Assistance secours en mer -

320 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Assistance secours en mer -

  1. 1. 11 SSEECCOOUURRSS EENN MMEERR.. LLaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ddee 11991100 «« LLOOIISS SSUURR LL’’AASSSSIISSTTAANNCCEE eett llee SSAAUUVVEETTAAGGEE MMAARRIITTIIMMEE »» EEnn AAnnggllaaiiss «« AASSSSIISSTTAANNCCEE EETT SSAAUUVVEETTAAGGEE DDEE NNAAVVIIRREESS DDEE MMEERR EENN DDAANNGGEERR »».. IIll nn’’eesstt ppaass ppoossssiibbllee ddee CCoonnffoonnddrree AASSSSIISSTTAANNCCEE && SSAAUUVVEETTAAGGEE.. CCoommmmee ll’’AAbboorrddaaggee nnee ccoouuvvrree ppaass ttoouuss lleess AAcccciiddeennttss ddee MMeerr,, iill aa ccoommmmeennccéé ppaarr ddééffiinniirr ddee ffaaççoonn rriiggoouurreeuussee ccee qquu’’eesstt uunn «« AABBOORRDDAAGGEE »»,, ddee mmêêmmee,, ll’’AASSSSIISSTTAANNCCEE aauuxx NNaavviirreess eett SSAAUUVVEETTAAGGEE ddeess EEppaavveess nnee ccoouuvvrreenntt ppaass ttoouutteess lleess FFoorrmmeess ddee SSEECCOOUURRSS eenn MMeerr.. LL’’AASSSSIISSTTAANNCCEE rreellèèvvee ddee llaa PPRREEVVEENNTTIIOONN,, ccaarr eellllee ccoonncceerrnnee uunn NNaavviirree eenn DDaannggeerr ddee ssee ppeerrddrree.. LLee SSAAUUVVEETTAAGGEE rreellèèvvee ddee llaa RREEPPRREESSSSIIOONN,, RREEPPAARRAATTIIOONN –– PPaarrccee qquu’’iill ccoonncceerrnnee uunn NNaavviirree ddééjjàà PPeerrdduu.. «« LLEE SSEENNTTIIMMEENNTT DDEE SSOOLLIIDDAARRIITTEE QQUUII UUNNIITT LLEESS HHOOMMMMEESS DDEE MMEERR EETT DDUU DDEEVVOOIIRR PPOOUURR TTOOUUSS CCEEUUXX QQUUII LLEE PPEEUUVVEENNTT DDEE PPOORRTTEERR SSEECCOOUURRSS AA LLEEUURR SSEEMMBBLLAABBLLEE EENN PPEERRIILL »».. LL’’œœuuvvrree ddee llaa LLOOII dduu 1100 MMaarrss 11889911 ffiitt àà cchhaaqquuee CCaappiittaaiinnee ddee NNaavviirreess eennttrrééss eenn CCoolllliissiioonn,, llee DDeevvooiirr «« DD’’EEMMPPLLOOYYEERR TTOOUUSS LLEESS MMOOYYEENNSS DDOONNTT IILLSS DDIISSPPOOSSEENNTT PPOOUURR SSAAUUVVEERR LL’’AAUUTTRREE BBAATTIIMMEENNTT –– SSOONN EEQQUUIIPPAAGGEE EETT SSEESS PPAASSSSAAGGEERRSS DDUU DDAANNGGEERR CCRREEEE PPAARR LL’’AABBOORRDDAAGGEE »» eett ssaannccttiioonnnnee ppaarr ll’’AAmmeennddee,, ll’’EEmmpprriissoonnnneemmeenntt eett llaa PPeerrttee dduu CCoommmmaannddeemmeenntt.. LLee 2233 SSeepptteemmbbrree 11991100 ppaarruurreenntt lleess ddeeuuxx CCoonnvveennttiioonnss ddee BBrruuxxeelllleess–– RReellaattiivveess ll’’UUnnee àà LL’’AABBOORRDDAAGGEE ll’’aauuttrree àà LL’’AASSSSIISSTTAANNCCEE __ SSAAUUVVEETTAAGGEE MMAARRIITTIIMMEE.. CC’’eesstt llaa CCoonnvveennttiioonn ppoouurr «« LL’’UUNNIIFFIICCAATTIIOONN DDEE CCEERRTTAAIINNEESS RREEGGLLEESS MMAARRIITTIIMMEESS EENN MMAATTIIEERREE DD’’AASSSSIISSTTAANNCCEE EETT DDEE SSAAUUVVEETTAAGGEE MMAARRIITTIIMMEE »» SSiiggnnééeess aauussssiittôôtt ppaarr ttoouutteess lleess ppuuiissssaanncceess MMaarriittiimmeess –– FFrraannccee –– UUSSAA –– JJaappoonn-- GG.. BBrreettaaggnnee –– AAuuttrriicchhee –– HHoonnggrriiee –– RRuussssiiee…… EEllllee lliiee 3366 EEttaattss.. CCeettttee CCoonnvveennttiioonn ffaaiitt eenn ttoouuttee CCiirrccoonnssttaannccee eenn ccaass dd’’AAbboorrddaaggee «« LLEE DDEEVVOOIIRR DDEE TTOOUUTT CCAAPPIITTAAIINNEE DDEE PPRREETTEERR AASSSSIISSTTAANNCCEE AA TTOOUUTTEE PPEERRSSOONNNNEE MMEEMMEE EENNNNEEMMIIEE TTRROOUUVVEEEE EENN MMEERR EENN DDAANNGGEERR DDEE SSEE PPEERRDDRREE »».. LL’’AASSSSIISSTTAANNCCEE PPRROOPPRREEMMEENNTT DDIITTEE.. LL’’aassssiissttaannccee ssee rreeccoommmmaannddee ppaarr llaa ddeemmaannddee ppoouurr ll’’AAssssiissttéé –– DDoonncc,, iill ffaauutt llaa DDééffiinniirr ssooiiggnneeuusseemmeenntt eett dd’’eenn ffiixxeerr aauu PPrrééaallaabblleess