Avarie commune by r helal

371 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
371
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Avarie commune by r helal

 1. 1. 1 RREEPPUUBBLLIIQQUUEE AALLGGEERRIIEENNNNEE DDEEMMOOCCRRAATTIIQQUUEE EETT PPOOPPUULLAAIIRREE MMIINNIISSTTEERREE DDEESS TTRRAANNSSPPOORRTTSS IINNSSTTIITTUUTT SSUUPPEERRIIEEUURR MMAARRIITTIIMMEE CCiiee -- NNAATTIIOONNAALLEE AALLGGEERRIIEENNNNEE DDEE NNAAVVIIGGAATTIIOONN GG RR OO UU PP __ CC NN AA NN FFMM ------ MM.. RRAABBAAHH HH EE LL AA LL CCaappiittaaiinnee AAuu LLoonngg __ CCoouurrss PPGG __ SShhiippppiinngg ------ 22000055 // 22000066 MM EE MM OO II RR EE ------------------------------------ooooOOoooo-------------------------------- -------- LLEESS AAVVAARRIIEESS __ CCOOMMMMUUNNEESS -------- IINNSSTTIITTUUTTIIOONN __ IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE.. SS OO MM MM AA II RR EE..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN ------  HHIISSRROORRIIQQUUEE ------  EEVVOOLLUUTTIIOONN __ JJuurriiddiiqquuee ------  DDEEFFIINNIITTIIOONN ------  FFOONNDDEEMMEENNTT ------  CCAARRAACCTTEERREE __ JJuurriiddiiqquuee ------  CCLLAASSSSEEMMEENNTT ------  RREEGGLLEEMMEENNTT ------  CCOONNCCLLUUSSIIOONN ------
 2. 2. 2 IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN LLee DDRROOIITT MMAARRIITTIIMMEE cc’’eesstt llee ddrrooiitt ddeess hhoommmmeess –– ddrrooiittss ddeess cchhoosseess -- ddeess aayyaannttss ddrrooiittss eett ddeess iinnttéérrêêttss eexxppoosseess aauuxx ffoorrttuunneess ddee mmeerr.. LLee NNAAVVIIRREE eesstt llee cceennttrree ddee ll’’eexxppééddiittiioonn __ mmaarriittiimmee eett llee ppooiinntt ddee mmiirree dduu jjuurriissttee.. CCeess nnaavviirreess –– CCeess eennggiinnss ddee pplluuss eenn pplluuss ccoommpplliiqquueess mmaaiiss ddee ttoouutt tteemmppss eexxppoosseess aauuxx PPéérriillss ddee llaa MMeerr.. LLee TTRRAANNSSPPOORRTT MMAARRIITTIIMMEE,, cc’’eesstt ddoonncc ---------- LL’’EEXXPPEEDDIITTIIOONN àà ll’’AAYYAANNTT DDRROOIITT ------------ LLee DDrrooiitt MMaarriittiimmee eesstt ll’’eennsseemmbbllee ddeess rrèègglleess rreellaattiivveess àà llaa nnaavviiggaattiioonn qquuii ssee ffaaiitt eenn MMeerr,, iill ccoommpprreenndd uunn eennsseemmbbllee ddee RRèègglleess OOrriiggiinnaalleess ccoonnsseerrvvééeess ppaarr llaa TTrraaddiittiioonn oouu ccrrééee ppoouurr ddeess bbeessooiinnss pprraattiiqquueess.. DDee ttoouutt tteemmppss oonn aa ccoonnssiiddéérréé qquuee lleess ccoonnddiittiioonnss ppaarrttiiccuulliièèrreess àà llaa nnaavviiggaattiioonn eett ttoouutt ssppéécciiaalleemmeenntt lleess rriissqquueess qquuii yy ssoonntt aattttaacchhééss,, rreeqquuiièèrreenntt eett iimmppoosseenntt ddeess RRèègglleess PPaarrttiiccuulliièèrreess eett lleess GGeennss ddee MMeerr qquuii ffoorrmmeenntt uunn mmiilliieeuu PPrrooffeessssiioonnnneell pprreessqquuee ssééppaarréé dduu rreessttee ddee llaa nnaattiioonn,, ssuuiivveenntt oouu aacccceepptteenntt ddeess rrèègglleess qquuee lleess tteerrrriieennss nnee ccoonnnnaaiisssseenntt ppaass oouu nnee ppeeuuvveenntt ppaass ccoommpprreennddrree.. LLee DDrrooiitt MMaarriittiimmee ss’’eesstt ffoorrmméé aauu MMOOYYEENN __ AAGGEE ppaarr llaa RREEDDAACCTTIIOONN ddeess UUSSAAGGEESS MMaarriittiimmeess eett lleess RRééddaacctteeuurrss oonntt iinnsséérréé ppèèllee mmêêlleess lleess RRèègglleess CCoouuttuummiièèrreess ddaannss ll’’OORRDDOONNNNAANNCCEE ddee 11668811.. CCeess ccoommppiillaattiioonnss oonntt ééttéé rreepprriisseess àà ppeeuu pprrééss iinnttééggrraalleemmeenntt ddaannss llee CCOODDEE ddee CCOOMMMMEERRCCEE ddoonntt llee rrééggiimmee llééggaall aaccttuueell nn’’eesstt ppaass ttrrèèss ccoohhéérreenntt.. DDEEUUXX RREECCUUEEIILLSS oonntt eexxeerrccéé uunnee iinnfflluueennccee ccoonnssiiddéérraabbllee ;;  LLEESS RROOLLEESS DD’’OOLLEERROONN.. RReeccuueeiillss dd’’aaccttee ddee nnoottoorriiééttéé rreemmoonnttaanntt aauu XXIIII°° SSiièèccllee aatttteessttaanntt llaa jjuurriisspprruuddeennccee mmaarriittiimmee eenn vviigguueeuurr ssuurr lleess CCôôtteess FFrraannççaaiisseess ddee LL’’OOccééaann..  LLEE CCOONNSSUULLAATT DDEE LLAA MMEERR.. CC’’eesstt uunnee ccoommppiillaattiioonn ddeess uussaaggeess mmaarriittiimmeess aanncciieennnneemmeenntt ssuuiivviiss ddaannss llaa MMEEDDIITTEERRRRAANNEEEE__OOCCCCIIDDEENNTTAALLEE,, cc’’ééttaaiitt llee nnoomm dduu TTrriibbuunnaall MMaarriittiimmee ddee BBaarrcceelloonnee.. LLaa pprreemmiièèrree rrééddaaccttiioonn ccoonnnnuuee ééttaaiitt eenn llaanngguuee CCAATTAALLAANNEE eett ddaattee dduu XXIIVV°° SSiièèccllee.. CCeess aanncciieennss uussaaggeess mmaarriittiimmeess ss’’aapppplliiqquuaaiieenntt àà llaa nnaavviiggaattiioonn pprraattiiqquuééee ddaannss uunnee mmêêmmee mmeerr,, lleeuurr RREEDDAACCTTIIOONN ppuuiiss llaa CCOODDIIFFIICCAATTIIOONN oonntt ddoonnnnéé aauu DDrrooiitt MMaarriittiimmee uunn ccaarraaccttèèrree NNaattiioonnaall eett CCoommmmee lleess TTrraannssppoorrttss MMaarriittiimmeess ééttaaiieenntt pprreessqquuee eenn ttoottaalliittéé ddeess ttrraannssppoorrttss IInntteerrnnaattiioonnaauuxx,, iill ss’’eennssuuiitt qquuee pplluussiieeuurrss LLooiiss ppeeuuvveenntt êêttrree AApppplliiqquuééeess aauu mmêêmmee TTrraannssppoorrtt,, aauussssii aa tt’’oonn ééllaabboorréé ddeess RRèègglleess IInntteerrnnaattiioonnaalleess qquuii rrééggiirroonntt lleess aaffffaaiirreess àà ccaarraaccttèèrree IInntteerrnnaattiioonnaall,, ccee qquuii ffûûtt llee CCOOMMIITTEE IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL MMAARRIITTIIMMEE «« CC.. MM.. II »» ccrrééee eenn 11889977 eenn BBEELLGGIIQQUUEE ooùù iill yy aa eeuu bbeeaauuccoouupp ddee CCoonnvveennttiioonnss RReellaattiivveess àà llaa NNaavviiggaattiioonn ddoonntt eennttrree aauuttrreess ;; CCoonnvveennttiioonn ssuurr LL’’AABBOORRDDAAGGEE ------ AASSSSIISSTTAANNCCEE eett SSAAUUVVEETTAAGGEE eenn MMEERR ---- -- TTRRAANNSSPPOORRTTSS ddeess PPAASSSSAAGGEERRSS eett PPaarrmmii lleess nnoommbbrreeuuxx uussaaggeess eett ccoouuttuummeess,, oonn ttrroouuvvee llee mmoott «« AA VV AA RR II EE »» qquuii ffaaiitt ll’’oobbjjeett ddee ccee mméémmooiirree.. HHIISSTTOORRIIQQUUEE LLeess RROOMMAAIINNSS ccoonnnnaaiissssaaiitt ddééjjàà ll’’AA--CC,, eellllee aappppaarraaîîtt ppoouurr llaa pprreemmiièèrree ffooiiss ddaannss llee TTeexxttee aauu TTiittrree ddee ««LLEEGGEE RRHHOODDIIAA ddee JJAACCTTUU »» qquuii iinnssttiittuuee uunnee pprrooccéédduurree ddee CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN ccaarr
 3. 3. 3 ll’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee llaa pplluuss ffrrééqquueennttee ddaannss ll’’aannttiiqquuiittéé ééttaaiitt llee «« JJeett àà llaa mmeerr »» ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ppoouurr aallllééggeerr llee nnaavviirree.. QQuueellllee qquuee ssooiitt ll’’oorriiggiinnee dduu MMoott,, ll’’AA--CC eenn ttaanntt qquu’’iinnssttiittuuttiioonn jjuurriiddiiqquuee ssppéécciiffiiééee,, eesstt eemmppllooyyééee ppaarr ttoouutteess lleess llééggiissllaattiioonnss mmaarriittiimmeess ssoouuss llaa ffoorrmmee «« AAVVAARRIIEE OOUU AAVVEERRAAGGEE.. »».. LL’’AAVVAARRIIEE -- CCOOMMMMUUNNEE eesstt ddoonncc uunnee ttrrèèss aanncciieennnnee IINNSSTTIITTUUTTIIOONN,, eellllee rreeppoossee ssuurr uunnee iiddééee ddee SSOOLLIIDDAARRIITTEE ((CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE qquuii lliiee llee NNAAVVIIRREE eett llaa CCAARRGGAAIISSOONN )),, ssoonn mmééccaanniissmmee eesstt tthhééoorriiqquueemmeenntt ssiimmppllee,, aauuttrreeffooiiss,, ppoouurr éécchhaappppeerr àà uunn ddaannggeerr,, llee ccaappiittaaiinnee aapprrèèss ccoonnssuullttaattiioonn ddeess mmaarrcchhaannddss qquuii aaccccoommppaaggnnaaiieenntt lleeuurrss mmaarrcchhaannddiisseess,, eett pprriinncciippaauuxx ddee ll’’ééqquuiippaaggee,, aa pprriiss llaa ddéécciissiioonn ddee ffaaiirree uunn «« SSAACCRRIIFFIICCEE __ EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREE »» aauu ddééppeenndd dduu nnaavviirree eett ddee llaa ccaarrggaaiissoonn oouu lleess ddeeuuxx àà llaa ffooiiss,, lleess aarrmmaatteeuurrss eett pprroopprriiééttaaiirreess ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ssee ccoottiisseenntt ppoouurr ccoonnssttiittuueerr uunnee MMAASSSSEE MMOONNEETTAAIIRREE ddeessttiinnééee àà IINNDDEEMMNNIISSEERR cceeuuxx qquuii oonntt ssoouuffffeerrtt llee ddoommmmaaggee ssaannss qquu’’oonn ddiissttiinngguuââtt ccllaaiirreemmeenntt eennttrree lleess mmeessuurreess qquuii ssoonntt ddééccoouullééeess dd’’uunnee iiddééee DD’’AASSSSUURRAANNCCEE MMuuttuueellllee ccoonnttrree lleess rriissqquueess pprriiss eenn ccoommmmuunn eett cceelllleess qquuii ssee jjuussttiiffiiaaiieenntt ppaarr uunnee ppaarrttiicciippaattiioonn aauuxx ffrraaiiss dd’’eexxppllooiittaattiioonn dduu nnaavviirree.. TToouutteeffooiiss lleess llééggiisstteess aavvaaiieenntt eennttrreevvuu qquu’’iill yy aavvaaiitt uunnee ddiifffféérreennccee eesssseennttiieellllee eennttrree ddeeuuxx ssoouurrcceess ddee ffrraaiiss,, «« PPEETTIITTEESS aavvaarriieess »» eett «« aavvaarriieess GGRROOSSSSEESS »».. EEVVOOLLUUTTIIOONN -- JJuurriiddiiqquuee CCeeppeennddaanntt llee ddrrooiitt dduu mmooyyeenn ââggee eenn mmaattiièèrree dd’’aavvaarriiee eesstt ppaasssséé ddaannss ll’’OOrrddoonnnnaannccee ddee 11668811 ppoouurr ccllaarriiffiieerr llee pprroobbllèèmmee jjuurriiddiiqquuee eenn