Conventions internationales

424 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
424
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Conventions internationales

 1. 1. MMooddeess dd’’aacchheemmiinneemmeenntt ddeess ccoonntteenneeuurrss FFCCLL--FFCCLL :: UUnn eexxppééddiitteeuurr cchhaarrggee eett sscceellllee llee ccoonntteenneeuurr aavvaanntt ddee llee ffaaiirree ttrraannssppoorrtteerr vveerrss uunn ddeessttiinnaattaaiirree uunniiqquuee.. FFCCLL--LLCCLL :: UUnn eexxppééddiitteeuurr cchhaarrggee llee ccoonntteenneeuurr ddee ddiifffféérreennttss lloottss,, llee sscceellllee eett llee ffaaiitt ttrraannssppoorrtteerr vveerrss uunnee ddeessttiinnaattiioonn ooùù iillss sseerroonntt ddééggrroouuppééss vveerrss ddiifffféérreennttss ddeessttiinnaattaaiirreess.. LLCCLL--LLCCLL :: UUnn eexxppééddiitteeuurr eeffffeeccttuuee uunn ggrroouuppaaggee aauu ddééppaarrtt,, ppaarr iinnssuuffffiissaannccee ddee vvoolluummee.. LLeess mmaarrcchhaannddiisseess cchhaarrggééeess aavveecc dd’’aauuttrreess mmaarrcchhaannddiisseess sseerroonntt ttrraannssppoorrttééeess jjuussqquu’’aauu ddeessttiinnaattaaiirree ffiinnaall aapprrèèss ddééggrroouuppaaggee àà ll’’aarrrriivvééee dduu ccoonntteenneeuurr.. LLCCLL--FFCCLL :: LLee ddeessttiinnaattaaiirree ddeemmaannddee uunn ggrroouuppaaggee aauu ddééppaarrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess pprroovveennaanntt ddee ddiivveerrss ffoouurrnniisssseeuurrss.. LLee ccoonntteenneeuurr eesstt eennssuuiittee lliivvrréé àà llaa ddeessttiinnaattiioonn pprréécciissééee ppaarr llee ddeessttiinnaattaaiirree.. CCoonnvveennttiioonn IInntteerrnnaattiioonnaallee ssuurr llaa ssééccuurriittéé ddeess CCoonntteenneeuurrss mmaarriittiimmee ((CCSSCC)) :: CCoonncclluuee àà GGeennèèvvee llee 22 ddéécceemmbbrree 11997722,, llaa ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ssuurr llaa ssééccuurriittéé ddeess ccoonntteenneeuurrss eesstt uunnee llooii qquuii ddééffiinniitt lleess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess qquuee ddooiivveenntt ppoossssééddeerr lleess ccoonntteenneeuurrss ddee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess eenn tteerrmmeess ddee ggeerrbbaaggee,, ddee mmaannuutteennttiioonn,, dd’’ééttaanncchhééiittéé,, ddee rrééssiissttaannccee ppoouurr uunn uussaaggee rrééppééttéé ddaannss llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess.. CCeess eexxiiggeenncceess tteecchhnniiqquueess ssoonntt ssuuppppoossééeess «« …… mmaaiinntteenniirr uunn ddeeggrréé éélleevvéé ddee ssééccuurriittéé ddee llaa vviiee hhuummaaiinnee lloorrss ddee llaa mmaannuutteennttiioonn,, dduu ggeerrbbaaggee eett dduu ttrraannssppoorrtt ddeess ccoonntteenneeuurrss »» eett ffaacciilliitteerr llee ttrraannssppoorrtt dduu ccoonntteenneeuurr ssaannss rruuppttuurree ddee cchhaarrggee,, qquueellqquuee ssooiitt llee mmooddee ddee ttrraannssppoorrtt uuttiilliisséé.. UUnnee ppllaaqquuee dd’’aaggrréémmeenntt,, ddiittee CCSSCC eesstt aattttrriibbuuéé àà uunn ccoonntteenneeuurr qquuii rreessppeeccttee cceess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess.. LLee ccoonntteenneeuurr eesstt aalloorrss ssoouummiiss àà ddeess rrééeexxaammeennss ppéérriiooddiiqquueess ddoonntt llaa ddaattee eesstt iinnddiiqquuééee ssuurr llaa ppllaaqquuee CCSSCC.. LLaa vvaalliiddiittéé ddee cceettttee ppllaaqquuee CCSSCC ddooiitt êêttrree rreennoouuvveellééee ttoouuss lleess 3300 mmooiiss aauu pplluuss.. IInntteerrnnaattiioonnaall CCoonnvveennttiioonn ffoorr SSaaffee CCoonnttaaiinneerrss ((CCSSCC)) AAddooppttiioonn:: 22 DDeecceemmbbeerr 11997722;; EEnnttrryy iinnttoo ffoorrccee:: 66 SSeepptteemmbbeerr 11997777 IInn tthhee 11996600ss,, tthheerree wwaass aa rraappiidd iinnccrreeaassee iinn tthhee uussee ooff ffrreeiigghhtt ccoonnttaaiinneerrss ffoorr tthhee ccoonnssiiggnnmmeenntt ooff ggooooddss bbyy sseeaa aanndd tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff ssppeecciiaalliizzeedd ccoonnttaaiinneerr sshhiippss.. IInn 11996677,, IIMMOO uunnddeerrttooookk ttoo ssttuuddyy tthhee ssaaffeettyy ooff ccoonnttaaiinneerriizzaattiioonn iinn mmaarriinnee ttrraannssppoorrtt.. TThhee ccoonnttaaiinneerr iittsseellff eemmeerrggeedd aass tthhee mmoosstt iimmppoorrttaanntt aassppeecctt ttoo bbee ccoonnssiiddeerreedd.. IIMMOO,, iinn ccoo--ooppeerraattiioonn wwiitthh tthhee EEccoonnoommiicc CCoommmmiissssiioonn ffoorr EEuurrooppee,, ddeevveellooppeedd aa ddrraafftt ccoonnvveennttiioonn aanndd iinn 11997722 tthhee ffiinnaalliizzeedd CCoonnvveennttiioonn wwaass aaddoopptteedd aatt aa ccoonnffeerreennccee jjooiinnttllyy ccoonnvveenneedd bbyy tthhee UUnniitteedd NNaattiioonnss aanndd IIMMOO.. TThhee 11997722 CCoonnvveennttiioonn ffoorr SSaaffee CCoonnttaaiinneerrss hhaass ttwwoo ggooaallss.. OOnnee iiss ttoo mmaaiinnttaaiinn aa hhiigghh lleevveell ooff ssaaffeettyy ooff hhuummaann lliiffee iinn tthhee ttrraannssppoorrtt aanndd hhaannddlliinngg ooff ccoonnttaaiinneerrss bbyy pprroovviiddiinngg ggeenneerraallllyy aacccceeppttaabbllee tteesstt pprroocceedduurreess aanndd rreellaatteedd ssttrreennggtthh rreeqquuiirreemmeennttss..
 2. 2. TThhee ootthheerr iiss ttoo ffaacciilliittaattee tthhee iinntteerrnnaattiioonnaall ttrraannssppoorrtt ooff ccoonnttaaiinneerrss bbyy pprroovviiddiinngg uunniiffoorrmm iinntteerrnnaattiioonnaall ssaaffeettyy rreegguullaattiioonnss,, eeqquuaallllyy aapppplliiccaabbllee ttoo aallll mmooddeess ooff ssuurrffaaccee ttrraannssppoorrtt.. IInn tthhiiss wwaayy,, pprroolliiffeerraattiioonn ooff ddiivveerrggeenntt nnaattiioonnaall ssaaffeettyy rreegguullaattiioonnss ccaann bbee aavvooiiddeedd.. TThhee rreeqquuiirreemmeennttss ooff tthhee CCoonnvveennttiioonn aappppllyy ttoo tthhee ggrreeaatt mmaajjoorriittyy ooff ffrreeiigghhtt ccoonnttaaiinneerrss uusseedd iinntteerrnnaattiioonnaallllyy,, eexxcceepptt tthhoossee ddeessiiggnneedd ssppeecciiaallllyy ffoorr ccaarrrriiaaggee bbyy aaiirr.. AAss iitt wwaass nnoott iinntteennddeedd tthhaatt aallll ccoonnttaaiinneerrss oorr rreeuussaabbllee ppaacckkiinngg bbooxxeess sshhoouulldd bbee aaffffeecctteedd,, tthhee ssccooppee ooff tthhee CCoonnvveennttiioonn iiss lliimmiitteedd ttoo ccoonnttaaiinneerrss ooff aa pprreessccrriibbeedd mmiinniimmuumm ssiizzee hhaavviinngg ccoorrnneerr ffiittttiinnggss -- ddeevviicceess wwhhiicchh ppeerrmmiitt hhaannddlliinngg,, sseeccuurriinngg oorr ssttaacckkiinngg.. TTeecchhnniiccaall aannnneexxeess TThhee CCoonnvveennttiioonn iinncclluuddeess ttwwoo AAnnnneexxeess:: AAnnnneexx II iinncclluuddeess RReegguullaattiioonnss ffoorr tthhee tteessttiinngg,, iinnssppeeccttiioonn,, aapppprroovvaall aanndd mmaaiinntteennaannccee ooff ccoonnttaaiinneerrss AAnnnneexx IIII ccoovveerrss ssttrruuccttuurraall ssaaffeettyy rreeqquuiirreemmeennttss aanndd tteessttss,, iinncclluuddiinngg ddeettaaiillss ooff tteesstt pprroocceedduurreess.. AAnnnneexx II sseettss oouutt pprroocceedduurreess wwhheerreebbyy ccoonnttaaiinneerrss uusseedd iinn iinntteerrnnaattiioonnaall ttrraannssppoorrtt mmuusstt bbee ssaaffeettyy--aapppprroovveedd bbyy aann AAddmmiinniissttrraattiioonn ooff aa CCoonnttrraaccttiinngg SSttaattee oorr bbyy aann oorrggaanniizzaattiioonn aaccttiinngg oonn iittss bbeehhaallff.. TThhee AAddmmiinniissttrraattiioonn oorr iittss aauutthhoorriizzeedd rreepprreesseennttaattiivvee wwiillll aauutthhoorriizzee tthhee mmaannuuffaaccttuurreerr ttoo aaffffiixx ttoo aapppprroovveedd ccoonnttaaiinneerrss aa ssaaffeettyy aapppprroovvaall ppllaattee ccoonnttaaiinniinngg tthhee rreelleevvaanntt tteecchhnniiccaall ddaattaa.. TThhee aapppprroovvaall,, eevviiddeenncceedd bbyy tthhee ssaaffeettyy aapppprroovvaall ppllaattee ggrraanntteedd bbyy oonnee CCoonnttrraaccttiinngg SSttaattee,, sshhoouulldd bbee rreeccooggnniizzeedd bbyy ootthheerr CCoonnttrraaccttiinngg SSttaatteess.. TThhiiss pprriinncciippllee ooff rreecciipprrooccaall aacccceeppttaannccee ooff ssaaffeettyy--aapppprroovveedd ccoonnttaaiinneerrss iiss tthhee ccoorrnneerrssttoonnee ooff tthhee CCoonnvveennttiioonn;; aanndd oonnccee aapppprroovveedd aanndd ppllaatteedd iitt iiss eexxppeecctteedd tthhaatt ccoonnttaaiinneerrss wwiillll mmoovvee iinn iinntteerrnnaattiioonnaall ttrraannssppoorrtt wwiitthh tthhee mmiinniimmuumm ooff ssaaffeettyy ccoonnttrrooll ffoorrmmaalliittiieess.. TThhee ssuubbsseeqquueenntt mmaaiinntteennaannccee ooff aa ssaaffeettyy--aapppprroovveedd ccoonnttaaiinneerr iiss tthhee rreessppoonnssiibbiilliittyy ooff tthhee oowwnneerr,, wwhhoo iiss rreeqquuiirreedd ttoo hhaavvee tthhee ccoonnttaaiinneerr ppeerriiooddiiccaallllyy eexxaammiinneedd.. TThhee CCoonnvveennttiioonn ssppeecciiffiiccaallllyy rreeqquuiirreess tthhaatt tthhee ccoonnttaaiinneerr bbee ssuubbjjeecctteedd ttoo vvaarriioouuss tteessttss wwhhiicchh rreepprreesseenntt aa ccoommbbiinnaattiioonn ooff ssaaffeettyy rreeqquuiirreemmeennttss ooff bbootthh tthhee iinnllaanndd aanndd mmaarriittiimmee mmooddeess ooff ttrraannssppoorrtt.. FFlleexxiibbiilliittyy iiss iinnccoorrppoorraatteedd iinn tthhee CCoonnvveennttiioonn bbyy tthhee pprroovviissiioonn ooff aa ssiimmpplliiffiieedd aammeennddmmeenntt pprroocceedduurreess ((ttaacciitt aammeennddmmeenntt pprroocceedduurree)) wwhhiicchh mmaakkeess iitt ppoossssiibbllee ttoo ssppeeeeddiillyy aaddaapptt tthhee tteesstt pprroocceedduurreess ttoo tthhee rreeqquuiirreemmeennttss ooff iinntteerrnnaattiioonnaall ccoonnttaaiinneerr ttrraaffffiicc.. IImmppoorrttaanntt aammeennddmmeennttss iinncclluuddee tthhee 11998833 aammeennddmmeennttss,, wwhhiicchh eenntteerreedd iinnttoo ffoorrccee iinn 11998844,, wwhhiicchh eexxtteennddeedd tthhee iinntteerrvvaall bbeettwweeeenn rree--eexxaammiinnaattiioonn ttoo 3300 mmoonntthhss aanndd aalllloowweedd ffoorr aa cchhooiiccee ooff ccoonnttaaiinneerr rree--eexxaammiinnaattiioonn pprroocceedduurreess bbeettwweeeenn tthhee oorriiggiinnaall ppeerriiooddiicc eexxaammiinnaattiioonn sscchheemmee oorr aa nneeww ccoonnttiinnuuoouuss eexxaammiinnaattiioonn pprrooggrraammmmee.. TThhee 11999911 aammeennddmmeennttss,, wwhhiicchh eenntteerreedd iinnffttoo ffoorrccee iinn 11999933 ccoonncceerrnneedd AAnnnneexxeess II aanndd IIII ooff tthhee CCoonnvveennttiioonn.. TThheeyy iinncclluuddeedd tthhee aaddddiittiioonn ooff aa nneeww CChhaapptteerr VV ttoo AAnnnneexx II ccoonncceerrnniinngg rreegguullaattiioonnss ffoorr tthhee aapppprroovvaall ooff mmooddiiffiieedd ccoonnttaaiinneerrss.. TThhee 11999933 aammeennddmmeennttss,, aaddoopptteedd iinn 11999933 ((bbyy tthhee IIMMOO AAsssseemmbbllyy)) rreeqquuiirree rraattiiffiiccaattiioonn bbyy ttwwoo--tthhiirrddss ooff CCoonnttrraaccttiinngg PPaarrttiieess ttoo eenntteerr iinnttoo ffoorrccee.. TThhee aammeennddmmeennttss ccoonncceerrnn tthhee iinnffoorrmmaattiioonn ccoonnttaaiinneedd oonn tthhee CCSSCC AApppprroovvaall ppllaattee aanndd aallssoo aammeenndd ssoommee ooff tthhee tteesstt llooaaddss aanndd tteessttiinngg pprroocceedduurreess rreeqquuiirreedd bbyy tthhee CCoonnvveennttiioonn.. JJOORRFF nn°°228833 dduu 66 ddéécceemmbbrree 11999955 ppaaggee 1177777711