lleess LLiimmiitteess,, RRéémmuunnéérraattiioonn qquuii rrééccoommppeennssee ll’’AAssssiissttaanntt,, cceettttee rréémmuunnéérraattiioonn eesstt aavvaannttaaggeeuussee ppoouurr lluuii eett lloouurrddee.. DDIISSTTIINNCCTTIIOONN EENNTTRREE AASSSSIISSTTAANNCCEE && SSAAUUVVEETTAAGGEE.. LLee ssttaattuutt ddee ll’’AAssssiissttaannccee eett cceelluuii ddee SSaauuvveettaaggee ddeess NNaavviirreess ddiiffffèèrreenntt pprrooffoonnddéémmeenntt.. LL’’aassssiissttaannccee aavvaaiitt ddrrooiitt àà uunnee RRéémmuunnéérraattiioonn,, cc’’ééttaaiitt uunn DDrrooiitt ddee CCrrééaannccee--RReemmoorrqquuaaggee.. TTaannddiiss qquuee llee SSaauuvveetteeuurr aavvaaiitt DDrrooiitt eenn «« NNAATTUURREE »» àà uunnee PPaarrtt dduu NNaavviirree ssaauuvvéé –– CC’’ééttaaiitt uunn ddrrooiitt «« RREEEELL »» «« CCeelluuii QQuuii PPoorrttaaiitt SSeeccoouurrss AA UUnn NNaavviirree AAvvaaiitt IInnttéérrêêtt AA SSee PPrréésseenntteerr CCoommmmee UUnn SSaauuvveetteeuurr PPlluuttôôtt QQuuee AAssssiissttaanntt »»..
  2. 2. 22 CCOOMMMMEENNTT FFAAIIRREE LLAA DDIISSTTIINNCCTTIIOONN ?? LLaa jjuurriisspprruuddeennccee ss’’aarrrrêêttaaiitt àà ll’’EEttaatt dd’’AAbbaannddoonn dduu NNaavviirree –– IIll yy aa SSaauuvveettaaggee ssii llee NNaavviirree eesstt AAbbaannddoonnnnéé –– AAssssiissttaannccee ss’’iill nnee ll’’ééttaaiitt ppaass eett ll’’ééttaatt dd’’AAbbaannddoonn ssee rreeccoonnnnaaiissssaaiitt ssiimmpplleemmeenntt aauu FFaaiitt qquu’’iill yy aavvaaiitt àà bboorrdd uunn sseeuull mmeemmbbrree ddee ll’’EEqquuiippaaggee vviivvaanntt.. «« LL’’AABBAANNDDOONN DDOOIITT –– EETTRREE FFAAIITT AAVVEECC UUNN EESSPPRRIITT DDEE NNOONN RREETTOOUURR »».. IIII nnee ppeeuutt yy aavvooiirr SSaauuvveettaaggee qquuee ssii llee NNaavviirree ddee SSeeccoouurrss ss’’ééttaaiitt ppoorrttéé VVoolloonnttaaiirreemmeenntt eett eenn ccoonnnnaaiissssaannccee ddee CCaauussee àà ssoonn AAiiddee.. SSUUPPPPRREESSSSIIOONN DDEE LL’’AANNCCIIEENNNNEE DDIISSTTIINNCCTTIIOONN.. LLaa CCoonnvveennttiioonn ddee 11991100 aa eexxpplliicciitteemmeenntt eenntteenndduu nn’’eenn ppaass tteenniirr ccoommppttee «« LL’’aassssiissttaannccee eett llee SSaauuvveettaaggee eenn MMeerr eenn DDaannggeerr,, SSoonntt ssoouummiiss aauuxx ddiissppoossiittiioonnss ssuuiivvaanntteess ssaannss qquu’’iill yy eesstt àà ddiissttiinngguueerr eennttrree cceess ddeeuuxx ssoorrtteess ddee SSeerrvviicceess »».. EEnn aajjoouuttaanntt ddaannss ssoonn AArrttiiccllee pprreemmiieerr «« EEtt ssaannss qquu’’iill yy eesstt àà tteenniirr ccoommppttee ddeess EEaauuxx ooùù iillss oonntt ééttéé rreenndduuss »» UUnn BBââttiimmeenntt IINNNNAAVVIIGGAABBLLEE NN’’EESSTT PPLLUUSS UUNN NNAAVVIIRREE,, cc’’eesstt uunnee EEPPAAVVEE –– PPoorrtteerr SSeeccoouurrss àà uunnee EEppaavvee nn’’eesstt ppaass ddee ll’’AAssssiissttaannccee.. QQuuaanndd llee NNaavviirree eenn DDaannggeerr eesstt aassssiissttéé,, LLEE SSEECCOOUURRSS eesstt ppoorrttéé dd’’uunnee FFaaççoonn iinnddiivviissiibbllee aauu NNaavviirree eett àà ccee qquu’’iill ccoonnttiieenntt,, iill eesstt iinnuuttiillee ddee llee pprréécciisseerr,, llaa LLOOII iinnddiiqquuee ddee FFaaççoonn iimmppéérraattiivvee ccee qquuee ssoonntt lleess éélléémmeennttss ddee llaa RRéémmuunnéérraattiioonn,, eellllee OOrrddoonnnnee ddee PPrreennddrree ppoouurr BBaassee llaa vvaalleeuurr ddeess CChhoosseess SSaauuvvééeess,, llee FFrreett eett llee PPrriixx dduu PPaassssaaggee.. LL’’AASSSSIISSTTAANNCCEE eesstt ppoorrttééee aauu NNaavviirree eett aacccceessssooiirreemmeenntt àà llaa CCaarrggaaiissoonn.. DDEEFFAAUUTT DD’’AASSSSIISSTTAANNCCEE.. IIll ss’’aaggiitt dduu