquueess lleeuurr ééttaanntt aapppplliiccaabblleess.. §§11 LLee RRééggiimmee jjuurriiddiiqquuee aavvaanntt llaa LLooii ddee 11996666 -- AAssppeeccttss jjuurriisspprruuddeennttiieellss LLee CCooddee ddee ccoommmmeerrccee ddee 11880088 ccoonnssaaccrraaiitt llaa nnoottiioonn dd''uunniittéé dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee5577.. LLee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ccoouuvvrraaiitt llaa ppéérriiooddee ddeeppuuiiss llaa pprriissee 57 "Ce vieux principe raisonnable", selon Pierre BOULOY, Le contrat d'acconage, mythe ou réalité ?,D.M.F 1964, p.707.
 • 25. 25 eenn cchhaarrggee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ppaarr llee ccaappiittaaiinnee jjuussqquu''àà llaa rreemmiissee ddee cceellllee--ccii aauu ddeessttiinnaattaaiirree5588 àà mmooiinnss qquu''uunnee ccllaauussee ccllaaiirree éénnoonnççaa qquuee llaa pprriissee eenn cchhaarrggee eett llaa lliivvrraaiissoonn aavvaaiieenntt lliieeuu ssoouuss ppaallaann5599.. LLeess ooppéérraattiioonnss pprrééccééddaanntt oouu ssuuiivvaanntt llee ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr ééttaaiieenntt ccoonnssiiddéérrééeess ccoommmmee uunn pprroolloonnggeemmeenntt nnéécceessssaaiirree dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, ccee qquuii ccoorrrreessppoonnddaaiitt ttoouutt àà ffaaiitt àà ll''ééccoonnoommiiee dduu ttrraannssppoorrtt ddee ll''ééppooqquuee.. AAiinnssii llaa CCoouurr ddee CCaassssaattiioonn ddééccllaarraaiitt:: ""ssii eenn ddeehhoorrss dduu ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr,, iill yy aa eeuu ddeess ooppéérraattiioonnss qquuii eenn oonntt ééttéé llee pprrééaallaabbllee oouu ddeevvaaiieenntt eenn êêttrree llaa ssuuiittee,, iill nn''yy aa qquu''uunn sseeuull ccoonnttrraatt,, ccoonnssttaattéé ppaarr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt""6600.. LL''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn ééttaaiitt aalloorrss ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee uunn aaggeenntt dduu ttrraannssppoorrtteeuurr 6611.. LLaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ddee 11992244 nnee ffaaiitt ppaass aalllluussiioonn aauuxx eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn nnee ggoouuvveerrnnaanntt uunniiqquueemmeenntt qquuee,, dd''aapprrèèss ssoonn aarrttiiccllee pprreemmiieerr,, llee ttrraajjeett mmaarriittiimmee eett llaaiissssaanntt aauuxx tteexxtteess iinntteerrnneess llee ssooiinn ddee rréégglleerr lleess pphhaasseess tteerrrreessttrreess dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee6622.. LLaa llooii dduu 22 aavvrriill 11993366 ooppéérraa ddoonncc ccee qquuee ll''oonn aa aappppeelléé llee ""sseeccttiioonnnneemmeenntt dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee""6633.. EEnn ccee sseennss,, ll''aarrttiiccllee pprreemmiieerr ddee llaa llooii,, eenn ééttaabblliissssaanntt uunn rrééggiimmee iimmppéérraattiiff ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ppoouurr llaa pphhaassee mmaarriittiimmee dduu ttrraannssppoorrtt sseemmbbllaaiitt aavvooiirr eexxcclluu ddee ssoonn cchhaammppss dd''aapppplliiccaattiioonn lleess ooppéérraattiioonnss pprrééccééddaanntt oouu ssuuiivvaanntt llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. 58De GRANDMAISON (J), Le contrat de transport maritime, D.M.F 1951, p.55. 59 Dans ce cas le destinataire ne pouvait plus agir sur le base du contrat de transport mais sur la base d'un nouveau contrat le liant à l'entrepreneur de manutention, il pouvait également agir sur le terrain délictuel. 60 Cass.civ. 16 juillet 1912, Recueil Sirey 1912, vol.1, p.579. 61 C.A BORDEAUX, 6 février 1889, dans CHAO (A), Acconiers et destinataires, Thèse Paris, Librairies Techniques, 1971, p.17, note 6. 62 Article 7 de la Convention pour l'Unification de certaines règles relatives aux connaissements, signée à Bruxelles le 25 août 1924.
 • 26. 26 CCee tteexxttee ssuusscciittaa bbiieenn ddeess ccoonnttrroovveerrsseess ppaarrmmii lleessqquueelllleess cceellllee ddee ddéétteerrmmiinneerr llee sseennss eexxaacctt ddeess eexxpprreessssiioonnss ""pprriissee eenn cchhaarrggee ssoouuss ppaallaann"" eett lliivvrraaiissoonn ssoouuss ppaallaann"",, cceellllee ddee ssaavvooiirr àà qquueell rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee ddeevvaaiieenntt êêttrree ssoouummiisseess lleess ooppéérraattiioonnss ddiitteess ""aannttee"" eett ""ppoosstt ppaallaann""6644.. MMuullttiipplleess tthhééoorriieess ffuurreenntt aavvaannccééeess ppoouurr ééllaabboorreerr uunn ssyyssttèèmmee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoohhéérreenntt mmaaiiss ssaannss vvrraaiimmeenntt ggrraanndd ssuuccccèèss,, llaa jjuurriisspprruuddeennccee eellllee mmêêmmee éécchhaaffaauuddaanntt ddeess ccoonnssttrruuccttiioonnss aauussssii ddiivveerrsseess qquuee vvaarriiééeess ssaannss rrééeellllee ccoonnttiinnuuiittéé.. LLaa ddiifffféérreennccee ddee pprraattiiqquueess ddaannss lleess ppoorrttss ffrraannççaaiiss nnee ffaacciilliittaa ppaass ll''aannaallyyssee eett lleess aaccccoonniieerrss ffuurreenntt ""aauu ccooeeuurr ddee llaa ttoouurrmmeennttee""6655.. OOnn aa vvuu pprrééccééddeemmmmeenntt qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, aavveecc llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess éécchhaannggeess,, ll''aauuggmmeennttaattiioonn dduu vvoolluummee ddeess ccaarrggaaiissoonnss nnee pprrooccééddaaiitt pplluuss lluuii mmêêmmee àà llaa mmaannuutteennttiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eett qquu''iill aavvaaiitt ppoouurr cceellaa rreeccoouurrss àà ddeess eennttrreepprreenneeuurrss iinnddééppeennddaannttss,, qquuii eexxééccuutteenntt àà ssaa ppllaaccee,, lleess ooppéérraattiioonnss dd''eemmbbaarrqquueemmeenntt eett ddee ddéébbaarrqquueemmeenntt ddeess ccaarrggaaiissoonnss aaiinnssii qquuee ddee rréécceeppttiioonn,, ddee ggaarrddee eett ddee lliivvrraaiissoonn.. EEtt dduu ffaaiitt dduu sseeccttiioonnnneemmeenntt dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, ""aauuxx rraappppoorrttss ssiimmpplleess ttrraannssppoorrtteeuurr -- aayyaanntt ddrrooiitt ((oouu cchhaarrggeeuurr)) ssee ssoonntt ssuubbssttiittuuééeess ddeess rreellaattiioonnss ttrriiaanngguullaaiirreess eett ll''eexxppéérriieennccee mmoonnttrree ccoommbbiieenn iill eesstt ttoouujjoouurrss ddiiffffiicciillee dd''aajjuusstteerr ddee ppaarreeiilllleess rreellaattiioonnss""6666.. 63 Combattu par beaucoup d'auteurs tels: Ad CHOTEAU, dans Les marchandises à quai en quête d'un statut légal, D.M.F 1950, p.317; 64 Ad.CHOTEAU, Les marchandises à quai en quête d'un statut légal, D.M.F ?, p.315. 65 A ce propos Emile Jauffret déclara: "les conflits nés du transport de marchandises par mer seraient relativement simples si les acconiers n'existaient pas" dans: L'intervention de l'acconier lors de la réception des marchandises, D.M.F 1951, p.367. 66RODIERE (R), Préface de la thèse de Mme CHAO (A), Acconiers et destinataires, Paris, Librairies techniques, 1971.
 • 27. 27 LLeess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn ppuurree eett lleess ooppéérraattiioonnss dd''aaccccoonnaaggee ((cc''eesstt àà ddiirree lleess ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess aaccccoommpplliieess ppaarr ll''aaccccoonniieerr)) ddeevvaaiieenntt--eelllleess êêttrreess ssoouummiisseess àà llaa llooii mmaarriittiimmee ddee 11993366,, aauu ccooddee ddee ccoommmmeerrccee ssuurr llee ttrraannssppoorrtt eett lleess aaffffrrèètteemmeennttss oouu ssuurr llee ttrraannssppoorrtt tteerrrreessttrree,, oouu bbiieenn aauu ccooddee cciivviill eenn mmaattiièèrree ddee ccoonnttrraatt ddee ddééppôôtt,, ddee mmaannddaatt oouu ddee ggeessttiioonn dd''aaffffaaiirreess?? LLeess ddiiffffiiccuullttééss oonntt ééttéé eenn ffaaiitt aacccceennttuuééeess ppaarr llee ffaaiitt qquuee dd''uunnee ppaarrtt,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, iimmppéérraattiivveemmeenntt rreessppoonnssaabbllee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ddee ppaallaann àà ppaallaann,, tteennttaaiitt ddee ssee lliibbéérreerr ppoouurr lleess pphhaasseess aannttee eett ppoosstt ppaallaann eenn iinnsséérraanntt ddeess ccllaauusseess ddaannss sseess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss6677,, eett dd''aauuttrree ppaarrtt,, àà ll''ééppooqquuee,, llee ccoonnttrraatt ddee mmaannuutteennttiioonn nnee ssee mmaattéérriiaalliissaaiitt ppaass,, iill nn''yy aavvaaiitt ppaass dd''iinnssttrruummeennttuumm eett llee ccoonnttrraatt nneeggoottiiuumm ssee bboorrnnaaiitt àà uunn éécchhaannggee ddee vvoolloonnttééss.. DDaannss llaa pprraattiiqquuee,, mmêêmmee ssii llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssttiippuullaaiitt ddaannss llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt qquu''iill nn''ééttaaiitt ppaass rreessppoonnssaabbllee ddeess ooppéérraattiioonnss pprrééccééddaanntt oouu ssuuiivvaanntt llee ttrraannssppoorrtt,, cc''ééttaaiitt pprreessqquuee ttoouujjoouurrss lluuii qquuii aavvaaiitt rreeccoouurrss aauuxx eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn eett ccee,, ppoouurr llee ccoommppttee dduu cchhaarrggeeuurr oouu dduu ddeessttiinnaattaaiirree.. DDee ccee ffaaiitt,, lloorrssqquuee llee ddeemmaannddeeuurr ss''aaddrreessssaaiitt aauu ttrraannssppoorrtteeuurr ppoouurr rrééccllaammeerr ddeess ddoommmmaaggeess ssuurrvveennuuss aauu ccoouurrss ddeess pphhaasseess ddee mmaannuutteennttiioonn,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr lluuii ooppppoossaaiitt qquu''iill nn''eenn ééttaaiitt ppaass eennccoorree oouu pplluuss rreessppoonnssaabbllee;; ss''iill ppoouurrssuuiivvaaiitt ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn,, cceelluuii--ccii iinnvvooqquuaaiitt llee ffaaiitt qquu''iill nnee llee ccoonnnnaaiissssaaiitt ppaass eett qquu''iill nn''ééttaaiitt àà aauuccuunn mmoommeenntt rreennttrréé eenn rreellaattiioonn ccoonnttrraaccttuueellllee aavveecc lluuii6688.. 67Notamment la clause dite de déchargement d'office, permettant un déchargement rapide. Cette clause était interprétée comme un mandat donné par le chargeur au transporteur de choisir l'acconier pour le compte du destinataire . 68CHAO (A), Acconiers et destinataires, Thèse Paris, Librairies techniques, 1971, N°2, p.3.
 • 28. 28 PPoouurr ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn ppuurree,, cc''eesstt àà ddiirree lleess ooppéérraattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt eett ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt ddee ppaallaann àà ppaallaann6699,, eelllleess eennttrraaiieenntt ddaannss llee ccaaddrree ddee llaa llooii ddee 11993366,, lleess mmaarrcchhaannddiisseess ssee ttrroouuvvaanntt aalloorrss eennccoorree ddaannss llaa ddééppeennddaannccee dduu nnaavviirree.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn aavvaanntt oouu aapprrèèss ppaallaann,, eeffffeeccttuuééeess ppaarr llee sstteevveeddoorree,, llaa nnaattuurree jjuurriiddiiqquuee dduu ccoonnttrraatt ddee mmaannuutteennttiioonn nn''aa ppaass vvrraaiimmeenntt ééttéé ddiissccuuttééee:: ll''aaccttiivviittéé dduu sstteevveeddoorree nnee ssoouulleevvaaiitt aauuccuunn pprroobbllèèmmee ppaarrttiiccuulliieerr,, rreessppoonnssaabbllee ddee sseess ffaauutteess àà ll''ééggaarrdd ddee cceelluuii qquuii ll''eemmppllooiiee,, iill ééttaaiitt tteennuu dd''uunnee ssiimmppllee oobblliiggaattiioonn ddee mmooyyeennss7700.. IIll nn''ééttaaiitt ddoonncc ppaass ééttoonnnnaanntt qquuee llaa jjuurriisspprruuddeennccee ssooiitt ssii ppeeuu ffoouurrnniiee àà ssoonn eennddrrooiitt7711.. EEnn rreevvaanncchhee eellllee ll''aa ééttéé,, eenn ffaaiitt,, ddaannss llee ccaaddrree ddee llaa ddéétteerrmmiinnaattiioonn ddee llaa nnaattuurree jjuurriiddiiqquuee dduu ccoonnttrraatt dd''aaccccoonnaaggee cc''eesstt àà ddiirree ddaannss llee ccaaddrree ddee ll''eennsseemmbbllee ddeess ooppéérraattiioonnss mmaattéérriieelllleess eett jjuurriiddiiqquueess eeffffeeccttuuééeess ppaarr ll''aaccccoonniieerr7722.. AAiinnssii eenn ccoonnssiiddéérraanntt lleeuurr ttââcchheess mmaattéérriieelllleess dduurraanntt cceettttee ppéérriiooddee,, iill aa ééttéé ssoouutteennuu qquuee llee ccoonnttrraatt ddee mmaannuutteennttiioonn rreelleevvaaiitt dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt .. AAiinnssii FFrraanncciiss SSaauuvvaaggee7733,, ppaarr eexxeemmppllee ddéévveellooppppaa ll''iiddééee qquuee llaa mmaanniippuullaattiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess àà tteerrrree ccoonnssttiittuuaaiitt uunnee ooppéérraattiioonn tteerrrreessttrree ddeevvaanntt êêttrree ssoouummiissee aauuxx ddiissppoossiittiioonnss aapppplliiccaabblleess aauuxx ttrraannssppoorrttss tteerrrreessttrreess àà ssaavvooiirr ll''aarrttiiccllee 110033 dduu CCooddee ddee CCoommmmeerrccee eett ccee,, ddaannss llee bbuutt dd''ééccaarrtteerr lleess ccllaauusseess ddee nnoonn rreessppoonnssaabbiilliittéé 69T.C Marseille 12 octobre 1954: "...par palan, la loi entend celui du navire...". Revue de Droit Commercial, Maritime et Fiscal, 1955, p.6. 70T.C Marseille, 18 juin 1954, D.M.F 1955, p.36. 71LAFAGE (G.H), L'acconage, D.M.F 1965, p.452. 72"Ainsi, pour les opérations de manutention pure, la nature de l'obligation pesant sur l'entrepreneur de manutention n'était pas très nette. Même si l'idée d'une simple obligation de diligence avait été avancé, la jurisprudence semblait de temps en temps faire peser sur l'acconier l'obligation de prouver une cause étrangère pour se libérer" CALAIS-AULOY (J), Armateurs et acconiers, bénéficiaires de la loi du 18 juin 1966, Recueil Dalloz Sirey 1966, Chronique XXIII, p.25.
 • 29. 29 iinnvvooqquuééeess ppaarr lleess mmaannuutteennttiioonnnnaaiirreess.. CCeettttee tthhééoorriiee nnee rreettiinntt ppaass ll''aatttteennttiioonn7744 mmêêmmee ssii uunn aarrrrêêtt ddee llaa CCoouurr ddee CCaassssaattiioonn sseemmbbllaa aalllleerr ddaannss ccee sseennss7755.. AAvvaanntt cceellaa,, oonn ddéévveellooppppaa ll''iiddééee sseelloonn llaaqquueellllee,, ll''aaccccoonniieerr eeffffeeccttuuaanntt ddeess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn dduu nnaavviirree aauu qquuaaii ssuurr ddeess aallllèèggeess,, ddeevvaaiitt êêttrree ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee uunn ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee7766.. CCeettttee ccoonncceeppttiioonn ffuutt rreejjeettééee ppaarr uunnee ggrraannddee ppaarrttiiee ddee llaa ddooccttrriinnee7777 aaiinnssii qquuee ppaarr llaa jjuurriisspprruuddeennccee7788 mmêêmmee ssii eennccoorree uunnee ffooiiss eellllee rreeççuu ll''aavvaall ddee cceerrttaaiinneess jjuurriiddiiccttiioonnss7799.. SS''aaggiissssaanntt ddeess ooppéérraattiioonnss dd''aaccccoonnaaggee,, pplluussiieeuurrss ccoonnssttrruuccttiioonnss jjuurriiddiiqquueess ffuurreenntt ééggaalleemmeenntt pprrooppoossééeess:: cc''eesstt ddaannss ccee ccaaddrree eenn ffaaiitt qquuee llee ccoonnttrraatt dd''aaccccoonnaaggee ssuusscciittaa llee pplluuss ddee ccoonnttrroovveerrsseess:: OOnn pprrooppoossaa aalloorrss llaa tthhèèssee dduu ccoonnttrraatt ddee ggaarrddee oouu ddee ddééppôôtt,, ll''aaccccoonniieerr aaggiissssaanntt ccoommmmee ddééppoossiittaaiirree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee8800 mmaaiiss cceettttee ccoonnssttrruuccttiioonn nnee rreeffllééttaaiitt ppaass ll''eennsseemmbbllee ddeess ooppéérraattiioonnss aaccccoommpplliieess ppaarr ll''aaccccoonniieerr.. EEllllee ffuutt ddoonncc aammpplleemmeenntt ccrriittiiqquuééee ppaarr llaa ddooccttrriinnee ssoouulleevvaanntt ll''iimmppoossssiibbiilliittéé dd''aassssiimmiillaattiioonn ddee cceess ddeeuuxx ttyyppeess ddee ccoonnttrraattss8811.. 73La condition juridique des marchandises à terre avant embarquement ou après déchargement, D.M.F 1949, p.135. 74Cass.com. 17 mai 1960, D.M.F 1960, p.472. 7523 février 1948, Gazette du Palais 1948, 1, 243 dans, SAUVAGE (F), op.cit. 76THOMAS (A), Thèse, op.cit. 77LAFAGE (G.H), L'acconage, D.M.F 1965, p.451. FRAIKIN (G), le régime juridique de la manutention, D.M.F 1955, p.451. WOLFF (L), Le contrat d'acconage et le principe de l'unité du contrat de transport maritime, D.M.F 1951, p.315. 78C.A. Aix, 19 novembre 1924. 79T.C Marseille, 29 janvier 1951, D.M.F 1951, p.301, reconnaissant à l'acconier le droit de se prévaloir des article 433 et 435 du Code de Commerce. 80Notamment: C.A Aix 4 octobre 1948, D.M.F 1950, p.70; T.C Marseille 11 février 1949, D.M.F 1950, p.247.;T.C Marseille 22 février 1958. 81FRAIKIN (G), Le régime juridique de la manutention, D.M.F 1955, p.455.
 • 30. 30 LL''aaccccoonnaaggee,, ggeessttiioonn dd''aaffffaaiirreess ffuutt ééggaalleemmeenntt ssuuggggéérréé mmaaiiss llaa ddiifffféérreennccee ddee nnaattuurree ffoonnddaammeennttaallee eennttrree lleess ddeeuuxx ccoonnttrraattss nnee ssee pprrêêttaaiitt ppaass nnoonn pplluuss àà aassssiimmiillaattiioonn ddaannss llaa mmeessuurree ooùù llee ccoonnttrraatt dd''aaccccoonnaaggee iimmpplliiqquuaaiitt uunn bbuutt lluuccrraattiiff.. EEnnffiinn,, llee ccoonnttrraatt dd''aaccccoonnaaggee,, ccoonnttrraatt ddee mmaannddaatt rreettîînntt ll''aatttteennttiioonn àà llaa ffooiiss dd''uunnee cceerrttaaiinnee ppaarrttiiee ddee llaa ddooccttrriinnee8822 eett ddeess jjuurriiddiiccttiioonnss8833:: CCeettttee qquuaalliiffiiccaattiioonn ffuutt rreetteennuuee eenn ccoonnssiiddéérraattiioonn ddeess ccllaauusseess iinnsséérrééeess ddaannss lleess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss ppaarr lleess ttrraannssppoorrtteeuurrss eett nnoottaammmmeenntt llaa ccllaauussee ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt dd''ooffffiiccee,, llee cchhaarrggeeuurr ddoonnnnaanntt mmaannddaatt aauu ttrraannssppoorrtteeuurr ddee cchhooiissiirr uunnee eennttrreepprriissee ddee ddéébbaarrqquueemmeenntt eett eenn vveerrttuu dd''uunnee ""ssttiippuullaattiioonn ppoouurr aauuttrruuii ttaacciittee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr""8844,, uunn lliieenn ccoonnttrraaccttuueell ééttaaiitt ccrrééee eennttrree ll''aaccccoonniieerr eett llee ddeessttiinnaattaaiirree8855.. EEnn ffaaiitt ttoouutteess cceess ccoonnssttrruuccttiioonnss jjuurriiddiiqquueess aavvaaiieenntt ppoouurr oobbjjeeccttiiff ddee ppoouuvvooiirr jjuussttiiffiieerr uunn lliieenn ddee ddrrooiitt eennttrree ll''aaccccoonniieerr,, ddoonntt lleess sseerrvviicceess ééttaaiieenntt llee pplluuss ssoouuvveenntt rreeqquuiiss ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, eett llee ddeessttiinnaattaaiirree,, ddééppoouurrvvuu dd''aaccttiioonn àà ssoonn eennccoonnttrree àà ffaauuttee ddee lliieenn ccoonnttrraaccttuueell.. FFiinnaalleemmeenntt,, ppoouurr mmeettttrree ffiinn aauuxx iinncceerrttiittuuddeess,, llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn ppoossaa llee pprriinncciippee qquuee llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee iimmpplliiqquuaaiitt ppaarr ssaa nnaattuurree llee ddrrooiitt ppoouurr llee ddeessttiinnaattaaiirree ddee ssee pprréévvaallooiirr ddee llaa ccoonnvveennttiioonn iinntteerrvveennuuee eennttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett ll''aaccccoonniieerr8866.. CCeettttee ddéécciissiioonn nnee ffiitt ppaass ll''uunnaanniimmiittéé cceerrttaaiinnss 82WOLFF (L), op.cit. JAUFFRET (E), op.cit. 83T.C. Marseille 18 mai 1956, D.M.F 1956, p.667; 20 avril 1951, D.M.F 1951, p.335, 26 octobre 1951, D.M.F 1952, p.494, Cass.com 21 octobre 1952, D.M.F 19553, p.73; Cass.com 1er décembre 1958, D.M.F 1959, p.210. 84RODIERE (R), Traité de Droit Maritime, Affrètements et transports, Tome III, Dalloz 1970, N°848, p.47. 85CHAO (A), Acconiers et destinataires, Thèse Paris, op.cit. 86Cass.com. 3 juin 1964, D.M.F 1964, p.588.
 • 31. 31 ccoonnssiiddéérraanntt qquuee llee ddeessttiinnaattaaiirree aaggiissssaanntt ccoonnttrree ll''aaccccoonniieerr ppoouuvvaaiitt oobbtteenniirr rrééppaarraattiioonn ddee ddoommmmaaggeess qquuii nn''aauurraaiitt ppaass ééttéé rrééppaarréé ssuurr llaa bbaassee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, ll''aaccccoonniieerr nnee bbéénnééffiicciiaanntt ppaass dduu rrééggiimmee pprrootteecctteeuurr dduu ttrraannssppoorrtteeuurr8877.. MMaaiiss cceett aarrrrêêtt nnee mmeettttaaiitt ppaass ffiinn àà ttoouutteess lleess iinncceerrttiittuuddeess ccoonncceerrnnaanntt nnoottaammmmeenntt ll''éétteenndduuee ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn.. CC''eesstt llaa rraaiissoonn ppoouurr llaaqquueellllee iinntteerrvvîînntt llaa rrééffoorrmmee ddee 11996666 qquuii ddoottaa ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn dduu ssttaattuutt jjuurriiddiiqquuee llééggaall qquuii lluuii mmaannqquuaaiitt.. §§22 LLeess aarrttiicclleess 5500 eett 5511 ddee llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 119966668888 eett ll''aarrttiiccllee 8800 dduu ddééccrreett dd''aapppplliiccaattiioonn dduu 3311 ddéécceemmbbrree 119966668899 EEnn 11995500,, llee pprroojjeett ddee llooii ssuurr llee ssttaattuutt ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn ddeess ppoorrttss mmaarriittiimmeess qquuii nn''aa ppaass aabboouuttii,, ccoonnssaaccrraaiitt llaa ddiissttiinnccttiioonn ttrraaddiittiioonnnneellllee eennttrree lleess aaccccoonniieerrss eett lleess sstteevveeddoorreess eenn cceess tteerrmmeess:: ""lloorrssqquuee ssoonn aaccttiivviittéé ssee lliimmiittee aauuxx ooppéérraattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt,, aarrrriimmaaggee,, ddéécchhaarrggeemmeenntt,, eett ttrraannssbboorrddeemmeenntt,, ll''eennttrreepprreenneeuurr pprreenndd llee nnoomm ddee sstteevveeddoorree;; iill pprreenndd llee nnoomm dd''aaccccoonniieerr lloorrssqquu''iill pprrooccèèddee ééggaalleemmeenntt aauuxx ooppéérraattiioonnss vviissééeess aauuxx aalliinnééaass aa// bb// cc// ((rréécceeppttiioonn,, rreeccoonnnnaaiissssaannccee àà tteerrrree ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, ggaarrddiieennnnaaggee àà qquuaaii oouu eenn mmaaggaassiinn,, lliivvrraaiissoonn))9900.. LLee bbuutt ddee llaa rrééffoorrmmee ddee 11996666 ééttaaiitt dd''hhaarrmmoonniisseerr llee rrééggiimmee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ddeess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn aavveecc cceelluuii dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee.. SSuurr uunn aavvaanntt 87CALAIS-AULOY (J), Armateurs et acconiers bénéficiaires de la loi du 18 juin 1966, Recueil Dalloz Sirey 1966, Chronique XXIII, p.25. 88 Loi N°66-420 du 18 juin 1966. Dalloz 1966, p.295. 89Décret N°66-1078 du 31 décembre 1966. D.67, 65. 90 LAFAGE (G.H), L'acconage, D.M.F.1965, p.452.
 • 32. 32 pprroojjeett ddee RReennéé RRooddiièèrree,, llee tteexxttee ffuutt ééllaabboorréé ppaarr uunnee ccoommmmiissssiioonn ddee ssppéécciiaalliisstteess eett ffuutt aapppprroouuvvéé ppaarr lleess ddiifffféérreenntteess oorrggaanniissaattiioonnss pprrooffeessssiioonnnneelllleess.. SSeelloonn RReennéé RRooddiièèrree eett EEmmmmaannuueell DDuuppoonnttaavviiccee,, llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 aa tteennuu ccoommppttee ddeess nnoommbbrreeuusseess ddiiffffiiccuullttééss ssuurrvveennuueess ppoouurr rréégglleerr llee ssttaattuutt ddeess eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn.. CCeess ddiiffffiiccuullttééss ééttaaiieenntt eenn ppaarrttiiee nnééeess ddee llaa ddiivveerrssiittéé ddee pprraattiiqquueess ddaannss lleess ppoorrttss ffrraannççaaiiss.. AAuussssii llaa rrééffoorrmmee ddee 11996666 aa -- tt -- eellllee ddiissttiinngguuéé lleess ddeeuuxx ccaattééggoorriieess dd''ooppéérraattiioonnss:: ddaannss ssoonn aarrttiiccllee 5500,, iill ss''aaggiitt ddeess ooppéérraattiioonnss qquuee ttoouuss aaccccoommpplliisssseenntt,, cc''eesstt àà ddiirree lleess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn pprroopprreemmeenntt ddiitteess eett ddaannss ll''aarrttiiccllee 5511,, ssaannss lleess nnoommmmeerr,, dduu ffaaiitt qquuee llaa llooii ddooiitt êêttrree uunnee ppoouurr ttoouuss,, cceelllleess ddoonntt llaa ccoonnvveennttiioonn oouu lleess uussaaggeess nnee cchhaarrggeenntt eenn ffaaiitt llaa pplluuss ppaarrtt dduu tteemmppss qquuee lleess eennttrreepprreenneeuurrss ddee llaa MMééddiitteerrrraannééee9911.. LLee tteexxttee nn''aa ppaass eeffffaaccéé llaa ddiissttiinnccttiioonn mmaaiiss iill nn''ééttaaiitt ppaass ssoouuhhaaiittaabbllee dd''uunnee ppaarrtt pprroommoouuvvooiirr ddeess rrèègglleess ddiifffféérreenntteess ppoouurr lleess ppoorrttss ffrraannççaaiiss ddee llaa MMééddiitteerrrraannééee eett lleess aauuttrreess ppoorrttss ffrraannççaaiiss eett dd''aauuttrree ppaarrtt qquu''uunn uussaaggee ddee cceerrttaaiinnss ppoorrttss ddeevviieennnnee uunnee ccoonnttrraaiinnttee.. IIll ffuutt ddoonncc qquueessttiioonn ddee ssoouupplleessssee ddeess ddiissppoossiittiioonnss ssuurr lleess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn eett oonn ppaarrllaa ddee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee ""àà ddeeuuxx vviitteesssseess""9922.. LLaa llooii 9933 ccoonnssaaccrree hhuuiitt aarrttiicclleess aauuxx eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn ssee rreeggrroouuppaanntt aauuttoouurr ddee ddeeuuxx ggrraannddeess ddiivviissiioonnss àà ssaavvooiirr dd''uunnee ppaarrtt llee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee ddee ll''iinntteerrvveennttiioonn ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn eett dd''aauuttrree ppaarrtt llee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee ddee ll''aaccttiioonn eenn rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoonnttrree ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn.. 91RODIERE (R), DUPONTAVICE (E), Précis de Droit Maritime, DALLOZ, 12 ème Ed., p.253 et s. 92VEAUX-FOURNERIE (P) et VEAUX (D), Les auxiliaires terrestres du transport maritime, Jurisclasseur commercial, Fascicule 1190, Editions du Juris-classeur 1998, p.4.
