2011 оны санхүүгийн тайлан

1,731 views

Published on

МУИС-ийн 2011 оны санхүүгийн тайлангийн ерөнхий мэдээллийг танилцуулж байна. Үүнийг цаашид бүрэлдэхүүн сургуулиуд, нэгжүүдийн хэлэлцүүлэгүүдийн үр дүнтэй нэгтгэн нарийвчлан боловсруулж мэдээллийг дахин хүргэх болно.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,731
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2011 оны санхүүгийн тайлан

 1. 1. I. УдиртгалII. Сургуулийн хөгжлийн үндсэн үзүүлэлтүүд,III. Балансын ерөнхий тэнцэл, хөрөнгийн бүтэцөөрчлөлтийн байдалIY. 2011 оны орлогын түвшин, бүтэцV. 2011 оны сургуулийн зардлын бүтэц, нөлөөлөх хүчинзүйлсийн судалгааVI. Шинжилгээний дүгнэлт, цаашид тавих зорилтууд
 2. 2.  Тухайн тайлангийн хугацаанд дэвшүүлсэн зорилтуудын хэрэгжилт, цаашдын төлөв хандлага, стратеги төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлэн тодорхойлж, удирдлагын бүх түвшинд оновчтой шийдвэр гаргахад туслах Үйл ажиллагааны үр дүнг санхүүгийн нөөцтэй уялдуулан тодорхойлсноор орлогоо нэмэгдүүлэх, зардлаа бууруулах шаардлагыг олж харах Дунд хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах, 2012 оны бизнес төлөвлөгөөг тодотгох Өртгийг бодитой тооцоонд тулгуурлан нэг кредитийн үнэлгээг бодитой тооцох Сургууль хоорондын тооцооны үндэслэлийг сайжруулах Сургууль хамт олонд байгууллагын санхүүгийн үр дүнгийн мэдээллийг энгийн ойлгомжтой хүргэж таниулах нөхцлийг бүрдүүлэх
 3. 3.  2010 оны шинжилгээг хэлэлцүүлсэн уулзалтууд, түүний мөрөөр хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан 2011 оны ХБГ-ийн тооцоо, 2012 оны төсвийн төлөвлөлтийн ажил 2010-2011 оны хичээлийн жилийн тайлан Бүрэлдэхүүний 16 сургууль, Захиргаа, төвлөрсөн сан, бусад 13 нэгжийн санхүүгийн тайлан тэнцэл Шинжилгээг зохион байгуулах удирдамж, аргачлал (Захирлын 2012,02,29 № 97 тоот тушаал) Сургууль нэгж бүрийн ба МУИС-ийн хэмжээнд хийгдсэн аудитын дүгнэлт, зөвлөмж Бүрэлдэхүүний сургуулиудын ня-бо нарт зориулсан уулзалт, зөвлөгөө, семинар
 4. 4. I. Төсвийн төлөвлөлт, хуваарилалтын аргачлалын шинэчлэлII. Сургууль хоорондын тооцооны аргачлал а/ Багшийн цалингаар тооцож байсан б/ СХТ-ны коэф-оор тооцохIII. Сургалтын үйлчилгээний төлбөр, хураамжийн шинэчлэлIV. Барилгын засвар тохижилтын ажлыг зохион байгуулах журамV. Нэгдэж буй БС-ийг НББ-ийн нэгдсэн бодлогод оруулсанVI. Худалдан авалтын журам (хэлцэгдэж байгаа)VII. Цагийн багш нарын үнэлгээний тариф
 5. 5. Үзүүлэлтүүд 2007 2008 2009 *2010 *2011Нийт оюутны тоо 12,747 12,924 13,758 22768 22990 Үүнээс: Бакалаврын оюутны тоо 9,973 10,877 11,437 19679 19605Нийт ажиллагсад 1135 1208 1281 1879 1701 Үүнээс: багш 664 686 799 1052 1049Хөрөнгийн дүн /сая төг/ 9 082,1 10 967,9 26 240,3 38 674,2 45 486,1Сургалтын хөтөлбөрийн тоо 89 90 100 131 131ЭШ-ний төсөл хөтөлбөр, сэдэвт ажлын тоо 52 118 143 147 193ЭШ-ний төсөл хөтөлбөр, сэдэвт ажлын мөнгөн дүн /сая төг/ 618,3 1494,6 2031,4 2 590,6 3 199,7 * Жич: Суралцагчдын тоог 2010-2011, 2011-2012 оны статистик мэдээнээс авсан болно.