ddoommmmaaggee ccaauusséé nnoonn ppaass ppaarr ll’’AAbboorrddaaggee,, mmaaiiss ppaarr llee DDééffaauutt dd’’AAssssiissttaannccee eenn ccaass ddee ppeerrttee ddee VViiee HHuummaaiinnee aapprrèèss AAbboorrddaaggee.. LLaa LLOOII nnee pprreessccrriitt ll’’AAssssiissttaannccee qquuee ssii llee CCaappiittaaiinnee ppoouuvvaaiitt ssee lliivvrreerr «« SSAANNSS DDAANNGGEERR PPOOUURR SSOONN NNAAVVIIRREE –– SSOONN EEQQUUIIPPAAGGEE EETT SSEESS PPAASSSSAAGGEERRSS.. »» SSAAUUVVEETTAAGGEE –– AASSSSIISSTTAANNCCEE –– OOBBLLIIGGAATTIIOONN DDEE SSEECCOOUURRSS.. HHoorrss ddee ll’’AAbboorrddaaggee,, llaa LLOOII nn’’iimmppoossee ppaass aauuxx CCaappiittaaiinnee ddee NNaavviirreess ddee ppoorrtteerr AAssssiissttaannccee aauuxx aauuttrreess BBââttiimmeennttss,, EELLLLEE LLEEUURR IIMMPPOOSSEE DDEE SSAAUUVVEERR DDEESS VVIIEESS HHUUMMAAIINNEESS.. SS’’IILL NN’’YY AA PPAASS AASSSSIISSTTAANNCCEE –– IILL NN’’YY AA PPAASS DDAANNGGEERR.. MMEESSUURREE DDUU DDAANNGGEERR.. IIll ffaauutt uunn DDaannggeerr –– UUnn DDaannggeerr HHyyppootthhééttiiqquuee nnee ssuuffffiitt ppaass –– uunn PPéérriill RRééeell ssuuffffiitt ppoouurrvvuu qquu’’iill nnee ssooiitt ppaass HHyyppootthhééttiiqquuee,, qquu’’iill nnee ssooiitt ppaass nnéécceessssaaiirreemmeenntt iimmmmiinneenntt.. LLEE DDAANNGGEERR SSEERRAA RREEEELL ppaarrccee qquuee lleess IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS MMEETTEEOORROOLLOOGGIIQQUUEESS aannnnoonncceenntt uunnee TTEEMMPPEETTEE –– LLeess CCoonnddiittiioonnss aattmmoosspphhéérriiqquueess ccoonnssttiittuuee uunn DDaannggeerr NNoorrmmaall ppoouurr uunn NNaavviirree DDéésseemmppaarréé..
  3. 3. 33 UUnn NNaavviirree ppeeuutt –– êêttrree ddaannss uunnee SSiittuuaattiioonn CCrriittiiqquuee ssaannss DDaannggeerr ddee PPeerrttee TToottaallee.. LL’’IIMMPPOORRTTAANNCCEE ddeess AAvvaarriieess dduu NNaavviirreess eesstt ll’’UUnnee ddeess CCoommppoossaanntteess ddee ll’’EEttaatt ddee DDaannggeerr lluuii llaaiisssseenntt ppeeuu ddee ppoossssiibbiilliittééss ddee mmaannœœuuvvrreess –– DDéésseemmppaarréé.. LL’’AASSSSIISSTTAANNCCEE nnee ppeeuutt êêttrree iimmppoosséé aauu NNaavviirree eenn PPéérriill.. RRIIPPPPEERRTT «« LLEE NNAAVVIIRREE DDOOIITT RREESSTTEERR LLIIBBRREE DDEE CCOOUURRIIRR SSAA CCHHAANNCCEE EETT DD’’EESSSSAAYYEERR DDEE SSOORRTTIIRR DDUU PPEERRIILL PPAARR SSEESS PPRROOPPRREESS MMOOYYEENNSS.. »» CCoonnddiittiioonnss ddee DDaannggeerr ccoouurruu ppaarr ll’’AAssssiissttéé eett llaa mmeessuurree ddee ccee DDaannggeerr.. EEsstt –– oonn eenn pprréésseennccee dd’’uunnee «« AASSSSIISSTTAANNCCEE »» oouu dd’’uunnee OOppéérraattiioonn ddee «« RREEMMOORRQQUUAAGGEE »».. NNOO CCUURREE NNOO PPAAYYEE.. !!!! LLee ffaaiitt qquuee lleess PPaarrttiieess oonntt ccoonnvveennuu qquu’’aauuccuunnee «« RREETTRRIIBBUUTTIIOONN NNEE SSEERRAAIITT DDUUEE SSII LLEE NNAAVVIIRREE NNEE CCOONNDDUUIISSAAIITT PPAASS LLEE NNAAVVIIRREE AASSSSIISSTTEE JJUUSSQQUU’’EENN UUNN PPOOIINNTT OOUU IILL SSEERRAA EENN SSEECCUURRIITTEE »».. RREEMMOORRQQUUEEUURR LLiiee PPaarr UUnn CCoonnttrraatt OOuu AAccccoommpplliissssaanntt UUnnee OOppéérraattiioonn DD’’aassssiissttaannccee.. LLEE SSAAUUVVEETTEEUURR AAGGIITT AA SSEESS RRIISSQQUUEESS EETT PPEERRIILLSS.. IIll nnee ss’’aaggiitt ppaass dd’’iinnddeemmnniisseerr ll’’AAssssiissttaanntt mmaaiiss ddee llee RRéémmuunnéérreerr,, ll’’OOppéérraattiioonn ppoouurr lluuii eesstt uunnee AAFFFFAAIIRREE LLUUCCRRAATTIIVVEE//RReennttaabbllee.. FFIIXXAATTIIOONN CCOONNVVEENNTTIIOONNNNEELLLLEE.. LLee mmoonnttaanntt ddee llaa RRéémmuunnéérraattiioonn eesstt ffiixxéé ppaarr llaa CCoonnvveennttiioonn ddeess DDeeuuxx PPaarrttiieess eett àà ddééffaauutt ppaarr llee TTrriibbuunnaall qquuii aa pprriioorriittéé ssii llee SSeerrvviiccee nn’’eesstt ppaass RReenndduu,, llaa RRéémmuunnéérraattiioonn nn’’eesstt ppaass dduuee.. CCLLAAUUSSEESS ““NNOO CCUURREE NNOO PPAAYY..”” EEllllee ppeeuutt aavvooiirr ddeeuuxx pprréétteennttiioonnss ddiissttiinncctteess.. 