EEnn BBLLEEUU :: NNuumméérroottaattiioonn eett ttiittrree ddeess SSLLIIDDEESS dduu ffiicchhiieerr PPOOWWEERRPPOOIINNTT
EEn...
SSLLIIDDEE 88 :: «« CCaarrtteess mmaarriinneess éélleeccttrroonniiqquueess :: llee ppoouurrqquuooii ddee ll''aammbbiigguuï...
cc’’eesstt ééggaalleemmeenntt llee ccaass ppoouurr lleess ccaarrtteess ppaappiieerr.. LLeess ggaammmmeess dd’’éécchheellll...
éélleeccttrroonniiqquueess àà iinnffrraassttrruuccttuurree tteerrrreessttrree ((LLoorraann,, TToorraann,, TTrriiddeenntt,,...
ppoossiittiioonnss GGPPSS ddooiivveenntt dd’’aabboorrdd êêttrree ccoorrrriiggééeess aavvaanntt dd’’êêttrree uuttiilliisséé...
-- EECCDDIISS,, eenn aannggllaaiiss,, «« EElleeccttrroonniicc CChhaarrtt DDiissppllaayy aanndd IInnffoorrmmaattiioonn SSyy...
ee)) ZZoooomm eett pprréécciissiioonn..
JJee vvoouuss aaii ddiitt qquuee,, ccoommmmee lleess ccaarrtteess ppaappiieerr,, l...
—— LLeess lliimmiitteess ddeess cceelllluulleess EENNCC pprroodduuiitteess ppaarr ddeess ppaayyss rriivveerraaiinnss ppeeu...
pprroodduuccttrriiccee,, tteecchhnniiqquuee ddee ssoonnddaaggee))..
EEnnffiinn,, llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn dduu ppoo...
__________________________________________________________________________________________________________________________...
Conf en1  artes electroniques
Conf en1  artes electroniques
Conf en1  artes electroniques
Conf en1  artes electroniques
Conf en1  artes electroniques
Conf en1  artes electroniques
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Conf en1 artes electroniques

188 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
188
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Conf en1 artes electroniques

 1. 1. EEnn BBLLEEUU :: NNuumméérroottaattiioonn eett ttiittrree ddeess SSLLIIDDEESS dduu ffiicchhiieerr PPOOWWEERRPPOOIINNTT EEnn NNOOIIRR,, llee tteexxttee ddee ll''eexxppoosséé eett ddeess ccoommmmeennttaaiirreess ddeess SSLLIIDDEESS SSLLIIDDEE 11 SSLLIIDDEE 22 :: oobbjjeeccttiiff ccoonnfféérreennccee CCoommmmeenntt cchhooiissiirr,, tteenniirr àà jjoouurr eett pplluuss eennccoorree qquueell nniivveeaauu ddee ccoonnffiiaannccee ppeeuutt--oonn eett ffaauutt--iill aaccccoorrddeerr àà llaa ddooccuummeennttaattiioonn nnaauuttiiqquuee eett nnoottaammmmeenntt àà llaa ccaarrttee ?? qquueessttiioonnss eesssseennttiieelllleess aauuxxqquueelllleess iill ccoonnvviieenntt dd''aavvooiirr ddeess éélléémmeennttss ddee rrééppoonnssee ppoouurr uuttiilliisseerr aauu mmiieeuuxx llaa ddooccuummeennttaattiioonn.. LLee ffiill rroouuggee ddee mmoonn eexxppoosséé sseerraa llee ssuuiivvaanntt :: uunnee EENNCC,, ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ddee nnaavviiggaattiioonn vveeccttoorriieellllee eett ooffffiicciieellllee,, nn''eesstt ppaass pplluuss pprréécciissee qquuee llaa ccaarrttee ppaappiieerr.. CCoommmmee ppoouurr llaa ccaarrttee ppaappiieerr iill ffaauutt nnee lluuii aaccccoorrddeerr qquu''uunn cceerrttaaiinn ddeeggrréé ddee ccoonnffiiaannccee,, eett mmêêmmee àà llaa lliimmiittee ss''eenn mmééffiieerr eennccoorree pplluuss,, eenn rraaiissoonn ddee ssaa ffaacciilliittéé dd''eemmppllooii aavveecc llee GGPPSS.. SSLLIIDDEE 33 :: SSOOMMMMAAIIRREE GGÉÉNNÉÉRRAALL DDEE LL''EEXXPPOOSSÉÉ`` LLeess pprriinncciippaauuxx sseerrvviicceess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess,, eett nnoottaammmmeenntt llee SSHHOOMM,, pprrooppoosseenntt aauuxx nnaavviiggaatteeuurrss uunnee ddooccuummeennttaattiioonn nnaauuttiiqquuee ((ccaarrtteess eett oouuvvrraaggeess nnaauuttiiqquueess)) ffoorrmmaanntt uunn eennsseemmbbllee ccoohhéérreenntt eett ccoommpplléémmeennttaaiirree aarrttiiccuulléé aauuttoouurr ddee llaa ccaarrttee qquuii eenn eesstt ll’’éélléémmeenntt pprriinncciippaall.. SSLLIIDDEE 44 :: PPRRIINNCCIIPPAAUUXX OOUUVVRRAAGGEESS EETT CCAARRTTEE LLeess pprriinncciippaauuxx oouuvvrraaggeess nnaauuttiiqquueess ddee cceett eennsseemmbbllee ddeessttiinnéé àà aassssuurreerr llaa ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn ssoonntt :: —— lleess IInnssttrruuccttiioonnss NNaauuttiiqquueess —— ll’’oouuvvrraaggee 11DD SSyymmbboolleess eett aabbrréévviiaattiioonnss ffiigguurraanntt ssuurr lleess ccaarrtteess mmaarriinneess —— llee GGuuiiddee dduu NNaavviiggaatteeuurr ddoonntt jjee vvaaiiss eennttaammeerr llaa rreeffoonnttee dd''iiccii ppeeuu ppoouurr uunnee ssoorrttiiee eenn 22001100 —— lleess LLiivvrreess ddeess ffeeuuxx eett SSiiggnnaauuxx ddee bbrruummee ;; oouuvvrraaggee qquuii ffaaiitt ffooii ppaarr rraappppoorrtt àà llaa ccaarrttee —— lleess oouuvvrraaggeess rreellaattiiffss aauuxx mmaarrééeess eett ccoouurraannttss ddee mmaarrééee ((AAnnnnuuaaiirree ddeess mmaarrééeess,, AAttllaass ddee ccoouurraannttss ddee mmaarrééee)) ;; —— lleess oouuvvrraaggeess ddee rraaddiioo ssiiggnnaauuxx.. —— eett lleess GGrroouuppeess hheebbddoommaaddaaiirreess dd’’AAvviiss aauuxx NNaavviiggaatteeuurrss.. VVoouuss nnee ddeevveezz ppaass vvoouuss ccoonntteenntteerr ddee llaa ccaarrttee :: iill ffaauutt uuttiilliisseerr ccoonnjjooiinntteemmeenntt ll’’eennsseemmbbllee ddee llaa ddooccuummeennttaattiioonn ddiissppoonniibbllee ddoonntt llaa ccaarrttee nn’’eesstt qquu’’uunn éélléémmeenntt.. AAiinnssii,, ppaarr eexxeemmppllee,, iill ffaauutt uuttiilliisseerr lleess iittiinnéérraaiirreess rreeccoommmmaannddééss ddaannss lleess IInnssttrruuccttiioonnss NNaauuttiiqquueess,, eett ccoonnssuulltteerr lleess rreennvvooiiss àà cceess oouuvvrraaggeess iinnddiiqquuééss ssuurr llaa ccaarrttee.. SSLLIIDDEE 55 :: PPOOSSTTEERR SSUURR GGAANN CCaarrtteess eett oouuvvrraaggeess ddooiivveenntt êêttrree ppaarrffaaiitteemmeenntt àà jjoouurr.. EEnn ccaass ddee ddiivveerrggeennccee eennttrree lleess ddiifffféérreenntteess ssoouurrcceess dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,, vvoouuss ddeevveezz ffaaiirree ccoonnffiiaannccee aauu ddooccuummeenntt llee pplluuss rréécceenntt oouu àà ll’’oouuvvrraaggee tteecchhnniiqquuee ((LLiivvrree ddeess FFeeuuxx qquuii ffaaiitt ffooii,, oouuvvrraaggee ddee rraaddiioo ssiiggnnaauuxx)) mmaaiiss ssuurrttoouutt êêttrree ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt pprruuddeenntt :: ll’’iinnccoohhéérreennccee ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss eesstt ssoouuvveenntt llee ssiiggnnee ddee rreennsseeiiggnneemmeennttss iinnccoommpplleettss oouu ddee ssiittuuaattiioonnss rraappiiddeemmeenntt éévvoolluuttiivveess.. SSLLIIDDEE 66 :: IIMMAAGGEE CCAARRTTEE PPAAPPIIEERR//RRAASSTTEERR –– EENNCC ((LLAA RROOCCHHEELLLLEE)) SSLLIIDDEE 77 :: SSOOMMMMAAIIRREE DDÉÉTTAAIILLLLÉÉ 11ÈÈRREE PPAARRTTIIEE :: LLAA CCAARRTTEE MMAARRIINNEE LLaa pprreemmiièèrree ppaarrttiiee ddee mmoonn eexxppoosséé ccoonncceerrnnee aauussssii bbiieenn llaa ccaarrttee ppaappiieerr qquuee llaa ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee.. LLaa ddeeuuxxiièèmmee ppaarrttiiee sseerraa ccoonnssaaccrrééee aauuxx ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess ddee nnaavviiggaattiioonn.. JJee tteerrmmiinneerraaii ppaarr uunnee vviissiittee ttrrèèss rraappiiddee ddeess ssiitteess IInntteerrnneett eett IINNTTRRAAMMAARR dduu SSHHOOMM.. 11-- LLaa ccaarrttee mmaarriinnee 11..11)) TToouutt dd''aabboorrdd llee ccaarraaccttèèrree ooffffiicciieell oouu nnoonn ddee llaa ccaarrttee.. aa)) SSii ppoouurr lleess ccaarrtteess ppaappiieerr,, iill nn''yy aa ppaass ddee ddiiffffiiccuullttéé àà vvooiirr qquuee llaa ccaarrttee mmaarriinnee qquuee ll''oonn uuttiilliissee eesstt ooffffiicciieellllee,, cc''eesstt pplluuss ccoommpplliiqquuéé eett ssoouuvveenntt ttrrèèss aammbbiigguu ppoouurr lleess ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess..
