13 MEI 1969

3,707 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,707
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
213
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

13 MEI 1969

  1. 1. Peristiwa 13 Mei 1969 (WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK)(TUTORIAL 1 : Menganalisis punca – punca yang membawa kepadaberlakunya Peristiwa 13 Mei 1969 dan implikasi terhadap hubungan etnik di Malaysia)
  2. 2. Punca-Punca Yang Membawa Kepada Peristiwa 13 Mei 1969 1. L a y a n a n B e r a t S e b e l a h Ol e h T e n t e r a J e p u nPada zaman pendudukan Jepun, masyarakat Tanah Melayu telahdilayan secara berbeza-beza. Masyarakat Cina umpamanya telahdilayan dengan begitu teruk oleh tentera Jepun berbandingdengan orang-orang Melayu. Keadaan ini berikutan Jepun yangpernah berperang dengan China sebelum ini menyebabkanperasaan saling mendendami antara satu sama lain masih segardalam ingatan. Layanan berat sebelah ini telah menyemaiperasaan permusuhan antara orang-orang Melayu dan Cina.
  3. 3. 2. D a s a r P e c a h & P e r i n t a h Pe nj a j a h I ngge r i sDasar penjajah Inggeris yang mengamalkan konsep pecah dan perintahmerupakan satu tindakan yang berkesan dan telah menjadi punca wujudnyajurang antara kaum sama ada dari sudut ekonomi dan juga polarisasi kaum.Umpamanya orang-orang Cina tinggal di bandar-bandar menjalankanperniagaan dan juga di kawasan-kawasan lombong sebagai pelombong danmerekalah sebenarnya memiliki aset yang tinggi dalam ekonomi masyarakatMalaysia. Sementara orang-orang Melayu tinggal di luar bandar sebagaipetani atau nelayan kecil. Kaum India kebanyakannya pula sebagai buruhkasar kerajaan dan pekerja di ladang.1 Pada hakikatnya kegiatan ekonomiorang-orang Melayu dan India adalah bercorak sara diri . Keadaaan inimenyebabkan kedudukan ekonomi masyarakat bumiputera khususnyaMelayu menjadi lemah dan ketinggalan. Corak penglibatan ekonomi antarakaum dalam kegiatan ekonomi yang berbeza telah menjadikan kedudukansosio-ekonomi mereka tidak seimbang
  4. 4. 3. L a t a r b e l a k a n g pe ndi di k a n y a ng be r be z aLatar belakang pendidikan yang berbeza juga telah dikaitkan sebagaipunca yang membawa kepada meletusnya peristiwa 13 Mei. Hal iniberlaku apabila sistem pendidikan yang wujud di Tanah Melyu sebelummerdeka terbahagi kepada empat aliran mengikut kaum iaitu sekolahMelayu, Cina, India dan Inggeris. Kempat-empat aliran ini mempunyaikurikulum yang tersendiri. Sekolah Melayu menekankan kemahiranmenulis, membaca dan mengira sekadar keperluan peringkat rendahsahaja. Manakala kurikulum sekolah Cina dan India pula masing-masingberkiblatkan negeri asal mereka, malah buku-buku teks dan guru-guruyang mengajar juga telah dibawa dari Negeri China dan India. 4 Keadaanini telah mengukuhkan lagi keadaan keperibadian etnik yang telah sediawujud. Sekolah Inggeris pula hanya dapat dinikmati oleh orang-orang Cinadan India yang tinggal di bandar-bandar sahaja.