ééccaarrttaanntt lleess PPeettiitteess AAvvaarriieess ppoouurr nnee pplluuss mmaaiinntteenniirr qquuee ddeeuuxx ccaattééggoorriieess dd’’aavvaarriiee,, ««AAVVAARRIIEESS__PPAARRTTIICCUULLIIEERREESS && AAVVAARRIIEESS GGRROOSSSSEESS »».. EEnn 11880011,, uunn TTrriibbuunnaall BBrriittaannnniiqquuee ddeevvaaiitt ppoouurr llaa pprreemmiièèrree ffooiiss ddoonnnneerr uunnee ddééffiinniittiioonn ddee ll’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee oouu dduu mmooiinnss cceellllee ddeess rrèègglleess eesssseennttiieelllleess.. «« TToouuttee PPeerrttee qquuii ssuurrvviieenntt ccoonnssééqquueennccee ddee SSaaccrriiffiicceess EExxttrraaoorrddiinnaaiirreess,, FFaaiittss oouu ddee DDééppeennsseess eennccoouurruueess ppoouurr llaa pprréésseerrvvaattiioonn dduu nnaavviirree eett ddee llaa ccaarrggaaiissoonn,, ddeevviieenntt AA__CC eett ddooiitt -- êêttrree ssuuppppoorrttééee PPrrooppoorrttiioonnnneelllleemmeenntt ppaarr ttoouuss cceeuuxx qquuii ssoonntt iinnttéérreessssééss.. »» AAiinnssii qquueellss qquuee ssooiieenntt lleess ppaayyss,, lleess tteexxtteess,, lleess uussaaggeess eett lleess ffoorrmmeess eemmppllooyyééeess ppoouurr ll’’eexxpprriimmeerr,, uunnee iiddééee ddee bbaassee eesstt uunnaanniimmeemmeenntt eett ddee ttoouutt tteemmppss rreeccoonnnnuu.. «« LLoorrssqquuee ddaannss uunnee AAvveennttuurree CCoommmmuunnee,, uunn SSaaccrriiffiiccee eesstt ffaaiitt ppoouurr ssoonn SSaalluutt,, llee SSaaccrriiffiiccee ddooiitt -- êêttrree RRééppaarrttii eennttrree ttoouuss cceeuuxx qquuii oonntt eenn BBéénnééffiicciiéé.. »» AA ppaarrttiirr ddee llàà,, uunnee nnéécceessssiittéé dd’’uunnee rréégglleemmeennttaattiioonn pplluuss pprréécciissee eenn mmaattiièèrree dd’’AA--CC ss’’iimmppoossee,, ccaarr ll’’aapppplliiccaattiioonn vvaarriiee ssuurr ddee mmuullttiipplleess ppooiinnttss..  QQuuaanndd ccoommmmeennccee ll’’aavvaarriiee eett qquuaanndd pprreenndd--eellllee ffiinn ??  QQuueelllleess ssoonntt lleess ccoonnssééqquueenncceess ddee ll’’aaccttee qquuii ccoonnsseerrvveenntt llee ccaarraaccttèèrree dduu ssaaccrriiffiiccee ??  CCoommmmeenntt ssééppaarreerr lleess ddééppeennsseess eexxttrraaoorrddiinnaaiirreess ddeess ddééppeennsseess oorrddiinnaaiirreess dduu vvooyyaaggee ??  CCoommmmeenntt rrééppaarrttiirr cceelllleess qquuii ssoonntt rreetteennuueess ??
 4. 4. 4 DD’’uunn aauuttrree ccoottéé,, llaa nnaavviiggaattiioonn nn’’eesstt pplluuss ccee qquu’’eellllee ééttaaiitt eett ppoouurr ssaauuvveeggaarrddeerr ll’’iiddééee ddee bbaassee,, ddeess ddiissppoossiittiioonnss nnoouuvveelllleess pplluuss ccoonnccrrèètteess ddooiivveenntt aappppoorrtteerr uunnee ssoolluuttiioonn àà cceess pprroobbllèèmmeess qquuii nnee ppoouuvvaaiieenntt aavvooiirr ddee vvaalleeuurrss pprraattiiqquueess qquu’’àà llaa ccoonnddiittiioonn ddee rreeccuueeiilllliirr ll’’uunnaanniimmiittéé oouu llaa qquuaassii -- uunnaanniimmiittéé ddeess iinnttéérreessssééss,, ddee llàà eesstt vveennuu llaa ppeennssééee dd’’ééttaabblliirr uunn ««CCOODDEE IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL DDEE LL’’AAVVAARRIIEE CCOOMMMMUUNNEE »».. PPoouurr mmeettttrree eenn œœuuvvrree cceettttee ppeennssééee ddee rrééaalliisseerr uunn ccooddee ddee ll’’ AA –– CC,, qquuii sseerraaiitt aaddooppttééee uullttéérriieeuurreemmeenntt ppaarr lleess ggoouuvveerrnneemmeennttss ddeess pprriinncciippaalleess nnaattiioonnss mmaarriittiimmeess dduu mmoonnddee,, ccee qquuii rreevviieenntt àà llaa ««NNAATTIIOONNAALL AASSSSOOCCIIAATTIIOONN FFOORR TTHHEE PPRROOMMOOTTIIOONN OOFF SSOOCCIIAALL SSCCIIEENNCCEESS »» qquuii aaddrreessssaa aauuxx cchhaammbbrreess ddee ccoommmmeerrccee,, aauuxx ggrroouuppeess dd’’aassssuurreeuurrss eett aarrmmaatteeuurrss lleess pplluuss ppuuiissssaannttss,, uunn qquueessttiioonnnnaaiirree eenn lleess iinnvviittaanntt àà uunn CCOONNGGRREESS qquuii ss’’eesstt ddéérroouulléé llee 2244 sseepptt.. 11886600 àà GGLLAASSCCOOWW.. LLee MMéémmoorraanndduumm ssoouulliiggnnaaiitt ddeess SSIITTUUAATTIIOONNSS DDEE FFAAIITTSS,, lleess ccaass dd’’eessppèèccee lleess pplluuss iimmppoorrttaannttss qquuii sseerraaiieenntt àà eexxaammiinneerr,, iill aajjoouuttaaiitt qquuee llaa ddiissccuussssiioonn ddeevvrraaiitt ppoorrtteerr àà llaa ffooiiss ssuurr llee pprriinncciippee àà aapppplliiqquueerr àà cceess ccaass dd’’eessppèèccee eett ssuurr ll’’aaddooppttiioonn ddee rrèègglleess pprraattiiqquueess ddeessttiinnééeess àà pprréévveenniirr lleess aabbuuss,, cc’’eesstt ddoonncc mmeettttrree eenn lluummiièèrree ll’’ooppppoossiittiioonn eexxiissttaannttee ddaannss llaa mmaattiièèrree ddee ll’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee «« eennttrree llaa rriigguueeuurr ddeess pprriinncciippeess jjuurriiddiiqquueess eett lleess nnéécceessssiittééss dd’’uunnee pprraattiiqquuee pprruuddeennttee »».. AA cceettttee ééppooqquuee ooùù aauuccuunnee ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee ddrrooiitt mmaarriittiimmee nn’’eexxiissttaaiitt eennccoorree,, iill ffûûtt ddéécciiddéé qquu’’uunn CCOOMMIITTEE rrééddiiggeerraaiitt eett pprrooppoosseerraaiitt uunn pprroojjeett ddee llooiiss aaffiinn dd’’oobbtteenniirr ssuurr ll’’AA--CC uunnee uunniittéé llééggiissllaattiivvee aauussssii vvaassttee qquuee ppoossssiibbllee.. LLaa rrééssoolluuttiioonn aajjoouuttaaiitt qquuee lleess pprroojjeettss àà ééttaabblliirr ppaarr ddeess RRUULLEESS,, ddeevvrraaiitt ddoonnnneerr uunnee DDééffiinniittiioonn «« AASS CCLLEEAARRLLYY AASS MMAAYYBBEE »» dduu tteerrmmee «« GGEENNEERRAALL AAVVEERRAAGGEE »»,, ddee ffiixxeerr aavveecc pprréécciissiioonn llaa ssoolluuttiioonn àà aappppoorrtteerr àà ddeess ccaass dd’’eessppèècceess.. DDeeuuxx AAnnss aapprrèèss,, llee ccoommiittéé pprréésseennttaa uunn ddooccuummeenntt ssoouuss llee ttiittrree «« LLOOIISS PPOOUURR UUNNIIFFIIEERR EETT AAMMEENNDDEERR DDEESS LLOOIISS RREELLAATTIIVVEESS AAUUXX SSAACCRRIIFFIICCEESS DDEESS AA -- CC EETT AAUUXX CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONNSS DDEESS AA -- CC »» qquuii ddeevvrraaiitt êêttrree eexxaammiinnééeess àà LLOONNDDRREESS eenn 11886622 eett EEnn sseepptteemmbbrree 11886622 lleess IIII RRUULLEESS eett RREESSOOLLUUTTIIOONNSS ffuurreenntt rreetteennuueess aauu ccoonnggrrèèss qquuii ssee ttiinntt àà YYOORRKK.. LL’’œœuuvvrree aaccccoommppllii ééttaaiitt mmiinnccee eett nnoommbbrreess dd’’aarrmmaatteeuurrss pprriirreenntt ll’’hhaabbiittuuddee dd’’iinnsséérreerr ddaannss lleeuurr ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eett cchhaarrtteess ppaarrttiieess llaa rrééfféérreennccee aauuxx RRèègglleess dd’’YYoorrkk.. CCeettttee rrééfféérreennccee ddeevvaaiitt -- êêttrree rreepprriissee eenn AAooûûtt 11887777 lloorrss ddee llaa 33°° sseessssiioonnss ddee ll’’aassssoocciiaattiioonn ppoouurr llaa rrééffoorrmmee eett llaa ccooddiiffiiccaattiioonn ddeess llooiiss ddeess nnaattiioonnss ddeevveennuuee ««IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL LLAAWW AASSSSOOCCIIAATTIIOONN »» qquuii ccoonnvvooqquuaa àà cceettttee ffiinn,, uunnee ccoonnfféérreennccee tteennuuee àà AANNVVEERRSS ddoonntt lleess IIII rrèègglleess dd’’YYoorrkk ffuurreenntt rreepprriisseess,, uunnee DDoouuzziièèmmee ffuutt rraajjoouuttééee eett ll’’eennsseemmbbllee rreeççuutt ppoouurr llaa 11èèrree ffooiiss llee ttiittrree ddee «« RREEGGLLEESS DD’’YYOORRKK && AANNVVEERRSS »»,, ppoouurr lleess aaddoopptteerr,, iill ssuuffffiitt dd’’iinnsséérreerr ddaannss lleess CCoonnnnaaiisssseemmeennttss llaa CCllaauussee «« LLeess AA--CC sseerroonntt rrééggllééeess ssuuiivvaanntt lleess rrèègglleess dd’’YYoorrkk eett dd’’ AAnnvveerrss »»,, cceettttee ssiimmppllee ffoorrmmuullee ééccaarrttee ll’’aapppplliiccaattiioonn ddeess rrèègglleess dduu ccooddee ddee ccoommmmeerrccee.. LLeess rrèègglleess DD’’YYOORRKK eett DD’’AANNVVEERRSS ssoonntt ddeess rrèègglleess dduurreemmeenntt PPRRIIVVEEEESS qquuii oonntt ééttéé ddoonncc aaddooppttééeess ppaarr ll’’IInntteerrnnaattiioonnaall LLAAWW aassssoocciiaattiioonn,, eelllleess oonntt ééttéé vvoottééeess àà LLIIVVEERRPPOOOOLL eenn 11889900,, iill yy eenn aavvaaiitt 1188 eett eelllleess ééttaaiieenntt cciittééeess ppaarr uunnee nnuumméérroottaattiioonn eenn cchhiiffffrreess RRoommaaiinnss eett ccoonnssttiittuuaaiieenntt uunnee ccoolllleeccttiioonn ddee ccaass ppaarrttiiccuulliieerrss.. AAuussssii cceess rrèègglleess oonntt ééttéé mmooddiiffiiééeess ddeeuuxx ffooiiss,, llaa 11èèrree àà llaa ccoonnfféérreennccee ddee SSTTOOCCKKHHOOLLMM eenn 11992244,, llaa sseeccoonnddee,, uunnee rréévviissiioonn pprrééppaarrééee ppaarr llee CCoommiittéé MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaall àà llaa ccoonnfféérreennccee ddee CCOOPPEENNHHAAGGUUEE eenn 11995500.. CCeess rrèègglleess oonntt llaa pplluuss ggrraannddee iimmppoorrttaannccee eett ssoonntt aaddooppttééeess ppaarr lleess pplluuss ggrraannddss ééttaattss mmaarriittiimmeess ddee nnooss jjoouurrss,, ll’’aabbsseennccee ddee ccoonnvveennttiioonn eexxpplliiqquuee llee ssuuccccèèss rreennccoonnttrréé ppaarr cceess rrèègglleess qquuii oonntt uunn ccaarraaccttèèrree aaddmmiinniissttrraattiiff pplluuss qquuee jjuurriiddiiqquuee eett lleeuurr bbuutt ppoouurrrraaiitt -- êêttrree ;;
