Nikola Delić - Ekologija

916 views
713 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
916
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nikola Delić - Ekologija

 1. 1. Екологија и екосистем Никпла Делић VII3 Ментпр: Валентина Рутпвић ОШ “20. пктпбар” Сивац
 2. 2. Шта је екологија? Екплпгија је наука п Живптнпј средини. Реш екплпгија пптише пд гршких реши oikos – дпм logos –наука.
 3. 3. Наушне дисциплине (ппдела)  Екплпгија биљака  Екплпгија живптиоа  Екплпгија микрппрганизама  Екплпгија гљива  Екплпгија шпвека
 4. 4. Живптна средина... ...представља деп насељенпг прпстпра заједнп са скуппм свих утицаја кпји делују у тпм делу прпстпра у кпме жива бића мпгу да ппстану.
 5. 5. Биптпп+бипценпза= ЕКОСИСТЕМ Екпсистеми представљају највище нивпе прганизације живпта на земљи.
 6. 6. Екосистем је нераскидиво јединство живих бића, неживе материје и енергије.
 7. 7. Екпсистем је интегрисан, динамишан и слпжен систем кпји сашиоавају...  Биптпп је деп насељенпг прпстпра земље кпји се пдлсикује специфичним кпмплекспм екплпшких фактпра, тј. релативнп истпм кпмбинацијпм живптних услпва (нпр. температура, светлпст, влажнпст, надмпрска висина...)
 8. 8. Примери: пптпк језерп шума пустиоа мпрска пбала планински врх...
 9. 9.  Бипценпза Облик заједничкпг живпта прганизама (биљака,живптиоа,микрппрганизама...) кпји је настап и даље се пдржава на пснпву екплпшких закпнитпсти.
 10. 10. Примери: 1) кппнени екпсистем: четинарска или листппадна шума, бара, оива... 2) впдени екпсистем: фитппланктпн, насеље риба, фауна дна...
 11. 11. Оснпвни прпцеси кпји се пдвијају у екпсистему • • • • Однпси исхране Кружеое материје Прптицаое и трансфпрмација енергије Развпј и евплуција екпсистема
 12. 12. ЕКОЛОШКИ ФАКТОРИ Елементи или фактпри средине кпји су неппхпдни за прганизам или негативнп утичу на оега називају се еколошки фактори.
 13. 13. Oспбине екплпщких фактпра: • делују истпвременп • утичу једни на друге • прпменљиви су у прпстпру и времену
 14. 14. Ппдела екплпщких фактпра АБИОТИЧКИ БИОТИЧКИ -Узајамни пднпси живих бића -Утицаји живих бића на неживу прирпду -Антрпппгени фактпр климатски едафски рељеф
 15. 15. Према нашину живпта и исхране све врсте у бипценпзи се деле на: Прпизвпђаше (аутптрпфи) Пптрпщаше (хетерптрпфи) Разлагаше (декпмппзитпри)
 16. 16. Пппулација Скуп једники исе врсте кпје истпвременп живе на истпм станищту и мпгу реалнп ступити у пднпсе размнпжаваоа
 17. 17. Груписаое екпсистема пбласт мпра и пекана пбласт кппненеих впда сувпземна пбласт живпта тундре тајге трппске кищне щуме (чунгле) степе листппадне щуме умерених пбласти пустиое
 18. 18. Тундре су најсевернија пбласт вегетације; ниске температуре и сирпмащнп земљищте, па је и живи свет сирпмащан.
 19. 19. Тајге су северне шетинарске щуме.
 20. 20. Степе Пустиое су прпстране травнате заједнице без щумскпг дрвећа. мале кплишине падавина,виспке прпсешне температуре, слаба заступљенпст живпг света.
 21. 21. Листппадне щуме умерених пбласти Трппске кищне щуме (чунгле)
 22. 22. КРАЈ Никпла Делић VII3

×