 2. 2. SSLLIIDDEE 88 :: «« CCaarrtteess mmaarriinneess éélleeccttrroonniiqquueess :: llee ppoouurrqquuooii ddee ll''aammbbiigguuïïttéé »» LLee sscchhéémmaa qquuee vvooiiccii mmoonnttrree bbiieenn cceettttee aammbbiigguuïïttéé eett ppeerrmmeett ddee ccllaarriiffiieerr llaa ccoonnffuussiioonn,, nnoottaammmmeenntt ppoouurr ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess ffoorrmmaattss ddee ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess.. DDaannss ccee sscchhéémmaa,, llee rroouuggee nnee ssiiggnniiffiiee ppaass AATTTTEENNTTIIOONN// DDAANNGGEERR mmaaiiss NNOONN OOFFFFIICCIIEELL.. QQuueellqquueess eexxpplliiccaattiioonnss ddeess tteerrmmeess,, cc''eesstt uunn ppeeuu lloouurrdd mmaaiiss iill ffaauutt ppaasssseerr ppaarr llàà :: EENNCC,, lleess ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess ooffffiicciieelllleess vveeccttoorriieelllleess,, eenn aannggllaaiiss «« EElleeccttrroonniicc NNaavviiggaattiioonnaall CChhaarrtt »» eenn ffrraannççaaiiss :: «« ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ddee nnaavviiggaattiioonn »» RRNNCC,, lleess ccaarrtteess rraasstteerr ooffffiicciieelllleess,, eenn aannggllaaiiss «« RRaasstteerr NNaavviiggaattiioonnaall CChhaarrtt »»,, eenn ffrraannççaaiiss :: ccaarrttee mmaattrriicciieellllee éélleeccttrroonniiqquuee.. SSEENNCC,, eenn aannggllaaiiss «« EENNCC SSyysstteemm »»,, eenn ffrraannççaaiiss,, «« ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ddee nnaavviiggaattiioonn ffoonnccttiioonnnneellllee »» LLeess EENNCC eett lleess RRNNCC ssoonntt ppaarr ddééffiinniittiioonn ooffffiicciieelllleess.. OOnn vvooiitt qquuee llee mmêêmmee tteerrmmee ppeeuutt êêttrree uuttiilliisséé ppoouurr lleess ccaarrtteess ooffffiicciieelllleess ((EENNCC,, RRNNCC)) eett ppoouurr lleess ccaarrtteess dduu sseecctteeuurr pprriivvéé.. PPaarr eexxeemmppllee,, CC--MMaapp uuttiilliissee ssoonn ffoorrmmaatt CCMM 9933--33 ppoouurr lleess SSEENNCC ddeelliivveerryy eett ppoouurr sseess ccaarrtteess vveeccttoorriieelllleess.. LLee ffoorrmmaatt BBSSBB eesstt llee ffoorrmmaatt ddeess RRNNCC UUSSAA eett ccaannaaddiieennnneess,, mmaaiiss aauussssii llee ffoorrmmaatt ddee ccaarrtteess rraasstteerr dduu sseecctteeuurr pprriivvéé ;; IIll ffaauutt ssaavvooiirr qquu''uunnee ccaarrttee vveeccttoorriieellllee aauu ffoorrmmaatt SS--5577 nn''eesstt ppaass ppoouurr aauuttaanntt uunnee EENNCC ((llee ffoorrmmaatt SS--5577 nn''eesstt qquu””uunn ffoorrmmaatt dd''éécchhaannggee ddee ddoonnnnééeess)).. ÀÀ rreetteenniirr :: lleess tteerrmmeess EENNCC eett RRNNCC nnee ddééssiiggnneenntt qquuee ddeess ccaarrtteess ooffffiicciieelllleess eett tteennuueess àà jjoouurr.. LLeess AARRCCSS ssoonntt ddeess RRNNCC.. 11..22)) CChhooiixx ddeess ccaarrtteess aa)) CChhooiixx ddee ll’’éécchheellllee eett ccaattééggoorriieess ddee ccaarrtteess.. CChhooiissiirr uunnee ccaarrttee,, cc''eesstt cchhooiissiirr ll''éécchheellllee ddee cceettttee ccaarrttee.. OOnn ddooiitt uuttiilliisseerr llaa ccaarrttee ddoonntt ll’’éécchheellllee eett llaa ccaattééggoorriiee ccoorrrreessppoonnddeenntt aauu ttyyppee ddee nnaavviiggaattiioonn pprraattiiqquuéé.. IIll eesstt ttoouutteeffooiiss ccoonnsseeiilllléé dd’’uuttiilliisseerr aauussssii ssoouuvveenntt qquuee ppoossssiibbllee llaa ccaarrttee àà llaa pplluuss ggrraannddee éécchheellllee ddiissppoonniibbllee :: cceettttee ccaarrttee eesstt hhaabbiittuueelllleemmeenntt mmiissee àà jjoouurr eett rrééééddiittééee aavvaanntt ttoouutteess lleess aauuttrreess.. LLeess ccaarrtteess mmaarriinneess ppaappiieerr ssoonntt ccllaassssééeess eenn sseepptt ccaattééggoorriieess,, aallllaanntt ddeess ccaarrtteess àà ggrraannddee éécchheellllee ((ccaarrtteess ddee ddééttaaiill)) vveerrss lleess ccaarrtteess àà ppeettiittee éécchheellllee ((ccaarrtteess dd’’eennsseemmbbllee)).. SSLLIIDDEE 99 :: CCllaassssiiffiiccaattiioonn ddeess ccaarrtteess ((ppaappiieerr//RRNNCC eett EENNCC sseelloonn lleeuurr uussaaggee)) OOnn ddiissttiinngguuee :: —— lleess ccaarrtteess ddee ppiilloottaaggee ccôôttiieerr :: ppoouurr lleess eennttrrééeess ddee ppoorrtt,, lleess mmoouuiillllaaggeess,, lleess cchheennaauuxx ;; —— lleess ccaarrtteess ddee ppiilloottaaggee hhaauuttuurriieerr :: ppoouurr llaa nnaavviiggaattiioonn llooccaallee,, lleess aapppprroocchheess ddeess ppoorrttss eett lleess ppaassssaaggeess ddéélliiccaattss ;; —— lleess ccaarrtteess ddee ccaabboottaaggee :: ppoouurr uunnee nnaavviiggaattiioonn ccôôttiièèrree àà pplluuss ddee 33 MM ddeess ddaannggeerrss,, eenn ssuuiivvaanntt ddeess rroouutteess ppaarraallllèèlleess àà llaa ccôôttee eennttrree 1100 eett 2200 MM ;; —— lleess ccaarrtteess dd’’aatttteerrrriissssaaggee :: ppoouurr uunnee nnaavviiggaattiioonn àà ddeess ddiissttaanncceess ddee tteerrrree ccoommpprriisseess eennttrree 2200 eett 5500 MM,, eett uunnee llooccaalliissaattiioonn ppeerrmmeettttaanntt llee ppaassssaaggee ssuurr uunnee ccaarrttee ddee ccaattééggoorriiee iinnfféérriieeuurree —— lleess ccaarrtteess ddee ttrraavveerrssééee :: ppoouurr ddeess ttrraavveerrssééeess àà ddeess ddiissttaanncceess ddee tteerrrree ccoommpprriisseess eennttrree 5500 eett 220000 MM ;; —— lleess ccaarrtteess ooccééaanniiqquueess :: ppoouurr lleess ggrraannddeess ttrraavveerrssééeess ;; —— lleess rroouuttiieerrss eett ppllaanniisspphhèèrreess :: ppoouurr llaa pprrééppaarraattiioonn ddeess ggrraannddeess ttrraavveerrssééeess.. LLeess ccaarrtteess mmaarriinneess éélleeccttrroonniiqquueess,, nnoottaammmmeenntt lleess EENNCC eett lleess RRNNCC,, oonntt ddeess éécchheelllleess,, ccoommmmee lleess ccaarrtteess ppaappiieerr.. LLeess ccaarrtteess rraasstteerr,, ooffffiicciieelllleess oouu pprriivvééeess,, oonntt ll’’éécchheellllee ddee llaa ccaarrttee ppaappiieerr oorriiggiinnee qquuii aa ééttéé ssccaannnnééee.. LLeess EENNCC ssoonntt ccllaassssééeess eenn 66 ccaattééggoorriieess eenn ffoonnccttiioonn dduu ttyyppee ddee nnaavviiggaattiioonn aauuqquueell eelllleess ssoonntt ddeessttiinnééeess.. LL’’éécchheellllee dd’’uunnee EENNCC eesstt lliiééee àà llaa ccaattééggoorriiee,, mmaaiiss nnoonn dd’’uunnee ffaaççoonn rriiggiiddee,, ccoommmmee
 3. 3. cc’’eesstt ééggaalleemmeenntt llee ccaass ppoouurr lleess ccaarrtteess ppaappiieerr.. LLeess ggaammmmeess dd’’éécchheellllee pprréésseennttééeess ddaannss ccee sscchhéémmaa qquuii iilllluussttrree lleess ccoorrrreessppoonnddaanncceess eennttrree lleess ccaarrtteess ppaappiieerr eett lleess EENNCC ssoonntt sseeuulleemmeenntt iinnddiiccaattiivveess ÀÀ qquueellllee éécchheellllee ssoonntt ééttaabblliieess lleess ccaarrtteess ?? LLeess ccaarrtteess ssoonntt nnoorrmmaalleemmeenntt ééttaabblliieess àà uunnee éécchheellllee iinnfféérriieeuurree àà cceellllee ddeess lleevvééss hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess eeffffeeccttuuééss ddaannss llaa zzoonnee.. AAiinnssii,, ddaannss uunnee zzoonnee ccoouuvveerrttee ppaarr uunnee sseeuullee ccaarrttee aauu 11 :: 1155 000000,, oonn ppoouurrrraa eessttiimmeerr,, ffaauuttee dd’’aauuttrreess éélléémmeennttss,, qquuee lleess bbââttiimmeennttss oouu eemmbbaarrccaattiioonnss hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess oonntt ssuuiivvii ddeess rroouutteess ((pprrooffiillss ddee ssoonnddee)) eessppaaccééeess ddee 115500 mm rreepprréésseennttééss ppaarr 11 ccmm àà ll’’éécchheellllee ddee llaa ccaarrttee.. EEnn rrééaalliittéé,, cceett eessppaacceemmeenntt sseerraa pplluuss rréédduuiitt ((5500 oouu 110000 mm)),, eett ll’’éécchheellllee ddeess lleevvééss hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess sseerraa 11 :: 55 000000 oouu 11 :: 1100 000000.. DDaannss uunnee zzoonnee ddoonnnnééee ccoouuvveerrttee ppaarr ddeess ccaarrtteess àà éécchheelllleess ddiifffféérreenntteess,, llaa vvaalleeuurr ddee ll’’éécchheellllee ddee llaa ccaarrttee àà pplluuss ggrraannddee éécchheellllee rreennsseeiiggnnee ddoonncc,, aauu mmooiinnss dd’’uunnee ffaaççoonn aapppprrooxxiimmaattiivvee,, ssuurr llaa ddeennssiittéé ddeess ssoonnddaaggeess eeffffeeccttuuééss ddaannss llaa zzoonnee.. bb)) NNiivveeaauu ddee ddééttaaiill eett éécchheelllleess ddeess ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess.. PPoouurr uunnee mmêêmmee zzoonnee,, llee nniivveeaauu ddee ddééttaaiill ddiiffffèèrree nnoottaabblleemmeenntt sseelloonn ll’’éécchheellllee ddeess ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess.. SSLLIIDDEE 1100 :: éécchheelllleess eett nniivveeaauu ddee ddééttaaiillss ddeess EENNCC CCoommmmee ll’’iilllluussttrree ll’’eexxeemmppllee ddeess eexxttrraaiittss ddee ddeeuuxx EENNCC,, ll''uunnee aauu 11::1100 000000 eett ll''aauuttrree,, aauu 11::5500 000000 eett aaggrraannddiiee cciinnqq ffooiiss ppoouurr oobbtteenniirr eexxaacctteemmeenntt llaa mmêêmmee zzoonnee,, lleess EENNCC aauuxx ggrraannddeess éécchheelllleess ccoonnttiieennnneenntt ddee nnoommbbrreeuuxx ddééttaaiillss//oobbjjeettss ttrrèèss rraapppprroocchhééss qquuii nnee ssoonntt ppaass ttoouuss rreepprréésseennttééss ssuurr uunnee EENNCC ddee llaa zzoonnee àà pplluuss ppeettiittee éécchheellllee.. 11..33 DDeeggrréé ddee ccoonnffiiaannccee àà aaccccoorrddeerr aauuxx ccaarrtteess -- ÉÉlléémmeennttss dd’’aapppprréécciiaattiioonn dd’’uunnee ccaarrttee SSLLIIDDEE 1111 :: CCOOUUVVEERRTTUURREE dduu 11 FF aa)) VVoouuss ppoouurrrreezz ttrroouuvveerr ddaannss lleess vvoolluummeess 11 eett 22 dduu GGuuiiddee dduu NNaavviiggaatteeuurr eett ddaannss llee ffaasscciiccuullee LL’’hhyyddrrooggrraapphhiiee,, lleess ddooccuummeennttss nnaauuttiiqquueess,, lleeuurrss iimmppeerrffeeccttiioonnss eett lleeuurr bboonn uussaaggee uunnee pprréésseennttaattiioonn bbeeaauuccoouupp pplluuss ddééttaaiillllééee ddee ccee qquuee jjee vvaaiiss vvoouuss ddiirree.. LLaa ccaarrttee mmaarriinnee ppeeuutt êêttrree iinnccoommppllèèttee oouu iinneexxaaccttee,, nnoottaammmmeenntt eenn rraaiissoonn ddee ll’’iimmpprréécciissiioonn ddee lleevvééss aanncciieennss.. VVoouuss ddeevveezz ddoonncc ll’’uuttiilliisseerr aavveecc uunn eesspprriitt ccrriittiiqquuee eett éévvaalluueerr àà ttoouutt mmoommeenntt llee ddeeggrréé ddee ccoonnffiiaannccee àà lluuii aaccccoorrddeerr,, eenn tteennaanntt ccoommppttee ddeess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess ddee vvoottrree nnaavviirree eett dduu ttyyppee ddee nnaavviiggaattiioonn pprraattiiqquuéé.. ÀÀ nnootteerr eett àà rreetteenniirr qquuee ll''uuttiilliissaattiioonn ddeess EENNCC nnee vvoouuss ddiissppeennssee aabbssoolluummeenntt ppaass ddee cceess pprrééccaauuttiioonnss :: uunnee EENNCC nn''aa ppaass pplluuss ddee pprréécciissiioonn qquuee llaa ccaarrttee ppaappiieerr ddoonntt eellllee eesstt iissssuuee.. JJee vvoouuss eenn mmoonnttrreerraaii 22 eexxeemmpplleess ttoouutt àà ll''hheeuurree.. LLaa ddaattee ddeess lleevvééss hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess eett llee ddiiaaggrraammmmee ddeess ssoouurrcceess ssoonntt lleess ddeeuuxx pprriinncciippaauuxx éélléémmeennttss dd’’aapppprréécciiaattiioonn dd’’uunnee ccaarrttee.. bb)) DDaattee ddeess lleevvééss :: BBeeaauuccoouupp ddee ccaarrtteess mmaarriinneess eenn sseerrvviiccee oonntt ééttéé ééttaabblliieess àà ppaarrttiirr ddee lleevvééss aanncciieennss ((aannttéérriieeuurrss àà 11994455)),, eeffffeeccttuuééss àà ll’’aaiiddee dd’’aappppaarreeiillss nnee ppeerrmmeettttaanntt qquu’’uunnee eexxpplloorraattiioonn ppaarrttiieellllee ddee llaa zzoonnee ssoonnddééee eett uunn ppoossiittiioonnnneemmeenntt ddee pprréécciissiioonn lliimmiittééee.. SSLLIIDDEE 1122 :: mmooyyeennss mmiiss eenn ooeeuuvvrree aauu ccoouurrss ddeess lleevvééss hhyyddrroo eenn ffoonnccttiioonn ddee lleeuurr ddaattee DDaannss llee ttiittrree ddee llaa ccaarrttee,, vvoouuss ttrroouuvveerreezz ttoouujjoouurrss llaa ddaattee ddeess lleevvééss hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess.. LLaa ccoonnnnaaiissssaannccee ddee cceettttee ddaattee ppeerrmmeett dd''aapppprréécciieerr ssoommmmaaiirreemmeenntt lleess mmooyyeennss mmiiss eenn ooeeuuvvrree aauu ccoouurrss ddee cceess lleevvééss,, ccoommmmee iinnddiiqquuéé ddaannss llee ttaabblleeaauu pprroojjeettéé.. EEllllee ppeerrmmeett ééggaalleemmeenntt dd''aapppprréécciieerr llee vviieeiilllliisssseemmeenntt pprroobbaabbllee ddeess rreennsseeiiggnneemmeennttss ppoorrttééss ssuurr llaa ccaarrttee,, eenn ffoonnccttiioonn nnoottaammmmeenntt ddee llaa nnaattuurree ddeess ffoonnddss.. ÀÀ ppaarrttiirr ddee ccee ttaabblleeaauu,, qquueellqquueess ccoommmmeennttaaiirreess eenn ffoonnccttiioonn ddee llaa ddaattee ssuurr llaa pprréécciissiioonn dduu ppoossiittiioonnnneemmeenntt ddeess lleevvééss eett ssuurr llaa pprréécciissiioonn ddee llaa nnaavviiggaattiioonn.. 11-- DDee llaa ddeeuuxxiièèmmee gguueerrrree mmoonnddiiaallee jjuussqquu’’eenn 11998800,, oonn aa uuttiilliisséé ddeess ssyyssttèèmmeess ddee ppoossiittiioonnnneemmeenntt
 4. 4. éélleeccttrroonniiqquueess àà iinnffrraassttrruuccttuurree tteerrrreessttrree ((LLoorraann,, TToorraann,, TTrriiddeenntt,, DDeeccccaa,, HHiiffiixx,, HHyyppeerrffiixx,, eett TTRRIISSPPOONNDDEERR)).. ÀÀ ll’’hheeuurree aaccttuueellllee,, cc’’eesstt aauu GGPPSS ddiifffféérreennttiieell ((DDGGPPSS)) qquuee ll’’oonn ffaaiitt aappppeell ppoouurr lleess lleevvééss hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess.. 22 -- JJuussqquu’’eenn 11998800,, llaa ppoossiittiioonn ééttaaiitt,, dd’’uunnee mmaanniièèrree ggéénnéérraallee,, ddéétteerrmmiinnééee aavveecc ddaavvaannttaaggee ddee pprréécciissiioonn ppoouurr lleess lleevvééss hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess qquu’’eenn nnaavviiggaattiioonn.. MMaaiiss mmaaiinntteennaanntt,, aavveecc llee GGPPSS oouu llee DDGGPPSS,, lleess ddoonnnnééeess ddee nnaavviiggaattiioonn dduu GGPPSS oouu dduu DDGGPPSS ssoonntt ssoouuvveenntt pplluuss pprréécciisseess qquuee cceelllleess uuttiilliissééeess ppoouurr lleess lleevvééss eeffffeeccttuuééss aavvaanntt 11998800.. UUnn nnaavviirree ccoonnnnaaîîtt ddoonncc ssaa ppoossiittiioonn àà mmooiinnss ddee 1100 mm pprrèèss aalloorrss qquuee llaa ppoossiittiioonn ddeess oobbjjeettss qquuii rreeppoosseenntt ssuurr llee ffoonndd ddee llaa mmeerr ppeeuutt,, eellllee,, nn’’êêttrree ccoonnnnuuee qquu’’àà 2200 mm pprrèèss oouu aavveecc uunnee pprréécciissiioonn bbiieenn mmooiinnddrree,, ssuuiivvaanntt llaa ddaattee dduu ddeerrnniieerr lleevvéé eett//oouu ll’’ééllooiiggnneemmeenntt dduu lliittttoorraall.. 33 -- EEnn oouuttrree,, ccee nn’’eesstt qquuee ddeeppuuiiss lleess aannnnééeess 11997700 qquuee lleess lleevvééss hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess ssoonntt rrééaalliissééss aavveecc ddeess mmooyyeennss dd’’aaccqquuiissiittiioonn eett ddee ttrraaiitteemmeenntt iinnffoorrmmaattiiqquueess qquuii ppeerrmmeetttteenntt dd’’aannaallyysseerr lleess oobbsseerrvvaattiioonnss eett dd’’éévvaalluueerr llaa pprréécciissiioonn dduu ppoossiittiioonnnneemmeenntt.. IIll ss’’eennssuuiitt qquuee,, ss’’iill eesstt ppoossssiibbllee dd’’iinnddiiqquueerr llee ddeeggrréé aaccttuueell ddee pprréécciissiioonn ddeess lleevvééss,, oonn nnee ppeeuutt,, eenn rreevvaanncchhee,, qquuee ddoonnnneerr uunnee iiddééee ggéénnéérraallee ddee llaa pprréécciissiioonn ddeess lleevvééss pplluuss aanncciieennss.. 