 5. 5. 5 «« IInnssttrruuccttiioonn àà ll’’iinntteennttiioonn ddeess ddiissppaacchheeuurrss cchhaarrggééss dd’’ooppéérreerr lleess rrèègglleemmeennttss dd’’AA--CC eennttrree aarrmmaatteeuurrss eett cchhaarrggeeuurrss aayyaanntt ccoonnvveennuu ddee ssuuiivvrree lleess uussaaggeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx aauu lliieeuu ddee lleeuurrss llooiiss nnaattiioonnaalleess.. »» LLeess cchhaarrtteess ppaarrttiieess ccoommmmee lleess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss,, ssee rrééffèèrreenntt ggéénnéérraalleemmeenntt aauuxx rrèègglleess dd’’YYoorrkk eett dd’’AAnnvveerrss.. EEnn pprraattiiqquuee,, llee nnaavviirree eett lleess mmaarrcchhaannddiisseess ééttaanntt eenn rrèèggllee ggéénnéérraallee aassssuurrééss ccoonnttrree lleess rriissqquueess ddeess AA--CC,, ccee ssoonntt lleess aassssuurreeuurrss qquuii ssuuppppoorrtteenntt llaa cchhaarrggee ddeess rrèègglleemmeennttss.. DDEEFFIINNIITTIIOONN ------------ DDaannss llee llaannggaaggee MMaarriittiimmee llee mmoott «« AAVVAARRIIEE -- CCOOMMMMUUNNEE »»,, aa uunn sseennss ttrrèèss llaarrggee :: EEnn rrééaalliittéé,, ccee nn’’eesstt ppaass LL’’AAVVAARRIIEE eellllee--mmêêmmee qquuii eesstt CCOOMMMMUUNNEE,, iill ss’’aaggiitt ddaannss uunn llaannggaaggee JJuurriiddiiqquuee ddee «« CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN CCOOMMMMUUNNEE »» àà ll’’AAVVAARRIIEE,, mmaaiiss bbiieenn qquu’’iinneexxaaccttee,, oonn llaa ccoonnsseerrvvee ppoouurr ll’’ooppppoosseerr àà ll’’aavvaarriiee PPaarrttiiccuulliièèrree qquuii eesstt llee ddoommmmaaggee rreessttaanntt àà llaa cchhaarrggee ddee cceelluuii qquuii ll’’aa ssuubbii.. EEllllee ddééssiiggnnee ttoouuss lleess DDOOMMMMAAGGEESS eett ttoouutteess lleess PPEERRTTEESS qquuii ppeeuuvveenntt ssuurrvveenniirr aauu ccoouurrss dd’’uunnee eexxppééddiittiioonn mmaarriittiimmee.. EEllllee ssiiggnniiffiiee ttoouutteess lleess DDEEPPEENNSSEESS dd’’uunn ccaarraaccttèèrree EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELL qquuii ppeeuuvveenntt êêttrree eexxppoossééeess aauu ccoouurrss dd’’uunnee EExxppééddiittiioonn MMaarriittiimmee ppoouurr aarrrriivveerr àà SSaauuvveerr cceettttee EExxppééddiittiioonn.. LLEE CCOODDEE DDEE CCOOMMMMEERRCCEE.. «« EESSTT AA--CC,, LLEE DDOOMMMMAAGGEE OOUU LLAA DDEEPPEENNSSEE EEMMAANNEEEE DDEE LLAA LLIIBBRREE VVOOLLOONNTTEE DDUU CCAAPPIITTAAIINNEE EETT DDEESSTTIINNEEEE AA EECCAARRTTEERR UUNN DDAANNGGEERR SSEERRIIEEUUXX DDEE PPEERRTTEE SSOOIITT TTOOTTAALLEE SSOOIITT PPAARRTTIIEELLLLEE QQUUII PPAARRAAIISSSSAAIITT MMEENNAACCEERR LL’’EENNSSEEMMBBLLEE DDUU NNAAVVIIRREE EETT DDEE LLAA CCAARRGGAAIISSOONN »».. RREEGGLLEESS dd’’YYOORRKK && dd’’AANNVVEERRSS ------ RRYYAA ------ IIMMMMUUAABBLLEE ddeeppuuiiss ssoonn AAppppaarriittiioonn eenn 11992244.. «« IILL YY AA AACCTTEE DD’’AA--CC QQUUAANNDD EETT SSEEUULLEEMMEENNTT QQUUAANNDD IINNTTEENNTTIIOONNNNEELLLLEEMMEENNTT EETT RRAAIISSOONNNNAABBLLEEMMEENNTT UUNN SSAACCRRIIFFIICCEE EESSTT FFAAIITT OOUU UUNNEE DDEEPPEENNSSEE EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREE EENNCCOOUURRUUEE PPOOUURR LLEE SSAALLUUTT CCOOMMMMUUNN DDAANNSS LLEE BBUUTT DDEE PPRREESSEERRVVEERR DD’’UUNN PPEERRIILL LLEESS PPRROOPPRRIIEETTEESS EENNGGAAGGEEEESS DDAANNSS UUNNEE AAVVEENNTTUURREE MMAARRIITTIIMMEE CCOOMMMMUUNNEE »».. LLee CCMMAA ddééffiinniitt ll’’AA--CC ddaannss sseess AArrttiiccllee 229999 eett ssuuiivvaannttss.. AArrttiiccllee 330000 –– «« EESSTT CCOONNSSIIDDEERREE CCOOMMMMEE AAVVAARRIIEE CCOOMMMMUUNNEE TTOOUUTT SSAACCRRIIFFIICCEE OOUU TTOOUUTTEE DDEEPPEENNSSEE EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREE QQUUII AA EETTEE FFAAIITT VVOOLLOONNTTAAIIRREEMMEENNTT EETT RRAAIISSOONNNNAABBLLEEMMEENNTT PPAARR LLEE CCAAPPIITTAAIINNEE OOUU UUNNEE AAUUTTRREE PPEERRSSOONNNNEE AA SSAA PPLLAACCEE PPOOUURR SSAAUUVVEERR LLEE NNAAVVIIRREE,, LLEESS MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS AA SSOONN BBOORRDD EETT LLEE FFRREETT DD’’UUNN DDAANNGGEERR CCOOMMMMUUNN »».. TToouutteess lleess DDEEFFIINNIITTIIOONNSS ssee rreejjooiiggnneenntt ------ ll’’AA--CC pprrééssuuppppoossee uunn AAccttee ------ UUnnee DDéécciissiioonn iinntteennttiioonnnneellllee ------ uunn SSaaccrriiffiiccee oouu uunnee DDééppeennssee EExxttrraaoorrddiinnaaiirree ------ iill yy aa eeuu uunn bbuutt ddéétteerrmmiinnaanntt qquuii eesstt llee SSAALLUUTT eett ll’’IInnttéérrêêtt CCOOMMMMUUNNSS ffaaccee àà uunn DDAANNGGEERR mmeennaaççaanntt ll’’EExxppééddiittiioonn MMaarriittiimmee.. LLaa ccoonnssttiittuuttiioonn ddee cceess éélléémmeennttss eesstt iinnddiissppeennssaabbllee eett eesssseennttiieellllee ppoouurr qquu’’iill yy aaiitt AA--CC..
 6. 6. 6 LLeess ccaass lleess pplluuss ffrrééqquueennttss dd’’éévvéénneemmeenntt ddee mmeerr eennggeennddrraanntt llaa ddééccllaarraattiioonn eenn AA--CC ssoonntt ;; LL’’IINNCCEENNDDIIEE,, LL’’EECCHHOOUUEEMMEENNTT,, LL’’AASSSSIISSTTAANNCCEE,, RREELLAACCHHEE ddaannss uunn PPOORRTT.. DDéérroouutteemmeenntt ------ IInntteemmppéérriieess……//…… FFOONNDDEEMMEENNTT ---------- LL’’AA--CC pprroodduuiitt ll’’eeffffeett ddee ccrrééeerr uunn DDRROOIITT àà CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN eett uunnee OOBBLLIIGGAATTIIOONN ddee CCoonnttrriibbuueerr aauu pprrooffiitt oouu àà llaa cchhaarrggee ddeess ppeerrssoonnnneess iinnttéérreessssééeess ddaannss ll’’eexxppééddiittiioonn mmaarriittiimmee.. LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN ssee ffoorrmmee ddééss qquuee llaa mmaarrcchhaannddiissee eesstt eemmbbaarrqquuééee àà bboorrdd.. EEllllee nnaaîîtt ddee LL’’UUNNIIOONN DD’’IINNTTEERREETT –– DDee llaa CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE eenn PPEERRIILL eett ddee LL’’UUTTIILLIITTEE ddee llaa mmeessuurree àà pprreennddrree.. LLee CCaappiittaaiinnee aaggiitt aauussssii bbiieenn ddaannss ll’’iinnttéérrêêtt dduu nnaavviirree qquuee ddee llaa ccaarrggaaiissoonn,, iill aa uunn DDeevvooiirr,, iill ddooiitt pprreennddrree uunnee mmeessuurree ddee ssaalluutt ccoommmmuunn ssii llaa ssiittuuaattiioonn ll’’iimmppoossee.. LL’’AACCTTEE dduu CCaappiittaaiinnee eennggaaggeeaanntt uunnee ddééppeennssee oouu SSaaccrriiffiiaanntt uunnee mmaarrcchhaannddiissee oouu llee nnaavviirree nnee ffaaiitt qquuee aappppaauuvvrriirr ll’’AArrmmaatteeuurr oouu llee pprroopprriiééttaaiirree ddee llaa MMaarrcchhaannddiissee eett aaffiinn ddee rrééttaabblliirr ll’’ééqquuiilliibbrree,, ttoouuss lleess éélléémmeennttss ppaarrttiicciippaanntt àà ll’’EExxppééddiittiioonn ssee ssoonntt aappppaauuvvrriitt dduu ffaaiitt ddee llaa ddééppeennssee eennggaaggééee oouu ddee ll’’AAvvaarriiee ssoouuffffeerrttee eett cc’’eesstt cceett aappppaauuvvrriisssseemmeenntt ddee ll’’eennsseemmbbllee qquu’’iill ccoonnvviieenntt ddee rrééppaarrttiirr eennttrree ttoouuss lleess iinnttéérreessssééss -- ccee qquuii ccoonnssttiittuuee uunnee ccoonnttrriibbuuttiioonn ddee cchhaaccuunn,, ddoonncc iill yy aa ppeerrttee iill nn’’yy aa jjaammaaiiss eennrriicchhiisssseemmeenntt.. LLee FFOONNDDEEMMEENNTT ddee ll’’AA--CC eesstt llee ssiimmppllee DDrrooiitt ddee llaa jjuussttiiccee nnaattuurreellllee eenn iimmaaggiinnaanntt qquuee ddèèss llee cchhaarrggeemmeenntt,, lleess cchhaarrggeeuurrss ppaasssseenntt uunn CCoonnttrraatt VViirrttuueell aavveecc ll’’AArrmmaatteeuurr ppoouurr ss’’eennggaaggeerr rréécciipprrooqquueemmeenntt eenn ccaass ddee SSaaccrriiffiiccee ddaannss ll’’iinnttéérrêêtt ccoommmmuunn ssaannss ffaaiirree aappppeell àà uunnee ccoonnvveennttiioonn qquuii nn’’eexxiissttee ppaass ddaannss ll’’EEsspprriitt ddeess ccoonnttrraaccttaannttss,, mmaaiiss eexxiissttee ccoommmmee aaddhhééssiioonn nnéécceessssaaiirree àà UUNNEE SSIITTUUAATTIIOONN DDEE FFAAIITT qquuii rrééssiiddee ddaannss llaa nnaattuurree mmêêmmee ddee ll’’EExxppééddiittiioonn MMaarriittiimmee.. CCaarr uunn nnaavviirree cchhaarrggéé ffoorrmmee uunnee ssoocciiééttéé ddee ffaaiittss uunniiss ppoouurr llee mmeeiilllleeuurr eett llee ppiirree aauuxx rriissqquueess ddee llaa nnaavviiggaattiioonn,, aauuxx ffoorrttuunneess eett ppéérriillss ddee llaa MMeerr.. EEnnffiinn,, ll’’AA--CC eennttrree ddaannss llaa ccaattééggoorriiee ddeess «« EEnnggaaggeemmeenntt IINNVVOOLLOONNTTAAIIRREE »»,, eellllee nnee ppaarrttiicciippee nnii dduu ssttaattuutt ccoonnttrraaccttuueell nnii cceelluuii ddéélliiccttuueell -- CC’’eesstt uunnee OObblliiggaattiioonn llééggaallee ppoorrttaanntt CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN.. CCAARRAACCTTEERREE JJUURRIIDDIIQQUUEE DDEE LL’’AA--CC ---------- LLee CCAAPPIITTAAIINNEE RReepprréésseennttee aauussssii bbiieenn LL’’AARRMMAATTEEUURR qquuee LLeess CCHHAARRGGEEUURRSS.. LL’’AACCTTEE dduu CCaappiittaaiinnee qquuii,, ggéérraanntt lleess iinnttéérrêêttss ccoommmmuunnss eett rreepprréésseennttaanntt ttoouuss lleess iinnttéérrêêttss MMaarriittiimmeess EEnnggaaggééss ddaannss ll’’EExxppééddiittiioonn,, ppeeuutt SSaaccrriiffiieerr ll’’UUnn dd’’EEuuxx.. PPoouurr qquu’’iill yy aaiitt AACCTTEE ------ dd’’AA--CC ------ tteellss qquuee ttiirrééss ddee llaa ddééffiinniittiioonn,, IIll FFaauutt ;; 11.. UUNN SSAACCRRIIFFIICCEE VVOOLLOONNTTAAIIRREE.. 22.. EEVVIITTEERR UUNN DDAANNGGEERR.. 33.. DDAANNSS LL’’IINNTTEERREETT CCOOMMMMUUNN.. 44.. AAYYAANNTT UUNN RREESSUULLTTAATT UUTTIILLEE..  BBIIEENNSS CCOORRPPOORREELLSS ------ NNaavviirree // CCaarrggaaiissoonn..  BBIIEENNSS IINNCCOORRPPOORREELLSS ------ FFRREETT..