11.. IInnsséérreerr ddaannss llee CCoonnttrraatt qquuii nnee FFiixxee ppaass llaa RRéémmuunnéérraattiioonn –– CCOONNTTRRAATT IINNCCOONNDDIITTIIOONNNNEELL eett eenn llaaiissssee llee ssooiinn àà ddeess aarrbbiittrreess «« CCOONNTTRRAATT DD’’AASSSSIISSTTAANNCCEE MMAARRIITTIIMMEE »».. 22.. IInnsséérreerr ddaannss uunn CCoonnttrraatt qquuii ffiixxee llaa RRéémmuunnéérraattiioonn «« CCOONNTTRRAATT CCOONNDDIITTIIOONNNNEELL »».. LLaa RRéémmuunnéérraattiioonn qquuii nn’’eesstt ppaass nnéégglliiggeeaabbllee –– llaa CCllaauussee nn’’aa aauuccuunnee ppoorrttééee JJuurriiddiiqquuee.. •• IIll nn’’yy aa ppaass ddee RRéémmuunnéérraattiioonn ss’’iill nn’’yy aa ppaass uunn RRééssuullttaatt UUttiillee.. •• LLee ccoonnttrrôôllee ddeess JJuuggeess ss’’eexxeerrccee nnoonn sseeuulleemmeenntt ssuurr llee mmoonnttaanntt ssttiippuulléé ppaarr ll’’AAssssiissttaanntt,, mmaaiiss aauussssii ssuurr llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn mmêêmmee ddee ll’’OOppéérraattiioonn.. «« TTOOUUTTEE CCOONNVVEENNTTIIOONN DD’’AASSSSIISSTTAANNCCEE PPEEUUTT AA LLAA RREEQQUUEETTEE DDEE LL’’UUNNEE DDEESS PPAARRTTIIEESS EETTRREE AANNNNUULLEEEE OOUU MMOODDIIFFIIEEEE PPAARR LLEE TTRRIIBBUUNNAALL.. »» LLee ccoonnttrraatt nnee pprréévvooyyaaiitt ppaass ddee RRéédduuccttiioonn –– DDoonncc llee JJuuggee nnee ppeeuutt pprrooccééddeerr àà RRéédduuccttiioonn.. LLee ggéérraanntt dd’’AAffffaaiirree aaggiitt hhoorrss ddee ttoouuttee iinnvviittaattiioonn oouu dduu mmaaîîttrree.. LLeess MMAARRIITTIIMMIISSTTEESS nn’’aaiimmeenntt ppaass ssee llaaiisssseerr eennffeerrmmeerr ddaannss lleess «« CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS DDUU DDRROOIITT CCIIVVIILL CCLLAASSSSIIQQUUEE »».. LLee DDrrooiitt MMaarriittiimmee éépprroouuvvee llee bbeessooiinn ddee ccrrééeerr uunnee SSoolliiddaarriittéé qquuee llee «« DDRROOIITT TTEERRRREESSTTRREE IIGGNNOORREE »»..
  4. 4. 44 IILL AADDMMEETT UUNN CCOONNSSOORRTTIIUUMM DD’’IINNTTEERREETT.. LL’’AASSSSIISSTTAANNCCEE MMaarriittiimmee ccrrééee uunn qquuaassii––ccoonnttrraatt dd’’uunn ggeennrree SSppéécciiaall.. «« UUNNEE AASSSSOOCCIIAATTIIOONN TTEEMMPPOORRAAIIRREE DD’’IINNTTEERREETT EENNTTRREE LLEESS DDEEUUXX NNAAVVIIRREESS EENN VVUUEE DD’’UUNN BBUUTT CCOOMMMMUUNN –– LLOORRSSQQUUEE LLEE BBUUTT EESSTT AATTTTEEIINNTT,, OONN PPAARRTTAAGGEE LLEE BBEENNEEFFIICCEE DDEE LL’’OOPPEERRAATTIIOONN EENN RREEMMEETT UUNNEE PPAARRTTIIEE AA LL’’AASSSSIISSTTAANNTT -- PPAARRTTAAGGEE DDEE LLAA VVAALLEEUURR SSAAUUVVEEEE –– NNAAVVIIRREE –– FFRREETT –– CCAARRGGAAIISSOONN –– AACCQQUUIISS AA TTOOUUTT EEVVEENNEEMMEENNTT.. »» LL’’AASSSSIISSTTÉÉ vveeuutt ssaauuvveerr ssoonn NNaavviirree eett ss’’eexxppoossee eenn aappppeellaanntt ll’’AAssssiissttaanntt àà lluuii ppaayyeerr uunnee FFoorrttee ssoommmmee.. LL’’AASSSSIISSTTAANNTT àà llaa ffooiiss mmûû ppaarr llaa SSoolliiddaarriittéé MMaarriittiimmee eett ppaarr uunn AAppppââtt llééggiittiimmee dduu GGaaiinn –– RReenndd llee sseerrvviiccee nnéécceessssaaiirree ppoouurr ttiirreerr dduu NNaavviirree ---- CCaarrggaaiissoonn eett FFrreett,, eennsseemmbbllee,, lleess ppeerrssoonnnneess qquuii mmoonntteenntt àà bboorrdd,, dduu PPéérriill qquuii lleess mmeennaaççaaiitt –– RRééaalliittéé ddoonntt iill ffaauutt