Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                       ®å ¸n m«n häc    Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû     ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                   ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû           ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                  ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû            ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                 ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû             ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                 ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû             ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                      ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû        ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                        ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû      ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                          ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû    ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                   ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû           ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                      ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû        ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                 ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû             ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                    ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû          ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                      ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû        ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû              ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                                   ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                                    ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                         ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû     ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                  ®å ¸n m«n häc   Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû           ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                 ®å ¸n m«n häc   Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû            ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                             ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                  ®å ¸n m«n häc    Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû          ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                        ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû      ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                  ®å ¸n m«n häc      Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû        ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng               ®å ¸n m«n häc    Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû            ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                     ®å ¸n m«n häc    Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû       ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                     ®å ¸n m«n häc     Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû      ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng               ®å ¸n m«n häc     Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû            ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                   ®å ¸n m«n häc    Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû         ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                  ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû            ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                                      ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                        ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû      ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                     ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû         ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                 ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû             ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                      ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû        ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                           ®å ¸n m«n häc   Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû  ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                        ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû      ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                          ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû    ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                        ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû      ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                        ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû      ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                     ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû         ...
Tr­êng ®¹i häc x©y dùng                    ®å ¸n m«n häc  Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû          ...
Download here
Download here
Download here
Download here
Download here
Download here
Download here
Download here
Download here
Download here
Download here
Download here
Download here
Download here
Download here
Download here
Download here
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Download here

1,911 views
1,894 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,911
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
914
Actions
Shares
0
Downloads
145
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Download here

 1. 1. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn ThuyÕt minh tÝnh to¸n. i. C¸c sè liÖu thiÕt kÕ. 1.1. Lo¹i tÇu thiÕt kÕ & m« t¶ kÕt cÊu bÕn. Lo¹i tÇu thiÕt kÕ lµ tÇu chë hµng kh«. BÕn cÇu tµu liÒn bê cã kÕt cÊu bÖ cäc cao ®µi mÒm, mét tÇng dÇm ngang. KÕt cÊu bÖ lµ hÖ kÕt cÊu b¶n cã dÇm. 1.2. Sè liÖu vÒ tÇu. Tµu chë hµng kh« cã c¸c th«ng sè như sau: KÝch th­íc (m) DiÖn tÝch c¶n giã (m2) §éL­îng ChiÒu dµi s©u rÏ Träng Ngang tµu Däc tµu ChiÒu dµi ChiÒu Mín n­íc ®o¹n th¼ng bÐ n­íc t¶i P BÒ Aq An nhÊt cao tµu D (T) réng tr­íc m¹n §Çy K §Çy K §Çy K §Çy K Bt (T) Lt Lq Ht hµng hµng hµng hµng hµng hµng hµng hµng bÕn (m) Td Tk Ld Lk A qd A qk A nd A nk20000 14000 160 146 21,2 12,3 9,0 3,5 62 46 1650 2560 430 540 9,9 1.3. Sè liÖu vÒ thuû v¨n. B¶ng 1-2: C¸c sè liÖu vÒ thuû v¨n. Mùc n­íc VËn tèc giã VËn tèc dßng Th«ng sè sãng (m) (m/s) ch¶y (m/s) H sdt λ dt H snt λ nt MNCTK MNTTK MNTB V gdt V gnt V dcdt V dcnt `(m) (m) (m) (m) +3,2 +1,1 +2,15 15 10 0,3 0,2 1,2 57 0,8 37 1.4. Hµng ho¸ vµ ph­¬ng tiÖn bèc xÕp trªn bÕn. Trong ph¹m vi ®å ¸n ta dïng c¸c s¬ ®å c«ng nghÖ ®· ®­îc tiªu chuÈn ho¸ víi cÊp t¶i träng khai th¸c trªn bÕn lµ cÊp III, s¬ ®å t¶i träng 2-8.a ( Trang 41 CTBC ). 1.5. Sè liÖu vÒ ®Þa chÊt c«ng tr×nh. NÒn ®Êt gåm 3 líp cã c¸c chØ tiªu c¬ lÝ nh­ sau : B¶ng 1-3: C¸c sè liÖu vÒ ®Þa chÊt svth : ®µo ®øc hiÕu - mssv:1700. 49- Líp 49cb2 Tr 1