 6. 6. Үзүүлэлтүүд 2007 он 2008 он 2009 он 2010 он 2011 онНийт орлогын хэмжээ /сая төгрөгөөр/ 6 484,0 8 880,9 11 937,3 18 425,4 25 214.3Нийт зардлын хэмжээ /сая төгрөгөөр/ 6 268,0 8 480,3 10 740,1 18 957,7 24 266,8 Нийт үр дүн 212,5 417,7 992,0 -455,5 947.5Сургалтын төлбөр /мян.төг/ 455,0 523,8 781,7 846.6 1017,5
 7. 7. Дүнд Дүнд Өөрчлөлт БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ 2010 он эзлэх 2011 он эзлэх Харь- хувь хувь Абсолют цангуйМөнгө ба түүнтэй 6 647,5 8 760,7 2 113,2 31,8%адилтгах хөрөнгөАвлага 1 600,7 1 524,4 -76,3 -4,7%Бараа материал 885,8 1 198,2 312,4 32,3% НИЙТ ЭРГЭЛТИЙН 9 134,0 24% 11 483,3 25% 2 349,3 25,7% ХӨРӨНГӨҮнд.хөрөнгө- элэгдэл 27 272,2 32 406,7 4 710,8 16,1%Үндсэн хөрөнгө 60 643,5 67 090,0 6 446,6 10,5%Хуримтлагдсан -31 351,6 -33 087,2 1 735,6 5,5%элэгдэл НИЙТ ЭРГЭЛТИЙН 29 272,2 76% 34 002,8 75% 4 710,8 16,1% БУС ХӨРӨНГӨ НИЙТ ХӨРӨНГИЙН 38 425,9 100% 45 486,1 100% 7 060,1 18,3% ДҮН
 8. 8. БАЛАНСЫН ЕРӨНХИЙ БҮТЭЦ Өөрчлөлт Дүнд Дүнд ÁÀËÀÍÑÛÍ Ç¯ÉË 2010 он эзлэх 2011 он эзлэх Харь- хувь хувь Абсолют цангуйÁîãèíî õóãàöààò ºðòºëáºð 3 107,1 4 187,0 1 079,9 34,7%ÍÈÉÒ ªÐ ÒªËÁªÐ 3 107,1 8,1% 4 187,0 9,2% 1 079,9 34,7%Çàñãèéí ãàçðûí ñàí 17 521,6 21 873,0 4 351,4 24.8% 2.5Õóðèìòëàãäñàí ¿ð ä¿í -646,8 982,1 1628.9 дахин ªìíºõ ¿åèéí ¿ð ä¿í -646,8 -646,8 Òàéëàíò ¿åèéí ¿ð ä¿í 1 628,9Õºðºíãèéí äàõèí¿íýëãýýíèé çºð¿¿ 18 444,0 18 444,0 - -ÝÇÍÈÉ ªÌ 35 318,8 91,9% 41 299,0 90,8% 5 980,2 16,9% ªÐ ÒªËÁªÐ ÁÀ ÝÇÍÈÉ ªÌ 38 425,9 100,0% 45 486,1 100% 7 060,2 18,37% 9
 9. 9. Өөрчлөлт ÕÀÐÜÖÀÀÍÛ ØÈÍÆÈËÃÝÝ 2009 2010 2011 /2010-2011/1. Санхүүгийн тогтвортой шинжилгээ1.1 Бие даалтын коэффициент 0,88 0,92 0,91 -0,012. Төлбөрийн чадварын шинжилгээ2.1 Нөхөлтийн коффициент 2,02 1.97 2,00 0.032.2 Эргэлтийн хөрөнгийн хувийн жин 0,24 0,24 0,25 0,013. Эргэцийн шинжилгээ3.1 Нийт хөрөнгийн ачаалал 0,46 0,50 0,55 0,053.2 Эргэлтийн хөрөнгийн эргэц /óäàà/ 1,49 1,67 1,14 -0,533.3 Эргэлтийн хөрөнгийн эргэц /õîíîã/ 241 215 315 -1003.4 Авлагын эргэц /óäàà/ 8,8 9,5 8,6 -0,93.5 Авлагын /ºäºð/ 40 38 42 44. Ашигт ажиллагаа4.1 Өөрийн хөрөнгийн өгөөж 4,3 0,2 3,9 3,74.2 Нэг төгрөгийн орлого олоход гарах зардал 0,90 1,01 0,93 -0,08