 3. 3. DDEECCRREETT DDééccrreett nnoo 9955--11226666 dduu 2277 nnoovveemmbbrree 11999955 ppoorrttaanntt ppuubblliiccaattiioonn ddeess aammeennddeemmeennttss àà llaa CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee 11997722 ssuurr llaa ssééccuurriittéé ddeess ccoonntteenneeuurrss,, aaddooppttééss àà LLoonnddrreess llee 1177 mmaaii 11999911 ((11)) NNOORR:: MMAAEEJJ99553300110033DD LLee PPrrééssiiddeenntt ddee llaa RRééppuubblliiqquuee,, SSuurr llee rraappppoorrtt dduu PPrreemmiieerr mmiinniissttrree eett dduu mmiinniissttrree ddeess aaffffaaiirreess ééttrraannggèèrreess,, VVuu lleess aarrttiicclleess 5522 àà 5555 ddee llaa CCoonnssttiittuuttiioonn ;; VVuu llee ddééccrreett nnoo 5533--119922 dduu 1144 mmaarrss 11995533 mmooddiiffiiéé rreellaattiiff àà llaa rraattiiffiiccaattiioonn eett àà llaa ppuubblliiccaattiioonn ddeess eennggaaggeemmeennttss iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ssoouussccrriittss ppaarr llaa FFrraannccee ;; VVuu llee ddééccrreett nnoo 5588--990055 dduu 2277 sseepptteemmbbrree 11995588 ppoorrttaanntt ppuubblliiccaattiioonn ddee ll''aaccttee ffiinnaall ddee llaa ccoonnfféérreennccee mmaarriittiimmee ddeess NNaattiioonnss uunniieess eett ddee llaa ccoonnvveennttiioonn rreellaattiivvee àà llaa ccrrééaattiioonn dd''uunnee oorrggaanniissaattiioonn iinntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaallee ccoonnssuullttaattiivvee ddee llaa nnaavviiggaattiioonn mmaarriittiimmee dduu 66 mmaarrss 11994488 ;; VVuu llee ddééccrreett nnoo 7777--11004433 dduu 99 sseepptteemmbbrree 11997777 ppoorrttaanntt ppuubblliiccaattiioonn ddee llaa CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ssuurr llaa ssééccuurriittéé ddeess ccoonntteenneeuurrss ((CC..SS..CC..)),, eennsseemmbbllee ddeeuuxx aannnneexxeess,, ffaaiittee àà GGeennèèvvee llee 22 ddéécceemmbbrree 11997722 ;; VVuu llee ddééccrreett nnoo 8822--114433 dduu 44 fféévvrriieerr 11998822 ppoorrttaanntt ppuubblliiccaattiioonn ddeess aammeennddeemmeennttss ddee 11998811 àà ll''aannnneexxee II ddee llaa CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ssuurr llaa ssééccuurriittéé ddeess ccoonntteenneeuurrss ((CC..SS..CC..)) ;; VVuu llee ddééccrreett nnoo 8822--551177 dduu 1144 jjuuiinn 11998822 ppoorrttaanntt ppuubblliiccaattiioonn ddeess aammeennddeemmeennttss àà llaa ccoonnvveennttiioonn ppoorrttaanntt ccrrééaattiioonn ddee ll''oorrggaanniissaattiioonn iinntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaallee ccoonnssuullttaattiivvee ddee llaa nnaavviiggaattiioonn mmaarriittiimmee,, aaddooppttééss llee 1144 nnoovveemmbbrree 11997755 ;; VVuu llee ddééccrreett nnoo 8844--114499 dduu 2288 fféévvrriieerr 11998844 ppoorrttaanntt ppuubblliiccaattiioonn ddeess aammeennddeemmeennttss aauuxx aannnneexxeess II eett IIII ddee llaa CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ssuurr llaa ssééccuurriittéé ddeess ccoonntteenneeuurrss,, aaddooppttééss llee 1133 jjuuiinn 11998833,, DDééccrrèèttee :: AArrtt.. 11eerr.. -- LLeess aammeennddeemmeennttss àà llaa CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee 11997722 ssuurr llaa ssééccuurriittéé ddeess ccoonntteenneeuurrss ((CC..SS..CC..)),, aaddooppttééss àà LLoonnddrreess llee 1177 mmaaii 11999911,, sseerroonntt ppuubblliiééss aauu JJoouurrnnaall ooffffiicciieell ddee llaa RRééppuubblliiqquuee ffrraannççaaiissee.. AArrtt.. 22.. -- LLee PPrreemmiieerr mmiinniissttrree eett llee mmiinniissttrree ddeess aaffffaaiirreess ééttrraannggèèrreess ssoonntt cchhaarrggééss,, cchhaaccuunn eenn ccee qquuii llee ccoonncceerrnnee,, ddee ll''eexxééccuuttiioonn dduu pprréésseenntt ddééccrreett,, qquuii sseerraa ppuubblliiéé aauu JJoouurrnnaall ooffffiicciieell ddee llaa RRééppuubblliiqquuee ffrraannççaaiissee.. ((11)) LLeess pprréésseennttss aammeennddeemmeennttss ssoonntt eennttrrééss eenn vviigguueeuurr llee 11eerr jjaannvviieerr 11999933.. AA MM EE NN DD EE MM EE NN TT SS AA LLAA CCOONNVVEENNTTIIOONN IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE DDEE 11997722 SSUURR LLAA SSEECCUURRIITTEE DDEESS CCOONNTTEENNEEUURRSS ((CC..SS..CC..)) RREESSOOLLUUTTIIOONN MMSSCC.. 2200 ((5599)) ((AAddooppttééee llee 1177 mmaaii 11999911)) LLee CCoommiittéé ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee,,
 4. 4. RRaappppeellaanntt ll''aarrttiiccllee 2288 bb ddee llaa ccoonnvveennttiioonn ppoorrttaanntt ccrrééaattiioonn ddee ll''OOrrggaanniissaattiioonn mmaarriittiimmee iinntteerrnnaattiioonnaallee qquuii aa ttrraaiitt aauuxx ffoonnccttiioonnss dduu CCoommiittéé ;; NNoottaanntt ll''aarrttiiccllee XX ddee llaa CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee 11997722 ssuurr llaa ssééccuurriittéé ddeess ccoonntteenneeuurrss ccoonncceerrnnaanntt llaa pprrooccéédduurree ssppéécciiaallee dd''aammeennddeemmeenntt ddeess aannnneexxeess ddee llaa ccoonnvveennttiioonn ;; AAyyaanntt eexxaammiinnéé,, àà ssaa cciinnqquuaannttee--nneeuuvviièèmmee sseessssiioonn,, ddeess pprrooppoossiittiioonnss dd''aammeennddeemmeennttss aauuxx aannnneexxeess ddee llaa ccoonnvveennttiioonn ccoonnffoorrmméémmeenntt àà llaa pprrooccéédduurree éénnoonnccééee ddaannss lleess ppaarraaggrraapphheess 11 eett 22 ddee ll''aarrttiiccllee XX :: 11.. AAddooppttee lleess aammeennddeemmeennttss aauuxx aannnneexxeess II eett IIII ddee llaa ccoonnvveennttiioonn ddoonntt llee tteexxttee eesstt jjooiinntt eenn aannnneexxee àà llaa pprréésseennttee rrééssoolluuttiioonn ;; 22.. DDéécciiddee qquuee,, ccoonnffoorrmméémmeenntt aauu ppaarraaggrraapphhee 33 ddee ll''aarrttiiccllee XX ddee llaa ccoonnvveennttiioonn,, lleessddiittss aammeennddeemmeennttss àà llaa ccoonnvveennttiioonn eennttrreerroonntt eenn vviigguueeuurr llee 11eerr jjaannvviieerr 11999933 àà mmooiinnss qquuee,, aavvaanntt llee 11eerr jjaannvviieerr 11999922,, cciinnqq PPaarrttiieess ccoonnttrraaccttaanntteess aaiieenntt nnoottiiffiiéé aauu sseeccrrééttaaiirree ggéénnéérraall qquu''eelllleess ééllèèvveenntt ddeess oobbjjeeccttiioonnss ccoonnttrree lleessddiittss aammeennddeemmeennttss ;; 33.. PPrriiee llee sseeccrrééttaaiirree ggéénnéérraall,, ccoonnffoorrmméémmeenntt àà ll''aarrttiiccllee XX ddee llaa ccoonnvveennttiioonn,, ddee ccoommmmuunniiqquueerr lleessddiittss aammeennddeemmeennttss àà ttoouutteess lleess PPaarrttiieess ccoonnttrraaccttaanntteess ppoouurr aacccceeppttaattiioonn eett dd''iinnffoorrmmeerr lleess mmeemmbbrreess ddee ll''oorrggaanniissaattiioonn ddeess aammeennddeemmeennttss eett ddee llaa ddaattee àà llaaqquueellllee iillss eennttrreerroonntt eenn vviigguueeuurr.. AA NN NN EE XX EE AAMMEENNDDEEMMEENNTTSS AA LLAA CCOONNVVEENNTTIIOONN IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE DDEE 11997722 SSUURR LLAA SSEECCUURRIITTEE DDEESS CCOONNTTEENNEEUURRSS ((CC..SS..CC..)),, TTEELLLLEE QQUUEE MMOODDIIFFIIEEEE CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee 11997722 ssuurr llaa sseé́ccuurriitteé́ ddeess ccoonntteenneeuurrss CCSSCC RReeqquueesstt »» AAuutthhoorr((ss)) IInntteerrnnaattiioonnaall MMaarriittiimmee OOrrggaanniizzaattiioonn.. YYeeaarr 22001122 PPuubblliisshheedd OOMMII,, LLoonnddrreess PPaaggeess vviiii,, 6611 pp.. AAbbssttrraacctt PPrréésseennttee llee tteexxttee ddee llaa CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr llaa ssééccuurriittéé́́ ddeess ccoonntteenneeuurrss,, 11997722 ((CCSSCC 11997722)),, qquuii aa ddeeuuxx oobbjjeeccttiiffss :: ii)) mmaaiinntteenniirr uunn nniivveeaauu ééllèèvveé́ ddee ssééccuurriittéé́́ ddee llaa vviiee hhuummaaiinnee ddaannss llee ttrraannssppoorrtt eett llaa mmaannuutteennttiioonn ddeess ccoonntteenneeuurrss,, eenn pprréévvooyyaanntt ddeess pprrooccéédduurreess dd''eessssaaii aacccceeppttaabblleess eett eexxiiggeenncceess ddee rrééssiissttaannccee ccoonnnneexxeess ;; eett iiii)) ffoouurrnniirr ddeess nnoorrmmeess iinntteerrnnaattiioonnaalleess ddee ssééccuurriittéé́́ uunniiffoorrmmeess,, ééggaalleemmeenntt aapppplliiccaabblleess aà̀ ttoouuss lleess mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt ddee ssuurrffaaccee,, éévviittaanntt aaiinnssii llaa pprroolliifféérraattiioonn ddee rrèègglleemmeennttss nnaattiioonnaauuxx ddiivveerrggeennttss.. PPrréésseennttee ééggaalleemmeenntt lleess mmooddiiffiiccaattiioonnss aappppoorrttééeess aà̀ CCSSCC 11997722 aaddoopptteé́ ppaarr llaa rrééssoolluuttiioonn MMSSCC .. 331100 ((8888)) eett eennttrreé́ eenn vviigguueeuurr llee 11eerr jjaannvviieerr 22001122.. IISSBBNN 99778899228800112244443399 OOtthheerr vveerrssiioonnss •• IInntteerrnnaattiioonnaall CCoonnvveennttiioonn ffoorr SSaaffee CCoonnttaaiinneerrss,, 11997722:: CCSSCC
 5. 5. TTaabblleeaauu ddeess CCoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess ddee DDrrooiitt mmaarriittiimmee eett fflluuvviiaall EEnn DDrrooiitt mmaarriittiimmee,, llaa mmuullttiipplliiccaattiioonn ddeess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess eesstt tteellllee qquuee llee jjuurriissttee eesstt ccoonnffrroonnttéé àà uunn vvéérriittaabbllee «« llaacciiss ddee ttrraaiittééss iinntteerrnnaattiioonnaauuxx »» qquu''iill eesstt ddiiffffiicciillee ddee ddéémmêêlleerr.. IIll ss''aaggiitt ppoouurr llaa pplluuppaarrtt ddee ttrraaiittééss mmuullttiillaattéérraauuxx iinntteerrvveennuuss eenn mmaattiièèrree ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee,, ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé cciivviillee eett ddee pprrootteeccttiioonn ddeess mmaarriinnss.. CChhaaqquuee ttrraaiittéé eesstt aammeennddéé ppaarr ddeess pprroottooccoolleess qquuii ss''aapppplliiqquueenntt sseeuulleemmeenntt ddaannss lleess rreellaattiioonnss eennttrree lleess ÉÉttaattss lleess aayyaanntt rraattiiffiiééss.. AAiinnssii,, pplluussiieeuurrss vveerrssiioonnss dd''uunnee mmêêmmee ccoonnvveennttiioonn ccooeexxiisstteenntt,, cchhaaccuunnee rreecceevvaanntt aapppplliiccaattiioonn ddaannss lleess rreellaattiioonnss eennttrree lleess sseeuullss ÉÉttaattss ppaarrttiieess.. JJuussqquu''àà pprréésseenntt,, aauuccuunn iinnssttrruummeenntt ppaappiieerr oouu éélleeccttrroonniiqquuee nnee pprrooppoossaaiitt,, àà nnoottrree ccoonnnnaaiissssaannccee,, uunn ttaabblleeaauu rrééccaappiittuullaattiiff ddeess ccoonnvveennttiioonnss ddee DDrrooiitt mmaarriittiimmee eennttrrééeess eenn vviigguueeuurr eenn vviigguueeuurr.. LLee pprreemmiieerr aappppoorrtt ddee ccee ttaabblleeaauu rrééccaappiittuullaattiiff eesstt ddee pprrooppoosseerr uunn rreecceennsseemmeenntt ddeess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess eennttrrééeess eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee ((eett ppaarrffooiiss eennssuuiittee ddéénnoonnccééeess)).. NNoouuss ffaaiissoonnss aappppaarraaîîttrree lleess rrééfféérreenncceess ddeess ddooccuummeennttss ppaappiieerrss ooùù ssoonntt rreepprroodduuiitteess lleess vveerrssiioonnss ooffffiicciieelllleess ddee cceess ccoonnvveennttiioonnss ((eelllleess sseeuulleess ffoonntt ffooii)).. LLee sseeccoonndd aappppoorrtt ddee ccee ttaabblleeaauu eesstt ddee ffaaiirree uunn iinnvveennttaaiirree ddeess lliieennss vveerrss lleess vveerrssiioonnss ffrraannççaaiisseess ddee cceess ccoonnvveennttiioonnss.. SSii llaa vveerrssiioonn ffrraannççaaiissee ddeess ccoonnvveennttiioonnss eesstt ddiissppoonniibbllee ssuurr ll''iinntteerrnneett,, eellllee eesstt ssoouuvveenntt ddiiffffiicciillee àà rreeppéérreerr ssii ll''oonn nnee ppoossssèèddee ppaass llee ttiittrree eexxaacctt.. LLee ttaabblleeaauu rrééccaappiittuullaattiiff ppeerrmmeett ddee rrééssoouuddrree cceess ddiiffffiiccuullttééss eett ffaavvoorriissee ll''eexxppllooiittaattiioonn dduu WWeebb ffrraannccoopphhoonnee.. LLaa vveerrssiioonn aannggllaaiissee eesstt pprrooppoossééee ppoouurr iinnffoorrmmaattiioonn.. AAccccèèss ddiirreecctt aauuxx ttêêtteess ddee rruubbrriiqquueess :: II.. CCoonnvveennttiioonnss ddee BBrruuxxeelllleess (( 1177)) IIII.. CCoonnvveennttiioonnss ddee ll''OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee AA.. OOMMII,, SSééccuuttiittéé mmaarriittiimmee ((1122)) BB.. OOMMII,, PPoolllluuttiioonn ddeess mmeerrss ((55)) CC.. OOMMII,, RReessppoonnssaabbiilliittéé ((1133)) IIIIII.. CCoonnvveennttiioonnss ddeess NNaattiioonnss UUnniieess ((88)) IIVV.. CCoonnvveennttiioonnss UUnniiddrrooiitt ((11)) VV.. CCoonnvveennttiioonnss ddee ll''OOrrggaanniissaattiioonn IInntteerrnnaattiioonnaallee dduu TTrraavvaaiill ((1111)) VVII.. CCoonnvveennttiioonnss rréégglleemmeennttaanntt llaa nnaavviiggaattiioonn fflluuvviiaallee ((1144)) NNoottee ssuurr ll''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr ddeess CCoonnvveennttiioonnss:: -- DDaannss lleess rraappppoorrttss eennttrree ÉÉttaattss aayyaanntt nnééggoocciiéé eett ssiiggnnéé llee tteexxttee,, uunnee ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee eennttrree eenn vviigguueeuurr àà llaa ddaattee ffiixxééee ppaarr sseess ddiissppoossiittiioonnss ffiinnaalleess,, ppaarr eexxeemmppllee àà ppaarrttiirr ddee llaa nn--iièèmmee rraattiiffiiccaattiioonn :: cc''eesstt ll''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr ggéénnéérraallee ddee llaa ccoonnvveennttiioonn.. -- AA ll''ééggaarrdd ddeess ppaarrttiiccuulliieerrss,, eenn FFrraannccee,, cc''eesstt llaa ddaattee ddee ppuubblliiccaattiioonn dduu ddééccrreett aauu JJOO qquuii sseerraa pprriissee eenn ccoommppttee ppoouurr ll''aapppplliiccaattiioonn ddee llaa ccoonnvveennttiioonn ppaarr lleess ttrriibbuunnaauuxx.... OOrr
 6. 6. ppaarr uunn rreettaarrdd qquuii aappppeellllee llaa ccrriittiiqquuee,, llee ddééccrreett eesstt ppaarrffooiiss pprriiss aapprrèèss ll''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr ggéénnéérraallee ddee llaa CCoonnvveennttiioonn..PPeeuutt--oonn aapppplliiqquueerr llaa ccoonnvveennttiioonn aauuxx ssiittuuaattiioonnss ssuurrvveennuueess aapprrèèss ll''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr ggéénnéérraallee,, mmaaiiss aavvaanntt llaa ppuubblliiccaattiioonn dduu tteexxttee eenn FFrraannccee ?? LLaa jjuurriisspprruuddeennccee ll''aa aaddmmiiss eett eellllee ffaaiitt aalloorrss rrééfféérreennccee àà llaa ddaattee dd''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr eennttrree lleess ÉÉttaattss ((ssaannss ccoonnssiiddéérraattiioonn ppoouurr llaa ddaattee ddee ppuubblliiccaattiioonn aauu JJOO)).. VVooiirr :: CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn,, cciivv.. 11,, 3300 nnoovv.. 11997766,, JJDDII,, 11997777,, pp.. 8833,, rraapppp.. PPoonnssaarrdd ;; ssuurr cceettttee qquueessttiioonn,, BBeerrnnaarrdd AAUUDDIITT,, DDrrooiitt iinntteerrnnaattiioonnaall pprriivvéé,, PPaarriiss :: EEccoonnoommiiccaa,, 22000000,, 33 èèmmee éédd..,, nn°° 5522,, pp.. CCOONNVVEENNTTIIOONNSS EETT PPRROOTTOOCCOOLLEESS EEnnttrrééee eenn vviigguueeuurr ggéénnéérraallee EEnnttrrééee eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee OObbsseerrvvaattiioonnss PPuubblliiccaattiioonn PPaappiieerr PPuubbllii ccaattiioo nn éélleecc ttrroonnii qquuee II.. CCOONNVVEENNTTIIOONNSS DDEE BBRRUUXXEELLLLEESS CCoonnvveennttiioonn ppoouurr ll''uunniiffiiccaattiioonn ddee cceerrttaaiinneess rrèègglleess eenn mmaattiièèrree dd''aabboorrddaaggee 11 eerr mmaarrss 11991133 11 eerr mmaarrss 11991133 EEtteenndduu àà llaa TTuurrqquuiiee ppaarr llee ttrraaiittéé dduu 2244 jjuuiilllleett 11992233 ddeeppuuiiss llee 3300 aaooûûtt..11992244 ;; CCoommppllééttéé ppaarr lleess ccoonnvveennttiioonnss dduu 1100 mmaaii 11995522 ddeeppuuiiss lleess 2200 eett 2255nnoovveemmbbrree 11995577;; CCoommppllééttéé ppaarr llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 2200 jjuuiilllleett 11997722 ddeeppuuiiss llee 1155 jjuuiilllleett 11997777 DDééccrreett dduu 1122 mmaarrss 11991133,, ppuubblliiéé llee 1155 mmaarrss 11991133 aauu JJOO BBaassee ppaacctt ee CCoonnvveennttiioonn ppoouurr ll''uunniiffiiccaattiioonn ddee cceerrttaaiinneess rrèègglleess eenn mmaattiièèrree dd''aassssiissttaannccee eett ddee ssaauuvveettaaggee mmaarriittiimmeess 11 eerr mmaarrss 11991133 11 eerr mmaarrss 11991133 EEtteenndduu àà llaa TTuurrqquuiiee ppaarr llee ttrraaiittéé dduu 2244 jjuuiilllleett..11992233 ddeeppuuiiss llee 3300 aaooûûtt..11992244;; MMooddiiffiiéé ppaarr llee pprroottooccoollee dduu 2277 mmaaii 11996677 ((aarrttiiccllee 1144)) ddeeppuuiiss llee 1155..aaooûûtt..11997777;; LLiiaaiissoonn aavveecc llaa CCoonnvveennttiioonn dduu 2288 aavvrriill 11998899 DDééccrreett dduu 1122 mmaarrss 11991133,, ppuubblliiéé llee 1155 mmaarrss 11991133 aauu JJOO BBaassee ppaacctt ee PPrroottooccoollee ppoorrttaanntt mmooddiiffiiccaattiioonn ddee llaa ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr ll’’uunniiffiiccaattiioonn ddee cceerrttaaiinneess rrèègglleess eenn mmaattiièèrree dd’’AAssssiissttaannccee eett ddee ssaauuvveettaaggee mmaarriittiimmeess 1155 aaooûûtt 11997777 PPaass eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee
 7. 7. CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee rreellaattiivvee àà ll’’uunniiffiiccaattiioonn ddee cceerrttaaiinneess rrèègglleess eenn mmaattiièèrree ddee CCoonnnnaaiisssseemmeenntt ““RRèègglleess ddee LLaa HHaayyee 11992244”” 22 jjuuiinn 11993311 44 jjuuiilllleett 11993377 MMooddiiffiiéé ppaarr llee pprroottooccoollee dduu 2233 fféévvrriieerr11996688 ((aarrttiicclleess 33--44,, 33--66,, 44--55,, rreemmppllaacceemmeenntt ddeess aarrttiicclleess 99 eett 1100)) ddeeppuuiiss llee 2233 jjuuiinn 11997777;; RReemmppllaaccéé ppaarr llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 3311mmaarrss 11997788 ddeeppuuiiss llee ..nnoovveemmbbrree 11999922,, ddeemmeeuurree eenn vviigguueeuurr eennttrree llaa FFrraannccee eett lleess EEttaattss qquuii nn''oonntt ppaass rraattiiffiiéé llaa ccoonnvveennttiioonn ddee 11997788;; MMooddiiffiiéé ppaarr llee pprroottooccoollee dduu 2211 ddéécceemmbbrree 11997799 ddeeppuuiiss llee 1188 mmaaii 11998866 DDééccrreett dduu 2255 mmaarrss 11993377,, ppuubblliiéé aauu JJOO llee 88 aavvrriill 11993377 ;; SS..DD..NN..,, vvooll.. 112200,, pp.. 112255 BBaassee ppaacctt ee PPrroottooccoollee ppoorrttaanntt mmooddiiffiiccaattiioonn ddee llaa ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr ll''uunniiffiiccaattiioonn ddee cceerrttaaiinneess rrèègglleess eenn mmaattiièèrree ddee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssiiggnnééee àà BBrruuxxeelllleess llee 2255 aaooûûtt 11992244,, ffaaiitt àà BBrruuxxeelllleess llee 2233 fféévvrriieerr 11996688 2233 jjuuiinn 11997777 2233 jjuuiinn 11997777 RReemmppllaaccéé ppaarr llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 3311 mmaarrss11997788 ddeeppuuiiss llee 11 nnoovveemmbbrree 11999922,, ddeemmeeuurree eenn vviigguueeuurr eennttrree llaa FFrraannccee eett lleess EEttaattss qquuii nn''oonntt ppaass rraattiiffiiéé llaa ccoonnvveennttiioonn ddee 11997788;; MMooddiiffiiéé ppaarr llee pprroottooccoollee dduu 2211 ddéécceemmbbrree 11997799 MMooddiiffiiee llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 2255 aaooûûtt 11992244 ((aarrttiicclleess 33--44,, 33--66 eett 44-- 55,, rreemmppllaacceemmeenntt ddeess aarrttiicclleess 99 eett 1100)) ddeeppuuiiss llee 2233jjuuiinn11997777 LLooii 7722--660022 dduu 88 jjuuiilllleett 11997722,, JJOO pp.. 77111111,, DDééccrreett 7777--880099 dduu 88 jjuuiilllleett 11997777,, ppuubblliiéé llee 2200 jjuuiilllleett 11997777 aauu JJOO BBaassee ppaacctt ee LLeexx mmeerrcc aattoorrii aa PPrroottooccoollee ppoorrttaanntt mmooddiiffiiccaattiioonn ddee llaa ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr ll''uunniiffiiccaattiioonn ddee cceerrttaaiinneess rrèègglleess eenn mmaattiièèrree ddee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt dduu 2255 aaooûûtt 11992244,, tteellllee qquu''aammeennddééee ppaarr llee pprroottooccoollee ddee mmooddiiffiiccaattiioonn dduu 2233 fféévvrriieerr 11996688 1188 mmaaii 11998866 1188 fféévvrriieerr 11998877 MMooddiiffiiee llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 2255 aaooûûtt 11992244 ;; MMooddiiffiiee llee pprroottooccoollee dduu 2233 fféévvrriieerr 11996688,, ddeeppuuiiss llee 1188 mmaaii 11998866 LLooii JJOO dduu 44 jjuuiilllleett 11998866,, pp.. 88330033 ;; ddééccrreett nn°°8877--223355 dduu 33 mmaarrss11998877 ppuubblliiéé aauu JJOO llee 55 aavvrriill11998877 BBaassee ppaacctt ee