44-- EEnn bbrreeff,, ssii llaa ppoossiittiioonn ddeess oobbjjeettss mmaarriittiimmeess eesstt ddéétteerrmmiinnééee ppaarr lleess rreelleevvééss mmooddeerrnneess àà mmooiinnss ddee 1100 mm pprrèèss,, oonn nnee ppeeuutt ppaass eenn ddiirree aauuttaanntt ddee ttoouuss lleess oobbjjeettss ddee ccee ttyyppee.. cc)) DDiiaaggrraammmmee ddeess ssoouurrcceess SSLLIIDDEE 1133 :: DDIIAAGGRRAAMMMMEE DDEESS SSOOUURRCCEESS DDeeuuxxiièèmmee éélléémmeenntt dd''aapppprréécciiaattiioonn,, llee ddiiaaggrraammmmee ddeess ssoouurrcceess oouu oorriiggiinnee ddeess rreennsseeiiggnneemmeennttss bbaatthhyymmééttrriiqquueess.. EEnn pprriinncciippee ssuurr lleess ccaarrtteess ppuubblliiééeess àà ppaarrttiirr ddee 11998855 eett ddoonntt ll’’éécchheellllee eesstt ssuuppéérriieeuurree àà 11 :: 550000 000000,, uunn ddiiaaggrraammmmee ddeess ssoouurrcceess eesstt iinncclluuss ddaannss llaa ccaarrttee.. VVooiiccii uunn eexxeemmppllee ddee ddiiaaggrraammmmee ddeess ssoouurrcceess pprréécciissaanntt ll''oorriiggiinnee ddeess rreennsseeiiggnneemmeennttss hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess.. LL ee ddiiaaggrraammmmee ppeeuutt ppaarr eexxeemmppllee ppeerrmmeettttrree ddee vvooiirr ssii,, ppoouurr aalllleerr dd''uunn ppooiinntt AA àà uunn ppooiinntt BB,, iill eesstt pplluuss jjuuddiicciieeuuxx ddee pprreennddrree uunnee rroouuttee aauuttrree qquuee llaa rroouuttee ddiirreeccttee.. 11..44)) UUssaaggee ddee llaa ccaarrttee eett dduu GGPPSS LLaa pprréécciissiioonn dduu GGPPSS oouu dduu DDGGPPSS,, eett ssaa ffaacciilliittéé dd’’eemmppllooii nnee ddooiivveenntt ppaass vvoouuss ffaaiirree oouubblliieerr lleess ccoonnssééqquueenncceess ddeess ddeeuuxx ffaaiittss ssuuiivvaannttss,, ssoouuvveenntt mmééccoonnnnuuss oouu nnéégglliiggééss :: —— LLaa ddiivveerrssiittéé ddeess ssyyssttèèmmeess ggééooddééssiiqquueess aauuxxqquueellss ssee rraappppoorrtteenntt lleess ccaarrtteess mmaarriinneess,, yy ccoommpprriiss lleess pplluuss mmooddeerrnneess ;; —— LL’’iimmpprréécciissiioonn ddeess ccaarrtteess ss’’aappppuuyyaanntt ssuurr ddeess lleevvééss aanncciieennss.. CCee qquuee jjee vvaaiiss ddiirree ssuurr llaa vvaarriiééttéé ddeess ssyyssttèèmmeess ggééooddééssiiqquueess eett ssuurr ll''iimmpprréécciissiioonn ddeess ccaarrtteess ccoonncceerrnnee lleess ccaarrtteess ppaappiieerr,, mmaaiiss cc''eesstt ééggaalleemmeenntt vvaallaabbllee ppoouurr lleess ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess :: ddeess pprrééccaauuttiioonnss ssoonntt àà pprreennddrree lloorrssqquuee ll’’oonn uuttiilliissee uunnee ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee.. JJ''yy rreevviieennddrraaii ttoouutt àà ll''hheeuurree aa)) VVaarriiééttéé ddeess ssyyssttèèmmeess ggééooddééssiiqquueess eett eemmppllooii dduu GGPPSS LLee GGPPSS ddoonnnnee àà ttoouutt mmoommeenntt llaa ppoossiittiioonn aabbssoolluuee dduu nnaavviirree rraappppoorrttééee aauu ssyyssttèèmmee ggééooddééssiiqquuee mmoonnddiiaall WWGGSS 8844.. MMaaiiss ll’’ééccaarrtt hhoorriizzoonnttaall eennttrree llee ssyyssttèèmmee ggééooddééssiiqquuee aauuqquueell eesstt rraappppoorrttééee uunnee ccaarrttee eett llee WWGGSS 8844 ppeeuutt êêttrree ccoonnssiiddéérraabbllee.. QQuueellqquueess eexxeemmpplleess dd’’ééccaarrttss,, ppaarrmmii dd''aauuttrreess :: —— EEnnttrree llee WWGGSS 8844 eett llee ssyyssttèèmmee ggééooddééssiiqquuee eeuurrooppééeenn EEDD 5500,, aauuqquueell ssoonntt rraappppoorrttééeess ttoouutteess lleess ccaarrtteess ddee nnooss ccôôtteess mmééttrrooppoolliittaaiinneess ppoossttéérriieeuurreess àà 11996600,, ll''ééccaarrtt eesstt ddee ll’’oorrddrree ddee 115500 mm.. —— LLee ddééccaallaaggee ppeeuutt aatttteeiinnddrree pplluussiieeuurrss mmiilllleess ppoouurr ddeess ccaarrtteess aanncciieennnneess dd''aattoollllss eenn PPoollyynnééssiiee ooùù llee ssyyssttèèmmee ggééooddééssiiqquuee aauuqquueell eelllleess ssee rrééffèèrreenntt nn’’eesstt ppaass ccoonnnnuu.. LLee pprriinncciippee ddee llaa ggéénnéérraalliissaattiioonn ddee ll’’uuttiilliissaattiioonn dduu WWGGSS 8844 ppoouurr lleess ccaarrtteess mmaarriinneess aa ééttéé aaddmmiiss.. AAiinnssii,, ddeeppuuiiss llee 11eerr jjaannvviieerr 22000011,, ttoouutteess lleess ccaarrtteess dduu SSHHOOMM ppuubblliiééeess oouu ééddiittééeess ssoonntt rraappppoorrttééeess aauu WWGGSS 8844.. MMaaiiss mmaallggrréé cceellaa,, uunn nnoommbbrree iimmppoorrttaanntt ddee ccaarrtteess dduu SSHHOOMM eett dd''aauuttrreess sseerrvviicceess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess nnee ssee rrééffèèrreenntt ppaass eennccoorree aauu WWGGSS 8844.. EEnn ccoonnssééqquueennccee,, lloorrssqquuee vvoouuss nnaavviigguueezz aavveecc ddeess ccaarrtteess ppaappiieerr ddoonntt llee ssyyssttèèmmee ggééooddééssiiqquuee eesstt ccoonnnnuu mmaaiiss aauuttrree qquuee llee WWGGSS 8844,, lleess
 5. 5. ppoossiittiioonnss GGPPSS ddooiivveenntt dd’’aabboorrdd êêttrree ccoorrrriiggééeess aavvaanntt dd’’êêttrree uuttiilliissééeess,, ffaauuttee ddee qquuooii,, aalloorrss qquuee vvoouuss ppeennsseezz ddiissppoosseerr dd’’uunnee pprréécciissiioonn ddee ppoossiittiioonnnneemmeenntt ddee 1100 mm,, vvoouuss ppoorrtteerreezz ssuurr llaa ccaarrttee ddeess ppooiinnttss aavveecc uunnee ppoossiittiioonn eerrrroonnééee ddee qquueellqquueess cceennttaaiinneess ddee mmèèttrreess,, vvooiirree ddee mmiillllee mmèèttrreess oouu pplluuss SSLLIIDDEE 1144 EENNCCAARRTT DDAANNSS GGDDNN VVOOLL 11 ccoonncceerrnnaanntt ppoossiittiioonn //ppoossiittiioonn WWGGSS 8844 LLoorrssqquuee llee ssyyssttèèmmee ggééooddééssiiqquuee ddee llaa ccaarrttee eesstt ccoonnnnuu eett ssii ll’’éécchheellllee ddee llaa ccaarrttee llee rreenndd uuttiillee,, cchhaaqquuee ccaarrttee ccoommppoorrttee mmaaiinntteennaanntt uunn nnoottaa qquuii ddoonnnnee lleess ccoorrrreeccttiioonnss àà aappppoorrtteerr aauuxx llaattiittuuddeess eett lloonnggiittuuddeess ffoouurrnniieess ppaarr llee GGPPSS,, ddaannss llee ssyyssttèèmmee WWGGSS 8844,, ppoouurr ssee rraammeenneerr aauu ssyyssttèèmmee ggééooddééssiiqquuee ddee llaa ccaarrttee.. LL’’uuttiilliittéé dd’’aappppoorrtteerr lleess ccoorrrreeccttiioonnss ddééppeenndd ddee llaa vvaalleeuurr ddee ll’’ééccaarrtt hhoorriizzoonnttaall eett ddee ll’’éécchheellllee ddee llaa ccaarrttee ;; llee ddééccaallaaggee àà ppoorrtteerr ssuurr llaa ccaarrttee ddooiitt êêttrree ssiiggnniiffiiccaattiiff,, ddee ll’’oorrddrree ddee 11,,55 mmmm.. PPaarr eexxeemmppllee,, iill nn’’aappppaarraaîîtt ppaass uuttiillee dd’’iinnddiiqquueerr ssuurr uunnee ccaarrttee aauu 11 :: 225500 000000 eenn EEDD 5500 lleess ccoorrrreeccttiioonnss àà aappppoorrtteerr ddaannss llaa mmeessuurree ooùù 11 mmmm ssuurr llaa ccaarrttee ccoorrrreessppoonndd àà uunnee ddiissttaannccee ddee 225500 mm.. LLoorrssqquuee llee rraappppoorrtt qquuii eexxiissttee eennttrree llee WWGGSS 8844 eett llee ssyyssttèèmmee ggééooddééssiiqquuee ddee llaa ccaarrttee nn’’eesstt ppaass ccoonnnnuu eett qquuee llaa ccoorrrreeccttiioonn àà aapppplliiqquueerr nnee ppeeuutt êêttrree ddéétteerrmmiinnééee,, llee sseerrvviiccee hhyyddrrooggrraapphhiiqquuee ééddiitteeuurr ddee llaa ccaarrttee ppeeuutt aajjoouutteerr uunnee nnoottee ddaannss ccee sseennss eenn iinnddiiqquuaanntt,, àà ttiittrree dd’’aavveerrttiisssseemmeenntt,, qquuee lleess ccoorrrreeccttiioonnss ppeeuuvveenntt êêttrree ssiiggnniiffiiccaattiivveess