 2. 2. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn Líp Tªn ®Êt ChiÒu dµy (m) ϕ(®é) γ (T/m3) C (T/ m2) ®Êt 1 SÐt dÎo mÒm 2 18 1,5 2,8 2 SÐt dÎo 4 20 1,7 1,9 3 ¸ c¸t RÊt dµy 22 1,9 0,1 .1.6. §Æc tr­ng vËt liÖu. Bª t«ng m¸c M300 cã c¸c ®Æc tÝnh sau : – C­êng ®é chÞu kÐo : R k = 10 (kG/cm2). – C­êng ®é chÞu nÐn : R n = 130 (kG/cm2). – M« ®un ®µn håi : E = 2.9 x 105 (kG/cm2). Cèt thÐp A II cã : – R a = R a ’ = 2800 (kG/cm2). – R a® = 2200 (kG/cm2).II. X¸c ®Þnh kÝch th­íc c¬ b¶n, gi¶ ®Þnh kÕt cÊu bÕn.2.1. X¸c ®Þnh kÝch th­íc c¬ b¶n2.1.1. Cao tr×nh mÆt bÕn. Cao tr×nh mÆt bÕn lÊy b»ng c«ng thøc sau: ∇ CTMB = ∇ MNCTK + a Trong ®ã : a - §é cao dù tr÷ do b¶o qu¶n hµng ho¸ vµ qu¸ tr×nh bèc dì. Ta lÊy a = 2,0(m). → ∇ CTMB = 3,2 + 2,0= +5,2 (m).2.1.2. ChiÒu s©u tr­íc bÕn. ChiÒu s©u tr­íc bÕn lµ ®é s©u n­íc tèi thiÓu sao cho tµu cËp bÕn kh«ng bÞ v­íngm¾c. Trong ®ã cã kÓ ®Õn mín n­íc cña tµu khi chøa ®Çy hµng theo quy ®Þnh vµ c¸c ®és©u dù phßng kh¸c. Ta cã c«ng thøc x¸c ®Þnh ®é s©u tr­íc bÕn nh­ sau: H 0 = T + Z 0 + Z 1 + Z 2 + Z 3 + Z 4 (m). Trong ®ã :svth : ®µo ®øc hiÕu - mssv:1700. 49- Líp 49cb2 Tr 2
 3. 3. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn T - Mín n­íc khi tµu chë ®Çy hµng. Z 0 - Møc n­íc dù tr÷ cho sù nghiªng lÖch tµu do xÕp hµng ho¸ lªn tµu kh«ng ®Òu vµ do hµng ho¸ bÞ xª dÞch. Z 1 - §é dù phßng ch¹y tµu tèi thiÓu tÝnh víi an toµn l¸i tµu. Z 2 - §é dù tr÷ do sãng. Z 3 - §é dù phßng vÒ tèc ®é tÝnh tíi sù thay ®æi mín n­íc cña tµu khi ch¹y so víi mín n­íc cña tµu neo ®Ëu khi n­íc tÜnh. Z 4 - §é dù phßng cho sa båi. * X¸c ®Þnh c¸c ®é dù phßng Z 0 , Z 1 , Z 2 , Z 3 , Z 4 .(§­îc lÊy trong tiªu chuÈn 22-TCN-207-92) Z 0 = 0,026 x B t = 0,026 x 21,2 = 0,5512 (m). Z 1 = 0.06 x T = 0,06 x 9 = 0,54 (m). Z 2 = 0,1252 x 1,7 = 0,2128(m). Z 3 = 0,3 (m). Z 4 = 0,4 (m).VËy, thay vµo c«ng thøc trªn víi c¸c gi¸ trÞ nh­ trªn ta cã ®é s©u n­íc tr­íc bÕn lµ: H 0 = 9 + 0,5512 + 0,54 + 0,2128 + 0,3 + 0,4 = 11,004 (m). MÆt kh¸c trong thùc tÕ thiÕt kÕ CTBC ng­êi ta cã xu h­íng ®­a chiÒu s©u H 0 vÒchiÒu s©u ®Þnh h×nh tr­íc bÕn H ®hTra b¶ng 1-6 ( trang 23 CTBC), ta thÊy H ®h = 11,5 (m) > H 0 = 11,004 (m)VËy ta chän ®é s©u n­íc tr­íc bÕn H 0 = 11,5 (m).2.1.3. Cao tr×nh ®¸y bÕn. Cao tr×nh ®¸y bÕn ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: ∇ CT§B = ∇ MNTTK - H 0 ∇ CT§B = 1,1 – 11,5 = - 10,4 (m).2.1.4. ChiÒu cao tr­íc bÕn. ChiÒu cao tr­íc bÕn ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: H = ∇ CTMB - ∇ CT§B H = (+5,2) - (- 10,4) = 15,6 (m).svth : ®µo ®øc hiÕu - mssv:1700. 49- Líp 49cb2 Tr 3
 4. 4. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn2.1.5. ChiÒu dµi bÕn. ChiÒu dµi bÕn ®­îc x¸c ®Þnh phô thuéc vµo chiÒu dµi tµu L t,max vµ kho¶ng c¸ch dùphßng d theo c«ng thøc sau: Lb = Lt + d Trong ®ã d ®­îc lÊy theo b¶ng 1-3 ( Trang 18 CTBC ), lÊy d = 20 (m). Suy ra L b = 160 + 20 = 180 (m).2.1.6. ChiÒu réng bÕn. ChiÒu réng bÕn cÇu tµu däc bê ®­îc x¸c theo c«ng thøc sau: B = m.HTa dïng ph­¬ng ¸n t­êng ch¸n ®Êt víi chiÒu cao t­êng ch¾n la H tc = 3,5 mKhi ®ã B = m.(H - H tc ) Trong ®ã: H - ChiÒu cao bÕn, H = 15,6 (m). m - §é dèc æn ®Þnh cña m¸i ®Êt ®· gia cè d­íi gÇm cÇu tµu, m = cotgα = 1,962 α - Gãc nghiªng cña m¸i gia cè æn ®Þnh so víi mÆt n»m ngang α = 270Suy ra B = (15,6 -3,5) x 1,962 = 23,7, (m). 2 2Theo kinh nghiÖm th× chiÒu réng bÕn B b = ≤ L 1p® = . 45 = 30 (m) 3 3VËy ta chän chiÒu réng bÕn B bÕn = 24 (m)Khi ®ã m¸i ®Êt ë thÒm ph¶i ®­îc gia cè b»ng 1 líp ®¸ nh­ trong mÆt c¾t h×nh vÏ2.2. Lùa chän kÕt cÊu bÕn.2.2.1. HÖ kÕt cÊu bÕn. BÕn cÇu tµu liÒn bê cã kÕt cÊu bÖ cäc cao mÒm, mét tÇng dÇm ngang. KÕt cÊu bÖlµ kÕt cÊu b¶n cã dÇm.2.2.2. Ph©n ®o¹n bÕn. Víi chiÒu dµi bÕn lµ : L b =180(m). Ta chia bÕn thµnh 4 ph©n ®o¹n, mçi ph©n®äan dµi 45 (m). C¸c khe lón cã bÒ réng 3 cm.2.2.3. Gi¶ ®Þnh kÝch th­íc cäc, b¶n, dÇm. * Cäc:svth : ®µo ®øc hiÕu - mssv:1700. 49- Líp 49cb2 Tr 4
 5. 5. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn GChän cäc bª t«ng cèt thÐp tiÕt diÖn 40 x 40 (cm) , bè trÝ cäc xiªn xen kÏ cäc®øng, ®ãng xuèng líp 3. Chän b­íc cäc theo ph­¬ng ngang vµ theo ph­¬ng däc lµ 3,5 (m). * B¶n: B¶n n»m trªn dÇm ngang vµ dÇm däc, bÒ dµy b¶n δ = 30 (cm). * DÇm: Chän hÖ dÇm däc dÇm ngang trùc giao, víi c¸c tiÕt diÖn nh­ sau: – DÇm däc : 120 x 80 (cm). – DÇm ngang : 120 x 80 (cm). – DÇm vßi voi: + PhÇn trªn 1500 x 800 dµi 2500 (mm). + PhÇn d­íi 1000 tiÕt diÖn thu nhá dÇn tõ 1000 xuèng 500 (mm).2.2.4. Gi¶ ®Þnh t­êng ch¾n ®Êt. Víi c¸c sè liÖu ban ®Çu nh­ trªn ta gi¶ ®Þnh t­êng ch¾n ®Êt nh­ sau:2.2.5. MÆt b»ng tæng thÓ bÕn. Trong ph¹m vi ®å ¸n nµy ta chØ chän ra mét ph©n ®o¹n ®Ó tÝnh to¸n.svth : ®µo ®øc hiÕu - mssv:1700. 49- Líp 49cb2 Tr 5
 6. 6. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓnIII. TÝnh to¸n c¸c lo¹i t¶i träng t¸c dông lªn cÇu tµu.* T¶i träng m«i tr­êng t¸c ®éng lªn tµu.3.1. T¶i träng do giã. Theo 22 TCN 222 – 95 (trang 520) t¶i träng giã ®­îc chia ra lµm 2 thµnh phÇn : – Thµnh phÇn lùc ngang: Wngang = 73,6.10 −5. Angang .Vngang .ξ ngang 2 – Thµnh phÇn lùc däc: Wdoc = 49,0.10−5. Adoc .Vdoc .ξ doc 2 Trong ®ã: V ngang = 5 (m/s). V däc = 15 (m/s). A ngang , A doc - DiÖn tÝch c¶n giã theo ph­¬ng ngang tµu vµ ph­¬ng däc tµu.(Theo b¶ng 1-1) V ngang , V doc - VËn tèc giã theo ph­¬ng ngang tµu vµ ph­¬ng däc tµu.(theob¶ng 1-2). ξ ngang ,ξ doc - HÖ sè lÊy theo b¶ng 26 [2] → ξ ngang = 0,56; ξ doc = 1 Tr­êng hîp A ngang (m2) A däc (m2) W ngang (T) W doc (T) §Çy hµng 1650 430 6,8 4,74 Kh«ng hµng 2560 540 10,522 5,96svth : ®µo ®øc hiÕu - mssv:1700. 49- Líp 49cb2 Tr 6
 7. 7. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn3.2. T¶i träng do dßng ch¶y. Theo 22 TCN 222 – 95 (trang 521) [1] : Thµnh phÇn ngang Q ω vµ thµnh phÇn däc N ω cña t¶i träng do dßng ch¶y t¸c ®énglªn tµu ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Qω = 0.59. Angang .Vngang 2 N ω = 0.59. Adoc .Vdoc 2 Trong ®ã : A ngang , A doc - DiÖn tÝch ch¾n n­íc theo h­íng ngang vµ däc tµu (m2). V ngang , V doc - VËn tèc dßng ch¶y theo h­íng ngang vµ däc tµu (m/s). Ta cã : V ngang = 0,2 (m/s); V doc = 0,3 (m/s). A ngang = T.L q L q - ChiÒu dµi ®o¹n thµnh th¼ng tÇu, L = 146 (m). T - Mín n­íc cña tµu. A doc = T.B t B t - BÒ réng tµu (=21,2) Tr­êng hîp T (m) A ngang (m2) A doc (m2) Q ω (T) N ω ( T) §Çy hµng 9,0 1314 190,8 3,101 1,013 Kh«ng hµng 3,5 511 74,2 1,206 0,3943.3. T¶i träng sãng. TrÞ sè lín nhÊt cña thµnh phÇn n»m ngang Q vµ cña thµnh phÇn däc N cña lùcn»m ngang do sãng t¸c ®éng lªn ô næi hoÆc bÕn phao cã tµu ®ang neo cËp ë bÕn ®­îcx¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Q = χ .γ 1 .ρ . g .h. Angang N = χ .ρ . g .h. Adoc Trong ®ã: A ngang , A doc - ®­îc x¸c ®Þnh nh­ phÇn 3.2. χ - HÖ sè lÊy Theo 22 TCN 222 – 95 – H×nh 32 trang 521 [1]svth : ®µo ®øc hiÕu - mssv:1700. 49- Líp 49cb2 Tr 7