 8. 8. CCoonnvveennttiioonn ppoouurr ll''uunniiffiiccaattiioonn ddee cceerrttaaiinneess rrèègglleess rreellaattiivveess aauuxx pprriivviillèèggeess eett hhyyppootthhèèqquueess mmaarriittiimmeess dduu 1100 aavvrriill 11992266 22 jjuuiinn 11993311 2211 fféévvrriieerr 11993366 LLooii JJOO dduu 2244 fféévvrriieerr11993355 DDééccrreett dduu 2299 nnoovveemmbbrree 11993355 ppuubblliiéé aauu JJOO llee1188 ddéécceemmbbrree 11993355 ;; SS..DD..NN..,, vvooll.. 112200,, pp.. 118877 BBaassee ppaacctt ee CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee rreellaattiivvee àà llaa ffiixxaattiioonn ddee rrèègglleess uunniiffoorrmmeess ssuurr lleess iimmmmuunniittééss ddeess nnaavviirreess dd''EEttaatt dduu 1100 aavvrriill 11992266 11 eerr nnoovveemmbbrree 11995533 2277 jjaannvviieerr 11995566 CCoommppllééttéé ppaarr llee pprroottooccoollee dduu 2244 mmaaii 11993344 ddeeppuuiiss llee 11 eerr nnoovveemmbbrree 11995533 LLooii JJOO dduu 2222 aaooûûtt..11993399 ;; DDééccrreett nn°° 5555-- 11229999 dduu 2288 sseepptteemmbbrree..11995555 ppuubblliiéé aauu JJOO llee 55..ooccttoobbrree 11995555;; SS..DD..NN..,, vvooll.. 117766,, pp.. 119999 BBaassee ppaacctt ee CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr ll''uunniiffiiccaattiioonn ddee cceerrttaaiinneess rrèègglleess rreellaattiivveess àà llaa ccoommppéétteennccee cciivviillee eenn mmaattiièèrree dd''aabboorrddaaggee dduu 1100 mmaaii 11995522 1144 sseepptteemmbbrr ee 11995555 2255 nnoovveemmbbrree 11995577 CCoommppllèèttee llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 2233 sseepptteemmbbrree 11991100 ddeeppuuiiss llee 2255 nnoovveemmbbrree 11995577 PPuubblliiccaattiioonn aauu JJOO dduu 1144 jjaannvviieerr11995588 BBaassee ppaacctt ee CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr ll''uunniiffiiccaattiioonn ddee cceerrttaaiinneess rrèègglleess rreellaattiivveess àà llaa ccoommppéétteennccee ppéénnaallee eenn mmaattiièèrree dd''aabboorrddaaggee eett aauuttrreess éévvéénneemmeennttss ddee nnaavviiggaattiioonn dduu 1100 mmaaii 11995522 2200 nnoovveemmbbrree 11995555 2200 nnoovveemmbbrree 11995555 CCoommppllèèttee llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 2233 sseepptteemmbbrree 11991100 ddeeppuuiiss llee 2200 nnoovveemmbbrree 11995577 PPuubblliiccaattiioonn aauu JJOO llee 2277 jjuuiilllleett 11995555 BBaassee ppaacctt ee CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr ll''uunniiffiiccaattiioonn ddee cceerrttaaiinneess rrèègglleess ssuurr llaa ssaaiissiiee ccoonnsseerrvvaattooiirree ddeess nnaavviirreess ddee mmeerr,, ffaaiittee àà BBrruuxxeelllleess llee 1100 mmaaii 11995522 2288 nnoovveemmbbrree 11995544 2255 nnoovveemmbbrree 11995577 LLooii JJOO dduu 2266 fféévvrriieerr 11995566,, pp.. 22004422 ;; DDééccrreett nn°°5588--1144 dduu 0044 jjaannvviieerr 11995588,, ppuubblliiéé aauu JJOO llee 1144 jjaannvviieerr 11995588 BBaassee ppaacctt ee CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ssuurr llaa lliimmiittaattiioonn ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddeess pprroopprriiééttaaiirreess ddee 3311 mmaaii 11996688 PPaass eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee NNoommbbrreeuusseess ddéénnoonncciiaattiioonnss
 9. 9. nnaavviirreess ddee mmeerr eett pprroottooccoollee ddee ssiiggnnaattuurree dduu1100 ooccttoobbrree 11995577 PPrroottooccoollee dduu 2211 ddéécceemmbbrree 11997799 ppoorrttaanntt mmooddiiffiiccaattiioonn ddee llaa ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ssuurr llaa lliimmiittaattiioonn ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddeess pprroopprriiééttaaiirreess ddee nnaavviirreess ddee mmeerr dduu 1100 ooccttoobbrree 11995577 66 ooccttoobbrree 11998844 PPaass eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee AAuussttrraalliiee,, BBeellggiiqquuee,, LLuuxxeemmbboouurrgg,, PPoollooggnnee,, PPoorrttuuggaall eessppaaggnnee,, SSuuiissssee,, RRooyyaauummee UUnnii CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ssuurr lleess ppaassssaaggeerrss ccllaannddeessttiinnss,, BBrruuxxeelllleess,, llee 1100 ooccttoobbrree 11995577 PPaass eennccoorree eenn vviigguueeuurr PPaass eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee BBeellggiiqquuee,,DDaanneemmaarrkk,, FFiinnllaanndd,, IIttaalliiee,, LLuuxxeemmbboouurrgg,, MMaaddaaggaassccaarr,, MMaarroocc,, NNoorrvvèèggee,, PPéérroouu,, SSuuèèddee CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr ll’’uunniiffiiccaattiioonn ddee cceerrttaaiinneess rrèègglleess eenn mmaattiièèrree ddee ttrraannssppoorrtt ddee ppaassssaaggeerrss ppaarr mmeerr dduu 2299 aavvrriill 11996611 eett pprroottooccoollee 44 jjuuiinn 11996655 RRaattiiffiiééee ppaarr llaa FFrraannccee llee 44 mmaarrss 11996655 ppuuiiss ddéénnoonnccééee llee 33 ddéécceemmbbrree 11997755 AAllggeerriiee,, CCuubbaa,, HHaaïïttii IIrraann ,, MMaaddaaggaassccaarr MMaarroocc,, PPéérroouu,, RRééppuubblliiqquuee AArraabbee UUnniiee,, SSuuiissssee,, TTuunniissiiee ZZaaiirree CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee rreellaattiivvee àà llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddeess eexxppllooiittaannttss ddee nnaavviirreess nnuuccllééaaiirreess dduu 2255 mmaaii 11996622 eett pprroottooccoollee aaddddiittiioonnnneell PPaass eennccoorree eenn vviigguueeuurr PPaass eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee LLiibbaann ,, MMaaddaaggaassccaarr PPaayyss BBaass,, PPoorrttuuggaall SSuurriinnaammee ,, RRééppuubblliiqquuee AArraabbee ddee SSyyrriiee,, ZZaaiirree CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee dduu 2277 mmaaii 11996677 ppoouurr ll’’uunniiffiiccaattiioonn ddee cceerrttaaiinneess rrèègglleess eenn mmaattiièèrree ddee ttrraannssppoorrtt ddee bbaaggaaggeess ddee ppaassssaaggeerrss ppaarr mmeerr PPaass eennccoorree eenn vviigguueeuurr PPaass eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee AAllggéérriiee,, CCuubbaa IIII.. CCOONNVVEENNTTIIOONNSS DDEE LL''OOMMII EEnnttrrééee eenn vviigguueeuurr ggéénnéérraallee EEnnttrrééee eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee OObbsseerrvvaattiioonnss PPuubblliiccaattiioonn ppaappiieerr PPuubbllii ccaattiioo nn éélleecc ttrroonnii qquuee
 10. 10. IIII.. AA.. OOMMII,, SSÉÉCCUURRIITTÉÉ MMAARRIITTIIMMEE CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr llaa ssaauuvveeggaarrddee ddee llee vviiee hhuummaaiinnee eenn mmeerr ((ccoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS)),, 11996600 2266 mmaaii 11996655 2266 mmaaii11996655 MMooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 3300 nnoovveemmbbrree11996666;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 2255 ooccttoobbrree 11996677;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 2266 nnoovveemmbbrree11996688 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 2211 ooccttoobbrree 11996699;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1122 ooccttoobbrree 11997711 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 2200 nnoovveemmbbrree 11997733 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu dduu 2200 nnoovveemmbbrree 11997733;; RReemmppllaaccééee ppaarr llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 11 nnoovveemmbbrree 11997744 ddeeppuuiiss llee 2255 mmaaii 11998800,, ddeemmeeuurree eenn vviigguueeuurr eennttrree llaa FFrraannccee eett lleess EEttaattss qquuii nn''oonntt ppaass rraattiiffiiéé llaa ccoonnvveennttiioonn ddee 11997744 RReemmppllaaccee llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 1100 jjuuiinn11994488 ddeeppuuiiss llee 2266 mmaaii 11996655 DDééccrreett nn°° 6655-- 444455 dduu 2255 mmaaii 11996655 ppuubblliiéé aauu JJOO dduu1155 jjuuiinn 11996655 BBaassee ppaacctt ee OOMMII CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr llaa ssaauuvveeggaarrddee ddee llee vviiee hhuummaaiinnee eenn mmeerr ((ccoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS)),, LLoonnddrreess llee 11 eerr nnoovveemmbbrree 11997744 2255 mmaaii 11998800 2255 mmaaii 11998800 MMooddiiffiiééee ppaarr llee pprroottooccoollee dduu 1177 fféévv..11997788 ddeeppuuiiss llee 11 mmaaii 11998811;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 2200 jjaann.. 11998811 ddeeppuuiiss llee 11 sseepptt.. 11999944 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 2200 nnoovv.. 11998811 ((cchhaappiittrreess 22--11,, 22--22,, 33,, 44 àà 66)) ddeeppuuiiss llee 11 sseepptt.. 11998844 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr llee pprrooccèèss--vveerrbbaall dduu 2222 ddéécc.. 11998822 ddeeppuuiiss llee 2222 ddéécc.. 11998822 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss ddééccrreett nn°° 8800-- 336699 dduu 1144 mmaaii..11998800 ppuubblliiéé aauu JJOO dduu 2233 mmaaii 11998800 BBaassee ppaacctt ee OOMMII
 11. 11. dduu 1177 jjuuiinn 11998833 ((cchhaappiittrreess 22--11,, 22--22,, 33,, 44 eett 77)) ddeeppuuiiss llee 11 jjuuiill.. 11998866 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 2299 aavvrriill 11998877 ddeeppuuiiss llee 3300 oocctt.. 11998888 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 2211 aavvrriill 11998888 ddeeppuuiiss llee 2222 oocctt.. 11998899;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 2288 oocctt.. 11998888 ((cchhaappiittrreess 22-- 11,, 88,, 22--11--2200--11,, 22--11--2222)) ddeeppuuiiss llee 11 aavvrriill 11999900 ;; lliiaaiissoonn aavveecc lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1100 nnoovv.. 11998888 ddeeppuuiiss llee 11 fféévv.. 11999922;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 99 nnoovv.. 11998888 ((cchhaappiittrreess 11,, 22--11,,33 àà 55)) ddeeppuuiiss llee 11 fféévv.. 11999922 ;; ccoommppllééttééee ppaarr llee pprroottooccoollee dduu 1111 nnoovv.. 11998888 ddeeppuuiiss llee 11 fféévv.. 11999922 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1111 aavvrriill 11998899 ((cchhaappiittrreess 22,, 33,, 44,, 55 eett 77)) ddeeppuuiiss llee 11 fféévvrriieerr 11999922;; lliiaaiissoonn aavveecc lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1166 mmaarrss 11999900;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 2255 mmaaii 11999900 ddeeppuuiiss llee 11 fféévv.. 11999922;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 2233 mmaaii 11999911 ((cchhaappiittrreess 22,, 33,, 55,, 66 eett 77)) ddeeppuuiiss llee 11 jjaannvv.. 11999944 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 2200 aavvrriill 11999944 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 2244 mmaaii 11999944 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 99 fféévvrriieerr 11999944 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1166 mmaaii 11999955 ;; rreemmppllaaccee llaa ccoonnvveennttiioonn