tteenniirr CCoommppttee.. LLaa «« SSUUPPPPOOSSIITTIIOONN DD’’UUNNEE AASSSSOOCCIIAATTIIOONN TTEEMMPPOORRAAIIRREE »» eesstt ggrraattuuiittee,, eellllee nn’’aa ppaass ddee ssiiggnniiffiiccaattiioonn JJuurriiddiiqquuee –– EEllllee eesstt RRoommaannttiiqquuee.. LLaa RRéémmuunnéérraattiioonn eesstt uunnee OObblliiggaattiioonn LLééggaallee.. LLaa LLOOII eexxpprriimmee llee pprriinncciippee eett IInnddiiqquuee lleess BBaasseess ddee llaa RRéémmuunnéérraattiioonn –– OONN EESSTT EENN PPLLEEIINN DDRROOIITT PPAATTRRIIMMOONNIIAALL »».. LLee FFoonnddeemmeenntt ddee ll’’OObblliiggaattiioonn ddee ll’’AAssssiissttéé eesstt llaa LLooii –– eett qquuaanndd ll’’AAssssiissttéé aa ccoonnsseennttii àà ppaayyeerr uunnee ddeettttee ddéélliimmiittééee,, cceettttee ddeettttee ccoonnttrraaccttuueellllee nnee vvaauutt qquuee ppaarrccee qquu’’eellllee ccoorrrreessppoonndd aauuxx oorrddrreess ddee llaa LLOOII.. EEnn ttoouuttee cciirrccoonnssttaannccee,, ll’’OObblliiggaattiioonn eesstt LLééggaallee eett llaa CCoonnvveennttiioonn nn’’aa qquu’’uunn RRôôllee sseeccoonnddaaiirree –– LLee CCooddee CCIIVVIILL ddéénnoommmmee «« UUNN EENNGGAAGGEEMMEENNTT QQUUII RREESSUULLTTEE DDEE LL’’AAUUTTOORRIITTEE DDEE LLAA LLOOII »».. LLEE SSAAUUVVEETTAAGGEE DDEESS EEPPAAVVEESS.. LLAA CCOONNVVEENNTTIIOONN DDEE BBRRUUXXEELLLLEESS DDUU 2233 SSEEPPTTEEMMBBRREE 11991100 NN’’EENN PPAARRLLEE PPAASS.. LLee SSaauuvveettaaggee ppeeuutt aauussssii bbiieenn ccoonncceerrnneerr lleess EEppaavveess ddee NNaavviirreess qquuee lleess RReesstteess ddee ttoouutt aauuttrree CChhoossee –– MMaaiiss nnoonn lleess EEppaavveess ddee nnaavviirreess qquuaanndd eelllleess ffllootttteenntt eennccoorree.. LLaa ddeessttiinnaattiioonn dduu NNaavviirree eesstt ddee FFllootttteerr eenn MMeerr eenn «« EETTAATT DDEE NNAAVVIIGGAABBIILLIITTEE »».. OOnn nnee ppeeuutt pplluuss aapppplliiqquueerr àà «« TTOOUUSS OOBBJJEETTSS »» ttrroouuvvééss fflloottttaannttss,, ppuuiissqquuee cceess OObbjjeettss ssoonntt ddeess «« EENNGGIINNSS »»,, iillss ssoonntt ssoouummiiss aauu RRééggiimmee ddee ll’’AAssssiissttaannccee qquuaanndd iillss ffllootttteenntt eennccoorree,, ddee mmêêmmee qquuee llaa NNaavviiggaabbiilliittéé nn’’aa pplluuss dd’’iinnttéérrêêtt.. CCee qquuii ééttéé uunn NNaavviirree eett qquuii eesstt ddeevveennuu iinnnnaavviiggaabbllee eesstt «« OOBBJJEETT DD’’AASSSSIISSTTAANNCCEE »» eett nnoonn ddee «« SSAAUUVVEETTAAGGEE »» ttaanntt qquu’’iill fflloottttee.. UUnn NNaavviirree qquuii aa ééttéé aabbaannddoonnnnéé ppaarr ssoonn EEqquuiippaaggee –– LLee CCaappiittaaiinnee rreepprréésseennttaanntt llee PPrroopprriiééttaaiirree oouu ll’’AArrmmaatteeuurr,, oonntt aabbaannddoonnnnéé eenn ssoonn nnoomm ttoouuss lleess DDrrooiittss ddee PPoosssseessssiioonn ssuurr llee NNaavviirree.. DDoonncc ttoouutt ccee qquuii ppeeuutt êêttrree ppaarr llaa ssuuiittee rrééccuuppéérreerr aappppaarrttiieenntt àà cceeuuxx qquuii llee ffoonntt RRééccuuppéérreerr,, mmaaiiss ssii pprréécciisséémmeenntt ll’’EEqquuiippaaggee aa vvoouulluu ssee ssaauuvveerr lluuii –– mmêêmmee,, ccee nn’’eesstt ppaass llee «« SSIIGGNNEE DDEE LL’’IINNTTEENNTTIIOONN »» ddee ppeerrddrree llaa PPrroopprriiééttéé dduu NNaavviirree.. «« LL’’IINNTTEENNTTIIOONN »» ffaaiitt ttoouutt eenn DDrrooiitt.. LLeess cchhoosseess jjeettééeess eenn vvuuee dd’’AAllllééggeerr llee NNaavviirree ppoouurr llee SSaauuvveerr dduu PPéérriill rreesstteenntt llaa PPrroopprriiééttéé ddee lleeuurrss mmaaîîttrreess ppaarrccee qquu’’iillss nn’’oonntt ppaass ééttéé jjeettééeess ddaannss ll’’IInntteennttiioonn ddee lleess AAbbaannddoonnnneerr..