 10. 10. Мөнгөний эхний Мөнгөний эцсийн¹ Сургуулийн нэр ªºð ëºëò үлдэгдэл үлдэгдэл 1 МКС 41,838.60 222,880.90 181,042.30 2 ФЭС 66,221.40 443,505.30 377,283.90 3 ХХИС 68,710.20 192,987.00 124,276.80 4 ББС 55,411.50 274,322.90 218,911.40 5 НШУС 168,083.50 398,405.40 230,321.90 6 МХСС 31,702.50 391,890.50 360,188.00 7 ХЗС 254,881.30 146,972.40 (107,908.90) 8 ЭЗС 269,129.60 458,936.50 189,806.90 9 ОУХС 159,135.40 203,610.70 44,475.30 10 ГГС 138,481.40 346,152.70 207,671.30 11 ГХСС 68,604.40 306,675.40 238,071.00 12 МТС 32,529.00 13,302.30 (19,226.70) 13 ЭБТ, БЭЛС 87,914.90 99,156.10 11,241.20 14 Захиргаа 46,812.00 46,812.00
 11. 11. Мөнгөний эхний Мөнгөний эцсийн¹ Сургуулийн нэр ªºð ëºëò үлдэгдэл үлдэгдэл 15 Авай 2,642.60 56.60 (2,586.00) 16 БОАМ 8,672.50 1,296.90 (7,375.60) 17 ЦСТ 1,979.60 4,613.70 2,634.10 18 ОАСС 179,178.30 500,971.00 321,792.70 19 ЗАСС 47,748.80 72,029.40 24,280.60 20 ХС 434,441.40 328,183.10 (106,258.30) 21 УБС 442,589.70 331,767.60 (110,822.10) 22 Хэвлэх үйлдвэр 1,192.90 20,731.20 19,538.30 23 ОБАЗ 291,352.50 409,113.30 117,760.80 24 ЭШИнновац 181,072.60 181,072.60 25 Өвөр зайсан 5,020.60 5,020.60 26 МСХүрээлэн 7,844.20 7,844.20 27 Хөгжлийн сан 990,395.70 1,653,630.00 663,234.30 28 Төвлөрсөн 2,805,229.10 1,698,664.40 (1,106,564.70) Нийт дүн 6,648,066.80 8,760,604.70 2,112,537.90
 12. 12. ªºð ëºëò¹ Õºðºíãèéí íýð òºðºë 2009 îí 2010 îí 2011 îí 2009 îíîîñ 2010 îíîîñ òîî õóâèàð òîî õóâèàð1 Áàðèëãà áàéãóóëàìæ 35,824,126.7 48,479,226.6 53,186,811.9 17,362,685.20 32.64 4,707,585.30 8.852 Íèéòèéí òîõèæèëò 8,899.3 348,519.5 224,029.4 215,130.10 96.03 (124,490.10) (55.60)3 Ñóðãàëòûí òîíîã òºõººðºìæ 4,215,772.6 6,051,695.8 6,915,780.4 2,700,007.80 39.04 864,084.60 12.494 Òàâèëãà ýä õîãøèë 2,172,234.4 3,700,792.5 4,309,114.9 2,136,880.50 49.59 608,322.40 14.125 Òýýâðèéí õýðýãñýë 389,108.6 490,225.1 611,288.4 222,179.80 36.35 121,063.30 19.806 Íîì 807,992.5 1,363,994.8 1,579,224.3 771,231.80 48.84 215,229.50 13.637 Áèåò áóñ õºðºí㺠14,260.0 48,237.9 263,812.9 249,552.90 94.59 215,575.00 81.72 Íèéò ä¿í 43,432,394.1 60,482,692.2 67,090,062.2 23,657,668.10 35.26 6,607,370.00 9.85 Ýëýãäýë 23,497,568.9 31,351,291.7 33,087,272.2 9,589,703.30 28.98 1,735,980.50 5.25 Öýâýð õºðºíãèéí ä¿í 19,934,825.2 29,131,400.5 34,002,790.0 14,067,964.80 41.37 4,871,389.50 14.33