 8. 8. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn γ 1 - HÖ sè lÊy Theo 22 TCN 222 – 95 – B¶ng 27 trang 522 [1] γ 1 phô thuéc vµo tØ sè a t /λ trong ®ã : a t : KÝch th­íc n»m ngang lín nhÊt cña bÒ mÆt ch¾n n­íc theo chiÒu däc cña vËt thÓ næi, ®­îc x¸c ®Þnh nh­ h×nh d­íi ®©y: Lt=160000 H=12300 at T Lq=146000 ds at λ dt λ nt γ1 Tr­êng hîp χ ngang χ doc Q (T) N (T) (m) (m) (m) §Çy hµng 9,0 156,2 57 37 0,47 0,62 0.42 212,69 145,5 Kh«ng hµng 3,5 150 57 37 0,75 0,82 0.42 131,99 74,84* T¶i träng do tµu vµ c¸c lo¹i t¶i träng kh¸c t¸c ®éng lªn bÕn.3.4. T¶i träng tùa tµu. T¶i träng ph©n bè q do tµu ®ang neo ®Ëu ë bÕn tùa lªn c«ng tr×nh d­íi t¸c dôngcña giã, sãng, dßng ch¶y ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau : Qt Wngang + Qω + Q q = 1,1. = 1,1. Lq Lq L q - ChiÒu dµi ®o¹n tiÕp xóc gi÷a tµu vµ c«ng tr×nh ; NhËn thÊy L bÕn = 180 (m) > L t = 160 (m), suy ra lÊy L q = L t = 160 (m) Tr­êng hîp Q t (T) L q (m) q (T/m) §Çy hµng 217,491 160 1,495 Kh«ng hµng 135,834 160 0,934svth : ®µo ®øc hiÕu - mssv:1700. 49- Líp 49cb2 Tr 8
 9. 9. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn3.5. T¶i träng va tµu khi tµu cËp bÕn. §éng n¨ng cña tµu ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau : D.v 2 Eq = ψ . 2 Trong ®ã : v - Thµnh phÇn vu«ng gãc víi mÐp bÕn cña tèc ®é tµu cËp lÊy theo b¶ng 29[1] ; v = 0,11 (m/s) D - L­îng rÏ n­íc cña tµu D = 20000 (T ) ψ - HÖ sè lÊy theo b¶ng 30 (22TCN 222-95) víi bÕn liÒn bê trªnnÒn cäc cã m¸i dèc d­íi gÇm bÕn → ψ = 0,55 20000.(0,11) 2 Suy ra E q = 0,55. = 66,55 ( KJ ) 2 Tra b¶ng phô lôc 6 [1] ta chän ®­îc lo¹i ®Öm tµu nh­ sau : – Lo¹i ®Öm : BRIDGESTONE, NhËt SUPPER ARCA SA1000 H – Dung n¨ng biÕn d¹ng E e = 75 (kJ). – Ph¶n lùc F q = 224 (kN). – ChiÒu dµi ®Öm : 3,0 (m). – ChiÒu cao hoÆc ®­êng kÝnh ®Öm : 1000 (mm). – ThiÕt bÞ ®Öm tµu b»ng cao su µ = 0.5 → Thµnh phÇn lùc song song víi mÐp bÕn (22TCN 207-92 trang 524): F n = µ.F q = 0,5.224 = 112 (kN).3.6. T¶i träng neo tµu. T¶i träng t¸c dông lªn c«ng tr×nh do lùc kÐo cña d©y neo. X¸c ®Þnh theo môc 5.11 [1]. Lùc neo S (KN) t¸c dông lªn mét bÝch neo ®­îc x¸c®Þnh theo c«ng thøc sau : Qt S= n. sin α . cos β Trong ®ã : n - Sè l­îng bÝch neo chÞu lùc, víi chiÒu dµi tµu lín nhÊt Lt = 160 (m), ta tra ra n = 6.svth : ®µo ®øc hiÕu - mssv:1700. 49- Líp 49cb2 Tr 9
 10. 10. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn α , β - Gãc nghiªng cña d©y neo (xem h×nh d­íi ®©y), ®­îc lÊy theo b¶ng 32 [1]. Q t = W ngang + Q ω - T¶i träng ngang do giã và dßng ch¶y t¸c ®éng lªn tµu. β α H×nh 3: S¬ ®å tÝnh to¸n lùc neo. Ta xÐt bÝch neo ®Æt t¹i vÞ trÝ mÐp bÕn. Lùc t¸c dông lªn c«ng tr×nh theo 2 ph­¬ng: Ph­¬ng vu«ng gãc vµ ph­¬ng songvíi mÐp bÕn, ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Qt Sq = n S n = S . cos α . cos β S v = S . sin β B¶ng 3 -1: KÕt qu¶ tÝnh to¸n lùc neo Tr­êng hîp α β n Q t (T) S (T) S n ( T) S q (T) S v (T) §Çy hµng 30 20 9,901 3,512 2,858 1,65 1,201 6 Kh«ng hµng 30 40 11,728 5,103 3,385 1,955 3,28 Tõ b¶ng t¶i träng trªn ta x¸c ®Þnh ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña bÝch neo theob¶ng 11 - 3 [2]. Chän lo¹i bÝch neo HW 5 cã c¸c kÝch th­íc vµ s¬ ®å liªn kÕt ®­îc thÓhiÖn trong b¶n vÏ.svth : ®µo ®øc hiÕu - mssv:1700. 49- Líp 49cb2 Tr 10
 11. 11. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn 635 456 598 305 64 838 305 838 H×nh 4: CÊu t¹o lo¹i bÝch neo HW5.3.7. T¶i träng do thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i vµ hµng ho¸ trªn bÕn. Víi nhiÖm vô thiÕt kÕ cña ®å ¸n ta ®· chän cÊp t¶i träng khai th¸c trªn bÕn lµ cÊpIII, víi c¸c sè liÖu t¶i träng d­íi b¶ng sau ®©y: B¶ng 3-2: B¶ng gi¸ trÞ t¶i träng trªn tõng vïng T¶i träng do thiÕt bÞ vµ ph­¬ng Träng t¶i do hµng ho¸ CÊp t¶i tiÖn vËn t¶i (KN/m2) träng khai th¸c trªn CÇn cÈu §oµn tµu bÕn ¤ t« q1 q2 q3 cæng KN/m III K-250 - H-100 15 20 20svth : ®µo ®øc hiÕu - mssv:1700. 49- Líp 49cb2 Tr 11
 12. 12. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn Theo chiÒu réng bÕn , t¶i träng ®­îc ph©n thµnh c¸c vïng nh­ h×nh vÏ sau : H×nh 5: S¬ ®å träng khai th¸c c¶ng biÓn. TÝnh to¸n víi mét d¶i bÕn cã bÒ réng 3,5 (m) ta cã : q 1 = 15 x 3,5 = 52,5 KN/m = 5,25 (T/m) q 2 = 20 x 3,5 = 70 KN/m = 7 (T/m) q 3 = 20 x 3,5 = 70 KN/m = 7 (T/m)3.8. T¶i träng b¶n th©n. Bao gåm träng l­îng cña b¶n, dÇm ngang, dÇm däc, bª t«ng atphan. §Ó tÝnh to¸nnéi lùc cña bÕn ta c¾t mét d¶i b¶n song song víi dÇm ngang cã chiÒu réng b»ngkho¶ng c¸ch gi÷a hai hµng cäc. * T¶i träng b¶n th©n cña líp bª t«ng atphan: Ta cã t¶i träng b¶n th©n do líp BT atphan lµ t¶i träng ph©n bè ®­îc x¸c ®Þnh: Q BT atphan = b x δ ap x γ ap Trong ®ã: q atphan - T¶i träng b¶n th©n líp bª t«ng atphan. b - Kho¶ng d¶i c¾t ®Ó tÝnh to¸n (b = 3,5 m). δ ap - ChiÒu dµy líp bª t«ng, δ = 10 cm. γ ap -Träng l­îng riªng cña bªt«ng atphan, γ ap = 2 T/m3. VËy ta cã : q ap = 3,5 x 0,1 x 2 = 0,7 (T/m). * T¶i träng b¶n th©n cña b¶n:svth : ®µo ®øc hiÕu - mssv:1700. 49- Líp 49cb2 Tr 12
 13. 13. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn Ta cã t¶i träng b¶n th©n do b¶n lµ t¶i träng ph©n bè ®­îc x¸c ®Þnh: q b¶n = b x δ x γ bt Trong ®ã: q b¶n - T¶i träng b¶n th©n do b¶n t¸c dông. b - Kho¶ng d¶i c¾t ®Ó tÝnh to¸n (b = 3,5 m). δ - ChiÒu dµy b¶n.( = 0,3 m) γ bt - Träng l­îng riªng cña bªt«ng.( = 2,5 T/m) VËy ta cã : q b¶n = (3,5-0,8) x 0,3 x 2,5 = 2,025 (T/m). * T¶i träng b¶n th©n do dÇm ngang: T¶i träng b¶n th©n cña dÇm ngang lµ t¶i träng ph©n bè ®­îc tÝnh nh­ sau: q dÇm ngang = a x t x γ bt Trong ®ã: q dÇm ngang - T¶i träng b¶n th©n do dÇm ngang. a - BÒ réng dÇm ngang. t - Kho¶ng c¸ch tõ mÐp d­íi dÇm ngang ®Õn mÐp d­íi b¶n, hay b»ng chiÒu cao dÇm ngang trõ ®i chiÒu cao b¶n. Thay c¸c gi¸ trÞ vµo ta cã: q dÇm ngang = 0,8 x (1,2-0.3) x 2,5 = 1,8 (T/m). * T¶i träng b¶n th©n do dÇm däc: T¶i träng b¶n th©n do dÇm däc lµ ®­îc quy vÒ thµnh t¶i träng tËp trung t¹i c¸c®Çu cäc vµ ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: P dÇm däc = (b - a) x a x t x γ bt C¸c ký hiÖu nh­ trªn, thay c¸c gi¸ trÞ ta cã: P dÇm däc = (3,5-0,8) x 0,8 x (1,2 - 0,3) x 2,5 = 4,86 (T). * T¶i träng cña dÇm vßi voi. T¶i träng cña dÇm vßi voi ®­îc tÝnh mét c¸ch t­¬ng ®èi vµ quy vÒ thµnh t¶i trängtËp trung t¹i ®Çu dÇm . P vßi voi = 3,5 (T). * C¸c tæ hîp t¶i träng. C¸c tæ hîp c¬ b¶n ®Ó tÝnh to¸n néi lùc cÊu kiÖn nh­ sau :svth : ®µo ®øc hiÕu - mssv:1700. 49- Líp 49cb2 Tr 13
 14. 14. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn * Tæ hîp c¬ b¶n: Bao gåm t¶i träng th­êng xuyªn , t¶i träng t¹m thêi t¸c ®éng kÐo dµi , cïng víimét trong sè c¸c t¶i träng t¹m thêi t¸c ®éng nhanh. C¨n cø vµo tæ hîp t¶i träng c¬ b¶nta cã hai tæ hîp t¶i träng tÝnh to¸n nh­ sau : – Tæ hîp 1: T¶i träng b¶n th©n cÇu tµu + t¶i do hµng ho¸ xÕp trªn bÕn + t¶i do neo tµu. – Tæ hîp 2: T¶i träng b¶n th©n cÇu tµu + t¶i do hµng ho¸ xÕp trªn bÕn + t¶i do va tµu. – Tæ hîp 3: Bao gåm tæ hîp cña 2 tæ hîp t¶i träng trªn. * HÖ sè tæ hîp t¶i träng: (Theo b¶ng 2-1 CTBC) [2] – Träng l­îng riªng cña cÊu kiÖn cÇu tµu : 1.05 – T¶i träng do ph­¬ng tiÖn bèc xÕp : 1.2 – T¶i träng do hµng ho¸ : 1.3 – T¶i träng do tµu : 1.2svth : ®µo ®øc hiÕu - mssv:1700. 49- Líp 49cb2 Tr 14