 7. 7. 7 11.. SSAACCRRIIFFIICCEE VVOOLLOONNTTAAIIRREE :: LL’’AA--CC eesstt EEsssseennttiieelllleemmeenntt eett NNéécceessssaaiirreemmeenntt uunn SSAACCRRIIFFIICCEE VVOOLLOONNTTAAIIRREE dduu CCAAPPIITTAAIINNEE.. ------ JJeett dd’’uunnee mmaarrcchhaannddiissee ppoouurr aallllééggeerr llee nnaavviirree ppoouurr rreettrroouuvveerr ssaa ssttaabbiilliittéé :: EEcchhoouueemmeenntt vvoolloonnttaaiirree ppaarr ssuuiittee dd’’uunnee vvooiiee dd’’eeaauu iimmppoorrttaannttee …… // …… AAuuttrreemmeenntt ddiitt ::  uunn NNaavviirree qquuii ppeerrdd ssoonn HHéélliiccee oouu ssoonn GGoouuvveerrnnaaiill ------  UUnn AAbboorrddaaggee ppaarr ssuuiittee dd’’uunnee ffaauussssee mmaannœœuuvvrree // AAccttiioonn dd’’aabboorrddaaggee ------  UUnnee MMaarrcchhaannddiissee MMoouuiillllééee oouu eenn PPoonnttééee EEnnlleevvééee ppaarr llaa MMeerr ------  TTrraannssppoorrtteeuurr qquuii aa mmaall aarrrriimméé llaa CCaarrggaaiissoonn ------  CChhaarrggeeuurrss qquuii aa ddoonnnnéé ddee ffaauusssseess iinnddiiccaattiioonnss ssuurr llaa nnaattuurree eett ppooiiddss ddee llaa ccaarrggaaiissoonn ------ ------ iill yy aa ffaauuttee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr oouu ccaass ffoorrttuuiitt,, ccee ssoonntt ddeess «« AAvvaarriieess PPaarrttiiccuulliièèrreess »» dduu ffaaiitt qquu’’iill nn’’yy aa ppaass eeuu àà ssoonn OOrriiggiinnee ll’’IInntteennttiioonn oouu llaa VVOOLLOONNTTEE ddéélliibbéérrééee dduu CCAAPPIITTAAIINNEE ------ AA cceett eeffffeett llaa RRYYAA ddiissppoossee.. «« LLoorrssqquuee ll’’EEvvèènneemmeenntt qquuii aa ddoonnnnéé lliieeuu aauu SSaaccrriiffiiccee oouu àà llaa ddééppeennssee,, aauurraa ééttéé llaa ccoonnssééqquueennccee dd’’uunnee ffaauuttee ccoommmmiissee ppaarr ll’’uunnee ddeess ppaarrttiiee eennggaaggééee ddaannss ll’’aavveennttuurree iill nn’’yy aa ppaass lliieeuu àà ccoonnttrriibbuuttiioonn…… // …… »»  LLaa ppeerrttee FFOORRTTUUIITTEE rreettoommbbee ssuurr cceelluuii qquuii ll’’aa ssoouuffffeerrtt..  llaa ppeerrttee FFAAUUTTIIVVEE ssuurr cceelluuii qquuii ll’’aa ccaauussééee.. PPoouurr qquu’’iill yy aaiitt AA--CC,, iill eexxiissttee àà llaa bbaassee nnéécceessssaaiirreemmeenntt uunn AACCTTEE VVOOLLOONNTTAAIIRREE.. EExxeemmppllee.. PPoouurr EEvviitteerr uunnee ccoolllliissiioonn ddaannss uunn CChheennaall aavveecc uunn nnaavviirree DDéésseemmppaarréé -- llee CCaappiittaaiinnee ddéécciiddee ddee ss’’éécchhoouueerr ssuurr llaa RRiivvee ------ ll’’AAccttee eesstt VVoolloonnttaaiirree ------ IIll yy aa aaccttee dd’’AA--CC 22.. EEVVIITTEERR UUNN DDAANNGGEERR :: IIll nn’’yy aa ppaass dd’’AA--CC ssaannss DDAANNGGEERR CCOOUURRUU ppaarr ll’’EExxppééddiittiioonn.. OOnn nn’’eexxiiggee ppaass qquuee llee DDAANNGGEERR ssooiitt IIMMMMIINNEENNTT aaccttuueell,, iimmmmééddiiaatt oouu RREEEELL,, mmaaiiss iill ssuuffffiitt qquu’’iill ssooiitt PPOOSSSSIIBBLLEE,, PPrroocchhaaiinn oouu HHyyppootthhééttiiqquuee.. CCee qquuii eesstt iimmppoorrttaanntt,, cc’’eesstt llaa CCoonnvviiccttiioonn dduu CCaappiittaaiinnee qquu’’iill aa aaccccoommpplliitt cceett AAccttee ddéélliibbéérréémmeenntt ppoouurr ssaauuvveerr llee nnaavviirree,, ssaa ccaarrggaaiissoonn eett ssoonn FFrreett dd’’uunn DDAANNGGEERR CCOOMMMMUUNN.. LLee CCAAPPIITTAAIINNEE ddooiitt ffaaiirree ttoouutt ccee qquuii eesstt UUTTIILLEE ppoouurr uunnee NNAAVVIIGGAATTIIOONN NNOORRMMAALLEE.. EExxeemmppllee ::  NNaavviirree rreemmoorrqquuéé ppoouurr ggaaggnneerr uunn bbaassssiinn ------ iill nn’’yy aa ppaass AAccttee dd’’AA--CC..  LLee ccaappiittaaiinnee ddéécciiddee ddee ffaaiirree rreellââcchhee ppoouurr ccaauussee ééqquuiippaaggee ffaattiigguuéé -- cchhaannggeemmeenntt ééqquuiippaaggee -- VViivvrreess ------ IIll nn’’yy aa ppaass AAccttee dd’’AA--CC..  RReellââcchhee ppoouurr MMeerr iinntteennaabbllee oouu EEvviitteerr uunn ddaannggeerr cceerrttaaiinn,, llaa ddééppeennssee eesstt ffaaiittee eenn vvuuee dd’’EEvviitteerr uunn DDaannggeerr ------ IIll yy AAccttee dd’’AA--CC..  NNaavviirree rreemmoorrqquuéé ppoouurr ddéésséécchhoouuaaggee ------ iill yy aa AAccttee dd’’AA--CC.. 33 FFAAIITT DDAANNSS UUNN IINNTTEERREETT CCOOMMMMUUNN :: llee SSaaccrriiffiiccee ssoouuffffeerrtt oouu llaa DDééppeennssee eexxttrraaoorrddiinnaaiirree ffaaiittee,, ddooiitt -- êêttrree ddaannss ll’’iinnttéérrêêtt ccoommmmuunn ddee ll’’EExxppééddiittiioonn MMaarriittiimmee,, ll’’UUnniioonn qquuii eesstt ffoorrmmééee ppaarr llee nnaavviirree,, llee FFrreett eett llaa MMaarrcchhaannddiissee..
