Contra+de+transport

309 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
309
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Contra+de+transport

 1. 1. ppllaann IInnttrroodduuccttiioonn II--DDééffiinniittiioonn GGéénnéérraallee IIII--UUssaaggeess eett rrôôlleess dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt 11--MMaattéérriiaalliissaattiioonn dduu ccoonnttrraatt 22--VVaalliiddiittéé dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt IIIIII-- PPAARRTTIIEESS DDUU CCOONNTTRRAATT DDEE TTRRAANNSSPPOORRTT DDEE MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS IIVV-- OObblliiggaattiioonn ddeess ppaarrttiieess dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt VV-- LLeess ttyyppeess ddeess ccoonnttrraattss eexxiissttaanntt :: 11-- LL''eexxppééddiittiioonn eexxcclluussiivvee 22-- LL''aaffffrrèètteemmeenntt ((cchhaarrtteerriinngg eenn aannggllaaiiss)) 33--LLee ggrroouuppaaggee 44-- LLee ccoonnttrraatt ttyyppee VVII--EExxééccuuttiioonn dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt IIXX--OObbjjeett ddee cchhaaqquuee aannnneexxee mmeennttiioonnnnééee ssuurr llee ccoonnttrraatt IIIIXX-- EEttuuddeess ddee ccaass CCoonncclluussiioonn
 2. 2. IInnttrroodduuccttiioonn :: NNoouuss ccoonnnnaaiissssoonnss ttoouuss ll’’iimmppoorrttaannccee dduu ccoonnttrraatt dduu ttrraannssppoorrtt.. MMaaiiss oonn ccoonnnnaaîîtt ppeeuu ddee cchhoosseess ssuurr ccee ttyyppee ddee ccoonnttrraatt :: QQuueelllleess ssoonntt lleess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ?? QQuueelllleess ssoonntt lleess oobblliiggaattiioonnss ddeess ppaarrttiieess ?? QQuu''eenn eesstt--iill ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ?? AA ffiinn ddee vvoouuss ffaaiirree ddééccoouuvvrriirr ll’’eennsseemmbbllee ddee ttoouuss lleess ccoommppoossaanntt eett lleess ppooiinntt eesssseennttiieellss ddaannss llee ccoonnttrraatt dduu ttrraannssppoorrtt ;; nnoouuss vvoouuss iinnvviittoonnss aa bbiieenn ssuuiivvrree ttoouutt aauu lloonngg ddee cceettttee ssééaannccee cchhaaqquuee ppaarrttiiee dduu TTPP eett ddee nnoottéé lleess ppooiinnttss lleess pplluuss iimmppoorrttaanntt ppoouurr aarrrriivveerr eenn ffiinn ddee ccoommppttee aa uunnee bboonnnnee mmééttrriissee ddee ssee cchhaappiittrree mmeennttiioonnnnéé ddaannss llaa llooii 1166--9999 oorrggaanniissaanntt llee sseecctteeuurr dduu ttrraannssppoorrtt aauu MMaarroocc.. II--DDééffiinniittiioonn GGéénnéérraallee:: LLee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eesstt ccoonncclluu eennttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett llee cchhaarrggeeuurr qquuii rreepprréésseennttee llaa mmaarrcchhaannddiissee ..LLee cchhaarrggeeuurr eesstt ssooiitt ll´´eexxppééddiitteeuurr rrééeell ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee oouu ssoonn rreepprréésseennttaanntt llee ttrraannssiittaaiirree,, ssooiitt llee ddeessttiinnaattaaiirree rrééeell oouu ssoonn rreepprréésseennttaanntt,, sseelloonn llee ccoonnttrraatt vveennttee.. CCeerrttaaiinnss mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt ffoonntt aappppeell aa ddeess iinntteerrmmééddiiaaiirreess,, aaggeenntt ddee ffrreett qquuii ppaassssee llee ccoonnttrraatt aavveecc llee ttrraannssppoorrtteeuurr ((aaffffrréétteeuurr))..DDaannss cceerrttaaiinnss ccaass cceelluuii ccii ppeeuutt aaggiirr eenn qquuaalliittéé ddee ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree,, aauuxx rreessppoonnssaabbiilliittééss éétteenndduueess,, eennllèèvveemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, pprréé aacchheemmiinneemmeenntt ffoorrmmaalliittééss ddoouuaanniièèrreess.. LLee ccoonnttrraatt eesstt ppaasssséé eennttrree ll´´aaggeenntt eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, ll´´aaggeenntt eesstt aalloorrss llee cchhaarrggeeuurr ((ccaass ddee ggrroouuppaaggee)).. LLee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eesstt uunn ccoonnttrraatt ccoonnsseennssuueell,, cc’’eesstt àà ddiirree qquu’’iill eesstt ffoorrmméé jjuurriiddiiqquueemmeenntt ppaarr llee sseeuull ccoonnsseenntteemmeenntt ddeess ppaarrttiieess.. LLee ddééppllaacceemmeenntt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddooiitt ccoonnssttiittuueerr ll’’oobbjjeett pprriinncciippaall ddee llaa ccoonnvveennttiioonn.. LLeess éélléémmeennttss eesssseennttiieellss dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. IIII--UUssaaggeess eett rrôôlleess dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt :: LLee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eesstt ddeessttiinnéé àà ddeeuuxx uussaaggeess,, llee pprreemmiieerr ééttaanntt cceelluuii ddee
 3. 3. ttiittrree ddee ttrraannssppoorrtt,, ssooiitt llee bbiilllleett,, qquuii eesstt uunnee pprreeuuvvee dd''aacchhaatt eett qquuii rreepprréésseennttee llee ddrrooiitt dduu ppaassssaaggeerr oouu ddee ll''eexxppééddiitteeuurr àà bbéénnééffiicciieerr ddee llaa pprreessttaattiioonn ddee ttrraannssppoorrtt ddééffiinniiee ppaarr llee ccoonnttrraatt eett ppoouurr llaaqquueellllee iill ss''eesstt aaccqquuiittttéé dduu ppaaiieemmeenntt iiddooiinnee ;; llee sseeccoonndd uussaaggee eesstt cceelluuii ddee ccoonnttrraatt aauu sseennss jjuurriiddiiqquuee eexxaacctt dduu tteerrmmee qquuii ppeerrmmeett eenn ccaass ddee lliittiiggeess oouu ddee ddeemmaannddee dd''aapprrèèss vveennttee ddee ffaaiirree bbéénnééffiicciieerr uussaaggeerr eett ttrraannssppoorrtteeuurr dd''uunnee bbaassee llééggaallee aapppprroouuvvééee pprrééaallaabblleemmeenntt ppaarr cchhaaccuunn.. LLee rrôôllee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eesstt ddee ddéétteerrmmiinneerr pprréécciisséémmeenntt aavvaanntt llee ddéébbuutt eeffffeeccttiiff ddeess pprreessttaattiioonnss lleess ccoonnddiittiioonnss aauuxxqquueelllleess sseerroonntt ssoouummiiss dd''uunnee ppaarrtt ll''uussaaggeerr eett dd''aauuttrree ppaarrtt llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppeennddaanntt llaa ppéérriiooddee ddee vvaalliiddiittéé dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. 11--MMaattéérriiaalliissaattiioonn dduu ccoonnttrraatt :: PPoouurr qquuee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ppuuiissssee êêttrree eennggaaggééee,, iill ffaauutt pprroouuvveerr ll’’eexxiisstteennccee dd’’uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eett eenn ddéétteerrmmiinneerr lleess rrèègglleess ppaarrttiiccuulliièèrreess.. DDaannss llee ccaass dduu ttrraannssppoorrtt rroouuttiieerr ddee mmaarrcchhaannddiisseess,, llaa pprreeuuvvee eesstt ffaacciilliittééee ppaarr ll’’eexxiisstteennccee ddee ddooccuummeennttss rreellaattiiffss àà :: LL’’eexxééccuuttiioonn ddeess ccoonnddiittiioonnss pprréévvuueess ddaannss llee ccaaddrree dduu ddeevviiss aacccceeppttéé ppaarr llee cclliieenntt,, iill ss’’aaggiitt dduu ddooccuummeenntt ddee ssuuiivvii;; LL’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee :: uunnee lleettttrree ddee vvooiittuurree eett uunn ééttaatt rrééccaappiittuullaattiiff ((ssii bbeessooiinn));; LLaa rrééaalliissaattiioonn ddee llaa mmiissssiioonn ddoonnnnééee aauu ccoonndduucctteeuurr ddee ttrraannssppoorrtteerr uunnee mmaarrcchhaannddiissee :: iill ss’’aaggiitt ddee ll’’oorrddrree ddee mmiissssiioonn.. 22--VVaalliiddiittéé dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt :: LLaa vvaalliiddiittéé dd''uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt vvaarriiee eennttrree 11 jjoouurr eett 11 aann.. EEnn aauuccuunn ccaass uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt nnee ppeeuutt êêttrree vvaalliiddee pplluuss dd''uunnee aannnnééee àà ppaarrttiirr ddee llaa ddaattee ddee ddééppaarrtt pprréévvuuee ddaannss llee ccoonnttrraatt ((eett nnoonn ppaass ddee llaa ddaattee dd''éémmiissssiioonn dduu ccoonnttrraatt))..