 • 33. 33 EEllllee eesstt ccoommppllééttééee ppaarr llee ddééccrreett dduu 3311 ddéécceemmbbrree 11996666,, ddoonntt lleess ddiissppoossiittiioonnss pprreennnneenntt ééggaalleemmeenntt eenn ccoonnssiiddéérraattiioonn lleess ddiifffféérreennttss ttyyppeess dd''ooppéérraattiioonnss aaccccoommpplliieess ppaarr lleess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn.. LLaa ddiissttiinnccttiioonn ddeess aarrttiicclleess 5500 eett 5511 ddee llaa llooii eesstt dd''aauuttaanntt pplluuss iimmppoorrttaannttee qquu''iillss nn''éénnoonncceenntt ppaass llee mmêêmmee ttyyppee dd''oobblliiggaattiioonn.. LL''aarrttiiccllee 5500 rreeccoouuvvrree llaa pphhaassee ddee ll''iinntteerrvveennttiioonn ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn qquuii ssee ccoommppoossee uunniiqquueemmeenntt dd''ooppéérraattiioonnss mmaattéérriieelllleess9944.. IIll ss''aaggiitt ddee ll''oobblliiggaattiioonn eesssseennttiieellllee ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr,, ssoonn iinntteerrvveennttiioonn ccaarraaccttéérriissttiiqquuee ddaannss llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee9955.. CCeett aarrttiiccllee ss''aapppplliiqquuee aauuttaanntt aauuxx sstteevveeddoorreess qquu''aauuxx aaccccoonniieerrss.. IIll ccoommppoorrttee àà llaa ffooiiss uunnee oobblliiggaattiioonn ddee mmooyyeennss ppoouurr lleess ooppéérraattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt eett ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt mmaaiiss aauussssii ppoouurr lleess ooppéérraattiioonn ddee mmiissee eett rreepprriissee ssoouuss hhaannggaarr oouu ssuurr tteerrrree--pplleeiinn.. LL''aarrttiiccllee 5511 ddee llaa llooii vvaa pprréécciisseerr llee rrééggiimmee ddeess ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess aaccccoommpplliieess éévveennttuueelllleemmeenntt ppaarr ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn9966.. 93En application de l'article 59 de la loi, les nouvelles dispositions ont pris effet le 1er avril 1967 et régissent les contrats conclus postérieurement à cette date. 94Article 50: "L'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises, y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont la préalable ou la suite nécessaire". 95TASSEL (Y), Le statut de l'entrepreneur de manutention dans la loi du 18 juin 1966 et le décret du 31 décembre 1966, Thèse Nantes, 1973, p.19. 96 Article 51:"En dehors des opérations visées à l'article précédent, l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d'autres opérations définies par décret"
 • 34. 34 CCeett aarrttiiccllee eesstt ccoommppllééttéé ppaarr ll''aarrttiiccllee 8800 dduu ddééccrreett dduu 3311 ddéécceemmbbrree 11996666 éénnuumméérraanntt pprréécciisséémmeenntt cceess ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess9977.. CCeess ooppéérraattiioonnss ccoonnssiisstteenntt,, àà ll''iimmppoorrtt,, àà rréécceeppttiioonnnneerr llaa mmaarrcchhaannddiissee,, àà llaa rreeccoonnnnaaîîttrree eett àà llaa ggaarrddeerr jjuussqquu''àà ssoonn eemmbbaarrqquueemmeenntt eett àà ll''eexxppoorrtt,, àà ééggaalleemmeenntt llaa rréécceeppttiioonnnneerr,, llaa rreeccoonnnnaaîîttrree eett ssuurrttoouutt àà llaa ddéélliivvrreerr.. LL''aarrttiiccllee 8800 pprréécciissee eenn oouuttrree qquuee cceess ooppéérraattiioonnss ppeeuuvveenntt rrééssuulltteerr,, ssooiitt dd''uunn ccoonnttrraatt,, ssooiitt ddeess uussaaggeess dduu ppoorrtt.. AAiinnssii,, sseelloonn llaa ddiissttiinnccttiioonn ttrraaddiittiioonnnneellllee,, ll''aaccccoonniieerr ssuuppppoorrttee àà llaa ffooiiss uunnee oobblliiggaattiioonn ddee mmooyyeennss ddaannss lleess tteerrmmeess ddee ll''aarrttiiccllee 5500 mmaaiiss ééggaalleemmeenntt uunnee oobblliiggaattiioonn ddee rrééssuullttaattss ddaannss lleess tteerrmmeess ddee ll''aarrttiiccllee 5511 ddee llaa llooii.. 97Article 80:"Les opérations visées à l'article 51 de la loi sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes que l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont notamment les suivantes: a/ La réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement; b/ La réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance. Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port".
 • 35. 35 CCHHAAPPIITTRREE 22 CCOONNTTEEXXTTEE DD’’EEVVOOLLUUTTIIOONN DDEESS FFOONNCCTTIIOONNSS DDEE LL''EENNTTRREEPPRREENNEEUURR DDEE MMAANNUUTTEENNTTIIOONN AApprrèèss aavvooiirr ddééccrriitt lleess éélléémmeennttss ddee ddiissttiinnccttiioonn ttrraaddiittiioonnnneellllee eennttrree lleess ddeeuuxx ccaattééggoorriieess dd''eennttrreepprreenneeuurrss,, iill ffaauutt ss''aattttaacchheerr mmaaiinntteennaanntt àà rreellaatteerr cceeuuxx qquuii oonntt ccoonnttrriibbuuéé rréécceemmmmeenntt àà eennttrraaîînneerr uunn aaffffaaiibblliisssseemmeenntt ddee cceettttee ddiissttiinnccttiioonn oouu qquuii ppeerrmmeetttteenntt ddee ccoonnssttaatteerr qquuee lleess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn oonntt ccoonnnnuu uunnee éévvoolluuttiioonn sseemmbbllaabbllee aauuttaanntt aauu nniivveeaauu ddee lleeuurr ccaaddrree ssttrruuccttuurreell qquuee ddee lleeuurr ccoonntteexxttee ééccoonnoommiiqquuee eett ssoocciiaall.. SSEECCTTIIOONN 11 LLEE CCAADDRREE SSTTRRUUCCTTUURREELL §§11 LLaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn eett llee ddéévveellooppppeemmeenntt dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall EEnn tteerrmmeess ddee vvoolluummeess,, lleess ccoonntteenneeuurrss rreepprréésseennttee llaa pplluuss ggrraannddee ppaarrttiiee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess mmaannuutteennttiioonnnnééeess àà ll''eexxcceeppttiioonn ddeess vvrraaccss lliiqquuiiddeess.. LLee ddéévveellooppppeemmeenntt dduu ccoonntteenneeuurr aa rreepprréésseennttéé uunnee vvéérriittaabbllee rréévvoolluuttiioonn ddaannss llaa tteecchhnniiqquuee dduu ttrraannssppoorrtt eett mmêêmmee ddaannss llaa ssttrruuccttuurree dduu ccoommmmeerrccee ddeess aarrmmaatteeuurrss.. AAppppaarruu ddaannss lleess aannnnééeess vviinnggtt,, ccee nn''eesstt qquuee ddaannss lleess aannnnééeess cciinnqquuaannttee qquu''iill ccoonnnnaaîîtt uunn vvéérriittaabbllee eessssoorr eenn aassssuurraanntt llee ""ppoorrttee àà ppoorrttee""9988;; llee ccoonntteenneeuurr aa eenn ffaaiitt ééttéé ccoonnççuu ddaannss uunnee llooggiiqquuee ddee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall.. 98WAROT (J), L'avènement du container dans le trafic maritime, D.M.F 1951, p.263.
 • 36. 36 SSaa mmaannuutteennttiioonn ééttaanntt ffaacciillee eett rraappiiddee,, iill ppeerrmmiitt ll''aaccccéélléérraattiioonn ddeess ooppéérraattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt,, ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt eett dd''aarrrriimmaaggee,, ccee qquuii eenn tteerrmmeess ddee pprroodduuccttiivviittéé ppoouurr ll''aarrmmaatteeuurr nn''ééttaaiitt ppaass nnéégglliiggeeaabbllee ppuuiissqquuee lleess tteemmppss dd''eessccaalleess ssee vvooyyaaiieenntt rréédduuiittss.. PPoouurr llaa mmaarrcchhaannddiissee,, iill pprréésseennttaaiitt ll''aavvaannttaaggee dd''uunnee mmeeiilllleeuurree pprrootteeccttiioonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ttaanntt aauu nniivveeaauu ddee llaa ccaassssee qquuee dduu vvooll;; lleess aassssuurreeuurrss ccoonnsseennttaanntt mmêêmmee dd''aaiilllleeuurrss àà ll''ééppooqquuee ddeess ccoonnddiittiioonnss ssppéécciiaalleess àà lleeuurrss uuttiilliissaatteeuurrss.. LLaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn aa ssuusscciittéé eenn oouuttrree ll''aavvèènneemmeenntt ddeess nnaavviirreess ssppéécciiaalliissééss ccee qquuii aa eennttrraaîînnéé llaa nnéécceessssiittéé ddee mmeettttrree eenn ppllaaccee ddee nnoouuvveelllleess ssttrruuccttuurreess ddaannss lleess ppoorrttss,, eett ddee lleess ééqquuiippeerr nnoottaammmmeenntt dd''aappppaarreeiillss ddee lleevvaaggee ssppéécciiaauuxx.. EEnnccoorree aauujjoouurrdd’’hhuuii oonn rreemmaarrqquuee llee ttrraannssffeerrtt ddee cceerrttaaiinneess ccaattééggoorriieess ddee mmaarrcchhaannddiisseess hhaabbiittuueelllleemmeenntt ttrraannssppoorrttééeess eenn ccoonnvveennttiioonnnneell vveerrss llaa tteecchhnniiqquuee ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn9999 .. FFaaccee àà ccee pphhéénnoommèènnee,, lleess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn ddeevvaaiieenntt ss''aaddaapptteerr;; qquu''iillss ssooiieenntt uuttiilliissééss ppaarr lleess ttrraannssppoorrtteeuurrss mmaarriittiimmeess,, lleess ssoocciiééttééss ssppéécciiaalliissééeess,, lleess ttrraannssiittaaiirreess oouu lleess ccoommmmiissssiioonnnnaaiirreess,, ppoouurr ppoouuvvooiirr rreecceevvooiirr,, ssttoocckkeerr,, rreeddiissttrriibbuueerr eett ddééppllaacceerr cceess ccoonntteenneeuurrss.. OOuuttrree llaa mmooddiiffiiccaattiioonn ddeess iinnffrraassttrruuccttuurreess eett ddee ll''oouuttiillllaaggee,, llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn aa eenn qquueellqquuee ssoorrttee ccrrééee ddee nnoouuvveelllleess ttââcchheess110000 ppoouurr lleess eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn.. IIllss oonntt ddee ccee ffaaiitt mmooddiiffiiéé lleeuurr ffaaççoonn ddee ttrraavvaaiilllleerr ffaaccee aauuxx nnoouuvveeaauuxx bbeessooiinnss ddee lleeuurrss ccooccoonnttrraaccttaannttss:: aaiinnssii,, oonntt--iillss ccoommmmeenncceerr àà pprrooccééddeerr àà llaa vvéérriiffiiccaattiioonn ddee ll''ééttaatt ddeess ccoonntteenneeuurrss,, àà ll''eemmppoottaaggee eett aauuxx ddééppoottaaggee ddeess 99 Le BARS (F), Réflexions sur les mutations dans le monde maritime dues à la conteneurisation, Annales de l’I.M.T.M 1987, Vol.4, p.41. 100Voir les contrats en annexe. Le détail de ces nouvelles obligations sera étudié dans la deuxième partie.
 • 37. 37 mmaarrcchhaannddiisseess,, aauuxx ddééppllaacceemmeenntt eett ssttoocckkaaggee ddeess ccoonntteenneeuurrss vviiddeess,, àà pprreennddrree ssooiinn ddeess ccoonntteenneeuurrss rrééffrriiggéérrééss,, aauuttaanntt ddee ttââcchheess qquuii oonntt uunnee rréémmuunnéérraattiioonn mmaaiiss aauussssii qquuii nnéécceessssiitteenntt llaa mmiissee eenn ppllaaccee ddee nnoouuvveelllleess iinnssttaallllaattiioonnss.. CC''eesstt ddaannss ccee ccaaddrree ggéénnéérraall ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn qquuee ll''oonn aa vvuu aappppaarraaîîttrree lleess ooppéérraatteeuurrss ddee tteerrmmiinnaauuxx:: CCeettttee nnoouuvveellllee ggéénnéérraattiioonn dd''eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn qquuii nnee ssee bboorrnneenntt pplluuss àà eexxééccuutteerr lleess ffoonnccttiioonnss ssttrriicctteess ddee mmaannuutteennttiioonn mmaaiiss éétteennddeenntt lleeuurrss iinntteerrvveennttiioonnss aauuxx ooppéérraattiioonnss ddee rréécceeppttiioonn,, ddee rreeccoonnnnaaiissssaannccee eett ddee ggaarrddee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess110011.. ""AA nnoottrree ééppooqquuee,, lleess sstteevveeddoorreess eett lleess aaccccoonniieerrss,, tteellss qquu''oonn lleess ccoonnnnaaiissssaaiitt aauuttrreeffooiiss ssee ttrraannssffoorrmmeenntt ""eenn tteerrmmiinnaall ooppeerraattoorr"",, ddaannss lleess ggrraannddss ppoorrttss ttoouutt aauu mmooiinnss,, eemmppllooyyaanntt ddeess eennggiinnss ddee lleevvaaggee ffoorrtt ccooûûtteeuuxx eett ggéérraanntt ddeess ppaarrccss àà ccoonntteenneeuurrss ddee pplluussiieeuurrss hheeccttaarreess""110022.. OOnn aa aalloorrss ppaarrlléé ddee mmuuttaattiioonn ffoonnccttiioonnnneellllee,, llaaqquueellllee aa ppaarr eexxeemmppllee eennttrraaîînnéé llaa ssiiggnnaattuurree dd''uunnee ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee àà VViieennnnee llee 1199 aavvrriill 11999911,, ssuurr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddeess eexxppllooiittaannttss ddee tteerrmmiinnaauuxx ddee ttrraannssppoorrttss ddaannss llee ccoommmmeerrccee iinntteerrnnaattiioonnaall.. MMêêmmee ssii cceettttee ccoonnvveennttiioonn nn''eesstt ppaass eennccoorree eennttrrééee eenn vviigguueeuurr110033,, eellllee aa ppoouurr oobbjjeett ddee ddééffiinniirr llee rrééggiimmee aapppplliiccaabbllee aauuxx eennttrreepprriisseess ""eeffffeeccttuuaanntt ddeess sseerrvviicceess ddee ssttoocckkaaggee,, eennttrreeppoossaaggee,, cchhaarrggeemmeenntt,, ddéécchhaarrggeemmeenntt,, aarrrriimmaaggee,, ttrriimmmmaaggee,, ffaarrddaaggee eett aaccccoorraaggee"".. 101D.M.F 1992 p.561. 102NICOLAS (P.Y), Note sous un arrêt de la Cour de Cassation du 3 février 1998, D.M.F 1998, p.383.
 • 38. 38 LLaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn aa eenn oouuttrree «« eennggeennddrréé ll’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eenn ffaaiissaanntt ppéénnééttrreerr lleess ggrraannddss pprriinncciippeess dd’’oorrggaanniissaattiioonn iinndduussttrriieellllee ccoommmmee lleess eeffffeettss dd’’ééccoonnoommiiee dd’’éécchheellllee,, ll’’iinntteerrcchhaannggeeaabbiilliittéé dduu ffrreett ggrrââccee àà uunn ccoonntteennaanntt ssttaannddaarrddiisséé »»110044.. §§22 MMooddeerrnniissaattiioonn ddee ll''oouuttiillllaaggee VVeerrss lleess aannnnééeess 11995500,, lleess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn oonntt ccoonnttrriibbuuéé àà ddoonnnneerr aauuxx ppoorrttss lleeuurr aassppeecctt mmooddeerrnnee eenn lleess ddoottaanntt ddee ppuuiissssaanntteess iinnssttaallllaattiioonnss,, eennggiinnss ddee llaavvaaggee,, ssiillooss,, ppaarrcc ddee ssttoocckkaaggee,, vvooiieess ffeerrrrééeess,, ttrraacctteeuurrss......110055 EEnn 11997700,, RReennéé RRooddiièèrree nnoottaaiitt ll''iinndduussttrriiaalliissaattiioonn pprrooffoonnddee ddee llaa pprrooffeessssiioonn,, ssee mmaarrqquuaanntt ddaannss ll''uussaaggee dd''aappppaarreeiillss ddee ddiivveerrss ttyyppeess,, ddoonntt cceerrttaaiinnss eexxttrrêêmmeemmeenntt ccooûûtteeuuxx ccoommmmee lleess ppoorrttiiqquueess110066.. SSii ll’’oonn aa ssoouulliiggnnéé ll’’iimmppoorrttaannccee ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn ddaannss llaa mmuuttaattiioonn ffoonnccttiioonnnneellllee ddeess eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn ddeess ppoorrttss ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd,, ddee 103Sur le nouveau régime qu'elle institue, voir D.M.F.1992, p.11 et p.71. 104 FIORE (C), Lignes tour du monde ou réseaux :le point du débat en matière de maîtrise de la circulation des conteneurs, Annales de l’I.M.T.M 1986, Vol.3, p.49. 105 FRAIKIN (G), Traité de la Responsabilité du transporteur maritime, L.G.D.J, 1957, p.89. 106 RODIERE (R), Traité, p.23.
 • 39. 39 llaa MMaanncchhee eett ddee ll’’AAttllaannttiiqquuee,, ll''aappppaarriittiioonn dduu ccoonntteenneeuurr ssoonnnnaa llee ggllaass ddeess éélliinngguueess,, ppllaatteeaauuxx,, ffiilleettss eett aauuttrreess110077.. AAuujjoouurrdd’’hhuuii,, ll’’oouuttiillllaaggee ddeess eennttrreepprriisseess ccoommppoorrttee eesssseennttiieelllleemmeenntt,, ddeess ggrruueess ddee qquuaaiiss,, aauuttoommoottrriicceess oouu fflloottttaanntteess,, ddeess ppoorrttiiqquueess ((ppoouurr lleess ccoonntteenneeuurrss oouu lleess mmiinneerraaiiss)),, ddeess cchhaarriioottss éélléévvaatteeuurrss ((ppoouurr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddiivveerrsseess eenn ppaalleetttteess)),, ddeess ccaavvaalliieerrss ((ddeessttiinnééss àà llaa mmaannuutteennttiioonn ddeess ccoonntteenneeuurrss dduu qquuaaii aauu lliieeuu ddee ssttoocckkaaggee)),, ddeess ttrraacctteeuurrss ((ppoouurr lleess rreemmoorrqquueess eenn RRoo//RRoo)).. NNoorrmmaalleemmeenntt,, ll’’oouuttiillllaaggee ppoorrttuuaaiirree ccoommmmee lleess ggrruueess oouu lleess ppoorrttiiqquueess,, eesstt lloouuéé ppaarr llee ppoorrtt oouu llaa cchhaammbbrree ddee ccoommmmeerrccee eett eesstt ssoouuss llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll’’eennttrreepprreenneeuurr.. LLeess ééqquuiippeemmeennttss pprroopprreess aauuxx eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn ééttaaiieenntt aauuttrreeffooiiss ppeeuu iimmppoorrttaannttss.. IIllss ssoonntt ddeevveennuuss llaa bbaassee ddee lleeuurr aaccttiivviittéé cceess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess;; llaa mmooddeerrnniissaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee aa ppoouusssséé lleess eennttrreepprreenneeuurrss qquu''iill ss''aaggiissssee ddeess eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn ddeess ppoorrttss ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd,, ddee ll''AAttllaannttiiqquuee,, ddee llaa MMaanncchhee oouu ddeess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss,, àà iinnvveessttiirr ddaavvaannttaaggee eenn ppaarrttiiccuulliieerr eenn mmaattéérriieell lloouurrdd110088 eett eenn nnoouuvveelllleess tteecchhnnoollooggiieess110099.. LLaa ffoorrccee hhuummaaiinnee,, qquuii ééttaaiitt llee ccrriittèèrree ddee llaa mmaannuutteennttiioonn,, aa ffaaiitt pprrooggrreessssiivveemmeenntt ppllaaccee àà llaa mmééccaanniissaattiioonn111100.. 107WAROT (J), op.cit. 108 Destiné principalement au développement des terminaux à conteneurs. 109 Comme l’informatisation des données et la mise en place du système G.P.S dans la gestion des mouvements sur zone de stockage. 110 PERI (H), Les opérateurs portuaires français dans la Communauté Européenne, Annales de l’I.M.T.M 1992, vol.9, p.155.
 • 40. 40 §§33 LLeess iinnffrraassttrruuccttuurreess ddee ssttoocckkaaggee AAuuppaarraavvaanntt,, llee sstteevveeddoorree nnee rreecceevvaaiitt ppaass llaa mmaarrcchhaannddiissee ddaannss uunn eennttrreeppôôtt lluuii aappppaarrtteennaanntt oouu lloouuéé ppaarr lluuii eett llaa ccoonnsseerrvvaaiitt eenn aatttteennttee dd''eemmbbaarrqquueemmeenntt.. IIll aatttteennddaaiitt lleess iinnssttrruuccttiioonnss ddee ll''aarrmmaatteeuurr oouu dduu ccoonnssiiggnnaattaaiirree ppoouurr pprreennddrree lleess
 • 41. 41 mmaarrcchhaannddiisseess ddaannss uunn cceerrttaaiinn lliieeuu.. LLee pprreemmiieerr ttrraavvaaiill dduu sstteevveeddoorree ccoonnssiissttaaiitt aalloorrss àà aalllleerr cchheerrcchheerr llaa mmaarrcchhaannddiissee ppoouurr ll''aammeenneerr ssuurr llee qquuaaii ppuuiiss àà llaa cchhaarrggeerr ssuurr llee nnaavviirree111111.. AAuujjoouurrdd''hhuuii iill eenn vvaa ddiifffféérreemmmmeenntt,, ddaannss llaa pplluuss ppaarrtt ddeess ccaass,, ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn ddaannss lleess ppoorrttss ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd,, ddee llaa MMaanncchhee oouu ddee ll''AAttllaannttiiqquuee ddiissppoossee dd''iinnffrraassttrruuccttuurreess ddee ssttoocckkaaggee eenn aatttteennddaanntt ll''aarrrriivvééee dduu nnaavviirree.. DDee mmêêmmee aauu ddéécchhaarrggeemmeenntt,, lleess mmaarrcchhaannddiisseess ssoonntt ssttoocckkééeess eenn aatttteennddaanntt llaa ddéélliivvrraannccee oouu llaa pprriissee eenn cchhaarrggee ppoouurr llee ppoosstt aacchheemmiinneemmeenntt ppaarr uunn ttrraannssppoorrtteeuurr tteerrrreessttrree.. PPoouurr cceellaa,, lleess eennttrreepprreenneeuurrss ddiissppoosseenntt ddee ssuurrffaacceess ssuurr lleess qquuaaiiss oouu ddaannss ll’’hhiinntteerrllaanndd eett ddee hhaannggaarrss.. CCeess ssuurrffaacceess oouu hhaannggaarrss ssoonntt llee pplluuss ssoouuvveenntt lloouuééss ppaarr llee ppoorrtt mmaaiiss ppeeuuvveenntt ééggaalleemmeenntt aappppaarrtteenniirr àà ll’’eennttrreepprriissee.. OOnn oobbsseerrvvee aauujjoouurrdd’’hhuuii llee ffaaiitt qquuee ddee pplluuss eenn pplluuss dd’’eennttrreepprreenneeuurrss ddééssiirreenntt ddiissppoosseerr ddee lleeuurrss pprroopprreess lliieeuuxx ddee ssttoocckkaaggee eett ddee qquuaaiiss pprriivvééss111122.. §§44 LLaa ssééccuurriittéé ddeess ssiitteess ppoorrttuuaaiirreess 111 RODIERE (R), Traité Général de Droit Maritime, Affrètements et Transports, Tome III, Librairies Dalloz, 1970, p.23.
 • 42. 42 IIll eesstt uunn ffaaiitt bbiieenn ééttaabbllii qquu’’uunnee ggrraannddee ppaarrttiiee ddeess ppeerrtteess ooccccaassiioonnnnééeess aauuxx mmaarrcchhaannddiisseess lloorrss ddeess pphhaasseess tteerrrreessttrreess pprroovviieenntt ddeess vvoollss,, qquu’’iill ss’’aaggiissssee ddee ssiimmppllee «« cchhaappaarrddaaggee »» oouu ddee vvéérriittaabbllee vvooll oorrggaanniisséé,, ccee pprroobbllèèmmee aa ttoouujjoouurrss ééttéé ll’’uunn ddeess ssoouucciiss mmaajjeeuurrss ddeess eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn.. MMaallggrréé llaa pprriissee eenn cchhaarrggee ddee llaa ssééccuurriittéé ddeess ssiitteess ppoorrttuuaaiirreess ppaarr lleess aauuttoorriittééss dduu ppoorrtt,, iill nn’’aavvaaiitt ppaass vvrraaiimmeenntt ééttéé ccoonnssttaattéé dd’’aamméélliioorraattiioonn ddaannss lleess cchhiiffffrreess ccoonncceerrnnaanntt llaa ddiissppaarriittiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess dduurraanntt lleess pphhaasseess ddee mmaannuutteennttiioonn.. AAuujjoouurrdd’’hhuuii iill ffaauutt rreemmaarrqquueerr llaa tteennddaannccee ddeess eennttrreepprreenneeuurrss àà ccoommpplléétteerr lleess sseerrvviicceess ddee ssééccuurriittéé ddeess ppoorrttss ppaarr ddeess mmooyyeennss pprriivvééss.. LLeess eennttrreepprreenneeuurrss rreeqquuiièèrreenntt ddee pplluuss eenn pplluuss lleess sseerrvviicceess ddee ssoocciiééttééss ddee ssuurrvveeiillllaanncceess pprriivvééeess,, nnoottaammmmeenntt ssuurr lleess ppaarrccss àà ccoonntteenneeuurrss.. IIll nn’’eesstt ppaass uunnee eennttrreepprriissee ddee mmaannuutteennttiioonn aauujjoouurrdd’’hhuuii,, ttoouutt aauu mmooiinnss eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess ggrraannddeess eennttrreepprriisseess,, qquuii nnee mmeettttee eenn ppllaaccee ssoonn pprroopprree ssyyssttèèmmee ddee ssééccuurriittéé,, aaffiinn dd’’aamméélliioorreerr ssaa ffiiaabbiilliittéé eenn mmaattiièèrree ddee ggaarrddiieennnnaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannss ll’’eenncceeiinnttee ddee ssaa ccoonncceessssiioonn.. LLee ssyyssttèèmmee ddee ssuurrvveeiillllaannccee ccoonnssiissttee ggéénnéérraalleemmeenntt eenn uunn ccoonnttrrôôllee aaccccrruu ddeess ssoorrttiieess ddee mmaarrcchhaannddiisseess,, eenn uunn ccoonnttrrôôllee iinnffoorrmmaattiisséé ddee ll’’eemmppllaacceemmeenntt ddee cceelllleess--ccii ddaannss ll’’eenncceeiinnttee ppoorrttuuaaiirree,, eenn uunnee mmiissee eenn ppllaaccee dd’’ééqquuiippeess ddee ssuurrvveeiillllaanncceess ddee jjoouurr eett ddee nnuuiitt eeffffeeccttuuaanntt ddeess rroonnddeess rréégguulliièèrreess111133.. CCee pphhéénnoommèènnee ss’’oobbsseerrvvee ttaanntt aauu nniivveeaauu ddeess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss qquuee ddeess ppoorrttss ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd,, ddee llaa MMaanncchhee oouu ddee ll’’AAttllaannttiiqquuee,, qquuii ccoommmmee nnoouuss 112 C’est le cas notamment au Havre, pour la société des Terminaux de Normandie. 113 KARAVOKYROS (A), Le terminal à conteneurs portuaire, Mémoire de D.E.S.S Aix 1997-1998, Les modalités du gardiennage, p.61.