ppoouurr llaa nnaavviiggaattiioonn.. EEnn nnaavviiggaattiioonn ccôôttiièèrree,, ddaannss llee ccaass ooùù llaa ccoorrrreessppoonnddaannccee eennttrree llee ssyyssttèèmmee ggééooddééssiiqquuee ddee llaa ccaarrttee ppaappiieerr eett llee WWGGSS 8844 nn’’eesstt ppaass ccoonnnnuuee,, ll’’eemmppllooii dduu GGPPSS eesstt àà éévviitteerr,, oouu mmêêmmee àà pprroossccrriirree.. VVoouuss ddeevveezz aalloorrss rreennoonncceerr àà ll’’eemmppllooii dduu GGPPSS eett nnaavviigguueerr eenn rreellaattiiff ppaarr rraappppoorrtt aauu ttrraaiitt ddee ccôôttee eett aauuxx aammeerrss ppoorrttééss ssuurr llaa ccaarrttee,, eenn uuttiilliissaanntt lleess mmooyyeennss ttrraaddiittiioonnnneellss ddee nnaavviiggaattiioonn ((ccoommppaass ddee rreellèèvveemmeenntt eett rraaddaarr)).. LL’’eemmppllooii ddee cceess mméétthhooddeess aanncciieennnneess vvoouuss ppeerrmmeettttrraa nnoonn sseeuulleemmeenntt dd’’aassssuurreerr llee ccoonnttrrôôllee nnéécceessssaaiirree ddeess iinnddiiccaattiioonnss dduu GGPPSS,, mmaaiiss aauussssii ddee vvoouuss tteenniirr pprrêêtt àà ppaalllliieerr àà ttoouutt mmoommeenntt uunnee ddééffaaiillllaannccee dduu ssyyssttèèmmee GGPPSS oouu ddee ssoonn rréécceepptteeuurr.. bb)) IImmpprréécciissiioonn ddeess ccaarrtteess mmaarriinneess eett eemmppllooii dduu GGPPSS VVoouuss nnee ddeevveezz ppaass uusseerr iinnccoonnssiiddéérréémmeenntt ddee ll’’eexxcceelllleennttee qquuaalliittéé dduu ppoossiittiioonnnneemmeenntt dduu GGPPSS,, mmêêmmee ssii vvoouuss aavveezz pprriiss eenn ccoommppttee uunn éévveennttuueell ddééccaallaaggee ddee ssyyssttèèmmee ggééooddééssiiqquuee.. EEnn ppaarrttiiccuulliieerr,, eenn eeaauuxx rreesssseerrrrééeess oouu eenn cchheennaallaaggee,, ssuurrttoouutt ppaass ddee ccoonnffiiaannccee aavveeuuggllee ddaannss llee GGPPSS oouu mmêêmmee llee DDGGPPSS :: vvoouuss nnee ddeevveezz ppaass oouubblliieerr qquuee llaa ppoossiittiioonn ddeess ddaannggeerrss iimmmmeerrggééss ppoorrttééss ssuurr lleess ccaarrtteess eesstt ccoonnnnuuee aavveecc uunnee pprréécciissiioonn ggéénnéérraalleemmeenntt iinnfféérriieeuurree àà cceellllee ddee vvoottrree pprroopprree ssyyssttèèmmee ddee nnaavviiggaattiioonn.. AAiinnssii,, ppoouurr lleess zzoonneess ooùù ll’’hhyyddrrooggrraapphhiiee eesstt aannttéérriieeuurree àà 11995500,, uunn ddaannggeerr iimmmmeerrggéé oouu uunn hhaauutt--ffoonndd eenn vvuuee ddee tteerrrree ppeeuutt êêttrree ssiittuuéé ssuurr llaa ccaarrttee àà pplluuss ddee 110000 mm ddee ssaa ppoossiittiioonn rrééeellllee,, ll’’eerrrreeuurr ppoouuvvaanntt aatttteeiinnddrree oouu ddééppaasssseerr 330000 mm pplluuss aauu llaarrggee.. IIll nnee ffaauutt ppaass eennvviissaaggeerr ddee sseerrrreerr lleess hhaauuttss--ffoonnddss ddee ttrroopp pprrèèss.. PPaarr eexxeemmppllee,, eenn aaddooppttaanntt uunnee rroouuttee ppaassssaanntt tthhééoorriiqquueemmeenntt àà 110000 mm dd’’uunn hhaauutt--ffoonndd ccaarrttooggrraapphhiiéé,, ssaacchheezz qquuee ttoouutteess lleess ccoonnddiittiioonnss ppoouurr uunn éévveennttuueell ttaalloonnnnaaggee ssoonntt rrééuunniieess.. SSLLIIDDEE 1155 RREEGGLLEE DDUU PPOOUUCCEE __ CC’’eesstt ppoouurrqquuooii,, iill vvoouuss ffaauutt ppaasssseerr àà uunnee ddiissttaannccee ssuuffffiissaannttee ddeess ddaannggeerrss iimmmmeerrggééss eett ppoouurr cceellaa ccoonnttiinnuueerr àà ssuuiivvrree llaa rrèèggllee dduu ppoouuccee :: ttrraacceezz,, cchhaaqquuee ffooiiss qquuee ppoossssiibbllee,, vvoottrree rroouuttee ddee ffaaççoonn àà ppaasssseerr àà pplluuss dd’’uunn ppoouuccee ddeess ddaannggeerrss iimmmmeerrggééss,, àà ll’’éécchheellllee ddee llaa ccaarrttee ddoonntt vvoouuss vvoouuss sseerrvveezz.. LLee ppoouuccee ddééssiiggnnee iiccii aauussssii bbiieenn uunnee aanncciieennnnee uunniittéé ddee lloonngguueeuurr ((22,,770077 ccmm)) qquuee llaa llaarrggeeuurr ddee vvoottrree ppoouuccee ppoosséé ssuurr llaa ccaarrttee.. JJee llee ccoonnccèèddee,, cceettttee rrèèggllee eesstt uunn ppeeuu sséévvèèrree ddaannss lleess aapppprroocchheess ppoorrttuuaaiirreess qquuii oonntt ffaaiitt ll’’oobbjjeett ddee lleevvééss rréécceennttss.. 11..55 SSyyssttèèmmeess ddee vviissuuaalliissaattiioonn ddee ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess –– CCaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess :: pprrééccaauuttiioonnss dd''eemmppllooii aa)) LLeess ssyyssttèèmmeess ddee vviissuuaalliissaattiioonn,, ccee ssoonntt lleess EECCDDIISS eett lleess EECCSS.. SSLLIIDDEE 1166 SSCCHHÉÉMMAA CCAARRTTEESS MMAARRIINNEESS ÉÉLLEECCTTRROONNIIQQUUEESS EETT EECCDDIISS//EECCSS)) CCoommmmee ppoouurr ttoouutt àà ll''hheeuurree,, ddaannss ccee sscchhéémmaa,, llee rroouuggee nnee ssiiggnniiffiiee ppaass AATTTTEENNTTIIOONN // DDAANNGGEERR mmaaiiss NNOONN OOFFFFIICCIIEELL.. QQuuee ssiiggnniiffiieenntt lleess ddeeuuxx tteerrmmeess EECCDDIISS eett EECCSS ::
 6. 6. -- EECCDDIISS,, eenn aannggllaaiiss,, «« EElleeccttrroonniicc CChhaarrtt DDiissppllaayy aanndd IInnffoorrmmaattiioonn SSyysstteemm »»,, eenn ffrraannççaaiiss «« SSyyssttèèmmee ddee vviissuuaalliissaattiioonn ddee ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess eett dd''iinnffoorrmmaattiioonn »» LLeess bbââttiimmeennttss ddee llaa mmaarriinnee oonntt ppoouurr llaa pplluuppaarrtt uunn EECCDDIISS,, SSEENNIINN.. -- EECCSS,, eenn aannggllaaiiss «« EElleeccttrroonniicc CChhaarrtt SSyysstteemm »»,, eenn ffrraannççaaiiss,, «« ssyyssttèèmmee ddee ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess »».. EEnn ffaaiitt,, uunn EECCSS,, cc''eesstt uunn mmiiccrroo--oorrddiinnaatteeuurr aavveecc uunn llooggiicciieell.. PPaarr llaa ssuuiittee,, jjee nnee vvoouuss ppaarrlleerraaii pplluuss qquuee ddee ll''EECCDDIISS,, eett uunniiqquueemmeenntt dd''EENNCC eett ddee RRNNCC.. ÉÉttaanntt rreelliiéé aauu GGPPSS oouu aauu DDGGPPSS,, ll''EECCDDIISS ppeerrmmeett ddee ffaaiirree aappppaarraaîîttrree ddee ffaaççoonn ccoonnttiinnuuee llaa ppoossiittiioonn dduu nnaavviirree,, ccee qquuii eesstt uunn aavvaannttaaggee ffaabbuulleeuuxx ppaarr rraappppoorrtt àà llaa nnaavviiggaattiioonn ccllaassssiiqquuee.. MMaaiiss eenn ddééppiitt ddee ccee ttrrèèss pprréécciieeuuxx aavvaannttaaggee,, lleess pprroobbllèèmmeess dd’’eexxppllooiittaattiioonn dduuss àà llaa vvaarriiééttéé ddeess ssyyssttèèmmeess ggééooddééssiiqquueess eett àà ll’’iimmpprréécciissiioonn ddeess ccaarrtteess mmaarriinneess ddeemmeeuurreenntt.. EEnn oouuttrree,, iill ccoonnvviieenntt ééggaalleemmeenntt ddee nnee ppaass uusseerr iinnccoonnssiiddéérréémmeenntt ddee llaa ffoonnccttiioonn zzoooomm.. bb)) PPrrééccaauuttiioonnss àà pprreennddrree ppaarr rraappppoorrtt aauuxx ssyyssttèèmmeess ggééooddééssiiqquueess.. SSii lleess EENNCC ssoonntt ppaarr ddééffiinniittiioonn rraappppoorrttééeess aauu WWGGSS 8844,, ccee nn’’eesstt ppaass ttoouujjoouurrss llee ccaass ddeess RRNNCC.. LLeess ccaarrtteess rraasstteerr ssoonntt rraappppoorrttééeess aauu ssyyssttèèmmee ggééooddééssiiqquuee ddee llaa ccaarrttee oorriiggiinnaallee,, ddoonntt llee ddééccaallaaggee aavveecc llee WWGGSS 8844 ppeeuutt êêttrree iimmppoorrttaanntt oouu mmééccoonnnnuu.. cc)) PPrrééccaauuttiioonnss àà pprreennddrree eenn rraaiissoonn ddee ll’’iimmpprréécciissiioonn ddeess ccaarrtteess.. LLee ssyyssttèèmmee ddee llooccaalliissaattiioonn nnoorrmmaalleemmeenntt aassssoocciiéé àà uunn EECCDDIISS eesstt llee GGPPSS//DDGGPPSS.. LLaa ppoossiittiioonn aabbssoolluuee dduu nnaavviirree aappppaarraaîîtt àà ll''ééccrraann àà 1100 mm pprrèèss,, aalloorrss qquuee bboonn nnoommbbrree ddeess