 4. 4. IIIIII-- PPAARRTTIIEESS DDUU CCOONNTTRRAATT DDEE TTRRAANNSSPPOORRTT DDEE MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS :: LL''eexxppééddiitteeuurr :: ccoonncclluutt eenn ssoonn nnoomm,, llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt aavveecc llee vvooiittuurriieerr.. LLee vvooiittuurriieerr :: eesstt llee pprrooffeessssiioonnnneell dduu ttrraannssppoorrtt qquuii eexxééccuuttee ll''ooppéérraattiioonn ddee ddééppllaacceemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. LLee ddeessttiinnaattaaiirree :: eesstt cceelluuii aa qquuii eesstt ddeessttiinnééee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. CChhaaqquuee ppaarrttiiee aauu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt aa ddeess oobblliiggaattiioonnss.. CCeelllleess dduu TTrraannssppoorrtteeuurr ssoonntt pprriinncciippaalleemmeenntt:: --ddee pprrooccééddeerr aa ll''aacchheemmiinneemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ddaannss lleess ddééllaaiiss iimmppaarrttiiss eett dd''eeffffeeccttuueerr uunnee lliivvrraaiissoonn ccoonnffoorrmmee.. IIVV-- OObblliiggaattiioonn ddeess ppaarrttiieess dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt :: EElllleess oobblliiggaattiioonnss vvaarriieenntt sseelloonn llee mmooddee ddee ttrraannssppoorrtt:: OObblliiggaattiioonnss dduu cchhaarrggeeuurr OObblliiggaattiioonnss dduu ttrraannssppoorrtteeuurr TTOOUUTT MMOODDEE DDEE TTRRAANNSSPPOORRTT FFoouurrnniirr ll´´eemmbbaallllaaggee ssuuffffiissaanntt ppoouurr pprroottééggeerr llaa mmaarrcchhaannddiissee ddaannss ddeess ccoonnddiittiioonnss nnoorrmmaalleess ddee ttrraannssppoorrtt RRééaalliisseerr llee mmaarrqquuaaggee ddeess ccoolliiss MMeettttrree aa ddiissppoossiittiioonn lleess mmaarrcchhaannddiisseess,, lliieeuu,, hheeuurreess,, ddaatteess pprréévvuueess PPrréévvooiirr llee ddééddoouuaanneemmeenntt AAccqquuiitttteerr llee pprriixx dduu ttrraannssppoorrtt ((ssii ppoorrtt ppaayyéé)) ÉÉmmeettttrree llee ddooccuummeenntt ttrraannssppoorrtt PPrreennddrree eenn cchhaarrggee lleess mmaarrcchhaannddiisseess CChhaarrggeerr eett aarrrriimmeerr llaa mmaarrcchhaannddiissee AAssssuurreerr llee ttrraannssppoorrtt eenn bboonn ééttaatt jjuussqquu´´àà ddeessttiinnaattiioonn PPrréévveenniirr llee ddeessttiinnaattaaiirree ddee ll´´aarrrriivvééee DDéécchhaarrggeerr eett lliivvrreerr llaa mmaarrcchhaannddiissee
 5. 5. TTRRAANNSSPPOORRTT RROOUUTTIIEERR ÉÉmmeettttrree llee ddooccuummeenntt ttrraannssppoorrtt RReessppoonnssaabbllee ddeess mmeennttiioonnss ppoorrttééeess VVéérriiffiieerr lleess mmeennttiioonnss ppoorrttééeess ssuurr llee ddooccuummeenntt ttrraannssppoorrtt NNoommbbrree,, nnuumméérrooss ddeess ccoolliiss mmaarrqquueess,, ééttaatt aappppaarreenntt LLaa RReessppoonnssaabbiilliittéé dduu TTrraannssppoorrtteeuurr:: 11--RReessppoonnssaabbiilliittééss ppoouurr ppeerrtteess eett aavvaarriieess:: 11--11PPrrééssoommppttiioonn ssiimmppllee ppoouurr ppeerrtteess oouu aavvaarriieess :: PPoouurr cchhaaqquuee mmooddee ddee ttrraannssppoorrtt,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt pprrééssuumméé rreessppoonnssaabbllee ddeess aavvaarriieess oouu ddeess ppeerrtteess ssuurrvveennuueess àà llaa mmaarrcchhaannddiissee eennttrree llaa pprriissee eenn cchhaarrggee eett llaa lliivvrraaiissoonn ssaannss qquuee ll´´eexxppééddiitteeuurr oouu llee ddeessttiinnaattaaiirree eenn aappppoorrttee llaa pprreeuuvvee ddee llaa ffaauuttee.. LLaa cchhaarrggee ddee pprreeuuvvee rreevviieenntt ddoonncc aauu ttrraannssppoorrtteeuurr qquuii ppeeuutt eessssaayyeerr ddee ssee ddiissccuullppeerr.. LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt eennggaaggéé ssuurr llaa bbaassee ;; 11-- ddeess mmeennttiioonnss ppoorrttééeess ssuurr llee ddooccuummeenntt ttrraannssppoorrtt,, ccoonncceerrnnaanntt llaa ddééssiiggnnaattiioonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee eett ssaa ddeessttiinnaattiioonn,, cceelluuii ccii ffaaiitt pprreeuuvvee ddee llaa pprriissee eenn cchhaarrggee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ddééssiiggnnééee.. 22-- DDuu bboonn ééttaatt aappppaarreenntt pprrééssuumméé ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, eemmbbaallllaaggee eett ccoonntteennuu 11--22LLeess rréésseerrvveess :: ddaannss llee ccaass oouu llee ttrraannssppoorrtteeuurr aauurraaiitt ccoonnssttaattéé ddeess ddoommmmaaggeess aauu ddééppaarrtt,, lleess rréésseerrvveess eexxoonnèèrree ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé,, ssii eelllleess ccoonnssttiittuueenntt uunnee ccaauussee ddiirreeccttee dduu ddoommmmaaggee((mmaannqquuaannttss))..CCeelllleess ccii ddooiivveenntt êêttrree mmoottiivvééeess eett pprréécciisseess,, ddééccrriirree lleess vvéérriiffiiccaattiioonnss ooppéérrééeess((rréésseerrvveess ssuurr ffaaiitt)),,oouu aa ddééffaauutt jjuussttiiffiieerr lleess rraaiissoonnss pprroovvooqquuaanntt ll´´aabbsseennccee ddee vvéérriiffiiccaattiioonn((rréésseerrvveess ppaarr ddééffaauutt)),,nnoommbbrree ddee ccoolliiss nnoonn vvéérriiffiiééss ppoouurr ccaauussee ddee ccoonntteenneeuurr sscceelllléé,, ccoonntteenneeuurrss ddééccllaarrééss ssoouuss sseeuullee rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu cchhaarrggeeuurr,, rroouuttiieerr,, lleess rréésseerrvveess ddooiivveenntt êêttrree ffoorrmmeelllleemmeenntt aacccceeppttééeess ppaarr llee cchhaarrggeeuurr «« rréésseerrvveess aacccceeppttééss »» 11--33LLeess rreessppoonnssaabbiilliittééss ppoouurr rreettaarrdd:: LLeess tteexxtteess jjuurriiddiiqquueess rrééggiissssaanntt cchhaaqquuee mmooddee ddee ttrraannssppoorrtt nnee pprréévvooiitt ppaass ddee ddééllaaiiss mmaaxxiimmaauuxx ddee ttrraannssppoorrtt,, ((ppeettiittee eett ggrraannddee vviitteessssee)) LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ppoouurr rreettaarrdd eesstt ééttaabblliiee ssuurr llee tteerrmmee «« ddééllaaiiss rraaiissoonnnnaabbllee dd´´aacchheemmiinneemmeenntt »» CCee qquuii lliimmiittee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr..