  5. 5. 55 LLee DDRROOIITT AAnnggllaaiiss nnee ddiissttiinngguuee ppaass ll’’AAssssiissttaannccee dduu SSaauuvveettaaggee,, uunn NNaavviirree eesstt PPeerrdduu,, SSuurr llee PPooiinntt ddee ssee PPeerrddrree oouu eenn DDaannggeerr ddee PPeerrddiittiioonn.. «« LL’’AASSSSIISSTTAANNCCEE »» eesstt aappppoorrttééee àà uunn NNaavviirree eenn DDaannggeerr ppoouurr qquu’’iill yy eeuutt «« SSaauuvveettaaggee »»,, iill ffaallllaaiitt uunnee CCoonnddiittiioonn ddee PPlluuss,, qquuee llee NNaavviirree eeuutt ééttéé aabbaannddoonnnnéé –– qquuee ll’’EEqquuiippaaggee nn’’eeuutt pplluuss llaa DDiirreeccttiioonn.. LLaa DDiissttiinnccttiioonn dduu DDrrooiitt AAlllleemmaanndd ssee ffaaiitt dd’’aapprrèèss llaa «« PPOOSSSSEESSSSIIOONN »»,, ppoouurr qquu’’iill yy eesstt SSaauuvveettaaggee,, iill ffaauutt qquuee lleess SSaauuvveetteeuurrss aaiieenntt pprriiss «« PPOOSSSSEESSSSIIOONN »» ddeess OObbjjeettss –– NNaavviirree –– CCaarrggaaiissoonn.. «« LL’’AASSSSIISSTTAANNCCEE eesstt ttoouuttee EEssppèèccee ddee SSeeccoouurrss ddoonnnnééee àà uunn NNaavviirree eenn PPéérriill,, QQuuaanndd ll’’EEqquuiippaaggee ddee cceelluuii –– ccii nn’’aavvaaiitt ppaass ppeerrdduu llaa PPoosssseessssiioonn dduu BBââttiimmeenntt.. SSAAUUVVEETTAAGGEE DDEESS PPEERRSSOONNNNEESS.. OOBBLLIIGGAATTIIOONN DDEE SSAAUUVVEETTAAGGEE.. CC’’EESSTT UUNN DDEEVVOOIIRR JJUURRIIDDIIQQUUEE DDEE PPOORRTTEERR SSEECCOOUURRSS EENN MMEERR AAUUXX PPEERRSSOONNNNEESS.. LLeess PPéérriillss ddee llaa MMeerr ssoonntt CCoommmmuunnss àà ttoouuss lleess MMaarriinnss –– QQuu’’iillss mmeennaaççaaiieenntt ll’’uunn AAuujjoouurrdd’’hhuuii,, ll’’AAuuttrree ddeemmaaiinn eett aappppeelllleenntt ddeess EEffffoorrttss CCoommmmuunnss –– DDoonntt cceelluuii qquuii lleess RReenndd AAuujjoouurrdd’’hhuuii ppeeuutt BBéénnééffiicciieerr llee LLeennddeemmaaiinn.. LLaa ccoonnvveennttiioonn ddee 11991100 aavvaaiitt ppoosséé llee PPrriinncciippee mmaaiiss aavvaaiitt ddûû llaaiisssseerr àà cchhaaqquuee EEttaatt llee SSooiinn dd’’EEddiicctteerr lleess PPéénnaalliittééss qquuii aatttteeiinnddrraaiieenntt lleess CCoonnttrreevveennaannttss.. LLaa LLOOII FFrraannççaaiissee aavvaaiitt FFiixxéé eenn 11991166 llaa ppeeiinnee àà uunnee aammeennddee ddee 5500 àà 33 000000 FFFF eett uunn EEmmpprriissoonnnneemmeenntt ddee UUnn MMooiiss àà DDeeuuxx AAnnss oouu ll’’UUnnee ddee cceess ddeeuuxx ppeeiinneess.. TToouuss lleess NNaavviirreess ssee pprréécciippiitteenntt vveerrss lleess HHoommmmeess àà ssaauuvveerr –– UUnn UUssaaggee ss’’eesstt EEttaabbllii aauu tteerrmmee dduuqquueell lleess CCaappiittaaiinneess ddeess NNaavviirreess vvooiissiinnss rrééppoonnddeenntt ppaarr TT.. SS.. FF àà ll’’AAppppeell ddee SSeeccoouurrss eenn ddoonnnnaanntt lleeuurr ppoossiittiioonn eett aatttteennddeenntt ddee ffaaççoonn pprréécciissee qquuee ll’’aappppeell ssee rrééppèèttee àà lleeuurr iinntteennttiioonn nnoommiinnaalleemmeenntt,, cc’’eesstt uunniiqquueemmeenntt ssuurr llee CCaappiittaaiinnee aaiinnssii RReeqquuiiss oouu ssuurr lleess CCaappiittaaiinneess qquuee PPèèsseenntt llee DDeevvooiirr ddee SSeeccoouurrss.. «« TTOOUUTT CCAAPPIITTAAIINNEE DDEE NNAAVVIIRREE QQUUII RREECCOOIITT UUNN AAPPPPEELL DDEE SSEECCOOUURRSS DDOOIITT…… »» llee CCaappiittaaiinnee dduu NNaavviirree eenn DDééttrreessssee aa llee DDrrooiitt ddee CChhooiissiirr ppaarrmmii lleess BBââttiimmeennttss qquuii RRééppoonnddeenntt àà ssoonn aappppeell cceelluuii oouu cceeuuxx qquu’’iill jjuuggee lleess pplluuss AApptteess àà lluuii ppoorrtteerr SSeeccoouurrss ;; CCeeccii aauuttaanntt qquuee ppoossssiibbllee aauu