 • 43. 43 aalllloonnss llee ccoonnssttaatteerr,, ssee cchhaarrggeenntt ddeess ooppéérraattiioonnss ddee ggaarrddee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eett ppeeuuvveenntt ddoonncc êêttrree tteennuuss ppoouurr rreessppoonnssaabbllee ddeess ppeerrtteess111144.. SSEECCTTIIOONN 22 LLee ccoonntteexxttee ééccoonnoommiiqquuee eett ssoocciiaall §§11 LLee ddéésseennggaaggeemmeenntt ddeess aarrmmeemmeennttss IIll ss’’aaggiirraaiitt iiccii dd’’uunn aauuttrree éélléémmeenntt aayyaanntt ssaannss ddoouuttee ccoonnttrriibbuuéé àà ffaaiirree éévvoolluueerr lleess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn :: BBoonnnneeccaassee ddiissaaiitt àà pprrooppooss ddeess eennttrreepprreenneeuurrss ddee cchhaarrggeemmeenntt eett ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt::""IIllss mméérriitteenntt ddee ffiigguurreerr àà ccôôttéé ddeess aaggeennttss tteerrrreessttrreess ddee llaa nnaavviiggaattiioonn mmaarriittiimmee àà rraaiissoonn ddee ccee qquuee cceess eennttrreepprreenneeuurrss ddee cchhaarrggeemmeenntt eett ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt ddeess nnaavviirreess ccoonnssttiittuueenntt ddee pplluuss eenn pplluuss eenn ffaaiitt uunnee bbrraanncchhee ddeess mmaaiissoonnss dd''aarrmmeemmeenntt eelllleess--mmêêmmeess,, oouu eenn ttoouuss lleess ccaass ddeess mmaaiissoonnss ddee ttrraannssiitt""111155.. SSeelloonn GGuuyy FFrraaiikkiinn,, ll''aaccccoonniieerr ppoouuvvaaiitt êêttrree aauussssii ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee eett aavvooiirr uunnee bbrraanncchhee dd''aaccccoonnaaggee nneetttteemmeenntt ddiissttiinnccttee111166.. EEnn ffaaiitt,, ppeennddaanntt lloonnggtteemmppss,, lleess ttrraannssppoorrtteeuurrss oonntt ppoossssééddéé lleeuurrss pprroopprreess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn.. QQuuee ccee ssooiitt eenn pprriissee ddee ppaarrttiicciippaattiioonn ddaannss llee ccaappiittaall oouu pplleeiinnee pprroopprriiééttéé,, iillss ééttaaiieenntt ddiirreecctteemmeenntt lliiééss qquuee ccee ssooiitt aauuxx sstteevveeddoorreess oouu aauuxx aaccccoonniieerrss111177.. 114 Sur la fonction de garde des entrepreneurs, voir la deuxième partie du mémoire. 115BONNECASE (J), Traité de Droit Commercial Maritime, Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1923, N°373, p.392. 116FRAIKIN, Traité de la responsabilité du transporteur maritime, L.G.D.J, 1957, p.90.
 • 44. 44 IIllss oonntt ppaarr llàà mmêêmmee ffaavvoorriisséé lleeuurr ddéévveellooppppeemmeenntt tteecchhnniiqquuee eenn aappppoorrttaanntt uunnee ppaarrttiiee ddeess ccaappiittaauuxx nnéécceessssaaiirreess.. CCeeppeennddaanntt vveerrss llee ddéébbuutt ddeess aannnnééeess qquuaattrree--vviinnggtt--ddiixx,, oonn ccoonnssttaattee uunn ddéésseennggaaggeemmeenntt ddee cceess aarrmmeemmeennttss ddaannss llee ddoommaaiinnee ddee llaa mmaannuutteennttiioonn.. LLeess aarrmmeemmeennttss nn’’eennggrraannggeenntt pplluuss ssuuffffiissaammmmeenntt ddee bbéénnééffiicceess ppoouurr ccoonnttiinnuueerr àà ssoouutteenniirr cceess eennttrreepprreenneeuurrss.. IIllss ssee ssééppaarreenntt ddoonncc ppeeuu àà ppeeuu ddee lleeuurrss bbrraanncchheess ddee mmaannuutteennttiioonn111188 mmaaiiss ddaannss llaa pplluuss ppaarrtt ddeess ccaass,, eenn rreessttaanntt cclliieennttss ddeess ssoocciiééttééss iinnddééppeennddaanntteess.. CCee pphhéénnoommèènnee aauurraaiitt ppoouusssséé lleess eennttrreepprreenneeuurrss àà rrééaaggiirr ffaaccee àà llaa ccoonnccuurrrreennccee ddeess aauuttrreess ppoorrttss eeuurrooppééeennss eett ddoonncc àà cceellllee ddee lleeuurrss hhoommoolloogguueess ddeess ppoorrttss dd’’AAnnvveerrss,, HHaammbboouurrgg,, GGêênneess,, eettcc..…… ooffffrraanntt ddeess sseerrvviicceess ssuupppplléémmeennttaaiirreess,, eett ddeess iinnffrraassttrruuccttuurreess aaddaappttééeess.. IIll eesstt aalloorrss qquueessttiioonn,, ppoouurr lleess eennttrreepprriisseess ffrraannççaaiisseess,, ddee ssee ddéévveellooppppeerr aaffiinn ddee ssaattiissffaaiirree aauu pprreemmiieerr cchheeff lleess ttrraannssppoorrtteeuurrss mmaaiiss aauussssii lleess cchhaarrggeeuurrss.. §§22 LLaa rrééffoorrmmee DDoocckkeerrss ddee 11999922 eett llaa ccoonnccuurrrreennccee ddeess ppoorrttss eeuurrooppééeennss JJuussqquu’’aauu ddéébbuutt dduu XXXXèèmmee ssiièèccllee,, lleess ddoocckkeerrss ééttaaiieenntt pprriinncciippaalleemmeenntt ddeess ttrraavvaaiilllleeuurrss mmaannuueellss eett lleess mmaarrcchhaannddiisseess ééttaaiieenntt aalloorrss ccoonnddiittiioonnnnééeess eenn uunniittééss ccoorrrreessppoonnddaanntt àà llaa ffoorrccee hhuummaaiinnee.. 117 Ainsi par exemple, la Compagnie Générale Maritime opéra avec la Générale de manutention portuaire au Havre, la S.N.C.M et la C.M.N avec la SOCOMA à Marseille.. 118 Il en existe cependant toujours, par exemple au terminal de Fos, la société SEAYARD est notamment contrôlée par l’armement chinois COSCO.
 • 45. 45 LLee ttrraavvaaiill ééttaaiieenntt iirrrréégguulliieerr ssuurr lleess qquuaaiiss,, dduu ffaaiitt ddeess aarrrriivvééeess aallééaattooiirreess ddeess nnaavviirreess ddaannss lleess ppoorrttss mmaaiiss llee bbeessooiinn ddee mmaaiinn--dd’’œœuuvvrree ééttaaiitt iimmppoorrttaanntt.. AApprrèèss llaa ddeeuuxxiièèmmee GGuueerrrree mmoonnddiiaallee,, llaa vvoolloonnttéé ddee rreellaanncceerr ll’’ééccoonnoommiiee eett ddoonncc dd’’aassssuurreerr llee bboonn ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ddeess ppoorrttss mmaarriittiimmeess ppoouurr ddéévveellooppppeerr llee ccoommmmeerrccee iinntteerrnnaattiioonnaall ppoouussssaa lleess ppaayyss dd’’EEuurrooppee eett nnoottaammmmeenntt llaa FFrraannccee àà aaddoopptteerr uunn rrééggiimmee ttrrèèss ffaavvoorraabbllee àà llaa mmaaiinn--dd’’œœuuvvrree ppoorrttuuaaiirree.. LLeess mmooyyeennss tteecchhnniiqquueess ééttaanntt ppeeuu ppeerrffoorrmmaanntt,, iill yy aavvaaiitt uunn bbeessooiinn ddee mmaaiinn--dd''œœuuvvrree aabboonnddaannttee.. LL’’oorrggaanniissaattiioonn dduu ttrraavvaaiill ddeevvaaiitt êêttrree aaddaappttééee aauuxx fflluuccttuuaattiioonnss ddee ttrraaffiicc eett lleess ddoocckkeerrss ddeevvaaiieenntt bbéénnééffiicciieerr dd’’uunnee pprrootteeccttiioonn ssoocciiaallee ssuuffffiissaannttee ppoouurr lleeuurr ppeerrmmeettttrree ddee ffaaiirree ddee cceettttee aaccttiivviittéé lleeuurr mmééttiieerr àà ll’’eexxcclluussiioonn ddee ttoouutt aauuttrree111199.. CC’’eesstt ddaannss ccee ccaaddrree qquuee ffuutt mmooddiiffiiééee llaa llooii dduu 2288 jjuuiinn 11994411112200 ppaarr llaa llooii dduu 66 sseepptteemmbbrree 11994477112211 ppoossaanntt lleess bbaasseess dd’’uunn ssttaattuutt ddee ddoocckkeerr ddéérrooggaattooiirree aauu ddrrooiitt ccoommmmuunn,, ffoonnddéé ssuurr ll’’iiddééee ddee mmoonnooppoollee eett ddee pprriioorriittéé dd’’eemmbbaauucchhee ddeess ddoocckkeerrss pprrooffeessssiioonnnneellss ppoouurr llee cchhaarrggeemmeenntt eett llee ddéécchhaarrggeemmeenntt ddeess nnaavviirreess.. CCee ssttaattuutt oorrggaanniissaa llaa «« ppeerrmmaanneennccee ddee llaa mmaaiinn--dd’’œœuuvvrree ddaannss ll’’iinntteerrmmiitttteennccee dduu ttrraavvaaiill »»112222.. OOrr,, aapprrèèss lleess aannnnééeess cciinnqquuaannttee,, lleess mmuuttaattiioonnss tteecchhnnoollooggiiqquueess mmooddiiffiièèrreenntt lleess ccoonnddiittiioonnss ddee ttrraavvaaiill.. LLaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn112233,, llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess nnaavviirreess àà mmaannuutteennttiioonn hhoorriizzoonnttaallee eett ll’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn ddee llaa ggeessttiioonn ppoorrttuuaaiirree oonntt eennttrraaîînnéé 119 PERI (H), Les opérateurs portuaires français dans la Communauté Européenne, Annales de l’I.M.T.M 1992, Vol.9, p.155. 120 J.O 1 er juillet 1941, p.2758.Après 1936, les dockers bénéficièrent de certains acquis sociaux. 121 Loi N°47-1746, J.O 7 septembre 1947. 122 Grâce à la mise en place du versement d’une indemnité de garantie pour inemploi financée solidairement dans les ports : TASSEL (Y) et MORINIERE (J.M), Manutention Portuaire, Jurisclasseur commercial, Fascicule 1192, Editions du Jurisclasseur 1996, p.1. 123 PADIS (P), Le docker et le conteneur, Gazette du Palais 1972, p.611.
 • 46. 46 uunnee ddiimmiinnuuttiioonn ddee ll’’eemmppllooii112244 ssuurr lleess qquuaaiiss,, mmaaiiss ccrrééaa uunn bbeessooiinn dd’’oouuvvrriieerrss ssppéécciiaalliissééss.. LLaa rréédduuccttiioonn ddee mmaaiinn dd’’œœuuvvrree eennggeennddrraa ddeess lluutttteess ssyynnddiiccaalleess.. AAlloorrss qquuee cceerrttaaiinnss ppaayyss eeuurrooppééeennss rrééaaggiirreenntt rraappiiddeemmeenntt àà cceettttee éévvoolluuttiioonn,, dd’’aauuttrreess,, ccoommmmee llaa FFrraannccee oouu ll’’IIttaalliiee ssee llaaiissssèèrreenntt ssuubbmmeerrggeerr.. JJuussqquu’’eenn 11999922 aauuccuunn pprroojjeett ddee rrééffoorrmmee dduu ssttaattuutt ddeess ddoocckkeerrss nn’’aabboouuttiitt.. FFaaccee àà llaa ccoonnccuurrrreennccee ddeess ppoorrttss eeuurrooppééeennss ccoommmmee AAnnvveerrss oouu RRootttteerrddaamm,, lleess pprroobbllèèmmeess ddeess eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn eenn FFrraannccee,, dduuss aauu mmaannqquuee ddee ffiiaabbiilliittéé ccaauusséé ppaarr llaa mmaaiinn dd’’œœuuvvrree ddoocckkeerr,, nnee lleeuurr ppeerrmmeetttteenntt ppaass dd’’êêttrree ccoommppééttiittiiffss.. AAlloorrss qquuee lleess aauuttrreess ppoorrttss eeuurrooppééeennss ddéévveellooppppeenntt ddee nnoouuvveeaauuxx sseerrvviicceess eett ddee nnoouuvveelllleess tteecchhnnoollooggiieess,, lleess ppoorrttss ffrraannççaaiiss cchheerrcchheenntt ddeess ssoolluuttiioonnss aaffiinn ddee ddiimmiinnuueerr llee ttrroopp--pplleeiinn ddee mmaaiinn--dd’’œœuuvvrree.. FFiinnaalleemmeenntt llaa rrééoorrggaanniissaattiioonn ddee llaa mmaannuutteennttiioonn ppoorrttuuaaiirree eesstt llaannccééee aauu ccoouurrss ddee ll’’aannnnééee 11999911 eett uunnee LLooii eesstt vvoottééee llee 99 jjuuiinn 11999922112255.. EEllllee oorrggaanniissee llaa rrééffoorrmmee aauuttoouurr ddee ddeeuuxx ggrraannddeess iiddééeess :: llaa mmeennssuuaalliissaattiioonn ddeess ddoocckkeerrss eett llee mmaaiinnttiieenn ddee ddoocckkeerrss iinntteerrmmiitttteennttss ddoonntt llaa cchhaarrggee ffiinnaanncciièèrree eesstt aassssuummééee ppaarr lleess ppllaacceess ppoorrttuuaaiirreess.. EEnn ffaaiitt,, dd’’uunn ppooiinntt dduu vvuuee ééccoonnoommiiqquuee,, llaa rrééffoorrmmee aa ccooûûttéé cchheerr,, aauuxx aauuttoorriittééss ppoorrttuuaaiirreess aaiinnssii qquu’’aauuxx eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn :: lleess ddééppaarrttss ddeess oouuvvrriieerrss 124 Dans certains port, le taux d’inemploi atteignait les 40%. 125 Loi N°92-496, J.O 10 juin 1992.
 • 47. 47 ddoocckkeerrss ppeeuu qquuaalliiffiiééss oonntt eennttrraaîînnéé ddee lloouurrddeess cchhaarrggeess ffiinnaanncciièèrreess ppoouurr lleess eennttrreepprreenneeuurrss112266.. MMaaiiss,, sseelloonn eeuuxx,, cceettttee rrééffoorrmmee,, bbiieenn qquuee nn’’ééttaanntt eennccoorree ppaass aacchheevvééee,, lleeuurr aa ppeerrmmiiss ddee rrééoorrggaanniisseerr lleeuurr aaccttiivviittéé ddaannss llee sseennss dd’’uunnee mmeeiilllleeuurree ccoommppééttiittiivviittéé.. DDEEUUXXIIEEMMEE PPAARRTTIIEE LL''UUNNIIFFOORRMMIISSAATTIIOONN DDEESS CCOONNTTRRAATT DDEE MMAANNUUTTEENNTTIIOONN DDAANNSS LLEESS PPOORRTTSS DDEE LLAA MMEERR DDUU NNOORRDD,, DDEE 126 Qui répercutent une partie des coûts sur leurs tarifs.
 • 48. 48 LLAA MMAANNCCHHEE EETT DDEE LL''AATTLLAANNTTIIQQUUEE EETT DDEESS PPOORRTTSS MMEEDDIITTEERRRRAANNEEEENNSS SSii ll''oonn aa aaffffiirrmméé qquuee lleess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn ddeess ppoorrttss ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd,, ddee ll''AAttllaannttiiqquuee eett ddee llaa MMaanncchhee aavvaaiieenntt ssuubbii uunnee mmuuttaattiioonn ffoonnccttiioonnnneellllee ccoommppttee tteennuu dduu ccoonntteexxttee dd''éévvoolluuttiioonn ggéénnéérraallee dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, ll''ééttuuddee dduu ccoonntteennuu ddeess ccoonnttrraattss ddee mmaannuutteennttiioonn ppeerrmmeett dd''aappppuuyyeerr cceettttee oobbsseerrvvaattiioonn.. LLee ccoonnttrraatt ddee mmaannuutteennttiioonn eesstt uunn ccoonnttrraatt ccoonnsseennssuueell qquuii ssee ffoorrmmee ddééss ll''éécchhaannggee ddeess ccoonnsseenntteemmeennttss112277.. CC''eesstt uunn ccoonnttrraatt ccoommmmeerrcciiaall ddoonntt llaa pprreeuuvvee ssee ffaaiitt ppaarr ttoouutt mmooyyeenn112288.. AAuuccuunn ééccrriitt nn''eesstt eexxiiggéé ppoouurr ssaa vvaalliiddiittéé.. CCeeppeennddaanntt,, ddaannss llaa pplluuppaarrtt ddeess ccaass,, llee ccoonnttrraatt ddee mmaannuutteennttiioonn eesstt mmaattéérriiaalliisséé ppaarr uunn ééccrriitt.. IIll ss''aaggiitt ggéénnéérraalleemmeenntt dd''uunn aaccccoorrdd ccaaddrree aavveecc uunn ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee ccoonncclluu ppoouurr uunnee cceerrttaaiinnee dduurrééee ggéénnéérraalleemmeenntt mmiinniimmuumm dd''uunn aann112299.. CCeeccii ppeerrmmeett aauuxx ddeeuuxx ppaarrttiieess dd''aassssuurreerr uunnee cceerrttaaiinnee ssééccuurriittéé,, ppoouurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddee lliiggnnee,, aauu nniivveeaauu ddee llaa rroottaattiioonn ddee sseess nnaavviirreess eett ppoouurr llee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree,, aauu nniivveeaauu ddee ssoonn oorrggaanniissaattiioonn eenn ppeerrssoonnnneell eett mmaattéérriieell eett ddee 127RODIERE (R), Traité de Droit Maritime, Affrètements et transports, Tome III, Dalloz 1970, p.53. Si exceptionnellement le contrat avait un caractère mixte, sa preuve serait alors libre de la part de celui pour qui l'acte est commercial et soumise aux règles du Droit Civil pour l'autre. 128Article 109 du Code de Commerce. 129Clause 2.3 du contrat en annexe 3, clause 2.01 du contrat en annexe 4, clause 13 du contrat en annexe 6.
 • 49. 49 sseess pprréévviissiioonnss dd''iinnvveessttiisssseemmeennttss.. CChhaaqquuee eessccaallee ddoonnnneerraa aalloorrss lliieeuu àà uunn ssoouuss-- ccoonnttrraatt,, ppoouuvvaanntt ssee ccoonncclluurree ppaarr ccoouurrrriieerr,, ttéélléépphhoonnee oouu ttééllééccooppiiee113300.. CCHHAAPPIITTRREE 11 EEXXTTEENNSSIIOONN DDEESS OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS DDEE LL''EENNTTRREEPPRREENNEEUURR DDEE MMAANNUUTTEENNTTIIOONN AAuu ddeellàà ddee llaa pprreessttaattiioonn ccaarraaccttéérriissttiiqquuee aaccccoommpplliiee ppaarr ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn,, ll''aannaallyyssee ddeess ddiifffféérreennttss ccoonnttrraattss,, nnoottaammmmeenntt ddee cceeuuxx ccoonncceerrnnaanntt ddeess eennttrreepprriisseess ddeess ppoorrttss dduu HHaavvrree,, eett ddee DDuunnkkeerrqquuee rréévvèèlleenntt uunn ééllaarrggiisssseemmeenntt ddee lleeuurr cchhaammppss dd''aaccttiivviittéé,, àà ddeess ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess ttrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt aaccccoommpplliieess ppaarr lleess aaccccoonniieerrss113311.. SSii ll''oonn aa ddééjjàà ssoouulliiggnnéé ll''iinnfflluueennccee ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn,, llaa mmuuttaattiioonn ffoonnccttiioonnnneellllee ddeess eennttrreepprreenneeuurrss nnee ccoonncceerrnnee ppaass uunniiqquueemmeenntt llaa mmaannuutteennttiioonn ddeess ccoonntteenneeuurrss,, mmaaiiss aauussssii cceellllee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess nnoonn ccoonntteenneeuurriissééeess,, ddeess pprroodduuiittss pprriimmeeuurrss,, eett ddeess vvrraaccss.. CCeess ooppéérraattiioonnss rreennttrreenntt ddaannss llee cchhaammppss dd''aapppplliiccaattiioonn ddee llaa llooii ddee 11996666 mmaaiiss ll''oonn rreemmaarrqquueerraa ééggaalleemmeenntt ddee nnoouuvveelllleess ooppéérraattiioonnss ccoonnvveennuueess ddaannss lleess ccoonnttrraattss aaccccoommpplliieess ttaanntt ppaarr lleess aaccccoonniieerrss eett lleess sstteevveeddoorreess,, eett qquuii nnee ssoonntt ppaass pprréévvuueess ddaannss lleess ddiissppoossiittiioonnss ddee llaa llooii ddee 11996666.. 130VEAUX-FOURNERIE (P), VEAUX (D),Les auxiliaires terrestres du transport maritime, op.cit., N°7, p.5. 131C.A Paris 18 octobre 1995, D.M.F 1996, p.1002.
 • 50. 50 SSEECCTTIIOONN 11 LLEESS OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS DDEE LL''EENNTTRREEPPRREENNEEUURR DDEE MMAANNUUTTEENNTTIIOONN §§11 LL''aaccccoommpplliisssseemmeenntt dd’’ooppéérraattiioonnss mmaattéérriieelllleess IIll ss''aaggiitt ddoonncc iiccii ddeess ooppéérraattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt ddéécchhaarrggeemmeenntt ,, ddee mmiissee eett rreepprriissee ssoouuss hhaannggaarr oouu ssuurr tteerrrree--pplleeiinn pprréévvuueess ddaannss llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666.. PPoouurr cceellaa,, ll''eennttrreepprriissee ddooiitt mmeettttrree eenn œœuuvvrree lleess mmooyyeennss nnéécceessssaaiirreess àà ll''aaccccoommpplliisssseemmeenntt ddee cceettttee oobblliiggaattiioonn.. AAiinnssii eesstt--iill ggéénnéérraalleemmeenntt pprréévvuu ddaannss lleess ccoonnttrraattss ddee lliiggnneess rréégguulliièèrreess lleess oobblliiggaattiioonnss ssuuiivvaanntteess:: LL''eennttrreepprriissee ddooiitt ffaaiirree eenn ssoorrttee qquu''uunn ppoossttee àà qquuaaii ssooiitt ddiissppoonniibbllee àà ll''aarrrriivvééee dduu nnaavviirree113322.. EEnn ccaass ddee rreettaarrdd àà ll''aaccccoossttaaggee113333,, iill eesstt ssoouuvveenntt pprréévvuu ddaannss llee ccoonnttrraatt qquuee lleess ffrraaiiss dd''aatttteennttee ddeess nnaavviirreess nnee sseerroonntt ppaass àà llaa cchhaarrggee ddee llaa lliiggnnee.. 132Clause 2.1.1 du contrat du Havre en annexe 2; clause 3.1.1 du contrat du Havre en annexe 3, clause 2.1.1 du contrat de Marseille en annexe 5 etc…
 • 51. 51 EEllllee ddooiitt eennssuuiittee mmeettttrree àà ddiissppoossiittiioonn lleess mmooyyeennss aaddaappttééss eett lleess ssuurrffaacceess ssuuffffiissaanntteess ppoouurr llaa mmaannuutteennttiioonn eett llee ssttaattiioonnnneemmeenntt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess113344.. EEllllee ddooiitt eenn oouuttrree aassssuurreerr llaa mmiissee àà ddiissppoossiittiioonn dduu mmaattéérriieell ddee mmaannuutteennttiioonn eett ddee llaa mmaaiinn dd''œœuuvvrree aaddaappttééss:: AAuu nniivveeaauu dduu mmaattéérriieell,, lleess ccoonnttrraattss pprréévvooiieenntt ll''uuttiilliissaattiioonn ddee ppoorrttiiqquueess,, ggrruueess,, cchhaarriioottss àà ffoouurrcchheess,, ccaavvaalliieerrss eett ppoouurr llaa mmaannuutteennttiioonn pplluuss ssppéécciiaalliissééee dduu vvrraacc,, ll''uuttiilliissaattiioonn ddee bbaannddeess ttrraannssppoorrtteeuusseess.. AAuu nniivveeaauu ddee llaa mmaaiinn dd’’œœuuvvrree,, ll’’eennttrreepprreenneeuurr ddooiitt rreeqquuéérriirr uunn nnoommbbrree ssuuffffiissaanntt dd’’ééqquuiippeess ddee ddoocckkeerrss aaffiinn ddee rreessppeecctteerr lleess ccllaauusseess ddee rreennddeemmeenntt ssoouuvveenntt aajjoouuttééeess ddaannss lleess ccoonnttrraattss113355.. LLeess ccaaddeenncceess ssoonntt ééttaabblliieess eenn ffoonnccttiioonnss dduu ttyyppee ddee mmaannuutteennttiioonn,, cc’’eesstt àà ddiirree vveerrttiiccaallee oouu hhoorriizzoonnttaallee ccaarr,, eenn ccaass ddee nnoonn--rreessppeecctt ddeess ccaaddeenncceess ddééttaaiillllééeess ddaannss llee ccoonnttrraatt,, llee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree ssee vveerrrraa ssaannccttiioonnnnéé ppaarr ddeess ppéénnaalliittééss ssii llaa ffiinn ddeess ooppéérraattiioonnss rreemmeett ppaarr eexxeemmppllee eenn ccaauussee llee ddééppaarrtt dduu nnaavviirree113366.. SS''aaggiissssaanntt ddeess ooppéérraattiioonnss àà pprroopprreemmeenntt ppaarrlleerr,, àà ll’’eemmbbaarrqquueemmeenntt,, ppoouurr lleess nnaavviirreess àà mmaannuutteennttiioonn vveerrttiiccaallee,, eelllleess ccoommpprreennnneenntt uunnee ppaarrttiiee «« tteerrrree »» ccoonnssiissttaanntt àà pprreennddrree llaa mmaarrcchhaannddiisseess ssoouuss hhaannggaarr oouu ssuurr tteerrrree pplleeiinn ppoouurr lleess 133Seulement si ce retard est dû à une décision de l'entrepreneur: clause 2.4 du contrat du Havre en annexe 2. 134 Clause 2.1.3 et 2.1.4 du contrat du Havre en annexe 2, clause 3.1.3 et 3.1.4 du contrat du Havre en annexe 3, clause 2.1.3 du contrat de Marseille en annexe 5 135 Clause 2.1.6 du contrat du Havre en annexe 2, clause 2.1.6 du contrat de Marseille en annexe 5. 136 Clause 2.1.7 du contrat du Havre en annexe 2, clause 2.1.7 du contrat de Marseille en annexe 5.
 • 52. 52 aammeenneerr àà ll’’aapplloommbb dduu nnaavviirree,, eett uunnee ppaarrttiiee «« bboorrdd »» ccoonnssiissttaanntt àà llaa mmiissee àà bboorrdd pprroopprreemmeenntt ddiittee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. PPoouurr lleess nnaavviirreess rroouulliieerrss,, llaa mmaannuutteennttiioonn àà tteerrrree ccoonnssiissttee àà ddiissppoosseerr ssuurr llee tteerrrree-- pplleeiinn pprrèèss dduu nnaavviirree ll’’eennsseemmbbllee ddeess rreemmoorrqquueess «« eessccllaavveess »» eett aauuttrreess eennsseemmbblleess rroouuttiieerrss aaffiinn ddee pprrooccééddeerr rraappiiddeemmeenntt àà ll’’eemmbbaarrqquueemmeenntt.. TToouutteess lleess mmaarrcchhaannddiisseess eett mmaattéérriieellss rroouullaanntt ssoonntt pprréésseennttéé àà ll’’aapplloommbb dduu nnaavviirree llee ssoonntt ddaannss uunn oorrddrree pprréécciiss,, eenn ssuuiivvaanntt llee ppllaann ddee cchhaarrggeemmeenntt eett ccee,, aaffiinn ddee ppeerrmmeettttrree uunn ddéécchhaarrggeemmeenntt rraappiiddee ddeess ccaarrggaaiissoonnss eenn ffoonnccttiioonn ddee lleeuurr ddeessttiinnaattiioonn,, lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddeevvaanntt êêttrree ttrraannssppoorrttééeess jjuussqquu’’aauu ppoorrtt ddee ddeessttiinnaattiioonn ffiinnaallee ééttaanntt bbiieenn éévviiddeemmeenntt cchhaarrggééeess eenn pprreemmiieerr.. EEnn oouuttrree cceerrttaaiinneess mmaarrcchhaannddiisseess ssoonntt eemmbbaarrqquuééeess ddiirreecctteemmeenntt,, ssaannss aatttteennddrree llee lloonngg dduu nnaavviirree.. IIll ss’’aaggiitt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess nnee ssuuppppoorrttaanntt ppaass uunn ssééjjoouurr àà qquuaaii pprroolloonnggéé :: cc’’eesstt llee ccaass ddeess ccoonntteenneeuurrss rreeeeffeerrss,, ddeess rreemmoorrqquueess rrééffrriiggéérrééeess mmaaiiss aauussssii ddeess pprroodduuiittss pprriimmeeuurrss oouu aauuttrreess,, nnoonn ccoonntteenneeuurriissééss,, ddeessttiinnééss àà êêttrree cchhaarrggééss ddaannss ddeess ccaalleess rrééffrriiggéérrééeess eett qquuii ssoonntt uunniittaarriissééss eenn ppaalleetttteess,, eett eennffiinn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess.. AAvvaanntt qquuee llaa mmiissee àà bboorrdd ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ssooiitt rrééaalliissééee,, ll’’eennttrreepprreenneeuurr pprrooccèèddee llee pplluuss ssoouuvveenntt àà ll’’oouuvveerrttuurree ddeess ppaannnneeaauuxx ddee ccaallee113377 qquuii nnéécceessssiittee ll''eemmppllooii ddee mmaattéérriieell lloouurrdd,, ppuuiiss aapprrèèss llaa mmiissee àà bboorrdd,, iill pprrooccèèddee àà ll’’aarrrriimmaaggee113388 ddee llaa ccaarrggaaiissoonn.. CCeellaa ffaaiitt ppaarrttiiee ddee sseess oobblliiggaattiioonnss ccoonnttrraaccttuueelllleess.. LL’’aarrrriimmaaggee eesstt 137 Clause 3.2.1.2 du contrat du Havre en annexe 2, clause 3.2.1.2 du contrat de Marseille en annexe 5, clause 4.2.1.b du contrat de Sète en annexe 10 138 Voir pour les marchandises diverses, conteneurs et matériels roulant : la clause 3.2.1.2 du contrat du Havre en annexe 2 ; clause 4.1.2.7 du contrat du Havre en annexe 3 ; clause 4.01.H du contrat de Marseille-Fos en annexe 4, clause 4.2.1.B du contrat de Dunkerque en annexe 5. Pour les véhicules,
 • 53. 53 eeffffeeccttuuéé aavveecc lleess mmooyyeennss dduu nnaavviirree eett ssoouuss llee ccoonnttrrôôllee ddeess ooffffiicciieerrss dduu bboorrdd,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ééttaanntt rreessppoonnssaabbllee ddee ll’’aarrrriimmaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess113399.. SS’’aaggiissssaanntt ddeess ooppéérraattiioonnss ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt,, ll’’eennttrreepprreenneeuurr ssee vveerrrraa ttrraannssmmeettttrree aavvaanntt ll’’aarrrriivvééee dduu nnaavviirree lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ssuurr llaa mmaarrcchhaannddiissee lluuii ppeerrmmeettttaanntt ddee ffoouurrnniirr lleess mmooyyeennss eenn ééqquuiippeemmeenntt eett eenn ééqquuiippeess nnéécceessssaaiirreess.. LLeess mmaannuutteennttiioonnnnaaiirreess pprrooccèèddeenntt ttoouutt dd’’aabboorrdd aauu ddééssaarrrriimmaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, ttoouujjoouurrss ssoouuss llee ccoonnttrrôôllee dduu ppeerrssoonnnneell dduu bboorrdd.. LLàà eennccoorree lleess ooppéérraattiioonnss ssee ddéérroouulleenntt eenn ddeeuuxx ééttaappeess :: lleess mmaarrcchhaannddiisseess cchhaarrggééeess eenn ppoonnttééee ssoonntt éévviiddeemmmmeenntt ddéécchhaarrggééee eenn pprreemmiieerr,, ppuuiiss,, aapprrèèss oouuvveerrttuurree ddeess ppaannnneeaauuxx ddee ccaalleess,, lleess aauuttrreess mmaarrcchhaannddiisseess ssoonntt ddéécchhaarrggééeess ssuurr llee qquuaaii.. EElllleess ssoonntt eennssuuiittee rreepprriisseess ppoouurr êêttrree «« aalllloottiieess »» ssoouuss hhaannggaarr oouu ssuurr tteerrrree--pplleeiinn.. LLeess mmaattéérriieellss rroouullaannttss ssoonntt ggéénnéérraalleemmeenntt ddéélliivvrrééeess ddiirreecctteemmeenntt àà lleeuurr rréécceeppttiioonnnnaaiirree ssuurr llee qquuaaiiss.. AAuu ddeellàà ddeess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn ddee ""qquuaaii àà bboorrdd »»,, llee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree vvaa ééggaalleemmeenntt eeffffeeccttuueerr lleess ooppéérraattiioonnss ddee ttrraannssbboorrddeemmeenntt dd''uunn nnaavviirree àà uunn aauuttrree114400.. CC’’eesstt ssoouuvveenntt llee ccaass eenn mmaattiièèrree ddee ccoonntteenneeuurrss ;; cceeuuxx--ccii ééttaanntt aammeennééss ddaannss lleess la clause 4 du contrat du Havre en annexe 8 et pour les produits primeurs, la clause IV.1 du contrat en annexe 9. 139 Article 38 du décret du 31 décembre 1966 sur les contrats d’affrètement et de transports maritimes. Les dommages aux marchandises provenant d’un mauvais arrimage constitue une faute commerciale du transporteur maritime. Cependant certains contrats prévoient que l’entrepreneur engagerait sa responsabilité en cas de mauvais arrimage, tel le contrat de Sète en annexe 10 « le manutentionnaire engagerait sa pleine responsabilité pour les faits résultant d’un saisissage incomplet et/ou ne respectant pas les consignes reçues », article 2.p. 140 Clause 3.3 du contrat du Havre en annexe 2, clause 4 .1.4 du contrat du Havre en annexe 3, clause 3.3 du contrat de Marseille en annexe 5.