 12. 12. dduu 1177 jjuuiinn 11996600 ddeeppuuiiss llee 2255 mmaaii 11998800 CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee 11996666 ssuurr lleess lliiggnneess ddee cchhaarrggee ((CCoonnvveennttiioonn LLLL)) ffaaiittee àà LLoonnddrreess llee 55 aavvrriill 11996666 2211 jjuuiilllleett 11996688 2211 jjuuiilllleett 11996688 MMooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1122 oocctt.. 11997711 ddeeppuuiiss ll''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1122 nnoovv.. 11997755 ddeeppuuiiss ll''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1155 nnoovv.. 11997799 ddeeppuuiiss ll''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1177 nnoovv.. 11998833 ddeeppuuiiss ll''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr ;; mmooddiiffiiééee ppaarr llee pprroottooccoollee dduu 1111 nnoovv.. 11998888 ((aarrttiicclleess 22 àà 88,, 1144,, aaddjjoonnccttiioonn ddee ll''aarrttiiccllee 22--99,, mmooddiiffiiccaattiioonn ddeess aarrttiicclleess 33 àà 55,, 1122,, 1133 eett 2211,, aannnneexxee 11 àà 33)) ddeeppuuiiss ll''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr ;; lliiaaiissoonn aavveecc lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1166 mmaarrss 11999900 ddeeppuuiiss ll''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr ;; AAbbrrooggee eett rreemmppllaaccee llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 55 jjuuiilllleett 11993300 eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee sseess ddiissppoossiittiioonnss ccoonnttrraaiirreess ddeeppuuiiss llee 2211 jjuuiilllleett 11996688 DDééccrreett nn°°6699--8899 dduu 2200 jjaannvviieerr 11996699 ppuubblliiéé aauu JJOO dduu 3300 jjaannvv.. 11996699 BBaassee ppaacctt ee OOMMII AAccccoorrdd ddee 11997711 ssuurr lleess nnaavviirreess ddee ppaassssaaggeerrss qquuii eeffffeeccttuueenntt ddeess ttrraannssppoorrttss ssppéécciiaauuxx ((SSTTPP 11997711)) 22 jjaannvviieerr 11997744 22 jjaannvviieerr 11997744 CCoommppllééttéé ppaarr llee pprroottooccoollee dduu 1133 jjuuiill.. 11997733 ddeeppuuiiss llee 22 jjuuiinn 11997777 ;; AAbbrrooggee llee rréégglleemmeenntt ddee 11993311 ddeeppuuiiss llee 2277 ddéécc.. 11997744 DDééccrreett 7755--114433 dduu 33 mmaarrss..11997755 BBaassee ppaacctt ee OOMMII PPrroottooccoollee ddee 11997733 ssuurr lleess eemméénnaaggeemmeennttss àà bboorrdd ddeess ppaassssaaggeerrss qquuii eeffffeeccttuueenntt ddeess 22 jjuuiinn 11997777 22 jjuuiinn 11997777 CCoommppllèèttee ll''aaccccoorrdd dduu 66 ooccttoobbrree 11997711 ddeeppuuiiss llee 22 jjuuiilllleett 11997777 DDééccrreett nn°° 7777-- 559955 dduu 33 jjuuiinn 11997777,, ppuubblliiéé aauu JJOO llee 1122 jjuuiinn BBaassee ppaacctt ee
 13. 13. ttrraannssppoorrttss ssppéécciiaauuxx ((SSPPAACCEE -- SSTTPP 11997733)) 11997777 OOMMII CCoonnvveennttiioonn ssuurr llee RRèègglleemmeenntt iinntteerrnnaattiioonnaall ppoouurr pprréévveenniirr lleess aabboorrddaaggeess eenn mmeerr ((CCoonnvveennttiioonn CCOOLLRREEGG ddee 11997722)) ffaaiitteess àà LLoonnddrreess llee 2200 ooccttoobbrree 11997722 1155 jjuuiilllleett 11997777 1155 jjuuiilllleett 11997777 MMooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1199 nnoovv.. 11998811 ddeeppuuiiss llee 11 jjuuiinn 11998833 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1199 nnoovv.. 11998877 ((rréégglleemmeennttss 11,, 33,, 88,, 1100,, aannnneexxeess 11 eett 44)) ddeeppuuiiss llee 1199 nnoovveemmbbrree 11998899 ;; mmooddiiffiiéé ppaarr ll''aammeennddeemmeenntt dduu 1199 ooccttoobbrree 11998899 ddeeppuuiiss llee 1199 aavvrriill 11999911 ;; mmooddiiffiiéé ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 44 nnoovveemmbbrree 11999933 ddeeppuuiiss llee 44 nnoovveemmbbrree 11999955 CCoommppllèèttee llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 2233 sseepptt.. 11991100 ddeeppuuiiss llee 1155 jjuuiilllleett 11997777 ;; RReemmppllaaccee lleess rrèègglleess iinntteerrnnaattiioonnaalleess dduu 1177 jjuuiinn 11996600 ddeeppuuiiss llee 1155 jjuuiilllleett 11997777 DDééccrreett nn°°7777-- 773333 dduu 66 jjuuiilllleett 11997777 ppuubblliiéé aauu JJOO dduu 0088 jjuuiilllleett 11997777 BBaassee ppaacctt ee OOMMII CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ssuurr llaa ssééccuurriittéé ddeess ccoonntteenneeuurrss ((CCSSCC))ffaaiittee àà GGeennèèvvee llee 22 ddéécceemmbbrree 11997722 66 sseepptteemmbbrr ee 11997777 66 sseepptteemmbbrree 11997777 MMooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 22 aavvrr.. 11998811 ((aannnneexxee 11)) ddeeppuuiiss llee 11 ddéécc.. 11998811 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1133 jjuuiinn 11998833 ((aannnneexxeess 11 eett 22)) ddeeppuuiiss llee 11 jjaannvv.. 11998844 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1177 mmaaii 11999911 ((aannnneexxeess 11 eett 22)) ddeeppuuiiss llee 11 jjaannvv.. 11999933 ;; lliiaaiissoonn aavveecc llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 2277 jjaannvv.. 11999944 DDééccrreett nn°°7777-- 11004433 dduu 99 sseepptteemmbbrree 11997777,, ppuubblliiéé aauu JJOO dduu 1188 sseepptt.. 11997777 BBaassee ppaacctt ee OOMMII CCoonnvveennttiioonn ppoorrttaanntt ccrrééaattiioonn ddee ll''OOrrggaanniissaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddeess ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss mmaarriittiimmeess ppaarr ssaatteelllliittee ((IINNMMAARRSSAATT)) ffaaiittee àà 1166 jjuuiilllleett 11997799 1100 ooccttoobbrree 11997799 CCoommppllééttéé ppaarr llee pprroottooccoollee dduu 11 ddéécc.. 11998811 ddeeppuuiiss llee 3300 jjuuiinn 11998833 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1166 ooccttoobbrree 11998855 ((aarrttiicclleess 11,, 33--11//22,, 77--11//22,, 88--11,, 1122-- 11--cc,, 1155--aa,, 1155--cc,, 1155--hh,, LLooii nn°° 7799--991122,, JJOO dduu 2266 oocctt.. 11997799,, pp.. 22667711 ;; DDééccrreett nn°° 7799-- 11000088 dduu 2222 nnoovv.. 11997799 ppuubblliiéé aauu JJOO dduu 2299nnoovv.. 11997799 BBaassee ppaacctt ee OOMMII
 14. 14. LLoonnddrreess llee 33 nnoovveemmbbrree 11997766 2211--22--bb,, 2211--77--bb,, 2277,, 3322-- 33 eett 3355--11)) ddeeppuuiiss llee 1133 oocctt.. 11998899;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1199 jjaann.. 11998899 ((aarrttiicclleess 11,, 33-- 11 eett 22,, 77--11 àà 33,, 1122--11--cc,, 1155--aa,, 1155--cc,, 1155--hh,, 2211--22-- bb,, 2211--77--bb--11,, 3322--33 eett 77-- 44)) ddeeppuuiiss llee 2266 jjuuiinn 11999977 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 2244 aavvrriill 11999988 RRTTAAFF 11997799,, nn°° 5533 ;; OO..NN..UU..,, vvooll.. 11114433 pp.. 112244 CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee TToorrrreemmoolliinnooss ssuurr llaa ssééccuurriittéé ddeess nnaavviirreess ddee ppêêcchhee ((11996666,, CCoonnvveennttiioonn SSVVFF)) OOMMII CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee 11997788 ssuurr lleess nnoorrmmeess ddee ffoorrmmaattiioonn ddeess ggeennss ddee mmeerr,, ddee ddéélliivvrraannccee ddeess bbrreevveettss eett ddee vveeiillllee ((CCoonnvveennttiioonn SSTTCCWW)) ffaaiittee àà LLoonnddrreess llee 77 jjuuiilllleett 11997788 2288 aavvrriill 11998844 2288 aavvrriill 11998844 MMooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 2222 mmaaii 11999911 ((cchhaappiittrreess II,,IIII eett IIVV)) ddeeppuuiiss llee 11 ddéécc.. 11999933 DDééccrreett nn°° 8844-- 338877 dduu 1111 mmaaii 11998844 ppuubblliiéé aauu JJOO dduu 2255 mmaaii 11998844 BBaassee ppaacctt ee OOMMII CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee 11999955 ssuurr lleess nnoorrmmeess ddee ffoorrmmaattiioonn dduu ppeerrssoonnnneell ddeessnnaavviirreess ddee ppêêcchhee,, ddee ddéélliivvrraannccee ddeess bbrreevveettss eett ddee vveeiillllee ((CCoonnvveennttiioonn SSTTCCWW--FF)) OOMMII CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ssuurr llaa rreecchheerrcchhee eett llee ssaavveettaaggee mmaarriittiimmeess ((CCoonnvveennttiioonn SSAARR)) ffaaiittee àà HHaammbboouurrgg llee 2277 aavvrriill 11997799 2222 jjuuiinn 11998855 2222 jjuuiinn 11998855 DDééccrreett nn°° 8855-- 558800 dduu 55 jjuuiinn 11998855,, ppuubblliiéé aauu JJOO dduu 99 jjuuiinn 11998855 ;; RRTTAAFF 11998855,, nn°° 4466 ;; OO..NN..UU..,, vvooll.. 11440055,, pp.. 9977 BBaassee ppaacctt ee OOMMII IIII.. BB.. OOMMII,, PPOOLLLLUUTTIIOONN DDEESS MMEERRSS EEnnttrrééee eenn vviigguueeuurr ggéénnéérraallee EEnnttrrééee eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee OObbsseerrvvaattiioonnss PPuubblliiccaattiioonnss PPaappiieerr PPuubbllii ccaattiioo nn éélleecc ttrroonnii
 15. 15. qquuee CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr llaa pprréévveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn ddeess eeaauuxx ddee llaa mmeerr ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess,, 11995544 ((OOIILLPPOOLL)) 2266 jjuuiilllleett 11995588 2266 jjuuiilllleett 11995588 MMooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1111 aavvrriill 11996622 ((aarrttiicclleess 11 àà 1100,, 1166--11 eett 1188)) ddeeppuuiiss llee 1188 mmaaii 11996677 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1111 aavvrriill 11996622 ((aarrttiiccllee 1144)) ddeeppuuiiss llee 2200 jjuuiinn 11996677;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 2211 oocctt.. 11996699 ddeeppuuiiss llee 2200 jjaann.. 11997788 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 2211 oocctt.. 11996699 ddeeppuuiiss llee 1100 jjaann.. 11997788 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1122 oocctt.. 11997711 ((aarrttiicclleess 11 eett 33)) ddeeppuuiiss ll''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1155 oocctt.. 11997711 ddeeppuuiiss ll''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr ;; rreemmppllaaccééee ppaarr llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 22 nnoovv.. 11997733 ddeeppuuiiss llee 22 oocctt.. 11998833,, ddeemmeeuurree eenn vviigguueeuurr eennttrree llaa FFrraannccee eett lleess EEttaattss qquuii nn''oonntt ppaass rraattiiffiiéé llaa ccoonnvveennttiioonn ddee 11997733 JJOO dduu 1188 aavvrr.. 11995577 pp.. 44009999 ddééccrreett nn°° 5588-- 992222 dduu 77 oocctt.. 11995588 ppuubblliiéé aauu JJOO dduu 88 oocctt.. 11995588 ;; RRTTAAFF 11995588,, nn°° 3311 ;; OO..NN..UU..,, vvooll.. 332277 pp.. 55 BBaassee ppaacctt ee OOMMII CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee 11996699 ssuurr ll''iinntteerrvveennttiioonn eenn hhaauuttee mmeerr eenn ccaass dd''aacccciiddeenntt eennttrraaîînnaanntt oouu ppoouuvvaanntt eennttrraaîînneerr uunnee ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess ((IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN 11996699)) ffaaiittee àà BBrruuxxeelllleess llee 2299 nnoovveemmbbrree 11996699 66 mmaaii 11997755 66 mmaaii 11997755 CCoommppllééttééee ppaarr llee pprroottooccoollee dduu 22 nnoovv.. 11997733 ddeeppuuiiss llee 3300 mmaarrss 11998833 LLooii nn°° 7711--11000022,, JJOO dduu 1177 ddéécc.. 11997711,, pp.. 1122332233 DDééccrreett nn°° 7755-- 555533 dduu 2266 jjuuiinn 11997755 ppuubblliiéé aauu JJOO dduu 33 jjuuiill.. 11997755 RRTTAAFF 11997755,, nn°° 4455 ;; OO..NN..UU..,, vvooll.. 997700 pp.. 221111 BBaassee ppaacctt ee OOMMII CCoonnvveennttiioonn ddee 11997722 ssuurr llaa pprréévveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn ddeess mmeerrss 3300 aaooûûtt 11997755 55 mmaarrss 11997777 CCoommppllééttééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1122oocctt.. 11997788 ddeeppuuiiss llee 1111mmaarrss LLooii nn°° 7766--11118822 ppuubblliiééee aauu JJOO dduu 2233 ddéécc.. 11997766 pp.. BBaassee ppaacctt ee