 15. 15. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓniv. TÝnh to¸n néi lùc kÕt cÊu.4.1. X¸c ®Þnh to¹ ®é t©m ®µn håi. * X¸c ®Þnh s¬ bé chiÒu dµi tÝnh to¸n cña cäc vµ chiÒu dµi tù do cña cäc: Trªn m¸i dèc cã ®é dèc ≅ 1 : 2,54 líp ®¸ dµy 0.55 (m) líp c¸t ®Öm d­íi ®¸y dµy 0.2(m), líp c¸t dÇy 0.15(m). Ta cã chiÒu dµi tÝnh to¸n cña cäc ®­îc x¸c ®Þnh theo ph­¬ngph¸p kinh nghiÖm nh­ sau: l tt = l 0 + η.d Trong ®ã: l 0 - chiÒu dµi tù do cña cäc ( lµ kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hoµ cña dÇm tíi mÆt ®Êt )®­îc x¸c ®Þnh dùa vµo mÆt c¾t ®Þa chÊt, cao ®é ®Æt bÕn vµ kho¶ng c¸ch gi÷a mçi hµng cäc. η - HÖ sè kinh nghiÖm ®­îc lÊy trong kho¶ng tõ (5 ÷ 7), trong ®å ¸n nµy ta chän η= 7. d - §­êng kÝnh cäc, d = 0.4 m Ta cã b¶ng sè liÖu tÝnh to¸n chiÒu dµi cäc d­íi b¶ng sau: 24000 1000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 2900 3802 5651 7121 CX3 8030 9380 C5 11229 12427 C4 13973 15600 12120 CX2 C3 C2 27° CX1svth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 15
 16. 16. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn B¶ng 4-1 : ChiÒu dµi cäc Hµng cäc l 0 (m) η.d (m) l tt (m) A ( Cäc xiªn ) 13,973 2.8 16,773 B 11,229 2.8 14,029 C 9,380 2.8 12,180 D ( Cäc xiªn ) 8,030 2.8 10,830 E 5,651 2.8 8,451 F 3,802 2.8 6,602 G ( Cäc xiªn ) 2,900 2.8 5,700 * X¸c ®Þnh to¹ ®é t©m ®µn håi: Gäi to¹ ®é t©m ®µn håi lµ C( x C , y C ). To¹ ®é t©m ®µn håi ®­îc tÝnh theo c«ng thøcsau : xC = ∑ H .x iy i yC = ∑ H .y ix i ∑H iy ∑H ix Trong ®ã : ∑H ix ; ∑H iy lµ tæng ph¶n lùc do chuyÓn vÞ ngang ®¬n vÞ cña c¸c cäc theoph­¬ng x vµ ph­¬ng y. xi, yi - To¹ ®é ®Çu cäc thø i ®èi víi gèc to¹ ®é ban ®Çu. ∑H ix , ∑ iy i - M« men tæng céng cña c¸c ph¶n lùc øng víi trôc x vµ . yi H .xtrôc y. Víi gi¶ thiÕt cäc ®Òu ngµm chÆt trong ®Êt vµ ë ®Çu cäc th× ph¶n lùc ngang H ix vµ H iycña cäc ®¬n ®­îc x¸c ®Þnh nh­ lùc c¾t Q g©y ra do c¸c chuyÓn vÞ ®¬n vÞ theo c¸c c«ngthøc cña c¬ häc kÕt cÊu : 12 EJ H ix = H iy = Q = li3 – M« men qu¸n tÝnh cña cäc : J= a 4 0,4 4 = 12 12 = 2,1333.10 −3 (m ) 4 – DiÖn tÝch tiÕt diÖn cäc :svth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 16
 17. 17. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn F = a2 = 0.42 = 0.16 (m2). – Cäc bª t«ng cèt thÐp m¸c 300, ta cã : E = 2,9.106 (T/m2) => EJ = 2,9.106.2,133. 10 -3 = 6186,667 (Tm2). §èi víi hµng cäc thø 1vµ hµng cäc thø 4 tõ ngoµi vµo, do dÒu lµ c¸c hµng cäc xiªnvíi hai cäc nghiªng so víi ph­¬ng th¼ng ®øng mét gãc α nªn ph¶n lùc ngang H ix vµ H iycña cäc ®¬n ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau : Sin 2 (α 1 +α 2 ) H ix = H iy = k1Cos 2α 1 + k 2 .Cos 2α 2 Trong ®ã: l1, 2 k 1 , k 2 - C¸c hÖ sè lón ®µn håi ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau : k1, 2 = EF Tõ c¸c c«ng thøc ®ã ta thµnh lËp b¶ng tÝnh t¶i träng ngang ®Çu cäc víi tÊt c¶ c¸c cäcnh­ sau : B¶ng 4 : X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè ®Ó tÝnh to¹ ®é t©m ®µn håi x yHµng STT (m) (m) l0 ηd ltt Hix (T/m) Hiy (T/m) Hix.yi (T) Hiy.xi (T) cäc (m) (m) (m) 1 0 0 13.973 2.8 16.773 826.46258 826.46258 0 0 2 3.5 0 13.973 2.8 16.773 826.46258 826.46258 0 2892.619Hµng 3 7 0 13.973 2.8 16.773 826.46258 826.46258 0 5785.238 cäc 4 10.5 0 13.973 2.8 16.773 826.46258 826.46258 0 8677.8571 xiªn 5 14 0 13.973 2.8 16.773 826.46258 826.46258 0 11570.476 6 17.5 0 13.973 2.8 16.773 826.46258 826.46258 0 14463.095 A 7 21 0 13.973 2.8 16.773 826.46258 826.46258 0 17355.714 8 24.5 0 13.973 2.8 16.773 826.46258 826.46258 0 20248.333 9 28 0 13.973 2.8 16.773 826.46258 826.46258 0 23140.952 10 31.5 0 13.973 2.8 16.773 826.46258 826.46258 0 26033.571 11 35 0 13.973 2.8 16.773 826.46258 826.46258 0 28926.19 12 38.5 0 13.973 2.8 16.773 826.46258 826.46258 0 31818.809 13 42 0 13.973 2.8 16.773 826.46258 826.46258 0 34711.428 1 0 3.5 11.229 2.8 14.029 26.887958 26.887958 94.107852 0 2 3.5 3.5 11.229 2.8 14.029 26.887958 26.887958 94.107852 94.107852 3 7 3.5 11.229 2.8 14.029 26.887958 26.887958 94.107852 188.2157 4 10.5 3.5 11.229 2.8 14.029 26.887958 26.887958 94.107852 282.32356 5 14 3.5 11.229 2.8 14.029 26.887958 26.887958 94.107852 376.43141svth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 17
 18. 18. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn B 6 17.5 3.5 11.229 2.8 14.029 26.887958 26.887958 94.107852 470.53926 7 21 3.5 11.229 2.8 14.029 26.887958 26.887958 94.107852 564.64711 8 24.5 3.5 11.229 2.8 14.029 26.887958 26.887958 94.107852 658.75497 9 28 3.5 11.229 2.8 14.029 26.887958 26.887958 94.107852 752.86282 10 31.5 3.5 11.229 2.8 14.029 26.887958 26.887958 94.107852 846.97067 11 35 3.5 11.229 2.8 14.029 26.887958 26.887958 94.107852 941.07852 12 38.5 3.5 11.229 2.8 14.029 26.887958 26.887958 94.107852 1035.1864 13 42 3.5 11.229 2.8 14.029 26.887958 26.887958 94.107852 1129.2942 1 0 7 9.38 2.8 12.18 41.086212 41.086212 287.60348 0 2 3.5 7 9.38 2.8 12.18 41.086212 41.086212 287.60348 143.80174 3 7 7 9.38 2.8 12.18 41.086212 41.086212 287.60348 287.60348 4 10.5 7 9.38 2.8 12.18 41.086212 41.086212 287.60348 431.40522 5 14 7 9.38 2.8 12.18 41.086212 41.086212 287.60348 575.20696 C 6 17.5 7 9.38 2.8 12.18 41.086212 41.086212 287.60348 719.0087 7 21 7 9.38 2.8 12.18 41.086212 41.086212 287.60348 862.81044 8 24.5 7 9.38 2.8 12.18 41.086212 41.086212 287.60348 1006.6122 9 28 7 9.38 2.8 12.18 41.086212 41.086212 287.60348 1150.4139 10 31.5 7 9.38 2.8 12.18 41.086212 41.086212 287.60348 1294.2157 11 35 7 9.38 2.8 12.18 41.086212 41.086212 287.60348 1438.0174 12 38.5 7 9.38 2.8 12.18 41.086212 41.086212 287.60348 1581.8191 13 42 7 9.38 2.8 12.18 41.086212 41.086212 287.60348 1725.6209 1 0 10.5 8.03 2.8 10.83 1343.0311 1343.0311 14101.827 0 2 3.5 10.5 8.03 2.8 10.83 1343.0311 1343.0311 14101.827 4700.609Hµng 3 7 10.5 8.03 2.8 10.83 1343.0311 1343.0311 14101.827 9401.218 cäc 4 10.5 10.5 8.03 2.8 10.83 1343.0311 1343.0311 14101.827 14101.827 xiªn 5 14 10.5 8.03 2.8 10.83 1343.0311 1343.0311 14101.827 18802.436 6 17.5 10.5 8.03 2.8 10.83 1343.0311 1343.0311 14101.827 23503.045 D 7 21 10.5 8.03 2.8 10.83 1343.0311 1343.0311 14101.827 28203.654 8 24.5 10.5 8.03 2.8 10.83 1343.0311 1343.0311 14101.827 32904.263 9 28 10.5 8.03 2.8 10.83 1343.0311 1343.0311 14101.827 37604.872 10 31.5 10.5 8.03 2.8 10.83 1343.0311 1343.0311 14101.827 42305.481 11 35 10.5 8.03 2.8 10.83 1343.0311 1343.0311 14101.827 47006.09 12 38.5 10.5 8.03 2.8 10.83 1343.0311 1343.0311 14101.827 51706.699 13 42 10.5 8.03 2.8 10.83 1343.0311 1343.0311 14101.827 56407.308 1 0 14 5.651 2.8 8.451 123.00242 123.00242 1722.0339 0 2 3.5 14 5.651 2.8 8.451 123.00242 123.00242 1722.0339 430.50847 3 7 14 5.651 2.8 8.451 123.00242 123.00242 1722.0339 861.01694svth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 18