 • 54. 54 ppoorrttss ppaarr ddeess nnaavviirreess «« ffeeeeddeerrss »» ppoouurr êêttrree rreecchhaarrggééss ssuurr ddeess nnaavviirreess pplluuss iimmppoorrttaanntt eeffffeeccttuuaanntt ddeess vvooyyaaggeess ssuurr ddee lloonngguueess ddiissttaanncceess.. EEnnffiinn,, lloorrss ddeess ooppéérraattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt--ddéécchhaarrggeemmeenntt,, llee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree aauurraa àà eeffffeeccttuueerr ccee qquuee ll’’oonn aappppeellllee lleess «« sshhiiffttiinnggss »»,, ééggaalleemmeenntt pprréévvuuss ddaannss lleess ccoonnttrraattss114411.. CCeess ooppéérraattiioonnss ccoonnssiisstteenntt àà mmaannuutteennttiioonnnneerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess qquuii ssoonntt ddééjjàà ssuurr llee nnaavviirree,, ssooiitt ssuurr llee nnaavviirree lluuii--mmêêmmee ((«« bboorrdd--bboorrdd »»)),, ssooiitt dduu nnaavviirree aauu qquuaaii eett iinnvveerrsseemmeenntt ((«« qquuaaii--bboorrdd//bboorrdd--qquuaaii »»)),, eett ccee,, aaffiinn dd’’oorrggaanniisseerr aauu mmiieeuuxx llee cchhaarrggeemmeenntt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eenn aatttteennttee eett dd’’aassssuurreerr uunnee ddiissppoossiittiioonn ddee cceelllleess-- ccii àà bboorrdd ddaannss uunn ssoouucciiss ddee ssééccuurriittéé.. §§22 LLaa ggéénnéérraalliissaattiioonn ddee ll''aaccccoommpplliisssseemmeenntt dd''ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess DDaannss ttoouuss lleess ccoonnttrraattss rrééfféérreennccééss eenn aannnneexxee,, qquu''iill ss''aaggiissssee dd''uunnee eennttrreepprriissee ssiittuuééee aauu HHaavvrree,, àà DDuunnkkeerrqquuee,, àà MMaarrsseeiillllee oouu àà SSèèttee,, qquuee ccee ssooiitt eenn mmaattiièèrree ddee mmaannuutteennttiioonn ddee ccoonntteenneeuurrss,, mmaarrcchhaannddiisseess nnoonn ccoonntteenneeuurriissééeess,, mmaattéérriieell rroouullaanntt,, oouu ddee vvrraacc,, llaa ccllaauussee ddééffiinniissssaanntt ll''oobbjjeett dduu ccoonnttrraatt ffeerraa ééttaatt ddee ll''oobblliiggaattiioonn ppoouurr ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee ss''aaccqquuiitttteerr ddee ttââcchheess àà ccaarraaccttèèrree jjuurriiddiiqquuee:: AAiinnssii ddaannss llaa ccllaauussee 11..11..22 dduu ccoonnttrraatt dd''uunnee eennttrreepprriissee dduu HHaavvrree mmaannuutteennttiioonnnnaanntt lleess ccoonntteenneeuurrss,, mmaarrcchhaannddiisseess nnoonn--ccoonntteenneeuurriissééeess eett mmaattéérriieell rroouullaanntt eenn aannnneexxee 22:: 141 Clause 3.4 du contrat du Havre en annexe 2, clause 4.1.6 du contrat du Havre en annexe 3, clause 4.02 du contrat de Marseille-Fos en annexe 4, clause 3.4 du contrat de Marseille en annexe 5, clause 4.2.i du contrat de Dunkerque en annexe 7, clause 4.2.3 du contrat de Sète en annexe 10.
 • 55. 55 ""LLee pprréésseenntt ccoonnttrraatt aa ppoouurr oobbjjeett ll''eennsseemmbbllee ddeess ooppéérraattiioonnss ssuuiivvaanntteess"" nnoottaammmmeenntt :: ""LLaa rréécceeppttiioonn eett llaa rreeccoonnnnaaiissssaannccee àà tteerrrree ddeess mmaarrcchhaannddiisseess àà eemmbbaarrqquueerr oouu ddéébbaarrqquueerr aaiinnssii qquuee lleeuurr ggaarrddee eett lleeuurr ddéélliivvrraannccee jjuussqquu''àà ccee qquuee ll''EEnnttrreepprriissee eenn ssooiitt rréégguulliièèrreemmeenntt ddeessssaaiissiiee.."".. OOnn ttrroouuvveerraa ééggaalleemmeenntt ddaannss llee ccoonnttrraatt dd''uunnee eennttrreepprriissee ddee DDuunnkkeerrqquuee eenn aannnneexxee 77 llaa ccllaauussee ssuuiivvaannttee:: ""ll''EEnnttrreepprriissee aassssuurree lleess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn........aaiinnssii qquuee lleess ooppéérraattiioonnss ssuurr llee tteerrmmiinnaall,, eett lleess ooppéérraattiioonnss dd''eemmppoottaaggee//ddééppoottaaggee ssuurr tteerrrree--pplleeiinn qquuii eenn ssoonntt llee ccoommpplléémmeenntt""114422.. EEnn mmaattiièèrree ddee mmaannuutteennttiioonn ddee pprroodduuiittss pprriimmeeuurrss,, ddaannss llee ccoonnttrraatt ttyyppee eenn aannnneexxee 99,, oonn ttrroouuvveerraa llaa ccllaauussee IIIIII:: ""aaiinnssii qquuee llee ppooiinnttaaggee,, llaa lliivvrraaiissoonn,, llee rreelleevvaaggee,, lleess ffoorrmmaalliittééss ddee ddoouuaannee eett ddee ttrraannssiitt........""114433.. LLee ccoonnttrraatt ddee mmaannuutteennttiioonn ddee vvrraacc eenn aannnneexxee 66 aa qquuaanntt àà lluuii ppoouurr oobbjjeett:: "" 11//lleess ooppéérraattiioonnss ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt ddeess nnaavviirreess ddee mmiinneerraaiiss ddee ffeerr ssuurr llee qquuaaii dduu QQ..PP..OO dduu PPoorrtt ddee DDuunnkkeerrqquuee,, 22// lleess ooppéérraattiioonnss ddee mmiissee eenn ssttoocckk ddeessddiittss mmiinneerraaiiss ssuurr lleess ppaarrccss dduu QQ..PP..OO,, 33// lleess ooppéérraattiioonnss ddee rreecchhaarrggeemmeenntt ddee ccee mmêêmmee mmiinneerraaii,, aapprrèèss ppeessaaggee eenn ccoonnttiinnuu ssuurr bbaannddee eett ppooiinnttaaggee aapppprroopprriiéé ddeess wwaaggoonnss "".. EEtt eennffiinn oonn nnootteerraa ddaannss lleess ccllaauusseess dduu ccoonnttrraatt ddee mmaannuutteennttiioonn ddee vvééhhiiccuulleess dd''uunnee eennttrreepprriissee dduu HHaavvrree,, eenn aannnneexxee 88,, lleess tteerrmmeess ""wwhhiillsstt iinn hhiiss ccuussttooddyy""114444.. 142 Clause 1. 143 Article III. 144 Clause 6.3.
 • 56. 56 CCoommmmee llee pprréécciissee ll''aarrttiiccllee 5511 ddee llaa llooii ddee 6666,, lleess ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess eeffffeeccttuuééeess ppaarr ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn ccoommpprreennnneenntt,, llaa rréécceeppttiioonn,, llaa rreeccoonnnnaaiissssaannccee,, llaa ggaarrddee eett llaa ddéélliivvrraannccee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. AA// LLaa rréécceeppttiioonn eett llaa rreeccoonnnnaaiissssaannccee LLaa pplluuppaarrtt ddeess ccoonnttrraattss rrééfféérreennccééss eenn aannnneexxee ccoommppoorrtteenntt uunnee rruubbrriiqquuee «« rréécceeppttiioonn »» ddééccrriivvaanntt lleess ooppéérraattiioonnss qquuee ll’’eennttrreepprreenneeuurr ddooiitt eeffffeeccttuueerr.. AAiinnssii,, lleess ccoonnttrraattss ddeess eennttrreepprriisseess dduu HHaavvrree eett DDuunnkkeerrqquuee eenn aannnneexxee 11,, 22 eett 77 llaa pprréévvooiieenntt eenn ddééttaaiill ppoouurr lleess ccoonntteenneeuurrss pplleeiinnss114455,, lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddiivveerrsseess eett llee mmaattéérriieell rroouullaanntt114466,, ddee mmêêmmee qquuee lleess ccoonnttrraattss ddeess eennttrreepprriisseess ddee MMaarrsseeiillllee oouu ddee SSèèttee114477.. AA ll’’eexxppoorrttaattiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, ll’’eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn vvaa ss’’eennggaaggeerr àà lleess rréécceeppttiioonnnneerr ssuurr llee qquuaaii.. LLeess mmaarrcchhaannddiisseess yy ssoonntt ggéénnéérraalleemmeenntt aacchheemmiinnééeess ppaarr uunn ttrraannssppoorrtteeuurr tteerrrreessttrree,, ppaarr ccaammiioonn oouu ppaarr wwaaggoonn.. UUnnee ffooiiss lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddéécchhaarrggééeess àà tteerrrree,, ll’’eennttrreepprreenneeuurr ddooiitt pprrooccééddeerr àà lleeuurr rreeccoonnnnaaiissssaannccee.. IIll ddooiitt pprrooccééddeerr àà llaa vvéérriiffiiccaattiioonn ddeess ddooccuummeennttss 145 Clause 3 .1.1 du contrat en annexe 2, clause 4.1.1. du contrat en annexe 3, clause 4.2 du contrat en annexe 7. 146 Clause 3.1.3 du contrat en annexe 2, clause 4.2.1. du contrat en annexe 3. 147 Clause 4.01 du contrat en annexe 4 pour les conteneurs, clause 3.1.2 du contrat en annexe 5 pour les marchandises diverses et matériel roulant, clause 4.1 du contrat en annexe 10, pour les même type de marchandises à Sète.
 • 57. 57 aaccccoommppaaggnnaanntt llaa mmaarrcchhaannddiissee114488.. LL’’eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn ddééssiiggnneerraa uunnee ppeerrssoonnnnee hhaabbiilliittééee àà pprrooccééddeerr aauuxx rréésseerrvveess ccoonnttrraaddiiccttooiirreess eett àà ssiiggnneerr lleess pprrooccèèss vveerrbbaauuxx114499.. PPoouurr lleess mmaarrcchhaannddiisseess nnoonn ccoonntteenneeuurriissééeess,, llaa rreeccoonnnnaaiissssaannccee ccoonnssiissttee,, ppoouurr llee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree àà vvéérriiffiieerr llaa qquuaannttiittéé ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr rraappppoorrtt aauuxx ddooccuummeennttss,, àà eexxaammiinneerr ll’’ééttaatt aappppaarreenntt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, àà ccoonnttrrôôlleerr lleess mmaarrqquuaaggeess eett llaa ddeessttiinnaattiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eett àà éévveennttuueelllleemmeenntt ssiiggnnaalleerr ddeess rréésseerrvveess ssuurr lleess ddooccuummeennttss115500.. PPoouurr lleess ccoonntteenneeuurrss,, iill ss’’aaggiitt ddee ffaaiirree,, llee ccaass éécchhééaanntt uunn rraappppoorrtt rraappiiddee ddeess ddoommmmaaggeess aauu ccoonntteenneeuurr lluuii--mmêêmmee,, eett àà llaa mmaarrcchhaannddiissee ss’’iill ss’’aaggiitt ddee ccoonntteenneeuurrss «« ffllaatt »» oouu «« ooppeenn--ttoopp »».. LL’’eennttrreepprreenneeuurr ddooiitt ééggaalleemmeenntt vvéérriiffiieerr lleess ppllaaqquueess CCSSCC ((ccoommppoorrttaanntt lleess nnuumméérrooss dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn ddeess ccoonntteenneeuurrss)) eett ssuurrttoouutt ll’’ééttaatt ddeess sscceellllééss eett llaa ccoonnffoorrmmiittéé ddee lleeuurr nnuumméérrooss aavveecc lleess ddooccuummeennttss.. SSii cceess nnuumméérrooss nnee ccoorrrreessppoonnddeenntt ppaass oouu qquuee lleess sscceellllééss ddoonntt eennddoommmmaaggééss,, llee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree eesstt tteennuu ddee rreeppoorrtteerr ll’’iinncciiddeenntt ssuurr lleess ddooccuummeennttss115511 eett//oouu ddee ppllaacceerr ddee nnoouuvveeaauuxx sscceellllééss115522.. PPoouurr lleess ccoonntteenneeuurrss rreeeeffeerrss,, iill ddooiitt rreelleevveerr dd’’aabboorrdd lleess tteemmppéérraattuurreess aaffffiicchhééeess eett vvéérriiffiieerr qquu’’iillss oonntt bbiieenn ééttéé bbrraanncchhééss115533.. 148 Il s’agit notamment de la note de chargement qui est un document fondamental et obligatoire, institué par une décision de la Direction Générale des Douanes en 1970 dans le cadre d’une harmonisation des imprimés commerciaux et douaniers utilisés à l’exportation. Ce document sert à la fois de note de chargement et de déclaration de douane. 149 Clause 2.1.15 du contrat du Havre en annexe 2, clause 2.1.15 du contrat de Marseille en annexe 5. 150 Clause 3.1.3 du contrat du Havre en annexe 2 ; clause 4.3.1.1 du contrat du Havre en annexe 3, clause 3.1.2.1 et 3.1.2.2 du contrat de Marseille en annexe 5 ; clause 4 du contrat en annexe 8. 151 Notamment sur un document appelé E.I.R, « equipment interchange receipt ». 152 Clause 3.2.1 du contrat du Havre en annexe 2 ; clause 4.1.1.1 et 4.1.1.2 du contrat du Havre en annexe 3 ; clause 4.01.E et F du contrat de Fos en annexe 4. Etc.… 153 Clause 3.1.1.8 du contrat du Havre en annexe 2 ; clause 4.1.1.6 du contrat du Havre en annexe 3 ; etc.…
 • 58. 58 EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess,, ll’’eennttrreepprreenneeuurr pprrooccééddeerraa eenn pplluuss àà llaa vvéérriiffiiccaattiioonn ddee llaa ccoonnffoorrmmiittéé ddeess ééttiiqquueetttteess aaiinnssii qquu’’àà lleeuurr rreemmppllaacceemmeenntt eenn ccaass ddee bbeessooiinn115544.. UUnnee ffooiiss lleess mmaarrcchhaannddiisseess ppooiinnttééeess eett rreeccoonnnnuueess,, llee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree pprreenndd eenn cchhaarrggee jjuurriiddiiqquueemmeenntt llaa mmaarrcchhaannddiissee.. SS’’iill yy aa ddeess ddoommmmaaggeess aappppaarreennttss iill eesstt tteennuu dd’’éémmeettttrree ddeess rréésseerrvveess pprréécciisseess eett cciirrccoonnssttaanncciiééeess ccoonnttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr tteerrrreessttrree oouu llee ddééppoossaanntt.. CCeess rréésseerrvveess ddooiivveenntt êêttrree ttrraannssmmiisseess aauu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee115555.. LLeess mmaarrcchhaannddiisseess ssoonntt eennssuuiittee ddiissppoossééeess ssoouuss hhaannggaarr oouu ssuurr tteerrrree--pplleeiinn ddaannss uunn oorrddrree pprréécciiss ddee ffaaççoonn àà lleess aapppprrééhheennddeerr eett lleess rreeccoonnnnaaîîttrree rraappiiddeemmeenntt àà ll’’aarrrriivvééee dduu nnaavviirree.. EElllleess ssoonntt ccllaassssééeess eenn ffoonnccttiioonn ddee lleeuurr ddeessttiinnaattiioonn eett ddee lleeuurr ttyyppee115566.. AA ll’’iimmppoorrttaattiioonn,, lleess ooppéérraattiioonnss eenn sseennss iinnvveerrssee ssoonntt aaccccoommpplliieess.. UUnnee ffooiiss lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddéébbaarrqquuééeess,, llee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree ss’’aassssuurree dduu ppooiinnttaaggee eett ddee llaa rreeccoonnnnaaiissssaannccee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess lloorrss ddee lleeuurr pprriissee eenn cchhaarrggee ;; iill llee ffaaiitt eenn ffoonnccttiioonn dduu mmaanniiffeessttee ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt eett sseelloonn lleess mmêêmmeess ccrriittèèrreess qquuee ppoouurr ll’’eexxppoorrttaattiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. 154 Clause 3.1.1.7 du contrat du Havre en annexe 2 ; Clause 4.1.1.5 du contrat du Havre en annexe 3 ; etc.… 155 Clause 3.1.1.2 et 3.1.1.3. du contrat du Havre en annexe 2, clause 4.1.1.2, 4.2.1.2, et 4.3.1.1 du contrat du Havre en annexe 3, clause 4.01.L du contrat de Marseille-Fos en annexe 4, Etc… 156 cette phase constitue l’allotissement des marchandises pour les acconiers.
 • 59. 59 EEnn mmaattiièèrree ddee vvrraacc ssoolliiddee,, ppaarr eexxeemmppllee,, llee ppooiinnttaaggee ddee llaa ccaarrggaaiissoonn ssee ffaaiitt ppaarr ppeessaaggee115577 ddee cceellllee--ccii ttaannddiiss qquuee ppoouurr lleess vvééhhiiccuulleess,, iill ccoonnssiissttee éévviiddeemmmmeenntt eenn uunnee vvéérriiffiiccaattiioonn dduu nnoommbbrree,, dduu ttyyppee eett ddee llaa mmaarrqquuee.. PPoouurr lleess pprroodduuiittss pprriimmeeuurrss,, cceettttee rreeccoonnnnaaiissssaannccee ss’’eeffffeeccttuuee ggéénnéérraalleemmeenntt aapprrèèss lleeuurr mmiissee ssoouuss hhaannggaarr rrééffrriiggéérréé eett ccoonnssiissttee eenn uunnee vvéérriiffiiccaattiioonn ppaarr mmaarrqquuee,, vvaarriiééttéé eett ccaalliibbrree115588.. UUnnee ffooiiss lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddéébbaarrqquuééeess llee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree vvaa pprreennddrree ddeess rréésseerrvveess «« ccoonnttrree llee bboorrdd »»115599 ssii ddeess ddoommmmaaggeess aauuxx mmaarrcchhaannddiisseess ssoonntt ccoonnssttaattééss,, aauuttrreess qquuee cceeuuxx pprroovveennaanntt ddeess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn,, eenn rreellaattiioonn aavveecc llee ttrraannssppoorrtt.. IIll ss’’aaggiitt ppaarr eexxeemmppllee ddee ll’’aabbsseennccee ddee sscceellllééss oouu ddee nnuumméérrooss ddee sscceellllééss nnoonn ccoonnffoorrmmeess.. LLeess rréésseerrvveess ppoouurr êêttrree vvaallaabblleess ddooiivveenntt êêttrree ssiiggnnééeess ppaarr llee bboorrdd116600.. EEnnssuuiittee lleess mmaarrcchhaannddiisseess ssoonntt ggéénnéérraalleemmeenntt ccoonndduuiitteess ssuurr ll’’aaiirree ddee ssttoocckkaaggee,, ssoouuss hhaannggaarr oouu ssuurr tteerrrree pplleeiinn ppoouurr yy êêttrree ggaarrddééeess jjuussqquu’’àà lleeuurr ddéélliivvrraannccee aauu rréécceeppttiioonnnnaaiirree.. BB// LLaa ggaarrddee 157 Article 6 du contrat de Dunkerque en annexe 6. 158 Article IV et V du contrat-type en annexe 9. 159 Voir le chapitre 2, Section 2. 160 Voir par exemple l’article IV du contrat en annexe 9.
 • 60. 60 QQuu’’iill ss’’aaggiissssee ddee ll’’iimmppoorrttaattiioonn oouu ddee ll’’eexxppoorrttaattiioonn ddee mmaarrcchhaannddiisseess,, ll’’eennttrreepprreenneeuurr aauurraa llee ccaass éécchhééaanntt àà lleess ccoonnsseerrvveerr116611 ddaannss ll’’aatttteennttee ddee lleeuurr cchhaarrggeemmeenntt oouu ddee lleeuurr ddéélliivvrraannccee.. CCeettttee ffoonnccttiioonn eesstt ééggaalleemmeenntt pprréévvuuee ddaannss lleess ccoonnttrraatt ddee mmaannuutteennttiioonn dduu HHaavvrree,, oouu ddee DDuunnkkeerrqquuee ccoommmmee ddaannss lleess ccoonnttrraattss ddee MMaarrsseeiillllee oouu ddee SSèèttee.. TTiittuullaaiirree dd’’uunnee oobblliiggaattiioonn ddee rrééssuullttaattss dduurraanntt cceess ppéérriiooddeess,, llee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree ddooiitt,, aappppoorrtteerr ttoouuss lleess ssooiinnss nnéécceessssaaiirreess àà llaa ccoonnsseerrvvaattiioonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee116622.. SSeelloonn llee ttyyppee ddee mmaarrcchhaannddiisseess,, iill ddeevvrraa ppoouurr rreemmpplliirr sseess oobblliiggaattiioonnss,, ss’’aaccqquuiitttteerr ddee cceerrttaaiinneess ttââcchheess,, lliiééeess aauuxx ssppéécciiffiicciittééss ddeess ddiivveerrsseess mmaarrcchhaannddiisseess.. CCeess ttââcchheess ssoonntt pprréécciissééeess ddaannss lleess ddiifffféérreennttss ccoonnttrraattss qquu’’iill ss’’aaggiissssee ddeess ccoonnttrraattss ddee mmaannuutteennttiioonn ddeess ppoorrttss dduu HHaavvrree eett ddee DDuunnkkeerrqquuee qquuee ddee MMaarrsseeiillllee,, FFooss oouu SSèèttee.. OOnn rreemmaarrqquueerraa qquu’’eelllleess ssoonntt ggéénnéérraalleemmeenntt pplluuss ddééttaaiillllééeess àà pprrooppooss ddeess ccoonntteenneeuurrss «« rreeeeffeerrss »»,, ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddiivveerrsseess eett mmaattéérriieellss rroouullaannttss eett ddeess vvééhhiiccuulleess,, ccoommppttee tteennuu ddeess rriissqquueess iinnhhéérreennttss àà cceess mmaarrcchhaannddiisseess.. AAiinnssii,, ppoouurr lleess ccoonntteenneeuurrss «« rreeeeffeerrss »» eesstt--iill pprréévvuu qquuee ll’’eennttrreepprreenneeuurr ddooiitt pprrooccééddeerr aauu bbrraanncchheemmeenntt eett ddéébbrraanncchheemmeenntt dduu ccoonntteenneeuurr aauu mmoommeenntt dduu ssttoocckkaaggee116633,, iill ddooiitt eenn oouuttrree vvéérriiffiieerr llee bboonn ffoonnccttiioonnnneemmeenntt dduu ggrroouuppee ffrriiggoorriiffiiqquuee116644,, ssuurrvveeiilllleerr eett rreelleevveerr lleess tteemmppéérraattuurreess àà iinntteerrvvaalllleess rréégguulliieerrss116655,, 161 Clause 3.7« stationnement » dans le contrat du Havre en annexe 2, clause 4.1.5 du contrat du Havre en annexe 3, clause 3.7 du contrat de Marseille en annexe 5, clause 4.5 du contrat de Sète en annexe 10. 162 Comme par exemple la conservation des produits primeurs en entrepôts réfrigérés : voir l’article XI du contrat-type en annexe 9. 163 Par exemple, voir la clause 4.1.8.1 du contrat du Havre en annexe 3, ou la clause 4.2.4 du contrat de Sète en annexe 10. 164 Clause 3.5.3 du contrat du Havre en annexe 2, clause 4.3.7.b du contrat de Dunkerque en annexe 7.etc… 165 Clause 4.03.c du contrat de Marseille –Fos en annexe 4, ou clause 4.1.8.3 du contrat du Havre en annexe 3 etc…
 • 61. 61 ttrraannssmmeettttrree lleess ddoonnnnééeess aauu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee116666 eett eennffiinn lluuii ssiiggnnaalleerr iimmmmééddiiaatteemmeenntt ttoouuttee aannoommaalliiee116677.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddiivveerrsseess eett llee mmaattéérriieell rroouullaanntt,, ll’’eennttrreepprreenneeuurr ddeevvrraa lleess ccoonnsseerrvveerr ddaannss uunn lliieeuu ssûûrr ;; iill ddeevvrraa eenn oouuttrree bbââcchheerr lleess rreemmoorrqquueess 116688 eett aappppoorrtteerr ttoouuss lleess ssooiinnss nnéécceessssaaiirreess àà lleeuurr ccoonnsseerrvvaattiioonn.. PPoouurr llee ssttoocckkaaggee ddeess vvééhhiiccuulleess,, llaa ccllaauussee 44..22..11..33 dduu ccoonnttrraatt dduu HHaavvrree eenn aannnneexxee 33 pprréévvooiiee ppaarr eexxeemmppllee «« ssttoorraaggee ooff vveehhiicclleess aanndd rroolllliinngg ccaarrggoo iinn aa ssaaffee aanndd pprrootteecctteedd ppaarrkkiinngg aarreeaa bbeettwweeeenn ttwwoo ssaaiilliinnggss »».. EEnn mmaattiièèrree ddee vvrraacc ssoolliiddeess,, ll’’eennttrreepprreenneeuurr ddeevvrraa ééggaalleemmeenntt rreessppeecctteerr lleess iinnssttrruuccttiioonnss ddee ssoonn ccooccoonnttrraaccttaanntt qquuaanntt aauu ssooiinnss ppaarrttiiccuulliieerrss àà aappppoorrtteerr àà llaa ccaarrggaaiissoonn,, cceess iinnssttrruuccttiioonnss vvaarriiaanntt bbiieenn eenntteenndduu eenn ffoonnccttiioonn dduu ttyyppee ddee mmaarrcchhaannddiisseess116699.. SS’’aaggiissssaanntt ddee llaa dduurrééee ddee llaa ggaarrddee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr ll’’eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn,, uunn ddééllaaii ddee ffrraanncchhiissee eesstt iinnssttaauurréé ppaarr lleess uussaaggeess dduu ppoorrtt.. CCee ddééllaaii ccoonncceerrnnee ggéénnéérraalleemmeenntt lleess mmaarrcchhaannddiisseess eenn aatttteennttee ddee llaa ddéélliivvrraannccee aauu rréécceeppttiioonnnnaaiirree qquuii ssee vveerrrraa ffaaccttuurreerr lleess ffrraaiiss dduu ggaarrddiieennnnaaggee aauu--ddeellàà dduu ddééllaaii dd’’uussaaggee.. EEnn oouuttrree,, llee ddééllaaii ppeeuutt ééggaalleemmeenntt ccoonncceerrnneerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess eenn aatttteennttee dd’’eemmbbaarrqquueemmeenntt,, lleess ffrraaiiss ssuupppplléémmeennttaaiirreess ééttaanntt sseelloonn llee ccaass,, ffaaccttuurrééss aauu ttrraannssppoorrtteeuurr oouu aauu cchhaarrggeeuurr.. 166 Clause 3.5.9 du contrat du Havre en annexe 2, clause 3.5.10 du contrat de Marseille en annexe 5 etc… 167 Clause 4.03.d du contrat de Marseille-Fos en annexe 4 , clause 4.3.7.b du contrat de Dunkerque en annexe 7 etc… 168 Voir par exemple le clause 3.1.3.3. du contrat du Havre en annexe 2. 169 Par exemple en matière de minerais, l’article 4 du contrat de Dunkerque en annexe 6 prévoie que l’entrepreneur « lorsque les conditions climatiques le rendront nécessaire, pratiquera l’arrosage des tas au moyen d’eau douce ».