 8. 8. 8 «« LLee NNaavviirree eett llaa CCaarrggaaiissoonn rréégguulliièèrreemmeenntt eemmbbaarrqquuééss ssoonntt uunniiss ppoouurr llee mmeeiilllleeuurrss eett ppoouurr llee PPiirree »».. DDuu ppooiinntt ddee vvuuee JJuurriiddiiqquuee,, ll’’AACCTTEE dduu CCaappiittaaiinnee ddooiitt vviisseerr llee SSaalluutt CCoommmmuunn ddaannss llee BBuutt ddee ssaauuvveerr ll’’EExxppééddiittiioonn ------ LLaa rrèèggllee dd’’YYoorrkk && dd’’AAnnvveerrss aaiinnssii qquuee ll’’AArrttiiccllee 330000 dduu CCMMAA vviisseenntt EExxpprreesssséémmeenntt LLEE«« DDAANNGGEERR CCOOMMMMUUNN »» EExxeemmppllee ;;  UUnnee vviioolleennttee tteemmppêêttee oobblliiggee llee CCaappiittaaiinnee àà jjeetteerr àà llaa MMeerr llaa ccaarrggaaiissoonn aarrrriimmééee eenn ppoonnttééee aaffiinn ddee rrééttaabblliirr llaa ssttaabbiilliittéé dduu nnaavviirree eett ssaauuvveerr ll’’EExxppééddiittiioonn ------ IIll yy aa AAccttee dd’’AA--CC llee nnaavviirree eett llee RReessttee ddee llaa ccaarrggaaiissoonn ((ccaalleess eett ffaauuxx ppoonnttss)) ddooiivveenntt ccoonnttrriibbuueerr ppuuiissqquuee ll’’AAccttee dduu ccaappiittaaiinnee aa ééttéé aaccccoommppllii ssoouuss ll’’EEffffeett dduu DDaannggeerr ccoommmmuunn eett ddaannss ll’’iinnttéérrêêtt ddee ll’’eennsseemmbbllee ddee ll’’EExxppééddiittiioonn.. ------  IIddeemm ;; ssii llee ccaappiittaaiinnee,, ppoouurr ccaauussee ddee tteemmppêêttee aa ffaaiitt rreellââcchhee oouu ddiifffféérréé ll’’aappppaarreeiillllaaggee ------ ttoouutteess lleess ddééppeennsseess sseerroonntt ccllaassssééeess eenn AA--CC.. IIll nnee ppeeuutt ddoonncc yy aavvooiirr CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN ssii lleess iinnttéérrêêttss uunniiss nnee ssoonntt ppaass cceeuuxx dd’’uunn NNAAVVIIRREE eett dd’’uunnee CCAARRGGAAIISSOONN.. EExxeemmppllee ;;  RReemmoorrqquueeuurrss __ NNaavviirree rreemmoorrqquuéé,, ppiilloottiinnee eett nnaavviirree ppiilloottee ------ ssoonntt àà llaa cchhaarrggee ddee ll’’aarrmmaatteeuurr..  LL’’AAppppaarreeiill rrééffrriiggéérraatteeuurr dd’’uunn NNaavviirree ffrriiggoorriiffiiqquuee ttrraannssppoorrttaanntt ddeess ddeennrrééeess ppéérriissssaabblleess ttoommbbee eenn ppaannnnee mmeennaaççaanntt aaiinnssii llaa ddeessttrruuccttiioonn ddee llaa ccaarrggaaiissoonn ------ SSii llee CCaappiittaaiinnee ddéécciiddee ddee ffaaiirree rreellââcchhee tteecchhnniiqquuee ddaannss uunn ppoorrtt ddaannss ll’’iinnttéérrêêtt ddee llaaddiittee ccaarrggaaiissoonn ------ IIll nn’’yy aa ppaass aaccttee dd’’AA--CC,, ppuuiissqquuee llee ddaannggeerr nn’’aa ééttéé ccoouurruu qquuee ppaarr llaa mmaarrcchhaannddiissee dduu ffrriiggoo eett nnoonn dduu nnaavviirree qquuii ppoouuvvaaiitt ccoonnttiinnuueerr ssaa rroouuttee jjuussqquu’’àà ddeessttiinnaattiioonn.. JJuurriiddiiqquueemmeenntt lleess bbiieennss uunniiss dd’’iinnttéérrêêtt ccoommmmuunn ssoonntt llee nnaavviirree,, llaa CCaarrggaaiissoonn eett llee FFrreett.. CCeettttee uunniioonn dd’’iinnttéérrêêtt ppeeuutt êêttrree ppaarrttiieellllee ddaannss cceerrttaaiinnss ccaass pprréévvuuss ppaarr lleess RRYYAA eett llee CCMMAA,, eenn EEffffeett,, ddeess uunniioonnss dd’’iinnttéérrêêtt àà sseennss UUnniiqquuee ssoonntt pprréévvuuss ppaarr lleess AArrttiicclleess ------ dduu CCMMAA eett ssoonntt ddee ddeeuuxx oorrddrreess.. 11.. lleess oobbjjeettss nnee ccoonnttrriibbuuaanntt ppaass qquuaanndd iillss ssoonntt ssaauuvvééss mmaaiiss qquuii ccoonnttrriibbuueenntt ss’’iillss ssoonntt ssaaccrriiffiiééss ;; 22.. LLeess OObbjjeettss nnee ccoonnttrriibbuuaanntt ppaass lloorrssqquu’’iillss ssoonntt ssaaccrriiffiiééss,, mmaaiiss qquuii ssoonntt ssoouummiiss àà ccoonnttrriibbuuttiioonn lloorrssqquu’’iillss ssoonntt ssaauuvvééss.. LLEE CCMMAA DDIISSPPOOSSEE ;; AArrttiiccllee 330088 –– LLeess ddoommmmaaggeess,, ppeerrtteess eett ddééppeennsseess ssuurrvveennuuss eenn ccoonnssééqquueennccee dd’’uunn aaccttee dd’’aavvaarriieess ccoommmmuunneess ssoonntt ssuuppppoorrttééss ccoonnjjooiinntteemmeenntt ppaarr llee NNaavviirree,, llee FFrreett eett llaa CCaarrggaaiissoonn,, éévvaalluuééss sseelloonn lleess ddiissppoossiittiioonnss ddeess aarrttiicclleess ssuuiivvaannttss.. AArrttiiccllee 331111 –– LLaa ccoonnttrriibbuuttiioonn dduu FFRREETT eett dduu pprriixx dduu ppaassssaaggee eesstt pprrooppoorrttiioonnnneellllee aauu ddeeuuxx -- ttiieerrss ddee lleeuurr mmoonnttaanntt bbrruutt.. AArrttiiccllee 331155 –– LLeess mmaarrcchhaannddiisseess qquuii oonntt ééttéé ddééccllaarrééeess iinnvvoolloonnttaaiirreemmeenntt ppoouurr uunnee vvaalleeuurr mmooiinnddrree qquuee lleeuurr vvaalleeuurr rrééeellllee ccoonnttrriibbuueenntt àà pprrooppoorrttiioonn ddee lleeuurr vvaalleeuurr rrééeellllee,, mmaaiiss lleeuurr ppeerrttee oouu aavvaarriiee nnee ddoonnnnee lliieeuu àà aaddmmiissssiioonn eenn AA--CC qquu’’àà pprrooppoorrttiioonn ddee lleeuurr vvaalleeuurr ddééccllaarrééee..
 9. 9. 9 AArrttiiccllee 331166 –– LLeess ddoommmmaaggeess,, ppeerrtteess eett ddééppeennsseess,, ssuubbiiss ppaarr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ppoouurr lleessqquueelllleess iill nn’’aa ppaass ééttéé ééttaabbllii ddee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt oouu ddee rreeççuu dduu ccaappiittaaiinnee oouu qquuii oonntt ééttéé ddééccllaarrééeess vvoolloonnttaaiirreemmeenntt ppoouurr uunnee vvaalleeuurr mmooiinnddrree qquuee lleeuurr vvaalleeuurr rrééeellllee,, nnee ssoonntt ppaass aaddmmiiss eenn aavvaarriieess ccoommmmuunneess.. TToouutteeffooiiss,, cceess mmaarrcchhaannddiisseess ccoonnttrriibbuueenntt aauuxx aavvaarriieess ccoommmmuunneess sseelloonn lleeuurr vvaalleeuurr rrééeellllee,, ssii eelllleess ssoonntt ssaauuvvééeess.. IIll eenn eesstt ddee mmêêmmee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess cchhaarrggééeess eenn ppoonnttééee ccoonnttrraaiirreemmeenntt aauuxx ddiissppoossiittiioonnss ddee ll’’aarrttiiccllee 777744 ddee llaa pprréésseennttee oorrddoonnnnaannccee,, ssaauuff ddaannss llee ppeettiitt ccaabboottaaggee ooùù eelllleess ssoonntt ttrraaiittééeess ccoommmmee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddee ccaallee.. AArrttiiccllee 331177 –– LLeess eeffffeettss eett bbaaggaaggeess ddee ll’’ééqquuiippaaggee eett ddeess ppaassssaaggeerrss ppoouurr lleessqquueellss iill nn’’yy aa nnii ccoonnnnaaiisssseemmeenntt nnii rreeççuu dduu ccaappiittaaiinnee aaiinnssii qquuee lleess eennvvooiiss ppoossttaauuxx ddee ttoouuttee nnaattuurree ssoonntt eexxeemmppttss ddee ccoonnttrriibbuuttiioonn aauuxx aavvaarriieess ccoommmmuunneess ss’’iillss oonntt ééttéé ssaauuvvééss.. SS’’iillss oonntt ééttéé ssaaccrriiffiiééss ppaarr uunn aaccttee dd’’aavvaarriieess ccoommmmuunneess,, iillss ppaarrttiicciippeenntt àà llaa rrééppaarraattiioonn.. 44.. FFAAUUTT -- IILL UUNN RREESSUULLTTAATT UUTTIILLEE ?? SSoolluuttiioonn ssoouutteennuuee ppaarr uunn aarrgguummeenntt ddee tteexxttee eett uunn rraaiissoonnnneemmeenntt tthhééoorriiqquuee qquuii ddiitt qquuee ssii «« LLEE JJEETT NNEE SSAAUUVVEE PPAASS LLEE NNAAVVIIRREE,, IILL NN’’YY AA LLIIEEUU AA AAUUCCUUNNEE CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN.. »»,, AArrgguummeenntt ttiirréé ddeess rrèègglleess ddee ll’’eennrriicchhiisssseemmeenntt ssaannss ccaauussee,, mmaaiiss cceettttee tthhééoorriiee eesstt ccoonntteessttaabbllee.. LLeess RRèègglleess dd’’YYOORRKK eett dd’’AANNVVEERRSS nnee ddiisseenntt eenn aauuccuunnee ffaaççoonn qquuee ll’’aaccttee dduu ccaappiittaaiinnee ddooiitt aavvooiirr uunn rrééssuullttaatt UUTTIILL,, mmaaiiss ssuuppppoossee qquuee ll’’aaccttee aa ééttéé ffaaiitt ddaannss llee bbuutt ddee ssaauuvveerr llee nnaavviirree eett llaa mmaarrcchhaannddiissee dd’’uunn ddaannggeerr CCoommmmuunn.. EExxeemmppllee.. SSii uunn IInncceennddiiee ssee ddééccllaarree àà bboorrdd dd’’uunn nnaavviirree eett qquuee ll’’ééqquuiippaaggee mmaallggrréé ttoouuss lleess mmooyyeennss uuttiilliissééss nn’’ aarrrriivvee ppaass àà llee mmaaîîttrriisseerr ------ RRiieenn nnee sseerraa ssaauuvvéé eett ppaarrttaanntt ddee llàà ------ rriieenn nnee ssaauurraaiitt CCoonnttrriibbuueerr -------- CChhaaccuunn ssuuppppoorrttee ssaa ppeerrttee ------ ccee qquuee pprréécciissee ll’’aarrttiiccllee 331188 dduu CCMMAA qquuii ssttiippuullee :: «« EEnn ccaass ddee PPeerrttee TToottaallee ddeess iinnttéérrêêttss eennggaaggééss ddaannss ll’’eexxppééddiittiioonn,, iill nn’’yy aa lliieeuu àà AAuuccuunnee CCoonnttrriibbuuttiioonn »» EExxeemmppllee.. UUnn nnaavviirree ss’’éécchhoouuee eett ss’’eeffffoorrccee ddee ssee ddéésséécchhoouueerr ppaarr sseess pprroopprreess mmooyyeennss,, iill bbrriissee uunnee hhéélliiccee,, llee rrééssuullttaatt eesstt nnuull,, iill ffaaiitt aappppeell àà uunn rreemmoorrqquueeuurr eett ddeemmaannddee aassssiissttaannccee ---- ---- ll’’OOppéérraattiioonn eesstt rrééuussssiiee eett llee nnaavviirree eesstt rreemmiiss àà fflloott -------- ll’’EEnnsseemmbbllee «« EEmmppllaacceemmeenntt ddee ll’’hhéélliiccee,, ccooûûtt ddeess rrééppaarraattiioonnss eett rréémmuunnéérraattiioonn dd’’aassssiissttaannccee »» eesstt AA--CC.. CCLLAASSSSEEMMEENNTT DDEESS AA--CC.. AAVVAARRIIEESS -- DDOOMMMMAAGGEESS :: CCoonnssiisstteenntt aauuxx ddoommmmaaggeess vvoolloonnttaaiirreess ccaauussééss àà llaa CCAARRGGAAIISSOONN oouu aauu NNAAVVIIRREE..  AAvvaarriiee ccaarrggaaiissoonn :: TToouuss lleess iinnttéérreessssééss ddee ll’’eexxppééddiittiioonn ccoonnttrriibbuueenntt..  AAvvaarriiee nnaavviirree :: ll’’aavvaarriiee rrééssuullttaanntt ddee ll’’aaccttee vvoolloonnttaaiirree ppoouurr ssaauuvveerr llaa ccaarrggaaiissoonn,, llaa tteennttaattiioonn eesstt ggrraannddee ppoouurr ll’’aarrmmaatteeuurr ddee ppoorrtteerr ddeess aavvaarriieess aauu nnaavviirree -- EEcchhoouueemmeenntt -- ggrrééeemmeennttss..