 13. 13. Харьцуул- Ýðãýëòèéí ¯íäñýí õºðºíãèéí Хөрөнгийн Хувийнд.д Ñóðãóóëèéí íýð сан он õºðºíãèéí ä¿í ä¿í нийт дүн жин 2010 он 1,895,294,1 16,548,029,0 18,443,323,1 49,6% 2011 он 1,962,776,9 23,440,694,4 25,403,471,0 55,8%1 ЗАХИРГАА, ТС Өөрчлөлт 67,482,8 6,892,665,4 6,960,147,9 6,2% 2010 он 6,101,007,3 12,368,409,9 18,469,417,2 49,7% БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ 2011 он 7,326,026,4 10,075,540,3 17,401,566,7 38,3%2 СУРГУУЛИУД Өөрчлөлт 1,225,019,1 -2,292,869,6 -1067850,5 -11,4% 2010 он 63,765,3 214,961,8 278,727,1 0,7% ССТӨВ, БУСАД 2011 он 2,194,470.8 486,555.4 2,681,026.2 5,9%3 НЭГЖҮҮД Өөрчлөлт 2,130705,5 271,593,6 2,402,299,1 5,2% 2010 он 8,060,066,7 29,131,400,7 37,191,467,4 100,0% 2011 он 11,483,274.1 34,002,790.1 45,486,064.2 100,0% НИЙТ ДҮН Өөрчлөлт 3,423,207,4 4,871,389,4 8,294596,8 100,0%
 14. 14. 2011 îí ªºð ëºëò 2010 îíû¹ Орлогын ç¿éë анги Áàòëàãäñàí òºñ⺺ñ гүйцэтгэл Батлагдсан ÿéöýòãýë төсөв òîîãîîð õóâèàð1 73,104.0 Óëñûí òºñâèéí ñàíõ¿¿æèëò 1,045469.0 1,482,942.6 1,409,838.6 95.12 Ñóðãàëòûí òºëáºðèéí îðëîãî 16,020,081.7 22,032,353.83 20,830,329.9 1,202,023.9 94.5 Òóñëàõ ¿éë àæèëëàãààíû áà3 (1,100,395.5) áóñàä îðëîãî 1,359,867,0 2,082,899.97 3,183,295.5 152.8 ÍÈÉÒ Ä¯Í 174,732.4 99.3 18,425,417,7 25,598,196.4 25,423,464.0
 15. 15. 2011 îí ªºð ëºëò 2010 îíû¹ Орлогын ç¿éë анги Áàòëàãäñàí òºñ⺺ñ гүйцэтгэл Батлагдсан ÿéöýòãýë төсөв òîîãîîð õóâèàð Õºðºí㺠îðóóëàëò,òîãòìîë1 çàðäàë 802,960.3 1,144,328.4 1,184,998.6 (40,670.2) (3.6)2 Òýòãýâýð òýòãýмæ 111851.1 156,868.8 59,202.0 97,666.8 62.3 МСҮТ, Лицейн3 суралцагчдын 130657.6 181,745.4 165,638.0 16,107.4 8.9 õóâüñàõ çàðäàë ÍÈÉÒ Ä¯Í 1,045,469.0 1,482,942.6 1,409,838.6 73,104.0 4.9
 16. 16. 2011 îí ªºð÷ëºëò 2010 îíû¹ Орлогын ç¿éë анги Áàòëàãäñàí òºñ⺺ñ гүйцэтгэл Батлагдсан ÿéöýòãýë төсөв òîîãîîð õóâèàð1 Ñóðãàëòûí õóâèéí òºëáºðèéí îðëîãî 1,007,355 5.36 13,741,700,0 18,808,794.0 17,801,438.7 ¯¿íýýñ: Áàêàëавðûí ñóðãàëòûí òºëáºð 1,007,355 11.95 11,061,599,4 8,429,422.7 7,422,067.4 Ñóðãàëòûí òºðèéí ñàí - - 2,680,101,1 10,379,371.3 10,379,371.32 Ìàãèñòðûí ñóðãàëòûí òºëáºð 1,074,346,8 99,090 6.90 1,436,433.0 1,337,343.03 Äîêòîðûí ñóðãàëòûí òºëáºð 181,732,2 31,287 10.26 304,847.30 273,560.44 Ãàäààä îþóòíû òºëáºð (81,672) (31.65) 359084,1 258,011.2 339,683.35 Ëèöåéí òºëáºð 44,775 19.19 118,260,3 233,382.0 188,607.07 Îðîéí êóðñ (88,379) (117.18) 112,125,0 75,418.7 163,798.08 Øèëæèõ òºëáºð 356,540 59.06 241,774,0 603,692.4 247,152.19 Íýìæ ñóäàëñàí òºëáºð (166,972) (53.56) 321,716,3 311,775.2 478,747.4 ÍÈÉÒ Ä¯Í 1,202,024 5.46 16,150,739,90 22,032,353.8 20,830,329.9