ddoonnnnééeess ccaarrttooggrraapphhiiqquueess aappppaarraaiissssaanntt ssuurr ll’’ééccrraann ccoommppoorrtteenntt ddeess iinncceerrttiittuuddeess ssuurr llaa ppoossiittiioonn bbiieenn ssuuppéérriieeuurreess ccoommmmee jjee vvoouuss ll''aaii iinnddiiqquuéé ttoouutt àà ll''hheeuurree.. EEnn nnaavviigguuaanntt aavveecc uunnee ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee,, vvoouuss ppoouuvveezz êêttrree tteennttéé ddee ppaasssseerr ttrrèèss pprrèèss dd''uunn hhaauutt--ffoonndd,, ccee qquuee vvoouuss nnee ffeerriieezz nnoorrmmaalleemmeenntt ppaass eenn nnaavviigguuaanntt aavveecc uunnee ccaarrttee ppaappiieerr.. DDaannss llee pprreemmiieerr ccaass,, llaa ppoossiittiioonn dduu nnaavviirree aappppaarraaîîtt eenn eeffffeett ddee ffaaççoonn aauuttoommaattiiqquuee,, iinnssttaannttaannééee eett ccoonnttiinnuuee ddaannss ssoonn eennvviirroonnnneemmeenntt nnaauuttiiqquuee.. DDaannss llee sseeccoonndd,, llee rreeppoorrtt dduu ppooiinntt pprreennaanntt dduu tteemmppss,, oonn eesstt nnaattuurreelllleemmeenntt pplluuss pprruuddeenntt.. IIll nnee ffaauutt ssuurrttoouutt ppaass ccééddeerr àà llaa tteennttaattiioonn.. SSLLIIDDEE 1177 SSTTRROOFFAAGGEESS EENNCC GGRR.. SSii vvoouuss nnaavviigguueezz aavveecc uunnee EENNCC,, ssaacchheezz qquu''uunnee EENNCC nn''aa ppaass pplluuss ddee pprréécciissiioonn qquuee llaa ccaarrttee ppaappiieerr ddoonntt eellllee eesstt iissssuuee.. EEnn vvooiiccii 22 eexxeemmpplleess :: TToouutt dd''aabboorrdd,, cceelluuii dd''uunnee EENNCC ggrreeccqquuee,, ppoouurr uunn hhaauutt--ffoonndd rreeppoorrttéé êêttrree àà 11 MM aauu SSEE eenn 11998822 !! DDeeppuuiiss 11998822,, ppaass ddee nnoouuvveeaauu lleevvéé ssuurr ccee hhaauutt--ffoonndd qquuii nn''eesstt qquu''àà uunnee vviinnggttaaiinnee ddee nnaauuttiiqquueess ddee llaa ccôôttee ccoonnttiinneennttaallee ggrreeccqquuee.. SSLLIIDDEE 1188 :: ppoossiittiioonn rreeppoorrttééee eenn 11992244 DDeeuuxxiièèmmee eexxeemmppllee,, eennccoorree pplluuss ffrraappppaanntt,, cceelluuii dd''uunnee ccaarrttee ppaappiieerr iinntteerrnnaattiioonnaallee aauu 11//7755 000000,, rrééééddiittééee eenn 22000044 OOùù eesstt ccaarrttooggrraapphhiiéé uunn hhaauutt--ffoonndd iissoolléé,, ccoouuvveerrtt ddee 66,,44••mm dd’’eeaauu,, ssiiggnnaalléé eenn 11992244 mmaaiiss ddoonntt nnii llaa ppoossiittiioonn nnii mmêêmmee ll''eexxiisstteennccee nn’’oonntt ééttéé ffoorrmmeelllleemmeenntt ccoonnffiirrmmééeess.. EEnn oouuttrree,, cc''eesstt ttoouutt pprrèèss ddee llaa lliimmiittee dd''uunn ddiissppoossiittiiff ddee ssééppaarraattiioonn dduu ttrraaffiicc.. LL''EENNCC ccoorrrreessppoonnddaannttee iinnddiiqquuee cceess mmêêmmeess éélléémmeennttss ...... PPoouurr aatttteeiinnddrree uunnee pprréécciissiioonn ddee ppoossiittiioonn ddee ttoouutteess lleess ddoonnnnééeess ccaarrttooggrraapphhiiqquueess ssuuppéérriieeuurree oouu ééggaallee àà cceellllee qquuee ddoonnnnee llee GGPPSS//DDGGPPSS,, llaa rreepprriissee ddeess lleevvééss hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess aanncciieennss ddaannss lleess zzoonneess ffrrééqquueennttééeess ppaarr llaa nnaavviiggaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee vvaa ddeemmaannddeerr pprrèèss dd''uunnee bboonnnnee vviinnggttaaiinnee dd''aannnnééeess.. EEnn aatttteennddaanntt,, ddaannss lleess 1100 oouu 2200 aannss àà vveenniirr,, aavveecc lleess ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess eett ssuurrttoouutt aavveecc eelllleess,, eenn rraaiissoonn ddee ll''eexxccèèss ddee ccoonnffiiaannccee qquuee ll''oonn ppeeuutt aavvooiirr,, vvoouuss nnee ddeevvrreezz ppaass rréédduuiirree vvoottrree mmaarrggee ddee ssééccuurriittéé mmaaiiss aapppplliiqquueerr llaa rrèèggllee dduu ppoouuccee,, ssuurr ll''ééccrraann,, ssaannss ttrroopp ssaalliirr ll''ééccrraann.. dd)) EEmmppllooii dd’’uunn ééqquuiippeemmeenntt ddee vviissuuaalliissaattiioonn ddee ccaarrtteess mmaarriinneess éélleeccttrroonniiqquueess eenn cchheennaallaaggee oouu nnaavviiggaattiioonn ppoorrttuuaaiirree.. LL''EECCDDIISS ppeeuutt ééggaalleemmeenntt êêttrree uuttiilliisséé eenn cchheennaallaaggee oouu eenn nnaavviiggaattiioonn ppoorrttuuaaiirree,, mmaaiiss uunniiqquueemmeenntt ddaannss llaa mmeessuurree ooùù llaa pprréécciissiioonn ddee llaa ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee eett llee ssyyssttèèmmee ggééooddééssiiqquuee aauuqquueell eesstt rraappppoorrttééee cceettttee ccaarrttee llee ppeerrmmeetttteenntt..
 7. 7. ee)) ZZoooomm eett pprréécciissiioonn.. JJee vvoouuss aaii ddiitt qquuee,, ccoommmmee lleess ccaarrtteess ppaappiieerr,, lleess EENNCC eett RRNNCC oonntt ddeess éécchheelllleess eett rrééppoonnddeenntt àà uunn ttyyppee ddee nnaavviiggaattiioonn ddoonnnnéé.. IIll nnee ffaauutt ddoonncc ppaass ccrrooiirree qquu’’eenn zzoooommaanntt pplluuss oouu mmooiinnss sseelloonn lleess ccoonnddiittiioonnss ddee nnaavviiggaattiioonn dduu mmoommeenntt ssuurr uunnee EENNCC oouu uunnee RRNNCC,, vvoouuss oobbttiieennddrreezz uunnee mmeeiilllleeuurree pprréécciissiioonn oouu pplluuss dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss.. UUnn zzoooomm eexxaaggéérréé,, hhoorrss ddeess lliimmiitteess ccoommppaattiibblleess aavveecc ll’’éécchheellllee ddeess lleevvééss ddee llaa zzoonnee ccoonnssttiittuuee uunn rriissqquuee iinnaacccceeppttaabbllee,, nnee sseerraaiitt ccee qquuee ppaarrccee qquu’’iill ppeerrmmeett ddee ccoonnttoouurrnneerr iinnccoonnssiiddéérréémmeenntt llaa rrèèggllee dduu ppoouuccee.. LL’’eemmppllooii dduu zzoooomm ddooiitt ddoonncc rreesstteerr lliimmiittéé aauuttoouurr ddee cceettttee éécchheellllee.. AAvveecc SSEENNIINN,, ll''EECCDDIISS ddeess bbââttiimmeennttss ddee llaa mmaarriinnee,, ll''oovveerr zzoooomm eesstt ssiiggnnaalléé ppaarr ll''aappppaarriittiioonn dd''uunnee ggrriillllee ddee ttrraaiittss vveerrttiiccaauuxx lloorrssqquuee ll''éécchheellllee eesstt mmuullttiipplliiééee ppaarr ddeeuuxx.. 11..66)) RRééccaappiittuullaattiioonn PPoouurr tteerrmmiinneerr cceettttee pprreemmiièèrree ppaarrttiiee,, qquueellqquueess rreeccoommmmaannddaattiioonnss eett ggaarrddee--ffoouuss ttiirrééss dduu ppeettiitt lliivvrree bblleeuu qquu''eesstt llee 11FF :: SSLLIIDDEE 1199 eett 2200 RReeccoommmmaannddaattiioonnss ttiirrééeess dduu 11FF SSLLIIDDEE 2211 :: ddeennssiittéé ddeess ssoonnddeess CCoommmmeennttaaiirree ssuurr lleess bbllaannccss :: ssuurr lleess EENNCC,, lleess bbllaannccss ssoonntt ppeerrcceeppttiibblleess ppaarr llaa ttrrèèss ffaaiibbllee ddeennssiittéé ddee ssoonnddeess.. LLeess zzoonneess nnoonn hhyyddrrooggrraapphhiiééeess aappppaarraaiisssseenntt eenn tteeiinnttee ggrriissee.. SSLLIIDDEE 2222 :: ppaassssee SSuudd ddee LLoorriieenntt CCoommmmeennttaaiirree ssuurr lleess hhaauuttss-- ffoonnddss :: AAtttteennttiioonn ééggaalleemmeenntt aauu ssuurr eennffoonncceemmeenntt aaiinnssii qquu''àà ll''ééttaatt ddee llaa mmeerr eett àà llaa hhaauutteeuurr ddeess vvaagguueess oouu ddee llaa hhoouullee.. DDaannss ll''ÉÉnnééiiddee,, ddaannss llee ppaassssaaggee qquuii ddééccrriitt llaa tteemmppêêttee ssuubbiiee ppaarr lleess TTrrooyyeennss jjuussttee aavvaanntt lleeuurr aarrrriivvééee cchheezz DDiiddoonn ((llaa ffuuttuurree CCaarrtthhaaggee)),, aalloorrss qquu''iillss ssoonntt ttoouutt pprrèèss ddeess ccôôtteess,, eenn eeaauuxx ppeeuu pprrooffoonnddeess,, VViirrggiillee ééccrriitt :: «« iillss vvooyyaaiieenntt llee ffoonndd ddee llaa mmeerr ...... »»,, cc''eesstt--àà ddiirree qquuee llaa mmeerr ddééccoouuvvrraaiitt ttoottaalleemmeenntt aauu ppaassssaaggee dduu ccrreeuuxx ddeess vvaagguueess.. UUnn eexxeemmppllee,, qquuii nn''aa rriieenn àà vvooiirr aavveecc ll''éécchhoouuaaggee rréécceenntt dd''uunn ppêêcchheeuurr ddaannss llaa PPaassssee SSuudd ddee ll''eennttrrééee àà LLoorriieenntt aauuxx EErrrraannttss,, mmaaiiss àà eennvviirroonn 445500 mm aauu NNNNEE ddee llaa ppaaiirree ddee bboouuééeess qquuii lliimmiittee llaa ppaassssee aauu SSuudd,, lleess pprrooffoonnddeeuurrss ssoonntt dd''àà ppeeiinnee uunn ppeeuu pplluuss ddee 44 mm dd''eeaauu :: aavveecc uunn ttiirraanntt dd''eeaauu ddee 22 àà 33 mm eett pplluuss eett uunnee bboonnnnee hhoouullee,, ttoouuss lleess ffaacctteeuurrss ssoonntt rrééuunniiss ppoouurr ttaalloonnnneerr SSLLIIDDEE 2233 :: SSOOMMMMAAIIRREE DDÉÉTTAAIILLLLÉÉ 22ÈÈMMEE PPAARRTTIIEE :: LLEESS EENNCC 22)) LLeess EENNCC ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess ddee nnaavviiggaattiioonn __ JJee vvaaiiss mmaaiinntteennaanntt ppaarrlleerr pplluuss eenn ddééttaaiill ddeess EENNCC,, lleess ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess vveeccttoorriieelllleess ooffffiicciieelllleess.. 