SSeeccoouurrss ddeess SSiinniissttrrééss.. «« LLeess CCaappiittaaiinneess tteennuuss ddee ll’’OObblliiggaattiioonn ddee SSeeccoouurrss –– TToouuss cceeuuxx qquuii oonntt CCaappttéé llee SSiiggnnaall ddee DDééttrreessssee –– eenn ssoonntt lliibbéérrééss ddèèss qquuee llee oouu lleess ccaappiittaaiinneess RReeqquuiiss oonntt ffaaiitt ccoonnnnaaîîttrree qquu’’iillss oobbtteemmppéérraaiieenntt àà llaa rrééqquuiissiittiioonn oouu qquuee llee CCaappiittaaiinnee ddee ll’’uunn ddeess BBââttiimmeennttss aarrrriivveenntt ssuurr llee LLiieeuu dduu SSiinniissttrree,, aa ffaaiitt ccoonnnnaaîîttrree qquuee lleeuurr SSeeccoouurrss nn’’ééttaaiitt ppaass nnéécceessssaaiirree.. »» QQuuaanndd llee CCaappiittaaiinnee ssee ttrroouuvvee ddaannss ll’’iimmppoossssiibbiilliittéé ddee llee ffaaiirree ccoommppttee––tteennuu ddeess cciirrccoonnssttaanncceess ssppéécciiaalleess ddee ll’’éévvéénneemmeenntt,, qquu’’iill nnee sseerraaiitt ppaass «« RRaaiissoonnnnaabbllee oouu nnéécceessssaaiirree »» ddee ssee ppoorrtteerr aauu SSeeccoouurrss,, iillss ddooiivveenntt aalloorrss iinnffoorrmmeerr iimmmmééddiiaatteemmeenntt llee CCaappiittaaiinnee dduu NNaavviirree eenn DDééttrreessssee eett iinnssccrriirree ssuurr llee JJoouurrnnaall ddee BBoorrdd lleess rraaiissoonnss qquuii ssoonntt ssuusscceeppttiibblleess ddee JJuussttiiffiieerr lleeuurr DDéécciissiioonnss ;; llee SSeeccoouurrss nnee ccoommppoorrttaaiitt ppaass uunn DDAANNGGEERR SSEERRIIEEUUXX PPOOUURR SSOONN NNAAVVIIRREE –– SSOONN EEQQUUIIPPAAGGEE –– EETT PPAASSSSAAGGEERRSS..
  6. 6. 66 LLaa ggaarraannttiiee ddeess CCaappiittaaiinneess aaccccuussééss dd’’aavvooiirr FFoorrffaaiitt àà lleeuurr DDeevvooiirr eesstt qquu’’iillss sseerroonntt «« JJUUGGEESS PPAARR DDEESS HHOOMMMMEESS DDEE MMEERR SSUUCCEEPPTTIIBBLLEE DD’’AAPPPPRREECCIIEERR LLEE DDAANNGGEERR EETT DDEE MMEESSUURREERR LL’’IINNFFLLUUEENNCCEE QQUU’’IILL DDEEVVAAIITT AAVVOOIIRR SSUURR UUNN CCAAPPIITTAAIINNEE DDEE NNAAVVIIRREE MMAARRCCHHAANNDD.. »» SSAANNCCTTIIOONN :: DDee 118800 àà 1100880000 EEUURROO –– UUnn MMooiiss àà DDeeuuxx AAnnss ddee PPrriissoonn.. LL’’AAFFFFAAIIRREE eesstt ppoorrttééee ddeevvaanntt llee TTrriibbuunnaall MMaarriittiimmee CCoommmmeerrcciiaall qquuii eesstt ssaaiissii ssuurr ll’’aavviiss ccoonnffoorrmmee ddee ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn ddeess AAffffaaiirreess MMaarriittiimmeess.. CCOONNVVEENNTTIIOONN IINNTTEERRNNAATTIIOONNNNAALLEE SSUURR LLAA SSAAUUVVEEGGAARRDDEE DDEE LLAA VVIIEE HHUUMMAAIINNEE EENN MMEERR -- SS OO LL AA SS.. LLaa CCoonnvveennttiioonn ddee 11991144 aayyaanntt cceett OObbjjeett aavvaaiitt ppaarr ssoonn AArrttiiccllee 3377,, aaffffaaiibbllii llee PPrriinncciippee ccoonntteennuu ddaannss llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ddee 11991100.. RREEGGLLEESS PPAARRTTIICCUULLIIEERREESS.. LLee DDeevvooiirr ffaaiitt aauuxx CCaappiittaaiinneess ddee NNaavviirree eennttrrééss eenn CCoolllliissiioonn ddaattee ddee 11889911 eett ffaaiitt OObblliiggaattiioonn àà cceess CCaappiittaaiinneess «« DD’’EEMMPPLLOOYYEERR ttoouuss lleess MMooyyeennss ddoonntt iillss ddiissppoosseenntt ppoouurr ssaauuvveerr dduu DDaannggeerr ccaauusséé ppaarr ll’’AAbboorrddaaggee,, ll’’AAuuttrree BBââttiimmeenntt,, ssoonn EEqquuiippaaggee eett sseess PPaassssaaggeerrss,, cceellaa ssaauuff ssii cceettttee AAssssiissttaannccee mmeett eenn DDaannggeerr lleeuurr pprroopprree NNaavviirree –– EEqquuiippaaggee eett PPaassssaaggeerrss »».. DD’’AAuuttrree ppaarrtt,, hhoorrss llee ccaass ddee «« FFOORRCCEE MMAAJJEEUURREE »»,, iillss nnee