 16. 16. rrééssuullttaanntt ddee ll''iimmmmeerrssiioonn ddeess ddéécchheettss,, ffaaiittee àà LLoonnddrreess,, MMeexxiiccoo,, MMoossccoouu eett WWaasshhiinnggttoonn llee 2299 ddéécceemmbbrree 11997722 ((LLDDCC 11997722)) 11997799 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1122oocctt.. 11997788 ((aannnneexxeess 11 eett 22)) ddeeppuuiiss llee 1111 mmaarrss 11997799 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 2244 sseepptt.. 11998800 ((aannnneexxeess 11 eett 22)) ddeeppuuiiss llee 1111 mmaarrss 11998811 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr ll''aammeennddeemmeenntt dduu 33 nnoovv.. 11998899 ((aannnneexxee 33)) ddeeppuuiiss llee 1199 mmaaii 11999900 77336655 ddééccrreett nn°° 7777-- 11114455 dduu 2288 sseepptt 11997777 ppuubblliiéé aauu JJOO dduu 1144 oocctt.. 11997777 RRTTAAFF 11997777,, nn°° 7755 ;; OO..NN..UU..,, vvooll.. 11004466 OOMMII CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee 11997733 ppoouurr llaa pprréévveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess nnaavviirreess ((MMAARRPPOOLL 11997733)),, ffaaiittee àà LLoonnddrreess llee 22 nnoovveemmbbrree 11997733 22 ooccttoobbrree 11998833 22 ooccttoobbrree 11998833 MMooddiiffiiééee ppaarr llee pprroottooccoollee dduu 1177 fféévv.. 11997788 ddeeppuuiiss llee 22 oocctt.. 11998833 ;; lliiaaiissoonn aavveecc lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1177 jjuuiinn 11998833;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 77 sseepptt.. 11998844 ddeeppuuiiss llee 77 jjaann.. 11998866 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 55 ddéécc.. 11998855 ddeeppuuiiss llee 66 aavvrriill.. 11998877 ;; mmooddiiffiiééee ppaarr lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1177 oocctt.. 11998899 ((rréégglleemmeennttss 55 eett 66)) ddeeppuuiiss llee 1177aaooûûtt 11999900 ;; lliiaaiissoonn aavveecc lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1155.. nnoovv.. 11999900 ddeeppuuiiss llee 1177 mmaarrss 11999922 ;; lliiaaiissoonn aavveecc lleess aammeennddeemmeennttss dduu 1166 mmaarrss 11999900 ddeeppuuiiss ll''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr ;; RReemmppllaaccee llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 1122 mmaaii 11995544 ddeeppuuiiss llee 22 oocctt.. 11998833 LLooii nn°°8811--774422,, JJOO dduu 66 aaooûûtt 11998811,, pp.. 22115511 DDééccrreett nn°°8833-- 887744 dduu 2277 sseepptt.. 11998833 ;; DDééccrreett nn°° 8899--111155 dduu 2211 fféévv.. 11998899 ppuubblliiéé aauu JJOO dduu 22 ooccttoobbrree 11998833 BBaassee ppaacctt ee OOMMII CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee 11999900 ssuurr llaa pprrééppaarraattiioonn,, llaa lluuttttee eett llaa ccooooppéérraattiioonn eenn mmaattiièèrree ddee ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess 1133 mmaaii 11999955 1133 mmaaii 11999955 DDééccrreett nn°°9966-- 666633 dduu 2222 jjuuiill.. 11999966,, ppuubblliiéé aauu JJOO dduu 2277 jjuuiilllleett 11999966;; OO..NN..UU..,, vvooll.. 11889911,, pp.. 5511 BBaassee ppaacctt ee OOMMII IIII.. CC.. OOMMII,, RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉ EEnnttrrééee eenn vviigguueeuurr ggéénnéérraallee EEnnttrrééee eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee OObbsseerrvvaattiioonnss PPuubblliiccaattiioonn ppaappiieerr PPuubbllii ccaattiioo nn éélleecc ttrroonnii qquuee
 17. 17. CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ssuurr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé cciivviillee ppoouurr lleess ddoommmmaaggeess dduuss àà llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess ((CCLLCC 11996699)) 1199 jjuuiinn 11997755 DDéénnoonncciiaattii oonn llee 1155 mmaaii 11998888 ppaarr llaa FFrraannccee NNoommbbrreeuusseess ddéénnoonncciiaattiioonnss PPrroottooccoollee àà llaa CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ssuurr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé cciivviillee ppoouurr lleess ddoommmmaaggeess dduuss àà llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess ffaaiitt àà LLoonnddrreess llee 1199 nnoovveemmbbrree 11997766 ((CCLLCC PPRROOTT 11997766)) 88 aavvrriill 11998811 88 aavvrriill 11998811 MMooddiiffiiee llaa CCoonnvveennttiioonn dduu 2299 nnoovveemmbbrree11996699 ((aarrttiicclleess 55--11 eett 55--99)) ddeeppuuiiss llee 88 aavvrriill 11998811 LLooii nn°°7799--11114488 JJOO dduu 3300 ddéécceemmbbrree..11997799 pp.. 33331144 DDééccrreett nn°° 8811-- 447733 dduu 0077mmaaii..11998811 ppuubblliiéé aauu JJOO :: llee 1133 mmaaii..11998811 OOMMII BBaassee ppaacctt ee PPrroottooccoollee dduu 1199 nnoovveemmbbrree 11999922 àà llaa CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ssuurr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé cciivviillee ppoouurr lleess ddoommmmaaggeess dduuss àà llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess,, 11996699 ((CCLLCC PPRROOTT 11999922)) 3300 mmaaii 11999966 3300 mmaaii 11999966 MMooddiiffiiee llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 2299 nnoovv.. 11996699 ((aarrttiicclleess 11,, 22,, 33,, 44,, 77,, 99 eett 1122)) ddeeppuuiiss llee 3300 mmaaii 11999966 DDééccrreett nn°°9966--771188 dduu 0077 aaooûûtt 11999966,, ppuubblliiéé aauu JJOO dduu 1144 aaooûûtt 11999966 OOMMII BBaassee ppaacctt ee CCoonnvveennttiioonn IInntteerrnnaattiioonnaallee PPoorrttaanntt CCrrééaattiioonn dd’’uunn FFoonnddss IInntteerrnnaattiioonnaall dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn ppoouurr lleess ddoommmmaaggeess dduuss àà llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess ((FFOONNDDSS 11997711)) 1166 ooccttoobbrree 11997788 DDéénnoonncciiaattii oonn llee 1155 mmaaii 11999988 ppaarr llaa FFrraannccee PPrroottooccoollee ddee llaa ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee 11997711 ppoorrttaanntt ccrrééaattiioonn dd''uunn FFoonnddss iinntteerrnnaattiioonnaall dd''iinnddeemmnniissaattiioonn ppoouurr lleess ddoommmmaaggeess dduuss àà llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess ((FFUUNNDD PPRROOTT 11997766)),, ffaaiitt àà LLoonnddrreess llee 1199 nnoovveemmbbrree 11997766 2222 nnoovveemmbbrree 11999944 2222 nnoovveemmbbrree 11999944 MMooddiiffiiee llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 1188 ddéécceemmbbrree11997711 ((aarrttiicclleess 11--44,, 44 eett 55,, 1111 eett 1122)) ddeeppuuiiss llee 2222 nnoovveemmbbrree11999944 OOMMII BBaassee ppaacctt ee
 18. 18. PPrroottooccoollee ddee 11999922 mmooddiiffiiaanntt llaa CCoonnvveennttiioonn IInntteerrnnaattiioonnaallee ddee 11997711 ppoorrttaanntt ccrrééaattiioonn dd’’uunn FFoonnddss IInntteerrnnaattiioonnaall dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn ppoouurr lleess ddoommmmaaggeess dduuss àà llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess ((FFUUNNDD PPRROOTT 11999922)) 3300 mmaaii 11999966 eennttrréé eenn vviigguueeuurr OOMMII CCoonnvveennttiioonn rreellaattiivvee àà llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé cciivviillee ddaannss llee ddoommaaiinnee dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ddee mmaattiièèrreess nnuuccllééaaiirreess ((NNUUCCLLEEAARR 11997711)) 1155 jjuuiilllleett 11997755 1155 jjuuiilllleett 11997755 RReeccttiiffiiééee ppaarr llee pprrooccèèss--vveerrbbaall dduu 1100 jjaannvviieerr11997777 ((aarrttiiccllee 88)) LLooii nn°° 7722--11116644,, JJOO dduu 2288 ddéécceemmbbrree 11997722 pp..1133558877 ;; ddééccrreett nn°°7755--669933 dduu 2233 jjuuiilllleett 11997755 ppuubblliiéé aauu JJOO dduu 33 aaooûûtt 11997755 OOMMII BBaassee ppaacctt ee CCoonnvveennttiioonn dd’’AAtthhèènneess rreellaattiivvee aauu ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr ddee ppaassssaaggeerrss eett ddee lleeuurrss bbaaggaaggeess ((PPAALL 11997744)) 2288 aavvrriill 11998877 PPaass eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee PPrroottooccoollee àà llaa CCoonnvveennttiioonn dd’’AAtthhèènneess rreellaattiivvee aauu ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr ddee ppaassssaaggeerrss eett ddee lleeuurrss bbaaggaaggeess ((PPAALL PPRROOTT 11997766)) 1100 aavvrriill 11998899 PPaass eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee PPrroottooccoollee ddee 11999900 mmooddiiffiiaanntt llaa CCoonnvveennttiioonn dd’’AAtthhèènneess ddee 11997744 rreellaattiivvee aauu ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr ddee ppaassssaaggeerrss eett ddee lleeuurrss bbaaggaaggeess ((PPAALL PPRROOTT 11999900)) PPaass eennccoorree eenn vviigguueeuurr PPaass eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee CCoonnvveennttiioonn ssuurr llaa lliimmiittaattiioonn ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eenn mmaattiièèrree ddee ccrrééaanncceess mmaarriittiimmeess dduu 1199 nnoovveemmbbrree 11997766 ((LLLLMMCC 11997766)) 11 eerr ddéécceemmbbrree 11998866 11 eerr ddéécceemmbbrree 11998866 AAbbrrooggee llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 2255 aaooûûtt..11992244 ;; AAbbrrooggee llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 1100 ooccttoobbrree 11995577,, ddeeppuuiiss llee 11eerr ddéécceemmbbrree 11998866 LLooii nn°°7799--11114466 JJOO dduu 3300 ddéécceemmbbrree 11997799,, pp.. 33331133 ;; DDééccrreett nn°°8866--11337711 dduu 2233 ddéécceemmbbrree 11998866 ppuubblliiéé aauu JJOO dduu 11 jjaannvviieerr11998877 ;; OO..NN..UU..,, vvooll.. 11445566,, pp.. 222211 OOMMII BBaassee ppaacctt ee
 19. 19. PPrroottooccoollee dduu 33 mmaaii 11999966 mmooddiiffiiaanntt llaa ccoonnvveennttiioonn ddee 11997766 ssuurr llaa lliimmiittaattiioonn ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eenn mmaattiièèrree ddee ccrrééaanncceess mmaarriittiimmeess ((LLLLMMCC PPRROOTT 11999966)) PPaass eennccoorree eenn vviigguueeuurr PPaass eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee 11998899 ssuurr ll''aassssiissttaannccee,, ffaaiittee àà LLoonnddrreess llee 2288 aavvrriill 11998899,, eennsseemmbbllee uunn AAccttee ffiinnaall 1144 jjuuiilllleett 11999966 2200 ddéécceemmbbrree 22000022 LLooii nn°° 22000011--7744,, JJOO dduu 3311 jjaannvviieerr..22000011 pp..11664499 ;; ddééccrreett nn°° 22000022--664455 dduu 2233 aavvrriill..22000022 PPuubblliiccaattiioonn aauu JJOO :: 3300 aavvrriill ..22000022 ;; OO..NN..UU..,, vvooll.. 11999966,, pp.. 116655 OOMMII BBaassee ppaacctt ee CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee 11999900 ssuurr llaa pprrééppaarraattiioonn,, llaa lluuttttee eett llaa ccooooppéérraattiioonn eenn mmaattiièèrree ddee ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess 1133 mmaaii 11999955 1133 mmaaii 11999955 DDééccrreett nn°° 9966-- 666633 dduu 2222jjuuiilllleett..11999966 ppuubblliiéé aauu JJOO llee 2277jjuuiilllleett 11999966 ;; OO..NN..UU..,, vvooll.. 11889911,, pp.. 5511 OOMMII BBaassee ppaacctt ee CCoonnvveennttiioonn IInntteerrnnaattiioonnaallee ddee 11999966 ssuurr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eett ll’’iinnddeemmnniissaattiioonn ppoouurr lleess ddoommmmaaggeess lliiééss aauu ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr ddee ssuubbssttaanncceess nnoocciivveess eett ppootteennttiieelllleemmeenntt ddaannggeerreeuusseess ((HHNNSS 11999966)) SSiiggnnééee àà LLoonnddrreess llee 33 mmaaii 11999966 PPaass eennccoorree eenn vviigguueeuurr PPaass eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee IIIIII.. CCOONNVVEENNTTIIOONNSS DDEESS NNAATTIIOONNSS UUNNIIEESS EEnnttrrééee eenn vviigguueeuurr ggéénnéérraallee EEnnttrrééee eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee OObbsseerrvvaattiioonnss PPuubblliiccaattiioonnss ppaappiieerr PPuubbllii ccaattiioo nnss éélleecc ttrroonnii qquueess CCoonnvveennttiioonn rreellaattiivvee àà uunn ccooddee ddee ccoonndduuiittee ddeess ccoonnfféérreenncceess mmaarriittiimmeess,, ffaaiittee àà GGeennèèvvee llee 66 aavvrriill 11997744 66 ooccttoobbrree 11998833 44 aavvrriill 11998855 RReeccttiiffiiééee ppaarr llee pprrooccèèss--vveerrbbaall dduu 2200 aaooûûtt..11998844 ddeeppuuiiss llee 2200 aaooûûtt..11998844 LLooii NN°°8855--554411;; JJOO dduu 2244 mmaaii 11998855 pp.. 55881155 ;; ddééccrreett nn°° 8877-- 773333 dduu 11 eerr ooccttoobbrree 11998877 UUNN BBaassee ppaacctt ee