 19. 19. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn 4 10.5 14 5.651 2.8 8.451 123.00242 123.00242 1722.0339 1291.5254 5 14 14 5.651 2.8 8.451 123.00242 123.00242 1722.0339 1722.0339 E 6 17.5 14 5.651 2.8 8.451 123.00242 123.00242 1722.0339 2152.5424 7 21 14 5.651 2.8 8.451 123.00242 123.00242 1722.0339 2583.0508 8 24.5 14 5.651 2.8 8.451 123.00242 123.00242 1722.0339 3013.5593 9 28 14 5.651 2.8 8.451 123.00242 123.00242 1722.0339 3444.0678 10 31.5 14 5.651 2.8 8.451 123.00242 123.00242 1722.0339 3874.5762 11 35 14 5.651 2.8 8.451 123.00242 123.00242 1722.0339 4305.0847 12 38.5 14 5.651 2.8 8.451 123.00242 123.00242 1722.0339 4735.5932 13 42 14 5.651 2.8 8.451 123.00242 123.00242 1722.0339 5166.1017 1 0 17.5 3.802 2.8 6.602 257.99507 257.99507 4514.9137 0 2 3.5 17.5 3.802 2.8 6.602 257.99507 257.99507 4514.9137 902.98274 3 7 17.5 3.802 2.8 6.602 257.99507 257.99507 4514.9137 1805.9655 4 10.5 17.5 3.802 2.8 6.602 257.99507 257.99507 4514.9137 2708.9482 5 14 17.5 3.802 2.8 6.602 257.99507 257.99507 4514.9137 3611.9309 F 6 17.5 17.5 3.802 2.8 6.602 257.99507 257.99507 4514.9137 4514.9137 7 21 17.5 3.802 2.8 6.602 257.99507 257.99507 4514.9137 5417.8964 8 24.5 17.5 3.802 2.8 6.602 257.99507 257.99507 4514.9137 6320.8792 9 28 17.5 3.802 2.8 6.602 257.99507 257.99507 4514.9137 7223.8619 10 31.5 17.5 3.802 2.8 6.602 257.99507 257.99507 4514.9137 8126.8446 11 35 17.5 3.802 2.8 6.602 257.99507 257.99507 4514.9137 9029.8274 12 38.5 17.5 3.802 2.8 6.602 257.99507 257.99507 4514.9137 9932.8101 13 42 17.5 3.802 2.8 6.602 257.99507 257.99507 4514.9137 10835.793 1 0 21 2.9 2.8 5.7 400.87908 400.87908 8418.4607 0 2 3.5 21 2.9 2.8 5.7 400.87908 400.87908 8418.4607 1403.0768 3 7 21 2.9 2.8 5.7 400.87908 400.87908 8418.4607 2806.1536 4 10.5 21 2.9 2.8 5.7 400.87908 400.87908 8418.4607 4209.2304 5 14 21 2.9 2.8 5.7 400.87908 400.87908 8418.4607 5612.3072 G 6 17.5 21 2.9 2.8 5.7 400.87908 400.87908 8418.4607 7015.384 7 21 21 2.9 2.8 5.7 400.87908 400.87908 8418.4607 8418.4607 8 24.5 21 2.9 2.8 5.7 400.87908 400.87908 8418.4607 9821.5375 9 28 21 2.9 2.8 5.7 400.87908 400.87908 8418.4607 11224.614 10 31.5 21 2.9 2.8 5.7 400.87908 400.87908 8418.4607 12627.691 11 35 21 2.9 2.8 5.7 400.87908 400.87908 8418.4607 14030.768 12 38.5 21 2.9 2.8 5.7 400.87908 400.87908 8418.4607 15433.845 13 42 21 2.9 2.8 5.7 400.87908 400.87908 8418.4607 16836.921 Tæng 38850.599 38850.599 370387.85 807444.12svth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 19
 20. 20. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn Tõ b¶ng ta cã :∑H ix = ∑H iy = 38850.599∑H ix . yi = 370387.85∑H iy .xi = 807444.12 Do ®ã to¹ ®é t©m ®µn håi lµ : XC = ∑ H .x iy i = 807444,12 = 20,783 (m ) ∑H iy 38850,599 YC = ∑ H .y ix i = 370387,85 = 9.534 (m ) ∑H ix 38850,5994.2. X¸c ®Þnh lùc x« ngang lªn c¸c hµng cäc. XÐt mét sè tr­êng hîp cÇu tµu chÞu t¸c dông cña c¸c t¶i träng t¸c dông theo ph­¬ngngang vµ chän ra tr­êng hîp nguy hiÓm nhÊt ®Ó tÝnh to¸n. * C¸c tr­êng hîp tÝnh to¸n: – CÇu tµu chÞu lùc neo tµu & CÇu tµu chÞu lùc va tµu: Lùc neo tµu t¸c ®éng lªn tõng ph©n ®o¹n cña cÇu tµu th«ng qua lùc c¨ng d©y neo.Thµnh phÇn lùc ngang cña d©y neo nµy lµ: S q vµ S n ®· tÝnh to¸n ë trªn. Trong hai tr­ênghîp tµu ®Çy hµng vµ kh«ng hµng th× tr­êng hîp tµu ®Çy hµng cã t¶i träng neo lín h¬n do®ã lÊy t¶i träng neo trong tr­êng hîp nµy ®Ó tÝnh to¸n.svth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 20
 21. 21. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn Y Y X X C(20,783;9.534) C(20,783;9,534) 62,78 62,78 11,2 22,4 36,248 36,248 H×nh 6: S¬ ®å bÕn chÞu lùc neo tµu. H×nh 7: S¬ ®å bÕn chÞu lùc va tµu. CÇu tµu chÞu lùc tùa tµu: Tµu tùa vµo bÕn cÇu tÇu coi nh­ g©y ra mét t¶i ph©n bè q. Y Y X X C(20,783;9,534) C(20,783;9.534) q Ft H×nh 8: S¬ ®å bÕn chÞu lùc tùa tµu. Sau khi quy vÒ lùc tËp trung ta thÊy lùc nµy ®i qua t©m ®µn håi C nh­ h×nh vÏ : Chó ý : CÇu tµu trong ®å ¸n nµy lµ cÇu tµu liÒn bê nªn sÏ kh«ng x¶y ra tr­êng hîpcÇu tµu chÞu ®ång thêi c¸c t¶i träng ngang trªn. * Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n: §Æt: ΣX, ΣY lµ tæng hîp c¸c t¶i träng t¸c dông theo ph­¬ng ngang vµ ph­¬ng ®øng(T). X, Y lµ täa ®é cña ®iÓm ®Æt c¸c lùc ΣX, ΣY so víi cäc A1. Lx, Ly lµ c¸nh tay ®ßn cña ®iÓm ®Æt ΣY, ΣX so víi t©m ®µn håi (m). Ta cã:svth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 21
 22. 22. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn Mo = ΣX x L y + ΣY x L x (Tm) ∆x = ∑X (m) ∑H ix ∆y = ∑Y (m) ∑H iy MO ϕ= ( Rad ) ∑ H ix . yi2 + ∑ H iy .xi2 Lùc ngang ph©n bè theo c¶ hai ph­¬ng cho cäc thø i ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøcsau : H ix = H ix (∆x ± y iϕ ) H iy = H iy (∆y ± xiϕ ) Trong ®ã: xi , yi - To¹ ®é cña cäc thø i ®èi víi hÖ to¹ ®é míi cã gèc t¹i t©m ®µn håi C. Ta cã b¶ng kÕt qu¶ tÝnh chuyÓn vÞ nh­ sau : Gi¸ trÞ chuyÓn vÞ Tr­êng hîp Lùc neo Lùc va ∆x 0,000147128 0.00028828 ∆y -0.000084941 0.00057657 ϕ -0.0000001691 -0.00001974svth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 22
 23. 23. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn Bảng 5: bảng phân phối giá trị lực neo của các cọc trong hệ toạ độ mớihµng cäc thø tù x(m) y(m) x(m) y(m) Hix.y2 Hiy.x2 H N0ix Ho NOiy (T/m) (T/m) 1 0 0 -20.783 -9.534 0 0 0.135 -0.041 2 3.5 0 -17.283 -9.534 0 10124.1666 0.135 -0.046 Hµng 3 7 0 -13.783 -9.534 0 40496.6663 0.135 -0.051 cäc 4 10.5 0 -10.283 -9.534 0 91117.4991 0.135 -0.056 xiªn 5 14 0 -6.783 -9.534 0 161986.665 0.135 -0.061 6 17.5 0 -3.283 -9.534 0 253104.164 0.135 -0.066 A 7 21 0 0.217 -9.534 0 364469.997 0.135 -0.071 8 24.5 0 3.717 -9.534 0 496084.162 0.135 -0.075 9 28 0 7.217 -9.534 0 647946.66 0.135 -0.080 10 31.5 0 10.717 -9.534 0 820057.492 0.135 -0.085 11 35 0 14.217 -9.534 0 1012416.66 0.135 -0.090 12 38.5 0 17.717 -9.534 0 1225024.15 0.135 -0.095 13 42 0 21.217 -9.534 0 1457879.99 0.135 -0.100 1 0 3.5 -20.783 -6.034 329.37748 0 0.004 -0.001 2 3.5 3.5 -17.283 -6.034 329.37748 329.377483 0.004 -0.001 3 7 3.5 -13.783 -6.034 329.37748 1317.50993 0.004 -0.002 4 10.5 3.5 -10.283 -6.034 329.37748 2964.39735 0.004 -0.002 5 14 3.5 -6.783 -6.034 329.37748 5270.03973 0.004 -0.002 B 6 17.5 3.5 -3.283 -6.034 329.37748 8234.43707 0.004 -0.002 7 21 3.5 0.217 -6.034 329.37748 11857.5894 0.004 -0.002 8 24.5 3.5 3.717 -6.034 329.37748 16139.4967 0.004 -0.002 9 28 3.5 7.217 -6.034 329.37748 21080.1589 0.004 -0.003 10 31.5 3.5 10.717 -6.034 329.37748 26679.5761 0.004 -0.003 11 35 3.5 14.217 -6.034 329.37748 32937.7483 0.004 -0.003 svth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 23
 24. 24. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn 12 38.5 3.5 17.717 -6.034 329.37748 39854.6754 0.004 -0.003 13 42 3.5 21.217 -6.034 329.37748 47430.3575 0.004 -0.003 1 0 7 -20.783 -2.534 2013.2244 0 0.006 -0.002 2 3.5 7 -17.283 -2.534 2013.2244 503.306092 0.006 -0.002 3 7 7 -13.783 -2.534 2013.2244 2013.22437 0.006 -0.003 4 10.5 7 -10.283 -2.534 2013.2244 4529.75483 0.006 -0.003 5 14 7 -6.783 -2.534 2013.2244 8052.89747 0.006 -0.003 C 6 17.5 7 -3.283 -2.534 2013.2244 12582.6523 0.006 -0.003 7 21 7 0.217 -2.534 2013.2244 18119.0193 0.006 -0.004 8 24.5 7 3.717 -2.534 2013.2244 24661.9985 0.006 -0.004 9 28 7 7.217 -2.534 2013.2244 32211.5899 0.006 -0.004 10 31.5 7 10.717 -2.534 2013.2244 40767.7934 0.006 -0.004 11 35 7 14.217 -2.534 2013.2244 50330.6092 0.006 -0.004 12 38.5 7 17.717 -2.534 2013.2244 60900.0371 0.006 -0.005 13 42 7 21.217 -2.534 2013.2244 72476.0772 0.006 -0.005 1 0 10.5 -20.783 0.966 148069.18 0 0.195 -0.067 2 3.5 10.5 -17.283 0.966 148069.18 16452.1315 0.195 -0.075Hµng 3 7 10.5 -13.783 0.966 148069.18 65808.5261 0.195 -0.083cäc 4 10.5 10.5 -10.283 0.966 148069.18 148069.184 0.195 -0.091xiªn 5 14 10.5 -6.783 0.966 148069.18 263234.104 0.195 -0.099 6 17.5 10.5 -3.283 0.966 148069.18 411303.288 0.195 -0.107 D 7 21 10.5 0.217 0.966 148069.18 592276.735 0.195 -0.115 8 24.5 10.5 3.717 0.966 148069.18 806154.444 0.195 -0.123 9 28 10.5 7.217 0.966 148069.18 1052936.42 0.195 -0.130 10 31.5 10.5 10.717 0.966 148069.18 1332622.65 0.195 -0.138 11 35 10.5 14.217 0.966 148069.18 1645213.15 0.195 -0.146 12 38.5 10.5 17.717 0.966 148069.18 1990707.91 0.195 -0.154 13 42 10.5 21.217 0.966 148069.18 2369106.94 0.195 -0.162 1 0 14 -20.783 4.466 24108.474 0 0.017 -0.006 2 3.5 14 -17.283 4.466 24108.474 1506.77965 0.017 -0.007 3 7 14 -13.783 4.466 24108.474 6027.11861 0.017 -0.008 4 10.5 14 -10.283 4.466 24108.474 13561.0169 0.017 -0.008 5 14 14 -6.783 4.466 24108.474 24108.4744 0.017 -0.009 E 6 17.5 14 -3.283 4.466 24108.474 37669.4913 0.017 -0.010 7 21 14 0.217 4.466 24108.474 54244.0675 0.017 -0.010 8 24.5 14 3.717 4.466 24108.474 73832.203 0.017 -0.011 9 28 14 7.217 4.466 24108.474 96433.8977 0.017 -0.012 10 31.5 14 10.717 4.466 24108.474 122049.152 0.017 -0.013 11 35 14 14.217 4.466 24108.474 150677.965 0.017 -0.013 svth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 24