 6. 6. 11--44CCaauusseess dd´´eexxoonnéérraattiioonn:: LLaa pprrééssoommppttiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ppoouurr rreettaarrdd,, ppeerrtteess,, aavvaarriieess,, eesstt lliimmiittééee ppaarr ddeess ccaauusseess dd´´eexxoonnéérraattiioonn ssppéécciiffiiqquueess aa cchhaaqquuee mmooddee ddee ttrraannssppoorrtt.. LLee ttrraannssppoorrtteeuurr ddooiitt pprroouuvveerr qquuee llee ddoommmmaaggee rrééssuullttee dd´´uunnee ccaauussee ffaauuttee oouu vviicceess ((ddééffaauutt dd´´eemmbbaallllaaggee)) ccaass ggéénnéérraall oouu dd´´uunnee ccaauussee dd´´eexxoonnéérraattiioonn,, mmaaiiss llee cchhaarrggeeuurr ppeeuutt rreennvveerrsseerr llaa cchhaarrggee ddee llaa pprreeuuvvee,, eett pprroouuvveerr qquuee llee ddoommmmaaggee nn´´aa ppuu rrééssuulltteerr ddee cceettttee ccaauussee.. VV-- LLeess ttyyppeess ddeess ccoonnttrraattss eexxiissttaanntt :: 33-- LL''eexxppééddiittiioonn eexxcclluussiivvee :: CCoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ppaasssséé eennttrree llee cchhaarrggeeuurr ((eexxppééddiitteeuurr)) eett uunn ttrraannssiittaaiirree)) oouu uunnee ccoommppaaggnniiee ddee ttrraannssppoorrtt.. LL''eexxppééddiittiioonn ppeeuutt êêttrree ssooiitt uunn eennvvooii ddee ddééttaaiill oouu eenn mmeessssaaggeerriiee ((uunn oouu pplluussiieeuurrss ccoolliiss)),, ssooiitt uunn eennvvooii ccoommpplleett $$ oouu uunn ccaammiioonn ccoommpplleett pp..eexx.. )).. 44-- LL''aaffffrrèètteemmeenntt ((cchhaarrtteerriinngg eenn aannggllaaiiss)) :: CCoonnttrraatt ddee llooccaattiioonn dd''uunn mmooyyeenn ddee ttrraannssppoorrtt ppoouurr uunn vvooyyaaggee,, oouu ppoouurr uunnee ppéérriiooddee ddoonnnnééee.. IIll nn''eesstt uuttiilliisséé rréégguulliièèrreemmeenntt àà ll''iinntteerrnnaattiioonnaall qquuee ddaannss llee ddoommaaiinnee dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee oouu aaéérriieenn.. 33--LLee ggrroouuppaaggee :: CCee ccoonnttrraatt ooùù uunn iinntteerrmmééddiiaaiirree,, llee ggrroouuppeeuurr,, ssee ppllaaccee eennttrree llee cchhaarrggeeuurr ((eexxppééddiitteeuurr oouu ttrraannssiittaaiirree)) eett llaa ccoommppaaggnniiee ddee ttrraannssppoorrtt.. LLee ggrroouuppeeuurr rraasssseemmbbllee pplluussiieeuurrss eennvvooiiss ppoouurr uunnee mmêêmmee ddeessttiinnaattiioonn aaffiinn ddee rreemmeettttrree uunn lloott ccoommpplleett aauu ttrraannssppoorrtteeuurr 44-- LLee ccoonnttrraatt ttyyppee :: LLee ccoonnttrraatt aa ppoouurr oobbjjeett llee ttrraannssppoorrtt eenn rrééggiimmee iinnttéérriieeuurr,, ppaarr uunn ttrraannssppoorrtteeuurr ppuubblliicc,, dd''eennvvooiiss qquueell qquu''eenn ssooiitt llee ppooiiddss ppoouurr lleessqquueellss iill nn''eexxiissttee ppaass ddee ccoonnttrraatt ttyyppee ssppéécciiffiiqquuee,, mmooyyeennnnaanntt uunn pprriixx ddeevvaanntt aassssuurreerr uunnee jjuussttee rréémmuunnéérraattiioonn dduu sseerrvviiccee rreenndduu QQuueellllee qquuee ssooiitt llaa tteecchhnniiqquuee ddee ttrraannssppoorrtt uuttiilliissééee,, ccee ccoonnttrraatt rrèèggllee lleess rreellaattiioonnss dduu ddoonnnneeuurr dd''oorrddrreess eett dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ppuubblliicc rroouuttiieerr oouu ddeess ttrraannssppoorrtteeuurrss ppuubblliiccss iinntteerr-- vveennaanntt ssuucccceessssiivveemmeenntt ddaannss llee ttrraannssppoorrtt ddee ll''eennvvooii aaiinnssii qquuee lleess rreellaattiioonnss ddee cceess ttrraannssppoorrtteeuurrss ppuubblliiccss ssuucccceessssiiffss eennttrree eeuuxx.. 44--11CCoonntteennuu ddeess ccoonnttrraattss ttyyppeess ::
 7. 7. LLeess ccoonnttrraattss ttyyppeess ccoommpprreennnneenntt ddeess ccllaauusseess ccoonncceerrnnaanntt pprriinncciippaalleemmeenntt :: LLee ddoommaaiinnee dd’’aapppplliiccaattiioonn dduu ccoonnttrraatt eett ddeess ddééffiinniittiioonnss ((eennvvooii,, „„.. jjoouurrss nnoonn oouuvvrraabblleess,, ddiissttaannccee--iittiinnéérraaiirree,, ppllaaggee hhoorraaiirree,, pprriissee eenn cchhaarrggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, eettcc..)) ;; „„.. LLeess iinnffoorrmmaattiioonnss eett ddooccuummeennttss àà ffoouurrnniirr aauu ttrraannssppoorrtteeuurr ;; „„.. LLee cchhaarrggeemmeenntt,, ll’’aarrrriimmaaggee eett llee ddéécchhaarrggeemmeenntt ;; „„.. LLeess dduurrééeess ddee mmiissee àà ddiissppoossiittiioonn dduu vvééhhiiccuullee eenn vvuuee dduu cchhaarrggeemmeenntt eett dduu ddéécchhaarrggeemmeenntt ;; „„.. LLee ddééllaaii dd’’aacchheemmiinneemmeenntt ;; „„.. LLaa lliivvrraaiissoonn ;; „„.. LLaa rréémmuunnéérraattiioonn dduu ttrraannssppoorrtt eett ddeess pprreessttaattiioonnss aannnneexxeess ;; „„.. LLeess mmooddaalliittééss ddee ppaaiieemmeenntt ;; „„.. LLeess iinnddeemmnniissaattiioonnss ((ppeerrtteess eett aavvaarriieess,, rreettaarrdd àà llaa