 10. 10. 10 AAVVAARRIIEESS –– FFRRAAIISS :: CCoonnssiisstteenntt aauuxx DDééppeennsseess EExxttrraaoorrddiinnaaiirreess ddaannss ll’’iinnttéérrêêtt ccoommmmuunn,, iill pprrooffiittee llee pplluuss ssoouuvveenntt àà ll’’aarrmmaatteeuurr qquuii oobblliiggee llee cchhaarrggeeuurr àà ccoonnttrriibbuueerr àà sseess ddééppeennsseess..  DDééppeennsseess aayyaanntt uunn CCaarraaccttèèrree AAnnoorrmmaall :: OOnn eesstt aavveerrttii ppaarr llaa nnaattuurree ddee llaa ddééppeennssee,, eexx :: ffrraaiiss ddee rreennfflloouueemmeenntt,, aallllèèggeemmeenntt dduu nnaavviirree éécchhoouuéé eett lleess ddoommmmaaggeess rrééssuullttaanntt ddee cceettttee mmeessuurree..  DDééppeennssee dduuee àà uunn EEvvéénneemmeenntt EExxcceeppttiioonnnneell :: OOnn eesstt aavveerrttii ppaarr llaa ccaauussee ddee llaa ddééppeennssee,, FFrraaiiss ddee rreellââcchhee,, ddaannss llee bbuutt dd’’éévviitteerr uunn ppéérriill àà llaa ssuuiittee dd’’uunn éévvéénneemmeenntt eexxcceeppttiioonnnneell –– nnaavviirree rreemmoorrqquuéé aapprrèèss aavvaarriiee ccoommmmuunnee.. RREEGGLLEEMMEENNTT DDEE LL’’AAVVAARRIIEE CCOOMMMMUUNNEE -------- IIll nnee ss’’aaggiitt ppaass ddee RREEPPAARRAATTIIOONN,, mmaaiiss ddee CCoonnttrriibbuuttiioonn.. LLaa DDIISSPPAACCHHEE eesstt ééttaabbllii ppaarr ddeess EExxppeerrttss DDiissppaattcchheeuurrss,, aaiiddéé aauu bbeessooiinn ppaarr ddeess SSaappiitteeuurrss,, lloorrssqquu’’iill ss’’aaggiitt dd’’eessttiimmeerr llaa mmaarrcchhaannddiissee.. PPRREEUUVVEE DDUU CCHHAARRGGEEMMEENNTT :: LLaa pprreeuuvvee ddee ll’’ééttaatt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee cchhaarrggééee dd’’aapprrèèss lleess CCoonnnnaaiisssseemmeennttss ssii eellllee eesstt ppeerrdduuee,, eellllee sseerraa iinnddiiqquuééee ssuurr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt àà ssaa vvaalleeuurr iinniittiiaallee,, eett àà ssaa vvaalleeuurr rrééeellllee ssii eellllee ddooiitt ccoonnttrriibbuueerr.. PPRREEUUVVEE DDEE LL’’AA -- CC.. LL’’AAVVAARRIIEE nn’’ééttaanntt ppaass rrééppuuttééee CCOOMMMMUUNNEE,, iill aappppaarrttiieenntt aauu ddeemmaannddeeuurr ddee pprroouuvveerr llee ccaarraaccttèèrree ddee ll’’aavvaarriiee.. AArrttiiccllee 332244 -- CCMMAA –– SSaauuff ccoonnddiittiioonn ccoonnttrraaiirree,, llee RRèègglleemmeenntt dd’’AA--CC eesstt ééttaabbllii CCff.. aauuxx LLooiiss eett uussaaggeess dduu LLiieeuu ooùù ss’’aacchhèèvvee ll’’eexxppééddiittiioonn.. DDeeuuxx qquueessttiioonnss ssee ppoosseenntt aauuxx EExxppeerrttss :: 11.. QQuueellss ssoonntt cceeuuxx qquuii oonntt ssoouuffffeerrtt llee ddoommmmaaggee oouu llaa ddééppeennssee ddaannss ll’’IInnttéérrêêtt ccoommmmuunn eett qquuii oonntt qquueellqquuee cchhoossee àà rrééccllaammeerr dduu mmoonnttaanntt ddee ll’’ AA--CC ppoouurr eenn ffoorrmmeerr llaa MMAASSSSEE AACCTTIIVVEE oouu CCrrééaanncciièèrree ?? 22.. QQuueellss ssoonntt cceeuuxx qquuii ddooiivveenntt ccoonnttrriibbuueerr dduu mmoonnttaanntt ddee lleeuurr ccoonnttrriibbuuttiioonn ppoouurr eenn ffoorrmmeerr llaa MMAASSSSEE PPAASSSSIIVVEE oouu DDéébbiittrriiccee,, ((ccoonnttrriibbuuttiioonn dduu cchhaarrggeeuurr,, dd’’uunn nnaavviirree eett dduu ffrréétteeuurr)).. LLeess ddeeuuxx MMAASSSSEESS ééttaanntt ééttaabblliieess------ ll’’EExxppeerrtt ddiissppaacchheeuurr ddooiitt pprrooccééddeerr àà llaa rrééppaarrttiittiioonn ssuuiivvaanntt llaa rrèèggllee dduu «« MMaarrcc -- LLee -- FFrraanncc »» ccoommmmee llee lluuii iimmppoossee AArrttiiccllee 331199 dduu CCMMAA,, aauuttrreemmeenntt ddiitt,, cchhaaccuunn ccoonnttrriibbuuee pprrooppoorrttiioonnnneelllleemmeenntt àà ll’’iinnttéérrêêtt qquu’’iill aa eennggaaggéé ddaannss ll’’EExxppééddiittiioonn.. EExxeemmppllee.. EELLEEMMEENNTTSS CCOONNSSTTIITTUUTTIIFFSS EENNGGAAGGEESS DDAANNSS LL’’EExxppééddiittiioonn..  LLee NNaavviirree ------------------------------------------------------------------ 110000 000000 000000
 11. 11. 11  LLee FFrrêêtt ------------------------------------------------------------------------ 1100 000000 000000  LLaa CCaarrggaaiissoonn ------------------------------------------------------------ 5500 000000 000000 MMAASSSSEE CCOONNTTRRIIBBUUAABBLLEE ------------------------------------ 116600 000000 000000 LL’’EExxppeerrtt -- DDiissppaacchheeuurr EEVVAALLUUEE ccee qquuii aa ééttéé SSAACCRRIIFFIIEEEE..  MMaarrcchhaannddiisseess SSaaccrriiffiiééee -------------------------------------- ---- 22 000000 000000..  DDOOMMMMAAGGEESS aauu NNaavviirree ---------------------------------------------- 11 000000 000000  FFrraaiiss ddee rreellââcchhee ------------------------------------------------------------ 110000 000000  FFrraaiiss ddee DDiissppaacchheess ------------------------------------------------------ 115500 000000 MMAASSSSEE CCRREEAANNCCIIEERREE -------------------------------------------------- 33 225500 000000 EEnn aapppplliiccaattiioonn ddee llaa rrèèggllee «« AAuu -- MMaarrcc -- LLee -- FFrraanncc »» ------ LLee TTAAUUXX ddee CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN sseerraa.. MMAASSSSEE CCRREEAANNCCIIEERREE TTaauuxx ddee CCoonnttrriibbuuttiioonn.. MMAASSSSEE DDEEBBIITTRRIICCEE 33 225500 000000__ 00,,00220033112255 116600 000000 000000 LLee rrééssuullttaatt sseerraa llee ssuuiivvaanntt :: LLeess mmaarrcchhaannddiisseess ccoonnttrriibbuueerroonntt ppoouurr -------- 5500 000000 000000 ** 00..00220033 == 1100 115500 000000 LLee nnaavviirree ccoonnttrriibbuueerraa ppoouurr ------------------------------110000 000000 000000 ** 00..00220033 == …………………… LLee ffrreett CCoonnttrriibbuueerraa ppoouurr -------------------------- -------- 1100 000000 000000 ** 00..00220033 == …………………… LLaa ppaarrtt ddee ll’’aarrmmaatteeuurr sseerraa ddoonncc ;; CCoonnttrriibbuuttiioonn dduu nnaavviirree ++ CCoonnttrriibbuuttiioonn dduu ffrrêêtt == PPaarrtt àà vveerrsseerr aauu cchhaarrggeeuurr qquuii ddooiitt lluuii-- mmêêmmee ssuuppppoorrtteerr ssaa ppaarrtt ddee ppeerrtteess.. FFOORRMMAALLIITTEE AA AACCCCOOMMPPLLIIRR.. PPoouurr éévviitteerr ddee ttrraannssffoorrmmeerr lleess aavvaarriieess -- ppaarrttiiccuulliièèrreess eenn AA--CC,, llee CCaappiittaaiinnee ddooiitt ppoorrtteerr ssuurr ssoonn JJoouurrnnaall ddee BBoorrdd -------- llaa DDaattee ------ HHeeuurree ------ LLiieeuuxx ddee ll’’EEvvèènneemmeenntt eett lleess mmoottiiffss qquuii oonntt ddéétteerrmmiinnéé ssaa ddéécciissiioonn eett lleess mmeessuurreess qquu’’iill aa oorrddoonnnnééeess -------- IIll ddooiitt eenn oouuttrree aauu pprreemmiieerr ppoorrtt ttoouucchhéé,, aaffffiirrmmeerr ddaannss lleess 2244
 12. 12. 12 hheeuurreess ddee ssoonn aarrrriivvééee,, lleess ffaaiittss qquu’’iill aa ccoonnssiiggnnéé ssuurr ssoonn JJ -- BB AAssssoorrttii dduu RRaappppoorrtt DDee MMeerr aauu ttrriibbuunnaall // CCoonnssuullaatt oouu AAuuttoorriittééss MMaarriittiimmeess CCoommppéétteenntteess.. LLeess ccaass lleess pplluuss ffrrééqquueennttss dd’’éévvéénneemmeenntt ddee mmeerr eennggeennddrraanntt llaa ddééccllaarraattiioonn eenn aavvaarriiee ccoommmmuunnee ssoonntt ;; ll’’iinncceennddiiee,, ll’’éécchhoouueemmeenntt,, ll’’aassssiissttaannccee,, rreellââcchhee ddaannss uunn ppoorrtt.. IInntteemmppéérriieess -- EEvviitteerr uunnee ccoolllliissiioonn oouu uunn ddaannggeerr.. MMEESSUURREESS AA PPRREENNDDRREE SSuuiittee àà uunn AAccttee dd’’AA--CC..  SS’’aassssuurreerr qquuee lleess OO44 ccoonnddiittiioonnss eexxiiggééeess ssoonntt rrééuunniieess..  PPoorrtteerr ssuurr llee RRaappppoorrtt DDee MMeerr llaa ddééccllaarraattiioonn dd’’AA--CC mmeennttiioonnnnaanntt «« LLee rrèègglleemmeenntt dd’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee CCff.. aauuxx RRèègglleess dd’’YYoorrkk eett dd’’AAnnvveerrss..  RRaasssseemmbblleerr ttoouuss lleess ffrraaiiss eett ddééppeennsseess eennggaaggééss ((ccoommbbuussttiibblleess,, ggaaggeess eett vviivvrreess,, ffrraaiiss ttrraannssbboorrddeemmeenntt eett ddee rreellââcchhee,, eettcc..))  IInnttrroodduuiirree uunnee rreeqquuêêttee eenn NNoommiinnaattiioonn dd’’EExxppeerrttss ppoouurr ccoonnssttaattaattiioonn ddeess aavvaarriieess ssuurrvveennuueess aauu nnaavviirree eett aauuxx mmaarrcchhaannddiisseess..  RRaappppoorrtt dd’’aavvaarriiee ddee ll’’eexxppeerrtt..  LLeettttrree ddee ggaarraannttiiee oouu ccaauuttiioonn bbaannccaaiirree..  CCooppiieess ddee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt..  FFaaccttuurreess ccoommmmeerrcciiaalleess ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. PPoouurr ppeerrmmeettttrree llaa ssaauuvveeggaarrddee ddeess iinnttéérrêêttss ddee ll’’aarrmmaatteeuurr,, iill yy aa lliieeuu ddee ggaarrddeerr lleess MMaanniiffeesstteess eett lleess CCoonnnnaaiisssseemmeennttss.. CCeess ddooccuummeennttss ppeerrmmeettttrroonntt ddee nnee lliivvrreerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess aauuxx rréécceeppttiioonnnnaaiirreess qquu’’eenn éécchhaannggee DD’’uunn CCOOMMPPRROOMMIISS dd’’AA--CC // AAVVEERRAAGGEE BBoonndd «« eennggaaggeemmeenntt àà ppaayyeerr »»,, ssiiggnnéé ppaarr ll’’aauuttrree ppaarrttiiee eett ppaarr lleeuurr aassssuurreeuurr.. EEXXCCUUSSEE DDUU VVIICCEE CCAACCHHEE.. OOnn eenntteenndd ppaarr VViiccee CCaacchhéé,, uunn DDééffaauutt dduu mmaattéérriieell qquu’’uunn EExxaammeenn aatttteennttiiff eett vviiggiillaanntt nn’’aa ppaass ppeerrmmiiss ddee ddééccoouuvvrriirr –– QQuu’’uunnee ddiilliiggeennccee rraaiissoonnnnaabbllee nn’’aa ppaass ppeerrmmiiss aauu CCaappiittaaiinnee ddee ddéécceelleerr ppoouurr pprréévveenniirr lleess SSuuiitteess pprroobbaabblleess.. LLee pplluuss ssoouuvveenntt,, iill rrééssuullttee dd’’uunn DDééffaauutt dd’’EEnnttrreettiieenn eett ddee DDééffaaiillllaannccee ddee MMaattéérriieell.. EEXXCCUUSSEE DDEE FFOORRCCEE MMAAJJEEUURREE.. FFaaiittss iimmpprréévviissiibblleess qquuee lleess SSuuiitteess nnee ppoouurrrraaiieenntt êêttrree ssuurrmmoonnttééeess –– TTeemmppêêttee –– HHoouullee –– RReessssaacc.. LL’’AARRMMAATTEEUURR eenn ssuuppppoorrttee lleess iinncciiddeenncceess.. EEnn ccaass dd’’AAvvaarriiee àà llaa CCaarrggaaiissoonn ppaarr VViiccee PPrroopprree oouu CCaass ddee FFoorrccee MMaajjeeuurree oouu FFaauuttee qquueellccoonnqquuee ddee ll’’AAssssuurréé.. IIll nnee ppeeuutt yy aavvooiirr llooggiiqquueemmeenntt àà PPrrooccèèss.. EEnn pprraattiiqquuee ll’’AArrmmaatteeuurr eesstt AAssssuurréé ccoonnttrree lleess RRiissqquueess qquu’’iill eennccoouurrtt eenn ttaanntt qquuee ttrraannssppoorrtteeuurr eett ccoommmmee lleess MMaarrcchhaannddiisseess ssoonntt aassssuurrééeess ccoonnttrree lleess RRiissqquueess