 25. 25. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn 12 38.5 14 17.717 4.466 24108.474 182320.338 0.017 -0.014 13 42 14 21.217 4.466 24108.474 216976.27 0.017 -0.015 1 0 17.5 -20.783 7.966 79010.989 0 0.034 -0.013 2 3.5 17.5 -17.283 7.966 79010.989 3160.43958 0.034 -0.014 3 7 17.5 -13.783 7.966 79010.989 12641.7583 0.034 -0.016 4 10.5 17.5 -10.283 7.966 79010.989 28443.9562 0.034 -0.017 5 14 17.5 -6.783 7.966 79010.989 50567.0333 0.034 -0.019F 6 17.5 17.5 -3.283 7.966 79010.989 79010.9895 0.034 -0.020 7 21 17.5 0.217 7.966 79010.989 113775.825 0.034 -0.022 8 24.5 17.5 3.717 7.966 79010.989 154861.539 0.034 -0.024 9 28 17.5 7.217 7.966 79010.989 202268.133 0.034 -0.025 10 31.5 17.5 10.717 7.966 79010.989 255995.606 0.034 -0.027 11 35 17.5 14.217 7.966 79010.989 316043.958 0.034 -0.028 12 38.5 17.5 17.717 7.966 79010.989 382413.189 0.034 -0.030 13 42 17.5 21.217 7.966 79010.989 455103.299 0.034 -0.031 1 0 21 -20.783 11.466 176787.68 0 0.051 -0.020 2 3.5 21 -17.283 11.466 176787.68 4910.76877 0.051 -0.022 3 7 21 -13.783 11.466 176787.68 19643.0751 0.051 -0.025 4 10.5 21 -10.283 11.466 176787.68 44196.9189 0.051 -0.027 5 14 21 -6.783 11.466 176787.68 78572.3002 0.051 -0.029G 6 17.5 21 -3.283 11.466 176787.68 122769.219 0.051 -0.032 7 21 21 0.217 11.466 176787.68 176787.676 0.051 -0.034 8 24.5 21 3.717 11.466 176787.68 240627.67 0.051 -0.037 9 28 21 7.217 11.466 176787.68 314289.201 0.051 -0.039 10 31.5 21 10.717 11.466 176787.68 397772.27 0.051 -0.041 11 35 21 14.217 11.466 176787.68 491076.877 0.051 -0.044 12 38.5 21 17.717 11.466 176787.68 594203.021 0.051 -0.046 13 42 21 21.217 11.466 176787.68 707150.702 0.051 -0.048 Khung däc sau khi ®· ph©n bè lùc neo: Khung däc ΣH1x(T) ΣH2x(T) ΣH3x(T) ΣH4x(T) ΣH5x(T) ΣH6x(T) ΣH7x(T) Giá trị 1.754 0.055 0.081 2.540 0.223 0.448 0.666 svth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 25
 26. 26. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn Khung ngang sau khi ®· ph©n bè lùc neo: Khung ngang ΣH1y(T) ΣH2y(T) ΣH3y(T) ΣH4y(T) ΣH5y(T) ΣH6y(T) ΣH7y(T) Giá trị -0.1503 -0.1682 -0.1861 -0.2039 -0.2218 -0.2397 -0.2576 Khung ngang ΣH8y(T) ΣH9y(T) ΣH10y(T) ΣH11y(T) ΣH12y(T) ΣH13y(T) Giá trị -0.2754 -0.2933 -0.3112 -0.3291 -0.3469 -0.3648 Tõ ®ã ta cã nhËn xÐt : Khung däc nguy hiÓm nhÊt lµ khung G cã : Σ H4x = 2.54 (T) Khung ngang nguy hiÓm nhÊt lµ khung sè 12 cã : Σ H13y = -0,3648 (T) Bảng 5: bảng phân phối giá trị lực va của các cọc trong hệ toạ độ mớihµng thø tù x(m) y(m) x(m) y(m) Hix.y2 Hiy.x2 H V0ix H VOiy cäc (T/m) (T/m) 1 0 0 -20.783 -9.534 0 0 0.394 0.137 2 3.5 0 -17.283 -9.534 0 10124.1666 0.394 0.195Hµng 3 7 0 -13.783 -9.534 0 40496.6663 0.394 0.252cäc 4 10.5 0 -10.283 -9.534 0 91117.4991 0.394 0.309xiªn 5 14 0 -6.783 -9.534 0 161986.665 0.394 0.366 6 17.5 0 -3.283 -9.534 0 253104.164 0.394 0.423 A 7 21 0 0.217 -9.534 0 364469.997 0.394 0.480 8 24.5 0 3.717 -9.534 0 496084.162 0.394 0.537 9 28 0 7.217 -9.534 0 647946.66 0.394 0.594 10 31.5 0 10.717 -9.534 0 820057.492 0.394 0.651 11 35 0 14.217 -9.534 0 1012416.66 0.394 0.708 12 38.5 0 17.717 -9.534 0 1225024.15 0.394 0.766 13 42 0 21.217 -9.534 0 1457879.99 0.394 0.823 1 0 3.5 -20.783 -6.034 329.37748 0 0.011 0.004 2 3.5 3.5 -17.283 -6.034 329.37748 329.377483 0.011 0.006 3 7 3.5 -13.783 -6.034 329.37748 1317.50993 0.011 0.008 4 10.5 3.5 -10.283 -6.034 329.37748 2964.39735 0.011 0.010 5 14 3.5 -6.783 -6.034 329.37748 5270.03973 0.011 0.012 B 6 17.5 3.5 -3.283 -6.034 329.37748 8234.43707 0.011 0.014 7 21 3.5 0.217 -6.034 329.37748 11857.5894 0.011 0.016 svth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 26
 27. 27. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn 8 24.5 3.5 3.717 -6.034 329.37748 16139.4967 0.011 0.017 9 28 3.5 7.217 -6.034 329.37748 21080.1589 0.011 0.019 10 31.5 3.5 10.717 -6.034 329.37748 26679.5761 0.011 0.021 11 35 3.5 14.217 -6.034 329.37748 32937.7483 0.011 0.023 12 38.5 3.5 17.717 -6.034 329.37748 39854.6754 0.011 0.025 13 42 3.5 21.217 -6.034 329.37748 47430.3575 0.011 0.027 1 0 7 -20.783 -2.534 2013.2244 0 0.014 0.007 2 3.5 7 -17.283 -2.534 2013.2244 503.306092 0.014 0.010 3 7 7 -13.783 -2.534 2013.2244 2013.22437 0.014 0.013 4 10.5 7 -10.283 -2.534 2013.2244 4529.75483 0.014 0.015 5 14 7 -6.783 -2.534 2013.2244 8052.89747 0.014 0.018 C 6 17.5 7 -3.283 -2.534 2013.2244 12582.6523 0.014 0.021 7 21 7 0.217 -2.534 2013.2244 18119.0193 0.014 0.024 8 24.5 7 3.717 -2.534 2013.2244 24661.9985 0.014 0.027 9 28 7 7.217 -2.534 2013.2244 32211.5899 0.014 0.030 10 31.5 7 10.717 -2.534 2013.2244 40767.7934 0.014 0.032 11 35 7 14.217 -2.534 2013.2244 50330.6092 0.014 0.035 12 38.5 7 17.717 -2.534 2013.2244 60900.0371 0.014 0.038 13 42 7 21.217 -2.534 2013.2244 72476.0772 0.014 0.041 1 0 10.5 -20.783 0.966 148069.18 0 0.362 0.223 2 3.5 10.5 -17.283 0.966 148069.18 16452.1315 0.362 0.316Hµng 3 7 10.5 -13.783 0.966 148069.18 65808.5261 0.362 0.409cäc 4 10.5 10.5 -10.283 0.966 148069.18 148069.184 0.362 0.502xiªn 5 14 10.5 -6.783 0.966 148069.18 263234.104 0.362 0.595 6 17.5 10.5 -3.283 0.966 148069.18 411303.288 0.362 0.687 D 7 21 10.5 0.217 0.966 148069.18 592276.735 0.362 0.780 8 24.5 10.5 3.717 0.966 148069.18 806154.444 0.362 0.873 9 28 10.5 7.217 0.966 148069.18 1052936.42 0.362 0.966 10 31.5 10.5 10.717 0.966 148069.18 1332622.65 0.362 1.058 11 35 10.5 14.217 0.966 148069.18 1645213.15 0.362 1.151 12 38.5 10.5 17.717 0.966 148069.18 1990707.91 0.362 1.244 13 42 10.5 21.217 0.966 148069.18 2369106.94 0.362 1.337 1 0 14 -20.783 4.466 24108.474 0 0.025 0.020 2 3.5 14 -17.283 4.466 24108.474 1506.77965 0.025 0.029 3 7 14 -13.783 4.466 24108.474 6027.11861 0.025 0.037 4 10.5 14 -10.283 4.466 24108.474 13561.0169 0.025 0.046 5 14 14 -6.783 4.466 24108.474 24108.4744 0.025 0.054 E 6 17.5 14 -3.283 4.466 24108.474 37669.4913 0.025 0.063 7 21 14 0.217 4.466 24108.474 54244.0675 0.025 0.071 svth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 27