ddooiivveenntt ppaass ss’’ééllooiiggnneerr dduu LLIIEEUU dduu SSiinniissttrree aavvaanntt ddee «« SS’’EETTRREE AASSSSUURREE QQUU’’UUNNEE PPLLUUSS LLOONNGGUUEE AASSSSIISSTTAANNCCEE EESSTT IINNUUTTIILLEE AA LL’’AAUUTTRREE BBAATTIIMMEENNTT EETT SSII CCEE BBAATTIIMMEENNTT SSOOMMBBRREE AAVVAANNTT DD’’AAVVOOIIRR FFAAIITT TTOOUUSS SSEESS EEFFFFOORRTTSS PPOOUURR RREECCUUEEIILLLLIIRR LLEESS NNAAUUFFRRAAGGEESS.. »» LLaa ppeeiinnee PPéénnaallee eesstt ppoorrttééee aauu ddoouubbllee ssii uunnee oouu PPlluussiieeuurrss ppeerrssoonnnneess vviieennnneenntt ddee ddééccééddeerr ppaarr ssuuiittee ddee llaa NNoonn –– EExxééccuuttiioonn ddee sseess OObblliiggaattiioonnss ppaarr llee CCaappiittaaiinnee ppoouurrssuuiivvii –– qquu’’iillss ssooiieenntt FFAAUUTTIIFFSS OOUU IINNNNOOCCEENNTTSS.. IIll nnee ss’’aaggiitt pplluuss iiccii ddee ttrroouuvveerr ddeess PPeerrssoonnnneess eenn DDaannggeerr mmaaiiss llee «« DDAANNGGEERR CCOOMMMMAANNDDEE LLEE DDEEVVOOIIRR »».. DDEEVVOOIIRR DD’’AATTTTEENNDDRREE eett ddee RREECCUUEEIILLLLIIRR lleess NNAAUUFFRRAAGGEESS nn’’eesstt eexxcclluu qquuee ppaarr llaa «« FFOORRCCEE MMAAJJEEUURREE »» -- TToouutt eesstt qquueessttiioonn ddee CCIIRRCCOONNSSTTAANNCCEESS eett ddee MMEESSUURREESS AA PPRREENNDDRREE.. MMaaiiss llaa LLOOII eesstt éévviiddeemmmmeenntt mmooiinnss pprroommpptt àà eexxccuusseerr llee CCaappiittaaiinnee qquuii aa nnéégglliiggéé ddee ssaauuvveerr ddeess NNaauuffrraaggééss qquuee cceelluuii qquuii nn’’aa ppaass oosséé aavveennttuurreerr ssoonn NNaavviirree ddaannss uunnee OOppéérraattiioonn dd’’AAssssiissttaannccee aauu NNaavviirree.. OORRGGAANNIISSAATTIIOONN DDEE SSAAUUVVEETTAAGGEE DDEESS NNAAVVIIRREESS.. UUnn DDééccrreett ddee 11997700 aa aattttrriibbuuéé aauu SSeerrvviiccee ddee llaa MMaarriinnee MMaarrcchhaannddee,, llaa RReessppoonnssaabbiilliittéé dduu SSaauuvveettaaggee ddaannss llaa zzoonnee CCôôttiièèrree,, cceeppeennddaanntt qquuee llaa MMaarriinnee NNaattiioonnaallee rreessttee RReessppoonnssaabbllee ddeess SSaauuvveettaaggeess eenn HHaauuttee MMeerr.. LLeess DDiivveerrss CChheeffss ddee CCiirrccoonnssccrriippttiioonn ddeess AAffffaaiirreess MMaarriittiimmeess DDooiivveenntt ddaannss lleeuurr RReessssoorrtt rreessppeeccttiiff ddiirriiggeerr lleess OOppéérraattiioonnss mmaaiiss àà uunnee éécchheellllee pplluuss vvaassttee –– TTrrooiiss CCeennttrreess RRééggiioonnaauuxx dd’’OOppéérraattiioonn ddee ssuurrvveeiillllaannccee eett dd’’AAssssiissttaannccee «« CC RR OO SS SS »» oonntt ééttéé iinnssttiittuuééss ccoouuvvrraanntt llaa MMeerr dduu NNoorrdd eett llaa MMaanncchhee,, ll’’AAttllaannttiiqquuee eett llaa MMééddiitteerrrraannééee.. CCeess CCeennttrreess ddooiivveenntt OOrrggaanniisseerr uunn SSeerrvviiccee ppeerrmmaanneenntt dd’’EEccoouuttee ddeess AAppppeellss ddee DDééttrreessssee eett tteenniirr àà jjoouurr llee TTaabblleeaauu ddeess MMooyyeennss dd’’AAppppeell ddee ddééttrreessssee uuttiilliissaabblleess.. LL’’IINNSSTTIITTUUTTIIOONN ddee cceess cceennttrreess nnee ddiimmiinnuuee ppaass llee DDeevvooiirr dd’’AAssssiissttaannccee qquuii PPèèssee ssuurr ttoouutt CCaappiittaaiinnee ttrroouuvvaanntt eenn MMeerr ddeess HHoommmmeess eenn DDaannggeerr.. AAuuxx UU.. SS.. AA,, llee SSeerrvviiccee PPuubblliicc ddee SSaauuvveettaaggee eesstt AAssssuurréé ppaarr llaa UU -- SS CCOOAASSTT GGUUAARRDD qquuii ddeeppuuiiss 11996666 eesstt ddeevveennuuee uunnee ddiivviissiioonn dduu DDEEPPAARRTTMMEENNTT OOFF TTRRAANNSSPPOORRTTAATTIIOONN.. SSoonn DDrrooiitt àà RRéémmuunnéérraattiioonn aa ééttéé RReeffuusséé ppaarr llee LLYYMMAANN LLAAWW..

×