 13. 13. 13 ddee ttrraannssppoorrttss –– IIll ss’’aaggiirraa sseeuulleemmeenntt dd’’uunn CCoonnfflliitt tteecchhnniiqquuee dd’’aassssuurraannccee eennttrree lleess AAssssuurreeuurrss ddee ll’’AArrmmaatteeuurr eett lleess AAssssuurreeuurrss dduu CChhaarrggeeuurr.. AAFFFFRREETTEEMMEENNTT ÀÀ TTEEMMPPSS «« TTIIMMEE -- CCHHAARRTTEERR »».. «« CCHHAARRTTEE PPAARRTTIIEE ––---------------------------- CCOONNTTRRAATT ddee TTrraannssppoorrtt »» LL’’AAFFFFRREETTEEUURR UUttiilliissee llee NNaavviirree CCOOMMMMEERRCCIIAALLEEMMEENNTT ppeennddaanntt uunn TTeemmppss DDéétteerrmmiinnéé ddaannss lleeddiitt CCoonnttrraatt.. LL’’AARRMMAATTEEUURR LLiivvrree llee NNaavviirree eenn bboonn EEttaatt ddee NNaavviiggaabbiilliittéé –– IIll ppaaiiee ll’’EEqquuiippaaggee –– NNoouurrrriittuurree –– FFOO –– HHuuiilleess -- -- FFWW eett ll’’EEnnttrreettiieenn NNoorrmmaall dduu NNaavviirree.. LLee CCAAPPIITTAAIINNEE eesstt llee PPrrééppoosséé ddee ll’’AArrmmaatteeuurr eett pprreenndd àà ssaa cchhaarrggee ttoouuss lleess RRiissqquueess iinnccoommbbaanntt aauu NNaavviirree.. LL’’AARRMMAATTEEUURR rrééppoonndd ddeess FFaauutteess NNaauuttiiqquueess dduu CCaappiittaaiinnee.. LL’’AAFFFFRRÉÉTTEEUURR pprreenndd àà ssaa CChhaarrggee ttoouuss lleess FFrraaiiss nnaaiissssaanntt dduu ttrraannssppoorrtt –– DDrrooiitt dduu PPoorrtt –– PPiilloottaaggee…… FFrraaiiss ddee CChhaarrggeemmeenntt…… AAiinnssii qquuee ttoouuss lleess RRiissqquueess ccoommmmeerrcciiaauuxx –– RReettaarrddss –– LLiivvrraaiissoonnss –– PPeerrtteess –– MMaannqquuaanntt.. LLee CCaappiittaaiinnee eesstt ssoonn PPrrééppoosséé ppoouurr ttoouutt ccee qquuii CCoonncceerrnnee llaa CCaarrggaaiissoonn eett llee TTrraannssppoorrtt MMaarriittiimmee.. AAFFFFRREETTEEMMEENNTT «« CCOOQQUUEE -- NNUUEE »» oouu «« BBAARREE -- BBOOAATT »».. LLee NNaavviirree eesstt ffoouurrnnii ssaannss EEqquuiippaaggee ppoouurr uunnee lloonngguuee DDuurrééee.. LL’’AARRMMAATTEEUURR nnee pprreenndd aauuccuunn EEnnggaaggeemmeenntt qquuaanntt àà ssoonn UUttiilliissaattiioonn,, ccaarr llee CCaappiittaaiinnee ddeevviieenntt llee pprrééppoosséé ddee ll’’AAffffrréétteeuurr qquuii vvaa aassssuummeerr àà ssaa CChhaarrggee ttoouutteess lleess DDééppeennsseess eett RRiissqquueess rreellaattiiffss àà llaa mmiissee eenn mmaarrcchhee dduu NNaavviirree –– SSaallaaiirree –– FFoo…… AAFFFFRREETTTTEEMMEENNTT AAUU VVOOYYAAGGEE.. CCOONNTTRRAATT ddee ttrraannssppoorrtt oouu CCHHAARRTTEE -- PPAARRTTIIEE PPOOUURR UUNN VVOOYYAAGGEE.. LL’’AARRMMAATTEEUURR ffoouurrnniitt uunnee pprreessttaattiioonn ddee SSeerrvviiccee eett pprreenndd lleess rriissqquueess NNaauuttiiqquueess.. LL’’AAFFFFRRÉÉTTEEUURR pprreenndd sseeuulleemmeenntt lleess RRiissqquueess CCoommmmeerrcciiaauuxx.. LLee CCaappiittaaiinnee eesstt llee PPrrééppoosséé ddee ll’’AArrmmaatteeuurr ppoouurr ttoouutt ccee qquuii CCoonncceerrnnee llaa NNaavviiggaattiioonn –– LL’’EEQQUUIIPPAAGGEE …… EEtt ll’’AArrmmaatteeuurr RRééppoonndd ddee sseess FFaauutteess NNaauuttiiqquueess.. LLee CCaappiittaaiinnee eesstt llee PPrrééppoosséé ddee ll’’AAffffrréétteeuurr ppoouurr ccee qquuii ccoonncceerrnnee llaa CCaarrggaaiissoonn –– CChhaarrggeemmeenntt –– AArrrriimmaaggee –– CCoonnnnaaiisssseemmeennttss.. LL’’AAFFFFRRÉÉTTEEUURR rrééppoonndd ddee sseess FFaauutteess CCoommmmeerrcciiaalleess.. PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONN :: LL’’AAVVAARRIIEE ccoommmmuunnee ssee pprreessccrriitt ppaarr DDEEUUXX OO22 AAnnss.. ------ AArrttiiccllee 333311 ------ CCMMAA
 14. 14. 14 RREEGGLLEE :: SSoonntt PPAARRTTIICCUULLIIEERREESS ttoouutteess lleess aavvaarriieess qquuii nnee ssoonntt ppaass ccllaassssééeess CCoommmmuunneess.. LLAA RREEGGLLEE -------------- AAVVAARRIIEE -- CCOOMMMMUUNNEE.. LL’’EEXXCCEEPPTTIIOONN ------ AAVVAARRIIEE -- PPAARRTTIICCUULLIIEERREE.. CC’’eesstt ddoonncc cceelluuii qquuii EEvvooqquuee ll’’AA--CC dd’’ééttaabblliirr ------------------------------------------ LLaa RRèèggllee.. EEtt ll’’AA -- PPaarrttiiccuulliièèrree -------------------------------------------------------------------------------------------- LL’’EExxcceeppttiioonn.. CC OO NN CC LL UU SS II OO NN LLee pprriinncciippee ddee ll’’AA.. CC ppaarraaîîtt ppéérriimméé cceess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess,, ssppéécciiaalleemmeenntt ppaarr ssuuiittee dduu ddéévveellooppppeemmeenntt ddee ll’’aassssuurraannccee mmaarriittiimmee qquuii ffaaiitt qquuee cceettttee ssoorrttee dd’’aassssuurraannccee mmuuttuueellllee nn’’aa pplluuss dd’’uuttiilliittéé,, ppoouurr uunn ssoouuccii ddee ssiimmpplliiffiiccaattiioonn,, llaa qquueessttiioonn ssee ppoossee ---- FFAAUUTT -- IILL SSUUPPPPRRIIMMEERR LL’’AAVVAARRIIEE -- CCOOMMMMUUNNEE ?? DDee pplluuss,, oonn ffaaiitt oobbsseerrvveerr qquuee lleess ccaarraaccttèèrreess ddeess aavvaarriieess oonntt éévvoolluuééss,, ppaarr eexxeemmppllee lleess aavvaarriieess –– ddoommmmaaggeess àà llaa ccaarrggaaiissoonn nnee ssoonntt pplluuss ffrrééqquueenntteess ccoommmmee aauuttrreeffooiiss,, llee jjeett eesstt ddeevveennuu eexxcceeppttiioonnnneell,, ppaarr ccoonnttrree,, lleess aavvaarriieess ffrraaiiss ssoonntt ddee pplluuss eenn pplluuss ccoouurraanntteess,, ffrraaiiss dd’’aassssiissttaannccee,, rrééppaarraattiioonn,, rreellââcchhee……,, ccee qquuii ffaaiitt qquuee ll’’iinnssttiittuuttiioonn nnee ffoonnccttiioonnnnee pplluuss ddaannss lleess ccoonnddiittiioonnss eexxiissttaanntteess qquuee ppaarr llee ppaasssséé,, LL’’éévvoolluuttiioonn ddaannss llee ccaarraaccttèèrree ddeess aavvaarriieess aa ppoouurr ccoonnssééqquueennccee qquuee lleess ppeerrssoonnnneess qquuii pprrooffiitteenntt ddee llaa ccoonnttrriibbuuttiioonn aauuxx aavvaarriieess ccoommmmuunneess nnee ssoonntt pplluuss lleess mmêêmmeess…….. LLaa ccoonnttrriibbuuttiioonn aavvaaiitt lliieeuu llee pplluuss ssoouuvveenntt aauu pprrooffiitt ddeess cchhaarrggeeuurrss ddoonntt llee ccaappiittaaiinnee aavvaaiitt jjeettéé ppaarr eexxeemmppllee lleess mmaarrcchhaannddiisseess àà llaa mmeerr ppoouurr aallllééggeerr llee nnaavviirree,, aauujjoouurrdd’’hhuuii,, oonn mmeett ssuurrttoouutt eenn aavvaarriiee ccoommmmuunnee lleess ddééppeennsseess eennggaaggééeess ppaarr llee ccaappiittaaiinnee aauu ccoouurrss ddee ll’’eexxppééddiittiioonn mmaarriittiimmee ddaannss ll’’iinnttéérrêêtt ccoommmmuunn dduu nnaavviirree eett ddee llaa ccaarrggaaiissoonn eett cc’’eesstt ll’’aarrmmaatteeuurr qquuii ddeemmaannddee uunnee ccoonnttrriibbuuttiioonn aauuxx cchhaarrggeeuurrss,, dd’’ooùù ll’’iinnccoonnvvéénniieenntt qquuii eesstt cceelluuii ddeess ffrraauuddeess.. EExxeemmppllee ;; UUnn ccaappiittaaiinnee qquuii eexxaaggèèrree uunn ddaannggeerr iimmaaggiinnaaiirree oouu rrééeell,, ppeeuutt aarrrriivveerr àà ffaaiirree ppaayyeerr ppoouurr lleess mmaasssseess ddeess cchhaarrggeeuurrss ddeess ddééppeennsseess iimmpprréévvuueess qquuii ddeevvrraaiieenntt iinnccoommbbeerr nnoorrmmaalleemmeenntt aauu nnaavviirree sseeuull.. UUnn aauuttrree iinnccoonnvvéénniieenntt :: LLaa pprrooccéédduurree ddee rrèègglleemmeenntt eesstt lloonngguuee,, ppaappeerraassssiièèrree eett ccooûûtteeuussee,, aalloorrss qquuee lleess vvéérriittaabblleess iinnttéérreessssééss aauu rrèègglleemmeenntt ssoonntt lleess AASSSSUURREEUURRSS ddee llaa ccaarrggaaiissoonn eett lleess aassssuurreeuurrss ddee llaa ccooqquuee eett llee pprroobbllèèmmee ddeevviieenntt uunn PPrroobbllèèmmee TTeecchhnniiqquuee DD’’aassssuurraannccee.. AA nnoottrree ééppooqquuee ooùù ll’’oonn rreecchheerrcchhee ll’’eeffffiicciieennccee ddee ll’’oorrggaanniissaattiioonn aaddmmiinniissttrraattiivvee ddeess eennttrreepprriisseess ccoommmmeerrcciiaalleess eett ll’’ééccoonnoommiiee ddeess ffrraaiiss ggéénnéérraauuxx,, ll’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee aappppaarraaîîtt ffiinnaanncciièèrreemmeenntt ccoommmmee llee ssyyssttèèmmee llee pplluuss ccooûûtteeuuxx eett llee pplluuss ccoommpplliiqquuéé qquu’’oonn ppuuiissssee iimmaaggiinneerr ppoouurr ccoouuvvrriirr qquueellqquuee cchhoossee dd’’aauussssii ssiimmppllee qquu’’uunn rriissqquuee eenn mmaattiièèrree ddee ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr,, aauussssii oonn aa pprrééccoonniisséé ddee ssuupppprriimmeerr ll’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee ppoouurr nnee pplluuss aavvooiirr qquuee ddeess aavvaarriieess ppaarrttiiccuulliièèrreess eett aauuxx ppaarrttiieess ddee ss’’aassssuurreerr ssii eelllleess vveeuulleenntt ssee ccoouuvvrriirr ddeess rriissqquueess..