22..11)) ÉÉllaabboorraattiioonn ddeess EENNCC.. aa)) PPrriinncciippeess dd''ééllaabboorraattiioonn AAlloorrss qquuee lleess RRNNCC,, ppaarr eexxeemmppllee lleess AARRCCSS ddee ll''UUKKHHOO,, ppeeuuvveenntt ccoouuvvrriirr llee mmoonnddee eennttiieerr,, lleess EENNCC ssoonntt eenn qquueellqquuee ssoorrttee nnaattiioonnaalleess.. LLeess sseerrvviicceess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess ddeess ÉÉttaattss ccôôttiieerrss pprroodduuiisseenntt eenn pprriinncciippee ddeess EENNCC uunniiqquueemmeenntt ppoouurr lleess eeaauuxx oouu lleess zzoonneess ppllaaccééeess ssoouuss lleeuurr jjuurriiddiiccttiioonn nnaattiioonnaallee.. CC’’eesstt llee ccaass dduu SSHHOOMM ppoouurr llaa FFrraannccee eenn mmééttrrooppoollee eett ddaannss lleess DDOOMM//TTOOMM,, llee SSHH cchhiilliieenn ppoouurr lleess eeaauuxx cchhiilliieennnneess,, eettcc.. SSLLIIDDEE 2244 :: CCOOUUVVEERRTTUURREE EENNCCss FFRRAANNççAAIISSEESS EENN MMÉÉTTRROOPPOOLLEE LLeess EENNCC ssoonntt eenn qquueellqquuee ssoorrttee nnaattiioonnaalleess,, mmaaiiss pplluussiieeuurrss eexxcceeppttiioonnss ccoonnffiirrmmeenntt cceettttee rrèèggllee :: —— DDeess aaccccoorrddss ppaassssééss ddaannss llee ccaaddrree ddee ll’’OOrrggaanniissaattiioonn HHyyddrrooggrraapphhiiqquuee IInntteerrnnaattiioonnaallee ((OOHHII)) ppeerrmmeetttteenntt aauuxx ppaayyss mmeemmbbrreess ddee ll’’OOHHII ddee ssee ppaarrttaaggeerr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eett llaa cchhaarrggee ddee ttrraavvaaiill ppoouurr ééllaabboorreerr ddeess EENNCC àà ppeettiitteess éécchheelllleess ppoouurr lleess zzoonneess dduu llaarrggee eett ooccééaanniiqquueess.. CCeettttee pprrooccéédduurree ppeerrmmeett dd’’éévviitteerr ddeess dduupplliiccaattiioonnss iinnuuttiilleess vvooiirree ddaannggeerreeuusseess ppoouurr llaa ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn eett ccoonndduuiitt àà llaa rrèèggllee ssuuiivvaannttee :: ppoouurr uunnee zzoonnee ggééooggrraapphhiiqquuee eett uunnee éécchheellllee ddoonnnnééeess,, iill nn’’eexxiissttee qquu’’uunnee sseeuullee EENNCC pprroodduuiittee..
 8. 8. —— LLeess lliimmiitteess ddeess cceelllluulleess EENNCC pprroodduuiitteess ppaarr ddeess ppaayyss rriivveerraaiinnss ppeeuuvveenntt ppaarrffooiiss ssee cchheevvaauucchheerr,, mmaaiiss lleess ddoonnnnééeess ccoonntteennuueess ddaannss cceess cceelllluulleess ssoonntt ttoouujjoouurrss ddiissjjooiinntteess.. DDeess aaccccoorrddss ppeeuuvveenntt eenn eeffffeett êêttrree ppaassssééss eennttrree ddeeuuxx sseerrvviicceess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess ddee ppaayyss rriivveerraaiinnss aaffiinn ddee ddééffiinniirr lleess lliimmiitteess ddee ccoouuvveerrttuurree ddeess ddoonnnnééeess ddee lleeuurrss EENNCC.. CCeess lliimmiitteess ssoonntt eenn ggéénnéérraall ddééffiinniieess sseelloonn ddeess mméérriiddiieennss eett ppaarraallllèèlleess,, oouu eennccoorree ppoouurr tteenniirr ccoommppttee ddee lliimmiitteess ccaarrttooggrraapphhiiqquueess uuttiilliissééeess eenn nnaavviiggaattiioonn ((ppooiinnttee,, ccaapp,, aammeerr rreemmaarrqquuaabbllee)),, eett eelllleess ppeeuuvveenntt ddoonncc êêttrree ppaarrffooiiss ddiifffféérreenntteess ddeess ffrroonnttiièèrreess mmaarriittiimmeess eennttrree ppaayyss ;; —— EEnnffiinn,, ddeess aaccccoorrddss bbiillaattéérraauuxx ppeerrmmeetttteenntt àà uunn ÉÉttaatt ccôôttiieerr ppoossssééddaanntt uunn sseerrvviiccee hhyyddrrooggrraapphhiiqquuee pprroodduucctteeuurr dd’’EENNCC dd’’ééllaabboorreerr cceelllleess dd’’uunn ÉÉttaatt ccôôttiieerr nn’’eenn aayyaanntt ppaass lleess mmooyyeennss.. AAiinnssii,, ppaarr eexxeemmppllee,, lleess EENNCC ppoouurr lleess aapppprroocchheess eett llee ppoorrtt ddee MMoonnaaccoo oouu cceelllleess ddeess aapppprroocchheess eett dduu ppoorrtt dd''AAbbiiddjjaann ssoonntt pprroodduuiitteess ppaarr llee SSHHOOMM.. SSLLIIDDEE 2255 CCOOUUVVEERRTTUURREE EENNCCss FFRRAANNççAAIISSEE EENN AAFFRRIIQQUUEE EETT DDJJIIBBOOUUTTII bb)) CCoouuvveerrttuurree mmoonnddiiaallee eenn EENNCC SSii llaa ccoouuvveerrttuurree eenn ccaarrtteess ppaappiieerr eett ddoonncc eenn RRNNCC eesstt qquuaassiimmeenntt ccoommppllèèttee,, iill nn''eenn eesstt ppaass eennccoorree ddee mmêêmmee ppoouurr lleess EENNCC.. CCeeppeennddaanntt,, iill ffaauutt rreetteenniirr qquuee pprrèèss ddee 8877%% ddeess rroouutteess mmaarriittiimmeess iinntteerrnnaattiioonnaalleess ((SSOOLLAASS)) ssoonntt ddééjjàà ccoouuvveerrtteess àà ttoouutteess lleess éécchheelllleess ppaarr lleess EENNCC.. SSLLIIDDEE 2266 CCOOUUVVEERRTTUURREE MMOONNDDIIAALLEE SSiitteess ooùù ll''oonn ppeeuutt ccoonnssuulltteerr llaa ccoouuvveerrttuurree eenn EENNCC :: ccee ssoonntt cceeuuxx ddee PPrriimmaarr eett dd''IICC--EENNCC.. IIll yy aa aauussssii llee ssiittee dduu SSHHOOMM ppoouurr lleess EENNCC ééllaabboorrééeess ppaarr llee SSHHOOMM..  LLeess ssiitteess wwwwww..pprriimmaarr--ssttaavvaannggeerr..oorrgg eett wwwwww..iicc--eenncc..oorrgg :: EENNCC ddiissppoonniibblleess ddee PPRRIIMMAARR eett ddee IICC-- EENNCC.. OOnn ppeeuutt yy vviissuuaalliisseerr llaa ccoouuvveerrttuurree eeffffeeccttiivvee ddeess ddoonnnnééeess ((uunnee cceelllluullee dd’’EENNCC eesstt ttoouujjoouurrss rreeccttaanngguullaaiirree,, mmaaiiss llaa ccoouuvveerrttuurree ddeess ddoonnnnééeess ppeeuutt aavvooiirr uunnee ffoorrmmee qquueellccoonnqquuee àà ll’’iinnttéérriieeuurr ddee ccee rreeccttaannggllee)) eett sséélleeccttiioonnnneerr lleess EENNCC eenn ffoonnccttiioonn dduu vvooyyaaggee pprréévvuu ;;  SSuurr wwwwww..sshhoomm..ffrr//ffrr__ppaaggee//ffrr__pprroodd__ccaarrtteess//cccc//hhttmmll//iinnddeexx__ff..hhttmm,, oonngglleett VVuuee ggéénnéérraallee ddee llaa ccoouuvveerrttuurree ddeess EENNCC eenn mmééttrrooppoollee eett hhoorrss mmééttrrooppoollee,, ssoonntt pprréésseennttééeess ddeess ppllaanncchheess iilllluussttrraanntt llaa ccoouuvveerrttuurree ddeess EENNCC ééllaabboorrééeess ppaarr llee SSHHOOMM ((nnaattiioonnaalleess oouu ddaannss llee ccaaddrree dd’’aaccccoorrddss)).. SSLLIIDDEE 2277 :: DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN DDEESS EENNCC cc)) JJee vvoouuss aaii ddiitt eett mmoonnttrréé ttoouutt ll''hheeuurree qquu''uunnee EENNCC nn''aa ppaass pplluuss ddee pprréécciissiioonn qquuee llaa ccaarrttee ppaappiieerr ddoonntt eellllee eesstt iissssuuee.. LLee pprriinncciippee ddee bbaassee eesstt eenn eeffffeett llee ssuuiivvaanntt :: lleess EENNCC dduu