  5. 5. 4. P e r t e l i n g k a h a n Pa r t i Pol i t i kDalam pilihan raya 1964 Parti Tindakan Rakyat (Petir) atau PAP Singapura telah turut sertadalam pilihan raya . Walaupun sudah ada persetujuan antara Tunku dan Lee Kuan Yewsebagai pemimpin PAP yang tidak akan menyertai pilihan raya itu tidak akan menyertaipilihan raya itu .Namun apabila pilihan raya itu berlangsung PAP telah meletak calonnyaseramai sembilan orang. Bagaimanapun setelah Tunku membuat perisytiharan bahawabeliau tetap mengekalkan keanggotaan MCA dalam perikatan, 5 maka PAP yang gagal untukmenyertai Perikatan telah menukar corak kempennya dengan menyerang UMNO danorang-orang Melayu . Mereka mula membangkitkan kedudukan istimewa orang Melayu,soal bahasa, malahan taraf bumiputera orang-orang Melayu turut dipersoalkan tanpamenghiraukan rasa tersinggung orang-orang Melayu. Sedangkan segala-galanya telahdipersetujuinya sebelum ini . Setelah gagal dalam pilihan raya, PAP telah menubuhkanKonvensyen Perpadauan Malaysia (KPM) dengan disertai oleh Parti Progresif Rakyat danParti Rakyat Bersatu Sarawak. KPM juga telah menyebarkan cogan kata "Malaysia hak orangMalaysia " (Malaysian Malaysia) dengan tujuan supaya hak istimewa orang Melayu ataubumiputera dihapuskan.
  6. 6. 5. Perasaan T i d a k P u a s H a t i T e r h a d a p Ha k I s t i me w a O r a n g Me l a y uPAP telah secara lantang menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap apayang disebut sebagai hak istimewa orang Melayu dalam perlembagaan.Mereka mendakwa hak kaum-kaum lain telah diketepikan kononnyamereka telah tersisih daripada keadilan. Oleh sebab itu menurut Jomodalam bukunya "Pembangunan Ekonomi dan Kelas Sosial di SemenanjungMalaysia " , isu sebenar yang mencetuskan peristiwa 13 Mei adalahperasaan tidak puas hati terhadap hak istimewa orang Melayu. Namunhakikat sebenarnya kedudukan taraf ekonomi orang Melayu adalahterkebawah berbanding dengan kaum Cina.
  7. 7. 6. B a h a s a M e l a y u s e b a g a i b a h a s a r a s mi n e g a r aIsu bahasa juga tidak kurang pentingnya dalam menyumbangkan faktor kepadaperistiwa 13 Mei. Berikutan perisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu 1957,sebuah perlembagaan Persekutuan telah dibentuk yang antara lainnyamenyatakan dengan jelas tentang kedudukan bahasa Melayu dan bahasa Inggerisadalah sebagai bahasa rasmi negara.10 Selepas sepuluh tahun merdeka kerajaanakan mengkaji semula tentang kedudukan bahasa Inggeris dengan tujuan untukmengugurkannya daripada status bahasa rasmi dan hanya bahasa Melayu sahajayang diiktiraf sebagai bahasa rasmi. Untuk mencapai tujuan itu, pada 31 Ogos1967 kerajaan telah mengadakan pelbagai kegiatan bagi tujuan memperluaskanpenggunaan bahasa Melayu. Antara kempen yang dijalankan ialah Hari BahasaKebangsaan, Minggu bahasa Kebangsaan dan Bulan Bahasa Kebangsaan.Pelaksanaan penggunaan Bahasa Kebangsaan telah dipelopori oleh DewanBahasa dan Pustaka dengan dipimpim oleh Syed Nasir bin Ismail.
  8. 8. K e s i mp u l a nPeristiwa pahit 13 Mei 1969 bukan sahaja dicatat sebagaisejarah pertelingkahan kaum yang menggariskan sempadan -sempadan yang harus diteliti dan dipelihara oleh semua pihak,malah ia turut memaparkan rahsia-rahsia pembinaannegarabangsa yang mencakupi bidang-bidang politik, sosialdan ekonomi serta betapa pentingnya integrasi nasional.Andaikata petanda-petanda yang diperolehi itu gagaldimenafaatkan sudah tentu cita-cita untuk membina Malaysiasebagai sebuah negara maju dan makmur akan menjadibayangan sahaja. http://tatiuc.edu.my/syahrul/peristiwa_13_mei.htm

×