 17. 17. 2011 îí ªºð ëºëò¹ Орлогын ç¿éë анги 2010 îíû гүйцэтгэл Өмнөх оноос ÿéöýòãýë òîîãîîð õóâèàð1 Ò¿ðýýñèéí îðëîãî 78,030,4 86,809.3 8,778,9 11,32 Оðîí ñóóöíû îðëîãî 94,221,9 38,377.1 -55844,8 -59,33 Êàíîí öàõèëãààí, óòàñíû îðëîãî 10,791,1 16,716.0 5,924,9 54,94 Òóñëàõ ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî 8,133,6 25,627.8 17,494,2 215,15 Банкны хүүгийн орлого 169,516,9 210,481.8 40,964,9 24,26 Õàíäèâ òóñëàìæèéí îðëîãî 85,465,1 253,318.9 167,853,8 196,47 Ðîìáî äèïëîìûí îðëîãî 44,012,3 136,809.6 92,797,3 210,88 Õóðààìæ òîðãóóëèéí îðëîãî 31,314,5 84,433.8 53,119,3 169,69 Ãàäààä îþóòíû áàéðíû îðëîãî 135,055,2 50,015.1 -85,040,1 -63,010 Äîòîîä îþóòíû áàéðíû îðëîãî 356,776,8 584,932.1 228,155,3 63,911 ÖÑÒ îðëîãî 6,146,0 21,842.4 15,696,4 255,413 Àâàé ñò¿äèéí îðëîãî 2,002.8 2,002,814 Õýâëýõ ¿éëäâýðèéí îðëîãî 37,311,1 95,621.2 58,310,1 156,315 Ýìíýëãèéí îðëîãî 4,389,5 4,321.1 -68,4 -1,616 Íîìûí ñàíãèéí îðëîãî 1,311,2 10,207.6 8,896,4 678,517 Эрдэм шинжилгээний орлого 400,818.5 400,818,518 Òºñºë õºòºëáºðèéí îðëîãî 344,539.7 344,539,719 ªâºðçàéñàí ÑÑÒ 16,137.4 16,137,420 Монгол судлалын хүрээлэн 2,722.3 2,722,321 Õºãæëèéí ñàí 541,492.3 541,492,322 Áóñàä îðëîãî 297391,4 256068,7 -41,322,7 13,9 ÍÈÉÒ Ä¯Í 1,359,867,0 3,183,295.5 1,823,428,5 134,1
 18. 18. 2010 он 2011 он ЄЄРЧЛЄЛТ№ Нэр төрөл Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь1 Бакалавр 994.01 78.14 787.37 71.31 (206.64) 123.092 Магистр 219.47 17.25 252.19 22.84 32.71 (19.49)3 Доктор 58.58 4.60 64.62 5.85 6.05 (3.60) Нийт дүн 1,272.06 100.00 1,104.18 100.00 (167.88) 100.00
 19. 19. 2011 îí ªºð ëºëò¹ Çàðäëûí ç¿éë 2010 îí ªìíºõ îíû ã¿éöýòãýëýýñ Áàòëàãäñàí òºñ⺺ñ Төсөв ÿéöýòãýë òîîãîîð õóâèàð òîîãîîð õóâèàð Öàëèí õºëñíèé1 çàðäàë 11,940,477.50 15,574,703.70 14,866,459.60 2,925,982.10 24.50 708,244.10 4.55 Áàðàà2 ¿éë èëãýýíèé çàðäàë 3,079,587.30 2,625,871.42 2,470,317.30 (609,270.00) (19.78) 155,554.12 5.923 ѯ çàðäàë 884,481.50 1,747,884.30 1,472,881.79 588,400.29 66.52 275,002.51 15.734 ÝØÇ 166,761.40 531,933.40 465,373.50 298,612.10 179.07 66,559.90 12.515 Тогтмол зардал 846,964.60 1,290,593.34 1,086,359.10 239,394.50 28.26 204,234.24 15.826 ÕÎ çàðäàë 1,455,689.20 3,827,209.70 3,905,236.90 2,449,547.70 168.27 (78,027.20) (2.04) ÍÈÉÒ ÇÀÐÄÀË 18,373,961.50 25,598,195.86 24,266,628.19 5,892,666.69 1,331,567.67 52.50