SSHHOOMM eett ddee llaa pplluuppaarrtt ddeess sseerrvviicceess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess** ssoonntt aaccttuueelllleemmeenntt ééllaabboorrééeess eett mmiisseess àà jjoouurr àà ppaarrttiirr ddeess ccaarrtteess ppaappiieerr.. LLeess EENNCC ccoonnttiieennnneenntt eenn ccoonnssééqquueennccee lleess mmêêmmeess iinnffoorrmmaattiioonnss qquuee lleess ccaarrtteess ppaappiieerr.. ** TToouuss lleess sseerrvviicceess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess nnee pprroodduuiisseenntt ppaass nnéécceessssaaiirreemmeenntt ttoouutteess lleeuurrss EENNCC àà ppaarrttiirr ddeess ccaarrtteess ppaappiieerr,, ccoommmmee llee ffaaiitt llee SSHHOOMM SSeeuulleemmeenntt,, iill ffaauutt ssaavvooiirr qquuee ll''iinnffoorrmmaattiioonn CCAARRTTOO pprréésseennttééee ssuurr lleess ccaarrtteess ppaappiieerr oouu nnuumméérriiqquueess eesstt ddéérriivvééee dd''uunnee ddooccuummeennttaattiioonn bbeeaauuccoouupp pplluuss vvoolluummiinneeuussee,, ccoonntteennaanntt eenn ppaarrttiiccuulliieerr lleess lleevvééss hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess.. QQuuaanndd uunn sseerrvviiccee hhyyddrroo ééllaabboorree uunnee EENNCC,, iill rreemmoonnttee àà ttoouutteess lleess ssoouurrcceess ddoonntt iill ddiissppoossee aaffiinn qquuee lleess ddoonnnnééeess ssooiieenntt ssttrruuccttuurrééeess ddee tteellllee ffaaççoonn qquu''uunnee iinnfféérreennccee lliiééee àà llaa ggééooggrraapphhiiee ssooiitt ggéénnéérrééee,, cceeccii aaffiinn ddee ppoouuvvooiirr aassssuurreerr llee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt aauuttoommaattiiqquuee ddeess aallaarrmmeess.. 22..22)) PPrréécciissiioonn ddeess ddoonnnnééeess ccoonntteennuueess ddaannss lleess EENNCC QQuueellqquueess mmoottss ttrrèèss rraappiiddeess ssuurr llaa pprréécciissiioonn ddeess ddoonnnnééeess ccoonntteennuueess ddaannss lleess EENNCC.. aa)) LLeess EENNCC oonntt ddeess éécchheelllleess ddee ccoommppiillaattiioonn iiddeennttiiqquueess aauuxx ccaarrtteess ppaappiieerr ddoonntt eelllleess ssoonntt iissssuueess,, SSLLIIDDEE 2288 CCllaassssiiffiiccaattiioonn ddeess ccaarrtteess ((ppaappiieerr//RRNNCC eett EENNCC sseelloonn lleeuurr uussaaggee)) MMêêmmee ssii lleess EENNCC ss’’aaffffiicchheenntt ttoouujjoouurrss aauussssii ccllaaiirreemmeenntt qquueellqquuee ssooiitt ll’’éécchheellllee ((ccoonnttrraaiirreemmeenntt aauuxx ccaarrtteess ddee ttyyppee «« rraasstteerr »»)),, oonn nnee ppeeuutt ppaass ssee ccoonntteenntteerr dd''uunnee ccaarrttee uunniiqquuee,, mmaaiiss oonn ddooiitt,, ccoommmmee aavveecc ddeess ccaarrtteess ppaappiieerr,, uuttiilliisseerr ll''EENNCC ddoonntt ll''éécchheellllee eesstt aapppprroopprriiééee.. LLeess EENNCC ccoonnttiieennnneenntt ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt ll’’ééqquuiivvaalleenntt dduu ddiiaaggrraammmmee ""OOrriiggiinnee ddeess rreennsseeiiggnneemmeennttss hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess"" ddeess ccaarrtteess mmaarriinneess ppaappiieerr.. CCeess rreennsseeiiggnneemmeennttss ssuurr lleess lleevvééss aayyaanntt sseerrvvii àà ééttaabblliirr llaa ccaarrttee ssoonntt uunnee iinnddiiccaattiioonn dduu ddeeggrréé ddee ccoonnffiiaannccee qquu’’oonn ppeeuutt lleeuurr aaccccoorrddeerr ((éécchheellllee eett ddaatteess dduu lleevvéé,, aauuttoorriittéé
 9. 9. pprroodduuccttrriiccee,, tteecchhnniiqquuee ddee ssoonnddaaggee)).. EEnnffiinn,, llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn dduu ppoossiittiioonnnneemmeenntt ddeess oobbjjeettss dd’’uunnee EENNCC ((iinnffoorrmmaattiioonnss bbaatthhyymmééttrriiqquueess oouu nnoonn)) eesstt ddoonnnnééee,, lloorrssqquu’’eellllee eesstt ccoonnnnuuee,, ppaarr ddeess aattttrriibbuuttss iinnddiiqquuaanntt llaa qquuaalliittéé eett llaa pprréécciissiioonn dduu ppoossiittiioonnnneemmeenntt.. SSii cceess qquuaalliiffiiccaattiioonnss nnee ssoonntt ppaass pprréécciissééeess ddaannss ll’’EENNCC,, llaa pprréécciissiioonn dduu ppoossiittiioonnnneemmeenntt ddeess oobbjjeettss eesstt llaa mmêêmmee qquuee ssuurr llaa ccaarrttee ppaappiieerr,, cc’’eesstt--àà--ddiirree aauu mmiieeuuxx 00,,33 mmmm àà ll’’éécchheellllee ddee ccoommppiillaattiioonn ddee llaa ccaarrttee.. DD’’uunnee mmaanniièèrree ggéénnéérraallee,, sseelloonn llaa ssppéécciiffiiccaattiioonn ddee pprroodduuiitt ddeess EENNCC ((nnoorrmmee SS5577)),, lleess iinnffoorrmmaattiioonnss rreellaattiivveess àà llaa qquuaalliittéé,, llaa ffiiaabbiilliittéé eett llaa pprréécciissiioonn ddeess ddoonnnnééeess ssoonntt ccooddééeess ddaannss lleess EENNCC ppaarr ddeess mmééttaa--oobbjjeettss eett ppaarr ddeess aattttrriibbuuttss SSLLIIDDEE 2299 MMEETTAA--OOBBJJEETTSS LLee mmééttaa--oobbjjeett __ QQuuaalliittyy ooff ddaattaa ppeerrmmeett ddee ddééffiinniirr ddeess zzoonneess àà ll''iinnttéérriieeuurr ddeessqquueelllleess lleess éévvaalluuaattiioonnss ssuurr llaa qquuaalliittéé ddeess ddoonnnnééeess bbaatthhyymmééttrriiqquueess ssoonntt uunniiffoorrmmeess,, eett eesstt uuttiilliisséé ppoouurr ffoouurrnniirr aauu nnaavviiggaatteeuurr uunnee aapppprréécciiaattiioonn gglloobbaallee ddee llaa qquuaalliittéé ddeess ddoonnnnééeess bbaatthhyymmééttrriiqquueess.. SSLLIIDDEE 3300 AATTTTRRIIBBUUTTSS LLeess iinnffoorrmmaattiioonnss ssuurr lleess mmeettaa--oobbjjeettss eett lleess aattttrriibbuuttss sseerroonntt ttrraaiittééss bbeeaauuccoouupp pplluuss eenn ddééttaaiill ddaannss llee 22èèmmee eexxppoosséé.. CCOONNCCLLUUSSIIOONN QQuuee rreetteenniirr ddee mmoonn eexxppoosséé :: pprriinncciippaalleemmeenntt qquu''uunnee EENNCC nn''eesstt qquuee ttrrèèss llééggèèrreemmeenntt pplluuss pprréécciissee qquuee llaa ccaarrttee ppaappiieerr.. CCoommmmee ppoouurr llaa ccaarrttee ppaappiieerr iill ffaauutt nnee lluuii aaccccoorrddeerr qquu''uunn cceerrttaaiinn ddeeggrréé ddee ccoonnffiiaannccee,, eett mmêêmmee àà llaa lliimmiittee ss''eenn mmééffiieerr eennccoorree pplluuss,, eenn rraaiissoonn ddee ssaa ffaacciilliittéé dd''eemmppllooii aavveecc llee GGPPSS SSLLIIDDEE 3311 :: SSIITTEE IINNTTEERRNNEETT EETT IINNTTRRAANNEETT DDUU SSHHOOMM 33)) SSiittee dduu SSHHOOMM PPoouurr tteerrmmiinneerr,, aavvaanntt ddee rrééppoonnddrree àà dd''éévveennttuueelllleess qquueessttiioonnss ddee vvoottrree ppaarrtt,, vvoouuss ttrroouuvveerreezz ssuurr llee ssiittee dduu SSHHOOMM,, SSLLIIDDEE 3322:: PPAAGGEE DDEE GGAARRDDEE DDUU SSIITTEE SSHHOOMM wwwwww..sshhoomm..ffrr VVoouuss ttrroouuvveerreezz ddaannss llaa ppaarrttiiee AAccttiivviittééss sscciieennttiiffiiqquueess uunn ggrraanndd ddéévveellooppppeemmeenntt,, ttoouutt àà ffaaiitt rreemmaarrqquuaabbllee ssuurr llee pphhéénnoommèènnee ddeess mmaarrééeess.. SSLLIIDDEE 3333 ssuurr llaa ppaaggee wwwwww..sshhoomm..ffrr//EENNCC..hhttmm vvoouuss ppoouuvveezz ccoonnssuulltteerr eett ttéélléécchhaarrggeerr uunn ddooccuummeenntt iinntteerrnnaattiioonnaall ddee rrééfféérreennccee,, ddeess aarrttiicclleess ddee vvuullggaarriissaattiioonn eett uunn ddooccuummeenntt dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss tteecchhnniiqquueess,, uunn lleexxiiqquuee eett ddeess qquueessttiioonnss rrééppoonnsseess ccoonncceerrnnaanntt lleess ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess.. VVoouuss ppoouuvveezz ééggaalleemmeenntt ccoonnssuulltteerr eett ttéélléécchhaarrggeerr llee 11FF àà ppaarrttiirr dduu ssiittee dduu SSHHOOMM SSLLIIDDEE 4466 QQUUEESSTTIIOONNSS ??
 10. 10. __________________________________________________________________________________________________________________________________________

×