 20. 20. ppuubblléé aauu JJOO llee 88..sseepptteemmbbrree 11998877 CCoonnvveennttiioonn ddeess NNaattiioonnss UUnniieess ssuurr llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr,, HHaammbboouurrgg 3311 mmaarrss 11997788,, ““RREEGGLLEESS DDEE HHAAMMBBOOUURRGG”” 11 eerr nnoovveemmbbrree 11999922 PPaass eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee CCNNUU DDCCII CCNNUU DDCCII CCoonnvveennttiioonn ddeess NNaattiioonnss UUnniieess ssuurr llee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall iinntteerrnnaattiioonnaall ddee mmaarrcchhaannddiisseess GGeennèèvvee llee 2244 mmaaii 11998800 PPaass eennccoorree eenn vviigguueeuurr PPaass eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee CCoonnvveennttiioonn ddeess NNaattiioonnss uunniieess ssuurr llee ddrrooiitt ddee llaa mmeerr,, ffaaiittee àà MMoonntteeggoo BBaayy llee 1100 ddéécceemmbbrree 11998822 1166 nnoovveemmbbrree 11999944 1111 aavvrriill 11999966 RReeccttiiffiiééee ppaarr llee pprrooccèèss--vveerrbbaall dduu 11 eerr ooccttoobbrree 11998844 ;; mmiissee eenn ooeeuuvvrree ppaarr ll''aaccccoorrdd dduu 2299 jjuuiilllleett..11999944 ddeeppuuiiss llee 2288jjuuiilllleett 11999966 ;; mmiissee eenn ooeeuuvvrree ppaarr ll''aaccccoorrdd dduu 44 aaooûûtt 11999955 ddeeppuuiiss ll''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr ;; rreeccttiiffiiéé ppaarr llee pprrooccèèss-- vveerrbbaall dduu 2255 jjaannvviieerr 11999966 ((tteexxttee ffrraannççaaiiss));; ccoommppllééttééee ppaarr ll''aaccccoorrdd dduu 2233 mmaaii11999977 ddeeppuuiiss ll''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr.. RReemmppllaaccee lleess ddeeuuxx ccoonnvveennttiioonnss eett llee pprroottooccoollee dduu 2299 aavvrriill 11995588 ddeeppuuiiss llee 1166.. nnoovveemmbbrree 11999944 LLooii nn°° 9955--11331111,, JJOO dduu 2222 ddéécceemmbbrree 11999955 pp.. 1188554433 DDééccrreett nn°° 9966--777744 dduu 3300 aaooûûtt..11999966 ppuubblliiéé aauu JJOO :: llee 77 ooccttoobbrree 11999966 ;; DDooccuummeennttaattiioonn ffrraannççaaiissee,, NNootteess eett ééttuuddeess ddooccuummeennttaaiirreess,, nn°°44770033,,11998833 ;; OO..NN..UU..,, vvooll.. 11883344 eett 11883355 UUNN BBaassee ppaacctt ee CCoonnvveennttiioonn ddeess NNaattiioonnss UUnniieess ssuurr lleess ccoonnddiittiioonnss dd’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn ddeess nnaavviirreess,, GGeennèèvvee,, 77 fféévvrriieerr 11998866 PPaass eennccoorree eennttrrééee eenn vviigguueeuurr PPaass eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee CCoonnvveennttiioonn ddeess NNaattiioonnss UUnniieess ssuurr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddeess eexxppllooiittaannttss ddee tteerrmmiinnaauuxx ttrraannssppoorrtt ddaannss llee ccoommmmeerrccee PPaass eennccoorree eennttrrééee eenn vviigguueeuurr ((LLoorrss dduu ddééppôôtt dduu PPaass eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee CCNNUU DDCCII
 21. 21. iinntteerrnnaattiioonnaall ssiiggnnééee àà VViieennnnee 1199 aavvrriill 11999911 55OO èèmmee iinnssttrruummeenn tt ddee rraattiiffiiccaattiioo nn)) CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee 11999933 ssuurr lleess pprriivviillèèggeess eett hhyyppootthhèèqquueess mmaarriittiimmeess PPaass eennccoorree eennttrrééee eenn vviigguueeuurr PPaass eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee CCoonnvveennttiioonn IInntteerrnnaattiioonnaallee ddee 11999999 ssuurr llaa ssaaiissiiee ccoonnsseerrvvaattooiirree ddeess nnaavviirreess FFaaiittee àà GGeennèèvvee,, llee 1122 MMaarrss 11999999 PPaass eennccoorree eennttrrééee eenn vviigguueeuurr PPaass eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee IIVV.. CCOONNVVEENNTTIIOONNSS UUNNIIDDRROOIITT EEnnttrrééee eenn vviigguueeuurr ggéénnéérraallee EEnnttrrééee eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee OObbsseerrvvaattiioonnss PPuubblliiccaattiioonn ppaappiieerr PPuubbllii ccaattiioo nn éélleecc ttrroonnii qquuee CCoonnvveennttiioonn dd''UUnniiddrrooiitt ssuurr llee ccrrééddiitt--bbaaiill iinntteerrnnaattiioonnaall,, ffaaiittee àà OOttttaawwaa llee 2288 mmaaii 11998888 11 eerr mmaaii 11999955 11 eerr mmaaii 11999955 LLooii nn°° 9911--663366 ;; JJOO dduu 1111 jjuuiilllleett11999911,, pp.. 99002266 ;; ddééccrreett nn°° 9955--887799 dduu 2288 jjuuiilllleett 11999955,, ppuubblliiéé aauu JJOO dduu 44 aaooûûtt 11999955 UUNNII DDRROO IITT BBaassee ppaacctt ee VV.. CCOONNVVEENNTTIIOONNSS OOIITT EEnnttrrééee eenn vviigguueeuurr ggéénnéérraallee EEnnttrrééee eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee OObbsseerrvvaattiioonnss PPuubblliiccaattiioonn ppaappiieerr PPuubbllii ccaattiioo nn éélleecc ttrroonnii qquuee CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee dduu ttrraavvaaiill nn°° 88 ccoonncceerrnnaanntt ll''ooccttrrooii dd''uunnee iinnddeemmnniittéé ddee cchhôômmaaggee eenn ccaass ddee ppeerrttee ppaarr nnaauuffrraaggee 1166 mmaarrss 11992233 2211 mmaarrss 11992299 LLooii ppuubblliiééee aauu JJOO dduu 2299 aavvrriill 11992288 ;; DDééccrreett dduu 3300mmaarrss 11992299 ppuubblliiéé aauu JJOO dduu 2255 aavvrriill..11992299 OOIITT CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee dduu ttrraavvaaiill nn°° 99 2233 nnoovveemmbbrree 11992211 2255 jjaannvviieerr 11992288 JJOO dduu 2211 mmaarrss 11992288 OOIITT
 22. 22. ccoonncceerrnnaanntt llee ppllaacceemmeenntt ddeess mmaarriinnss,, aaddooppttééee ppaarr llaa CCoonnfféérreennccee iinntteerrnnaattiioonnaallee dduu ttrraavvaaiill qquuii ss''eesstt tteennuuee àà GGêênneess dduu 1155 jjuuiinn 11992200 aauu 1100 jjuuiilllleett 11992200 CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee dduu ttrraavvaaiill nn°°7711 ccoonncceerrnnaanntt lleess ppeennssiioonnss ddeess ggeennss ddee mmeerr ssiiggnnééee àà SSeeaattttllee 1100 ooccttoobbrree 11996622 1100 ooccttoobbrree 11996622 LLooii nn°°4488--11449955,, JJOO dduu 2288 sseepptteemmbbrree 11994488 pp.. 99449900 ;; DDééccrreett nn°° 5500--11555500 dduu 1133 ddéécceemmbbrree 11995500,, JJOO dduu 2200 ddéécceemmbbrree 11995500 OOIITT CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee dduu ttrraavvaaiill nn°° 112255 ccoonncceerrnnaanntt lleess bbrreevveettss ddee ccaappaacciittéé ddeess ppêêcchheeuurrssssiiggnnééee llee 2211 jjuuiinn 11992266 àà GGeennèèvvee.. 1155 jjuuiilllleett 11996699 22 aavvrriill 11997711 DDééccrreett nn°° 7711-- 443344 dduu1111 jjuuiinn 11997711 ;; ppuubblliiccaattiioonn aauu JJOO llee1133 jjuuiinn 11997711 OOIITT CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee dduu ttrraavvaaiill nn°° 112266 ccoonncceerrnnaanntt llee llooggeemmeenntt àà bboorrdd ddeess bbaatteeaauuxx ddee ppêêcchhee ssiiggnnééee llee 2211 jjuuiinn 11992266 àà GGeennèèvvee 66 nnoovveemmbbrree 11996688 1188 nnoovveemmbbrree 11997722 JJOO dduu 2277 aaooûûtt 11997722 OOIITT CCoonnvveennttiioonn dduu ttrraavvaaiill nn°° 113333 ccoonncceerrnnaanntt llee llooggeemmeenntt ddee ll''ééqquuiippaaggee àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess ((ddiissppoossiittiioonnss ccoommpplléémmeennttaaiirreess)) ssiiggnnééee llee 3300 ooccttoobbrree 11997700 àà GGeennèèvvee 2277 aaooûûtt 11999911 2277 aaooûûtt 11999911 OO..NN..UU..,, vvooll.. 11665500,, pp.. 336611 OOIITT CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee dduu ttrraavvaaiill nn°° 113377 ccoonncceerrnnaanntt lleess rrééppeerrccuussssiioonnss ssoocciiaalleess ddeess nnoouuvveelllleess mméétthhooddeess ddee mmaannuutteennttiioonn ddaannss lleess ppoorrttss,, aaddooppttééee ppaarr llaa 2244 jjuuiilllleett 11997755 1155 jjuuiilllleett 11997788 DDééccrreett nn°° 8811-- 224455 dduu 99 mmaarrss 11998811 ;; JJOO dduu1177mmaarrss 11998811 OOIITT
 23. 23. ccoonnfféérreennccee àà ssaa 5588èèmmee sseessssiioonn.. CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee dduu ttrraavvaaiill nn°° 114455 ccoonncceerrnnaanntt llaa ccoonnttiinnuuiittéé ddee ll''eemmppllooii ddeess ggeennss ddee mmeerr ssiiggnnééee llee 2266 ooccttoobbrree 11997766 àà GGeennèèvvee 33 mmaaii 11997799 33 mmaaii 11997799 JJOO dduu 2244 aavvrriill 11997799 OOIITT CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee dduu ttrraavvaaiill nn°° 114466 ccoonncceerrnnaanntt lleess ccoonnggééss ppaayyééss aannnnuueellss ddeess ggeennss ddee mmeerr ssiiggnnééee llee 2299 ooccttoobbrree 11997766 àà GGeennèèvvee 1155 jjuuiinn 11997799 1155 jjuuiinn 11997799 JJOO dduu 2244 aavvrriill 11997799 OOIITT CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee dduu ttrraavvaaiill nn°° 114477 ssuurr llaa mmaarriinnee mmaarrcchhaannddee ssiiggnnééee llee 2299 ooccttoobbrree 11997766 àà GGeennèèvvee 2288 nnoovveemmbbrree 11998811 2288 nnoovveemmbbrree 11998811 JJOO dduu 2211 nnoovveemmbbrree 11998811 ;; OO..NN..UU..,, vvooll..11225599,, pp..333355 OOIITT CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee dduu ttrraavvaaiill nn°° 115522 ccoonncceerrnnaanntt llaa ssééccuurriittéé eett ll''hhyyggiièènnee dduu ttrraavvaaiill ddaannss lleess mmaannuutteennttiioonnss ppoorrttuuaaiirreess aaddooppttééee llee 2255 jjuuiinn 11997799 àà GGeennèèvvee 55 ddéécceemmbbrree 11998811 3300 jjuuiilllleett 11998866 LLooii nn°° 8855--661111,, JJOO dduu 3300 jjuunn..11998855 pp.. 33881100 ;; DDééccrreett nn°° 8866-- 11227744 dduu 1100 ddéécceemmbbrree11998866 JJOO dduu1166 ddéécceemmbbrree 11998866 ;; OO..NN..UU..,,vvooll.. 11226600,, pp.. 33 OOIITT VVII.. CCOONNVVEENNTTIIOONNSS SSUURR LLAA NNAAVVIIGGAATTIIOONN FFLLUUVVIIAALLEE EEnnttrrééee eenn vviigguueeuurr ggéénnéérraallee EEnnttrrééee eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee OObbsseerrvvaattiioonnss PPuubblliiccaattiioonn ppaappiieerr PPuubbllii ccaattiioo nn éélleecc ttrroonnii qquuee CCoonnvveennttiioonn ddee MMaannhheeiimm ppoouurr llaa nnaavviiggaattiioonn dduu RRhhiinn,, ssiiggnnééee llee 1177 ooccttoobbrree 11886688 0011..0077..118866 99 0011..0077..118866 99 MMooddiiffiiéé ppaarr llee ttrraaiittéé dduu 2288..0066..11991199 ((aarrttiicclleess 22,, 2222,, 2299,, 4433 àà 4455,, aabbrrooggaattiioonn ddee ll''aarrttiiccllee 1155 àà 2211)) ddeeppuuiiss llee 11..1100..11992200 ;; CCoommppllééttéé ppaarr llee pprroottooccoollee dduu BBuulllleettiinn ddeess llooiiss,, ttoommee 3333,, pp.. 555511 BBaassee ppaacctt ee