 20. 20. 2011 Төсвөөс Үзүүлэлт Төсөв Гүйцэтгэл Тоогоор Хувиар1. Цалингийн зардал 308,254.8 317,277.2 (9,022.4) 102.92.НДШ Зардал 34,095.9 36,467.4 (2,371.5) 107.02.Бараа үйлчилгээний зардал 120,132.5 61,384.2 58,748.3 51.15.Тогтмол зардал 25,593.6 11,064.2 14,529.4 43.26.Хөрөнгийн зардал 53,597.7 59,029.7 (5,432.0) 110.1 Зарлагын дүн 541,674.5 485,222.7 56,451.8 89.6
 21. 21. 2011 он Төсвөөс Үзүүлэлт Төсөв Гүйцэтгэл Тоогоор ХувиарНИЙТ ДҮН 2 585 996.5 2 327 546,7 258 449.8 90.01. Цалингийн зардал 1 014 463,4 1,013,058.50 1,404.90 99.82.Бараа үйлчилгээний зардал 506 764,7 562,971.30 (56,204.60) 1.13. Сургалтын үйлчилгэний зардал 126 147,6 71,304.70 54,842.90 56.54.Эрдэм шинжилгээ, инновацийн зардал 201 750,0 141,622.10 60,127.90 70.25. Тогтмол зардал 185 542,2 63,966.20 121,576.00 34.56.Хөрөнгийн зардал 551 328,6 474,623.90 76,704.70 86.1
 22. 22. 2009 оны 2010 оны 2011 Төсвөөс Үзүүлэлт гүйцэтгэл гүйцэтгэл Төсөв Гүйцэтгэл Тоо хувиар1. Цалингийн зардал 131,386.5 144,606.7 190,602.4 190,497.5 104.9 99.92.НДШ Зардал 13,622.0 15,052.7 20,966.3 20,195.9 770.4 96.33.Бараа үйлчилгээнийзардал 47,165.8 58,746.5 39,139.1 40,887.8 - 1,748.7 104.54.Тогтмол зардал 138,958.3 172,435.8 207,574.1 195,732.9 11,841.2 94.35,Хөрөнгийн зардал 61,776.8 35,513.4 589,864.8 551,930.3 37,934.5 93.6 үүнээс: их ба урсгал засвар 30,419.6 32,205.6 487,764.8 467,650.1 20,114.7 95.9 тавилга эд хогшил,СТТ 31,357.2 3,307.8 102,100.0 84,280.2 17,819.8 82.5 Зарлагын дүн 392,909.4 426,355.1 1,048,146.7 999,244.4 48,902.3 95.3
 23. 23. Үзүүлэлт Мянган төгрөг1. 2011-2012 оны хичээлийн жилд орсон Нэмэлт төлбөрийн орлого 250 727,1 Шилжих төлбөрийн орлого 133 034,22. 2011 онд орсон Магистрийн дипломын орлого 7 535,0 Хадгаламжийн хүүгийн орлого 77 778,84. Оны эхний дансны мөнгөний үлдэгдэл 990 395,7 Оны эцсийн мөнгөний үлдэгдэл 1 653 629,9 Үүнээс: Хадгаламжинд байгаа 1 606 813,4 Харилцах дансанд байгаа 46 816,5