 28. 28. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn 8 24.5 14 3.717 4.466 24108.474 73832.203 0.025 0.080 9 28 14 7.217 4.466 24108.474 96433.8977 0.025 0.088 10 31.5 14 10.717 4.466 24108.474 122049.152 0.025 0.097 11 35 14 14.217 4.466 24108.474 150677.965 0.025 0.105 12 38.5 14 17.717 4.466 24108.474 182320.338 0.025 0.114 13 42 14 21.217 4.466 24108.474 216976.27 0.025 0.122 1 0 17.5 -20.783 7.966 79010.989 0 0.034 0.043 2 3.5 17.5 -17.283 7.966 79010.989 3160.43958 0.034 0.061 3 7 17.5 -13.783 7.966 79010.989 12641.7583 0.034 0.079 4 10.5 17.5 -10.283 7.966 79010.989 28443.9562 0.034 0.096 5 14 17.5 -6.783 7.966 79010.989 50567.0333 0.034 0.114F 6 17.5 17.5 -3.283 7.966 79010.989 79010.9895 0.034 0.132 7 21 17.5 0.217 7.966 79010.989 113775.825 0.034 0.150 8 24.5 17.5 3.717 7.966 79010.989 154861.539 0.034 0.168 9 28 17.5 7.217 7.966 79010.989 202268.133 0.034 0.185 10 31.5 17.5 10.717 7.966 79010.989 255995.606 0.034 0.203 11 35 17.5 14.217 7.966 79010.989 316043.958 0.034 0.221 12 38.5 17.5 17.717 7.966 79010.989 382413.189 0.034 0.239 13 42 17.5 21.217 7.966 79010.989 455103.299 0.034 0.257 1 0 21 -20.783 11.466 176787.68 0 0.025 0.067 2 3.5 21 -17.283 11.466 176787.68 4910.76877 0.025 0.094 3 7 21 -13.783 11.466 176787.68 19643.0751 0.025 0.122 4 10.5 21 -10.283 11.466 176787.68 44196.9189 0.025 0.150 5 14 21 -6.783 11.466 176787.68 78572.3002 0.025 0.177G 6 17.5 21 -3.283 11.466 176787.68 122769.219 0.025 0.205 7 21 21 0.217 11.466 176787.68 176787.676 0.025 0.233 8 24.5 21 3.717 11.466 176787.68 240627.67 0.025 0.261 9 28 21 7.217 11.466 176787.68 314289.201 0.025 0.288 10 31.5 21 10.717 11.466 176787.68 397772.27 0.025 0.316 11 35 21 14.217 11.466 176787.68 491076.877 0.025 0.344 12 38.5 21 17.717 11.466 176787.68 594203.021 0.025 0.371 13 42 21 21.217 11.466 176787.68 707150.702 0.025 0.399 SUM 5594146 24041530.3 11.22484 22.79901 Khung däc sau khi ®· ph©n bè lùc va: Khung däc ΣH1x(T) ΣH2x(T) ΣH3x(T) ΣH4x(T) ΣH5x(T) ΣH6x(T) ΣH7x(T) Giá trị 5.119 0.142 0.181 4.700 0.320 0.440 0.323 svth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 28
 29. 29. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓnKhung ngang sau khi ®· ph©n bè lùc va: Khung ngang ΣH1y(T) ΣH2y(T) ΣH3y(T) ΣH4y(T) ΣH5y(T) ΣH6y(T) ΣH7y(T) Giá trị 0.5023 0.7109 0.9195 1.1280 1.3366 1.5452 1.7538 Khung ngang ΣH8y(T) ΣH9y(T) ΣH10y(T) ΣH11y(T) ΣH12y(T) ΣH13y(T) Giá trị 1.9623 2.1709 2.3795 2.5881 2.7967 3.0052Tõ ®ã ta cã nhËn xÐt : Khung däc nguy hiÓm nhÊt lµ khung D cã : Σ H1x = 5,227 (T) Khung ngang nguy hiÓm nhÊt lµ khung sè 12 cã : Σ H13y = 3,0052 (T) B¶ng 7: Tr­êng hîp chÞu lùc neo, lùc va lín nhÊt. Tr­êng hîp Lùc neo Lùc va Khung ngang (T) (T) 13 -0,3648 3,00524.3 TÝnh to¸n néi lùc kÕt cÊu. * S¬ ®å kÕt cÊu : KÕt cÊu dïng ®Ó tÝnh to¸n lµ hÖ khung dÇm ph¼ng. Lùa chän d¶i bÕn c¾t ra sao cho cãmét hµng cäc nguy hiÓm nhÊt ë gi÷a. ë ®©y khung sè 13 lµ khung nguy hiÓm nhÊt, nh­ngdo khèi l­îng b¶n th©n nhá cho nªn ta sÏ lùa chän khung sè 12 lµm khung tÝnh to¸n. TÊt c¶c¸c lo¹i t¶i träng t¸c dông lªn khung sè 13 sÏ ®­îc chuyÓn vÒ khung sè 12. KÝch th­íc c¸c cÊu kiÖn nh­ sau : – Cäc l¨ng trô BTCT 40 x 40 (cm). – DÇm BTCT cã kÝch th­íc 80 x 120 (cm). C¸c tr­êng hîp t¶i träng :svth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 29
 30. 30. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn T? I TR? NG B? N THAN + BETONG ATPHAN 1000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 2000 qb +q ap =2,725T/m G F E D C B A T? I TR? NG B? N THAN D? M D? C+ D? M V? I VOI 1000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 2000 Pdd=4,86T Pdd= 4,86T Pdd= 4,86T Pdd= 4,86T Pdd= 4,86T Pdd= 4,86T Pdd= 4,86T Pv/v=3,5T G F E D C B Asvth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 30
 31. 31. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn T? I TR? NG KHAI TH? C( HANG HO? + CAU TR? C) 1000 3500 3500 3500 3500 3481 3519 2000 1000 2500 1000 3500 1500 2000 2000 6500 2000 2000 G F E D C B A T? I TR? NG NEO TAU 1000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 2000 Pneo=0,3648T G F E D C B Asvth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 31
 32. 32. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn T? I TR? NG VA TAU1000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 2000 Pva=3,0052T G F E D C B A T? I TR? NG T? A TAU1000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 2000 Pt? a=5,175T G F E D C B Asvth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 32
 33. 33. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓnV. Gi¶i cÇu tÇu: Sau khi gi¶i khung b»ng phÇn mÒm SAP 2000 ta cã néi lùc lín nhÊt trong tõng cÊukiÖn nh­ sau : B¶ng 8 : KÕt qu¶ néi lùc. CÊu kiÖn N max (T) Q max (T) M max (T.m) DÇm ngang 6,28 30,63 21,74 Cäc 61,98 1,85 3,125.1. TÝnh to¸n cÊu kiÖn.5.1.1 DÇm ngang vµ dÇm däc. DÇm ngang khi tÝnh to¸n coi lµ dÇm liªn tôc ®Æt trªn c¸c gèi tùa lµ c¸c cäc. XÐt métnhÞp dÇm t¹i ®ã cã néi lùc lín nhÊt : Q max = 31,63T; M max = 21,74(Tm) cèt thÐp cña dÇm®­îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4116 – 85.TÝnh to¸n cèt däc : * Ta cã :svth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 33
 34. 34. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn – TiÕt diÖn dÇm : b x h = 80 x 120 (cm.) Chän a bv = 8 (cm) → h 0 = 120 - 8 = 112 (cm). – Bª t«ng m¸c M300 cã : R n = 130 (kG/cm2); R k = 10 (kG/cm2). – ThÐp A-II cã : R a = 2800 (kG/cm2). k n nc M A= mb Rn bh02 Trong ®ã : k n - HÖ sè ®é tin cËy, víi c«ng tr×nh cÊp III lÊy k n = 1.2 n c - HÖ sè tæ hîp t¶i träng, víi tæ hîp c¬ b¶n lÊy n c = 1.0 m b - HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña bª t«ng, lÊy m b = 1.15 k n - HÖ sè ®é tin cËy, víi c«ng tr×nh cÊp III lÊy k n = 1.2 1,2.1. 21,74.10 5 A= = 0,0174 1,15.130.80.112 2 A 0 = ξ R (1 - 0.5ξ R ) §èi víi cèt thÐp A-II, m¸c bª t«ng M300 th× ξ R = 0.58 A 0 = 0.412 > A = 0,0174 VËy ta kh«ng cÇn ph¶i tÝnh F a ’ mµ ®Æt cèt ®èi xøng Tõ A = 0.063, tra b¶ng ta cã : γ = 0,966 k n nc M 1,2.1. 21,74.10 5 Fa = Fa’ = = = 7,829 (cm2 ). ma Ra γ h0 1,1× 2800 × 0,966.112 Ta chän s¬ bé 4 Φ20 cã F a =12,56 (cm2), nh­ng qua tÝnh to¸n kiÓm tra cho thÊykh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖm vÒ vÕt nøt ( VÕt nøt > [a t ] = 0,08 mm ). Chän l¹i 6Φ28 cã F a = 36,95 (cm2). Fa 36,95 Hµm l­îng cèt thÐp : µ = = × 100% = 0,41% > µ min = 0.05% bh0 80.112 * TÝnh to¸n theo sù h×nh thµnh vµ më réng vÕt nøt : ChiÒu réng vÕt nøt a T vu«ng gãc víi trôc däc dÇm ®­îc x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈnTCVN – 4116 – 85 nh­ sau : σ a − σ bd at = k × Cd ×η × × 7 × (4 −100 µ ) × d (mm ) Easvth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 34
 35. 35. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn Trong ®ã: k - HÖ sè kÓ ®Õn tÝnh chÊt chÞu lùc cña cÊu kiÖn. Víi dÇm ngang chÞu uèn lÊy b»ng1.0 η - HÖ sè kÓ ®Õn lo¹i cèt thÐp. Víi thÐp A-II cã gê th× η = 1.0 C d - HÖ sè phô thuéc tÝnh chÊt t¸c dông cña t¶i träng. Xem t¶i träng t¸c dông l©udµi, lÊy C d = 1.3 σ a - øng suÊt trong cèt thÐp chÞu kÐo. §èi víi cÊu kiÖn chÞu uèn th× ®­îc x¸c ®Þnhnh­ sau : M σa = Trong ®ã Z lµ c¸nh tay ®ßn néi ngÉu lùc. Fa Z Trong ®ã : Z = h 0 – x/2 víi x lµ chiÒu cao vïng nÐn cña bª t«ng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ngthøc sau: 2× n 2× n x2 + b ( ) . Fa + Fa . x − b ( ) . h0 . Fa + a . Fa = 0 2 × 7,24 2 × 7,24 Hay : x 2 + . (36,95 + 36,95). x − . (112. 36,95 + 7.36,95) = 0 80 80 Gi¶i ra ta ®­îc x = 22,3 (cm). Suy ra Z = 112 – 22,3/2 = 100,85 (cm) 21,74 × 10 5 σa = 36,95 × 100,85 = 583,403 (kG / cm ) 2 σ bd - øng suÊt kÐo ban ®Çu trong cèt thÐp do tr­¬ng në bª t«ng. §èi víi kÕt cÊun»m trªn kh« th× σ bd = 0. µ - Hµm l­îng cèt thÐp trong tiÕt diÖn. µ = 0,41 % d - §­êng kÝnh thanh cèt thÐp (d = 28 mm) E a - M«®un ®µn håi cña thÐp. E a = 2.1 x 106 (kG/cm2). 583,403 − 0 a t = 1 × 1.3 × 1 × × 7 × (4 − 0,41) × 28 = 0,048 (mm ) < 0.08 (mm) 2.1 × 10 6 . * TÝnh to¸n cèt ®ai : KiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu c¾t cña bª t«ng : Chän líp b¶o vÖ cña líp trªn la 7cm, líp d­íi lµ 6cm ta cã a bv = 13cm, Suy ra h 0 = h – a bv = 120 – 13m = 113 (cm)svth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 35