 15. 15. 15 EEnn eeffffeett llaa ssoocciiééttéé dd’’aassssuurraannccee ooffffrree uunnee vvaarriiééttéé ddee ppoolliiccee,, ppoolliiccee aauu vvooyyaaggee,, fflloottttaannttee,, éévvaalluuééee,, oouuvveerrttee…… qquuii ccoouuvvrree ttoouuss lleess bbeessooiinnss eett qquuii ssoonntt ccoonnnnuueess ddee ttoouuss lleess aarrmmaatteeuurrss,, ddee ttoouuss lleess cchhaarrggeeuurrss eett ddee ttoouuss lleess ttrriibbuunnaauuxx eett eenn oouuttrree eelllleess ssoonntt ccoommppllééttééss ppaarr ddeess ccoouuvveerrttuurreess ddoonnnnééeess ppaarr ddeess MMuuttuueelllleess IInntteerrnnaattiioonnaalleess PP && II.. CClluubb.. «« PPRROOTTEECCTTIIOONN AANNDD IINNDDEEMMNNIITTEE »».. EEnn oouuttrree llaa pprrooccéédduurree dd’’eennccaaiisssseemmeenntt ddee llaa ccoonnttrriibbuuttiioonn ddééffiinniittiivvee mmeett ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt eenn rreelliieeff ll’’eexxaaccttiittuuddee ddee llaa tthhèèssee ddeess ppaarrttiissaannss ddee llaa ssuupppprreessssiioonn ddee ll’’AA--CC dduu ffaaiitt ddee llaa ggéénnéérraalliissaattiioonn ddee ll’’aassssuurraannccee mmaarriittiimmee.. EEllllee nn’’eesstt pplluuss qquu’’uunnee pprrooccéédduurree ccoommpplliiqquuééee ppoouurr aabboouuttiirr àà uunnee rrééppaarrttiittiioonn ddeess cchhaarrggeess rrééeelllleess eennttrree ddiifffféérreennttss aassssuurreeuurrss ccoouuvvrraanntt cceerrttaaiinnss rriissqquueess nnoorrmmaalleemmeenntt ggaarraannttiiss ppaarr eeuuxx.. LLaa qquueessttiioonn ddee llaa ssuupppprreessssiioonn ddee ll’’AA--CC rreevviieenntt ppéérriiooddiiqquueemmeenntt,, mmaaiiss oonn nnee ffaaiitt rriieenn ((ccee qquuii jjuussttiiffiiee ssoonn mmaaiinnttiieenn)).. SSuupppprriimmeerr ll’’AA -- CC,, vveeuutt ddiirree llaa ssoorrttiirr ddee ssoonn ddoommaaiinnee nnaattuurreell,, dduu ssaalluutt ccoommmmuunn ddaannss lleess cciirrccoonnssttaanncceess eexxcceeppttiioonnnneelllleess ooùù ddeess ccoonnddiittiioonnss nnoorrmmaalleess dduu ttrraannssppoorrtt,, ssee ttrroouuvveenntt bboouulleevveerrssééeess.. CCeeppeennddaanntt iill nnee ffaauutt ppaass oouubblliieerr qquuee ll’’AA--CC,, eesstt nnééee 1166 oouu 1177 ssiièècclleess aavvaanntt ll’’aassssuurraannccee,, cchhaaccuunnee ddee cceess iinnssttiittuuttiioonnss aa ddeess rrèègglleess pprroopprreess qquu’’iill nnee ffaauutt ppaass ccoonnffoonnddrree.. LLee rrôôllee ddee llaa sseeccoonnddee eesstt dd’’êêttrree aauu sseerrvviiccee ddee llaa 11iièèrree eett llee rrôôllee nnee ppeeuutt êêttrree iinnvveerrsséé.. LL’’AA--CC eesstt nnééee ddee llaa nnaavviiggaattiioonn mmaarriittiimmee eett nnee ppeeuutt ddiissppaarraaîîttrree qquu’’aavveecc eellllee,, ccaarr qquueelllleess qquuee ssooiieenntt lleess ttrraannssffoorrmmaattiioonnss tteecchhnniiqquueess eett ééccoonnoommiiqquueess pprrooddiiggiieeuusseess ddoonntt llaa nnaavviiggaattiioonn mmaarriittiimmee aa ééttéé ll’’oobbjjeett ddeeppuuiiss ttoouujjoouurrss eett qquueelllleess qquuee ssooiieenntt aauussssii lleess rréévvoolluuttiioonnss qquuii ss’’ooppèèrreenntt ddaannss lleess ccoonncceeppttiioonnss ssoocciiaalleess,, eett ssii ttoouutteess lleess iinnssttiittuuttiioonnss ssppéécciiffiiqquueess dduu ddrrooiitt mmaarriittiimmee ssoonntt aappppeellééeess àà ddiissppaarraaîîttrree,, llaa ddeerrnniièèrree sseerraa cceellllee ddeess AA--CC,,eett mmiieeuuxx eennccoorree,, EELLLLEE SSEERRAA LLAA SSEEUULLEE QQUUII SSUUBBSSIISSTTEERRAA ,, ccaarr qquuaanndd uunn pprriinncciippee eexxiissttee ddeeppuuiiss pplluuss ddee 2200 ssiièècclleess,, qquu’’iill eesstt dd’’aapppplliiccaattiioonn ddaannss ttoouutteess lleess llééggiissllaattiioonnss mmaarriittiimmeess,, iill nnee ss’’eenn ttrroouuvvee aauuccuunnee qquuii pprrooppoossee uunnee ffoorrmmuullee ddiifffféérreennttee.. LLaa ccrriissee ddee ll’’AA..CC,, nn’’eesstt aauuttrree cchhoossee qquuee ll’’uunn ddeess aassppeeccttss ddee lluuttttee eennttrree aarrmmaatteeuurr eett cchhaarrggeeuurr rreennddaanntt eenn ccoonnssééqquueennccee ddééssiirraabbllee uunnee rrééffoorrmmee llééggiissllaattiivvee eett iill nn’’eesstt ppaass ppoossssiibbllee ddee ccoonnssttrruuiirree uunnee tthhééoorriiee ggéénnéérraallee ddee ll’’AA--CC,, vvaallaabbllee ddaannss ttoouuss lleess ccaass.. LL’’AA--CC eenn ffaaccee dd’’uunn ppéérriill cceerrttaaiinn,, mmeennaaççaanntt ll’’eennsseemmbbllee ddeess bbiieennss qquuii yy ssoonntt eexxppoossééss,, llee ssaaccrriiffiiccee vvoolloonnttaaiirree ddee ll’’uunn oouu ddee pplluussiieeuurrss ppoouurr ssaauuvveerr lleess aauuttrreess yy ppaarrvviieenntt eett llaa vvaalleeuurr ddee ccee qquuii eesstt aaiinnssii ppeerrdduu eesstt llééggaalleemmeenntt rrééppaarrttiiee eennttrree lleess aauuttrreess ddee tteellllee mmaanniièèrree qquuee llee ssaaccrriiffiiccee ffaaiitt ppoouurr qquueellqquueess--uunnss ddaannss ll’’iinnttéérrêêtt ddee ttoouuss ;; cc’’eesstt uunnee jjuussttiiccee ddiissttrriibbuuttiivvee eett uunnee iinnssttiittuuttiioonn vviivvaannttee ccoommmmee eesstt vviivvaannttee llaa mmeerr ssuurr llaaqquueellllee eellllee ssee pprroodduuiitt,, eellllee nnee ssaauurraaiitt ddeemmeeuurreerr ffiiggééee eenn uunnee ppeerrppééttuueellllee iimmmmoobbiilliittéé ssaannss mmaannqquueerr àà ssoonn rrôôllee aalloorrss qquu’’aauuttoouurr dd’’eellllee,, lleess ccoonnddiittiioonnss ddee llaa nnaavviiggaattiioonn nnee cceesssseenntt ddee ss’’éévvoolluueerr eett ddee ssee ttrraannssffoorrmmeerr,, uunnee aaddaappttaattiioonn pprreessqquuee ccoonnssttaannttee aappppaarraaîîtt nnéécceessssaaiirree,, mmaaiiss cceettttee AAVVAARRIIEE nnee ssaauurraaiitt ccoonndduuiirree àà ssaa ssuupppprreessssiioonn.. IIll eesstt ttrrèèss ppoossssiibbllee qquuee ddaannss uunn aavveenniirr pprroocchhee qquuee ll’’oonn nnee ccrrooiitt,, oonn rreevviieennnnee ssuurr llee ppllaann iinntteerrnnaattiioonnaall àà uunnee pplluuss ssaaiinnee,, pplluuss eexxaaccttee,, pplluuss aauutthheennttiiqquuee ccoonncceeppttiioonn ddee ll’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee eett qquuee cceettttee ccoonncceeppttiioonn ppuuiissssee êêttrree aaéérrééee ppaarr llee vveenntt dduu ggrraanndd llaarrggee vveennuu ddee ttoouuss lleess ooccééaannss ssuurr lleessqquueellss sseeuullee LL’’AA--CC ppeeuutt nnaaîîttrree eett ssee pprroodduuiirree eett qquu’’eellllee rreessttee ddee ttoouutt tteemmppss uunnee JJUUSSTTIICCEE -- DDIISSTTRRIIBBUUTTIIVVEE,, ddaannss ll’’iinnttéérrêêtt ggéénnéérraall,, eenn ddeehhoorrss ddee ttoouuttee aauuttrree ccoonnssiiddéérraattiioonn ppoouurr aarrrriivveerr àà ssaauuvveerr uunnee EEXXPPEEDDIITTIIOONN MMAARRIITTIIMMEE..
 16. 16. 16 SSii ll’’AA--CC nn’’eexxiissttee ppaass,, llee ddrrooiitt eenn rrééppaarraattiioonn ffoonnddéé ssuurr llaa jjuussttiiccee eennttrraaîînneerraaiitt ddaannss llee ccaass ooùù uunnee ppaarrttiiee sseeuulleemmeenntt ddee llaa ccaarrggaaiissoonn eesstt ssaaccrriiffiiééee,, uunnee mmuullttiittuuddee ddee rreeccoouurrss dduu pprroopprriiééttaaiirree ccoonnttrree ttoouuss lleess aauuttrreess pprroopprriiééttaaiirreess eett ccoonnttrree ll’’AArrmmaatteeuurr.. LL’’AA--CC aa llee ggrraanndd eett ll’’IInneessttiimmaabbllee mméérriittee ddee lleess ffoonnddrree eenn uunnee sseeuullee AAccttiioonn.. LLee ttrraavvaaiill dd’’AAVVAARRIIEE –– CCOOMMMMUUNNEE rreessttee ddoonncc uunn TTrraavvaaiill dd’’EExxppeerrtt ssoouummiiss aauu ccoonnttrrooll ddee llaa JJuussttiiccee ddaannss ll’’IInnttéérrêêtt ggéénnéérraall ddee ll’’EExxppééddiittiioonn MMaarriittiimmee.. ------------------------------------------ oo oo OO oo oo ----------------------------------------

×