lliivvrraaiissoonn)).. VVII--EExxééccuuttiioonn dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt :: 11// SSooiinn àà llaa mmaarrcchhaannddiissee :: LLee ttrraannssppoorrtteeuurr ddooiitt vveeiilllleerr,, eenn ccoouurrss ddee rroouuttee àà llaa ccoonnsseerrvvaattiioonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. CCeettttee oobblliiggaattiioonn eesstt ffoonnddaammeennttaallee ccaarr llee ddoonnnneeuurr dd''oorrddrree aa ccoonnffiiéé ssaa mmaarrcchhaannddiissee àà llaa ggaarrddee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaaiiss cc''eesstt aauussssii uunnee oobblliiggaattiioonn mmaall ddééffiinniiee ccaarr llaa jjuurriisspprruuddeennccee lluuii iimmppoossee sseeuulleemmeenntt ddee ddoonnnneerr aauuxx mmaarrcchhaannddiisseess ddeess ssooiiss ggéénnéérraauuxx oorrddiinnaaiirreess,, ddee ssuurrccrrooîîtt ccoommppaattiibblleess aavveecc lleess nnéécceessssiittééss dduu sseerrvviiccee.. SSii llaa mmaarrcchhaannddiissee nnéécceessssiittee ddeess ssooiinnss ppaarrttiiccuulliieerrss,, ddeeuuxx ccaass ssee pprréésseenntteenntt :: LLee ttrraannssppoorrtt ddee cceess mmaarrcchhaannddiisseess eesstt rrééggii ppaarr uunn ccoonnttrraatt ttyyppee ppaarrttiiccuulliieerr qquuii pprréévvooiitt cceess ssooiinnss.. DDaannss llee ccaass ccoonnttrraaiirree,, iillss ddooiivveenntt ffaaiirree ll''oobbjjeett ddeess pprreessttaattiioonnss aannnneexxeess ssppéécciiffiiqquueemmeenntt pprréécciissééss ddaannss llee ccoonnttrraatt.. DD''uunnee mmaanniièèrree ggéénnéérraallee,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddooiitt ssee ccoommppoorrtteerr eenn ""bboonn ppèèrree ddee ffaammiillllee"" àà ll''ééggaarrdd ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. CCaass ooùù llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr aa ééttéé eennggaaggééee :: NNee ppaass aavvooiirr rreemmééddiiéé àà uunn ddééffaauutt dd''aarrrriimmaaggee ccoonnssttaattéé eenn ccoouurrss ddee rroouuttee.. NNee ppaass ss''êêttrree aassssuurréé ddee ll''ééttaatt ddee ssoonn cchhaarrggeemmeenntt aapprrèèss uunn ccoouupp ddee ffrreeiinnss vviioolleenntt 22// MMooddiiffiiccaattiioonn eenn ccoouurrss dduu ttrraannssppoorrtt dduu ccoonnttrraatt iinniittiiaall :: EEnn ccoouurrss dduu ttrraannssppoorrtt llee ddoonnnneeuurr dd''oorrddrree ppeeuutt cchhaannggeerr llaa ddeessttiinnaattiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ttaanntt qquuee llee ddeessttiinnaattaaiirree nn''aa ppaass eexxpprriimméé ssaa vvoolloonnttéé ddee bbéénnééffiicciieerr ddee llaa lliivvrraaiissoonn.. ** LLee ttrraannssppoorrtteeuurr ddooiitt ssee ccoonnffoorrmmeerr àà cceess mmooddiiffiiccaattiioonnss,, mmêêmmee ddoonnnnééeess
 8. 8. ppaarr ttéélléépphhoonnee,, ssii lleess ddeeuuxx ccoonnddiittiioonnss ssuuiivvaanntteess ssoonntt rrééuunniieess :: ** CCeett oorrddrree ddooiitt ppaarrvveenniirr aauu ttrraannssppoorrtteeuurr àà uunn mmoommeenntt ooùù iill eesstt eennccoorree eexxééccuuttaabbllee.. CCeett oorrddrree nnee ll''eemmppêêcchhee ppaass dd''hhoonnoorreerr ddeess eennggaaggeemmeennttss ssee ttrraannssppoorrtt pprriiss aannttéérriieeuurreemmeenntt.. 33// AAcchheemmiinneemmeenntt ddee mmaarrcchhaannddiissee :: IIll ss''aaggiitt ddee rreessppeecctteerr lleess ddééllaaiiss pprréévvuuss ssooiitt ccoonnttrraaccttuueelllleemmeenntt,, ssooiitt ppaarr ccoonnttrraatt ttyyppee.. LLee ccoonnttrraatt ttyyppee ggéénnéérraall ppoouurr lleess ttrraannssppoorrttss ppuubblliiccss ddee mmaarrcchhaannddiisseess ssttiippuullee qquuee llee ddééllaaii ddee ttrraannssppoorrtt eesstt dd''uunn jjoouurr ffrraanncc ppaarr ffrraaccttiioonn iinnddiivviissiibbllee ddee 445500 kkmm.. LLee ddééllaaii ccoouurrtt àà ppaarrttiirr ddee 00hh dduu jjoouurr qquuii ssuuiitt ll’’eennllèèvveemmeenntt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. LLeess jjoouurrss nnoonn oouuvvrraabbllee nnee ssoonntt ppaass pprriitt eenn ccoommppttee ddaannss llee ccaallccuullee ddee cceettttee dduurrééee.. 44)) CCoonnvveennttiioonn ééccrriittee ddeess ppaarrttiiss :: LLaa mmeennttiioonn dd''uunn ddééllaaii ddee ttrraannssppoorrtt eesstt uunnee oobblliiggaattiioonn ll''iimmppoossee ddaannss llee ddooccuummeenntt ddee ssuuiivviiee.. CCee ddééllaaii ppeeuutt vvaallaabblleemmeenntt pprreennddrree llaa ffoorrmmee dd''uunnee ddaattee lliimmiittee ddee lliivvrraaiissoonn ssuurr llee ddooccuummeenntt ssuurr llee ddooccuummeenntt ddee ttrraannssppoorrtt.. 55)) IIttiinnéérraaiirree :: LLee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt eennttiièèrreemmeenntt lliibbrree dduu cchhooiixx ddee ssoonn iittiinnéérraaiirree,, ccaarr ccee cchhooiixx eesstt uunn éélléémmeenntt eesssseennttiieell ddee llaa mmaaiittrriissee ddee llaa pprreessttaattiioonn qquuii eesstt uunn ddeess ccrriittèèrreess ffoonnddaammeennttaauuxx qquuii ppeerrmmeett ddee qquuaalliiffiieerr llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. 66)) EEmmppêêcchheemmeenntt aauu ttrraannssppoorrtt :: LL''eemmppêêcchheemmeenntt aauu ttrraannssppoorrtt eesstt ddééffiinnii ccoommmmee ééttaanntt uunn éévvèènneemmeenntt eexxttéérriieeuurr oouu nnoonn àà ll''eennttrreepprriissee qquuii rreenndd mmoommeennttaannéémmeenntt oouu ddééffiinniittiivveemmeenntt iimmppoossssiibbllee ll''eexxééccuuttiioonn dduu ttrraannssppoorrtt ddaannss lleess ccoonnddiittiioonnss pprréévvuueess.. 77)) LLiivvrraaiissoonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess aauu ddeessttiinnaattaaiirree :: PPoouurr ddeess rraaiissoonnss ccoommmmeerrcciiaalleess,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr rroouuttiieerr ss''eennggaaggee àà lliivvrreerr llaa mmaarrcchhaannddiissee aauu ddoommiicciillee dduu ddeessttiinnaattaaiirree.. CCee lliieeuu ddooiitt êêttrree ccllaaiirreemmeenntt ddééffiinnii eett ffiigguurreerr ssuurr llaa lleettttrree ddee vvooiittuurree.. DDeeuuxx ccaass ppeeuuvveenntt ssee pprréésseenntteerr :: ** EEnnvvooiiss ddee 33tt eett