 24. 24. 1188..0099..11889955 ((aarrttiicclleess 3322 àà 4400)) ddeeppuuiiss llee 2277..0055..11889988 ;; MMooddiiffiiéé ppaarr ccoonnvveennttiioonn 1144..1122..11889988 ;; CCoommppllééttéé ppaarr llee pprroottooccoollee dduu 2211..0011..11992211 ((eexxtteennssiioonn aauuxx PPaayyss--BBaass)) ;; MMooddiiffiiéé ppaarr llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 1144..1122..11992222 ((aarrttiicclleess 1155 àà 2211)) ddeeppuuiiss llee 88..0077..11992255 ;; CCoommppllééttéé ppaarr ll''aaccccoorrdd dduu 33..0044..11993399 ddeeppuuiiss llee 11..0055..11993399 ((aarrttiicclleess 77,, 99,, 1100 àà 1122,, pprroorrooggaattiioonn ddeess aarrttiicclleess 22 àà 55)) ;; LLiiaaiissoonn aavveecc ll''aaccccoorrdd dduu 11..0088..11995500 ;; MMooddiiffiiéé ppaarr llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 2200..1111..11996633 ddeeppuuiiss llee 1144..0044..11996677 ;; MMooddiiffiiéé ppaarr llee pprroottooccoollee dduu 2255..1100..11997722 ddeeppuuiiss llee 2277..0022..11997755 ;; MMooddiiffiiéé ppaarr ll''aaccccoorrdd dduu 1100..0055..11997788 ddeeppuuiiss llee 88..0066..11997799 ;; MMooddiiffiiéé ppaarr llee pprroottooccoollee dduu 1177..1100..11997799 ((rreemmppllaacceemmeenntt ddeess aarrttiicclleess 22--33 eett 44,, aabbrrooggaattiioonn ddeess ddiissppoossiittiioonnss nnoonn ccoommppaattiibblleess)) ddeeppuuiiss llee 11..0022..11998855;;MMooddiiffiiéé ppaarr llee pprroottooccoollee dduu 1177..1100..11997799 ((rreemmppllaacceemmeenntt ddee ll''aarrttiiccllee 2233,, mmooddiiffiiccaattiioonn ddeess aarrttiicclleess 3322 eett 3377,, aabbrrooggaattiioonn dduu pprroottooccoollee 66)) ddeeppuuiiss llee 11..0099..11998822 ;; CCoommppllééttéé ppaarr llee pprroottooccoollee dduu 2255..0044..11998899 ddeeppuuiiss llee 11..0088..11999911;; CCoommppllééttéé ppaarr llee pprroottooccoollee dduu 2288..0044..11999999
 25. 25. CCoonnvveennttiioonn dduu 2200 nnoovveemmbbrree 11996633 ppoorrttaanntt aammeennddeemmeenntt àà llaa ccoonnvveennttiioonn rréévviissééee ppoouurr llaa nnaavviiggaattiioonn dduu RRhhiinn,, ssiiggnnééee llee 1177 ooccttoobbrree 11886688 1144..0044..119966 44 1144..0044..11996644 CCoommppllééttéé ppaarr llee rréégglleemmeenntt dduu 2233..1100..11996699 ddeeppuuiiss llee 11..0044..11997700;;MMooddiiffiiéé ppaarr llee pprroottooccoollee dduu 2255..1100..11997722 ddeeppuuiiss llee 2277..0022..11997755;;LLiiaaiissoonn aavveecc ll''aaccccoorrdd dduu 1100..0055..11997788 ddeeppuuiiss llee 88..0066..11997799;;MMooddiiffiiéé ppaarr llee pprroottooccoollee dduu 1177..1100..11997799 ddeeppuuiiss llee 11..0055..11998855;;MMooddiiffiiéé ppaarr llee pprroottooccoollee dduu 1177..1100..11997799 ddeeppuuiiss llee 11..0099..11998822 EEffffeett ssuurr :: MMooddiiffiiee llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 1177..1100..11886688 ddeeppuuiiss llee 1144..0044..11996677 DDééccrreett nn°° 6688-- 224477 dduu 1133 mmaarrss 11996688 JJOO dduu 2200..0033..11996688 BBaassee ppaacctt ee VVeerrss iioonn ccoonnss oolliiddéé ee ddaannss ssaa tteennee uurr dduu 2200 nnoovvee mmbbrr ee 11996633 :: CCCCNN RR PPrroottooccoollee aaddddiittiioonnnneell nn°° 11 dduu 2255 ooccttoobbrree 11997722 àà llaa CCoonnvveennttiioonn ddee MMaannhheeiimm 2277..0022..119977 55 2277..0022..119977 55 MMooddiiffiiee llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 1177..1100..11886688 ;;AAbbrrooggee llee pprroottooccoollee dduu 1188..0099..11889955 ;; MMooddiiffiiee llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 2200..1111..11996633 ddeeppuuiiss llee 2277..0022..11997755 LLooii NN°° 7744--11001155 JJOO :: 0022..1122..11997744 PPaaggee llooii JJOO :: 1122004455 DDaattee ppuubblliiccaattiioonn aauu JJOO :: 1133..1111..11997777 CCCCNN RR PPrroottooccoollee aaddddiittiioonnnneell nn°° 22 dduu 1177 ooccttoobbrree 11997799 àà llaa CCoonnvveennttiioonn ddee MMaannhheeiimm 0011..0022..119988 55 0011..0022..119988 55 MMooddiiffiiee llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 1177..1100..11886688 ((aarrttiicclleess 22--33 eett 44)) aabbrrooggaattiioonn ddeess ddiissppoossiittiioonnss nnoonn ccoommppaattiibblleess ddeeppuuiiss llee 11..0022..11998855 DDééccrreett nn°° 8855-- 331199 dduu 0077..0033..11998855 JJOO dduu 1122..0033..119988 55 CCCCNN RR PPrroottooccoollee aaddddiittiioonnnneell nn°° 33 dduu 1177 ooccttoobbrree 11997799 àà llaa CCoonnvveennttiioonn ddee MMaannhheeiimm 0011..0099..119988 22 0011..0099..11998822 MMooddiiffiiee llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 1177..1100..11886688 ((aarrttiicclleess 2233,, 3322 eett 3377,, aabbrrooggaattiioonn dduu pprroottooccoollee 66)) ddeeppuuiiss llee 11..0099..11998822;;MMooddiiffiiee llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 1144..1122..11992222 ((aarrttiicclleess 11 eett 22)) ddeeppuuiiss llee 11..0099..11998822;;LLiiaaiissoonn aavveecc llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 2200..1111..11996633 ddeeppuuiiss llee 11..0099..11998822 DDééccrreett nn°° 8822-- 881133 dduu 2222..0099..11998822 JJOO dduu 2255 ..0099..11998822 CCCCNN RR
 26. 26. PPrroottooccoollee aaddddiittiioonnnneell nn°°44 dduu 2255 aavvrriill 11998899 àà llaa CCoonnvveennttiioonn ddee MMaannhheeiimm CCCCNN RR PPrroottooccoollee aaddddiittiioonnnneell nn°°55 dduu 2288 aavvrriill 11999988 àà llaa CCoonnvveennttiioonn ddee MMaannhheeiimm CCCCNN RR PPrroottooccoollee aaddddiittiioonnnneell nn°°66 dduu 2211 ooccttoobbrree 11999999 àà llaa CCoonnvveennttiioonn ddee MMaannhheeiimm CCCCNN RR PPrroottooccoollee aaddddiittiioonnnneell nn°°66 dduu 2277 nnoovveemmbbrree 22000022 àà llaa CCoonnvveennttiioonn ddee MMaannhheeiimm CCCCNN RR CCoonnvveennttiioonn ffrraannccoo-- ggeerrmmaannoo-- lluuxxeemmbboouuttggeeooiissee dduu 2277 ooccttoobbrree 11995566 ssuurr llaa ccaannaalliissaattiioonn ddee llaa mmoosseellllee 3311..1122..119955 66 3311..1122..11995566 EEtteenndduu àà BBeerrlliinn ppaarr ll''aaccccoorrdd dduu 11..1122..11995566 ddeeppuuiiss llee 3311..1122..11995566 ;;CCoommppllééttéé ppaarr llee pprroottooccoollee dduu 2200..1122..11996611 ddeeppuuiiss llee 11..0077..11996622 ;; CCoommppllééttéé ppaarr llee pprrooccèèss--vveerrbbaall dduu 1155..0011..11996644;; CCoommppllééttéé ppaarr llee rréégglleemmeenntt dduu 99..1100..11997700 ddeeppuuiiss llee 11..0011..11997722;;MMooddiiffiiéé ppaarr llee pprroottooccoollee dduu 2288..1111..11997744 ddeeppuuiiss llee 22..0077..11997777 ;; MMooddiiffiiéé ppaarr llee ddeeuuxxiièèmmee pprroottooccoollee dduu 2211..0066..11998833 ddeeppuuiiss llee 11..0066..11998855 ;; CCoommppllééttéé ppaarr llee ttrrooiissiièèmmee pprroottooccoollee dduu 1122..0055..11998877 ((aarrttiiccllee 3399)) ddeeppuuiiss llee 11..0099..11998888;;CCoommppllééttéé ppaarr ll''aaccccoorrdd dduu 11..1100..11998877 ddeeppuuiiss llee 11..1100..11998877 ;; CCoommppllééttéé ppaarr llee pprroottooccoollee ccoommpplléémmeennttaaiirree dduu 2222..0033..11999900 ddeeppuuiiss llee 11..0011..11999933;;CCoommppllééttéé ppaarr llee pprroottooccoollee ccoommpplléémmeennttaaiirree nn°° 22 dduu 1133..1111..11999922 ddeeppuuiiss llee 1133..0088..11999944 DDééccrreett nn°° 5577--2222 dduu 77 jjaannvviieerr 11995577,, JJOO dduu 1100 jjaannvviieerr 11995577 BBaassee ppaacctt ee
 27. 27. PPrroottooccoollee ppoorrttaanntt aammeennddeemmeenntt àà llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 2277 ooccttoobbrree 11995566 aauu ssuujjeett ddee llaa ccaannaalliissaattiioonn ddee llaa MMoosseellllee.. 0022..0077..119977 77 0022..0077..119977 77 CCoommppllèèttee llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 2277..1100..11995566 ddeeppuuiiss llee 22..0077..11997777 JJOO dduu 0077..0099..11997777 BBaassee ppaacctt ee DDeeuuxxiièèmmee pprroottooccoollee ppoorrttaanntt aammeennddeemmeenntt àà llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 2277 ooccttoobbrree 11995566 aauu ssuujjeett ddee llaa ccaannaalliissaattiioonn ddee llaa MMoosseellllee.. 0011..0066..119988 55 0011..0066..11998855 MMooddiiffiiee llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 2277..1100..11995566 ddeeppuuiiss llee 11..0066..11998855 DDééccrreett nn°° 8855-- 775533 dduu 1177..0077..11998855 JJOO dduu 2211..0077..11998855 BBaassee ppaacctt ee TTrrooiissiièèmmee pprroottooccoollee ppoorrttaanntt aammeennddeemmeenntt àà llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 2277 ooccttoobbrree 11995566 aauu ssuujjeett ddee llaa ccaannaalliissaattiioonn ddee llaa MMoosseellllee,, ssiiggnnéé àà TTrrèèvveess llee 1122 mmaaii 11998877 0011..0099..119988 88 0011..0099..11998888 CCoommppllèèttee llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 2277..1100..11995566 ((aarrttiiccllee 3399)) ddeeppuuiiss llee 11..0099..11998888 DDééccrreett nn°° 8888-- 995555 dduu 0033..1100..11998888 PPuubblliiccaattiioonn aauu JJOO dduu 0099..1100..11998888 BBaassee ppaacctt ee CCoonnvveennttiioonn ddee BBuuddaappeesstt rreellaattiivvee aauu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess eenn nnaavviiggaattiioonn iinnttéérriieeuurree ((CCMMNNII)) ssiiggnnééee llee 2222 mmaaii 22000011 PPaass eennccoorree eenn vviigguueeuurr PPaass eennccoorree eenn vviigguueeuurr RRaattiiffiiééee ppaarr llaa HHoonnggrriiee llee 77 mmaaii 22000022 ÉÉttaatt ddeess rraattiiffiiccaattiioonnss CCCCNN RR NN..BB.. :: LLeess ddoonnnnééeess ccoonntteennuueess ddaannss ccee ttaabblleeaauu ssoonntt aaccttuuaalliissééeess ddaannss llaa mmeessuurree dduu ppoossssiibbllee eett sseelloonn lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ffoouurrnniieess ppaarr lleess ddiivveerrsseess iinnssttiittuuttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess.. VVoouuss êêtteess iinnvviittééss àà vvéérriiffiieerr llaa vveerrssiioonn ooffffiicciieellllee ddee cceess ccoonnvveennttiioonnss eett àà vvoouuss aassssuurreerr ddee ll''ééttaatt ddeess rraattiiffiiccaattiioonnss aauupprrèèss ddeess oorrggaanniissaattiioonnss ddééppoossiittaaiirreess ddeess tteexxtteess eenn ccaauussee.. SSii lleess iinnffoorrmmaattiioonnss rreellaattiivveess àà uunnee ccoonnvveennttiioonn ddoonnnnééee vvoouuss ppaarraaiisssseenntt ddeevvooiirr êêttrree mmiisseess àà jjoouurr,, mmeerrccii ddee nnoouuss llee ssiiggnnaalleerr..

×