 • 62. 62 CC// LLaa ddéélliivvrraannccee CCeettttee ooppéérraattiioonn eesstt ggéénnéérraalleemmeenntt ddééssiiggnnééee ddaannss lleess ddiifffféérreennttss ccoonnttrraattss ssoouuss llee tteerrmmee ddee «« lliivvrraaiissoonn »» bbiieenn qquuee llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 pprréévvooiiee llee tteerrmmee ddee ""ddéélliivvrraannccee"" ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, llee tteerrmmee «« lliivvrraaiissoonn »» nnee ss’’aapppplliiqquuaanntt qquu’’aauu ttrraannssppoorrtteeuurr.. QQuuooiiqquu’’iill eenn ssooiitt,, lleess ccoonnttrraattss ddee mmaannuutteennttiioonn ddeess eennttrreepprriisseess dduu HHaavvrree eett ddee DDuunnkkeerrqquuee ccoommpprreennnneenntt bbiieenn ddeess ccllaauusseess117700 iimmppoossaanntt àà ll’’eennttrreepprreenneeuurr dd’’eeffffeeccttuueerr llaa ddéélliivvrraannccee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, ccoommmmee ddaannss lleess ccoonnttrraattss ddeess eennttrreepprriisseess mmééddiitteerrrraannééeennnneess.. LLaa ddéélliivvrraannccee eesstt ssaannss ddoouuttee ll’’uunnee ddeess pphhaasseess lleess pplluuss iimmppoorrttaannttee ppuuiissqquu’’eellllee mmeett ffiinn àà ll’’iinntteerrvveennttiioonn ddee ll’’eennttrreepprreenneeuurr eett ddoonncc àà ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé.. DDaannss ttoouuss lleess ccaass,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr oouu ssoonn aaggeenntt ddoonnnneerroonntt lleess iinnssttrruuccttiioonnss àà ll’’eennttrreepprreenneeuurr ddee ddéélliivvrreerr llaa mmaarrcchhaannddiissee ssooiitt àà ll’’aayyaanntt ddrrooiitt eenn aappppoossaanntt uunnee 170 Ainsi les clauses 3.1 du contrat du Havre en annexe 2, 3.1.6 ; 4.1.1 ; 4.2.1 et 4.3.1 du contrat du Havre en annexe 3, 4.01 du contrat de Marseille-Fos en annexe 4, 3 .1.1 du contrat de Marseille en annexe 5, article 5 du contrat de Dunkerque en annexe 6, 4.2.a du contrat de Dunkerque en annexe 7 Etc…
 • 63. 63 mmeennttiioonn ssuurr ll’’eexxeemmppllaaiirree dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt oorriiggiinnaall ssooiitt àà uunn ttrraannssppoorrtteeuurr tteerrrreessttrree.. LLee rréécceeppttiioonnnnaaiirree ssee pprréésseennttee ddoonncc àà ll’’eennttrreepprreenneeuurr aavveecc lleess ddooccuummeennttss aatttteessttaanntt ddee ssoonn ddrrooiitt ssuurr llaa mmaarrcchhaannddiissee aapprrèèss aavvooiirr,, llee ccaass éécchhééaanntt rreeccoonnnnuu llaa mmaarrcchhaannddiissee eett eeffffeeccttuuéé ssaa ddééccllaarraattiioonn aauu sseerrvviiccee ddee llaa DDoouuaannee.. LL’’eennttrreepprreenneeuurr,, aapprrèèss aavvooiirr pprriiss ccoonnnnaaiissssaannccee ddeess ddooccuummeennttss pprréésseennttééss ppaarr llee rréécceeppttiioonnnnaaiirree,, éémmeett uunn bbuulllleettiinn ddee lliivvrraaiissoonn,, aappppeelléé ddaannss lleess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss «« bbiilllleettttee ddee ssoorrttiiee »».. AAvvaanntt cceellaa,, iill vvéérriiffiiee qquuee ddeess ffrraaiiss ssuupppplléémmeennttaaiirreess ddee ggaarrddiieennnnaaggee oouu aauuttrreess nnee ssoonntt ppaass àà llaa cchhaarrggee dduu rréécceeppttiioonnnnaaiirree.. CCeelluuii--ccii ssee pprréésseennttee eennssuuiittee àà uunn ppooiinntteeuurr ddee ll’’eennttrreepprreenneeuurr qquuii eeffffeeccttuuee llaa lliivvrraaiissoonn mmaattéérriieellllee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee eett éémmeett uunn bbuulllleettiinn ddee lliivvrraaiissoonn ddoonntt uunn eexxeemmppllaaiirree eesstt rreemmiiss aauu rréécceeppttiioonnnnaaiirree.. EEnn ccaass dd’’aavvaarriieess oouu ddee mmaannqquuaannttss,, uunn ccoonnssttaatt ddee lliivvrraaiissoonn eesstt ééttaabbllii ccoonnttrraaddiiccttooiirreemmeenntt eennttrree ll’’eennttrreepprreenneeuurr eett llee rréécceeppttiioonnnnaaiirree.. CCee ddeerrnniieerr ppeeuutt éévveennttuueelllleemmeenntt ccoommmmaannddeerr uunnee eexxppeerrttiissee aaffiinn ddee pprréésseerrvveerr sseess ddrrooiittss.. LL’’eennttrreepprreenneeuurr,, aauu ccoouurrss ddee llaa ddéélliivvrraannccee ddooiitt eenn ffaaiitt ééttaabblliirr ttoouuss lleess ddooccuummeennttss aatttteessttaanntt ddee llaa lliivvrraaiissoonn eett ttrraannssmmeettttrree lleess iinnffoorrmmaattiioonnss àà ssoonn ccooccoonnttrraaccttaanntt117711.. §§33 lleess oobblliiggaattiioonnss ssuupppplléémmeennttaaiirreess
 • 64. 64 OOuuttrree lleess ooppéérraattiioonnss mmaattéérriieelllleess ddee cchhaarrggeemmeenntt -- ddéécchhaarrggeemmeenntt eett lleess ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess pprréévvuueess ddaannss llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666,, llaa pplluuppaarrtt ddeess ccoonnttrraattss ddee mmaannuutteennttiioonn vvoonntt pprréévvooiirr ddeess oobblliiggaattiioonnss ssuupppplléémmeennttaaiirreess àà llaa cchhaarrggee ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr.. CCeess oobblliiggaattiioonnss ppeeuuvveenntt êêttrree ééggaalleemmeenntt ssooiitt mmaattéérriieelllleess ssooiitt jjuurriiddiiqquueess.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess ooppéérraattiioonnss mmaattéérriieelllleess,, iill ss’’aaggiitt dd’’uunnee ppaarrtt ddeess mmoouuvveemmeennttss ssuurr lleess ppaarrccss oouu tteerrrree--pplleeiinn qquuii nnee ssoonntt ppaass eenn rreellaattiioonn aavveecc llee cchhaarrggeemmeenntt oouu llee ddéécchhaarrggeemmeenntt dd’’uunn nnaavviirree117722.. CCeess ooppéérraattiioonnss nnee ssoonntt ppaass ssyyssttéémmaattiiqquueess eett ddooiivveenntt êêttrree ddeemmaannddééeess ppaarr llaa lliiggnnee.. DD’’aauuttrree ppaarrtt,, cceerrttaaiinnss ccoonnttrraattss pprréévvooiieenntt llee rreeccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess lloorrssqquuee llee ccoonntteennaanntt aa ssuubbii ddeess ddoommmmaaggeess lloorrss dduu ttrraannssppoorrtt.. CC’’eesstt ffrrééqquueemmmmeenntt llee ccaass ppoouurr lleess pprroodduuiittss pprriimmeeuurrss117733.. EEnnffiinn,, iill ppeeuutt aarrrriivveerr qquuee lleess pprreessttaattiioonnss dduu mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree ccoommpprreennnneenntt ééggaalleemmeenntt ddeess ooppéérraattiioonnss ddee nneettttooyyaaggee ddeess ccaalleess ;; cc’’eesstt ggéénnéérraalleemmeenntt llee ccaass ddaannss llaa mmaannuutteennttiioonn ddeess vvrraaccss117744.. SS’’aaggiissssaanntt dd’’ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess,, llee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree vvaa êêttrree cchhaarrggéé ddee llaa ggaarrddee eett ddee llaa ssuurrvveeiillllaannccee ddeess ééqquuiippeemmeennttss ddee ssoonn ccooccoonnttrraaccttaanntt :: IIll eesstt ggéénnéérraalleemmeenntt pprréévvuu ddaannss lleess ccoonnttrraattss,, llee ssttaattiioonnnneemmeenntt ddeess ccoonntteenneeuurrss vviiddeess,, ddeess rreemmoorrqquueess,, mmaaffiiss eett dduu mmaattéérriieell rroouullaanntt117755.. LLoorrss ddee ccee ssttaattiioonnnneemmeenntt,, 171 notamment avec la procédure de l’ « equipment interchange receipt » :clause 3.1.1.1 du contrat du Havre en annexe 2, clause 4.1.1.1 du contrat du Havre en annexe 3, 4, clause 3.1.1.1 du contrat de Marseille en annexe 5, article 5 du contrat de Dunkerque en annexe 6. 172 clause 3.8 du contrat du Havre en annexe 2, clause 3.8 du contrat de Marseille en annexe 5, clause 4.3.6 du contrat de Dunkerque en annexe 7, clause 4.6 du contrat de Sète en annexe 10. 173 Article IV.1 du contrat type en annexe 9.
 • 65. 65 ll’’eennttrreepprreenneeuurr ddeevvrraa ssuurrvveeiilllleerr eett ccoonnttrrôôlleerr ll’’ééttaatt ddeess ééqquuiippeemmeennttss ddee llaa lliiggnnee ddee mmaanniièèrree àà lluuii ssiiggnnaalleerr ttoouutt éévvéénneemmeenntt lleess ccoonncceerrnnaanntt117766.. EEnnffiinn,, ddaannss llee ccaaddrree ddeess ccoonnttrraattss ddee mmaannuutteennttiioonn ddee ccoonntteenneeuurrss,, ll’’eennttrreepprreenneeuurr ss’’eennggaaggee,, eenn ccaass ddee bbeessooiinn àà pprrooccééddeerr àà lleeuurr eemmppoottaaggee oouu àà lleeuurr ddééppoottaaggee117777.. CCeess ooppéérraattiioonn ccoonnssiisstteenntt àà ll’’eexxppoorrttaattiioonn,, àà ddiissppoosseerr,, àà ccaalleerr eett àà aarrrriimmeerr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannss uunn ccoonntteenneeuurr,, ffoouurrnnii ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaaiiss ddoonntt ll’’ééttaatt ddooiitt êêttrree ccoonnttrrôôlléé ppaarr ll’’eennttrreepprreenneeuurr,, oouu àà ll’’iimmppoorrttaattiioonn,, àà lleess eenn ssoorrttiirr117788.. CCeellaa ssee pprroodduuiitt lloorrssqquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr aaggiitt aauussssii eenn ttaanntt qquuee ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree oouu ssiimmpplleemmeenntt lloorrssqquu’’iill ddééssiirree ggrroouuppeerr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess nnoonn--ccoonntteenneeuurriissééeess ssuurr uunn nnaavviirree ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss.. SSEECCTTIIOONN 22 LLEESS OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS DDUU CCOOCCOONNTTRRAACCTTAANNTT §§11 LL''oobblliiggaattiioonn dd''iinnffoorrmmaattiioonn PPoouurr qquuee ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn ppuuiissssee eeffffeeccttuueerr lleess ooppéérraattiioonnss ddoonntt iill aa llaa cchhaarrggee,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee ddooiitt qquuaanntt àà lluuii,, lluuii ffoouurrnniirr ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss.. 174 Voir notamment l’article 3 du contrat en annexe 6. 175 Clause 3.7.2 du contrat du Havre en annexe 2, clause 4.06 du contrat de Marseille-Fos en annexe 4, clause 4.2.l du contrat de Dunkerque en annexe 7, article 4.2.1 du contrat de Sète en annexe 10. 176 Clause 2.1.5 du contrat du Havre en annexe 2, clause 4.01.k du contrat de Marseille-Fos en annexe 4, clause 2.1.5 du contrat de Marseille en annexe 5 et article 2.e du contrat de Sète en annexe 10. 177 Clause 3.6 du contrat du Havre en annexe 2, Clause 4.1.7 du contrat du Havre en annexe 3, clause 3.6 du contrat de Marseille en annexe 5, clause 4.3.5 du contrat de Dunkerque en annexe 7, clause 4.3 du contrat de Sète en annexe 10. 178 KARAVOKYROS (A), Le terminal à conteneurs portuaire, Mémoire de D.E.S.S Aix-en-Provence 1998, : Empotage et dépotage des conteneurs sur un terminal, p.73.
 • 66. 66 CCeess iinnffoorrmmaattiioonnss ppoorrtteenntt ttoouutt dd''aabboorrdd ssuurr lleess ddaatteess eett hheeuurreess dd''aarrrriivvééee ddeess nnaavviirreess aaffiinn qquuee llee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree ppuuiissssee llee ccaass éécchhééaanntt rréésseerrvveerr uunn ppoossttee àà qquuaaii dduu ppoorrtt ssooiitt,, ss''iill ss''aaggiitt dd''uunn qquuaaii pprriivvéé,, ss''oorrggaanniisseerr ddaannss lleess mmeeiilllleeuurreess ccoonnddiittiioonnss eenn tteennaanntt ccoommppttee ddee sseess aauuttrreess cclliieennttss.. GGéénnéérraalleemmeenntt,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ffoouurrnniirraa ddeess ddaatteess iinnddiiccaattiivveess uunn mmooiiss àà ll''aavvaannccee,, eett lleess ddeerrnniieerrss cchhaannggeemmeenntt ddeevvrroonntt êêttrree nnoottiiffiiééss àà ll''eennttrreepprreenneeuurr aauu mmooiinnss ddaannss lleess vviinnggtt-- qquuaattrree hheeuurreess pprrééccééddaanntt ll''aarrrriivvééee dduu nnaavviirree117799.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess ooppéérraattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddooiitt ffoouurrnniirr ééggaalleemmeenntt àà ll''aavvaannccee uunn ppllaann ddee cchhaarrggeemmeenntt.. PPoouurr lleess ooppéérraattiioonnss ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt,, iill ddooiitt iinnffoorrmmeerr ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee llaa qquuaannttiittéé eett llaa nnaattuurree ddeess mmaarrcchhaannddiisseess àà mmaannuutteennttiioonnnneerr,, oouu ssttoocckkeerr aaffiinn qquuee cceelluuii--ccii,, llooggiiqquueemmeenntt ppuuiissssee pprréévvooiirr llee mmaattéérriieell,, llaa mmaaiinn dd''œœuuvvrree eett llaa ssuurrffaaccee nnéécceessssaaiirreess.. SSii lleess mmaarrcchhaannddiisseess ssoonntt ddeessttiinnééeess àà êêttrree rreennffeerrmmééeess ddaannss ddeess ccoonntteennaannttss,, llaa lliiggnnee ddooiitt ffoouurrnniirr ssuuffffiissaammmmeenntt àà ll''aavvaannccee lleess ccoonntteenneeuurrss,, mmaaffiiss,, rreemmoorrqquueess eett aauuttrreess.. LLee ttrraannssppoorrtteeuurr ddeevvrraa ééggaalleemmeenntt iinnffoorrmmeerr ll’’eennttrreepprreenneeuurr ddeess éévveennttuueelllleess ooppéérraattiioonnss dd’’eemmppoottaaggee eett ddee ddééppoottaaggee ddeess ccoonntteenneeuurrss,, aaiinnssii qquuee llaa qquuaannttiittéé eett llaa nnaattuurree ddeess mmaarrcchhaannddiisseess àà ooppéérreerr.. LLoorrssqquuee llaa mmaarrcchhaannddiissee eesstt ddeessttiinnééee àà êêttrree ssttoocckkééee,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddooiitt iinnddiiqquueerr lleess ccoonnddiittiioonnss ddee ssttoocckkaaggee,, nnoottaammmmeenntt lleess tteemmppéérraattuurreess ppoouurr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ppéérriissssaabblleess,, oouu ssii llee ssttoocckkaaggee ddooiitt êêttrree eeffffeeccttuuéé ssoouuss aabbrriiss.. 179 Clause 2.1 du contrat du Havre en annexe 2, clause 3.1 du contrat du Havre en annexe 3, clause 2.1 du contrat de Marseille en annexe 5, clause 3 du contrat de Dunkerque en annexe 7, article 3.a, b et c du contrat de Sète en annexe 10.
 • 67. 67 EEnnffiinn,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddeevvrraa ffoouurrnniirr lleess iinnffoorrmmaattiioonnss aafffféérreenntteess àà llaa mmaarrcchhaannddiisseess àà ddéécchhaarrggeerr ss''aaggiissssaanntt ppaarr eexxeemmppllee ddee mmaarrcchhaannddiisseess rreelleevvaanntt ddee rréégglleemmeennttaattiioonnss ppaarrttiiccuulliièèrreess ccoommmmee lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess,, oouu ddee mmaarrcchhaannddiisseess nnoonn ccoonntteenneeuurriissééeess pprréésseennttaanntt uunn mmooddee ddee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ppaarrttiiccuulliieerr.. EEnn oouuttrree,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ss''eennggaaggee ggéénnéérraalleemmeenntt àà nnee ppaass ooccccuuppeerr llee qquuaaii pplluuss ddee tteemmppss qquuee nnéécceessssaaiirree aauuxx ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn.. §§22 LLee ppaaiieemmeenntt dduu pprriixx CC''eesstt ll''oobblliiggaattiioonn pprriinncciippaallee dduu ccooccoonnttrraaccttaanntt ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn.. TToouuss lleess ccoonnttrraattss oonntt,, ddaannss uunnee aannnneexxee ffaaiissaanntt ppaarrttiiee iinnttééggrraannttee dduuddiitt ccoonnttrraatt,, llee ddééttaaiillss ddeess ttaarriiffiiccaattiioonnss.. OOnn rreemmaarrqquuee ggéénnéérraalleemmeenntt pplluussiieeuurrss rruubbrriiqquueess ddaannss lleess ttaarriiffss ddiissttiinngguuaanntt :: -- llee ttyyppee ddee mmaannuutteennttiioonn ((vveerrttiiccaallee oouu hhoorriizzoonnttaallee)) :: rruubbrriiqquueess «« mmaannuutteennttiioonn eenn rroollll--oonn//rroollll--ooff »»,, «« mmaannuutteennttiioonn eenn lliifftt--iinn//lliifftt--ooff »».. -- llee ttyyppee ddee pprreessttaattiioonn aaccccoommpplliiee :: rruubbrriiqquueess «« cchhaarrggeemmeenntt--ddéécchhaarrggeemmeenntt »»,, «« rréécceeppttiioonn--lliivvrraaiissoonn »»,, «« eemmppoottaaggee--ddééppoottaaggee »»,, «« ssttaattiioonnnneemmeenntt »»,, «« mmoouuvveemmeenntt ssuurr ppaarrcc »»,, eettcc…… -- llee ttyyppee ddee mmaarrcchhaannddiissee :: rruubbrriiqquueess «« ccoonntteenneeuurrss ffrriiggoorriiffiiqquueess »»,, «« ccoonntteenneeuurrss »» eettcc.... -- lleess tteemmppss dd’’aatttteennttee ddeess ppeerrssoonnnneellss ddee ll’’eennttrreepprreenneeuurr eett lleess ssuupppplléémmeennttss ppoouurr hhoorraaiirreess ssppéécciiaauuxx..
 • 68. 68 EEnn ffaaiitt,, ttoouuss lleess ttaarriiffss ddeess pprreessttaattiioonnss ssoonntt ddééttaaiillllééss ddee mmaanniièèrree eexxttrrêêmmeemmeenntt pprréécciissee118800.. EEnn FFrraannccee,, cceess ttaarriiffss nnee ssoonntt lliibbrreess qquuee ddeeppuuiiss llee 11eerr jjaannvviieerr 11999900118811 eett ffoonntt ll''oobbjjeett ddee nnééggoocciiaattiioonnss eennttrree ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn eett llee ccooccoonnttrraaccttaanntt.. IIll ssoonntt ddéétteerrmmiinnééss eenn ffoonnccttiioonn ddee ll''éétteenndduuee ddeess pprreessttaattiioonnss aaccccoommpplliieess mmaaiiss aauussssii,, lloorrssqquuee ll''oonn eesstt eenn pprréésseennccee dd''uunn ccoonnttrraatt--ccaaddrree aavveecc uunn ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee,, eenn ffoonnccttiioonn ddeess vvoolluummeess aannnnuueellss mmaannuutteennttiioonnnnééss,, ddeess ttyyppeess ddee nnaavviirreess eett ddee lleeuurr ffrrééqquueennccee.. CCeess ttaarriiffss ssoonntt ggéénnéérraalleemmeenntt rreevvuuss ttoouuss lleess aannss.. LLeess pprriixx ééttaanntt ccoonnvveennuuss ccoonnttrraaccttuueelllleemmeenntt,, ll’’eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn nnee ppoouurrrraa ppaass rrééccllaammeerr uunn ssuupppplléémmeenntt ddee pprriixx eenn rraaiissoonn ddeess ddiiffffiiccuullttééss rreennccoonnttrrééeess ppaarr lluuii ddaannss lleess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn118822.. 180 Voir l’annexe 4 du contrat du Havre en annexe 2, l’annexe 8 du contrat de Marseille en annexe 5, annexe 1 du contrat de Dunkerque en annexe 6, l’annexe tarifaire du contrat de Dunkerque en annexe 7, annexe 1 du contrat-type en annexe 7 etc… 181Ils faisaient l'objet auparavant de fixation soit par des arrêtés ministériels soit par des arrêtés préfectoraux. Voir: La tarification de la manutention dans BENAMAR (M), thèse, op.cit, p.87. Cass.Com 19 décembre 1983, B.T 1984, p.445.
 • 69. 69 CCHHAAPPIITTRREE 22 UUNN RREEGGIIMMEE DDEE RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE CCOOMMMMUUNN AAUUXX EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS DDEE MMAANNUUTTEENNTTIIOONN DDEESS LLEESS PPOORRTTSS DDEE LLAA MMEERR DDUU NNOORRDD,, DDEE LL''AATTLLAANNTTIIQQUUEE EETT DDEE LLAA MMAANNCCHHEE EETT AAUUXX EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS DDEE LLAA MMEEDDIITTEERRRRAANNEEEE LL''aaccccoonniieerr ccoommmmee llee sstteevveeddoorree eeffffeeccttuuaanntt llee mmêêmmee ttyyppee dd''ooppéérraattiioonnss,, vvoonntt êêttrree ssoouummiiss aauu mmêêmmee rrééggiimmee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé,, àà ssaavvooiirr cceelluuii ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ppoouurr ffaauuttee ss''aaggiissssaanntt ddeess ooppéérraattiioonnss mmaattéérriieelllleess eett àà cceelluuii ddee llaa pprrééssoommppttiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ss''aaggiissssaanntt ddeess ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess.. CCeeppeennddaanntt,, cceerrttaaiinneess ooppéérraattiioonnss,, nnoonn pprréévvuueess ppaarr llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 ssuusscciitteenntt eennccoorree ddeess iinntteerrrrooggaattiioonnss qquuaanntt àà lleeuurr rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee.. SSEECCTTIIOONN 11 LLEESS CCOONNDDIITTIIOONNSS DDEE LLAA RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE DDEE LL''EENNTTRREEPPRREENNEEUURR DDEE MMAANNUUTTEENNTTIIOONN §§11 LLaa FFaauuttee pprroouuvvééee 182 C.A Aix 23 septembre 1993, B.T.L 1993, p.741 et D.M.F 1994, p.134.
 • 70. 70 PPoouurr lleess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn ppuurreess,, tteelllleess qquuee ddééffiinniieess ddaannss ll''aarrttiiccllee 5500 ddee llaa llooii ddee 6666,, ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn eesstt tteennuu dd''uunnee oobblliiggaattiioonn ddee mmooyyeennss.. CCoonnssttiittuuee lleess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn ppuurreess,, lleess ooppéérraattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt eett ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt dduu nnaavviirree aaiinnssii qquuee lleess ooppéérraattiioonnss ddee mmiissee eett rreepprriissee ssoouuss tteerrrree--pplleeiinn oouu ssoouuss hhaannggaarr.. LLee ssttaattuutt ssppéécciiaall ddee llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 nnee ss''aapppplliiqquuee ppaass cceeppeennddaanntt àà ttoouutteess lleess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn eeffffeeccttuuééeess ddaannss uunn ppoorrtt;; iill ffaauutt qquu''eelllleess ccoonnssttiittuueenntt llee pprrééaallaabbllee oouu llaa ssuuiittee nnéécceessssaaiirree dd''uunn ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. AAiinnssii,, nn''eennttrreenntt ppaass ddaannss llee ddoommaaiinnee ddee llaa mmaannuutteennttiioonn mmaarriittiimmee,, llee cchhaarrggeemmeenntt oouu llee ddéécchhaarrggeemmeenntt ddee ccaammiioonnss oouu ddee ttoouutt aauuttrreess mmooyyeennss tteerrrreessttrreess,, ccoonnssttiittuuaanntt llee ddeerrnniieerr oouu llee pprreemmiieerr éélléémmeenntt dduu ttrraannssppoorrtt tteerrrreessttrree118833.. SSeelloonn ll''aarrttiiccllee 5533 ddee llaa llooii ddee 11996666,, llee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree eesstt rreessppoonnssaabbllee ddeess ddoommmmaaggeess qquuii lluuii ssoonntt iimmppuuttaabblleess.. SSaa rreessppoonnssaabbiilliittéé sseerraa eennggaaggééee lloorrssqquu''iill sseerraa pprroouuvvéé qquu''iill aa ccoommmmiiss uunnee ffaauuttee118844 eett qquuee sseerraa rraappppoorrttééee llaa pprreeuuvvee dd’’uunn lliieenn ddee ccaauussaalliittéé eennttrree llaa ffaauuttee ccoommmmiissee eett llee ddoommmmaaggee118855.. LLee ddeeggrréé ddee ggrraavviittéé ddee llaa ffaauuttee nn’’iimmppoorrttee ppaass iiccii,, llaa pprreeuuvvee ddee ttoouuttee ffaauuttee,, mmêêmmee llééggèèrree eennggaaggee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll’’eennttrreepprreenneeuurr.. AAiinnssii ccoonnssttiittuueerraa uunnee ffaauuttee ddee ll’’eennttrreepprreenneeuurr ddaannss lleess ooppéérraattiioonnss mmaattéérriieelllleess ddee mmaannuutteennttiioonn,, uunnee mmaauuvvaaiissee mmaanniippuullaattiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess118866 eenn ccoouurrss ddee cchhaarrggeemmeenntt oouu ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt,, uunn mmaauuvvaaiiss aarrrriimmaaggee ddee llaa ccaarrggaaiissoonn ddaannss llee 183Cass.com. 19 janvier 1976, B.T 1976, p.76; C.A Aix 15 novembre 1991, B.T.L 1991, p.591; Cass.com. 3 février 1998, B.T.L 1998, p.124. 184C.A Aix 17 octobre 1985, Revue Scapel 1987, p.5. 185 T.C Paris 9 avril 1975, D.M.F 1975, p.625 (sur le défaut de lien de causalité entre le dommage et l’acte de l’entreprise). 186 A propos d’une chute de la marchandise, C.A Paris 24 novembre 1976, D.M.F 1977, p.162
 • 71. 71 nnaavviirree118877.. PPaarr ccoonnttrree,, llaa ffaauuttee dduu mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree nnee ssaauurraaiitt rrééssuulltteerr dd’’uunn mmaauuvvaaiiss ppoossiittiioonnnneemmeenntt ddee llaa ccaarrggaaiissoonn àà bboorrdd dduu nnaavviirree118888.. LLee nnoomm rreessppeecctt ddeess iinnssttrruuccttiioonnss ddee ssttoocckkaaggee ssoouuss hhaannggaarr dduu ccooccoonnttrraaccttaanntt118899,, oouu ééggaalleemmeenntt ll’’eemmppllooii ddee mmaattéérriieell iinnaaddaappttéé119900,, eenn mmaauuvvaaiiss ééttaatt oouu ssoonn mmaauuvvaaiiss eemmppllooii eennggaaggeerraa llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll’’eennttrreepprreenneeuurr.. SSeerraa ééggaalleemmeenntt ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee ffaauuttiiff llee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree aayyaanntt ddééttrruuiitt ll’’eemmbbaallllaaggee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee119911.. CCee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee ddeess ooppéérraattiioonnss mmaattéérriieelllleess ss’’eesstt ttoouujjoouurrss aapppplliiqquuéé aauuxx mmaannuutteennttiioonnnnaaiirreess,, qquu’’iillss ssooiieenntt aaccccoonniieerrss oouu sstteevveeddoorreess,, ddeeppuuiiss llaa mmiissee eenn aapppplliiccaattiioonn ddee llaa llooii ddee 11996666.. EEnn rreevvaanncchhee cceellaa nn’’aa ppaass ééttéé ttoouujjoouurrss llee ccaass dduu rrééggiimmee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ss’’aaggiissssaanntt ddeess ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess.. §§22 LLaa pprrééssoommppttiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé aapppplliiccaabbllee àà ttoouuss lleess eennttrreepprreenneeuurrss LLaa pprrééssoommppttiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''aarrttiiccllee 5533 ddee llaa llooii vvaa ddoonncc ss''aapppplliiqquueerr àà ttoouuss lleess mmaannuutteennttiioonnnnaaiirreess qquu''iillss aaccccoommpplliisssseenntt ddeess ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess ddaannss lleess ppoorrttss ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd,, ddee llaa MMaanncchhee ddee ll’’AAttllaannttiiqquuee oouu ddaannss lleess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss.. AAiinnssii,, ddaannss uunn aarrrrêêtt dduu 1188 ooccttoobbrree 11999955,, llaa CCoouurr dd''AAppppeell ddee PPaarriiss aa ddééccllaarréé:: ""CCoonnssiiddéérraanntt qquuee llaa ssoocciiééttéé GGAAMMAACC,, eennttrreepprriissee ddee mmaannuutteennttiioonn aa pprrooccééddéé aauu ppoorrtt dduu HHaavvrree aauuxx ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn aaiinnssii qquu''àà cceelllleess pprroopprreess àà 187 Sur le mauvais arrimage en cale de tubes d’acier, C.A Aix 15 juillet 1987, Revue Scapel 1987, p.3. 188 C.A Aix 28 mai 1991, Revue Scapel 1992, p.5. 189 C.A Paris 26 juin 1979. 190 A propos de l’utilisation d’un tuyau de diamètre insuffisant pour décharger un liquide en vrac :T.C Paris 26 juin 1974, D.M.F 1975, p.738. 191 C.A Paris 21 mars 1975, D.M.F 1975, p.467.