 9. 9. pplluuss :: llee ddéécchhaarrggeemmeenntt eesstt eeffffeeccttuuéé ppaarr llee ddeessttiinnaattaaiirree.. ** EEnnvvooiiss iinnfféérriieeuurr àà 33tt :: LLaa lliivvrraaiissoonn aa lliieeuu ssooiitt ddaannss lleess llooccaauuxx dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssooiitt aauu ddoommiicciillee dduu ddeessttiinnaattaaiirree,, cc''eesstt--àà--ddiirree ddaannss ll''eennttrreepprriissee,, llee mmaaggaassiinn oouu ll''aappppaarrtteemmeenntt ss''iill ss''aaggiitt dd''uunn ppaarrttiiccuulliieerr.. EEllllee eesstt eeffffeeccttuuééee ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. MMaaiiss ccee lliieeuu ppeeuutt ssuubbiirr qquueellqquueess mmooddiiffiiccaattiioonnss sseelloonn lleess ccaass ccii--ddeessssoouuss.. QQuueell qquuee ssooiitt llee ttoonnnnaaggee ttrraannssppoorrttéé,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssaattiissffeerraa àà sseess oobblliiggaattiioonnss eenn mmeettttaanntt llaa mmaarrcchhaannddiissee àà llaa ddiissppoossiittiioonn dduu ddeessttiinnaattaaiirree,, aauu ppooiinntt aacccceessssiibbllee llee pplluuss pprroocchhee dduu lliieeuu pprréévvuuee ppoouurr llaa lliivvrraaiissoonn.. SSeelloonn ll''aarrttiiccllee 1100 dduu ccoonnttrraatt ttyyppee ggéénnéérraall ""lleess lliieeuuxx ddééssiiggnnééss ppaarr llee ddoonnnneeuurr dd''oorrddrree ddooiivveenntt êêttrree aacccceessssiibblleess ssaannss ccoonnttrraaiinntteess nnii rriissqquuee ppaarrttiiccuulliieerr ppoouurr ddeess vvééhhiiccuulleess ddee ccaarraaccttéérriissttiiqquueess uussuueelllleess ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt ccoonnssiiddéérréé"".. aa)) llee ddeessttiinnaattaaiirree rrééeell :: LLaa mmaarrcchhaannddiissee ddooiitt êêttrree lliivvrrééee àà llaa ppeerrssoonnnnee ddééssiiggnnééee ccoommmmee ddeessttiinnaattaaiirree ssuurr llee ddooccuummeenntt ddee ttrraannssppoorrtt.. MMaaiiss uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree ddee ttiieerrss ppeeuuvveenntt vvaallaabblleemmeenntt rreemmppllaacceerr llee ddeessttiinnaattaaiirree rrééeell ppoouurr pprreennddrree lliivvrraaiissoonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. bb)) LLeess aauuttrreess ddeessttiinnaattaaiirreess :: LLaa lliivvrraaiissoonn ffaaiittee àà uunn ttiieerrss nnoonn mmaannddaattéé ééqquuiivvaauutt àà uunnee ppeerrttee ttoottaallee ppoouurr llee vvéérriittaabbllee ddeessttiinnaattaaiirree.. LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr sseerraa eennggaaggééee eett mmêêmmee qquueellqquueeffooiiss ppoouurr ffaauuttee lloouurrddee.. MMaaiiss qquu''eenn eesstt--iill dduu ddeessttiinnaattaaiirree qquuii pprreenndd ppoosssseessssiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess qquuii nnee lluuii ééttaaiieenntt ppaass ddeessttiinnééeess ?? TToouutt ddééppeenndd ddee ssaa bboonnnnee ffooiiss eett ddee ssoonn aattttiittuuddee.. PPlluussiieeuurrss ccaass ppeeuuvveenntt ssee pprréésseenntteerr :: 11.. LL''eerrrreeuurr dduu ttrraannssppoorrtteeuurr nn''eesstt ppaass ddéécceellaabbllee LLee ttiieerrss pprreenndd aalloorrss lliivvrraaiissoonn eett uuttiilliissee lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddee bboonnnnee ffooiiss.. TToouutteess lleess ccoonnssééqquueenncceess ddoommmmaaggeeaabblleess sseerroonntt ssuuppppoorrttééeess ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. 22.. LL''eerrrreeuurr ééttaaiitt ddéécceellaabbllee,, mmaaiiss llee ttiieerrss pprreenndd lliivvrraaiissoonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ssaannss ss''eenn aappeerrcceevvooiirr.. SSii llee ddeessttiinnaattaaiirree ccoonnssttaattee cceettttee eerrrreeuurr aavvaanntt dd''uuttiilliisseerr llaa mmaarrcchhaannddiissee ssaa bboonnnnee ffooiiss sseerraa ééttaabblliiee eett iill ssuuppppoorrtteerraa aavveecc llee ttrraannssppoorrtteeuurr lleess ccoonnssééqquueenncceess dduu pprrééjjuuddiiccee éévveennttuueelllleemmeenntt ssuubbiitt ppaarr llee vvéérriittaabbllee ddeessttiinnaattaaiirree.. 33.. LL''eerrrreeuurr ééttaaiitt ddéécceellaabbllee,, mmaaiiss llee ttiieerrss pprreenndd lliivvrraaiissoonn ssaannss ss''eenn aappeerrcceevvooiirr eett uuttiilliissee llaa mmaarrcchhaannddiissee ssaannss iinntteennttiioonn ffrraauudduulleeuussee.. LLee pprrééjjuuddiiccee ssuubbiitt ppaarr llee vvéérriittaabbllee ddeessttiinnaattaaiirree eesstt cceerrttaaiinnss eett llee ttiieerrss ssuuppppoorrtteerraa aavveecc llee ttrraannssppoorrtteeuurr lleess ccoonnssééqquueenncceess ddee ll''eerrrreeuurr ddee lliivvrraaiissoonn.. 44.. LLee ttiieerrss ss''aappeerrççooiitt ddee ll''eerrrreeuurr ddèèss llaa mmiissee àà ddiissppoossiittiioonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, mmaaiiss iill eenn pprreenndd lliivvrraaiissoonn eett uuttiilliissee,, eessppéérraanntt ttiirreerr pprrooffiill aauuxx ddééppeennss dduu ttrraannssppoorrtteeuurr..