 24. 24. Үзүүлэлт 2010.12.31 2011.12.31 2012.03.10 Өөрчлөлт1. Мөнгөн хөрөнгийн 990,4 1 653,6 1786,2 795,8 нийт дүн - Харилцах дансны 51,7 46,8 51,5 -0,2 - Хадгаламжинд 938,7 1606,8 1734,7 796,0 байгаа2. Хүүгийн орлого 82,4 77,8 93,7 /2010,2011,2012 оны/ нийт 253,9 сая₮
 25. 25. ¹ Ñóðãóóëü, íýãæèéí íýð БС-ийн БСШУЯ АХБ Байгууллага Ñàíõ¿¿æ¿¿ëñýí хөрөнгөөр ÌÓÈÑ-ТС хàíäèâààð санхүүжилт хувь хүн дүн1 ÌÊÑ 19,454.3 20,083.0 39,537.32 ÔÝÑ 35,553.7 23,535.5 59,089.23 ÕÕÈÑ 22,901.7 18,265.8 41,167.54 ÁÁÑ 25,767.2 26,272.9 52,040.15 ÃÃÑ 23,098.8 2,467.0 25,565.86 ÍØÓÑ 10,071.9 36,584.3 15,721.0 62,377.27 ÌÕÑÑ 5,373.5 43,140.2 48,513.78 ÃÕÑÑ 11,934.6 44,827.7 10,000.0 66,762.39 ÝÇÑ 25,382.0 30,401.0 55,783.010 ÕÇÑ 20,432.6 11,716.9 32,149.511 ÎÓÕÑ 2,618.3 2,618.312 ÌÒÑ 9,386.1 13,475.0 22,861.113 ÕÑ 443,850.6 - 30,501.4 474,352.014 ÓÁÑ 28,321.3 426,070.0 454,391.315 ÎÐÕÎÍ ÈÑ 85,714.6 48,578.0 134,292.616 ÇÀÂÕÀÍ ÈÑ 61,979.7 1,895.0 63,874.717 ÁÝËÑ,ÝÁÒ 21,929.8 32,818.1 54,747.918 ÒªÂ˪ÐÑªÍ ÑÀÍ 203,606.3 344,539.7 548,146.019 ÇÀÕÈÐÃÀÀ 4,009.3 4,009.320 ÎÞÓÒÍÛ ÁÀÉÐ 218,813.2 248,833.4 467,646.621 ÖÑÒ 3,992.8 3,992.822 ªâºðçàéñàí ÑÑÒ 1,357.9 66,301.5 67,659.4 Ä¯Í 859,121.4 1,270,965.7 279,334.8 344,539.7 27,616.0 2,781,577.6
 26. 26. Санхүүжүүлэгч 2010 он 2011 онУлсын төсөв 557,900.0 649,450.4Гадаадын байгууллага,хамтарсан сан 934,500.0 1,744,644.0Дотоодын байгууллага 1,098,200.0 805,612.5Нийт санхүүжилт 2,590,600.0 3,199,706.9Үүнээс МУИС-ийн тайланд бүртгэгдсэн санхүүжилтийн 32.9 43.1эзлэх хувь буюу мөнгөн дүн 853,500.0 1,379,193.9
 27. 27. Санхүүжүүлэгч 2010 он 2011 он Өөрчлөлт ХувьУлсын төсөв 557,900.0 649,450.4 91,550.4 16.4Гадаадын байгууллагахамтарсан сан 156,300.0 349,462.3 193,162.3 123.6Дотоодын байгууллага 139,300.0 380,281.2 240,981,2 173,0Нийт санхүүжилт 853,500.0 1,379,193.9 525,693.9 61.6
 28. 28. 700000 649450.4600000 557900500000400000 380281.2 349462.3300000200000 156300 139300100000 0 Ãàäààäûí áàéãóóëëàãà, Төвлөрсөн төсөв Äîòîîäûí áàéãóóëëàãà õàìòàðñàí ñàí2010 он 557900 156300 1393002011 он 649450.4 349462.3 380281.2
 29. 29. 2% ХЗС Дотоод төсөл 1% МТС МКС 8% 24% 10% ХХИС 1%МХСС 12% ФЭС 9% ЭЗС ББС 8% 23% 2%ГГС НШУС
 30. 30. 250000 193718.4 200000 154724.4 150746.4 147845.2мян.төг 141046.5 150000 Нийт санхүүжилт 100000 Хүрээлэн 50000 32758.8 Эдийн засгийн хүрээлэн 0 Цөмийн судалгааны төв ЭЗС ФЭС МКС Математикийн хүрээлэн Зураг 4.