 • 72. 72 ll''aaccccoonniieerr;;........LL''aaccccoonniieerr eesstt pprrééssuumméé aavvooiirr rreeççuu llaa mmaarrcchhaannddiissee tteellllee qquuee ddééccllaarrééee ppaarr llee ddééppoossaanntt........""119922.. SS’’aaggiissssaanntt ddee llaa ggaarrddee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, cciittoonnss ppaarr eexxeemmppllee uunn aarrrrêêtt ddee llaa CCoouurr dd''AAppppeell ddee RRoouueenn aauu ssuujjeett dd''uunn ppiillllaaggee ddee ccoonntteenneeuurr ssuurr uunn tteerrmmiinnaall dduu HHaavvrree:: ""DDééss lloorrss qquu''iill eesstt ccoonnssttaanntt qquuee llee ccoonntteenneeuurr aayyaanntt ééttéé ppiilllléé lloorrss ddee ssoonn ppaassssaaggee ssuurr llee tteerrmmiinnaall,, ssoonn eexxppllooiittaanntt ddooiitt êêttrree ccoonnddaammnnéé""119933.. CC''eesstt àà ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn qquu''iill aappppaarrttiieenntt ddee ddéémmoonnttrreerr qquu''iill nn''eesstt ppaass rreessppoonnssaabbllee.. AAiinnssii llee sstteevveeddoorree qquuii aauuttrreeffooiiss nnee ssee vvooyyaaiitt tteennuu rreessppoonnssaabbllee qquuee lloorrssqquuee ssaa ffaauuttee ééttaaiitt ddéémmoonnttrrééee,, iill eesstt aauujjoouurrdd''hhuuii pprrééssuumméé rreessppoonnssaabbllee lloorrssqquu''iill eeffffeeccttuuee ddeess ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess.. LLaa pprrééssoommppttiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn eesstt,, ccoommmmee nnoouuss ll''aavvoonnss éévvooqquuéé,, ssaannccttiioonnnnééee ppaarr uunnee oobblliiggaattiioonn ddee rrééssuullttaatt.. LLoorrssqquu''iill rreeççooiitt eett rreeccoonnnnaaîîtt llee mmaarrcchhaannddiissee,, ll''eennttrreepprreenneeuurr sseerraa ddééccllaarréé rreessppoonnssaabbllee ddeess ddoommmmaaggeess ssuurrvveennuuss àà llaa mmaarrcchhaannddiissee ss''iill nnee pprrooccèèddee ppaass ccoorrrreecctteemmeenntt aauu ppooiinnttaaggee eett àà ll''eexxaammeenn ddee cceellllee--ccii:: aaiinnssii llee ffaaiitt ddee nnee ppaass pprrooccééddeerr aauu ccoonnttrrôôllee ddeess tteemmppéérraattuurreess eexxttéérriieeuurreess dd''uunnee rreemmoorrqquuee ffrriiggoorriiffiiqquuee119944,, llee ffaaiitt ddee nnee ppaass aappppoosseerr ddee nnoouuvveeaauuxx sscceellllééss ddèèss llee ccoonnssttaatt ddee ll''aabbsseennccee ddee pplloommbbss119955,, llaa rrééddaaccttiioonn iinnccoommppllèèttee ddeess ddooccuummeennttss ddee ddéébbaarrqquueemmeenntt119966,, ll''aabbsseennccee ddee rréésseerrvveess qquuaanntt aauu mmaarrqquuaaggee ddee llaa ddeessttiinnaattiioonn119977.. 192C.A Paris 18 octobre 1995, D.M.F 1996, p.1002. 193C.A Rouen 3 mars 1994, D.M.F 1995, p.223. 194 C.A Aix-en-Provence 20 décembre 1991. 195 Cass.Com 7 février 1995, B.T.L 1995, p.145. 196 T.C Marseille 13 septembre 1993. 197 C.A Versailles 24 septembre 1992, D.M.F 1992, p.698.
 • 73. 73 SS''aaggiissssaanntt ddee llaa ggaarrddee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, ll''eennttrreepprreenneeuurr eesstt tteennuu ddee lleess rreessttiittuueerr ddaannss ll''ééttaatt tteell qquuee ddééccllaarréé ppaarr llee ddééppoossaanntt.. AAiinnssii sseerraa--tt--iill tteennuu rreessppoonnssaabbllee lloorrssqquu''iill llaaiissssee lleess mmaarrcchhaannddiisseess pprreennddrree ll''eeaauu ssuurr llee tteerrrree--pplleeiinn119988,, ss''iill nnee ssiiggnnaallee ppaass aauu ttrraannssppoorrtteeuurr qquu''iill ddééttiieenntt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddeessttiinnééeess àà êêttrree eemmbbaarrqquuééeess119999,, ss''iill nnee pprrooccèèddee ppaass àà llaa ssuurrvveeiillllaannccee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess220000.. EEnnffiinn,, ss''aaggiissssaanntt ddee llaa ddéélliivvrraannccee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee aauu ddeessttiinnaattaaiirree,, llaa qquueessttiioonn ss''ééttaaiitt ppoossééee ddee ssaavvooiirr àà qquueell mmoommeenntt eellllee iinntteerrvveennaaiitt,, ssooiitt aauu mmoommeenntt ddee llaa ddéélliivvrraannccee jjuurriiddiiqquuee cc''eesstt àà ddiirree aauu mmoommeenntt ddee llaa rreemmiissee ddeess ddooccuummeennttss ppeerrmmeettttaanntt ddee rreettiirreerr llaa mmaarrcchhaannddiissee220011,, oouu bbiieenn aauu mmoommeenntt ddee llaa ddéélliivvrraannccee mmaattéérriieellllee ddee cceellllee--ccii,, cc''eesstt àà ddiirree aauu mmoommeenntt ooùù llee rréécceeppttiioonnnnaaiirree ééttaaiitt eenn mmeessuurree dd''eenn vvéérriiffiieerr ll''ééttaatt220022.. CCeettttee qquueessttiioonn,, dd''uunnee iimmppoorrttaannccee mmaajjeeuurree ccaarr ppeerrmmeettttaanntt ddee ssaavvooiirr àà qquueell mmoommeenntt,, llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr cceessssaaiitt,, ffuutt ttrraanncchhééee ppaarr llaa CCoouurr ddee CCaassssaattiioonn,, aapprrèèss ddee nnoommbbrreeuusseess ddiivveerrggeenncceess jjuurriisspprruuddeennttiieelllleess,, ddaannss llee sseennss ddee llaa lliivvrraaiissoonn mmaattéérriieellllee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess220033.. TTaanntt qquuee llee rréécceeppttiioonnnnaaiirree nn''eesstt ppaass eenn mmeessuurree dd''aapppprrééhheennddeerr pphhyyssiiqquueemmeenntt ssaa mmaarrcchhaannddiissee,, cceellllee--ccii ssee ttrroouuvvee eennccoorree ssoouuss llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn.. 198 T.C Paris 28 février 1973, D.M.F 1974, p.183. 199 C.A Aix-en-Provence 27 avril 1972, D.M.F 1973, p.565. Cass.Com novembre 1994, D.M.F 1995, p.364. 200 C.A Versailles 27 novembre 1997, D.M.F 1998, p.353. C.A Rouen 10 septembre 1998, D.M.F 1999. C.A Aix-en-Provence 13 février 1997, D.M.F 1997, p.482. 201 C.A Aix-en-Provence 13 mars 1987, D.M.F 1989, p.123. 202 T.C Marseille 25 octobre 1988, Revue Scapel 1988, p.64. 203 Cass.Com.17 novembre 1992, D.M.F 1993, p.563.
 • 74. 74 §§33 LLeess pprroobbllèèmmeess ssoouulleevvééss ppaarr ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt dd’’ooppéérraattiioonnss nnoonn pprréévvuueess ppaarr llaa LLooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 OOuuttrree lleess ooppéérraattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt,, ddéécchhaarrggeemmeenntt,, mmiissee eett rreepprriissee ssoouuss hhaannggaarr oouu ssuurr tteerrrree--pplleeiinn,, ll''éénnuumméérraattiioonn ddeess ooppéérraattiioonnss eeffffeeccttuuééeess ppaarr ll''eennttrreepprriissee ddee mmaannuutteennttiioonn ddaannss llaa llooii ddee 11996666 nnee sseemmbbllee ppaass eexxhhaauussttiivvee ddee mmêêmmee qquuee ll’’éénnuumméérraattiioonn ddee ll''aarrttiiccllee 8800 dduu ddééccrreett ddee 11996666 ssuurr lleess ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess ss’’oouuvvrraanntt eenn eeffffeett ppaarr ll''aaddvveerrbbee ""nnoottaammmmeenntt""220044.. IIll rreessssoorrtt ddee ll’’ééttuuddee ddeess ddiifffféérreennttss ccoonnttrraattss qquuee lleess eennttrreepprreenneeuurrss ssoonntt tteennuuss dd’’aaccccoommpplliirr dd’’aauuttrreess ooppéérraattiioonnss nnoonn pprréévvuueess ppaarr llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 eett qquuii nnee sseemmbbllee ppaass êêttrree llee pprrééaallaabbllee oouu llaa ssuuiittee nnéécceessssaaiirree dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, ccrriittèèrree eesssseennttiieell ppoouurr ffaaiirree aapppplliiccaattiioonn ddee llaa llooii.. AAiinnssii,, aavvoonnss--nnoouuss éévvooqquuéé ll''oobblliiggaattiioonn ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee pprrooccééddeerr àà llaa ggaarrddee ddeess ééqquuiippeemmeennttss dduu ttrraannssppoorrtteeuurr 220055.. EEnn pprriinncciippee,, ccee ttyyppee dd''ooppéérraattiioonn nnee ddeevvrraaiitt ppaass rreelleevveerr ddee llaa llooii mmaarriittiimmee ccaarr nnee ccoonnssttiittuuee ppaass llaa ssuuiittee oouu llee pprrééaallaabbllee nnéécceessssaaiirree dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. LLaa CCoouurr dd''AAppppeell ddee RRoouueenn eenn aa cceeppeennddaanntt ddéécciiddéé aauuttrreemmeenntt àà pprrooppooss ddee llaa ggaarrddee ddee ccoonntteenneeuurrss vviiddeess ppaarr uunn eennttrreepprreenneeuurr dduu HHaavvrree eenn ffaaiissaanntt uunnee aapppplliiccaattiioonn ddeess ddiissppoossiittiioonnss ddee llaa llooii ddee 11996666 àà uunnee ssiittuuaattiioonn ddiifffféérreennttee ddee cceellllee ppoouurr llaaqquueellllee eelllleess oonntt ééttéé rrééddiiggééeess.. LLeess ooppéérraattiioonnss ccoonnffiiééeess àà ll''eennttrreepprriissee nnee ssee ssiittuuaaiieenntt ppaass ddaannss llee ccoonntteexxttee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. IIll sseemmbbllee qquuee ddaannss ccee ccaass,, ll''eennttrreepprreenneeuurr ddeevvaaiitt pplluuttôôtt 204RODIERE (R), Traité de Droit Maritime, Affrètements et Transports , tome III, N°854, p.54. 205 Conf. §3, section 1 du chapitre 1: les obligations de l'entrepreneur.
 • 75. 75 êêttrree ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee uunn ssiimmppllee ddééppoossiittaaiirree ssaallaarriiéé,, ssuurr lleeqquueell llee ccoonnttrraatt ffaaiissaaiitt ppeesseerr uunnee pprrééssoommppttiioonn ddee ffaauuttee ssaannccttiioonnnnééee ppaarr uunnee oobblliiggaattiioonn ddee rrééssuullttaatt;; ll''eennttrreepprreenneeuurr ééttaanntt tteennuu ddee rreessttiittuueerr lleess ccoonntteenneeuurrss ddaannss ll''ééttaatt ooùù iill lleess aavvaaiitt rreeççuuss220066.. SS''aaggiissssaanntt ddeess mmoouuvveemmeennttss ddee mmaarrcchhaannddiisseess ssuurr lleess ssuurrffaacceess ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr,, mmaaiiss ddeemmaannddééss ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, ppeeuutt--oonn rrééeelllleemmeenntt ccoonnssiiddéérreerr cceess ooppéérraattiioonnss ccoommmmee ddeess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn ""mmaarriittiimmee""?? CCee nnee ssoonntt ppaass ddeess ooppéérraattiioonnss eenn rreellaattiioonn ddiirreeccttee aavveecc llee cchhaarrggeemmeenntt oouu llee ddéécchhaarrggeemmeenntt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eett ccoonncceerrnneenntt ggéénnéérraalleemmeenntt lleess mmoouuvveemmeennttss dd''ééqquuiippeemmeenntt ddeess ttrraannssppoorrtteeuurrss.. EEnn ccee sseennss,, iill ffaauuddrraaiitt ccoonnssiiddéérreerr ll''eennttrreepprreenneeuurr ccoommmmee uunn eennttrreepprreenneeuurr ddee ddrrooiitt ccoommmmuunn ddoonntt ll''aaccttiivviittéé eesstt rrééggiiee ppaarr llee ccooddee cciivviill,, rrééppoonnddaanntt ddoonncc àà ccee ttiittrree ddeess ddoommmmaaggeess pprroovveennaanntt ddee sseess ffaauutteess pprroouuvvééeess.. SS''aaggiissssaanntt ddeess ooppéérraattiioonnss dd''eemmppoottaaggee eett ddee ddééppoottaaggee ddeess ccoonntteenneeuurrss,, llee pprroobbllèèmmee sseemmbbllee êêttrree llee mmêêmmee.. IIll ss''aaggiitt ddee ssaavvooiirr ssii cceess ooppéérraattiioonnss ffoonntt ppaarrttiiee ddeess ooppéérraattiioonnss qquuee ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn ppeeuutt éévveennttuueelllleemmeenntt eeffffeeccttuueerr ccoonnffoorrmméémmeenntt àà ll''aarrttiiccllee 8800 dduu DDééccrreett ddee 6666 ddaannss llaa mmeessuurree ooùù eelllleess ssoonntt ccoonnvveennuueess oouu bbiieenn ssii eelllleess oonntt ééttéé vvoolloonnttaaiirreemmeenntt eexxcclluueess dduu ddééccrreett.. SSii ll''oonn iinntteerrpprrèèttee rreessttrriiccttiivveemmeenntt lleess ddiissppoossiittiioonnss ddee llaa llooii,, iill ffaauutt ccoonnssiiddéérreerr qquuee cceess ooppéérraattiioonnss ssoonntt ddiissttiinncctteess ddee cceelllleess éénnoonnccééeess ddaannss lleess aarrttiiccllee 5500 eett 5511.. EEnn ccee sseennss,, eenn ccaass ddee ddoommmmaaggeess ccaauussééss aauuxx mmaarrcchhaannddiisseess ddaannss ll''aatttteennttee ddee ll''eemmppoottaaggee oouu dduu ddééppoottaaggee,, llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''eennttrreepprriissee ddee mmaannuutteennttiioonn sseerraa eennggaaggééee ssuurr llee ffoonnddeemmeenntt dduu ddrrooiitt ccoommmmuunn.. IIll sseerraa ddoonncc rreessppoonnssaabbllee ddee sseess ffaauutteess 206 C.A Rouen 1er octobre 1998, B.T.L 1999, p.219.
 • 76. 76 pprroouuvvééeess mmaaiiss ppoouurrrraa ss''eexxoonnéérreerr eenn pprroouuvvaanntt ssooiitt uunnee ffaauuttee dduu cchhaarrggeeuurr ssooiitt uunn ccaass ddee ffoorrccee mmaajjeeuurree;; ddaannss llee ccaass ccoonnttrraaiirree iill ddeevvrraa rrééppaarreerr iinnttééggrraalleemmeenntt lleess ddoommmmaaggeess.. CCeeppeennddaanntt,, eenn ffaaiissaanntt uunnee iinntteerrpprrééttaattiioonn eexxtteennssiivvee ddeess ddiissppoossiittiioonnss ddee llaa llooii ddee 6666,, eett eenn ccoonnssiiddéérraanntt qquuee llee llééggiissllaatteeuurr ddee ll''ééppooqquuee nn''aa ppuu eennvviissaaggeerr ttoouutteess lleess ssiittuuaattiioonnss eett aa ffoorrttiioorrii,, lleess pprraattiiqquueess iissssuueess ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn,, oonn ppoouurrrraaiitt ccoonnssiiddéérreerr,, dd''uunnee ppaarrtt,, llaa pphhaassee dd''eemmppoottaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ccoommmmee ffaaiissaanntt ppaarrttiiee ddee llaa pprriissee eenn cchhaarrggee ddee cceelllleess--ccii ppaarr ll''eennttrreepprreenneeuurr,, eett dd''aauuttrree ppaarrtt,, ccoonnssiiddéérreerr llaa pphhaassee ddee ddééppoottaaggee ccoommmmee ffaaiissaanntt ppaarrttiiee ddee llaa ddéélliivvrraannccee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess àà ddeess ddeessttiinnaattaaiirreess mmuullttiipplleess220077.. EEnn ccee ccaass,, lleess ddiissppoossiittiioonnss ddee llaa llooii ddee 11996666 ssuurr lleess ccoonnddiittiioonnss ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé,, llaa lliimmiittaattiioonn ddee rrééppaarraattiioonn eett lleess eexxoonnéérraattiioonnss ss''aapppplliiqquueerraaiieenntt àà ll''eennttrreepprreenneeuurr qquuii eeffffeeccttuuee ddee tteelllleess ooppéérraattiioonnss.. LLeess ttrriibbuunnaauuxx nnee ss''ééttaanntt ppaass pprroonnoonnccééss ssuurr ccee ppooiinntt ,, llee rrééggiimmee aapppplliiccaabbllee àà cceess ooppéérraattiioonnss rreessttee iinncceerrttaaiinn.. SSEECCTTIIOONN 22 LLEESS CCAASS DD''EEXXOONNEERRAATTIIOONN DDEE RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE EETT LLAA LLIIMMIITTAATTIIOONN DDEE RREEPPAARRAATTIIOONN DDUU DDOOMMMMAAGGEE LL''uunniiffiiccaattiioonn ddeess rrééggiimmeess ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee eett ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn vvoouulluuee ppaarr llee llééggiissllaatteeuurr ddee 11996666 aa eeuu ppoouurr 207 KARAVOKYROS (A), Le terminal à conteneurs portuaires, Mémoire de D.E.S.S, Aix-en-Provence 1998, p.73.
 • 77. 77 ccoonnssééqquueennccee ddee ffaaiirree bbéénnééffiicciieerr ll''eennttrreepprreenneeuurr ddeess ccaass dd''eexxoonnéérraattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ((lluuii ccoorrrreessppoonnddaanntt ))220088 eett ddee llaa lliimmiittaattiioonn ddee rrééppaarraattiioonn.. CCeess ccaass dd’’eexxoonnéérraattiioonn eett llaa lliimmiittaattiioonn ss’’aapppplliiqquueerroonntt ddoonncc iinnddiifffféérreemmmmeenntt aauuxx eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn ddeess ppoorrttss ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd,, ddee ll’’AAttllaannttiiqquuee eett ddee llaa MMaanncchhee eett ddeess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss.. §§11 LL’’eexxoonnéérraattiioonn ddee ll’’eennttrreepprreenneeuurr DDaannss llee ccaaddrree ddee ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoonnttrraaccttuueellllee,, ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn rrééppoonndd ddeess ddoommmmaaggeess ccaauussééss aauuxx mmaarrcchhaannddiisseess ssaauuff ss’’iill pprroouuvvee ddee cceess ddoommmmaaggeess pprroovviieennnneenntt ddeess ccaauusseess lliimmiittaattiivveemmeenntt éénnuumméérrééeess ppaarr llaa llooii oouu qquu’’iill pprroouuvvee qquu’’iillss ssee ssoonntt pprroodduuiittss aalloorrss qquuee lleess mmaarrcchhaannddiisseess nn’’ééttaaiieenntt ppaass ssoouuss ssaa ggaarrddee cc’’eesstt àà ddiirree eenn ddéémmoonnttrraanntt qquu’’iill aa pprriiss ddeess rréésseerrvveess220099.. AA// LLeess rréésseerrvveess dduu mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree LL’’eennttrreepprreenneeuurr ppoouurrrraa ddoonncc ss’’eexxoonnéérreerr eenn pprroouuvvaanntt qquuee llee ddoommmmaaggee ss’’eesstt pprroodduuiitt ppeennddaanntt llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, iill pprreennddrraa ddoonncc ddeess rréésseerrvveess ccoonnttrree llee bboorrdd àà ll’’iimmppoorrtt aauu mmoommeenntt dduu ddéébbaarrqquueemmeenntt221100 eett àà ll’’eexxppoorrtt,, iill pprreennddrraa ddeess rréésseerrvveess ccoonnttrree llee ddééppoossaanntt,, qquu’’iill ssooiitt cchhaarrggeeuurr oouu pprréé--ttrraannssppoorrtteeuurr,, ss’’iill nnee vveeuutt ppaass ssee vvooiirr iimmppuutteerr lleess ddoommmmaaggeess àà llaa rréécceeppttiioonn.. 208 Article 53-b de la loi. Sont donc exclus les cas de faute nautique du capitaine ou des préposés, d’inavigabilité du navire, de freinte de route, de vices cachés du navire, des actes ou tentatives de sauvetage de vies ou de biens en mer ou de déroutement à cette fin. 209 La loi de 1966 ne prévoie rien en ce qui concerne les réserves prises par le manutentionnaire, on s’en référera donc à l’article 57 de la loi , voir en annexe. 210 C.A Aix 28 mai 1991, B.T.L 1992, p.311.
 • 78. 78 EEnn pprreemmiieerr lliieeuu cceess rréésseerrvveess ppoorrtteerroonntt ssuurr lleess ddoommmmaaggeess aappppaarreennttss,, cc’’eesstt àà ddiirree lleess ddoommmmaaggeess éévveennttuueellss aauu ccoonntteennaanntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. AAiinnssii ppaarr eexxeemmppllee,, ll’’eennttrreepprreenneeuurr pprreennddrraa ddeess rréésseerrvveess ssuurr ll’’ééttaatt eexxttéérriieeuurr dd’’uunn ccoonntteenneeuurr eett ssuurr ll’’iinnttééggrriittéé ddee ssoonn sscceelllléé.. MMaaiiss iill aa ééttéé jjuuggéé qquu’’iill ddeevvaaiitt pprreennddrree aauussssii ddeess rréésseerrvveess ssuurr lleess ddoommmmaaggeess nnoonn aappppaarreennttss221111,, ccee qquuii sseemmbbllee aa pprriioorrii ddiiffffiicciillee eenn pprraattiiqquuee.. LL’’eennttrreepprriissee ddee mmaannuutteennttiioonn qquuii nnee ffoorrmmuullee ppaass ddee rréésseerrvveess ccoonnttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr sseerraa pprrééssuumméé aavvooiirr rreeççuu llaa mmaarrcchhaannddiissee eenn bboonn ééttaatt221122 eett ppaarr eexxeemmppllee llee ttrraannssppoorrtteeuurr nnee ppoouurrrraa ppaass ssee pprréévvaallooiirr ddee llaa pprrééssoommppttiioonn ddee lliivvrraaiissoonn ccoonnffoorrmmee ssii llee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree aavvaaiitt ccoonnssttaattéé llaa pprréésseennccee dd’’uunn pplloommbb ccaasssséé eett ddiifffféérreenntt ddee cceelluuii dd’’oorriiggiinnee221133.. IIll aa ééttéé cceeppeennddaanntt jjuuggéé qquu’’iill nnee ppoouuvvaaiitt êêttrree pprroouuvvéé qquuee llee ddoommmmaaggee aavvaaiitt eeuu lliieeuu aapprrèèss llaa rreemmiissee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee aauu mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree ddaannss llaa mmeessuurree ooùù cceelluuii--ccii nnee ppoouuvvaaiitt pprreennddrree ddeess rréésseerrvveess ssuurr llee pplloommbb dd’’uunn ccoonntteenneeuurr nn’’aayyaanntt ppaass ccoonnnnaaiissssaannccee ddeess nnuumméérrooss ddee sscceellllééss mmeennttiioonnnnééss aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt 221144:: mmaaiiss cceettttee jjuurriisspprruuddeennccee sseemmbbllee mmééccoonnnnaaîîttrree llee ffaaiitt qquu’’iill aappppaarrttiieenntt àà ll’’eennttrreepprreenneeuurr ddee rreeccoonnnnaaîîttrree lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddéébbaarrqquuééeess eett ddoonncc ddee ss’’aapppprroopprriieerr lleess ddooccuummeennttss oouu rreennsseeiiggnneemmeennttss nnéécceessssaaiirreess àà ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt ddee ssaa mmiissssiioonn221155.. PPoouurr qquu’’eelllleess nnee ssooiieenntt ppaass ccoonntteessttééeess ppaarr llaa ssuuiittee,, lleess rréésseerrvveess ddee ll’’eennttrreepprreenneeuurr ddooiivveenntt êêttrree ééccrriitteess,, pprréécciisseess eett mmoottiivvééeess :: eelllleess ddooiivveenntt nnoottaammmmeenntt ffaaiirree ééttaatt 211 C.A Aix 17 février 1994, D.M.F 1994, p.785. 212 T.C Marseille 3 février 1998, Revue Scapel 1998, p.66 et 10 septembre 1993, Revue Scapel, p.146. 213 C.A Aix 28 mai 1991, Revue Scapel 1992, p.5. 214 C.A Paris 18 octobre 1995, D.M.F 1996, p.1002. 215 TASSEL (Y), note sous l’arrêt ci-dessus.
 • 79. 79 ddee llaa nnaattuurree eett ll’’iimmppoorrttaannccee ddeess ddoommmmaaggeess221166.. EElllleess ddooiivveenntt eenn pplluuss êêttrree ccoonnttrraaddiiccttooiirreess ppoouurr pprroodduuiirree lleeuurr pplleeiinn eeffffeett.. BB// LLeess ccaass eexxcceeppttééss pprréévvuuss ppaarr llaa llooii IIll aappppaarrttiieenntt àà ll’’eennttrreepprreenneeuurr dd’’ééttaabblliirr ll’’eexxiisstteennccee dduu ccaass eexxcceeppttéé qquu’’iill rreevveennddiiqquuee eett qquu’’iill eesstt llaa sseeuullee ccaauussee dduu ddoommmmaaggee221177.. LL’’aarrttiiccllee 5533--bb ddee llaa llooii ddee 11996666 pprréévvooiiee cciinnqq ccaass dd’’eexxoonnéérraattiioonn qquuii sseerroonntt aapppplliiccaabblleess àà ttoouuss lleess eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn :: AAiinnssii,, ll’’iinncceennddiiee ppeerrmmeett aauu mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree ddee ss’’eexxoonnéérreerr eett iill nnee sseerraa ppaass nnéécceessssaaiirree ddee rreecchheerrcchheerr llaa ccaauussee ddee ll’’iinncceennddiiee221188.. CCeeppeennddaanntt,, llee ddeemmaannddeeuurr ppoouurrrraa ttoouujjoouurrss nneeuuttrraalliisseerr ll’’eeffffeett lliibbéérraattooiirree ddee ccee ccaass eenn pprroouuvvaanntt qquuee llee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree aa ccoommmmiiss uunnee ffaauuttee aayyaanntt ccaauusséé ll’’éévvéénneemmeenntt ccoommmmee ppaarr eexxeemmppllee uunn ddééffaauutt ddee ssuurrvveeiillllaannccee221199.. LLeess ffaaiittss ccoonnssttiittuuaanntt uunn éévvéénneemmeenntt nnoonn iimmppuuttaabbllee àà ll’’eennttrreepprriissee ppeerrmmeetttteenntt ééggaalleemmeenntt ll’’eexxoonnéérraattiioonn.. IIll ss’’aaggiitt eenn ffaaiitt ddeess ccaass ddee ffoorrccee mmaajjeeuurree ddeevvaanntt pprréésseenntteerr lleess ccaarraaccttèèrreess dd’’iimmpprréévviissiibbiilliittéé eett «« dd’’iirrrreessiissttiibbiilliittéé »» ccllaassssiiqquueess.. AAiinnssii uunnee tteemmppêêttee nnee ccoonnssttiittuuee ppaass uunn éévvéénneemmeenntt ssuusscceeppttiibbllee dd’’eexxoonnéérreerr uunn mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree dduu HHaavvrree àà qquuii iill aappppaarrtteennaaiitt ddee pprreennddrree ppoosssseessssiioonn ddeess bbuulllleettiinnss ssppéécciiaauuxx dd’’aavveerrttiisssseemmeenntt222200.. 216 Cass.Com. 10 décembre 1962, B.T 1963, p.125. 217 C.A Rouen 1 er octobre 1998, B.T.L 1999, p.219. 218 L’incendie dont l’origine sera inconnue pourra quand même exonérer le manutentionnaire : C.A AIX 16 juillet 1977, B.T.L 1977, p.587. 219 Cass.com 10 février 1975, B.T.L 1975, p.454 ; C.A Paris 4 juin 1975, B.T.L 1976, p.36 . Et aussi à propos d’un acconier : C.A Aix 17 novembre 1987, D.M.F 1990, p.71. 220 C.A Rouen 1er octobre 1998, B.T.L 1999, p.219.