 10. 10. 88)) FFiinn dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt :: LLee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess nnee pprreenndd ffiinn ssuuee ppaarr llaa lliivvrraaiissoonn eeffffeeccttiivvee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess aauu ddeessttiinnaattaaiirree.. TTaanntt qquuee lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddeemmeeuurreenntt ssoouuss llaa ggaarrddee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr oouu ddee ssoonn ccoorrrreessppoonnddaanntt,, nnee sseerraaiitt--ccee qquuee ppaarrttiieelllleemmeenntt eett qquueellqquuee oonn ssooiitt llee mmoottiiff,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr rreessttee pprrééssuumméé rreessppoonnssaabbllee ddeess ppeerrtteess oouu aavvaarriieess.. IIXX--OObbjjeett ddee cchhaaqquuee aannnneexxee mmeennttiioonnnnééee ssuurr llee ccoonnttrraatt :: AArrttiiccllee AANNNNEEXXEE aarrtt.. 11 OObbjjeett eett ddoommaaiinnee dd''aapppplliiccaattiioonn dduu ccoonnttrraatt àà tteemmppss LLee pprréésseenntt ccoonnttrraatt aa ppoouurr oobbjjeett ddee mmeettttrree àà ddiissppoossiittiioonn eexxcclluussiivvee dd''uunn ddoonnnneeuurr dd''oorrddrree,, ppoouurr uunnee ppéérriiooddee ddéétteerrmmiinnééee,, uunnee bbaatteeaauu pprroopprriiééttéé oouu mmiiss àà ddiissppoossiittiioonn dd''uunn eennttrreepprreenneeuurr ddee ttrraannssppoorrtt eett ccoonndduuiitt ppaarr lluuii--mmêêmmee oouu ssoonn pprrééppoosséé.. CCeettttee mmiissee àà ddiissppoossiittiioonn aa ppoouurr bbuutt llee ttrraannssppoorrtt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess qquuii lluuii ssoonntt ccoonnffiiééeess ppaarr llee ddoonnnneeuurr dd''oorrddrree.. DDuurrééee dduu ccoonnttrraatt LLee ccoonnttrraatt pprreenndd ffiinn àà llaa ddaattee ccoonnvveennuuee ppaarr lleess ppaarrttiieess oouu àà llaa ffiinn dduu ddeerrnniieerr vvooyyaaggee eenn ccoouurrss àà cceettttee ddaattee.. TToouutteeffooiiss,, ssii ccee ddeerrnniieerr vvooyyaaggee ccoommpprroommeett llaa rrééaalliissaattiioonn dd''eennggaaggeemmeennttss pprriiss aannttéérriieeuurreemmeenntt ppaarr ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee ttrraannssppoorrtt,, ccee ddeerrnniieerr ppeeuutt rreeffuusseerr lleeddiitt vvooyyaaggee.. DDaannss ccee ccaass,, llee ccoonnttrraatt pprreenndd ffiinn àà llaa ddaattee ddeemmaannddééee ddee cchhaarrggeemmeenntt ddee ccee ddeerrnniieerr ttrraannssppoorrtt.. UUnniittéé ddee cchhaarrggee OObbjjeett oouu eennsseemmbbllee mmaattéérriieell ccoommppoosséé ddee pplluussiieeuurrss oobbjjeettss,, qquueellss qquu''eenn ssooiieenntt lleess ddiimmeennssiioonnss eett llee vvoolluummee,, ccoonnssttiittuuaanntt uunnee cchhaarrggee uunniittaaiirree ((ccaarrttoonn,, ccaaiissssee,, ppaalleettttee cceerrccllééee oouu ffiillmmééee)) lloorrss ddee llaa rreemmiissee àà ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee ttrraannssppoorrtt ppaarr llee ddoonnnneeuurr dd''oorrddrree,, qquuee llee ccoonntteennuu eenn ssooiitt oouu nnoonn ddééttaaiilllléé ddaannss llee ddooccuummeenntt ddee ttrraannssppoorrtt.. JJoouurrss nnoonn oouuvvrraabblleess LLeess jjoouurrss nnoonn oouuvvrraabblleess ssoonntt llee ddiimmaanncchhee eett lleess jjoouurrss llééggaalleemmeenntt fféérriiééss.. EEnn oouuttrree,, lleess aauuttrreess jjoouurrss ddee ffeerrmmeettuurree hheebbddoommaaddaaiirree ddee ll''ééttaabblliisssseemmeenntt ooùù ddooiitt ss''eeffffeeccttuueerr llaa pprriissee eenn cchhaarrggee oouu llaa lliivvrraaiissoonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ssoonntt ccoonnssiiddéérrééss ccoommmmee jjoouurrss nnoonn oouuvvrraabblleess ssii ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee ttrraannssppoorrtt eenn eesstt ddûûmmeenntt aavviisséé ppaarr llee ddoonnnneeuurr
 11. 11. dd''oorrddrree aavvaanntt llaa ccoonncclluussiioonn dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. AArrttiiccllee AANNNNEEXXEE aarrtt.. 33 DDoonnnnééeess nnéécceessssaaiirreess àà ll''eexxééccuuttiioonn dduu ccoonnttrraatt .. DDoonnnnééeess ffoouurrnniieess ppaarr llee ddoonnnneeuurr dd''oorrddrree IIll iinnccoommbbee aauu ddoonnnneeuurr dd''oorrddrree ddee ffoouurrnniirr àà ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee ttrraannssppoorrtt lleess iinnddiiccaattiioonnss ssuuiivvaanntteess :: -- lleess ddaatteess ddee pprriissee dd''eeffffeett eett ddee ffiinn dduu ccoonnttrraatt ;; -- lleess nnoommss eett aaddrreesssseess ddee ll''eexxppééddiitteeuurr eett dduu ddeessttiinnaattaaiirree ;; -- llaa oouu lleess vvooiieess eemmpprruunnttééeess,, eenn pprréécciissaanntt lleess ppooiinnttss oouu zzoonneess ddee cchhaarrggeemmeenntt eett ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt ssuurr llaa oouu lleess vvooiieess eemmpprruunnttééeess ;; -- lleess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess ddeess iinnssttaallllaattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt eett ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt qquuii ddooiivveenntt êêttrree ccoommppaattiibblleess aavveecc lleess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess ddeess bbaatteeaauuxx ;; -- llaa nnaattuurree ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, lleeuurrss ccaarraaccttéérriissttiiqquueess ddee vvoolluummee eett lleeuurrss ddiimmeennssiioonnss,, lleeuurr ccaarraaccttèèrree ppéérriissssaabbllee oouu ddaannggeerreeuuxx eett lleess pprrééccaauuttiioonnss àà pprreennddrree ppoouurr lleeuurr ttrraannssppoorrtt aaiinnssii qquu''uunnee mmeennttiioonn pprréécciissaanntt llaa ffrreeiinnttee éévveennttuueellllee ccoommppttee tteennuu ddeess uussaaggeess eenn vviigguueeuurr ;; LLee ddoonnnneeuurr dd''oorrddrree ddooiitt ééggaalleemmeenntt iinnffoorrmmeerr ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee ttrraannssppoorrtt ddeess ppaarrttiiccuullaarriittééss nnoonn aappppaarreenntteess ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ssuusscceeppttiibblleess dd''aavvooiirr uunnee iinncciiddeennccee ssuurr llaa bboonnnnee eexxééccuuttiioonn dduu ttrraannssppoorrtt.. AArrttiiccllee AANNNNEEXXEE aarrtt.. 44 MMaattéérriieell ddee ttrraannssppoorrtt LL''eennttrreepprreenneeuurr ddee ttrraannssppoorrtt ss''eennggaaggee àà eeffffeeccttuueerr lleess ttrraannssppoorrttss qquuii lluuii sseerroonntt ccoonnffiiééss àà ll''aaiiddee ddee mmaattéérriieell eenn bboonn ééttaatt ddee nnaavviiggaabbiilliittéé eett ddee pprroopprreettéé,, ccoonnffoorrmmee aauuxx rréégglleemmeennttaattiioonnss eenn vviigguueeuurr,, eett àà llee mmaaiinntteenniirr ddaannss cceett ééttaatt ppeennddaanntt ttoouuttee llaa dduurrééee dduu ccoonnttrraatt,, llee ddoonnnneeuurr dd''oorrddrree ppoouuvvaanntt eexxiiggeerr qquuee lleess ddooccuummeennttss aatttteessttaanntt ddee llaa ccoonnffoorrmmiittéé aavveecc lleessddiitteess rréégglleemmeennttaattiioonnss lluuii ssooiieenntt pprréésseennttééss.. AArrttiiccllee AANNNNEEXXEE aarrtt.. 55 RRéémmuunnéérraattiioonn ddee llaa pprreessttaattiioonn lliiééee àà ll''eexxééccuuttiioonn dduu ccoonnttrraatt 55..11.. NNaattuurree dduu pprriixx LLeess pprriixx ssoonntt ffiixxeess ppoouurr llaa dduurrééee dduu ccoonnttrraatt.. 55..22.. EElléémmeennttss dduu pprriixx SSoonntt pprriisseess eenn ccoonnssiiddéérraattiioonn ppoouurr llee ccaallccuull dduu pprriixx lleess cchhaarrggeess ffiixxeess rrééssuullttaanntt ddee llaa mmiissee àà ddiissppoossiittiioonn dduu oouu ddeess bbaatteeaauuxx uuttiilliissééss eett ddee ll''ééqquuiippaaggee aaiinnssii qquuee lleess cchhaarrggeess
 12. 12. vvaarriiaabblleess lliiééeess àà ll''eexxééccuuttiioonn ddeess ttrraannssppoorrttss.. LLee pprriixx nn''eesstt ppaass eexxpprriimméé eenn ffoonnccttiioonn dduu ttoonnnnaaggee ttrraannssppoorrttéé.. LLee pprriixx dduu ttrraannssppoorrtt iinniittiiaalleemmeenntt ccoonnvveennuu eesstt rréévviisséé eenn ccaass ddee vvaarriiaattiioonnss ssiiggnniiffiiccaattiivveess ddeess cchhaarrggeess ddee ll''eennttrreepprriissee ddee ttrraannssppoorrtt,, qquuii ttiieennnneenntt àà ddeess ccoonnddiittiioonnss eexxttéérriieeuurreess àà cceettttee ddeerrnniièèrree,, tteell nnoottaammmmeenntt llee pprriixx ddeess ccaarrbbuurraannttss,, eett ddoonntt llaa ppaarrttiiee ddeemmaannddeerreessssee jjuussttiiffiiee ppaarr ttoouuss mmooyyeennss.. LLeess pprreessttaattiioonnss ssuupppplléémmeennttaaiirreess oouu aannnneexxeess,, lleess ppééaaggeess eett rreeddeevvaanncceess mmaarriittiimmeess aaiinnssii qquuee llaa pprriimmee dd''aassssuurraannccee rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ss''aajjoouutteenntt àà ccee ffrreett pprriinncciippaall.. LLeess mmooddaalliittééss eexxaacctteess dduu ccaallccuull dduu pprriixx,, llee ddéébbiitteeuurr eett ll''uunniittéé ddee tteemmppss pprriissee eenn ccoommppttee ppoouurr lleess rrèègglleemmeennttss ssoonntt iinnddiiqquuééeess aauu pplluuss ttaarrdd aauu mmoommeenntt ddee llaa ccoonncclluussiioonn dduu ccoonnttrraatt.. AArrttiiccllee AANNNNEEXXEE aarrtt.. 66 MMooddaalliittééss ddee ppaaiieemmeenntt LLaa rréémmuunnéérraattiioonn ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee ttrraannssppoorrtt tteellllee qquuee ddééffiinniiee àà ll''aarrttiiccllee 55 eesstt eexxiiggiibbllee ppaarr mmooiiss.. AA mmooiinnss qquu''iill nn''aaiitt ééttéé rréégglléé aauu mmoommeenntt ddee ll''eennllèèvveemmeenntt oouu ddee llaa lliivvrraaiissoonn,, ccee pprriixx eesstt ppaayyaabbllee àà rréécceeppttiioonn ddee llaa ffaaccttuurree ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee ttrraannssppoorrtt pprréésseennttééee ppaarr mmooiiss.. LLee ddoonnnneeuurr dd''oorrddrree eesstt ggaarraanntt ddee ssoonn aaccqquuiitttteemmeenntt.. TToouutt rreettaarrdd ddaannss llee ppaaiieemmeenntt eennttrraaîînnee ddee pplleeiinn ddrrooiitt llee vveerrsseemmeenntt dd''iinnttéérrêêttss aauu ttaauuxx llééggaall,, ssaannss pprrééjjuuddiiccee ddee llaa rrééppaarraattiioonn éévveennttuueellllee,, ddaannss lleess ccoonnddiittiioonnss dduu ddrrooiitt ccoommmmuunn,, ddee ttoouutt aauuttrree ddoommmmaaggee rrééssuullttaanntt ddiirreecctteemmeenntt ddee ccee rreettaarrdd.. AArrttiiccllee AANNNNEEXXEE aarrtt.. 