 31. 31.  Сургуульд оруулсан хандив, дэмжлэг( server) – 28 380,9 мян.төг Орон сууцны 0,9%-ийн хүүтэй зээл /24 хүн/ - 969,1 сая.төг Орон сууцны 1,0%-ийн хүүтэй зээл /6 хүн/ - 329,1 сая.төг Цалингийн зээл - 274,1 сая.төг Цалингийн картын үлдэгдэлд тооцох хүү - 0,3% Харилцахын хүү /нийт/ - 96,6 сая.төг Нийгэмд үйлчлэх үйлчилгээ: (Сургуулийн дэргэд салбараа байгуулсан, АТМ, VIP, интернэт, мобайл банкны эрх)
 32. 32.  Сургуульд оруулсан хандив, дэмжлэг (LED) -25 000,0 мян.төг Орон сууцны 1,0%-ийн хүүтэй зээл /20 хүн/ -738,5 сая.төг Цалингийн зээл /107 хүн/ -360,2 сая.төг Цалингийн картын үлдэгдэлд тооцох хүү -0,3% Харилцахын хүү /нийт/ -95,3 сая.төг Нийгэмд үйлчлэх үйлчилгээ: (Хичээлийн 1,2,4-р байр АТМ,бусад)
 33. 33. ДУНДАЖ ЦАЛИН /жигнэсэн/№ Үзүүлэлт 2012.01.01 2012.05.01 2012.10.01 2011.12.31 80.0 мян.төг 20%-д хүргэх 50% -д хүргэх нэмсэн 1.1 Профессор 985.6 1,069.2 1,167.1 1,439.4 1.2 Дэд профессор 791.0 895.1 940.2 1,164.1 1.3 Ахлах багш 666.8 750.5 791.2 977.9 1.4 Багш 624.8 685.9 723.5 871.5 1.5 Дадлагажигч багш 500.0 580.0 600.0 750.0 1.6 Мэргэжилтэн багш 452.1 519.3 529.8 646.4 1.7 Зөвлөх профессор 453.2 520.4 536.2 660.8 1.8 Гэрээт багш 367.1 419.4 440.6 550.7 Удирдах 860.7 907.1 1,020.4 1,259.8 Сургалтын ҮА 407.1 478.1 488.7 596.3 Сургалтын инженер 453.7 525.3 534.4 655.4 Үйлчилгээ. ажилтан 324.6 383.2 389.5 469.2 Гүйцэтгэх ажилтан 472.5 555.6 577.3 708.7 МСҮТ багш 496.7 576.7 596.0 745.0 Лицей багш 501.7 607.9 602.0 752.5 34
 34. 34. 2011 îíû òîîëëîãûí ä¿í / ¯¿íýýñ:Àêòëàñàí õºðºíãºÄ.Ä Ñóðãóóëèéí íýð ìÿí.òºã/ ä¿í / ìÿí.òºã/ Íèéò õºð-ä ýçëýõ % 1 ÝÇÑ 1,273,368.7 40,138.9 3.2 2 ÕÇÑ 343,659.5 27,253.5 7.9 3 ÌÕÑÑ 395,930.4 25,460.5 6.4 4 ÃÕÑÑ 687,928.6 31,937.3 4.6 5 ÍØÓÑ 498,837.9 53,042.6 10.6 6 ÃÃÑ 496,675.9 24,344.7 4.9 7 ÁÁÑ 516,518.9 8,933.8 1.7 8 ÌÊÑ 328,967.4 62,471.5 19.0 9 ÌÒÑ 561,623.5 26,669.7 4.710 ÔÝÑ 1,005,279.0 41,024.0 4.111 ÕÕÈÑ 968,617.9 14,390.3 1.512 ÎÓÕÑ 379,276.3 7,567.6 2.013 ÁÝËÑ 71,741.414 ÝÁÒ 25,008.6 2,888.7 11.615 Çàõèðãàà 347,781.9 31,289.6 9.016 Îþóòíû áàéð 285,331.1 31,579.8 11.117 Õýâëýõ ¿éëäâýð 308,144.0 1,784.4 0.618 Àâàé ñòóäè 81,751.519 ÖÑÒºâ 350.020 ÕÑ 2,720,858.6 55,820.6 2.121 ÓÑ 816,963.0 7,447.5 0.922 Îðõîí 3,070,114.023 Çàâõàí 5,244,994.724 Òºâëºðñºí ñàí 46,197,444.8 126,147.1 0.325 ÎÓÌ 807.426 Õºãæëèéí ñàí 160,800.027 ªâºðçàéñàí 196,566.128 ÝØ èíîâàöè 103,896.1 9,965.9 9.629 ÌÑÕ¿ðýýëýí 825.0 Íèéò ä¿í 67,090,062.2 630,158.0 0.9
 35. 35. Хөрөнгийн нэр 2008 он 2009 он 2010 он 2011 онБарилга байгууламж 16,5 83,9 3,926,4Нийтийн тохижилтийн 26,2хөрөнгөСургалтын тоног 373,4 447,9 663,2 259,3төхөөрөмжТавилга, эд хогшил 53,8 45,0 179,8 110,3Тээврийн хэрэгсэл 42,8Ном 18,6 1,1 13,8 4,1Нийт дүн 464,4 580,1 885,1 4,342,9
 36. 36. Хөрөнгийн нэр 2008 он 2009 он 2010 он 2011 онБарилга байгууламж 7,8 699,5Нийтийн тохижилтийн 63,9хөрөнгөСургалтын тоног 174,5 188,1 326,2 969,3төхөөрөмжТавилга, эд хогшил 90,5 207,8 213,0 658,8Тээврийн хэрэгсэл 31,0 96,2Ном 112,9 90,2 107,7 211,1Нийт дүн 377,9 493,9 677,9 2698,8

×