 • 80. 80 EEnnssuuiittee,, lleess ccaass ddee ggrrèèvvee,, lloocckk--oouutt oouu eennttrraavveess aappppoorrttééss aauu ttrraavvaaiill ppoouurr qquueellqquuee ccaauussee qquuee ccee ssooiitt,, ppaarrttiieelllleemmeenntt oouu ccoommppllèètteemmeenntt ssoonntt iinntteerrpprrééttééss rreessttrriiccttiivveemmeenntt ppaarr llaa jjuurriisspprruuddeennccee.. LL’’eennttrreepprreenneeuurr qquuii iinnvvooqquuee llaa ggrrèèvvee ppaarr eexxeemmppllee,, ddooiitt dd’’aabboorrdd pprroouuvveerr qquuee llaa ggrrèèvvee ttoouucchhee ssoonn eennttrreepprriissee eett qquuee cceellllee--ccii eesstt bbiieenn llaa ccaauussee dduu ddoommmmaaggee :: nnee ppeeuutt ss’’eexxoonnéérreerr llee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree qquuii nnee ddéémmoonnttrree ppaass llee lliieenn ddee ccaauussaalliittéé eennttrree llaa ggrrèèvvee ddeess aaggeennttss ddee ssuurrvveeiillllaannccee eett llaa ddiissppaarriittiioonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ssoouuss ssaa ggaarrddee222211.. EEnnffiinn,, ll’’eennttrreepprreenneeuurr nnee ssaauurraa êêttrree tteennuu rreessppoonnssaabbllee ddeess ddoommmmaaggeess lloorrssqquu’’iillss pprroovviieennnneenntt ddee llaa ffaauuttee dduu cchhaarrggeeuurr oouu dduu vviiccee pprroopprree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee :: LLaa ffaauuttee dduu cchhaarrggeeuurr rrééssuulltteerraa,, ccoommmmee ppoouurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, dd''uunn mmaauuvvaaiiss ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, dd''uunn mmaarrqquuaaggee iinnssuuffffiissaanntt,, oouu dd’’uunn eemmbbaallllaaggee ddééffeeccttuueeuuxx.. PPoouurr qquuee llee vviiccee pprroopprree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee eexxoonnèèrree ll’’eennttrreepprreenneeuurr,, iill ddooiitt êêttrree àà ll’’oorriiggiinnee ddee ll’’aavvaarriiee.. §§22 LLaa lliimmiittaattiioonn ddee rrééppaarraattiioonn QQuuee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn ssooiitt ffoonnddééee ssuurr uunnee pprrééssoommppttiioonn llééggaallee oouu uunnee ffaauuttee pprroouuvvééee,, llaa rrééppaarraattiioonn dduu ddoommmmaaggee eesstt lliimmiittééee,, ccoommmmee ppoouurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee,, àà uunn cceerrttaaiinn mmoonnttaanntt222222.. LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree nnee ppeeuutt eenn aauuccuunn ccaass ddééppaasssseerr lleess mmoonnttaannttss ffiixxééss àà ll''aarrttiiccllee 2288 ddee llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 rreellaattiiff àà llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee222233.. 221 C.A Aix 30 mai 1991, D.M.F 1992, p.194. 222Article 54 de la loi du 18 juin 1966, op.cit. modifié par la loi du 23 décembre 1986 N°86-1292: JO 24 décembre 1986. 223Cass.com. 20 juin 1995, B.T.L 1995, p.507.
 • 81. 81 SS''aaggiissssaanntt ddeess mmooddaalliittééss ddee llaa lliimmiittaattiioonn,, llaa qquueessttiioonn ss''eesstt ppoossééee ddee ssaavvooiirr ssii ll''oonn ddeevvaaiitt aapppplliiqquueerr àà ll''eennttrreepprreenneeuurr lleess mmêêmmeess nnoottiioonnss ddee ccoolliiss oouu kkiilloo eett dd''uunniittéé ddee ccoommppttee qquuee cceelllleess dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee.. LLaa rrééppoonnssee nnee ppoouuvvaaiitt êêttrree qquuee ppoossiittiivvee222244 ddaannss llaa mmeessuurree ooùù dd''uunnee ppaarrtt llee mmoonnttaanntt ddee llaa rrééppaarraattiioonn eesstt ffiixxéé ppaarr llee mmêêmmee ddééccrreett eett dd''aauuttrree ppaarrtt uunnee aapppplliiccaattiioonn ddiifffféérreennttee nn''aauurraaiitt ppaass ééttéé ccoonnffoorrmmee àà ll''iiddééee dd''aalliiggnneemmeenntt ddee lleeuurrss rrééggiimmeess ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé222255.. DDeeppuuiiss llaa llooii dduu 2222 ddéécceemmbbrree 11998866,, llee mmoonnttaanntt ddee llaa rrééppaarraattiioonn eesstt ppllaaffoonnnnéé àà 666666,,6677 DD..TT..SS222266 ppaarr ccoolliiss oouu 22 DDTTSS ppaarr kkiilloo.. QQuuooiiqquu''iill eenn ssooiitt,, ddeess ddiiffffiiccuullttééss ssoonntt aappppaarruueess ss''aaggiissssaanntt ddee ddéétteerrmmiinneerr ssuurr qquueellllee bbaasseess,, llee ccoolliiss oouu llee kkiilloo,, ddeevvaaiitt êêttrree ccaallccuulléé llee mmoonnttaanntt ddee llaa lliimmiittaattiioonn ddee rrééppaarraattiioonn ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr.. DDaannss uunnee aaffffaaiirree ssoouummiissee àà uunnee jjuurriiddiiccttiioonn pprroovveennççaallee222277,, uunn ttrraannssppoorrtteeuurr aavvaaiitt ééttéé rreeccoonnnnuu rreessppoonnssaabbllee ddee mmaannqquuaannttss ddaannss uunn ccoonntteenneeuurr.. LLee ccaallccuull dduu mmoonnttaanntt ddee llaa rrééppaarraattiioonn aavvaaiitt ééttéé bbaasséé,, ccoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx mmeennttiioonnss dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, ssuurr llee ccoolliiss,, ccaallccuull llee pplluuss aavvaannttaaggeeuuxx ppoouurr llaa vviiccttiimmee.. IIll aavvaaiitt dd''aauuttrree ppaarrtt ééttéé ddéécciiddéé qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddeevvaaiitt êêttrree ggaarraannttii ppaarr llee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree.. OOrr,, uunnee ddéécciissiioonn ddee llaa CCoouurr dd''AAppppeell dd''AAiixx eenn PPrroovveennccee222288,, aavvaaiitt rraammeennéé llee mmoonnttaanntt ddee llaa ccoonnddaammnnaattiioonn àà ggaarraannttiiee àà llaa lliimmiittee llaa mmooiinnss éélleevvééee,, rreelleevvaanntt qquuee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr nn''ééttaaiitt eennggaaggééee qquuee ddaannss llaa lliimmiittee ddee llaa ddééccllaarraattiioonn ddee mmaarrcchhaannddiisseess eeffffeeccttuuééee ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr qquuii nnee ppoouuvvaaiitt lluuii ooppppoosseerr lleess 224TASSEL (Y), Thèse, op.cit, p.257. 225CHAO (A), Les limitations de responsabilité du transporteur et de l'acconier peuvent-elles être différentes?, B.T.L 1995, p.72. 226 Droit de tirage spéciaux. 227T.C Marseille 10 septembre 1993, B.T.L 1993, p.648 : « la limitation de responsabilité accordée respectivement au transporteur et à l’acconier n’est pas automatiquement similaire et dépend des engagements de chacun ». Voir aussi T.C Marseille 23 août 1994, B.T.L jurisprudence, janvier 1995. 228C.A Aix, 13 février 1997, D.M.F 1997, p.482.
 • 82. 82 mmeennttiioonnss dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt aauuqquueell iill ééttaaiitt ééttrraannggeerr222299.. CCeettttee ppoossiittiioonn ffuutt ttrrèèss ccrriittiiqquuééee ppaarr llaa ddooccttrriinnee223300.. LLaa CCoouurr ddee CCaassssaattiioonn ssttaattuuaanntt rréécceemmmmeenntt223311 aa cceeppeennddaanntt rreejjeettéé cceettttee aarrgguummeennttaattiioonn eenn ssee bbaassaanntt ssuurr ll''aarrttiiccllee 5544 pprréécciittéé eett ssuurr ll''aarrttiiccllee 11eerr dduu ddééccrreett ddee 2233 mmaarrss 11996677223322 :: ""iill rrééssuullttee dduu pprreemmiieerr ddee cceess tteexxtteess qquuee,, ppoouurr lleess ppeerrtteess ssuubbiieess ppaarr lleess mmaarrcchhaannddiisseess,, lleess lliimmiitteess ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn ssoonntt cceelllleess aapppplliiccaabblleess aauu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee;; qquuee ppoouurr llee ccaallccuull ddee llaa lliimmiittaattiioonn ppaarr ccoolliiss oouu uunniittéé,, iill yy aa lliieeuu,, aauuxx tteerrmmeess dduu sseeccoonndd,, ddee ccoonnssiiddéérreerr ccoommmmee uunn ccoolliiss oouu uunnee uunniittéé ttoouutt ccoolliiss oouu uunniittéé éénnuumméérrééss aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ccoommmmee ééttaanntt iinncclluuss ddaannss uunn ccoonntteenneeuurr uuttiilliisséé ppoouurr ggrroouuppeerr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess;; qquuee ddééss lloorrss,, lleess mmeennttiioonnss dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ccoonnssttiittuueenntt lleess éélléémmeennttss oobbjjeeccttiiff dduu ccaallccuull ddee llaa lliimmiittaattiioonn llééggaallee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee eett,, ppaarr ccoonnssééqquueenntt,, ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn qquuii nnee bbéénnééffiicciiee ppaass dd''aauuttrree lliimmiittaattiioonn,, ppeeuu iimmppoorrttaanntt qquuee cceett eennttrreepprreenneeuurr nn''aaiitt ppaass ééttéé iinnffoorrmméé,, ppaarr uunn ddooccuummeenntt ccoonnttrraaccttuueell àà ssoonn ééggaarrdd,, ddeess mmeennttiioonnss ppoorrttééeess aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.."" LLee mmêêmmee pprriinncciippee aa ééttéé ddééggaaggéé ppaarr llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn àà pprrooppooss dd''uunnee eennttrreepprriissee ddee mmaannuutteennttiioonn dduu HHaavvrree eenn 11999988 223333.. LLee pprriinncciippee ddee llaa lliimmiittaattiioonn ddee rrééppaarraattiioonn vvaa ccoonnnnaaîîttrree ttoouutteeffooiiss ddeeuuxx eexxcceeppttiioonnss:: 229 Ibid : « La responsabilité de l’entreprise de manutention est engagée envers le transporteur maritime dans la limite de la déclaration de marchandise effectuée par ce dernier qui ne peut lui opposer les mentions du connaissement auquel il est étranger ». 230 Notamment par BONASSIES (P), D.M.F 1994, p.97. 231Cass.com. 13 avril 1999. 232Décret N°67-268.
 • 83. 83 LLaa pprreemmiièèrree eesstt ppoossééee ppaarr ll''aarrttiiccllee 5544 ddee llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 6666 qquuii éénnoonnccee qquuee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree nnee ppeeuutt eenn aauuccuunn ccaass ddééppaasssseerr lleess mmoonnttaannttss ffiixxééss àà ll''aarrttiiccllee 2288 ""àà mmooiinnss qquu''uunnee ddééccllaarraattiioonn ddee vvaalleeuurr nnee lluuii aaiitt ééttéé nnoottiiffiiééee""223344.. UUnnee ssiimmppllee iinnddiiccaattiioonn ddee vvaalleeuurr ppoorrttééee ssuurr ddeess ddooccuummeennttss223355,, nn''eesstt ddoonncc ppaass ssuusscceeppttiibbllee dd''aauuggmmeenntteerr llaa rrééppaarraattiioonn.. EEnnssuuiittee,, ccoommmmee ppoouurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee,, llee ddooll223366 cc''eesstt àà ddiirree llaa ffaauuttee iinntteennttiioonnnneellllee ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn ffaaiitt llooggiiqquueemmeenntt éécchheecc àà ll''aapppplliiccaattiioonn ddee llaa lliimmiittaattiioonn ddee rrééppaarraattiioonn 223377.. CCeeppeennddaanntt,, aalloorrss qquuee llaa ffaauuttee iinneexxccuussaabbllee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee223388 ffaaiitt ééggaalleemmeenntt oobbssttaaccllee àà llaa lliimmiittaattiioonn ddee rrééppaarraattiioonn,, iill nn''eesstt ppaass cceerrttaaiinn qquuee ccee pprriinncciippee ss''aapppplliiqquuee ééggaalleemmeenntt àà ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn ssii ll''oonn ss''eenn ttiieenntt àà llaa lleettttrree ddee ll''aarrttiiccllee 5544 ddee llaa llooii223399.. CCeeppeennddaanntt ssuurr ccee ppooiinntt,, llaa jjuurriisspprruuddeennccee nn''eesstt ttoouujjoouurrss ppaass ffiixxééee224400 eett iill sseemmbbllee qquuee ll''uunniiffiiccaattiioonn dduu rrééggiimmee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eett ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn nnee ssooiitt ppaass iiccii rrééaalliissééee.. SSEECCTTIIOONN 33 LL''AACCTTIIOONN EENN RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE 233 Cass.com 9 juin 1998, B.T.L 1998, p.477. 234Sur la notification: TASSEL (Y), Thèse, op.cit., p.258 et s. 235Par exemple la valeur portée sur la police d'assurance ou les documents du service des douanes. 236Cass.com 18 juillet 1984, D.M.F 1985, p.210. 237L'article 54 de la loi de 66 renvoyant à l'article 28 concernant le transporteur. 238 La loi du 23 décembre 1986 a modifié l’article 28 de la loi du 18 juin 1966 en ce sens : le transporteur maritime ne pourra invoquer le bénéfice de la limitation de réparation s’il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnelle commis …témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement. 239Cass.com. 29 novembre 1994, D.M.F 1995, p.364. 240Arrêt de la Cour de cassation du 15 février 1994 contredisant celui du 29 novembre 1994 précité.: D.M.F 1995, p.700. Note TASSEL (Y).
 • 84. 84 §§11 LLeess ttiittuullaaiirreess ddee ll''aaccttiioonn AA// LL''aaccttiioonn ccoonnttrraaccttuueellllee dduu ddoonnnneeuurr dd''oorrddrreess ""LL''eennttrreepprriissee ddee mmaannuutteennttiioonn ooppèèrree ppoouurr llee ccoommppttee ddee cceelluuii qquuii aa rreeqquuiiss sseess sseerrvviicceess eett ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé nn''eesstt eennggaaggééee qquu''eennvveerrss cceelluuii--ccii qquuii sseeuull aa uunnee aaccttiioonn ccoonnttrree lluuii""224411.. BBiieenn qquuee qquueellqquueess ddéécciissiioonnss ssee ssooiitt pprroonnoonnccééeess eenn sseennss ccoonnttrraaiirree224422,, llaa CCoouurr ddee CCaassssaattiioonn rraappppeellaa llee pprriinncciippee ddaannss uunn aarrrrêêtt dduu 55 jjuuiilllleett 11999944224433.. PPoouurr ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess ooppéérraattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt eett ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt,, ll''aaccttiioonn ccoonnttrraaccttuueellllee eesstt ttoouujjoouurrss rréésseerrvvééee aauu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee224444 qquuii aa rreeqquuiiss lleess sseerrvviicceess ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr ppuuiissqquu''iill lluuii iinnccoommbbee ddee pprrooccééddeerr aauu cchhaarrggeemmeenntt eett aauu ddéécchhaarrggeemmeenntt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess224455.. SS’’aaggiissssaanntt ddeess ooppéérraattiioonnss aannttéérriieeuurreess aauu cchhaarrggeemmeenntt oouu ppoossttéérriieeuurreess aauu ddéécchhaarrggeemmeenntt,, iill ssee ppeeuutt qquuee ccee ssooiitt llee cchhaarrggeeuurr oouu llee rréécceeppttiioonnnnaaiirree qquuii aaiieenntt ddiirreecctteemmeenntt rreeqquuiiss lleess sseerrvviicceess dduu mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree.. DDaannss ccee ccaass,, iillss ddiissppoosseerroonntt nnaattuurreelllleemmeenntt,, eenn vveerrttuu ddee ll’’aarrttiiccllee 5522 ddee llaa LLooii ddee 11996666 dd’’uunn ddrrooiitt dd''aaccttiioonn ccoonnttrree ll’’eennttrreepprreenneeuurr.. 241C.A Rouen 16 juin 1994, D.M.F 1995, p.458. 242C.A Versailles 24 septembre 1992, D.M.F 1992, p. 698; C.A ROUEN 16 septembre 1993, D.M.F 1994, p.269. 243Cass.com.5 juillet 1994, D.M.F 1994, p. 244 La Cour de Cassation a cependant admis implicitement qu’un destinataire pouvait parfaitement requérir personnellement les services d’un entrepreneur de manutention pour effectuer ces opérations de chargement et déchargement : 14 mai 1991, D.M.F 1991, p.436. 245Article 38 du décret du 31 décembre 1966, op.cit.
 • 85. 85 EEnn rreevvaanncchhee,, llaa llooii ddee 6666 pprréévvooiiee uunnee aaccttiioonn ccoonnttrraaccttuueellllee ddee ll’’aayyaanntt ddrrooiitt ccoonnttrree ll’’eennttrreepprreenneeuurr lloorrssqquuee lleess sseerrvviicceess ddee cceelluuii--ccii oonntt ééttéé rreeqquuiiss ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett ccee,, eenn vveerrttuu dd’’uunn mmaannddaatt ddoonnnnéé ppaarr ll’’aayyaanntt ddrrooiitt aauu ttrraannssppoorrtteeuurr ddee ddééssiiggnneerr ll’’eennttrreepprreenneeuurr ppoouurr lleess ooppéérraattiioonnss àà tteerrrree224466.. OOrr ccee mmaannddaatt ddooiitt êêttrree pprroouuvvéé eett ppoouurr cceellaa,, iill ffiigguurree ppaarrffooiiss ddaannss uunnee ccllaauussee dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. MMaaiiss cceellaa nn''eesstt ppaass ttoouujjoouurrss llee ccaass,, eett ssoouuvveenntt,, iill aappppaarrttiieenntt aauu jjuuggee ddee rreecchheerrcchheerr ssii llee mmaannddaatt aa rrééeelllleemmeenntt ééttéé ddoonnnnéé aauu ttrraannssppoorrtteeuurr ppaarr llee cchhaarrggeeuurr ddee cchhooiissiirr uunn eennttrreepprreenneeuurr ppoouurr ssoonn ccoommppttee.. CCeerrttaaiinnss ttrriibbuunnaauuxx oonntt ddéédduuiitt iimmpplliicciitteemmeenntt ssoonn eexxiisstteennccee ddee cceerrttaaiinneess ccllaauusseess dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt224477.. AAiinnssii aa--tt--iill ééttéé jjuuggéé qquu''uunnee ccllaauussee ddee lliivvrraaiissoonn ssoouuss ppaallaann vvaallaaiitt mmaannddaatt 224488 ddee mmêêmmee qquu''uunnee ccllaauussee ddee nnoonn--rreessppoonnssaabbiilliittéé aapprrèèss ddéécchhaarrggeemmeenntt224499.. MMaaiiss ppoouurr uunnee ppaarrttiiee ddee llaa ddooccttrriinnee,, iill ppaarraaiitt ddoouutteeuuxx qquuee ddee tteelllleess ssttiippuullaattiioonnss,, àà eelllleess sseeuulleess,, vvaaiilllleenntt mmaannddaatt,, lleeqquueell ddeevvaanntt êêttrree sseelloonn eellllee,, eexxpplliicciittee225500.. LLaa jjuurriisspprruuddeennccee aa eellllee--mmêêmmee vvaarriiéé eett cceerrttaaiinnss ttrriibbuunnaauuxx oonntt rreeffuusséé ddee ddéédduuiirree dd''uunnee ccllaauussee ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt dd''ooffffiiccee,, uunnee ccllaauussee ddee mmaannddaatt225511.. 246 C.A Versailles 29 octobre 1998, B.T.L 1999, au sujet d'une action contractuelle contre un entrepreneur, refusée au destinataire, à la suite de manquants constatés dans un conteneur transporté en FCL: il n'y avait ni lien contractuel, ni mandat. 247 Cass.com 28 mai 1974, D.M.F 1974, p.714. 248 C.A Aix 11avril 1973, Revue Scapel 1973, p.27. 249 T.C Marseille 8 juin 1971, p.670. 250 CHAO (A), Manutentionnaire/acconier, pour qui opère-t-il?, qui peut agir contre lui?, B.T.L 1996, p.66. 251 C.A Paris, 23 novembre 1973, D.M.F 1974, p.227.
 • 86. 86 QQuuooiiqquu''iill eenn ssooiitt,, ddaannss ttoouuss lleess ccaass,, ll’’aarrttiiccllee 8811 dduu ddééccrreett dduu 3311 ddéécceemmbbrree 11996666225522,, ppoossee ccoommmmee ccoonnddiittiioonn qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddooiitt eenn iinnffoorrmmeerr ll’’eennttrreepprreenneeuurr;; cceelluuii--ccii ééttaanntt ééttrraannggeerr aauu ccoonnttrraatt ddee bbaassee,, iill eesstt nnoorrmmaall qquu''iill ssooiitt aavveerrttii ddee ll''eexxiisstteennccee dd''uunn rreepprréésseennttaattiioonn eett qquu''iill ssaacchhee qquuii eesstt ssoonn ddoonnnneeuurr dd''oorrddrree eennvveerrss lleeqquueell iill vvaa eennggaaggeerr ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé.. SSeeuulleemmeenntt,, llee ddééccrreett nnee ddoonnnnee aauuccuunnee pprréécciissiioonn ssuurr llaa mmaanniièèrree ddoonntt ddooiitt êêttrree ddoonnnnéé àà ll''eennttrreepprreenneeuurr ll''aavviiss qquu''iill pprréévvooiitt.. IIll ffaauutt eenn ffaaiitt ss''eenn rreemmeettttrree àà ll''aapppprréécciiaattiioonn ddeess jjuuggeess dduu ffoonndd.. MMaaiiss cceettttee aapppprréécciiaattiioonn aa vvaarriiéé sseelloonn lleess jjuurriiddiiccttiioonnss,, cceerrttaaiinneess éénnoonnççaanntt ppaarr eexxeemmppllee qquuee dduu ffaaiitt qquuee ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn ddéécchhaarrggeeaaiitt hhaabbiittuueelllleemmeenntt lleess nnaavviirreess dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eenn qquueessttiioonn,, iill nnee ppoouuvvaaiitt iiggnnoorreerr lleess ccllaauusseess ddee ssoonn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt225533.. AA ll''ooppppoosséé,, iill aa ééttéé jjuuggéé qquuee ll''aavviiss nnee ppoouuvvaaiitt rrééssuulltteerr dd''uunnee lleettttrree dduu ttrraannssppoorrtteeuurr àà ll''eennttrreepprreenneeuurr,, eennvvooyyééee àà ll''aavvaannccee ssoouuss uunnee ffoorrmmuullaattiioonn ggéénnéérraallee ppoouurr ddiirree qquu''iill ddeevvaaiitt ssee ccoonnssiiddéérreerr ccoommmmee aaggiissssaanntt ppoouurr llee ccoommppttee ddeess aayyaannttss ddrrooiittss225544.. EEnnffiinn,, llee pprroobbllèèmmee llee pplluuss ddéélliiccaatt qquuee ppoossee ll''aarrttiiccllee 8811 dduu ddééccrreett eesstt cceelluuii ddee ssaa ssaannccttiioonn ccaarr iill nnee pprréévvooiieenntt ppaass lleess ccoonnssééqquueenncceess ddee ll''aabbsseennccee dd''aavviiss.. OOrr ssii ll''oonn ccoonnssiiddèèrree qquuee ll''aabbsseennccee dd''aavviiss pprriivvee ll''aayyaanntt ddrrooiitt dd''uunnee aaccttiioonn ccoonnttrraaccttuueellllee àà ll''eennccoonnttrree ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr,, oonn aabboouuttiiee àà uunn ddéénnii ddee jjuussttiiccee,, ll''aayyaanntt ddrrooiitt nnee ddiissppoossaanntt ppaass nnoonn pplluuss dd''aaccttiioonn àà ll''eennccoonnttrree dduu ttrraannssppoorrtteeuurr qquuii 252 « Si le transporteur est chargé par l’ayant droit et pour son compte de faire exécuter par un entrepreneur de manutention les opérations visées aux articles 50 et 51 de la loi…et l’article 80 ci- dessus, il devra en aviser cet entrepreneur ». 253 C.A Aix-en-Provence 13 juin 1972, B.T 1972, p.370.Cass.Com. 28 mai 1974, D.M.F 1974, p.717, Cass.Com 1 er mars 1977, Revue Scapel 1977, p.29. 254 C.A Paris 24 novembre 1976, D.M.F 1977, p.272.
 • 87. 87 ss''eesstt ddééggaaggéé ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé aapprrèèss llee ddéécchhaarrggeemmeenntt.. CC''eesstt ppoouurrqquuooii cceerrttaaiinneess ddéécciissiioonnss oonntt aaddmmiiss qquuee ll''aayyaanntt ddrrooiitt ccoonnsseerrvvaaiitt ssoonn aaccttiioonn ccoonnttrraaccttuueellllee ccoonnttrree ll''eennttrreepprreenneeuurr mmêêmmee eenn ll''aabbsseennccee dd''aavviiss ddoonnnnéé àà ll''eennttrreepprreenneeuurr225555.. BB// LL''aaccttiioonn eexxttrraa--ccoonnttrraaccttuueellllee SSii ll''aarrttiiccllee 5522 ddee llaa llooii ddee 6666 ddiissppoossee bbiieenn qquuee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr nn''eesstt eennggaaggééee qquu''eennvveerrss cceelluuii qquuii aa rreeqquuiiss sseess sseerrvviicceess eett qquuee sseeuull cceelluuii--ccii aa uunnee aaccttiioonn ccoonnttrree lluuii,, ccee tteexxttee nnee vviissee qquuee lleess aaccttiioonnss eenn rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoonnttrraaccttuueellllee225566 eett nnoonn lleess aaccttiioonnss eenn rreessppoonnssaabbiilliittéé ddéélliiccttuueellllee eennggaaggééeess ppaarr lleess vvéérriittaabblleess ttiieerrss aauu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. AAuussssii,, lloorrssqquu''uunn ttiieerrss aa ssuubbii uunn ddoommmmaaggee ppaarr llee ffaaiitt dd''uunnee eennttrreepprriissee ddee mmaannuutteennttiioonn,, ssaannss aavvooiirr ccoonnttrraaccttéé aavveecc eellllee,, iill ddiissppoossee dd''uunnee aaccttiioonn ssuurr llee ffoonnddeemmeenntt ddeess aarrttiiccllee 11338822 oouu 11338844 aalliinnééaa 11 dduu ccooddee cciivviill.. CC''eesstt ddoonncc uunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé ddéélliiccttuueellllee qquuee ssuuppppoorrtteerraa ll''eennttrreepprreenneeuurr qquuii eexxppééddiiee uunnee mmaarrcchhaannddiissee aappppaarrtteennaanntt àà uunn cchhaarrggeeuurr nn''aayyaanntt ppaass ttrraaiittéé aavveecc lluuii225577 oouu qquuii,, ppaarr uunn ddééffaauutt ddee ssuurrvveeiillllaannccee llaaiissssee uunn ffeeuu ssee pprrooppaaggeerr ddaannss ddeess hhaannggaarrss vvooiissiinnss ddééttrruuiissaanntt aaiinnssii lleess mmaarrcchhaannddiisseess aappppaarrtteennaanntt àà ddeess ttiieerrss225588.. DDaannss llee mmêêmmee sseennss,, uunnee eennttrreepprriissee ddee mmaannuutteennttiioonn eesstt rreessppoonnssaabbllee ssuurr uunn ffoonnddeemmeenntt ddéélliiccttuueell,, lloorrssqquu''eellllee ooccccaassiioonnnnee ddeess ddoommmmaaggeess àà uunnee aauuttrree eennttrreepprriissee ddee 255 C.A Aix-en-Provence 13 juin 1972, op.cit. 256 Cass.Com 29 juin 1993 257 C.A Aix-en-Provence 12 juillet 1983, D.M.F 1985, p.335. 258 C.A Aix-en-Provence 13 décembre 1972, D.M.F 1973, p.535.
 • 88. 88 mmaannuutteennttiioonn225599 oouu àà ssoonn ccooccoonnttrraaccttaanntt ss''iill ss''aaggiitt ppaarr eexxeemmppllee ddee ddoommmmaaggeess ccaauussééss aauu nnaavviirree lloorrss ddeess ooppéérraattiioonnss ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt226600.. SS''aaggiissssaanntt mmaaiinntteennaanntt ddee ll''aayyaanntt ddrrooiitt àà llaa mmaarrcchhaannddiissee oouu dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee,, llaa qquueessttiioonn ss''eesstt ppoossééee ddee ssaavvooiirr ssii,, pprriivvééss ddee ttoouuttee aaccttiioonn ccoonnttrraaccttuueellllee,, iillss nnee ppoouuvvaaiieenntt ppaass rreeccoouurriirr àà ll''aaccttiioonn ddéélliiccttuueellllee ccoommmmee cc''eesstt llee ccaass eenn ddrrooiitt ccoommmmuunn.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee ll''aayyaanntt ddrrooiitt àà llaa mmaarrcchhaannddiissee,, cceettttee aaccttiioonn lluuii aa ééttéé rreeffuussééee.. DD''uunn ppooiinntt ddee vvuuee llééggaall cceellaa ssee jjuussttiiffiiee ppaarr ll''iinntteerrpprrééttaattiioonn ddee ll''aarrttiiccllee 5522 sseelloonn llaaqquueellllee eenn éénnoonnççaanntt qquuee sseeuull cceelluuii qquuii aa rreeqquuiiss lleess sseerrvviicceess ddee ll''eennttrreepprriissee aa uunnee aaccttiioonn ccoonnttrree lluuii,, llaa vvoolloonnttéé dduu llééggiissllaatteeuurr ddee 11996666 aa ééttéé dd''eexxcclluurree ttoouuttee aaccttiioonn ccoonnttrraaccttuueellllee dduu ddeessttiinnaattaaiirree àà ll''eennccoonnttrree ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr,, mmaaiiss aauussssii ttoouuttee aaccttiioonn eexxttrraa ccoonnttrraaccttuueellllee.. CCeettttee ssoolluuttiioonn aa bbiieenn ééttéé rreepprriissee ppaarr llaa jjuurriisspprruuddeennccee226611.. SS''aaggiissssaanntt mmaaiinntteennaanntt dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee,, lleess ttrriibbuunnaauuxx oonntt ccoonnsseennttii àà lluuii aaccccoorrddeerr uunnee aaccttiioonn eexxttrraa ccoonnttrraaccttuueellllee ddaannss llee ccaass ooùù,, aassssiiggnnéé ppaarr uunnee ppaarrttiiee aauu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr nn''aauurraaiitt ppaass rreeqquuiiss lleess sseerrvviicceess dduu mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree eett nnee ddiissppoosseerraaiitt ddoonncc ppaass dd''uunnee aaccttiioonn ccoonnttrraaccttuueellllee 226622.. §§22 LLaa pprreessccrriippttiioonn ddee ll''aaccttiioonn 259 C.A Paris 24 novembre 1972, D.M.F 1973, p.522. 260 Cass.Com 19 mars 1991, J.C.P 1991, p.193. 261 Cass.Com. 5 juillet 1994, D.M.F 1994, p.648. 262 Cass.Com 15 juillet 1987, B.T.L 1987, p.507. Cass.Com 5 juillet 1994, Ibid.