77 MMooddiiffiiccaattiioonn dduu ccoonnttrraatt TToouuttee iinnssttrruuccttiioonn nnoouuvveellllee dduu ddoonnnneeuurr dd''oorrddrree ppaarr rraappppoorrtt aauuxx ddiissppoossiittiioonnss ccoonnvveennuueess àà ll''aarrttiiccllee 33..11 ddoonnnnee lliieeuu àà aajjuusstteemmeenntt dduu ccoonnttrraatt.. AArrttiiccllee AANNNNEEXXEE aarrtt.. 88 RRééssiilliiaattiioonn dduu ccoonnttrraatt LLaa rrééssiilliiaattiioonn dduu ccoonnttrraatt aavvaanntt ssaa ddaattee dd''éécchhééaannccee ppeeuutt iinntteerrvveenniirr àà ttoouutt mmoommeenntt àà llaa ddeemmaannddee ddee ll''uunnee oouu ll''aauuttrree ddeess ppaarrttiieess mmooyyeennnnaanntt llee rreessppeecctt dd''uunn pprrééaavviiss ddee cciinnqq jjoouurrss ppaarr mmooiiss dduu ccoonnttrraatt iinniittiiaall,, nnoottiiffiiéé ppaarr ééccrriitt aavveecc aaccccuusséé ddee rréécceeppttiioonn.. DDaannss ccee ccaass,, llaa ppaarrttiiee àà ll''oorriiggiinnee ddee llaa rrééssiilliiaattiioonn ddeevvrraa vveerrsseerr àà ll''aauuttrree ppaarrttiiee uunnee iinnddeemmnniittéé ééggaallee àà 5500 %% ddee llaa rréémmuunnéérraattiioonn pprréévvuuee ppaarr llee ccoonnttrraatt iinniittiiaall ppoouurr llaa
 13. 13. ppéérriiooddee rreessttaanntt àà ccoouuvvrriirr.. AArrttiiccllee AANNNNEEXXEE aarrtt.. 99 AAssssuurraanncceess LL''eennttrreepprreenneeuurr ddee ttrraannssppoorrtt,, rreessppoonnssaabbllee ddee llaa ccaarrggaaiissoonn qquuii lluuii eesstt ccoonnffiiééee,, eesstt tteennuu ddee ffaaiirree ccoouuvvrriirr ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dd''eennttrreepprreenneeuurr ddee ttrraannssppoorrtt ppaarr uunnee ssoocciiééttéé dd''aassssuurraannccee.. LLaa pprriimmee dd''aassssuurraannccee ccoorrrreessppoonnddaannttee ddooiitt oobblliiggaattooiirreemmeenntt ffiigguurreerr ddaannss llee ddééccoommppttee ddeess ffrraaiiss ssuupppplléémmeennttaaiirreess.. AA ddééffaauutt ddee ddééccllaarraattiioonn ddee vvaalleeuurr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee ttrraannssppoorrtt aassssuurree ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé aauu nniivveeaauu ddeess lliimmiittaattiioonnss.. AArrttiiccllee AANNNNEEXXEE aarrtt.. 1100 DDooccuummeennttss ddee ttrraannssppoorrtt SSuurr llaa bbaassee ddeess iinnddiiccaattiioonnss mmeennttiioonnnnééeess àà ll''aarrttiiccllee 33 eett ffoouurrnniieess ppaarr ééccrriitt oouu ppaarr ttoouutt aauuttrree pprrooccééddéé eenn ppeerrmmeettttaanntt llaa mméémmoorriissaattiioonn,, iill eesstt ééttaabbllii uunn ddooccuummeenntt ddee ttrraannssppoorrtt qquuii mmaattéérriiaalliissee ll''aaccccoorrdd ddeess ppaarrttiieess.. AArrttiiccllee AANNNNEEXXEE aarrtt.. 1111 CCoonnddiittiioonnnneemmeenntt,, eemmbbaallllaaggee eett ééttiiqquueettaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess LLoorrssqquuee llaa nnaattuurree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee oouu ddee ll''uunniittéé ddee cchhaarrggee eemmppllooyyééee llee nnéécceessssiittee,, cceellllee--ccii ddooiitt êêttrree eemmbbaallllééee,, ccoonnddiittiioonnnnééee,, mmaarrqquuééee,, ccoonnttrreemmaarrqquuééee oouu ééttiiqquueettééee ddee ffaaççoonn qquu''eellllee ppuuiissssee ssuuppppoorrtteerr uunn ttrraannssppoorrtt ddaannss lleess ccoonnddiittiioonnss nnoorrmmaalleess eett qquu''eellllee nnee ccoonnssttiittuuee ppaass uunnee ccaauussee ddee ddaannggeerr :: -- ppoouurr llee ppeerrssoonnnneell nnaavviiggaanntt oouu ddee mmaannuutteennttiioonn ;; -- ppoouurr llee bbaatteeaauu ;; -- ppoouurr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ttrraannssppoorrttééeess ;; -- ppoouurr lleess ttiieerrss.. LLeess mmeennttiioonnss ppoorrttééeess ssuurr lleess ééttiiqquueetttteess ddooiivveenntt ccoorrrreessppoonnddrree àà cceelllleess dduu ddooccuummeenntt ddee ttrraannssppoorrtt.. IIIIXX-- EEttuuddee ddee CCaass ::
 14. 14. ((VVooiirr DDooccuummeenntt)) CCoonncclluussiioonn :: EEnn ffiinn ddee ccoommppttee ;; nnoouuss vvoouuss rreemmeerrcciioonnss ppoouurr vvoottrree aatttteennttiioonn ;; eett nnoouuss eessppéérroonnss bbiieenn qquuee vvoouuss aavveezz ppuu ccoonnnnaaiittrree ttoouuss lleess ppooiinnttss eesssseennttiieell dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt
 15. 15. rroouuttiieerr ddee mmaarrcchhaannddiisseess ;; ssii vvoouuss ttrroouuvveezz ddeess ddiiffffiiccuullttééss ccoonncceerrnnaanntt uunnee oouu pplluussiieeuurrss ppooiinnttss ddaannss nnoottrree TTPP ;; oonn eesstt pprrêêtt aa rrééppoonnddrree aa ttoouutt vvooss qquueessttiioonn eett aauussssii dd’’aaccccuueeiilllliirr vvooss ccrriittiiqquuee qquuii nnoouuss sseerroonntt bbiieenn dd’’uunnee ggrraannddee uuttiilliittéé ;; eett ppoouurr nnee ppaass oouubblliiéé ;; nnoouuss vvoouuss ddeemmaannddoonnss bbiieenn dd’’êêttrree aa llaa hhaauutteeuurr ddeess eessppéérraanncceess ddee nnooss ffoorrmmaatteeuurr eett ddee ccoonnttiinnuueerr vvoottrree aavvaannccee jjuussqquu''àà llaa ffiinn.. IIllss nnoouuss rreesstteenntt pplluuss qquuee ddeeuuxx mmooiiss ;; aalloorrss iill ffaauutt ppaasssseerr àà llaa vviitteessssee ssuuppéérriieeuurree eett dd’’aalllleerr ddrrooiitt aauu bbuutt ppoouurr aatttteeiinnddrree nnooss oobbjjeeccttiiffss iinncchhaaaallaahh.. BBoonnnnee ccoonnttiinnuuaattiioonn eett mmeerrccii..

×