 36. 36. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn Ta cã : k n nc Q = 1,2 x 1 x 30,63 = 36,756 (T). KiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn : k1 mb Rk bh0 = 0,6 x 1,15 x 10 x 80 x 113 = 62376 (kG) ≅ 62,376 (T) k 0 mb Rn bh0 = 0,35 x 1,15 x 130 x 80 x 113 = 473018 (kG) ≅ 473,018(T) NhËn thÊy : k n nc Q < k1 mb Rk bh0 → Bª t«ng ®ñ kh¶ n¨ng chÞu c¾t nªn kh«ng cÇn ph¶i tÝnh to¸n cèt ®ai. k n nc Q < k 0 mb Rn bh0 → Bª t«ng kh«ng bÞ ph¸ vì v× øng suÊt nÐn chÝnh. => Do vËy ta bè trÝ cèt ®ai theo cÊu t¹o Gi¶ thiÕt dïng cèt ®ai ∅10 AII ( f ® = 0,785 cm2 ) hai nh¸nh (n = 2). Ta cã : 1 .h u ct ≤ 3 khi h > 450 mm, Suy ra chän u ct = 300 mm. 300 mm  V©y chän cèt ®ai ∅ 10 a300 * Bè trÝ cèt thÐp: U Cèt thÐp dÇm ngang ®­îc bè trÝ nh­ sau:  H×nh 9: S¬ ®å bè trÝ thÐp dÇm5.1.2 TÝnh to¸n b¶n sµn. Chän b¶n chÞu t¶i träng hµng hãa lín nhÊt ®Ó tÝnh to¸n, ë ®©y chän b¶n chÞu t¶i tränghµng hãa q h = q 2 = 7 (T/m). R R R R * S¬ ®å tÝnh b¶n : U l2 Ta cã : = 1 → TÝnh to¸n b¶n theo s¬ ®å b¶n ngµm 4 c¹nh. l1 * T¶i träng t¸c dông lªn b¶n: U – T¶i träng hµng ho¸ : q h = 7 T/m. R R – T¶i träng b¶n th©n cña b¶n vµ líp bª t«ng atphan : q b + q ap = 0,3x2,5+0,1x2 = 0,95 T/m. R R R Rsvth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 36
 37. 37. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn T¶i träng t¸c dông lªn b¶n : q = q h + q b + q ap = 7 + 0,95 = 7,95 T/m. Ta tÝnh to¸n b¶n cho tr­êng hîp cèt thÐp cña b¶n ®Æt ®Òu. * S¬ ®å tÝnh m« men: Do ta chän ph­¬ng ¸n tÝnh to¸n cho cèt thÐp ®Æt ®Òu nªn: l12 (3l 2 − l1 ) q = (2 M 2 + M II + M II )l1 + (2 M 1 + M I + M I )l 2 12 l2 Víi = 1 , tra b¶ng 6.2 s¸ch “ Sµn BTCT toµn khèi” ta cã : l1 M2 MI M I M II M II =1 ; = = = =1,4 M1 M1 M1 M1 M1 Thay c¸c gi¸ trÞ q, l 1 , l 2 vµ dùa vµo c¸c tû sè trªn ta cã: 3,5 2 (3 × 3,5 − 3,5) 7,95. = (2M 1 + 2,5M 1 + 2,5M 1 ) × 3,5 + (2M 1 + 2,5.M 1 + 2,5M 1 ) × 3,5 12 ⇔ 56,81 = 49 M 1 Tõ ®ã ta cã : M 1 = 1,16 Tm M’ I = 1,63 Tm M 2 = 1,16 Tm M II = 1,63 Tm M I = 1,63 Tm M’ II = 1,63 Tm Ta cã biÓu ®å néi lùc dïng ®Ó tÝnh to¸n thÐp b¶n nh­ sau : 1,63 Tm 1,63 Tm 1,16 Tm 3500 H×nh 10: M«men ®Ó tÝnh cèt thÐp b¶n. * TÝnh to¸n cèt thÐp cho b¶n: Gi¶ thiÕt a 0 = 3,5 cm → h 0 = 30 – 3,5 = 26,5 cm. Ta cã : k n nc M 1,2 × 1 × 1,63 × 10 5 A= = = 0,018 < A 0 = 0,412 mb Rn bh02 1,15 × 130 × 100 × 26,5 2svth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 37
 38. 38. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn Tra b¶ng ta cã γ = 0,89. k n nc M 1,2 × 1 × 1,63 × 105 Fa = = = 2,692 cm2 ma Ra γ h0 1,1 × 2800 × 0,89 × 26,5 2,692 KiÓm tra : µ = .100 0 0 = 0,10 0 0 > µ min = 0,05 0 0 100. 26,5 = 42 (cm ) 1,131.100 Chän cèt thÐp ∅12 cã f a =1,131 cm2. Kho¶ng c¸ch a = 2,692 Chän a = 200 (mm), suy ra Fa = 1,131.100 20 = 5,655 cm 2( ) Fa 5,655 Hµm l­îng cèt thÐp : µ = = × 100% = 0,218 % > µ min = 0,05% bh0 100 × 25,9 * KiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu c¾t cña bª t«ng: Víi cèt thÐp däc ®· bè trÝ ta cã h 0 = 30 - 3,5 - 0,6 = 25,9 (cm). Ta cã: Q max = ql/2 =7 . 3,5/2 = 12,25(T) k n nc Q = 1,2 x 1 x 12,25 ≈ 14,7 (T) kmb Rk bh0 = 0,8 x 1,15 x 10 x 100 x 25,9 = 23,828 (T) ThÊy k n nc Q < kmb Rk bh0 → Kh«ng ph¶i tÝnh to¸n cèt ®ai. Chän ®ai ∅8 a200. * TÝnh to¸n theo sù h×nh thµnh vµ më réng vÕt nøt: ChiÒu réng vÕt nøt a T vu«ng gãc víi trôc däc dÇm ®­îc x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈnTCVN-4116-85 [5] nh­ sau : σ a − σ bd at = k × Cd ×η × × 7 × (4 −100 µ ) × d (mm ) Ea Trong ®ã: k - HÖ sè kÓ ®Õn tÝnh chÊt chÞu lùc cña cÊu kiÖn. Víi dÇm ngang, b¶n chÞu uèn lÊyb»ng 1.0 η - HÖ sè kÓ ®Õn lo¹i cèt thÐp. Víi thÐp A-II cã gê th× η = 1.0 C d - HÖ sè phô thuéc tÝnh chÊt t¸c dông cña t¶i träng. Xem t¶i träng t¸c dông l©udµi, lÊy C d = 1.3 σ a - øng suÊt trong cèt thÐp chÞu kÐo. §èi víi cÊu kiÖn chÞu uèn th× ®­îc x¸c ®Þnhnh­ sau :svth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 38
 39. 39. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn M σa = Trong ®ã Z lµ c¸nh tay ®ßn néi ngÉu lùc. Fa Z Trong ®ã : Z = h 0 – x/2 víi x lµ chiÒu cao vïng nÐn cña bª t«ng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ngthøc sau: 2× n 2× n x2 + b ( ) . Fa + Fa . x − b ( ) . h0 . Fa + a . Fa = 0 2 × 7,24 2 × 7,24 Hay : x 2 + . (5,655 + 5,655). x − . (25,9. 5.655 + 3,5. 5,655) = 0 100 100 Gi¶i ra ta ®­îc x = 4,156 (cm). Suy ra Z = 25,9 – 4,156/2 = 23,822(cm) 1,63 × 10 5 σa = 5,655 × 23,822 = 1209,97 (kG / cm ) 2 σ bd - øng suÊt kÐo ban ®Çu trong cèt thÐp do tr­¬ng në bª t«ng. §èi víi kÕt cÊun»m trªn kh« th× σ bd = 0. 1209,97 − 0 → a t = 1 × 1.3 × 1 × × 7 × (4 − 0,218) × 16 2,1 × 10 6 = 0,068 mm < 0.08 mm. Tháa m·n ®é nøt giíi h¹n cho phÐp. VËy ta bè trÝ thÐp b¶n lµ ∅16 a150 vµ cèt ®ai ∅8 a200?. – Bè trÝ cèt thÐp: Cèt thÐp dÇm däc ®­îc bè trÝ nh­ sau: Φ16 a150 35 230 35 Φ16 a150 H×nh 11: Bè trÝ cèt thÐp b¶n.5.1.3 TÝnh to¸n vµ kiÓm tra cäc.5.1.3.1 TÝnh to¸n cäc trong qu¸ tr×nh thi c«ng : Chän chiÒu dµi cäc l c = 40 (m). Chia lµm 2 ®o¹n, mçi ®o¹n dµi 20 (m)svth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 39
 40. 40. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn + Tr­êng hîp cÈu mét ®iÓm: p a H×nh12 : Tr­êng hîp cÈu mét ®iÓm. §iÓm ®Æt mãc cÈu ®­îc x¸c ®Þnh sao cho néi lùc trong cäc cã trÞ sè m« men d­¬nglín nhÊt b»ng trÞ sè m« men ©m lín nhÊt khi cÈu. Theo gi¸o tr×nh NÒn & Mãng [4] cña t¸cgi¶ Phan Hång Qu©n th× a = 0.294 l =0.294 x 20 = 5,88 m. S¬ ®å tÝnh to¸n cña cäc cã thÓ xem lµ dÇm ®¬n gi¶n cã gèi tùa t¹i ®iÓm mãc cÈu vµ®iÓm tiÕp xóc víi ®Êt : q mi mi H×nh13 : S¬ ®å tÝnh to¸n cäc cÈu mét ®iÓm. T¶i träng t¸c dông lªn cäc lµ t¶i träng b¶n th©n cäc : q = n. γ. F = 1,5. 2,5. 0,4 x 0,4 = 0,6 (T/m). Khi ®ã: q. a 2 0,6. 5,88 2 M« men lín nhÊt : M 1 = = = 10,372 (Tm ) 2 2 Lùc c¾t lín nhÊt Q max = 4,972 (T). + Tr­êng hîp cÈu 2 ®iÓm:svth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 40
 41. 41. Tr­êng ®¹i häc x©y dùng ®å ¸n m«n häc Bé m«n c¶ng - ®­êng thuû c¶ng biÓn p b b H×nh14 : Tr­êng hîp cÈu hai ®iÓm. T­¬ng tù tr­êng hîp trªn ta cã : b = 0.207 l = 0.207 x20 = 4,14 (m). q m2 m2 H×nh15 : S¬ ®å tÝnh to¸n cäc cÈu hai ®iÓm. q. b 2 0,6. 4,14 2 q = 0,6 (T/m) → M 2 = = = 5,142 (Tm ) 2 2 Ta thÊy M 1 > M 2 → néi lùc trong cäc trong tr­êng hîp cÈu mét ®iÓm lµ nguy hiÓmnhÊt. Ta lÊy néi lùc trong tr­êng hîp nµy ®Ó tÝnh to¸n thiÕt kÕ cho tr­êng hîp thi c«ng. Gi¸ trÞ néi lùc dïng ®Ó tÝnh to¸n lµ : M = M 1 = 10,372 (Tm) Q = Q 1 = 4,972 (T) Cäc ®­îc tÝnh to¸n lµ cÊu kiÖn BTCT cã tiÕt diÖn vu«ng chÞu m« men uèn. Chän líp b¶o vÖ cèt thÐp cäc lµ a bv = 4cm, khi ®ã h 0 =40-4=36cm Theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp thuû c«ng TCVN 4116 - 85 ta cãsvth : ĐÀO ĐỨC HIẾU - mssv:1700.49 - Líp 49CB2 Tr 41

×