 • 89. 89 LL''aarrttiiccllee 5566 ddee llaa llooii ddee 11996666 rreennvvooiiee àà ll''aarrttiiccllee 3322 ssuurr llaa pprreessccrriippttiioonn aapppplliiccaabbllee aauu ttrraannssppoorrtteeuurr cc''eesstt àà ddiirree llaa pprreessccrriippttiioonn aannnnaallee,, ddoonntt llee ppooiinntt ddee ddééppaarrtt eesstt llee jjoouurr ddee llaa lliivvrraaiissoonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess oouu llee jjoouurr aauuqquueell eelllleess aauurraaiieenntt dduueess êêttrree lliivvrrééeess.. CCeettttee pprreessccrriippttiioonn ss''aapppplliiqquueerraa qquueellllee qquuee ssooiitt llaa nnaattuurree ddee ll''aaccttiioonn eennggaaggééee àà ll''eennccoonnttrree ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn ccoommmmee ll''oonntt ddééccllaarréé lleess jjuuggeess ddee llaa CCoouurr ddee CCaassssaattiioonn:: ""QQuueell qquu''eenn ssooiitt llee ffoonnddeemmeenntt,, ttoouuttee aaccttiioonn pprriinncciippaallee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ppoouurr ppeerrtteess oouu ddoommmmaaggeess aauuxx mmaarrcchhaannddiisseess eexxeerrccééee àà ll''eennccoonnttrree dd''uunn eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn ssee pprreessccrriitt ddaannss llee ddééllaaii dd''uunn aann""226633.. LLaa pprreessccrriippttiioonn ddee ll''aaccttiioonn qquuaassii--ddéélliiccttuueellllee226644 eesstt llaa mmêêmmee qquuee cceellllee ddee ll''aaccttiioonn ccoonnttrraaccttuueellllee226655.. LL''aaccttiioonn rrééccuurrssooiirree dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ddooiitt iinntteerrvveenniirr ddaannss lleess 33 mmooiiss ssuuiivvaanntt ll''eennggaaggeemmeenntt ddee ll''aaccttiioonn pprriinncciippaallee àà ll''eennccoonnttrree dduu ttrraannssppoorrtteeuurr oouu bbiieenn ssuuiivvaanntt llee rrèègglleemmeenntt aammiiaabbllee ppaarr cceelluuii--ccii ddee llaa rrééccllaammaattiioonn ddee ll''aayyaanntt ddrrooiitt àà llaa mmaarrcchhaannddiissee.. EEnnffiinn,, llaa rreennoonncciiaattiioonn àà llaa pprreessccrriippttiioonn nnee ssee pprrééssuummee ppaass eett ddooiitt rrééssuulltteerr dd’’aacctteess nnoonn ééqquuiivvooqquueess.. AAiinnssii,, ppaarr eexxeemmppllee,, ll’’aassssiissttaannccee àà uunnee eexxppeerrttiissee nnee ccoonnssttiittuuee ppaass uunnee rreennoonncciiaattiioonn ttaacciittee àà llaa pprreessccrriippttiioonn226666 .. 263Cass.com. 22 octobre 1996, D.M.F 1996, p.1014. 264 En revanche, il ne devrait pas en être de même pour les actions en matière de dommages aux navires, malgré un arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 22 janvier 1998, D.M.F 1998, p.364. 265C.A Rouen 22 janvier 1998, D.M.F 1998, p.364.
 • 90. 90 CCOONNCCLLUUSSIIOONN 266 Cass.Com 7 juillet 1987.
 • 91. 91 NNoouuss aavvoonnss vvuu aauu ccoouurrss ddee cceettttee ééttuuddee,, qquuee lleess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn aavvaaiieenntt ssuubbii uunnee éévvoolluuttiioonn eenn rraappppoorrtt aavveecc cceellllee dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. CCeettttee éévvoolluuttiioonn ss''eesstt ffaaiittee ddaannss llee sseennss dd''uunnee hhaarrmmoonniissaattiioonn ddeess ffoonnccttiioonnss ddeess ddeeuuxx ggrraannddeess ccaattééggoorriieess dd''eennttrreepprreenneeuurrss.. DD''uunn ppooiinntt dduu vvuuee jjuurriiddiiqquuee,, iillss ssoonntt ssoouummiiss aauuxx mmêêmmeess ttyyppeess dd''oobblliiggaattiioonnss eett ssoonntt rreessppoonnssaabblleess ddaannss lleess mmêêmmeess ccoonnddiittiioonnss.. CCeeppeennddaanntt,, ddaannss llee llaannggaaggee ccoouurraanntt,, oonn rreemmaarrqquuee qquuee lleess eennttrreepprreenneeuurrss ddeess ppoorrttss ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd,, ddee ll''AAttllaannttiiqquuee eett ddee llaa MMaanncchhee,, ddeemmeeuurreenntt ddeess sstteevveeddoorreess,, mmaaiiss rreejjooiiggnneenntt ll''aacccceeppttiioonn dduu tteerrmmee aanngglloo--ssaaxxoonn,, ttaannddiiss qquuee lleess eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn ddeess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss,, ppeerrppééttuueenntt ll''aappppeellllaattiioonn dd''aaccccoonniieerrss,, iissssuuee ddee llaa pprraattiiqquuee eett ddeess uussaaggeess mmaarrsseeiillllaaiiss..
 • 92. 92 BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE OOUUVVRRAAGGEESS -- BBOONNNNEECCAASSEE ((JJ)),, TTrraaiittéé ddee DDrrooiitt CCoommmmeerrcciiaall MMaarriittiimmee,, LLiibbrraaiirriiee ddee llaa ssoocciiééttéé dduu RReeccuueeiill SSiirreeyy,, 11992233.. -- CCHHAAUUVVEEAAUU ((PP)),, TTrraaiittéé ddee DDrrooiitt MMaarriittiimmee ,, LLiibbrraaiirriieess TTeecchhnniiqquueess,, 11995588.. -- CCHHOORRLLEEYY ((LL)),, SShhiippppiinngg LLaaww,, LLoonnddoonn PPrreessss,, 11994477.. -- FFRRAAIIKKIINN ((GG)),, TTrraaiittéé ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee,, LL..GG..DD..JJ,, 11995577.. -- LLAAMMYY TTrraannssppoorrttss,, TToommee IIII.. -- RRééppeerrttooiirree ccoommmmeerrcciiaall DDaalllloozz,, 22 èèmmee EEdd.. -- RRIIPPEERRTT ((GG)),, DDrrooiitt MMaarriittiimmee,, TToommee II,, 44èèmmee EEdd..,, 11995500.. -- RROODDIIEERREE ((RR)),, TTrraaiittéé GGéénnéérraall ddee DDrrooiitt MMaarriittiimmee,, IInnttrroodduuccttiioonn -- LL’’aarrmmeemmeenntt,, DDaalllloozz,, 11997766.. -- RROODDIIEERREE ((RR)),, TTrraaiittéé GGéénnéérraall ddee DDrrooiitt MMaarriittiimmee,, TToommee IIIIII -- AAffffrrèètteemmeennttss eett TTrraannssppoorrttss,, DDaalllloozz,, 11997700.. -- RROODDIIEERREE ((RR)) eett DDUUPPOONNTTAAVVIICCEE ((EE)),, DDrrooiitt MMaarriittiimmee,, PPrréécciiss DDaalllloozz,, 1122 èèmmee EEdd.. TTHHEESSEESS,, MMEEMMOOIIRREESS EETT MMOONNOOGGRRAAPPHHIIEESS -- BBEENNAAMMAARR ((AA)),, LLeess aauuxxiilliiaaiirreess dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, AAiixx--eenn--PPrroovveennccee,, 11999944.. -- BBEERRAARRDD ((GG)),, LLeess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn ddaannss lleess ppoorrttss mmaarriittiimmeess,, AAiixx-- eenn--PPrroovveennccee,, 11995511..
 • 93. 93 -- BBOONNAASSSSIIEESS ((PP)),, DDrrooiitt MMaarriittiimmee GGéénnéérraall,, ccoouurrss ddee DD..EE..SS..SS ddee DDrrooiitt mmaarriittiimmee eett ddeess ttrraannssppoorrttss,, AAiixx--eenn--PPrroovveennccee.. -- CCHHAAOO ((AA)),, AAccccoonniieerrss eett ddeessttiinnaattaaiirreess,, PPaarriiss,, LLiibbrraaiirriieess TTeecchhnniiqquueess 11997711.. -- KKAARRAAVVOOKKYYRROOSS ((AA)),, LLee tteerrmmiinnaall àà ccoonntteenneeuurrss ppoorrttuuaaiirree,, MMéémmooiirree AAiixx--eenn-- PPrroovveennccee 11999988.. -- LLEE LLOOUUEERR ((FF)),, LL’’aaccccoonniieerr,, AAiixx--eenn--PPrroovveennccee,, 11997799.. -- PPIINNTTOO ((PP)),, LL’’eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn àà MMaarrsseeiillllee eett àà AAnnvveerrss,, mméémmooiirree AAiixx--eenn--PPrroovveennccee,, 11999966.. -- TTAASSSSEELL((YY)),, LLee ssttaattuutt jjuurriiddiiqquuee ddee ll’’eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn ddaannss llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 eett llee ddééccrreett dduu 3311 ddéécceemmbbrree 11996666,, NNaanntteess,, 11997733.. -- TTHHOOMMAASS ((AA)),, LLeess aaccccoonniieerrss,, AAiixx--eenn--PPrroovveennccee,, LL..GG..DD..JJ,, 11992233.. AARRTTIICCLLEESS -- BBOOUULLAANNGGEERR ((PP)),, AA llaa rreecchheerrcchhee dduu ppaasssséé ddee llaa MMééddiitteerrrraannééee,, LLaa NNoouuvveellllee RReevvuuee MMaarriittiimmee,, jjaannvviieerr 11998833,, pp..6611.. -- BBOOUULLOOYY ((PP)),, LLee ccoonnttrraatt dd’’aaccccoonnaaggee,, mmyytthhee oouu rrééaalliittéé ??,, DD..MM..FF 11996644,, pp..770077.. -- BBEERRTTRRAANNDD ddee llaa GGRRAASSSSIIEERREE ((PP)),, LLaa nnaattuurree jjuurriiddiiqquuee ddeess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn eett ddee lliivvrraaiissoonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, DD..MM..FF 11995533,, pp..449933.. -- CCAALLAAIISS--AAUULLOOYY ((JJ)),, AArrmmaatteeuurrss eett aaccccoonniieerrss,, bbéénnééffiicciiaaiirreess ddee llaa LLooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666,, RReeccuueeiill DDaalllloozz SSiirreeyy 11996666,, CChhrroonniiqquuee XXXXIIIIII,, pp..2255.. -- CCHHAAOO ((AA)),, LLeess lliimmiittaattiioonnss ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eett ddee ll’’aaccccoonniieerr ppeeuuvveenntt--eelllleess êêttrree ddiifffféérreenntteess ??,, BB..TT..LL 11999955,, pp..7722.. -- CCHHOOTTEEAAUU ((AA)),, LLeess mmaarrcchhaannddiisseess àà qquuaaii eenn qquuêêttee dd’’uunn ssttaattuutt llééggaall,, DD..MM..FF 11995500,, pp..331177.. -- CCOORRDDOONNNNIIEERR ((GG..EE)),, QQuu''eesstt--ccee qquu''uunnee SSoocciiééttéé dd''aaccccoonnaaggee??,, RReevvuuee ddeess ssoocciiééttééss 11994477--11994488,, VVooll.. 6655--6666,, pp..227700.. -- DDee GGRRAANNDDMMAAIISSOONN ((JJ)),, LLee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, DD..MM..FF 11995511,, pp..5555..
 • 94. 94 -- DDee JJUUGGLLAARRTT ((MM)),, SSeeccttiioonnnneemmeenntt oouu uunniittéé dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee??,, DD..MM..FF 11996600,, pp..445511.. -- FFAABBRREE--CCOOSSTTEE ((NN)),, IImmppaacctt ddee llaa mmaaiinntteennaannccee ssuurr ll''eeffffiiccaacciittéé dduu ppaassssaaggee ppoorrttuuaaiirree ddaannss lleess tteerrmmiinnaauuxx ccoonntteenneeuurrss:: llee ccaass ddee FFooss--ccoommmmeerrccee,, AAnnnnaalleess ddee ll''II..MM..TT..MM 11998888,, VVooll 55,, pp..8833.. EEddiissuudd.. -- FFIIOORREE ((CC)),, LLiiggnneess ttoouurr dduu mmoonnddee oouu rréésseeaauuxx :: llee ppooiinntt dduu ddéébbaatt eenn mmaattiièèrree ddee mmaaîîttrriissee ddee llaa cciirrccuullaattiioonn ddeess ccoonntteenneeuurrss,, AAnnnnaalleess ddee ll’’II..MM..TT..MM 11998866,, VVooll..33,, pp..4499.. EEddiissuudd.. -- FFRRAAIIKKIINN ((GG)),, LLee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee ddee llaa mmaannuutteennttiioonn,, DD..MM..FF 11995555,, pp..445511.. -- JJAAUUFFFFRREETT ((EE)),, LL’’iinntteerrvveennttiioonn ddee ll’’aaccccoonniieerr lloorrss ddee llaa rréécceeppttiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, DD..MM..FF 11995511,, pp..336677.. -- JJAAUUFFFFRREETT ((EE)),, LLeess aacccciiddeennttss ddee ppaallaannqquuééee,, DD..MM..FF 11995588,, pp..6677.. -- LLAAFFAAGGEE ((GG..HH)),, LL’’aaccccoonnaaggee,, DD..MM..FF 11996655,, pp..445511.. -- LLEE BBAARRSS ((FF)),, RRééfflleexxiioonnss ssuurr lleess mmuuttaattiioonnss ddaannss llee mmoonnddee mmaarriittiimmee dduueess àà llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn,, AAnnnnaalleess ddee ll’’II..MM..TT..MM 11998877,, VVooll..44,, pp..4411.. EEddiissuudd.. -- LLEE LLOOUUEERR ((FF)),, LL''aaccccoonniieerr,, AAnnnnaalleess ddee ll''II..MM..TT..MM 11998855,, VVooll 22,, pp..77.. EEddiissuudd.. -- PPEERRII ((HH)),, LLeess ooppéérraatteeuurrss ppoorrttuuaaiirreess ffrraannççaaiiss ddaannss llee CCoommmmuunnaauuttéé EEuurrooppééeennnnee,, AAnnnnaalleess ddee ll’’II..MM..TT..MM 11999922,, VVooll..99,, pp..115555.. EEddiissuudd.. -- PPOOTTIIEERR ((JJ)),, LL''aaccttiioonn ddiirreeccttee dduu ddeessttiinnaattaaiirree ccoonnttrree ll''aaccccoonniieerr ddeeppuuiiss llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666,, AAnnnnuuaaiirree ddee DDrrooiitt MMaarriittiimmee eett AAéérriieenn,, TToommee VVII,, 11998822,, pp..119977,, CCeennttrree ddee DDrrooiitt MMaarriittiimmee eett AAéérriieenn ddee llaa FFaaccuullttéé ddee DDrrooiitt eett ddee SScciieenncceess PPoolliittiiqquueess ddee ll''UUnniivveerrssiittéé ddee NNaanntteess.. -- PPRROODDRROOMMIIDDEESS ((MM)),, DDee ll’’aaccttiioonn ddiirreeccttee dduu ddeessttiinnaattaaiirree ccoonnttrree ll’’aaccccoonniieerr,, DD..MM..FF 11995533,, pp..667711.. -- RROODDIIEERREE ((RR)),, LLaa ffiinn dduu sseeccttiioonnnneemmeenntt jjuurriiddiiqquuee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, DD..MM..FF 11996666,, pp..557799.. -- SSAAUUVVAAGGEE ((FF)),, LLaa ccoonnddiittiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess àà tteerrrree aavvaanntt eemmbbaarrqquueemmeenntt eett aapprrèèss ddéécchhaarrggeemmeenntt,, DD..MM..FF 11994499,, pp..113355..
 • 95. 95 -- TTAASSSSEELL ((YY)),, LLeess aauuxxiilliiaaiirreess dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, DD..MM..FF hhoorrss sséérriiee,, mmaarrss 11999999 :: «« 11994499--11999999 -- cciinnqquuaannttee aannss ddee ddrrooiitt ppoossiittiiff »».. -- TTAASSSSEELL ((YY)) eett MMOORRIINNIIEERREE ((JJ..MM)),, MMaannuutteennttiioonn ppoorrttuuaaiirree,, JJuurriissccllaasssseeuurr ccoommmmeerrcciiaall,, FFaasscciiccuullee 11119922,, EEddiittiioonnss dduu JJuurriissccllaasssseeuurr 11999966,, pp..11.. -- VVEEAAUUXX--FFOOUURRNNEERRIIEE ((PP)) eett VVEEAAUUXX ((DD)),, LLeess aauuxxiilliiaaiirreess tteerrrreessttrreess dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, JJuurriissccllaasssseeuurr ccoommmmeerrcciiaall,, FFaasscciiccuullee 11119900,, EEddiittiioonnss dduu JJuurriissccllaasssseeuurr 11999988,, pp..44.. -- WWAARROOTT ((JJ)),, LL’’aavvèènneemmeenntt dduu ccoonnttaaiinneerr ddaannss llee ttrraaffiicc mmaarriittiimmee,, DD..MM..FF 11995511,, pp..226633.. -- WWOOLLFFFF ((LL)),, LLee ccoonnttrraatt dd’’aaccccoonnaaggee eett llee pprriinncciippee ddee ll’’uunniittéé dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, DD..MM..FF 11995511,, pp..331155.. -- WWOOLLFFFF ((LL)),, LL''aaccccoonniieerr nn''eesstt ppaass uunn ttrraannssppoorrtteeuurr,, DD..MM..FF 11995522,, pp..117711.. TTAABBLLEE DDEESS AANNNNEEXXEESS AANNNNEEXXEE 11 LLooii NN°°6666--442200 dduu 1188 jjuuiinn 11996666 eett DDééccrreett NN°°6666--11007788 dduu 3311 ddéécceemmbbrree 11996666..ssuurr lleess ccoonnttrraattss dd’’aaffffrrèètteemmeenntt eett ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmeess..
 • 96. 96 AANNNNEEXXEE 22 CCoonnttrraatt ddee mmaannuutteennttiioonn,, eennttrreepprriissee 11 aauu ppoorrtt dduu HHaavvrree :: MMaannuutteennttiioonn ddee ccoonntteenneeuurrss,, mmaarrcchhaannddiisseess ddiivveerrsseess eett mmaattéérriieell rroouullaanntt.. AANNNNEEXXEE 33 CCoonnttrraatt ddee mmaannuutteennttiioonn,, eennttrreepprriissee 22 aauu ppoorrtt dduu HHaavvrree :: MMaannuutteennttiioonn ddee ccoonntteenneeuurrss,, mmaarrcchhaannddiisseess ddiivveerrsseess eett mmaattéérriieell rroouullaanntt.. AANNNNEEXXEE 44 CCoonnttrraatt ddee mmaannuutteennttiioonn,, TTeerrmmiinnaall àà ccoonntteenneeuurrss ddee MMaarrsseeiillllee--FFooss.. AANNNNEEXXEE 55 CCoonnttrraatt ddee mmaannuutteennttiioonn,, eennttrreepprriissee aauu ppoorrtt ddee MMaarrsseeiillllee.. MMaannuutteennttiioonn ddee ccoonntteenneeuurrss,, mmaarrcchhaannddiisseess ddiivveerrsseess,, mmaattéérriieell rroouullaanntt.. AANNNNEEXXEE 66 CCoonnttrraatt ddee mmaannuutteennttiioonn,, eennttrreepprriissee aauu ppoorrtt ddee DDuunnkkeerrqquuee :: MMaannuutteennttiioonn ddee mmiinneerraaii eenn vvrraacc.. AANNNNEEXXEE 77 CCoonnttrraatt ddee mmaannuutteennttiioonn,, eennttrreepprriissee aauu ppoorrtt ddee DDuunnkkeerrqquuee :: MMaannuutteennttiioonn ddee ccoonntteenneeuurrss,, mmaarrcchhaannddiisseess ddiivveerrsseess,, mmaattéérriieell rroouullaanntt.. AANNNNEEXXEE 88 CCoonnttrraatt ddee mmaannuutteennttiioonn,, eennttrreepprriissee aauu ppoorrtt dduu HHaavvrree :: MMaannuutteennttiioonn ddee vvééhhiiccuulleess.. AANNNNEEXXEE 99 CCoonnttrraatt ttyyppee ddee mmaannuutteennttiioonn ddee pprroodduuiittss pprriimmeeuurrss.. AANNNNEEXXEE 1100 CCoonnttrraatt ddee mmaannuutteennttiioonn,, eennttrreepprriissee aauu ppoorrtt ddee SSèèttee :: MMaannuutteennttiioonn ddee ccoonntteenneeuurrss,, mmaarrcchhaannddiisseess ddiivveerrsseess..
 • 97. 97 TTAABBLLEE DDEESS MMAATTIIEERREESS
 • 98. 98 RREESSUUMMEE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..pp..22 SSOOMMMMAAIIRREE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………pp..44 IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN………………………………………………………………………………………………………………………………………………pp..55 PPrreemmiièèrree ppaarrttiiee :: AAffffaaiibblliisssseemmeenntt ddee llaa ddiissttiinnccttiioonn aaccccoonniieerr//sstteevveeddoorree……………………..pp..99 CChhaappiittrree 11 :: LLaa ddiissttiinnccttiioonn ttrraaddiittiioonnnneellllee…………………………………………………………………………………………....pp..1100 SSeeccttiioonn 11 :: OOrriiggiinnee ddeess tteerrmmeess eett ffoonnccttiioonnss………………………………………………………………..………………....pp..1111 §§11 AAssppeeccttss hhiissttoorriiqquueess…………………………………………………………………………………………………………pp..1111 AA// LLeess aaccccoonniieerrss……………………………………………………………………………………………………....pp..1111 BB// LLeess sstteevveeddoorreess……………………………………………………………………………………………………pp..1155 §§22 LLaa ddiissttiinnccttiioonn ppaarr lleess ffoonnccttiioonnss………………………………………………………………………………..pp..1177 SSeeccttiioonn 22 :: PPrriissee eenn ccoonnssiiddéérraattiioonn ddeess ppaarrttiiccuullaarriissmmeess ddaannss llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666……………………………………………………………………………………..pp..2211 §§11 LLee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee aavvaanntt llaa llooii ddee 6666,, aassppeeccttss jjuurriisspprruuddeennttiieellss……………………………………………………………………………………………………………………pp..2211 §§22 LLeess aarrttiicclleess 5500 eett 5511 ddee llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666……………………………………..……....pp..2277 CChhaappiittrree 22 :: LLee ccoonntteexxttee dd’’éévvoolluuttiioonn ddeess ffoonnccttiioonnss ddee ll’’eennttrreepprreenneeuurr ddee ddee mmaannuutteennttiioonn……………………………………………………………………………………………………………………..pp..3300 SSeeccttiioonn 11 :: LLee ccaaddrree ssttrruuccttuurreell……………………………………………………………………………………………………....pp..3300 §§11 LLaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn eett llee ddéévveellooppppeemmeenntt dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall………………………………………………………………………………………………………………………………pp..3300 §§22 MMooddeerrnniissaattiioonn ddee ll''oouuttiillllaaggee…………………………………………....……………………………………..……pp..3333 §§33 LLeess iinnffrraassttrruuccttuurreess ddee ssttoocckkaaggee……………………………………………………………………..……......pp..3355
 • 99. 99 §§44 LLaa ssééccuurriittéé ddeess ssiitteess ppoorrttuuaaiirreess………………………………………………………………………………..pp..3366 SSeeccttiioonn 22 :: LLee ccoonntteexxttee ééccoonnoommiiqquuee eett ssoocciiaall…………....……………………………………………………pp..3377 §§11 LLee ddéésseennggaaggeemmeenntt ddeess aarrmmeemmeennttss………………………………………………………………....pp..3377 §§22 LLaa «« rrééffoorrmmee ddoocckkeerrss »» ddee 11999922 eett llaa ccoonnccuurrrreennccee ddeess ppoorrttss eeuurrooppééeennss………………………………………………………………………………………………………………..pp..3388 DDeeuuxxiièèmmee ppaarrttiiee :: UUnniiffoorrmmiissaattiioonn ddeess ccoonnttrraattss ddee mmaannuutteennttiioonn ddaannss lleess ppoorrttss ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd,, ddee ll’’AAttllaannttiiqquuee,, ddee llaa MMaanncchhee eett ddaannss lleess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss…………………………………………………………..pp..4411 CChhaappiittrree 11 :: EExxtteennssiioonn ddeess oobblliiggaattiioonnss ddee ll’’eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn……………………………………………………………………………………………………………………..……pp..4422 SSeeccttiioonn 11 :: LLeess oobblliiggaattiioonnss ddee ll’’eennttrreepprreenneeuurr…………………………………………………………..…………pp..4433 §§11 ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt dd’’ooppéérraattiioonnss mmaattéérriieelllleess………………………………………………....pp..4433 §§22 LLaa ggéénnéérraalliissaattiioonn ddee ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt dd’’ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess………………………………………………………………………………………………………………………………..pp..4466 AA// LLaa rréécceeppttiioonn eett llaa rreeccoonnnnaaiissssaannccee…………………………………………………………pp..4488 BB// LLaa ggaarrddee ……………………………………………………………………………………………………………………pp..5511 CC// LLaa ddéélliivvrraannccee…………………………………………………………………………………………………………..pp..5533 §§33 LLeess oobblliiggaattiioonnss ssuupppplléémmeennttaaiirreess…………………………………………………………………………......pp..5544 SSeeccttiioonn 22 :: LLeess oobblliiggaattiioonnss dduu ccooccoonnttrraaccttaanntt…………………………………………………………………………pp..5566 §§11 LL’’oobblliiggaattiioonn dd’’iinnffoorrmmaattiioonn………………………………………………………………………………………………pp..5566 §§22 LLee ppaaiieemmeenntt dduu pprriixx…………………………………………………………………………………………………………..pp..5577 CChhaappiittrree 22 :: UUnn rrééggiimmee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoommmmuunn aauuxx eennttrreepprreenneeuurrss ddeess ppoorrttss ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd,, ddee ll’’AAttllaannttiiqquuee eett ddee llaa MMaanncchhee eett ddeess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss………………………………………………………………......pp..5599
 • 100. 100 SSeeccttiioonn 11 :: LLeess ccoonnddiittiioonnss ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll’’eennttrreepprreenneeuurr…………………………pp..5599 §§11 LLaa ffaauuttee pprroouuvvééee………………………………………………………………………………………………………………..pp..5599 §§22 LLaa pprrééssoommppttiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé aapppplliiccaabbllee àà ttoouuss lleess eennttrreepprreenneeuurrss………………………………………………………………………………………………………………pp..6611 §§33 LLeess pprroobbllèèmmeess ssoouulleevvééss ppaarr ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt dd’’ooppéérraattiioonnss ssuupppplléémmeennttaaiirreess………………………………………………………………………………....pp..6633 SSeeccttiioonn 22 :: LLeess ccaass dd’’eexxoonnéérraattiioonn eett llaa rrééppaarraattiioonn dduu ddoommmmaaggee……………………..pp..6655 §§11 LL’’eexxoonnéérraattiioonn ddee ll’’eennttrreepprreenneeuurr…………………………………………………………………………pp..6655 AA// LLeess rréésseerrvveess dduu mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree………………………………………………....pp..6666 BB// LLeess ccaass eexxcceeppttééss pprréévvuuss ppaarr llaa llooii……………………………………………………pp..6677 §§22 LLaa lliimmiittaattiioonn ddee rrééppaarraattiioonn……………………………………………………………………………………....pp..6688 SSeeccttiioonn 33 :: LL’’aaccttiioonn eenn rreessppoonnssaabbiilliittéé……………………………………………………………………………………pp..7711 §§11 LLeess ttiittuullaaiirreess ddee ll’’aaccttiioonn…………………………………………………………………………………………....pp..7711 AA// LL’’aaccttiioonn ccoonnttrraaccttuueellllee dduu ddoonnnneeuurr dd’’oorrddrreess………………………………....pp..7711 BB// LL’’aaccttiioonn eexxttrraaccoonnttrraaccttuueellllee……………………………………………………………………....pp..7744 §§22 LLaa pprreessccrriippttiioonn ddee ll’’aaccttiioonn……………………………………………………………………………………....pp..7755 CCoonncclluussiioonn………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..pp..7777 BBiibblliiooggrraapphhiiee…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....pp..7788 TTaabbllee ddeess aannnneexxeess………………………………………………………………………………………………………………………………………………pp..8811 TTaabbllee ddeess mmaattiièèrreess………………………………………………………………………………………………………………………………………………pp..8833

×